Est:5:1 καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡς ἐπαύσατο προσευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς θεραπείας καὶ περιεβάλετο τὴν δόξαν αὐτῆς
Est:5:1 And it came to pass on the third day, when she had ceased praying, that she put off her mean dress, and put on her glorious apparel.
Est:5:1 Est 5,1 BT_4 Trzeciego dnia Estera ubrała się po królewsku i weszła do wewnętrznego dziedzińca domu królewskiego, naprzeciw pokojów króla. Król siedział wtedy na królewskim tronie w sali królewskiej naprzeciw bramy wejściowej pałacu. Trzeciego dnia, gdy skończyła się modlić, zdjęła szaty pokutne i przyodziała się we wspaniałości swoje.
Est:5:1 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡς ἐπαύσατο προσευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς θεραπείας καὶ περιεβάλετο τὴν δόξαν αὐτῆς
Est:5:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὡς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεραπεία, -ας, ἡ καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:5:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Trzeci Jak/jak By przestawać By modlić się się By rozbierać się Ubierająca część garderoby, płaszcz Traktowanie I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo
Est:5:1 *kai\ e)genE/TE e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, O(s e)pau/sato proseuCHome/nE, e)Xedu/sato ta\ i(ma/tia tE=s Terapei/as kai\ perieba/leto tE\n do/Xan au)tE=s
Est:5:1 kai egenETE en tE hEmera tE tritE, hOs epausato proseuCHomenE, eXedysato ta himatia tEs Terapeias kai periebaleto tEn doXan autEs
Est:5:1 C VCI_API3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VAI_AMI3S V1_PMPNSF VAI_AMI3S RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF C VBI_AMI3S RA_ASF N1S_ASF RD_GSF
Est:5:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third as/like to cease to pray to undress the clothing garment, cloak the treatment and also, even, namely to adorn with [throw around] the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same
Est:5:1   he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) as/like he/she/it-was-CEASE-ed while being-PRAY-ed (nom|voc) he/she/it-was-UNDRESS-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) the (gen) treatment (gen), treatments (acc) and he/she/it-was-ADORN-ed-WITH the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Est:5:1 Est_5:1_1 Est_5:1_2 Est_5:1_3 Est_5:1_4 Est_5:1_5 Est_5:1_6 Est_5:1_7 Est_5:1_8 Est_5:1_9 Est_5:1_10 Est_5:1_11 Est_5:1_12 Est_5:1_13 Est_5:1_14 Est_5:1_15 Est_5:1_16 Est_5:1_17 Est_5:1_18 Est_5:1_19 Est_5:1_20
Est:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:1a καὶ γενηθεῖσα ἐπιφανὴς ἐπικαλεσαμένη τὸν πάντων ἐπόπτην θεὸν καὶ σωτῆρα παρέλαβεν τὰς δύο ἅβρας καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο ὡς τρυφερευομένη, ἡ δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει κουφίζουσα τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς,
Est:5:1a a) And being splendidly arrayed, and having called upon God the Overseer and Preserver of all things, she took her two maids, and she leaned upon one, as a delicate female, and the other followed bearing her train.
Est:5:1a a) A gdy już wyglądała wspaniale, pomodliwszy się do Boga, który widzi wszystko i ocala, wzięła ze sobą dwie służebnice. Na jednej z nich opierała się jakby omdlewająca z rozkoszy, a druga szła za nią, powiewną czyniąc jej szatę przez jej podtrzymywanie.
Est:5:1a καὶ γενηθεῖσα ἐπιφανὴς ἐπικαλεσαμένη τὸν πάντων ἐπόπτην θεὸν καὶ σωτῆρα παρέλαβεν τὰς δύο ἅβρας καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο ὡς τρυφερευομένη, δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει κουφίζουσα τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς,
Est:5:1a καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπι·φανής -ές ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπ·όπτης, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ καί σωτήρ, -ῆρος, ὁ παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί ὁ ἡ τό μέν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   ὡς   ὁ ἡ τό δέ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) κουφίζω (κουφιζ-, κουφι(ε)·[σ]-, κουφι·σ-, -, -, κουφισ·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·δυσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Est:5:1a I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W pełnym widoku {zamiarze} By odwiedzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Świadek naoczny; obserwator Bóg  I też, nawet, mianowicie Zbawiciela wybawca By zagarniać Dwa I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Jeden Jak/jak zaś Inny By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Do ??? Ubieranie się On/ona/to/to samo
Est:5:1a kai\ genETei=sa e)pifanE\s e)pikalesame/nE to\n pa/ntOn e)po/ptEn Teo\n kai\ sOtE=ra pare/laben ta\s du/o a(/bras kai\ tE=| me\n mia=| e)pErei/deto O(s trufereuome/nE, E( de\ e(te/ra e)pEkolou/Tei koufi/DZousa tE\n e)/ndusin au)tE=s,
Est:5:1a kai genETeisa epifanEs epikalesamenE ton pantOn epoptEn Teon kai sOtEra parelaben tas dyo habras kai tE men mia epEreideto hOs tryfereuomenE, hE de hetera epEkoluTei kufiDZusa tEn endysin autEs,
Est:5:1a C VC_APPNSF A3H_NSF VA_AMPNSF RA_ASM A3_GPN N1M_ASM N2_ASM C N3H_ASM VBI_AAI3S RA_APF M N1A_APF C RA_DSF x A1A_DSF V1I_IMI3S C V1_PMPNSF RA_NSF x A1A_NSF V2I_IAI3S V1_PAPNSF RA_ASF N3I_ASF RD_GSF
Est:5:1a and also, even, namely to become become, happen in full view to call upon the every all, each, every, the whole of eyewitness; observer god [see theology] and also, even, namely Savior rescuer to take along the two ć and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) one ć as/like ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] other to follow in succession [succeed] to ??? the dressing he/she/it/same
Est:5:1a and                                                        
Est:5:1a Est_5:1a_1 Est_5:1a_2 Est_5:1a_3 Est_5:1a_4 Est_5:1a_5 Est_5:1a_6 Est_5:1a_7 Est_5:1a_8 Est_5:1a_9 Est_5:1a_10 Est_5:1a_11 Est_5:1a_12 Est_5:1a_13 Est_5:1a_14 Est_5:1a_15 Est_5:1a_16 Est_5:1a_17 Est_5:1a_18 Est_5:1a_19 Est_5:1a_20 Est_5:1a_21 Est_5:1a_22 Est_5:1a_23 Est_5:1a_24 Est_5:1a_25 Est_5:1a_26 Est_5:1a_27 Est_5:1a_28 Est_5:1a_29
Est:5:1a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:1b καὶ αὐτὴ ἐρυθριῶσα ἀκμῇ κάλλους αὐτῆς, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἱλαρὸν ὡς προσφιλές, ἡ δὲ καρδία αὐτῆς ἀπεστενωμένη ἀπὸ τοῦ φόβου.
Est:5:1b b) And she was blooming in the perfection of her beauty; and her face was cheerful, and it were benevolent, but her heart was straitened for fear.
Est:5:1b b) I zapłonęła wdziękiem swej piękności, a oblicze jej rozweseliło się niby upojonej miłością, lecz serce miała ściśnięte strachem i lękiem.
Est:5:1b καὶ αὐτὴ ἐρυθριῶσα ἀκμῇ κάλλους αὐτῆς, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἱλαρὸν ὡς προσφιλές, δὲ καρδία αὐτῆς ἀπεστενωμένη ἀπὸ τοῦ φόβου.
Est:5:1b καί αὐτός αὐτή αὐτό       αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἱλαρός -ά -όν ὡς προσ·φιλής -ές ὁ ἡ τό δέ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἀπό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Est:5:1b I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Twarz On/ona/to/to samo Wesoły Jak/jak Wdzięczny zaś Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię]; by bać się
Est:5:1b kai\ au)tE\ e)ruTriO=sa a)kmE=| ka/llous au)tE=s, kai\ to\ pro/sOpon au)tE=s i(laro\n O(s prosfile/s, E( de\ kardi/a au)tE=s a)pestenOme/nE a)po\ tou= fo/bou.
Est:5:1b kai autE eryTriOsa akmE kallus autEs, kai to prosOpon autEs hilaron hOs prosfiles, hE de kardia autEs apestenOmenE apo tu fobu.
Est:5:1b C RD_NSF V3_PAPNSF N1_DSF N3E_GSN RD_GSF C RA_NSN N2N_NSN RD_GSF A1A_NSN C A3H_NSN RA_NSF x N1A_NSF RD_GSF VM_XMPNSF P RA_GSM N2_GSM
Est:5:1b and also, even, namely he/she/it/same ć ć ć he/she/it/same and also, even, namely the face he/she/it/same cheerful as/like grateful the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fear [see phobia]; to fear
Est:5:1b                                          
Est:5:1b Est_5:1b_1 Est_5:1b_2 Est_5:1b_3 Est_5:1b_4 Est_5:1b_5 Est_5:1b_6 Est_5:1b_7 Est_5:1b_8 Est_5:1b_9 Est_5:1b_10 Est_5:1b_11 Est_5:1b_12 Est_5:1b_13 Est_5:1b_14 Est_5:1b_15 Est_5:1b_16 Est_5:1b_17 Est_5:1b_18 Est_5:1b_19 Est_5:1b_20 Est_5:1b_21
Est:5:1b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:1c καὶ εἰσελθοῦσα πάσας τὰς θύρας κατέστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ πᾶσαν στολὴν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ ἐνεδεδύκει, ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτελῶν, καὶ ἦν φοβερὸς σφόδρα.
Est:5:1c c) And having passed through all the doors, she stood before the king: and he was sitting upon his royal throne, and he had put on all his glorious apparel, covered all over with gold and precious stones, and was very terrible.
Est:5:1c c) I przeszedłszy przez wszystkie bramy stanęła przed królem. A on siedział na tronie swego królestwa, strojny we wszystkie swoje wspaniałe szaty, cały w złocie i drogich kamieniach, i był bardzo surowy.
Est:5:1c καὶ εἰσελθοῦσα πάσας τὰς θύρας κατέστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ πᾶσαν στολὴν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ ἐνεδεδύκει, ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτελῶν, καὶ ἦν φοβερὸς σφόδρα.
Est:5:1c καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ; ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὅλος -η -ον διά χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί λίθος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φοβερός -ά -όν σφόδρα
Est:5:1c I też, nawet, mianowicie By wchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drzwi brama By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały W obecności z (+informacja); ??? Król I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szyku uniform, kostium, prośba Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]; by być widocznym On/ona/to/to samo By ubierać Cały Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Złoty; złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Kamień Kosztowny I też, nawet, mianowicie By być Przestraszanie (przerażanie) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Est:5:1c kai\ ei)selTou=sa pa/sas ta\s Tu/ras kate/stE e)nO/pion tou= basile/Os, kai\ au)to\s e)ka/TEto e)pi\ tou= Tro/nou tE=s basilei/as au)tou= kai\ pa=san stolE\n tE=s e)pifanei/as au)tou= e)nededu/kei, o(/los dia\ CHrusou= kai\ li/TOn polutelO=n, kai\ E)=n fobero\s sfo/dra.
Est:5:1c kai eiselTusa pasas tas Tyras katestE enOpion tu basileOs, kai autos ekaTEto epi tu Tronu tEs basileias autu kai pasan stolEn tEs epifaneias autu enededykei, holos dia CHrysu kai liTOn polytelOn, kai En foberos sfodra.
Est:5:1c C VB_AAPNSF A1S_APF RA_APF N1A_APF VHI_AAI3S P RA_GSM N3V_GSM C RD_NSM V1I_IAI3S P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C A1S_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM VXI_YAI3S A1_NSM P N2_GSM C N2_GPM A3_GPM C V9_IAI3S A1A_NSM D
Est:5:1c and also, even, namely to enter every all, each, every, the whole of; to sprinkle the door gate to enable lay, render widowed in the presence of (+gen); ??? the king and also, even, namely he/she/it/same to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne the kingdom he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle array uniform, costume, suit the appearance [epiphany]; to show he/she/it/same to clothe whole because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) gold; gold/golden; to gild and also, even, namely stone expensive and also, even, namely to be frightening (terrifying) vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Est:5:1c                                                                      
Est:5:1c Est_5:1c_1 Est_5:1c_2 Est_5:1c_3 Est_5:1c_4 Est_5:1c_5 Est_5:1c_6 Est_5:1c_7 Est_5:1c_8 Est_5:1c_9 Est_5:1c_10 Est_5:1c_11 Est_5:1c_12 Est_5:1c_13 Est_5:1c_14 Est_5:1c_15 Est_5:1c_16 Est_5:1c_17 Est_5:1c_18 Est_5:1c_19 Est_5:1c_20 Est_5:1c_21 Est_5:1c_22 Est_5:1c_23 Est_5:1c_24 Est_5:1c_25 Est_5:1c_26 Est_5:1c_27 Est_5:1c_28 Est_5:1c_29 Est_5:1c_30 Est_5:1c_31 Est_5:1c_32 Est_5:1c_33 Est_5:1c_34 Est_5:1c_35
Est:5:1c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:1d καὶ ἄρας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξῃ ἐν ἀκμῇ θυμοῦ ἔβλεψεν, καὶ ἔπεσεν ἡ βασίλισσα καὶ μετέβαλεν τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν ἐκλύσει καὶ κατεπέκυψεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς ἅβρας τῆς προπορευομένης.
Est:5:1d d) And having raised his face resplendent with glory, he looked with intense anger: and the queen fell, and changed her colour as she fainted; and she bowed herself upon the head of the maid that went before her.
Est:5:1d d) I podniósł majestatyczne swe oblicze, i spojrzał w największym gniewie. A królowa zachwiała się, zmieniła swój wygląd, zbladła i pochyliła się na głowę służącej, która ją wyprzedzała.
Est:5:1d καὶ ἄρας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξῃ ἐν ἀκμῇ θυμοῦ ἔβλεψεν, καὶ ἔπεσεν βασίλισσα καὶ μετέβαλεν τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν ἐκλύσει καὶ κατεπέκυψεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς ἅβρας τῆς προπορευομένης.
Est:5:1d καί ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐν   θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ καί μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) καί   ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -)
Est:5:1d I też, nawet, mianowicie Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Twarz On/ona/to/to samo By palić się Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać By widzieć I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Królowa I też, nawet, mianowicie By metabolizować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zaniechać (bądź słaby) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa By iść przedtem
Est:5:1d kai\ a)/ras to\ pro/sOpon au)tou= pepurOme/non do/XE| e)n a)kmE=| Tumou= e)/blePSen, kai\ e)/pesen E( basi/lissa kai\ mete/balen to\ CHrO=ma au)tE=s e)n e)klu/sei kai\ katepe/kuPSen e)pi\ tE\n kefalE\n tE=s a(/bras tE=s proporeuome/nEs.
Est:5:1d kai aras to prosOpon autu pepyrOmenon doXE en akmE Tymu eblePSen, kai epesen hE basilissa kai metebalen to CHrOma autEs en eklysei kai katepekyPSen epi tEn kefalEn tEs habras tEs proporeuomenEs.
Est:5:1d C VA_AAPNSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VM_XMPASN N1S_DSF P N1_DSF N2_GSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF C VBI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF P N3I_DSF C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF RA_GSF V1_PMPGSF
Est:5:1d and also, even, namely curse; to lift/pick up take up, tote, raise the face he/she/it/same to burn glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger to see and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the queen and also, even, namely to metabolize the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to give up (be faint) and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć the to go before
Est:5:1d   curse (gen), curses (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc)                                               the (acc)          
Est:5:1d Est_5:1d_1 Est_5:1d_2 Est_5:1d_3 Est_5:1d_4 Est_5:1d_5 Est_5:1d_6 Est_5:1d_7 Est_5:1d_8 Est_5:1d_9 Est_5:1d_10 Est_5:1d_11 Est_5:1d_12 Est_5:1d_13 Est_5:1d_14 Est_5:1d_15 Est_5:1d_16 Est_5:1d_17 Est_5:1d_18 Est_5:1d_19 Est_5:1d_20 Est_5:1d_21 Est_5:1d_22 Est_5:1d_23 Est_5:1d_24 Est_5:1d_25 Est_5:1d_26 Est_5:1d_27 Est_5:1d_28 Est_5:1d_29 Est_5:1d_30 Est_5:1d_31
Est:5:1d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:1e καὶ μετέβαλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως εἰς πραύτητα, καὶ ἀγωνιάσας ἀνεπήδησεν ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἀνέλαβεν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ, μέχρις οὗ κατέστη, καὶ παρεκάλει αὐτὴν λόγοις εἰρηνικοῖς καὶ εἶπεν αὐτῇ
Est:5:1e e) But God changed the spirit of the king gentleness, and in intense feeling he sprang from off his throne, and took her into his arms, until she recovered: and he comforted her with peaceable words, and said to her,
Est:5:1e e) I przemienił Bóg usposobienie króla na łaskawe, tak że zaniepokojony zeskoczył ze swego tronu i wziął ją w ramiona, aż przyszła do przytomności. I odezwał się do niej bardzo łagodnie, i rzekł jej:
Est:5:1e καὶ μετέβαλεν θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως εἰς πραύτητα, καὶ ἀγωνιάσας ἀνεπήδησεν ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἀνέλαβεν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ, μέχρις οὗ κατέστη, καὶ παρεκάλει αὐτὴν λόγοις εἰρηνικοῖς καὶ εἶπεν αὐτῇ
Est:5:1e καί μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   ἀνα·πηδάω (-, -, ανα+πηδη·σ-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἀγκάλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μέχρι/μέχρις οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:5:1e I też, nawet, mianowicie By metabolizować Bóg  Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Król Do (+przyspieszenie) Pokora I też, nawet, mianowicie By stawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obejmowanie uzbrajają zginaną rękę {broń}, dają się porównają do ß?????? - Ręka {Broń}. On/ona/to/to samo Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
Est:5:1e kai\ mete/balen o( Teo\s to\ pneu=ma tou= basile/Os ei)s prau/tEta, kai\ a)gOnia/sas a)nepE/dEsen a)po\ tou= Tro/nou au)tou= kai\ a)ne/laben au)tE\n e)pi\ ta\s a)gka/las au)tou=, me/CHris ou(= kate/stE, kai\ pareka/lei au)tE\n lo/gois ei)rEnikoi=s kai\ ei)=pen au)tE=|
Est:5:1e kai metebalen ho Teos to pneuma tu basileOs eis prautEta, kai agOniasas anepEdEsen apo tu Tronu autu kai anelaben autEn epi tas ankalas autu, meCHris hu katestE, kai parekalei autEn logois eirEnikois kai eipen autE
Est:5:1e C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM P N3_ASF C VA_AAPNSM VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_ASF P RA_APF N1_APF RD_GSM P RR_GSM VHI_AAI3S C V2I_IAI3S RD_ASF N2_DPM A1_DPM C VBI_AAI3S RD_DSF
Est:5:1e and also, even, namely to metabolize the god [see theology] the spirit breath, spiritual utterance, wind the king into (+acc) humility and also, even, namely ć to stand up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the throne he/she/it/same and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the embracing arm a bent arm, compare to βραχίων - arm. he/she/it/same until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enable lay, render widowed and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful and also, even, namely to say/tell he/she/it/same
Est:5:1e                                                                      
Est:5:1e Est_5:1e_1 Est_5:1e_2 Est_5:1e_3 Est_5:1e_4 Est_5:1e_5 Est_5:1e_6 Est_5:1e_7 Est_5:1e_8 Est_5:1e_9 Est_5:1e_10 Est_5:1e_11 Est_5:1e_12 Est_5:1e_13 Est_5:1e_14 Est_5:1e_15 Est_5:1e_16 Est_5:1e_17 Est_5:1e_18 Est_5:1e_19 Est_5:1e_20 Est_5:1e_21 Est_5:1e_22 Est_5:1e_23 Est_5:1e_24 Est_5:1e_25 Est_5:1e_26 Est_5:1e_27 Est_5:1e_28 Est_5:1e_29 Est_5:1e_30 Est_5:1e_31 Est_5:1e_32 Est_5:1e_33 Est_5:1e_34 Est_5:1e_35
Est:5:1e x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:1f Τί ἐστιν, Εσθηρ; ἐγὼ ὁ ἀδελφός σου, θάρσει, οὐ μὴ ἀποθάνῃς, ὅτι κοινὸν τὸ πρόσταγμα ἡμῶν ἐστιν· πρόσελθε.
Est:5:1f f) What is the matter, Esther? I am thy brother; be of good cheer, thou shalt not die, for our command is openly declared to thee, Draw nigh. (Esther 5:1 Brenton)
Est:5:1f f) «Cóż ci to, Estero? Jam brat twój, bądź dobrej myśli! Nie umrzesz, ponieważ nasze zarządzenie odnosi się do ogółu, przybliż się!» (Est 5:1BT_4)
Est:5:1f Τί ἐστιν, Εσθηρ; ἐγὼ ἀδελφός σου, θάρσει, οὐ μὴ ἀποθάνῃς, ὅτι κοινὸν τὸ πρόσταγμα ἡμῶν ἐστιν· πρόσελθε.
Est:5:1f τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι κοινός -ή -όν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Est:5:1f Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ja Brat Ty; twój/twój(sg) Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać Ponieważ/tamto Wspólny/wulgarny Ja By być By nadchodzić
Est:5:1f *ti/ e)stin, *esTEr; e)gO\ o( a)delfo/s sou, Ta/rsei, ou) mE\ a)poTa/nE|s, o(/ti koino\n to\ pro/stagma E(mO=n e)stin· pro/selTe.
Est:5:1f ti estin, esTEr; egO ho adelfos su, Tarsei, u mE apoTanEs, hoti koinon to prostagma hEmOn estin· proselTe.
Est:5:1f RI_NSN V9_PAI3S N_VSF RP_NS RA_NSM N2_NSM RP_GS V2_PAD2S D D VB_AAS2S C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GP V9_PAI3S VB_AAD2S
Est:5:1f who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be ć I the brother you; your/yours(sg) heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) οὐχ before rough breathing not to die because/that common/vulgar the ć I to be to approach
Est:5:1f                                    
Est:5:1f Est_5:1f_1 Est_5:1f_2 Est_5:1f_3 Est_5:1f_4 Est_5:1f_5 Est_5:1f_6 Est_5:1f_7 Est_5:1f_8 Est_5:1f_9 Est_5:1f_10 Est_5:1f_11 Est_5:1f_12 Est_5:1f_13 Est_5:1f_14 Est_5:1f_15 Est_5:1f_16 Est_5:1f_17 Est_5:1f_18
Est:5:1f x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:2 καὶ ἄρας τὴν χρυσῆν ῥάβδον ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς καὶ ἠσπάσατο αὐτὴν καὶ εἶπεν Λάλησόν μοι.
Est:5:2 Esther 5,2 Brenton And having raised the golden sceptre he laid it upon her neck, and embraced her, and said, Speak to me.
Est:5:2 Est 5,2 BT_4 A gdy król zobaczył królowę Esterę, stojącą na dziedzińcu, znalazła ona łaskę w oczach jego i wyciągnął król do Estery złote berło, które miał w ręce, i zbliżyła się Estera, i dotknęła się końca berła. I wyciągnął złote berło, i położył je na szyi jej, i pocałował ją, i rzekł: «Mów do mnie!»
Est:5:2 καὶ ἄρας τὴν χρυσῆν ῥάβδον ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς καὶ ἠσπάσατο αὐτὴν καὶ εἶπεν Λάλησόν μοι.
Est:5:2 καί ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ῥάβδος, -ου, ἡ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Est:5:2 I też, nawet, mianowicie Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Złoty/złoty Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By witać (mile widziany, salutuj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By mówić Ja
Est:5:2 kai\ a)/ras tE\n CHrusE=n r(a/bdon e)pe/TEken e)pi\ to\n tra/CHElon au)tE=s kai\ E)spa/sato au)tE\n kai\ ei)=pen *la/lEso/n moi.
Est:5:2 kai aras tEn CHrysEn rabdon epeTEken epi ton traCHElon autEs kai Espasato autEn kai eipen lalEson moi.
Est:5:2 C VA_AAPNSM RA_ASF A1C_ASF N2_ASF VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSF C VAI_AMI3S RD_ASF C VBI_AAI3S VA_AAD2S RP_DS
Est:5:2 and also, even, namely curse; to lift/pick up take up, tote, raise the gold/golden hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same and also, even, namely to greet (welcome, salute) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to speak I
Est:5:2       gold/golden ([Adj] acc) hooked staff (acc) he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-was-GREET-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat)
Est:5:2 Est_5:2_1 Est_5:2_2 Est_5:2_3 Est_5:2_4 Est_5:2_5 Est_5:2_6 Est_5:2_7 Est_5:2_8 Est_5:2_9 Est_5:2_10 Est_5:2_11 Est_5:2_12 Est_5:2_13 Est_5:2_14 Est_5:2_15 Est_5:2_16 Est_5:2_17
Est:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:2a καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, κύριε, ὡς ἄγγελον θεοῦ, καὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου ἀπὸ φόβου τῆς δόξης σου· ὅτι θαυμαστὸς εἶ, κύριε, καὶ τὸ πρόσωπόν σου χαρίτων μεστόν.
Est:5:2a a) And she said to him, I saw thee, my lord, as an angel of God, and my heart was troubled for fear of thy glory; for thou, my lord, art to be wondered at, and thy face is full of grace.
Est:5:2a a) I rzekła do niego: «Ujrzałam cię, panie, jak anioła Bożego i zatrwożyło się serce moje od strachu przed majestatem twoim, ponieważ jesteś godny podziwu, panie, a oblicze twoje jest pełne wdzięku».
Est:5:2a καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, κύριε, ὡς ἄγγελον θεοῦ, καὶ ἐταράχθη καρδία μου ἀπὸ φόβου τῆς δόξης σου· ὅτι θαυμαστὸς εἶ, κύριε, καὶ τὸ πρόσωπόν σου χαρίτων μεστόν.
Est:5:2a καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ἄγγελος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι θαυμαστός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα μεστός -ή -όν
Est:5:2a I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię]; by bać się Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Cudowny By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Twarz Ty; twój/twój(sg) Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Pełny
Est:5:2a kai\ ei)=pen au)tO=| *ei)=do/n se, ku/rie, O(s a)/ggelon Teou=, kai\ e)tara/CHTE E( kardi/a mou a)po\ fo/bou tE=s do/XEs sou· o(/ti Taumasto\s ei)=, ku/rie, kai\ to\ pro/sOpo/n sou CHari/tOn mesto/n.
Est:5:2a kai eipen autO eidon se, kyrie, hOs angelon Teu, kai etaraCHTE hE kardia mu apo fobu tEs doXEs su· hoti Taumastos ei, kyrie, kai to prosOpon su CHaritOn meston.
Est:5:2a C VBI_AAI3S RD_DSM VAI_AAI1S RP_AS N2_VSM C N2_ASM N2_GSM C VQI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N2_GSM RA_GSF N1S_GSF RP_GS C A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM C RA_NSN N2N_NSN RP_GS N3T_GPF A1_NSN
Est:5:2a and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) god [see theology] and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fear [see phobia]; to fear the glory/awesomeness you; your/yours(sg) because/that wonderful to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the face you; your/yours(sg) favor/grace [see charity] full
Est:5:2a and he/she/it-SAY/TELL-ed                                                      
Est:5:2a Est_5:2a_1 Est_5:2a_2 Est_5:2a_3 Est_5:2a_4 Est_5:2a_5 Est_5:2a_6 Est_5:2a_7 Est_5:2a_8 Est_5:2a_9 Est_5:2a_10 Est_5:2a_11 Est_5:2a_12 Est_5:2a_13 Est_5:2a_14 Est_5:2a_15 Est_5:2a_16 Est_5:2a_17 Est_5:2a_18 Est_5:2a_19 Est_5:2a_20 Est_5:2a_21 Est_5:2a_22 Est_5:2a_23 Est_5:2a_24 Est_5:2a_25 Est_5:2a_26 Est_5:2a_27 Est_5:2a_28 Est_5:2a_29
Est:5:2a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:2b ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεως αὐτῆς, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐταράσσετο, καὶ πᾶσα ἡ θεραπεία αὐτοῦ παρεκάλει αὐτήν.
Est:5:2b b) And while she was speaking, she fainted and fell. Then the king was troubled, and all his servants comforted her. (Esther 5:2 Brenton)
Est:5:2b b) A gdy to mówiła, znowu upadła z wyczerpania. Król zaś przestraszył się, a cała służba jego pocieszała ją. (Est 5:2 BT_4)
Est:5:2b ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεως αὐτῆς, καὶ βασιλεὺς ἐταράσσετο, καὶ πᾶσα θεραπεία αὐτοῦ παρεκάλει αὐτήν.
Est:5:2b ἐν δέ ὁ ἡ τό δια·λέγομαι (δια+λεγ-, -, δια+λεξ-, -, -, δια+λεχ·θ-/δια+λεγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεραπεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:5:2b W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By rozumować wydawać, trzymać rozmowę z, dyskutować, wydawać, wykładać, mówić artykułowanie On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Traktowanie On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo
Est:5:2b e)n de\ tO=| diale/gesTai au)tE\n e)/pesen a)po\ e)klu/seOs au)tE=s, kai\ o( basileu\s e)tara/sseto, kai\ pa=sa E( Terapei/a au)tou= pareka/lei au)tE/n.
Est:5:2b en de tO dialegesTai autEn epesen apo eklyseOs autEs, kai ho basileus etarasseto, kai pasa hE Terapeia autu parekalei autEn.
Est:5:2b P x RA_DSN V1_PMN RD_ASF VAI_AAI3S P N3I_GSF RD_GSF C RA_NSM N3V_NSM V1I_IMI3S C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM V2I_IAI3S RD_ASF
Est:5:2b in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to reason to discourse, hold talk with, discuss, discourse, lecture, speak articulately he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć he/she/it/same and also, even, namely the king to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely every all, each, every, the whole of the treatment he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same
Est:5:2b                     the (nom) king (nom)                
Est:5:2b Est_5:2b_1 Est_5:2b_2 Est_5:2b_3 Est_5:2b_4 Est_5:2b_5 Est_5:2b_6 Est_5:2b_7 Est_5:2b_8 Est_5:2b_9 Est_5:2b_10 Est_5:2b_11 Est_5:2b_12 Est_5:2b_13 Est_5:2b_14 Est_5:2b_15 Est_5:2b_16 Est_5:2b_17 Est_5:2b_18 Est_5:2b_19 Est_5:2b_20
Est:5:2b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:3 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Τί θέλεις, Εσθηρ, καὶ τί σού ἐστιν τὸ ἀξίωμα; ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου καὶ ἔσται σοι.
Est:5:3 And the king said, What wilt thou, Esther? and what is thy request? ask even to the half of my kingdom, and it shall be thine. (Esther 5:3 Brenton)
Est:5:3 I rzekł król do niej: «Co ci się stało, królowo Estero, i jaka jest prośba twoja? - choćby to była połowa królestwa, będzie ci dane». (Est 5:3 BT_4)
Est:5:3 καὶ εἶπεν βασιλεύς Τί θέλεις, Εσθηρ, καὶ τί σού ἐστιν τὸ ἀξίωμα; ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου καὶ ἔσται σοι.
Est:5:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)   καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Est:5:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) By być Aż; świtaj Pół Królestwo Ja I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Est:5:3 kai\ ei)=pen o( basileu/s *ti/ Te/leis, *esTEr, kai\ ti/ sou/ e)stin to\ a)Xi/Oma; e(/Os tou= E(mi/sous tE=s basilei/as mou kai\ e)/stai soi.
Est:5:3 kai eipen ho basileus ti Teleis, esTEr, kai ti su estin to aXiOma; heOs tu hEmisus tEs basileias mu kai estai soi.
Est:5:3 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RI_ASN V1_PAI2S N_VSF C RI_NSN RP_GS V9_PAI3S RA_NSN N3M_NSN P RA_GSN A3U_GSN RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VF_FMI3S RP_DS
Est:5:3 and also, even, namely to say/tell the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to want want, wish, desire ć and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg) to be the ć until; dawn the half the kingdom I and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Est:5:3         who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-WANT-ing   and who/what/why (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is the (nom|acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) half (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) me (gen) and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Est:5:3 Est_5:3_1 Est_5:3_2 Est_5:3_3 Est_5:3_4 Est_5:3_5 Est_5:3_6 Est_5:3_7 Est_5:3_8 Est_5:3_9 Est_5:3_10 Est_5:3_11 Est_5:3_12 Est_5:3_13 Est_5:3_14 Est_5:3_15 Est_5:3_16 Est_5:3_17 Est_5:3_18 Est_5:3_19 Est_5:3_20 Est_5:3_21 Est_5:3_22
Est:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:4 εἶπεν δὲ Εσθηρ Ἡμέρα μου ἐπίσημος σήμερόν ἐστιν· εἰ οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, ἐλθάτω καὶ αὐτὸς καὶ Αμαν εἰς τὴν δοχήν, ἣν ποιήσω σήμερον.
Est:5:4 And Esther said, To-day is my great day: if then it seem good to the king, let both him and Aman come to the feast which I will prepare this day. (Esther 5:4 Brenton)
Est:5:4 Na to Estera odpowiedziała: «Jeśli się to podoba królowi, to niech przyjdą król i Haman na ucztę, którą ja przygotowałam dla niego». (Est 5:4 BT_4)
Est:5:4 εἶπεν δὲ Εσθηρ Ἡμέρα μου ἐπίσημος σήμερόν ἐστιν· εἰ οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, ἐλθάτω καὶ αὐτὸς καὶ Αμαν εἰς τὴν δοχήν, ἣν ποιήσω σήμερον.
Est:5:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί·σημος -ον σήμερον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰ οὖν δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό καί   εἰς[1] ὁ ἡ τό δοχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σήμερον
Est:5:4 By mówić/opowiadaj zaś Dzień Ja Wspaniały Dzisiaj dzień By być Jeżeli Dlatego/wtedy By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Król By przychodzić I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Święto (przyjęcie) Kto/, który/, który By czynić/rób Dzisiaj dzień
Est:5:4 ei)=pen de\ *esTEr *(Eme/ra mou e)pi/sEmos sE/mero/n e)stin· ei) ou)=n dokei= tO=| basilei=, e)lTa/tO kai\ au)to\s kai\ *aman ei)s tE\n doCHE/n, E(\n poiE/sO sE/meron.
Est:5:4 eipen de esTEr hEmera mu episEmos sEmeron estin· ei un dokei tO basilei, elTatO kai autos kai aman eis tEn doCHEn, hEn poiEsO sEmeron.
Est:5:4 VBI_AAI3S x N_NSF N1A_NSF RP_GS A1B_NSF D V9_PAI3S C x V2_PAI3S RA_DSM N3V_DSM VA_AAD3S C RD_NSM C N_NSM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VF_FAI1S D
Est:5:4 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć day I splendid today day to be if therefore/then to expect to seem, to please, to seem good to the king to come and also, even, namely he/she/it/same and also, even, namely ć into (+acc) the feast (reception) who/whom/which to do/make today day
Est:5:4 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   day (nom|voc) me (gen) splendid ([Adj] nom) today he/she/it-is if therefore/then he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! the (dat) king (dat) let-him/her/it-COME! and he/it/same (nom) and   into (+acc) the (acc) feast (acc) who/whom/which (acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE today
Est:5:4 Est_5:4_1 Est_5:4_2 Est_5:4_3 Est_5:4_4 Est_5:4_5 Est_5:4_6 Est_5:4_7 Est_5:4_8 Est_5:4_9 Est_5:4_10 Est_5:4_11 Est_5:4_12 Est_5:4_13 Est_5:4_14 Est_5:4_15 Est_5:4_16 Est_5:4_17 Est_5:4_18 Est_5:4_19 Est_5:4_20 Est_5:4_21 Est_5:4_22 Est_5:4_23 Est_5:4_24
Est:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:5 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Κατασπεύσατε Αμαν, ὅπως ποιήσωμεν τὸν λόγον Εσθηρ· καὶ παραγίνονται ἀμφότεροι εἰς τὴν δοχήν, ἣν εἶπεν Εσθηρ.
Est:5:5 And the king said, Hasten Aman hither, that we may perform the word of Esther. So they both come to the feast of which Esther had spoken. (Esther 5:5 Brenton)
Est:5:5 I rzekł król: «Zawołajcie szybko Hamana, aby spełnił wolę Estery». Tak przyszli król i Haman na ucztę, którą Estera wydała. (Est 5:5 BT_4)
Est:5:5 καὶ εἶπεν βασιλεύς Κατασπεύσατε Αμαν, ὅπως ποιήσωμεν τὸν λόγον Εσθηρ· καὶ παραγίνονται ἀμφότεροι εἰς τὴν δοχήν, ἣν εἶπεν Εσθηρ.
Est:5:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ     ὅπως ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἀμφότεροι -αι -α εἰς[1] ὁ ἡ τό δοχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)  
Est:5:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By czynić/rób Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Obaj Do (+przyspieszenie) Święto (przyjęcie) Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj
Est:5:5 kai\ ei)=pen o( basileu/s *kataspeu/sate *aman, o(/pOs poiE/sOmen to\n lo/gon *esTEr· kai\ paragi/nontai a)mfo/teroi ei)s tE\n doCHE/n, E(\n ei)=pen *esTEr.
Est:5:5 kai eipen ho basileus kataspeusate aman, hopOs poiEsOmen ton logon esTEr· kai paraginontai amfoteroi eis tEn doCHEn, hEn eipen esTEr.
Est:5:5 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAD2P N_ASM C VA_AAS1P RA_ASM N2_ASM N_GSF C V1_PMI3P A1_NPM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VBI_AAI3S N_NSF
Est:5:5 and also, even, namely to say/tell the king ć ć so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to do/make the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near both into (+acc) the feast (reception) who/whom/which to say/tell ć
Est:5:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom)     this is how we-should-DO/MAKE the (acc) word (acc)   and they-are-being-COME-ed-INTO-BEING both (nom|voc) into (+acc) the (acc) feast (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed  
Est:5:5 Est_5:5_1 Est_5:5_2 Est_5:5_3 Est_5:5_4 Est_5:5_5 Est_5:5_6 Est_5:5_7 Est_5:5_8 Est_5:5_9 Est_5:5_10 Est_5:5_11 Est_5:5_12 Est_5:5_13 Est_5:5_14 Est_5:5_15 Est_5:5_16 Est_5:5_17 Est_5:5_18 Est_5:5_19 Est_5:5_20
Est:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:6 ἐν δὲ τῷ πότῳ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Εσθηρ Τί ἐστιν, βασίλισσα Εσθηρ; καὶ ἔσται σοι ὅσα ἀξιοῖς.
Est:5:6 And at the banquet the king said to Esther, What is thy request, queen Esther? speak, and thou shalt have all that thou requirest. (Esther 5:6 Brenton)
Est:5:6 I odezwał się król do Estery po napiciu się wina: «Jakie jest życzenie twoje, a będzie spełnione, i co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie się». (Est 5:6 BT_4)
Est:5:6 ἐν δὲ τῷ πότῳ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Εσθηρ Τί ἐστιν, βασίλισσα Εσθηρ; καὶ ἔσται σοι ὅσα ἀξιοῖς.
Est:5:6 ἐν δέ ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασίλισσα, -ης, ἡ   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅσος -η -ον ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-)
Est:5:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Królowa I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tyleż/wiele jak Odpowiedni wart zachodu; wartościowy; by uważać godny
Est:5:6 e)n de\ tO=| po/tO| ei)=pen o( basileu\s pro\s *esTEr *ti/ e)stin, basi/lissa *esTEr; kai\ e)/stai soi o(/sa a)Xioi=s.
Est:5:6 en de tO potO eipen ho basileus pros esTEr ti estin, basilissa esTEr; kai estai soi hosa aXiois.
Est:5:6 P x RA_DSN N2N_DSN VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASF RI_NSN V9_PAI3S N1_VSF N_VSF C VF_FMI3S RP_DS A1_APN V4_PAI2S
Est:5:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the drinking party; drink to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be queen ć and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub as much/many as eligible worthwhile; valuable; to deem worthy
Est:5:6 in/among/by (+dat) Yet the (dat) drinking party (dat); drink (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   who/what/why (nom|acc) he/she/it-is queen (nom|voc)   and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) as much/many as (nom|acc) eligible ([Adj] dat); you(sg)-are-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-should-be-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-happen-to-be-DEEM-ing-WORTHY (opt)
Est:5:6 Est_5:6_1 Est_5:6_2 Est_5:6_3 Est_5:6_4 Est_5:6_5 Est_5:6_6 Est_5:6_7 Est_5:6_8 Est_5:6_9 Est_5:6_10 Est_5:6_11 Est_5:6_12 Est_5:6_13 Est_5:6_14 Est_5:6_15 Est_5:6_16 Est_5:6_17 Est_5:6_18
Est:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:7 καὶ εἶπεν Τὸ αἴτημά μου καὶ τὸ ἀξίωμά μου·
Est:5:7 And she said, My request and my petition are: (Esther 5:7 Brenton)
Est:5:7 Na to odpowiedziała Estera i rzekła: «Oto życzenie moje i moja prośba: (Est 5:7 BT_4)
Est:5:7 καὶ εἶπεν Τὸ αἴτημά μου καὶ τὸ ἀξίωμά μου·
Est:5:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό αἴτημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Est:5:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Prośba Ja I też, nawet, mianowicie Ja
Est:5:7 kai\ ei)=pen *to\ ai)/tEma/ mou kai\ to\ a)Xi/Oma/ mou·
Est:5:7 kai eipen to aitEma mu kai to aXiOma mu·
Est:5:7 C VBI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C RA_NSN N3M_NSN RP_GS
Est:5:7 and also, even, namely to say/tell the request I and also, even, namely the ć I
Est:5:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) request (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc)   me (gen)
Est:5:7 Est_5:7_1 Est_5:7_2 Est_5:7_3 Est_5:7_4 Est_5:7_5 Est_5:7_6 Est_5:7_7 Est_5:7_8 Est_5:7_9
Est:5:7 x x x x x x x x x
Est:5:8 εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, ἐλθάτω ὁ βασιλεὺς καὶ Αμαν ἐπὶ τὴν αὔριον εἰς τὴν δοχήν, ἣν ποιήσω αὐτοῖς, καὶ αὔριον ποιήσω τὰ αὐτά.
Est:5:8 if I have found favour in the sight of the king, let the king and Aman come again to-morrow to the feast which I shall prepare for them, and to-morrow I will do the same. (Esther 5:8 Brenton)
Est:5:8 Jeśli król darzy mnie życzliwością i jeśli król uznaje za słuszne spełnić moje życzenie i uczynić zadość mojej prośbie, to niech przyjdzie król z Hamanem jeszcze jutro na ucztę, którą przygotowałam dla nich, a jutro uczynię wedle słowa króla». (Est 5:8 BT_4)
Est:5:8 εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, ἐλθάτω βασιλεὺς καὶ Αμαν ἐπὶ τὴν αὔριον εἰς τὴν δοχήν, ἣν ποιήσω αὐτοῖς, καὶ αὔριον ποιήσω τὰ αὐτά.
Est:5:8 εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί   ἐπί ὁ ἡ τό αὔριον εἰς[1] ὁ ἡ τό δοχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὔριον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Est:5:8 Jeżeli By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W obecności z (+informacja); ??? Król By przychodzić Król I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Następny dnia/jutro Do (+przyspieszenie) Święto (przyjęcie) Kto/, który/, który By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro By czynić/rób On/ona/to/to samo
Est:5:8 ei) eu(=ron CHa/rin e)nO/pion tou= basile/Os, e)lTa/tO o( basileu\s kai\ *aman e)pi\ tE\n au)/rion ei)s tE\n doCHE/n, E(\n poiE/sO au)toi=s, kai\ au)/rion poiE/sO ta\ au)ta/.
Est:5:8 ei heuron CHarin enOpion tu basileOs, elTatO ho basileus kai aman epi tEn aurion eis tEn doCHEn, hEn poiEsO autois, kai aurion poiEsO ta auta.
Est:5:8 C VB_AAI1S N3_ASF P RA_GSM N3V_GSM VA_AAD3S RA_NSM N3V_NSM C N_NSM P RA_ASF D P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VF_FAI1S RD_DPM C D VF_FAI1S RA_APN RD_APN
Est:5:8 if to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in the presence of (+gen); ??? the king to come the king and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the next day/tomorrow into (+acc) the feast (reception) who/whom/which to do/make he/she/it/same and also, even, namely next day/tomorrow to do/make the he/she/it/same
Est:5:8 if do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) let-him/her/it-COME! the (nom) king (nom) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) next day/tomorrow into (+acc) the (acc) feast (acc) who/whom/which (acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE them/same (dat) and next day/tomorrow I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (nom|acc) they/them/same (nom|acc)
Est:5:8 Est_5:8_1 Est_5:8_2 Est_5:8_3 Est_5:8_4 Est_5:8_5 Est_5:8_6 Est_5:8_7 Est_5:8_8 Est_5:8_9 Est_5:8_10 Est_5:8_11 Est_5:8_12 Est_5:8_13 Est_5:8_14 Est_5:8_15 Est_5:8_16 Est_5:8_17 Est_5:8_18 Est_5:8_19 Est_5:8_20 Est_5:8_21 Est_5:8_22 Est_5:8_23 Est_5:8_24 Est_5:8_25
Est:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:9 καὶ ἐξῆλθεν ὁ Αμαν ἀπὸ τοῦ βασιλέως ὑπερχαρὴς εὐφραινόμενος· ἐν δὲ τῷ ἰδεῖν Αμαν Μαρδοχαῖον τὸν Ιουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ ἐθυμώθη σφόδρα.
Est:5:9 So Aman went out from the king very glad and merry: but when Aman saw Mardochaeus the Jew in the court, he was greatly enraged. (Esther 5:9 Brenton)
Est:5:9 I wyszedł Haman w dniu tym wesoły i dobrej myśli. Ale gdy ujrzał Haman Mardocheusza w Bramie Królewskiej, a on ani nie wstał, ani się nie poruszył przed nim, napełnił się Haman gniewem na Mardocheusza. (Est 5:9 BT_4)
Est:5:9 Καὶ ἐξῆλθεν Αμαν ἀπὸ τοῦ βασιλέως ὑπερχαρὴς εὐφραινόμενος· ἐν δὲ τῷ ἰδεῖν Αμαν Μαρδοχαῖον τὸν Ιουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ ἐθυμώθη σφόδρα.
Est:5:9 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν δέ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)     ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σφόδρα
Est:5:9 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} By rozgniewać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Est:5:9 *kai\ e)XE=lTen o( *aman a)po\ tou= basile/Os u(perCHarE\s eu)fraino/menos· e)n de\ tO=| i)dei=n *aman *mardoCHai=on to\n *ioudai=on e)n tE=| au)lE=| e)TumO/TE sfo/dra.
Est:5:9 kai eXElTen ho aman apo tu basileOs hyperCHarEs eufrainomenos· en de tO idein aman mardoCHaion ton iudaion en tE aulE eTymOTE sfodra.
Est:5:9 C VBI_AAI3S RA_NSM N_NSM P RA_GSM N3V_GSM A3_NSM V1_PMPNSM P x RA_DSN VB_AAN N_ASM N2_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1_DSF VCI_API3S D
Est:5:9 and also, even, namely to come out the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the king ć to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć ć the Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute to anger vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Est:5:9 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom)   away from (+gen) the (gen) king (gen)   while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom) in/among/by (+dat) Yet the (dat) to-SEE     the (acc) Jewish ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed he/she/it-was-ANGER-ed vehement,
Est:5:9 Est_5:9_1 Est_5:9_2 Est_5:9_3 Est_5:9_4 Est_5:9_5 Est_5:9_6 Est_5:9_7 Est_5:9_8 Est_5:9_9 Est_5:9_10 Est_5:9_11 Est_5:9_12 Est_5:9_13 Est_5:9_14 Est_5:9_15 Est_5:9_16 Est_5:9_17 Est_5:9_18 Est_5:9_19 Est_5:9_20 Est_5:9_21 Est_5:9_22
Est:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:10 καὶ εἰσελθὼν εἰς τὰ ἴδια ἐκάλεσεν τοὺς φίλους καὶ Ζωσαραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
Est:5:10 And having gone into his own house, he called his friends, and his wife Zosara. (Esther 5:10 Brenton)
Est:5:10 Mimo tego opanował się Haman i poszedł do domu. Potem posłał zaproszenie, aby przyszli przyjaciele i jego żona - Zeresz. (Est 5:10 BT_4)
Est:5:10 καὶ εἰσελθὼν εἰς τὰ ἴδια ἐκάλεσεν τοὺς φίλους καὶ Ζωσαραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
Est:5:10 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό φίλος -η -ον καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Est:5:10 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Własny prywatnie By nazywać rozmowę Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo
Est:5:10 kai\ ei)selTO\n ei)s ta\ i)/dia e)ka/lesen tou\s fi/lous kai\ *DZOsaran tE\n gunai=ka au)tou=
Est:5:10 kai eiselTOn eis ta idia ekalesen tus filus kai DZOsaran tEn gynaika autu
Est:5:10 C VB_AAPNSM P RA_APN A1A_APN VAI_AAI3S RA_APM A1_APM C N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM
Est:5:10 and also, even, namely to enter into (+acc) the own privately to call call the friend companion and also, even, namely ć the woman/wife he/she/it/same
Est:5:10 and upon ENTER-ing (nom) into (+acc) the (nom|acc) own (nom|acc|voc), own (nom|voc) he/she/it-CALL-ed the (acc) friend ([Adj] acc) and   the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen)
Est:5:10 Est_5:10_1 Est_5:10_2 Est_5:10_3 Est_5:10_4 Est_5:10_5 Est_5:10_6 Est_5:10_7 Est_5:10_8 Est_5:10_9 Est_5:10_10 Est_5:10_11 Est_5:10_12 Est_5:10_13
Est:5:10 x x x x x x x x x x x x x
Est:5:11 καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς τὸν πλοῦτον αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν, ἣν ὁ βασιλεὺς αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὡς ἐποίησεν αὐτὸν πρωτεύειν καὶ ἡγεῖσθαι τῆς βασιλείας.
Est:5:11 And he shewed them his wealth, and the glory with which the king had invested him, and how he had caused him to take precedence and bear chief rule in the kingdom. (Esther 5:11 Brenton)
Est:5:11 I opowiedział im Haman o wspaniałości bogactwa swego i o mnóstwie synów swoich i o wszystkim, jak to wielkim uczynił go król i jak wyniósł go nad książąt i sługi królewskie. (Est 5:11 BT_4)
Est:5:11 καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς τὸν πλοῦτον αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν, ἣν βασιλεὺς αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὡς ἐποίησεν αὐτὸν πρωτεύειν καὶ ἡγεῖσθαι τῆς βασιλείας.
Est:5:11 καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) καί ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρωτεύω (πρωτευ-, -, -, -, -, -) καί ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ
Est:5:11 I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Kto/, który/, który Król On/ona/to/to samo Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na I też, nawet, mianowicie Jak/jak By czynić/rób On/ona/to/to samo By być pierwszy I też, nawet, mianowicie By uważać Królestwo
Est:5:11 kai\ u(pe/deiXen au)toi=s to\n plou=ton au)tou= kai\ tE\n do/Xan, E(\n o( basileu\s au)tO=| perie/TEken, kai\ O(s e)poi/Esen au)to\n prOteu/ein kai\ E(gei=sTai tE=s basilei/as.
Est:5:11 kai hypedeiXen autois ton pluton autu kai tEn doXan, hEn ho basileus autO perieTEken, kai hOs epoiEsen auton prOteuein kai hEgeisTai tEs basileias.
Est:5:11 C VAI_AAI3S RD_DPM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_ASF N1S_ASF RR_ASF RA_NSM N3V_NSM RD_DSM VAI_AAI3S C C VAI_AAI3S RD_ASM V1_PAN C V2_PMN RA_GSF N1A_GSF
Est:5:11 and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same the wealth/abundance he/she/it/same and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to who/whom/which the king he/she/it/same to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon and also, even, namely as/like to do/make he/she/it/same to be first and also, even, namely to deem the kingdom
Est:5:11 and he/she/it-MAKE KNOWN-ed them/same (dat) the (acc) wealth/abundance (acc) him/it/same (gen) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) who/whom/which (acc) the (nom) king (nom) him/it/same (dat) he/she/it-AROUND ABOUT-ed and as/like he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (acc) to-be-BE-ing-FIRST and to-be-being-DEEM-ed the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)
Est:5:11 Est_5:11_1 Est_5:11_2 Est_5:11_3 Est_5:11_4 Est_5:11_5 Est_5:11_6 Est_5:11_7 Est_5:11_8 Est_5:11_9 Est_5:11_10 Est_5:11_11 Est_5:11_12 Est_5:11_13 Est_5:11_14 Est_5:11_15 Est_5:11_16 Est_5:11_17 Est_5:11_18 Est_5:11_19 Est_5:11_20 Est_5:11_21 Est_5:11_22 Est_5:11_23
Est:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:12 καὶ εἶπεν Αμαν Οὐ κέκληκεν ἡ βασίλισσα μετὰ τοῦ βασιλέως οὐδένα εἰς τὴν δοχὴν ἀλλ’ ἢ ἐμέ, καὶ εἰς τὴν αὔριον κέκλημαι·
Est:5:12 And Aman said, The queen has called no one to the feast with the king but me, and I am invited to-morrow. (Esther 5:12 Brenton)
Est:5:12 I mówił Haman: «Nawet królowa Estera nikogo oprócz mnie nie zaprosiła na ucztę z królem, którą wydała, a także na jutro mam zaproszenie do niej razem z królem. (Est 5:12 BT_4)
Est:5:12 καὶ εἶπεν Αμαν Οὐ κέκληκεν βασίλισσα μετὰ τοῦ βασιλέως οὐδένα εἰς τὴν δοχὴν ἀλλ’ ἐμέ, καὶ εἰς τὴν αὔριον κέκλημαι·
Est:5:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰς[1] ὁ ἡ τό δοχή, -ῆς, ἡ ἀλλά ἤ[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αὔριον καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Est:5:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Królowa Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Nie jeden (nic, nikt) Do (+przyspieszenie) Święto (przyjęcie) Ale Albo Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Następny dnia/jutro By nazywać rozmowę
Est:5:12 kai\ ei)=pen *aman *ou) ke/klEken E( basi/lissa meta\ tou= basile/Os ou)de/na ei)s tE\n doCHE\n a)ll’ E)\ e)me/, kai\ ei)s tE\n au)/rion ke/klEmai·
Est:5:12 kai eipen aman u keklEken hE basilissa meta tu basileOs udena eis tEn doCHEn all’ E eme, kai eis tEn aurion keklEmai·
Est:5:12 C VBI_AAI3S N_NSM D VX_XAI3S RA_NSF N1A_NSF P RA_GSM N3V_GSM A3_ASM P RA_ASF N1_ASF C C RP_AS C P RA_ASF D VM_XMI1S
Est:5:12 and also, even, namely to say/tell ć οὐχ before rough breathing to call call the queen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king not one (nothing, no one) into (+acc) the feast (reception) but or I; my/mine and also, even, namely into (+acc) the next day/tomorrow to call call
Est:5:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   not he/she/it-has-CALL-ed the (nom) queen (nom|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) not one (acc) into (+acc) the (acc) feast (acc) but or me (acc); my/mine (voc) and into (+acc) the (acc) next day/tomorrow I-have-been-CALL-ed
Est:5:12 Est_5:12_1 Est_5:12_2 Est_5:12_3 Est_5:12_4 Est_5:12_5 Est_5:12_6 Est_5:12_7 Est_5:12_8 Est_5:12_9 Est_5:12_10 Est_5:12_11 Est_5:12_12 Est_5:12_13 Est_5:12_14 Est_5:12_15 Est_5:12_16 Est_5:12_17 Est_5:12_18 Est_5:12_19 Est_5:12_20 Est_5:12_21 Est_5:12_22
Est:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:5:13 καὶ ταῦτά μοι οὐκ ἀρέσκει, ὅταν ἴδω Μαρδοχαῖον τὸν Ιουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ.
Est:5:13 But these things please me not, while I see Mardochaeus the Jew in the court. (Esther 5:13 Brenton)
Est:5:13 Lecz wszystko to jest dla mnie niczym, jak długo patrzę na Mardocheusza, Żyda siedzącego w Bramie». (Est 5:13 BT_4)
Est:5:13 καὶ ταῦτά μοι οὐκ ἀρέσκει, ὅταν ἴδω Μαρδοχαῖον τὸν Ιουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ.
Est:5:13 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -)
Est:5:13 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja ??? Przed przydechem mocnym Do proszę Ilekroć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić}
Est:5:13 kai\ tau=ta/ moi ou)k a)re/skei, o(/tan i)/dO *mardoCHai=on to\n *ioudai=on e)n tE=| au)lE=|.
Est:5:13 kai tauta moi uk areskei, hotan idO mardoCHaion ton iudaion en tE aulE.
Est:5:13 C RD_NPN RP_DS D V1_PAI3S D VB_AAS1S N2_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1_DSF
Est:5:13 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I οὐχ before rough breathing to please whenever to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute
Est:5:13 and these (nom|acc) me (dat) not he/she/it-is-PLEASE-ing, you(sg)-are-being-PLEASE-ed (classical) whenever I-should-SEE   the (acc) Jewish ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed
Est:5:13 Est_5:13_1 Est_5:13_2 Est_5:13_3 Est_5:13_4 Est_5:13_5 Est_5:13_6 Est_5:13_7 Est_5:13_8 Est_5:13_9 Est_5:13_10 Est_5:13_11 Est_5:13_12 Est_5:13_13
Est:5:13 x x x x x x x x x x x x x
Est:5:14 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ζωσαρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ φίλοι Κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεντήκοντα, ὄρθρου δὲ εἰπὸν τῷ βασιλεῖ καὶ κρεμασθήτω Μαρδοχαῖος ἐπὶ τοῦ ξύλου· σὺ δὲ εἴσελθε εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασιλεῖ καὶ εὐφραίνου. καὶ ἤρεσεν τὸ ῥῆμα τῷ Αμαν, καὶ ἡτοιμάσθη τὸ ξύλον.
Est:5:14 And Zosara his wife and his friends said to him, Let there be a gallows made for thee of fifty cubits, and in the morning do thou speak to the king, and let Mardochaeus be hanged on the gallows: but do thou go in to the feast with the king, and be merry. And the saying pleased Aman, and the gallows was prepared. (Esther 5:14 Brenton)
Est:5:14 Na to odpowiedziała mu jego żona, Zeresz, i wszyscy przyjaciele jego: «Niech postawią drzewo wielkie na pięćdziesiąt łokci, a rano powiedz królowi, niech powieszą na nim Mardocheusza, i idź wesół na ucztę z królem!» Spodobała się ta rada Hamanowi i rozkazał postawić drzewo. (Est 5:14 BT_4)
Est:5:14 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ζωσαρα γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ φίλοι Κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεντήκοντα, ὄρθρου δὲ εἰπὸν τῷ βασιλεῖ καὶ κρεμασθήτω Μαρδοχαῖος ἐπὶ τοῦ ξύλου· σὺ δὲ εἴσελθε εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασιλεῖ καὶ εὐφραίνου. καὶ ἤρεσεν τὸ ῥῆμα τῷ Αμαν, καὶ ἡτοιμάσθη τὸ ξύλον.
Est:5:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ξύλον, -ου, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα ὄρθρος, -ου, ὁ δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό δοχή, -ῆς, ἡ σύν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό
Est:5:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Łokieć Pięćdziesiąt Świtaj zaś By mówić/opowiadaj Król I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Ty zaś By wchodzić Do (+przyspieszenie) Święto (przyjęcie) Razem z/włączając (+dat) Król I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie Do proszę Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Do gotowy Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Est:5:14 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *DZOsara E( gunE\ au)tou= kai\ oi( fi/loi *kopE/tO soi Xu/lon pECHO=n pentE/konta, o)/rTrou de\ ei)po\n tO=| basilei= kai\ kremasTE/tO *mardoCHai=os e)pi\ tou= Xu/lou· su\ de\ ei)/selTe ei)s tE\n doCHE\n su\n tO=| basilei= kai\ eu)frai/nou. kai\ E)/resen to\ r(E=ma tO=| *aman, kai\ E(toima/sTE to\ Xu/lon.
Est:5:14 kai eipen pros auton DZOsara hE gynE autu kai hoi filoi kopEtO soi Xylon pECHOn pentEkonta, orTru de eipon tO basilei kai kremasTEtO mardoCHaios epi tu Xylu· sy de eiselTe eis tEn doCHEn syn tO basilei kai eufrainu. kai Eresen to rEma tO aman, kai hEtoimasTE to Xylon.
Est:5:14 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM C RA_NPM A1_NPM VA_AAD3S RP_DS N2N_ASN N3U_GPM M N2_GSM x VA_AAD2S RA_DSM N3V_DSM C VS_APD3S N2_NSM P RA_GSN N2N_GSN RP_NS x VB_AAD2S P RA_ASF N1_ASF P RA_DSM N3V_DSM C V1_PMD2S C VAI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RA_DSM N_DSM C VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN
Est:5:14 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the friend companion; to kiss buss, lip, osculate to cut off cut, slash, chip, skive you; your/yours(sg); to rub worn, rub tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. cubit fifty dawn δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the king and also, even, namely to hung up suspended ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) the feast (reception) together with/including (+dat) the king and also, even, namely to celebrate/be merry and also, even, namely to please the declaration statement, utterance the ć and also, even, namely to ready the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Est:5:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) and the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) let-him/her/it-be-CUT OFF-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) tree/wooden thing (nom|acc|voc) cubits (gen) fifty dawn (gen) Yet do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) king (dat) and let-him/her/it-be-HUNG UP-ed!   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tree/wooden thing (gen) you(sg) (nom) Yet do-ENTER-you(sg)! into (+acc) the (acc) feast (acc) together with/including (+dat) the (dat) king (dat) and be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and he/she/it-PLEASE-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (dat)   and he/she/it-was-READY-ed the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc)
Est:5:14 Est_5:14_1 Est_5:14_2 Est_5:14_3 Est_5:14_4 Est_5:14_5 Est_5:14_6 Est_5:14_7 Est_5:14_8 Est_5:14_9 Est_5:14_10 Est_5:14_11 Est_5:14_12 Est_5:14_13 Est_5:14_14 Est_5:14_15 Est_5:14_16 Est_5:14_17 Est_5:14_18 Est_5:14_19 Est_5:14_20 Est_5:14_21 Est_5:14_22 Est_5:14_23 Est_5:14_24 Est_5:14_25 Est_5:14_26 Est_5:14_27 Est_5:14_28 Est_5:14_29 Est_5:14_30 Est_5:14_31 Est_5:14_32 Est_5:14_33 Est_5:14_34 Est_5:14_35 Est_5:14_36 Est_5:14_37 Est_5:14_38 Est_5:14_39 Est_5:14_40 Est_5:14_41 Est_5:14_42 Est_5:14_43 Est_5:14_44 Est_5:14_45 Est_5:14_46 Est_5:14_47 Est_5:14_48
Est:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x