Ez:30:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:30:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 30:1 Brenton)
Ez:30:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 30:1 BT_4)
Ez:30:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:30:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:30:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:30:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:30:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:30:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:30:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:30:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:30:1 Ez_30:1_1 Ez_30:1_2 Ez_30:1_3 Ez_30:1_4 Ez_30:1_5 Ez_30:1_6 Ez_30:1_7
Ez:30:1 x x x x x x x
Ez:30:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ὦ ὦ ἡ ἡμέρα,
Ez:30:2 Son of man, prophesy, and say, Thus saith the Lord; Woe, woe worth the day! (Ezekiel 30:2 Brenton)
Ez:30:2 «Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Biadajcie nad tym dniem! (Ez 30:2 BT_4)
Ez:30:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ἡμέρα,
Ez:30:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Ez:30:2 Syn Ludzki By prorokować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Dzień
Ez:30:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson kai\ ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *)=O O)= E( E(me/ra,
Ez:30:2 yie anTrOpu, profEteuson kai eipon tade legei kyrios O O hE hEmera,
Ez:30:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S C VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I I RA_NSF N1A_NSF
Ez:30:2 son human to prophesy and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the day
Ez:30:2 son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) O!; omega; I-should-be O!; omega; I-should-be the (nom) day (nom|voc)
Ez:30:2 Ez_30:2_1 Ez_30:2_2 Ez_30:2_3 Ez_30:2_4 Ez_30:2_5 Ez_30:2_6 Ez_30:2_7 Ez_30:2_8 Ez_30:2_9 Ez_30:2_10 Ez_30:2_11 Ez_30:2_12
Ez:30:2 x x x x x x x x x x x x
Ez:30:3 ὅτι ἐγγὺς ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου, ἡμέρα πέρας ἐθνῶν ἔσται.
Ez:30:3 For the day of the Lord is nigh, a day of cloud; it shall be the end of the nations. (Ezekiel 30:3 Brenton)
Ez:30:3 Blisko jest bowiem dzień, bliski jest dzień Pański. Dniem chmur będzie czas kary narodów pogańskich. (Ez 30:3 BT_4)
Ez:30:3 ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ κυρίου, ἡμέρα πέρας ἐθνῶν ἔσται.
Ez:30:3 ὅτι ἐγγύς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἡμέρα, -ας -ἡ πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:30:3 Ponieważ/tamto Blisko Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzień Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Naród [zobacz etniczny] By być
Ez:30:3 o(/ti e)ggu\s E( E(me/ra tou= kuri/ou, E(me/ra pe/ras e)TnO=n e)/stai.
Ez:30:3 hoti engys hE hEmera tu kyriu, hEmera peras eTnOn estai.
Ez:30:3 C D RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM N1A_NSF N3T_NSN N3E_GPN VF_FMI3S
Ez:30:3 because/that near the day the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. day final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) nation [see ethnic] to be
Ez:30:3 because/that near the (nom) day (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) day (nom|voc) final decision (nom|acc|voc) nations (gen) he/she/it-will-be
Ez:30:3 Ez_30:3_1 Ez_30:3_2 Ez_30:3_3 Ez_30:3_4 Ez_30:3_5 Ez_30:3_6 Ez_30:3_7 Ez_30:3_8 Ez_30:3_9 Ez_30:3_10
Ez:30:3 x x x x x x x x x x
Ez:30:4 καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ’ Αἰγυπτίους, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ συμπεσεῖται αὐτῆς τὰ θεμέλια.
Ez:30:4 And the sword shall come upon the Egyptians, and there shall be tumult in Ethiopia, and in Egypt men shall fall down slain together, and her foundations shall fall. (Ezekiel 30:4 Brenton)
Ez:30:4 Miecz przyjdzie na Egipt i trwoga nastanie w Kusz, kiedy w Egipcie polegną zabici, gdy zabiorą jego bogactwo i gdy posady jego będą rozwalone. (Ez 30:4 BT_4)
Ez:30:4 καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ’ Αἰγυπτίους, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ συμπεσεῖται αὐτῆς τὰ θεμέλια.
Ez:30:4 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐπί Αἰγύπτιος -ία -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ταραχή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό
Ez:30:4 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipski I też, nawet, mianowicie By być Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Etiopia I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By wić się [zobacz zadawaj uraz] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Do od tego czasu w konsekwencji, zbiegaj się On/ona/to/to samo Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie
Ez:30:4 kai\ E(/Xei ma/CHaira e)p’ *ai)gupti/ous, kai\ e)/stai taraCHE\ e)n tE=| *ai)Tiopi/a|, kai\ pesou=ntai tetraumatisme/noi e)n *ai)gu/ptO|, kai\ sumpesei=tai au)tE=s ta\ Teme/lia.
Ez:30:4 kai hEXei maCHaira ep’ aigyptius, kai estai taraCHE en tE aiTiopia, kai pesuntai tetraumatismenoi en aigyptO, kai sympeseitai autEs ta Temelia.
Ez:30:4 C VF_FAI3S N1A_NSF P N2_APM C VF_FMI3S N1_NSF P RA_DSF N1A_DSF C VF2_FMI3P VT_XPPNPM P N2_DSF C VF2_FMI3S RD_GSF RA_NPN N2N_NPN
Ez:30:4 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egyptian and also, even, namely to be disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Ethiopia and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to wound [see traumatize] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely to thereafter consequently, coincide he/she/it/same the foundation establishing, base, substructure; founding
Ez:30:4 and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) sacrificial knife (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egyptian ([Adj] acc) and he/she/it-will-be disturbance (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) Ethiopia (dat) and they-will-be-FALL-ed having-been-WOUND-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and he/she/it-will-be-THEREAFTER-ed her/it/same (gen) the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc)
Ez:30:4 Ez_30:4_1 Ez_30:4_2 Ez_30:4_3 Ez_30:4_4 Ez_30:4_5 Ez_30:4_6 Ez_30:4_7 Ez_30:4_8 Ez_30:4_9 Ez_30:4_10 Ez_30:4_11 Ez_30:4_12 Ez_30:4_13 Ez_30:4_14 Ez_30:4_15 Ez_30:4_16 Ez_30:4_17 Ez_30:4_18 Ez_30:4_19 Ez_30:4_20 Ez_30:4_21
Ez:30:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:5 Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.
Ez:30:5 Persians, and Cretans, and Lydians, and Libyans, and all the mixed multitude, and they of the children of my covenant, shall fall by the sword therein. (Ezekiel 30:5 Brenton)
Ez:30:5 Kusz i Put, i Lud, i cudzoziemcy wszyscy, i Kub, i synowie ziemi przymierza razem z nimi poginą od miecza. (Ez 30:5 BT_4)
Ez:30:5 Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.
Ez:30:5 καί Κρή[τ]ς, -ητός, ὁ καί καί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:30:5 I też, nawet, mianowicie Kreteński [mieszkaniec Krety] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Syn Konwencja Ja Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:30:5 *pe/rsai kai\ *krE=tes kai\ *ludoi\ kai\ *li/bues kai\ pa/ntes oi( e)pi/miktoi kai\ tO=n ui(O=n tE=s diaTE/kEs mou maCHai/ra| pesou=ntai e)n au)tE=|.
Ez:30:5 persai kai krEtes kai lydoi kai libyes kai pantes hoi epimiktoi kai tOn hyiOn tEs diaTEkEs mu maCHaira pesuntai en autE.
Ez:30:5 N1M_NPN C N3_NPM C N2_NPM C N3_NPM C A3_NPM RA_NPM N2_NPM C RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF RP_GS N1A_DSF VF2_FMI3P P RD_DSF
Ez:30:5 ć and also, even, namely Cretan [inhabitant of Crete] and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely the son the covenant I sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:30:5 and Cretans (nom|voc) and and and all (nom|voc) the (nom) and the (gen) sons (gen) the (gen) covenant (gen) me (gen) sacrificial knife (dat) they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Ez:30:5 Ez_30:5_1 Ez_30:5_2 Ez_30:5_3 Ez_30:5_4 Ez_30:5_5 Ez_30:5_6 Ez_30:5_7 Ez_30:5_8 Ez_30:5_9 Ez_30:5_10 Ez_30:5_11 Ez_30:5_12 Ez_30:5_13 Ez_30:5_14 Ez_30:5_15 Ez_30:5_16 Ez_30:5_17 Ez_30:5_18 Ez_30:5_19 Ez_30:5_20 Ez_30:5_21
Ez:30:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:6 καὶ πεσοῦνται τὰ ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου, καὶ καταβήσεται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπὸ Μαγδώλου ἕως Συήνης· μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ, λέγει κύριος.
Ez:30:6 And the supports of Egypt shall fall; and the pride of her strength shall come down from Magdol to Syene: they shall fall by the sword in it, saith the Lord. (Ezekiel 30:6 Brenton)
Ez:30:6 Tak mówi Pan: Upadną podpory Egiptu i wywróci się jego dumna potęga; od Migdol aż do Sjene polegną od miecza. Wyrocznia Pana Boga. (Ez 30:6 BT_4)
Ez:30:6 καὶ πεσοῦνται τὰ ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου, καὶ καταβήσεται ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπὸ Μαγδώλου ἕως Συήνης· μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ, λέγει κύριος.
Ez:30:6 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:30:6 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By schodzić Pycha Siła On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:30:6 kai\ pesou=ntai ta\ a)ntistEri/gmata *ai)gu/ptou, kai\ katabE/setai E( u(/bris tE=s i)sCHu/os au)tE=s a)po\ *magdO/lou e(/Os *suE/nEs· maCHai/ra| pesou=ntai e)n au)tE=|, le/gei ku/rios.
Ez:30:6 kai pesuntai ta antistErigmata aigyptu, kai katabEsetai hE hybris tEs isCHyos autEs apo magdOlu heOs syEnEs· maCHaira pesuntai en autE, legei kyrios.
Ez:30:6 C VF2_FMI3P RA_NPN N3M_NPN N2_GSF C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N3U_GSF RD_GSF P N2_GS P N1_GSF N1A_DSF VF2_FMI3P P RD_DSF V1_PAI3S N2_NSM
Ez:30:6 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the ć Egypt [country of] and also, even, namely to go down the hubris the strength he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:30:6 and they-will-be-FALL-ed the (nom|acc) Egypt (gen) and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed the (nom) hubris (nom) the (gen) strength (gen) her/it/same (gen) away from (+gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sacrificial knife (dat) they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:30:6 Ez_30:6_1 Ez_30:6_2 Ez_30:6_3 Ez_30:6_4 Ez_30:6_5 Ez_30:6_6 Ez_30:6_7 Ez_30:6_8 Ez_30:6_9 Ez_30:6_10 Ez_30:6_11 Ez_30:6_12 Ez_30:6_13 Ez_30:6_14 Ez_30:6_15 Ez_30:6_16 Ez_30:6_17 Ez_30:6_18 Ez_30:6_19 Ez_30:6_20 Ez_30:6_21 Ez_30:6_22
Ez:30:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:7 καὶ ἐρημωθήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται·
Ez:30:7 And it shall be made desolate in the midst of desolate countries, and their cities shall be desolate in the midst of desolate cities: (Ezekiel 30:7 Brenton)
Ez:30:7 Wśród krajów wyludnionych będzie wyludniony, a miasta jego znajdą się wśród miast opustoszałych. (Ez 30:7 BT_4)
Ez:30:7 καὶ ἐρημωθήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται·
Ez:30:7 καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἐν μέσος -η -ον χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον πόλις, -εως, ἡ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:30:7 I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Miasto By leżeć odłogiem By być
Ez:30:7 kai\ e)rEmOTE/setai e)n me/sO| CHOrO=n E)rEmOme/nOn, kai\ ai( po/leis au)tO=n e)n me/sO| po/leOn E)rEmOme/nOn e)/sontai·
Ez:30:7 kai erEmOTEsetai en mesO CHOrOn ErEmOmenOn, kai hai poleis autOn en mesO poleOn ErEmOmenOn esontai·
Ez:30:7 C VC_FPI3S P A1_DSM N1A_GPF VM_XPPGPF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM P A1_DSM N3I_GPF VM_XPPGPF VF_FMI3P
Ez:30:7 and also, even, namely to lay waste in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room to lay waste and also, even, namely the city he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle city to lay waste to be
Ez:30:7 and he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) having-been-LAY-ed-WASTE (gen) and the (nom) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) cities (gen) having-been-LAY-ed-WASTE (gen) they-will-be
Ez:30:7 Ez_30:7_1 Ez_30:7_2 Ez_30:7_3 Ez_30:7_4 Ez_30:7_5 Ez_30:7_6 Ez_30:7_7 Ez_30:7_8 Ez_30:7_9 Ez_30:7_10 Ez_30:7_11 Ez_30:7_12 Ez_30:7_13 Ez_30:7_14 Ez_30:7_15
Ez:30:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:8 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ὅταν δῶ πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ συντριβῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτῇ.
Ez:30:8 and they shall know that I am the Lord, when I shall send fire upon Egypt, and when all that help her shall be broken. (Ezekiel 30:8 Brenton)
Ez:30:8 I poznają, że Ja jestem Pan, kiedy podłożę ogień pod Egipt, a wszyscy jego poplecznicy się załamią. (Ez 30:8 BT_4)
Ez:30:8 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ὅταν δῶ πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ συντριβῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτῇ.
Ez:30:8 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅταν (ὅτε ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:30:8 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ilekroć By dawać; by wiązać Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pomagać On/ona/to/to samo
Ez:30:8 kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios, o(/tan dO= pu=r e)p’ *ai)/gupton kai\ suntribO=si pa/ntes oi( boETou=ntes au)tE=|.
Ez:30:8 kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios, hotan dO pyr ep’ aigypton kai syntribOsi pantes hoi boETuntes autE.
Ez:30:8 C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM D VO_AAS1S N3_ASN P N2_ASF C VD_APS3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RD_DSF
Ez:30:8 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. whenever to give; to bind fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) every all, each, every, the whole of the to help he/she/it/same
Ez:30:8 and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) whenever I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and they-should-be-BREAK-ing, they-should-be-BREAK-ed all (nom|voc) the (nom) while HELP-ing (nom|voc) her/it/same (dat)
Ez:30:8 Ez_30:8_1 Ez_30:8_2 Ez_30:8_3 Ez_30:8_4 Ez_30:8_5 Ez_30:8_6 Ez_30:8_7 Ez_30:8_8 Ez_30:8_9 Ez_30:8_10 Ez_30:8_11 Ez_30:8_12 Ez_30:8_13 Ez_30:8_14 Ez_30:8_15 Ez_30:8_16 Ez_30:8_17
Ez:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:9 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι ἰδοὺ ἥκει. –
Ez:30:9 In that day shall messengers go forth hasting to destroy Ethiopia utterly, and there shall be tumult among them in the day of Egypt: for, behold it comes. (Ezekiel 30:9 Brenton)
Ez:30:9 W owym dniu wyruszą ode Mnie wysłannicy na okrętach, aby przerazić beztroskie Kusz, i trwoga nastanie wśród nich, jak w dzień Egiptu, że oto nadchodzi. (Ez 30:9 BT_4)
Ez:30:9 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι ἰδοὺ ἥκει.
Ez:30:9 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἄγγελος, -ου, ὁ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ταραχή, -ῆς, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -)
Ez:30:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By wychodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do ??? By znikać Etiopia I też, nawet, mianowicie By być Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.
Ez:30:9 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)Xeleu/sontai a)/ggeloi speu/dontes a)fani/sai tE\n *ai)Tiopi/an, kai\ e)/stai taraCHE\ e)n au)toi=s e)n tE=| E(me/ra| *ai)gu/ptou, o(/ti i)dou\ E(/kei.
Ez:30:9 en tE hEmera ekeinE eXeleusontai angeloi speudontes afanisai tEn aiTiopian, kai estai taraCHE en autois en tE hEmera aigyptu, hoti idu hEkei.
Ez:30:9 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3P N2_NPM V1_PAPNPM VA_AAN RA_ASF N1A_ASF C VF_FMI3S N1_NSF P RD_DPM P RA_DSF N1A_DSF N2_GSF C I V1_PAI3S
Ez:30:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to come out agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to ??? to disappear the Ethiopia and also, even, namely to be disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Egypt [country of] because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived.
Ez:30:9 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) they-will-be-COME-ed-OUT messengers/angels (nom|voc) while ???-ing (nom|voc) to-DISAPPEAR, be-you(sg)-DISAPPEAR-ed!, he/she/it-happens-to-DISAPPEAR (opt) the (acc) Ethiopia (acc) and he/she/it-will-be disturbance (nom|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) Egypt (gen) because/that be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed
Ez:30:9 Ez_30:9_1 Ez_30:9_2 Ez_30:9_3 Ez_30:9_4 Ez_30:9_5 Ez_30:9_6 Ez_30:9_7 Ez_30:9_8 Ez_30:9_9 Ez_30:9_10 Ez_30:9_11 Ez_30:9_12 Ez_30:9_13 Ez_30:9_14 Ez_30:9_15 Ez_30:9_16 Ez_30:9_17 Ez_30:9_18 Ez_30:9_19 Ez_30:9_20 Ez_30:9_21 Ez_30:9_22 Ez_30:9_23
Ez:30:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:10 τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ ἀπολῶ πλῆθος Αἰγυπτίων διὰ χειρὸς Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος,
Ez:30:10 Thus saith the Lord God; I will also destroy the multitude of the Egyptians by the hand of Nabuchodonosor king of Babylon, (Ezekiel 30:10 Brenton)
Ez:30:10 Tak mówi Pan Bóg: Położę kres bogactwu Egiptu ręką Nabuchodonozora, króla babilońskiego. (Ez 30:10 BT_4)
Ez:30:10 τάδε λέγει κύριος κύριος Καὶ ἀπολῶ πλῆθος Αἰγυπτίων διὰ χειρὸς Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος,
Ez:30:10 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πλῆθο·ς, -ους, τό Αἰγύπτιος -ία -ον διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Ez:30:10 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Los (mnóstwo ) Egipski Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon
Ez:30:10 ta/de le/gei ku/rios ku/rios *kai\ a)polO= plE=Tos *ai)gupti/On dia\ CHeiro\s *nabouCHodonosor basile/Os *babulO=nos,
Ez:30:10 tade legei kyrios kyrios kai apolO plETos aigyptiOn dia CHeiros nabuCHodonosor basileOs babylOnos,
Ez:30:10 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C VF2_FAI1S N3E_ASN N2_GPM P N3_GSF N_GSM N3V_GSM N3W_GSF
Ez:30:10 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing lot (multitude ) Egyptian because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand ć king Babylon
Ez:30:10 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-LOSE/DESTROY lot (nom|acc|voc) Egyptian ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) king (gen) Babylon (gen)
Ez:30:10 Ez_30:10_1 Ez_30:10_2 Ez_30:10_3 Ez_30:10_4 Ez_30:10_5 Ez_30:10_6 Ez_30:10_7 Ez_30:10_8 Ez_30:10_9 Ez_30:10_10 Ez_30:10_11 Ez_30:10_12 Ez_30:10_13
Ez:30:10 x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:11 αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσιν πάντες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ πλησθήσεται ἡ γῆ τραυματιῶν.
Ez:30:11 his hand and his people's; they are plagues sent forth from the nations to destroy the land: and they all shall unsheath their swords against Egypt, and the land shall be filled with slain. (Ezekiel 30:11 Brenton)
Ez:30:11 On i jego lud, najmężniejsi wśród narodów, przyjdą, by niszczyć ten kraj. Dobędą miecza przeciw Egiptowi i pokryją kraj pobitymi. (Ez 30:11 BT_4)
Ez:30:11 αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσιν πάντες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ πλησθήσεται γῆ τραυματιῶν.
Ez:30:11 αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:30:11 On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Zaraza; zaraźliwy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] zamawiać By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Do ??? Ziemi/ziemia
Ez:30:11 au)tou= kai\ tou= laou= au)tou=· loimoi\ a)po\ e)TnO=n a)pestalme/noi a)pole/sai tE\n gE=n kai\ e)kkenO/sousin pa/ntes ta\s maCHai/ras au)tO=n e)p’ *ai)/gupton, kai\ plEsTE/setai E( gE= traumatiO=n.
Ez:30:11 autu kai tu lau autu· loimoi apo eTnOn apestalmenoi apolesai tEn gEn kai ekkenOsusin pantes tas maCHairas autOn ep’ aigypton, kai plEsTEsetai hE gE traumatiOn.
Ez:30:11 RD_GSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM N2_NPM P N3E_GPN VM_XMPNPM VA_AAN RA_ASF N1_ASF C VF_FAI3P A3_NPM RA_APF N1_APF RD_GPM P N2_ASF C VS_FPI3S RA_NSF N1_NSF N1T_GPM
Ez:30:11 he/she/it/same and also, even, namely the people he/she/it/same pestilence; pestilential from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the earth/land and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely to ??? the earth/land ć
Ez:30:11 him/it/same (gen) and the (gen) people (gen) him/it/same (gen) pestilences (nom|voc); pestilential ([Adj] nom|voc) away from (+gen) nations (gen) having-been-ORDER FORTH-ed (nom|voc) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) the (acc) earth/land (acc) and all (nom|voc) the (acc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and he/she/it-will-be-???-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
Ez:30:11 Ez_30:11_1 Ez_30:11_2 Ez_30:11_3 Ez_30:11_4 Ez_30:11_5 Ez_30:11_6 Ez_30:11_7 Ez_30:11_8 Ez_30:11_9 Ez_30:11_10 Ez_30:11_11 Ez_30:11_12 Ez_30:11_13 Ez_30:11_14 Ez_30:11_15 Ez_30:11_16 Ez_30:11_17 Ez_30:11_18 Ez_30:11_19 Ez_30:11_20 Ez_30:11_21 Ez_30:11_22 Ez_30:11_23 Ez_30:11_24 Ez_30:11_25
Ez:30:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:12 καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους καὶ ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων· ἐγὼ κύριος λελάληκα. –
Ez:30:12 And I will make their rivers desolate, and will destroy the land and the fulness of it by the hands of strangers: I the Lord have spoken. (Ezekiel 30:12 Brenton)
Ez:30:12 I wysuszę rzeki, i sprzedam kraj ludziom złym, spustoszę ziemię ze wszystkim, co w niej jest, ręką cudzoziemców. Ja, Pan, to powiedziałem. (Ez 30:12 BT_4)
Ez:30:12 καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους καὶ ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων· ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:30:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἔρημος -ον καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό πλήρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλότριος -ία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:30:12 I też, nawet, mianowicie By dawać Rzeka On/ona/to/to samo Odludzie I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Całość On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Innego/inni Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Ez:30:12 kai\ dO/sO tou\s potamou\s au)tO=n e)rE/mous kai\ a)polO= tE\n gE=n kai\ to\ plE/rOma au)tE=s e)n CHersi\n a)llotri/On· e)gO\ ku/rios lela/lEka.
Ez:30:12 kai dOsO tus potamus autOn erEmus kai apolO tEn gEn kai to plErOma autEs en CHersin allotriOn· egO kyrios lelalEka.
Ez:30:12 C VF_FAI1S RA_APM N2_APM RD_GPM A1B_APM C VF2_FAI1S RA_ASF N1_ASF C RA_ASN N3M_ASN RD_GSF P N3_DPF A1A_GPM RP_NS N2_NSM VX_XAI1S
Ez:30:12 and also, even, namely to give the river he/she/it/same wilderness and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the earth/land and also, even, namely the entirety he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand of another/others I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Ez:30:12 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) rivers (acc) them/same (gen) wilderness ([Adj] acc) and I-will-LOSE/DESTROY the (acc) earth/land (acc) and the (nom|acc) entirety (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) hands (dat) of another/others (gen) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed
Ez:30:12 Ez_30:12_1 Ez_30:12_2 Ez_30:12_3 Ez_30:12_4 Ez_30:12_5 Ez_30:12_6 Ez_30:12_7 Ez_30:12_8 Ez_30:12_9 Ez_30:12_10 Ez_30:12_11 Ez_30:12_12 Ez_30:12_13 Ez_30:12_14 Ez_30:12_15 Ez_30:12_16 Ez_30:12_17 Ez_30:12_18 Ez_30:12_19 Ez_30:12_20 Ez_30:12_21
Ez:30:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:13 ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ ἀπολῶ μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως καὶ ἄρχοντας ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι.
Ez:30:13 For thus saith the Lord God; I will also destroy the nobles from Memphis, and the princes of Memphis out of the land of Egypt; and they shall be no more. (Ezekiel 30:13 Brenton)
Ez:30:13 Tak mówi Pan Bóg: Zniszczę bożki i położę kres bałwanom z Nof, i władcy w ziemi egipskiej nie będzie już odtąd. I ześlę trwogę na kraj egipski. (Ez 30:13 BT_4)
Ez:30:13 ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος Καὶ ἀπολῶ μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως καὶ ἄρχοντας ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι.
Ez:30:13 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ἀπό καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι
Ez:30:13 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Urzędnik mający władzę sędziowską Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze
Ez:30:13 o(/ti ta/de le/gei ku/rios ku/rios *kai\ a)polO= megista=nas a)po\ *me/mfeOs kai\ a)/rCHontas e)k gE=s *ai)gu/ptou, kai\ ou)k e)/sontai e)/ti.
Ez:30:13 hoti tade legei kyrios kyrios kai apolO megistanas apo memfeOs kai arCHontas ek gEs aigyptu, kai uk esontai eti.
Ez:30:13 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C VF2_FAI1S N3_APM P N3I_GSF C N3_APM P N1_GSF N2_GSF C D VF_FMI3P D
Ez:30:13 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing magistrate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ruler; to begin out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still
Ez:30:13 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-LOSE/DESTROY magistrates (acc) away from (+gen) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and not they-will-be yet/still
Ez:30:13 Ez_30:13_1 Ez_30:13_2 Ez_30:13_3 Ez_30:13_4 Ez_30:13_5 Ez_30:13_6 Ez_30:13_7 Ez_30:13_8 Ez_30:13_9 Ez_30:13_10 Ez_30:13_11 Ez_30:13_12 Ez_30:13_13 Ez_30:13_14 Ez_30:13_15 Ez_30:13_16 Ez_30:13_17 Ez_30:13_18 Ez_30:13_19
Ez:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:14 καὶ ἀπολῶ γῆν Παθουρης καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει
Ez:30:14 And I will destroy the land of Phathore, and will send fire upon Tanis, and will execute vengeance on Diospolis. (Ezekiel 30:14 Brenton)
Ez:30:14 Spustoszę Patros, i podłożę ogień pod Soan, i będę sprawował sąd nad No. (Ez 30:14 BT_4)
Ez:30:14 καὶ ἀπολῶ γῆν Παθουρης καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει
Ez:30:14 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐπί καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν
Ez:30:14 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By dawać Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ez:30:14 kai\ a)polO= gE=n *paTourEs kai\ dO/sO pu=r e)pi\ *ta/nin kai\ poiE/sO e)kdi/kEsin e)n *diospo/lei
Ez:30:14 kai apolO gEn paTurEs kai dOsO pyr epi tanin kai poiEsO ekdikEsin en diospolei
Ez:30:14 C VF2_FAI1S N1_ASF N_GSF C VF_FAI1S N3_ASN P N3I_ASF C VF_FAI1S N3I_ASF P N3I_DSF
Ez:30:14 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing earth/land ć and also, even, namely to give fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to do/make vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ez:30:14 and I-will-LOSE/DESTROY earth/land (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE vengeance (acc) in/among/by (+dat)
Ez:30:14 Ez_30:14_1 Ez_30:14_2 Ez_30:14_3 Ez_30:14_4 Ez_30:14_5 Ez_30:14_6 Ez_30:14_7 Ez_30:14_8 Ez_30:14_9 Ez_30:14_10 Ez_30:14_11 Ez_30:14_12 Ez_30:14_13 Ez_30:14_14
Ez:30:14 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:15 καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σάιν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμφεως·
Ez:30:15 And I will pour out my wrath upon Sais the strength of Egypt, and will destroy the multitude of Memphis. (Ezekiel 30:15 Brenton)
Ez:30:15 Wyleję mój gniew na Sin, na twierdzę Egiptu, i w No wytępię hałaśliwą tłuszczę. (Ez 30:15 BT_4)
Ez:30:15 καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σάιν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμφεως·
Ez:30:15 καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό
Ez:30:15 I też, nawet, mianowicie By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siła Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Los (mnóstwo )
Ez:30:15 kai\ e)kCHeO= to\n Tumo/n mou e)pi\ *sa/in tE\n i)sCHu\n *ai)gu/ptou kai\ a)polO= to\ plE=Tos *me/mfeOs·
Ez:30:15 kai ekCHeO ton Tymon mu epi sain tEn isCHyn aigyptu kai apolO to plETos memfeOs·
Ez:30:15 C VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N3I_ASF RA_ASF N3_ASF N2_GSF C VF2_FAI1S RA_ASN N3E_ASN N3I_GSF
Ez:30:15 and also, even, namely to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the strength Egypt [country of] and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the lot (multitude ) ć
Ez:30:15 and I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) strength (acc) Egypt (gen) and I-will-LOSE/DESTROY the (nom|acc) lot (nom|acc|voc)
Ez:30:15 Ez_30:15_1 Ez_30:15_2 Ez_30:15_3 Ez_30:15_4 Ez_30:15_5 Ez_30:15_6 Ez_30:15_7 Ez_30:15_8 Ez_30:15_9 Ez_30:15_10 Ez_30:15_11 Ez_30:15_12 Ez_30:15_13 Ez_30:15_14 Ez_30:15_15
Ez:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:16 καὶ δώσω πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ ταραχὴν ταραχθήσεται Συήνη, καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα.
Ez:30:16 And I will send fire upon Egypt; and Syene shall be sorely troubled; and there shall be a breaking in Diospolis, and waters shall be poured out. (Ezekiel 30:16 Brenton)
Ez:30:16 Podłożę ogień pod Egipt - Sjene zadrży z trwogi; w No otworzy się wyłom, a w Nof będzie udręka codzienna. (Ez 30:16 BT_4)
Ez:30:16 καὶ δώσω πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ ταραχὴν ταραχθήσεται Συήνη, καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα.
Ez:30:16 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ταραχή, -ῆς, ἡ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί ἐν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ez:30:16 I też, nawet, mianowicie By dawać Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być I też, nawet, mianowicie By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) Woda
Ez:30:16 kai\ dO/sO pu=r e)p’ *ai)/gupton, kai\ taraCHE\n taraCHTE/setai *suE/nE, kai\ e)n *diospo/lei e)/stai e)/krEgma kai\ diaCHuTE/setai u(/data.
Ez:30:16 kai dOsO pyr ep’ aigypton, kai taraCHEn taraCHTEsetai syEnE, kai en diospolei estai ekrEgma kai diaCHyTEsetai hydata.
Ez:30:16 C VF_FAI1S N3_ASN P N2_ASF C N1_ASF VQ_FPI3S N1_NSF C P N3I_DSF VF_FMI3S N3M_NSN C VC_FPI3S N3T_NSN
Ez:30:16 and also, even, namely to give fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to be ć and also, even, namely to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) water
Ez:30:16 and I-will-GIVE, I-should-GIVE fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and disturbance (acc) he/she/it-will-be-UNSETTLE-ed and in/among/by (+dat) he/she/it-will-be and he/she/it-will-be-SPREAD-ed waters (nom|acc|voc)
Ez:30:16 Ez_30:16_1 Ez_30:16_2 Ez_30:16_3 Ez_30:16_4 Ez_30:16_5 Ez_30:16_6 Ez_30:16_7 Ez_30:16_8 Ez_30:16_9 Ez_30:16_10 Ez_30:16_11 Ez_30:16_12 Ez_30:16_13 Ez_30:16_14 Ez_30:16_15 Ez_30:16_16 Ez_30:16_17
Ez:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:17 νεανίσκοι Ἡλίου πόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται.
Ez:30:17 The youths of Heliopolis and Bubastum shall fall by the sword, and the women shall go into captivity. (Ezekiel 30:17 Brenton)
Ez:30:17 Młodzieńcy z On i Pi-Beset polegną od miecza, a miasta te pójdą w niewolę. (Ez 30:17 BT_4)
Ez:30:17 νεανίσκοι Ἡλίου πόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται.
Ez:30:17 νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ καί ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ez:30:17 Młody człowiek Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Miasto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy By iść
Ez:30:17 neani/skoi *(Eli/ou po/leOs kai\ *bouba/stou e)n maCHai/ra| pesou=ntai, kai\ ai( gunai=kes e)n ai)CHmalOsi/a| poreu/sontai.
Ez:30:17 neaniskoi hEliu poleOs kai bubastu en maCHaira pesuntai, kai hai gynaikes en aiCHmalOsia poreusontai.
Ez:30:17 N2_NPM N2_GSM N3I_GSF C N2_GS P N1A_DSF VF2_FMI3P C RA_NPF N3K_NPF P N1A_DSF VF_FMI3P
Ez:30:17 young man Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry city and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely the woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives to go
Ez:30:17 young men (nom|voc) Elijah (gen); sun (gen) city (gen) and in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) they-will-be-FALL-ed and the (nom) women/wives (nom|voc) in/among/by (+dat) captives (dat) they-will-be-GO-ed
Ez:30:17 Ez_30:17_1 Ez_30:17_2 Ez_30:17_3 Ez_30:17_4 Ez_30:17_5 Ez_30:17_6 Ez_30:17_7 Ez_30:17_8 Ez_30:17_9 Ez_30:17_10 Ez_30:17_11 Ez_30:17_12 Ez_30:17_13 Ez_30:17_14
Ez:30:17 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:18 καὶ ἐν Ταφνας συσκοτάσει ἡ ἡμέρα ἐν τῷ συντρῖψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς, καὶ αὐτὴν νεφέλη καλύψει, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσονται.
Ez:30:18 And the day shall be darkened in Taphnae, when I have broken there the scepters of Egypt: and the pride of her strength shall perish there: and a cloud shall cover her, and her daughters shall be taken prisoners. (Ezekiel 30:18 Brenton)
Ez:30:18 W Tachpanches ciemności spowiją dzień, gdy tam złamię berła egipskie. Skończy się z nim jego dumna potęga. Czarna chmura go pokryje, a córki jego pójdą w niewolę. (Ez 30:18 BT_4)
Ez:30:18 καὶ ἐν Ταφνας συσκοτάσει ἡμέρα ἐν τῷ συντρῖψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς, καὶ αὐτὴν νεφέλη καλύψει, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσονται.
Ez:30:18 καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Ez:30:18 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ja Tam Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Tam Pycha Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Chmura By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo Pojmany; pojmany By prowadzić
Ez:30:18 kai\ e)n *tafnas suskota/sei E( E(me/ra e)n tO=| suntri=PSai me e)kei= ta\ skE=ptra *ai)gu/ptou, kai\ a)polei=tai e)kei= E( u(/bris tE=s i)sCHu/os au)tE=s, kai\ au)tE\n nefe/lE kalu/PSei, kai\ ai( Tugate/res au)tE=s ai)CHma/lOtoi a)CHTE/sontai.
Ez:30:18 kai en tafnas syskotasei hE hEmera en tO syntriPSai me ekei ta skEptra aigyptu, kai apoleitai ekei hE hybris tEs isCHyos autEs, kai autEn nefelE kalyPSei, kai hai Tygateres autEs aiCHmalOtoi aCHTEsontai.
Ez:30:18 C P N_DS VF_FAI3S RA_NSF N1A_NSF P RA_DSN VA_AAN RP_AS D RA_APN N2N_APN N2_GSF C VF2_FMI3S D RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N3U_GSF RD_GSF C RD_ASF N1_NSF VF_FAI3S C RA_NPF N3_NPF RD_GSF A1B_NPF VQ_FPI3P
Ez:30:18 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to break to crush completely, break (in pieces) I there the ć Egypt [country of] and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing there the hubris the strength he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same cloud to cover cloak, veiled, muffled and also, even, namely the daughter he/she/it/same captive; captive to lead
Ez:30:18 and in/among/by (+dat) the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) me (acc) there the (nom|acc) Egypt (gen) and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed there the (nom) hubris (nom) the (gen) strength (gen) her/it/same (gen) and her/it/same (acc) cloud (nom|voc) he/she/it-will-COVER, you(sg)-will-be-COVER-ed (classical) and the (nom) daughters (nom|voc) her/it/same (gen) captives (nom|voc); captive ([Adj] nom|voc) they-will-be-LEAD-ed
Ez:30:18 Ez_30:18_1 Ez_30:18_2 Ez_30:18_3 Ez_30:18_4 Ez_30:18_5 Ez_30:18_6 Ez_30:18_7 Ez_30:18_8 Ez_30:18_9 Ez_30:18_10 Ez_30:18_11 Ez_30:18_12 Ez_30:18_13 Ez_30:18_14 Ez_30:18_15 Ez_30:18_16 Ez_30:18_17 Ez_30:18_18 Ez_30:18_19 Ez_30:18_20 Ez_30:18_21 Ez_30:18_22 Ez_30:18_23 Ez_30:18_24 Ez_30:18_25 Ez_30:18_26 Ez_30:18_27 Ez_30:18_28 Ez_30:18_29 Ez_30:18_30 Ez_30:18_31 Ez_30:18_32
Ez:30:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:19 καὶ ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:30:19 And I will execute judgment on Egypt; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 30:19 Brenton)
Ez:30:19 Wykonam sądy w Egipcie, aby poznali, że Ja jestem Pan». (Ez 30:19 BT_4)
Ez:30:19 καὶ ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:30:19 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:30:19 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:30:19 kai\ poiE/sO kri/ma e)n *ai)gu/ptO|, kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:30:19 kai poiEsO krima en aigyptO, kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios.
Ez:30:19 C VF_FAI1S N3M_ASN P N2_DSF C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:30:19 and also, even, namely to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:30:19 and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE sentence (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:30:19 Ez_30:19_1 Ez_30:19_2 Ez_30:19_3 Ez_30:19_4 Ez_30:19_5 Ez_30:19_6 Ez_30:19_7 Ez_30:19_8 Ez_30:19_9 Ez_30:19_10 Ez_30:19_11
Ez:30:19 x x x x x x x x x x x
Ez:30:20 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:30:20 And it came to pass in the eleventh year, in the first month, on the seventh day of the month, the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 30:20 Brenton)
Ez:30:20 W roku jedenastym, miesiącu pierwszym, dnia siódmego, Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 30:20 BT_4)
Ez:30:20 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:30:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:30:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jedenasty Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze ???; miesiąc Siódmy Miesiąc By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:30:20 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e(ndeka/tO| e)/tei e)n tO=| prO/tO| mEni\ e(bdo/mE| tou= mEno\s e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:30:20 kai egeneto en tO hendekatO etei en tO prOtO mEni hebdomE tu mEnos egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:30:20 C VBI_AMI3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN P RA_DSM A1_DSMS N3_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:30:20 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eleventh year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first ???; month seventh the month to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:30:20 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) eleventh (dat) year (dat) in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) ??? (voc); month (dat) seventh (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:30:20 Ez_30:20_1 Ez_30:20_2 Ez_30:20_3 Ez_30:20_4 Ez_30:20_5 Ez_30:20_6 Ez_30:20_7 Ez_30:20_8 Ez_30:20_9 Ez_30:20_10 Ez_30:20_11 Ez_30:20_12 Ez_30:20_13 Ez_30:20_14 Ez_30:20_15 Ez_30:20_16 Ez_30:20_17 Ez_30:20_18 Ez_30:20_19
Ez:30:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:21 Υἱὲ ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν τοῦ δοθῆναι ἐπ’ αὐτὸν μάλαγμα τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσθαι μαχαίρας.
Ez:30:21 Son of man, I have broken the arms of Pharao, king of Egypt; and, behold, it has not been bound up to be healed, to have a plaster put upon it, or to be strengthened to lay hold of the sword. (Ezekiel 30:21 Brenton)
Ez:30:21 «Synu człowieczy, złamałem ramię faraona, króla egipskiego, i oto nie zostało jeszcze ono obwiązane, nie zastosowano lekarstwa, nie nałożono opatrunku, by mu wróciła siła do trzymania miecza. (Ez 30:21 BT_4)
Ez:30:21 Υἱὲ ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν τοῦ δοθῆναι ἐπ’ αὐτὸν μάλαγμα τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσθαι μαχαίρας.
Ez:30:21 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·δέω (-, κατα+δη·σ-, κατα+δη·σ-, -, κατα+δεδε-, κατα+δε·θ-) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἴασις, -εως, ἡ; εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Ez:30:21 Syn Ludzki Ręka {Broń} Faraon Król Egipt [kraj z] By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By uwiązywać zawiązuj By dawać Gojenie się; by iść By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By dawać Siła By brać uchwyt z Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Ez:30:21 *ui(e\ a)nTrO/pou, tou\s braCHi/onas *faraO basile/Os *ai)gu/ptou sune/triPSa, kai\ i)dou\ ou) katede/TE tou= doTE=nai i)/asin tou= doTE=nai e)p’ au)to\n ma/lagma tou= doTE=nai i)sCHu\n e)pilabe/sTai maCHai/ras.
Ez:30:21 yie anTrOpu, tus braCHionas faraO basileOs aigyptu synetriPSa, kai idu u katedeTE tu doTEnai iasin tu doTEnai ep’ auton malagma tu doTEnai isCHyn epilabesTai maCHairas.
Ez:30:21 N2_VSM N2_GSM RA_APM N3N_APM N_GSM N3V_GSM N2_GSF VAI_AAI1S C I D VCI_API3S RA_GSN VC_APN N3I_ASF RA_GSN VC_APN P RD_ASM N3M_ASN RA_GSN VC_APN N3_ASF VB_AMN N1_APF
Ez:30:21 son human the arm Pharaoh king Egypt [country of] to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to tie down bind up the to give healing; to go the to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć the to give strength to take hold of sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Ez:30:21 son (voc) human (gen) the (acc) arms (acc) Pharaoh (indecl) king (gen) Egypt (gen) I-BREAK-ed and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was-TIE DOWN-ed the (gen) to-be-GIVE-ed healing (acc); they-are-GO-ing the (gen) to-be-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (gen) to-be-GIVE-ed strength (acc) to-be-TAKE-ed-HOLD-OF sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc)
Ez:30:21 Ez_30:21_1 Ez_30:21_2 Ez_30:21_3 Ez_30:21_4 Ez_30:21_5 Ez_30:21_6 Ez_30:21_7 Ez_30:21_8 Ez_30:21_9 Ez_30:21_10 Ez_30:21_11 Ez_30:21_12 Ez_30:21_13 Ez_30:21_14 Ez_30:21_15 Ez_30:21_16 Ez_30:21_17 Ez_30:21_18 Ez_30:21_19 Ez_30:21_20 Ez_30:21_21 Ez_30:21_22 Ez_30:21_23 Ez_30:21_24 Ez_30:21_25
Ez:30:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:22 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τεταμένους καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ
Ez:30:22 Therefore thus saith the Lord God; Behold, I am against Pharao king of Egypt, and I will break his strong and outstretched arms, and will smite down his sword out of his hand. (Ezekiel 30:22 Brenton)
Ez:30:22 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciw faraonowi, królowi egipskiemu, i złamię jego ramię tak zdrowe, jak i nadłamane, i miecz wytrącę mu z ręki. (Ez 30:22 BT_4)
Ez:30:22 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τεταμένους καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ
Ez:30:22 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:30:22 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do ??? Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
Ez:30:22 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ *faraO basile/a *ai)gu/ptou kai\ suntri/PSO tou\s braCHi/onas au)tou= tou\s i)sCHurou\s kai\ tou\s tetame/nous kai\ katabalO= tE\n ma/CHairan au)tou= e)k tE=s CHeiro\s au)tou=
Ez:30:22 dia tuto tade legei kyrios kyrios idu egO epi faraO basilea aigyptu kai syntriPSO tus braCHionas autu tus isCHyrus kai tus tetamenus kai katabalO tEn maCHairan autu ek tEs CHeiros autu
Ez:30:22 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I RP_NS P N_ASM N3V_ASM N2_GSF C VF_FAI1S RA_APM N3N_APM RD_GSM RA_APM A1A_APM C RA_APM VM_XMPAPM C VF2_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P RA_GSF N3_GSF RD_GSM
Ez:30:22 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the arm he/she/it/same the mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely the ć and also, even, namely to ??? the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the hand he/she/it/same
Ez:30:22 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) king (acc) Egypt (gen) and I-will-BREAK, I-should-BREAK the (acc) arms (acc) him/it/same (gen) the (acc) mighty ([Adj] acc) and the (acc) and I-will-???, I-should-??? the (acc) sacrificial knife (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) hand (gen) him/it/same (gen)
Ez:30:22 Ez_30:22_1 Ez_30:22_2 Ez_30:22_3 Ez_30:22_4 Ez_30:22_5 Ez_30:22_6 Ez_30:22_7 Ez_30:22_8 Ez_30:22_9 Ez_30:22_10 Ez_30:22_11 Ez_30:22_12 Ez_30:22_13 Ez_30:22_14 Ez_30:22_15 Ez_30:22_16 Ez_30:22_17 Ez_30:22_18 Ez_30:22_19 Ez_30:22_20 Ez_30:22_21 Ez_30:22_22 Ez_30:22_23 Ez_30:22_24 Ez_30:22_25 Ez_30:22_26 Ez_30:22_27 Ez_30:22_28 Ez_30:22_29 Ez_30:22_30 Ez_30:22_31
Ez:30:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:23 καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας·
Ez:30:23 And I will disperse the Egyptians among the nations, and will utterly scatter them among the countries. (Ezekiel 30:23 Brenton)
Ez:30:23 Rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach. (Ez 30:23 BT_4)
Ez:30:23 καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας·
Ez:30:23 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
Ez:30:23 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By gnieść się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Ez:30:23 kai\ diasperO= *ai)/gupton ei)s ta\ e)/TnE kai\ likmE/sO au)tou\s ei)s ta\s CHO/ras·
Ez:30:23 kai diasperO aigypton eis ta eTnE kai likmEsO autus eis tas CHOras·
Ez:30:23 C VF2_FAI1S N2_ASF P RA_APN N3E_APN C VF_FAI1S RD_APM P RA_APF N1A_APF
Ez:30:23 and also, even, namely to scatter Egypt [country of] into (+acc) the nation [see ethnic] and also, even, namely to crush he/she/it/same into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract
Ez:30:23 and I-will-SCATTER Egypt (acc) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and I-will-CRUSH, I-should-CRUSH them/same (acc) into (+acc) the (acc) region (gen), regions (acc)
Ez:30:23 Ez_30:23_1 Ez_30:23_2 Ez_30:23_3 Ez_30:23_4 Ez_30:23_5 Ez_30:23_6 Ez_30:23_7 Ez_30:23_8 Ez_30:23_9 Ez_30:23_10 Ez_30:23_11 Ez_30:23_12
Ez:30:23 x x x x x x x x x x x x
Ez:30:24 καὶ κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς.
Ez:30:24 And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword into his hand: and he shall bring it upon Egypt, and shall take her plunder and seize her spoils. (Ezekiel 30:24 Brenton)
Ez:30:24 Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i podam mu w rękę swój miecz, i złamię ramiona faraona, tak że będzie przed nim jęczał, jak jęczy śmiertelnie zraniony. (Ez 30:24 BT_4)
Ez:30:24 καὶ κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς.
Ez:30:24 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:30:24 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka {Broń} Król Babilon I też, nawet, mianowicie By dawać Szpada Ja Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do na prowadź On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łup On/ona/to/to samo
Ez:30:24 kai\ katisCHu/sO tou\s braCHi/onas basile/Os *babulO=nos kai\ dO/sO tE\n r(omfai/an mou ei)s tE\n CHei=ra au)tou=, kai\ e)pa/Xei au)tE\n e)p’ *ai)/gupton kai\ pronomeu/sei tE\n pronomE\n au)tE=s kai\ skuleu/sei ta\ sku=la au)tE=s.
Ez:30:24 kai katisCHysO tus braCHionas basileOs babylOnos kai dOsO tEn romfaian mu eis tEn CHeira autu, kai epaXei autEn ep’ aigypton kai pronomeusei tEn pronomEn autEs kai skyleusei ta skyla autEs.
Ez:30:24 C VF_FAI1S RA_APM N3N_APM N3V_GSM N3W_GSF C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VF_FAI3S RD_ASF P N2_ASF C VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSF C VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSF
Ez:30:24 and also, even, namely to ??? the arm king Babylon and also, even, namely to give the sword I into (+acc) the hand he/she/it/same and also, even, namely to upon-lead he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely ć the spoil he/she/it/same
Ez:30:24 and I-will-???, you(sg)-were-???-ed, I-should-??? the (acc) arms (acc) king (gen) Babylon (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) sword (acc) me (gen) into (+acc) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and the (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ez:30:24 Ez_30:24_1 Ez_30:24_2 Ez_30:24_3 Ez_30:24_4 Ez_30:24_5 Ez_30:24_6 Ez_30:24_7 Ez_30:24_8 Ez_30:24_9 Ez_30:24_10 Ez_30:24_11 Ez_30:24_12 Ez_30:24_13 Ez_30:24_14 Ez_30:24_15 Ez_30:24_16 Ez_30:24_17 Ez_30:24_18 Ez_30:24_19 Ez_30:24_20 Ez_30:24_21 Ez_30:24_22 Ez_30:24_23 Ez_30:24_24 Ez_30:24_25 Ez_30:24_26 Ez_30:24_27 Ez_30:24_28 Ez_30:24_29 Ez_30:24_30
Ez:30:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:25 καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος, οἱ δὲ βραχίονες Φαραω πεσοῦνται· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου.
Ez:30:25 Yea, I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharao shall fail: and they shall know that I am the Lord, when I have put my sword into the hands of the king of Babylon, and he shall stretch it out over the land of Egypt. (Ezekiel 30:25 Brenton)
Ez:30:25 Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, natomiast ramiona faraona osłabną i poznają, że Ja jestem Pan, kiedy mój miecz włożę w rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej. (Ez 30:25 BT_4)
Ez:30:25 καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος, οἱ δὲ βραχίονες Φαραω πεσοῦνται· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου.
Ez:30:25 καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό δέ βραχίων, -ονος, ὁ Φαραώ, ὁ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἐκ·τενής -ές; ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Ez:30:25 I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Ręka {Broń} Król Babilon zaś Ręka {Broń} Faraon By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By dawać Szpada Ja Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon I też, nawet, mianowicie Stosowany; by rozszerzać się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Ez:30:25 kai\ e)nisCHu/sO tou\s braCHi/onas basile/Os *babulO=nos, oi( de\ braCHi/ones *faraO pesou=ntai· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios, e)n tO=| dou=nai tE\n r(omfai/an mou ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos, kai\ e)ktenei= au)tE\n e)pi\ gE=n *ai)gu/ptou.
Ez:30:25 kai enisCHysO tus braCHionas basileOs babylOnos, hoi de braCHiones faraO pesuntai· kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios, en tO dunai tEn romfaian mu eis CHeiras basileOs babylOnos, kai ektenei autEn epi gEn aigyptu.
Ez:30:25 C VF_FAI1S RA_APM N3N_APM N3V_GSM N3W_GSF RA_NPM x N3N_NPM N_GSM VF2_FMI3P C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM P RA_DSN VO_AAN RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF C VF2_FAI3S RD_ASF P N1_ASF N2_GSF
Ez:30:25 and also, even, namely to strengthen the arm king Babylon the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] arm Pharaoh to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to give the sword I into (+acc) hand king Babylon and also, even, namely exerted; to extend he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Egypt [country of]
Ez:30:25 and I-will-STRENGTHEN, you(sg)-were-STRENGTHEN-ed, I-should-STRENGTHEN the (acc) arms (acc) king (gen) Babylon (gen) the (nom) Yet arms (nom|voc) Pharaoh (indecl) they-will-be-FALL-ed and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-GIVE the (acc) sword (acc) me (gen) into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) and exerted ([Adj] dat); he/she/it-will-EXTEND, you(sg)-will-be-EXTEND-ed (classical) her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) Egypt (gen)
Ez:30:25 Ez_30:25_1 Ez_30:25_2 Ez_30:25_3 Ez_30:25_4 Ez_30:25_5 Ez_30:25_6 Ez_30:25_7 Ez_30:25_8 Ez_30:25_9 Ez_30:25_10 Ez_30:25_11 Ez_30:25_12 Ez_30:25_13 Ez_30:25_14 Ez_30:25_15 Ez_30:25_16 Ez_30:25_17 Ez_30:25_18 Ez_30:25_19 Ez_30:25_20 Ez_30:25_21 Ez_30:25_22 Ez_30:25_23 Ez_30:25_24 Ez_30:25_25 Ez_30:25_26 Ez_30:25_27 Ez_30:25_28 Ez_30:25_29 Ez_30:25_30 Ez_30:25_31 Ez_30:25_32 Ez_30:25_33
Ez:30:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:30:26 καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:30:26 And I will disperse the Egyptians among the nations, and utterly scatter them among the countries; and they all shall know that I am the Lord. (Ezekiel 30:26 Brenton)
Ez:30:26 A Ja rozproszę Egipcjan pomiędzy narodami i rozdzielę ich po krajach, aby poznali, że Ja jestem Pan». (Ez 30:26 BT_4)
Ez:30:26 καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:30:26 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:30:26 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By gnieść się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:30:26 kai\ diasperO= *ai)/gupton ei)s ta\ e)/TnE kai\ likmE/sO au)tou\s ei)s ta\s CHO/ras· kai\ gnO/sontai pa/ntes o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:30:26 kai diasperO aigypton eis ta eTnE kai likmEsO autus eis tas CHOras· kai gnOsontai pantes hoti egO eimi kyrios.
Ez:30:26 C VF2_FAI1S N2_ASF P RA_APN N3E_APN C VF_FAI1S RD_APM P RA_APF N1A_APF C VF_FMI3P A3_NPM C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:30:26 and also, even, namely to scatter Egypt [country of] into (+acc) the nation [see ethnic] and also, even, namely to crush he/she/it/same into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:30:26 and I-will-SCATTER Egypt (acc) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and I-will-CRUSH, I-should-CRUSH them/same (acc) into (+acc) the (acc) region (gen), regions (acc) and they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:30:26 Ez_30:26_1 Ez_30:26_2 Ez_30:26_3 Ez_30:26_4 Ez_30:26_5 Ez_30:26_6 Ez_30:26_7 Ez_30:26_8 Ez_30:26_9 Ez_30:26_10 Ez_30:26_11 Ez_30:26_12 Ez_30:26_13 Ez_30:26_14 Ez_30:26_15 Ez_30:26_16 Ez_30:26_17 Ez_30:26_18 Ez_30:26_19
Ez:30:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x