Dn(LXX):12:1 καὶ κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην παρελεύσεται Μιχαηλ ὁ ἄγγελος ὁ μέγας ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· ἐκείνη ἡ ἡμέρα θλίψεως, οἵα οὐκ ἐγενήθη ἀφ’ οὗ ἐγενήθησαν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης· καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται πᾶς ὁ λαός, ὃς ἂν εὑρεθῇ ἐγγεγραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ.
Dn(LXX):12:1 (World English Bible Daniel 12:1) |At that time shall Michael stand up, the great prince who stands for the children of your people; and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time your people shall be delivered, everyone who shall be found written in the book.
Dn(LXX):12:1 W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. (Daniel 12:1 BT_4)
Dn(LXX):12:1 καὶ κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην παρελεύσεται Μιχαηλ ἄγγελος μέγας ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· ἐκείνη ἡμέρα θλίψεως, οἵα οὐκ ἐγενήθη ἀφ’ οὗ ἐγενήθησαν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης· καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται πᾶς λαός, ὃς ἂν εὑρεθῇ ἐγγεγραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ.
Dn(LXX):12:1 καί κατά ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ ἐκεῖνος -η -ο παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Μιχαήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ οἷος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγ·γράφω (εν+γραφ-, -, -, -, εν+γεγραφ-, -) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
Dn(LXX):12:1 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Godzina Tamto By mijać mijaj, obok, albo przeszły Michael Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Wielki By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) Tamto Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Taki/z jaki rodzaj ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Aż; świtaj Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By podnosić/ustalony wysoko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By znajdować Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka
Dn(LXX):12:1 kai\ kata\ tE\n O(/ran e)kei/nEn pareleu/setai *miCHaEl o( a)/ggelos o( me/gas o( e(stEkO\s e)pi\ tou\s ui(ou\s tou= laou= sou· e)kei/nE E( E(me/ra Tli/PSeOs, oi(/a ou)k e)genE/TE a)f’ ou(= e)genE/TEsan e(/Os tE=s E(me/ras e)kei/nEs· kai\ e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| u(PSOTE/setai pa=s o( lao/s, o(\s a)/n eu(reTE=| e)ggegramme/nos e)n tO=| bibli/O|.
Dn(LXX):12:1 kai kata tEn hOran ekeinEn pareleusetai miCHaEl ho angelos ho megas ho hestEkOs epi tus hyius tu lau su· ekeinE hE hEmera TliPSeOs, hoia uk egenETE af’ hu egenETEsan heOs tEs hEmeras ekeinEs· kai en ekeinE tE hEmera hyPSOTEsetai pas ho laos, hos an heureTE engegrammenos en tO bibliO.
Dn(LXX):12:1 C P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF VF_FMI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1P_NSM RA_NSM VXI_XAPNSM P RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N3I_GSF A1A_NPN D VCI_API3S P RR_GSM VCI_API3P P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VC_FPI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM x VC_APS3S VP_XPPNSM P RA_DSN N2N_DSN
Dn(LXX):12:1 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the hour that to pass by go by, beside, or past Michael the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the great the to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son the people you; your/yours(sg) that the day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty such/of what kind οὐχ before rough breathing to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to become become, happen until; dawn the day that and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to elevate/set high every all, each, every, the whole of the people who/whom/which ever (if ever) to find to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book
Dn(LXX):12:1 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) hour (acc) that (acc) he/she/it-will-be-PASS BY-ed Michael (indecl) the (nom) messenger/angel (nom) the (nom) great ([Adj] nom) the (nom) having CAUSE-ed-TO-STand (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) that (nom) the (nom) day (nom|voc) squeezing (gen) such/of what kind (nom|acc), such/of what kind (nom) not he/she/it-was-BECOME-ed away from (+gen) where; who/whom/which (gen) they-were-BECOME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen) and in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH every (nom|voc) the (nom) people (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-FIND-ed having-been-???-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) book (dat)
Dn(LXX):12:1 Dn(LXX)_12:1_1 Dn(LXX)_12:1_2 Dn(LXX)_12:1_3 Dn(LXX)_12:1_4 Dn(LXX)_12:1_5 Dn(LXX)_12:1_6 Dn(LXX)_12:1_7 Dn(LXX)_12:1_8 Dn(LXX)_12:1_9 Dn(LXX)_12:1_10 Dn(LXX)_12:1_11 Dn(LXX)_12:1_12 Dn(LXX)_12:1_13 Dn(LXX)_12:1_14 Dn(LXX)_12:1_15 Dn(LXX)_12:1_16 Dn(LXX)_12:1_17 Dn(LXX)_12:1_18 Dn(LXX)_12:1_19 Dn(LXX)_12:1_20 Dn(LXX)_12:1_21 Dn(LXX)_12:1_22 Dn(LXX)_12:1_23 Dn(LXX)_12:1_24 Dn(LXX)_12:1_25 Dn(LXX)_12:1_26 Dn(LXX)_12:1_27 Dn(LXX)_12:1_28 Dn(LXX)_12:1_29 Dn(LXX)_12:1_30 Dn(LXX)_12:1_31 Dn(LXX)_12:1_32 Dn(LXX)_12:1_33 Dn(LXX)_12:1_34 Dn(LXX)_12:1_35 Dn(LXX)_12:1_36 Dn(LXX)_12:1_37 Dn(LXX)_12:1_38 Dn(LXX)_12:1_39 Dn(LXX)_12:1_40 Dn(LXX)_12:1_41 Dn(LXX)_12:1_42 Dn(LXX)_12:1_43 Dn(LXX)_12:1_44 Dn(LXX)_12:1_45 Dn(LXX)_12:1_46 Dn(LXX)_12:1_47 Dn(LXX)_12:1_48 Dn(LXX)_12:1_49
Dn(LXX):12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:2 καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναστήσονται, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς ὀνειδισμόν, οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον.
Dn(LXX):12:2 (World English Bible Daniel 12:2) Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
Dn(LXX):12:2 Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. (Daniel 12:2 BT_4)
Dn(LXX):12:2 καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναστήσονται, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς ὀνειδισμόν, οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον.
Dn(LXX):12:2 καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό μέν εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό δέ εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δέ εἰς[1] δια·σπορά, -ᾶς, ἡ καί αἰσχύνη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον
Dn(LXX):12:2 I też, nawet, mianowicie Dużo Do spania do spać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szerokość; szeroko Ziemi/ziemia By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały zaś Do (+przyspieszenie) Obrażaj zaś Do (+przyspieszenie) diaspora I też, nawet, mianowicie ??? aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Dn(LXX):12:2 kai\ polloi\ tO=n kaTeudo/ntOn e)n tO=| pla/tei tE=s gE=s a)nastE/sontai, oi( me\n ei)s DZOE\n ai)O/nion, oi( de\ ei)s o)neidismo/n, oi( de\ ei)s diaspora\n kai\ ai)sCHu/nEn ai)O/nion.
Dn(LXX):12:2 kai polloi tOn kaTeudontOn en tO platei tEs gEs anastEsontai, hoi men eis DZOEn aiOnion, hoi de eis oneidismon, hoi de eis diasporan kai aisCHynEn aiOnion.
Dn(LXX):12:2 C A1P_NPM RA_GPM V1_PAPGPM P RA_DSM A3U_DSM RA_GSF N1_GSF VF_FMI3P RA_NPM x P N1_ASF A1B_ASF RA_NPM x P N2_ASM RA_NPM x P N1A_ASF C N1_ASF A1B_ASF
Dn(LXX):12:2 and also, even, namely much the to sleeping to be sleeping in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the width; wide the earth/land to stand up put up, raise, resurrect the indeed (yet, certainly, surely) into (+acc) life being, living, spirit; alive aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) insult the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) diaspora and also, even, namely ??? aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Dn(LXX):12:2 and many (nom) the (gen) let-them-be-SLEEPING-ing! (classical), while SLEEPING-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) width (dat); wide ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen) they-will-be-STand-ed-UP the (nom) indeed into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) Yet into (+acc) insult (acc) the (nom) Yet into (+acc) diaspora (acc) and ??? (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(LXX):12:2 Dn(LXX)_12:2_1 Dn(LXX)_12:2_2 Dn(LXX)_12:2_3 Dn(LXX)_12:2_4 Dn(LXX)_12:2_5 Dn(LXX)_12:2_6 Dn(LXX)_12:2_7 Dn(LXX)_12:2_8 Dn(LXX)_12:2_9 Dn(LXX)_12:2_10 Dn(LXX)_12:2_11 Dn(LXX)_12:2_12 Dn(LXX)_12:2_13 Dn(LXX)_12:2_14 Dn(LXX)_12:2_15 Dn(LXX)_12:2_16 Dn(LXX)_12:2_17 Dn(LXX)_12:2_18 Dn(LXX)_12:2_19 Dn(LXX)_12:2_20 Dn(LXX)_12:2_21 Dn(LXX)_12:2_22 Dn(LXX)_12:2_23 Dn(LXX)_12:2_24 Dn(LXX)_12:2_25 Dn(LXX)_12:2_26
Dn(LXX):12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:3 καὶ οἱ συνιέντες φανοῦσιν ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους μου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Dn(LXX):12:3 (World English Bible Daniel 12:3) Those who are wise shall shine as the brightness of the expanse; and those who turn many to righteousness as the stars forever and ever.
Dn(LXX):12:3 Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (Daniel 12:3 BT_4)
Dn(LXX):12:3 καὶ οἱ συνιέντες φανοῦσιν ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους μου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Dn(LXX):12:3 καί ὁ ἡ τό συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὡς φωστήρ, -ῆρος, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Dn(LXX):12:3 I też, nawet, mianowicie By rozumieć By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Jak/jak ??? Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Do ??? Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Gwiezdny Nieba/niebo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Dn(LXX):12:3 kai\ oi( sunie/ntes fanou=sin O(s fOstE=res tou= ou)ranou= kai\ oi( katisCHu/ontes tou\s lo/gous mou O(sei\ ta\ a)/stra tou= ou)ranou= ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Dn(LXX):12:3 kai hoi synientes fanusin hOs fOstEres tu uranu kai hoi katisCHyontes tus logus mu hOsei ta astra tu uranu eis ton aiOna tu aiOnos.
Dn(LXX):12:3 C RA_NPM V7_PAPNPM VF2_FAI3P C N3H_NPM RA_GSM N2_GSM C RA_NPM V1_PAPNPM RA_APM N2_APM RP_GS D RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Dn(LXX):12:3 and also, even, namely the to understand to appear look, shew, peer, seem, show as/like ??? the sky/heaven and also, even, namely the to ??? the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I like/approximately [as-if]; to push the star the sky/heaven into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Dn(LXX):12:3 and the (nom) while UNDERSTand-ing (nom|voc) they-will-APPEAR, going-to-APPEAR (fut ptcp) (dat) as/like ???s (nom|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom) while ???-ing (nom|voc) the (acc) words (acc) me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Dn(LXX):12:3 Dn(LXX)_12:3_1 Dn(LXX)_12:3_2 Dn(LXX)_12:3_3 Dn(LXX)_12:3_4 Dn(LXX)_12:3_5 Dn(LXX)_12:3_6 Dn(LXX)_12:3_7 Dn(LXX)_12:3_8 Dn(LXX)_12:3_9 Dn(LXX)_12:3_10 Dn(LXX)_12:3_11 Dn(LXX)_12:3_12 Dn(LXX)_12:3_13 Dn(LXX)_12:3_14 Dn(LXX)_12:3_15 Dn(LXX)_12:3_16 Dn(LXX)_12:3_17 Dn(LXX)_12:3_18 Dn(LXX)_12:3_19 Dn(LXX)_12:3_20 Dn(LXX)_12:3_21 Dn(LXX)_12:3_22 Dn(LXX)_12:3_23 Dn(LXX)_12:3_24
Dn(LXX):12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:4 καὶ σύ, Δανιηλ, κάλυψον τὰ προστάγματα καὶ σφράγισαι τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως ἂν ἀπομανῶσιν οἱ πολλοὶ καὶ πλησθῇ ἡ γῆ ἀδικίας. –
Dn(LXX):12:4 (World English Bible Daniel 12:4) But you, Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run back and forth, and knowledge shall be increased.|
Dn(LXX):12:4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza». (Daniel 12:4 BT_4)
Dn(LXX):12:4 καὶ σύ, Δανιηλ, κάλυψον τὰ προστάγματα καὶ σφράγισαι τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως ἂν ἀπομανῶσιν οἱ πολλοὶ καὶ πλησθῇ γῆ ἀδικίας.
Dn(LXX):12:4 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Δανιήλ, ὁ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) συν·τέλεια, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀ·δικία, -ας, ἡ
Dn(LXX):12:4 I też, nawet, mianowicie Ty Daniel By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany I też, nawet, mianowicie By pieczętować Książka Aż; świtaj Okres czasu Zakończenie Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dużo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ziemi/ziemia Zły uczynki
Dn(LXX):12:4 kai\ su/, *daniEl, ka/luPSon ta\ prosta/gmata kai\ sfra/gisai to\ bibli/on e(/Os kairou= suntelei/as, e(/Os a)/n a)pomanO=sin oi( polloi\ kai\ plEsTE=| E( gE= a)diki/as.
Dn(LXX):12:4 kai sy, daniEl, kalyPSon ta prostagmata kai sfragisai to biblion heOs kairu synteleias, heOs an apomanOsin hoi polloi kai plEsTE hE gE adikias.
Dn(LXX):12:4 C RP_NS N_VSM VA_AAD2S RA_APN N3M_APN C VA_AMD2S RA_ASN N2N_ASN P N2_GSM N1A_GSF C x VD_APS3P RA_NPM A1P_NPM C VS_APS3S RA_NSF N1_NSF N1A_GSF
Dn(LXX):12:4 and also, even, namely you Daniel to cover cloak, veiled, muffled the ć and also, even, namely to seal the book until; dawn period of time completion until; dawn ever (if ever) ć the much and also, even, namely to ??? the earth/land wrongdoing
Dn(LXX):12:4 and you(sg) (nom) Daniel (indecl) do-COVER-you(sg)!, going-to-COVER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) and to-SEAL, be-you(sg)-SEAL-ed!, he/she/it-happens-to-SEAL (opt) the (nom|acc) book (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) completion (gen), completions (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever the (nom) many (nom) and he/she/it-should-be-???-ed the (nom) earth/land (nom|voc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Dn(LXX):12:4 Dn(LXX)_12:4_1 Dn(LXX)_12:4_2 Dn(LXX)_12:4_3 Dn(LXX)_12:4_4 Dn(LXX)_12:4_5 Dn(LXX)_12:4_6 Dn(LXX)_12:4_7 Dn(LXX)_12:4_8 Dn(LXX)_12:4_9 Dn(LXX)_12:4_10 Dn(LXX)_12:4_11 Dn(LXX)_12:4_12 Dn(LXX)_12:4_13 Dn(LXX)_12:4_14 Dn(LXX)_12:4_15 Dn(LXX)_12:4_16 Dn(LXX)_12:4_17 Dn(LXX)_12:4_18 Dn(LXX)_12:4_19 Dn(LXX)_12:4_20 Dn(LXX)_12:4_21 Dn(LXX)_12:4_22 Dn(LXX)_12:4_23 Dn(LXX)_12:4_24
Dn(LXX):12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:5 καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ καὶ ἰδοὺ δύο ἕτεροι εἱστήκεισαν, εἷς ἔνθεν τοῦ ποταμοῦ καὶ εἷς ἔνθεν.
Dn(LXX):12:5 (World English Bible Daniel 12:5) Then I, Daniel, looked, and behold, two others stood, one on the river bank on this side, and the other on the river bank on that side.
Dn(LXX):12:5 Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych ludzi stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. (Daniel 12:5 BT_4)
Dn(LXX):12:5 καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ καὶ ἰδοὺ δύο ἕτεροι εἱστήκεισαν, εἷς ἔνθεν τοῦ ποταμοῦ καὶ εἷς ἔνθεν.
Dn(LXX):12:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔν·θεν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔν·θεν
Dn(LXX):12:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Daniel I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dwa Inny By powodować stać Jeden Na tej stronie, do na tamtym sid Rzeka I też, nawet, mianowicie Jeden Na tej stronie, do na tamtym sid
Dn(LXX):12:5 kai\ ei)=don e)gO\ *daniEl kai\ i)dou\ du/o e(/teroi ei(stE/keisan, ei(=s e)/nTen tou= potamou= kai\ ei(=s e)/nTen.
Dn(LXX):12:5 kai eidon egO daniEl kai idu dyo heteroi heistEkeisan, heis enTen tu potamu kai heis enTen.
Dn(LXX):12:5 C VBI_AAI1S RP_NS N_NSM C I M A1A_NPM VXI_YAI3P A3_NSM D RA_GSM N2_GSM C A3_NSM D
Dn(LXX):12:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I Daniel and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), two other to cause to stand one on this side, to on that sid the river and also, even, namely one on this side, to on that sid
Dn(LXX):12:5 and I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) Daniel (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! two (nom, acc, gen) other (nom) they-had-CAUSE-ed-TO-STand one (nom) on this side, to on that sid the (gen) river (gen) and one (nom) on this side, to on that sid
Dn(LXX):12:5 Dn(LXX)_12:5_1 Dn(LXX)_12:5_2 Dn(LXX)_12:5_3 Dn(LXX)_12:5_4 Dn(LXX)_12:5_5 Dn(LXX)_12:5_6 Dn(LXX)_12:5_7 Dn(LXX)_12:5_8 Dn(LXX)_12:5_9 Dn(LXX)_12:5_10 Dn(LXX)_12:5_11 Dn(LXX)_12:5_12 Dn(LXX)_12:5_13 Dn(LXX)_12:5_14 Dn(LXX)_12:5_15 Dn(LXX)_12:5_16
Dn(LXX):12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:6 καὶ εἶπα τῷ ἑνὶ τῷ περιβεβλημένῳ τὰ βύσσινα τῷ ἐπάνω Πότε οὖν συντέλεια ὧν εἴρηκάς μοι τῶν θαυμαστῶν καὶ ὁ καθαρισμὸς τούτων;
Dn(LXX):12:6 (World English Bible Daniel 12:6) One said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?
Dn(LXX):12:6 Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: «Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?» (Daniel 12:6 BT_4)
Dn(LXX):12:6 καὶ εἶπα τῷ ἑνὶ τῷ περιβεβλημένῳ τὰ βύσσινα τῷ ἐπάνω Πότε οὖν συντέλεια ὧν εἴρηκάς μοι τῶν θαυμαστῶν καὶ καθαρισμὸς τούτων;
Dn(LXX):12:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό βύσσινος -η -ον ὁ ἡ τό ἐπ·άνω πότε[1] οὖν συν·τέλεια, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θαυμαστός -ή -όν καί ὁ ἡ τό καθαρισμός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Dn(LXX):12:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeden By ozdabiać z [rozrzucaj] Zrobiony z świetnego płótna Wyższy przedtem, na górze Kiedy? Dlatego/wtedy Zakończenie Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Ja Cudowny I też, nawet, mianowicie Oczyszczanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Dn(LXX):12:6 kai\ ei)=pa tO=| e(ni\ tO=| peribeblEme/nO| ta\ bu/ssina tO=| e)pa/nO *po/te ou)=n sunte/leia O(=n ei)/rEka/s moi tO=n TaumastO=n kai\ o( kaTarismo\s tou/tOn;
Dn(LXX):12:6 kai eipa tO heni tO peribeblEmenO ta byssina tO epanO pote un synteleia hOn eirEkas moi tOn TaumastOn kai ho kaTarismos tutOn;
Dn(LXX):12:6 C VAI_AAI1S RA_DSM A3_DSM RA_DSM VM_XPPDSM RA_APN A1_APN RA_DSM D D x N1A_NSF RR_GPN VX_XAI2S RP_DS RA_GPM A1_GPM C RA_NSM N2_NSM RD_GPN
Dn(LXX):12:6 and also, even, namely to say/tell the one the to adorn with [throw around] the made of fine linen the upper before, overhead when? therefore/then completion who/whom/which to say/tell I the wonderful and also, even, namely the purification this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Dn(LXX):12:6 and I-SAY/TELL-ed the (dat) one (dat) the (dat) having-been-ADORN-ed-WITH (dat) the (nom|acc) made of fine linen ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) upper when? therefore/then completion (nom|voc) who/whom/which (gen) you(sg)-have-SAY/TELL-ed me (dat) the (gen) wonderful ([Adj] gen) and the (nom) purification (nom) these (gen)
Dn(LXX):12:6 Dn(LXX)_12:6_1 Dn(LXX)_12:6_2 Dn(LXX)_12:6_3 Dn(LXX)_12:6_4 Dn(LXX)_12:6_5 Dn(LXX)_12:6_6 Dn(LXX)_12:6_7 Dn(LXX)_12:6_8 Dn(LXX)_12:6_9 Dn(LXX)_12:6_10 Dn(LXX)_12:6_11 Dn(LXX)_12:6_12 Dn(LXX)_12:6_13 Dn(LXX)_12:6_14 Dn(LXX)_12:6_15 Dn(LXX)_12:6_16 Dn(LXX)_12:6_17 Dn(LXX)_12:6_18 Dn(LXX)_12:6_19 Dn(LXX)_12:6_20 Dn(LXX)_12:6_21 Dn(LXX)_12:6_22
Dn(LXX):12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:7 καὶ ἤκουσα τοῦ περιβεβλημένου τὰ βύσσινα, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ Ἕως καιροῦ συντελείας· καὶ ὕψωσε τὴν δεξιὰν καὶ τὴν ἀριστερὰν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ὤμοσε τὸν ζῶντα εἰς τὸν αἰῶνα θεὸν ὅτι εἰς καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἡ συντέλεια χειρῶν ἀφέσεως λαοῦ ἁγίου, καὶ συντελεσθήσεται πάντα ταῦτα.
Dn(LXX):12:7 (World English Bible Daniel 12:7) I heard the man clothed in linen, who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand to heaven, and swore by him who lives forever that it shall be for a time, times, and a half; and when they have made an end of breaking in pieces the power of the holy people, all these things shall be finished.
Dn(LXX):12:7 I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: «Do czasu, czasów i połowy czasu. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu». (Daniel 12:7 BT_4)
Dn(LXX):12:7 καὶ ἤκουσα τοῦ περιβεβλημένου τὰ βύσσινα, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ Ἕως καιροῦ συντελείας· καὶ ὕψωσε τὴν δεξιὰν καὶ τὴν ἀριστερὰν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ὤμοσε τὸν ζῶντα εἰς τὸν αἰῶνα θεὸν ὅτι εἰς καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ συντέλεια χειρῶν ἀφέσεως λαοῦ ἁγίου, καὶ συντελεσθήσεται πάντα ταῦτα.
Dn(LXX):12:7 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό βύσσινος -η -ον ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) συν·τέλεια, -ας, ἡ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὅτι εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό συν·τέλεια, -ας, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἄφ·εσις, -εως, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο
Dn(LXX):12:7 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć By ozdabiać z [rozrzucaj] Zrobiony z świetnego płótna Kto/, który/, który By być Wyższy przedtem, na górze Woda Rzeka Aż; świtaj Okres czasu Zakończenie I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko W prawo I też, nawet, mianowicie Opuszczał {Lewy} Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By przysięgać Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Bóg  Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Okres czasu I też, nawet, mianowicie Okres czasu I też, nawet, mianowicie Pół Okres czasu Zakończenie Ręka; gorzej Wybaczaj Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Dn(LXX):12:7 kai\ E)/kousa tou= peribeblEme/nou ta\ bu/ssina, o(\s E)=n e)pa/nO tou= u(/datos tou= potamou= *(/eOs kairou= suntelei/as· kai\ u(/PSOse tE\n deXia\n kai\ tE\n a)ristera\n ei)s to\n ou)rano\n kai\ O)/mose to\n DZO=nta ei)s to\n ai)O=na Teo\n o(/ti ei)s kairo\n kai\ kairou\s kai\ E(/misu kairou= E( sunte/leia CHeirO=n a)fe/seOs laou= a(gi/ou, kai\ suntelesTE/setai pa/nta tau=ta.
Dn(LXX):12:7 kai Ekusa tu peribeblEmenu ta byssina, hos En epanO tu hydatos tu potamu eOs kairu synteleias· kai hyPSOse tEn deXian kai tEn aristeran eis ton uranon kai Omose ton DZOnta eis ton aiOna Teon hoti eis kairon kai kairus kai hEmisy kairu hE synteleia CHeirOn afeseOs lau hagiu, kai syntelesTEsetai panta tauta.
Dn(LXX):12:7 C VAI_AAI1S RA_GSM VM_XPPGSM RA_APN A1_APN RR_NSM V9I_IAI3S P RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N2_GSM P N2_GSM N1A_GSF C VAI_AAI3S RA_ASF A1A_ASF C RA_ASF A1A_ASF P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASM V3_PAPASM P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM C P N2_ASM C N2_APM C A3U_ASN N2_GSM RA_NSF N1A_NSF N3_GPF N3I_GSF N2_GSM A1A_GSM C VS_FPI3S A3_NPN RD_NPN
Dn(LXX):12:7 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the to adorn with [throw around] the made of fine linen who/whom/which to be upper before, overhead the water the river until; dawn period of time completion and also, even, namely to elevate/set high the right and also, even, namely the left into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to swear the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever god [see theology] because/that into (+acc) period of time and also, even, namely period of time and also, even, namely half period of time the completion hand; worse pardon people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to complete every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Dn(LXX):12:7 and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) having-been-ADORN-ed-WITH (gen) the (nom|acc) made of fine linen ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-was upper the (gen) water (gen) the (gen) river (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) completion (gen), completions (acc) and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (acc) right ([Adj] acc) and the (acc) left ([Adj] acc) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and he/she/it-SWEAR-ed the (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) god (acc) because/that into (+acc) period of time (acc) and periods of time (acc) and half (nom|acc|voc, voc) period of time (gen) the (nom) completion (nom|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) pardon (gen) people (gen) holy ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-COMPLETE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc)
Dn(LXX):12:7 Dn(LXX)_12:7_1 Dn(LXX)_12:7_2 Dn(LXX)_12:7_3 Dn(LXX)_12:7_4 Dn(LXX)_12:7_5 Dn(LXX)_12:7_6 Dn(LXX)_12:7_7 Dn(LXX)_12:7_8 Dn(LXX)_12:7_9 Dn(LXX)_12:7_10 Dn(LXX)_12:7_11 Dn(LXX)_12:7_12 Dn(LXX)_12:7_13 Dn(LXX)_12:7_14 Dn(LXX)_12:7_15 Dn(LXX)_12:7_16 Dn(LXX)_12:7_17 Dn(LXX)_12:7_18 Dn(LXX)_12:7_19 Dn(LXX)_12:7_20 Dn(LXX)_12:7_21 Dn(LXX)_12:7_22 Dn(LXX)_12:7_23 Dn(LXX)_12:7_24 Dn(LXX)_12:7_25 Dn(LXX)_12:7_26 Dn(LXX)_12:7_27 Dn(LXX)_12:7_28 Dn(LXX)_12:7_29 Dn(LXX)_12:7_30 Dn(LXX)_12:7_31 Dn(LXX)_12:7_32 Dn(LXX)_12:7_33 Dn(LXX)_12:7_34 Dn(LXX)_12:7_35 Dn(LXX)_12:7_36 Dn(LXX)_12:7_37 Dn(LXX)_12:7_38 Dn(LXX)_12:7_39 Dn(LXX)_12:7_40 Dn(LXX)_12:7_41 Dn(LXX)_12:7_42 Dn(LXX)_12:7_43 Dn(LXX)_12:7_44 Dn(LXX)_12:7_45 Dn(LXX)_12:7_46 Dn(LXX)_12:7_47 Dn(LXX)_12:7_48 Dn(LXX)_12:7_49 Dn(LXX)_12:7_50 Dn(LXX)_12:7_51 Dn(LXX)_12:7_52
Dn(LXX):12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:8 καὶ ἐγὼ ἤκουσα καὶ οὐ διενοήθην παρ’ αὐτὸν τὸν καιρὸν καὶ εἶπα Κύριε, τίς ἡ λύσις τοῦ λόγου τούτου, καὶ τίνος αἱ παραβολαὶ αὗται;
Dn(LXX):12:8 (World English Bible Daniel 12:8) I heard, but I didn't understand: then I said, my lord, what shall be the issue of these things?
Dn(LXX):12:8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» (Daniel 12:8 BT_4)
Dn(LXX):12:8 καὶ ἐγὼ ἤκουσα καὶ οὐ διενοήθην παρ’ αὐτὸν τὸν καιρὸν καὶ εἶπα Κύριε, τίς λύσις τοῦ λόγου τούτου, καὶ τίνος αἱ παραβολαὶ αὗται;
Dn(LXX):12:8 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λύσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Dn(LXX):12:8 I też, nawet, mianowicie Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zamierzać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Okres czasu I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Wypuszczaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Dn(LXX):12:8 kai\ e)gO\ E)/kousa kai\ ou) dienoE/TEn par’ au)to\n to\n kairo\n kai\ ei)=pa *ku/rie, ti/s E( lu/sis tou= lo/gou tou/tou, kai\ ti/nos ai( parabolai\ au(=tai;
Dn(LXX):12:8 kai egO Ekusa kai u dienoETEn par’ auton ton kairon kai eipa kyrie, tis hE lysis tu logu tutu, kai tinos hai parabolai hautai;
Dn(LXX):12:8 C RP_NS VAI_AAI1S C D VCI_API1S P RD_ASM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI1S N2_VSM RI_NSM RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RI_GSM RA_NPF N1_NPF RD_NPF
Dn(LXX):12:8 and also, even, namely I to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to purpose frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the period of time and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the release the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Dn(LXX):12:8 and I (nom) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed and not I-was-PURPOSE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (acc) period of time (acc) and I-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom) the (nom) release (nom) the (gen) word (gen) this (gen) and who/what/why (gen) the (nom) parables (nom|voc) these (nom)
Dn(LXX):12:8 Dn(LXX)_12:8_1 Dn(LXX)_12:8_2 Dn(LXX)_12:8_3 Dn(LXX)_12:8_4 Dn(LXX)_12:8_5 Dn(LXX)_12:8_6 Dn(LXX)_12:8_7 Dn(LXX)_12:8_8 Dn(LXX)_12:8_9 Dn(LXX)_12:8_10 Dn(LXX)_12:8_11 Dn(LXX)_12:8_12 Dn(LXX)_12:8_13 Dn(LXX)_12:8_14 Dn(LXX)_12:8_15 Dn(LXX)_12:8_16 Dn(LXX)_12:8_17 Dn(LXX)_12:8_18 Dn(LXX)_12:8_19 Dn(LXX)_12:8_20 Dn(LXX)_12:8_21 Dn(LXX)_12:8_22 Dn(LXX)_12:8_23 Dn(LXX)_12:8_24
Dn(LXX):12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:9 καὶ εἶπέν μοι Ἀπότρεχε, Δανιηλ, ὅτι κατακεκαλυμμένα καὶ ἐσφραγισμένα τὰ προστάγματα, ἕως ἂν
Dn(LXX):12:9 (World English Bible Daniel 12:9) He said, Go your way, Daniel; for the words are shut up and sealed until the time of the end.
Dn(LXX):12:9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. (Daniel 12:9 BT_4)
Dn(LXX):12:9 καὶ εἶπέν μοι Ἀπότρεχε, Δανιηλ, ὅτι κατακεκαλυμμένα καὶ ἐσφραγισμένα τὰ προστάγματα, ἕως ἂν
Dn(LXX):12:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ὅτι κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν
Dn(LXX):12:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Daniel Ponieważ/tamto By przykrywać I też, nawet, mianowicie By pieczętować Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek)
Dn(LXX):12:9 kai\ ei)=pe/n moi *)apo/treCHe, *daniEl, o(/ti katakekalumme/na kai\ e)sfragisme/na ta\ prosta/gmata, e(/Os a)/n
Dn(LXX):12:9 kai eipen moi apotreCHe, daniEl, hoti katakekalymmena kai esfragismena ta prostagmata, heOs an
Dn(LXX):12:9 C VBI_AAI3S RP_DS V1_PAD2S N_VSM C VM_XPPNPN C VM_XPPNPN RA_NPN N3M_NPN C x
Dn(LXX):12:9 and also, even, namely to say/tell I ć Daniel because/that to cover up and also, even, namely to seal the ć until; dawn ever (if ever)
Dn(LXX):12:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) Daniel (indecl) because/that having-been-COVER-ed-UP (nom|acc|voc) and having-been-SEAL-ed (nom|acc|voc) the (nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever
Dn(LXX):12:9 Dn(LXX)_12:9_1 Dn(LXX)_12:9_2 Dn(LXX)_12:9_3 Dn(LXX)_12:9_4 Dn(LXX)_12:9_5 Dn(LXX)_12:9_6 Dn(LXX)_12:9_7 Dn(LXX)_12:9_8 Dn(LXX)_12:9_9 Dn(LXX)_12:9_10 Dn(LXX)_12:9_11 Dn(LXX)_12:9_12 Dn(LXX)_12:9_13
Dn(LXX):12:9 x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:10 πειρασθῶσι καὶ ἁγιασθῶσι πολλοί, καὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁμαρτωλοί· καὶ οὐ μὴ διανοηθῶσι πάντες οἱ ἁμαρτωλοί, καὶ οἱ διανοούμενοι προσέξουσιν.
Dn(LXX):12:10 (World English Bible Daniel 12:10) Many shall purify themselves, and make themselves white, and be refined; but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand; but those who are wise shall understand.
Dn(LXX):12:10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. (Daniel 12:10 BT_4)
Dn(LXX):12:10 πειρασθῶσι καὶ ἁγιασθῶσι πολλοί, καὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁμαρτωλοί· καὶ οὐ μὴ διανοηθῶσι πάντες οἱ ἁμαρτωλοί, καὶ οἱ διανοούμενοι προσέξουσιν.
Dn(LXX):12:10 πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί ὁ ἡ τό δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
Dn(LXX):12:10 zamawiać I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dużo I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Grzeszny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zamierzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzeszny I też, nawet, mianowicie By zamierzać By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne.
Dn(LXX):12:10 peirasTO=si kai\ a(giasTO=si polloi/, kai\ a(ma/rtOsin oi( a(martOloi/· kai\ ou) mE\ dianoETO=si pa/ntes oi( a(martOloi/, kai\ oi( dianoou/menoi prose/Xousin.
Dn(LXX):12:10 peirasTOsi kai hagiasTOsi polloi, kai hamartOsin hoi hamartOloi· kai u mE dianoETOsi pantes hoi hamartOloi, kai hoi dianoumenoi proseXusin.
Dn(LXX):12:10 VS_APS3P C VS_APS3P A1P_NPM C VB_AAS3P RA_NPM A1B_NPM C D D VC_APS3P A3_NPM RA_NPM A1B_NPM C RA_NPM V2_PMPNPM VF_FAI3P
Dn(LXX):12:10 to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy much and also, even, namely to sin the sinful and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to purpose every all, each, every, the whole of the sinful and also, even, namely the to purpose to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important.
Dn(LXX):12:10 they-should-be-PROVE/TEST-ed and they-should-be-CONSECRATE-ed many (nom) and they-should-SIN the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) and not not they-should-be-PURPOSE-ed all (nom|voc) the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) and the (nom) while being-PURPOSE-ed (nom|voc) they-will-PAY HEED, going-to-PAY HEED (fut ptcp) (dat)
Dn(LXX):12:10 Dn(LXX)_12:10_1 Dn(LXX)_12:10_2 Dn(LXX)_12:10_3 Dn(LXX)_12:10_4 Dn(LXX)_12:10_5 Dn(LXX)_12:10_6 Dn(LXX)_12:10_7 Dn(LXX)_12:10_8 Dn(LXX)_12:10_9 Dn(LXX)_12:10_10 Dn(LXX)_12:10_11 Dn(LXX)_12:10_12 Dn(LXX)_12:10_13 Dn(LXX)_12:10_14 Dn(LXX)_12:10_15 Dn(LXX)_12:10_16 Dn(LXX)_12:10_17 Dn(LXX)_12:10_18 Dn(LXX)_12:10_19
Dn(LXX):12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:11 ἀφ’ οὗ ἂν ἀποσταθῇ ἡ θυσία διὰ παντὸς καὶ ἑτοιμασθῇ δοθῆναι τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐνενήκοντα.
Dn(LXX):12:11 (World English Bible Daniel 12:11) From the time that the continual [burnt offering] shall be taken away, and the abomination that makes desolate set up, there shall be one thousand two hundred ninety days.
Dn(LXX):12:11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (Daniel 12:11 BT_4)
Dn(LXX):12:11 ἀφ’ οὗ ἂν ἀποσταθῇ θυσία διὰ παντὸς καὶ ἑτοιμασθῇ δοθῆναι τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐνενήκοντα.
Dn(LXX):12:11 ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐρήμωσις, -εως, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ; χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α ἐνενή·κοντα
Dn(LXX):12:11 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uwalniać Ofiara gnębią, poświęcają Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Do gotowy By dawać Wstręt Spustoszenie Dzień Kilo [jednostka tysiąc]; tysiąc Dwieście Dziewięćdziesiąt
Dn(LXX):12:11 a)f’ ou(= a)/n a)postaTE=| E( Tusi/a dia\ panto\s kai\ e(toimasTE=| doTE=nai to\ bde/lugma tE=s e)rEmO/seOs, E(me/ras CHili/as diakosi/as e)nenE/konta.
Dn(LXX):12:11 af’ hu an apostaTE hE Tysia dia pantos kai hetoimasTE doTEnai to bdelygma tEs erEmOseOs, hEmeras CHilias diakosias enenEkonta.
Dn(LXX):12:11 P D x VC_APS3S RA_NSF N1A_NSF P A3_GSM C VS_APS3S VC_APN RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3I_GSF N1A_APF A1A_APF A1A_APF M
Dn(LXX):12:11 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to disengage the sacrifice victimize, immolate because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of and also, even, namely to ready to give the abomination the devastation day kilo [unit of one thousand]; thousand two hundred ninety
Dn(LXX):12:11 away from (+gen) where; who/whom/which (gen) ever he/she/it-should-be-DISENGAGE-ed the (nom) sacrifice (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) and he/she/it-should-be-READY-ed to-be-GIVE-ed the (nom|acc) abomination (nom|acc|voc) the (gen) devastation (gen) day (gen), days (acc) kilo (nom|voc); thousand (gen), thousand (acc) two hundred (acc) ninety
Dn(LXX):12:11 Dn(LXX)_12:11_1 Dn(LXX)_12:11_2 Dn(LXX)_12:11_3 Dn(LXX)_12:11_4 Dn(LXX)_12:11_5 Dn(LXX)_12:11_6 Dn(LXX)_12:11_7 Dn(LXX)_12:11_8 Dn(LXX)_12:11_9 Dn(LXX)_12:11_10 Dn(LXX)_12:11_11 Dn(LXX)_12:11_12 Dn(LXX)_12:11_13 Dn(LXX)_12:11_14 Dn(LXX)_12:11_15 Dn(LXX)_12:11_16 Dn(LXX)_12:11_17 Dn(LXX)_12:11_18 Dn(LXX)_12:11_19
Dn(LXX):12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:12 μακάριος ὁ ἐμμένων καὶ συνάξει εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.
Dn(LXX):12:12 (World English Bible Daniel 12:12) Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred thirty-five days.
Dn(LXX):12:12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (Daniel 12:12 BT_4)
Dn(LXX):12:12 μακάριος ἐμμένων καὶ συνάξει εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.
Dn(LXX):12:12 μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ; χίλιοι -αι -α τρια·κόσιοι -αι -α τριά·κοντα πέντε
Dn(LXX):12:12 Szczęśliwy By pozostawać wierny do I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Dzień Kilo [jednostka tysiąc]; tysiąc Trzysta Trzydzieści Pięć
Dn(LXX):12:12 maka/rios o( e)mme/nOn kai\ suna/Xei ei)s E(me/ras CHili/as triakosi/as tria/konta pe/nte.
Dn(LXX):12:12 makarios ho emmenOn kai synaXei eis hEmeras CHilias triakosias triakonta pente.
Dn(LXX):12:12 A1A_NSM RA_NSM V1_PAPNSM C VF_FAI3S P N1A_APF A1A_APF A1A_APF M M
Dn(LXX):12:12 fortunate the to remain faithful to and also, even, namely to gather together into (+acc) day kilo [unit of one thousand]; thousand three hundred thirty five
Dn(LXX):12:12 fortunate ([Adj] nom) the (nom) while REMAIN FAITHFUL TO-ing (nom) and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) into (+acc) day (gen), days (acc) kilo (nom|voc); thousand (gen), thousand (acc) three hundred (acc) thirty five
Dn(LXX):12:12 Dn(LXX)_12:12_1 Dn(LXX)_12:12_2 Dn(LXX)_12:12_3 Dn(LXX)_12:12_4 Dn(LXX)_12:12_5 Dn(LXX)_12:12_6 Dn(LXX)_12:12_7 Dn(LXX)_12:12_8 Dn(LXX)_12:12_9 Dn(LXX)_12:12_10 Dn(LXX)_12:12_11
Dn(LXX):12:12 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):12:13 καὶ σὺ βάδισον ἀναπαύου· ἔτι γάρ εἰσιν ἡμέραι καὶ ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ ἀναπαύσῃ καὶ ἀναστήσῃ ἐπὶ τὴν δόξαν σου εἰς συντέλειαν ἡμερῶν.
Dn(LXX):12:13 (World English Bible Daniel 12:13) But go you your way until the end; for you shall rest, and shall stand in your lot, at the end of the days.
Dn(LXX):12:13 Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni». (Daniel 12:13 BT_4)
Dn(LXX):12:13 καὶ σὺ βάδισον ἀναπαύου· ἔτι γάρ εἰσιν ἡμέραι καὶ ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ ἀναπαύσῃ καὶ ἀναστήσῃ ἐπὶ τὴν δόξαν σου εἰς συντέλειαν ἡμερῶν.
Dn(LXX):12:13 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἔτι γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὥρα, -ας, ἡ εἰς[1] ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) συν·τέλεια, -ας, ἡ καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(LXX):12:13 I też, nawet, mianowicie Ty By odświeżać się powracaj do życia Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak By iść; by być Dzień I też, nawet, mianowicie Godzina Do (+przyspieszenie) Do zajmuje pełności Zakończenie I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Zakończenie Dzień
Dn(LXX):12:13 kai\ su\ ba/dison a)napau/ou· e)/ti ga/r ei)sin E(me/rai kai\ O(=rai ei)s a)naplE/rOsin suntelei/as, kai\ a)napau/sE| kai\ a)nastE/sE| e)pi\ tE\n do/Xan sou ei)s sunte/leian E(merO=n.
Dn(LXX):12:13 kai sy badison anapauu· eti gar eisin hEmerai kai hOrai eis anaplErOsin synteleias, kai anapausE kai anastEsE epi tEn doXan su eis synteleian hEmerOn.
Dn(LXX):12:13 C RP_NS VA_AAD2S V1_PMD2S D x V9_PAI3P N1A_NPF C N1A_NPF P N3I_ASF N1A_GSF C VF_FMI2S C VF_FMI2S P RA_ASF N1S_ASF RP_GS P N1A_ASF N1A_GPF
Dn(LXX):12:13 and also, even, namely you ć to refresh revive yet/still for since, as to go; to be day and also, even, namely hour into (+acc) to occupies fills completion and also, even, namely to refresh revive and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg) into (+acc) completion day
Dn(LXX):12:13 and you(sg) (nom) be-you(sg)-being-REFRESH-ed! yet/still for he/she/it-is-GO-ing; they-are days (nom|voc) and hours (nom|voc) into (+acc) they-should-be-OCCUPIES-ing completion (gen), completions (acc) and you(sg)-will-be-REFRESH-ed, he/she/it-should-REFRESH, you(sg)-should-be-REFRESH-ed and you(sg)-will-be-STand-ed-UP, he/she/it-should-STand-UP, you(sg)-should-be-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) completion (acc) days (gen)
Dn(LXX):12:13 Dn(LXX)_12:13_1 Dn(LXX)_12:13_2 Dn(LXX)_12:13_3 Dn(LXX)_12:13_4 Dn(LXX)_12:13_5 Dn(LXX)_12:13_6 Dn(LXX)_12:13_7 Dn(LXX)_12:13_8 Dn(LXX)_12:13_9 Dn(LXX)_12:13_10 Dn(LXX)_12:13_11 Dn(LXX)_12:13_12 Dn(LXX)_12:13_13 Dn(LXX)_12:13_14 Dn(LXX)_12:13_15 Dn(LXX)_12:13_16 Dn(LXX)_12:13_17 Dn(LXX)_12:13_18 Dn(LXX)_12:13_19 Dn(LXX)_12:13_20 Dn(LXX)_12:13_21 Dn(LXX)_12:13_22 Dn(LXX)_12:13_23 Dn(LXX)_12:13_24
Dn(LXX):12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x