4Mch:17:1 Ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινὲς ὅτι ὡς ἔμελλεν συλλαμβάνεσθαι καὶ αὐτὴ πρὸς θάνατον, ἵνα μὴ ψαύσειέν τις τοῦ σώματος αὐτῆς, ἑαυτὴν ἔρριψε κατὰ τῆς πυρᾶς.
4Mch:17:1 And some of the spearbearers said, that when she herself was about to be seized for the purpose of being put to death, she threw herself upon the pile, rather than they should touch her person. (4 Maccabees 17:1 Brenton)
4Mch:17:1  
4Mch:17:1 Ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινὲς ὅτι ὡς ἔμελλεν συλλαμβάνεσθαι καὶ αὐτὴ πρὸς θάνατον, ἵνα μὴ ψαύσειέν τις τοῦ σώματος αὐτῆς, ἑαυτὴν ἔρριψε κατὰ τῆς πυρᾶς.
4Mch:17:1 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὅτι ὡς μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό πρός θάνατος, -ου, ὁ ἵνα μή   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) κατά ὁ ἡ τό πυρά, -ᾶς, ἡ
4Mch:17:1 By mówić/opowiadaj zaś I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek Ponieważ/tamto Jak/jak By mieć dookoła być przeznaczony Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Śmierć żeby / ażeby / bo Nie Jakiś/jakikolwiek Ciało On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ogień
4Mch:17:1 *)/elegon de\ kai\ tO=n dorufo/rOn tine\s o(/ti O(s e)/mellen sullamba/nesTai kai\ au)tE\ pro\s Ta/naton, i(/na mE\ PSau/seie/n tis tou= sO/matos au)tE=s, e(autE\n e)/rriPSe kata\ tE=s pura=s.
4Mch:17:1 elegon de kai tOn doryforOn tines hoti hOs emellen syllambanesTai kai autE pros Tanaton, hina mE PSauseien tis tu sOmatos autEs, heautEn erriPSe kata tEs pyras.
4Mch:17:1 V1I_IAI3P x C RA_GPM N2_GPM RI_NPM C C V1I_IAI3S V1_PPN D RD_NSF P N2_ASM C D VA_AAO3S RI_NSM RA_GSN N3M_GSN RD_GSF RD_ASF VAI_AAI3S P RA_GSF N1A_GSF
4Mch:17:1 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the ć some/any because/that as/like to am about to be destined to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture and also, even, namely he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) death so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć some/any the body he/she/it/same self /our-/your-/themselves to toss/fling/dump down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the fire
4Mch:17:1 I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing Yet and the (gen)   some/any (nom) because/that as/like he/she/it-was-ABOUT-ing to-be-being-SEIZING-ed and she/it/same (nom) toward (+acc,+gen,+dat) death (acc) so that / in order to /because not   some/any (nom) the (gen) body (gen) her/it/same (gen) self (acc) he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) fire (gen), fires (acc)
4Mch:17:1 4Mch_17:1_1 4Mch_17:1_2 4Mch_17:1_3 4Mch_17:1_4 4Mch_17:1_5 4Mch_17:1_6 4Mch_17:1_7 4Mch_17:1_8 4Mch_17:1_9 4Mch_17:1_10 4Mch_17:1_11 4Mch_17:1_12 4Mch_17:1_13 4Mch_17:1_14 4Mch_17:1_15 4Mch_17:1_16 4Mch_17:1_17 4Mch_17:1_18 4Mch_17:1_19 4Mch_17:1_20 4Mch_17:1_21 4Mch_17:1_22 4Mch_17:1_23 4Mch_17:1_24 4Mch_17:1_25 4Mch_17:1_26
4Mch:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:2 Ὦ μήτηρ σὺν ἑπτὰ παισὶν καταλύσασα τὴν τοῦ τυράννου βίαν καὶ ἀκυρώσασα τὰς κακὰς ἐπινοίας αὐτοῦ καὶ δείξασα τὴν τῆς πίστεως γενναιότητα.
4Mch:17:2 O thou mother, who together with seven children didst destroy the violence of the tyrant, and render void his wicked intentions, and exhibit the nobleness of faith! (4 Maccabees 17:2 Brenton)
4Mch:17:2  
4Mch:17:2 μήτηρ σὺν ἑπτὰ παισὶν καταλύσασα τὴν τοῦ τυράννου βίαν καὶ ἀκυρώσασα τὰς κακὰς ἐπινοίας αὐτοῦ καὶ δείξασα τὴν τῆς πίστεως γενναιότητα.
4Mch:17:2 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύν ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ βία, -ας, ἡ καί ἀ·κυρόω (ακυρ(ο)-, -, ακυρω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐπί·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πίστις, -εως, ἡ  
4Mch:17:2 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Matka Razem z/włączając (+dat) Siedem Dziecka/służący By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Tyran; Tyrannus Siła (gwałtowność) I też, nawet, mianowicie By unieważniać Niegodziwie by czynić źle ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być widocznym Wiara(pełność)
4Mch:17:2 *)=O mE/tEr su\n e(pta\ paisi\n katalu/sasa tE\n tou= tura/nnou bi/an kai\ a)kurO/sasa ta\s kaka\s e)pinoi/as au)tou= kai\ dei/Xasa tE\n tE=s pi/steOs gennaio/tEta.
4Mch:17:2 O mEtEr syn hepta paisin katalysasa tEn tu tyrannu bian kai akyrOsasa tas kakas epinoias autu kai deiXasa tEn tEs pisteOs gennaiotEta.
4Mch:17:2 I N3_NSF P M N3D_DPM VA_AAPNSF RA_ASF RA_GSM N2_GSM N1A_ASF C VA_AAPNSF RA_APF A1_APF N1A_APF RD_GSM C VA_AAPNSF RA_ASF RA_GSF N3I_GSF N3T_ASF
4Mch:17:2 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be mother together with/including (+dat) seven child/servant to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end the the tyrant; Tyrannus force (violence) and also, even, namely to void the wickedly to do evil ??? he/she/it/same and also, even, namely to show the the faith(fulness) ć
4Mch:17:2 O!; omega; I-should-be mother (nom) together with/including (+dat) seven children/servants (dat) upon ABOLISH-ing (nom|voc) the (acc) the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen) force (acc) and upon VOID-ing (nom|voc) the (acc) wickedly ([Adj] acc) ??? (gen), ???s (acc) him/it/same (gen) and upon SHOW-ing (nom|voc) the (acc) the (gen) faith(fulness) (gen)  
4Mch:17:2 4Mch_17:2_1 4Mch_17:2_2 4Mch_17:2_3 4Mch_17:2_4 4Mch_17:2_5 4Mch_17:2_6 4Mch_17:2_7 4Mch_17:2_8 4Mch_17:2_9 4Mch_17:2_10 4Mch_17:2_11 4Mch_17:2_12 4Mch_17:2_13 4Mch_17:2_14 4Mch_17:2_15 4Mch_17:2_16 4Mch_17:2_17 4Mch_17:2_18 4Mch_17:2_19 4Mch_17:2_20 4Mch_17:2_21 4Mch_17:2_22
4Mch:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:3 καθάπερ γὰρ σὺ στέγη ἐπὶ τοὺς στύλους τῶν παίδων γενναίως ἱδρυμένη ἀκλινὴς ὑπήνεγκας τὸν διὰ τῶν βασάνων σεισμόν.
4Mch:17:3 For thou, as an house bravely built upon the pillar of thy children, didst bear without swaying, the shock of tortures. (4 Maccabees 17:3 Brenton)
4Mch:17:3  
4Mch:17:3 καθάπερ γὰρ σὺ στέγη ἐπὶ τοὺς στύλους τῶν παίδων γενναίως ἱδρυμένη ἀκλινὴς ὑπήνεγκας τὸν διὰ τῶν βασάνων σεισμόν.
4Mch:17:3 καθάπερ γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς στέγη, -ης, ἡ (cf. δῶμα) ἐπί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ     ἀ·κλινής -ές ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) ὁ ἡ τό διά ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ σεισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:17:3 Nawet jak Dla odtąd, jak Ty Dach Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Filar Dziecka/służący Wyprostowywanie się (wyprostowywanie się, w/och chwiejące się albo poruszające się, (odprężanie się, opuszczać się)) Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Męki Trzęsienie ziemi
4Mch:17:3 kaTa/per ga\r su\ ste/gE e)pi\ tou\s stu/lous tO=n pai/dOn gennai/Os i(drume/nE a)klinE\s u(pE/negkas to\n dia\ tO=n basa/nOn seismo/n.
4Mch:17:3 kaTaper gar sy stegE epi tus stylus tOn paidOn gennaiOs hidrymenE aklinEs hypEnenkas ton dia tOn basanOn seismon.
4Mch:17:3 D x RP_NS N1_NSF P RA_APM N2_APM RA_GPM N3D_GPM D VM_XMPNSF A3H_NSF VAI_AAI2S RA_ASM P RA_GPF N2_GPF N2_ASM
4Mch:17:3 even as for since, as you roof upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the pillar the child/servant ć ć unbending (unbending, w/o wavering or swaying, (relaxing, slack off)) to ??? the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the torment earthquake
4Mch:17:3 even as for you(sg) (nom) roof (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) pillars (acc) the (gen) children/servants (gen)     unbending ([Adj] nom) you(sg)-???-ed the (acc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) torments (gen) earthquake (acc)
4Mch:17:3 4Mch_17:3_1 4Mch_17:3_2 4Mch_17:3_3 4Mch_17:3_4 4Mch_17:3_5 4Mch_17:3_6 4Mch_17:3_7 4Mch_17:3_8 4Mch_17:3_9 4Mch_17:3_10 4Mch_17:3_11 4Mch_17:3_12 4Mch_17:3_13 4Mch_17:3_14 4Mch_17:3_15 4Mch_17:3_16 4Mch_17:3_17 4Mch_17:3_18
4Mch:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:4 θάρρει τοιγαροῦν, ὦ μήτηρ ἱερόψυχε, τὴν ἐλπίδα τῆς ὑπομονῆς βεβαίαν ἔχουσα πρὸς τὸν θεόν.
4Mch:17:4 Be of good cheer, therefore, O holy-minded mother! holding the firm [substance of the] hope of your steadfastness with God. (4 Maccabees 17:4 Brenton)
4Mch:17:4  
4Mch:17:4 θάρρει τοιγαροῦν, μήτηρ ἱερόψυχε, τὴν ἐλπίδα τῆς ὑπομονῆς βεβαίαν ἔχουσα πρὸς τὸν θεόν.
4Mch:17:4 θαρρέω (θαρρ(ε)-, -, θαρρη·σ-, -, -, -) τοι·γαρ·οῦν ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ   ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ βέβαιος -α -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:17:4 By być stanowczy W konsekwencji (tak a zatem, dlatego) Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Matka Miej nadzieję/oczekiwanie Wytrwałość Absolutnie pewny By mieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg 
4Mch:17:4 Ta/rrei toigarou=n, O)= mE/tEr i(ero/PSuCHe, tE\n e)lpi/da tE=s u(pomonE=s bebai/an e)/CHousa pro\s to\n Teo/n.
4Mch:17:4 Tarrei toigarun, O mEtEr hieroPSyCHe, tEn elpida tEs hypomonEs bebaian eCHusa pros ton Teon.
4Mch:17:4 V2_PAD2S x I N3_NSF A1B_VSF RA_ASF N3D_ASF RA_GSF N1_GSF A1A_ASF V1_PAPNSF P RA_ASM N2_ASM
4Mch:17:4 to be assertive consequently (so now then, therefore) O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be mother ć the hope/expectation the endurance absolutely certain to have toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology]
4Mch:17:4 he/she/it-is-BE-ing-ASSERTIVE, you(sg)-are-being-BE-ed-ASSERTIVE (classical), be-you(sg)-BE-ing-ASSERTIVE! consequently O!; omega; I-should-be mother (nom)   the (acc) hope/expectation (acc) the (gen) endurance (gen) absolutely certain ([Adj] acc) while HAVE-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc)
4Mch:17:4 4Mch_17:4_1 4Mch_17:4_2 4Mch_17:4_3 4Mch_17:4_4 4Mch_17:4_5 4Mch_17:4_6 4Mch_17:4_7 4Mch_17:4_8 4Mch_17:4_9 4Mch_17:4_10 4Mch_17:4_11 4Mch_17:4_12 4Mch_17:4_13 4Mch_17:4_14
4Mch:17:4 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:5 οὐχ οὕτως σελήνη κατ’ οὐρανὸν σὺν ἄστροις σεμνὴ καθέστηκεν, ὡς σὺ τοὺς ἰσαστέρους ἑπτὰ παῖδας φωταγωγήσασα πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἔντιμος καθέστηκας θεῷ καὶ ἐστήρισαι σὺν αὐτοῖς ἐν οὐρανῷ·
4Mch:17:5 Not so gracious does the moon appear with the stars in heaven, as thou art established honourable before God, and fixed in the firmament with thy sons who thou didst illuminate with religion to the stars. (4 Maccabees 17:5 Brenton)
4Mch:17:5  
4Mch:17:5 οὐχ οὕτως σελήνη κατ’ οὐρανὸν σὺν ἄστροις σεμνὴ καθέστηκεν, ὡς σὺ τοὺς ἰσαστέρους ἑπτὰ παῖδας φωταγωγήσασα πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἔντιμος καθέστηκας θεῷ καὶ ἐστήρισαι σὺν αὐτοῖς ἐν οὐρανῷ·
4Mch:17:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω σελήνη, -ης, ἡ κατά οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί σύν ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) σεμνός -ή -όν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   πρός ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ἔν·τιμος -ον καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) θεός, -οῦ, ὁ καί στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) σύν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
4Mch:17:5 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Księżyc W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Razem z/włączając (+dat) Gwiezdny Pełny szacunku By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Jak/jak Ty Siedem Dziecka/służący Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pobożność Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Bóg  I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo
4Mch:17:5 ou)CH ou(/tOs selE/nE kat’ ou)rano\n su\n a)/strois semnE\ kaTe/stEken, O(s su\ tou\s i)saste/rous e(pta\ pai=das fOtagOgE/sasa pro\s tE\n eu)se/beian e)/ntimos kaTe/stEkas TeO=| kai\ e)stE/risai su\n au)toi=s e)n ou)ranO=|·
4Mch:17:5 uCH hutOs selEnE kat’ uranon syn astrois semnE kaTestEken, hOs sy tus isasterus hepta paidas fOtagOgEsasa pros tEn eusebeian entimos kaTestEkas TeO kai estErisai syn autois en uranO·
4Mch:17:5 D D N1_NSF P N2_ASM P N2N_DPN A1_NSF VXI_XAI3S C RP_NS RA_APM A1B_APM M N3D_APM VA_AAPNSF P RA_ASF N1A_ASF A1B_NSF VXI_XAI2S N2_DSM C VM_XPI2S P RD_DPM P N2_DSM
4Mch:17:5 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] moon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sky/heaven together with/including (+dat) star respectful to enable lay, render widowed as/like you the ć seven child/servant ć toward (+acc,+gen,+dat) the godliness upright respectable, equitable, honest, honorable to enable lay, render widowed god [see theology] and also, even, namely to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated together with/including (+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven
4Mch:17:5 not thusly/like this moon (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sky/heaven (acc) together with/including (+dat) stars (dat) respectful ([Adj] nom|voc) he/she/it-has-ENABLE-ed as/like you(sg) (nom) the (acc)   seven children/servants (acc)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) godliness (acc) upright ([Adj] nom) you(sg)-have-ENABLE-ed god (dat) and you(sg)-have-been-SUPPORTED-ed together with/including (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) sky/heaven (dat)
4Mch:17:5 4Mch_17:5_1 4Mch_17:5_2 4Mch_17:5_3 4Mch_17:5_4 4Mch_17:5_5 4Mch_17:5_6 4Mch_17:5_7 4Mch_17:5_8 4Mch_17:5_9 4Mch_17:5_10 4Mch_17:5_11 4Mch_17:5_12 4Mch_17:5_13 4Mch_17:5_14 4Mch_17:5_15 4Mch_17:5_16 4Mch_17:5_17 4Mch_17:5_18 4Mch_17:5_19 4Mch_17:5_20 4Mch_17:5_21 4Mch_17:5_22 4Mch_17:5_23 4Mch_17:5_24 4Mch_17:5_25 4Mch_17:5_26 4Mch_17:5_27 4Mch_17:5_28
4Mch:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:6 ἦν γὰρ ἡ παιδοποιία σου ἀπὸ Αβρααμ τοῦ πατρός.
4Mch:17:6 For thy bearing of children was after the fashion of a child of Abraham. (4 Maccabees 17:6 Brenton)
4Mch:17:6  
4Mch:17:6 ἦν γὰρ παιδοποιία σου ἀπὸ Αβρααμ τοῦ πατρός.
4Mch:17:6 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
4Mch:17:6 By być Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Abraham Ojciec
4Mch:17:6 E)=n ga\r E( paidopoii/a sou a)po\ *abraam tou= patro/s.
4Mch:17:6 En gar hE paidopoiia su apo abraam tu patros.
4Mch:17:6 V9_IAI3S x RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N_GSM RA_GSM N3_GSM
4Mch:17:6 to be for since, as the ć you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Abraham the father
4Mch:17:6 he/she/it-was for the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) Abraham (indecl) the (gen) father (gen)
4Mch:17:6 4Mch_17:6_1 4Mch_17:6_2 4Mch_17:6_3 4Mch_17:6_4 4Mch_17:6_5 4Mch_17:6_6 4Mch_17:6_7 4Mch_17:6_8 4Mch_17:6_9
4Mch:17:6 x x x x x x x x x
4Mch:17:7 Εἰ δὲ ἐξὸν ἡμῖν ἦν ὥσπερ ἐπί τινος ζωγραφῆσαι τὴν τῆς εὐσεβείας σου ἱστορίαν, οὐκ ἂν ἔφριττον οἱ θεωροῦντες ὁρῶντες μητέρα ἑπτὰ τέκνων δι’ εὐσέβειαν ποικίλας βασάνους μέχρι θανάτου ὑπομείνασαν;
4Mch:17:7 And, were it lawful for us to paint as on a tablet the religion of thy story, the spectators would not shudder at beholding the mother of seven children enduring for the sake of religion various tortures even unto death. (4 Maccabees 17:7 Brenton)
4Mch:17:7  
4Mch:17:7 Εἰ δὲ ἐξὸν ἡμῖν ἦν ὥσπερ ἐπί τινος ζωγραφῆσαι τὴν τῆς εὐσεβείας σου ἱστορίαν, οὐκ ἂν ἔφριττον οἱ θεωροῦντες ὁρῶντες μητέρα ἑπτὰ τέκνων δι’ εὐσέβειαν ποικίλας βασάνους μέχρι θανάτου ὑπομείνασαν;
4Mch:17:7 εἰ δέ ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥσ·περ ἐπί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἱστορία, -ας, ἡ [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν   ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἑπτά τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα διά εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ποικίλος -η -ον βάσανος, -ου, ἡ μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
4Mch:17:7 Jeżeli zaś By być pozwalany Ja By być Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jakiś/jakikolwiek Pobożność Ty; twój/twój(sg) Pytanie {Informacja} [zobacz historię] ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Matka Siedem Dziecko Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Różny Męki Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
4Mch:17:7 *ei) de\ e)Xo\n E(mi=n E)=n O(/sper e)pi/ tinos DZOgrafE=sai tE\n tE=s eu)sebei/as sou i(stori/an, ou)k a)/n e)/fritton oi( TeOrou=ntes o(rO=ntes mEte/ra e(pta\ te/knOn di’ eu)se/beian poiki/las basa/nous me/CHri Tana/tou u(pomei/nasan;
4Mch:17:7 ei de eXon hEmin En hOsper epi tinos DZOgrafEsai tEn tEs eusebeias su historian, uk an efritton hoi TeOruntes horOntes mEtera hepta teknOn di’ eusebeian poikilas basanus meCHri Tanatu hypomeinasan;
4Mch:17:7 C x V9_PAPNSN RP_DP V9_IAI3S D P RI_GSN VA_AAN RA_ASF RA_GSF N1A_GSF RP_GS N1A_ASF D x V1I_IAI3P RA_NPM V2_PAPNPM V3_PAPNPM N3_ASF M N2N_GPN P N1A_ASF A1_APF N2_APF P N2_GSM VA_AAPASF
4Mch:17:7 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be permitted I to be just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing some/any ć the the godliness you; your/yours(sg) inquiry [see history] οὐχ before rough breathing ever (if ever) ć the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), mother seven child because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) godliness various torment until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain
4Mch:17:7 if Yet while BE-ing-PERMITTED (nom|acc|voc, voc) us (dat) he/she/it-was just as upon/over (+acc,+gen,+dat) some/any (gen)   the (acc) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) inquiry (acc) not ever   the (nom) while LOOKED AT-ing (nom|voc) while SEE-ing (nom|voc) mother (acc) seven children (gen) because of (+acc), through (+gen) godliness (acc) various ([Adj] acc) torments (acc) until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! upon ENDURE-ing (acc)
4Mch:17:7 4Mch_17:7_1 4Mch_17:7_2 4Mch_17:7_3 4Mch_17:7_4 4Mch_17:7_5 4Mch_17:7_6 4Mch_17:7_7 4Mch_17:7_8 4Mch_17:7_9 4Mch_17:7_10 4Mch_17:7_11 4Mch_17:7_12 4Mch_17:7_13 4Mch_17:7_14 4Mch_17:7_15 4Mch_17:7_16 4Mch_17:7_17 4Mch_17:7_18 4Mch_17:7_19 4Mch_17:7_20 4Mch_17:7_21 4Mch_17:7_22 4Mch_17:7_23 4Mch_17:7_24 4Mch_17:7_25 4Mch_17:7_26 4Mch_17:7_27 4Mch_17:7_28 4Mch_17:7_29 4Mch_17:7_30
4Mch:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:8 καὶ γὰρ ἄξιον ἦν καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἐπιταφίου ἀναγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς ἀπὸ τοῦ ἔθνους εἰς μνείαν λεγόμενα
4Mch:17:8 And it had been a worth thing to have inscribed upon the tomb itself these words as a memorial to those of the nation, (4 Maccabees 17:8 Brenton)
4Mch:17:8  
4Mch:17:8 καὶ γὰρ ἄξιον ἦν καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἐπιταφίου ἀναγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς ἀπὸ τοῦ ἔθνους εἰς μνείαν λεγόμενα
4Mch:17:8 καί γάρ ἄξιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό     καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] μνεία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:17:8 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By być I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Wspominanie By mówić/opowiadaj
4Mch:17:8 kai\ ga\r a)/Xion E)=n kai\ e)p’ au)tou= tou= e)pitafi/ou a)nagra/PSai kai\ tau=ta toi=s a)po\ tou= e)/Tnous ei)s mnei/an lego/mena
4Mch:17:8 kai gar aXion En kai ep’ autu tu epitafiu anagraPSai kai tauta tois apo tu eTnus eis mneian legomena
4Mch:17:8 C x A1A_ASM V9_IAI3S C P RD_GSM RA_GSN N2N_GSN VA_AAN C RD_APN RA_DPM P RA_GSN N3E_GSN P N1A_ASF V1_PMPAPN
4Mch:17:8 and also, even, namely for since, as eligible worthwhile; valuable to be and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] into (+acc) remembrance to say/tell
4Mch:17:8 and for eligible ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was and upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) the (gen)     and these (nom|acc) the (dat) away from (+gen) the (gen) nation (gen) into (+acc) remembrance (acc) while being-SAY/TELL-ed (nom|acc|voc)
4Mch:17:8 4Mch_17:8_1 4Mch_17:8_2 4Mch_17:8_3 4Mch_17:8_4 4Mch_17:8_5 4Mch_17:8_6 4Mch_17:8_7 4Mch_17:8_8 4Mch_17:8_9 4Mch_17:8_10 4Mch_17:8_11 4Mch_17:8_12 4Mch_17:8_13 4Mch_17:8_14 4Mch_17:8_15 4Mch_17:8_16 4Mch_17:8_17 4Mch_17:8_18 4Mch_17:8_19
4Mch:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:9 Ἐνταῦθα γέρων ἱερεὺς καὶ γυνὴ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παῖδες ἐγκεκήδευνται διὰ τυράννου βίαν τὴν Εβραίων πολιτείαν καταλῦσαι θέλοντος,
4Mch:17:9 Here an aged priest, and an aged woman, and seven sons, are buried through the violence of a tyrant, who wished to destroy the polity of the Hebrews. (4 Maccabees 17:9 Brenton)
4Mch:17:9  
4Mch:17:9 Ἐνταῦθα γέρων ἱερεὺς καὶ γυνὴ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παῖδες ἐγκεκήδευνται διὰ τυράννου βίαν τὴν Εβραίων πολιτείαν καταλῦσαι θέλοντος,
4Mch:17:9   γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX] ἱερεύς, -έως, ὁ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   διά τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ βία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ πολιτεία, -ας, ἡ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
4Mch:17:9 Stary; przyznaj Duchowny I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Siedem Dziecka/służący Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Tyran; Tyrannus Siła (gwałtowność) Hebrajski Administracja państwowa By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie
4Mch:17:9 *)entau=Ta ge/rOn i(ereu\s kai\ gunE\ geraia\ kai\ e(pta\ pai=des e)gkekE/deuntai dia\ tura/nnou bi/an tE\n *ebrai/On politei/an katalu=sai Te/lontos,
4Mch:17:9 entauTa gerOn hiereus kai gynE geraia kai hepta paides enkekEdeuntai dia tyrannu bian tEn ebraiOn politeian katalysai Telontos,
4Mch:17:9 D N3_NSM N3V_NSM C N3K_NSF A1A_NSF C M N3D_NPM VM_XPI3P P N2_GSM N1A_ASF RA_ASF N2_GPM N1A_ASF VA_AAN V1_PAPGSM
4Mch:17:9 ć old man; award priest and also, even, namely woman/wife ć and also, even, namely seven child/servant ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) tyrant; Tyrannus force (violence) the Hebrew polity to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end to want want, wish, desire
4Mch:17:9   old man (nom); awards (gen) priest (nom) and woman/wife (nom)   and seven children/servants (nom|voc)   because of (+acc), through (+gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen) force (acc) the (acc) Hebrews (gen) polity (acc) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) while WANT-ing (gen)
4Mch:17:9 4Mch_17:9_1 4Mch_17:9_2 4Mch_17:9_3 4Mch_17:9_4 4Mch_17:9_5 4Mch_17:9_6 4Mch_17:9_7 4Mch_17:9_8 4Mch_17:9_9 4Mch_17:9_10 4Mch_17:9_11 4Mch_17:9_12 4Mch_17:9_13 4Mch_17:9_14 4Mch_17:9_15 4Mch_17:9_16 4Mch_17:9_17 4Mch_17:9_18
4Mch:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:10 οἳ καὶ ἐξεδίκησαν τὸ γένος εἰς θεὸν ἀφορῶντες καὶ μέχρι θανάτου τὰς βασάνους ὑπομείναντες.
4Mch:17:10 These also avenged their nation, looking unto God, and enduring torments unto death. (4 Maccabees 17:10 Brenton)
4Mch:17:10  
4Mch:17:10 οἳ καὶ ἐξεδίκησαν τὸ γένος εἰς θεὸν ἀφορῶντες καὶ μέχρι θανάτου τὰς βασάνους ὑπομείναντες.
4Mch:17:10 ὅς ἥ ὅ καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ ἀφ·οράω (αφ+ορ(α)-, -, 2nd απ+ιδ-/αφ+ιδ-, -, -, -) καί μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
4Mch:17:10 Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Do (+przyspieszenie) Bóg  Do ??? I też, nawet, mianowicie Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać Męki By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
4Mch:17:10 oi(\ kai\ e)Xedi/kEsan to\ ge/nos ei)s Teo\n a)forO=ntes kai\ me/CHri Tana/tou ta\s basa/nous u(pomei/nantes.
4Mch:17:10 hoi kai eXedikEsan to genos eis Teon aforOntes kai meCHri Tanatu tas basanus hypomeinantes.
4Mch:17:10 RR_NPM C VAI_AAI3P RA_ASN N3E_ASN P N2_ASM V3_PAPNPM C P N2_GSM RA_APF N2_APF VA_AAPNPM
4Mch:17:10 who/whom/which and also, even, namely to avenge/rectify the race race, class, kind into (+acc) god [see theology] to ??? and also, even, namely until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death the torment to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain
4Mch:17:10 who/whom/which (nom) and they-AVENGE/RECTIFY-ed the (nom|acc) race (nom|acc|voc) into (+acc) god (acc) while ???-ing (nom|voc) and until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (acc) torments (acc) upon ENDURE-ing (nom|voc)
4Mch:17:10 4Mch_17:10_1 4Mch_17:10_2 4Mch_17:10_3 4Mch_17:10_4 4Mch_17:10_5 4Mch_17:10_6 4Mch_17:10_7 4Mch_17:10_8 4Mch_17:10_9 4Mch_17:10_10 4Mch_17:10_11 4Mch_17:10_12 4Mch_17:10_13 4Mch_17:10_14
4Mch:17:10 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:11 Ἀληθῶς γὰρ ἦν ἀγὼν θεῖος ὁ δι’ αὐτῶν γεγενημένος.
4Mch:17:11 For it was truly a divine contest which was carried through by them. (4 Maccabees 17:11 Brenton)
4Mch:17:11  
4Mch:17:11 Ἀληθῶς γὰρ ἦν ἀγὼν θεῖος δι’ αὐτῶν γεγενημένος.
4Mch:17:11 ἀ·ληθῶς γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγών, -ῶνος, ὁ; ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) θεῖος -α -ον ὁ ἡ τό διά αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
4Mch:17:11 Naprawdę Dla odtąd, jak By być Walcz; by prowadzić Boży Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się
4Mch:17:11 *)alETO=s ga\r E)=n a)gO\n Tei=os o( di’ au)tO=n gegenEme/nos.
4Mch:17:11 alETOs gar En agOn Teios ho di’ autOn gegenEmenos.
4Mch:17:11 D x V9_IAI3S N3W_NSM A1A_NSM RA_NSM P RD_GPM VM_XMPNSM
4Mch:17:11 truly for since, as to be struggle; to lead divine the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to become become, happen
4Mch:17:11 truly for he/she/it-was struggle (nom|voc); while LEAD-ing (nom) divine ([Adj] nom) the (nom) because of (+acc), through (+gen) them/same (gen) having-been-BECOME-ed (nom)
4Mch:17:11 4Mch_17:11_1 4Mch_17:11_2 4Mch_17:11_3 4Mch_17:11_4 4Mch_17:11_5 4Mch_17:11_6 4Mch_17:11_7 4Mch_17:11_8 4Mch_17:11_9
4Mch:17:11 x x x x x x x x x
4Mch:17:12 ἠθλοθέτει γὰρ τότε ἀρετὴ δι’ ὑπομονῆς δοκιμάζουσα. τὸ νῖκος ἀφθαρσία ἐν ζωῇ πολυχρονίῳ.
4Mch:17:12 For at that time virtue presided over the contest, approving the victory through endurance, namely, immortality, eternal life. (4 Maccabees 17:12 Brenton)
4Mch:17:12  
4Mch:17:12 ἠθλοθέτει γὰρ τότε ἀρετὴ δι’ ὑπομονῆς δοκιμάζουσα. τὸ νῖκος ἀφθαρσία ἐν ζωῇ πολυχρονίῳ.
4Mch:17:12   γάρ τότε ἀρετή, -ῆς, ἡ διά ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) ὁ ἡ τό νῖκο·ς, -ους, τό ἀ·φθαρσία, -ας, ἡ ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]  
4Mch:17:12 Dla odtąd, jak Wtedy Cnota Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wytrwałość By badać Zwycięstwo Nieprzekupność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
4Mch:17:12 E)TloTe/tei ga\r to/te a)retE\ di’ u(pomonE=s dokima/DZousa. to\ ni=kos a)fTarsi/a e)n DZOE=| poluCHroni/O|.
4Mch:17:12 ETloTetei gar tote aretE di’ hypomonEs dokimaDZusa. to nikos afTarsia en DZOE polyCHroniO.
4Mch:17:12 V2I_IAI3S x D N1_NSF P N1_GSF V1_PAPNSF RA_ASN N3E_ASN N1A_NSF P N1_DSF A1B_DSF
4Mch:17:12 ć for since, as then virtue because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) endurance to examine the victory incorruptibility in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life being, living, spirit; alive ć
4Mch:17:12   for then virtue (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) endurance (gen) while EXAMINE-ing (nom|voc) the (nom|acc) victory (nom|acc|voc) incorruptibility (nom|voc) in/among/by (+dat) life (dat); alive ([Adj] dat)  
4Mch:17:12 4Mch_17:12_1 4Mch_17:12_2 4Mch_17:12_3 4Mch_17:12_4 4Mch_17:12_5 4Mch_17:12_6 4Mch_17:12_7 4Mch_17:12_8 4Mch_17:12_9 4Mch_17:12_10 4Mch_17:12_11 4Mch_17:12_12 4Mch_17:12_13
4Mch:17:12 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:13 Ελεαζαρ δὲ προηγωνίζετο, ἡ δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων ἐνήθλει, οἱ δὲ ἀδελφοὶ ἠγωνίζοντο·
4Mch:17:13 Eleazar was the first to contend: and the mother of the seven children entered the contest; and the brethren contended. (4 Maccabees 17:13 Brenton)
4Mch:17:13  
4Mch:17:13 Ελεαζαρ δὲ προηγωνίζετο, δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων ἐνήθλει, οἱ δὲ ἀδελφοὶ ἠγωνίζοντο·
4Mch:17:13 Ἐλεάζαρ, ὁ δέ   ὁ ἡ τό δέ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   ὁ ἡ τό δέ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -)
4Mch:17:13 Eleazar zaś zaś Matka Siedem Dziecka/służący zaś Brat By walczyć
4Mch:17:13 *eleaDZar de\ proEgOni/DZeto, E( de\ mE/tEr tO=n e(pta\ pai/dOn e)nE/Tlei, oi( de\ a)delfoi\ E)gOni/DZonto·
4Mch:17:13 eleaDZar de proEgOniDZeto, hE de mEtEr tOn hepta paidOn enETlei, hoi de adelfoi EgOniDZonto·
4Mch:17:13 N_NSM x V1I_IMI3S RA_NSF x N3_NSF RA_GPM M N3D_GPM V2I_IAI3S RA_NPM x N2_NPM V1I_IMI3P
4Mch:17:13 Eleazar δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mother the seven child/servant ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] brother to struggle
4Mch:17:13 Eleazar (indecl) Yet   the (nom) Yet mother (nom) the (gen) seven children/servants (gen)   the (nom) Yet brothers (nom|voc) they-were-being-STRUGGLE-ed
4Mch:17:13 4Mch_17:13_1 4Mch_17:13_2 4Mch_17:13_3 4Mch_17:13_4 4Mch_17:13_5 4Mch_17:13_6 4Mch_17:13_7 4Mch_17:13_8 4Mch_17:13_9 4Mch_17:13_10 4Mch_17:13_11 4Mch_17:13_12 4Mch_17:13_13 4Mch_17:13_14
4Mch:17:13 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:14 ὁ τύραννος ἀντηγωνίζετο· ὁ δὲ κόσμος καὶ ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος ἐθεώρει·
4Mch:17:14 The tyrant was the opposite; and the world and living men were the spectators. (4 Maccabees 17:14 Brenton)
4Mch:17:14  
4Mch:17:14 τύραννος ἀντηγωνίζετο· δὲ κόσμος καὶ τῶν ἀνθρώπων βίος ἐθεώρει·
4Mch:17:14 ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ἀντ·αγωνίζομαι (αντ+αγωνιζ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ κόσμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ βίος, -ου, ὁ θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)
4Mch:17:14 Tyran; Tyrannus By sprzeciwiać się zaś Świat (wieczny świat) materialne królestwo I też, nawet, mianowicie Ludzki Życie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj
4Mch:17:14 o( tu/rannos a)ntEgOni/DZeto· o( de\ ko/smos kai\ o( tO=n a)nTrO/pOn bi/os e)TeO/rei·
4Mch:17:14 ho tyrannos antEgOniDZeto· ho de kosmos kai ho tOn anTrOpOn bios eTeOrei·
4Mch:17:14 RA_NSM N2_NSM V1I_IMI3S RA_NSM x N2_NSM C RA_NSM RA_GPM N2_GPM N2_NSM V2I_IAI3S
4Mch:17:14 the tyrant; Tyrannus to antagonize the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] world (secular world) material realm and also, even, namely the the human life to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive
4Mch:17:14 the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom) he/she/it-was-being-ANTAGONIZE-ed the (nom) Yet world (nom) and the (nom) the (gen) humans (gen) life (nom) he/she/it-was-LOOKED AT-ing
4Mch:17:14 4Mch_17:14_1 4Mch_17:14_2 4Mch_17:14_3 4Mch_17:14_4 4Mch_17:14_5 4Mch_17:14_6 4Mch_17:14_7 4Mch_17:14_8 4Mch_17:14_9 4Mch_17:14_10 4Mch_17:14_11 4Mch_17:14_12
4Mch:17:14 x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:15 θεοσέβεια δὲ ἐνίκα τοὺς ἑαυτῆς ἀθλητὰς στεφανοῦσα.
4Mch:17:15 And reverence for God conquered, and crowned her own athletes. (4 Maccabees 17:15 Brenton)
4Mch:17:15  
4Mch:17:15 θεοσέβεια δὲ ἐνίκα τοὺς ἑαυτῆς ἀθλητὰς στεφανοῦσα.
4Mch:17:15 θεο·σέβεια, -ας, ἡ δέ νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-)
4Mch:17:15 Pobożność zaś By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Samo /nasz /twój /siebie By koronować
4Mch:17:15 Teose/beia de\ e)ni/ka tou\s e(autE=s a)TlEta\s stefanou=sa.
4Mch:17:15 Teosebeia de enika tus heautEs aTlEtas stefanusa.
4Mch:17:15 N1A_NSF x V3I_IAI3S RA_APM RD_GSF N1M_APM V4_PAPNSF
4Mch:17:15 piety δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the self /our-/your-/themselves ć to crown
4Mch:17:15 piety (nom|voc) Yet he/she/it-was-BE-ing-VICTORIOUS-(OVER) the (acc) self (gen)   while CROWN-ing (nom|voc)
4Mch:17:15 4Mch_17:15_1 4Mch_17:15_2 4Mch_17:15_3 4Mch_17:15_4 4Mch_17:15_5 4Mch_17:15_6 4Mch_17:15_7
4Mch:17:15 x x x x x x x
4Mch:17:16 τίνες οὐκ ἐθαύμασαν τοὺς τῆς θείας νομοθεσίας ἀθλητάς; τίνες οὐκ ἐξεπλάγησαν;
4Mch:17:16 Who did not admire those champions of true legislation? who were not astonied? (4 Maccabees 17:16 Brenton)
4Mch:17:16  
4Mch:17:16 τίνες οὐκ ἐθαύμασαν τοὺς τῆς θείας νομοθεσίας ἀθλητάς; τίνες οὐκ ἐξεπλάγησαν;
4Mch:17:16 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον νομο·θεσία, -ας, ἡ   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·πλήσσω v.l. -πλήττω (εκ+πλησσ-/εκ+πληττ-, -, -, -, -, εκ+πλαγ·[θ]-)
4Mch:17:16 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By być zaskakiwany są podziwiany przy Boży Ustawodawstwo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By ogłuszać zadziwiaj, zaskakuj, wprawiał w zdumienie
4Mch:17:16 ti/nes ou)k e)Tau/masan tou\s tE=s Tei/as nomoTesi/as a)TlEta/s; ti/nes ou)k e)Xepla/gEsan;
4Mch:17:16 tines uk eTaumasan tus tEs Teias nomoTesias aTlEtas; tines uk eXeplagEsan;
4Mch:17:16 RI_NPM D VAI_AAI3P RA_APM RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF N1M_APM RI_NPM D VDI_API3P
4Mch:17:16 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to be surprised be marvelled at the the divine legislation ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to stun astonish, surprise, amazed
4Mch:17:16 who/what/why (nom) not they-BE SURPRISED-ed the (acc) the (gen) divine ([Adj] acc, gen) legislation (gen), legislations (acc)   who/what/why (nom) not they-were-STUN-ed
4Mch:17:16 4Mch_17:16_1 4Mch_17:16_2 4Mch_17:16_3 4Mch_17:16_4 4Mch_17:16_5 4Mch_17:16_6 4Mch_17:16_7 4Mch_17:16_8 4Mch_17:16_9 4Mch_17:16_10 4Mch_17:16_11
4Mch:17:16 x x x x x x x x x x x
4Mch:17:17 Αὐτός γέ τοι ὁ τύραννος καὶ ὅλον τὸ συμβούλιον ἐθαύμασαν αὐτῶν τὴν ὑπομονήν,
4Mch:17:17 The tyrant himself, and all their council, admired their endurance; (4 Maccabees 17:17 Brenton)
4Mch:17:17  
4Mch:17:17 Αὐτός γέ τοι τύραννος καὶ ὅλον τὸ συμβούλιον ἐθαύμασαν αὐτῶν τὴν ὑπομονήν,
4Mch:17:17 αὐτός αὐτή αὐτό γέ   ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ καί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό συμ·βούλιον, -ου, τό θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ
4Mch:17:17 On/ona/to/to samo ??? Tyran; Tyrannus I też, nawet, mianowicie Cały Rady rada By być zaskakiwany są podziwiany przy On/ona/to/to samo Wytrwałość
4Mch:17:17 *au)to/s ge/ toi o( tu/rannos kai\ o(/lon to\ sumbou/lion e)Tau/masan au)tO=n tE\n u(pomonE/n,
4Mch:17:17 autos ge toi ho tyrannos kai holon to symbulion eTaumasan autOn tEn hypomonEn,
4Mch:17:17 RD_NSM x x RA_NSM N2_NSM C A1_ASN RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI3P RD_GPM RA_ASF N1_ASF
4Mch:17:17 he/she/it/same ??? ć the tyrant; Tyrannus and also, even, namely whole the council counsel to be surprised be marvelled at he/she/it/same the endurance
4Mch:17:17 he/it/same (nom) ???   the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom) and whole (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) council (nom|acc|voc) they-BE SURPRISED-ed them/same (gen) the (acc) endurance (acc)
4Mch:17:17 4Mch_17:17_1 4Mch_17:17_2 4Mch_17:17_3 4Mch_17:17_4 4Mch_17:17_5 4Mch_17:17_6 4Mch_17:17_7 4Mch_17:17_8 4Mch_17:17_9 4Mch_17:17_10 4Mch_17:17_11 4Mch_17:17_12 4Mch_17:17_13
4Mch:17:17 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:18 δι’ ἣν καὶ τῷ θείῳ νῦν παρεστήκασιν θρόνῳ καὶ τὸν μακάριον βιοῦσιν αἰῶνα.
4Mch:17:18 through which, also, they now stand beside the divine throne, and live a blessed life. (4 Maccabees 17:18 Brenton)
4Mch:17:18  
4Mch:17:18 δι’ ἣν καὶ τῷ θείῳ νῦν παρεστήκασιν θρόνῳ καὶ τὸν μακάριον βιοῦσιν αἰῶνα.
4Mch:17:18 διά ὅς ἥ ὅ καί ὁ ἡ τό θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον νῦν παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) θρόνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μακάριος -ία -ον βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) αἰών, -ῶνος, ὁ
4Mch:17:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Boży; boży Teraz By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Tron I też, nawet, mianowicie Szczęśliwy By żyć Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
4Mch:17:18 di’ E(\n kai\ tO=| Tei/O| nu=n parestE/kasin Tro/nO| kai\ to\n maka/rion biou=sin ai)O=na.
4Mch:17:18 di’ hEn kai tO TeiO nyn parestEkasin TronO kai ton makarion biusin aiOna.
4Mch:17:18 P RR_ASF C RA_DSM A1A_DSM D VXI_XAI3P N2_DSM C RA_ASM A1A_ASM V4_PAI3P N3W_ASM
4Mch:17:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which and also, even, namely the divine; divine now to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show throne and also, even, namely the fortunate to live eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
4Mch:17:18 because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc) and the (dat) divine (dat); divine ([Adj] dat) now they-have-STand-ed-WITH/BESIDE throne (dat) and the (acc) fortunate ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-are-LIVE-ing, while LIVE-ing (dat) eon (acc)
4Mch:17:18 4Mch_17:18_1 4Mch_17:18_2 4Mch_17:18_3 4Mch_17:18_4 4Mch_17:18_5 4Mch_17:18_6 4Mch_17:18_7 4Mch_17:18_8 4Mch_17:18_9 4Mch_17:18_10 4Mch_17:18_11 4Mch_17:18_12 4Mch_17:18_13
4Mch:17:18 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:19 καὶ γάρ φησιν ὁ Μωϋσῆς καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου.
4Mch:17:19 For Moses saith, And all the saints are under thine hands. (4 Maccabees 17:19 Brenton)
4Mch:17:19  
4Mch:17:19 καὶ γάρ φησιν Μωϋσῆς Καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου.
4Mch:17:19 καί γάρ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Mch:17:19 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By mówić Mojżesz I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ty; twój/twój(sg)
4Mch:17:19 kai\ ga/r fEsin o( *mou+sE=s *kai\ pa/ntes oi( E(giasme/noi u(po\ ta\s CHei=ra/s sou.
4Mch:17:19 kai gar fEsin ho mo+ysEs kai pantes hoi hEgiasmenoi hypo tas CHeiras su.
4Mch:17:19 C x V6_PAI3S RA_NSM N1M_NSM D A3_NPM RA_NPM VT_XMPNPM P RA_APF N3_APF RP_GS
4Mch:17:19 and also, even, namely for since, as to say the Moses and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to consecrate sanctify, hallow, become holy under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg)
4Mch:17:19 and for he/she/it-is-SAY-ing the (nom) Moses (nom) and all (nom|voc) the (nom) having-been-CONSECRATE-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
4Mch:17:19 4Mch_17:19_1 4Mch_17:19_2 4Mch_17:19_3 4Mch_17:19_4 4Mch_17:19_5 4Mch_17:19_6 4Mch_17:19_7 4Mch_17:19_8 4Mch_17:19_9 4Mch_17:19_10 4Mch_17:19_11 4Mch_17:19_12 4Mch_17:19_13
4Mch:17:19 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:20 καὶ οὗτοι οὖν ἁγιασθέντες διὰ θεὸν τετίμηνται, οὐ μόνον ταύτῃ τῇ τιμῇ, ἀλλὰ καὶ τῷ δι’ αὐτοὺς τὸ ἔθνος ἡμῶν τοὺς πολεμίους μὴ ἐπικρατῆσαι
4Mch:17:20 These, therefore, having been sanctified through God, have been honoured not only with this honour, but that also by their means the enemy did not overcome our nation; (4 Maccabees 17:20 Brenton)
4Mch:17:20  
4Mch:17:20 καὶ οὗτοι οὖν ἁγιασθέντες διὰ θεὸν τετίμηνται, οὐ μόνον ταύτῃ τῇ τιμῇ, ἀλλὰ καὶ τῷ δι’ αὐτοὺς τὸ ἔθνος ἡμῶν τοὺς πολεμίους μὴ ἐπικρατῆσαι
4Mch:17:20 καί οὗτος αὕτη τοῦτο οὖν ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) διά θεός, -οῦ, ὁ τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ἀλλά καί ὁ ἡ τό διά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   μή  
4Mch:17:20 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dlatego/wtedy By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg  By zaszczycać ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Ale I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] Ja Nie
4Mch:17:20 kai\ ou(=toi ou)=n a(giasTe/ntes dia\ Teo\n teti/mEntai, ou) mo/non tau/tE| tE=| timE=|, a)lla\ kai\ tO=| di’ au)tou\s to\ e)/Tnos E(mO=n tou\s polemi/ous mE\ e)pikratE=sai
4Mch:17:20 kai hutoi un hagiasTentes dia Teon tetimEntai, u monon tautE tE timE, alla kai tO di’ autus to eTnos hEmOn tus polemius mE epikratEsai
4Mch:17:20 C RD_NPM x VS_APPNPM P N2_ASM VM_XPI3P D D RD_DSF RA_DSF N1_DSF C D RA_DSM P RD_APM RA_ASN N3E_ASN RP_GP RA_APM A1A_APM D VA_AAN
4Mch:17:20 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] therefore/then to consecrate sanctify, hallow, become holy because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) god [see theology] to honor οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value but and also, even, namely the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same the nation [see ethnic] I the ć not ć
4Mch:17:20 and these (nom) therefore/then upon being-CONSECRATE-ed (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) god (acc) they-have-been-HONOR-ed not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (dat) the (dat) honor (dat) but and the (dat) because of (+acc), through (+gen) them/same (acc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) us (gen) the (acc)   not  
4Mch:17:20 4Mch_17:20_1 4Mch_17:20_2 4Mch_17:20_3 4Mch_17:20_4 4Mch_17:20_5 4Mch_17:20_6 4Mch_17:20_7 4Mch_17:20_8 4Mch_17:20_9 4Mch_17:20_10 4Mch_17:20_11 4Mch_17:20_12 4Mch_17:20_13 4Mch_17:20_14 4Mch_17:20_15 4Mch_17:20_16 4Mch_17:20_17 4Mch_17:20_18 4Mch_17:20_19 4Mch_17:20_20 4Mch_17:20_21 4Mch_17:20_22 4Mch_17:20_23 4Mch_17:20_24
4Mch:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:21 καὶ τὸν τύραννον τιμωρηθῆναι καὶ τὴν πατρίδα καθαρισθῆναι, ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἁμαρτίας.
4Mch:17:21 and that the tyrant was punished, and their country purified. (4 Maccabees 17:21 Brenton)
4Mch:17:21  
4Mch:17:21 καὶ τὸν τύραννον τιμωρηθῆναι καὶ τὴν πατρίδα καθαρισθῆναι, ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἁμαρτίας.
4Mch:17:21 καί ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ τιμωρέω (τιμωρ(ε)-, τιμωρη·σ-, τιμωρη·σ-, -, τετιμωρη-, τιμωρη·θ-) καί ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὥσ·περ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
4Mch:17:21 I też, nawet, mianowicie Tyran; Tyrannus By karać I też, nawet, mianowicie Ojczyzna By oczyszczać się oczyszczaj Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naród [zobacz etniczny] Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
4Mch:17:21 kai\ to\n tu/rannon timOrETE=nai kai\ tE\n patri/da kaTarisTE=nai, O(/sper a)nti/PSuCHon gegono/tas tE=s tou= e)/Tnous a(marti/as.
4Mch:17:21 kai ton tyrannon timOrETEnai kai tEn patrida kaTarisTEnai, hOsper antiPSyCHon gegonotas tEs tu eTnus hamartias.
4Mch:17:21 C RA_ASM N2_ASM VC_APN C RA_ASF N3D_ASF VS_APN D A1B_NSN VX_XAPAPM RA_GSF RA_GSN N3E_GSN N1A_GSF
4Mch:17:21 and also, even, namely the tyrant; Tyrannus to punish and also, even, namely the fatherland to purify cleanse just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć to become become, happen the the nation [see ethnic] sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
4Mch:17:21 and the (acc) tyrant (acc); Tyrannus (acc) to-be-PUNISH-ed and the (acc) fatherland (acc) to-be-PURIFIED-ed just as   having BECOME-ed (acc) the (gen) the (gen) nation (gen) sin (gen), sins (acc)
4Mch:17:21 4Mch_17:21_1 4Mch_17:21_2 4Mch_17:21_3 4Mch_17:21_4 4Mch_17:21_5 4Mch_17:21_6 4Mch_17:21_7 4Mch_17:21_8 4Mch_17:21_9 4Mch_17:21_10 4Mch_17:21_11 4Mch_17:21_12 4Mch_17:21_13 4Mch_17:21_14 4Mch_17:21_15
4Mch:17:21 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:22 καὶ διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ θανάτου αὐτῶν ἡ θεία πρόνοια τὸν Ισραηλ προκακωθέντα διέσωσεν.
4Mch:17:22 For they became the atnipoised to the sin of the nation; and the Divine Providence saved Israel, aforetime afflicted, by the blood of those pious ones, and the propitiatory death. (4 Maccabees 17:22 Brenton)
4Mch:17:22  
4Mch:17:22 καὶ διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ θανάτου αὐτῶν θεία πρόνοια τὸν Ισραηλ προκακωθέντα διέσωσεν.
4Mch:17:22 καί διά ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον πρό·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)
4Mch:17:22 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Krew Pobożny; by czcić Tamto I też, nawet, mianowicie Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. Śmierć; by zgładzać On/ona/to/to samo Boży Zaopatrzenie {Zastrzeżenie} Izrael Do chronionego
4Mch:17:22 kai\ dia\ tou= ai(/matos tO=n eu)sebO=n e)kei/nOn kai\ tou= i(lastEri/ou tou= Tana/tou au)tO=n E( Tei/a pro/noia to\n *israEl prokakOTe/nta die/sOsen.
4Mch:17:22 kai dia tu haimatos tOn eusebOn ekeinOn kai tu hilastEriu tu Tanatu autOn hE Teia pronoia ton israEl prokakOTenta diesOsen.
4Mch:17:22 C P RA_GSN N3M_GSN RA_GPM A3H_GPM RD_GPM C RA_GSN N2_GSN RA_GSM N2_GSM RD_GPM RA_NSF A1A_NSF N1A_NSF RA_ASM N_ASM VC_APPASM VAI_AAI3S
4Mch:17:22 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the blood the devout; to revere that and also, even, namely the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. the death; to put to death he/she/it/same the divine provision the Israel ć to preserved
4Mch:17:22 and because of (+acc), through (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) devout ([Adj] gen); while REVERE-ing (nom) those (gen) and the (gen) propitiation (gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! them/same (gen) the (nom) divine ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) provision (nom|voc) the (acc) Israel (indecl)   he/she/it-PRESERVED-ed
4Mch:17:22 4Mch_17:22_1 4Mch_17:22_2 4Mch_17:22_3 4Mch_17:22_4 4Mch_17:22_5 4Mch_17:22_6 4Mch_17:22_7 4Mch_17:22_8 4Mch_17:22_9 4Mch_17:22_10 4Mch_17:22_11 4Mch_17:22_12 4Mch_17:22_13 4Mch_17:22_14 4Mch_17:22_15 4Mch_17:22_16 4Mch_17:22_17 4Mch_17:22_18 4Mch_17:22_19 4Mch_17:22_20
4Mch:17:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:23 Πρὸς γὰρ τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν ὑπομονὴν ὁ τύραννος ἀπιδὼν ἀνεκήρυξεν ὁ Ἀντίοχος τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων ὑπομονὴν
4Mch:17:23 For the tyrant Antiochus, looking to their manly virtue, and to their endurance in torture, proclaimed that endurance as an example to his soldiers. (4 Maccabees 17:23 Brenton)
4Mch:17:23  
4Mch:17:23 Πρὸς γὰρ τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν ὑπομονὴν τύραννος ἀπιδὼν ἀνεκήρυξεν Ἀντίοχος τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων ὑπομονὴν
4Mch:17:23 πρός γάρ ὁ ἡ τό ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ἀφ·οράω (αφ+ορ(α)-, -, 2nd απ+ιδ-/αφ+ιδ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στρατιώτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὑπό·δειγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ
4Mch:17:23 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dla odtąd, jak Mężny On/ona/to/to samo Cnota I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Męki On/ona/to/to samo Wytrwałość Tyran; Tyrannus Do ??? Żołnierz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Przykładu/ilustracja Tamto Wytrwałość
4Mch:17:23 *pro\s ga\r tE\n a)ndrei/an au)tO=n tE=s a)retE=s kai\ tE\n e)pi\ tai=s basa/nois au)tO=n u(pomonE\n o( tu/rannos a)pidO\n a)nekE/ruXen o( *)anti/oCHos toi=s stratiO/tais au)tou= ei)s u(po/deigma tE\n e)kei/nOn u(pomonE\n
4Mch:17:23 pros gar tEn andreian autOn tEs aretEs kai tEn epi tais basanois autOn hypomonEn ho tyrannos apidOn anekEryXen ho antioCHos tois stratiOtais autu eis hypodeigma tEn ekeinOn hypomonEn
4Mch:17:23 P x RA_ASF A1A_ASF RD_GPM RA_GSF N1_GSF C RA_ASF P RA_DPF N2_DPF RD_GPM N1_ASF RA_NSM N2_NSM VB_AAPNSM VAI_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_DPM N1M_DPM RD_GSM P N3M_ASN RA_ASF RD_GPM N1_ASF
4Mch:17:23 toward (+acc,+gen,+dat) for since, as the manly he/she/it/same the virtue and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the torment he/she/it/same endurance the tyrant; Tyrannus to ??? ć the ć the soldier he/she/it/same into (+acc) example/illustration the that endurance
4Mch:17:23 toward (+acc,+gen,+dat) for the (acc) manly ([Adj] acc) them/same (gen) the (gen) virtue (gen) and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) torments (dat) them/same (gen) endurance (acc) the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom) upon ???-ing (nom)   the (nom)   the (dat) soldiers (dat) him/it/same (gen) into (+acc) example/illustration (nom|acc|voc) the (acc) those (gen) endurance (acc)
4Mch:17:23 4Mch_17:23_1 4Mch_17:23_2 4Mch_17:23_3 4Mch_17:23_4 4Mch_17:23_5 4Mch_17:23_6 4Mch_17:23_7 4Mch_17:23_8 4Mch_17:23_9 4Mch_17:23_10 4Mch_17:23_11 4Mch_17:23_12 4Mch_17:23_13 4Mch_17:23_14 4Mch_17:23_15 4Mch_17:23_16 4Mch_17:23_17 4Mch_17:23_18 4Mch_17:23_19 4Mch_17:23_20 4Mch_17:23_21 4Mch_17:23_22 4Mch_17:23_23 4Mch_17:23_24 4Mch_17:23_25 4Mch_17:23_26 4Mch_17:23_27 4Mch_17:23_28
4Mch:17:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:17:24 ἔσχεν τε αὐτοὺς γενναίους καὶ ἀνδρείους εἰς πεζομαχίαν καὶ πολιορκίαν καὶ ἐκπορθήσας ἐνίκησεν πάντας τοὺς πολεμίους.
4Mch:17:24 And they proved to be to him noble and brave for land battles and for sieges; and he conquered and stormed the towns of all his enemies. (4 Maccabees 17:24 Brenton)
4Mch:17:24  
4Mch:17:24 ἔσχεν τε αὐτοὺς γενναίους καὶ ἀνδρείους εἰς πεζομαχίαν καὶ πολιορκίαν καὶ ἐκπορθήσας ἐνίκησεν πάντας τοὺς πολεμίους.
4Mch:17:24 ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τέ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] εἰς[1]   καί   καί   νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό  
4Mch:17:24 By mieć I [umieszczona z tyłu współrzędna] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mężny Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
4Mch:17:24 e)/sCHen te au)tou\s gennai/ous kai\ a)ndrei/ous ei)s peDZomaCHi/an kai\ poliorki/an kai\ e)kporTE/sas e)ni/kEsen pa/ntas tou\s polemi/ous.
4Mch:17:24 esCHen te autus gennaius kai andreius eis peDZomaCHian kai poliorkian kai ekporTEsas enikEsen pantas tus polemius.
4Mch:17:24 VBI_AAI3S x RD_APM A1A_APM C A1A_APM P N1A_ASF C N1A_ASF C VA_AAPNSM VAI_AAI3S A3_APM RA_APM A1A_APM
4Mch:17:24 to have and [postpositive coordinate] he/she/it/same ć and also, even, namely manly into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail every all, each, every, the whole of the ć
4Mch:17:24 he/she/it-HAVE-ed and [postpositive coordinate] them/same (acc)   and manly ([Adj] acc) into (+acc)   and   and   he/she/it-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) all (acc) the (acc)  
4Mch:17:24 4Mch_17:24_1 4Mch_17:24_2 4Mch_17:24_3 4Mch_17:24_4 4Mch_17:24_5 4Mch_17:24_6 4Mch_17:24_7 4Mch_17:24_8 4Mch_17:24_9 4Mch_17:24_10 4Mch_17:24_11 4Mch_17:24_12 4Mch_17:24_13 4Mch_17:24_14 4Mch_17:24_15 4Mch_17:24_16
4Mch:17:24 x x x x x x x x x x x x x x x x