Dn(T):1:1 Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν.
Dn(T):1:1 In the third year of the reign of Joakim king of Juda, came Nabuchodonosor king of Babylon to Jerusalem, and besieged it. (Daniel 1:1 Brenton)
Dn(T):1:1 W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. (Daniel 1:1 BT_4)
Dn(T):1:1 Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν.
Dn(T):1:1 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):1:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Trzeci Królestwo Król Judasz/Juda By przychodzić Król Babilon Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Dn(T):1:1 *)en e)/tei tri/tO| tE=s basilei/as *iOakim basile/Os *iouda E)=lTen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos ei)s *ierousalEm kai\ e)polio/rkei au)tE/n.
Dn(T):1:1 en etei tritO tEs basileias iOakim basileOs iuda ElTen nabuCHodonosor basileus babylOnos eis ierusalEm kai epoliorkei autEn.
Dn(T):1:1 P N3E_DSN A1_DSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM N3V_GSM N_GSM VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF P N_NSF C V2I_IAI3S RD_ASF
Dn(T):1:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year third the kingdom ć king Judas/Judah to come ć king Babylon into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely ć he/she/it/same
Dn(T):1:1 in/among/by (+dat) year (dat) third (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-COME-ed king (nom) Babylon (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) and her/it/same (acc)
Dn(T):1:1 Dn(T)_1:1_1 Dn(T)_1:1_2 Dn(T)_1:1_3 Dn(T)_1:1_4 Dn(T)_1:1_5 Dn(T)_1:1_6 Dn(T)_1:1_7 Dn(T)_1:1_8 Dn(T)_1:1_9 Dn(T)_1:1_10 Dn(T)_1:1_11 Dn(T)_1:1_12 Dn(T)_1:1_13 Dn(T)_1:1_14 Dn(T)_1:1_15 Dn(T)_1:1_16 Dn(T)_1:1_17
Dn(T):1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:2 καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα καὶ ἀπὸ μέρους τῶν σκευῶν οἴκου τοῦ θεοῦ, καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς γῆν Σεννααρ οἶκον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ· καὶ τὰ σκεύη εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον θησαυροῦ τοῦ θεοῦ αὐτοῦ.
Dn(T):1:2 And the Lord gave into his hand Joakim king of Juda, and part of the vessels of the house of God: and he brought them into the land of Sennaar to the house of his god; and he brought the vessels into the treasure-house of his god. (Daniel 1:2 Brenton)
Dn(T):1:2 Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga. (Daniel 1:2 BT_4)
Dn(T):1:2 καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα καὶ ἀπὸ μέρους τῶν σκευῶν οἴκου τοῦ θεοῦ, καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς γῆν Σεννααρ οἶκον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ· καὶ τὰ σκεύη εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον θησαυροῦ τοῦ θεοῦ αὐτοῦ.
Dn(T):1:2 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπό μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):1:2 I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Naczynie Dom; by mieszkać Bóg  I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Dom Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Do (+przyspieszenie) Dom Skarb Bóg  On/ona/to/to samo
Dn(T):1:2 kai\ e)/dOken ku/rios e)n CHeiri\ au)tou= to\n *iOakim basile/a *iouda kai\ a)po\ me/rous tO=n skeuO=n oi)/kou tou= Teou=, kai\ E)/negken au)ta\ ei)s gE=n *sennaar oi)=kon tou= Teou= au)tou=· kai\ ta\ skeu/E ei)sE/negken ei)s to\n oi)=kon TEsaurou= tou= Teou= au)tou=.
Dn(T):1:2 kai edOken kyrios en CHeiri autu ton iOakim basilea iuda kai apo merus tOn skeuOn oiku tu Teu, kai Enenken auta eis gEn sennaar oikon tu Teu autu· kai ta skeuE eisEnenken eis ton oikon TEsauru tu Teu autu.
Dn(T):1:2 C VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DSF RD_GSM RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GSM C P N3E_GSN RA_GPN N3E_GPN N2_GSM RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APN P N1_ASF N_GS N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_APN N3E_APN VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Dn(T):1:2 and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same the ć king Judas/Judah and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing part/piece regions the vessel house; to dwell the god [see theology] and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same into (+acc) earth/land ć house the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) the house treasure the god [see theology] he/she/it/same
Dn(T):1:2 and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) the (acc) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) and away from (+gen) part/piece (gen) the (gen) vessels (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) and he/she/it-BRING-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) earth/land (acc) house (acc) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) he/she/it-BRING IN-ed into (+acc) the (acc) house (acc) treasure (gen) the (gen) god (gen) him/it/same (gen)
Dn(T):1:2 Dn(T)_1:2_1 Dn(T)_1:2_2 Dn(T)_1:2_3 Dn(T)_1:2_4 Dn(T)_1:2_5 Dn(T)_1:2_6 Dn(T)_1:2_7 Dn(T)_1:2_8 Dn(T)_1:2_9 Dn(T)_1:2_10 Dn(T)_1:2_11 Dn(T)_1:2_12 Dn(T)_1:2_13 Dn(T)_1:2_14 Dn(T)_1:2_15 Dn(T)_1:2_16 Dn(T)_1:2_17 Dn(T)_1:2_18 Dn(T)_1:2_19 Dn(T)_1:2_20 Dn(T)_1:2_21 Dn(T)_1:2_22 Dn(T)_1:2_23 Dn(T)_1:2_24 Dn(T)_1:2_25 Dn(T)_1:2_26 Dn(T)_1:2_27 Dn(T)_1:2_28 Dn(T)_1:2_29 Dn(T)_1:2_30 Dn(T)_1:2_31 Dn(T)_1:2_32 Dn(T)_1:2_33 Dn(T)_1:2_34 Dn(T)_1:2_35 Dn(T)_1:2_36 Dn(T)_1:2_37 Dn(T)_1:2_38 Dn(T)_1:2_39
Dn(T):1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:3 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Ασφανεζ τῷ ἀρχιευνούχῳ αὐτοῦ εἰσαγαγεῖν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας Ισραηλ καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας καὶ ἀπὸ τῶν φορθομμιν
Dn(T):1:3 And the king told Asphanez his chief eunuch, to bring in some of the captive children of Israel, and of the seed of the kingdom, and of the princes; (Daniel 1:3 Brenton)
Dn(T):1:3 Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców (Daniel 1:3 BT_4)
Dn(T):1:3 καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῷ Ασφανεζ τῷ ἀρχιευνούχῳ αὐτοῦ εἰσαγαγεῖν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας Ισραηλ καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας καὶ ἀπὸ τῶν φορθομμιν
Dn(T):1:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό
Dn(T):1:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król On/ona/to/to samo By prowadzić do Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Jeńcy Izrael I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Królestwo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Dn(T):1:3 kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=| *asfaneDZ tO=| a)rCHieunou/CHO| au)tou= ei)sagagei=n a)po\ tO=n ui(O=n tE=s ai)CHmalOsi/as *israEl kai\ a)po\ tou= spe/rmatos tE=s basilei/as kai\ a)po\ tO=n forTommin
Dn(T):1:3 kai eipen ho basileus tO asfaneDZ tO arCHieunuCHO autu eisagagein apo tOn hyiOn tEs aiCHmalOsias israEl kai apo tu spermatos tEs basileias kai apo tOn forTommin
Dn(T):1:3 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM VB_AAN P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1A_GSF N_GSM C P RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1A_GSF C P RA_GP N_GP
Dn(T):1:3 and also, even, namely to say/tell the king the ć the ć he/she/it/same to lead into from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son the captives Israel and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the kingdom and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć
Dn(T):1:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat) the (dat) him/it/same (gen) to-LEAD-INTO away from (+gen) the (gen) sons (gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) Israel (indecl) and away from (+gen) the (gen) seed (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) and away from (+gen) the (gen)
Dn(T):1:3 Dn(T)_1:3_1 Dn(T)_1:3_2 Dn(T)_1:3_3 Dn(T)_1:3_4 Dn(T)_1:3_5 Dn(T)_1:3_6 Dn(T)_1:3_7 Dn(T)_1:3_8 Dn(T)_1:3_9 Dn(T)_1:3_10 Dn(T)_1:3_11 Dn(T)_1:3_12 Dn(T)_1:3_13 Dn(T)_1:3_14 Dn(T)_1:3_15 Dn(T)_1:3_16 Dn(T)_1:3_17 Dn(T)_1:3_18 Dn(T)_1:3_19 Dn(T)_1:3_20 Dn(T)_1:3_21 Dn(T)_1:3_22 Dn(T)_1:3_23 Dn(T)_1:3_24 Dn(T)_1:3_25 Dn(T)_1:3_26
Dn(T):1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:4 νεανίσκους οἷς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς μῶμος καὶ καλοὺς τῇ ὄψει καὶ συνιέντας ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ γιγνώσκοντας γνῶσιν καὶ διανοουμένους φρόνησιν καὶ οἷς ἐστιν ἰσχὺς ἐν αὐτοῖς ἑστάναι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ γλῶσσαν Χαλδαίων.
Dn(T):1:4 young men in whom was no blemish, and beautiful in appearance, and skilled in all wisdom, and possessing knowledge, and acquainted with prudence, and who had ability to stand in the house before the king, and the king gave commandment to teach them the learning and language of the Chaldeans. (Daniel 1:4 Brenton)
Dn(T):1:4 młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. (Daniel 1:4 BT_4)
Dn(T):1:4 νεανίσκους οἷς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς μῶμος καὶ καλοὺς τῇ ὄψει καὶ συνιέντας ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ γιγνώσκοντας γνῶσιν καὶ διανοουμένους φρόνησιν καὶ οἷς ἐστιν ἰσχὺς ἐν αὐτοῖς ἑστάναι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ γλῶσσαν Χαλδαίων.
Dn(T):1:4 νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σοφία, -ας, ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) φρόνησις, -εως, ἡ καί ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γράμμα[τ], -ατος, τό καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Dn(T):1:4 Młody człowiek Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada I też, nawet, mianowicie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Widok; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By zamierzać Przypatrywanie się I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król I też, nawet, mianowicie By uczyć On/ona/to/to samo Tekst I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Chaldejski
Dn(T):1:4 neani/skous oi(=s ou)k e)/stin e)n au)toi=s mO=mos kai\ kalou\s tE=| o)/PSei kai\ sunie/ntas e)n pa/sE| sofi/a| kai\ gignO/skontas gnO=sin kai\ dianooume/nous fro/nEsin kai\ oi(=s e)stin i)sCHu\s e)n au)toi=s e(sta/nai e)n tO=| oi)/kO| tou= basile/Os, kai\ dida/Xai au)tou\s gra/mmata kai\ glO=ssan *CHaldai/On.
Dn(T):1:4 neaniskus hois uk estin en autois mOmos kai kalus tE oPSei kai synientas en pasE sofia kai gignOskontas gnOsin kai dianoumenus fronEsin kai hois estin isCHys en autois hestanai en tO oikO tu basileOs, kai didaXai autus grammata kai glOssan CHaldaiOn.
Dn(T):1:4 N2_APM RR_DPM D V9_PAI3S P RD_DPM N2_NSM C A1_APM RA_DSF N3I_DSF C V7_PAPAPM P A1S_DSF N1A_DSF C V1_PAPAPM N3I_ASF C V2_PMPAPM N3I_ASF C RR_DPM V9_PAI3S N3_NSF P RD_DPM VXI_XAN P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C VA_AAN RD_APM N3M_APN C N1S_ASF N2_GPM
Dn(T):1:4 young man who/whom/which οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely to know i.e. recognize. knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. and also, even, namely to purpose contemplation and also, even, namely who/whom/which to be strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the king and also, even, namely to teach he/she/it/same text and also, even, namely tongue by metonymy, a language Chaldean
Dn(T):1:4 young men (acc) who/whom/which (dat) not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat) blemish (nom) and right ([Adj] acc) the (dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) and while UNDERSTand-ing (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed sapience (dat) and while KNOW-ing (acc) knowledge (acc); they-should-KNOW and while being-PURPOSE-ed (acc) contemplation (acc) and who/whom/which (dat) he/she/it-is strength (nom) in/among/by (+dat) them/same (dat) to-have-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) king (gen) and to-TEACH, be-you(sg)-TEACH-ed!, he/she/it-happens-to-TEACH (opt) them/same (acc) texts (nom|acc|voc) and tongue (acc) Chaldeans (gen)
Dn(T):1:4 Dn(T)_1:4_1 Dn(T)_1:4_2 Dn(T)_1:4_3 Dn(T)_1:4_4 Dn(T)_1:4_5 Dn(T)_1:4_6 Dn(T)_1:4_7 Dn(T)_1:4_8 Dn(T)_1:4_9 Dn(T)_1:4_10 Dn(T)_1:4_11 Dn(T)_1:4_12 Dn(T)_1:4_13 Dn(T)_1:4_14 Dn(T)_1:4_15 Dn(T)_1:4_16 Dn(T)_1:4_17 Dn(T)_1:4_18 Dn(T)_1:4_19 Dn(T)_1:4_20 Dn(T)_1:4_21 Dn(T)_1:4_22 Dn(T)_1:4_23 Dn(T)_1:4_24 Dn(T)_1:4_25 Dn(T)_1:4_26 Dn(T)_1:4_27 Dn(T)_1:4_28 Dn(T)_1:4_29 Dn(T)_1:4_30 Dn(T)_1:4_31 Dn(T)_1:4_32 Dn(T)_1:4_33 Dn(T)_1:4_34 Dn(T)_1:4_35 Dn(T)_1:4_36 Dn(T)_1:4_37 Dn(T)_1:4_38 Dn(T)_1:4_39 Dn(T)_1:4_40 Dn(T)_1:4_41
Dn(T):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:5 καὶ διέταξεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τὸ τῆς ἡμέρας καθ’ ἡμέραν ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου τοῦ πότου αὐτοῦ καὶ θρέψαι αὐτοὺς ἔτη τρία καὶ μετὰ ταῦτα στῆναι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:5 And the king appointed them a daily portion from the king's table, and from the wine which he drank; and gave orders to nourish them three years, and that afterwards they should stand before the king. (Daniel 1:5 Brenton)
Dn(T):1:5 Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. (Daniel 1:5 BT_4)
Dn(T):1:5 καὶ διέταξεν αὐτοῖς βασιλεὺς τὸ τῆς ἡμέρας καθ’ ἡμέραν ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου τοῦ πότου αὐτοῦ καὶ θρέψαι αὐτοὺς ἔτη τρία καὶ μετὰ ταῦτα στῆναι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:5 καί δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπό ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό καί τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):1:5 I też, nawet, mianowicie By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać On/ona/to/to samo Król Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Król I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By żywić się On/ona/to/to samo Rok Trzy I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Król
Dn(T):1:5 kai\ die/taXen au)toi=s o( basileu\s to\ tE=s E(me/ras kaT’ E(me/ran a)po\ tE=s trape/DZEs tou= basile/Os kai\ a)po\ tou= oi)/nou tou= po/tou au)tou= kai\ Tre/PSai au)tou\s e)/tE tri/a kai\ meta\ tau=ta stE=nai e)nO/pion tou= basile/Os.
Dn(T):1:5 kai dietaXen autois ho basileus to tEs hEmeras kaT’ hEmeran apo tEs trapeDZEs tu basileOs kai apo tu oinu tu potu autu kai TrePSai autus etE tria kai meta tauta stEnai enOpion tu basileOs.
Dn(T):1:5 C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM RA_ASN RA_GSF N1A_GSF P N1A_ASF P RA_GSF N1S_GSF RA_GSM N3V_GSM C P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VA_AAN RD_APM N3E_APN A3_APN C P RD_APN VH_AAN P RA_GSM N3V_GSM
Dn(T):1:5 and also, even, namely to prescribe decree, order, appoint or ordain he/she/it/same the king the the day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the table the king and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wine the drinking party; drink he/she/it/same and also, even, namely to feed he/she/it/same year three and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand in the presence of (+gen); ??? the king
Dn(T):1:5 and he/she/it-PRESCRIBE-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) the (nom|acc) the (gen) day (gen), days (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) away from (+gen) the (gen) table (gen) the (gen) king (gen) and away from (+gen) the (gen) wine (gen) the (gen) drinking party (gen); drink (gen) him/it/same (gen) and to-FEED, be-you(sg)-FEED-ed!, he/she/it-happens-to-FEED (opt) them/same (acc) years (nom|acc|voc) three (nom|acc) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) to-CAUSE-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
Dn(T):1:5 Dn(T)_1:5_1 Dn(T)_1:5_2 Dn(T)_1:5_3 Dn(T)_1:5_4 Dn(T)_1:5_5 Dn(T)_1:5_6 Dn(T)_1:5_7 Dn(T)_1:5_8 Dn(T)_1:5_9 Dn(T)_1:5_10 Dn(T)_1:5_11 Dn(T)_1:5_12 Dn(T)_1:5_13 Dn(T)_1:5_14 Dn(T)_1:5_15 Dn(T)_1:5_16 Dn(T)_1:5_17 Dn(T)_1:5_18 Dn(T)_1:5_19 Dn(T)_1:5_20 Dn(T)_1:5_21 Dn(T)_1:5_22 Dn(T)_1:5_23 Dn(T)_1:5_24 Dn(T)_1:5_25 Dn(T)_1:5_26 Dn(T)_1:5_27 Dn(T)_1:5_28 Dn(T)_1:5_29 Dn(T)_1:5_30 Dn(T)_1:5_31 Dn(T)_1:5_32 Dn(T)_1:5_33 Dn(T)_1:5_34
Dn(T):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:6 καὶ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἐκ τῶν υἱῶν Ιουδα Δανιηλ καὶ Ανανιας καὶ Μισαηλ καὶ Αζαριας.
Dn(T):1:6 Now these were among them of the children of Juda, Daniel, and Ananias, and Azarias, and Misael. (Daniel 1:6 Brenton)
Dn(T):1:6 Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. (Daniel 1:6 BT_4)
Dn(T):1:6 καὶ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἐκ τῶν υἱῶν Ιουδα Δανιηλ καὶ Ανανιας καὶ Μισαηλ καὶ Αζαριας.
Dn(T):1:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Δανιήλ, ὁ καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί καί
Dn(T):1:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Judasz/Juda Daniel I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Dn(T):1:6 kai\ e)ge/neto e)n au)toi=s e)k tO=n ui(O=n *iouda *daniEl kai\ *ananias kai\ *misaEl kai\ *aDZarias.
Dn(T):1:6 kai egeneto en autois ek tOn hyiOn iuda daniEl kai ananias kai misaEl kai aDZarias.
Dn(T):1:6 C VBI_AMI3S P RD_DPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
Dn(T):1:6 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son Judas/Judah Daniel and also, even, namely Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Dn(T):1:6 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) Daniel (indecl) and Ananias (nom) and and
Dn(T):1:6 Dn(T)_1:6_1 Dn(T)_1:6_2 Dn(T)_1:6_3 Dn(T)_1:6_4 Dn(T)_1:6_5 Dn(T)_1:6_6 Dn(T)_1:6_7 Dn(T)_1:6_8 Dn(T)_1:6_9 Dn(T)_1:6_10 Dn(T)_1:6_11 Dn(T)_1:6_12 Dn(T)_1:6_13 Dn(T)_1:6_14 Dn(T)_1:6_15
Dn(T):1:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:7 καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὁ ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα, τῷ Δανιηλ Βαλτασαρ καὶ τῷ Ανανια Σεδραχ καὶ τῷ Μισαηλ Μισαχ καὶ τῷ Αζαρια Αβδεναγω.
Dn(T):1:7 And the chief of the eunuchs gave them names: to Daniel, Baltasar; and to Ananias, Sedrach; and to Misael, Misach; and to Azarias, Abdenago. (Daniel 1:7 Brenton)
Dn(T):1:7 Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi - Belteszassar, Chananiaszowi - Szadrak, Miszaelowi - Meszak, Azariaszowi zaś Abed-Nego. (Daniel 1:7 BT_4)
Dn(T):1:7 καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα, τῷ Δανιηλ Βαλτασαρ καὶ τῷ Ανανια Σεδραχ καὶ τῷ Μισαηλ Μισαχ καὶ τῷ Αζαρια Αβδεναγω.
Dn(T):1:7 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό
Dn(T):1:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Daniel I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Dn(T):1:7 kai\ e)pe/TEken au)toi=s o( a)rCHieunou=CHos o)no/mata, tO=| *daniEl *baltasar kai\ tO=| *anania *sedraCH kai\ tO=| *misaEl *misaCH kai\ tO=| *aDZaria *abdenagO.
Dn(T):1:7 kai epeTEken autois ho arCHieunuCHos onomata, tO daniEl baltasar kai tO anania sedraCH kai tO misaEl misaCH kai tO aDZaria abdenagO.
Dn(T):1:7 C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM N3M_APN RA_DSM N_DSM N_ASM C RA_DSM N_DSM N_ASM C RA_DSM N_DSM N_ASM C RA_DSM N_DSM N_ASM
Dn(T):1:7 and also, even, namely to place on he/she/it/same the ć name with regard to the Daniel ć and also, even, namely the Ananias ć and also, even, namely the ć ć and also, even, namely the ć ć
Dn(T):1:7 and he/she/it-PLACE ON-ed them/same (dat) the (nom) names (nom|acc|voc) the (dat) Daniel (indecl) and the (dat) Ananias (voc) and the (dat) and the (dat)
Dn(T):1:7 Dn(T)_1:7_1 Dn(T)_1:7_2 Dn(T)_1:7_3 Dn(T)_1:7_4 Dn(T)_1:7_5 Dn(T)_1:7_6 Dn(T)_1:7_7 Dn(T)_1:7_8 Dn(T)_1:7_9 Dn(T)_1:7_10 Dn(T)_1:7_11 Dn(T)_1:7_12 Dn(T)_1:7_13 Dn(T)_1:7_14 Dn(T)_1:7_15 Dn(T)_1:7_16 Dn(T)_1:7_17 Dn(T)_1:7_18 Dn(T)_1:7_19 Dn(T)_1:7_20 Dn(T)_1:7_21
Dn(T):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:8 καὶ ἔθετο Δανιηλ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ βασιλέως καὶ ἐν τῷ οἴνῳ τοῦ πότου αὐτοῦ, καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦχον ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ.
Dn(T):1:8 And Daniel purposed in his heart, that he would not defile himself with the king's table, nor with the wine of his drink: and he intreated the chief of the eunuchs that he might not defile himself. (Daniel 1:8 Brenton)
Dn(T):1:8 Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. (Daniel 1:8 BT_4)
Dn(T):1:8 καὶ ἔθετο Δανιηλ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ βασιλέως καὶ ἐν τῷ οἴνῳ τοῦ πότου αὐτοῦ, καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦχον ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ.
Dn(T):1:8 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) Δανιήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐν ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή
Dn(T):1:8 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Daniel Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stołowy Król I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wino Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uważać godny Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym Nie
Dn(T):1:8 kai\ e)/Teto *daniEl e)pi\ tE\n kardi/an au)tou= O(s ou) mE\ a)lisgETE=| e)n tE=| trape/DZE| tou= basile/Os kai\ e)n tO=| oi)/nO| tou= po/tou au)tou=, kai\ E)Xi/Ose to\n a)rCHieunou=CHon O(s ou) mE\ a)lisgETE=|.
Dn(T):1:8 kai eTeto daniEl epi tEn kardian autu hOs u mE alisgETE en tE trapeDZE tu basileOs kai en tO oinO tu potu autu, kai EXiOse ton arCHieunuCHon hOs u mE alisgETE.
Dn(T):1:8 C VEI_AMI3S N_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C D D VC_APS3S P RA_DSF N1S_DSF RA_GSM N3V_GSM C P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C D D VC_APS3S
Dn(T):1:8 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station Daniel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same as/like οὐχ before rough breathing not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the table the king and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wine the drinking party; drink he/she/it/same and also, even, namely to deem worthy the ć as/like οὐχ before rough breathing not ć
Dn(T):1:8 and he/she/it-was-PLACE-ed Daniel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) as/like not not in/among/by (+dat) the (dat) table (dat) the (gen) king (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wine (dat) the (gen) drinking party (gen); drink (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-DEEM-ed-WORTHY the (acc) as/like not not
Dn(T):1:8 Dn(T)_1:8_1 Dn(T)_1:8_2 Dn(T)_1:8_3 Dn(T)_1:8_4 Dn(T)_1:8_5 Dn(T)_1:8_6 Dn(T)_1:8_7 Dn(T)_1:8_8 Dn(T)_1:8_9 Dn(T)_1:8_10 Dn(T)_1:8_11 Dn(T)_1:8_12 Dn(T)_1:8_13 Dn(T)_1:8_14 Dn(T)_1:8_15 Dn(T)_1:8_16 Dn(T)_1:8_17 Dn(T)_1:8_18 Dn(T)_1:8_19 Dn(T)_1:8_20 Dn(T)_1:8_21 Dn(T)_1:8_22 Dn(T)_1:8_23 Dn(T)_1:8_24 Dn(T)_1:8_25 Dn(T)_1:8_26 Dn(T)_1:8_27 Dn(T)_1:8_28 Dn(T)_1:8_29 Dn(T)_1:8_30 Dn(T)_1:8_31
Dn(T):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:9 καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς τὸν Δανιηλ εἰς ἔλεον καὶ εἰς οἰκτιρμὸν ἐνώπιον τοῦ ἀρχιευνούχου.
Dn(T):1:9 Now God had brought Daniel into favour and compassion with the chief of the eunuchs. (Daniel 1:9 Brenton)
Dn(T):1:9 Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. (Daniel 1:9 BT_4)
Dn(T):1:9 καὶ ἔδωκεν θεὸς τὸν Δανιηλ εἰς ἔλεον καὶ εἰς οἰκτιρμὸν ἐνώπιον τοῦ ἀρχιευνούχου.
Dn(T):1:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ εἰς[1] ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί εἰς[1] οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό
Dn(T):1:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Bóg  Daniel Do (+przyspieszenie) Litość I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie W obecności z (+informacja); ???
Dn(T):1:9 kai\ e)/dOken o( Teo\s to\n *daniEl ei)s e)/leon kai\ ei)s oi)ktirmo\n e)nO/pion tou= a)rCHieunou/CHou.
Dn(T):1:9 kai edOken ho Teos ton daniEl eis eleon kai eis oiktirmon enOpion tu arCHieunuCHu.
Dn(T):1:9 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM P N2_ASM C P N2_ASM P RA_GSM N2_GSM
Dn(T):1:9 and also, even, namely to give the god [see theology] the Daniel into (+acc) mercy and also, even, namely into (+acc) compassion/pity; compassionate/pitying in the presence of (+gen); ??? the ć
Dn(T):1:9 and he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) the (acc) Daniel (indecl) into (+acc) mercy (acc) and into (+acc) compassion/pity (acc); compassionate/pitying ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)
Dn(T):1:9 Dn(T)_1:9_1 Dn(T)_1:9_2 Dn(T)_1:9_3 Dn(T)_1:9_4 Dn(T)_1:9_5 Dn(T)_1:9_6 Dn(T)_1:9_7 Dn(T)_1:9_8 Dn(T)_1:9_9 Dn(T)_1:9_10 Dn(T)_1:9_11 Dn(T)_1:9_12 Dn(T)_1:9_13 Dn(T)_1:9_14
Dn(T):1:9 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:10 καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιηλ Φοβοῦμαι ἐγὼ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν μήποτε ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμῶν καὶ καταδικάσητε τὴν κεφαλήν μου τῷ βασιλεῖ.
Dn(T):1:10 And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your meat and your drink, lest he see your countenances gloomy in comparison of the young men your equals; also shall ye endanger my head to the king. (Daniel 1:10 Brenton)
Dn(T):1:10 Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: «Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla». (Daniel 1:10 BT_4)
Dn(T):1:10 καὶ εἶπεν ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιηλ Φοβοῦμαι ἐγὼ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν μήποτε ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμῶν καὶ καταδικάσητε τὴν κεφαλήν μου τῷ βασιλεῖ.
Dn(T):1:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βρῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μήποτε (μή ποτέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σκυθρωπός (-ή) -όν παρά ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):1:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel By bać się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Żywność (posiłek, żywność, mięso) Ty I też, nawet, mianowicie Pij; stopa Ty Nigdy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz Ty Ciemny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Dziecka/młody niewolnik Ty I też, nawet, mianowicie By potępiać Głowa Ja Król
Dn(T):1:10 kai\ ei)=pen o( a)rCHieunou=CHos tO=| *daniEl *fobou=mai e)gO\ to\n ku/rio/n mou to\n basile/a to\n e)kta/Xanta tE\n brO=sin u(mO=n kai\ tE\n po/sin u(mO=n mE/pote i)/dE| ta\ pro/sOpa u(mO=n skuTrOpa\ para\ ta\ paida/ria ta\ sunE/lika u(mO=n kai\ katadika/sEte tE\n kefalE/n mou tO=| basilei=.
Dn(T):1:10 kai eipen ho arCHieunuCHos tO daniEl fobumai egO ton kyrion mu ton basilea ton ektaXanta tEn brOsin hymOn kai tEn posin hymOn mEpote idE ta prosOpa hymOn skyTrOpa para ta paidaria ta synElika hymOn kai katadikasEte tEn kefalEn mu tO basilei.
Dn(T):1:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM V2_PMI1S RP_NS RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N3V_ASM RA_ASM VA_AAPASM RA_ASF N3I_ASF RP_GP C RA_ASF N3I_ASF RP_GP D VB_AAS3S RA_APN N2N_APN RP_GP A1B_APN P RA_APN N2N_APN RA_APN A1_APN RP_GP C VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_DSM N3V_DSM
Dn(T):1:10 and also, even, namely to say/tell the ć the Daniel to fear I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king the ć the food (meal, food, meat) you and also, even, namely the drink; foot you never to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face you gloomy frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the child/young slave the ć you and also, even, namely to condemn the head I the king
Dn(T):1:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) the (dat) Daniel (indecl) I-am-being-FEAR-ed I (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (acc) king (acc) the (acc) the (acc) food (acc) you(pl) (gen) and the (acc) drink (acc); feet (dat) you(pl) (gen) never he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) you(pl) (gen) gloomy ([Adj] nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc) the (nom|acc) you(pl) (gen) and you(pl)-should-CONDEMN the (acc) head (acc) me (gen) the (dat) king (dat)
Dn(T):1:10 Dn(T)_1:10_1 Dn(T)_1:10_2 Dn(T)_1:10_3 Dn(T)_1:10_4 Dn(T)_1:10_5 Dn(T)_1:10_6 Dn(T)_1:10_7 Dn(T)_1:10_8 Dn(T)_1:10_9 Dn(T)_1:10_10 Dn(T)_1:10_11 Dn(T)_1:10_12 Dn(T)_1:10_13 Dn(T)_1:10_14 Dn(T)_1:10_15 Dn(T)_1:10_16 Dn(T)_1:10_17 Dn(T)_1:10_18 Dn(T)_1:10_19 Dn(T)_1:10_20 Dn(T)_1:10_21 Dn(T)_1:10_22 Dn(T)_1:10_23 Dn(T)_1:10_24 Dn(T)_1:10_25 Dn(T)_1:10_26 Dn(T)_1:10_27 Dn(T)_1:10_28 Dn(T)_1:10_29 Dn(T)_1:10_30 Dn(T)_1:10_31 Dn(T)_1:10_32 Dn(T)_1:10_33 Dn(T)_1:10_34 Dn(T)_1:10_35 Dn(T)_1:10_36 Dn(T)_1:10_37 Dn(T)_1:10_38 Dn(T)_1:10_39 Dn(T)_1:10_40 Dn(T)_1:10_41
Dn(T):1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:11 καὶ εἶπεν Δανιηλ πρὸς Αμελσαδ, ὃν κατέστησεν ὁ ἀρχιευνοῦχος ἐπὶ Δανιηλ, Ανανιαν, Μισαηλ, Αζαριαν
Dn(T):1:11 And Daniel said to Amelsad, whom the chief of the eunuchs had appointed over Daniel, Ananias, Misael, and Azarias. (Daniel 1:11 Brenton)
Dn(T):1:11 Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: (Daniel 1:11 BT_4)
Dn(T):1:11 καὶ εἶπεν Δανιηλ πρὸς Αμελσαδ, ὃν κατέστησεν ἀρχιευνοῦχος ἐπὶ Δανιηλ, Ανανιαν, Μισαηλ, Αζαριαν
Dn(T):1:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ πρός ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί Δανιήλ, ὁ Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ
Dn(T):1:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/, który/, który; by być By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Daniel Ananiasz
Dn(T):1:11 kai\ ei)=pen *daniEl pro\s *amelsad, o(\n kate/stEsen o( a)rCHieunou=CHos e)pi\ *daniEl, *ananian, *misaEl, *aDZarian
Dn(T):1:11 kai eipen daniEl pros amelsad, hon katestEsen ho arCHieunuCHos epi daniEl, ananian, misaEl, aDZarian
Dn(T):1:11 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM N_ASM N_ASM N_ASM
Dn(T):1:11 and also, even, namely to say/tell Daniel toward (+acc,+gen,+dat) ć who/whom/which; to be to enable lay, render widowed the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Daniel Ananias ć ć
Dn(T):1:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ENABLE-ed the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Daniel (indecl) Ananias (acc)
Dn(T):1:11 Dn(T)_1:11_1 Dn(T)_1:11_2 Dn(T)_1:11_3 Dn(T)_1:11_4 Dn(T)_1:11_5 Dn(T)_1:11_6 Dn(T)_1:11_7 Dn(T)_1:11_8 Dn(T)_1:11_9 Dn(T)_1:11_10 Dn(T)_1:11_11 Dn(T)_1:11_12 Dn(T)_1:11_13 Dn(T)_1:11_14
Dn(T):1:11 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:12 Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἡμέρας δέκα, καὶ δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν σπερμάτων, καὶ φαγόμεθα καὶ ὕδωρ πιόμεθα·
Dn(T):1:12 Prove now thy servants ten days; and let them give us pulse, and let us eat, and let us drink water: (Daniel 1:12 Brenton)
Dn(T):1:12 «Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. (Daniel 1:12 BT_4)
Dn(T):1:12 Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἡμέρας δέκα, καὶ δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν σπερμάτων, καὶ φαγόμεθα καὶ ὕδωρ πιόμεθα·
Dn(T):1:12 πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) δή ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἡμέρα, -ας -ἡ δέκα καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὕδωρ, ὕδατος, τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Dn(T):1:12 spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Naprawdę Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Dzień Dziesięć I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie Woda By pić
Dn(T):1:12 *pei/rason dE\ tou\s pai=da/s sou E(me/ras de/ka, kai\ do/tOsan E(mi=n a)po\ tO=n sperma/tOn, kai\ fago/meTa kai\ u(/dOr pio/meTa·
Dn(T):1:12 peirason dE tus paidas su hEmeras deka, kai dotOsan hEmin apo tOn spermatOn, kai fagomeTa kai hydOr piomeTa·
Dn(T):1:12 VA_AAD2S x RA_APM N3D_APM RP_GS N1A_APF M C VO_AAD3P RP_DP P RA_GPN N3M_GPN C VF_FMI1P C N3_ASN VF_FMI1P
Dn(T):1:12 to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile indeed the child/servant you; your/yours(sg) day ten and also, even, namely to give I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) and also, even, namely to eat and also, even, namely water to drink
Dn(T):1:12 do-TRY/ATTEMPT-you(sg)!, going-to-TRY/ATTEMPT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc); do-PROVE/TEST-you(sg)!, going-to-PROVE/TEST (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed the (acc) children/servants (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) day (gen), days (acc) ten and let-them-GIVE! us (dat) away from (+gen) the (gen) seeds (gen) and we-will-be-EAT-ed and water (nom|acc|voc) we-will-be-DRINK-ed
Dn(T):1:12 Dn(T)_1:12_1 Dn(T)_1:12_2 Dn(T)_1:12_3 Dn(T)_1:12_4 Dn(T)_1:12_5 Dn(T)_1:12_6 Dn(T)_1:12_7 Dn(T)_1:12_8 Dn(T)_1:12_9 Dn(T)_1:12_10 Dn(T)_1:12_11 Dn(T)_1:12_12 Dn(T)_1:12_13 Dn(T)_1:12_14 Dn(T)_1:12_15 Dn(T)_1:12_16 Dn(T)_1:12_17 Dn(T)_1:12_18
Dn(T):1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:13 καὶ ὀφθήτωσαν ἐνώπιόν σου αἱ ἰδέαι ἡμῶν καὶ αἱ ἰδέαι τῶν παιδαρίων τῶν ἐσθιόντων τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, καὶ καθὼς ἂν ἴδῃς ποίησον μετὰ τῶν παίδων σου.
Dn(T):1:13 And let our countenances be seen by thee, and the countenances of the children that eat at the king's table; and deal with thy servants according as thou shalt see. (Daniel 1:13 Brenton)
Dn(T):1:13 Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś». (Daniel 1:13 BT_4)
Dn(T):1:13 καὶ ὀφθήτωσαν ἐνώπιόν σου αἱ ἰδέαι ἡμῶν καὶ αἱ ἰδέαι τῶν παιδαρίων τῶν ἐσθιόντων τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, καὶ καθὼς ἂν ἴδῃς ποίησον μετὰ τῶν παίδων σου.
Dn(T):1:13 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εἰδέα v.l. ἰδέα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό εἰδέα v.l. ἰδέα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί καθ·ώς ἄν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(T):1:13 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Zjawienie się {Wygląd} Ja I też, nawet, mianowicie Zjawienie się {Wygląd} Dziecka/młody niewolnik By jeść Stołowy Król I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg)
Dn(T):1:13 kai\ o)fTE/tOsan e)nO/pio/n sou ai( i)de/ai E(mO=n kai\ ai( i)de/ai tO=n paidari/On tO=n e)sTio/ntOn tE\n tra/peDZan tou= basile/Os, kai\ kaTO\s a)/n i)/dE|s poi/Eson meta\ tO=n pai/dOn sou.
Dn(T):1:13 kai ofTEtOsan enOpion su hai ideai hEmOn kai hai ideai tOn paidariOn tOn esTiontOn tEn trapeDZan tu basileOs, kai kaTOs an idEs poiEson meta tOn paidOn su.
Dn(T):1:13 C VV_APD3P P RP_GS RA_NPF N1A_NPF RP_GP C RA_NPF N1A_NPF RA_GPN N2N_GPN RA_GPN V1_PAPGPN RA_ASF N1S_ASF RA_GSM N3V_GSM C D x VB_AAS2S VA_AAD2S P RA_GPM N3D_GPM RP_GS
Dn(T):1:13 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) the appearance I and also, even, namely the appearance the child/young slave the to eat the table the king and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] ever (if ever) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/servant you; your/yours(sg)
Dn(T):1:13 and let-them-be-SEE-ed! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) appearances (nom|voc) us (gen) and the (nom) appearances (nom|voc) the (gen) children/young slaves (gen) the (gen) let-them-be-EAT-ing! (classical), while EAT-ing (gen) the (acc) table (acc) the (gen) king (gen) and as accordingly ever you(sg)-should-SEE do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Dn(T):1:13 Dn(T)_1:13_1 Dn(T)_1:13_2 Dn(T)_1:13_3 Dn(T)_1:13_4 Dn(T)_1:13_5 Dn(T)_1:13_6 Dn(T)_1:13_7 Dn(T)_1:13_8 Dn(T)_1:13_9 Dn(T)_1:13_10 Dn(T)_1:13_11 Dn(T)_1:13_12 Dn(T)_1:13_13 Dn(T)_1:13_14 Dn(T)_1:13_15 Dn(T)_1:13_16 Dn(T)_1:13_17 Dn(T)_1:13_18 Dn(T)_1:13_19 Dn(T)_1:13_20 Dn(T)_1:13_21 Dn(T)_1:13_22 Dn(T)_1:13_23 Dn(T)_1:13_24 Dn(T)_1:13_25 Dn(T)_1:13_26 Dn(T)_1:13_27
Dn(T):1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:14 καὶ εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα.
Dn(T):1:14 And he hearkened to them, and proved them ten days. (Daniel 1:14 Brenton)
Dn(T):1:14 Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. (Daniel 1:14 BT_4)
Dn(T):1:14 καὶ εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα.
Dn(T):1:14 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ δέκα
Dn(T):1:14 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, On/ona/to/to samo Dzień Dziesięć
Dn(T):1:14 kai\ ei)sE/kousen au)tO=n kai\ e)pei/rasen au)tou\s E(me/ras de/ka.
Dn(T):1:14 kai eisEkusen autOn kai epeirasen autus hEmeras deka.
Dn(T):1:14 C VAI_AAI3S RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APM N1A_APF M
Dn(T):1:14 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile he/she/it/same day ten
Dn(T):1:14 and he/she/it-HEARD-ed them/same (gen) and he/she/it-TRY/ATTEMPT-ed; he/she/it-PROVE/TEST-ed them/same (acc) day (gen), days (acc) ten
Dn(T):1:14 Dn(T)_1:14_1 Dn(T)_1:14_2 Dn(T)_1:14_3 Dn(T)_1:14_4 Dn(T)_1:14_5 Dn(T)_1:14_6 Dn(T)_1:14_7 Dn(T)_1:14_8
Dn(T):1:14 x x x x x x x x
Dn(T):1:15 καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν δέκα ἡμερῶν ὡράθησαν αἱ ἰδέαι αὐτῶν ἀγαθαὶ καὶ ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ τὰ παιδάρια τὰ ἐσθίοντα τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:15 And at the end of the ten days their countenances appeared fairer and stouter in flesh, than the children that fed at the king's table. (Daniel 1:15 Brenton)
Dn(T):1:15 A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. (Daniel 1:15 BT_4)
Dn(T):1:15 καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν δέκα ἡμερῶν ὡράθησαν αἱ ἰδέαι αὐτῶν ἀγαθαὶ καὶ ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ τὰ παιδάρια τὰ ἐσθίοντα τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:15 καί μετά ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δέκα ἡμέρα, -ας -ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό εἰδέα v.l. ἰδέα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἰσχυρός -ά -όν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὑπέρ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):1:15 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koniec (wypadek, spełnienie) Dziesięć Dzień By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zjawienie się {Wygląd} On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Ciało {Mięso} Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dziecka/młody niewolnik By jeść Stołowy Król
Dn(T):1:15 kai\ meta\ to\ te/los tO=n de/ka E(merO=n O(ra/TEsan ai( i)de/ai au)tO=n a)gaTai\ kai\ i)sCHurai\ tai=s sarXi\n u(pe\r ta\ paida/ria ta\ e)sTi/onta tE\n tra/peDZan tou= basile/Os.
Dn(T):1:15 kai meta to telos tOn deka hEmerOn hOraTEsan hai ideai autOn agaTai kai isCHyrai tais sarXin hyper ta paidaria ta esTionta tEn trapeDZan tu basileOs.
Dn(T):1:15 C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF M N1A_GPF VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM A1_NPF C A1A_NPF RA_DPF N3K_DPF P RA_APN N2N_APN RA_APN V1_PAPASN RA_ASF N1S_ASF RA_GSM N3V_GSM
Dn(T):1:15 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the end (event, consummation) the ten day to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the appearance he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, the flesh above (+acc), on behalf of (+gen) the child/young slave the to eat the table the king
Dn(T):1:15 and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (gen) ten days (gen) they-were-SEE-ed the (nom) appearances (nom|voc) them/same (gen) good ([Adj] nom|voc) and mighty ([Adj] nom|voc) the (dat) flesh (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc) the (nom|acc) while EAT-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) table (acc) the (gen) king (gen)
Dn(T):1:15 Dn(T)_1:15_1 Dn(T)_1:15_2 Dn(T)_1:15_3 Dn(T)_1:15_4 Dn(T)_1:15_5 Dn(T)_1:15_6 Dn(T)_1:15_7 Dn(T)_1:15_8 Dn(T)_1:15_9 Dn(T)_1:15_10 Dn(T)_1:15_11 Dn(T)_1:15_12 Dn(T)_1:15_13 Dn(T)_1:15_14 Dn(T)_1:15_15 Dn(T)_1:15_16 Dn(T)_1:15_17 Dn(T)_1:15_18 Dn(T)_1:15_19 Dn(T)_1:15_20 Dn(T)_1:15_21 Dn(T)_1:15_22 Dn(T)_1:15_23 Dn(T)_1:15_24 Dn(T)_1:15_25
Dn(T):1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:16 καὶ ἐγένετο Αμελσαδ ἀναιρούμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον τοῦ πόματος αὐτῶν καὶ ἐδίδου αὐτοῖς σπέρματα.
Dn(T):1:16 So Amelsad took away their supper and the wine of their drink, and gave them pulse. (Daniel 1:16 Brenton)
Dn(T):1:16 Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. (Daniel 1:16 BT_4)
Dn(T):1:16 καὶ ἐγένετο Αμελσαδ ἀναιρούμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον τοῦ πόματος αὐτῶν καὶ ἐδίδου αὐτοῖς σπέρματα.
Dn(T):1:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό δεῖπνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σπέρμα[τ], -ατος, τό
Dn(T):1:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By zabijać (zabijaj) Kolacja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wino Pij On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk)
Dn(T):1:16 kai\ e)ge/neto *amelsad a)nairou/menos to\ dei=pnon au)tO=n kai\ to\n oi)=non tou= po/matos au)tO=n kai\ e)di/dou au)toi=s spe/rmata.
Dn(T):1:16 kai egeneto amelsad anairumenos to deipnon autOn kai ton oinon tu pomatos autOn kai edidu autois spermata.
Dn(T):1:16 C VBI_AMI3S N_NSM V2_PMPNSM RA_ASN N2N_ASN RD_GPM C RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3M_GSN RD_GPM C V8I_IMI3S RD_DPM N3M_APN
Dn(T):1:16 and also, even, namely to become become, happen ć to kill (slay) the supper he/she/it/same and also, even, namely the wine the drink he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same seed sperm, seed, germ (sprout, bud)
Dn(T):1:16 and he/she/it-was-BECOME-ed while being-KILL-ed (nom) the (nom|acc) supper (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) wine (acc) the (gen) drink (gen) them/same (gen) and he/she/it-was-GIVE-ing them/same (dat) seeds (nom|acc|voc)
Dn(T):1:16 Dn(T)_1:16_1 Dn(T)_1:16_2 Dn(T)_1:16_3 Dn(T)_1:16_4 Dn(T)_1:16_5 Dn(T)_1:16_6 Dn(T)_1:16_7 Dn(T)_1:16_8 Dn(T)_1:16_9 Dn(T)_1:16_10 Dn(T)_1:16_11 Dn(T)_1:16_12 Dn(T)_1:16_13 Dn(T)_1:16_14 Dn(T)_1:16_15 Dn(T)_1:16_16 Dn(T)_1:16_17
Dn(T):1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:17 καὶ τὰ παιδάρια ταῦτα, οἱ τέσσαρες αὐτοί, ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς σύνεσιν καὶ φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ· καὶ Δανιηλ συνῆκεν ἐν πάσῃ ὁράσει καὶ ἐνυπνίοις.
Dn(T):1:17 And as for these four children, God gave them understanding and prudence in all learning and wisdom: and Daniel had understanding in all visions and dreams. (Daniel 1:17 Brenton)
Dn(T):1:17 Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. (Daniel 1:17 BT_4)
Dn(T):1:17 καὶ τὰ παιδάρια ταῦτα, οἱ τέσσαρες αὐτοί, ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς σύνεσιν καὶ φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ· καὶ Δανιηλ συνῆκεν ἐν πάσῃ ὁράσει καὶ ἐνυπνίοις.
Dn(T):1:17 καί ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύν·εσις, -εως, ἡ καί φρόνησις, -εως, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καί σοφία, -ας, ἡ καί Δανιήλ, ὁ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὅρασις, -εως, ἡ καί ἐν·ύπνιον, -ου, τό
Dn(T):1:17 I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Cztery On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Bóg  Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Daniel By rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie Sen
Dn(T):1:17 kai\ ta\ paida/ria tau=ta, oi( te/ssares au)toi/, e)/dOken au)toi=s o( Teo\s su/nesin kai\ fro/nEsin e)n pa/sE| grammatikE=| kai\ sofi/a|· kai\ *daniEl sunE=ken e)n pa/sE| o(ra/sei kai\ e)nupni/ois.
Dn(T):1:17 kai ta paidaria tauta, hoi tessares autoi, edOken autois ho Teos synesin kai fronEsin en pasE grammatikE kai sofia· kai daniEl synEken en pasE horasei kai enypniois.
Dn(T):1:17 C RA_NPN N2N_NPN RD_NPN RA_NPM A3_NPM RD_NPM VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM N3I_ASF C N3I_ASF P A1S_DSF A1_DSF C N1A_DSF C N_NSM VAI_AAI3S P A1S_DSF N3I_DSF C N2N_DPN
Dn(T):1:17 and also, even, namely the child/young slave this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the four he/she/it/same to give he/she/it/same the god [see theology] insight/discernment and also, even, namely contemplation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely Daniel to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle vision and also, even, namely dream
Dn(T):1:17 and the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc) these (nom|acc) the (nom) four (nom) they/same (nom) he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) the (nom) god (nom) insight/discernment (acc) and contemplation (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed and sapience (dat) and Daniel (indecl) he/she/it-UNDERSTand-ed in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed vision (dat) and dreams (dat)
Dn(T):1:17 Dn(T)_1:17_1 Dn(T)_1:17_2 Dn(T)_1:17_3 Dn(T)_1:17_4 Dn(T)_1:17_5 Dn(T)_1:17_6 Dn(T)_1:17_7 Dn(T)_1:17_8 Dn(T)_1:17_9 Dn(T)_1:17_10 Dn(T)_1:17_11 Dn(T)_1:17_12 Dn(T)_1:17_13 Dn(T)_1:17_14 Dn(T)_1:17_15 Dn(T)_1:17_16 Dn(T)_1:17_17 Dn(T)_1:17_18 Dn(T)_1:17_19 Dn(T)_1:17_20 Dn(T)_1:17_21 Dn(T)_1:17_22 Dn(T)_1:17_23 Dn(T)_1:17_24 Dn(T)_1:17_25 Dn(T)_1:17_26 Dn(T)_1:17_27
Dn(T):1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:18 καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν, ὧν εἶπεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιευνοῦχος ἐναντίον Ναβουχοδονοσορ.
Dn(T):1:18 And at the end of the days, after which the king had given orders to bring them in, then the chief of the eunuchs brought them in before Nabuchodonosor. (Daniel 1:18 Brenton)
Dn(T):1:18 Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. (Daniel 1:18 BT_4)
Dn(T):1:18 καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν, ὧν εἶπεν βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς ἀρχιευνοῦχος ἐναντίον Ναβουχοδονοσορ.
Dn(T):1:18 καί μετά ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον
Dn(T):1:18 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koniec (wypadek, spełnienie) Dzień Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Król By prowadzić do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw,
Dn(T):1:18 kai\ meta\ to\ te/los tO=n E(merO=n, O(=n ei)=pen o( basileu\s ei)sagagei=n au)tou/s, kai\ ei)sE/gagen au)tou\s o( a)rCHieunou=CHos e)nanti/on *nabouCHodonosor.
Dn(T):1:18 kai meta to telos tOn hEmerOn, hOn eipen ho basileus eisagagein autus, kai eisEgagen autus ho arCHieunuCHos enantion nabuCHodonosor.
Dn(T):1:18 C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1A_GPF RR_GPF VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VB_AAN RD_APM C VBI_AAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM P N_GSM
Dn(T):1:18 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the end (event, consummation) the day who/whom/which to say/tell the king to lead into he/she/it/same and also, even, namely to lead into he/she/it/same the ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, ć
Dn(T):1:18 and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (gen) days (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) to-LEAD-INTO them/same (acc) and he/she/it-LEAD-ed-INTO them/same (acc) the (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(T):1:18 Dn(T)_1:18_1 Dn(T)_1:18_2 Dn(T)_1:18_3 Dn(T)_1:18_4 Dn(T)_1:18_5 Dn(T)_1:18_6 Dn(T)_1:18_7 Dn(T)_1:18_8 Dn(T)_1:18_9 Dn(T)_1:18_10 Dn(T)_1:18_11 Dn(T)_1:18_12 Dn(T)_1:18_13 Dn(T)_1:18_14 Dn(T)_1:18_15 Dn(T)_1:18_16 Dn(T)_1:18_17 Dn(T)_1:18_18 Dn(T)_1:18_19
Dn(T):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:19 καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν ὁ βασιλεύς, καὶ οὐχ εὑρέθησαν ἐκ πάντων αὐτῶν ὅμοιοι Δανιηλ καὶ Ανανια καὶ Μισαηλ καὶ Αζαρια· καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:19 And the king spoke with them; and there were not found out of them all any like Daniel, and Ananias and Misael, and Azarias: and they stood before the king. (Daniel 1:19 Brenton)
Dn(T):1:19 Król rozmawiał z nimi, i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. (Daniel 1:19 BT_4)
Dn(T):1:19 καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν βασιλεύς, καὶ οὐχ εὑρέθησαν ἐκ πάντων αὐτῶν ὅμοιοι Δανιηλ καὶ Ανανια καὶ Μισαηλ καὶ Αζαρια· καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:19 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό ὅμοιος -α -ον Δανιήλ, ὁ καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί καί καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):1:19 I też, nawet, mianowicie By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Podobny Daniel I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Król
Dn(T):1:19 kai\ e)la/lEsen met’ au)tO=n o( basileu/s, kai\ ou)CH eu(re/TEsan e)k pa/ntOn au)tO=n o(/moioi *daniEl kai\ *anania kai\ *misaEl kai\ *aDZaria· kai\ e)/stEsan e)nO/pion tou= basile/Os.
Dn(T):1:19 kai elalEsen met’ autOn ho basileus, kai uCH heureTEsan ek pantOn autOn homoioi daniEl kai anania kai misaEl kai aDZaria· kai estEsan enOpion tu basileOs.
Dn(T):1:19 C VAI_AAI3S P RD_GPM RA_NSM N3V_NSM C D VC_API3P P A3_GPM RD_GPM A1A_NPM N_DSM C N_DSM C N_DSM C N_DSM C VAI_AAI3P P RA_GSM N3V_GSM
Dn(T):1:19 and also, even, namely to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the king and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of he/she/it/same similar Daniel and also, even, namely Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to cause to stand in the presence of (+gen); ??? the king
Dn(T):1:19 and he/she/it-SPEAK-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) the (nom) king (nom) and not they-were-FIND-ed out of (+gen) all (gen) them/same (gen) similar ([Adj] nom|voc) Daniel (indecl) and Ananias (voc) and and and they-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
Dn(T):1:19 Dn(T)_1:19_1 Dn(T)_1:19_2 Dn(T)_1:19_3 Dn(T)_1:19_4 Dn(T)_1:19_5 Dn(T)_1:19_6 Dn(T)_1:19_7 Dn(T)_1:19_8 Dn(T)_1:19_9 Dn(T)_1:19_10 Dn(T)_1:19_11 Dn(T)_1:19_12 Dn(T)_1:19_13 Dn(T)_1:19_14 Dn(T)_1:19_15 Dn(T)_1:19_16 Dn(T)_1:19_17 Dn(T)_1:19_18 Dn(T)_1:19_19 Dn(T)_1:19_20 Dn(T)_1:19_21 Dn(T)_1:19_22 Dn(T)_1:19_23 Dn(T)_1:19_24 Dn(T)_1:19_25
Dn(T):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:20 καὶ ἐν παντὶ ῥήματι σοφίας καὶ ἐπιστήμης, ὧν ἐζήτησεν παρ’ αὐτῶν ὁ βασιλεύς, εὗρεν αὐτοὺς δεκαπλασίονας παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους τοὺς ὄντας ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
Dn(T):1:20 And in every matter of wisdom and knowledge wherein the king questioned them, he found them ten times wiser than all the enchanters and sorcerers that were in all his kingdom. (Daniel 1:20 Brenton)
Dn(T):1:20 We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. (Daniel 1:20 BT_4)
Dn(T):1:20 καὶ ἐν παντὶ ῥήματι σοφίας καὶ ἐπιστήμης, ὧν ἐζήτησεν παρ’ αὐτῶν βασιλεύς, εὗρεν αὐτοὺς δεκαπλασίονας παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους τοὺς ὄντας ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
Dn(T):1:20 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό σοφία, -ας, ἡ καί ὅς ἥ ὅ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δεκα·πλασίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό μάγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):1:20 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By szukać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Król By znajdować On/ona/to/to samo Dziesięciokrotny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Mag - nazwisko {imię} dane przez Babilończyków (Chaldejczycy), Medowie, Persowie, i inni, do ludzi , którzy zdają się znać potężne tajemnice, taki jak: Tajemni nauczyciele, duchowni, lekarze, astrolodzy, jasnowidze, tłumacze snów, świdry, wróżbiarze, czarodzieje, itd. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo On/ona/to/to samo
Dn(T):1:20 kai\ e)n panti\ r(E/mati sofi/as kai\ e)pistE/mEs, O(=n e)DZE/tEsen par’ au)tO=n o( basileu/s, eu(=ren au)tou\s dekaplasi/onas para\ pa/ntas tou\s e)paoidou\s kai\ tou\s ma/gous tou\s o)/ntas e)n pa/sE| tE=| basilei/a| au)tou=.
Dn(T):1:20 kai en panti rEmati sofias kai epistEmEs, hOn eDZEtEsen par’ autOn ho basileus, heuren autus dekaplasionas para pantas tus epaoidus kai tus magus tus ontas en pasE tE basileia autu.
Dn(T):1:20 C P A3_DSN N3M_DSN N1A_GSF C N1_GSF RR_GPN VAI_AAI3S P RD_GPM RA_NSM N3V_NSM VB_AAI3S RD_APM A3N_APM P A3_APM RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM RA_APM V9_PAPAPM P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Dn(T):1:20 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely ć who/whom/which to seek frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the king to find he/she/it/same tenfold frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely the mage - the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc. the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom he/she/it/same
Dn(T):1:20 and in/among/by (+dat) every (dat) declaration (dat) sapience (gen) and who/whom/which (gen) he/she/it-SEEK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom) king (nom) he/she/it-FIND-ed them/same (acc) tenfold (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) and the (acc) magi (acc) the (acc) while being (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen)
Dn(T):1:20 Dn(T)_1:20_1 Dn(T)_1:20_2 Dn(T)_1:20_3 Dn(T)_1:20_4 Dn(T)_1:20_5 Dn(T)_1:20_6 Dn(T)_1:20_7 Dn(T)_1:20_8 Dn(T)_1:20_9 Dn(T)_1:20_10 Dn(T)_1:20_11 Dn(T)_1:20_12 Dn(T)_1:20_13 Dn(T)_1:20_14 Dn(T)_1:20_15 Dn(T)_1:20_16 Dn(T)_1:20_17 Dn(T)_1:20_18 Dn(T)_1:20_19 Dn(T)_1:20_20 Dn(T)_1:20_21 Dn(T)_1:20_22 Dn(T)_1:20_23 Dn(T)_1:20_24 Dn(T)_1:20_25 Dn(T)_1:20_26 Dn(T)_1:20_27 Dn(T)_1:20_28 Dn(T)_1:20_29 Dn(T)_1:20_30
Dn(T):1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):1:21 καὶ ἐγένετο Δανιηλ ἕως ἔτους ἑνὸς Κύρου τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:21 And Daniel continued till the first year of king Cyrus. (Daniel 1:21 Brenton)
Dn(T):1:21 Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa. (Daniel 1:21 BT_4)
Dn(T):1:21 καὶ ἐγένετο Δανιηλ ἕως ἔτους ἑνὸς Κύρου τοῦ βασιλέως.
Dn(T):1:21 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Δανιήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔτο·ς, -ους, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):1:21 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Daniel Aż; świtaj Rok Jeden Król
Dn(T):1:21 kai\ e)ge/neto *daniEl e(/Os e)/tous e(no\s *ku/rou tou= basile/Os.
Dn(T):1:21 kai egeneto daniEl heOs etus henos kyru tu basileOs.
Dn(T):1:21 C VBI_AMI3S N_NSM P N3E_GSN A3_GSN N_GSM RA_GSM N3V_GSM
Dn(T):1:21 and also, even, namely to become become, happen Daniel until; dawn year one ć the king
Dn(T):1:21 and he/she/it-was-BECOME-ed Daniel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) year (gen) one (gen) the (gen) king (gen)
Dn(T):1:21 Dn(T)_1:21_1 Dn(T)_1:21_2 Dn(T)_1:21_3 Dn(T)_1:21_4 Dn(T)_1:21_5 Dn(T)_1:21_6 Dn(T)_1:21_7 Dn(T)_1:21_8 Dn(T)_1:21_9
Dn(T):1:21 x x x x x x x x x