Ez:29:1 Ἐν τῷ ἔτει τῷ δεκάτῳ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:29:1 In the twelfth year, in the tenth month, on the first day of the month, the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 29:1 Brenton)
Ez:29:1 W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dnia dwunastego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 29:1 BT_4)
Ez:29:1 Ἐν τῷ ἔτει τῷ δεκάτῳ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:29:1 ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:29:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Dziesiąty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziesiąty ???; miesiąc Jeden Miesiąc By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:29:1 *)en tO=| e)/tei tO=| deka/tO| e)n tO=| deka/tO| mEni\ mia=| tou= mEno\s e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:29:1 en tO etei tO dekatO en tO dekatO mEni mia tu mEnos egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:29:1 P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:29:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the tenth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tenth ???; month one the month to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:29:1 in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) tenth (dat) in/among/by (+dat) the (dat) tenth (dat) ??? (voc); month (dat) one (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:29:1 Ez_29:1_1 Ez_29:1_2 Ez_29:1_3 Ez_29:1_4 Ez_29:1_5 Ez_29:1_6 Ez_29:1_7 Ez_29:1_8 Ez_29:1_9 Ez_29:1_10 Ez_29:1_11 Ez_29:1_12 Ez_29:1_13 Ez_29:1_14 Ez_29:1_15 Ez_29:1_16 Ez_29:1_17 Ez_29:1_18
Ez:29:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον ὅλην
Ez:29:2 Son of man, set thy face against Pharao king of Egypt, and prophesy against him, and against the whole of Egypt: (Ezekiel 29:2 Brenton)
Ez:29:2 «Synu człowieczy, obróć się ku faraonowi, królowi egipskiemu, i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi. (Ez 29:2 BT_4)
Ez:29:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον ὅλην
Ez:29:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅλος -η -ον
Ez:29:2 Syn Ludzki Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Cały
Ez:29:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, stE/rison to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ *faraO basile/a *ai)gu/ptou kai\ profE/teuson e)p’ au)to\n kai\ e)p’ *ai)/gupton o(/lEn
Ez:29:2 yie anTrOpu, stErison to prosOpon su epi faraO basilea aigyptu kai profEteuson ep’ auton kai ep’ aigypton holEn
Ez:29:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N_ASM N3V_ASM N2_GSF C VA_AAD2S P RD_ASM C P N2_ASF A1_ASF
Ez:29:2 son human to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] whole
Ez:29:2 son (voc) human (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) king (acc) Egypt (gen) and do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) whole (acc)
Ez:29:2 Ez_29:2_1 Ez_29:2_2 Ez_29:2_3 Ez_29:2_4 Ez_29:2_5 Ez_29:2_6 Ez_29:2_7 Ez_29:2_8 Ez_29:2_9 Ez_29:2_10 Ez_29:2_11 Ez_29:2_12 Ez_29:2_13 Ez_29:2_14 Ez_29:2_15 Ez_29:2_16 Ez_29:2_17 Ez_29:2_18
Ez:29:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:3 καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω τὸν δράκοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ τὸν λέγοντα Ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.
Ez:29:3 and say, Thus saith the Lord; Behold, I am against Pharao, the great dragon that lies in the midst of his rivers, that says, The rivers are mine, and I made them. (Ezekiel 29:3 Brenton)
Ez:29:3 Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, faraonie, królu egipski, wielki krokodylu, rozciągnięty wśród swoich rzek, który mawiałeś: "Moje są rzeki, ja je uczyniłem". (Ez 29:3 BT_4)
Ez:29:3 καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω τὸν δράκοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ τὸν λέγοντα Ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.
Ez:29:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἐν μέσος -η -ον ποταμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:29:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Faraon Smoka/wąż Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Rzeka On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ja; mój/mój By iść; by być Rzeka I też, nawet, mianowicie Ja By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ez:29:3 kai\ ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ *faraO to\n dra/konta to\n me/gan to\n e)gkaTE/menon e)n me/sO| potamO=n au)tou= to\n le/gonta *)emoi/ ei)sin oi( potamoi/, kai\ e)gO\ e)poi/Esa au)tou/s.
Ez:29:3 kai eipon tade legei kyrios idu egO epi faraO ton drakonta ton megan ton enkaTEmenon en mesO potamOn autu ton legonta emoi eisin hoi potamoi, kai egO epoiEsa autus.
Ez:29:3 C VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS P N_ASM RA_ASM N3_ASM RA_ASM A1P_ASM RA_ASM V5_PMPASM P A1_DSM N2_GPM RD_GSM RA_ASM V1_PAPASM RP_DS V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM C RP_NS VAI_AAI1S RD_APM
Ez:29:3 and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Pharaoh the dragon/serpent the great the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle river he/she/it/same the to say/tell I; my/mine to go; to be the river and also, even, namely I to do/make he/she/it/same
Ez:29:3 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) the (acc) a symbol οf the papacy (acc) the (acc) great ([Adj] acc) the (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) rivers (gen) him/it/same (gen) the (acc) while SAY/TELL-ing (acc, nom|acc|voc) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) rivers (nom|voc) and I (nom) I-DO/MAKE-ed them/same (acc)
Ez:29:3 Ez_29:3_1 Ez_29:3_2 Ez_29:3_3 Ez_29:3_4 Ez_29:3_5 Ez_29:3_6 Ez_29:3_7 Ez_29:3_8 Ez_29:3_9 Ez_29:3_10 Ez_29:3_11 Ez_29:3_12 Ez_29:3_13 Ez_29:3_14 Ez_29:3_15 Ez_29:3_16 Ez_29:3_17 Ez_29:3_18 Ez_29:3_19 Ez_29:3_20 Ez_29:3_21 Ez_29:3_22 Ez_29:3_23 Ez_29:3_24 Ez_29:3_25 Ez_29:3_26 Ez_29:3_27 Ez_29:3_28 Ez_29:3_29
Ez:29:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:4 καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθῦς τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου
Ez:29:4 And I will put hooks in thy jaws, and I will cause the fish of thy river to stick to thy sides, and I will bring thee up out of the midst of thy river: (Ezekiel 29:4 Brenton)
Ez:29:4 Założę kółka w twoje szczęki i sprawię, że ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek i wydobędę cię z twoich rzek, a wszystkie ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek. (Ez 29:4 BT_4)
Ez:29:4 καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθῦς τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου
Ez:29:4 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:29:4 I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Pułapka {Trap} Do (+przyspieszenie) Policzek Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ryba Rzeka Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Rzeka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ryba Rzeka Ty; twój/twój(sg)
Ez:29:4 kai\ e)gO\ dO/sO pagi/das ei)s ta\s siago/nas sou kai\ proskollE/sO tou\s i)CHTu=s tou= potamou= sou pro\s ta\s pte/ruga/s sou kai\ a)na/XO se e)k me/sou tou= potamou= sou kai\ pa/ntas tou\s i)CHTu/as tou= potamou= sou
Ez:29:4 kai egO dOsO pagidas eis tas siagonas su kai proskollEsO tus iCHTys tu potamu su pros tas pterygas su kai anaXO se ek mesu tu potamu su kai pantas tus iCHTyas tu potamu su
Ez:29:4 C RP_NS VF_FAI1S N3D_APF P RA_APF N3N_APF RP_GS C VF_FAI1S RA_APM N3U_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_APF N3G_APF RP_GS C VF_FAI1S RP_AS P A1_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C A3_APM RA_APM N3U_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ez:29:4 and also, even, namely I to give trap into (+acc) the cheek you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? the fish the river you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the wing [see ptero-dactyl, winged finger] you; your/yours(sg) and also, even, namely to lead up you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the river you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the fish the river you; your/yours(sg)
Ez:29:4 and I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE traps (acc) into (+acc) the (acc) cheeks (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-???, I-should-??? the (acc) fish (nom) the (gen) river (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) wings (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-LEAD-UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) river (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (acc) the (acc) fish (acc) the (gen) river (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:29:4 Ez_29:4_1 Ez_29:4_2 Ez_29:4_3 Ez_29:4_4 Ez_29:4_5 Ez_29:4_6 Ez_29:4_7 Ez_29:4_8 Ez_29:4_9 Ez_29:4_10 Ez_29:4_11 Ez_29:4_12 Ez_29:4_13 Ez_29:4_14 Ez_29:4_15 Ez_29:4_16 Ez_29:4_17 Ez_29:4_18 Ez_29:4_19 Ez_29:4_20 Ez_29:4_21 Ez_29:4_22 Ez_29:4_23 Ez_29:4_24 Ez_29:4_25 Ez_29:4_26 Ez_29:4_27 Ez_29:4_28 Ez_29:4_29 Ez_29:4_30 Ez_29:4_31 Ez_29:4_32 Ez_29:4_33 Ez_29:4_34
Ez:29:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:5 καὶ καταβαλῶ σε ἐν τάχει καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου· ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου πεσῇ καὶ οὐ μὴ συναχθῇς καὶ οὐ μὴ περισταλῇς, τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ δέδωκά σε εἰς κατάβρωμα·
Ez:29:5 and I will quickly cast down thee and all the fish of thy river: thou shalt fall on the face of the plain, and shalt by no means be gathered, and shalt not be brought together: I have given thee for food to the wild beasts of the earth and to the fowls of the sky. (Ezekiel 29:5 Brenton)
Ez:29:5 Wyrzucę cię na pustynię, ciebie i wszystkie ryby twoich rzek. Upadniesz na otwartym polu, nikt cię nie podniesie i nie pochowa. Zwierzętom polnym i ptakom powietrznym oddam cię na pożarcie. (Ez 29:5 BT_4)
Ez:29:5 καὶ καταβαλῶ σε ἐν τάχει καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου· ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου πεσῇ καὶ οὐ μὴ συναχθῇς καὶ οὐ μὴ περισταλῇς, τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ δέδωκά σε εἰς κατάβρωμα·
Ez:29:5 καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1]
Ez:29:5 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ryba Rzeka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Zwierzę Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ptak Nieba/niebo By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie)
Ez:29:5 kai\ katabalO= se e)n ta/CHei kai\ pa/ntas tou\s i)CHTu/as tou= potamou= sou· e)pi\ pro/sOpon tou= pedi/ou pesE=| kai\ ou) mE\ sunaCHTE=|s kai\ ou) mE\ peristalE=|s, toi=s TEri/ois tE=s gE=s kai\ toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou= de/dOka/ se ei)s kata/brOma·
Ez:29:5 kai katabalO se en taCHei kai pantas tus iCHTyas tu potamu su· epi prosOpon tu pediu pesE kai u mE synaCHTEs kai u mE peristalEs, tois TEriois tEs gEs kai tois peteinois tu uranu dedOka se eis katabrOma·
Ez:29:5 C VF2_FAI1S RP_AS P A3U_DSM C A3_APM RA_APM N3U_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS P N2N_ASN RA_GSN N2N_GSN VF_FMI2S C D D VQ_APS2S C D D VD_APS2S RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF C RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM VX_XAI1S RP_AS P N3M_ASN
Ez:29:5 and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate and also, even, namely every all, each, every, the whole of the fish the river you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to gather together and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć the beast the earth/land and also, even, namely the bird the sky/heaven to give you; your/yours(sg) into (+acc) ć
Ez:29:5 and I-will-???, I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) and all (acc) the (acc) fish (acc) the (gen) river (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed and not not you(sg)-should-be-GATHER TOGETHER-ed and not not the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen) and the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc)
Ez:29:5 Ez_29:5_1 Ez_29:5_2 Ez_29:5_3 Ez_29:5_4 Ez_29:5_5 Ez_29:5_6 Ez_29:5_7 Ez_29:5_8 Ez_29:5_9 Ez_29:5_10 Ez_29:5_11 Ez_29:5_12 Ez_29:5_13 Ez_29:5_14 Ez_29:5_15 Ez_29:5_16 Ez_29:5_17 Ez_29:5_18 Ez_29:5_19 Ez_29:5_20 Ez_29:5_21 Ez_29:5_22 Ez_29:5_23 Ez_29:5_24 Ez_29:5_25 Ez_29:5_26 Ez_29:5_27 Ez_29:5_28 Ez_29:5_29 Ez_29:5_30 Ez_29:5_31 Ez_29:5_32 Ez_29:5_33 Ez_29:5_34 Ez_29:5_35 Ez_29:5_36 Ez_29:5_37 Ez_29:5_38
Ez:29:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:6 καὶ γνώσονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Αἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἀνθ’ ὧν ἐγενήθης ῥάβδος καλαμίνη τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Ez:29:6 And all the dwellers in Egypt shall know that I am the Lord, because thou hast been a staff of reed to the house of Israel. (Ezekiel 29:6 Brenton)
Ez:29:6 Wtedy wszyscy mieszkańcy Egiptu poznają, że Ja jestem Pan. Byłeś bowiem oparciem z trzciny dla domu Izraela. (Ez 29:6 BT_4)
Ez:29:6 καὶ γνώσονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Αἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἀνθ’ ὧν ἐγενήθης ῥάβδος καλαμίνη τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Ez:29:6 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:29:6 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Dom Izrael
Ez:29:6 kai\ gnO/sontai pa/ntes oi( katoikou=ntes *ai)/gupton o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios, a)nT’ O(=n e)genE/TEs r(a/bdos kalami/nE tO=| oi)/kO| *israEl.
Ez:29:6 kai gnOsontai pantes hoi katoikuntes aigypton hoti egO eimi kyrios, anT’ hOn egenETEs rabdos kalaminE tO oikO israEl.
Ez:29:6 C VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N2_ASF C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM P RR_GPM VCI_API2S N2_NSF A1_NSF RA_DSM N2_DSM N_GSM
Ez:29:6 and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Egypt [country of] because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to become become, happen hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge ć the house Israel
Ez:29:6 and they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Egypt (acc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-BECOME-ed hooked staff (nom) the (dat) house (dat) Israel (indecl)
Ez:29:6 Ez_29:6_1 Ez_29:6_2 Ez_29:6_3 Ez_29:6_4 Ez_29:6_5 Ez_29:6_6 Ez_29:6_7 Ez_29:6_8 Ez_29:6_9 Ez_29:6_10 Ez_29:6_11 Ez_29:6_12 Ez_29:6_13 Ez_29:6_14 Ez_29:6_15 Ez_29:6_16 Ez_29:6_17 Ez_29:6_18
Ez:29:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:7 ὅτε ἐπελάβοντό σου τῇ χειρὶ αὐτῶν, ἐθλάσθης· καὶ ὅτε ἐπεκράτησεν ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσα χεὶρ καὶ ὅτε ἐπανεπαύσαντο ἐπὶ σέ, συνετρίβης καὶ συνέκλασας αὐτῶν πᾶσαν ὀσφύν.
Ez:29:7 When they took hold of thee with their hand, thou didst break: and when every hand was clapped against them, and when they leaned on thee, thou wast utterly broken, and didst crush the loins of them all. (Ezekiel 29:7 Brenton)
Ez:29:7 Gdy się chwytali ciebie ręką, ty się łamałeś i rozrywałeś im całą rękę, a gdy chcieli się na tobie oprzeć, tyś się kruszył i sprawiał, że się chwiały wszystkie ich biodra. (Ez 29:7 BT_4)
Ez:29:7 ὅτε ἐπελάβοντό σου τῇ χειρὶ αὐτῶν, ἐθλάσθης· καὶ ὅτε ἐπεκράτησεν ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσα χεὶρ καὶ ὅτε ἐπανεπαύσαντο ἐπὶ σέ, συνετρίβης καὶ συνέκλασας αὐτῶν πᾶσαν ὀσφύν.
Ez:29:7 ὅτε ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) καί ὅτε ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ὅτε ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί συγ·κλάω [LXX] (-, συν+κλα·σ-, συν+κλα·σ-, -, -, συν+κλασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὀσφῦς, -ύος, ἡ
Ez:29:7 Kiedy By brać uchwyt z Ty; twój/twój(sg) Ręka On/ona/to/to samo By gnieść się I też, nawet, mianowicie Kiedy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ręka I też, nawet, mianowicie Kiedy Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Polędwica
Ez:29:7 o(/te e)pela/bonto/ sou tE=| CHeiri\ au)tO=n, e)Tla/sTEs· kai\ o(/te e)pekra/tEsen e)p’ au)tou\s pa=sa CHei\r kai\ o(/te e)panepau/santo e)pi\ se/, sunetri/bEs kai\ sune/klasas au)tO=n pa=san o)sfu/n.
Ez:29:7 hote epelabonto su tE CHeiri autOn, eTlasTEs· kai hote epekratEsen ep’ autus pasa CHeir kai hote epanepausanto epi se, synetribEs kai syneklasas autOn pasan osfyn.
Ez:29:7 D VBI_AMI3P RP_GS RA_DSF N3_DSF RD_GPM VCI_API2S C D VAI_AAI3S P RD_APM A1S_NSF N3_NSF C D VAI_AMI3P P RP_AS VDI_API2S C VAI_AAI2S RD_GPM A1S_ASF N3U_ASF
Ez:29:7 when to take hold of you; your/yours(sg) the hand he/she/it/same to crush and also, even, namely when ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of hand and also, even, namely when to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle loin
Ez:29:7 when they-were-TAKE-ed-HOLD-OF you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) hand (dat) them/same (gen) you(sg)-were-CRUSH-ed and when upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) every (nom|voc) hand (nom|voc) and when they-were-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-were-BREAK-ed and you(sg)-???-ed them/same (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) loin (acc)
Ez:29:7 Ez_29:7_1 Ez_29:7_2 Ez_29:7_3 Ez_29:7_4 Ez_29:7_5 Ez_29:7_6 Ez_29:7_7 Ez_29:7_8 Ez_29:7_9 Ez_29:7_10 Ez_29:7_11 Ez_29:7_12 Ez_29:7_13 Ez_29:7_14 Ez_29:7_15 Ez_29:7_16 Ez_29:7_17 Ez_29:7_18 Ez_29:7_19 Ez_29:7_20 Ez_29:7_21 Ez_29:7_22 Ez_29:7_23 Ez_29:7_24 Ez_29:7_25
Ez:29:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ῥομφαίαν καὶ ἀπολῶ ἀνθρώπους ἀπὸ σοῦ καὶ κτήνη·
Ez:29:8 Therefore thus saith the Lord; Behold, I will bring a sword upon thee, and will cut off from thee man and beast; (Ezekiel 29:8 Brenton)
Ez:29:8 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto sprowadzę na ciebie miecz i wytrzebię z ciebie ludzi i zwierzęta. (Ez 29:8 BT_4)
Ez:29:8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ῥομφαίαν καὶ ἀπολῶ ἀνθρώπους ἀπὸ σοῦ καὶ κτήνη·
Ez:29:8 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Ez:29:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Szpada I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ludzki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Ez:29:8 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pa/gO e)pi\ se\ r(omfai/an kai\ a)polO= a)nTrO/pous a)po\ sou= kai\ ktE/nE·
Ez:29:8 dia tuto tade legei kyrios idu egO epagO epi se romfaian kai apolO anTrOpus apo su kai ktEnE·
Ez:29:8 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S P RP_AS N1A_ASF C VF2_FAI1S N2_APM P RP_GS C N3E_APN
Ez:29:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) sword and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing human from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely Animal (beast)
Ez:29:8 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) sword (acc) and I-will-LOSE/DESTROY humans (acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and Animals (nom|acc|voc)
Ez:29:8 Ez_29:8_1 Ez_29:8_2 Ez_29:8_3 Ez_29:8_4 Ez_29:8_5 Ez_29:8_6 Ez_29:8_7 Ez_29:8_8 Ez_29:8_9 Ez_29:8_10 Ez_29:8_11 Ez_29:8_12 Ez_29:8_13 Ez_29:8_14 Ez_29:8_15 Ez_29:8_16 Ez_29:8_17 Ez_29:8_18
Ez:29:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:9 καὶ ἔσται ἡ γῆ Αἰγύπτου ἀπώλεια καὶ ἔρημος, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἀντὶ τοῦ λέγειν σε Οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἰσιν, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.
Ez:29:9 and the land of Egypt shall be ruined and desert; and they shall know that I am the Lord; because thou sayest, The rivers are mine, and I made them. (Ezekiel 29:9 Brenton)
Ez:29:9 Ziemia egipska stanie się pustynią i miejscem bezludnym, wtedy poznają, że Ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałeś: "Mój jest Nil, ja go uczyniłem", (Ez 29:9 BT_4)
Ez:29:9 καὶ ἔσται γῆ Αἰγύπτου ἀπώλεια καὶ ἔρημος, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἀντὶ τοῦ λέγειν σε Οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἰσιν, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.
Ez:29:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί ἔρημος -ον καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:29:9 I też, nawet, mianowicie By być Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Odludzie I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg) Rzeka Ja; mój/mój By iść; by być I też, nawet, mianowicie Ja By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ez:29:9 kai\ e)/stai E( gE= *ai)gu/ptou a)pO/leia kai\ e)/rEmos, kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios, a)nti\ tou= le/gein se *oi( potamoi\ e)moi/ ei)sin, kai\ e)gO\ e)poi/Esa au)tou/s.
Ez:29:9 kai estai hE gE aigyptu apOleia kai erEmos, kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios, anti tu legein se hoi potamoi emoi eisin, kai egO epoiEsa autus.
Ez:29:9 C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF N2_GSF N1A_NSF C A1B_NSF C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM P RA_GSN V1_PAN RP_AS RA_NPM N2_NPM RP_DS V9_PAI3P C RP_NS VAI_AAI1S RD_APM
Ez:29:9 and also, even, namely to be the earth/land Egypt [country of] annihilation, destruction and also, even, namely wilderness and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) the to say/tell you; your/yours(sg) the river I; my/mine to go; to be and also, even, namely I to do/make he/she/it/same
Ez:29:9 and he/she/it-will-be the (nom) earth/land (nom|voc) Egypt (gen) annihilation, destruction (nom|voc) and wilderness ([Adj] nom) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) the (gen) to-be-SAY/TELL-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) rivers (nom|voc) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and I (nom) I-DO/MAKE-ed them/same (acc)
Ez:29:9 Ez_29:9_1 Ez_29:9_2 Ez_29:9_3 Ez_29:9_4 Ez_29:9_5 Ez_29:9_6 Ez_29:9_7 Ez_29:9_8 Ez_29:9_9 Ez_29:9_10 Ez_29:9_11 Ez_29:9_12 Ez_29:9_13 Ez_29:9_14 Ez_29:9_15 Ez_29:9_16 Ez_29:9_17 Ez_29:9_18 Ez_29:9_19 Ez_29:9_20 Ez_29:9_21 Ez_29:9_22 Ez_29:9_23 Ez_29:9_24 Ez_29:9_25 Ez_29:9_26
Ez:29:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:10 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου καὶ δώσω γῆν Αἰγύπτου εἰς ἔρημον καὶ ῥομφαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδώλου καὶ Συήνης καὶ ἕως ὁρίων Αἰθιόπων.
Ez:29:10 Therefore, behold, I am against thee, and against all thy rivers, and I will give up the land of Egypt to desolation, and the sword, and destruction, from Magdol and Syene even to the borders of the Ethiopians. (Ezekiel 29:10 Brenton)
Ez:29:10 oto dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki i uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Sjene i aż do granic Kusz. (Ez 29:10 BT_4)
Ez:29:10 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου καὶ δώσω γῆν Αἰγύπτου εἰς ἔρημον καὶ ῥομφαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδώλου καὶ Συήνης καὶ ἕως ὁρίων Αἰθιόπων.
Ez:29:10 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ἔρημος -ον καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἀπό καί καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) Αἰθίοψ, -οπος, ὁ
Ez:29:10 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rzeka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie Szpada I też, nawet, mianowicie Zniszczenie, zniszczenie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Etiopski
Ez:29:10 dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ e)pi\ se\ kai\ e)pi\ pa/ntas tou\s potamou/s sou kai\ dO/sO gE=n *ai)gu/ptou ei)s e)/rEmon kai\ r(omfai/an kai\ a)pO/leian a)po\ *magdO/lou kai\ *suE/nEs kai\ e(/Os o(ri/On *ai)Tio/pOn.
Ez:29:10 dia tuto idu egO epi se kai epi pantas tus potamus su kai dOsO gEn aigyptu eis erEmon kai romfaian kai apOleian apo magdOlu kai syEnEs kai heOs horiOn aiTiopOn.
Ez:29:10 P RD_ASN I RP_NS P RP_AS C P A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS C VF_FAI1S N1_ASF N2_GSF P N2_ASF C N1A_ASF C N1A_ASF P N2_GS C N1_GSF C P N2N_GPN N3P_GPM
Ez:29:10 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the river you; your/yours(sg) and also, even, namely to give earth/land Egypt [country of] into (+acc) wilderness and also, even, namely sword and also, even, namely annihilation, destruction from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć and also, even, namely until; dawn boundary; to ordain/mark off Ethiopian
Ez:29:10 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) rivers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE earth/land (acc) Egypt (gen) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and sword (acc) and annihilation, destruction (acc) away from (+gen) and and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) Ethiopians (gen)
Ez:29:10 Ez_29:10_1 Ez_29:10_2 Ez_29:10_3 Ez_29:10_4 Ez_29:10_5 Ez_29:10_6 Ez_29:10_7 Ez_29:10_8 Ez_29:10_9 Ez_29:10_10 Ez_29:10_11 Ez_29:10_12 Ez_29:10_13 Ez_29:10_14 Ez_29:10_15 Ez_29:10_16 Ez_29:10_17 Ez_29:10_18 Ez_29:10_19 Ez_29:10_20 Ez_29:10_21 Ez_29:10_22 Ez_29:10_23 Ez_29:10_24 Ez_29:10_25 Ez_29:10_26 Ez_29:10_27 Ez_29:10_28 Ez_29:10_29 Ez_29:10_30
Ez:29:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:11 οὐ μὴ διέλθῃ ἐν αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ποὺς κτήνους οὐ μὴ διέλθῃ αὐτήν, καὶ οὐ κατοικηθήσεται τεσσαράκοντα ἔτη.
Ez:29:11 No foot of man shall pass through it, and no foot of beast shall pass through it, and it shall not be inhabited for forty years. (Ezekiel 29:11 Brenton)
Ez:29:11 Nie przekroczy jej żadna ludzka stopa ani też nie przejdzie przez nią noga żadnego zwierzęcia. Nie będzie zamieszkana przez lat czterdzieści. (Ez 29:11 BT_4)
Ez:29:11 οὐ μὴ διέλθῃ ἐν αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ποὺς κτήνους οὐ μὴ διέλθῃ αὐτήν, καὶ οὐ κατοικηθήσεται τεσσαράκοντα ἔτη.
Ez:29:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) κτῆνο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό
Ez:29:11 ??? Przed przydechem mocnym Nie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Stopa Ludzki I też, nawet, mianowicie Stopa Zwierzęcy (zwierzę) ??? Przed przydechem mocnym Nie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Czterdzieści Rok
Ez:29:11 ou) mE\ die/lTE| e)n au)tE=| pou\s a)nTrO/pou, kai\ pou\s ktE/nous ou) mE\ die/lTE| au)tE/n, kai\ ou) katoikETE/setai tessara/konta e)/tE.
Ez:29:11 u mE dielTE en autE pus anTrOpu, kai pus ktEnus u mE dielTE autEn, kai u katoikETEsetai tessarakonta etE.
Ez:29:11 D D VB_AAS3S P RD_DSF N3D_NSM N2_GSM C N3D_NSM N3E_GSN D D VB_AAS3S RD_ASF C D VC_FPI3S M N3E_APN
Ez:29:11 οὐχ before rough breathing not to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same foot human and also, even, namely foot Animal (beast) οὐχ before rough breathing not to go through pass through he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) forty year
Ez:29:11 not not he/she/it-should-GO THROUGH in/among/by (+dat) her/it/same (dat) foot (nom|voc) human (gen) and foot (nom|voc) Animal (gen) not not he/she/it-should-GO THROUGH her/it/same (acc) and not he/she/it-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN forty years (nom|acc|voc)
Ez:29:11 Ez_29:11_1 Ez_29:11_2 Ez_29:11_3 Ez_29:11_4 Ez_29:11_5 Ez_29:11_6 Ez_29:11_7 Ez_29:11_8 Ez_29:11_9 Ez_29:11_10 Ez_29:11_11 Ez_29:11_12 Ez_29:11_13 Ez_29:11_14 Ez_29:11_15 Ez_29:11_16 Ez_29:11_17 Ez_29:11_18 Ez_29:11_19
Ez:29:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:12 καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη· καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας.
Ez:29:12 And I will cause her land to be utterly destroyed in the midst of a land that is desolate, and her cities shall be desolate forty years in the midst of cities that are desolate: and I will disperse Egypt among the nations, and will utterly scatter them into the countries. (Ezekiel 29:12 Brenton)
Ez:29:12 Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast - przez lat czterdzieści - i rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach. (Ez 29:12 BT_4)
Ez:29:12 καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη· καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας.
Ez:29:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἐν μέσος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον πόλις, -εως, ἡ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
Ez:29:12 I też, nawet, mianowicie By dawać Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Zniszczenie, zniszczenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ziemi/ziemia By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Miasto By leżeć odłogiem By być Czterdzieści Rok I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By gnieść się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Ez:29:12 kai\ dO/sO tE\n gE=n au)tE=s a)pO/leian e)n me/sO| gE=s E)rEmOme/nEs, kai\ ai( po/leis au)tE=s e)n me/sO| po/leOn E)rEmOme/nOn e)/sontai tessara/konta e)/tE· kai\ diasperO= *ai)/gupton e)n toi=s e)/Tnesin kai\ likmE/sO au)tou\s ei)s ta\s CHO/ras.
Ez:29:12 kai dOsO tEn gEn autEs apOleian en mesO gEs ErEmOmenEs, kai hai poleis autEs en mesO poleOn ErEmOmenOn esontai tessarakonta etE· kai diasperO aigypton en tois eTnesin kai likmEsO autus eis tas CHOras.
Ez:29:12 C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_GSF N1A_ASF P A1_DSM N1_GSF VM_XPPGSF C RA_NPF N3I_NPF RD_GSF P A1_DSM N3I_GPF VM_XPPGPF VF_FMI3P M N3E_APN C VF2_FAI1S N2_ASF P RA_DPN N3E_DPN C VF_FAI1S RD_APM P RA_APF N1A_APF
Ez:29:12 and also, even, namely to give the earth/land he/she/it/same annihilation, destruction in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle earth/land to lay waste and also, even, namely the city he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle city to lay waste to be forty year and also, even, namely to scatter Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] and also, even, namely to crush he/she/it/same into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract
Ez:29:12 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) her/it/same (gen) annihilation, destruction (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) earth/land (gen) having-been-LAY-ed-WASTE (gen) and the (nom) cities (acc, nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) cities (gen) having-been-LAY-ed-WASTE (gen) they-will-be forty years (nom|acc|voc) and I-will-SCATTER Egypt (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and I-will-CRUSH, I-should-CRUSH them/same (acc) into (+acc) the (acc) region (gen), regions (acc)
Ez:29:12 Ez_29:12_1 Ez_29:12_2 Ez_29:12_3 Ez_29:12_4 Ez_29:12_5 Ez_29:12_6 Ez_29:12_7 Ez_29:12_8 Ez_29:12_9 Ez_29:12_10 Ez_29:12_11 Ez_29:12_12 Ez_29:12_13 Ez_29:12_14 Ez_29:12_15 Ez_29:12_16 Ez_29:12_17 Ez_29:12_18 Ez_29:12_19 Ez_29:12_20 Ez_29:12_21 Ez_29:12_22 Ez_29:12_23 Ez_29:12_24 Ez_29:12_25 Ez_29:12_26 Ez_29:12_27 Ez_29:12_28 Ez_29:12_29 Ez_29:12_30 Ez_29:12_31 Ez_29:12_32 Ez_29:12_33
Ez:29:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:13 τάδε λέγει κύριος Μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη συνάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ,
Ez:29:13 Thus saith the Lord; After forty years I will gather the Egyptians from the nations among whom they have been scattered; (Ezekiel 29:13 Brenton)
Ez:29:13 Tak bowiem mówi Pan Bóg: Przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni. (Ez 29:13 BT_4)
Ez:29:13 τάδε λέγει κύριος Μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη συνάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ,
Ez:29:13 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἀπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ἐκεῖ
Ez:29:13 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Czterdzieści Rok By zbierać się razem Egipski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Tam
Ez:29:13 ta/de le/gei ku/rios *meta\ tessara/konta e)/tE suna/XO tou\s *ai)gupti/ous a)po\ tO=n e)TnO=n, ou(= dieskorpi/sTEsan e)kei=,
Ez:29:13 tade legei kyrios meta tessarakonta etE synaXO tus aigyptius apo tOn eTnOn, hu dieskorpisTEsan ekei,
Ez:29:13 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P M N3E_APN VF_FAI1S RA_APM N2_APM P RA_GPN N3E_GPN RR_GSM VCI_API3P D
Ez:29:13 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing forty year to gather together the Egyptian from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow there
Ez:29:13 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) forty years (nom|acc|voc) I-will-GATHER TOGETHER the (acc) Egyptian ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) nations (gen) where; who/whom/which (gen) they-were-SCATTER-ed there
Ez:29:13 Ez_29:13_1 Ez_29:13_2 Ez_29:13_3 Ez_29:13_4 Ez_29:13_5 Ez_29:13_6 Ez_29:13_7 Ez_29:13_8 Ez_29:13_9 Ez_29:13_10 Ez_29:13_11 Ez_29:13_12 Ez_29:13_13 Ez_29:13_14 Ez_29:13_15
Ez:29:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:14 καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἰγυπτίων καὶ κατοικίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Παθουρης, ἐν τῇ γῇ, ὅθεν ἐλήμφθησαν· καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ
Ez:29:14 and I will turn the captivity of the Egyptians, and will cause them to dwell in the land of Phathore, in the land whence they were taken; (Ezekiel 29:14 Brenton)
Ez:29:14 Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia, i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia. (Ez 29:14 BT_4)
Ez:29:14 καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἰγυπτίων καὶ κατοικίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Παθουρης, ἐν τῇ γῇ, ὅθεν ἐλήμφθησαν· καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ
Ez:29:14 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅ·θεν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀρχή, -ῆς, ἡ ταπεινός -ή -όν
Ez:29:14 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Jeńcy Egipski I też, nawet, mianowicie By osiedlać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Skąd By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By być Początek Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj
Ez:29:14 kai\ a)postre/PSO tE\n ai)CHmalOsi/an tO=n *ai)gupti/On kai\ katoiki/sO au)tou\s e)n gE=| *paTourEs, e)n tE=| gE=|, o(/Ten e)lE/mfTEsan· kai\ e)/stai a)rCHE\ tapeinE\
Ez:29:14 kai apostrePSO tEn aiCHmalOsian tOn aigyptiOn kai katoikisO autus en gE paTurEs, en tE gE, hoTen elEmfTEsan· kai estai arCHE tapeinE
Ez:29:14 C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N2_GPM C VF_FAI1S RD_APM P N1_DSF N_GSF P RA_DSF N1_DSF D VVI_API3P C VF_FMI3S N1_NSF A1_NSF
Ez:29:14 and also, even, namely to turn away from the captives the Egyptian and also, even, namely to domicile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land from where to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to be beginning poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate
Ez:29:14 and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) captives (acc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) and I-should-DOMICILE them/same (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) from where they-were-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-will-be beginning (nom|voc) poor ([Adj] nom|voc)
Ez:29:14 Ez_29:14_1 Ez_29:14_2 Ez_29:14_3 Ez_29:14_4 Ez_29:14_5 Ez_29:14_6 Ez_29:14_7 Ez_29:14_8 Ez_29:14_9 Ez_29:14_10 Ez_29:14_11 Ez_29:14_12 Ez_29:14_13 Ez_29:14_14 Ez_29:14_15 Ez_29:14_16 Ez_29:14_17 Ez_29:14_18 Ez_29:14_19 Ez_29:14_20 Ez_29:14_21
Ez:29:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:15 παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς, οὐ μὴ ὑψωθῇ ἔτι ἐπὶ τὰ ἔθνη, καὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς ποιήσω τοῦ μὴ εἶναι αὐτοὺς πλείονας ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:29:15 and it shall be a base kingdom beyond all other kingdoms; it shall not any more be exalted over the nations; and I will make them few in number, that they may not be great among the nations. (Ezekiel 29:15 Brenton)
Ez:29:15 W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie się ponad inne narody. Zmniejszę ich liczbę, aby więcej nie panowali nad narodami. (Ez 29:15 BT_4)
Ez:29:15 παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς, οὐ μὴ ὑψωθῇ ἔτι ἐπὶ τὰ ἔθνη, καὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς ποιήσω τοῦ μὴ εἶναι αὐτοὺς πλείονας ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:29:15 παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἔτι ἐπί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:29:15 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Początek ??? Przed przydechem mocnym Nie By podnosić/ustalony wysoko Jeszcze/jeszcze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By czynić/rób Nie By być On/ona/to/to samo Więcej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Ez:29:15 para\ pa/sas ta\s a)rCHa/s, ou) mE\ u(PSOTE=| e)/ti e)pi\ ta\ e)/TnE, kai\ o)ligostou\s au)tou\s poiE/sO tou= mE\ ei)=nai au)tou\s plei/onas e)n toi=s e)/Tnesin.
Ez:29:15 para pasas tas arCHas, u mE hyPSOTE eti epi ta eTnE, kai oligostus autus poiEsO tu mE einai autus pleionas en tois eTnesin.
Ez:29:15 P A1S_APF RA_APF N1_APF D D VC_APS3S D P RA_APN N3E_APN C A1_APM RD_APM VF_FAI1S RA_GSN D V9_PAN RD_APM A3C_APM P RA_DPN N3E_DPN
Ez:29:15 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the beginning οὐχ before rough breathing not to elevate/set high yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] and also, even, namely ć he/she/it/same to do/make the not to be he/she/it/same more in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Ez:29:15 frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) beginnings (acc) not not he/she/it-should-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and them/same (acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (gen) not to-be them/same (acc) more (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Ez:29:15 Ez_29:15_1 Ez_29:15_2 Ez_29:15_3 Ez_29:15_4 Ez_29:15_5 Ez_29:15_6 Ez_29:15_7 Ez_29:15_8 Ez_29:15_9 Ez_29:15_10 Ez_29:15_11 Ez_29:15_12 Ez_29:15_13 Ez_29:15_14 Ez_29:15_15 Ez_29:15_16 Ez_29:15_17 Ez_29:15_18 Ez_29:15_19 Ez_29:15_20 Ez_29:15_21 Ez_29:15_22 Ez_29:15_23
Ez:29:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:16 καὶ οὐκέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνῄσκουσαν ἀνομίαν ἐν τῷ αὐτοὺς ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:29:16 And they shall no more be to the house of Israel a confidence bringing iniquity to remembrance, when they follow after them; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 29:16 Brenton)
Ez:29:16 Nie będą już więcej nadzieją domu Izraela i to im będzie przypominać winę tego czasu, gdy oni skłaniali się ku nim. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan Bóg». (Ez 29:16 BT_4)
Ez:29:16 καὶ οὐκέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνῄσκουσαν ἀνομίαν ἐν τῷ αὐτοὺς ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:29:16 καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:29:16 I też, nawet, mianowicie Już nie By być Dom Izrael Do (+przyspieszenie) Miej nadzieję/oczekiwanie By przypominać Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By następować Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:29:16 kai\ ou)ke/ti e)/sontai tO=| oi)/kO| *israEl ei)s e)lpi/da a)namimnE/|skousan a)nomi/an e)n tO=| au)tou\s a)kolouTE=sai o)pi/sO au)tO=n· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:29:16 kai uketi esontai tO oikO israEl eis elpida anamimnEskusan anomian en tO autus akoluTEsai opisO autOn· kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios.
Ez:29:16 C D VF_FMI3P RA_DSM N2_DSM N_GSM P N3D_ASF V1_PAPASF N1A_ASF P RA_DSM RD_APM VA_AAN P RD_GPM C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:29:16 and also, even, namely no longer to be the house Israel into (+acc) hope/expectation to remind lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same to follow behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:29:16 and no longer they-will-be the (dat) house (dat) Israel (indecl) into (+acc) hope/expectation (acc) while REMIND-ing (acc) lawlessness (acc) in/among/by (+dat) the (dat) them/same (acc) to-FOLLOW, be-you(sg)-FOLLOW-ed!, he/she/it-happens-to-FOLLOW (opt) behind them/same (gen) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:29:16 Ez_29:16_1 Ez_29:16_2 Ez_29:16_3 Ez_29:16_4 Ez_29:16_5 Ez_29:16_6 Ez_29:16_7 Ez_29:16_8 Ez_29:16_9 Ez_29:16_10 Ez_29:16_11 Ez_29:16_12 Ez_29:16_13 Ez_29:16_14 Ez_29:16_15 Ez_29:16_16 Ez_29:16_17 Ez_29:16_18 Ez_29:16_19 Ez_29:16_20 Ez_29:16_21 Ez_29:16_22
Ez:29:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:17 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:29:17 And it came to pass in the twenty-seventh year, on the first day of the month, the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 29:17 Brenton)
Ez:29:17 W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 29:17 BT_4)
Ez:29:17 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:29:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί ἔτο·ς, -ους, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:29:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siódmy I też, nawet, mianowicie Rok Jeden Miesiąc Po pierwsze By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:29:17 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e(bdo/mO| kai\ ei)kostO=| e)/tei mia=| tou= mEno\s tou= prO/tou e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:29:17 kai egeneto en tO hebdomO kai eikostO etei mia tu mEnos tu prOtu egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:29:17 C VBI_AMI3S P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:29:17 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seventh and also, even, namely ć year one the month the first to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:29:17 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) seventh (dat) and year (dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:29:17 Ez_29:17_1 Ez_29:17_2 Ez_29:17_3 Ez_29:17_4 Ez_29:17_5 Ez_29:17_6 Ez_29:17_7 Ez_29:17_8 Ez_29:17_9 Ez_29:17_10 Ez_29:17_11 Ez_29:17_12 Ez_29:17_13 Ez_29:17_14 Ez_29:17_15 Ez_29:17_16 Ez_29:17_17 Ez_29:17_18 Ez_29:17_19
Ez:29:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο αὐτοῦ τὴν δύναμιν δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου, πᾶσα κεφαλὴ φαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν, καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας, ἧς ἐδούλευσαν ἐπ’ αὐτήν.
Ez:29:18 Son of man, Nabuchodonosor king of Babylon caused his army to serve a great service against Tyre; every head was bald, and every shoulder peeled; yet there was no reward to him or to his army serving against Tyre, nor for the service wherewith they served against it. (Ezekiel 29:18 Brenton)
Ez:29:18 «Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu. (Ez 29:18 BT_4)
Ez:29:18 Υἱὲ ἀνθρώπου, Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο αὐτοῦ τὴν δύναμιν δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου, πᾶσα κεφαλὴ φαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν, καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας, ἧς ἐδούλευσαν ἐπ’ αὐτήν.
Ez:29:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ δουλεία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί Τύρος, -ου, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κεφαλή, -ῆς, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὦμος, -ου, ὁ καί μισθός, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Τύρος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:29:18 Syn Ludzki Król Babilon Do ??? On/ona/to/to samo Zdolność Niewolnictwo Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tyr [miasto z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Głowa I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ramię I też, nawet, mianowicie Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolność On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Niewolnictwo Kto/, który/, który By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:29:18 *ui(e\ a)nTrO/pou, *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos katedoulO/sato au)tou= tE\n du/namin doulei/a| mega/lE| e)pi\ *tu/rou, pa=sa kefalE\ falakra\ kai\ pa=s O)=mos madO=n, kai\ misTo\s ou)k e)genE/TE au)tO=| kai\ tE=| duna/mei au)tou= e)pi\ *tu/rou kai\ tE=s doulei/as, E(=s e)dou/leusan e)p’ au)tE/n.
Ez:29:18 yie anTrOpu, nabuCHodonosor basileus babylOnos katedulOsato autu tEn dynamin duleia megalE epi tyru, pasa kefalE falakra kai pas Omos madOn, kai misTos uk egenETE autO kai tE dynamei autu epi tyru kai tEs duleias, hEs eduleusan ep’ autEn.
Ez:29:18 N2_VSM N2_GSM N_NSM N3V_NSM N3W_GSF VAI_AMI3S RD_GSM RA_ASF N3I_ASF N1A_DSF A1_DSF P N2_GSF A1S_NSF N1_NSF A1A_NSF C A3_NSM N2_NSM V3_PAPNSM C N2_NSM D VCI_API3S RD_DSM C RA_DSF N3I_DSF RD_GSM P N2_GSF C RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI3P P RD_ASF
Ez:29:18 son human ć king Babylon to ??? he/she/it/same the ability slavery great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Tyre [city of] every all, each, every, the whole of head ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of shoulder ć and also, even, namely just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense οὐχ before rough breathing to become become, happen he/she/it/same and also, even, namely the ability he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Tyre [city of] and also, even, namely the slavery who/whom/which to obey to be a slave, serve upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:29:18 son (voc) human (gen) king (nom) Babylon (gen) he/she/it-was-???-ed him/it/same (gen) the (acc) ability (acc) slavery (dat) great ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Tyre (gen) every (nom|voc) head (nom|voc) and every (nom|voc) shoulder (nom) and just recompense (nom) not he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) and the (dat) ability (dat) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Tyre (gen) and the (gen) slavery (gen), slaveries (acc) who/whom/which (gen) they-OBEY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Ez:29:18 Ez_29:18_1 Ez_29:18_2 Ez_29:18_3 Ez_29:18_4 Ez_29:18_5 Ez_29:18_6 Ez_29:18_7 Ez_29:18_8 Ez_29:18_9 Ez_29:18_10 Ez_29:18_11 Ez_29:18_12 Ez_29:18_13 Ez_29:18_14 Ez_29:18_15 Ez_29:18_16 Ez_29:18_17 Ez_29:18_18 Ez_29:18_19 Ez_29:18_20 Ez_29:18_21 Ez_29:18_22 Ez_29:18_23 Ez_29:18_24 Ez_29:18_25 Ez_29:18_26 Ez_29:18_27 Ez_29:18_28 Ez_29:18_29 Ez_29:18_30 Ez_29:18_31 Ez_29:18_32 Ez_29:18_33 Ez_29:18_34 Ez_29:18_35 Ez_29:18_36 Ez_29:18_37 Ez_29:18_38
Ez:29:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:19 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ δίδωμι τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος γῆν Αἰγύπτου, καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς, καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ·
Ez:29:19 Thus saith the Lord God; Behold, I will give to Nabuchodonosor king of Babylon the land of Egypt, and he shall take the plunder thereof, and seize the spoils thereof; and it shall be a reward for his army. (Ezekiel 29:19 Brenton)
Ez:29:19 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto Ja daję Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, kraj egipski, aby zabrał jego bogactwo, zagarnął łupy jego i przywłaszczył sobie jego zdobycze, by jego wojsku służyły za zapłatę. (Ez 29:19 BT_4)
Ez:29:19 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ δίδωμι τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος γῆν Αἰγύπτου, καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς, καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ·
Ez:29:19 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:29:19 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Król Babilon Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łup On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Zdolność On/ona/to/to samo
Ez:29:19 ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)idou\ di/dOmi tO=| *nabouCHodonosor basilei= *babulO=nos gE=n *ai)gu/ptou, kai\ pronomeu/sei tE\n pronomE\n au)tE=s kai\ skuleu/sei ta\ sku=la au)tE=s, kai\ e)/stai misTo\s tE=| duna/mei au)tou=·
Ez:29:19 tade legei kyrios kyrios idu didOmi tO nabuCHodonosor basilei babylOnos gEn aigyptu, kai pronomeusei tEn pronomEn autEs kai skyleusei ta skyla autEs, kai estai misTos tE dynamei autu·
Ez:29:19 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM I V8_PAI1S RA_DSM N_DSM N3V_DSM N3W_GSF N1_ASF N2_GSF C VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSF C VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSF C VF_FMI3S N2_NSM RA_DSF N3I_DSF RD_GSM
Ez:29:19 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give the ć king Babylon earth/land Egypt [country of] and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely ć the spoil he/she/it/same and also, even, namely to be just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the ability he/she/it/same
Ez:29:19 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-am-GIVE-ing the (dat) king (dat) Babylon (gen) earth/land (acc) Egypt (gen) and the (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be just recompense (nom) the (dat) ability (dat) him/it/same (gen)
Ez:29:19 Ez_29:19_1 Ez_29:19_2 Ez_29:19_3 Ez_29:19_4 Ez_29:19_5 Ez_29:19_6 Ez_29:19_7 Ez_29:19_8 Ez_29:19_9 Ez_29:19_10 Ez_29:19_11 Ez_29:19_12 Ez_29:19_13 Ez_29:19_14 Ez_29:19_15 Ez_29:19_16 Ez_29:19_17 Ez_29:19_18 Ez_29:19_19 Ez_29:19_20 Ez_29:19_21 Ez_29:19_22 Ez_29:19_23 Ez_29:19_24 Ez_29:19_25 Ez_29:19_26 Ez_29:19_27 Ez_29:19_28
Ez:29:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:20 ἀντὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον, δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου. τάδε λέγει κύριος κύριος
Ez:29:20 In return for his service wherewith he served against Tyre, I have given him the land of Egypt; thus saith the Lord God: (Ezekiel 29:20 Brenton)
Ez:29:20 Jako żołd za dokonaną tam pracę daję mu ziemię egipską, dlatego że dla Mnie pracowali - wyrocznia Pana Boga. (Ez 29:20 BT_4)
Ez:29:20 ἀντὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον, δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου. τάδε λέγει κύριος κύριος
Ez:29:20 ἀντί ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐπί Τύρος, -ου, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:29:20 Przeciw (+informacja) Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tyr [miasto z] By dawać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:29:20 a)nti\ tE=s leitourgi/as au)tou=, E(=s e)dou/leusen e)pi\ *tu/ron, de/dOka au)tO=| gE=n *ai)gu/ptou. ta/de le/gei ku/rios ku/rios
Ez:29:20 anti tEs leiturgias autu, hEs eduleusen epi tyron, dedOka autO gEn aigyptu. tade legei kyrios kyrios
Ez:29:20 P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VAI_AAI3S P N2_ASF VX_XAI1S RD_DSM N1_ASF N2_GSF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:29:20 against (+gen) the job/office [see liturgy] he/she/it/same who/whom/which to obey to be a slave, serve upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Tyre [city of] to give he/she/it/same earth/land Egypt [country of] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:29:20 against (+gen) the (gen) job/office (gen), jobs/offices (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-OBEY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Tyre (acc) I-have-GIVE-ed him/it/same (dat) earth/land (acc) Egypt (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:29:20 Ez_29:20_1 Ez_29:20_2 Ez_29:20_3 Ez_29:20_4 Ez_29:20_5 Ez_29:20_6 Ez_29:20_7 Ez_29:20_8 Ez_29:20_9 Ez_29:20_10 Ez_29:20_11 Ez_29:20_12 Ez_29:20_13 Ez_29:20_14 Ez_29:20_15 Ez_29:20_16
Ez:29:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:29:21 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:29:21 In that day shall a horn spring forth for all the house of Israel, and I will give thee an open mouth in the midst of them; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 29:21 Brenton)
Ez:29:21 W owym dniu sprawię, że wyrośnie potęga domu Izraela, i tobie pozwolę, żebyś pośród nich otworzył usta. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan». (Ez 29:21 BT_4)
Ez:29:21 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:29:21 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) κέρα[τ]ς, -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) στόμα[τ], -ατος, τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:29:21 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By podnosić się wiosnę {sprężynę} Róg Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Ust/żołądka por By otwierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:29:21 *)en tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)natelei= ke/ras panti\ tO=| oi)/kO| *israEl, kai\ soi\ dO/sO sto/ma a)neO|gme/non e)n me/sO| au)tO=n· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:29:21 en tE hEmera ekeinE anatelei keras panti tO oikO israEl, kai soi dOsO stoma aneOgmenon en mesO autOn· kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios.
Ez:29:21 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF2_FAI3S N3T_NSN A3_DSM RA_DSM N2_DSM N_GSM C RP_DS VF_FAI1S N3M_ASN VK_XMPASM P A1_DSM RD_GPM C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:29:21 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to rise spring up horn every all, each, every, the whole of the house Israel and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give mouth/maw stoma to open up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:29:21 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) horn (nom|acc|voc) every (dat) the (dat) house (dat) Israel (indecl) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-GIVE, I-should-GIVE mouth/maw (nom|acc|voc) having-been-OPEN-ed-UP (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:29:21 Ez_29:21_1 Ez_29:21_2 Ez_29:21_3 Ez_29:21_4 Ez_29:21_5 Ez_29:21_6 Ez_29:21_7 Ez_29:21_8 Ez_29:21_9 Ez_29:21_10 Ez_29:21_11 Ez_29:21_12 Ez_29:21_13 Ez_29:21_14 Ez_29:21_15 Ez_29:21_16 Ez_29:21_17 Ez_29:21_18 Ez_29:21_19 Ez_29:21_20 Ez_29:21_21 Ez_29:21_22 Ez_29:21_23 Ez_29:21_24
Ez:29:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x