Est:4:1 Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐπιγνοὺς τὸ συντελούμενον διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο σάκκον καὶ κατεπάσατο σποδὸν καὶ ἐκπηδήσας διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως ἐβόα φωνῇ μεγάλῃ Αἴρεται ἔθνος μηδὲν ἠδικηκός.
Est:4:1 But Mardochaeus having perceived what was done, rent his garments, and put on sackcloth, and sprinkled dust upon himself; and having rushed forth through the open street of the city, he cried with a loud voice, A nation that has done no wrong is going to be destroyed. (Esther 4:1 Brenton)
Est:4:1 A skoro Mardocheusz dowiedział się o wszystkim, co czyniono, rozdarł szaty i okrył się worem i popiołem, i wyszedł na środek miasta, i lamentował głośno i gorzko. (Est 4:1 BT_4)
Est:4:1 δὲ Μαρδοχαῖος ἐπιγνοὺς τὸ συντελούμενον διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο σάκκον καὶ κατεπάσατο σποδὸν καὶ ἐκπηδήσας διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως ἐβόα φωνῇ μεγάλῃ Αἴρεται ἔθνος μηδὲν ἠδικηκός.
Est:4:1 ὁ ἡ τό δέ   ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) σάκκος, -ου, ὁ καί κατα·πάσσω [LXX] (-, -, κατα+πα·σ-, -, -, -) σποδός, -οῦ, ἡ καί ἐκ·πηδάω (εκ+πηδ(α)-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πεπηδη·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
Est:4:1 zaś By rozpoznawać wgląd, consciousnes By uzupełniać By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ubierać Płótno workowe I też, nawet, mianowicie Do ??? Popioły I też, nawet, mianowicie By gnać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naród [zobacz etniczny] Nie jeden Do szkody/popełniaj wykroczenie do
Est:4:1 *(o de\ *mardoCHai=os e)pignou\s to\ suntelou/menon die/rrEXen ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ e)nedu/sato sa/kkon kai\ katepa/sato spodo\n kai\ e)kpEdE/sas dia\ tE=s platei/as tE=s po/leOs e)bo/a fOnE=| mega/lE| *ai)/retai e)/Tnos mEde\n E)dikEko/s.
Est:4:1 o de mardoCHaios epignus to syntelumenon dierrEXen ta himatia autu kai enedysato sakkon kai katepasato spodon kai ekpEdEsas dia tEs plateias tEs poleOs eboa fOnE megalE airetai eTnos mEden EdikEkos.
Est:4:1 RA_NSM x N2_NSM VZ_AAPNSM RA_ASN V2_PMPASN VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM C VAI_AMI3S N2_ASM C VAI_AMI3S N2_ASM C VA_AAPNSM P RA_GSF A3U_GSF RA_GSF N3I_GSF V3I_IAI3S N1_DSF A1_DSF V1_PMI3S N3E_NSN A3P_NSN VX_XAPNSN
Est:4:1 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to recognize insight, consciousnes the to complete to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to clothe sackcloth and also, even, namely to ??? ashes and also, even, namely to rush because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the city to bellow sound/voice cries; to sound great to lift/pick up take up, tote, raise nation [see ethnic] not one to harm/do wrong to
Est:4:1 the (nom) Yet   upon RECOGNIZE-ing (nom|voc) the (nom|acc) while being-COMPLETE-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-CLOTHE-ed sackcloth (acc) and he/she/it-was-???-ed ashes (acc) and upon RUSH-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen) the (gen) city (gen) he/she/it-was-BELLOW-ing sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) he/she/it-is-being-LIFT/PICK-ed-UP nation (nom|acc|voc) not one (nom|acc) having WRONG-ed (nom|acc|voc, voc)
Est:4:1 Est_4:1_1 Est_4:1_2 Est_4:1_3 Est_4:1_4 Est_4:1_5 Est_4:1_6 Est_4:1_7 Est_4:1_8 Est_4:1_9 Est_4:1_10 Est_4:1_11 Est_4:1_12 Est_4:1_13 Est_4:1_14 Est_4:1_15 Est_4:1_16 Est_4:1_17 Est_4:1_18 Est_4:1_19 Est_4:1_20 Est_4:1_21 Est_4:1_22 Est_4:1_23 Est_4:1_24 Est_4:1_25 Est_4:1_26 Est_4:1_27 Est_4:1_28 Est_4:1_29 Est_4:1_30
Est:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:2 καὶ ἦλθεν ἕως τῆς πύλης τοῦ βασιλέως καὶ ἔστη· οὐ γὰρ ἦν ἐξὸν αὐτῷ εἰσελθεῖν εἰς τὴν αὐλὴν σάκκον ἔχοντι καὶ σποδόν.
Est:4:2 And he came to the king's gate, and stood; for it was not lawful for him to enter into the palace, wearing sackcloth and ashes. (Esther 4:2 Brenton)
Est:4:2 I przyszedł aż pod Bramę Królewską, ponieważ nie wolno było wejść do samej Bramy Królewskiej przyodzianemu w wór pokutny. (Est 4:2 BT_4)
Est:4:2 καὶ ἦλθεν ἕως τῆς πύλης τοῦ βασιλέως καὶ ἔστη· οὐ γὰρ ἦν ἐξὸν αὐτῷ εἰσελθεῖν εἰς τὴν αὐλὴν σάκκον ἔχοντι καὶ σποδόν.
Est:4:2 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ σάκκος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί σποδός, -οῦ, ἡ
Est:4:2 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Brama Król I też, nawet, mianowicie By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być By być pozwalany On/ona/to/to samo By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Płótno workowe By mieć I też, nawet, mianowicie Popioły
Est:4:2 kai\ E)=lTen e(/Os tE=s pu/lEs tou= basile/Os kai\ e)/stE· ou) ga\r E)=n e)Xo\n au)tO=| ei)selTei=n ei)s tE\n au)lE\n sa/kkon e)/CHonti kai\ spodo/n.
Est:4:2 kai ElTen heOs tEs pylEs tu basileOs kai estE· u gar En eXon autO eiselTein eis tEn aulEn sakkon eCHonti kai spodon.
Est:4:2 C VBI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N3V_GSM C VHI_AAI3S D x V9_IAI3S V9_PAPNSN RD_DSM VB_AAN P RA_ASF N1_ASF N2_ASM V1_PAPDSM C N2_ASM
Est:4:2 and also, even, namely to come until; dawn the gate the king and also, even, namely to cause to stand οὐχ before rough breathing for since, as to be to be permitted he/she/it/same to enter into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house sackcloth to have and also, even, namely ashes
Est:4:2 and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) king (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand not for he/she/it-was while BE-ing-PERMITTED (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) to-ENTER into (+acc) the (acc) courtyard (acc) sackcloth (acc) while HAVE-ing (dat) and ashes (acc)
Est:4:2 Est_4:2_1 Est_4:2_2 Est_4:2_3 Est_4:2_4 Est_4:2_5 Est_4:2_6 Est_4:2_7 Est_4:2_8 Est_4:2_9 Est_4:2_10 Est_4:2_11 Est_4:2_12 Est_4:2_13 Est_4:2_14 Est_4:2_15 Est_4:2_16 Est_4:2_17 Est_4:2_18 Est_4:2_19 Est_4:2_20 Est_4:2_21 Est_4:2_22
Est:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:3 καὶ ἐν πάσῃ χώρᾳ, οὗ ἐξετίθετο τὰ γράμματα, κραυγὴ καὶ κοπετὸς καὶ πένθος μέγα τοῖς Ιουδαίοις, σάκκον καὶ σποδὸν ἔστρωσαν ἑαυτοῖς.
Est:4:3 And in every province where the letters were published, there was crying and lamentation and great mourning on the part of the Jews: they spread for themselves sackcloth and ashes. (Esther 4:3 Brenton)
Est:4:3 A w każdym państwie, wszędzie, dokąd dekret króla i prawo jego dotarły, powstał wielki smutek u Żydów i posty, i płacz, i lament. Wór pokutny i popiół stanowiły posłanie dla wielu. (Est 4:3 BT_4)
Est:4:3 καὶ ἐν πάσῃ χώρᾳ, οὗ ἐξετίθετο τὰ γράμματα, κραυγὴ καὶ κοπετὸς καὶ πένθος μέγα τοῖς Ιουδαίοις, σάκκον καὶ σποδὸν ἔστρωσαν ἑαυτοῖς.
Est:4:3 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χώρα, -ας, ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐκ·τίθημι (ath. εκ+τιθ(ε)-, εκ+θη·σ-, εκ+θη·κ- or 2nd ath. εκ+θ(ε)-, -, -, εκ+τε·θ-) ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό κραυγή, -ῆς, ἡ καί κοπετός, -οῦ, ὁ καί πένθο·ς, -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον σάκκος, -ου, ὁ καί σποδός, -οῦ, ἡ στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Est:4:3 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do ??? Tekst Płacz krzyk (????????) I też, nawet, mianowicie Opłakiwanie I też, nawet, mianowicie Smutek Wielki Żydowski Płótno workowe I też, nawet, mianowicie Popioły Do ??? Samo /nasz /twój /siebie
Est:4:3 kai\ e)n pa/sE| CHO/ra|, ou(= e)Xeti/Teto ta\ gra/mmata, kraugE\ kai\ kopeto\s kai\ pe/nTos me/ga toi=s *ioudai/ois, sa/kkon kai\ spodo\n e)/strOsan e(autoi=s.
Est:4:3 kai en pasE CHOra, hu eXetiTeto ta grammata, kraugE kai kopetos kai penTos mega tois iudaiois, sakkon kai spodon estrOsan heautois.
Est:4:3 C P A1S_DSF N1A_DSF D V7I_IPI3S RA_NPN N3M_NPN N1_NSF C N2_NSM C N3E_NSN A1P_NSN RA_DPM N2_DPM N2_ASM C N2_ASM VAI_AAI3P RD_DPM
Est:4:3 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle region realm (clίme); land, country, territory, tract where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ??? the text cry shout (κραυγάζω) and also, even, namely mourning and also, even, namely grief great the Jewish sackcloth and also, even, namely ashes to ??? self /our-/your-/themselves
Est:4:3 and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed region (dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-being-???-ed the (nom|acc) texts (nom|acc|voc) cry (nom|voc) and mourning (nom) and grief (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) Jewish ([Adj] dat) sackcloth (acc) and ashes (acc) they-???-ed selves (dat)
Est:4:3 Est_4:3_1 Est_4:3_2 Est_4:3_3 Est_4:3_4 Est_4:3_5 Est_4:3_6 Est_4:3_7 Est_4:3_8 Est_4:3_9 Est_4:3_10 Est_4:3_11 Est_4:3_12 Est_4:3_13 Est_4:3_14 Est_4:3_15 Est_4:3_16 Est_4:3_17 Est_4:3_18 Est_4:3_19 Est_4:3_20 Est_4:3_21
Est:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:4 καὶ εἰσῆλθον αἱ ἅβραι καὶ οἱ εὐνοῦχοι τῆς βασιλίσσης καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ, καὶ ἐταράχθη ἀκούσασα τὸ γεγονὸς καὶ ἀπέστειλεν στολίσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ ἀφελέσθαι αὐτοῦ τὸν σάκκον, ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη.
Est:4:4 And the queen's maids and chamberlains went in and told her: and when she had heard what was done, she was disturbed; and she sent to clothe Mardochaeus, and take away his sackcloth; but he consented not. (Esther 4:4 Brenton)
Est:4:4 I przyszły służące Estery i jej eunuchowie, i opowiedzieli jej o tym. Wtedy królowa zlękła się bardzo i posłała szaty, aby ubrać Mardocheusza i zdjąć wór z niego, ale on nie przyjął. (Est 4:4 BT_4)
Est:4:4 καὶ εἰσῆλθον αἱ ἅβραι καὶ οἱ εὐνοῦχοι τῆς βασιλίσσης καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ, καὶ ἐταράχθη ἀκούσασα τὸ γεγονὸς καὶ ἀπέστειλεν στολίσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ ἀφελέσθαι αὐτοῦ τὸν σάκκον, δὲ οὐκ ἐπείσθη.
Est:4:4 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) στολίζω [LXX] (στολιζ-, στολι(ε)·[σ]-, στολι·σ-, -, εστολισ-, -) ὁ ἡ τό   καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σάκκος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Est:4:4 I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie Eunuch Królowa I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By słyszeć By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie zamawiać Do ??? I też, nawet, mianowicie By pozbawiać On/ona/to/to samo Płótno workowe zaś ??? Przed przydechem mocnym By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Est:4:4 kai\ ei)sE=lTon ai( a(/brai kai\ oi( eu)nou=CHoi tE=s basili/ssEs kai\ a)nE/ggeilan au)tE=|, kai\ e)tara/CHTE a)kou/sasa to\ gegono\s kai\ a)pe/steilen stoli/sai to\n *mardoCHai=on kai\ a)fele/sTai au)tou= to\n sa/kkon, o( de\ ou)k e)pei/sTE.
Est:4:4 kai eisElTon hai habrai kai hoi eunuCHoi tEs basilissEs kai anEngeilan autE, kai etaraCHTE akusasa to gegonos kai apesteilen stolisai ton mardoCHaion kai afelesTai autu ton sakkon, ho de uk epeisTE.
Est:4:4 C VBI_AAI3P RA_NPF N1A_NPF C RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1S_GSF C VAI_AAI3P RD_DSF C VQI_API3S VA_AAPNSF RA_ASN VX_XAPASN C VAI_AAI3S VA_AAN RA_ASM N2_ASM C VB_AMN RD_GSM RA_ASM N2_ASM RA_NSM x D VSI_API3S
Est:4:4 and also, even, namely to enter the ć and also, even, namely the eunuch the queen and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir to hear the to become become, happen and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to ??? the ć and also, even, namely to deprive he/she/it/same the sackcloth the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Est:4:4 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed the (nom)   and the (nom) eunuchs (nom|voc) the (gen) queen (gen) and they-PROCLAIM-ed her/it/same (dat) and he/she/it-was-UNSETTLE-ed upon HEAR-ing (nom|voc) the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc)   and to-be-DEPRIVE-ed him/it/same (gen) the (acc) sackcloth (acc) the (nom) Yet not he/she/it-was-PERSUADE/CONVINCE-ed
Est:4:4 Est_4:4_1 Est_4:4_2 Est_4:4_3 Est_4:4_4 Est_4:4_5 Est_4:4_6 Est_4:4_7 Est_4:4_8 Est_4:4_9 Est_4:4_10 Est_4:4_11 Est_4:4_12 Est_4:4_13 Est_4:4_14 Est_4:4_15 Est_4:4_16 Est_4:4_17 Est_4:4_18 Est_4:4_19 Est_4:4_20 Est_4:4_21 Est_4:4_22 Est_4:4_23 Est_4:4_24 Est_4:4_25 Est_4:4_26 Est_4:4_27 Est_4:4_28 Est_4:4_29 Est_4:4_30 Est_4:4_31
Est:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:5 ἡ δὲ Εσθηρ προσεκαλέσατο Αχραθαῖον τὸν εὐνοῦχον αὐτῆς, ὃς παρειστήκει αὐτῇ, καὶ ἀπέστειλεν μαθεῖν αὐτῇ παρὰ τοῦ Μαρδοχαίου τὸ ἀκριβές·
Est:4:5 So Esther called for her chamberlain Achrathaeus, who waited upon her; and she sent to learn the truth from Mardochaeus. (Esther 4:5 Brenton)
Est:4:5 Wtedy zawołała Estera Hataka, który spośród eunuchów królewskich usługiwał jej osobiście, i posłała go do Mardocheusza, aby dowiedział się, po co to wszystko i dlaczego. (Est 4:5 BT_4)
Est:4:5 δὲ Εσθηρ προσεκαλέσατο Αχραθαῖον τὸν εὐνοῦχον αὐτῆς, ὃς παρειστήκει αὐτῇ, καὶ ἀπέστειλεν μαθεῖν αὐτῇ παρὰ τοῦ Μαρδοχαίου τὸ ἀκριβές·
Est:4:5 ὁ ἡ τό δέ   προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-)   ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀκριβής -ές [LXX]
Est:4:5 zaś By wezwać Eunuch On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać By uczyć się On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ścisły
Est:4:5 E( de\ *esTEr prosekale/sato *aCHraTai=on to\n eu)nou=CHon au)tE=s, o(\s pareistE/kei au)tE=|, kai\ a)pe/steilen maTei=n au)tE=| para\ tou= *mardoCHai/ou to\ a)kribe/s·
Est:4:5 hE de esTEr prosekalesato aCHraTaion ton eunuCHon autEs, hos pareistEkei autE, kai apesteilen maTein autE para tu mardoCHaiu to akribes·
Est:4:5 RA_NSF x N_NSF VAI_AMI3S N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSF RR_NSM VXI_XAI3S RD_DSF C VAI_AAI3S VB_AAN RD_DSF P RA_GSM N2_GSM RA_ASN A3H_ASN
Est:4:5 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to summon ć the eunuch he/she/it/same who/whom/which to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to learn he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć the exact
Est:4:5 the (nom) Yet   he/she/it-was-SUMMON-ed   the (acc) eunuch (acc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-had-STand-ed-WITH/BESIDE her/it/same (dat) and he/she/it-ORDER FORTH-ed to-LEARN her/it/same (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (nom|acc) exact ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Est:4:5 Est_4:5_1 Est_4:5_2 Est_4:5_3 Est_4:5_4 Est_4:5_5 Est_4:5_6 Est_4:5_7 Est_4:5_8 Est_4:5_9 Est_4:5_10 Est_4:5_11 Est_4:5_12 Est_4:5_13 Est_4:5_14 Est_4:5_15 Est_4:5_16 Est_4:5_17 Est_4:5_18 Est_4:5_19 Est_4:5_20
Est:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:7 ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸς καὶ τὴν ἐπαγγελίαν, ἣν ἐπηγγείλατο Αμαν τῷ βασιλεῖ εἰς τὴν γάζαν ταλάντων μυρίων, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺς Ιουδαίους·
Est:4:7 And Mardochaeus shewed him what was done, and the promise which Aman had made the king of ten thousand talents to be paid into the treasury, that he might destroy the Jews. (Esther 4:7 Brenton)
Est:4:7 Mardocheusz opowiedział mu wszystko, co się zdarzyło, i dokładnie powiadomił go o sumie srebra, którą Haman przyrzekł wpłacić do skarbca królewskiego za Żydów, skoro tylko będzie mógł ich wygładzić. (Est 4:7 BT_4)
Est:4:7 δὲ Μαρδοχαῖος ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸς καὶ τὴν ἐπαγγελίαν, ἣν ἐπηγγείλατο Αμαν τῷ βασιλεῖ εἰς τὴν γάζαν ταλάντων μυρίων, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺς Ιουδαίους·
Est:4:7 ὁ ἡ τό δέ   ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ τάλαντον, -ου, τό μύριοι -αι -α ἵνα ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
Est:4:7 zaś By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Obietnica Kto/, który/, który By obiecywać Król Do (+przyspieszenie) Skarb; Gaza Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Dziesięć tysiąc/niezliczonego żeby / ażeby / bo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Żydowski
Est:4:7 o( de\ *mardoCHai=os u(pe/deiXen au)tO=| to\ gegono\s kai\ tE\n e)paggeli/an, E(\n e)pEggei/lato *aman tO=| basilei= ei)s tE\n ga/DZan tala/ntOn muri/On, i(/na a)pole/sE| tou\s *ioudai/ous·
Est:4:7 ho de mardoCHaios hypedeiXen autO to gegonos kai tEn epangelian, hEn epEngeilato aman tO basilei eis tEn gaDZan talantOn myriOn, hina apolesE tus iudaius·
Est:4:7 RA_NSM x N2_NSM VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASN VX_XAPASN C RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AMI3S N_NSM RA_DSM N3V_DSM P RA_ASF N1S_ASF N2_GPN A1A_GPN C VA_AAS3S RA_APM N2_APM
Est:4:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same the to become become, happen and also, even, namely the promise who/whom/which to promise ć the king into (+acc) the treasure; Gaza talent [Greek monetary unit of weight] ten thousand/innumerable so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the Jewish
Est:4:7 the (nom) Yet   he/she/it-MAKE KNOWN-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) having BECOME-ed (nom|acc|voc, voc) and the (acc) promise (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-PROMISE-ed   the (dat) king (dat) into (+acc) the (acc) treasure (acc); Gaza (acc) talents (gen) ten thousand/innumerable (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (acc) Jewish ([Adj] acc)
Est:4:7 Est_4:7_1 Est_4:7_2 Est_4:7_3 Est_4:7_4 Est_4:7_5 Est_4:7_6 Est_4:7_7 Est_4:7_8 Est_4:7_9 Est_4:7_10 Est_4:7_11 Est_4:7_12 Est_4:7_13 Est_4:7_14 Est_4:7_15 Est_4:7_16 Est_4:7_17 Est_4:7_18 Est_4:7_19 Est_4:7_20 Est_4:7_21 Est_4:7_22 Est_4:7_23 Est_4:7_24
Est:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:8 καὶ τὸ ἀντίγραφον τὸ ἐν Σούσοις ἐκτεθὲν ὑπὲρ τοῦ ἀπολέσθαι αὐτοὺς ἔδωκεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ Εσθηρ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐντείλασθαι αὐτῇ εἰσελθούσῃ παραιτήσασθαι τὸν βασιλέα καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ λαοῦ μνησθεῖσα ἡμερῶν ταπεινώσεώς σου ὡς ἐτράφης ἐν χειρί μου, διότι Αμαν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλάλησεν καθ’ ἡμῶν εἰς θάνατον· ἐπικάλεσαι τὸν κύριον καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ ἡμῶν καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ θανάτου.
Est:4:8 And he gave him the copy of the writing that was published in Susa concerning their destruction, to shew to Esther; and told him to charge her to go in and intreat the king, and to beg him for the people, remembering, said he, the days of thy low estate, how thou wert nursed by my hand: because Aman who holds the next place to the king has spoken against us for death. Do thou call upon the Lord, and speak to the king concerning us, to deliver us from death. (Esther 4:8 Brenton)
Est:4:8 I odpis dokumentu prawnego, który wydano w Suzie, aby ich wygładzić, dał mu do pokazania Esterze, celem powiadomienia jej i polecenia, aby poszła do króla i błagała go o łaskę, i prosiła przed nim za ludem swoim. (Est 4:8 BT_4)
Est:4:8 καὶ τὸ ἀντίγραφον τὸ ἐν Σούσοις ἐκτεθὲν ὑπὲρ τοῦ ἀπολέσθαι αὐτοὺς ἔδωκεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ Εσθηρ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐντείλασθαι αὐτῇ εἰσελθούσῃ παραιτήσασθαι τὸν βασιλέα καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ λαοῦ μνησθεῖσα ἡμερῶν ταπεινώσεώς σου ὡς ἐτράφης ἐν χειρί μου, διότι Αμαν δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλάλησεν καθ’ ἡμῶν εἰς θάνατον· ἐπικάλεσαι τὸν κύριον καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ ἡμῶν καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ θανάτου.
Est:4:8 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν   ἐκ·τίθημι (ath. εκ+τιθ(ε)-, εκ+θη·σ-, εκ+θη·κ- or 2nd ath. εκ+θ(ε)-, -, -, εκ+τε·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ταπείνωσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ότι   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Est:4:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo By być widocznym I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By wchodzić By odrzucać porzucaj, zrzekaj się, zaniechaj, uwolniony, zarzucaj, podawaj się do dymisji od, opuszczaj, proś, proś {pytaj}, opadaj, potępiaj Król I też, nawet, mianowicie By uważać godny On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie By pamiętać/stawaj się uważającym z Dzień Głębokość Ty; twój/twój(sg) Jak/jak By żywić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Z powodu tego: Tamto Król By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Śmierć By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać
Est:4:8 kai\ to\ a)nti/grafon to\ e)n *sou/sois e)kteTe\n u(pe\r tou= a)pole/sTai au)tou\s e)/dOken au)tO=| dei=Xai tE=| *esTEr kai\ ei)=pen au)tO=| e)ntei/lasTai au)tE=| ei)selTou/sE| paraitE/sasTai to\n basile/a kai\ a)XiO=sai au)to\n peri\ tou= laou= mnEsTei=sa E(merO=n tapeinO/seO/s sou O(s e)tra/fEs e)n Heiri/ mou, dio/ti *aman o( deutereu/On tO=| basilei= e)la/lEsen kaT’ E(mO=n ei)s Ta/naton· e)pika/lesai to\n ku/rion kai\ la/lEson tO=| basilei= peri\ E(mO=n kai\ r(u=sai E(ma=s e)k Tana/tou.
Est:4:8 kai to antigrafon to en susois ekteTen hyper tu apolesTai autus edOken autO deiXai tE esTEr kai eipen autO enteilasTai autE eiselTusE paraitEsasTai ton basilea kai aXiOsai auton peri tu lau mnEsTeisa hEmerOn tapeinOseOs su hOs etrafEs en Heiri mu, dioti aman ho deutereuOn tO basilei elalEsen kaT’ hEmOn eis Tanaton· epikalesai ton kyrion kai lalEson tO basilei peri hEmOn kai rysai hEmas ek Tanatu.
Est:4:8 C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P N_DPN VC_APPASN P RA_GSN VA_AMN RD_APM VAI_AAI3S RD_DSM VA_AAN RA_DSF N_DSF C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AMN RD_DSF VB_AAPDSF VA_AMN RA_ASM N3V_ASM C VA_AAN RD_ASM P RA_GSM N2_GSM VS_APPNSF N1A_GPF N3I_GSF RP_GS C VDI_API2S P N3_DSF RP_GS C N_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_DSM N3V_DSM VAI_AAI3S P RP_GP P N2_ASM VA_AMD2S RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2S RA_DSM N3V_DSM P RP_GP C VA_AMD2S RP_AP P N2_GSM
Est:4:8 and also, even, namely the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to ??? above (+acc), on behalf of (+gen) the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same to give he/she/it/same to show the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to enjoin command he/she/it/same to enter to reject abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate the king and also, even, namely to deem worthy he/she/it/same about (+acc,+gen) the people to remember/become mindful of day depth you; your/yours(sg) as/like to feed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I because of this: that ć the ć the king to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I into (+acc) death to call upon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to speak the king about (+acc,+gen) I and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death
Est:4:8 and the (nom|acc)   the (nom|acc) in/among/by (+dat)   upon being-???-ed (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) to-be-LOSE/DESTROY-ed them/same (acc) he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) the (dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) to-be-ENJOIN-ed her/it/same (dat) upon ENTER-ing (dat) to-be-REJECT-ed the (acc) king (acc) and to-DEEM-WORTHY, be-you(sg)-DEEM-ed-WORTHY!, he/she/it-happens-to-DEEM-WORTHY (opt) him/it/same (acc) about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) upon being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (nom|voc) days (gen) depth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like you(sg)-were-FEED-ed in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) because of this: that   the (nom)   the (dat) king (dat) he/she/it-SPEAK-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) us (gen) into (+acc) death (acc) to-CALL-UPON, be-you(sg)-CALL-ed-UPON!, he/she/it-happens-to-CALL-UPON (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) king (dat) about (+acc,+gen) us (gen) and be-you(sg)-DELIVER-ed! us (acc) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Est:4:8 Est_4:8_1 Est_4:8_2 Est_4:8_3 Est_4:8_4 Est_4:8_5 Est_4:8_6 Est_4:8_7 Est_4:8_8 Est_4:8_9 Est_4:8_10 Est_4:8_11 Est_4:8_12 Est_4:8_13 Est_4:8_14 Est_4:8_15 Est_4:8_16 Est_4:8_17 Est_4:8_18 Est_4:8_19 Est_4:8_20 Est_4:8_21 Est_4:8_22 Est_4:8_23 Est_4:8_24 Est_4:8_25 Est_4:8_26 Est_4:8_27 Est_4:8_28 Est_4:8_29 Est_4:8_30 Est_4:8_31 Est_4:8_32 Est_4:8_33 Est_4:8_34 Est_4:8_35 Est_4:8_36 Est_4:8_37 Est_4:8_38 Est_4:8_39 Est_4:8_40 Est_4:8_41 Est_4:8_42 Est_4:8_43 Est_4:8_44 Est_4:8_45 Est_4:8_46 Est_4:8_47 Est_4:8_48 Est_4:8_49 Est_4:8_50 Est_4:8_51 Est_4:8_52 Est_4:8_53 Est_4:8_54 Est_4:8_55 Est_4:8_56 Est_4:8_57 Est_4:8_58 Est_4:8_59 Est_4:8_60 Est_4:8_61 Est_4:8_62 Est_4:8_63 Est_4:8_64 Est_4:8_65
Est:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:9 εἰσελθὼν δὲ ὁ Αχραθαῖος ἐλάλησεν αὐτῇ πάντας τοὺς λόγους τούτους.
Est:4:9 So Achrathaeus went in and told her all these words. (Esther 4:9 Brenton)
Est:4:9 A Hatak odszedł i powiedział Esterze słowa Mardocheusza. (Est 4:9 BT_4)
Est:4:9 εἰσελθὼν δὲ Αχραθαῖος ἐλάλησεν αὐτῇ πάντας τοὺς λόγους τούτους.
Est:4:9 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό   λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Est:4:9 By wchodzić zaś By mówić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Est:4:9 ei)selTO\n de\ o( *aCHraTai=os e)la/lEsen au)tE=| pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous.
Est:4:9 eiselTOn de ho aCHraTaios elalEsen autE pantas tus logus tutus.
Est:4:9 VB_AAPNSM x RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RD_DSF A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
Est:4:9 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć to speak he/she/it/same every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Est:4:9 upon ENTER-ing (nom) Yet the (nom)   he/she/it-SPEAK-ed her/it/same (dat) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
Est:4:9 Est_4:9_1 Est_4:9_2 Est_4:9_3 Est_4:9_4 Est_4:9_5 Est_4:9_6 Est_4:9_7 Est_4:9_8 Est_4:9_9 Est_4:9_10
Est:4:9 x x x x x x x x x x
Est:4:10 εἶπεν δὲ Εσθηρ πρὸς Αχραθαῖον Πορεύθητι πρὸς Μαρδοχαῖον καὶ εἰπὸν ὅτι
Est:4:10 And Esther said to Achrathaeus, Go to Mardochaeus, and say, (Esther 4:10 Brenton)
Est:4:10 I odpowiedziała Estera Hatakowi i poleciła mu iść do Mardocheusza: (Est 4:10 BT_4)
Est:4:10 εἶπεν δὲ Εσθηρ πρὸς Αχραθαῖον Πορεύθητι πρὸς Μαρδοχαῖον καὶ εἰπὸν ὅτι
Est:4:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   πρός   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι
Est:4:10 By mówić/opowiadaj zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto
Est:4:10 ei)=pen de\ *esTEr pro\s *aCHraTai=on *poreu/TEti pro\s *mardoCHai=on kai\ ei)po\n o(/ti
Est:4:10 eipen de esTEr pros aCHraTaion poreuTEti pros mardoCHaion kai eipon hoti
Est:4:10 VBI_AAI3S x N_NSF P N2_ASM VC_APD2S P N2_ASM C VBI_AAD2S C
Est:4:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to go toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to say/tell because/that
Est:4:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   toward (+acc,+gen,+dat)   be-you(sg)-GO-ed! toward (+acc,+gen,+dat)   and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) because/that
Est:4:10 Est_4:10_1 Est_4:10_2 Est_4:10_3 Est_4:10_4 Est_4:10_5 Est_4:10_6 Est_4:10_7 Est_4:10_8 Est_4:10_9 Est_4:10_10 Est_4:10_11
Est:4:10 x x x x x x x x x x x
Est:4:11 Τὰ ἔθνη πάντα τῆς βασιλείας γινώσκει ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ἢ γυνή, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν ἄκλητος, οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία· πλὴν ᾧ ἐκτείνει ὁ βασιλεὺς τὴν χρυσῆν ῥάβδον, οὗτος σωθήσεται· κἀγὼ οὐ κέκλημαι εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, εἰσὶν αὗται ἡμέραι τριάκοντα.
Est:4:11 All the nations of the empire know, that whoever, man or woman, shall go in to the king into the inner court uncalled, that person cannot live: only to whomsoever the king shall stretch out his golden sceptre, he shall live: and I have not been called to go into the king, for these thirty days. (Esther 4:11 Brenton)
Est:4:11 «Wszyscy słudzy króla i ludność państw królewskich wiedzą, że jedno dla nich jest prawo, dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy udają się do króla na dziedziniec wewnętrzny, a którzy nie otrzymali wezwania: mają być zabici, chyba że król wyciągnie nad nimi złote berło, to wtedy pozostaną przy życiu. A mnie nie zawołano, abym poszła do króla, już od dni trzydziestu». (Est 4:11 BT_4)
Est:4:11 Τὰ ἔθνη πάντα τῆς βασιλείας γινώσκει ὅτι πᾶς ἄνθρωπος γυνή, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν ἄκλητος, οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία· πλὴν ἐκτείνει βασιλεὺς τὴν χρυσῆν ῥάβδον, οὗτος σωθήσεται· κἀγὼ οὐ κέκλημαι εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, εἰσὶν αὗται ἡμέραι τριάκοντα.
Est:4:11 ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον πλήν ὅς ἥ ὅ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ῥάβδος, -ου, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἡμέρα, -ας -ἡ τριά·κοντα
Est:4:11 Naród [zobacz etniczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Albo Kobiety/żona Kto/, który/, który By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Z wyjątkiem Kto/, który/, który By rozszerzać się Król Złoty/złoty Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I/też ja ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By iść; by być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Trzydzieści
Est:4:11 *ta\ e)/TnE pa/nta tE=s basilei/as ginO/skei o(/ti pa=s a)/nTrOpos E)\ gunE/, o(\s ei)seleu/setai pro\s to\n basile/a ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)sOte/ran a)/klEtos, ou)k e)/stin au)tO=| sOtEri/a· plE\n O(=| e)ktei/nei o( basileu\s tE\n CHrusE=n r(a/bdon, ou(=tos sOTE/setai· ka)gO\ ou) ke/klEmai ei)selTei=n pro\s to\n basile/a, ei)si\n au(=tai E(me/rai tria/konta.
Est:4:11 ta eTnE panta tEs basileias ginOskei hoti pas anTrOpos E gynE, hos eiseleusetai pros ton basilea eis tEn aulEn tEn esOteran aklEtos, uk estin autO sOtEria· plEn hO ekteinei ho basileus tEn CHrysEn rabdon, hutos sOTEsetai· kagO u keklEmai eiselTein pros ton basilea, eisin hautai hEmerai triakonta.
Est:4:11 RA_NPN N3E_NPN A3_NPN RA_GSF N1A_GSF V1_PAI3S C A3_NSM N2_NSM C N3K_NSF RR_NSM VF_FMI3S P RA_ASM N3V_ASM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASFC A1B_NSF D V9_PAI3S RD_DSM N1A_NSF D RR_DSM V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF A1C_ASF N2_ASF RD_NSM VC_FPI3S C+RPNS D VM_XMI1S VB_AAN P RA_ASM N3V_ASM V9_PAI3P RD_NPF N1A_NPF M
Est:4:11 the nation [see ethnic] every all, each, every, the whole of the kingdom to know i.e. recognize. because/that every all, each, every, the whole of human or woman/wife who/whom/which to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the inner ć οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same salvation/deliverance; saving except who/whom/which to extend the king the gold/golden hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and/also I οὐχ before rough breathing to call call to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king to go; to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] day thirty
Est:4:11 the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) because/that every (nom|voc) human (nom) or woman/wife (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) inner ([Adj] acc)   not he/she/it-is him/it/same (dat) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) except who/whom/which (dat) he/she/it-is-EXTEND-ing, you(sg)-are-being-EXTEND-ed (classical) the (nom) king (nom) the (acc) gold/golden ([Adj] acc) hooked staff (acc) this (nom) he/she/it-will-be-SAVE-ed and/also I (nom) not I-have-been-CALL-ed to-ENTER toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) he/she/it-is-GO-ing; they-are these (nom) days (nom|voc) thirty
Est:4:11 Est_4:11_1 Est_4:11_2 Est_4:11_3 Est_4:11_4 Est_4:11_5 Est_4:11_6 Est_4:11_7 Est_4:11_8 Est_4:11_9 Est_4:11_10 Est_4:11_11 Est_4:11_12 Est_4:11_13 Est_4:11_14 Est_4:11_15 Est_4:11_16 Est_4:11_17 Est_4:11_18 Est_4:11_19 Est_4:11_20 Est_4:11_21 Est_4:11_22 Est_4:11_23 Est_4:11_24 Est_4:11_25 Est_4:11_26 Est_4:11_27 Est_4:11_28 Est_4:11_29 Est_4:11_30 Est_4:11_31 Est_4:11_32 Est_4:11_33 Est_4:11_34 Est_4:11_35 Est_4:11_36 Est_4:11_37 Est_4:11_38 Est_4:11_39 Est_4:11_40 Est_4:11_41 Est_4:11_42 Est_4:11_43 Est_4:11_44 Est_4:11_45 Est_4:11_46 Est_4:11_47
Est:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:12 καὶ ἀπήγγειλεν Αχραθαῖος Μαρδοχαίῳ πάντας τοὺς λόγους Εσθηρ.
Est:4:12 And Achrathaeus reported to Mardochaeus all the words of Esther. (Esther 4:12 Brenton)
Est:4:12 I powiedziano Mardocheuszowi słowa Estery. (Est 4:12 BT_4)
Est:4:12 καὶ ἀπήγγειλεν Αχραθαῖος Μαρδοχαίῳ πάντας τοὺς λόγους Εσθηρ.
Est:4:12 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)     πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ  
Est:4:12 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Est:4:12 kai\ a)pE/ggeilen *aCHraTai=os *mardoCHai/O| pa/ntas tou\s lo/gous *esTEr.
Est:4:12 kai apEngeilen aCHraTaios mardoCHaiO pantas tus logus esTEr.
Est:4:12 C VAI_AAI3S N2_NSM N2_DSM A3_APM RA_APM N2_APM N_GSF
Est:4:12 and also, even, namely to report – to report or tell. ć ć every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć
Est:4:12 and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed     all (acc) the (acc) words (acc)  
Est:4:12 Est_4:12_1 Est_4:12_2 Est_4:12_3 Est_4:12_4 Est_4:12_5 Est_4:12_6 Est_4:12_7 Est_4:12_8
Est:4:12 x x x x x x x x
Est:4:13 καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος πρὸς Αχραθαῖον Πορεύθητι καὶ εἰπὸν αὐτῇ Εσθηρ, μὴ εἴπῃς σεαυτῇ ὅτι σωθήσῃ μόνη ἐν τῇ βασιλείᾳ παρὰ πάντας τοὺς Ιουδαίους·
Est:4:13 Then Mardochaeus said to Achrathaeus, Go, and say to her, Esther, say not to thyself that thou alone wilt escape in the kingdom, more than all the other Jews. (Esther 4:13 Brenton)
Est:4:13 Wtedy Mardocheusz rzekł, aby odpowiedzieli Esterze: «Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, (Est 4:13 BT_4)
Est:4:13 καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος πρὸς Αχραθαῖον Πορεύθητι καὶ εἰπὸν αὐτῇ Εσθηρ, μὴ εἴπῃς σεαυτῇ ὅτι σωθήσῃ μόνη ἐν τῇ βασιλείᾳ παρὰ πάντας τοὺς Ιουδαίους·
Est:4:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὅτι σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
Est:4:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie By mówić/opowiadaj Siebie Ponieważ/tamto By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żydowski
Est:4:13 kai\ ei)=pen *mardoCHai=os pro\s *aCHraTai=on *poreu/TEti kai\ ei)po\n au)tE=| *esTEr, mE\ ei)/pE|s seautE=| o(/ti sOTE/sE| mo/nE e)n tE=| basilei/a| para\ pa/ntas tou\s *ioudai/ous·
Est:4:13 kai eipen mardoCHaios pros aCHraTaion poreuTEti kai eipon autE esTEr, mE eipEs seautE hoti sOTEsE monE en tE basileia para pantas tus iudaius·
Est:4:13 C VBI_AAI3S N2_NSM P N2_ASM VC_APD2S C VBI_AAD2S RD_DSF N_VSF D VB_AAS2S RD_DSF C VC_FPI2S A1_NSF P RA_DSF N1A_DSF P A3_APM RA_APM N2_APM
Est:4:13 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to go and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć not to say/tell yourself because/that to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the Jewish
Est:4:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   be-you(sg)-GO-ed! and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) her/it/same (dat)   not you(sg)-should-SAY/TELL yourself (dat) because/that you(sg)-will-be-SAVE-ed place to stay (nom|voc); sole ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) Jewish ([Adj] acc)
Est:4:13 Est_4:13_1 Est_4:13_2 Est_4:13_3 Est_4:13_4 Est_4:13_5 Est_4:13_6 Est_4:13_7 Est_4:13_8 Est_4:13_9 Est_4:13_10 Est_4:13_11 Est_4:13_12 Est_4:13_13 Est_4:13_14 Est_4:13_15 Est_4:13_16 Est_4:13_17 Est_4:13_18 Est_4:13_19 Est_4:13_20 Est_4:13_21 Est_4:13_22 Est_4:13_23
Est:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:14 ὡς ὅτι ἐὰν παρακούσῃς ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἄλλοθεν βοήθεια καὶ σκέπη ἔσται τοῖς Ιουδαίοις, σὺ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου ἀπολεῖσθε· καὶ τίς οἶδεν εἰ εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐβασίλευσας;
Est:4:14 For if thou shalt refuse to hearken on this occasion, help and protection will be to the Jews from another quarter; but thou and thy father's house will perish: and who knows, if thou hast been made queen for this very occasion? (Esther 4:14 Brenton)
Est:4:14 bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?» (Est 4:14 BT_4)
Est:4:14 ὡς ὅτι ἐὰν παρακούσῃς ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἄλλοθεν βοήθεια καὶ σκέπη ἔσται τοῖς Ιουδαίοις, σὺ δὲ καὶ οἶκος τοῦ πατρός σου ἀπολεῖσθε· καὶ τίς οἶδεν εἰ εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐβασίλευσας;
Est:4:14 ὡς ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)   βοήθεια, -ας, ἡ καί σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εἰ εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)
Est:4:14 Jak/jak Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ignorować (bądź nieposłusznym, podsłuchaj) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Okres czasu Pomagaj I też, nawet, mianowicie Schronienie By być Żydowski Ty zaś I też, nawet, mianowicie Dom Ojciec Ty; twój/twój(sg) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jeżeli Do (+przyspieszenie) Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By panować
Est:4:14 O(s o(/ti e)a\n parakou/sE|s e)n tou/tO| tO=| kairO=|, a)/lloTen boE/Teia kai\ ske/pE e)/stai toi=s *ioudai/ois, su\ de\ kai\ o( oi)=kos tou= patro/s sou a)polei=sTe· kai\ ti/s oi)=den ei) ei)s to\n kairo\n tou=ton e)basi/leusas;
Est:4:14 hOs hoti ean parakusEs en tutO tO kairO, alloTen boETeia kai skepE estai tois iudaiois, sy de kai ho oikos tu patros su apoleisTe· kai tis oiden ei eis ton kairon tuton ebasileusas;
Est:4:14 C C C VA_AAS2S P RD_DSM RA_DSM N2_DSM D N1A_NSF C N1_NSF VF_FMI3S RA_DPM N2_DPM RP_NS x C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VF2_FPI2P D RI_NSM VX_XAI3S C P RA_ASM N2_ASM RD_ASM VAI_AAI2S
Est:4:14 as/like because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ignore (disobey, overhear) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the period of time ć help and also, even, namely shelter to be the Jewish you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the house the father you; your/yours(sg) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if into (+acc) the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reign
Est:4:14 as/like because/that if-ever you(sg)-should-IGNORE in/among/by (+dat) this (dat) the (dat) period of time (dat)   help (nom|voc) and shelter (nom|voc) he/she/it-will-be the (dat) Jewish ([Adj] dat) you(sg) (nom) Yet and the (nom) house (nom) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(pl)-will-be-LOSE/DESTROY-ed and who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed if into (+acc) the (acc) period of time (acc) this (acc) you(sg)-REIGN-ed
Est:4:14 Est_4:14_1 Est_4:14_2 Est_4:14_3 Est_4:14_4 Est_4:14_5 Est_4:14_6 Est_4:14_7 Est_4:14_8 Est_4:14_9 Est_4:14_10 Est_4:14_11 Est_4:14_12 Est_4:14_13 Est_4:14_14 Est_4:14_15 Est_4:14_16 Est_4:14_17 Est_4:14_18 Est_4:14_19 Est_4:14_20 Est_4:14_21 Est_4:14_22 Est_4:14_23 Est_4:14_24 Est_4:14_25 Est_4:14_26 Est_4:14_27 Est_4:14_28 Est_4:14_29 Est_4:14_30 Est_4:14_31 Est_4:14_32 Est_4:14_33
Est:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:15 καὶ ἐξαπέστειλεν Εσθηρ τὸν ἥκοντα πρὸς αὐτὴν πρὸς Μαρδοχαῖον λέγουσα
Est:4:15 And Esther sent the man that came to her to Mardochaeus, saying, (Esther 4:15 Brenton)
Est:4:15 I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi: (Est 4:15 BT_4)
Est:4:15 καὶ ἐξαπέστειλεν Εσθηρ τὸν ἥκοντα πρὸς αὐτὴν πρὸς Μαρδοχαῖον λέγουσα
Est:4:15 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-)   ὁ ἡ τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πρός   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Est:4:15 I też, nawet, mianowicie Do ??? By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj
Est:4:15 kai\ e)Xape/steilen *esTEr to\n E(/konta pro\s au)tE\n pro\s *mardoCHai=on le/gousa
Est:4:15 kai eXapesteilen esTEr ton hEkonta pros autEn pros mardoCHaion legusa
Est:4:15 C VAI_AAI3S N_NSF RA_ASM V1_PAPASM P RD_ASF P N2_ASM V1_PAPNSF
Est:4:15 and also, even, namely to ??? ć the to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) ć to say/tell
Est:4:15 and he/she/it-???-ed   the (acc) while HAVE COME-ing (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Est:4:15 Est_4:15_1 Est_4:15_2 Est_4:15_3 Est_4:15_4 Est_4:15_5 Est_4:15_6 Est_4:15_7 Est_4:15_8 Est_4:15_9 Est_4:15_10
Est:4:15 x x x x x x x x x x
Est:4:16 Βαδίσας ἐκκλησίασον τοὺς Ιουδαίους τοὺς ἐν Σούσοις καὶ νηστεύσατε ἐπ’ ἐμοὶ καὶ μὴ φάγητε μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς νύκτα καὶ ἡμέραν, κἀγὼ δὲ καὶ αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν, καὶ τότε εἰσελεύσομαι πρὸς τὸν βασιλέα παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν καὶ ἀπολέσθαι με ᾖ.
Est:4:16 Go and assemble the Jews that are in Susa, and fast ye for me, and eat not and drink not for three days, night and day: and I also and my maidens will fast; and then I will go in to the king contrary to the law, even if I must die. (Esther 4:16 Brenton)
Est:4:16 «Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę». (Est 4:16 BT_4)
Est:4:16 Βαδίσας ἐκκλησίασον τοὺς Ιουδαίους τοὺς ἐν Σούσοις καὶ νηστεύσατε ἐπ’ ἐμοὶ καὶ μὴ φάγητε μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς νύκτα καὶ ἡμέραν, κἀγὼ δὲ καὶ αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν, καὶ τότε εἰσελεύσομαι πρὸς τὸν βασιλέα παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν καὶ ἀπολέσθαι με ᾖ.
Est:4:16     ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό ἐν   καί νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν νύξ, -υκτός, ἡ καί ἡμέρα, -ας -ἡ κἀγώ (καὶ ἐγώ) δέ καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί τότε εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ παρά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Est:4:16 Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do mocno {szybko} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Nie By jeść µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By pić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Trzy Noc I też, nawet, mianowicie Dzień I/też ja zaś I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Wtedy By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Prawo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ja By być
Est:4:16 *badi/sas e)kklEsi/ason tou\s *ioudai/ous tou\s e)n *sou/sois kai\ nEsteu/sate e)p’ e)moi\ kai\ mE\ fa/gEte mEde\ pi/Ete e)pi\ E(me/ras trei=s nu/kta kai\ E(me/ran, ka)gO\ de\ kai\ ai( a(/brai mou a)sitE/somen, kai\ to/te ei)seleu/somai pro\s to\n basile/a para\ to\n no/mon, e)a\n kai\ a)pole/sTai me E)=|.
Est:4:16 badisas ekklEsiason tus iudaius tus en susois kai nEsteusate ep’ emoi kai mE fagEte mEde piEte epi hEmeras treis nykta kai hEmeran, kagO de kai hai habrai mu asitEsomen, kai tote eiseleusomai pros ton basilea para ton nomon, ean kai apolesTai me E.
Est:4:16 VA_AAPNSM VA_AAD2S RA_APM N2_APM RA_APM P N_DPN C VA_AAD2P P RP_DS C D VB_AAS2P C VB_AAS2P P N1A_APF M_APF N3_ASF C N1A_ASF C+RPNS x C RA_NPF N1A_NPF RP_GS VF_FAI1P C D VF_FMI1S P RA_ASM N3V_ASM P RA_ASM N2_ASM C D VA_AMN RP_AS V9_PAS3S
Est:4:16 ć ć the Jewish the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to fast upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely not to eat μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to drink upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day three night and also, even, namely day and/also I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the ć I ć and also, even, namely then to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the law if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing I to be
Est:4:16     the (acc) Jewish ([Adj] acc) the (acc) in/among/by (+dat)   and do-FAST-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and not you(pl)-should-EAT neither/nor; Mede (voc) you(pl)-should-DRINK upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) three (acc, nom) night (acc) and day (acc) and/also I (nom) Yet and the (nom)   me (gen)   and then I-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) law (acc) if-ever and to-be-LOSE/DESTROY-ed me (acc) he/she/it-should-be
Est:4:16 Est_4:16_1 Est_4:16_2 Est_4:16_3 Est_4:16_4 Est_4:16_5 Est_4:16_6 Est_4:16_7 Est_4:16_8 Est_4:16_9 Est_4:16_10 Est_4:16_11 Est_4:16_12 Est_4:16_13 Est_4:16_14 Est_4:16_15 Est_4:16_16 Est_4:16_17 Est_4:16_18 Est_4:16_19 Est_4:16_20 Est_4:16_21 Est_4:16_22 Est_4:16_23 Est_4:16_24 Est_4:16_25 Est_4:16_26 Est_4:16_27 Est_4:16_28 Est_4:16_29 Est_4:16_30 Est_4:16_31 Est_4:16_32 Est_4:16_33 Est_4:16_34 Est_4:16_35 Est_4:16_36 Est_4:16_37 Est_4:16_38 Est_4:16_39 Est_4:16_40 Est_4:16_41 Est_4:16_42 Est_4:16_43
Est:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:17 καὶ βαδίσας Μαρδοχαῖος ἐποίησεν ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Εσθηρ,
Est:4:17 (Esther 4,17 Brenton) So Mardochaeus went and did all that Esther commanded him.
Est:4:17 Est 4,17 I poszedł Mardocheusz i uczynił stosownie do tego wszystkiego, co mu poleciła Estera.
Est:4:17 Καὶ βαδίσας Μαρδοχαῖος ἐποίησεν ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Εσθηρ,
Est:4:17 καί     ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Est:4:17 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo
Est:4:17 *kai\ badi/sas *mardoCHai=os e)poi/Esen o(/sa e)netei/lato au)tO=| *esTEr,
Est:4:17 kai badisas mardoCHaios epoiEsen hosa eneteilato autO esTEr,
Est:4:17 C VA_AAPNSM N2_NSM VAI_AAI3S A1_APN VAI_AMI3S RD_DSM N2_NSF
Est:4:17 and also, even, namely ć ć to do/make as much/many as to enjoin command he/she/it/same ć
Est:4:17 and     he/she/it-DO/MAKE-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat)  
Est:4:17 Est_4:17_1 Est_4:17_2 Est_4:17_3 Est_4:17_4 Est_4:17_5 Est_4:17_6 Est_4:17_7 Est_4:17_8
Est:4:17 x x x x x x x x
Est:4:17a καὶ ἐδεήθη κυρίου μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα κυρίου καὶ εἶπεν
Est:4:17a a) [And he besought the Lord, making mention of all the works of the Lord; and he said,
Est:4:17a a) Błagał Pana, wspominając na wszystkie dzieła Pańskie i mówił:
Est:4:17a καὶ ἐδεήθη κυρίου μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα κυρίου καὶ εἶπεν
Est:4:17a καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Est:4:17a I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Est:4:17a kai\ e)deE/TE kuri/ou mnEmoneu/On pa/nta ta\ e)/rga kuri/ou kai\ ei)=pen
Est:4:17a kai edeETE kyriu mnEmoneuOn panta ta erga kyriu kai eipen
Est:4:17a C VCI_API3S N2_GSM V1_PAPNSM A3_APN RA_APN N2N_APN N2_GSM C VBI_AAI3S
Est:4:17a and also, even, namely to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember every all, each, every, the whole of the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell
Est:4:17a and                  
Est:4:17a Est_4:17a_1 Est_4:17a_2 Est_4:17a_3 Est_4:17a_4 Est_4:17a_5 Est_4:17a_6 Est_4:17a_7 Est_4:17a_8 Est_4:17a_9 Est_4:17a_10
Est:4:17a x x x x x x x x x x
Est:4:17b Κύριε κύριε βασιλεῦ πάντων κρατῶν, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ πᾶν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ θέλειν σε σῶσαι τὸν Ισραηλ·
Est:4:17b b) Lord God, king ruling over all, for all things are in thy power, and there is no one that shall oppose thee, in thy purpose to save Israel. –
Est:4:17b b) «Panie, Panie, Królu, Wszechmogący, ponieważ w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci się sprzeciwił, gdy chcesz ocalić Izraela,
Est:4:17b Κύριε κύριε βασιλεῦ πάντων κρατῶν, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ πᾶν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ θέλειν σε σῶσαι τὸν Ισραηλ·
Est:4:17b κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὅτι ἐν ἐξ·ουσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ὁ ἡ τό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Est:4:17b Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Izrael
Est:4:17b *ku/rie ku/rie basileu= pa/ntOn kratO=n, o(/ti e)n e)Xousi/a| sou to\ pa=n e)stin, kai\ ou)k e)/stin o( a)ntidoXO=n soi e)n tO=| Te/lein se sO=sai to\n *israEl·
Est:4:17b kyrie kyrie basileu pantOn kratOn, hoti en eXusia su to pan estin, kai uk estin ho antidoXOn soi en tO Telein se sOsai ton israEl·
Est:4:17b N2_VSM N2_VSM N3V_VSM A3_GPN V2_PAPNSM C P N1A_DSF RP_GS RA_NSN A3_NSN V9_PAI3S C D V9_PAI3S RA_NSM VF_FAPNSM RP_DS P RA_DSN V1_PAN RP_AS VA_AAN RA_ASM N_ASM
Est:4:17b lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king every all, each, every, the whole of sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence you; your/yours(sg) the every all, each, every, the whole of to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to want want, wish, desire you; your/yours(sg) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Israel
Est:4:17b                                                  
Est:4:17b Est_4:17b_1 Est_4:17b_2 Est_4:17b_3 Est_4:17b_4 Est_4:17b_5 Est_4:17b_6 Est_4:17b_7 Est_4:17b_8 Est_4:17b_9 Est_4:17b_10 Est_4:17b_11 Est_4:17b_12 Est_4:17b_13 Est_4:17b_14 Est_4:17b_15 Est_4:17b_16 Est_4:17b_17 Est_4:17b_18 Est_4:17b_19 Est_4:17b_20 Est_4:17b_21 Est_4:17b_22 Est_4:17b_23 Est_4:17b_24 Est_4:17b_25
Est:4:17b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:17c ὅτι σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανὸν καὶ κύριος εἶ πάντων, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιτάξεταί σοι τῷ κυρίῳ.
Est:4:17c c) For thou hast made the heaven and the earth and every wonderful thing in the world under heaven. And thou art Lord of all, and there is no one who shall resist thee Lord.
Est:4:17c c) ponieważ Tyś uczynił niebo i ziemię, i wszystko, co na niej pod niebem godne jest podziwu, Ty jesteś Panem wszystkiego i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Tobie, Panu.
Est:4:17c ὅτι σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανὸν καὶ κύριος εἶ πάντων, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιτάξεταί σοι τῷ κυρίῳ.
Est:4:17c ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀντι·τάσσω (αντι+τασσ-, αντι+ταξ-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Est:4:17c Ponieważ/tamto Ty By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być zaskakiwany są podziwiany przy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść; by być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który By ustawiać się w rząd przeciw [by umieszczać wbrew; by kierować albo być kierowany przeciw] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Est:4:17c o(/ti su\ e)poi/Esas to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ pa=n TaumaDZo/menon e)n tE=| u(p’ ou)rano\n kai\ ku/rios ei)= pa/ntOn, kai\ ou)k e)/stin o(\s a)ntita/Xetai/ soi tO=| kuri/O|.
Est:4:17c hoti sy epoiEsas ton uranon kai tEn gEn kai pan TaumaDZomenon en tE hyp’ uranon kai kyrios ei pantOn, kai uk estin hos antitaXetai soi tO kyriO.
Est:4:17c C RP_NS VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C A3_ASN V1_PMPASN P RA_DSF P N2_ASM C N2_NSM V9_PAI2S A3_GPM C D V9_PAI3S RR_NSM VF_FMI3S RP_DS RA_DSM N2_DSM
Est:4:17c because/that you to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of to be surprised be marvelled at in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go; to be every all, each, every, the whole of and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be who/whom/which to line up against [to set up in opposition to; to direct or be directed against] you; your/yours(sg); to rub worn, rub the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Est:4:17c                                                      
Est:4:17c Est_4:17c_1 Est_4:17c_2 Est_4:17c_3 Est_4:17c_4 Est_4:17c_5 Est_4:17c_6 Est_4:17c_7 Est_4:17c_8 Est_4:17c_9 Est_4:17c_10 Est_4:17c_11 Est_4:17c_12 Est_4:17c_13 Est_4:17c_14 Est_4:17c_15 Est_4:17c_16 Est_4:17c_17 Est_4:17c_18 Est_4:17c_19 Est_4:17c_20 Est_4:17c_21 Est_4:17c_22 Est_4:17c_23 Est_4:17c_24 Est_4:17c_25 Est_4:17c_26 Est_4:17c_27
Est:4:17c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:17d σὺ πάντα γινώσκεις· σὺ οἶδας, κύριε, ὅτι οὐκ ἐν ὕβρει οὐδὲ ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τοῦτο, τὸ μὴ προσκυνεῖν τὸν ὑπερήφανον Αμαν, ὅτι ηὐδόκουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν Ισραηλ·
Est:4:17d d) Thou knowest all things: thou knowest, Lord, that it is not in insolence, nor haughtiness, nor love of glory, that I have done this, to refuse obeisance to the haughty Aman. For I would gladly have kissed the soles of his feet for the safety of Israel.
Est:4:17d d) Ty znasz wszystko, Ty wiesz - tego, iż nie oddawałem pokłonu pysznemu Hamanowi, nie czyniłem ani z pychy, ani z zuchwałości, ani z żądzy sławy. Byłem nawet gotów ślady stóp jego całować dla ocalenia Izraela.
Est:4:17d σὺ πάντα γινώσκεις· σὺ οἶδας, κύριε, ὅτι οὐκ ἐν ὕβρει οὐδὲ ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τοῦτο, τὸ μὴ προσκυνεῖν τὸν ὑπερήφανον Αμαν, ὅτι ηὐδόκουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν Ισραηλ·
Est:4:17d σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὕβρις, -εως, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἐν   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μή προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὑπερή·φανος -ον   ὅτι εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)   πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό πρός σωτηρία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
Est:4:17d Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pycha ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Dumny Ponieważ/tamto By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się By całować całus, wargę, stykać się Stopa On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zbawienia/wyzwolenie Izrael
Est:4:17d su\ pa/nta ginO/skeis· su\ oi)=das, ku/rie, o(/ti ou)k e)n u(/brei ou)de\ e)n u(perEfani/a| ou)de\ e)n filodoXi/a| e)poi/Esa tou=to, to\ mE\ proskunei=n to\n u(perE/fanon *aman, o(/ti Eu)do/koun filei=n pe/lmata podO=n au)tou= pro\s sOtEri/an *israEl·
Est:4:17d sy panta ginOskeis· sy oidas, kyrie, hoti uk en hybrei ude en hyperEfania ude en filodoXia epoiEsa tuto, to mE proskynein ton hyperEfanon aman, hoti Eudokun filein pelmata podOn autu pros sOtErian israEl·
Est:4:17d RP_NS A3_APN V1_PAI2S RP_NS VX_XAI2S N2_VSM C D P N3I_DSF C P N1A_DSF C P N1A_DSF VAI_AAI1S RD_ASN RA_ASN D V2_PAN RA_ASM N2_ASM N_GSM C V2I_IAI1S V2_PAN N3M_APN N3D_GPM RD_GSM P N1A_ASF N_GSM
Est:4:17d you every all, each, every, the whole of to know i.e. recognize. you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hubris οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the not to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the proud ć because/that to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks to kiss buss, lip, osculate ć foot he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) salvation/deliverance Israel
Est:4:17d                                                                  
Est:4:17d Est_4:17d_1 Est_4:17d_2 Est_4:17d_3 Est_4:17d_4 Est_4:17d_5 Est_4:17d_6 Est_4:17d_7 Est_4:17d_8 Est_4:17d_9 Est_4:17d_10 Est_4:17d_11 Est_4:17d_12 Est_4:17d_13 Est_4:17d_14 Est_4:17d_15 Est_4:17d_16 Est_4:17d_17 Est_4:17d_18 Est_4:17d_19 Est_4:17d_20 Est_4:17d_21 Est_4:17d_22 Est_4:17d_23 Est_4:17d_24 Est_4:17d_25 Est_4:17d_26 Est_4:17d_27 Est_4:17d_28 Est_4:17d_29 Est_4:17d_30 Est_4:17d_31 Est_4:17d_32 Est_4:17d_33
Est:4:17d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:17e ἀλλὰ ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου ὑπεράνω δόξης θεοῦ, καὶ οὐ προσκυνήσω οὐδένα πλὴν σοῦ τοῦ κυρίου μου καὶ οὐ ποιήσω αὐτὰ ἐν ὑπερηφανίᾳ.
Est:4:17e e) But I have done this, that I might not set the glory of man above the glory of God: and I will not worship any one except thee, my Lord, and I will not do these things in haughtiness.
Est:4:17e e) Lecz uczyniłem to, aby nie stawiać wyżej czci człowieka nad cześć Boga i aby nikomu nie oddawać pokłonu, oprócz Ciebie, Panie mój, i nie uczyniłem tego z pychy.
Est:4:17e ἀλλὰ ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου ὑπεράνω δόξης θεοῦ, καὶ οὐ προσκυνήσω οὐδένα πλὴν σοῦ τοῦ κυρίου μου καὶ οὐ ποιήσω αὐτὰ ἐν ὑπερηφανίᾳ.
Est:4:17e ἀλλά ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἵνα μή τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὑπερ·άνω δόξα, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ
Est:4:17e Ale By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] żeby / ażeby / bo Nie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ludzki ??? Sławy/wzbudzanie grozy Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Nie jeden (nic, nikt) Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma
Est:4:17e a)lla\ e)poi/Esa tou=to, i(/na mE\ TO= do/Xan a)nTrO/pou u(pera/nO do/XEs Teou=, kai\ ou) proskunE/sO ou)de/na plE\n sou= tou= kuri/ou mou kai\ ou) poiE/sO au)ta\ e)n u(perEfani/a|.
Est:4:17e alla epoiEsa tuto, hina mE TO doXan anTrOpu hyperanO doXEs Teu, kai u proskynEsO udena plEn su tu kyriu mu kai u poiEsO auta en hyperEfania.
Est:4:17e C VAI_AAI1S RD_ASN C D VE_AAS1S N1S_ASF N2_GSM P N1S_GSF N2_GSM C D VF_FAI1S A3_ASM P RP_GS RA_GSM N2_GSM RP_GS C D VF_FAI1S RD_APN P N1A_DSF
Est:4:17e but to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to place lay, put, set, situate, station glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to human ??? glory/awesomeness god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself not one (nothing, no one) except you; your/yours(sg) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride
Est:4:17e                                                    
Est:4:17e Est_4:17e_1 Est_4:17e_2 Est_4:17e_3 Est_4:17e_4 Est_4:17e_5 Est_4:17e_6 Est_4:17e_7 Est_4:17e_8 Est_4:17e_9 Est_4:17e_10 Est_4:17e_11 Est_4:17e_12 Est_4:17e_13 Est_4:17e_14 Est_4:17e_15 Est_4:17e_16 Est_4:17e_17 Est_4:17e_18 Est_4:17e_19 Est_4:17e_20 Est_4:17e_21 Est_4:17e_22 Est_4:17e_23 Est_4:17e_24 Est_4:17e_25 Est_4:17e_26
Est:4:17e x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:17f καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ θεὸς Αβρααμ, φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰς καταφθορὰν καὶ ἐπεθύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆς κληρονομίαν σου·
Est:4:17f f) And now, O Lord God, the King, the God of Abraam, spare thy people, for our enemies are looking upon us to our destruction, and they have desired to destroy thine ancient inheritance.
Est:4:17f f) A teraz, Panie Boże, Królu, Boże Abrahama, ocal lud Twój, bo czyhają na zgubę naszą i mają zamiar zniszczyć nas, Twoje prastare dziedzictwo.
Est:4:17f καὶ νῦν, κύριε θεὸς βασιλεὺς θεὸς Αβρααμ, φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰς καταφθορὰν καὶ ἐπεθύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆς κληρονομίαν σου·
Est:4:17f καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   καί ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ ἀρχή, -ῆς, ἡ κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Est:4:17f I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Król Bóg  Abraham Zbywający {Oszczędzać} Ludzie Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Ja Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Początek Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg)
Est:4:17f kai\ nu=n, ku/rie o( Teo\s o( basileu\s o( Teo\s *abraam, fei=sai tou= laou= sou, o(/ti e)pible/pousin E(mi=n ei)s katafTora\n kai\ e)peTu/mEsan a)pole/sai tE\n e)X a)rCHE=s klEronomi/an sou·
Est:4:17f kai nyn, kyrie ho Teos ho basileus ho Teos abraam, feisai tu lau su, hoti epiblepusin hEmin eis katafToran kai epeTymEsan apolesai tEn eX arCHEs klEronomian su·
Est:4:17f C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AMD2S RA_GSM N2_GSM RP_GS C V1_PAI3P RP_DP P N1A_ASF C VAI_AAI3P VA_AAN RA_ASF P N1_GSF N1A_ASF RP_GS
Est:4:17f and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the king the god [see theology] Abraham to spare the people you; your/yours(sg) because/that to look upon overlook, look attentively I into (+acc) ć and also, even, namely to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the out of (+gen) ἐξ before vowels beginning inheritance you; your/yours(sg)
Est:4:17f                                                      
Est:4:17f Est_4:17f_1 Est_4:17f_2 Est_4:17f_3 Est_4:17f_4 Est_4:17f_5 Est_4:17f_6 Est_4:17f_7 Est_4:17f_8 Est_4:17f_9 Est_4:17f_10 Est_4:17f_11 Est_4:17f_12 Est_4:17f_13 Est_4:17f_14 Est_4:17f_15 Est_4:17f_16 Est_4:17f_17 Est_4:17f_18 Est_4:17f_19 Est_4:17f_20 Est_4:17f_21 Est_4:17f_22 Est_4:17f_23 Est_4:17f_24 Est_4:17f_25 Est_4:17f_26 Est_4:17f_27
Est:4:17f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:4:17g μὴ ὑπερίδῃς τὴν μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπτου·
Est:4:17g g) Do not overlook thy peculiar people, whom thou hast redeemed for thyself out of the land of Egypt.
Est:4:17g g) Nie gardź dziedzictwem Twoim, które wykupiłeś dla siebie z Egiptu.
Est:4:17g μὴ ὑπερίδῃς τὴν μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπτου·
Est:4:17g μή ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ