Ez:4:1 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ πλίνθον καὶ θήσεις αὐτὴν πρὸ προσώπου σου καὶ διαγράψεις ἐπ’ αὐτὴν πόλιν τὴν Ιερουσαλημ
Ez:4:1 And thou, son of man, take thee a brick, and thou shalt set it before thy face, and shalt portray on it the city, even Jerusalem. (Ezekiel 4:1 Brenton)
Ez:4:1 A ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. (Ez 4:1 BT_4)
Ez:4:1 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ πλίνθον καὶ θήσεις αὐτὴν πρὸ προσώπου σου καὶ διαγράψεις ἐπ’ αὐτὴν πόλιν τὴν Ιερουσαλημ
Ez:4:1 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ez:4:1 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Miasto Jerozolima [miasto z]
Ez:4:1 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, labe\ seautO=| pli/nTon kai\ TE/seis au)tE\n pro\ prosO/pou sou kai\ diagra/PSeis e)p’ au)tE\n po/lin tE\n *ierousalEm
Ez:4:1 kai sy, hyie anTrOpu, labe seautO plinTon kai TEseis autEn pro prosOpu su kai diagraPSeis ep’ autEn polin tEn ierusalEm
Ez:4:1 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RD_DSM N2_ASF C VF_FAI2S RD_ASF P N2N_GSN RP_GS C VF_FAI2S P RD_ASF N3I_ASF RA_ASF N_ASF
Ez:4:1 and also, even, namely you son human to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same before (+gen) face you; your/yours(sg) and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same city the Jerusalem [city of]
Ez:4:1 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) and you(sg)-will-PLACE her/it/same (acc) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) city (acc) the (acc) Jerusalem (indecl)
Ez:4:1 Ez_4:1_1 Ez_4:1_2 Ez_4:1_3 Ez_4:1_4 Ez_4:1_5 Ez_4:1_6 Ez_4:1_7 Ez_4:1_8 Ez_4:1_9 Ez_4:1_10 Ez_4:1_11 Ez_4:1_12 Ez_4:1_13 Ez_4:1_14 Ez_4:1_15 Ez_4:1_16 Ez_4:1_17 Ez_4:1_18 Ez_4:1_19 Ez_4:1_20
Ez:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:2 καὶ δώσεις ἐπ’ αὐτὴν περιοχὴν καὶ οἰκοδομήσεις ἐπ’ αὐτὴν προμαχῶνας καὶ περιβαλεῖς ἐπ’ αὐτὴν χάρακα καὶ δώσεις ἐπ’ αὐτὴν παρεμβολὰς καὶ τάξεις τὰς βελοστάσεις κύκλῳ·
Ez:4:2 And thou shalt besiege it, and build works against it, and throw up a mound round about it, and pitch camps against it, and set up engines round about. (Ezekiel 4:2 Brenton)
Ez:4:2 Następnie przedstaw jego oblężenie, zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wał, uszykuj przeciwko niemu obóz nieprzyjacielski i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła. (Ez 4:2 BT_4)
Ez:4:2 καὶ δώσεις ἐπ’ αὐτὴν περιοχὴν καὶ οἰκοδομήσεις ἐπ’ αὐτὴν προμαχῶνας καὶ περιβαλεῖς ἐπ’ αὐτὴν χάρακα καὶ δώσεις ἐπ’ αὐτὴν παρεμβολὰς καὶ τάξεις τὰς βελοστάσεις κύκλῳ·
Ez:4:2 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό περι·οχή, -ῆς, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χάραξ, -ακος, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί τάξις, -εως, ἡ; τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό κύκλῳ
Ez:4:2 I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo pericope I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Zamówienie {Rozkaz}; by rozkazywać {by zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład W kole
Ez:4:2 kai\ dO/seis e)p’ au)tE\n perioCHE\n kai\ oi)kodomE/seis e)p’ au)tE\n promaCHO=nas kai\ peribalei=s e)p’ au)tE\n CHa/raka kai\ dO/seis e)p’ au)tE\n parembola\s kai\ ta/Xeis ta\s belosta/seis ku/klO|·
Ez:4:2 kai dOseis ep’ autEn perioCHEn kai oikodomEseis ep’ autEn promaCHOnas kai peribaleis ep’ autEn CHaraka kai dOseis ep’ autEn parembolas kai taXeis tas belostaseis kyklO·
Ez:4:2 C VF_FAI2S P RD_ASF N1_ASF C VF_FAI2S P RD_ASF N3W_APM C VF2_FAI2S P RD_ASF N3K_ASM C VF_FAI2S P RD_ASF N1_APF C VF_FAI2S RA_APF N3I_APF N2_DSM
Ez:4:2 and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same pericope and also, even, namely to build/edify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć and also, even, namely to adorn with [throw around] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same camp camp, barracks, army and also, even, namely order; to order category, grade, class, trim, orderliness the ć in a circle
Ez:4:2 and you(sg)-will-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) pericope (acc) and you(sg)-will-BUILD/EDIFY upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and you(sg)-will-ADORN-WITH upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) stake (acc) and you(sg)-will-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) camps (acc) and orders (acc, nom|voc); you(sg)-will-ORDER the (acc) in a circle
Ez:4:2 Ez_4:2_1 Ez_4:2_2 Ez_4:2_3 Ez_4:2_4 Ez_4:2_5 Ez_4:2_6 Ez_4:2_7 Ez_4:2_8 Ez_4:2_9 Ez_4:2_10 Ez_4:2_11 Ez_4:2_12 Ez_4:2_13 Ez_4:2_14 Ez_4:2_15 Ez_4:2_16 Ez_4:2_17 Ez_4:2_18 Ez_4:2_19 Ez_4:2_20 Ez_4:2_21 Ez_4:2_22 Ez_4:2_23 Ez_4:2_24 Ez_4:2_25
Ez:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:3 καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ τήγανον σιδηροῦν καὶ θήσεις αὐτὸ τοῖχον σιδηροῦν ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς πόλεως καὶ ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπόν σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ἔσται ἐν συγκλεισμῷ, καὶ συγκλείσεις αὐτήν· σημεῖόν ἐστιν τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ. –
Ez:4:3 And take thou to thyself an iron pan, and thou shalt set it for an iron wall between thee and the city: and thou shalt set thy face against it, and it shall be in a siege, and thou shalt besiege it. This is a sign to the children of Israel. (Ezekiel 4:3 Brenton)
Ez:4:3 Potem weź sobie patelnię żelazną i uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj wzrok swój na nie, tak jakby było oblężone i jakbyś ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu Izraela. (Ez 4:3 BT_4)
Ez:4:3 καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ τήγανον σιδηροῦν καὶ θήσεις αὐτὸ τοῖχον σιδηροῦν ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς πόλεως καὶ ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπόν σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ἔσται ἐν συγκλεισμῷ, καὶ συγκλείσεις αὐτήν· σημεῖόν ἐστιν τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Ez:4:3 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τοῖχος, -ου, ὁ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν καί συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σημεῖον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Ez:4:3 I też, nawet, mianowicie Ty By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Żelazny I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Ściana Żelazny W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Miasto I też, nawet, mianowicie Do gotowy Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} On/ona/to/to samo Znak By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Izrael
Ez:4:3 kai\ su\ labe\ seautO=| tE/ganon sidErou=n kai\ TE/seis au)to\ toi=CHon sidErou=n a)na\ me/son sou= kai\ a)na\ me/son tE=s po/leOs kai\ e(toima/seis to\ pro/sOpo/n sou e)p’ au)tE/n, kai\ e)/stai e)n sugkleismO=|, kai\ sugklei/seis au)tE/n· sEmei=o/n e)stin tou=to toi=s ui(oi=s *israEl.
Ez:4:3 kai sy labe seautO tEganon sidErun kai TEseis auto toiCHon sidErun ana meson su kai ana meson tEs poleOs kai hetoimaseis to prosOpon su ep’ autEn, kai estai en synkleismO, kai synkleiseis autEn· sEmeion estin tuto tois hyiois israEl.
Ez:4:3 C RP_NS VB_AAD2S RD_DSM N2N_ASN A1C_ASN C VF_FAI2S RD_ASN N2_ASM A1C_ASM P A1_ASN RP_GS C P A1_ASN RA_GSF N3I_GSF C VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_ASF C VF_FMI3S P N2_DSM C VF_FAI2S RD_ASF N2N_NSN V9_PAI3S RD_NSN RA_DPM N2_DPM N_GSM
Ez:4:3 and also, even, namely you to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself ć iron and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same wall iron up/each/by (+acc) middle you; your/yours(sg) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the city and also, even, namely to ready the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to lump together shut with, turn off, close down, cover over he/she/it/same sign to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the son Israel
Ez:4:3 and you(sg) (nom) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) iron ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-PLACE it/same (nom|acc) wall (acc) iron ([Adj] acc, nom|acc|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) city (gen) and you(sg)-will-READY the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) and you(sg)-will-CLOSED her/it/same (acc) sign (nom|acc|voc) he/she/it-is this (nom|acc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl)
Ez:4:3 Ez_4:3_1 Ez_4:3_2 Ez_4:3_3 Ez_4:3_4 Ez_4:3_5 Ez_4:3_6 Ez_4:3_7 Ez_4:3_8 Ez_4:3_9 Ez_4:3_10 Ez_4:3_11 Ez_4:3_12 Ez_4:3_13 Ez_4:3_14 Ez_4:3_15 Ez_4:3_16 Ez_4:3_17 Ez_4:3_18 Ez_4:3_19 Ez_4:3_20 Ez_4:3_21 Ez_4:3_22 Ez_4:3_23 Ez_4:3_24 Ez_4:3_25 Ez_4:3_26 Ez_4:3_27 Ez_4:3_28 Ez_4:3_29 Ez_4:3_30 Ez_4:3_31 Ez_4:3_32 Ez_4:3_33 Ez_4:3_34 Ez_4:3_35 Ez_4:3_36 Ez_4:3_37 Ez_4:3_38 Ez_4:3_39 Ez_4:3_40
Ez:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:4 καὶ σὺ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ ἀριστερὸν καὶ θήσεις τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ισραηλ ἐπ’ αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ἃς κοιμηθήσῃ ἐπ’ αὐτοῦ, καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας αὐτῶν.
Ez:4:4 And thou shalt lie upon thy left side, and lay the iniquities of the house of Israel upon it, according to the number of the hundred and fifty days during which thou shalt lie upon it: and thou shalt bear their iniquities. (Ezekiel 4:4 Brenton)
Ez:4:4 Połóż się na lewym boku, a Ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał. (Ez 4:4 BT_4)
Ez:4:4 καὶ σὺ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ ἀριστερὸν καὶ θήσεις τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ισραηλ ἐπ’ αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ἃς κοιμηθήσῃ ἐπ’ αὐτοῦ, καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας αὐτῶν.
Ez:4:4 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ πεντή·κοντα καί ἑκατόν ὅς ἥ ὅ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:4:4 I też, nawet, mianowicie Ty By dawać wytchnienie/snowi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Zły uczynki Dom; by mieszkać Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Sto Kto/, który/, który By dawać wytchnienie/snowi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki On/ona/to/to samo
Ez:4:4 kai\ su\ koimETE/sE| e)pi\ to\ pleuro/n sou to\ a)ristero\n kai\ TE/seis ta\s a)diki/as tou= oi)/kou *israEl e)p’ au)tou= kata\ a)riTmo\n tO=n E(merO=n pentE/konta kai\ e(kato/n, a(/s koimETE/sE| e)p’ au)tou=, kai\ lE/mPSE| ta\s a)diki/as au)tO=n.
Ez:4:4 kai sy koimETEsE epi to pleuron su to aristeron kai TEseis tas adikias tu oiku israEl ep’ autu kata ariTmon tOn hEmerOn pentEkonta kai hekaton, has koimETEsE ep’ autu, kai lEmPSE tas adikias autOn.
Ez:4:4 C RP_NS VC_FPI2S P RA_ASN N2N_ASN RP_GS RA_ASN A1A_ASN C VF_FAI2S RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM N_GSM P RD_GSM P N2_ASM RA_GPF N1A_GPF M C M RR_APF VC_FPI2S P RD_GSM C VF_FMI2S RA_APF N1A_APF RD_GPM
Ez:4:4 and also, even, namely you to repose/sleep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) the left and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the wrongdoing the house; to dwell Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] the day fifty and also, even, namely hundred who/whom/which to repose/sleep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the wrongdoing he/she/it/same
Ez:4:4 and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) left ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-PLACE the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) the (gen) days (gen) fifty and hundred who/whom/which (acc) you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen)
Ez:4:4 Ez_4:4_1 Ez_4:4_2 Ez_4:4_3 Ez_4:4_4 Ez_4:4_5 Ez_4:4_6 Ez_4:4_7 Ez_4:4_8 Ez_4:4_9 Ez_4:4_10 Ez_4:4_11 Ez_4:4_12 Ez_4:4_13 Ez_4:4_14 Ez_4:4_15 Ez_4:4_16 Ez_4:4_17 Ez_4:4_18 Ez_4:4_19 Ez_4:4_20 Ez_4:4_21 Ez_4:4_22 Ez_4:4_23 Ez_4:4_24 Ez_4:4_25 Ez_4:4_26 Ez_4:4_27 Ez_4:4_28 Ez_4:4_29 Ez_4:4_30 Ez_4:4_31 Ez_4:4_32 Ez_4:4_33 Ez_4:4_34
Ez:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:5 καὶ ἐγὼ δέδωκά σοι τὰς δύο ἀδικίας αὐτῶν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας. καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ισραηλ
Ez:4:5 For I have appointed thee their iniquities for a number of days, for a hundred and ninety days: so thou shalt bear the iniquities of the house of Israel. (Ezekiel 4:5 Brenton)
Ez:4:5 Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewięćdziesiąt dni będziesz znosił winę pokoleń izraelskich. (Ez 4:5 BT_4)
Ez:4:5 καὶ ἐγὼ δέδωκά σοι τὰς δύο ἀδικίας αὐτῶν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας. καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ισραηλ
Ez:4:5 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐνενή·κοντα καί ἑκατόν ἡμέρα, -ας -ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:4:5 I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dwa Zły uczynki On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Dziewięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Sto Dzień I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki Dom; by mieszkać Izrael
Ez:4:5 kai\ e)gO\ de/dOka/ soi ta\s du/o a)diki/as au)tO=n ei)s a)riTmo\n E(merO=n e)nenE/konta kai\ e(kato\n E(me/ras. kai\ lE/mPSE| ta\s a)diki/as tou= oi)/kou *israEl
Ez:4:5 kai egO dedOka soi tas dyo adikias autOn eis ariTmon hEmerOn enenEkonta kai hekaton hEmeras. kai lEmPSE tas adikias tu oiku israEl
Ez:4:5 C RP_NS VX_XAI1S RP_DS RA_APF M N1A_APF RD_GPM P N2_ASM N1A_GPF M C M N1A_APF C VF_FMI2S RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM N_GSM
Ez:4:5 and also, even, namely I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the two wrongdoing he/she/it/same into (+acc) number [see arithmetic] day ninety and also, even, namely hundred day and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the wrongdoing the house; to dwell Israel
Ez:4:5 and I (nom) I-have-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) two (nom, acc, gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen) into (+acc) number (acc) days (gen) ninety and hundred day (gen), days (acc) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl)
Ez:4:5 Ez_4:5_1 Ez_4:5_2 Ez_4:5_3 Ez_4:5_4 Ez_4:5_5 Ez_4:5_6 Ez_4:5_7 Ez_4:5_8 Ez_4:5_9 Ez_4:5_10 Ez_4:5_11 Ez_4:5_12 Ez_4:5_13 Ez_4:5_14 Ez_4:5_15 Ez_4:5_16 Ez_4:5_17 Ez_4:5_18 Ez_4:5_19 Ez_4:5_20 Ez_4:5_21 Ez_4:5_22
Ez:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:6 καὶ συντελέσεις ταῦτα πάντα· καὶ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ δεξιὸν καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ιουδα τεσσαράκοντα ἡμέρας. ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν τέθεικά σοι.
Ez:4:6 And thou shalt accomplish this, and then shalt lie on thy right side, and shalt bear the iniquities of the house of Juda forty days: I have appointed thee a day for a year. (Ezekiel 4:6 Brenton)
Ez:4:6 A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok. (Ez 4:6 BT_4)
Ez:4:6 καὶ συντελέσεις ταῦτα πάντα· καὶ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ δεξιὸν καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ιουδα τεσσαράκοντα ἡμέρας. ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν τέθεικά σοι.
Ez:4:6 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:4:6 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W prawo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki Dom; by mieszkać Judasz/Juda Czterdzieści Dzień Dzień Do (+przyspieszenie) Rok By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:4:6 kai\ suntele/seis tau=ta pa/nta· kai\ koimETE/sE| e)pi\ to\ pleuro/n sou to\ deXio\n kai\ lE/mPSE| ta\s a)diki/as tou= oi)/kou *iouda tessara/konta E(me/ras. E(me/ran ei)s e)niauto\n te/Teika/ soi.
Ez:4:6 kai synteleseis tauta panta· kai koimETEsE epi to pleuron su to deXion kai lEmPSE tas adikias tu oiku iuda tessarakonta hEmeras. hEmeran eis eniauton teTeika soi.
Ez:4:6 C VF_FAI2S RD_APN A3_APN C VC_FPI2S P RA_ASN N2N_ASN RP_GS RA_ASN A1A_ASN C VF_FMI2S RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM N_GSM M N1A_APF N1A_ASF P N2_ASM VX_XAI1S RP_DS
Ez:4:6 and also, even, namely to complete this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of and also, even, namely to repose/sleep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) the right and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the wrongdoing the house; to dwell Judas/Judah forty day day into (+acc) year to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:4:6 and you(sg)-will-COMPLETE these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc) forty day (gen), days (acc) day (acc) into (+acc) year (acc) I-have-PLACE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:4:6 Ez_4:6_1 Ez_4:6_2 Ez_4:6_3 Ez_4:6_4 Ez_4:6_5 Ez_4:6_6 Ez_4:6_7 Ez_4:6_8 Ez_4:6_9 Ez_4:6_10 Ez_4:6_11 Ez_4:6_12 Ez_4:6_13 Ez_4:6_14 Ez_4:6_15 Ez_4:6_16 Ez_4:6_17 Ez_4:6_18 Ez_4:6_19 Ez_4:6_20 Ez_4:6_21 Ez_4:6_22 Ez_4:6_23 Ez_4:6_24 Ez_4:6_25 Ez_4:6_26
Ez:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:7 καὶ εἰς τὸν συγκλεισμὸν Ιερουσαλημ ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπόν σου καὶ τὸν βραχίονά σου στερεώσεις καὶ προφητεύσεις ἐπ’ αὐτήν.
Ez:4:7 So thou shalt set thy face to the siege of Jerusalem, and shalt strengthen thine arm, and shalt prophesy against it. (Ezekiel 4:7 Brenton)
Ez:4:7 Następnie ku oblężonej Jerozolimie skierujesz wzrok i obnażone ramię, a będziesz prorokował przeciwko niej. (Ez 4:7 BT_4)
Ez:4:7 καὶ εἰς τὸν συγκλεισμὸν Ιερουσαλημ ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπόν σου καὶ τὸν βραχίονά σου στερεώσεις καὶ προφητεύσεις ἐπ’ αὐτήν.
Ez:4:7 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:4:7 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Do gotowy Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) By stężać I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:4:7 kai\ ei)s to\n sugkleismo\n *ierousalEm e(toima/seis to\ pro/sOpo/n sou kai\ to\n braCHi/ona/ sou stereO/seis kai\ profEteu/seis e)p’ au)tE/n.
Ez:4:7 kai eis ton synkleismon ierusalEm hetoimaseis to prosOpon su kai ton braCHiona su stereOseis kai profEteuseis ep’ autEn.
Ez:4:7 C P RA_ASM N2_ASM N_GSF VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C RA_ASM N3N_ASM RP_GS VF_FAI2S C VF_FAI2S P RD_ASF
Ez:4:7 and also, even, namely into (+acc) the ć Jerusalem [city of] to ready the face you; your/yours(sg) and also, even, namely the arm you; your/yours(sg) to solidify and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:4:7 and into (+acc) the (acc) Jerusalem (indecl) you(sg)-will-READY the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) arm (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-SOLIDIFY and you(sg)-will-PROPHESY upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Ez:4:7 Ez_4:7_1 Ez_4:7_2 Ez_4:7_3 Ez_4:7_4 Ez_4:7_5 Ez_4:7_6 Ez_4:7_7 Ez_4:7_8 Ez_4:7_9 Ez_4:7_10 Ez_4:7_11 Ez_4:7_12 Ez_4:7_13 Ez_4:7_14 Ez_4:7_15 Ez_4:7_16 Ez_4:7_17 Ez_4:7_18
Ez:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:8 καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ἐπὶ σὲ δεσμούς, καὶ μὴ στραφῇς ἀπὸ τοῦ πλευροῦ σου ἐπὶ τὸ πλευρόν σου, ἕως οὗ συντελεσθῶσιν αἱ ἡμέραι τοῦ συγκλεισμοῦ σου. –
Ez:4:8 And, behold, I have prepared bonds for thee, land thou mayest not turn from thy one side to the other, until the days of thy siege shall be accomplished. (Ezekiel 4:8 Brenton)
Ez:4:8 Oto nakładam na ciebie powrozy i tak długo nie obrócisz się z jednego boku na drugi, jak długo dni twego ucisku nie zostaną wypełnione. (Ez 4:8 BT_4)
Ez:4:8 καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ἐπὶ σὲ δεσμούς, καὶ μὴ στραφῇς ἀπὸ τοῦ πλευροῦ σου ἐπὶ τὸ πλευρόν σου, ἕως οὗ συντελεσθῶσιν αἱ ἡμέραι τοῦ συγκλεισμοῦ σου.
Ez:4:8 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά καί μή στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:4:8 I też, nawet, mianowicie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki I też, nawet, mianowicie Nie By odwracać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By uzupełniać Dzień Ty; twój/twój(sg)
Ez:4:8 kai\ e)gO\ i)dou\ de/dOka e)pi\ se\ desmou/s, kai\ mE\ strafE=|s a)po\ tou= pleurou= sou e)pi\ to\ pleuro/n sou, e(/Os ou(= suntelesTO=sin ai( E(me/rai tou= sugkleismou= sou.
Ez:4:8 kai egO idu dedOka epi se desmus, kai mE strafEs apo tu pleuru su epi to pleuron su, heOs hu syntelesTOsin hai hEmerai tu synkleismu su.
Ez:4:8 C RP_NS I VX_XAI1S P RP_AS N2_APM C D VD_APS2S P RA_GSN N2N_GSN RP_GS P RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RR_GSM VS_APS3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ez:4:8 and also, even, namely I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) restraint restraint, handcuff and also, even, namely not to turn from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to complete the day the ć you; your/yours(sg)
Ez:4:8 and I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) restraints (acc) and not you(sg)-should-be-TURN-ed away from (+gen) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) they-should-be-COMPLETE-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:4:8 Ez_4:8_1 Ez_4:8_2 Ez_4:8_3 Ez_4:8_4 Ez_4:8_5 Ez_4:8_6 Ez_4:8_7 Ez_4:8_8 Ez_4:8_9 Ez_4:8_10 Ez_4:8_11 Ez_4:8_12 Ez_4:8_13 Ez_4:8_14 Ez_4:8_15 Ez_4:8_16 Ez_4:8_17 Ez_4:8_18 Ez_4:8_19 Ez_4:8_20 Ez_4:8_21 Ez_4:8_22 Ez_4:8_23 Ez_4:8_24 Ez_4:8_25 Ez_4:8_26 Ez_4:8_27
Ez:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:9 καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ κύαμον καὶ φακὸν καὶ κέγχρον καὶ ὄλυραν καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰ εἰς ἄγγος ἓν ὀστράκινον καὶ ποιήσεις αὐτὰ σαυτῷ εἰς ἄρτους, καὶ κατ’ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ἃς σὺ καθεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σου, ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας φάγεσαι αὐτά.
Ez:4:9 Take thou also to thee wheat, and barley, and beans, and lentils, and millet, and bread-corn; and thou shalt cast them into one earthen vessel, and shalt make them into loaves for thyself; and thou shalt eat them a hundred and ninety days, according to the number of the days during which thou sleepest on thy side. (Ezekiel 4:9 Brenton)
Ez:4:9 Weź sobie pszenicy i jęczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu: włóż je do tego samego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb. Będziesz go spożywał przez tyle dni, przez ile będziesz leżał na swym boku - przez trzysta dziewięćdziesiąt dni. (Ez 4:9 BT_4)
Ez:4:9 καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ κύαμον καὶ φακὸν καὶ κέγχρον καὶ ὄλυραν καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰ εἰς ἄγγος ἓν ὀστράκινον καὶ ποιήσεις αὐτὰ σαυτῷ εἰς ἄρτους, καὶ κατ’ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ἃς σὺ καθεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σου, ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας φάγεσαι αὐτά.
Ez:4:9 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί κριθή, -ῆς, ἡ καί καί καί καί καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄγγο·ς, -ους, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὀστράκινος -η -ον καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ἄρτος, -ου, ὁ καί κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐνενή·κοντα καί ἑκατόν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:4:9 I też, nawet, mianowicie Ty By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie I też, nawet, mianowicie Jęczmień I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Naczynie (kosz, torba) Jeden Glina I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Siebie Do (+przyspieszenie) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Kto/, który/, który Ty Do spania do spać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dziewięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Sto Dzień By jeść On/ona/to/to samo
Ez:4:9 kai\ su\ labe\ seautO=| purou\s kai\ kriTa\s kai\ ku/amon kai\ fako\n kai\ ke/gCHron kai\ o)/luran kai\ e)mbalei=s au)ta\ ei)s a)/ggos e(\n o)stra/kinon kai\ poiE/seis au)ta\ sautO=| ei)s a)/rtous, kai\ kat’ a)riTmo\n tO=n E(merO=n, a(/s su\ kaTeu/deis e)pi\ tou= pleurou= sou, e)nenE/konta kai\ e(kato\n E(me/ras fa/gesai au)ta/.
Ez:4:9 kai sy labe seautO pyrus kai kriTas kai kyamon kai fakon kai kenCHron kai olyran kai embaleis auta eis angos hen ostrakinon kai poiEseis auta sautO eis artus, kai kat’ ariTmon tOn hEmerOn, has sy kaTeudeis epi tu pleuru su, enenEkonta kai hekaton hEmeras fagesai auta.
Ez:4:9 C RP_NS VB_AAD2S RD_DSM N2_APM C N1_APF C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N1A_ASF C VF2_FAI2S RD_APN P N3D_ASN A3_ASN A1_ASN C VF_FAI2S RD_APN RD_DSM P N2_APM C P N2_ASM RA_GPF N1A_GPF RR_APF RP_NS V1_PAI2S P RA_GSN N2N_GSN RP_GS M C M N1A_APF VF_FMI2S RD_APN
Ez:4:9 and also, even, namely you to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself ć and also, even, namely barley and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) vessel (basket, bag) one clay and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same yourself into (+acc) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] the day who/whom/which you to sleeping to be sleeping upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) ninety and also, even, namely hundred day to eat he/she/it/same
Ez:4:9 and you(sg) (nom) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) and barley (acc) and and and and and you(sg)-will-INJECT they/them/same (nom|acc) into (+acc) vessel (nom|acc|voc) one (nom|acc) clay ([Adj] acc, nom|acc|voc) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) yourself (dat) into (+acc) [loaves of] bread (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) the (gen) days (gen) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SLEEPING-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ninety and hundred day (gen), days (acc) you(sg)-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc)
Ez:4:9 Ez_4:9_1 Ez_4:9_2 Ez_4:9_3 Ez_4:9_4 Ez_4:9_5 Ez_4:9_6 Ez_4:9_7 Ez_4:9_8 Ez_4:9_9 Ez_4:9_10 Ez_4:9_11 Ez_4:9_12 Ez_4:9_13 Ez_4:9_14 Ez_4:9_15 Ez_4:9_16 Ez_4:9_17 Ez_4:9_18 Ez_4:9_19 Ez_4:9_20 Ez_4:9_21 Ez_4:9_22 Ez_4:9_23 Ez_4:9_24 Ez_4:9_25 Ez_4:9_26 Ez_4:9_27 Ez_4:9_28 Ez_4:9_29 Ez_4:9_30 Ez_4:9_31 Ez_4:9_32 Ez_4:9_33 Ez_4:9_34 Ez_4:9_35 Ez_4:9_36 Ez_4:9_37 Ez_4:9_38 Ez_4:9_39 Ez_4:9_40 Ez_4:9_41 Ez_4:9_42 Ez_4:9_43 Ez_4:9_44 Ez_4:9_45 Ez_4:9_46
Ez:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:10 καὶ τὸ βρῶμά σου, ὃ φάγεσαι, ἐν σταθμῷ εἴκοσι σίκλους τὴν ἡμέραν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ φάγεσαι αὐτά.
Ez:4:10 And thou shalt eat thy food by weight, twenty shekels a day: from time to time shalt thou eat them. (Ezekiel 4:10 Brenton)
Ez:4:10 Waga tego pokarmu, który będziesz spożywał, wyniesie dwadzieścia syklów na dzień. Raz na dobę będziesz go spożywał. (Ez 4:10 BT_4)
Ez:4:10 καὶ τὸ βρῶμά σου, φάγεσαι, ἐν σταθμῷ εἴκοσι σίκλους τὴν ἡμέραν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ φάγεσαι αὐτά.
Ez:4:10 καί ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:4:10 I też, nawet, mianowicie Żywność Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ikona; dwadzieścia Dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu Aż; świtaj Okres czasu By jeść On/ona/to/to samo
Ez:4:10 kai\ to\ brO=ma/ sou, o(\ fa/gesai, e)n staTmO=| ei)/kosi si/klous tE\n E(me/ran· a)po\ kairou= e(/Os kairou= fa/gesai au)ta/.
Ez:4:10 kai to brOma su, ho fagesai, en staTmO eikosi siklus tEn hEmeran· apo kairu heOs kairu fagesai auta.
Ez:4:10 C RA_NSN N3M_NSN RP_GS RR_ASN VF_FMI2S P N2_DSM M N2_APM RA_ASF N1A_ASF P N2_GSM P N2_GSM VF_FMI2S RD_APN
Ez:4:10 and also, even, namely the food you; your/yours(sg) who/whom/which to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć icon; twenty ć the day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing period of time until; dawn period of time to eat he/she/it/same
Ez:4:10 and the (nom|acc) food (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) icons (dat); twenty the (acc) day (acc) away from (+gen) period of time (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc)
Ez:4:10 Ez_4:10_1 Ez_4:10_2 Ez_4:10_3 Ez_4:10_4 Ez_4:10_5 Ez_4:10_6 Ez_4:10_7 Ez_4:10_8 Ez_4:10_9 Ez_4:10_10 Ez_4:10_11 Ez_4:10_12 Ez_4:10_13 Ez_4:10_14 Ez_4:10_15 Ez_4:10_16 Ez_4:10_17 Ez_4:10_18
Ez:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:11 καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ πίεσαι τὸ ἕκτον τοῦ ιν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ πίεσαι.
Ez:4:11 And thou shalt drink water by measure, even from time to time thou shalt drink the sixth part of a hin. (Ezekiel 4:11 Brenton)
Ez:4:11 Także wodę oszczędnie pić będziesz: wypijesz raz na dobę jedną szóstą hinu. (Ez 4:11 BT_4)
Ez:4:11 καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ πίεσαι τὸ ἕκτον τοῦ ιν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ πίεσαι.
Ez:4:11 καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν μέτρον, -ου, τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -) ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό ἀπό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -)
Ez:4:11 I też, nawet, mianowicie Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miara By pić; do ??? Szósty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu Aż; świtaj Okres czasu By pić; do ???
Ez:4:11 kai\ u(/dOr e)n me/trO| pi/esai to\ e(/kton tou= in· a)po\ kairou= e(/Os kairou= pi/esai.
Ez:4:11 kai hydOr en metrO piesai to hekton tu in· apo kairu heOs kairu piesai.
Ez:4:11 C N3_ASN P N2N_DSN VF_FMI2S RA_ASN A1_ASN RA_GSN N_GSN P N2_GSM P N2_GSM VF_FMI2S
Ez:4:11 and also, even, namely water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among measure to drink; to ??? the sixth the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing period of time until; dawn period of time to drink; to ???
Ez:4:11 and water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) measure (dat) you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (nom|acc) sixth (acc, nom|acc|voc) the (gen) away from (+gen) period of time (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
Ez:4:11 Ez_4:11_1 Ez_4:11_2 Ez_4:11_3 Ez_4:11_4 Ez_4:11_5 Ez_4:11_6 Ez_4:11_7 Ez_4:11_8 Ez_4:11_9 Ez_4:11_10 Ez_4:11_11 Ez_4:11_12 Ez_4:11_13 Ez_4:11_14
Ez:4:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:12 καὶ ἐγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αὐτά· ἐν βολβίτοις κόπρου ἀνθρωπίνης ἐγκρύψεις αὐτὰ κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
Ez:4:12 And thou shalt eat them as a barley cake: thou shalt bake them before their eyes in man's dung. (Ezekiel 4:12 Brenton)
Ez:4:12 Będziesz go spożywał jak podpłomyk jęczmienny; upieczesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim». (Ez 4:12 BT_4)
Ez:4:12 καὶ ἐγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αὐτά· ἐν βολβίτοις κόπρου ἀνθρωπίνης ἐγκρύψεις αὐτὰ κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
Ez:4:12 καί κρίθινος -η -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀνθρώπινος -η -ον ἐγ·κρύπτω (εν+κρυπτ-, εν+κρυψ-, εν+κρυψ-, -, εν+κεκρυπτ-, εν+κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:4:12 I też, nawet, mianowicie Jęczmień By jeść On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki By ukrywać się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Ez:4:12 kai\ e)gkrufi/an kri/Tinon fa/gesai au)ta/· e)n bolbi/tois ko/prou a)nTrOpi/nEs e)gkru/PSeis au)ta\ kat’ o)fTalmou\s au)tO=n
Ez:4:12 kai enkryfian kriTinon fagesai auta· en bolbitois kopru anTrOpinEs enkryPSeis auta kat’ ofTalmus autOn
Ez:4:12 C N1T_ASM A1_ASM VF_FMI2S RD_APN P N2N_DPN N2_GSF A1_GSF VF_FAI2S RD_APN P N2_APM RD_GPM
Ez:4:12 and also, even, namely ć barley to eat he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć human to hide he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same
Ez:4:12 and barley ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) human ([Adj] gen) you(sg)-will-HIDE they/them/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) them/same (gen)
Ez:4:12 Ez_4:12_1 Ez_4:12_2 Ez_4:12_3 Ez_4:12_4 Ez_4:12_5 Ez_4:12_6 Ez_4:12_7 Ez_4:12_8 Ez_4:12_9 Ez_4:12_10 Ez_4:12_11 Ez_4:12_12 Ez_4:12_13 Ez_4:12_14
Ez:4:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:13 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ Οὕτως φάγονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀκάθαρτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:4:13 And thou shalt say, Thus saith the Lord God of Israel; Thus shall the children of Israel eat unclean things among the Gentiles. (Ezekiel 4:13 Brenton)
Ez:4:13 I dodał Pan: «Tak będą spożywać Izraelici swój pokarm nieczysty między poganami, wśród których ich rozproszę». (Ez 4:13 BT_4)
Ez:4:13 καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος θεὸς τοῦ Ισραηλ Οὕτως φάγονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀκάθαρτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:4:13 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὕτως/οὕτω ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀ·κάθαρτος -ον ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:4:13 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By jeść Syn Izrael Nieczysty (nieczysty) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Ez:4:13 kai\ e)rei=s *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s tou= *israEl *ou(/tOs fa/gontai oi( ui(oi\ *israEl a)ka/Tarta e)n toi=s e)/Tnesin.
Ez:4:13 kai ereis tade legei kyrios ho Teos tu israEl hutOs fagontai hoi hyioi israEl akaTarta en tois eTnesin.
Ez:4:13 C VF2_FAI2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM D VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A1B_APN P RA_DPN N3E_DPN
Ez:4:13 and also, even, namely strife; to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Israel thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to eat the son Israel unclean (impure) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Ez:4:13 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) Israel (indecl) thusly/like this they-will-be-EAT-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) unclean ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Ez:4:13 Ez_4:13_1 Ez_4:13_2 Ez_4:13_3 Ez_4:13_4 Ez_4:13_5 Ez_4:13_6 Ez_4:13_7 Ez_4:13_8 Ez_4:13_9 Ez_4:13_10 Ez_4:13_11 Ez_4:13_12 Ez_4:13_13 Ez_4:13_14 Ez_4:13_15 Ez_4:13_16 Ez_4:13_17 Ez_4:13_18
Ez:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:14 καὶ εἶπα Μηδαμῶς, κύριε θεὲ τοῦ Ισραηλ· ἰδοὺ ἡ ψυχή μου οὐ μεμίανται ἐν ἀκαθαρσίᾳ, καὶ θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ βέβρωκα ἀπὸ γενέσεώς μου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ εἰσελήλυθεν εἰς τὸ στόμα μου πᾶν κρέας ἕωλον.
Ez:4:14 Then I said, Not so, Lord God of Israel: surely my soul has not been defiled with uncleanness; nor have I eaten, that which died of itself or was torn of beasts from my birth until now; neither has any corrupt flesh entered into my mouth. (Ezekiel 4:14 Brenton)
Ez:4:14 Na to rzekłem: «Ach, Panie Boże, oto dusza moja nigdy się nie splamiła: od dzieciństwa aż do tej pory nie spożywałem ani padliny, ani tego, co zostało rozszarpane; żadne mięso nieczyste nie weszło do moich ust». (Ez 4:14 BT_4)
Ez:4:14 καὶ εἶπα Μηδαμῶς, κύριε θεὲ τοῦ Ισραηλ· ἰδοὺ ψυχή μου οὐ μεμίανται ἐν ἀκαθαρσίᾳ, καὶ θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ βέβρωκα ἀπὸ γενέσεώς μου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ εἰσελήλυθεν εἰς τὸ στόμα μου πᾶν κρέας ἕωλον.
Ez:4:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μηδαμῶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐν ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ καί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἀπό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νῦν οὐδέ (οὐ δέ) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κρέας, κρέως, τό
Ez:4:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na pewno nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród uncleaness I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ród Ja Aż; świtaj Teraz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mięso
Ez:4:14 kai\ ei)=pa *mEdamO=s, ku/rie Tee\ tou= *israEl· i)dou\ E( PSuCHE/ mou ou) memi/antai e)n a)kaTarsi/a|, kai\ TnEsimai=on kai\ TEria/lOton ou) be/brOka a)po\ gene/seO/s mou e(/Os tou= nu=n, ou)de\ ei)selE/luTen ei)s to\ sto/ma mou pa=n kre/as e(/Olon.
Ez:4:14 kai eipa mEdamOs, kyrie Tee tu israEl· idu hE PSyCHE mu u memiantai en akaTarsia, kai TnEsimaion kai TErialOton u bebrOka apo geneseOs mu heOs tu nyn, ude eiselElyTen eis to stoma mu pan kreas heOlon.
Ez:4:14 C VAI_AAI1S D N2_VSM N2_VSM RA_GSM N_GSM I RA_NSF N1_NSF RP_GS D VM_XMI3S P N1A_DSF C A1A_ASM C A1B_ASM D VX_XAI1S P N3I_GSF RP_GS P RA_GSN D C VX_XAI3S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS A3_NSN N3_NSN A1B_NSN
Ez:4:14 and also, even, namely to say/tell certainly not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I οὐχ before rough breathing to pollute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uncleaness and also, even, namely ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lineage I until; dawn the now οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to enter into (+acc) the mouth/maw stoma I every all, each, every, the whole of meat ć
Ez:4:14 and I-SAY/TELL-ed certainly not lord (voc); a lord ([Adj] voc) god (voc) the (gen) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) not he/she/it-has-been-POLLUTE-ed in/among/by (+dat) uncleaness (dat) and and not I-have-EAT-ed away from (+gen) lineage (gen) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) now neither/nor he/she/it-has-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) every (nom|acc|voc) meat (nom|acc|voc)
Ez:4:14 Ez_4:14_1 Ez_4:14_2 Ez_4:14_3 Ez_4:14_4 Ez_4:14_5 Ez_4:14_6 Ez_4:14_7 Ez_4:14_8 Ez_4:14_9 Ez_4:14_10 Ez_4:14_11 Ez_4:14_12 Ez_4:14_13 Ez_4:14_14 Ez_4:14_15 Ez_4:14_16 Ez_4:14_17 Ez_4:14_18 Ez_4:14_19 Ez_4:14_20 Ez_4:14_21 Ez_4:14_22 Ez_4:14_23 Ez_4:14_24 Ez_4:14_25 Ez_4:14_26 Ez_4:14_27 Ez_4:14_28 Ez_4:14_29 Ez_4:14_30 Ez_4:14_31 Ez_4:14_32 Ez_4:14_33 Ez_4:14_34 Ez_4:14_35 Ez_4:14_36
Ez:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:15 καὶ εἶπεν πρός με Ἰδοὺ δέδωκά σοι βόλβιτα βοῶν ἀντὶ τῶν βολβίτων τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους σου ἐπ’ αὐτῶν.
Ez:4:15 And he said to me, Behold, I have given thee dung of oxen instead of man's dung, and thou shalt prepare thy loaves upon it. (Ezekiel 4:15 Brenton)
Ez:4:15 A On rzekł do mnie: «Patrz, zezwalam ci, byś upiekł sobie pokarm na nawozie wołowym zamiast na ludzkim». (Ez 4:15 BT_4)
Ez:4:15 καὶ εἶπεν πρός με Ἰδοὺ δέδωκά σοι βόλβιτα βοῶν ἀντὶ τῶν βολβίτων τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους σου ἐπ’ αὐτῶν.
Ez:4:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἀντί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀνθρώπινος -η -ον καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:4:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Przeciw (+informacja) Ludzki I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:4:15 kai\ ei)=pen pro/s me *)idou\ de/dOka/ soi bo/lbita boO=n a)nti\ tO=n bolbi/tOn tO=n a)nTrOpi/nOn, kai\ poiE/seis tou\s a)/rtous sou e)p’ au)tO=n.
Ez:4:15 kai eipen pros me idu dedOka soi bolbita boOn anti tOn bolbitOn tOn anTrOpinOn, kai poiEseis tus artus su ep’ autOn.
Ez:4:15 C VBI_AAI3S P RP_AS I VX_XAI1S RP_DS N2N_APN N3_GPM P RA_GPN N2N_GPN RA_GPM A1_GPM C VF_FAI2S RA_APM N2_APM RP_GS P RD_GPN
Ez:4:15 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć ox; outcry; to bellow against (+gen) the ć the human and also, even, namely doing/making; to do/make the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:4:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) against (+gen) the (gen) the (gen) human ([Adj] gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) [loaves of] bread (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen)
Ez:4:15 Ez_4:15_1 Ez_4:15_2 Ez_4:15_3 Ez_4:15_4 Ez_4:15_5 Ez_4:15_6 Ez_4:15_7 Ez_4:15_8 Ez_4:15_9 Ez_4:15_10 Ez_4:15_11 Ez_4:15_12 Ez_4:15_13 Ez_4:15_14 Ez_4:15_15 Ez_4:15_16 Ez_4:15_17 Ez_4:15_18 Ez_4:15_19 Ez_4:15_20 Ez_4:15_21
Ez:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:16 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ἐγὼ συντρίβω στήριγμα ἄρτου ἐν Ιερουσαλημ, καὶ φάγονται ἄρτον ἐν σταθμῷ καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ καὶ ἐν ἀφανισμῷ πίονται,
Ez:4:16 And he said to me, Son of man, behold, I break the support of bread in Jerusalem: and they shall eat bread by weight and in want; and shall drink water by measure, and in a state of ruin: (Ezekiel 4:16 Brenton)
Ez:4:16 Następnie rzekł do mnie: «Synu człowieczy, oto złamię podporę chleba w Jerozolimie, tak że pełni zgryzoty będą jedli chleb ściśle odważony i ze strachem będą pili wodę ściśle odmierzoną, (Ez 4:16 BT_4)
Ez:4:16 καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ἐγὼ συντρίβω στήριγμα ἄρτου ἐν Ιερουσαλημ, καὶ φάγονται ἄρτον ἐν σταθμῷ καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ καὶ ἐν ἀφανισμῷ πίονται,
Ez:4:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἄρτος, -ου, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ἐν καί ἐν καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν μέτρον, -ου, τό καί ἐν ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Ez:4:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miara I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zniszczenie By pić
Ez:4:16 kai\ ei)=pen pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, i)dou\ e)gO\ suntri/bO stE/rigma a)/rtou e)n *ierousalEm, kai\ fa/gontai a)/rton e)n staTmO=| kai\ e)n e)ndei/a| kai\ u(/dOr e)n me/trO| kai\ e)n a)fanismO=| pi/ontai,
Ez:4:16 kai eipen pros me yie anTrOpu, idu egO syntribO stErigma artu en ierusalEm, kai fagontai arton en staTmO kai en endeia kai hydOr en metrO kai en afanismO piontai,
Ez:4:16 C VBI_AAI3S P RP_AS N2_VSM N2_GSM I RP_NS V1_PAI1S N3M_ASN N2_GSM P N_DSF C VF_FMI3P N2_ASM P N2_DSM C P N1A_DSF C N3_ASN P N2N_DSN C P N2_DSM VF_FMI3P
Ez:4:16 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son human to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to break to crush completely, break (in pieces) ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among measure and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among destruction to drink
Ez:4:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-BREAK-ing, I-should-be-BREAK-ing, I-should-be-BREAK-ed bread (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and they-will-be-EAT-ed bread (acc) in/among/by (+dat) and in/among/by (+dat) and water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) measure (dat) and in/among/by (+dat) destruction (dat) they-will-be-DRINK-ed
Ez:4:16 Ez_4:16_1 Ez_4:16_2 Ez_4:16_3 Ez_4:16_4 Ez_4:16_5 Ez_4:16_6 Ez_4:16_7 Ez_4:16_8 Ez_4:16_9 Ez_4:16_10 Ez_4:16_11 Ez_4:16_12 Ez_4:16_13 Ez_4:16_14 Ez_4:16_15 Ez_4:16_16 Ez_4:16_17 Ez_4:16_18 Ez_4:16_19 Ez_4:16_20 Ez_4:16_21 Ez_4:16_22 Ez_4:16_23 Ez_4:16_24 Ez_4:16_25 Ez_4:16_26 Ez_4:16_27 Ez_4:16_28 Ez_4:16_29
Ez:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:4:17 ὅπως ἐνδεεῖς γένωνται ἄρτου καὶ ὕδατος· καὶ ἀφανισθήσεται ἄνθρωπος καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ τακήσονται ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν. –
Ez:4:17 that they may want bread and water; and a man and his brother shall be brought to ruin, and they shall pine away in their iniquities. (Ezekiel 4:17 Brenton)
Ez:4:17 aby cierpiąc niedostatek chleba i wody, jeden po drugim omdlewali i niszczeli w swych grzechach. (Ez 4:17 BT_4)
Ez:4:17 ὅπως ἐνδεεῖς γένωνται ἄρτου καὶ ὕδατος· καὶ ἀφανισθήσεται ἄνθρωπος καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ τακήσονται ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν.
Ez:4:17 ὅπως ἐν·δεής -ές; ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-); ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:4:17 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Biedny; by nie posiadać braku, by być w potrzebuje,; by wiązać pociągaj za sobą, plącz By stawać się stawaj się, zdarzaj się Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Woda I też, nawet, mianowicie By znikać Ludzki I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By topnieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki On/ona/to/to samo
Ez:4:17 o(/pOs e)ndeei=s ge/nOntai a)/rtou kai\ u(/datos· kai\ a)fanisTE/setai a)/nTrOpos kai\ a)delfo\s au)tou= kai\ takE/sontai e)n tai=s a)diki/ais au)tO=n.
Ez:4:17 hopOs endeeis genOntai artu kai hydatos· kai afanisTEsetai anTrOpos kai adelfos autu kai takEsontai en tais adikiais autOn.
Ez:4:17 C A3H_NPM VB_AMS3P N2_GSM C N3T_GSN C VS_FPI3S N2_NSM C N2_NSM RD_GSM C VF_FMI3P P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM
Ez:4:17 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. indigent; to lack want, to be in need,; to bind involve, entangle to become become, happen bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely water and also, even, namely to disappear human and also, even, namely brother he/she/it/same and also, even, namely to melt in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing he/she/it/same
Ez:4:17 this is how indigent ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-LACK; you(sg)-are-BIND-ing they-should-be-BECOME-ed bread (gen) and water (gen) and he/she/it-will-be-DISAPPEAR-ed human (nom) and brother (nom) him/it/same (gen) and they-will-be-MELT-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) them/same (gen)
Ez:4:17 Ez_4:17_1 Ez_4:17_2 Ez_4:17_3 Ez_4:17_4 Ez_4:17_5 Ez_4:17_6 Ez_4:17_7 Ez_4:17_8 Ez_4:17_9 Ez_4:17_10 Ez_4:17_11 Ez_4:17_12 Ez_4:17_13 Ez_4:17_14 Ez_4:17_15 Ez_4:17_16 Ez_4:17_17 Ez_4:17_18 Ez_4:17_19
Ez:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x