Ez:31:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ τρίτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:31:1 And it came to pass in the eleventh year, in the third month, on the first day of the month, the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 31:1 Brenton)
Ez:31:1 W roku jedenastym, miesiącu trzecim, dnia pierwszego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 31:1 BT_4)
Ez:31:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ τρίτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:31:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:31:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jedenasty Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzeci ???; miesiąc Jeden Miesiąc By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:31:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e(ndeka/tO| e)/tei e)n tO=| tri/tO| mEni\ mia=| tou= mEno\s e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:31:1 kai egeneto en tO hendekatO etei en tO tritO mEni mia tu mEnos egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:31:1 C VBI_AMI3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:31:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eleventh year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the third ???; month one the month to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:31:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) eleventh (dat) year (dat) in/among/by (+dat) the (dat) third (dat) ??? (voc); month (dat) one (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:31:1 Ez_31:1_1 Ez_31:1_2 Ez_31:1_3 Ez_31:1_4 Ez_31:1_5 Ez_31:1_6 Ez_31:1_7 Ez_31:1_8 Ez_31:1_9 Ez_31:1_10 Ez_31:1_11 Ez_31:1_12 Ez_31:1_13 Ez_31:1_14 Ez_31:1_15 Ez_31:1_16 Ez_31:1_17 Ez_31:1_18 Ez_31:1_19
Ez:31:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τῷ πλήθει αὐτοῦ Τίνι ὡμοίωσας σεαυτὸν ἐν τῷ ὕψει σου;
Ez:31:2 Son of man, say to Pharao king of Egypt, and to his multitude; To whom hast thou compared thyself in thy haughtiness? (Ezekiel 31:2 Brenton)
Ez:31:2 «Synu człowieczy, powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, i całemu mnóstwu jego poddanych: Komu dorównałeś twoją wielkością? (Ez 31:2 BT_4)
Ez:31:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τῷ πλήθει αὐτοῦ Τίνι ὡμοίωσας σεαυτὸν ἐν τῷ ὕψει σου;
Ez:31:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:31:2 Syn Ludzki By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ty; twój/twój(sg)
Ez:31:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, ei)po\n pro\s *faraO basile/a *ai)gu/ptou kai\ tO=| plE/Tei au)tou= *ti/ni O(moi/Osas seauto\n e)n tO=| u(/PSei sou;
Ez:31:2 yie anTrOpu, eipon pros faraO basilea aigyptu kai tO plETei autu tini hOmoiOsas seauton en tO hyPSei su;
Ez:31:2 N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S P N_ASM N3V_ASM N2_GSF C RA_DSN N3E_DSN RD_GSM RI_DSM VAI_AAI2S RD_ASM P RA_DSN N3E_DSN RP_GS
Ez:31:2 son human to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely the lot (multitude ) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance you; your/yours(sg)
Ez:31:2 son (voc) human (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) king (acc) Egypt (gen) and the (dat) lot (dat) him/it/same (gen) who/what/why (dat) you(sg)-LIKEN-ed yourself (acc) in/among/by (+dat) the (dat) height (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:31:2 Ez_31:2_1 Ez_31:2_2 Ez_31:2_3 Ez_31:2_4 Ez_31:2_5 Ez_31:2_6 Ez_31:2_7 Ez_31:2_8 Ez_31:2_9 Ez_31:2_10 Ez_31:2_11 Ez_31:2_12 Ez_31:2_13 Ez_31:2_14 Ez_31:2_15 Ez_31:2_16 Ez_31:2_17 Ez_31:2_18
Ez:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:3 ἰδοὺ Ασσουρ κυπάρισσος ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ καλὸς ταῖς παραφυάσιν καὶ ὑψηλὸς τῷ μεγέθει, εἰς μέσον νεφελῶν ἐγένετο ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ·
Ez:31:3 Behold, the Assyrian was a cypress in Libanus, and was fair in shoots, and high in stature: his top reached to the midst of the clouds. (Ezekiel 31:3 Brenton)
Ez:31:3 Oto Aszszur jak cedr na Libanie o pięknych konarach i cień rzucających gałęziach, wysoko wyrosły, i między chmurami był jego wierzchołek. (Ez 31:3 BT_4)
Ez:31:3 ἰδοὺ Ασσουρ κυπάρισσος ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ καλὸς ταῖς παραφυάσιν καὶ ὑψηλὸς τῷ μεγέθει, εἰς μέσον νεφελῶν ἐγένετο ἀρχὴ αὐτοῦ·
Ez:31:3 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό καί ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό μέγεθο·ς, -ους, τό εἰς[1] μέσος -η -ον νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:31:3 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Podniesiony ??? Do (+przyspieszenie) Średni Chmura By stawać się stawaj się, zdarzaj się Początek On/ona/to/to samo
Ez:31:3 i)dou\ *assour kupa/rissos e)n tO=| *liba/nO| kai\ kalo\s tai=s parafua/sin kai\ u(PSElo\s tO=| mege/Tei, ei)s me/son nefelO=n e)ge/neto E( a)rCHE\ au)tou=·
Ez:31:3 idu assur kyparissos en tO libanO kai kalos tais parafyasin kai hyPSElos tO megeTei, eis meson nefelOn egeneto hE arCHE autu·
Ez:31:3 I N_NS N2_NSF P RA_DSM N2_DSM C A1_NSM RA_DPF N3D_DPF C A1_NSM RA_DSN N3E_DSN P A1_ASM N1_GPF VBI_AMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM
Ez:31:3 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the ć and also, even, namely elevated the ??? into (+acc) middle cloud to become become, happen the beginning he/she/it/same
Ez:31:3 be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) and right ([Adj] nom) the (dat) and elevated ([Adj] nom) the (dat) ??? (dat) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) clouds (gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) beginning (nom|voc) him/it/same (gen)
Ez:31:3 Ez_31:3_1 Ez_31:3_2 Ez_31:3_3 Ez_31:3_4 Ez_31:3_5 Ez_31:3_6 Ez_31:3_7 Ez_31:3_8 Ez_31:3_9 Ez_31:3_10 Ez_31:3_11 Ez_31:3_12 Ez_31:3_13 Ez_31:3_14 Ez_31:3_15 Ez_31:3_16 Ez_31:3_17 Ez_31:3_18 Ez_31:3_19 Ez_31:3_20 Ez_31:3_21
Ez:31:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:4 ὕδωρ ἐξέθρεψεν αὐτόν, ἡ ἄβυσσος ὕψωσεν αὐτόν, τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς ἤγαγεν κύκλῳ τῶν φυτῶν αὐτοῦ καὶ τὰ συστέματα αὐτῆς ἐξαπέστειλεν εἰς πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου.
Ez:31:4 The water nourished him, the depth made him grow tall; she led her rivers round about his plants, and she sent forth her streams to all the trees of the field. (Ezekiel 31:4 Brenton)
Ez:31:4 Wody dodały mu wzrostu, Otchłań go wywyższyła sprawiając, że ich strumienie płynęły dokoła miejsca, gdzie był zasadzony, i swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. (Ez 31:4 BT_4)
Ez:31:4 ὕδωρ ἐξέθρεψεν αὐτόν, ἄβυσσος ὕψωσεν αὐτόν, τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς ἤγαγεν κύκλῳ τῶν φυτῶν αὐτοῦ καὶ τὰ συστέματα αὐτῆς ἐξαπέστειλεν εἰς πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου.
Ez:31:4 ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) κύκλῳ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό
Ez:31:4 Woda By karmić On/ona/to/to samo Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo Rzeka On/ona/to/to samo By prowadzić W kole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Ez:31:4 u(/dOr e)Xe/TrePSen au)to/n, E( a)/bussos u(/PSOsen au)to/n, tou\s potamou\s au)tE=s E)/gagen ku/klO| tO=n futO=n au)tou= kai\ ta\ suste/mata au)tE=s e)Xape/steilen ei)s pa/nta ta\ Xu/la tou= pedi/ou.
Ez:31:4 hydOr eXeTrePSen auton, hE abyssos hyPSOsen auton, tus potamus autEs Egagen kyklO tOn fytOn autu kai ta systemata autEs eXapesteilen eis panta ta Xyla tu pediu.
Ez:31:4 N3_NSN VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSF N2_NSF VAI_AAI3S RD_ASM RA_APM N2_APM RD_GSF VBI_AAI3S N2_DSM RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C RA_APN N3M_APN RD_GSF VAI_AAI3S P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSN N2N_GSN
Ez:31:4 water to nurture he/she/it/same the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: to elevate/set high he/she/it/same the river he/she/it/same to lead in a circle the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to ??? into (+acc) every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć
Ez:31:4 water (nom|acc|voc) he/she/it-NURTURE-ed him/it/same (acc) the (nom) abyss (nom) he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH him/it/same (acc) the (acc) rivers (acc) her/it/same (gen) he/she/it-LEAD-ed in a circle the (gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) her/it/same (gen) he/she/it-???-ed into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen)
Ez:31:4 Ez_31:4_1 Ez_31:4_2 Ez_31:4_3 Ez_31:4_4 Ez_31:4_5 Ez_31:4_6 Ez_31:4_7 Ez_31:4_8 Ez_31:4_9 Ez_31:4_10 Ez_31:4_11 Ez_31:4_12 Ez_31:4_13 Ez_31:4_14 Ez_31:4_15 Ez_31:4_16 Ez_31:4_17 Ez_31:4_18 Ez_31:4_19 Ez_31:4_20 Ez_31:4_21 Ez_31:4_22 Ez_31:4_23 Ez_31:4_24 Ez_31:4_25 Ez_31:4_26
Ez:31:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:5 ἕνεκεν τούτου ὑψώθη τὸ μέγεθος αὐτοῦ παρὰ πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, καὶ ἐπλατύνθησαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ ἀφ’ ὕδατος πολλοῦ.
Ez:31:5 Therefore was his stature exalted above all the trees of the field, and his branches spread far by the help of much water. (Ezekiel 31:5 Brenton)
Ez:31:5 Dlatego wielkością swoją prześcignął wszystkie drzewa polne, pomnożyły się jego konary, jego listowie się rozrosło dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania. (Ez 31:5 BT_4)
Ez:31:5 ἕνεκεν τούτου ὑψώθη τὸ μέγεθος αὐτοῦ παρὰ πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, καὶ ἐπλατύνθησαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ ἀφ’ ὕδατος πολλοῦ.
Ez:31:5 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό μέγεθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό καί πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ez:31:5 Z powodu dla, dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić/ustalony wysoko ??? On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By powiększać się Gałąź On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Dużo
Ez:31:5 e(/neken tou/tou u(PSO/TE to\ me/geTos au)tou= para\ pa/nta ta\ Xu/la tou= pedi/ou, kai\ e)platu/nTEsan oi( kla/doi au)tou= a)f’ u(/datos pollou=.
Ez:31:5 heneken tutu hyPSOTE to megeTos autu para panta ta Xyla tu pediu, kai eplatynTEsan hoi kladoi autu af’ hydatos pollu.
Ez:31:5 P RD_GSM VCI_API3S RA_NSN N3E_NSN RD_GSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSN N2N_GSN C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N3T_GSN A1_GSN
Ez:31:5 owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to elevate/set high the ??? he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć and also, even, namely to enlarge the branch he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing water much
Ez:31:5 owing to this (gen) he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) and they-were-ENLARGE-ed the (nom) branchs (nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) water (gen) much (gen)
Ez:31:5 Ez_31:5_1 Ez_31:5_2 Ez_31:5_3 Ez_31:5_4 Ez_31:5_5 Ez_31:5_6 Ez_31:5_7 Ez_31:5_8 Ez_31:5_9 Ez_31:5_10 Ez_31:5_11 Ez_31:5_12 Ez_31:5_13 Ez_31:5_14 Ez_31:5_15 Ez_31:5_16 Ez_31:5_17 Ez_31:5_18 Ez_31:5_19 Ez_31:5_20
Ez:31:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:6 ἐν ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ ἐνόσσευσαν πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὑποκάτω τῶν κλάδων αὐτοῦ ἐγεννῶσαν πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου, ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ κατῴκησεν πᾶν πλῆθος ἐθνῶν.
Ez:31:6 All the birds of the sky made their nests in his boughs, and under his branches all the wild beasts of the field bred; the whole multitude of nations dwelt under his shadow. (Ezekiel 31:6 Brenton)
Ez:31:6 Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne, w jego zaś cieniu mieszkały liczne narody. (Ez 31:6 BT_4)
Ez:31:6 ἐν ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ ἐνόσσευσαν πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὑποκάτω τῶν κλάδων αὐτοῦ ἐγεννῶσαν πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου, ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ κατῴκησεν πᾶν πλῆθος ἐθνῶν.
Ez:31:6 ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλῆθο·ς, -ους, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:31:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Poniżej Gałąź On/ona/to/to samo By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Los (mnóstwo ) Naród [zobacz etniczny]
Ez:31:6 e)n tai=s parafua/sin au)tou= e)no/sseusan pa/nta ta\ peteina\ tou= ou)ranou=, kai\ u(poka/tO tO=n kla/dOn au)tou= e)gennO=san pa/nta ta\ TEri/a tou= pedi/ou, e)n tE=| skia=| au)tou= katO/|kEsen pa=n plE=Tos e)TnO=n.
Ez:31:6 en tais parafyasin autu enosseusan panta ta peteina tu uranu, kai hypokatO tOn kladOn autu egennOsan panta ta TEria tu pediu, en tE skia autu katOkEsen pan plETos eTnOn.
Ez:31:6 P RA_DPF N3D_DPF RD_GSM VAI_AAI3P A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C P RA_GPM N2_GPM RD_GSM VAI_AAI3P A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSN N2N_GSN P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VAI_AAI3S A3_NSN N3E_NSN N3E_GPN
Ez:31:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same ć every all, each, every, the whole of the bird the sky/heaven and also, even, namely below the branch he/she/it/same to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of every all, each, every, the whole of the beast the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) every all, each, every, the whole of lot (multitude ) nation [see ethnic]
Ez:31:6 in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and below the (gen) branchs (gen) him/it/same (gen) they-were-FATHER-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) shadow (dat) him/it/same (gen) he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN every (nom|acc|voc) lot (nom|acc|voc) nations (gen)
Ez:31:6 Ez_31:6_1 Ez_31:6_2 Ez_31:6_3 Ez_31:6_4 Ez_31:6_5 Ez_31:6_6 Ez_31:6_7 Ez_31:6_8 Ez_31:6_9 Ez_31:6_10 Ez_31:6_11 Ez_31:6_12 Ez_31:6_13 Ez_31:6_14 Ez_31:6_15 Ez_31:6_16 Ez_31:6_17 Ez_31:6_18 Ez_31:6_19 Ez_31:6_20 Ez_31:6_21 Ez_31:6_22 Ez_31:6_23 Ez_31:6_24 Ez_31:6_25 Ez_31:6_26 Ez_31:6_27 Ez_31:6_28 Ez_31:6_29
Ez:31:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:7 καὶ ἐγένετο καλὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ διὰ τὸ πλῆθος τῶν κλάδων αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθησαν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ εἰς ὕδωρ πολύ.
Ez:31:7 And he was fair in his height by reason of the multitude of his branches: for his roots were amidst much water. (Ezekiel 31:7 Brenton)
Ez:31:7 Piękny był w swojej wielkości, ze swymi długimi konarami, gdyż korzenie jego nurzały się w obfitej wodzie. (Ez 31:7 BT_4)
Ez:31:7 καὶ ἐγένετο καλὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ διὰ τὸ πλῆθος τῶν κλάδων αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθησαν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ εἰς ὕδωρ πολύ.
Ez:31:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ez:31:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Gałąź On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Korzeń On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Woda Dużo
Ez:31:7 kai\ e)ge/neto kalo\s e)n tO=| u(/PSei au)tou= dia\ to\ plE=Tos tO=n kla/dOn au)tou=, o(/ti e)genE/TEsan ai( r(i/DZai au)tou= ei)s u(/dOr polu/.
Ez:31:7 kai egeneto kalos en tO hyPSei autu dia to plETos tOn kladOn autu, hoti egenETEsan hai riDZai autu eis hydOr poly.
Ez:31:7 C VBI_AMI3S A1_NSM P RA_DSN N3E_DSN RD_GSM P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VCI_API3P RA_NPF N1S_NPF RD_GSM P N3_ASN A1P_ASN
Ez:31:7 and also, even, namely to become become, happen right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the branch he/she/it/same because/that to become become, happen the root he/she/it/same into (+acc) water much
Ez:31:7 and he/she/it-was-BECOME-ed right ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) height (dat) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) branchs (gen) him/it/same (gen) because/that they-were-BECOME-ed the (nom) roots (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) water (nom|acc|voc) much (nom|acc)
Ez:31:7 Ez_31:7_1 Ez_31:7_2 Ez_31:7_3 Ez_31:7_4 Ez_31:7_5 Ez_31:7_6 Ez_31:7_7 Ez_31:7_8 Ez_31:7_9 Ez_31:7_10 Ez_31:7_11 Ez_31:7_12 Ez_31:7_13 Ez_31:7_14 Ez_31:7_15 Ez_31:7_16 Ez_31:7_17 Ez_31:7_18 Ez_31:7_19 Ez_31:7_20 Ez_31:7_21
Ez:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:8 κυπάρισσοι τοιαῦται οὐκ ἐγενήθησαν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ, καὶ πίτυες οὐχ ὅμοιαι ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ, καὶ ἐλάται οὐκ ἐγένοντο ὅμοιαι τοῖς κλάδοις αὐτοῦ· πᾶν ξύλον ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὡμοιώθη αὐτῷ ἐν τῷ κάλλει αὐτοῦ
Ez:31:8 And such cypresses as this were in the paradise of God; and there were no pines like his shoots, and there were no firs like his branches: no tree in the paradise of God was like him in his beauty, (Ezekiel 31:8 Brenton)
Ez:31:8 Nie dorównywały mu cedry w raju Boga, cyprysy trudno było porównać do jego gałęzi, platany nie dorównywały jego konarom. Żadne drzewo w raju Boga nie dorównywało jego piękności. (Ez 31:8 BT_4)
Ez:31:8 κυπάρισσοι τοιαῦται οὐκ ἐγενήθησαν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ, καὶ πίτυες οὐχ ὅμοιαι ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ, καὶ ἐλάται οὐκ ἐγένοντο ὅμοιαι τοῖς κλάδοις αὐτοῦ· πᾶν ξύλον ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὡμοιώθη αὐτῷ ἐν τῷ κάλλει αὐτοῦ
Ez:31:8 τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐλάτη, -ης, ἡ [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:31:8 Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Podobny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Srebrna jodła ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Podobny Gałąź On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Raj Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By porównywać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:31:8 kupa/rissoi toiau=tai ou)k e)genE/TEsan e)n tO=| paradei/sO| tou= Teou=, kai\ pi/tues ou)CH o(/moiai tai=s parafua/sin au)tou=, kai\ e)la/tai ou)k e)ge/nonto o(/moiai toi=s kla/dois au)tou=· pa=n Xu/lon e)n tO=| paradei/sO| tou= Teou= ou)CH O(moiO/TE au)tO=| e)n tO=| ka/llei au)tou=
Ez:31:8 kyparissoi toiautai uk egenETEsan en tO paradeisO tu Teu, kai pityes uCH homoiai tais parafyasin autu, kai elatai uk egenonto homoiai tois kladois autu· pan Xylon en tO paradeisO tu Teu uCH hOmoiOTE autO en tO kallei autu
Ez:31:8 N2_NPF A1_NPF D VCI_API3P P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM C N3U_NPF D A1A_NPF RA_DPF N3D_DPF RD_GSM C N1_NPF D VBI_AMI3P A1A_NPF RA_DPM N2_DPM RD_GSM A3_NSN N2N_NSN P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM D VCI_API3S RD_DSM P RA_DSN N3E_DSN RD_GSM
Ez:31:8 ć such as this kind such, like [τοσαυτην] οὐχ before rough breathing to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise the god [see theology] and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing similar the ć he/she/it/same and also, even, namely silver fir οὐχ before rough breathing to become become, happen similar the branch he/she/it/same every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise the god [see theology] οὐχ before rough breathing to liken he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Ez:31:8 such as this kind (nom) not they-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) the (gen) god (gen) and not similar ([Adj] nom|voc) the (dat) him/it/same (gen) and silver firs (nom|voc) not they-were-BECOME-ed similar ([Adj] nom|voc) the (dat) branchs (dat) him/it/same (gen) every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) the (gen) god (gen) not he/she/it-was-LIKEN-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (gen)
Ez:31:8 Ez_31:8_1 Ez_31:8_2 Ez_31:8_3 Ez_31:8_4 Ez_31:8_5 Ez_31:8_6 Ez_31:8_7 Ez_31:8_8 Ez_31:8_9 Ez_31:8_10 Ez_31:8_11 Ez_31:8_12 Ez_31:8_13 Ez_31:8_14 Ez_31:8_15 Ez_31:8_16 Ez_31:8_17 Ez_31:8_18 Ez_31:8_19 Ez_31:8_20 Ez_31:8_21 Ez_31:8_22 Ez_31:8_23 Ez_31:8_24 Ez_31:8_25 Ez_31:8_26 Ez_31:8_27 Ez_31:8_28 Ez_31:8_29 Ez_31:8_30 Ez_31:8_31 Ez_31:8_32 Ez_31:8_33 Ez_31:8_34 Ez_31:8_35 Ez_31:8_36 Ez_31:8_37 Ez_31:8_38
Ez:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:9 διὰ τὸ πλῆθος τῶν κλάδων αὐτοῦ, καὶ ἐζήλωσεν αὐτὸν τὰ ξύλα τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς τοῦ θεοῦ. –
Ez:31:9 because of the multitude of his branches: and the trees of God's paradise of delight envied him. (Ezekiel 31:9 Brenton)
Ez:31:9 Pięknym go uczyniłem obfitością jego gałęzi i zazdrościły mu tego wszystkie drzewa Edenu, które były w raju Boga. (Ez 31:9 BT_4)
Ez:31:9 διὰ τὸ πλῆθος τῶν κλάδων αὐτοῦ, καὶ ἐζήλωσεν αὐτὸν τὰ ξύλα τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς τοῦ θεοῦ.
Ez:31:9 διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ez:31:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Gałąź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do gorliwości On/ona/to/to samo Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Raj Pobłażanie Bóg 
Ez:31:9 dia\ to\ plE=Tos tO=n kla/dOn au)tou=, kai\ e)DZE/lOsen au)to\n ta\ Xu/la tou= paradei/sou tE=s trufE=s tou= Teou=.
Ez:31:9 dia to plETos tOn kladOn autu, kai eDZElOsen auton ta Xyla tu paradeisu tEs tryfEs tu Teu.
Ez:31:9 P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM
Ez:31:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the branch he/she/it/same and also, even, namely to zeal he/she/it/same the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the paradise the indulgence the god [see theology]
Ez:31:9 because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) branchs (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ZEAL-ed him/it/same (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) paradise (gen) the (gen) indulgence (gen) the (gen) god (gen)
Ez:31:9 Ez_31:9_1 Ez_31:9_2 Ez_31:9_3 Ez_31:9_4 Ez_31:9_5 Ez_31:9_6 Ez_31:9_7 Ez_31:9_8 Ez_31:9_9 Ez_31:9_10 Ez_31:9_11 Ez_31:9_12 Ez_31:9_13 Ez_31:9_14 Ez_31:9_15 Ez_31:9_16 Ez_31:9_17 Ez_31:9_18
Ez:31:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:10 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἐγένου μέγας τῷ μεγέθει καὶ ἔδωκας τὴν ἀρχήν σου εἰς μέσον νεφελῶν, καὶ εἶδον ἐν τῷ ὑψωθῆναι αὐτόν,
Ez:31:10 Therefore thus saith the Lord; Because thou art grown great, and hast set thy top in the midst of the clouds, and I saw when he was exalted; (Ezekiel 31:10 Brenton)
Ez:31:10 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ tak wysoko wyrósł, a wierzchołek swój podniósł aż do chmur i serce jego wbiło się w pychę z powodu własnej wielkości, (Ez 31:10 BT_4)
Ez:31:10 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἐγένου μέγας τῷ μεγέθει καὶ ἔδωκας τὴν ἀρχήν σου εἰς μέσον νεφελῶν, καὶ εἶδον ἐν τῷ ὑψωθῆναι αὐτόν,
Ez:31:10 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό μέγεθο·ς, -ους, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] μέσος -η -ον νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:31:10 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wielki ??? I też, nawet, mianowicie By dawać Początek Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Średni Chmura I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo
Ez:31:10 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)anT O(=n e)ge/nou me/gas tO=| mege/Tei kai\ e)/dOkas tE\n a)rCHE/n sou ei)s me/son nefelO=n, kai\ ei)=don e)n tO=| u(PSOTE=nai au)to/n,
Ez:31:10 dia tuto tade legei kyrios anT hOn egenu megas tO megeTei kai edOkas tEn arCHEn su eis meson nefelOn, kai eidon en tO hyPSOTEnai auton,
Ez:31:10 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GPM VBI_AMI2S A1P_NSM RA_DSN N3E_DSN C VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P A1_ASM N1_GPF C VBI_AAI1S P RA_DSN VC_APN RD_ASM
Ez:31:10 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to become become, happen great the ??? and also, even, namely to give the beginning you; your/yours(sg) into (+acc) middle cloud and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to elevate/set high he/she/it/same
Ez:31:10 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-BECOME-ed great ([Adj] nom) the (dat) ??? (dat) and you(sg)-GIVE-ed the (acc) beginning (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) clouds (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH him/it/same (acc)
Ez:31:10 Ez_31:10_1 Ez_31:10_2 Ez_31:10_3 Ez_31:10_4 Ez_31:10_5 Ez_31:10_6 Ez_31:10_7 Ez_31:10_8 Ez_31:10_9 Ez_31:10_10 Ez_31:10_11 Ez_31:10_12 Ez_31:10_13 Ez_31:10_14 Ez_31:10_15 Ez_31:10_16 Ez_31:10_17 Ez_31:10_18 Ez_31:10_19 Ez_31:10_20 Ez_31:10_21 Ez_31:10_22 Ez_31:10_23 Ez_31:10_24 Ez_31:10_25
Ez:31:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:11 καὶ παρέδωκα αὐτὸν εἰς χεῖρας ἄρχοντος ἐθνῶν, καὶ ἐποίησεν τὴν ἀπώλειαν αὐτοῦ.
Ez:31:11 therefore I delivered him into the hands of the prince of the nations, and he wrought his destruction. (Ezekiel 31:11 Brenton)
Ez:31:11 dlatego podałem go w ręce mocarza wśród narodów, aby się z nim obszedł stosownie do jego niegodziwości. Odepchnąłem go. (Ez 31:11 BT_4)
Ez:31:11 καὶ παρέδωκα αὐτὸν εἰς χεῖρας ἄρχοντος ἐθνῶν, καὶ ἐποίησεν τὴν ἀπώλειαν αὐτοῦ.
Ez:31:11 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:31:11 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Władca; by zaczynać się Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zniszczenie, zniszczenie On/ona/to/to samo
Ez:31:11 kai\ pare/dOka au)to\n ei)s CHei=ras a)/rCHontos e)TnO=n, kai\ e)poi/Esen tE\n a)pO/leian au)tou=.
Ez:31:11 kai paredOka auton eis CHeiras arCHontos eTnOn, kai epoiEsen tEn apOleian autu.
Ez:31:11 C VAI_AAI1S RD_ASM P N3_APF N3_GSM N3E_GPN C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Ez:31:11 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand ruler; to begin nation [see ethnic] and also, even, namely to do/make the annihilation, destruction he/she/it/same
Ez:31:11 and I-Hand OVER-ed him/it/same (acc) into (+acc) hands (acc) ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) nations (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) annihilation, destruction (acc) him/it/same (gen)
Ez:31:11 Ez_31:11_1 Ez_31:11_2 Ez_31:11_3 Ez_31:11_4 Ez_31:11_5 Ez_31:11_6 Ez_31:11_7 Ez_31:11_8 Ez_31:11_9 Ez_31:11_10 Ez_31:11_11 Ez_31:11_12
Ez:31:11 x x x x x x x x x x x x
Ez:31:12 καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὸν ἀλλότριοι λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν καὶ κατέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ἐν πάσαις ταῖς φάραγξιν ἔπεσαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ, καὶ συνετρίβη τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐν παντὶ πεδίῳ τῆς γῆς, καὶ κατέβησαν ἀπὸ τῆς σκέπης αὐτῶν πάντες οἱ λαοὶ τῶν ἐθνῶν καὶ ἠδάφισαν αὐτόν.
Ez:31:12 And ravaging strangers from the nations have destroyed him, and have cast him down upon the mountains: his branches fell in all the valleys, and his boughs were broken in every field of the land; and all the people of the nations are gone down from their shelter, and have laid him low. (Ezekiel 31:12 Brenton)
Ez:31:12 A cudzoziemcy, ci najgroźniejsi spośród narodów, wycięli go i porzucili. Na góry i na wszystkie doliny spadły jego gałęzie, a jego konary połamane utonęły we wszystkich czeluściach ziemi, a spod jego cienia usunęły się wszystkie narody ziemi i opuściły go. (Ez 31:12 BT_4)
Ez:31:12 καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὸν ἀλλότριοι λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν καὶ κατέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ἐν πάσαις ταῖς φάραγξιν ἔπεσαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ, καὶ συνετρίβη τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐν παντὶ πεδίῳ τῆς γῆς, καὶ κατέβησαν ἀπὸ τῆς σκέπης αὐτῶν πάντες οἱ λαοὶ τῶν ἐθνῶν καὶ ἠδάφισαν αὐτόν.
Ez:31:12 καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλότριος -ία -ον λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐδαφίζω (-, εδαφι(ε)·[σ]-, εδαφι·σ-, -, -, εδαφισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:31:12 I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Innego/inni Zaraza; zaraźliwy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Gałąź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schronienie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo
Ez:31:12 kai\ e)XOle/Treusan au)to\n a)llo/trioi loimoi\ a)po\ e)TnO=n kai\ kate/balon au)to\n e)pi\ tO=n o)re/On, e)n pa/sais tai=s fa/ragXin e)/pesan oi( kla/doi au)tou=, kai\ sunetri/bE ta\ stele/CHE au)tou= e)n panti\ pedi/O| tE=s gE=s, kai\ kate/bEsan a)po\ tE=s ske/pEs au)tO=n pa/ntes oi( laoi\ tO=n e)TnO=n kai\ E)da/fisan au)to/n.
Ez:31:12 kai eXOleTreusan auton allotrioi loimoi apo eTnOn kai katebalon auton epi tOn oreOn, en pasais tais faranXin epesan hoi kladoi autu, kai synetribE ta steleCHE autu en panti pediO tEs gEs, kai katebEsan apo tEs skepEs autOn pantes hoi laoi tOn eTnOn kai Edafisan auton.
Ez:31:12 C VAI_AAI3P RD_ASM A1A_NPM N2_NPM P N3E_GPN C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_GPN N3E_GPN P A1S_DPF RA_DPF N3G_DPF VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VDI_API3S RA_NPN N3E_NPN RD_GSM P A3_DSN N2N_DSN RA_GSF N1_GSF C VZI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF RD_GPM A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GPN N3E_GPN C VAI_AAI3P RD_ASM
Ez:31:12 and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same of another/others pestilence; pestilential from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] and also, even, namely to ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ??? to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the branch he/she/it/same and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ć the earth/land and also, even, namely to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the shelter he/she/it/same every all, each, every, the whole of the people the nation [see ethnic] and also, even, namely to ??? he/she/it/same
Ez:31:12 and they-DESTROY UTTERLY-ed him/it/same (acc) of another/others (nom|voc) pestilences (nom|voc); pestilential ([Adj] nom|voc) away from (+gen) nations (gen) and I-???-ed, they-???-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ???s (dat) they-FALL-ed the (nom) branchs (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BREAK-ed the (nom|acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat) the (gen) earth/land (gen) and they-GO DOWN-ed away from (+gen) the (gen) shelter (gen) them/same (gen) all (nom|voc) the (nom) peoples (nom|voc) the (gen) nations (gen) and they-???-ed him/it/same (acc)
Ez:31:12 Ez_31:12_1 Ez_31:12_2 Ez_31:12_3 Ez_31:12_4 Ez_31:12_5 Ez_31:12_6 Ez_31:12_7 Ez_31:12_8 Ez_31:12_9 Ez_31:12_10 Ez_31:12_11 Ez_31:12_12 Ez_31:12_13 Ez_31:12_14 Ez_31:12_15 Ez_31:12_16 Ez_31:12_17 Ez_31:12_18 Ez_31:12_19 Ez_31:12_20 Ez_31:12_21 Ez_31:12_22 Ez_31:12_23 Ez_31:12_24 Ez_31:12_25 Ez_31:12_26 Ez_31:12_27 Ez_31:12_28 Ez_31:12_29 Ez_31:12_30 Ez_31:12_31 Ez_31:12_32 Ez_31:12_33 Ez_31:12_34 Ez_31:12_35 Ez_31:12_36 Ez_31:12_37 Ez_31:12_38 Ez_31:12_39 Ez_31:12_40 Ez_31:12_41 Ez_31:12_42 Ez_31:12_43 Ez_31:12_44 Ez_31:12_45
Ez:31:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:13 ἐπὶ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἀνεπαύσαντο πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐπὶ τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐγένοντο πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ,
Ez:31:13 All the birds of the sky have settled on his fallen trunk, and all the wild beasts of the field came upon his boughs: (Ezekiel 31:13 Brenton)
Ez:31:13 Na jego szczątkach mieszkają ptaki powietrzne, pomiędzy jego gałęziami są polne zwierzęta, (Ez 31:13 BT_4)
Ez:31:13 ἐπὶ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἀνεπαύσαντο πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐπὶ τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐγένοντο πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ,
Ez:31:13 ἐπί ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ; πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ
Ez:31:13 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Spadaj; by lecieć On/ona/to/to samo By odświeżać się powracaj do życia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Pole
Ez:31:13 e)pi\ tE\n ptO=sin au)tou= a)nepau/santo pa/nta ta\ peteina\ tou= ou)ranou=, kai\ e)pi\ ta\ stele/CHE au)tou= e)ge/nonto pa/nta ta\ TEri/a tou= a)grou=,
Ez:31:13 epi tEn ptOsin autu anepausanto panta ta peteina tu uranu, kai epi ta steleCHE autu egenonto panta ta TEria tu agru,
Ez:31:13 P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM VAI_AMI3P A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C P RA_APN N3E_APN RD_GSM VBI_AMI3P A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM
Ez:31:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fall; to fly he/she/it/same to refresh revive every all, each, every, the whole of the bird the sky/heaven and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same to become become, happen every all, each, every, the whole of the beast the field
Ez:31:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) fall (acc); they-should-FLY him/it/same (gen) they-were-REFRESH-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) him/it/same (gen) they-were-BECOME-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen)
Ez:31:13 Ez_31:13_1 Ez_31:13_2 Ez_31:13_3 Ez_31:13_4 Ez_31:13_5 Ez_31:13_6 Ez_31:13_7 Ez_31:13_8 Ez_31:13_9 Ez_31:13_10 Ez_31:13_11 Ez_31:13_12 Ez_31:13_13 Ez_31:13_14 Ez_31:13_15 Ez_31:13_16 Ez_31:13_17 Ez_31:13_18 Ez_31:13_19 Ez_31:13_20 Ez_31:13_21
Ez:31:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:14 ὅπως μὴ ὑψωθῶσιν ἐν τῷ μεγέθει αὐτῶν πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ ὕδατι· καὶ οὐκ ἔδωκαν τὴν ἀρχὴν αὐτῶν εἰς μέσον νεφελῶν καὶ οὐκ ἔστησαν ἐν τῷ ὕψει αὐτῶν πρὸς αὐτὰ πάντες οἱ πίνοντες ὕδωρ, πάντες ἐδόθησαν εἰς θάνατον εἰς γῆς βάθος ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων πρὸς καταβαίνοντας εἰς βόθρον. –
Ez:31:14 in order that none of the trees by the water should exalt themselves by reason of their size: whereas they set their top in the midst of the clouds, yet they continued not in their high state in their place, all that drank water, all were consigned to death, to the depth of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. (Ezekiel 31:14 Brenton)
Ez:31:14 aby już żadne drzewo, stojące nad wodami, nie rosło już więcej w górę, nie wznosiło swego wierzchołka aż ku chmurom i aby nic, co bierze siłę swą z wody, nie ufało własnej wielkości. Ponieważ wszyscy zostali poddani śmierci, wejdą do krainy podziemnej, do grona tych ludzi, którzy zeszli do dołu. (Ez 31:14 BT_4)
Ez:31:14 ὅπως μὴ ὑψωθῶσιν ἐν τῷ μεγέθει αὐτῶν πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ ὕδατι· καὶ οὐκ ἔδωκαν τὴν ἀρχὴν αὐτῶν εἰς μέσον νεφελῶν καὶ οὐκ ἔστησαν ἐν τῷ ὕψει αὐτῶν πρὸς αὐτὰ πάντες οἱ πίνοντες ὕδωρ, πάντες ἐδόθησαν εἰς θάνατον εἰς γῆς βάθος ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων πρὸς καταβαίνοντας εἰς βόθρον.
Ez:31:14 ὅπως μή ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό μέγεθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μέσος -η -ον νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βάθο·ς, -ους, τό ἐν μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ πρός κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]
Ez:31:14 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By podnosić/ustalony wysoko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Początek On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Średni Chmura I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pić Woda Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By dawać Do (+przyspieszenie) Śmierć Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Głębokość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Ludzki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ez:31:14 o(/pOs mE\ u(PSOTO=sin e)n tO=| mege/Tei au)tO=n pa/nta ta\ Xu/la ta\ e)n tO=| u(/dati· kai\ ou)k e)/dOkan tE\n a)rCHE\n au)tO=n ei)s me/son nefelO=n kai\ ou)k e)/stEsan e)n tO=| u(/PSei au)tO=n pro\s au)ta\ pa/ntes oi( pi/nontes u(/dOr, pa/ntes e)do/TEsan ei)s Ta/naton ei)s gE=s ba/Tos e)n me/sO| ui(O=n a)nTrO/pOn pro\s katabai/nontas ei)s bo/Tron.
Ez:31:14 hopOs mE hyPSOTOsin en tO megeTei autOn panta ta Xyla ta en tO hydati· kai uk edOkan tEn arCHEn autOn eis meson nefelOn kai uk estEsan en tO hyPSei autOn pros auta pantes hoi pinontes hydOr, pantes edoTEsan eis Tanaton eis gEs baTos en mesO hyiOn anTrOpOn pros katabainontas eis boTron.
Ez:31:14 C D VC_APS3P P RA_DSN N3E_DSN RD_GPM A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_NPN P RA_DSN N3T_DSN C D VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM P A1_ASM N1_GPF C D VAI_AAI3P P RA_DSN N3E_DSN RD_GPM P RD_APN A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM N3_ASN A3_NPM VCI_API3P P N2_ASM P N1_GSF N3E_ASN P A1_DSM N2_GPM N2_GPM P V1_PAPAPM P N2_ASM
Ez:31:14 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to elevate/set high in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the water and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give the beginning he/she/it/same into (+acc) middle cloud and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to drink water every all, each, every, the whole of to give into (+acc) death into (+acc) earth/land depth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle son human toward (+acc,+gen,+dat) to go down into (+acc) ć
Ez:31:14 this is how not they-should-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) water (dat) and not they-GIVE-ed the (acc) beginning (acc) them/same (gen) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) clouds (gen) and not they-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) height (dat) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) all (nom|voc) the (nom) while DRINK-ing (nom|voc) water (nom|acc|voc) all (nom|voc) they-were-GIVE-ed into (+acc) death (acc) into (+acc) earth/land (gen) depth (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sons (gen) humans (gen) toward (+acc,+gen,+dat) while GO DOWN-ing (acc) into (+acc)
Ez:31:14 Ez_31:14_1 Ez_31:14_2 Ez_31:14_3 Ez_31:14_4 Ez_31:14_5 Ez_31:14_6 Ez_31:14_7 Ez_31:14_8 Ez_31:14_9 Ez_31:14_10 Ez_31:14_11 Ez_31:14_12 Ez_31:14_13 Ez_31:14_14 Ez_31:14_15 Ez_31:14_16 Ez_31:14_17 Ez_31:14_18 Ez_31:14_19 Ez_31:14_20 Ez_31:14_21 Ez_31:14_22 Ez_31:14_23 Ez_31:14_24 Ez_31:14_25 Ez_31:14_26 Ez_31:14_27 Ez_31:14_28 Ez_31:14_29 Ez_31:14_30 Ez_31:14_31 Ez_31:14_32 Ez_31:14_33 Ez_31:14_34 Ez_31:14_35 Ez_31:14_36 Ez_31:14_37 Ez_31:14_38 Ez_31:14_39 Ez_31:14_40 Ez_31:14_41 Ez_31:14_42 Ez_31:14_43 Ez_31:14_44 Ez_31:14_45 Ez_31:14_46 Ez_31:14_47 Ez_31:14_48 Ez_31:14_49 Ez_31:14_50 Ez_31:14_51 Ez_31:14_52
Ez:31:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:15 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἐν ᾗ ἡμέρᾳ κατέβη εἰς ᾅδου, ἐπένθησεν αὐτὸν ἡ ἄβυσσος, καὶ ἐπέστησα τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς καὶ ἐκώλυσα πλῆθος ὕδατος, καὶ ἐσκότασεν ἐπ’ αὐτὸν ὁ Λίβανος, πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου ἐπ’ αὐτῷ ἐξελύθησαν.
Ez:31:15 Thus saith the Lord God; In the day wherein he went down to Hades, the deep mourned for him: and I stayed her floods, and restrained her abundance of water: and Libanus saddened for him, all the trees of the field fainted for him. (Ezekiel 31:15 Brenton)
Ez:31:15 Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym on zszedł do Szeolu, na znak żałoby zamknąłem nad nim Otchłań, zatrzymałem jej strumienie i zastawiłem wielkie wody; z jego powodu spowiłem Liban w strój żałobny i z jego powodu uschły wszystkie drzewa na polach. (Ez 31:15 BT_4)
Ez:31:15 τάδε λέγει κύριος κύριος Ἐν ἡμέρᾳ κατέβη εἰς ᾅδου, ἐπένθησεν αὐτὸν ἄβυσσος, καὶ ἐπέστησα τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς καὶ ἐκώλυσα πλῆθος ὕδατος, καὶ ἐσκότασεν ἐπ’ αὐτὸν Λίβανος, πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου ἐπ’ αὐτῷ ἐξελύθησαν.
Ez:31:15 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) πλῆθο·ς, -ους, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί σκοτάζω [LXX] (-, σκοτα·σ-, σκοτα·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-)
Ez:31:15 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Dzień By schodzić Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać By smucić się On/ona/to/to samo Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu Rzeka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przeszkadzać Los (mnóstwo ) Woda I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zaniechać (bądź słaby)
Ez:31:15 ta/de le/gei ku/rios ku/rios *)en E(=| E(me/ra| kate/bE ei)s a(/|dou, e)pe/nTEsen au)to\n E( a)/bussos, kai\ e)pe/stEsa tou\s potamou\s au)tE=s kai\ e)kO/lusa plE=Tos u(/datos, kai\ e)sko/tasen e)p’ au)to\n o( *li/banos, pa/nta ta\ Xu/la tou= pedi/ou e)p’ au)tO=| e)Xelu/TEsan.
Ez:31:15 tade legei kyrios kyrios en hE hEmera katebE eis hadu, epenTEsen auton hE abyssos, kai epestEsa tus potamus autEs kai ekOlysa plETos hydatos, kai eskotasen ep’ auton ho libanos, panta ta Xyla tu pediu ep’ autO eXelyTEsan.
Ez:31:15 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM P RR_DSF N1A_DSF VZI_AAI3S P N1M_GSM VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSF N2_NSF C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RD_GSF C VAI_AAI1S N3E_ASN N3T_GSN C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSN N2N_GSN P RD_DSM VCI_API3P
Ez:31:15 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which day to go down into (+acc) Hades; to sing to grieve he/she/it/same the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: and also, even, namely to stand over the river he/she/it/same and also, even, namely to hinder lot (multitude ) water and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the frankincense; incense white gum, also Lebanon every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to give up (be faint)
Ez:31:15 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! he/she/it-GRIEVE-ed him/it/same (acc) the (nom) abyss (nom) and I-STand-ed-OVER the (acc) rivers (acc) her/it/same (gen) and I-HINDER-ed lot (nom|acc|voc) water (gen) and he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) frankincense (nom); incense (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) they-were-GIVE-ed-UP
Ez:31:15 Ez_31:15_1 Ez_31:15_2 Ez_31:15_3 Ez_31:15_4 Ez_31:15_5 Ez_31:15_6 Ez_31:15_7 Ez_31:15_8 Ez_31:15_9 Ez_31:15_10 Ez_31:15_11 Ez_31:15_12 Ez_31:15_13 Ez_31:15_14 Ez_31:15_15 Ez_31:15_16 Ez_31:15_17 Ez_31:15_18 Ez_31:15_19 Ez_31:15_20 Ez_31:15_21 Ez_31:15_22 Ez_31:15_23 Ez_31:15_24 Ez_31:15_25 Ez_31:15_26 Ez_31:15_27 Ez_31:15_28 Ez_31:15_29 Ez_31:15_30 Ez_31:15_31 Ez_31:15_32 Ez_31:15_33 Ez_31:15_34 Ez_31:15_35 Ez_31:15_36 Ez_31:15_37
Ez:31:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:16 ἀπὸ τῆς φωνῆς τῆς πτώσεως αὐτοῦ ἐσείσθησαν τὰ ἔθνη, ὅτε κατεβίβαζον αὐτὸν εἰς ᾅδου μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἐν γῇ πάντα τὰ ξύλα τῆς τρυφῆς καὶ τὰ ἐκλεκτὰ τοῦ Λιβάνου, πάντα τὰ πίνοντα ὕδωρ.
Ez:31:16 At the sound of his fall the nations quaked, when I brought him down to Hades with them that go down to the pit: and all the trees of Delight comforted him in the heart, and the choice of plants of Libanus, all that drink water. (Ezekiel 31:16 Brenton)
Ez:31:16 Gdy go strącałem do Szeolu, pomiędzy tych, którzy zeszli do dołu, hukiem jego upadku zatrwożyłem wszystkie narody. W krainie podziemnej pocieszały się wszystkie drzewa Edenu, piękne i wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie, które wodami zostały zroszone. (Ez 31:16 BT_4)
Ez:31:16 ἀπὸ τῆς φωνῆς τῆς πτώσεως αὐτοῦ ἐσείσθησαν τὰ ἔθνη, ὅτε κατεβίβαζον αὐτὸν εἰς ᾅδου μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἐν γῇ πάντα τὰ ξύλα τῆς τρυφῆς καὶ τὰ ἐκλεκτὰ τοῦ Λιβάνου, πάντα τὰ πίνοντα ὕδωρ.
Ez:31:16 ἀπό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτε κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ez:31:16 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Spadaj On/ona/to/to samo By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Naród [zobacz etniczny] Kiedy By zniżać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Pobłażanie I też, nawet, mianowicie Wybierany [zobacz eklektyczny] Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pić Woda
Ez:31:16 a)po\ tE=s fOnE=s tE=s ptO/seOs au)tou= e)sei/sTEsan ta\ e)/TnE, o(/te katebi/baDZon au)to\n ei)s a(/|dou meta\ tO=n katabaino/ntOn ei)s la/kkon, kai\ pareka/loun au)to\n e)n gE=| pa/nta ta\ Xu/la tE=s trufE=s kai\ ta\ e)klekta\ tou= *liba/nou, pa/nta ta\ pi/nonta u(/dOr.
Ez:31:16 apo tEs fOnEs tEs ptOseOs autu eseisTEsan ta eTnE, hote katebibaDZon auton eis hadu meta tOn katabainontOn eis lakkon, kai parekalun auton en gE panta ta Xyla tEs tryfEs kai ta eklekta tu libanu, panta ta pinonta hydOr.
Ez:31:16 P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM VCI_API3P RA_NPN N3E_NPN D V1I_IAI1S RD_ASM P N1M_GSM P RA_GPM V1_PAPGPM P N2_ASM C V2I_IAI3P RD_ASM P N1_DSF A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF C RA_NPN A1_NPN RA_GSM N2_GSM A3_NPN RA_NPN V1_PAPNPN N3_ASN
Ez:31:16 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sound/voice cries the fall he/she/it/same to shake quake, jar, wag, wave the nation [see ethnic] when to bring down he/she/it/same into (+acc) Hades; to sing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to go down into (+acc) ć and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the indulgence and also, even, namely the selected [see eclectic] the frankincense; incense white gum, also Lebanon every all, each, every, the whole of the to drink water
Ez:31:16 away from (+gen) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) fall (gen) him/it/same (gen) they-were-SHAKE-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) when I-was-BRING-ing-DOWN, they-were-BRING-ing-DOWN him/it/same (acc) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) into (+acc) and I-was-PETITION-ing, they-were-PETITION-ing him/it/same (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) indulgence (gen) and the (nom|acc) selected ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while DRINK-ing (acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc)
Ez:31:16 Ez_31:16_1 Ez_31:16_2 Ez_31:16_3 Ez_31:16_4 Ez_31:16_5 Ez_31:16_6 Ez_31:16_7 Ez_31:16_8 Ez_31:16_9 Ez_31:16_10 Ez_31:16_11 Ez_31:16_12 Ez_31:16_13 Ez_31:16_14 Ez_31:16_15 Ez_31:16_16 Ez_31:16_17 Ez_31:16_18 Ez_31:16_19 Ez_31:16_20 Ez_31:16_21 Ez_31:16_22 Ez_31:16_23 Ez_31:16_24 Ez_31:16_25 Ez_31:16_26 Ez_31:16_27 Ez_31:16_28 Ez_31:16_29 Ez_31:16_30 Ez_31:16_31 Ez_31:16_32 Ez_31:16_33 Ez_31:16_34 Ez_31:16_35 Ez_31:16_36 Ez_31:16_37 Ez_31:16_38
Ez:31:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:17 καὶ γὰρ αὐτοὶ κατέβησαν μετ’ αὐτοῦ εἰς ᾅδου ἐν τοῖς τραυματίαις ἀπὸ μαχαίρας, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ, οἱ κατοικοῦντες ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ, ἐν μέσῳ τῆς ζωῆς αὐτῶν ἀπώλοντο.
Ez:31:17 For they went down to hell with him among the slain with the sword; and his seed, even they that dwelt under his shadow, perished in the midst of their life. (Ezekiel 31:17 Brenton)
Ez:31:17 Równocześnie zeszły do Szeolu, pomiędzy tych, którzy od miecza polegli, te wszystkie spośród narodów, które w jego cieniu spoczywały. (Ez 31:17 BT_4)
Ez:31:17 καὶ γὰρ αὐτοὶ κατέβησαν μετ’ αὐτοῦ εἰς ᾅδου ἐν τοῖς τραυματίαις ἀπὸ μαχαίρας, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ, οἱ κατοικοῦντες ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ, ἐν μέσῳ τῆς ζωῆς αὐτῶν ἀπώλοντο.
Ez:31:17 καί γάρ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀπό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Ez:31:17 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By schodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schronienie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Ez:31:17 kai\ ga\r au)toi\ kate/bEsan met’ au)tou= ei)s a(/|dou e)n toi=s traumati/ais a)po\ maCHai/ras, kai\ to\ spe/rma au)tou=, oi( katoikou=ntes u(po\ tE\n ske/pEn au)tou=, e)n me/sO| tE=s DZOE=s au)tO=n a)pO/lonto.
Ez:31:17 kai gar autoi katebEsan met’ autu eis hadu en tois traumatiais apo maCHairas, kai to sperma autu, hoi katoikuntes hypo tEn skepEn autu, en mesO tEs DZOEs autOn apOlonto.
Ez:31:17 C x RD_NPM VZI_AAI3P P RD_GSM P N1M_GSM P RA_DPM N1T_DPM P N1_APF C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM RA_NPM V2_PAPNPM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM P A1_DSM RA_GSF N1_GSF RD_GPM VBI_AMI3P
Ez:31:17 and also, even, namely for since, as he/she/it/same to go down after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) Hades; to sing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the shelter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the life being, living, spirit; alive he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Ez:31:17 and for they/same (nom) they-GO DOWN-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! in/among/by (+dat) the (dat) away from (+gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) shelter (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) them/same (gen) they-were-LOSE/DESTROY-ed
Ez:31:17 Ez_31:17_1 Ez_31:17_2 Ez_31:17_3 Ez_31:17_4 Ez_31:17_5 Ez_31:17_6 Ez_31:17_7 Ez_31:17_8 Ez_31:17_9 Ez_31:17_10 Ez_31:17_11 Ez_31:17_12 Ez_31:17_13 Ez_31:17_14 Ez_31:17_15 Ez_31:17_16 Ez_31:17_17 Ez_31:17_18 Ez_31:17_19 Ez_31:17_20 Ez_31:17_21 Ez_31:17_22 Ez_31:17_23 Ez_31:17_24 Ez_31:17_25 Ez_31:17_26 Ez_31:17_27 Ez_31:17_28 Ez_31:17_29
Ez:31:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:31:18 τίνι ὡμοιώθης; κατάβηθι καὶ καταβιβάσθητι μετὰ τῶν ξύλων τῆς τρυφῆς εἰς γῆς βάθος· ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας. οὕτως Φαραω καὶ τὸ πλῆθος τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, λέγει κύριος κύριος.
Ez:31:18 To whom art thou compared? descend, and be thou debased with the trees of paradise to the depth of the earth: thou shalt lie in the midst of the uncircumcised with them that are slain by the sword. Thus shall Pharao be, and the multitude of his host, saith the Lord God. (Ezekiel 31:18 Brenton)
Ez:31:18 Któremu z drzew Edenu dorównałeś chwałą i wielkością? A przecież zostaniesz zrzucony wspólnie z drzewami Edenu do Szeolu; wśród nieobrzezanych będziesz leżał wspólnie z tymi, którzy poginęli od miecza. Tak będzie z faraonem i wszystkimi jego poddanymi» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 31:18 BT_4)
Ez:31:18 τίνι ὡμοιώθης; κατάβηθι καὶ καταβιβάσθητι μετὰ τῶν ξύλων τῆς τρυφῆς εἰς γῆς βάθος· ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας. οὕτως Φαραω καὶ τὸ πλῆθος τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, λέγει κύριος κύριος.
Ez:31:18 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) μετά ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βάθο·ς, -ους, τό ἐν μέσος -η -ον ἀ·περί·τμητος -ον κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) οὕτως/οὕτω Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:31:18 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać By schodzić I też, nawet, mianowicie By zniżać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Pobłażanie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Głębokość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Nie obrzezany By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Faraon I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Siła On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:31:18 ti/ni O(moiO/TEs; kata/bETi kai\ katabiba/sTEti meta\ tO=n Xu/lOn tE=s trufE=s ei)s gE=s ba/Tos· e)n me/sO| a)peritmE/tOn koimETE/sE| meta\ traumatiO=n maCHai/ras. ou(/tOs *faraO kai\ to\ plE=Tos tE=s i)sCHu/os au)tou=, le/gei ku/rios ku/rios.
Ez:31:18 tini hOmoiOTEs; katabETi kai katabibasTEti meta tOn XylOn tEs tryfEs eis gEs baTos· en mesO aperitmEtOn koimETEsE meta traumatiOn maCHairas. hutOs faraO kai to plETos tEs isCHyos autu, legei kyrios kyrios.
Ez:31:18 RI_DSN VCI_API2S VC_APD2S C VS_APD2S P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1_GSF P N1_GSF N3E_ASN P A1_DSM A1B_GPM VC_FPI2S P N1T_GPM N1_APF D N_NSM C RA_NSN N3E_NSN RA_GSF N3U_GSF RD_GSM V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:31:18 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken to go down and also, even, namely to bring down after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the indulgence into (+acc) earth/land depth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle uncircumcised to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] Pharaoh and also, even, namely the lot (multitude ) the strength he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:31:18 who/what/why (dat) you(sg)-were-LIKEN-ed do-GO DOWN-you(sg)! and be-you(sg)-BRING-ed-DOWN! after (+acc), with (+gen) the (gen) trees/wooden things (gen) the (gen) indulgence (gen) into (+acc) earth/land (gen) depth (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) uncircumcised ([Adj] gen) you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) thusly/like this Pharaoh (indecl) and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) strength (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:31:18 Ez_31:18_1 Ez_31:18_2 Ez_31:18_3 Ez_31:18_4 Ez_31:18_5 Ez_31:18_6 Ez_31:18_7 Ez_31:18_8 Ez_31:18_9 Ez_31:18_10 Ez_31:18_11 Ez_31:18_12 Ez_31:18_13 Ez_31:18_14 Ez_31:18_15 Ez_31:18_16 Ez_31:18_17 Ez_31:18_18 Ez_31:18_19 Ez_31:18_20 Ez_31:18_21 Ez_31:18_22 Ez_31:18_23 Ez_31:18_24 Ez_31:18_25 Ez_31:18_26 Ez_31:18_27 Ez_31:18_28 Ez_31:18_29 Ez_31:18_30 Ez_31:18_31
Ez:31:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x