Iz:12:1 καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Εὐλογήσω σε, κύριε, διότι ὠργίσθης μοι καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου καὶ ἠλέησάς με.
Iz:12:1 And in that day thou shalt say, I will bless thee, O Lord; for thou wast angry with me, but thou hast turned aside thy wrath, and hast pitied me. (Isaiah 12:1 Brenton)
Iz:12:1 Ty powiesz w owym dniu: Wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mię! (Iz 12:1 BT_4)
Iz:12:1 Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Εὐλογήσω σε, κύριε, διότι ὠργίσθης μοι καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου καὶ ἠλέησάς με.
Iz:12:1 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ότι ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:12:1 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu tego: Tamto By robić zły Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ja
Iz:12:1 *kai\ e)rei=s e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| *eu)logE/sO se, ku/rie, dio/ti O)rgi/sTEs moi kai\ a)pe/strePSas to\n Tumo/n sou kai\ E)le/Esa/s me.
Iz:12:1 kai ereis en tE hEmera ekeinE eulogEsO se, kyrie, dioti OrgisTEs moi kai apestrePSas ton Tymon su kai EleEsas me.
Iz:12:1 C VF2_FAI2S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI1S RP_AS N2_VSM C VSI_API2S RP_DS C VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AAI2S RP_AS
Iz:12:1 and also, even, namely strife; to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of this: that to make angry I and also, even, namely to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) and also, even, namely to show mercy I
Iz:12:1 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because of this: that you(sg)-were-MAKE-ed-ANGRY me (dat) and you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-SHOW-ed-MERCY me (acc)
Iz:12:1 Iz_12:1_1 Iz_12:1_2 Iz_12:1_3 Iz_12:1_4 Iz_12:1_5 Iz_12:1_6 Iz_12:1_7 Iz_12:1_8 Iz_12:1_9 Iz_12:1_10 Iz_12:1_11 Iz_12:1_12 Iz_12:1_13 Iz_12:1_14 Iz_12:1_15 Iz_12:1_16 Iz_12:1_17 Iz_12:1_18 Iz_12:1_19 Iz_12:1_20
Iz:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:12:2 ἰδοὺ ὁ θεός μου σωτήρ μου κύριος, πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ καὶ σωθήσομαι ἐν αὐτῷ καὶ οὐ φοβηθήσομαι, διότι ἡ δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσίς μου κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.
Iz:12:2 Behold, my God is my Saviour; I will trust in him, and not be afraid: for the Lord is my glory and my praise, and is become my salvation. (Isaiah 12:2 Brenton)
Iz:12:2 Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! (Iz 12:2 BT_4)
Iz:12:2 ἰδοὺ θεός μου σωτήρ μου κύριος, πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ καὶ σωθήσομαι ἐν αὐτῷ καὶ οὐ φοβηθήσομαι, διότι δόξα μου καὶ αἴνεσίς μου κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.
Iz:12:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δι·ότι ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ
Iz:12:2 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Ja Zbawiciela wybawca Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się Z powodu tego: Tamto Sławy/wzbudzanie grozy Ja I też, nawet, mianowicie Chwal chwały Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie
Iz:12:2 i)dou\ o( Teo/s mou sOtE/r mou ku/rios, pepoiTO\s e)/somai e)p’ au)tO=| kai\ sOTE/somai e)n au)tO=| kai\ ou) fobETE/somai, dio/ti E( do/Xa mou kai\ E( ai)/nesi/s mou ku/rios kai\ e)ge/neto/ moi ei)s sOtEri/an.
Iz:12:2 idu ho Teos mu sOtEr mu kyrios, pepoiTOs esomai ep’ autO kai sOTEsomai en autO kai u fobETEsomai, dioti hE doXa mu kai hE ainesis mu kyrios kai egeneto moi eis sOtErian.
Iz:12:2 I RA_NSM N2_NSM RP_GS N3_NSM RP_GS N2_NSM VX_XAPNSM VF_FMI1S P RD_DSM C VC_FPI1S P RD_DSM C D VC_FPI1S C RA_NSF N1S_NSF RP_GS C RA_NSF N3I_NSF RP_GS N2_NSM C VBI_AMI3S RP_DS P N1A_ASF
Iz:12:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] I Savior rescuer I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear because of this: that the glory/awesomeness I and also, even, namely the praise of praise I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to become become, happen I into (+acc) salvation/deliverance
Iz:12:2 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) god (nom) me (gen) Savior (nom|voc) me (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) I-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and I-will-be-SAVE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and not I-will-be-FEAR-ed because of this: that the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) and the (nom) praise (nom) me (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) into (+acc) salvation/deliverance (acc)
Iz:12:2 Iz_12:2_1 Iz_12:2_2 Iz_12:2_3 Iz_12:2_4 Iz_12:2_5 Iz_12:2_6 Iz_12:2_7 Iz_12:2_8 Iz_12:2_9 Iz_12:2_10 Iz_12:2_11 Iz_12:2_12 Iz_12:2_13 Iz_12:2_14 Iz_12:2_15 Iz_12:2_16 Iz_12:2_17 Iz_12:2_18 Iz_12:2_19 Iz_12:2_20 Iz_12:2_21 Iz_12:2_22 Iz_12:2_23 Iz_12:2_24 Iz_12:2_25 Iz_12:2_26 Iz_12:2_27 Iz_12:2_28 Iz_12:2_29 Iz_12:2_30 Iz_12:2_31 Iz_12:2_32
Iz:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:12:3 καὶ ἀντλήσετε ὕδωρ μετ’ εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου.
Iz:12:3 Draw ye therefore water with joy out of the wells of salvation. (Isaiah 12:3 Brenton)
Iz:12:3 Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. (Iz 12:3 BT_4)
Iz:12:3 καὶ ἀντλήσετε ὕδωρ μετ’ εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου.
Iz:12:3 καί ἀντλέω (αντλ(ε)-, αντλη·σ-, αντλη·σ-, ηντλη·κ-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον
Iz:12:3 I też, nawet, mianowicie By ciągnąć Woda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wiosna {Sprężyna} Oszczędność
Iz:12:3 kai\ a)ntlE/sete u(/dOr met’ eu)frosu/nEs e)k tO=n pEgO=n tou= sOtEri/ou.
Iz:12:3 kai antlEsete hydOr met’ eufrosynEs ek tOn pEgOn tu sOtEriu.
Iz:12:3 C VA_AAD2P N3_NSN P N1_GSF P RA_GPF N1_GPF RA_GSN N2N_GSN
Iz:12:3 and also, even, namely to draw water after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness out of (+gen) ἐξ before vowels the spring the saving
Iz:12:3 and you(pl)-will-DRAW water (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) out of (+gen) the (gen) springs (gen) the (gen) saving ([Adj] gen)
Iz:12:3 Iz_12:3_1 Iz_12:3_2 Iz_12:3_3 Iz_12:3_4 Iz_12:3_5 Iz_12:3_6 Iz_12:3_7 Iz_12:3_8 Iz_12:3_9 Iz_12:3_10
Iz:12:3 x x x x x x x x x x
Iz:12:4 καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ὑμνεῖτε κύριον, βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔνδοξα αὐτοῦ, μιμνῄσκεσθε ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Iz:12:4 And in that day thou shalt say, sing to the Lord, call aloud upon his name, proclaim his glorious deeds among the Gentiles; make mention that his name is exalted. (Isaiah 12:4 Brenton)
Iz:12:4 Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego! (Iz 12:4 BT_4)
Iz:12:4 καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ὑμνεῖτε κύριον, βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔνδοξα αὐτοῦ, μιμνῄσκεσθε ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Iz:12:4 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον αὐτός αὐτή αὐτό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:12:4 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By wysławiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ryczeć Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Sławny sławny, sławny On/ona/to/to samo By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto By podnosić/ustalony wysoko Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Iz:12:4 kai\ e)rei=s e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| *(umnei=te ku/rion, boa=te to\ o)/noma au)tou=, a)naggei/late e)n toi=s e)/Tnesin ta\ e)/ndoXa au)tou=, mimnE/|skesTe o(/ti u(PSO/TE to\ o)/noma au)tou=.
Iz:12:4 kai ereis en tE hEmera ekeinE ymneite kyrion, boate to onoma autu, anangeilate en tois eTnesin ta endoXa autu, mimnEskesTe hoti hyPSOTE to onoma autu.
Iz:12:4 C VF2_FAI2S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V2_PAD2P N2_ASM V3_PAD2P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VA_AAD2P P RA_DPN N3E_DPN RA_APN A1B_APN RD_GSM V1_PMD2P C VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM
Iz:12:4 and also, even, namely strife; to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to hymn lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bellow the name with regard to he/she/it/same to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the glorious illustrious, renowned he/she/it/same to remember/become mindful of because/that to elevate/set high the name with regard to he/she/it/same
Iz:12:4 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) you(pl)-are-HYMN-ing, be-you(pl)-HYMN-ing!, you(pl)-were-HYMN-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-are-BELLOW-ing, be-you(pl)-BELLOW-ing!, you(pl)-should-be-BELLOW-ing the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (nom|acc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) you(pl)-are-being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF, be-you(pl)-being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Iz:12:4 Iz_12:4_1 Iz_12:4_2 Iz_12:4_3 Iz_12:4_4 Iz_12:4_5 Iz_12:4_6 Iz_12:4_7 Iz_12:4_8 Iz_12:4_9 Iz_12:4_10 Iz_12:4_11 Iz_12:4_12 Iz_12:4_13 Iz_12:4_14 Iz_12:4_15 Iz_12:4_16 Iz_12:4_17 Iz_12:4_18 Iz_12:4_19 Iz_12:4_20 Iz_12:4_21 Iz_12:4_22 Iz_12:4_23 Iz_12:4_24 Iz_12:4_25
Iz:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:12:5 ὑμνήσατε τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν· ἀναγγείλατε ταῦτα ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Iz:12:5 Sing praise to the name of the Lord; for he has done great things: declare this in all the earth. (Isaiah 12:5 Brenton)
Iz:12:5 Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy! Niech to będzie wiadome po całej ziemi! (Iz 12:5 BT_4)
Iz:12:5 ὑμνήσατε τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν· ἀναγγείλατε ταῦτα ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Iz:12:5 ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὑψηλός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:12:5 By wysławiać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Podniesiony By czynić/rób By ogłaszać ogłaszaj, informuj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Iz:12:5 u(mnE/sate to\ o)/noma kuri/ou, o(/ti u(PSEla\ e)poi/Esen· a)naggei/late tau=ta e)n pa/sE| tE=| gE=|.
Iz:12:5 hymnEsate to onoma kyriu, hoti hyPSEla epoiEsen· anangeilate tauta en pasE tE gE.
Iz:12:5 VA_AAD2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C A1_APN VAI_AAI3S VA_AAD2P RD_APN P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF
Iz:12:5 to hymn the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that elevated to do/make to proclaim proclaim, report this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Iz:12:5 you(pl)-HYMN-ed, do-HYMN-you(pl)! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that elevated ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed do-PROCLAIM-you(pl)! these (nom|acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat)
Iz:12:5 Iz_12:5_1 Iz_12:5_2 Iz_12:5_3 Iz_12:5_4 Iz_12:5_5 Iz_12:5_6 Iz_12:5_7 Iz_12:5_8 Iz_12:5_9 Iz_12:5_10 Iz_12:5_11 Iz_12:5_12 Iz_12:5_13
Iz:12:5 x x x x x x x x x x x x x
Iz:12:6 ἀγαλλιᾶσθε καὶ εὐφραίνεσθε, οἱ κατοικοῦντες Σιων, ὅτι ὑψώθη ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Iz:12:6 Exalt and rejoice, ye that dwell in Sion: for the Holy One of Israel is exalted in the midst of her. (Isaiah 12:6 Brenton)
Iz:12:6 Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!» (Iz 12:6 BT_4)
Iz:12:6 ἀγαλλιᾶσθε καὶ εὐφραίνεσθε, οἱ κατοικοῦντες Σιων, ὅτι ὑψώθη ἅγιος τοῦ Ισραηλ ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Iz:12:6 ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Σιών, ἡ ὅτι ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:12:6 By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Syjon Ponieważ/tamto By podnosić/ustalony wysoko Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Iz:12:6 a)gallia=sTe kai\ eu)frai/nesTe, oi( katoikou=ntes *siOn, o(/ti u(PSO/TE o( a(/gios tou= *israEl e)n me/sO| au)tE=s.
Iz:12:6 agalliasTe kai eufrainesTe, hoi katoikuntes siOn, hoti hyPSOTE ho hagios tu israEl en mesO autEs.
Iz:12:6 VS_AMD2P C V1_PMD2P RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF C VCI_API3S RA_NSM A1A_NSM RA_GSM N_GSM P A1_DSN RD_GSF
Iz:12:6 to exult (glad, great joy) and also, even, namely to celebrate/be merry the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Zion because/that to elevate/set high the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Iz:12:6 you(pl)-are-being-EXULT-ed, be-you(pl)-being-EXULT-ed!, you(pl)-should-be-being-EXULT-ed and you(pl)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, be-you(pl)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(pl)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Zion (indecl) because/that he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) holy ([Adj] nom) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Iz:12:6 Iz_12:6_1 Iz_12:6_2 Iz_12:6_3 Iz_12:6_4 Iz_12:6_5 Iz_12:6_6 Iz_12:6_7 Iz_12:6_8 Iz_12:6_9 Iz_12:6_10 Iz_12:6_11 Iz_12:6_12 Iz_12:6_13 Iz_12:6_14 Iz_12:6_15
Iz:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x