Iz:11:1 καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ιεσσαι, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται.
Iz:11:1 And there shall come forth a rod out of the root of Jesse, and a blossom shall come up from his root: (Isaiah 11:1 Brenton)
Iz:11:1 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. (Iz 11:1 BT_4)
Iz:11:1 Καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ιεσσαι, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται.
Iz:11:1 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ῥάβδος, -ου, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ Ἰεσσαί, ὁ καί ἄνθο·ς, -ους, τό ἐκ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Iz:11:1 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń Jesse I też, nawet, mianowicie Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń By podnosić
Iz:11:1 *kai\ e)Xeleu/setai r(a/bdos e)k tE=s r(i/DZEs *iessai, kai\ a)/nTos e)k tE=s r(i/DZEs a)nabE/setai.
Iz:11:1 kai eXeleusetai rabdos ek tEs riDZEs iessai, kai anTos ek tEs riDZEs anabEsetai.
Iz:11:1 C VF_FMI3S N2_NSF P RA_GSF N1S_GSF N_GSM C N3E_ASN P RA_GSF N1S_GSF VF_FMI3S
Iz:11:1 and also, even, namely to come out hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge out of (+gen) ἐξ before vowels the root Jesse and also, even, namely flower [see chrys-anthemum, golden flower] out of (+gen) ἐξ before vowels the root to ascend
Iz:11:1 and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT hooked staff (nom) out of (+gen) the (gen) root (gen) Jesse (indecl) and flower (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) root (gen) he/she/it-will-be-ASCEND-ed
Iz:11:1 Iz_11:1_1 Iz_11:1_2 Iz_11:1_3 Iz_11:1_4 Iz_11:1_5 Iz_11:1_6 Iz_11:1_7 Iz_11:1_8 Iz_11:1_9 Iz_11:1_10 Iz_11:1_11 Iz_11:1_12 Iz_11:1_13
Iz:11:1 x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:2 καὶ ἀναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας·
Iz:11:2 and the Spirit of God shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and godliness shall fill him; (Isaiah 11:2 Brenton)
Iz:11:2 I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. (Iz 11:2 BT_4)
Iz:11:2 καὶ ἀναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας·
Iz:11:2 καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πνεῦμα[τ], -ατος, τό σοφία, -ας, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ πνεῦμα[τ], -ατος, τό βουλή, -ῆς, ἡ καί ἰσχύς, -ύος, ἡ πνεῦμα[τ], -ατος, τό γνῶσις, -εως, ἡ καί εὐ·σέβεια, -ας, ἡ
Iz:11:2 I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Siła Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś I też, nawet, mianowicie Pobożność
Iz:11:2 kai\ a)napau/setai e)p’ au)to\n pneu=ma tou= Teou=, pneu=ma sofi/as kai\ sune/seOs, pneu=ma boulE=s kai\ i)sCHu/os, pneu=ma gnO/seOs kai\ eu)sebei/as·
Iz:11:2 kai anapausetai ep’ auton pneuma tu Teu, pneuma sofias kai syneseOs, pneuma bulEs kai isCHyos, pneuma gnOseOs kai eusebeias·
Iz:11:2 C VF_FMI3S P RD_ASM N3M_NSN RA_GSM N2_GSM N3M_NSN N1A_GSF C N3I_GSF N3M_NSN N1_GSF C N3U_GSF N3M_NSN N3I_GSF C N1A_GSF
Iz:11:2 and also, even, namely to refresh revive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind the god [see theology] spirit breath, spiritual utterance, wind sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely insight/discernment spirit breath, spiritual utterance, wind plan/intention and also, even, namely strength spirit breath, spiritual utterance, wind knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something and also, even, namely godliness
Iz:11:2 and he/she/it-will-be-REFRESH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) spirit (nom|acc|voc) sapience (gen) and insight/discernment (gen) spirit (nom|acc|voc) plan/intention (gen) and strength (gen) spirit (nom|acc|voc) knowledge (gen) and godliness (gen), godlinesses (acc)
Iz:11:2 Iz_11:2_1 Iz_11:2_2 Iz_11:2_3 Iz_11:2_4 Iz_11:2_5 Iz_11:2_6 Iz_11:2_7 Iz_11:2_8 Iz_11:2_9 Iz_11:2_10 Iz_11:2_11 Iz_11:2_12 Iz_11:2_13 Iz_11:2_14 Iz_11:2_15 Iz_11:2_16 Iz_11:2_17 Iz_11:2_18 Iz_11:2_19
Iz:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:3 ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόβου θεοῦ. οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει,
Iz:11:3 the spirit of the fear of God. He shall not judge according to appearance, nor reprove according to report: (Isaiah 11:3 Brenton)
Iz:11:3 Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; (Iz 11:3 BT_4)
Iz:11:3 ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόβου θεοῦ. οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει,
Iz:11:3 ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) κατά ὁ ἡ τό λαλιά, -ᾶς, ἡ ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)
Iz:11:3 By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Obawa [zobacz fobię]; by bać się Bóg  ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mowa Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny
Iz:11:3 e)mplE/sei au)to\n pneu=ma fo/bou Teou=. ou) kata\ tE\n do/Xan krinei= ou)de\ kata\ tE\n lalia\n e)le/gXei,
Iz:11:3 emplEsei auton pneuma fobu Teu. u kata tEn doXan krinei ude kata tEn lalian elenXei,
Iz:11:3 VF_FAI3S RD_ASM N3M_NSN N2_GSM N2_GSM D D RA_ASF N1S_ASF VF2_FAI3S C D RA_ASF N1A_ASF VF_FAI3S
Iz:11:3 to satisfy fill up he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind fear [see phobia]; to fear god [see theology] οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the speech rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
Iz:11:3 he/she/it-will-SATISFY, you(sg)-will-be-SATISFY-ed (classical) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! god (gen) not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) neither/nor down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) speech (acc) rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical)
Iz:11:3 Iz_11:3_1 Iz_11:3_2 Iz_11:3_3 Iz_11:3_4 Iz_11:3_5 Iz_11:3_6 Iz_11:3_7 Iz_11:3_8 Iz_11:3_9 Iz_11:3_10 Iz_11:3_11 Iz_11:3_12 Iz_11:3_13 Iz_11:3_14 Iz_11:3_15
Iz:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:4 ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς· καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ·
Iz:11:4 but he shall judge the cause of the lowly, and shall reprove the lowly of the earth: and he shall smite the earth with the word of his mouth, and with the breath of his lips shall he destroy the ungodly one. (Isaiah 11:4 Brenton)
Iz:11:4 raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. (Iz 11:4 BT_4)
Iz:11:4 ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς· καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ·
Iz:11:4 ἀλλά κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ταπεινός -ή -όν κρίσις, -εως, ἡ καί ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό διά χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἀ·σεβής -ές
Iz:11:4 Ale By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By uderzać Ziemi/ziemia Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Warga By zabijać (zabijaj) Bezbożny
Iz:11:4 a)lla\ krinei= tapeinO=| kri/sin kai\ e)le/gXei tou\s tapeinou\s tE=s gE=s· kai\ pata/Xei gE=n tO=| lo/gO| tou= sto/matos au)tou= kai\ e)n pneu/mati dia\ CHeile/On a)nelei= a)sebE=·
Iz:11:4 alla krinei tapeinO krisin kai elenXei tus tapeinus tEs gEs· kai pataXei gEn tO logO tu stomatos autu kai en pneumati dia CHeileOn anelei asebE·
Iz:11:4 C VF2_FAI3S A1_DSM N3I_ASF C VF_FAI3S RA_APM A1_APM RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3S N1_ASF RA_DSM N2_DSM RA_GSN N3M_GSN RD_GSM C P N3M_DSN P N3E_GPN VF2_FAI3S A3H_APN
Iz:11:4 but to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate the earth/land and also, even, namely to smite earth/land the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lip to kill (slay) ungodly
Iz:11:4 but he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) poor ([Adj] dat) judgment (acc) and rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical) the (acc) poor ([Adj] acc) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) earth/land (acc) the (dat) word (dat) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) spirit (dat) because of (+acc), through (+gen) lips (gen) he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:11:4 Iz_11:4_1 Iz_11:4_2 Iz_11:4_3 Iz_11:4_4 Iz_11:4_5 Iz_11:4_6 Iz_11:4_7 Iz_11:4_8 Iz_11:4_9 Iz_11:4_10 Iz_11:4_11 Iz_11:4_12 Iz_11:4_13 Iz_11:4_14 Iz_11:4_15 Iz_11:4_16 Iz_11:4_17 Iz_11:4_18 Iz_11:4_19 Iz_11:4_20 Iz_11:4_21 Iz_11:4_22 Iz_11:4_23 Iz_11:4_24 Iz_11:4_25
Iz:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:5 καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευράς.
Iz:11:5 And he shall have his loins girt with righteousness, and his sides clothed with truth. (Isaiah 11:5 Brenton)
Iz:11:5 Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. (Iz 11:5 BT_4)
Iz:11:5 καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευράς.
Iz:11:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -) ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ
Iz:11:5 I też, nawet, mianowicie By być Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Do ??? Polędwica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie PRAWDA Żebro
Iz:11:5 kai\ e)/stai dikaiosu/nE| e)DZOsme/nos tE\n o)sfu\n au)tou= kai\ a)lETei/a| ei)lEme/nos ta\s pleura/s.
Iz:11:5 kai estai dikaiosynE eDZOsmenos tEn osfyn autu kai alETeia eilEmenos tas pleuras.
Iz:11:5 C VF_FMI3S N1_DSF VBI_AMP RA_ASF N3U_ASF RD_GSM C N1A_DSF V2_PMPGSN RA_APF N1A_APF
Iz:11:5 and also, even, namely to be righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to ??? the loin he/she/it/same and also, even, namely truth ć the rib
Iz:11:5 and he/she/it-will-be righteousness (dat) having-been-???-ed (nom) the (acc) loin (acc) him/it/same (gen) and truth (dat)   the (acc) rib (gen), ribs (acc)
Iz:11:5 Iz_11:5_1 Iz_11:5_2 Iz_11:5_3 Iz_11:5_4 Iz_11:5_5 Iz_11:5_6 Iz_11:5_7 Iz_11:5_8 Iz_11:5_9 Iz_11:5_10 Iz_11:5_11 Iz_11:5_12
Iz:11:5 x x x x x x x x x x x x
Iz:11:6 καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός, καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούς·
Iz:11:6 And the wolf shall feed with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the young calf and bull and lion shall feed together; and a little child shall lead them. (Isaiah 11:6 Brenton)
Iz:11:6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. (Iz 11:6 BT_4)
Iz:11:6 καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός, καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούς·
Iz:11:6 καί   λύκος, -ου, ὁ μετά ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί πάρδαλις, -εως, ἡ συν·ανα·παύομαι (-, συνανα+παυ·σ-, συνανα+παυ·σ-, -, -, -) ἔριφος, -ου, ὁ καί   καί ταῦρος, -ου, ὁ καί λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἅμα βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) μικρός -ά -όν ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:11:6 I też, nawet, mianowicie Wilk Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jagnię I też, nawet, mianowicie Lampart Do ??? Kozioł I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Byk [zobacz Taurus] I też, nawet, mianowicie Lew W tym samym czasie By paść się I też, nawet, mianowicie Dziecko Mały [zobacz micro] By prowadzić On/ona/to/to samo
Iz:11:6 kai\ sumboskETE/setai lu/kos meta\ a)rno/s, kai\ pa/rdalis sunanapau/setai e)ri/fO|, kai\ mosCHa/rion kai\ tau=ros kai\ le/On a(/ma boskETE/sontai, kai\ paidi/on mikro\n a)/Xei au)tou/s·
Iz:11:6 kai symboskETEsetai lykos meta arnos, kai pardalis synanapausetai erifO, kai mosCHarion kai tauros kai leOn hama boskETEsontai, kai paidion mikron aXei autus·
Iz:11:6 C VC_FPI3S N2_NSM P N3_GSM C N3I_NSN VF_FMI3S N2_DSM C N2N_ASN C N2_NSM C N3W_NSM D VC_FPI3P C N2N_NSN A1A_NSN VF_FAI3S RD_APM
Iz:11:6 and also, even, namely ć wolf after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lamb and also, even, namely leopard to ??? goat and also, even, namely ć and also, even, namely bull [see taurus] and also, even, namely lion at the same time to graze and also, even, namely child small [see micro] to lead he/she/it/same
Iz:11:6 and   wolf (nom) after (+acc), with (+gen) lamb (gen) and leopard (nom) he/she/it-will-be-???-ed goat (dat) and   and bull (nom) and lion (nom) at the same time they-will-be-GRAZE-ed and child (nom|acc|voc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) them/same (acc)
Iz:11:6 Iz_11:6_1 Iz_11:6_2 Iz_11:6_3 Iz_11:6_4 Iz_11:6_5 Iz_11:6_6 Iz_11:6_7 Iz_11:6_8 Iz_11:6_9 Iz_11:6_10 Iz_11:6_11 Iz_11:6_12 Iz_11:6_13 Iz_11:6_14 Iz_11:6_15 Iz_11:6_16 Iz_11:6_17 Iz_11:6_18 Iz_11:6_19 Iz_11:6_20 Iz_11:6_21 Iz_11:6_22
Iz:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:7 καὶ βοῦς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ ἅμα τὰ παιδία αὐτῶν ἔσονται, καὶ λέων καὶ βοῦς ἅμα φάγονται ἄχυρα.
Iz:11:7 And the ox and bear shall feed together; and their young shall be together: and the lion shall eat straw like the ox. (Isaiah 11:7 Brenton)
Iz:11:7 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. (Iz 11:7 BT_4)
Iz:11:7 καὶ βοῦς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ ἅμα τὰ παιδία αὐτῶν ἔσονται, καὶ λέων καὶ βοῦς ἅμα φάγονται ἄχυρα.
Iz:11:7 καί βοῦς, βοός, ὁ καί ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ ἅμα βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) καί ἅμα ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί βοῦς, βοός, ὁ ἅμα ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄχυρον, -ου, τό
Iz:11:7 I też, nawet, mianowicie Wół I też, nawet, mianowicie Niedźwiedź W tym samym czasie By paść się I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie Dziecko On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie Lew I też, nawet, mianowicie Wół W tym samym czasie By jeść Plewy
Iz:11:7 kai\ bou=s kai\ a)/rkos a(/ma boskETE/sontai, kai\ a(/ma ta\ paidi/a au)tO=n e)/sontai, kai\ le/On kai\ bou=s a(/ma fa/gontai a)/CHura.
Iz:11:7 kai bus kai arkos hama boskETEsontai, kai hama ta paidia autOn esontai, kai leOn kai bus hama fagontai aCHyra.
Iz:11:7 C N3_NSM C N2_NSM D VC_FPI3P C D RA_NPN N2N_NPN RD_GPN VF_FMI3P C N3W_NSM C N3_NSM D VF_FMI3P N2N_APN
Iz:11:7 and also, even, namely ox and also, even, namely bear at the same time to graze and also, even, namely at the same time the child he/she/it/same to be and also, even, namely lion and also, even, namely ox at the same time to eat chaff
Iz:11:7 and ox (nom) and bear (nom) at the same time they-will-be-GRAZE-ed and at the same time the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) they-will-be and lion (nom) and ox (nom) at the same time they-will-be-EAT-ed chaffs (nom|acc|voc)
Iz:11:7 Iz_11:7_1 Iz_11:7_2 Iz_11:7_3 Iz_11:7_4 Iz_11:7_5 Iz_11:7_6 Iz_11:7_7 Iz_11:7_8 Iz_11:7_9 Iz_11:7_10 Iz_11:7_11 Iz_11:7_12 Iz_11:7_13 Iz_11:7_14 Iz_11:7_15 Iz_11:7_16 Iz_11:7_17 Iz_11:7_18 Iz_11:7_19
Iz:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:8 καὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖ.
Iz:11:8 And an infant shall put his hand on the holes of asps, and on the nest of young asps. (Isaiah 11:8 Brenton)
Iz:11:8 Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. (Iz 11:8 BT_4)
Iz:11:8 καὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖ.
Iz:11:8 καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) νήπιος -ία -ον ἐπί   ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐπί κοίτη, -ης, ἡ ἔκ·γονος -ον ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-)
Iz:11:8 I też, nawet, mianowicie Dziecko Noworodek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osika I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Wnuki Osika Ręka By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na
Iz:11:8 kai\ paidi/on nE/pion e)pi\ trO/glEn a)spi/dOn kai\ e)pi\ koi/tEn e)kgo/nOn a)spi/dOn tE\n CHei=ra e)pibalei=.
Iz:11:8 kai paidion nEpion epi trOglEn aspidOn kai epi koitEn ekgonOn aspidOn tEn CHeira epibalei.
Iz:11:8 C N2N_ASN A1A_ASM P A1_ASF N3D_GPF C P N1_ASF A1B_GPM N3D_GPF RA_ASF N3_ASF VF2_FAI3S
Iz:11:8 and also, even, namely child infant upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć asp and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed [see coitus] grandchildren asp the hand to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon
Iz:11:8 and child (nom|acc|voc) infant ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   asps (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (acc) grandchildren ([Adj] gen) asps (gen) the (acc) hand (acc) he/she/it-will-PUT ONE'S Hand TO, you(sg)-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed (classical)
Iz:11:8 Iz_11:8_1 Iz_11:8_2 Iz_11:8_3 Iz_11:8_4 Iz_11:8_5 Iz_11:8_6 Iz_11:8_7 Iz_11:8_8 Iz_11:8_9 Iz_11:8_10 Iz_11:8_11 Iz_11:8_12 Iz_11:8_13 Iz_11:8_14
Iz:11:8 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:9 καὶ οὐ μὴ κακοποιήσωσιν οὐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, ὅτι ἐνεπλήσθη ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι τὸν κύριον ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψαι θαλάσσας.
Iz:11:9 And they shall not hurt, nor shall they at all be able to destroy any one on my holy mountain: for the whole world is filled with the knowledge of the Lord, as much water covers the seas. (Isaiah 11:9 Brenton)
Iz:11:9 Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. (Iz 11:9 BT_4)
Iz:11:9 καὶ οὐ μὴ κακοποιήσωσιν οὐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, ὅτι ἐνεπλήσθη σύμπασα τοῦ γνῶναι τὸν κύριον ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψαι θαλάσσας.
Iz:11:9 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) θάλασσα, -ης, ἡ
Iz:11:9 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By maltretować młot drewniany ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Nie jeden (nic, nikt) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Ponieważ/tamto By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Woda Dużo By przykrywać Morze
Iz:11:9 kai\ ou) mE\ kakopoiE/sOsin ou)de\ mE\ du/nOntai a)pole/sai ou)de/na e)pi\ to\ o)/ros to\ a(/gio/n mou, o(/ti e)neplE/sTE E( su/mpasa tou= gnO=nai to\n ku/rion O(s u(/dOr polu\ katakalu/PSai Tala/ssas.
Iz:11:9 kai u mE kakopoiEsOsin ude mE dynOntai apolesai udena epi to oros to hagion mu, hoti eneplEsTE hE sympasa tu gnOnai ton kyrion hOs hydOr poly katakalyPSai Talassas.
Iz:11:9 C D D VA_AAS3P C D V6_PMS3P VA_AAN A3_ASM P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS C VSI_API3S RA_NSF A1S_NSF RA_GSN VZ_AAN RA_ASM N2_ASM D N3_ASN A1P_ASN VA_AAN N1S_APF
Iz:11:9 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to maltreat maul οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing not one (nothing, no one) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I because/that to satisfy fill up the ć the to know i.e. recognize. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like water much to cover up sea
Iz:11:9 and not not they-should-MALTREAT neither/nor not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) not one (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) because/that he/she/it-was-SATISFY-ed the (nom)   the (gen) to-KNOW the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like water (nom|acc|voc) much (nom|acc) to-COVER-UP, be-you(sg)-COVER-ed-UP!, he/she/it-happens-to-COVER-UP (opt) seas (acc)
Iz:11:9 Iz_11:9_1 Iz_11:9_2 Iz_11:9_3 Iz_11:9_4 Iz_11:9_5 Iz_11:9_6 Iz_11:9_7 Iz_11:9_8 Iz_11:9_9 Iz_11:9_10 Iz_11:9_11 Iz_11:9_12 Iz_11:9_13 Iz_11:9_14 Iz_11:9_15 Iz_11:9_16 Iz_11:9_17 Iz_11:9_18 Iz_11:9_19 Iz_11:9_20 Iz_11:9_21 Iz_11:9_22 Iz_11:9_23 Iz_11:9_24 Iz_11:9_25 Iz_11:9_26 Iz_11:9_27 Iz_11:9_28
Iz:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:10 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ιεσσαι καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν, καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή.
Iz:11:10 And in that day there shall be a root of Jesse, and he that shall arise to rule over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust, and his rest shall be glorious. (Isaiah 11:10 Brenton)
Iz:11:10 Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. (Iz 11:10 BT_4)
Iz:11:10 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ῥίζα τοῦ Ιεσσαι καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν, καὶ ἔσται ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή.
Iz:11:10 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό Ἰεσσαί, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τιμή, -ῆς, ἡ
Iz:11:10 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Korzeń Jesse I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By zaczynać się Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj I też, nawet, mianowicie By być Odpoczynek {Reszta} On/ona/to/to samo Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość
Iz:11:10 *kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| E( r(i/DZa tou= *iessai kai\ o( a)nista/menos a)/rCHein e)TnO=n, e)p’ au)tO=| e)/TnE e)lpiou=sin, kai\ e)/stai E( a)na/pausis au)tou= timE/.
Iz:11:10 kai estai en tE hEmera ekeinE hE riDZa tu iessai kai ho anistamenos arCHein eTnOn, ep’ autO eTnE elpiusin, kai estai hE anapausis autu timE.
Iz:11:10 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF RA_NSF N1S_NSF RA_GSM N_GSM C RA_NSM V6_PMPNSM V1_PAN N3E_GPN P RD_DSM N3E_APN VF_FAI3P C VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF RD_GSM N1_NSF
Iz:11:10 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that the root the Jesse and also, even, namely the to stand up put up, raise, resurrect to begin nation [see ethnic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same nation [see ethnic] to hope survive, live through, outlast, outlive and also, even, namely to be the rest he/she/it/same honor honor, esteem, worship; of things: worth, value
Iz:11:10 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) the (nom) root (nom|voc) the (gen) Jesse (indecl) and the (nom) while being-STand-ed-UP (nom) to-be-BEGIN-ing nations (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) nations (nom|acc|voc) they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat) and he/she/it-will-be the (nom) rest (nom) him/it/same (gen) honor (nom|voc)
Iz:11:10 Iz_11:10_1 Iz_11:10_2 Iz_11:10_3 Iz_11:10_4 Iz_11:10_5 Iz_11:10_6 Iz_11:10_7 Iz_11:10_8 Iz_11:10_9 Iz_11:10_10 Iz_11:10_11 Iz_11:10_12 Iz_11:10_13 Iz_11:10_14 Iz_11:10_15 Iz_11:10_16 Iz_11:10_17 Iz_11:10_18 Iz_11:10_19 Iz_11:10_20 Iz_11:10_21 Iz_11:10_22 Iz_11:10_23 Iz_11:10_24 Iz_11:10_25
Iz:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:11 καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προσθήσει κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειφθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, ὃ ἂν καταλειφθῇ ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτῶν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ ἐξ Ἀραβίας.
Iz:11:11 And it shall be in that day, that the Lord shall again shew his hand, to be zealous for the remnant that is left of the people, which shall be left by the Assyrians, and that from Egypt, and from the country of Babylon, and from Ethiopia, and from the Elamites, and from the rising of the sun, and out of Arabia. (Isaiah 11:11 Brenton)
Iz:11:11 Owego dnia to się stanie: Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić Resztę swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu. (Iz 11:11 BT_4)
Iz:11:11 καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προσθήσει κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειφθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, ἂν καταλειφθῇ ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτῶν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ ἐξ Ἀραβίας.
Iz:11:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   καί ἀπό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί   καί Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] καί ἀπό   καί ἀπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἐκ Ἀραβία, -ας, ἡ
Iz:11:11 I też, nawet, mianowicie By być Dzień Tamto By dodawać do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być widocznym Ręka On/ona/to/to samo Do gorliwości By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ludzie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Etiopia I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Arabia
Iz:11:11 kai\ e)/stai tE=| E(me/ra| e)kei/nE| prosTE/sei ku/rios tou= dei=Xai tE\n CHei=ra au)tou= tou= DZElO=sai to\ kataleifTe\n u(po/loipon tou= laou=, o(\ a)/n kataleifTE=| a)po\ tO=n *)assuri/On kai\ a)po\ *ai)gu/ptou kai\ *babulOni/as kai\ *ai)Tiopi/as kai\ a)po\ *ailamitO=n kai\ a)po\ E(li/ou a)natolO=n kai\ e)X *)arabi/as.
Iz:11:11 kai estai tE hEmera ekeinE prosTEsei kyrios tu deiXai tEn CHeira autu tu DZElOsai to kataleifTen hypoloipon tu lau, ho an kataleifTE apo tOn assyriOn kai apo aigyptu kai babylOnias kai aiTiopias kai apo ailamitOn kai apo hEliu anatolOn kai eX arabias.
Iz:11:11 C VF_FMI3S RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3S N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N3_ASF RD_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASN V1_PAPASN A1B_ASN RA_GSM N2_GSM RR_NSM x VV_APS3S P RA_GPM N2_GPM C P N2_GSF C N1A_GSF C N1_GSF C P N1_GPF C P N2_GSM N1_GPF C P N1_GSF
Iz:11:11 and also, even, namely to be the day that to add to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to show the hand he/she/it/same the to zeal the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up ć the people who/whom/which ever (if ever) to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely ć and also, even, namely Ethiopia and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Arabia
Iz:11:11 and he/she/it-will-be the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-ZEAL, be-you(sg)-ZEAL-ed!, he/she/it-happens-to-ZEAL (opt) the (nom|acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc)   the (gen) people (gen) who/whom/which (nom|acc) ever he/she/it-should-be-LEAVE-ed-BEHIND away from (+gen) the (gen)   and away from (+gen) Egypt (gen) and   and Ethiopia (gen) and away from (+gen)   and away from (+gen) Elijah (gen); sun (gen) risig of the east dawns (gen) and out of (+gen) Arabia (gen)
Iz:11:11 Iz_11:11_1 Iz_11:11_2 Iz_11:11_3 Iz_11:11_4 Iz_11:11_5 Iz_11:11_6 Iz_11:11_7 Iz_11:11_8 Iz_11:11_9 Iz_11:11_10 Iz_11:11_11 Iz_11:11_12 Iz_11:11_13 Iz_11:11_14 Iz_11:11_15 Iz_11:11_16 Iz_11:11_17 Iz_11:11_18 Iz_11:11_19 Iz_11:11_20 Iz_11:11_21 Iz_11:11_22 Iz_11:11_23 Iz_11:11_24 Iz_11:11_25 Iz_11:11_26 Iz_11:11_27 Iz_11:11_28 Iz_11:11_29 Iz_11:11_30 Iz_11:11_31 Iz_11:11_32 Iz_11:11_33 Iz_11:11_34 Iz_11:11_35 Iz_11:11_36 Iz_11:11_37 Iz_11:11_38 Iz_11:11_39 Iz_11:11_40 Iz_11:11_41 Iz_11:11_42
Iz:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:12 καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ισραηλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ιουδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων τῆς γῆς.
Iz:11:12 And he shall lift up a standard for the nations, and he shall gather the lost ones of Israel, and he shall gather the dispersed of Juda from the four corners of the earth. (Isaiah 11:12 Brenton)
Iz:11:12 Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. (Iz 11:12 BT_4)
Iz:11:12 καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ισραηλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ιουδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων τῆς γῆς.
Iz:11:12 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σημεῖον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πτέρυξ, -υγος, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:11:12 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Znak Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Izrael I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Judasz/Juda By zbierać się razem Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cztery Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ziemi/ziemia
Iz:11:12 kai\ a)rei= sEmei=on ei)s ta\ e)/TnE kai\ suna/Xei tou\s a)polome/nous *israEl kai\ tou\s diesparme/nous tou= *iouda suna/Xei e)k tO=n tessa/rOn pteru/gOn tE=s gE=s.
Iz:11:12 kai arei sEmeion eis ta eTnE kai synaXei tus apolomenus israEl kai tus diesparmenus tu iuda synaXei ek tOn tessarOn pterygOn tEs gEs.
Iz:11:12 C VF2_FAI3S N2N_ASN P RA_APN N3E_APN C VF_FAI3S RA_APM VB_AMPAPM N_GSM C RA_APM VM_XMPAPM RA_GSM N_GSM VF_FAI3S P RA_GPF A3_GPF N3G_GPF RA_GSF N1_GSF
Iz:11:12 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise sign into (+acc) the nation [see ethnic] and also, even, namely to gather together the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing Israel and also, even, namely the to scatter the Judas/Judah to gather together out of (+gen) ἐξ before vowels the four wing [see ptero-dactyl, winged finger] the earth/land
Iz:11:12 and he/she/it-will-LIFT/PICK-UP, you(sg)-will-be-LIFT/PICK-ed-UP (classical) sign (nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) the (acc) upon being-LOSE/DESTROY-ed (acc) Israel (indecl) and the (acc) having-been-SCATTER-ed (acc) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) out of (+gen) the (gen) four (gen) wings (gen) the (gen) earth/land (gen)
Iz:11:12 Iz_11:12_1 Iz_11:12_2 Iz_11:12_3 Iz_11:12_4 Iz_11:12_5 Iz_11:12_6 Iz_11:12_7 Iz_11:12_8 Iz_11:12_9 Iz_11:12_10 Iz_11:12_11 Iz_11:12_12 Iz_11:12_13 Iz_11:12_14 Iz_11:12_15 Iz_11:12_16 Iz_11:12_17 Iz_11:12_18 Iz_11:12_19 Iz_11:12_20 Iz_11:12_21 Iz_11:12_22 Iz_11:12_23
Iz:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:13 καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ ζῆλος Εφραιμ, καὶ οἱ ἐχθροὶ Ιουδα ἀπολοῦνται· Εφραιμ οὐ ζηλώσει Ιουδαν, καὶ Ιουδας οὐ θλίψει Εφραιμ.
Iz:11:13 And the envy of Ephraim shall be taken away, and the enemies of Juda shall perish: Ephraim shall not envy Juda, and Juda shall not afflict Ephraim. (Isaiah 11:13 Brenton)
Iz:11:13 Wówczas ustąpi zazdrość Efraima i przeciwnicy Judy będą wytraceni. Efraim nie będzie więcej zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie więcej trapił Efraima. (Iz 11:13 BT_4)
Iz:11:13 καὶ ἀφαιρεθήσεται ζῆλος Εφραιμ, καὶ οἱ ἐχθροὶ Ιουδα ἀπολοῦνται· Εφραιμ οὐ ζηλώσει Ιουδαν, καὶ Ιουδας οὐ θλίψει Εφραιμ.
Iz:11:13 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό Ἐφραίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) Ἐφραίμ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) Ἐφραίμ, ὁ
Iz:11:13 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Gorliwości/ferwor Efraim I też, nawet, mianowicie Wrogi Judasz/Juda By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Efraim ??? Przed przydechem mocnym Do gorliwości Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda ??? Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Efraim
Iz:11:13 kai\ a)faireTE/setai o( DZE=los *efraim, kai\ oi( e)CHTroi\ *iouda a)polou=ntai· *efraim ou) DZElO/sei *ioudan, kai\ *ioudas ou) Tli/PSei *efraim.
Iz:11:13 kai afaireTEsetai ho DZElos efraim, kai hoi eCHTroi iuda apoluntai· efraim u DZElOsei iudan, kai iudas u TliPSei efraim.
Iz:11:13 C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM VF2_FMI3P N_NSM D VF_FAI3S N1T_ASM C N1T_NSM D VF_FAI3S N_ASM
Iz:11:13 and also, even, namely to deprive the zeal/fervor Ephraim and also, even, namely the hostile Judas/Judah to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing Ephraim οὐχ before rough breathing to zeal Judas/Judah and also, even, namely Judas/Judah οὐχ before rough breathing squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief Ephraim
Iz:11:13 and he/she/it-will-be-DEPRIVE-ed the (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) Ephraim (indecl) and the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed Ephraim (indecl) not he/she/it-will-ZEAL, you(sg)-will-be-ZEAL-ed (classical) Judas/Judah (acc) and Judas/Judah (nom) not squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) Ephraim (indecl)
Iz:11:13 Iz_11:13_1 Iz_11:13_2 Iz_11:13_3 Iz_11:13_4 Iz_11:13_5 Iz_11:13_6 Iz_11:13_7 Iz_11:13_8 Iz_11:13_9 Iz_11:13_10 Iz_11:13_11 Iz_11:13_12 Iz_11:13_13 Iz_11:13_14 Iz_11:13_15 Iz_11:13_16 Iz_11:13_17 Iz_11:13_18 Iz_11:13_19
Iz:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:14 καὶ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων θάλασσαν, ἅμα προνομεύσουσιν καὶ τοὺς ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ Ιδουμαίαν· καὶ ἐπὶ Μωαβ πρῶτον τὰς χεῖρας ἐπιβαλοῦσιν, οἱ δὲ υἱοὶ Αμμων πρῶτοι ὑπακούσονται.
Iz:11:14 And they shall fly in the ships of the Philistines: they shall at the same time spoil the sea, and them that come from the east, and Idumea: and they shall lay their hands on Moab first; but the children of Ammon shall first obey them. (Isaiah 11:14 Brenton)
Iz:11:14 Napadną na tyły Filistynów, ku morzu, i razem obrabują mieszkańców na wschodzie: na Edom i Moab rozciągną swą władzę, i Ammonici będą im poddani. (Iz 11:14 BT_4)
Iz:11:14 καὶ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων θάλασσαν, ἅμα προνομεύσουσιν καὶ τοὺς ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ Ιδουμαίαν· καὶ ἐπὶ Μωαβ πρῶτον τὰς χεῖρας ἐπιβαλοῦσιν, οἱ δὲ υἱοὶ Αμμων πρῶτοι ὑπακούσονται.
Iz:11:14 καί πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-); πετάννυμι [LXX] (-, -, -, -, -, πετασ·θ-) ἐν πλοῖον, -ου, τό ἀλλό·φυλος -ον θάλασσα, -ης, ἡ ἅμα   καί ὁ ἡ τό ἀπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί ἐπί   πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ πρῶτος -η -ον ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -)
Iz:11:14 I też, nawet, mianowicie By lecieć; by rozciągać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Statek Obcy Morze W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przedni; po pierwsze Ręka By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na zaś Syn Piasek Po pierwsze By być posłusznym
Iz:11:14 kai\ petasTE/sontai e)n ploi/ois a)llofu/lOn Ta/lassan, a(/ma pronomeu/sousin kai\ tou\s a)f’ E(li/ou a)natolO=n kai\ *idoumai/an· kai\ e)pi\ *mOab prO=ton ta\s CHei=ras e)pibalou=sin, oi( de\ ui(oi\ *ammOn prO=toi u(pakou/sontai.
Iz:11:14 kai petasTEsontai en ploiois allofylOn Talassan, hama pronomeususin kai tus af’ hEliu anatolOn kai idumaian· kai epi mOab prOton tas CHeiras epibalusin, hoi de hyioi ammOn prOtoi hypakusontai.
Iz:11:14 C VC_FPI3P P N2N_DPN A1B_GPN N1S_ASF D VF_FAI3P C RA_APM P N2_GSM N1_GPF C N1_ASF C P N_AS D RA_APF N3_APF VF2_FAI3P RA_NPM x N2_NPM N_GSM A1_NPMS VF_FMI3P
Iz:11:14 and also, even, namely to fly; to spread in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ship foreign sea at the same time ć and also, even, namely the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely Idumea [district of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć foremost; first the hand to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son sand first to obey
Iz:11:14 and they-will-be-FLY-ed; they-will-be-SPREAD-ed in/among/by (+dat) ships (dat) foreign ([Adj] gen) sea (acc) at the same time   and the (acc) away from (+gen) Elijah (gen); sun (gen) risig of the east dawns (gen) and Idumea (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   foremost; first (acc, nom|acc|voc) the (acc) hands (acc) they-will-PUT ONE'S Hand TO, going-to-PUT ONE'S Hand TO (fut ptcp) (dat), upon PUT ONE'S Hand TO-ing (dat) the (nom) Yet sons (nom|voc) sands (gen) first (nom|voc) they-will-be-OBEY-ed
Iz:11:14 Iz_11:14_1 Iz_11:14_2 Iz_11:14_3 Iz_11:14_4 Iz_11:14_5 Iz_11:14_6 Iz_11:14_7 Iz_11:14_8 Iz_11:14_9 Iz_11:14_10 Iz_11:14_11 Iz_11:14_12 Iz_11:14_13 Iz_11:14_14 Iz_11:14_15 Iz_11:14_16 Iz_11:14_17 Iz_11:14_18 Iz_11:14_19 Iz_11:14_20 Iz_11:14_21 Iz_11:14_22 Iz_11:14_23 Iz_11:14_24 Iz_11:14_25 Iz_11:14_26 Iz_11:14_27 Iz_11:14_28
Iz:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:15 καὶ ἐρημώσει κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ καὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασιν·
Iz:11:15 And the Lord shall make desolate the sea of Egypt; and he shall lay his hand on the river with a strong wind, and he shall smite the seven channels, so that men shall pass through it dry-shod. (Isaiah 11:15 Brenton)
Iz:11:15 A Pan osuszy odnogę Morza Egipskiego gwałtownym swym podmuchem i potrząśnie ręką na Rzekę, i rozdzieli ją na siedem odnóg, tak że ją przejść się da w sandałach. (Iz 11:15 BT_4)
Iz:11:15 καὶ ἐρημώσει κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ καὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασιν·
Iz:11:15 καί ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ πνεῦμα[τ], -ατος, τό βίαιος -α -ον καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἑπτά φάραγξ, -αγγος, ἡ ὥστε δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό
Iz:11:15 I też, nawet, mianowicie Spustoszenie; by leżeć odłogiem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Morze Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Dziki (potężny) I też, nawet, mianowicie By uderzać Siedem ??? Tak tamto By przechodzić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sandał
Iz:11:15 kai\ e)rEmO/sei ku/rios tE\n Ta/lassan *ai)gu/ptou kai\ e)pibalei= tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ to\n potamo\n pneu/mati biai/O| kai\ pata/Xei e(pta\ fa/raggas O(/ste diaporeu/esTai au)to\n e)n u(podE/masin·
Iz:11:15 kai erEmOsei kyrios tEn Talassan aigyptu kai epibalei tEn CHeira autu epi ton potamon pneumati biaiO kai pataXei hepta farangas hOste diaporeuesTai auton en hypodEmasin·
Iz:11:15 C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASF N1S_ASF N2_GSF C VF2_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM N3M_DSN A1A_DSM C VF_FAI3S M N3G_APF D V1_PMN RD_ASN P N3M_DPN
Iz:11:15 and also, even, namely devastation; to lay waste lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sea Egypt [country of] and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river spirit breath, spiritual utterance, wind fierce (mighty) and also, even, namely to smite seven ??? so that to pass through he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sandal
Iz:11:15 and devastation (dat); he/she/it-will-LAY-WASTE, you(sg)-will-be-LAY-ed-WASTE (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) sea (acc) Egypt (gen) and he/she/it-will-PUT ONE'S Hand TO, you(sg)-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed (classical) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) river (acc) spirit (dat) fierce ([Adj] dat) and he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) seven ???s (acc) so that to-be-being-PASS-ed-THROUGH him/it/same (acc) in/among/by (+dat) sandals (dat)
Iz:11:15 Iz_11:15_1 Iz_11:15_2 Iz_11:15_3 Iz_11:15_4 Iz_11:15_5 Iz_11:15_6 Iz_11:15_7 Iz_11:15_8 Iz_11:15_9 Iz_11:15_10 Iz_11:15_11 Iz_11:15_12 Iz_11:15_13 Iz_11:15_14 Iz_11:15_15 Iz_11:15_16 Iz_11:15_17 Iz_11:15_18 Iz_11:15_19 Iz_11:15_20 Iz_11:15_21 Iz_11:15_22 Iz_11:15_23 Iz_11:15_24 Iz_11:15_25
Iz:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:11:16 καὶ ἔσται δίοδος τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἔσται τῷ Ισραηλ ὡς ἡ ἡμέρα ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Iz:11:16 And there shall be a passage for my people that is left in Egypt: and it shall be to Israel as the day when he came forth out of the land of Egypt. (Isaiah 11:16 Brenton)
Iz:11:16 Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej. (Iz 11:16 BT_4)
Iz:11:16 καὶ ἔσται δίοδος τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἔσται τῷ Ισραηλ ὡς ἡμέρα ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Iz:11:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαός, -οῦ, ὁ ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτε ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Iz:11:16 I też, nawet, mianowicie By być By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ja Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By być Izrael Jak/jak Dzień Kiedy By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Iz:11:16 kai\ e)/stai di/odos tO=| kataleifTe/nti mou laO=| e)n *ai)gu/ptO|, kai\ e)/stai tO=| *israEl O(s E( E(me/ra o(/te e)XE=lTen e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Iz:11:16 kai estai diodos tO kataleifTenti mu laO en aigyptO, kai estai tO israEl hOs hE hEmera hote eXElTen ek gEs aigyptu.
Iz:11:16 C VF_FMI3S N2_NSF RA_DSM VV_APPDSM RP_GS N2_DSM P N2_DSF C VF_FMI3S RA_DSM N_DSM D RA_NSF N1A_NSF D VBI_AAI3S P N1_GSF N2_GSF
Iz:11:16 and also, even, namely to be ć the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up I people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely to be the Israel as/like the day when to come out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Iz:11:16 and he/she/it-will-be   the (dat) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (dat) me (gen) people (dat) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and he/she/it-will-be the (dat) Israel (indecl) as/like the (nom) day (nom|voc) when he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Iz:11:16 Iz_11:16_1 Iz_11:16_2 Iz_11:16_3 Iz_11:16_4 Iz_11:16_5 Iz_11:16_6 Iz_11:16_7 Iz_11:16_8 Iz_11:16_9 Iz_11:16_10 Iz_11:16_11 Iz_11:16_12 Iz_11:16_13 Iz_11:16_14 Iz_11:16_15 Iz_11:16_16 Iz_11:16_17 Iz_11:16_18 Iz_11:16_19 Iz_11:16_20 Iz_11:16_21
Iz:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x