Dn(T):2:1 Ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ ἠνυπνιάσθη Ναβουχοδονοσορ ἐνύπνιον, καὶ ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ ὁ ὕπνος αὐτοῦ ἐγένετο ἀπ’ αὐτοῦ.
Dn(T):2:1 In the second year of his reign Nabuchodonosor dreamed a dream, and his spirit was amazed, and his sleep departed from him. (Daniel 2:1 Brenton)
Dn(T):2:1 W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor miał sny; ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. (Daniel 2:1 BT_4)
Dn(T):2:1 Ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ ἠνυπνιάσθη Ναβουχοδονοσορ ἐνύπνιον, καὶ ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ ὕπνος αὐτοῦ ἐγένετο ἀπ’ αὐτοῦ.
Dn(T):2:1 ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):2:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Drugi Królestwo By śnić Sen I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Śpij On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Dn(T):2:1 *)en tO=| e)/tei tO=| deute/rO| tE=s basilei/as *nabouCHodonosor E)nupnia/sTE *nabouCHodonosor e)nu/pnion, kai\ e)Xe/stE to\ pneu=ma au)tou=, kai\ o( u(/pnos au)tou= e)ge/neto a)p’ au)tou=.
Dn(T):2:1 en tO etei tO deuterO tEs basileias nabuCHodonosor EnypniasTE nabuCHodonosor enypnion, kai eXestE to pneuma autu, kai ho hypnos autu egeneto ap’ autu.
Dn(T):2:1 P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1A_DSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM VCI_API3S N_NSM N2N_ASN C VHI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM VBI_AMI3S P RD_GSM
Dn(T):2:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the second the kingdom ć to dream ć dream and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same and also, even, namely the sleep he/she/it/same to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Dn(T):2:1 in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) second (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) he/she/it-was-DREAM-ed dream (nom|acc|voc) and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom) sleep (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-BECOME-ed away from (+gen) him/it/same (gen)
Dn(T):2:1 Dn(T)_2:1_1 Dn(T)_2:1_2 Dn(T)_2:1_3 Dn(T)_2:1_4 Dn(T)_2:1_5 Dn(T)_2:1_6 Dn(T)_2:1_7 Dn(T)_2:1_8 Dn(T)_2:1_9 Dn(T)_2:1_10 Dn(T)_2:1_11 Dn(T)_2:1_12 Dn(T)_2:1_13 Dn(T)_2:1_14 Dn(T)_2:1_15 Dn(T)_2:1_16 Dn(T)_2:1_17 Dn(T)_2:1_18 Dn(T)_2:1_19 Dn(T)_2:1_20 Dn(T)_2:1_21 Dn(T)_2:1_22 Dn(T)_2:1_23
Dn(T):2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς καλέσαι τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους καὶ τοὺς φαρμακοὺς καὶ τοὺς Χαλδαίους τοῦ ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ, καὶ ἦλθαν καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):2:2 And the king gave orders to call the enchanters, and the magicians, and the sorcerers, and the Chaldeans, to declare to the king his dreams. And they came and stood before the king. (Daniel 2:2 Brenton)
Dn(T):2:2 Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i Chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny; ci zaś przyszli i stanęli przed królem. (Daniel 2:2 BT_4)
Dn(T):2:2 καὶ εἶπεν βασιλεὺς καλέσαι τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους καὶ τοὺς φαρμακοὺς καὶ τοὺς Χαλδαίους τοῦ ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ, καὶ ἦλθαν καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):2:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό μάγος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):2:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Mag - nazwisko {imię} dane przez Babilończyków (Chaldejczycy), Medowie, Persowie, i inni, do ludzi , którzy zdają się znać potężne tajemnice, taki jak: Tajemni nauczyciele, duchowni, lekarze, astrolodzy, jasnowidze, tłumacze snów, świdry, wróżbiarze, czarodzieje, itd. I też, nawet, mianowicie Dawki twórca [zobacz farmaceutę] I też, nawet, mianowicie Chaldejski By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król Sen On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Król
Dn(T):2:2 kai\ ei)=pen o( basileu\s kale/sai tou\s e)paoidou\s kai\ tou\s ma/gous kai\ tou\s farmakou\s kai\ tou\s *CHaldai/ous tou= a)naggei=lai tO=| basilei= ta\ e)nu/pnia au)tou=, kai\ E)=lTan kai\ e)/stEsan e)nO/pion tou= basile/Os.
Dn(T):2:2 kai eipen ho basileus kalesai tus epaoidus kai tus magus kai tus farmakus kai tus CHaldaius tu anangeilai tO basilei ta enypnia autu, kai ElTan kai estEsan enOpion tu basileOs.
Dn(T):2:2 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAN RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM RA_GSN VA_AAN RA_DSM N3V_DSM RA_APN N2N_APN RD_GSM C VBI_AAI3P C VAI_AAI3P P RA_GSM N3V_GSM
Dn(T):2:2 and also, even, namely to say/tell the king to call call the ć and also, even, namely the mage - the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc. and also, even, namely the potion maker [see pharmacist] and also, even, namely the Chaldean the to proclaim proclaim, report the king the dream he/she/it/same and also, even, namely to come and also, even, namely to cause to stand in the presence of (+gen); ??? the king
Dn(T):2:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) the (acc) and the (acc) magi (acc) and the (acc) potion makers (acc) and the (acc) Chaldeans (acc) the (gen) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (dat) king (dat) the (nom|acc) dreams (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-COME-ed and they-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
Dn(T):2:2 Dn(T)_2:2_1 Dn(T)_2:2_2 Dn(T)_2:2_3 Dn(T)_2:2_4 Dn(T)_2:2_5 Dn(T)_2:2_6 Dn(T)_2:2_7 Dn(T)_2:2_8 Dn(T)_2:2_9 Dn(T)_2:2_10 Dn(T)_2:2_11 Dn(T)_2:2_12 Dn(T)_2:2_13 Dn(T)_2:2_14 Dn(T)_2:2_15 Dn(T)_2:2_16 Dn(T)_2:2_17 Dn(T)_2:2_18 Dn(T)_2:2_19 Dn(T)_2:2_20 Dn(T)_2:2_21 Dn(T)_2:2_22 Dn(T)_2:2_23 Dn(T)_2:2_24 Dn(T)_2:2_25 Dn(T)_2:2_26 Dn(T)_2:2_27 Dn(T)_2:2_28 Dn(T)_2:2_29 Dn(T)_2:2_30
Dn(T):2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς Ἠνυπνιάσθην, καὶ ἐξέστη τὸ πνεῦμά μου τοῦ γνῶναι τὸ ἐνύπνιον.
Dn(T):2:3 And the king said to them, I have dreamed, and my spirit was troubled to know the dream. (Daniel 2:3 Brenton)
Dn(T):2:3 Król powiedział do nich: «Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój; chciałem ten sen zrozumieć». (Daniel 2:3 BT_4)
Dn(T):2:3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς βασιλεύς Ἠνυπνιάσθην, καὶ ἐξέστη τὸ πνεῦμά μου τοῦ γνῶναι τὸ ἐνύπνιον.
Dn(T):2:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό
Dn(T):2:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król By śnić I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Sen
Dn(T):2:3 kai\ ei)=pen au)toi=s o( basileu/s *)Enupnia/sTEn, kai\ e)Xe/stE to\ pneu=ma/ mou tou= gnO=nai to\ e)nu/pnion.
Dn(T):2:3 kai eipen autois ho basileus EnypniasTEn, kai eXestE to pneuma mu tu gnOnai to enypnion.
Dn(T):2:3 C VBI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N3V_NSM VCI_API1S C VHI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_GSN VZ_AAN RA_ASN N2N_ASN
Dn(T):2:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king to dream and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the spirit breath, spiritual utterance, wind I the to know i.e. recognize. the dream
Dn(T):2:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) the (nom) king (nom) I-was-DREAM-ed and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) the (gen) to-KNOW the (nom|acc) dream (nom|acc|voc)
Dn(T):2:3 Dn(T)_2:3_1 Dn(T)_2:3_2 Dn(T)_2:3_3 Dn(T)_2:3_4 Dn(T)_2:3_5 Dn(T)_2:3_6 Dn(T)_2:3_7 Dn(T)_2:3_8 Dn(T)_2:3_9 Dn(T)_2:3_10 Dn(T)_2:3_11 Dn(T)_2:3_12 Dn(T)_2:3_13 Dn(T)_2:3_14 Dn(T)_2:3_15
Dn(T):2:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:4 καὶ ἐλάλησαν οἱ Χαλδαῖοι τῷ βασιλεῖ Συριστί Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι· σὺ εἰπὸν τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισίν σου, καὶ τὴν σύγκρισιν ἀναγγελοῦμεν.
Dn(T):2:4 And the Chaldeans spoke to the king in the Syrian language, saying, O king, live for ever: do thou tell the dream to thy servants, and we will declare the interpretation. (Daniel 2:4 Brenton)
Dn(T):2:4 Odrzekli zaś Chaldejczycy: «Królu, żyj wiecznie! Opowiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie». (Daniel 2:4 BT_4)
Dn(T):2:4 καὶ ἐλάλησαν οἱ Χαλδαῖοι τῷ βασιλεῖ Συριστί Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι· σὺ εἰπὸν τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισίν σου, καὶ τὴν σύγκρισιν ἀναγγελοῦμεν.
Dn(T):2:4 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Dn(T):2:4 I też, nawet, mianowicie By mówić Chaldejski Król Król Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ty By mówić/opowiadaj Sen Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Dn(T):2:4 kai\ e)la/lEsan oi( *CHaldai=oi tO=| basilei= *suristi/ *basileu=, ei)s tou\s ai)O=nas DZE=Ti· su\ ei)po\n to\ e)nu/pnion toi=s paisi/n sou, kai\ tE\n su/gkrisin a)naggelou=men.
Dn(T):2:4 kai elalEsan hoi CHaldaioi tO basilei syristi basileu, eis tus aiOnas DZETi· sy eipon to enypnion tois paisin su, kai tEn synkrisin anangelumen.
Dn(T):2:4 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_DSM N3V_DSM D N3V_VSM P RA_APM N3W_APM V3_PAD2S RP_NS VB_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RA_DPM N3D_DPM RP_GS C RA_ASF N3I_ASF VF2_FAI1P
Dn(T):2:4 and also, even, namely to speak the Chaldean the king ć king into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) you to say/tell the dream the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć to proclaim proclaim, report
Dn(T):2:4 and they-SPEAK-ed the (nom) Chaldeans (nom|voc) the (dat) king (dat) king (voc) into (+acc) the (acc) eons (acc) be-you(sg)-EXISTS-ing! you(sg) (nom) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) the (dat) children/servants (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) we-will-PROCLAIM
Dn(T):2:4 Dn(T)_2:4_1 Dn(T)_2:4_2 Dn(T)_2:4_3 Dn(T)_2:4_4 Dn(T)_2:4_5 Dn(T)_2:4_6 Dn(T)_2:4_7 Dn(T)_2:4_8 Dn(T)_2:4_9 Dn(T)_2:4_10 Dn(T)_2:4_11 Dn(T)_2:4_12 Dn(T)_2:4_13 Dn(T)_2:4_14 Dn(T)_2:4_15 Dn(T)_2:4_16 Dn(T)_2:4_17 Dn(T)_2:4_18 Dn(T)_2:4_19 Dn(T)_2:4_20 Dn(T)_2:4_21 Dn(T)_2:4_22 Dn(T)_2:4_23
Dn(T):2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:5 ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν τοῖς Χαλδαίοις Ὁ λόγος ἀπ’ ἐμοῦ ἀπέστη· ἐὰν μὴ γνωρίσητέ μοι τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, εἰς ἀπώλειαν ἔσεσθε, καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν διαρπαγήσονται·
Dn(T):2:5 The king answered the Chaldeans, The thing has departed from me: if ye do not make known to me the dream and the interpretation, ye shall be destroyed, and your houses shall be spoiled. (Daniel 2:5 Brenton)
Dn(T):2:5 Odpowiedział król Chaldejczykom: «Wiedzcie o moim postanowieniu: jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. (Daniel 2:5 BT_4)
Dn(T):2:5 ἀπεκρίθη βασιλεὺς καὶ εἶπεν τοῖς Χαλδαίοις λόγος ἀπ’ ἐμοῦ ἀπέστη· ἐὰν μὴ γνωρίσητέ μοι τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, εἰς ἀπώλειαν ἔσεσθε, καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν διαρπαγήσονται·
Dn(T):2:5 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) μή γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-)
Dn(T):2:5 By odpowiadać Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Chaldejski Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By uwalniać Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By robić znany Ja Sen I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie By być I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Ty By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj
Dn(T):2:5 a)pekri/TE o( basileu\s kai\ ei)=pen toi=s *CHaldai/ois *(o lo/gos a)p’ e)mou= a)pe/stE· e)a\n mE\ gnOri/sEte/ moi to\ e)nu/pnion kai\ tE\n su/gkrisin au)tou=, ei)s a)pO/leian e)/sesTe, kai\ oi( oi)=koi u(mO=n diarpagE/sontai·
Dn(T):2:5 apekriTE ho basileus kai eipen tois CHaldaiois o logos ap’ emu apestE· ean mE gnOrisEte moi to enypnion kai tEn synkrisin autu, eis apOleian esesTe, kai hoi oikoi hymOn diarpagEsontai·
Dn(T):2:5 VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RA_NSM N2_NSM P RP_GS VHI_AAI3S C D VA_AAS2P RP_DS RA_ASN N2N_ASN C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN P N1A_ASF VF_FMI2P C RA_NPM N2_NPM RP_GP VF2_FMI3P
Dn(T):2:5 to answer the king and also, even, namely to say/tell the Chaldean the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to disengage if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to make known I the dream and also, even, namely the ć he/she/it/same into (+acc) annihilation, destruction to be and also, even, namely the house; to dwell you to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin
Dn(T):2:5 he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Chaldeans (dat) the (nom) word (nom) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-DISENGAGE-ed if-ever not you(pl)-should-MAKE-KNOWN me (dat) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and the (acc) him/it/same (gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc) you(pl)-will-be and the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) you(pl) (gen) they-will-be-SPOLIATE-ed
Dn(T):2:5 Dn(T)_2:5_1 Dn(T)_2:5_2 Dn(T)_2:5_3 Dn(T)_2:5_4 Dn(T)_2:5_5 Dn(T)_2:5_6 Dn(T)_2:5_7 Dn(T)_2:5_8 Dn(T)_2:5_9 Dn(T)_2:5_10 Dn(T)_2:5_11 Dn(T)_2:5_12 Dn(T)_2:5_13 Dn(T)_2:5_14 Dn(T)_2:5_15 Dn(T)_2:5_16 Dn(T)_2:5_17 Dn(T)_2:5_18 Dn(T)_2:5_19 Dn(T)_2:5_20 Dn(T)_2:5_21 Dn(T)_2:5_22 Dn(T)_2:5_23 Dn(T)_2:5_24 Dn(T)_2:5_25 Dn(T)_2:5_26 Dn(T)_2:5_27 Dn(T)_2:5_28 Dn(T)_2:5_29 Dn(T)_2:5_30
Dn(T):2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:6 ἐὰν δὲ τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ γνωρίσητέ μοι, δόματα καὶ δωρεὰς καὶ τιμὴν πολλὴν λήμψεσθε παρ’ ἐμοῦ· πλὴν τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀπαγγείλατέ μοι.
Dn(T):2:6 But if ye make known to me the dream, and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and presents and much honour: only tell me the dream, and the interpretation thereof. (Daniel 2:6 Brenton)
Dn(T):2:6 Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielkie zaszczyty. Toteż powiedzcie mi sen i jego znaczenie!» (Daniel 2:6 BT_4)
Dn(T):2:6 ἐὰν δὲ τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ γνωρίσητέ μοι, δόματα καὶ δωρεὰς καὶ τιμὴν πολλὴν λήμψεσθε παρ’ ἐμοῦ· πλὴν τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀπαγγείλατέ μοι.
Dn(T):2:6 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) καί δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) καί τιμή, -ῆς, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πλήν ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):2:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Sen I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By robić znany Ja Dar I też, nawet, mianowicie Dar I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Dużo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój Z wyjątkiem Sen I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. Ja
Dn(T):2:6 e)a\n de\ to\ e)nu/pnion kai\ tE\n su/gkrisin au)tou= gnOri/sEte/ moi, do/mata kai\ dOrea\s kai\ timE\n pollE\n lE/mPSesTe par’ e)mou=· plE\n to\ e)nu/pnion kai\ tE\n su/gkrisin au)tou= a)paggei/late/ moi.
Dn(T):2:6 ean de to enypnion kai tEn synkrisin autu gnOrisEte moi, domata kai dOreas kai timEn pollEn lEmPSesTe par’ emu· plEn to enypnion kai tEn synkrisin autu apangeilate moi.
Dn(T):2:6 C x RA_ASN N2N_ASN C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN VA_AAS2P RP_DS N3M_APN C N1A_APF C N1_ASF A1_ASF VF_FMI2P P RP_GS D RA_ASN N2N_ASN C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN VA_AAD2P RP_DS
Dn(T):2:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the dream and also, even, namely the ć he/she/it/same to make known I gift and also, even, namely gift and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value much to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine except the dream and also, even, namely the ć he/she/it/same to report – to report or tell. I
Dn(T):2:6 if-ever Yet the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and the (acc) him/it/same (gen) you(pl)-should-MAKE-KNOWN me (dat) gifts (nom|acc|voc) and gift (gen), gifts (acc) and honor (acc) much (acc) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) except the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and the (acc) him/it/same (gen) do-DELIVER A MESSAGE-you(pl)! me (dat)
Dn(T):2:6 Dn(T)_2:6_1 Dn(T)_2:6_2 Dn(T)_2:6_3 Dn(T)_2:6_4 Dn(T)_2:6_5 Dn(T)_2:6_6 Dn(T)_2:6_7 Dn(T)_2:6_8 Dn(T)_2:6_9 Dn(T)_2:6_10 Dn(T)_2:6_11 Dn(T)_2:6_12 Dn(T)_2:6_13 Dn(T)_2:6_14 Dn(T)_2:6_15 Dn(T)_2:6_16 Dn(T)_2:6_17 Dn(T)_2:6_18 Dn(T)_2:6_19 Dn(T)_2:6_20 Dn(T)_2:6_21 Dn(T)_2:6_22 Dn(T)_2:6_23 Dn(T)_2:6_24 Dn(T)_2:6_25 Dn(T)_2:6_26 Dn(T)_2:6_27 Dn(T)_2:6_28
Dn(T):2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:7 ἀπεκρίθησαν δεύτερον καὶ εἶπαν Ὁ βασιλεὺς εἰπάτω τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισὶν αὐτοῦ, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγελοῦμεν.
Dn(T):2:7 They answered the second time, and said, Let the king tell the dream to his servants, and we will declare the interpretation. (Daniel 2:7 Brenton)
Dn(T):2:7 Odpowiedzieli powtórnie: «Niech król opowie sen swoim sługom, my zaś oznajmimy mu jego znaczenie». (Daniel 2:7 BT_4)
Dn(T):2:7 ἀπεκρίθησαν δεύτερον καὶ εἶπαν βασιλεὺς εἰπάτω τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισὶν αὐτοῦ, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγελοῦμεν.
Dn(T):2:7 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δεύτερος -α -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Dn(T):2:7 By odpowiadać Drugi I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By mówić/opowiadaj Sen Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Dn(T):2:7 a)pekri/TEsan deu/teron kai\ ei)=pan *(o basileu\s ei)pa/tO to\ e)nu/pnion toi=s paisi\n au)tou=, kai\ tE\n su/gkrisin au)tou= a)naggelou=men.
Dn(T):2:7 apekriTEsan deuteron kai eipan o basileus eipatO to enypnion tois paisin autu, kai tEn synkrisin autu anangelumen.
Dn(T):2:7 VCI_API3P A1A_ASM C VAI_AAI3P RA_VSM N3V_VSM VB_AAD3S RA_ASN N2N_ASN RA_DPM N3D_DPM RD_GSM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN VF2_FAI1P
Dn(T):2:7 to answer second and also, even, namely to say/tell the king to say/tell the dream the child/servant he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to proclaim proclaim, report
Dn(T):2:7 they-were-ANSWER-ed second (acc, nom|acc|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) king (nom) let-him/her/it-SAY/TELL! the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) and the (acc) him/it/same (gen) we-will-PROCLAIM
Dn(T):2:7 Dn(T)_2:7_1 Dn(T)_2:7_2 Dn(T)_2:7_3 Dn(T)_2:7_4 Dn(T)_2:7_5 Dn(T)_2:7_6 Dn(T)_2:7_7 Dn(T)_2:7_8 Dn(T)_2:7_9 Dn(T)_2:7_10 Dn(T)_2:7_11 Dn(T)_2:7_12 Dn(T)_2:7_13 Dn(T)_2:7_14 Dn(T)_2:7_15 Dn(T)_2:7_16 Dn(T)_2:7_17
Dn(T):2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:8 ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Ἐπ’ ἀληθείας οἶδα ἐγὼ ὅτι καιρὸν ὑμεῖς ἐξαγοράζετε, καθότι εἴδετε ὅτι ἀπέστη ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα·
Dn(T):2:8 And the king answered and said, I verily know that ye are trying to gain time, because ye see that the thing has gone from me. (Daniel 2:8 Brenton)
Dn(T):2:8 Król zaś odrzekł: «Teraz rozumiem dobrze, że chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu, (Daniel 2:8 BT_4)
Dn(T):2:8 ἀπεκρίθη βασιλεὺς καὶ εἶπεν Ἐπ’ ἀληθείας οἶδα ἐγὼ ὅτι καιρὸν ὑμεῖς ἐξαγοράζετε, καθότι εἴδετε ὅτι ἀπέστη ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα·
Dn(T):2:8 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·αγοράζω (εξ+αγοραζ-, -, εξ+αγορα·σ-, -, -, -) καθότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Dn(T):2:8 By odpowiadać Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ja Ponieważ/tamto Okres czasu Ty By okupywać spłacaj, wykupuj Jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Dn(T):2:8 a)pekri/TE o( basileu\s kai\ ei)=pen *)ep’ a)lETei/as oi)=da e)gO\ o(/ti kairo\n u(mei=s e)Xagora/DZete, kaTo/ti ei)/dete o(/ti a)pe/stE a)p’ e)mou= to\ r(E=ma·
Dn(T):2:8 apekriTE ho basileus kai eipen ep’ alETeias oida egO hoti kairon hymeis eXagoraDZete, kaToti eidete hoti apestE ap’ emu to rEma·
Dn(T):2:8 VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S P N1A_GSF VX_XAI1S RP_NS C N2_ASM RP_NP V1_PAI2P D VBI_AAI2P C VHI_AAI3S P RP_GS RA_NSN N3M_NSN
Dn(T):2:8 to answer the king and also, even, namely to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with I because/that period of time you to ransom buy off, redeem as to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the declaration statement, utterance
Dn(T):2:8 he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) I-have-PERCEIVE-ed I (nom) because/that period of time (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-RANSOM-ing, be-you(pl)-RANSOM-ing! as you(pl)-SEE-ed because/that he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc)
Dn(T):2:8 Dn(T)_2:8_1 Dn(T)_2:8_2 Dn(T)_2:8_3 Dn(T)_2:8_4 Dn(T)_2:8_5 Dn(T)_2:8_6 Dn(T)_2:8_7 Dn(T)_2:8_8 Dn(T)_2:8_9 Dn(T)_2:8_10 Dn(T)_2:8_11 Dn(T)_2:8_12 Dn(T)_2:8_13 Dn(T)_2:8_14 Dn(T)_2:8_15 Dn(T)_2:8_16 Dn(T)_2:8_17 Dn(T)_2:8_18 Dn(T)_2:8_19 Dn(T)_2:8_20 Dn(T)_2:8_21
Dn(T):2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:9 ἐὰν οὖν τὸ ἐνύπνιον μὴ ἀναγγείλητέ μοι, οἶδα ὅτι ῥῆμα ψευδὲς καὶ διεφθαρμένον συνέθεσθε εἰπεῖν ἐνώπιόν μου, ἕως οὗ ὁ καιρὸς παρέλθῃ· τὸ ἐνύπνιόν μου εἴπατέ μοι, καὶ γνώσομαι ὅτι τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγελεῖτέ μοι.
Dn(T):2:9 If then ye do not tell me the dream, I know that ye have concerted to utter before me a false and corrupt tale, until the time shall have past: tell me my dream, and I shall know that ye will also declare to me the interpretation thereof. (Daniel 2:9 Brenton)
Dn(T):2:9 mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może was tylko spotkać wyrok - i że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo, dopóki się czasy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie». (Daniel 2:9 BT_4)
Dn(T):2:9 ἐὰν οὖν τὸ ἐνύπνιον μὴ ἀναγγείλητέ μοι, οἶδα ὅτι ῥῆμα ψευδὲς καὶ διεφθαρμένον συνέθεσθε εἰπεῖν ἐνώπιόν μου, ἕως οὗ καιρὸς παρέλθῃ· τὸ ἐνύπνιόν μου εἴπατέ μοι, καὶ γνώσομαι ὅτι τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγελεῖτέ μοι.
Dn(T):2:9 ἐάν (εἰ ἄν) οὖν ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό μή ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ῥῆμα[τ], -ατος, τό ψευδής -ές καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) συν·τίθημι (-, -, συν+θη·κ- or 2nd ath. συν+θ(ε)-, -, συν+τεθει-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):2:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dlatego/wtedy Sen Nie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie By rujnować By zgadzać się niech montuje, decyduj się, decyduj się, wyrażaj zgodę do By mówić/opowiadaj W obecności z (+informacja); ??? Ja Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Okres czasu By mijać mijaj, obok, albo przeszły Sen Ja By mówić/opowiadaj Ja I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja
Dn(T):2:9 e)a\n ou)=n to\ e)nu/pnion mE\ a)naggei/lEte/ moi, oi)=da o(/ti r(E=ma PSeude\s kai\ diefTarme/non sune/TesTe ei)pei=n e)nO/pio/n mou, e(/Os ou(= o( kairo\s pare/lTE|· to\ e)nu/pnio/n mou ei)/pate/ moi, kai\ gnO/somai o(/ti tE\n su/gkrisin au)tou= a)naggelei=te/ moi.
Dn(T):2:9 ean un to enypnion mE anangeilEte moi, oida hoti rEma PSeudes kai diefTarmenon syneTesTe eipein enOpion mu, heOs hu ho kairos parelTE· to enypnion mu eipate moi, kai gnOsomai hoti tEn synkrisin autu anangeleite moi.
Dn(T):2:9 C x RA_ASN N2N_ASN D VA_AAS2P RP_DS VX_XAI1S C N3M_ASN A3H_ASN C VM_XMPASM VEI_AMI2P VB_AAN P RP_GS P RR_GSM RA_NSM N2_NSM VB_AAS3S RA_ASN N2N_ASN RP_GS VA_AAD2P RP_DS C VF_FMI1S C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN VF2_FAI2P RP_DS
Dn(T):2:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] therefore/then the dream not to proclaim proclaim, report I to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that declaration statement, utterance false false, lying and also, even, namely to ruin to agree put together, resolve, determine, assent to to say/tell in the presence of (+gen); ??? I until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the period of time to pass by go by, beside, or past the dream I to say/tell I and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that the ć he/she/it/same to proclaim proclaim, report I
Dn(T):2:9 if-ever therefore/then the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) not you(pl)-should-PROCLAIM me (dat) I-have-PERCEIVE-ed because/that declaration (nom|acc|voc) liar ([Adj] nom|acc|voc, voc) and having-been-RUIN-ed (acc, nom|acc|voc) you(pl)-were-AGREE-ed to-SAY/TELL in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) the (nom) period of time (nom) he/she/it-should-PASS BY the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! me (dat) and I-will-be-KNOW-ed because/that the (acc) him/it/same (gen) you(pl)-will-PROCLAIM, you(pl)-happen-to-be-PROCLAIM-ed (classical opt) me (dat)
Dn(T):2:9 Dn(T)_2:9_1 Dn(T)_2:9_2 Dn(T)_2:9_3 Dn(T)_2:9_4 Dn(T)_2:9_5 Dn(T)_2:9_6 Dn(T)_2:9_7 Dn(T)_2:9_8 Dn(T)_2:9_9 Dn(T)_2:9_10 Dn(T)_2:9_11 Dn(T)_2:9_12 Dn(T)_2:9_13 Dn(T)_2:9_14 Dn(T)_2:9_15 Dn(T)_2:9_16 Dn(T)_2:9_17 Dn(T)_2:9_18 Dn(T)_2:9_19 Dn(T)_2:9_20 Dn(T)_2:9_21 Dn(T)_2:9_22 Dn(T)_2:9_23 Dn(T)_2:9_24 Dn(T)_2:9_25 Dn(T)_2:9_26 Dn(T)_2:9_27 Dn(T)_2:9_28 Dn(T)_2:9_29 Dn(T)_2:9_30 Dn(T)_2:9_31 Dn(T)_2:9_32 Dn(T)_2:9_33 Dn(T)_2:9_34 Dn(T)_2:9_35
Dn(T):2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:10 ἀπεκρίθησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ λέγουσιν Οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, ὅστις τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως δυνήσεται γνωρίσαι, καθότι πᾶς βασιλεὺς μέγας καὶ ἄρχων ῥῆμα τοιοῦτο οὐκ ἐπερωτᾷ ἐπαοιδόν, μάγον καὶ Χαλδαῖον·
Dn(T):2:10 The Chaldeans answered before the king, and said, There is no man upon the earth, who shall be able to make known the king's matter: forasmuch as no great king or ruler asks such a question of an enchanter, magician, or Chaldean. (Daniel 2:10 Brenton)
Dn(T):2:10 Chaldejczycy zaś odpowiedzieli królowi: «Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity lub Chaldejczyka. (Daniel 2:10 BT_4)
Dn(T):2:10 ἀπεκρίθησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ λέγουσιν Οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, ὅστις τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως δυνήσεται γνωρίσαι, καθότι πᾶς βασιλεὺς μέγας καὶ ἄρχων ῥῆμα τοιοῦτο οὐκ ἐπερωτᾷ ἐπαοιδόν, μάγον καὶ Χαλδαῖον·
Dn(T):2:10 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) καθότι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) μάγος, -ου, ὁ καί Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Dn(T):2:10 By odpowiadać Chaldejski W obecności z (+informacja); ??? Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Uschnięty Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Król Do zdolnego By robić znany Jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Wielki I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] ??? Przed przydechem mocnym By pytać się Mag - nazwisko {imię} dane przez Babilończyków (Chaldejczycy), Medowie, Persowie, i inni, do ludzi , którzy zdają się znać potężne tajemnice, taki jak: Tajemni nauczyciele, duchowni, lekarze, astrolodzy, jasnowidze, tłumacze snów, świdry, wróżbiarze, czarodzieje, itd. I też, nawet, mianowicie Chaldejski
Dn(T):2:10 a)pekri/TEsan oi( *CHaldai=oi e)nO/pion tou= basile/Os kai\ le/gousin *ou)k e)/stin a)/nTrOpos e)pi\ tE=s XEra=s, o(/stis to\ r(E=ma tou= basile/Os dunE/setai gnOri/sai, kaTo/ti pa=s basileu\s me/gas kai\ a)/rCHOn r(E=ma toiou=to ou)k e)perOta=| e)paoido/n, ma/gon kai\ *CHaldai=on·
Dn(T):2:10 apekriTEsan hoi CHaldaioi enOpion tu basileOs kai legusin uk estin anTrOpos epi tEs XEras, hostis to rEma tu basileOs dynEsetai gnOrisai, kaToti pas basileus megas kai arCHOn rEma toiuto uk eperOta epaoidon, magon kai CHaldaion·
Dn(T):2:10 VCI_API3P RA_NPM N2_NPM P RA_GSM N3V_GSM C V1_PAI3P D V9_PAI3S N2_NSM P RA_GSF A1A_GSF RX_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM VF_FMI3S VA_AAN D A3_NSM N3V_NSM A1P_NSM C N3_NSM N3M_ASN RD_ASN D V3_PAI3S N2_ASM N2_ASM C N2_ASM
Dn(T):2:10 to answer the Chaldean in the presence of (+gen); ??? the king and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the withered who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] the declaration statement, utterance the king to able to make known as every all, each, every, the whole of king great and also, even, namely ruler; beginning; to begin declaration statement, utterance such as this kind such, like [τοσαυτην] οὐχ before rough breathing to question ć mage - the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc. and also, even, namely Chaldean
Dn(T):2:10 they-were-ANSWER-ed the (nom) Chaldeans (nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) not he/she/it-is human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) withered ([Adj] acc, gen) who-/whom-/whichever (nom) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) he/she/it-will-be-ABLE-ed to-MAKE-KNOWN, be-you(sg)-MAKE-ed-KNOWN!, he/she/it-happens-to-MAKE-KNOWN (opt) as every (nom|voc) king (nom) great ([Adj] nom) and ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) declaration (nom|acc|voc) such as this kind (nom|acc) not he/she/it-is-QUESTION-ing, you(sg)-are-being-QUESTION-ed, you(sg)-are-being-QUESTION-ed (classical), he/she/it-should-be-QUESTION-ing, you(sg)-should-be-being-QUESTION-ed magician (acc) and Chaldean (acc)
Dn(T):2:10 Dn(T)_2:10_1 Dn(T)_2:10_2 Dn(T)_2:10_3 Dn(T)_2:10_4 Dn(T)_2:10_5 Dn(T)_2:10_6 Dn(T)_2:10_7 Dn(T)_2:10_8 Dn(T)_2:10_9 Dn(T)_2:10_10 Dn(T)_2:10_11 Dn(T)_2:10_12 Dn(T)_2:10_13 Dn(T)_2:10_14 Dn(T)_2:10_15 Dn(T)_2:10_16 Dn(T)_2:10_17 Dn(T)_2:10_18 Dn(T)_2:10_19 Dn(T)_2:10_20 Dn(T)_2:10_21 Dn(T)_2:10_22 Dn(T)_2:10_23 Dn(T)_2:10_24 Dn(T)_2:10_25 Dn(T)_2:10_26 Dn(T)_2:10_27 Dn(T)_2:10_28 Dn(T)_2:10_29 Dn(T)_2:10_30 Dn(T)_2:10_31 Dn(T)_2:10_32 Dn(T)_2:10_33 Dn(T)_2:10_34 Dn(T)_2:10_35
Dn(T):2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:11 ὅτι ὁ λόγος, ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπερωτᾷ, βαρύς, καὶ ἕτερος οὐκ ἔστιν, ὃς ἀναγγελεῖ αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, ἀλλ’ ἢ θεοί, ὧν οὐκ ἔστιν ἡ κατοικία μετὰ πάσης σαρκός.
Dn(T):2:11 For the question which the king asks is difficult, and there is no one else who shall answer it before the king, but the gods, whose dwelling is not with any flesh. (Daniel 2:11 Brenton)
Dn(T):2:11 Pytanie, jakie król stawia, jest trudne, i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi». (Daniel 2:11 BT_4)
Dn(T):2:11 ὅτι λόγος, ὃν βασιλεὺς ἐπερωτᾷ, βαρύς, καὶ ἕτερος οὐκ ἔστιν, ὃς ἀναγγελεῖ αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, ἀλλ’ θεοί, ὧν οὐκ ἔστιν κατοικία μετὰ πάσης σαρκός.
Dn(T):2:11 ὅτι ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀλλά ἤ[1] θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ
Dn(T):2:11 Ponieważ/tamto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być Król By pytać się Ciężko I też, nawet, mianowicie Inny ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Król Ale Albo Bóg  Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Mieszkanie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso}
Dn(T):2:11 o(/ti o( lo/gos, o(\n o( basileu\s e)perOta=|, baru/s, kai\ e(/teros ou)k e)/stin, o(\s a)naggelei= au)to\n e)nO/pion tou= basile/Os, a)ll’ E)\ Teoi/, O(=n ou)k e)/stin E( katoiki/a meta\ pa/sEs sarko/s.
Dn(T):2:11 hoti ho logos, hon ho basileus eperOta, barys, kai heteros uk estin, hos anangelei auton enOpion tu basileOs, all’ E Teoi, hOn uk estin hE katoikia meta pasEs sarkos.
Dn(T):2:11 C RA_NSM N2_NSM RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V3_PAI3S A3U_NSM C A1A_NSM D V9_PAI3S RR_NSM VF2_FAI3S RD_ASM P RA_GSM N3V_GSM C C N2_NPM RR_GPM D V9_PAI3S RA_NSF N1A_NSF P A1S_GSF N3K_GSF
Dn(T):2:11 because/that the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be the king to question heavy and also, even, namely other οὐχ before rough breathing to be who/whom/which to proclaim proclaim, report he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? the king but or god [see theology] who/whom/which οὐχ before rough breathing to be the dwelling after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of flesh
Dn(T):2:11 because/that the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-QUESTION-ing, you(sg)-are-being-QUESTION-ed, you(sg)-are-being-QUESTION-ed (classical), he/she/it-should-be-QUESTION-ing, you(sg)-should-be-being-QUESTION-ed heavy ([Adj] nom) and other (nom) not he/she/it-is who/whom/which (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) him/it/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) but or gods (nom|voc) who/whom/which (gen) not he/she/it-is the (nom) dwelling (nom|voc) after (+acc), with (+gen) every (gen) flesh (gen)
Dn(T):2:11 Dn(T)_2:11_1 Dn(T)_2:11_2 Dn(T)_2:11_3 Dn(T)_2:11_4 Dn(T)_2:11_5 Dn(T)_2:11_6 Dn(T)_2:11_7 Dn(T)_2:11_8 Dn(T)_2:11_9 Dn(T)_2:11_10 Dn(T)_2:11_11 Dn(T)_2:11_12 Dn(T)_2:11_13 Dn(T)_2:11_14 Dn(T)_2:11_15 Dn(T)_2:11_16 Dn(T)_2:11_17 Dn(T)_2:11_18 Dn(T)_2:11_19 Dn(T)_2:11_20 Dn(T)_2:11_21 Dn(T)_2:11_22 Dn(T)_2:11_23 Dn(T)_2:11_24 Dn(T)_2:11_25 Dn(T)_2:11_26 Dn(T)_2:11_27 Dn(T)_2:11_28 Dn(T)_2:11_29
Dn(T):2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:12 τότε ὁ βασιλεὺς ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ πολλῇ εἶπεν ἀπολέσαι πάντας τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος·
Dn(T):2:12 Then the king in rage and anger commanded to destroy all the wise men of Babylon. (Daniel 2:12 Brenton)
Dn(T):2:12 Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich. (Daniel 2:12 BT_4)
Dn(T):2:12 τότε βασιλεὺς ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ πολλῇ εἶπεν ἀπολέσαι πάντας τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος·
Dn(T):2:12 τότε ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Dn(T):2:12 Wtedy Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Dużo By mówić/opowiadaj By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry Babilon
Dn(T):2:12 to/te o( basileu\s e)n TumO=| kai\ o)rgE=| pollE=| ei)=pen a)pole/sai pa/ntas tou\s sofou\s *babulO=nos·
Dn(T):2:12 tote ho basileus en TymO kai orgE pollE eipen apolesai pantas tus sofus babylOnos·
Dn(T):2:12 D RA_NSM N3V_NSM P N2_DSM C N1_DSF A1_DSF VBI_AAI3S VA_AAN A3_APM RA_APM A1_APM N3W_GSF
Dn(T):2:12 then the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely wrath fume, anger, rage much to say/tell to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the wise Babylon
Dn(T):2:12 then the (nom) king (nom) in/among/by (+dat) wrath (dat) and wrath (dat) much (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) all (acc) the (acc) wise ([Adj] acc) Babylon (gen)
Dn(T):2:12 Dn(T)_2:12_1 Dn(T)_2:12_2 Dn(T)_2:12_3 Dn(T)_2:12_4 Dn(T)_2:12_5 Dn(T)_2:12_6 Dn(T)_2:12_7 Dn(T)_2:12_8 Dn(T)_2:12_9 Dn(T)_2:12_10 Dn(T)_2:12_11 Dn(T)_2:12_12 Dn(T)_2:12_13 Dn(T)_2:12_14
Dn(T):2:12 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:13 καὶ τὸ δόγμα ἐξῆλθεν, καὶ οἱ σοφοὶ ἀπεκτέννοντο, καὶ ἐζήτησαν Δανιηλ καὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ ἀνελεῖν.
Dn(T):2:13 So the decree went forth, and they began to slay the wise men; and they sought Daniel and his fellows to slay them. (Daniel 2:13 Brenton)
Dn(T):2:13 Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. (Daniel 2:13 BT_4)
Dn(T):2:13 καὶ τὸ δόγμα ἐξῆλθεν, καὶ οἱ σοφοὶ ἀπεκτέννοντο, καὶ ἐζήτησαν Δανιηλ καὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ ἀνελεῖν.
Dn(T):2:13 καί ὁ ἡ τό δόγμα[τ], -ατος, τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) Δανιήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
Dn(T):2:13 I też, nawet, mianowicie Dogmat By wychodzić I też, nawet, mianowicie Mądry By zabijać I też, nawet, mianowicie By szukać Daniel I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz On/ona/to/to samo By zabijać (zabijaj)
Dn(T):2:13 kai\ to\ do/gma e)XE=lTen, kai\ oi( sofoi\ a)pekte/nnonto, kai\ e)DZE/tEsan *daniEl kai\ tou\s fi/lous au)tou= a)nelei=n.
Dn(T):2:13 kai to dogma eXElTen, kai hoi sofoi apektennonto, kai eDZEtEsan daniEl kai tus filus autu anelein.
Dn(T):2:13 C RA_NSN N3M_NSN VBI_AAI3S C RA_NPM A1_NPM V1I_IMI3P C VAI_AAI3P N_ASM C RA_APM A1_APM RD_GSM VB_AAN
Dn(T):2:13 and also, even, namely the dogma to come out and also, even, namely the wise to kill and also, even, namely to seek Daniel and also, even, namely the friend companion he/she/it/same to kill (slay)
Dn(T):2:13 and the (nom|acc) dogma (nom|acc|voc) he/she/it-COME-ed-OUT and the (nom) wise ([Adj] nom|voc) they-were-being-KILL-ed and they-SEEK-ed Daniel (indecl) and the (acc) friend ([Adj] acc) him/it/same (gen) to-will-KILL, to-KILL
Dn(T):2:13 Dn(T)_2:13_1 Dn(T)_2:13_2 Dn(T)_2:13_3 Dn(T)_2:13_4 Dn(T)_2:13_5 Dn(T)_2:13_6 Dn(T)_2:13_7 Dn(T)_2:13_8 Dn(T)_2:13_9 Dn(T)_2:13_10 Dn(T)_2:13_11 Dn(T)_2:13_12 Dn(T)_2:13_13 Dn(T)_2:13_14 Dn(T)_2:13_15 Dn(T)_2:13_16
Dn(T):2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:14 τότε Δανιηλ ἀπεκρίθη βουλὴν καὶ γνώμην τῷ Αριωχ τῷ ἀρχιμαγείρῳ τοῦ βασιλέως, ὃς ἐξῆλθεν ἀναιρεῖν τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος
Dn(T):2:14 Then Daniel answered with counsel and prudence to Arioch the captain of the royal guard, who was gone forth to kill the wise men of Babylon; saying, (Daniel 2:14 Brenton)
Dn(T):2:14 Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. (Daniel 2:14 BT_4)
Dn(T):2:14 τότε Δανιηλ ἀπεκρίθη βουλὴν καὶ γνώμην τῷ Αριωχ τῷ ἀρχιμαγείρῳ τοῦ βασιλέως, ὃς ἐξῆλθεν ἀναιρεῖν τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος
Dn(T):2:14 τότε Δανιήλ, ὁ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ καί γνώμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Dn(T):2:14 Wtedy Daniel By odpowiadać Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Król Kto/, który/, który By wychodzić By zabijać (zabijaj) Mądry Babilon
Dn(T):2:14 to/te *daniEl a)pekri/TE boulE\n kai\ gnO/mEn tO=| *ariOCH tO=| a)rCHimagei/rO| tou= basile/Os, o(\s e)XE=lTen a)nairei=n tou\s sofou\s *babulO=nos
Dn(T):2:14 tote daniEl apekriTE bulEn kai gnOmEn tO ariOCH tO arCHimageirO tu basileOs, hos eXElTen anairein tus sofus babylOnos
Dn(T):2:14 D N_NSM VCI_API3S N1_ASF C N1_ASF RA_DSM N_DSM RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM RR_NSM VBI_AAI3S V2_PAN RA_APM A1_APM N3W_GSF
Dn(T):2:14 then Daniel to answer plan/intention and also, even, namely knowledge-based determination [see gnomic] the ć the ć the king who/whom/which to come out to kill (slay) the wise Babylon
Dn(T):2:14 then Daniel (indecl) he/she/it-was-ANSWER-ed plan/intention (acc) and knowledge-based determination (acc) the (dat) the (dat) the (gen) king (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-COME-ed-OUT to-be-KILL-ing the (acc) wise ([Adj] acc) Babylon (gen)
Dn(T):2:14 Dn(T)_2:14_1 Dn(T)_2:14_2 Dn(T)_2:14_3 Dn(T)_2:14_4 Dn(T)_2:14_5 Dn(T)_2:14_6 Dn(T)_2:14_7 Dn(T)_2:14_8 Dn(T)_2:14_9 Dn(T)_2:14_10 Dn(T)_2:14_11 Dn(T)_2:14_12 Dn(T)_2:14_13 Dn(T)_2:14_14 Dn(T)_2:14_15 Dn(T)_2:14_16 Dn(T)_2:14_17 Dn(T)_2:14_18
Dn(T):2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:15 Ἄρχων τοῦ βασιλέως, περὶ τίνος ἐξῆλθεν ἡ γνώμη ἡ ἀναιδὴς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως; ἐγνώρισεν δὲ τὸ ῥῆμα Αριωχ τῷ Δανιηλ.
Dn(T):2:15 Chief magistrate of the king, wherefore has the preemptory command proceeded from the king? So Arioch made known the matter to Daniel. (Daniel 2:15 Brenton)
Dn(T):2:15 Powiedział do Arioka, królewskiego dowódcy: «Dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy?» Ariok przedstawił Danielowi sprawę. (Daniel 2:15 BT_4)
Dn(T):2:15 Ἄρχων τοῦ βασιλέως, περὶ τίνος ἐξῆλθεν γνώμη ἀναιδὴς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως; ἐγνώρισεν δὲ τὸ ῥῆμα Αριωχ τῷ Δανιηλ.
Dn(T):2:15 ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γνώμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ
Dn(T):2:15 Władca; początek; by zaczynać się Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wychodzić Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Król By robić znany zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Daniel
Dn(T):2:15 *)/arCHOn tou= basile/Os, peri\ ti/nos e)XE=lTen E( gnO/mE E( a)naidE\s e)k prosO/pou tou= basile/Os; e)gnO/risen de\ to\ r(E=ma *ariOCH tO=| *daniEl.
Dn(T):2:15 arCHOn tu basileOs, peri tinos eXElTen hE gnOmE hE anaidEs ek prosOpu tu basileOs; egnOrisen de to rEma ariOCH tO daniEl.
Dn(T):2:15 N3_VSM RA_GSM N3V_GSM P RI_GSN VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RA_NSF A3H_NSM P N2N_GSN RA_GSM N3V_GSM VAI_AAI3S x RA_ASN N3M_ASN N_NSM RA_DSM N_DSM
Dn(T):2:15 ruler; beginning; to begin the king about (+acc,+gen) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to come out the knowledge-based determination [see gnomic] the ć out of (+gen) ἐξ before vowels face the king to make known δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the declaration statement, utterance ć the Daniel
Dn(T):2:15 ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) king (gen) about (+acc,+gen) who/what/why (gen) he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) knowledge-based determination (nom|voc) the (nom) out of (+gen) face (gen) the (gen) king (gen) he/she/it-MAKE-ed-KNOWN Yet the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (dat) Daniel (indecl)
Dn(T):2:15 Dn(T)_2:15_1 Dn(T)_2:15_2 Dn(T)_2:15_3 Dn(T)_2:15_4 Dn(T)_2:15_5 Dn(T)_2:15_6 Dn(T)_2:15_7 Dn(T)_2:15_8 Dn(T)_2:15_9 Dn(T)_2:15_10 Dn(T)_2:15_11 Dn(T)_2:15_12 Dn(T)_2:15_13 Dn(T)_2:15_14 Dn(T)_2:15_15 Dn(T)_2:15_16 Dn(T)_2:15_17 Dn(T)_2:15_18 Dn(T)_2:15_19 Dn(T)_2:15_20 Dn(T)_2:15_21
Dn(T):2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:16 καὶ Δανιηλ εἰσῆλθεν καὶ ἠξίωσεν τὸν βασιλέα ὅπως χρόνον δῷ αὐτῷ, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγείλῃ τῷ βασιλεῖ.
Dn(T):2:16 And Daniel intreated the king to give him time, and that he might thus declare to the king the interpretation of it. (Daniel 2:16 Brenton)
Dn(T):2:16 Daniel udał się do króla prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia snu. (Daniel 2:16 BT_4)
Dn(T):2:16 καὶ Δανιηλ εἰσῆλθεν καὶ ἠξίωσεν τὸν βασιλέα ὅπως χρόνον δῷ αὐτῷ, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγείλῃ τῷ βασιλεῖ.
Dn(T):2:16 καί Δανιήλ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅπως χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):2:16 I też, nawet, mianowicie Daniel By wchodzić I też, nawet, mianowicie By uważać godny Król Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król
Dn(T):2:16 kai\ *daniEl ei)sE=lTen kai\ E)Xi/Osen to\n basile/a o(/pOs CHro/non dO=| au)tO=|, kai\ tE\n su/gkrisin au)tou= a)naggei/lE| tO=| basilei=.
Dn(T):2:16 kai daniEl eisElTen kai EXiOsen ton basilea hopOs CHronon dO autO, kai tEn synkrisin autu anangeilE tO basilei.
Dn(T):2:16 C N_NSM VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM N3V_ASM C N2_ASM VO_AAS3S RD_DSM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN VA_AAS3S RA_DSM N3V_DSM
Dn(T):2:16 and also, even, namely Daniel to enter and also, even, namely to deem worthy the king so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to give he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to proclaim proclaim, report the king
Dn(T):2:16 and Daniel (indecl) he/she/it-ENTER-ed and he/she/it-DEEM-ed-WORTHY the (acc) king (acc) this is how time (acc) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed him/it/same (dat) and the (acc) him/it/same (gen) he/she/it-should-PROCLAIM, you(sg)-should-be-PROCLAIM-ed the (dat) king (dat)
Dn(T):2:16 Dn(T)_2:16_1 Dn(T)_2:16_2 Dn(T)_2:16_3 Dn(T)_2:16_4 Dn(T)_2:16_5 Dn(T)_2:16_6 Dn(T)_2:16_7 Dn(T)_2:16_8 Dn(T)_2:16_9 Dn(T)_2:16_10 Dn(T)_2:16_11 Dn(T)_2:16_12 Dn(T)_2:16_13 Dn(T)_2:16_14 Dn(T)_2:16_15 Dn(T)_2:16_16 Dn(T)_2:16_17 Dn(T)_2:16_18
Dn(T):2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:17 καὶ εἰσῆλθεν Δανιηλ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τῷ Ανανια καὶ τῷ Μισαηλ καὶ τῷ Αζαρια τοῖς φίλοις αὐτοῦ τὸ ῥῆμα ἐγνώρισεν·
Dn(T):2:17 So Daniel went into his house, and made known the matter to Ananias, and Misael, and Azarias, his friends. (Daniel 2:17 Brenton)
Dn(T):2:17 Następnie udał się Daniel do domu i opowiedział sprawę swym towarzyszom: Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, (Daniel 2:17 BT_4)
Dn(T):2:17 καὶ εἰσῆλθεν Δανιηλ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τῷ Ανανια καὶ τῷ Μισαηλ καὶ τῷ Αζαρια τοῖς φίλοις αὐτοῦ τὸ ῥῆμα ἐγνώρισεν·
Dn(T):2:17 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Δανιήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-)
Dn(T):2:17 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Daniel Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By robić znany
Dn(T):2:17 kai\ ei)sE=lTen *daniEl ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ tO=| *anania kai\ tO=| *misaEl kai\ tO=| *aDZaria toi=s fi/lois au)tou= to\ r(E=ma e)gnO/risen·
Dn(T):2:17 kai eisElTen daniEl eis ton oikon autu kai tO anania kai tO misaEl kai tO aDZaria tois filois autu to rEma egnOrisen·
Dn(T):2:17 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM RA_DPM A1_DPM RD_GSM RA_ASN N3M_ASN VAI_AAI3S
Dn(T):2:17 and also, even, namely to enter Daniel into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely the Ananias and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same the declaration statement, utterance to make known
Dn(T):2:17 and he/she/it-ENTER-ed Daniel (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and the (dat) Ananias (voc) and the (dat) and the (dat) the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) him/it/same (gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) he/she/it-MAKE-ed-KNOWN
Dn(T):2:17 Dn(T)_2:17_1 Dn(T)_2:17_2 Dn(T)_2:17_3 Dn(T)_2:17_4 Dn(T)_2:17_5 Dn(T)_2:17_6 Dn(T)_2:17_7 Dn(T)_2:17_8 Dn(T)_2:17_9 Dn(T)_2:17_10 Dn(T)_2:17_11 Dn(T)_2:17_12 Dn(T)_2:17_13 Dn(T)_2:17_14 Dn(T)_2:17_15 Dn(T)_2:17_16 Dn(T)_2:17_17 Dn(T)_2:17_18 Dn(T)_2:17_19 Dn(T)_2:17_20 Dn(T)_2:17_21 Dn(T)_2:17_22
Dn(T):2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:18 καὶ οἰκτιρμοὺς ἐζήτουν παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ ὑπὲρ τοῦ μυστηρίου τούτου, ὅπως ἂν μὴ ἀπόλωνται Δανιηλ καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων σοφῶν Βαβυλῶνος.
Dn(T):2:18 And they sought mercies from the God of heaven concerning this mystery; that Daniel and his friends might not perish with the rest of the wise men of Babylon. (Daniel 2:18 Brenton)
Dn(T):2:18 aby uprosili miłosierdzie u Boga Nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. (Daniel 2:18 BT_4)
Dn(T):2:18 καὶ οἰκτιρμοὺς ἐζήτουν παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ ὑπὲρ τοῦ μυστηρίου τούτου, ὅπως ἂν μὴ ἀπόλωνται Δανιηλ καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων σοφῶν Βαβυλῶνος.
Dn(T):2:18 καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὑπέρ ὁ ἡ τό μυστήριον, -ου, τὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅπως ἄν μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) Δανιήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον σοφός -ή -όν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Dn(T):2:18 I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie By szukać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Nieba/niebo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Daniel I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Mądry Babilon
Dn(T):2:18 kai\ oi)ktirmou\s e)DZE/toun para\ tou= Teou= tou= ou)ranou= u(pe\r tou= mustEri/ou tou/tou, o(/pOs a)/n mE\ a)po/lOntai *daniEl kai\ oi( fi/loi au)tou= meta\ tO=n e)piloi/pOn sofO=n *babulO=nos.
Dn(T):2:18 kai oiktirmus eDZEtun para tu Teu tu uranu hyper tu mystEriu tutu, hopOs an mE apolOntai daniEl kai hoi filoi autu meta tOn epiloipOn sofOn babylOnos.
Dn(T):2:18 C N2_APM V2I_IAI3P P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM P RA_GSN N2N_GSN RD_GSN C x D VB_AMS3P N_NSM C RA_NPM A1_NPM RD_GSM P RA_GPM A1B_GPM A1_GPM N3W_GSF
Dn(T):2:18 and also, even, namely compassion/pity; compassionate/pitying to seek frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] the sky/heaven above (+acc), on behalf of (+gen) the mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing Daniel and also, even, namely the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) wise Babylon
Dn(T):2:18 and compassions/pities (acc); compassionate/pitying ([Adj] acc, nom|voc) I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) the (gen) sky/heaven (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) mystery (gen) this (gen) this is how ever not they-should-be-LOSE/DESTROY-ed Daniel (indecl) and the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) Remain ([Adj] gen) wise ([Adj] gen) Babylon (gen)
Dn(T):2:18 Dn(T)_2:18_1 Dn(T)_2:18_2 Dn(T)_2:18_3 Dn(T)_2:18_4 Dn(T)_2:18_5 Dn(T)_2:18_6 Dn(T)_2:18_7 Dn(T)_2:18_8 Dn(T)_2:18_9 Dn(T)_2:18_10 Dn(T)_2:18_11 Dn(T)_2:18_12 Dn(T)_2:18_13 Dn(T)_2:18_14 Dn(T)_2:18_15 Dn(T)_2:18_16 Dn(T)_2:18_17 Dn(T)_2:18_18 Dn(T)_2:18_19 Dn(T)_2:18_20 Dn(T)_2:18_21 Dn(T)_2:18_22 Dn(T)_2:18_23 Dn(T)_2:18_24 Dn(T)_2:18_25 Dn(T)_2:18_26
Dn(T):2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:19 τότε τῷ Δανιηλ ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς τὸ μυστήριον ἀπεκαλύφθη· καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ
Dn(T):2:19 Then the mystery was revealed to Daniel in a vision of the night; and Daniel blessed the God of heaven, and said, (Daniel 2:19 Brenton)
Dn(T):2:19 Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba. (Daniel 2:19 BT_4)
Dn(T):2:19 τότε τῷ Δανιηλ ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς τὸ μυστήριον ἀπεκαλύφθη· καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ
Dn(T):2:19 τότε ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὁ ἡ τό μυστήριον, -ου, τὁ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Dn(T):2:19 Wtedy Daniel W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Noc Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa By odkrywać się/objawiaj I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  Nieba/niebo
Dn(T):2:19 to/te tO=| *daniEl e)n o(ra/mati tE=s nukto\s to\ mustE/rion a)pekalu/fTE· kai\ eu)lo/gEsen to\n Teo\n tou= ou)ranou=
Dn(T):2:19 tote tO daniEl en horamati tEs nyktos to mystErion apekalyfTE· kai eulogEsen ton Teon tu uranu
Dn(T):2:19 D RA_DSM N_DSM P N3M_DSN RA_GSF N3_GSF RA_NSN N2N_NSN VVI_API3S C VA_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM
Dn(T):2:19 then the Daniel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision the night the mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ to uncover/reveal and also, even, namely to bless the god [see theology] the sky/heaven
Dn(T):2:19 then the (dat) Daniel (indecl) in/among/by (+dat) vision (dat) the (gen) night (gen) the (nom|acc) mystery (nom|acc|voc) he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed and he/she/it-BLESS-ed the (acc) god (acc) the (gen) sky/heaven (gen)
Dn(T):2:19 Dn(T)_2:19_1 Dn(T)_2:19_2 Dn(T)_2:19_3 Dn(T)_2:19_4 Dn(T)_2:19_5 Dn(T)_2:19_6 Dn(T)_2:19_7 Dn(T)_2:19_8 Dn(T)_2:19_9 Dn(T)_2:19_10 Dn(T)_2:19_11 Dn(T)_2:19_12 Dn(T)_2:19_13 Dn(T)_2:19_14 Dn(T)_2:19_15 Dn(T)_2:19_16
Dn(T):2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:20 Δανιηλ καὶ εἶπεν Εἴη τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἡ σοφία καὶ ἡ σύνεσις αὐτοῦ ἐστιν·
Dn(T):2:20 May the name of God be blessed from everlasting and to everlasting: for wisdom and understanding are his. (Daniel 2:20 Brenton)
Dn(T):2:20 Daniel mówił tymi słowami: «Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem. (Daniel 2:20 BT_4)
Dn(T):2:20 Δανιηλ καὶ εἶπεν Εἴη τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ὅτι σοφία καὶ σύνεσις αὐτοῦ ἐστιν·
Dn(T):2:20 Δανιήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(T):2:20 Daniel I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By być Nazwisko {Imię} co do Bóg  By błogosławić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo By być
Dn(T):2:20 *daniEl kai\ ei)=pen *ei)/E to\ o)/noma tou= Teou= eu)logEme/non a)po\ tou= ai)O=nos kai\ e(/Os tou= ai)O=nos, o(/ti E( sofi/a kai\ E( su/nesis au)tou= e)stin·
Dn(T):2:20 daniEl kai eipen eiE to onoma tu Teu eulogEmenon apo tu aiOnos kai heOs tu aiOnos, hoti hE sofia kai hE synesis autu estin·
Dn(T):2:20 N_NSM C VBI_AAI3S V9_PAO3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N2_GSM VM_XPPNSN P RA_GSM N3W_GSM C P RA_GSM N3W_GSM C RA_NSF N1A_NSF C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM V9_PAI3S
Dn(T):2:20 Daniel and also, even, namely to say/tell to be the name with regard to the god [see theology] to bless from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely the insight/discernment he/she/it/same to be
Dn(T):2:20 Daniel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-happens-to-be (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) having-been-BLESS-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) eon (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) because/that the (nom) sapience (nom|voc) and the (nom) insight/discernment (nom) him/it/same (gen) he/she/it-is
Dn(T):2:20 Dn(T)_2:20_1 Dn(T)_2:20_2 Dn(T)_2:20_3 Dn(T)_2:20_4 Dn(T)_2:20_5 Dn(T)_2:20_6 Dn(T)_2:20_7 Dn(T)_2:20_8 Dn(T)_2:20_9 Dn(T)_2:20_10 Dn(T)_2:20_11 Dn(T)_2:20_12 Dn(T)_2:20_13 Dn(T)_2:20_14 Dn(T)_2:20_15 Dn(T)_2:20_16 Dn(T)_2:20_17 Dn(T)_2:20_18 Dn(T)_2:20_19 Dn(T)_2:20_20 Dn(T)_2:20_21 Dn(T)_2:20_22 Dn(T)_2:20_23 Dn(T)_2:20_24
Dn(T):2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:21 καὶ αὐτὸς ἀλλοιοῖ καιροὺς καὶ χρόνους, καθιστᾷ βασιλεῖς καὶ μεθιστᾷ, διδοὺς σοφίαν τοῖς σοφοῖς καὶ φρόνησιν τοῖς εἰδόσιν σύνεσιν·
Dn(T):2:21 And he changes times and seasons: he appoints kings, and removes them, giving wisdom to the wise, and prudence to them that have understanding: (Daniel 2:21 Brenton)
Dn(T):2:21 On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. (Daniel 2:21 BT_4)
Dn(T):2:21 καὶ αὐτὸς ἀλλοιοῖ καιροὺς καὶ χρόνους, καθιστᾷ βασιλεῖς καὶ μεθιστᾷ, διδοὺς σοφίαν τοῖς σοφοῖς καὶ φρόνησιν τοῖς εἰδόσιν σύνεσιν·
Dn(T):2:21 καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of καθ·ίστημι) (καθ+ισταν-/καθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ καί μεθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of μεθ·ίστημι) (μεθ+ισταν-/μεθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν καί φρόνησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ
Dn(T):2:21 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? Okres czasu I też, nawet, mianowicie Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Do ??? Król I też, nawet, mianowicie Do ??? By dawać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Mądry I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie się By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Wglądu/orientacja
Dn(T):2:21 kai\ au)to\s a)lloioi= kairou\s kai\ CHro/nous, kaTista=| basilei=s kai\ meTista=|, didou\s sofi/an toi=s sofoi=s kai\ fro/nEsin toi=s ei)do/sin su/nesin·
Dn(T):2:21 kai autos alloioi kairus kai CHronus, kaTista basileis kai meTista, didus sofian tois sofois kai fronEsin tois eidosin synesin·
Dn(T):2:21 C RD_NSM V4_PAI3S N2_APM C N2_APM V6_PAI3S N3V_NPM C V6_PAI3S V8_PAPNSM N1A_ASF RA_DPM A1_DPM C N3I_ASF RA_DPM VX_XAPDPM N3I_ASF
Dn(T):2:21 and also, even, namely he/she/it/same to ??? period of time and also, even, namely time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to ??? king and also, even, namely to ??? to give sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the wise and also, even, namely contemplation the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with insight/discernment
Dn(T):2:21 and he/it/same (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed, he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) periods of time (acc) and times (acc) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed kings (acc, nom|voc) and he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed while GIVE-ing (nom|voc) sapience (acc) the (dat) wise ([Adj] dat) and contemplation (acc) the (dat) having PERCEIVE-ed (dat) insight/discernment (acc)
Dn(T):2:21 Dn(T)_2:21_1 Dn(T)_2:21_2 Dn(T)_2:21_3 Dn(T)_2:21_4 Dn(T)_2:21_5 Dn(T)_2:21_6 Dn(T)_2:21_7 Dn(T)_2:21_8 Dn(T)_2:21_9 Dn(T)_2:21_10 Dn(T)_2:21_11 Dn(T)_2:21_12 Dn(T)_2:21_13 Dn(T)_2:21_14 Dn(T)_2:21_15 Dn(T)_2:21_16 Dn(T)_2:21_17 Dn(T)_2:21_18 Dn(T)_2:21_19
Dn(T):2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:22 αὐτὸς ἀποκαλύπτει βαθέα καὶ ἀπόκρυφα, γινώσκων τὰ ἐν τῷ σκότει, καὶ τὸ φῶς μετ’ αὐτοῦ ἐστιν·
Dn(T):2:22 he reveals deep and secret matters; knowing what is in darkness, and the light is with him. (Daniel 2:22 Brenton)
Dn(T):2:22 On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. (Daniel 2:22 BT_4)
Dn(T):2:22 αὐτὸς ἀποκαλύπτει βαθέα καὶ ἀπόκρυφα, γινώσκων τὰ ἐν τῷ σκότει, καὶ τὸ φῶς μετ’ αὐτοῦ ἐστιν·
Dn(T):2:22 αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ἀπό·κρυφος -ον γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(T):2:22 On/ona/to/to samo By odkrywać się/objawiaj Głęboko I też, nawet, mianowicie Ukrywany się By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Dn(T):2:22 au)to\s a)pokalu/ptei baTe/a kai\ a)po/krufa, ginO/skOn ta\ e)n tO=| sko/tei, kai\ to\ fO=s met’ au)tou= e)stin·
Dn(T):2:22 autos apokalyptei baTea kai apokryfa, ginOskOn ta en tO skotei, kai to fOs met’ autu estin·
Dn(T):2:22 RD_NSM V1_PAI3S A3U_APN C A1A_APN V1_PAPNSM RA_APN P RA_DSN N3E_DSN C RA_NSN N3T_NSN P RD_GSM V9_PAI3S
Dn(T):2:22 he/she/it/same to uncover/reveal deep and also, even, namely hidden to know i.e. recognize. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness and also, even, namely the light after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to be
Dn(T):2:22 he/it/same (nom) he/she/it-is-UNCOVER/REVEAL-ing, you(sg)-are-being-UNCOVER/REVEAL-ed (classical) deep ([Adj] nom|acc|voc) and hidden ([Adj] nom|acc|voc) while KNOW-ing (nom) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) and the (nom|acc) light (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-is
Dn(T):2:22 Dn(T)_2:22_1 Dn(T)_2:22_2 Dn(T)_2:22_3 Dn(T)_2:22_4 Dn(T)_2:22_5 Dn(T)_2:22_6 Dn(T)_2:22_7 Dn(T)_2:22_8 Dn(T)_2:22_9 Dn(T)_2:22_10 Dn(T)_2:22_11 Dn(T)_2:22_12 Dn(T)_2:22_13 Dn(T)_2:22_14 Dn(T)_2:22_15 Dn(T)_2:22_16
Dn(T):2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:23 σοί, ὁ θεὸς τῶν πατέρων μου, ἐξομολογοῦμαι καὶ αἰνῶ, ὅτι σοφίαν καὶ δύναμιν ἔδωκάς μοι καὶ νῦν ἐγνώρισάς μοι ἃ ἠξιώσαμεν παρὰ σοῦ καὶ τὸ ὅραμα τοῦ βασιλέως ἐγνώρισάς μοι.
Dn(T):2:23 I give thanks to thee, and praise thee, O God of my fathers, for thou has given me wisdom and power, and has made known to me the things which we asked of thee; and thou has made known to me the king's vision. (Daniel 2:23 Brenton)
Dn(T):2:23 Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i sławię. Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy, sprawę królewską nam oznajmiłeś». (Daniel 2:23 BT_4)
Dn(T):2:23 σοί, θεὸς τῶν πατέρων μου, ἐξομολογοῦμαι καὶ αἰνῶ, ὅτι σοφίαν καὶ δύναμιν ἔδωκάς μοι καὶ νῦν ἐγνώρισάς μοι ἠξιώσαμεν παρὰ σοῦ καὶ τὸ ὅραμα τοῦ βασιλέως ἐγνώρισάς μοι.
Dn(T):2:23 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὅτι σοφία, -ας, ἡ καί δύναμις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νῦν γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):2:23 Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Ojciec Ja By przyznawać I też, nawet, mianowicie By chwalić Ponieważ/tamto Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Zdolność By dawać Ja I też, nawet, mianowicie Teraz By robić znany Ja Kto/, który/, który By uważać godny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} Król By robić znany Ja
Dn(T):2:23 soi/, o( Teo\s tO=n pate/rOn mou, e)Xomologou=mai kai\ ai)nO=, o(/ti sofi/an kai\ du/namin e)/dOka/s moi kai\ nu=n e)gnO/risa/s moi a(/ E)XiO/samen para\ sou= kai\ to\ o(/rama tou= basile/Os e)gnO/risa/s moi.
Dn(T):2:23 soi, ho Teos tOn paterOn mu, eXomologumai kai ainO, hoti sofian kai dynamin edOkas moi kai nyn egnOrisas moi ha EXiOsamen para su kai to horama tu basileOs egnOrisas moi.
Dn(T):2:23 RP_DS RA_VSM N2_VSM RA_GPM N3_GPM RP_GS V2_PMI1S C V2_PAI1S C N1A_ASF C N3I_ASF VAI_AAI2S RP_DS C D VAI_AAI2S RP_DS RR_APN VAI_AAI1P P RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM VAI_AAI2S RP_DS
Dn(T):2:23 you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] the father I to confess and also, even, namely to praise because/that sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely ability to give I and also, even, namely now to make known I who/whom/which to deem worthy frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) and also, even, namely the vision the king to make known I
Dn(T):2:23 you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) me (gen) I-am-being-CONFESS-ed and I-am-PRAISE-ing, I-should-be-PRAISE-ing because/that sapience (acc) and ability (acc) you(sg)-GIVE-ed me (dat) and now you(sg)-MAKE-ed-KNOWN me (dat) who/whom/which (nom|acc) we-DEEM-ed-WORTHY frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) you(sg)-MAKE-ed-KNOWN me (dat)
Dn(T):2:23 Dn(T)_2:23_1 Dn(T)_2:23_2 Dn(T)_2:23_3 Dn(T)_2:23_4 Dn(T)_2:23_5 Dn(T)_2:23_6 Dn(T)_2:23_7 Dn(T)_2:23_8 Dn(T)_2:23_9 Dn(T)_2:23_10 Dn(T)_2:23_11 Dn(T)_2:23_12 Dn(T)_2:23_13 Dn(T)_2:23_14 Dn(T)_2:23_15 Dn(T)_2:23_16 Dn(T)_2:23_17 Dn(T)_2:23_18 Dn(T)_2:23_19 Dn(T)_2:23_20 Dn(T)_2:23_21 Dn(T)_2:23_22 Dn(T)_2:23_23 Dn(T)_2:23_24 Dn(T)_2:23_25 Dn(T)_2:23_26 Dn(T)_2:23_27 Dn(T)_2:23_28 Dn(T)_2:23_29 Dn(T)_2:23_30
Dn(T):2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:24 καὶ ἦλθεν Δανιηλ πρὸς Αριωχ, ὃν κατέστησεν ὁ βασιλεὺς ἀπολέσαι τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος, καὶ εἶπεν αὐτῷ Τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος μὴ ἀπολέσῃς, εἰσάγαγε δέ με ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ τὴν σύγκρισιν τῷ βασιλεῖ ἀναγγελῶ.
Dn(T):2:24 And Daniel came to Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon, and said to him; Destroy not the wise men of Babylon, but bring me in before the king, and I will declare the interpretation to the king. (Daniel 2:24 Brenton)
Dn(T):2:24 Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król wydał polecenie, by pozabijał mędrców babilońskich, i tak powiedział do niego: «Nie zabijaj mędrców babilońskich! Wprowadź mnie przed króla, a podam królowi znaczenie snu». (Daniel 2:24 BT_4)
Dn(T):2:24 καὶ ἦλθεν Δανιηλ πρὸς Αριωχ, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς ἀπολέσαι τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος, καὶ εἶπεν αὐτῷ Τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος μὴ ἀπολέσῃς, εἰσάγαγε δέ με ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ τὴν σύγκρισιν τῷ βασιλεῖ ἀναγγελῶ.
Dn(T):2:24 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Δανιήλ, ὁ πρός ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Dn(T):2:24 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Daniel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/, który/, który; by być By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Król By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Mądry Babilon I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Mądry Babilon Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By prowadzić do zaś Ja W obecności z (+informacja); ??? Król I też, nawet, mianowicie Król By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Dn(T):2:24 kai\ E)=lTen *daniEl pro\s *ariOCH, o(\n kate/stEsen o( basileu\s a)pole/sai tou\s sofou\s *babulO=nos, kai\ ei)=pen au)tO=| *tou\s sofou\s *babulO=nos mE\ a)pole/sE|s, ei)sa/gage de/ me e)nO/pion tou= basile/Os, kai\ tE\n su/gkrisin tO=| basilei= a)naggelO=.
Dn(T):2:24 kai ElTen daniEl pros ariOCH, hon katestEsen ho basileus apolesai tus sofus babylOnos, kai eipen autO tus sofus babylOnos mE apolesEs, eisagage de me enOpion tu basileOs, kai tEn synkrisin tO basilei anangelO.
Dn(T):2:24 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAN RA_APM A1_APM N3W_GSF C VBI_AAI3S RD_DSM RA_APM A1_APM N3W_GSF D VA_AAS2S VB_AAD2S x RP_AS P RA_GSM N3V_GSM C RA_ASF N3I_ASF RA_DSM N3V_DSM VF2_FAI1S
Dn(T):2:24 and also, even, namely to come Daniel toward (+acc,+gen,+dat) ć who/whom/which; to be to enable lay, render widowed the king to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the wise Babylon and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the wise Babylon not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to lead into δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I in the presence of (+gen); ??? the king and also, even, namely the ć the king to proclaim proclaim, report
Dn(T):2:24 and he/she/it-COME-ed Daniel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ENABLE-ed the (nom) king (nom) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) the (acc) wise ([Adj] acc) Babylon (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (acc) wise ([Adj] acc) Babylon (gen) not you(sg)-should-LOSE/DESTROY do-LEAD-you(sg)-INTO! Yet me (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and the (acc) the (dat) king (dat) I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed
Dn(T):2:24 Dn(T)_2:24_1 Dn(T)_2:24_2 Dn(T)_2:24_3 Dn(T)_2:24_4 Dn(T)_2:24_5 Dn(T)_2:24_6 Dn(T)_2:24_7 Dn(T)_2:24_8 Dn(T)_2:24_9 Dn(T)_2:24_10 Dn(T)_2:24_11 Dn(T)_2:24_12 Dn(T)_2:24_13 Dn(T)_2:24_14 Dn(T)_2:24_15 Dn(T)_2:24_16 Dn(T)_2:24_17 Dn(T)_2:24_18 Dn(T)_2:24_19 Dn(T)_2:24_20 Dn(T)_2:24_21 Dn(T)_2:24_22 Dn(T)_2:24_23 Dn(T)_2:24_24 Dn(T)_2:24_25 Dn(T)_2:24_26 Dn(T)_2:24_27 Dn(T)_2:24_28 Dn(T)_2:24_29 Dn(T)_2:24_30 Dn(T)_2:24_31 Dn(T)_2:24_32 Dn(T)_2:24_33
Dn(T):2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:25 τότε Αριωχ ἐν σπουδῇ εἰσήγαγεν τὸν Δανιηλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὕρηκα ἄνδρα ἐκ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας, ὅστις τὸ σύγκριμα τῷ βασιλεῖ ἀναγγελεῖ.
Dn(T):2:25 Then Arioch in haste brought in Daniel before the king, and said to him, I have found a man of the children of the captivity of Judea, who will declare the interpretation to the king. (Daniel 2:25 Brenton)
Dn(T):2:25 Ariok zaprowadził szybko Daniela do króla i tak powiedział do niego: «Znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu». (Daniel 2:25 BT_4)
Dn(T):2:25 τότε Αριωχ ἐν σπουδῇ εἰσήγαγεν τὸν Δανιηλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὕρηκα ἄνδρα ἐκ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας, ὅστις τὸ σύγκριμα τῷ βασιλεῖ ἀναγγελεῖ.
Dn(T):2:25 τότε ἐν σπουδή, -ῆς, ἡ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Dn(T):2:25 Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pilności/pośpiech By prowadzić do Daniel W obecności z (+informacja); ??? Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By znajdować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Jeńcy Judea [okolica z]; żydowski Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Król By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Dn(T):2:25 to/te *ariOCH e)n spoudE=| ei)sE/gagen to\n *daniEl e)nO/pion tou= basile/Os kai\ ei)=pen au)tO=| *eu(/rEka a)/ndra e)k tO=n ui(O=n tE=s ai)CHmalOsi/as tE=s *ioudai/as, o(/stis to\ su/gkrima tO=| basilei= a)naggelei=.
Dn(T):2:25 tote ariOCH en spudE eisEgagen ton daniEl enOpion tu basileOs kai eipen autO heurEka andra ek tOn hyiOn tEs aiCHmalOsias tEs iudaias, hostis to synkrima tO basilei anangelei.
Dn(T):2:25 D N_NSM P N1_DSF VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM VX_XAI1S N3_ASM P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1A_GSF RX_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_DSM N3V_DSM VF2_FAI3S
Dn(T):2:25 then ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diligence/haste to lead into the Daniel in the presence of (+gen); ??? the king and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to find man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the son the captives the Judea [region of]; Jewish who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] the ć the king to proclaim proclaim, report
Dn(T):2:25 then in/among/by (+dat) diligence/haste (dat) he/she/it-LEAD-ed-INTO the (acc) Daniel (indecl) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I-have-FIND-ed man, husband (acc) out of (+gen) the (gen) sons (gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) who-/whom-/whichever (nom) the (nom|acc) the (dat) king (dat) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical)
Dn(T):2:25 Dn(T)_2:25_1 Dn(T)_2:25_2 Dn(T)_2:25_3 Dn(T)_2:25_4 Dn(T)_2:25_5 Dn(T)_2:25_6 Dn(T)_2:25_7 Dn(T)_2:25_8 Dn(T)_2:25_9 Dn(T)_2:25_10 Dn(T)_2:25_11 Dn(T)_2:25_12 Dn(T)_2:25_13 Dn(T)_2:25_14 Dn(T)_2:25_15 Dn(T)_2:25_16 Dn(T)_2:25_17 Dn(T)_2:25_18 Dn(T)_2:25_19 Dn(T)_2:25_20 Dn(T)_2:25_21 Dn(T)_2:25_22 Dn(T)_2:25_23 Dn(T)_2:25_24 Dn(T)_2:25_25 Dn(T)_2:25_26 Dn(T)_2:25_27 Dn(T)_2:25_28
Dn(T):2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:26 καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν τῷ Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ Εἰ δύνασαί μοι ἀναγγεῖλαι τὸ ἐνύπνιον, ὃ εἶδον, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ;
Dn(T):2:26 And the king answered and said to Daniel, whose name was Baltasar, Canst thou declare to me the dream which I saw, and the interpretation thereof? (Daniel 2:26 Brenton)
Dn(T):2:26 Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię Belteszassar: «Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego znaczenie?» (Daniel 2:26 BT_4)
Dn(T):2:26 καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς καὶ εἶπεν τῷ Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ Εἰ δύνασαί μοι ἀναγγεῖλαι τὸ ἐνύπνιον, εἶδον, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ;
Dn(T):2:26 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό εἰ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):2:26 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Jeżeli Do zdolnego Ja By ogłaszać ogłaszaj, informuj Sen Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Dn(T):2:26 kai\ a)pekri/TE o( basileu\s kai\ ei)=pen tO=| *daniEl, ou(= to\ o)/noma *baltasar *ei) du/nasai/ moi a)naggei=lai to\ e)nu/pnion, o(\ ei)=don, kai\ tE\n su/gkrisin au)tou=;
Dn(T):2:26 kai apekriTE ho basileus kai eipen tO daniEl, hu to onoma baltasar ei dynasai moi anangeilai to enypnion, ho eidon, kai tEn synkrisin autu;
Dn(T):2:26 C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM RR_GSM RA_NSN N3M_NSN N_NSM C V6_PMI2S RP_DS VA_AAN RA_ASN N2N_ASN RR_ASN VBI_AAI3P C RA_ASF N3I_ASF RD_GSN
Dn(T):2:26 and also, even, namely to answer the king and also, even, namely to say/tell the Daniel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the name with regard to ć if to able I to proclaim proclaim, report the dream who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the ć he/she/it/same
Dn(T):2:26 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Daniel (indecl) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) if you(sg)-are-being-ABLE-ed me (dat) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed and the (acc) him/it/same (gen)
Dn(T):2:26 Dn(T)_2:26_1 Dn(T)_2:26_2 Dn(T)_2:26_3 Dn(T)_2:26_4 Dn(T)_2:26_5 Dn(T)_2:26_6 Dn(T)_2:26_7 Dn(T)_2:26_8 Dn(T)_2:26_9 Dn(T)_2:26_10 Dn(T)_2:26_11 Dn(T)_2:26_12 Dn(T)_2:26_13 Dn(T)_2:26_14 Dn(T)_2:26_15 Dn(T)_2:26_16 Dn(T)_2:26_17 Dn(T)_2:26_18 Dn(T)_2:26_19 Dn(T)_2:26_20 Dn(T)_2:26_21 Dn(T)_2:26_22 Dn(T)_2:26_23 Dn(T)_2:26_24
Dn(T):2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:27 καὶ ἀπεκρίθη Δανιηλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ λέγει Τὸ μυστήριον, ὃ ὁ βασιλεὺς ἐπερωτᾷ, οὐκ ἔστιν σοφῶν, μάγων, ἐπαοιδῶν, γαζαρηνῶν ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ,
Dn(T):2:27 And Daniel answered before the king, and said, The mystery which the king asks the explanation of is not in the power of the wise men, magicians, enchanters, or soothsayers to declare to the king. (Daniel 2:27 Brenton)
Dn(T):2:27 Daniel odpowiedział wobec króla: «Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. (Daniel 2:27 BT_4)
Dn(T):2:27 καὶ ἀπεκρίθη Δανιηλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ λέγει Τὸ μυστήριον, βασιλεὺς ἐπερωτᾷ, οὐκ ἔστιν σοφῶν, μάγων, ἐπαοιδῶν, γαζαρηνῶν ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ,
Dn(T):2:27 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Δανιήλ, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μυστήριον, -ου, τὁ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σοφός -ή -όν μάγος, -ου, ὁ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):2:27 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Daniel W obecności z (+informacja); ??? Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Kto/, który/, który Król By pytać się ??? Przed przydechem mocnym By być Mądry Mag - nazwisko {imię} dane przez Babilończyków (Chaldejczycy), Medowie, Persowie, i inni, do ludzi , którzy zdają się znać potężne tajemnice, taki jak: Tajemni nauczyciele, duchowni, lekarze, astrolodzy, jasnowidze, tłumacze snów, świdry, wróżbiarze, czarodzieje, itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król
Dn(T):2:27 kai\ a)pekri/TE *daniEl e)nO/pion tou= basile/Os kai\ le/gei *to\ mustE/rion, o(\ o( basileu\s e)perOta=|, ou)k e)/stin sofO=n, ma/gOn, e)paoidO=n, gaDZarEnO=n a)naggei=lai tO=| basilei=,
Dn(T):2:27 kai apekriTE daniEl enOpion tu basileOs kai legei to mystErion, ho ho basileus eperOta, uk estin sofOn, magOn, epaoidOn, gaDZarEnOn anangeilai tO basilei,
Dn(T):2:27 C VCI_API3S N_NSM P RA_GSM N3V_GSM C V1_PAI3S RA_NSN N2N_NSN RR_ASN RA_NSM N3V_NSM V3_PAI3S D V9_PAI3S A1_GPM N2_GPM N2_GPM N2_GPM VA_AAN RA_DSM N3V_DSM
Dn(T):2:27 and also, even, namely to answer Daniel in the presence of (+gen); ??? the king and also, even, namely to say/tell the mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ who/whom/which the king to question οὐχ before rough breathing to be wise mage - the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc. ć ć to proclaim proclaim, report the king
Dn(T):2:27 and he/she/it-was-ANSWER-ed Daniel (indecl) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom|acc) mystery (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-QUESTION-ing, you(sg)-are-being-QUESTION-ed, you(sg)-are-being-QUESTION-ed (classical), he/she/it-should-be-QUESTION-ing, you(sg)-should-be-being-QUESTION-ed not he/she/it-is wise ([Adj] gen) magi (gen) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (dat) king (dat)
Dn(T):2:27 Dn(T)_2:27_1 Dn(T)_2:27_2 Dn(T)_2:27_3 Dn(T)_2:27_4 Dn(T)_2:27_5 Dn(T)_2:27_6 Dn(T)_2:27_7 Dn(T)_2:27_8 Dn(T)_2:27_9 Dn(T)_2:27_10 Dn(T)_2:27_11 Dn(T)_2:27_12 Dn(T)_2:27_13 Dn(T)_2:27_14 Dn(T)_2:27_15 Dn(T)_2:27_16 Dn(T)_2:27_17 Dn(T)_2:27_18 Dn(T)_2:27_19 Dn(T)_2:27_20 Dn(T)_2:27_21 Dn(T)_2:27_22 Dn(T)_2:27_23
Dn(T):2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:28 ἀλλ’ ἢ ἔστιν θεὸς ἐν οὐρανῷ ἀποκαλύπτων μυστήρια καὶ ἐγνώρισεν τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. τὸ ἐνύπνιόν σου καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς σου ἐπὶ τῆς κοίτης σου τοῦτό ἐστιν.
Dn(T):2:28 But there is a God in heaven revealing mysteries, and he has made known to king Nabuchodonosor what things must come to pass in the last days. Thy dream, and the visions of thy head upon thy bed, are as follows, (Daniel 2:28 Brenton)
Dn(T):2:28 Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące: (Daniel 2:28 BT_4)
Dn(T):2:28 ἀλλ’ ἔστιν θεὸς ἐν οὐρανῷ ἀποκαλύπτων μυστήρια καὶ ἐγνώρισεν τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ δεῖ γενέσθαι ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. τὸ ἐνύπνιόν σου καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς σου ἐπὶ τῆς κοίτης σου τοῦτό ἐστιν.
Dn(T):2:28 ἀλλά ἤ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) μυστήριον, -ου, τὁ καί γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(T):2:28 Ale Albo By być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo By odkrywać się/objawiaj Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa I też, nawet, mianowicie By robić znany Król Kto/, który/, który By wiązać; by potrzebować/wymagać By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień Sen Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} Głowa Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
Dn(T):2:28 a)ll’ E)\ e)/stin Teo\s e)n ou)ranO=| a)pokalu/ptOn mustE/ria kai\ e)gnO/risen tO=| basilei= *nabouCHodonosor a(/ dei= gene/sTai e)p’ e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n. to\ e)nu/pnio/n sou kai\ ai( o(ra/seis tE=s kefalE=s sou e)pi\ tE=s koi/tEs sou tou=to/ e)stin.
Dn(T):2:28 all’ E estin Teos en uranO apokalyptOn mystEria kai egnOrisen tO basilei nabuCHodonosor ha dei genesTai ep’ esCHatOn tOn hEmerOn. to enypnion su kai hai horaseis tEs kefalEs su epi tEs koitEs su tuto estin.
Dn(T):2:28 C C V9_PAI3S N2_NSM P N2_DSM V1_PAPNSM N2N_APN C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM N_DSM RR_NPN V2_PAI3S VB_AMN P A1_GPF RA_GPF N1A_GPF RA_NSN N2N_NSN RP_GS C RA_NPF N3I_NPF RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_GSF N1_GSF RP_GS RD_NSN V9_PAI3S
Dn(T):2:28 but or to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven to uncover/reveal mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ and also, even, namely to make known the king ć who/whom/which to bind; to need/require to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day the dream you; your/yours(sg) and also, even, namely the vision the head you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be
Dn(T):2:28 but or he/she/it-is god (nom) in/among/by (+dat) sky/heaven (dat) while UNCOVER/REVEAL-ing (nom) mysteries (nom|acc|voc) and he/she/it-MAKE-ed-KNOWN the (dat) king (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-be-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) visions (acc, nom|voc) the (gen) head (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom|acc) he/she/it-is
Dn(T):2:28 Dn(T)_2:28_1 Dn(T)_2:28_2 Dn(T)_2:28_3 Dn(T)_2:28_4 Dn(T)_2:28_5 Dn(T)_2:28_6 Dn(T)_2:28_7 Dn(T)_2:28_8 Dn(T)_2:28_9 Dn(T)_2:28_10 Dn(T)_2:28_11 Dn(T)_2:28_12 Dn(T)_2:28_13 Dn(T)_2:28_14 Dn(T)_2:28_15 Dn(T)_2:28_16 Dn(T)_2:28_17 Dn(T)_2:28_18 Dn(T)_2:28_19 Dn(T)_2:28_20 Dn(T)_2:28_21 Dn(T)_2:28_22 Dn(T)_2:28_23 Dn(T)_2:28_24 Dn(T)_2:28_25 Dn(T)_2:28_26 Dn(T)_2:28_27 Dn(T)_2:28_28 Dn(T)_2:28_29 Dn(T)_2:28_30 Dn(T)_2:28_31 Dn(T)_2:28_32 Dn(T)_2:28_33 Dn(T)_2:28_34 Dn(T)_2:28_35
Dn(T):2:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:29 σὺ βασιλεῦ, οἱ διαλογισμοί σου ἐπὶ τῆς κοίτης σου ἀνέβησαν τί δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα, καὶ ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια ἐγνώρισέν σοι ἃ δεῖ γενέσθαι.
Dn(T):2:29 O king: thy thoughts upon thy bed arose as to what must come to pass hereafter: and he that reveals mysteries has made known to thee what must come to pass. (Daniel 2:29 Brenton)
Dn(T):2:29 Ciebie, królu, na twym łożu ogarnęły myśli, o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, który odsłania tajemnice, wyjawił tobie, co się stanie. (Daniel 2:29 BT_4)
Dn(T):2:29 σὺ βασιλεῦ, οἱ διαλογισμοί σου ἐπὶ τῆς κοίτης σου ἀνέβησαν τί δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα, καὶ ἀποκαλύπτων μυστήρια ἐγνώρισέν σοι δεῖ γενέσθαι.
Dn(T):2:29 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) μυστήριον, -ου, τὁ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Dn(T):2:29 Ty Król Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ty; twój/twój(sg) By podnosić Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiązać; by potrzebować/wymagać By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By odkrywać się/objawiaj Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa By robić znany Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który By wiązać; by potrzebować/wymagać By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Dn(T):2:29 su\ basileu=, oi( dialogismoi/ sou e)pi\ tE=s koi/tEs sou a)ne/bEsan ti/ dei= gene/sTai meta\ tau=ta, kai\ o( a)pokalu/ptOn mustE/ria e)gnO/rise/n soi a(/ dei= gene/sTai.
Dn(T):2:29 sy basileu, hoi dialogismoi su epi tEs koitEs su anebEsan ti dei genesTai meta tauta, kai ho apokalyptOn mystEria egnOrisen soi ha dei genesTai.
Dn(T):2:29 RP_VS N3V_VSM RA_NPM N2_NPM RP_GS P RA_GSF N1_GSF RP_GS VZI_AAI3P RI_NSN V2_PAI3S VB_AMN P RD_APN C RA_NSM V1_PAPNSM N2N_APN VAI_AAI3S RP_DS RR_NPN V2_PAI3S VB_AMN
Dn(T):2:29 you king the contemplation meditation, think, consideration, dispute you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] you; your/yours(sg) to ascend who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bind; to need/require to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the to uncover/reveal mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ to make known you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which to bind; to need/require to become become, happen
Dn(T):2:29 you(sg) (nom) king (voc) the (nom) contemplations (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-ASCEND-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-be-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and the (nom) while UNCOVER/REVEAL-ing (nom) mysteries (nom|acc|voc) he/she/it-MAKE-ed-KNOWN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-be-BECOME-ed
Dn(T):2:29 Dn(T)_2:29_1 Dn(T)_2:29_2 Dn(T)_2:29_3 Dn(T)_2:29_4 Dn(T)_2:29_5 Dn(T)_2:29_6 Dn(T)_2:29_7 Dn(T)_2:29_8 Dn(T)_2:29_9 Dn(T)_2:29_10 Dn(T)_2:29_11 Dn(T)_2:29_12 Dn(T)_2:29_13 Dn(T)_2:29_14 Dn(T)_2:29_15 Dn(T)_2:29_16 Dn(T)_2:29_17 Dn(T)_2:29_18 Dn(T)_2:29_19 Dn(T)_2:29_20 Dn(T)_2:29_21 Dn(T)_2:29_22 Dn(T)_2:29_23 Dn(T)_2:29_24
Dn(T):2:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:30 καὶ ἐμοὶ δὲ οὐκ ἐν σοφίᾳ τῇ οὔσῃ ἐν ἐμοὶ παρὰ πάντας τοὺς ζῶντας τὸ μυστήριον τοῦτο ἀπεκαλύφθη, ἀλλ’ ἕνεκεν τοῦ τὴν σύγκρισιν τῷ βασιλεῖ γνωρίσαι, ἵνα τοὺς διαλογισμοὺς τῆς καρδίας σου γνῷς.
Dn(T):2:30 Moreover, this mystery has not been revealed to me by reason of wisdom which is in me beyond all others living, but for the sake of making known the interpretation to the king, that thou mightest know the thoughts of thine heart. (Daniel 2:30 Brenton)
Dn(T):2:30 Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś rozumiał myśli swego serca. (Daniel 2:30 BT_4)
Dn(T):2:30 καὶ ἐμοὶ δὲ οὐκ ἐν σοφίᾳ τῇ οὔσῃ ἐν ἐμοὶ παρὰ πάντας τοὺς ζῶντας τὸ μυστήριον τοῦτο ἀπεκαλύφθη, ἀλλ’ ἕνεκεν τοῦ τὴν σύγκρισιν τῷ βασιλεῖ γνωρίσαι, ἵνα τοὺς διαλογισμοὺς τῆς καρδίας σου γνῷς.
Dn(T):2:30 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μυστήριον, -ου, τὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἀλλά ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἵνα ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Dn(T):2:30 I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój zaś ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odkrywać się/objawiaj Ale Z powodu dla, dla Król By robić znany żeby / ażeby / bo Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Dn(T):2:30 kai\ e)moi\ de\ ou)k e)n sofi/a| tE=| ou)/sE| e)n e)moi\ para\ pa/ntas tou\s DZO=ntas to\ mustE/rion tou=to a)pekalu/fTE, a)ll’ e(/neken tou= tE\n su/gkrisin tO=| basilei= gnOri/sai, i(/na tou\s dialogismou\s tE=s kardi/as sou gnO=|s.
Dn(T):2:30 kai emoi de uk en sofia tE usE en emoi para pantas tus DZOntas to mystErion tuto apekalyfTE, all’ heneken tu tEn synkrisin tO basilei gnOrisai, hina tus dialogismus tEs kardias su gnOs.
Dn(T):2:30 C RP_DS x D P N1A_DSF RA_DSF V9_PAPDSF P RP_DS P A3_APM RA_APM V3_PAPAPM RA_NSN N2N_NSN RD_NSN VVI_API3S C P RA_GSN RA_ASF N3I_ASF RA_DSM N3V_DSM VA_AAN C RA_APM N2_APM RA_GSF N1A_GSF RP_GS VZ_AAS2S
Dn(T):2:30 and also, even, namely I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to uncover/reveal but owing to for, for the sake of the the ć the king to make known so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell the contemplation meditation, think, consideration, dispute the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to know i.e. recognize.
Dn(T):2:30 and me (dat); my/mine (nom|voc) Yet not in/among/by (+dat) sapience (dat) the (dat) while being (dat) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while EXISTS-ing (acc) the (nom|acc) mystery (nom|acc|voc) this (nom|acc) he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed but owing to the (gen) the (acc) the (dat) king (dat) to-MAKE-KNOWN, be-you(sg)-MAKE-ed-KNOWN!, he/she/it-happens-to-MAKE-KNOWN (opt) so that / in order to /because the (acc) contemplations (acc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-KNOW
Dn(T):2:30 Dn(T)_2:30_1 Dn(T)_2:30_2 Dn(T)_2:30_3 Dn(T)_2:30_4 Dn(T)_2:30_5 Dn(T)_2:30_6 Dn(T)_2:30_7 Dn(T)_2:30_8 Dn(T)_2:30_9 Dn(T)_2:30_10 Dn(T)_2:30_11 Dn(T)_2:30_12 Dn(T)_2:30_13 Dn(T)_2:30_14 Dn(T)_2:30_15 Dn(T)_2:30_16 Dn(T)_2:30_17 Dn(T)_2:30_18 Dn(T)_2:30_19 Dn(T)_2:30_20 Dn(T)_2:30_21 Dn(T)_2:30_22 Dn(T)_2:30_23 Dn(T)_2:30_24 Dn(T)_2:30_25 Dn(T)_2:30_26 Dn(T)_2:30_27 Dn(T)_2:30_28 Dn(T)_2:30_29 Dn(T)_2:30_30 Dn(T)_2:30_31 Dn(T)_2:30_32 Dn(T)_2:30_33
Dn(T):2:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:31 σύ, βασιλεῦ, ἐθεώρεις, καὶ ἰδοὺ εἰκὼν μία, μεγάλη ἡ εἰκὼν ἐκείνη καὶ ἡ πρόσοψις αὐτῆς ὑπερφερής, ἑστῶσα πρὸ προσώπου σου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτῆς φοβερά·
Dn(T):2:31 Thou, O king, sawest, and behold an image: that image was great, and the appearance of it excellent, standing before thy face; and the form of it was terrible. (Daniel 2:31 Brenton)
Dn(T):2:31 Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. (Daniel 2:31 BT_4)
Dn(T):2:31 σύ, βασιλεῦ, ἐθεώρεις, καὶ ἰδοὺ εἰκὼν μία, μεγάλη εἰκὼν ἐκείνη καὶ πρόσοψις αὐτῆς ὑπερφερής, ἑστῶσα πρὸ προσώπου σου, καὶ ὅρασις αὐτῆς φοβερά·
Dn(T):2:31 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰκών, -όνος, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό φοβερός -ά -όν
Dn(T):2:31 Ty Król Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ikona Jeden Wielki Ikona Tamto I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By powodować stać Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo Przestraszanie (przerażanie)
Dn(T):2:31 su/, basileu=, e)TeO/reis, kai\ i)dou\ ei)kO\n mi/a, mega/lE E( ei)kO\n e)kei/nE kai\ E( pro/soPSis au)tE=s u(perferE/s, e(stO=sa pro\ prosO/pou sou, kai\ E( o(/rasis au)tE=s fobera/·
Dn(T):2:31 sy, basileu, eTeOreis, kai idu eikOn mia, megalE hE eikOn ekeinE kai hE prosoPSis autEs hyperferEs, hestOsa pro prosOpu su, kai hE horasis autEs fobera·
Dn(T):2:31 RP_NS N3V_VSM V2I_IAI2S C I N3N_NSF A1A_NSF A1_NSF RA_NSF N3N_NSF RD_NSF C RA_NSF N3I_NSF RD_GSF A3H_NSF VXI_XAPNSF P N2N_GSN RP_GS C RA_NSF N3I_NSF RD_GSF A1A_NSF
Dn(T):2:31 you king to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), icon one great the icon that and also, even, namely the ć he/she/it/same ć to cause to stand before (+gen) face you; your/yours(sg) and also, even, namely the vision he/she/it/same frightening (terrifying)
Dn(T):2:31 you(sg) (nom) king (voc) you(sg)-were-LOOKED AT-ing and be-you(sg)-SEE-ed! icon (nom|voc) one (nom) great ([Adj] nom|voc) the (nom) icon (nom|voc) that (nom) and the (nom) her/it/same (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) vision (nom) her/it/same (gen) frightening ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Dn(T):2:31 Dn(T)_2:31_1 Dn(T)_2:31_2 Dn(T)_2:31_3 Dn(T)_2:31_4 Dn(T)_2:31_5 Dn(T)_2:31_6 Dn(T)_2:31_7 Dn(T)_2:31_8 Dn(T)_2:31_9 Dn(T)_2:31_10 Dn(T)_2:31_11 Dn(T)_2:31_12 Dn(T)_2:31_13 Dn(T)_2:31_14 Dn(T)_2:31_15 Dn(T)_2:31_16 Dn(T)_2:31_17 Dn(T)_2:31_18 Dn(T)_2:31_19 Dn(T)_2:31_20 Dn(T)_2:31_21 Dn(T)_2:31_22 Dn(T)_2:31_23 Dn(T)_2:31_24 Dn(T)_2:31_25
Dn(T):2:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:32 ἡ εἰκών, ἧς ἡ κεφαλὴ χρυσίου χρηστοῦ, αἱ χεῖρες καὶ τὸ στῆθος καὶ οἱ βραχίονες αὐτῆς ἀργυροῖ, ἡ κοιλία καὶ οἱ μηροὶ χαλκοῖ,
Dn(T):2:32 It was an image, the head of which was of fine gold, its hands and breast and arms of silver, its belly and thighs of brass, (Daniel 2:32 Brenton)
Dn(T):2:32 Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, (Daniel 2:32 BT_4)
Dn(T):2:32 εἰκών, ἧς κεφαλὴ χρυσίου χρηστοῦ, αἱ χεῖρες καὶ τὸ στῆθος καὶ οἱ βραχίονες αὐτῆς ἀργυροῖ, κοιλία καὶ οἱ μηροὶ χαλκοῖ,
Dn(T):2:32 ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) χρηστός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ὁ ἡ τό στῆθο·ς, -ους, τό, gen. pl. -έων καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Dn(T):2:32 Ikona Kto/, który/, który Głowa Kawałek złota Wspaniałomyślny Ręka I też, nawet, mianowicie Skrzynia I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Srebrny Brzuch I też, nawet, mianowicie Udo Miedź albo brąz
Dn(T):2:32 E( ei)kO/n, E(=s E( kefalE\ CHrusi/ou CHrEstou=, ai( CHei=res kai\ to\ stE=Tos kai\ oi( braCHi/ones au)tE=s a)rguroi=, E( koili/a kai\ oi( mEroi\ CHalkoi=,
Dn(T):2:32 hE eikOn, hEs hE kefalE CHrysiu CHrEstu, hai CHeires kai to stETos kai hoi braCHiones autEs argyroi, hE koilia kai hoi mEroi CHalkoi,
Dn(T):2:32 RA_NSF N3N_NSF RR_GSF RA_NSF N1_NSF N2N_GSN A1_GSN RA_NPF N3_NPF C RA_NSN N3E_NSN C RA_NPM N3N_NPM RD_GSF A1C_NPM RA_NSF N1A_NSF C RA_NPM N2_NPM A1C_NPM
Dn(T):2:32 the icon who/whom/which the head piece of gold magnanimous the hand and also, even, namely the chest and also, even, namely the arm he/she/it/same silver the belly and also, even, namely the thigh copper or bronze
Dn(T):2:32 the (nom) icon (nom|voc) who/whom/which (gen) the (nom) head (nom|voc) piece of gold (gen) magnanimous ([Adj] gen) the (nom) hands (nom|voc) and the (nom|acc) chest (nom|acc|voc) and the (nom) arms (nom|voc) her/it/same (gen) silver ([Adj] nom|voc) the (nom) belly (nom|voc) and the (nom) thighs (nom|voc) copper or bronze ([Adj] nom|voc)
Dn(T):2:32 Dn(T)_2:32_1 Dn(T)_2:32_2 Dn(T)_2:32_3 Dn(T)_2:32_4 Dn(T)_2:32_5 Dn(T)_2:32_6 Dn(T)_2:32_7 Dn(T)_2:32_8 Dn(T)_2:32_9 Dn(T)_2:32_10 Dn(T)_2:32_11 Dn(T)_2:32_12 Dn(T)_2:32_13 Dn(T)_2:32_14 Dn(T)_2:32_15 Dn(T)_2:32_16 Dn(T)_2:32_17 Dn(T)_2:32_18 Dn(T)_2:32_19 Dn(T)_2:32_20 Dn(T)_2:32_21 Dn(T)_2:32_22 Dn(T)_2:32_23
Dn(T):2:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:33 αἱ κνῆμαι σιδηραῖ, οἱ πόδες μέρος τι σιδηροῦν καὶ μέρος τι ὀστράκινον.
Dn(T):2:33 its legs of iron, its feet, part of iron and part of earthenware. (Daniel 2:33 Brenton)
Dn(T):2:33 golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. (Daniel 2:33 BT_4)
Dn(T):2:33 αἱ κνῆμαι σιδηραῖ, οἱ πόδες μέρος τι σιδηροῦν καὶ μέρος τι ὀστράκινον.
Dn(T):2:33 ὁ ἡ τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) μέρο·ς, -ους, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί μέρο·ς, -ους, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὀστράκινος -η -ον
Dn(T):2:33 Żelazny Stopa Części/kawałka okolice Jakiś/jakikolwiek Żelazny I też, nawet, mianowicie Części/kawałka okolice Jakiś/jakikolwiek Glina
Dn(T):2:33 ai( knE=mai sidErai=, oi( po/des me/ros ti sidErou=n kai\ me/ros ti o)stra/kinon.
Dn(T):2:33 hai knEmai sidErai, hoi podes meros ti sidErun kai meros ti ostrakinon.
Dn(T):2:33 RA_NPF N1_NPF A1C_NPF RA_NPM N3D_NPM N3E_NSN RI_NSN A1C_NSN C N3E_NSN RI_NSN A1_NSN
Dn(T):2:33 the ć iron the foot part/piece regions some/any iron and also, even, namely part/piece regions some/any clay
Dn(T):2:33 the (nom) iron ([Adj] nom|voc) the (nom) feet (nom|voc) part/piece (nom|acc|voc) some/any (nom|acc) iron ([Adj] acc, nom|acc|voc) and part/piece (nom|acc|voc) some/any (nom|acc) clay ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(T):2:33 Dn(T)_2:33_1 Dn(T)_2:33_2 Dn(T)_2:33_3 Dn(T)_2:33_4 Dn(T)_2:33_5 Dn(T)_2:33_6 Dn(T)_2:33_7 Dn(T)_2:33_8 Dn(T)_2:33_9 Dn(T)_2:33_10 Dn(T)_2:33_11 Dn(T)_2:33_12
Dn(T):2:33 x x x x x x x x x x x x
Dn(T):2:34 ἐθεώρεις, ἕως οὗ ἐτμήθη λίθος ἐξ ὄρους ἄνευ χειρῶν καὶ ἐπάταξεν τὴν εἰκόνα ἐπὶ τοὺς πόδας τοὺς σιδηροῦς καὶ ὀστρακίνους καὶ ἐλέπτυνεν αὐτοὺς εἰς τέλος.
Dn(T):2:34 Thou sawest until a stone was cut out of a mountain without hands, and it smote the image upon its feet of iron and earthenware, and utterly reduced them to powder. (Daniel 2:34 Brenton)
Dn(T):2:34 Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. (Daniel 2:34 BT_4)
Dn(T):2:34 ἐθεώρεις, ἕως οὗ ἐτμήθη λίθος ἐξ ὄρους ἄνευ χειρῶν καὶ ἐπάταξεν τὴν εἰκόνα ἐπὶ τοὺς πόδας τοὺς σιδηροῦς καὶ ὀστρακίνους καὶ ἐλέπτυνεν αὐτοὺς εἰς τέλος.
Dn(T):2:34 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λίθος, -ου, ὁ ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἄνευ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί ὀστράκινος -η -ον καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό
Dn(T):2:34 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Bez (+informacja) Ręka; gorzej I też, nawet, mianowicie By uderzać Ikona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Żelazny I też, nawet, mianowicie Glina I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie)
Dn(T):2:34 e)TeO/reis, e(/Os ou(= e)tmE/TE li/Tos e)X o)/rous a)/neu CHeirO=n kai\ e)pa/taXen tE\n