4Mch:9:1 Τί μέλλεις, ὦ τύραννε; ἕτοιμοι γάρ ἐσμεν ἀποθνῄσκειν ἢ παραβαίνειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐντολάς·
4Mch:9:1 Why delayest thou, O tyrant? for we are readier to die than to transgress the injunctions of our fathers. (4 Maccabees 9:1 Brenton)
4Mch:9:1  
4Mch:9:1 Τί μέλλεις, τύραννε; ἕτοιμοι γάρ ἐσμεν ἀποθνῄσκειν παραβαίνειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐντολάς·
4Mch:9:1 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ἕτοιμος -η -ον γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἤ[1] παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐντολή, -ῆς, ἡ
4Mch:9:1 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mieć dookoła być przeznaczony Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Tyran; Tyrannus Gotowy Dla odtąd, jak By być By umierać Albo By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Ja Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie
4Mch:9:1 *ti/ me/lleis, O)= tu/ranne; e(/toimoi ga/r e)smen a)poTnE/|skein E)\ parabai/nein ta\s patri/ous E(mO=n e)ntola/s·
4Mch:9:1 ti melleis, O tyranne; hetoimoi gar esmen apoTnEskein E parabainein tas patrius hEmOn entolas·
4Mch:9:1 RI_ASN V1_PAI2S I N2_VSM A1_NPM x V9_PAI1P V1_PAN C V1_PAN RA_APF A1A_APF RP_GP N1A_APF
4Mch:9:1 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to am about to be destined O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be tyrant; Tyrannus ready for since, as to be to die or to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the ć I precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition
4Mch:9:1 who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-ABOUT-ing O!; omega; I-should-be tyrant (voc); Tyrannus (voc) ready ([Adj] nom|voc) for we-are to-be-DIE-ing or to-be-TRANSGRESS-ing the (acc)   us (gen) precepts (acc)
4Mch:9:1 4Mch_9:1_1 4Mch_9:1_2 4Mch_9:1_3 4Mch_9:1_4 4Mch_9:1_5 4Mch_9:1_6 4Mch_9:1_7 4Mch_9:1_8 4Mch_9:1_9 4Mch_9:1_10 4Mch_9:1_11 4Mch_9:1_12 4Mch_9:1_13 4Mch_9:1_14
4Mch:9:1 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:2 αἰσχυνόμεθα γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν εἰκότως, εἰ μὴ τῇ τοῦ νόμου εὐπειθείᾳ καὶ συμβούλῳ Μωυσεῖ χρησαίμεθα.
4Mch:9:2 And we should be disgracing our fathers if we did not obey the law, and take knowledge for our guide. (4 Maccabees 9:2 Brenton)
4Mch:9:2  
4Mch:9:2 αἰσχυνόμεθα γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν εἰκότως, εἰ μὴ τῇ τοῦ νόμου εὐπειθείᾳ καὶ συμβούλῳ Μωυσεῖ χρησαίμεθα.
4Mch:9:2 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) γάρ ὁ ἡ τό πρό·γονος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   εἰ μή ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ   καί σύμ·βουλος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-)
4Mch:9:2 By zawstydzać Dla odtąd, jak Przedni urodzony Ja Jeżeli Nie Prawo I też, nawet, mianowicie Doradca Mojżesz By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się)
4Mch:9:2 ai)sCHuno/meTa ga\r tou\s progo/nous E(mO=n ei)ko/tOs, ei) mE\ tE=| tou= no/mou eu)peiTei/a| kai\ sumbou/lO| *mousei= CHrEsai/meTa.
4Mch:9:2 aisCHynomeTa gar tus progonus hEmOn eikotOs, ei mE tE tu nomu eupeiTeia kai symbulO musei CHrEsaimeTa.
4Mch:9:2 V1_PMI1P x RA_APM N2_APM RP_GP D C D RA_DSF RA_GSM N2_GSM N1A_DSF C N2_DSM N1M_DSM VA_AMO1P
4Mch:9:2 to put to shame for since, as the fore-born I ć if not the the law ć and also, even, namely adviser Moses to use/treat (profit, advise)
4Mch:9:2 we-are-being-PUT-ed-TO-SHAME, we-were-being-PUT-ed-TO-SHAME for the (acc) fore-born ([Adj] acc) us (gen)   if not the (dat) the (gen) law (gen)   and adviser (dat) Moses (dat) we-happen-to-be-USE/TREAT-ed (opt)
4Mch:9:2 4Mch_9:2_1 4Mch_9:2_2 4Mch_9:2_3 4Mch_9:2_4 4Mch_9:2_5 4Mch_9:2_6 4Mch_9:2_7 4Mch_9:2_8 4Mch_9:2_9 4Mch_9:2_10 4Mch_9:2_11 4Mch_9:2_12 4Mch_9:2_13 4Mch_9:2_14 4Mch_9:2_15 4Mch_9:2_16
4Mch:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:3 σύμβουλε τύραννε παρανομίας, μὴ ἡμᾶς μισῶν ὑπὲρ αὐτοὺς ἡμᾶς ἐλέα.
4Mch:9:3 O tyrant, counsellor of law-breaking, do not, hating us as thou dost, pity us more than we pity ourselves. (4 Maccabees 9:3 Brenton)
4Mch:9:3  
4Mch:9:3 σύμβουλε τύραννε παρανομίας, μὴ ἡμᾶς μισῶν ὑπὲρ αὐτοὺς ἡμᾶς ἐλέα.
4Mch:9:3 σύμ·βουλος, -ου, ὁ τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ παρα·νομία, -ας, ἡ μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -)
4Mch:9:3 Doradca Tyran; Tyrannus Bezprawie Nie Ja Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Ja By mieć litość
4Mch:9:3 su/mboule tu/ranne paranomi/as, mE\ E(ma=s misO=n u(pe\r au)tou\s E(ma=s e)le/a.
4Mch:9:3 symbule tyranne paranomias, mE hEmas misOn hyper autus hEmas elea.
4Mch:9:3 N2_VSM N2_VSM N1A_GSF D RP_AP V2_PAPNSM P RD_APM RP_AP V3_PAD2S
4Mch:9:3 adviser tyrant; Tyrannus lawlessness not I to destest dislike, detest, hate, abominate above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same I to have mercy
4Mch:9:3 adviser (voc) tyrant (voc); Tyrannus (voc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) not us (acc) while DESTEST-ing (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) them/same (acc) us (acc) be-you(sg)-HAVE MERCY-ing!
4Mch:9:3 4Mch_9:3_1 4Mch_9:3_2 4Mch_9:3_3 4Mch_9:3_4 4Mch_9:3_5 4Mch_9:3_6 4Mch_9:3_7 4Mch_9:3_8 4Mch_9:3_9 4Mch_9:3_10
4Mch:9:3 x x x x x x x x x x
4Mch:9:4 χαλεπώτερον γὰρ αὐτοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναί σου τὸν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον.
4Mch:9:4 For we account escape to be worse than death. (4 Maccabees 9:4 Brenton)
4Mch:9:4  
4Mch:9:4 χαλεπώτερον γὰρ αὐτοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναί σου τὸν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον.
4Mch:9:4 χαλεπώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of χαλεπός) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
4Mch:9:4 Bardziej trudny Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Śmierć; by zgładzać By przyjmować By być Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie Ja Litość
4Mch:9:4 CHalepO/teron ga\r au)tou= tou= Tana/tou nomi/DZomen ei)=nai/ sou to\n e)pi\ tE=| parano/mO| sOtEri/a| E(mO=n e)/leon.
4Mch:9:4 CHalepOteron gar autu tu Tanatu nomiDZomen einai su ton epi tE paranomO sOtEria hEmOn eleon.
4Mch:9:4 A1_ASMC x RD_GSM RA_GSM N2_GSM V1_PAI1P V9_PAN RP_GS RA_ASM P RA_DSF A1B_DSF N1A_DSF RP_GP N2_ASM
4Mch:9:4 more difficult for since, as he/she/it/same the death; to put to death to assume to be you; your/yours(sg) the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć salvation/deliverance I mercy
4Mch:9:4 more difficult ([Adj] acc, nom|acc|voc) for him/it/same (gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! we-are-ASSUME-ing to-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   salvation/deliverance (dat) us (gen) mercy (acc)
4Mch:9:4 4Mch_9:4_1 4Mch_9:4_2 4Mch_9:4_3 4Mch_9:4_4 4Mch_9:4_5 4Mch_9:4_6 4Mch_9:4_7 4Mch_9:4_8 4Mch_9:4_9 4Mch_9:4_10 4Mch_9:4_11 4Mch_9:4_12 4Mch_9:4_13 4Mch_9:4_14 4Mch_9:4_15
4Mch:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:5 ἐκφοβεῖς δὲ ἡμᾶς τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἡμῖν ἀπειλῶν ὥσπερ οὐχὶ πρὸ βραχέως παρ’ Ελεαζαρου μαθών.
4Mch:9:5 And you think to scare us, by threatening us with death by tortures, as though thou hadst learned nothing by the death of Eleazar. (4 Maccabees 9:5 Brenton)
4Mch:9:5  
4Mch:9:5 ἐκφοβεῖς δὲ ἡμᾶς τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἡμῖν ἀπειλῶν ὥσπερ οὐχὶ πρὸ βραχέως παρ’ Ελεαζαρου μαθών.
4Mch:9:5 ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ θάνατος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπειλή, -ῆς, ἡ; ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) ὥσ·περ οὐχί πρό βραχέως [LXX]; βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως παρά   μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)
4Mch:9:5 By przerażać zaś Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Męki Śmierć Ja Groźba; by zagrażać Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Przedtem (+informacja) ???; krótki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By uczyć się
4Mch:9:5 e)kfobei=s de\ E(ma=s to\n dia\ tO=n basa/nOn Ta/naton E(mi=n a)peilO=n O(/sper ou)CHi\ pro\ braCHe/Os par’ *eleaDZarou maTO/n.
4Mch:9:5 ekfobeis de hEmas ton dia tOn basanOn Tanaton hEmin apeilOn hOsper uCHi pro braCHeOs par’ eleaDZaru maTOn.
4Mch:9:5 V2_PAI2S x RP_AP RA_ASM P RA_GPF N2_GPF N2_ASM RP_DP V2_PAPNSM D D P D P N2_GSM VB_AAPNSM
4Mch:9:5 to terrify δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the torment death I threat; to threaten just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] before (+gen) ???; brief frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć to learn
4Mch:9:5 you(sg)-are-TERRIFY-ing Yet us (acc) the (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) torments (gen) death (acc) us (dat) threats (gen); while THREATEN-ing (nom) just as not before (+gen) ???; brief ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   upon LEARN-ing (nom)
4Mch:9:5 4Mch_9:5_1 4Mch_9:5_2 4Mch_9:5_3 4Mch_9:5_4 4Mch_9:5_5 4Mch_9:5_6 4Mch_9:5_7 4Mch_9:5_8 4Mch_9:5_9 4Mch_9:5_10 4Mch_9:5_11 4Mch_9:5_12 4Mch_9:5_13 4Mch_9:5_14 4Mch_9:5_15 4Mch_9:5_16 4Mch_9:5_17
4Mch:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:6 εἰ δ’ οἱ γέροντες τῶν Εβραίων διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ βασανισμοὺς ὑπομείναντες εὐσέβησαν, ἀποθάνοιμεν ἂν δικαιότερον ἡμεῖς οἱ νέοι τὰς βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν ὑπεριδόντες, ἃς καὶ ὁ παιδευτὴς ἡμῶν γέρων ἐνίκησεν.
4Mch:9:6 But if aged men of the Hebrews have died in the cause of religion after enduring torture, more rightly should we younger men die, scorning your cruel tortures, which our aged instructor overcame. (4 Maccabees 9:6 Brenton)
4Mch:9:6  
4Mch:9:6 εἰ δ’ οἱ γέροντες τῶν Εβραίων διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ βασανισμοὺς ὑπομείναντες εὐσέβησαν, ἀποθάνοιμεν ἂν δικαιότερον ἡμεῖς οἱ νέοι τὰς βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν ὑπεριδόντες, ἃς καὶ παιδευτὴς ἡμῶν γέρων ἐνίκησεν.
4Mch:9:6 εἰ δέ ὁ ἡ τό γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ καί βασανισμός, -οῦ, ὁ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἄν δικαιό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of δίκαιος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό νέος -α -ον ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνάγκη, -ης, ἡ ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὅς ἥ ὅ καί ὁ ἡ τό παιδευτής, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX] νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-)
4Mch:9:6 Jeżeli zaś Stary Hebrajski Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność I też, nawet, mianowicie Męki By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By czcić By umierać Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Bardziej właśnie Ja Nowe/młode Męki Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Przymusu/potrzeba By przeoczać {By górować} Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Korektor Ja Stary; przyznaj By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj
4Mch:9:6 ei) d’ oi( ge/rontes tO=n *ebrai/On dia\ tE\n eu)se/beian kai\ basanismou\s u(pomei/nantes eu)se/bEsan, a)poTa/noimen a)/n dikaio/teron E(mei=s oi( ne/oi ta\s basa/nous tO=n sO=n a)nagkO=n u(perido/ntes, a(/s kai\ o( paideutE\s E(mO=n ge/rOn e)ni/kEsen.
4Mch:9:6 ei d’ hoi gerontes tOn ebraiOn dia tEn eusebeian kai basanismus hypomeinantes eusebEsan, apoTanoimen an dikaioteron hEmeis hoi neoi tas basanus tOn sOn anankOn hyperidontes, has kai ho paideutEs hEmOn gerOn enikEsen.
4Mch:9:6 C x RA_NPM N3_NPM RA_GPM N2_GPM P RA_ASF N1A_ASF C N2_APM VA_AAPNPM VA_AAI3P VB_AAO1P x A1A_ASMC RP_NP RA_NPM A1A_NPM RA_APF N2_APF RA_GPF A1_GPF N1_GPF VB_AAPNPM RR_APF C RA_NSM N1M_NSM RP_GP N3_NSM VAI_AAI3S
4Mch:9:6 if δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the old man the Hebrew because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the godliness and also, even, namely torment to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain to revere to die ever (if ever) more just I the new/young the torment the your/yours(sg); to rub worn, rub compulsion/necessity to overlook who/whom/which and also, even, namely the corrector I old man; award to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail
4Mch:9:6 if Yet the (nom) old men (nom|voc) the (gen) Hebrews (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) godliness (acc) and torments (acc) upon ENDURE-ing (nom|voc) they-REVERE-ed, upon REVERE-ing (nom|acc|voc) (fut opt), we-happen-to-DIE (opt) ever more just ([Adj] acc, nom|acc|voc) we (nom) the (nom) new/young ([Adj] nom|voc) the (acc) torments (acc) the (gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) compulsions/necessities (gen) upon OVERLOOK-ing (nom|voc) who/whom/which (acc) and the (nom) corrector (nom) us (gen) old man (nom); awards (gen) he/she/it-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER)
4Mch:9:6 4Mch_9:6_1 4Mch_9:6_2 4Mch_9:6_3 4Mch_9:6_4 4Mch_9:6_5 4Mch_9:6_6 4Mch_9:6_7 4Mch_9:6_8 4Mch_9:6_9 4Mch_9:6_10 4Mch_9:6_11 4Mch_9:6_12 4Mch_9:6_13 4Mch_9:6_14 4Mch_9:6_15 4Mch_9:6_16 4Mch_9:6_17 4Mch_9:6_18 4Mch_9:6_19 4Mch_9:6_20 4Mch_9:6_21 4Mch_9:6_22 4Mch_9:6_23 4Mch_9:6_24 4Mch_9:6_25 4Mch_9:6_26 4Mch_9:6_27 4Mch_9:6_28 4Mch_9:6_29 4Mch_9:6_30 4Mch_9:6_31 4Mch_9:6_32
4Mch:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:7 πείραζε τοιγαροῦν, τύραννε· καὶ τὰς ἡμῶν ψυχὰς εἰ θανατώσεις διὰ τὴν εὐσέβειαν, μὴ νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασανίζων.
4Mch:9:7 Make the attempt, then, O tyrant; and if thou puttest us to death for our religion, think not that thou harmest us by torturing us. (4 Maccabees 9:7 Brenton)
4Mch:9:7  
4Mch:9:7 πείραζε τοιγαροῦν, τύραννε· καὶ τὰς ἡμῶν ψυχὰς εἰ θανατώσεις διὰ τὴν εὐσέβειαν, μὴ νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασανίζων.
4Mch:9:7 πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) τοι·γαρ·οῦν τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή εἰ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) διά ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ μή νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βλάπτω (βλαπτ-, -, βλαψ-, -, -, βλαβ·[θ]-) βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-)
4Mch:9:7 zamawiać W konsekwencji (tak a zatem, dlatego) Tyran; Tyrannus I też, nawet, mianowicie Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jeżeli By zgładzać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Nie By przyjmować Ja By czynić zaszkódź By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań
4Mch:9:7 pei/raDZe toigarou=n, tu/ranne· kai\ ta\s E(mO=n PSuCHa\s ei) TanatO/seis dia\ tE\n eu)se/beian, mE\ nomi/sE|s E(ma=s bla/ptein basani/DZOn.
4Mch:9:7 peiraDZe toigarun, tyranne· kai tas hEmOn PSyCHas ei TanatOseis dia tEn eusebeian, mE nomisEs hEmas blaptein basaniDZOn.
4Mch:9:7 V1_PAD2S x N2_VSM C RA_APF RP_GP N1_APF C VF_FAI2S P RA_ASF N1A_ASF D VA_AAS2S RP_AP V1_PAN V1_PAPNSM
4Mch:9:7 to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile consequently (so now then, therefore) tyrant; Tyrannus and also, even, namely the I life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person if to put to death because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the godliness not to assume I to do harm to torment examine closely, cross-question
4Mch:9:7 be-you(sg)-PROVE/TEST-ing! consequently tyrant (voc); Tyrannus (voc) and the (acc) us (gen) lifes (acc) if you(sg)-will-PUT-TO-DEATH because of (+acc), through (+gen) the (acc) godliness (acc) not you(sg)-should-ASSUME us (acc) to-be-DO-ing-HARM while TORMENT-ing (nom)
4Mch:9:7 4Mch_9:7_1 4Mch_9:7_2 4Mch_9:7_3 4Mch_9:7_4 4Mch_9:7_5 4Mch_9:7_6 4Mch_9:7_7 4Mch_9:7_8 4Mch_9:7_9 4Mch_9:7_10 4Mch_9:7_11 4Mch_9:7_12 4Mch_9:7_13 4Mch_9:7_14 4Mch_9:7_15 4Mch_9:7_16 4Mch_9:7_17
4Mch:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:8 ἡμεῖς μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κακοπαθείας καὶ ὑπομονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἕξομεν καὶ ἐσόμεθα παρὰ θεῷ, δι’ ὃν καὶ πάσχομεν·
4Mch:9:8 For we through this ill-treatment and endurance shall bear off the rewards of virtue. (4 Maccabees 9:8 Brenton)
4Mch:9:8  
4Mch:9:8 ἡμεῖς μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κακοπαθείας καὶ ὑπομονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἕξομεν καὶ ἐσόμεθα παρὰ θεῷ, δι’ ὃν καὶ πάσχομεν·
4Mch:9:8 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέν γάρ διά ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό κακο·παθία v.l. -θεια, -ας, ἡ καί ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά θεός, -οῦ, ὁ διά ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
4Mch:9:8 Ja Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Cierpienie I też, nawet, mianowicie Wytrwałość Cnota By mieć I też, nawet, mianowicie By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który; by być I też, nawet, mianowicie By cierpieć cierp, doświadczaj
4Mch:9:8 E(mei=s me\n ga\r dia\ tE=sde tE=s kakopaTei/as kai\ u(pomonE=s ta\ tE=s a)retE=s a)=Tla e(/Xomen kai\ e)so/meTa para\ TeO=|, di’ o(\n kai\ pa/sCHomen·
4Mch:9:8 hEmeis men gar dia tEsde tEs kakopaTeias kai hypomonEs ta tEs aretEs aTla heXomen kai esomeTa para TeO, di’ hon kai pasCHomen·
4Mch:9:8 RP_NP x x P RD_GSF RA_GSF N1A_GSF C N1_GSF RA_APN RA_GSF N1_GSF N2N_APN VF_FAI1P C VF_FMI1P P N2_DSM P RR_ASM D V1_PAI1P
4Mch:9:8 I indeed (yet, certainly, surely) for since, as because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) such things [definite article + δέ] the suffering and also, even, namely endurance the the virtue ć to have and also, even, namely to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together god [see theology] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which; to be and also, even, namely to suffer suffer, experience
4Mch:9:8 we (nom) indeed for because of (+acc), through (+gen) such things (gen) the (gen) suffering (gen), sufferings (acc) and endurance (gen) the (nom|acc) the (gen) virtue (gen)   we-will-HAVE and we-will-be frοm beside (+acc,+gen,+dat) god (dat) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) and we-are-SUFFER-ing
4Mch:9:8 4Mch_9:8_1 4Mch_9:8_2 4Mch_9:8_3 4Mch_9:8_4 4Mch_9:8_5 4Mch_9:8_6 4Mch_9:8_7 4Mch_9:8_8 4Mch_9:8_9 4Mch_9:8_10 4Mch_9:8_11 4Mch_9:8_12 4Mch_9:8_13 4Mch_9:8_14 4Mch_9:8_15 4Mch_9:8_16 4Mch_9:8_17 4Mch_9:8_18 4Mch_9:8_19 4Mch_9:8_20 4Mch_9:8_21 4Mch_9:8_22
4Mch:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:9 σὺ δὲ διὰ τὴν ἡμῶν μιαιφονίαν αὐτάρκη καρτερήσεις ὑπὸ τῆς θείας δίκης αἰώνιον βάσανον διὰ πυρός.
4Mch:9:9 But thou, for the wicked and despotic slaughter of us, shalt, from the Divine vengeance, endure eternal torture by fire. (4 Maccabees 9:9 Brenton)
4Mch:9:9  
4Mch:9:9 σὺ δὲ διὰ τὴν ἡμῶν μιαιφονίαν αὐτάρκη καρτερήσεις ὑπὸ τῆς θείας δίκης αἰώνιον βάσανον διὰ πυρός.
4Mch:9:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ διά ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   αὐτ·άρκης -ες καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον δίκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον βάσανος, -ου, ἡ διά πῦρ, -ρός, τό
4Mch:9:9 Ty zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja Zadowolony Do wytrwałości Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Boży Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Męki Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień
4Mch:9:9 su\ de\ dia\ tE\n E(mO=n miaifoni/an au)ta/rkE karterE/seis u(po\ tE=s Tei/as di/kEs ai)O/nion ba/sanon dia\ puro/s.
4Mch:9:9 sy de dia tEn hEmOn miaifonian autarkE karterEseis hypo tEs Teias dikEs aiOnion basanon dia pyros.
4Mch:9:9 RP_NS x P RA_ASF RP_GP N1A_ASF A3H_APN VF_FAI2S P RA_GSF A1A_GSF N1_GSF A1B_ASF N2_ASF P N3_GSN
4Mch:9:9 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the I ć content to endurance under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the divine penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent torment because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire
4Mch:9:9 you(sg) (nom) Yet because of (+acc), through (+gen) the (acc) us (gen)   content ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-ENDURANCE under (+acc), by (+gen) the (gen) divine ([Adj] acc, gen) penalty (gen) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) torment (acc) because of (+acc), through (+gen) fire (gen)
4Mch:9:9 4Mch_9:9_1 4Mch_9:9_2 4Mch_9:9_3 4Mch_9:9_4 4Mch_9:9_5 4Mch_9:9_6 4Mch_9:9_7 4Mch_9:9_8 4Mch_9:9_9 4Mch_9:9_10 4Mch_9:9_11 4Mch_9:9_12 4Mch_9:9_13 4Mch_9:9_14 4Mch_9:9_15 4Mch_9:9_16
4Mch:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:10 Ταῦτα αὐτῶν εἰπόντων οὐ μόνον ὡς κατὰ ἀπειθούντων ἐχαλέπαινεν ὁ τύραννος, ἀλλὰ καὶ ὡς κατὰ ἀχαρίστων ὠργίσθη.
4Mch:9:10 When they had thus spoken, the tyrant was not only exasperated against them as being refractory, but enraged with them as being ungrateful. (4 Maccabees 9:10 Brenton)
4Mch:9:10  
4Mch:9:10 Ταῦτα αὐτῶν εἰπόντων οὐ μόνον ὡς κατὰ ἀπειθούντων ἐχαλέπαινεν τύραννος, ἀλλὰ καὶ ὡς κατὰ ἀχαρίστων ὠργίσθη.
4Mch:9:10 οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὡς κατά ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ἀλλά καί ὡς κατά ἀ·χάριστος -ον ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-)
4Mch:9:10 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Jak/jak W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Tyran; Tyrannus Ale I też, nawet, mianowicie Jak/jak W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Niewdzięczny By robić zły
4Mch:9:10 *tau=ta au)tO=n ei)po/ntOn ou) mo/non O(s kata\ a)peiTou/ntOn e)CHale/painen o( tu/rannos, a)lla\ kai\ O(s kata\ a)CHari/stOn O)rgi/sTE.
4Mch:9:10 tauta autOn eipontOn u monon hOs kata apeiTuntOn eCHalepainen ho tyrannos, alla kai hOs kata aCHaristOn OrgisTE.
4Mch:9:10 RD_APN RD_GPM VB_AAPGPM D D C P V2_PAPGPM V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM C D C P A1B_GPM VSI_API3S
4Mch:9:10 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) as/like down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing to disobey when related to the gospel, to disbelieve ć the tyrant; Tyrannus but and also, even, namely as/like down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ungrateful to make angry
4Mch:9:10 these (nom|acc) them/same (gen) let-them-SAY/TELL! (classical), upon SAY/TELL-ing (gen) not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like down/according to/as per (+acc), against (+gen) let-them-be-DISOBEY-ing! (classical), while DISOBEY-ing (gen)   the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom) but and as/like down/according to/as per (+acc), against (+gen) ungrateful ([Adj] gen) he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY
4Mch:9:10 4Mch_9:10_1 4Mch_9:10_2 4Mch_9:10_3 4Mch_9:10_4 4Mch_9:10_5 4Mch_9:10_6 4Mch_9:10_7 4Mch_9:10_8 4Mch_9:10_9 4Mch_9:10_10 4Mch_9:10_11 4Mch_9:10_12 4Mch_9:10_13 4Mch_9:10_14 4Mch_9:10_15 4Mch_9:10_16 4Mch_9:10_17
4Mch:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:11 ὅθεν τὸν πρεσβύτατον αὐτῶν κελευσθέντες παρῆγον οἱ ὑπασπισταὶ καὶ διαρρήξαντες τὸν χιτῶνα διέδησαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς βραχίονας ἱμᾶσιν ἑκατέρωθεν.
4Mch:9:11 So that, at his bidding, the torturers brought forth the eldest of them, and tearing through his tunic, bound his hands and arms on each side with thongs. (4 Maccabees 9:11 Brenton)
4Mch:9:11  
4Mch:9:11 ὅθεν τὸν πρεσβύτατον αὐτῶν κελευσθέντες παρῆγον οἱ ὑπασπισταὶ καὶ διαρρήξαντες τὸν χιτῶνα διέδησαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς βραχίονας ἱμᾶσιν ἑκατέρωθεν.
4Mch:9:11 ὅ·θεν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό χιτών, -ῶνος, ὁ   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ἱμά[ντ]ς, -άντος, ὁ ἑκατέρω·θεν
4Mch:9:11 Skąd On/ona/to/to samo By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. By mijać być wpływany, przekonywany, odchodź, pochodź, generuj, płódź potomstwo, produkuj I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Rzemień Na każdej stronie
4Mch:9:11 o(/Ten to\n presbu/taton au)tO=n keleusTe/ntes parE=gon oi( u(paspistai\ kai\ diarrE/Xantes to\n CHitO=na die/dEsan ta\s CHei=ras au)tou= kai\ tou\s braCHi/onas i(ma=sin e(kate/rOTen.
4Mch:9:11 hoTen ton presbytaton autOn keleusTentes parEgon hoi hypaspistai kai diarrEXantes ton CHitOna diedEsan tas CHeiras autu kai tus braCHionas himasin hekaterOTen.
4Mch:9:11 D RA_ASM A1_ASMS RD_GPM VS_APPNPM V1I_IAI3P RA_NPM N1M_NPM C VA_AAPNPM RA_ASM N3W_ASM VAI_AAI3P RA_APF N3_APF RD_GSM C RA_APM N3N_APM N3_DPM D
4Mch:9:11 from where the ć he/she/it/same to command i.e., urge on by word. to pass by to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce the ć and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock ć the hand he/she/it/same and also, even, namely the arm strap on each side
4Mch:9:11 from where the (acc)   them/same (gen) upon being-COMMand-ed (nom|voc) I-was-PASS BY-ing, they-were-PASS BY-ing the (nom)   and upon RUPTURE-ing (nom|voc) the (acc) long belted tunic (acc)   the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) and the (acc) arms (acc) straps (dat) on each side
4Mch:9:11 4Mch_9:11_1 4Mch_9:11_2 4Mch_9:11_3 4Mch_9:11_4 4Mch_9:11_5 4Mch_9:11_6 4Mch_9:11_7 4Mch_9:11_8 4Mch_9:11_9 4Mch_9:11_10 4Mch_9:11_11 4Mch_9:11_12 4Mch_9:11_13 4Mch_9:11_14 4Mch_9:11_15 4Mch_9:11_16 4Mch_9:11_17 4Mch_9:11_18 4Mch_9:11_19 4Mch_9:11_20 4Mch_9:11_21
4Mch:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:12 ὡς δὲ τύπτοντες ταῖς μάστιξιν ἐκοπίασαν μηδὲν ἀνύοντες, ἀνέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τροχόν·
4Mch:9:12 And when they had laboured hard without effect in scourging him, they hurled him upon the wheel. (4 Maccabees 9:12 Brenton)
4Mch:9:12  
4Mch:9:12 ὡς δὲ τύπτοντες ταῖς μάστιξιν ἐκοπίασαν μηδὲν ἀνύοντες, ἀνέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τροχόν·
4Mch:9:12 ὡς δέ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μάστιξ, -ιγος, ἡ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν   ἀνα·βάλλω (ανα+βαλλ-, -, 2nd ανα+βαλ-, -, ανα+βεβλη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ
4Mch:9:12 Jak/jak zaś Do niech bije Smagająca/nieszczęścia/choroba By trudzić się Nie jeden By zwlekać {By mieć wzgląd} On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koło
4Mch:9:12 O(s de\ tu/ptontes tai=s ma/stiXin e)kopi/asan mEde\n a)nu/ontes, a)ne/balon au)to\n e)pi\ to\n troCHo/n·
4Mch:9:12 hOs de typtontes tais mastiXin ekopiasan mEden anyontes, anebalon auton epi ton troCHon·
4Mch:9:12 C x V1_PAPNPM RA_DPF N3G_DPF VAI_AAI3P A3P_ASN V1_PAPNPM VBI_AAI3P RD_ASM P RA_ASM N2_ASM
4Mch:9:12 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to beat the scourging/affliction/malady to toil not one ć to defer he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wheel
4Mch:9:12 as/like Yet while BEAT-ing (nom|voc) the (dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) they-TOIL-ed not one (nom|acc)   I-DEFER-ed, they-DEFER-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wheel (acc)
4Mch:9:12 4Mch_9:12_1 4Mch_9:12_2 4Mch_9:12_3 4Mch_9:12_4 4Mch_9:12_5 4Mch_9:12_6 4Mch_9:12_7 4Mch_9:12_8 4Mch_9:12_9 4Mch_9:12_10 4Mch_9:12_11 4Mch_9:12_12 4Mch_9:12_13
4Mch:9:12 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:13 περὶ ὃν κατατεινόμενος ὁ εὐγενὴς νεανίας ἔξαρθρος ἐγίνετο.
4Mch:9:13 And the noble youth, extended upon this, became dislocated. (4 Maccabees 9:13 Brenton)
4Mch:9:13  
4Mch:9:13 περὶ ὃν κατατεινόμενος εὐγενὴς νεανίας ἔξαρθρος ἐγίνετο.
4Mch:9:13 περί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό εὐ·γενής -ές, gen. sg. -οῦς νεανίας, -ου, ὁ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
4Mch:9:13 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który; by być Klasy wyższej [świecony., dobrze urodzony, szlachetny] Młody człowiek By stawać się stawaj się, zdarzaj się
4Mch:9:13 peri\ o(\n katateino/menos o( eu)genE\s neani/as e)/XarTros e)gi/neto.
4Mch:9:13 peri hon katateinomenos ho eugenEs neanias eXarTros egineto.
4Mch:9:13 P RR_ASM V1_PMPNSM RA_NSM A3H_NSM N1T_NSM A1B_NSM V1I_IMI3S
4Mch:9:13 about (+acc,+gen) who/whom/which; to be ć the upper-class [lit., well-born, noble] young man ć to become become, happen
4Mch:9:13 about (+acc,+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc)   the (nom) upper-class ([Adj] nom) young man (nom), young men (acc)   he/she/it-was-being-BECOME-ed
4Mch:9:13 4Mch_9:13_1 4Mch_9:13_2 4Mch_9:13_3 4Mch_9:13_4 4Mch_9:13_5 4Mch_9:13_6 4Mch_9:13_7 4Mch_9:13_8
4Mch:9:13 x x x x x x x x
4Mch:9:14 καὶ κατὰ πᾶν μέλος κλώμενος ἐκακηγόρει λέγων
4Mch:9:14 And with every member disjointed, he exclaimed in expostulation, (4 Maccabees 9:14 Brenton)
4Mch:9:14  
4Mch:9:14 καὶ κατὰ πᾶν μέλος κλώμενος ἐκακηγόρει λέγων
4Mch:9:14 καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μέλο·ς, -ους, τό κλάω (κλ(α)-, -, κλα·σ-, -, -, κλασ·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:9:14 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Członek By łamać się By mówić/opowiadaj
4Mch:9:14 kai\ kata\ pa=n me/los klO/menos e)kakEgo/rei le/gOn
4Mch:9:14 kai kata pan melos klOmenos ekakEgorei legOn
4Mch:9:14 C P A3_ASN N3E_ASN V3_PPPNSM V2I_IAI3S V1_PAPNSM
4Mch:9:14 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of member to break ć to say/tell
4Mch:9:14 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (nom|acc|voc) member (nom|acc|voc) while being-BREAK-ed (nom)   while SAY/TELL-ing (nom)
4Mch:9:14 4Mch_9:14_1 4Mch_9:14_2 4Mch_9:14_3 4Mch_9:14_4 4Mch_9:14_5 4Mch_9:14_6 4Mch_9:14_7
4Mch:9:14 x x x x x x x
4Mch:9:15 Τύραννε μιαρώτατε καὶ τῆς οὐρανίου δίκης ἐχθρὲ καὶ ὠμόφρων, οὐκ ἀνδροφονήσαντά με τοῦτον καταικίζεις τὸν τρόπον οὐδὲ ἀσεβήσαντα ἀλλὰ θείου νόμου προασπίζοντα.
4Mch:9:15 O most accursed tyrant, and enemy of heavenly justice, and cruel-hearted, I am no murderer, nor sacrilegious man, whom thou thus ill-usest; but a defender of the Divine law. (4 Maccabees 9:15 Brenton)
4Mch:9:15  
4Mch:9:15 Τύραννε μιαρώτατε καὶ τῆς οὐρανίου δίκης ἐχθρὲ καὶ ὠμόφρων, οὐκ ἀνδροφονήσαντά με τοῦτον καταικίζεις τὸν τρόπον οὐδὲ ἀσεβήσαντα ἀλλὰ θείου νόμου προασπίζοντα.
4Mch:9:15 τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ μιαρώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μιαρός) καί ὁ ἡ τό οὐράνιος -ον δίκη, -ης, ἡ ἐχθρός -ά -όν καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·αικίζω [LXX] (κατ+αικιζ-, -, κατ+αικι·σ-, -, -, κατ+αικισ·θ-) ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀλλά θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον νόμος, -ου, ὁ  
4Mch:9:15 Tyran; Tyrannus ??? I też, nawet, mianowicie Niebiański Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Wrogi I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Ale Boży; boży Prawo
4Mch:9:15 *tu/ranne miarO/tate kai\ tE=s ou)rani/ou di/kEs e)CHTre\ kai\ O)mo/frOn, ou)k a)ndrofonE/santa/ me tou=ton kataiki/DZeis to\n tro/pon ou)de\ a)sebE/santa a)lla\ Tei/ou no/mou proaspi/DZonta.
4Mch:9:15 tyranne miarOtate kai tEs uraniu dikEs eCHTre kai OmofrOn, uk androfonEsanta me tuton kataikiDZeis ton tropon ude asebEsanta alla Teiu nomu proaspiDZonta.
4Mch:9:15 N2_VSM A1A_VSMS C RA_GSF A1A_GSM N1_GSF A1A_VSM C A3_VSM D VA_AAPASM RP_AS RD_ASM V1_PAI2S RA_ASM N2_ASM C VA_AAPASM C A1A_GSM N2_GSM V1_PAPASM
4Mch:9:15 tyrant; Tyrannus ??? and also, even, namely the heavenly penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing hostile and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing ć I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? the manner way, means, method,attitude οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be impious commit sacrilege but divine; divine law ć
4Mch:9:15 tyrant (voc); Tyrannus (voc) ??? ([Adj] voc) and the (gen) heavenly ([Adj] gen) penalty (gen) hostile ([Adj] voc) and   not   me (acc) this (acc) you(sg)-are-???-ing the (acc) manner (acc) neither/nor upon BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (acc, nom|acc|voc) but divine (gen); divine ([Adj] gen) law (gen)  
4Mch:9:15 4Mch_9:15_1 4Mch_9:15_2 4Mch_9:15_3 4Mch_9:15_4 4Mch_9:15_5 4Mch_9:15_6 4Mch_9:15_7 4Mch_9:15_8 4Mch_9:15_9 4Mch_9:15_10 4Mch_9:15_11 4Mch_9:15_12 4Mch_9:15_13 4Mch_9:15_14 4Mch_9:15_15 4Mch_9:15_16 4Mch_9:15_17 4Mch_9:15_18 4Mch_9:15_19 4Mch_9:15_20 4Mch_9:15_21 4Mch_9:15_22
4Mch:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:16 καὶ τῶν δορυφόρων λεγόντων Ὁμολόγησον φαγεῖν, ὅπως ἀπαλλαγῇς τῶν βασάνων,
4Mch:9:16 And when the spearmen said, Consent to eat, that you may be releasted from your tortures,-- (4 Maccabees 9:16 Brenton)
4Mch:9:16  
4Mch:9:16 καὶ τῶν δορυφόρων λεγόντων Ὁμολόγησον φαγεῖν, ὅπως ἀπαλλαγῇς τῶν βασάνων,
4Mch:9:16 καί ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὅπως ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ
4Mch:9:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź By jeść Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Męki
4Mch:9:16 kai\ tO=n dorufo/rOn lego/ntOn *(omolo/gEson fagei=n, o(/pOs a)pallagE=|s tO=n basa/nOn,
4Mch:9:16 kai tOn doryforOn legontOn omologEson fagein, hopOs apallagEs tOn basanOn,
4Mch:9:16 C RA_GPM N2_GPM V1_PAPGPM VA_AAD2S VB_AAN C VA_AAS2S RA_GPF N2_GPF
4Mch:9:16 and also, even, namely the ć to say/tell to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess to eat so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. the torment
4Mch:9:16 and the (gen)   let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) do-ACKNOWLEDGE-you(sg)!, going-to-ACKNOWLEDGE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) to-will-EAT, to-EAT this is how you(sg)-should-be-RELIEVE-ed the (gen) torments (gen)
4Mch:9:16 4Mch_9:16_1 4Mch_9:16_2 4Mch_9:16_3 4Mch_9:16_4 4Mch_9:16_5 4Mch_9:16_6 4Mch_9:16_7 4Mch_9:16_8 4Mch_9:16_9 4Mch_9:16_10
4Mch:9:16 x x x x x x x x x x
4Mch:9:17 ὁ δὲ εἶπεν Οὐχ οὕτως ἰσχυρὸς ὑμῶν ἐστιν ὁ τροχός, ὦ μιαροὶ διάκονοι, ὥστε μου τὸν λογισμὸν ἄγξαι· τέμνετέ μου τὰ μέλη καὶ πυροῦτέ μου τὰς σάρκας καὶ στρεβλοῦτε τὰ ἄρθρα.
4Mch:9:17 he answered, Not so powerful, O accursed ministers, is your wheel, as to stifle my reasoning; cut my limbs, and burn my flesh, and twist my joints. (4 Maccabees 9:17 Brenton)
4Mch:9:17  
4Mch:9:17 δὲ εἶπεν Οὐχ οὕτως ἰσχυρὸς ὑμῶν ἐστιν τροχός, μιαροὶ διάκονοι, ὥστε μου τὸν λογισμὸν ἄγξαι· τέμνετέ μου τὰ μέλη καὶ πυροῦτέ μου τὰς σάρκας καὶ στρεβλοῦτε τὰ ἄρθρα.
4Mch:9:17 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἰσχυρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μιαρός -ά -όν [LXX] δι·άκονος, -ου, ὁ and ἡ; δι·ακονέω (δι+ακον(ε)-, δι+ακονη·σ-, δι+ακονη·σ-, -, -, δι+ακονη·θ-) ὥστε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ἄγχω [LXX] (αγχ-, -, αγξ-, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μέλο·ς, -ους, τό καί πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ καί στρεβλόω (στρεβλ(ο)-, -, στρεβλω·σ-, -, -, στρεβλω·θ-) ὁ ἡ τό  
4Mch:9:17 zaś By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Potężny silny, potężny, silny, Ty By być Koło Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być ??? [Zobacz micro] Diakon; by zasiadać Tak tamto Ja Logika By dusić/knebel Ja Członek I też, nawet, mianowicie By palić się Ja Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie By kręcić się
4Mch:9:17 o( de\ ei)=pen *ou)CH ou(/tOs i)sCHuro\s u(mO=n e)stin o( troCHo/s, O)= miaroi\ dia/konoi, O(/ste mou to\n logismo\n a)/gXai· te/mnete/ mou ta\ me/lE kai\ purou=te/ mou ta\s sa/rkas kai\ streblou=te ta\ a)/rTra.
4Mch:9:17 ho de eipen uCH hutOs isCHyros hymOn estin ho troCHos, O miaroi diakonoi, hOste mu ton logismon anXai· temnete mu ta melE kai pyrute mu tas sarkas kai streblute ta arTra.
4Mch:9:17 RA_NSM x VBI_AAI3S D D A1A_NSM RP_GP V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM I A1A_VPM N2_VPM C RP_GS RA_ASM N2_ASM VA_AAN V1_PAD2P RP_GS RA_APN N3E_APN C V4_PAD2P RP_GS RA_APF N3K_APF C V4_PAD2P RA_APN N2N_APN
4Mch:9:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] mighty forceful, powerful, strong, you to be the wheel O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be ??? [see micro] deacon; to serve so that I the logic to strangle/gag ć I the member and also, even, namely to burn I the flesh and also, even, namely to twist the ć
4Mch:9:17 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed not thusly/like this mighty ([Adj] nom) you(pl) (gen) he/she/it-is the (nom) wheel (nom) O!; omega; I-should-be ??? ([Adj] nom|voc) deacons (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-SERVE-ing (opt) so that me (gen) the (acc) logic (acc) to-STRANGLE/GAG, be-you(sg)-STRANGLE/GAG-ed!, he/she/it-happens-to-STRANGLE/GAG (opt)   me (gen) the (nom|acc) members (nom|acc|voc) and you(pl)-are-BURN-ing, be-you(pl)-BURN-ing! me (gen) the (acc) flesh (acc) and you(pl)-are-TWIST-ing, be-you(pl)-TWIST-ing! the (nom|acc)  
4Mch:9:17 4Mch_9:17_1 4Mch_9:17_2 4Mch_9:17_3 4Mch_9:17_4 4Mch_9:17_5 4Mch_9:17_6 4Mch_9:17_7 4Mch_9:17_8 4Mch_9:17_9 4Mch_9:17_10 4Mch_9:17_11 4Mch_9:17_12 4Mch_9:17_13 4Mch_9:17_14 4Mch_9:17_15 4Mch_9:17_16 4Mch_9:17_17 4Mch_9:17_18 4Mch_9:17_19 4Mch_9:17_20 4Mch_9:17_21 4Mch_9:17_22 4Mch_9:17_23 4Mch_9:17_24 4Mch_9:17_25 4Mch_9:17_26 4Mch_9:17_27 4Mch_9:17_28 4Mch_9:17_29 4Mch_9:17_30 4Mch_9:17_31
4Mch:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:18 διὰ πασῶν γὰρ ὑμᾶς πείσω τῶν βασάνων ὅτι μόνοι παῖδες Εβραίων ὑπὲρ ἀρετῆς εἰσιν ἀνίκητοι.
4Mch:9:18 For through all my torments I will convince you that the children of the Hebrews are alone unconquered in behalf of virtue. (4 Maccabees 9:18 Brenton)
4Mch:9:18  
4Mch:9:18 διὰ πασῶν γὰρ ὑμᾶς πείσω τῶν βασάνων ὅτι μόνοι παῖδες Εβραίων ὑπὲρ ἀρετῆς εἰσιν ἀνίκητοι.
4Mch:9:18 διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ ὅτι μόνος -η -ον παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὑπέρ ἀρετή, -ῆς, ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
4Mch:9:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak Ty By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Męki Ponieważ/tamto Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Dziecka/służący Hebrajski Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Cnota By iść; by być
4Mch:9:18 dia\ pasO=n ga\r u(ma=s pei/sO tO=n basa/nOn o(/ti mo/noi pai=des *ebrai/On u(pe\r a)retE=s ei)sin a)ni/kEtoi.
4Mch:9:18 dia pasOn gar hymas peisO tOn basanOn hoti monoi paides ebraiOn hyper aretEs eisin anikEtoi.
4Mch:9:18 P A1S_GPF x RP_AP VF_FAI1S RA_GPF N2_GPF C A1_NPM N3D_NPM N2_GPM P N1_GSF V9_PAI3P A1B_NPM
4Mch:9:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of for since, as you to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the torment because/that sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) child/servant Hebrew above (+acc), on behalf of (+gen) virtue to go; to be ć
4Mch:9:18 because of (+acc), through (+gen) all (gen) for you(pl) (acc) I-will-PERSUADE/CONVINCE, I-should-PERSUADE/CONVINCE the (gen) torments (gen) because/that sole ([Adj] nom|voc) children/servants (nom|voc) Hebrews (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) virtue (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are  
4Mch:9:18 4Mch_9:18_1 4Mch_9:18_2 4Mch_9:18_3 4Mch_9:18_4 4Mch_9:18_5 4Mch_9:18_6 4Mch_9:18_7 4Mch_9:18_8 4Mch_9:18_9 4Mch_9:18_10 4Mch_9:18_11 4Mch_9:18_12 4Mch_9:18_13 4Mch_9:18_14 4Mch_9:18_15
4Mch:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:19 ταῦτα λέγοντι ὑπέστρωσαν πῦρ καὶ τὸ διερεθίζον τὸν τροχὸν προσεπικατέτεινον·
4Mch:9:19 While he was saying this, they heaped up fuel, and setting fire to it, strained him upon the wheel still more. (4 Maccabees 9:19 Brenton)
4Mch:9:19  
4Mch:9:19 ταῦτα λέγοντι ὑπέστρωσαν πῦρ καὶ τὸ διερεθίζον τὸν τροχὸν προσεπικατέτεινον·
4Mch:9:19 οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑπο·στρωννύω/ὑπο·στρώννυμι (υπο+στρωννυ-, υπο+στρω·σ-, υπο+στρω·σ-, -, -, -) πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ  
4Mch:9:19 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Do ??? Ogień I też, nawet, mianowicie Koło
4Mch:9:19 tau=ta le/gonti u(pe/strOsan pu=r kai\ to\ diereTi/DZon to\n troCHo\n prosepikate/teinon·
4Mch:9:19 tauta legonti hypestrOsan pyr kai to diereTiDZon ton troCHon prosepikateteinon·
4Mch:9:19 RD_APN V1_PAPDSM VAI_AAI3P N3_ASN C RA_ASN V1_PAPASN RA_ASM N2_ASM V1I_IAI3P
4Mch:9:19 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell to ??? fire and also, even, namely the ć the wheel ć
4Mch:9:19 these (nom|acc) while SAY/TELL-ing (dat) they-???-ed fire (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   the (acc) wheel (acc)  
4Mch:9:19 4Mch_9:19_1 4Mch_9:19_2 4Mch_9:19_3 4Mch_9:19_4 4Mch_9:19_5 4Mch_9:19_6 4Mch_9:19_7 4Mch_9:19_8 4Mch_9:19_9 4Mch_9:19_10
4Mch:9:19 x x x x x x x x x x
4Mch:9:20 ἐμολύνετο δὲ πάντοθεν αἵματι ὁ τροχός, καὶ ὁ σωρὸς τῆς ἀνθρακιᾶς τοῖς τῶν ἰχώρων ἐσβέννυτο σταλαγμοῖς, καὶ περὶ τοὺς ἄξονας τοῦ ὀργάνου περιέρρεον αἱ σάρκες.
4Mch:9:20 And the wheel was defiled all over with blood, and the hot ashes were quenched by the droppings of gore, and pieces of flesh were scattered about the axles of the machine. (4 Maccabees 9:20 Brenton)
4Mch:9:20  
4Mch:9:20 ἐμολύνετο δὲ πάντοθεν αἵματι τροχός, καὶ σωρὸς τῆς ἀνθρακιᾶς τοῖς τῶν ἰχώρων ἐσβέννυτο σταλαγμοῖς, καὶ περὶ τοὺς ἄξονας τοῦ ὀργάνου περιέρρεον αἱ σάρκες.
4Mch:9:20 μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) δέ πάντο·θεν αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀνθρακιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἰχώρ, -ῶρος, ὁ [LXX] σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)   καί περί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ
4Mch:9:20 By kalać zaś Od wszędzie Krew Koło I też, nawet, mianowicie Węgla drzewnego ogień Posoka By gasić I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ciało {Mięso}
4Mch:9:20 e)molu/neto de\ pa/ntoTen ai(/mati o( troCHo/s, kai\ o( sOro\s tE=s a)nTrakia=s toi=s tO=n i)CHO/rOn e)sbe/nnuto stalagmoi=s, kai\ peri\ tou\s a)/Xonas tou= o)rga/nou perie/rreon ai( sa/rkes.
4Mch:9:20 emolyneto de pantoTen haimati ho troCHos, kai ho sOros tEs anTrakias tois tOn iCHOrOn esbennyto stalagmois, kai peri tus aXonas tu organu perierreon hai sarkes.
4Mch:9:20 V1I_IMI3S x D N3M_DSN RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF RA_DPM RA_GPM N3_GPM V5I_IMI3S N2_DPM C P RA_APM N3N_APM RA_GSN N2N_GSN V2I_IAI3P RA_NPF N3K_NPF
4Mch:9:20 to defile δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from everywhere blood the wheel and also, even, namely the ć the charcoal fire the the ichor to extinguish ć and also, even, namely about (+acc,+gen) the ć the ć ć the flesh
4Mch:9:20 he/she/it-was-being-DEFILE-ed Yet from everywhere blood (dat) the (nom) wheel (nom) and the (nom)   the (gen) charcoal fire (gen), charcoal fires (acc) the (dat) the (gen) ichors (gen) he/she/it-was-being-EXTINGUISH-ed   and about (+acc,+gen) the (acc)   the (gen)     the (nom) flesh (nom|voc)
4Mch:9:20 4Mch_9:20_1 4Mch_9:20_2 4Mch_9:20_3 4Mch_9:20_4 4Mch_9:20_5 4Mch_9:20_6 4Mch_9:20_7 4Mch_9:20_8 4Mch_9:20_9 4Mch_9:20_10 4Mch_9:20_11 4Mch_9:20_12 4Mch_9:20_13 4Mch_9:20_14 4Mch_9:20_15 4Mch_9:20_16 4Mch_9:20_17 4Mch_9:20_18 4Mch_9:20_19 4Mch_9:20_20 4Mch_9:20_21 4Mch_9:20_22 4Mch_9:20_23 4Mch_9:20_24 4Mch_9:20_25
4Mch:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:21 καὶ περιτετμημένον ἤδη ἔχων τὸ τῶν ὀστέων πῆγμα ὁ μεγαλόφρων καὶ Αβραμιαῖος νεανίας οὐκ ἐστέναξεν,
4Mch:9:21 And although the framework of his bones was now destroyed the high-minded and Abrahamic youth did not groan. (4 Maccabees 9:21 Brenton)
4Mch:9:21  
4Mch:9:21 καὶ περιτετμημένον ἤδη ἔχων τὸ τῶν ὀστέων πῆγμα μεγαλόφρων καὶ Αβραμιαῖος νεανίας οὐκ ἐστέναξεν,
4Mch:9:21 καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ἤδη ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό   ὁ ἡ τό   καί   νεανίας, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -)
4Mch:9:21 I też, nawet, mianowicie By obrzezać Już do teraz, do wtedy By mieć Kość I też, nawet, mianowicie Młody człowiek ??? Przed przydechem mocnym By wzdychać/jęk
4Mch:9:21 kai\ peritetmEme/non E)/dE e)/CHOn to\ tO=n o)ste/On pE=gma o( megalo/frOn kai\ *abramiai=os neani/as ou)k e)ste/naXen,
4Mch:9:21 kai peritetmEmenon EdE eCHOn to tOn osteOn pEgma ho megalofrOn kai abramiaios neanias uk estenaXen,
4Mch:9:21 C VM_XPPASN D V1_PAPNSM RA_ASN RA_GPN N2N_GPN N3M_ASN RA_NSM N3N_NSM C A1B_NSM N1T_NSM D VAI_AAI3S
4Mch:9:21 and also, even, namely to circumcise already by now, by then to have the the bone ć the ć and also, even, namely ć young man οὐχ before rough breathing to sigh/groan
4Mch:9:21 and having-been-CIRCUMCISE-ed (acc, nom|acc|voc) already while HAVE-ing (nom) the (nom|acc) the (gen) bones (gen)   the (nom)   and   young man (nom), young men (acc) not he/she/it-SIGH/GROAN-ed
4Mch:9:21 4Mch_9:21_1 4Mch_9:21_2 4Mch_9:21_3 4Mch_9:21_4 4Mch_9:21_5 4Mch_9:21_6 4Mch_9:21_7 4Mch_9:21_8 4Mch_9:21_9 4Mch_9:21_10 4Mch_9:21_11 4Mch_9:21_12 4Mch_9:21_13 4Mch_9:21_14 4Mch_9:21_15
4Mch:9:21 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:22 ἀλλ’ ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιζόμενος εἰς ἀφθαρσίαν ὑπέμεινεν εὐγενῶς τὰς στρέβλας
4Mch:9:22 But, as though transformed by fire into immortality, he nobly endured the rackings, saying (4 Maccabees 9:22 Brenton)
4Mch:9:22  
4Mch:9:22 ἀλλ’ ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιζόμενος εἰς ἀφθαρσίαν ὑπέμεινεν εὐγενῶς τὰς στρέβλας
4Mch:9:22 ἀλλά ὥσ·περ ἐν πῦρ, -ρός, τό μετα·σχηματίζω (μετα+σχηματιζ-, μετα+σχηματι·σ-, μετα+σχηματι·σ-, -, -, -) εἰς[1] ἀ·φθαρσία, -ας, ἡ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό  
4Mch:9:22 Ale Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień By zmieniać się restrukturyzuj, przekształcaj Do (+przyspieszenie) Nieprzekupność By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
4Mch:9:22 a)ll’ O(/sper e)n puri\ metasCHEmatiDZo/menos ei)s a)fTarsi/an u(pe/meinen eu)genO=s ta\s stre/blas
4Mch:9:22 all’ hOsper en pyri metasCHEmatiDZomenos eis afTarsian hypemeinen eugenOs tas streblas
4Mch:9:22 C D P N3_DSN V1_PMPNSM P N1A_ASF VAI_AAI3S D RA_APF N1_APF
4Mch:9:22 but just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to change restructure, transform into (+acc) incorruptibility to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain ć the ć
4Mch:9:22 but just as in/among/by (+dat) fire (dat) while being-CHANGE-ed (nom) into (+acc) incorruptibility (acc) he/she/it-ENDURE-ed   the (acc)  
4Mch:9:22 4Mch_9:22_1 4Mch_9:22_2 4Mch_9:22_3 4Mch_9:22_4 4Mch_9:22_5 4Mch_9:22_6 4Mch_9:22_7 4Mch_9:22_8 4Mch_9:22_9 4Mch_9:22_10 4Mch_9:22_11
4Mch:9:22 x x x x x x x x x x x
4Mch:9:23 Μιμήσασθέ με, ἀδελφοί, λέγων, μή μου τὸν ἀγῶνα λειποτακτήσητε μηδὲ ἐξομόσησθέ μου τὴν τῆς εὐψυχίας ἀδελφότητα.
4Mch:9:23 Imitate me, O brethren, nor ever desert your station, nor abjure my brotherhood in courage: fight the holy and honourable fight of religion; (4 Maccabees 9:23 Brenton)
4Mch:9:23  
4Mch:9:23 Μιμήσασθέ με, ἀδελφοί, λέγων, μή μου τὸν ἀγῶνα λειποτακτήσητε μηδὲ ἐξομόσησθέ μου τὴν τῆς εὐψυχίας ἀδελφότητα.
4Mch:9:23 μιμέομαι (μιμ(ε)-, -, μιμη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγών, -ῶνος, ὁ   μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἀδελφότη[τ]ς, -ητος, ἡ
4Mch:9:23 By naśladować Ja Brat By mówić/opowiadaj Nie Ja Walcz µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Ja Braterstwo
4Mch:9:23 *mimE/sasTe/ me, a)delfoi/, le/gOn, mE/ mou to\n a)gO=na leipotaktE/sEte mEde\ e)Xomo/sEsTe/ mou tE\n tE=s eu)PSuCHi/as a)delfo/tEta.
4Mch:9:23 mimEsasTe me, adelfoi, legOn, mE mu ton agOna leipotaktEsEte mEde eXomosEsTe mu tEn tEs euPSyCHias adelfotEta.
4Mch:9:23 VA_AMD2P RP_AS N2_VPM V1_PAPNSM D RP_GS RA_ASM N3W_ASM VA_AAS2P C VA_AMS2P RP_GS RA_ASF RA_GSF N1A_GSF N3T_ASF
4Mch:9:23 to mimic I brother to say/tell not I the struggle ć μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] ć I the the ć brotherhood
4Mch:9:23 be-you(pl)-MIMIC-ed! me (acc) brothers (nom|voc) while SAY/TELL-ing (nom) not me (gen) the (acc) struggle (acc)   neither/nor; Mede (voc)   me (gen) the (acc) the (gen)   brotherhood (acc)
4Mch:9:23 4Mch_9:23_1 4Mch_9:23_2 4Mch_9:23_3 4Mch_9:23_4 4Mch_9:23_5 4Mch_9:23_6 4Mch_9:23_7 4Mch_9:23_8 4Mch_9:23_9 4Mch_9:23_10 4Mch_9:23_11 4Mch_9:23_12 4Mch_9:23_13 4Mch_9:23_14 4Mch_9:23_15 4Mch_9:23_16
4Mch:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:24 ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ τῆς εὐσεβείας, δι’ ἧς ἵλεως ἡ δικαία καὶ πάτριος ἡμῶν πρόνοια τῷ ἔθνει γενηθεῖσα τιμωρήσειεν τὸν ἀλάστορα τύραννον.
4Mch:9:24 by which means our just and paternal Providence, becoming merciful to the nation, will punish the pestilent tyrant. (4 Maccabees 9:24 Brenton)
4Mch:9:24  
4Mch:9:24 ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ τῆς εὐσεβείας, δι’ ἧς ἵλεως δικαία καὶ πάτριος ἡμῶν πρόνοια τῷ ἔθνει γενηθεῖσα τιμωρήσειεν τὸν ἀλάστορα τύραννον.
4Mch:9:24 ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί εὐ·γενής -ές, gen. sg. -οῦς στρατεία, -ας, ἡ στρατεύω (στρατευ-, -, στρατευ·σ-, -, -, στρατευ·θ-) περί ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ διά ὅς ἥ ὅ ἵλεως -ων ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρό·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τιμωρέω (τιμωρ(ε)-, τιμωρη·σ-, τιμωρη·σ-, -, τετιμωρη-, τιμωρη·θ-) ὁ ἡ τό ἀλάστωρ -ορ [LXX], gen. sg. -ορος τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ
4Mch:9:24 Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Klasy wyższej [świecony., dobrze urodzony, szlachetny] Strategia By wykonywać rolę apostolatu ucznia (z jego ciężkimi obowiązkami i funkcje)Pokrewny biernik (?????????, Stare słowo od, w N.T. tylko tutaj i 2Co 10:3) z ???????? (Drugi osoby pojedynczy średni obecny tryb łączący z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Pobożność Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Ja Zaopatrzenie {Zastrzeżenie} Naród [zobacz etniczny] By stawać się stawaj się, zdarzaj się By karać Nieszczęśliwy Tyran; Tyrannus
4Mch:9:24 i(era\n kai\ eu)genE= stratei/an strateu/sasTe peri\ tE=s eu)sebei/as, di’ E(=s i(/leOs E( dikai/a kai\ pa/trios E(mO=n pro/noia tO=| e)/Tnei genETei=sa timOrE/seien to\n a)la/stora tu/rannon.
4Mch:9:24 hieran kai eugenE strateian strateusasTe peri tEs eusebeias, di’ hEs hileOs hE dikaia kai patrios hEmOn pronoia tO eTnei genETeisa timOrEseien ton alastora tyrannon.
4Mch:9:24 A1A_ASF C A3H_ASF N1A_ASF VA_AMD2P P RA_GSF N1A_GSF P RR_GSF A1B_NSF RA_NSF A1A_NSF C A1B_NSF RP_GP N1A_NSF RA_DSN N3E_DSN VC_APPNSF VA_AAO3S RA_ASM N3R_ASM N2_ASM
4Mch:9:24 sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely upper-class [lit., well-born, noble] strategy to execute the apostolate role of a disciple (with its arduous duties and functions)Cognate accusative (στρατειαν, old word from, in N.T. only here and 2Co 10:3) with στρατευη (second person singular middle present subjunctive of about (+acc,+gen) the godliness because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious the just righteous, just and also, even, namely ć I provision the nation [see ethnic] to become become, happen to punish the wretched tyrant; Tyrannus
4Mch:9:24 sacred ([Adj] acc) and upper-class ([Adj] acc, nom|acc|voc) strategy (acc) be-you(pl)-EXECUTE THE APOSTOLATE-ed! about (+acc,+gen) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) merciful ([Adj] acc, nom|voc) the (nom) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and   us (gen) provision (nom|voc) the (dat) nation (dat) upon being-BECOME-ed (nom|voc) they-happen-to-PUNISH (classical opt) the (acc) wretched ([Adj] acc, nom|acc|voc) tyrant (acc); Tyrannus (acc)
4Mch:9:24 4Mch_9:24_1 4Mch_9:24_2 4Mch_9:24_3 4Mch_9:24_4 4Mch_9:24_5 4Mch_9:24_6 4Mch_9:24_7 4Mch_9:24_8 4Mch_9:24_9 4Mch_9:24_10 4Mch_9:24_11 4Mch_9:24_12 4Mch_9:24_13 4Mch_9:24_14 4Mch_9:24_15 4Mch_9:24_16 4Mch_9:24_17 4Mch_9:24_18 4Mch_9:24_19 4Mch_9:24_20 4Mch_9:24_21 4Mch_9:24_22 4Mch_9:24_23 4Mch_9:24_24
4Mch:9:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:25 καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱεροπρεπὴς νεανίας ἀπέρρηξεν τὴν ψυχήν.
4Mch:9:25 And saying this, the revered youth abruptly closed his life. (4 Maccabees 9:25 Brenton)
4Mch:9:25  
4Mch:9:25 καὶ ταῦτα εἰπὼν ἱεροπρεπὴς νεανίας ἀπέρρηξεν τὴν ψυχήν.
4Mch:9:25 καί οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερο·πρεπής -ές νεανίας, -ου, ὁ ἀπο·ρρήγνυμι [LXX] (-, απο+ρρηξ-, απο+ρρηξ-, -, -, απο+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
4Mch:9:25 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Wypadająca świętość Młody człowiek Do ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
4Mch:9:25 kai\ tau=ta ei)pO\n o( i(eroprepE\s neani/as a)pe/rrEXen tE\n PSuCHE/n.
4Mch:9:25 kai tauta eipOn ho hieroprepEs neanias aperrEXen tEn PSyCHEn.
4Mch:9:25 C RD_APN VB_AAPNSM RA_NSM A3H_NSM N1T_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF
4Mch:9:25 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell the befitting sanctity young man to ??? the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
4Mch:9:25 and these (nom|acc) upon SAY/TELL-ing (nom) the (nom) befitting sanctity ([Adj] nom) young man (nom), young men (acc) he/she/it-???-ed the (acc) life (acc)
4Mch:9:25 4Mch_9:25_1 4Mch_9:25_2 4Mch_9:25_3 4Mch_9:25_4 4Mch_9:25_5 4Mch_9:25_6 4Mch_9:25_7 4Mch_9:25_8 4Mch_9:25_9
4Mch:9:25 x x x x x x x x x
4Mch:9:26 Θαυμασάντων δὲ πάντων τὴν καρτεροψυχίαν αὐτοῦ ἦγον οἱ δορυφόροι τὸν καθ’ ἡλικίαν τοῦ προτέρου δεύτερον καὶ σιδηρᾶς ἐναρμοσάμενοι χεῖρας ὀξέσι τοῖς ὄνυξιν ὀργάνῳ καὶ καταπέλτῃ προσέδησαν αὐτόν.
4Mch:9:26 And when all admired his courageous soul, the spearmen brought forward him who was second in point of age, and having put on iron hands, bound him with pointed hooks to the catapelt. (4 Maccabees 9:26 Brenton)
4Mch:9:26  
4Mch:9:26 Θαυμασάντων δὲ πάντων τὴν καρτεροψυχίαν αὐτοῦ ἦγον οἱ δορυφόροι τὸν καθ’ ἡλικίαν τοῦ προτέρου δεύτερον καὶ σιδηρᾶς ἐναρμοσάμενοι χεῖρας ὀξέσι τοῖς ὄνυξιν ὀργάνῳ καὶ καταπέλτῃ προσέδησαν αὐτόν.
4Mch:9:26 θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατά ἡλικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) δεύτερος -α -ον καί σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὄξο·ς, -ους, τό; ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό ὄνυξ, -υχος, ἡ [LXX]   καί   προσ·δέω [LXX] (-, -, προσ+δη·σ-, -, -, προσ+δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:9:26 By być zaskakiwany są podziwiany przy zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By prowadzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wiek stają się starszy Wcześniej Drugi I też, nawet, mianowicie Żelazny Ręka Ocet; szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, ??? I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo
4Mch:9:26 *Taumasa/ntOn de\ pa/ntOn tE\n karteroPSuCHi/an au)tou= E)=gon oi( dorufo/roi to\n kaT’ E(liki/an tou= prote/rou deu/teron kai\ sidEra=s e)narmosa/menoi CHei=ras o)Xe/si toi=s o)/nuXin o)rga/nO| kai\ katape/ltE| prose/dEsan au)to/n.
4Mch:9:26 TaumasantOn de pantOn tEn karteroPSyCHian autu Egon hoi doryforoi ton kaT’ hElikian tu proteru deuteron kai sidEras enarmosamenoi CHeiras oXesi tois onyXin organO kai katapeltE prosedEsan auton.
4Mch:9:26 VA_AAPGPM x A3_GPM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM V1I_IAI3P RA_NPM N2_NPM RA_ASM P N1A_ASF RA_GSM A1A_GSMC A1A_ASM C A1C_APF VA_AMPNPM N3_APF A3U_DPM RA_DPM N3X_DPM N2N_DSN C N1M_DSM VAI_AAI3P RD_ASM
4Mch:9:26 to be surprised be marvelled at δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same to lead the ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing age get older the earlier second and also, even, namely iron ć hand vinegar; swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, the ??? ć and also, even, namely ć to ??? he/she/it/same
4Mch:9:26 let-them-BE SURPRISED! (classical), upon BE SURPRISED-ing (gen) Yet all (gen) the (acc)   him/it/same (gen) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing the (nom)   the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) age (acc) the (gen) earlier ([Adj] gen) second (acc, nom|acc|voc) and iron ([Adj] acc, gen)   hands (acc) vinegars (dat); swift ([Adj] dat) the (dat) ???s (dat)   and   they-???-ed him/it/same (acc)
4Mch:9:26 4Mch_9:26_1 4Mch_9:26_2 4Mch_9:26_3 4Mch_9:26_4 4Mch_9:26_5 4Mch_9:26_6 4Mch_9:26_7 4Mch_9:26_8 4Mch_9:26_9 4Mch_9:26_10 4Mch_9:26_11 4Mch_9:26_12 4Mch_9:26_13 4Mch_9:26_14 4Mch_9:26_15 4Mch_9:26_16 4Mch_9:26_17 4Mch_9:26_18 4Mch_9:26_19 4Mch_9:26_20 4Mch_9:26_21 4Mch_9:26_22 4Mch_9:26_23 4Mch_9:26_24 4Mch_9:26_25 4Mch_9:26_26 4Mch_9:26_27
4Mch:9:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:27 ὡς δ’ εἰ φαγεῖν βούλοιτο πρὶν βασανίζεσθαι πυνθανόμενοι τὴν εὐγενῆ γνώμην ἤκουσαν,
4Mch:9:27 And when, on enquiring whether he would eat before he was tortured, they heard his noble sentiment, (4 Maccabees 9:27 Brenton)
4Mch:9:27  
4Mch:9:27 ὡς δ’ εἰ φαγεῖν βούλοιτο πρὶν βασανίζεσθαι πυνθανόμενοι τὴν εὐγενῆ γνώμην ἤκουσαν,
4Mch:9:27 ὡς δέ εἰ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) πρίν βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·γενής -ές, gen. sg. -οῦς γνώμη, -ης, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
4Mch:9:27 Jak/jak zaś Jeżeli By jeść By planować/decyduj się/zamierzaj Wcześniejszy By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań By dowiadywać się Klasy wyższej [świecony., dobrze urodzony, szlachetny] Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć
4Mch:9:27 O(s d’ ei) fagei=n bou/loito pri\n basani/DZesTai punTano/menoi tE\n eu)genE= gnO/mEn E)/kousan,
4Mch:9:27 hOs d’ ei fagein buloito prin basaniDZesTai pynTanomenoi tEn eugenE gnOmEn Ekusan,
4Mch:9:27 C x C VB_AAN V1_PMO3S D V1_PMN V1_PMPNPM RA_ASF A3H_ASF N1_ASF VAI_AAI3P
4Mch:9:27 as/like δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if to eat to plan/determine/intend prior to torment examine closely, cross-question to inquire the upper-class [lit., well-born, noble] knowledge-based determination [see gnomic] to have come I have come. I have arrived.; to hear
4Mch:9:27 as/like Yet if to-will-EAT, to-EAT he/she/it-happens-to-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (opt) prior to-be-being-TORMENT-ed while being-INQUIRE-ed (nom|voc) the (acc) upper-class ([Adj] acc, nom|acc|voc) knowledge-based determination (acc) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed
4Mch:9:27 4Mch_9:27_1 4Mch_9:27_2 4Mch_9:27_3 4Mch_9:27_4 4Mch_9:27_5 4Mch_9:27_6 4Mch_9:27_7 4Mch_9:27_8 4Mch_9:27_9 4Mch_9:27_10 4Mch_9:27_11 4Mch_9:27_12
4Mch:9:27 x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:28 ἀπὸ τῶν τενόντων ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἐπισπασάμενοι μέχρι τῶν γενείων τὴν σάρκα πᾶσαν καὶ τὴν τῆς κεφαλῆς δορὰν οἱ παρδάλεοι θῆρες ἀπέσυρον. ὁ δὲ ταύτην βαρέως τὴν ἀλγηδόνα καρτερῶν ἔλεγεν
4Mch:9:28 after they with the iron hands had violently dragged all the flesh from the neck to the chin, the panther-like beasts tore off the very skin of his head: but he, bearing with firmness this misery, said, (4 Maccabees 9:28 Brenton)
4Mch:9:28  
4Mch:9:28 ἀπὸ τῶν τενόντων ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἐπισπασάμενοι μέχρι τῶν γενείων τὴν σάρκα πᾶσαν καὶ τὴν τῆς κεφαλῆς δορὰν οἱ παρδάλεοι θῆρες ἀπέσυρον. δὲ ταύτην βαρέως τὴν ἀλγηδόνα καρτερῶν ἔλεγεν
4Mch:9:28 ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-) μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό   θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν ἀπο·σύρω [LXX] (απο+συρ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ οὗτος αὕτη τοῦτο βαρέως; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό   καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:9:28 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żelazny Ręka Do ??? Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Ciało {Mięso} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie Głowa Dzikie zwierzę Do ??? zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nudny {Tępy} (ciężko); ciężko Do wytrwałości By mówić/opowiadaj
4Mch:9:28 a)po\ tO=n teno/ntOn tai=s sidErai=s CHersi\n e)pispasa/menoi me/CHri tO=n genei/On tE\n sa/rka pa=san kai\ tE\n tE=s kefalE=s dora\n oi( parda/leoi TE=res a)pe/suron. o( de\ tau/tEn bare/Os tE\n a)lgEdo/na karterO=n e)/legen
4Mch:9:28 apo tOn tenontOn tais sidErais CHersin epispasamenoi meCHri tOn geneiOn tEn sarka pasan kai tEn tEs kefalEs doran hoi pardaleoi TEres apesyron. ho de tautEn bareOs tEn algEdona karterOn elegen
4Mch:9:28 P RA_GPM N3_GPM RA_DPF A1C_DPF N3_DPF VA_AMPNPM P RA_GPN N2N_GPN RA_ASF N3K_ASF A1S_ASF C RA_ASF RA_GSF N1_GSF N1A_ASF RA_NPM A1B_NPM N3_NPM V1I_IAI3P RA_NSM x RD_ASF D RA_ASF N3N_ASF V2_PAPNSM V1I_IAI3S
4Mch:9:28 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the iron hand to ??? until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the ć the flesh every all, each, every, the whole of; to sprinkle and also, even, namely the the head ć the ć wild beast to ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] dull (heavily); heavy the ć to endurance to say/tell
4Mch:9:28 away from (+gen) the (gen)   the (dat) iron ([Adj] dat) hands (dat) upon being-???-ed (nom|voc) until the (gen)   the (acc) flesh (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) and the (acc) the (gen) head (gen)   the (nom)   wild beasts (nom|voc) I-was-???-ing, they-were-???-ing the (nom) Yet this (acc) dull; heavy ([Adj] gen) the (acc)   while ENDURANCE-ing (nom) he/she/it-was-SAY/TELL-ing
4Mch:9:28 4Mch_9:28_1 4Mch_9:28_2 4Mch_9:28_3 4Mch_9:28_4 4Mch_9:28_5 4Mch_9:28_6 4Mch_9:28_7 4Mch_9:28_8 4Mch_9:28_9 4Mch_9:28_10 4Mch_9:28_11 4Mch_9:28_12 4Mch_9:28_13 4Mch_9:28_14 4Mch_9:28_15 4Mch_9:28_16 4Mch_9:28_17 4Mch_9:28_18 4Mch_9:28_19 4Mch_9:28_20 4Mch_9:28_21 4Mch_9:28_22 4Mch_9:28_23 4Mch_9:28_24 4Mch_9:28_25 4Mch_9:28_26 4Mch_9:28_27 4Mch_9:28_28 4Mch_9:28_29 4Mch_9:28_30
4Mch:9:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:29 Ὡς ἡδὺς πᾶς θανάτου τρόπος διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐσέβειαν. ἔφη τε πρὸς τὸν τύραννον
4Mch:9:29 How sweet is every form of death for the religion of our fathers! and he said to the tyrant, (4 Maccabees 9:29 Brenton)
4Mch:9:29  
4Mch:9:29 Ὡς ἡδὺς πᾶς θανάτου τρόπος διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐσέβειαν. ἔφη τε πρὸς τὸν τύραννον
4Mch:9:29 ὡς ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) τρόπος, -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·σέβεια, -ας, ἡ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) τέ πρός ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ
4Mch:9:29 Jak/jak Miły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Śmierć; by zgładzać Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja Pobożność By mówić I [umieszczona z tyłu współrzędna] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Tyran; Tyrannus
4Mch:9:29 *(Os E(du\s pa=s Tana/tou tro/pos dia\ tE\n pa/trion E(mO=n eu)se/beian. e)/fE te pro\s to\n tu/rannon
4Mch:9:29 Os hEdys pas Tanatu tropos dia tEn patrion hEmOn eusebeian. efE te pros ton tyrannon
4Mch:9:29 C A3U_NSM A3_NSM N2_GSM N2_NSM P RA_ASF A1B_ASF RP_GP N1A_ASF V6I_IAI3S x P RA_ASM N2_ASM
4Mch:9:29 as/like pleasant every all, each, every, the whole of death; to put to death manner way, means, method,attitude because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć I godliness to say and [postpositive coordinate] toward (+acc,+gen,+dat) the tyrant; Tyrannus
4Mch:9:29 as/like pleasant ([Adj] nom) every (nom|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! manner (nom) because of (+acc), through (+gen) the (acc)   us (gen) godliness (acc) he/she/it-was-SAY-ing and [postpositive coordinate] toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) tyrant (acc); Tyrannus (acc)
4Mch:9:29 4Mch_9:29_1 4Mch_9:29_2 4Mch_9:29_3 4Mch_9:29_4 4Mch_9:29_5 4Mch_9:29_6 4Mch_9:29_7 4Mch_9:29_8 4Mch_9:29_9 4Mch_9:29_10 4Mch_9:29_11 4Mch_9:29_12 4Mch_9:29_13 4Mch_9:29_14 4Mch_9:29_15
4Mch:9:29 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:30 Οὐ δοκεῖς, πάντων ὠμότατε τύραννε, πλέον ἐμοῦ σε βασανίζεσθαι ὁρῶν σου νικώμενον τὸν τῆς τυραννίδος ὑπερήφανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομονῆς;
4Mch:9:30 Thinkest thou not, most cruel of all tyrants, that thou art now tortured more than I, finding thine overweening conception of tyranny conquered by our patience in behalf of our religion? (4 Maccabees 9:30 Brenton)
4Mch:9:30  
4Mch:9:30 Οὐ δοκεῖς, πάντων ὠμότατε τύραννε, πλέον ἐμοῦ σε βασανίζεσθαι ὁρῶν σου νικώμενον τὸν τῆς τυραννίδος ὑπερήφανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομονῆς;
4Mch:9:30 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς); πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός); ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τυραννί[δ]ς, -ίδος, ἡ [LXX] ὑπερή·φανος -ον λογισμός, -οῦ, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ
4Mch:9:30 ??? Przed przydechem mocnym By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyran; Tyrannus Więcej; by żeglować Ja; mój/mój Ty; twój/twój(sg) By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań Wchodź; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Tyrania Dumny Logika Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Ja Wytrwałość
4Mch:9:30 *ou) dokei=s, pa/ntOn O)mo/tate tu/ranne, ple/on e)mou= se basani/DZesTai o(rO=n sou nikO/menon to\n tE=s turanni/dos u(perE/fanon logismo\n u(po\ tE=s dia\ tE\n eu)se/beian E(mO=n u(pomonE=s;
4Mch:9:30 u dokeis, pantOn Omotate tyranne, pleon emu se basaniDZesTai horOn su nikOmenon ton tEs tyrannidos hyperEfanon logismon hypo tEs dia tEn eusebeian hEmOn hypomonEs;
4Mch:9:30 D V2_PAI2S A3_GPM A1_VSMS N2_VSM A3C_ASN RP_GS RP_AS V1_PPN N2_GPM RP_GS V3_PPPASM RA_ASM RA_GSF N3D_GSF A1B_ASM N2_ASM P RA_GSF P RA_ASF N1A_ASF RP_GP N1_GSF
4Mch:9:30 οὐχ before rough breathing to expect to seem, to please, to seem good to every all, each, every, the whole of ć tyrant; Tyrannus more; to sail I; my/mine you; your/yours(sg) to torment examine closely, cross-question mount; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the the tyranny proud logic under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the godliness I endurance
4Mch:9:30 not you(sg)-are-GLORY-ing all (gen)   tyrant (voc); Tyrannus (voc) more (nom|acc|voc, voc); while SAIL-ing (nom|acc|voc, voc) me (gen); my/mine (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-being-TORMENT-ed mounts (gen); while SEE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while being-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) (acc, nom|acc|voc) the (acc) the (gen) tyranny (gen) proud ([Adj] acc, nom|acc|voc) logic (acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) godliness (acc) us (gen) endurance (gen)
4Mch:9:30 4Mch_9:30_1 4Mch_9:30_2 4Mch_9:30_3 4Mch_9:30_4 4Mch_9:30_5 4Mch_9:30_6 4Mch_9:30_7 4Mch_9:30_8 4Mch_9:30_9 4Mch_9:30_10 4Mch_9:30_11 4Mch_9:30_12 4Mch_9:30_13 4Mch_9:30_14 4Mch_9:30_15 4Mch_9:30_16 4Mch_9:30_17 4Mch_9:30_18 4Mch_9:30_19 4Mch_9:30_20 4Mch_9:30_21 4Mch_9:30_22 4Mch_9:30_23 4Mch_9:30_24
4Mch:9:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:9:31 ἐγὼ μὲν γὰρ ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τὸν πόνον ἐπικουφίζομαι,
4Mch:9:31 For I lighten my suffering by the pleasures which are connected with virtue. (4 Maccabees 9:31 Brenton)
4Mch:9:31  
4Mch:9:31 ἐγὼ μὲν γὰρ ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τὸν πόνον ἐπικουφίζομαι,
4Mch:9:31 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέν γάρ ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ ἡδονή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ  
4Mch:9:31 Ja Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cnota Przyjemność Praca
4Mch:9:31 e)gO\ me\n ga\r tai=s dia\ tE\n a)retE\n E(donai=s to\n po/non e)pikoufi/DZomai,
4Mch:9:31 egO men gar tais dia tEn aretEn hEdonais ton ponon epikufiDZomai,
4Mch:9:31 RP_NS x x RA_DPF P RA_ASF N1_ASF N1_DPF RA_ASM N2_ASM V1_PMI1S
4Mch:9:31 I indeed (yet, certainly, surely) for since, as the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the virtue pleasure the labor ć
4Mch:9:31 I (nom) indeed for the (dat) because of (+acc), through (+gen) the (acc) virtue (acc) pleasures (dat) the (acc) labor (acc)  
4Mch:9:31 4Mch_9:31_1 4Mch_9:31_2 4Mch_9:31_3 4Mch_9:31_4 4Mch_9:31_5 4Mch_9:31_6 4Mch_9:31_7 4Mch_9:31_8 4Mch_9:31_9 4Mch_9:31_10 4Mch_9:31_11
4Mch:9:31 x x x x x x x x x x x
4Mch:9:32 σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀσεβείας ἀπειλαῖς βασανίζῃ. οὐκ ἐκφεύξῃ δέ, μιαρώτατε τύραννε, τὰς τῆς θείας ὀργῆς δίκας.
4Mch:9:32 But thou art tortured with threatenings for impiety; and thou shalt not escape, most corrupt tyrant, the vengeance of Divine wrath. (4 Maccabees 9:32 Brenton)
4Mch:9:32  
4Mch:9:32 σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀσεβείας ἀπειλαῖς βασανίζῃ. οὐκ ἐκφεύξῃ δέ, μιαρώτατε τύραννε, τὰς τῆς θείας ὀργῆς δίκας.
4Mch:9:32 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ἀπειλή, -ῆς, ἡ βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) δέ μιαρώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μιαρός) τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) δίκη, -ης, ἡ
4Mch:9:32 Ty zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brak szacunku Groźba By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań ??? Przed przydechem mocnym Do poza uciekaj zaś ??? Tyran; Tyrannus Boży Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy
4Mch:9:32 su\ de\ e)n tai=s tE=s a)sebei/as a)peilai=s basani/DZE|. ou)k e)kfeu/XE| de/, miarO/tate tu/ranne, ta\s tE=s Tei/as o)rgE=s di/kas.
4Mch:9:32 sy de en tais tEs asebeias apeilais basaniDZE. uk ekfeuXE de, miarOtate tyranne, tas tEs Teias orgEs dikas.
4Mch:9:32 RP_NS x P RA_DPF RA_GSF N1A_GSF N1_DPF V1_PPI2S D VF_FMI2S x A1A_VSMS N2_VSM RA_APF RA_GSF A1A_GSF N1_GSF N1_APF
4Mch:9:32 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the lack of deference threat to torment examine closely, cross-question οὐχ before rough breathing to out-flee δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? tyrant; Tyrannus the the divine wrath fume, anger, rage penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing
4Mch:9:32 you(sg) (nom) Yet in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) threats (dat) you(sg)-are-being-TORMENT-ed, he/she/it-should-be-TORMENT-ing, you(sg)-should-be-being-TORMENT-ed not you(sg)-will-be-OUT-FLEE-ed Yet ??? ([Adj] voc) tyrant (voc); Tyrannus (voc) the (acc) the (gen) divine ([Adj] acc, gen) wrath (gen) penalties (acc)
4Mch:9:32 4Mch_9:32_1 4Mch_9:32_2 4Mch_9:32_3 4Mch_9:32_4 4Mch_9:32_5 4Mch_9:32_6 4Mch_9:32_7 4Mch_9:32_8 4Mch_9:32_9 4Mch_9:32_10 4Mch_9:32_11 4Mch_9:32_12 4Mch_9:32_13 4Mch_9:32_14 4Mch_9:32_15 4Mch_9:32_16 4Mch_9:32_17 4Mch_9:32_18
4Mch:9:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x