Iz:10:1 οὐαὶ τοῖς γράφουσιν πονηρίαν· γράφοντες γὰρ πονηρίαν γράφουσιν
Iz:10:1 Woe to them that write wickedness; for when they write they do write wickedness, (Isaiah 10:1 Brenton)
Iz:10:1 Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, (Iz 10:1 BT_4)
Iz:10:1 οὐαὶ τοῖς γράφουσιν πονηρίαν· γράφοντες γὰρ πονηρίαν γράφουσιν
Iz:10:1 οὐαί ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πονηρία, -ας, ἡ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) γάρ πονηρία, -ας, ἡ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
Iz:10:1 Nieszczęście By pisać Bezeceństwo By pisać Dla odtąd, jak Bezeceństwo By pisać
Iz:10:1 ou)ai\ toi=s gra/fousin ponEri/an· gra/fontes ga\r ponEri/an gra/fousin
Iz:10:1 uai tois grafusin ponErian· grafontes gar ponErian grafusin
Iz:10:1 I RA_DPM V1_PAPDPM N1A_ASF V1_PAPNPM x N1A_ASF V1_PAPDPM
Iz:10:1 woe the to write wickedness to write for since, as wickedness to write
Iz:10:1 woe the (dat) they-are-WRITE-ing, while WRITE-ing (dat) wickedness (acc) while WRITE-ing (nom|voc) for wickedness (acc) they-are-WRITE-ing, while WRITE-ing (dat)
Iz:10:1 Iz_10:1_1 Iz_10:1_2 Iz_10:1_3 Iz_10:1_4 Iz_10:1_5 Iz_10:1_6 Iz_10:1_7 Iz_10:1_8
Iz:10:1 x x x x x x x x
Iz:10:2 ἐκκλίνοντες κρίσιν πτωχῶν, ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων τοῦ λαοῦ μου ὥστε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς ἁρπαγὴν καὶ ὀρφανὸν εἰς προνομήν.
Iz:10:2 perverting the cause of the poor, violently wresting the judgment of the needy ones of my people, that the widow may be a prey to them, and the orphan a spoil. (Isaiah 10:2 Brenton)
Iz:10:2 aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty! (Iz 10:2 BT_4)
Iz:10:2 ἐκκλίνοντες κρίσιν πτωχῶν, ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων τοῦ λαοῦ μου ὥστε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς ἁρπαγὴν καὶ ὀρφανὸν εἰς προνομήν.
Iz:10:2 ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ πτωχός -ή -όν ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) κρίμα[τ], -ατος, τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥστε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό χήρα, -ας, ἡ εἰς[1] ἁρπαγή, -ῆς, ἡ καί ὀρφανός -ή -όν εἰς[1]  
Iz:10:2 By cofać się/unikaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Biedny By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Biedna osoba Ludzie Ja Tak tamto By być On/ona/to/to samo Wdowa Do (+przyspieszenie) Uprawiaj grabież (wymuszanie, szukając łupu, psując się) I też, nawet, mianowicie Osierocony Do (+przyspieszenie)
Iz:10:2 e)kkli/nontes kri/sin ptOCHO=n, a(rpa/DZontes kri/ma penE/tOn tou= laou= mou O(/ste ei)=nai au)toi=s CHE/ran ei)s a(rpagE\n kai\ o)rfano\n ei)s pronomE/n.
Iz:10:2 ekklinontes krisin ptOCHOn, harpaDZontes krima penEtOn tu lau mu hOste einai autois CHEran eis harpagEn kai orfanon eis pronomEn.
Iz:10:2 V1_PAPNPM N3I_ASF N2_GPM V1_PAPNPM N3M_ASN N3T_GPM RA_GSM N2_GSM RP_GS C V9_PAN RD_DPM N1A_ASF P N1_ASF C A1_ASM P N1_ASF
Iz:10:2 to recoil/avoid judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit poor to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation poor person the people I so that to be he/she/it/same widow into (+acc) plunder (extortion, ravening, spoiling) and also, even, namely orphaned into (+acc) ć
Iz:10:2 while RECOIL/AVOID-ing (nom|voc) judgment (acc) poor ([Adj] gen) while SNATCH-ing (nom|voc) sentence (nom|acc|voc) poor (gen) the (gen) people (gen) me (gen) so that to-be them/same (dat) widow (acc) into (+acc) plunder (acc) and orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)  
Iz:10:2 Iz_10:2_1 Iz_10:2_2 Iz_10:2_3 Iz_10:2_4 Iz_10:2_5 Iz_10:2_6 Iz_10:2_7 Iz_10:2_8 Iz_10:2_9 Iz_10:2_10 Iz_10:2_11 Iz_10:2_12 Iz_10:2_13 Iz_10:2_14 Iz_10:2_15 Iz_10:2_16 Iz_10:2_17 Iz_10:2_18 Iz_10:2_19
Iz:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:3 καὶ τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπισκοπῆς; ἡ γὰρ θλῖψις ὑμῖν πόρρωθεν ἥξει· καὶ πρὸς τίνα καταφεύξεσθε τοῦ βοηθηθῆναι; καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν
Iz:10:3 And what will they do in the day of visitation? for affliction shall come to you from afar: and to whom will ye flee for help? and where will ye leave your glory, (Isaiah 10:3 Brenton)
Iz:10:3 Lecz co zrobicie w dzień kary, kiedy zagłada nadejdzie z dala? Do kogo się uciekniecie o pomoc, i gdzie zostawicie wasze bogactwa? (Iz 10:3 BT_4)
Iz:10:3 καὶ τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπισκοπῆς; γὰρ θλῖψις ὑμῖν πόρρωθεν ἥξει· καὶ πρὸς τίνα καταφεύξεσθε τοῦ βοηθηθῆναι; καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν
Iz:10:3 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γάρ θλῖψις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πόρρω·θεν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί πρός τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) καί ποῦ[1] κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:10:3 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Przeoczenie [nadzorowanie] Dla odtąd, jak Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ty ??? By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do na dół uciekaj By pomagać I też, nawet, mianowicie Gdzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty
Iz:10:3 kai\ ti/ poiE/sousin e)n tE=| E(me/ra| tE=s e)piskopE=s; E( ga\r Tli=PSis u(mi=n po/rrOTen E(/Xei· kai\ pro\s ti/na katafeu/XesTe tou= boETETE=nai; kai\ pou= katalei/PSete tE\n do/Xan u(mO=n
Iz:10:3 kai ti poiEsusin en tE hEmera tEs episkopEs; hE gar TliPSis hymin porrOTen hEXei· kai pros tina katafeuXesTe tu boETETEnai; kai pu kataleiPSete tEn doXan hymOn
Iz:10:3 C RI_ASN VF_FAI3P P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1_GSF RA_NSF x N3I_NSF RP_DP D VF_FAI3S C P RI_ASN VF_FMI2P RA_GSM VC_APN C D VF_FAI2P RA_ASF N1S_ASF RP_GP
Iz:10:3 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the oversight [overseeing] the for since, as squeezing adversity, trial, trouble, difficulty you ??? to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to down-flee the to help and also, even, namely where to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you
Iz:10:3 and who/what/why (nom|acc) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) oversight (gen) the (nom) for squeezing (nom) you(pl) (dat) ??? he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and toward (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(pl)-will-be-DOWN-FLEE-ed the (gen) to-be-HELP-ed and where you(pl)-will-LEAVE-BEHIND the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Iz:10:3 Iz_10:3_1 Iz_10:3_2 Iz_10:3_3 Iz_10:3_4 Iz_10:3_5 Iz_10:3_6 Iz_10:3_7 Iz_10:3_8 Iz_10:3_9 Iz_10:3_10 Iz_10:3_11 Iz_10:3_12 Iz_10:3_13 Iz_10:3_14 Iz_10:3_15 Iz_10:3_16 Iz_10:3_17 Iz_10:3_18 Iz_10:3_19 Iz_10:3_20 Iz_10:3_21 Iz_10:3_22 Iz_10:3_23 Iz_10:3_24 Iz_10:3_25 Iz_10:3_26
Iz:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:4 τοῦ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς ἐπαγωγήν; ἐπὶ πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός, ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή.
Iz:10:4 that ye may not fall into captivity? For all this his wrath is not turned away, but his hand is yet exalted. (Isaiah 10:4 Brenton)
Iz:10:4 Nic, tylko skulić się wam pomiędzy jeńcami albo paść wśród pomordowanych. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego - nadal wyciągnięta. (Iz 10:4 BT_4)
Iz:10:4 τοῦ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς ἐπαγωγήν; ἐπὶ πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη θυμός, ἀλλ’ ἔτι χεὶρ ὑψηλή.
Iz:10:4 ὁ ἡ τό μή ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1]   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἀλλά ἔτι ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὑψηλός -ή -όν
Iz:10:4 Nie By spadać Do (+przyspieszenie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ale Jeszcze/jeszcze Ręka Podniesiony
Iz:10:4 tou= mE\ e)mpesei=n ei)s e)pagOgE/n; e)pi\ pa=si tou/tois ou)k a)pestra/fE o( Tumo/s, a)ll’ e)/ti E( CHei\r u(PSElE/.
Iz:10:4 tu mE empesein eis epagOgEn; epi pasi tutois uk apestrafE ho Tymos, all’ eti hE CHeir hyPSElE.
Iz:10:4 RA_GSN D VB_AAN P N1_ASF P A3_DPM RD_DPM D VDI_API3S RA_NSM N2_NSM C D RA_NSF N3_NSF A1_NSF
Iz:10:4 the not to fall into (+acc) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. but yet/still the hand elevated
Iz:10:4 the (gen) not to-will-FALL, to-FALL into (+acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) these (dat) not he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) wrath (nom) but yet/still the (nom) hand (nom|voc) elevated ([Adj] nom|voc)
Iz:10:4 Iz_10:4_1 Iz_10:4_2 Iz_10:4_3 Iz_10:4_4 Iz_10:4_5 Iz_10:4_6 Iz_10:4_7 Iz_10:4_8 Iz_10:4_9 Iz_10:4_10 Iz_10:4_11 Iz_10:4_12 Iz_10:4_13 Iz_10:4_14 Iz_10:4_15 Iz_10:4_16 Iz_10:4_17
Iz:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:5 Οὐαὶ Ἀσσυρίοις· ἡ ῥάβδος τοῦ θυμοῦ μου καὶ ὀργῆς ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Iz:10:5 Woe to the Assyrians; the rod of my wrath, and anger are in their hands. (Isaiah 10:5 Brenton)
Iz:10:5 Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości! (Iz 10:5 BT_4)
Iz:10:5 Οὐαὶ Ἀσσυρίοις· ῥάβδος τοῦ θυμοῦ μου καὶ ὀργῆς ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Iz:10:5 οὐαί   ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:10:5 Nieszczęście Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Iz:10:5 *ou)ai\ *)assuri/ois· E( r(a/bdos tou= Tumou= mou kai\ o)rgE=s e)stin e)n tai=s CHersi\n au)tO=n.
Iz:10:5 uai assyriois· hE rabdos tu Tymu mu kai orgEs estin en tais CHersin autOn.
Iz:10:5 I N2_DPM RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM RP_GS C N1_GSF V9_PAI3S P RA_DPF N3_DPF RD_GPM
Iz:10:5 woe ć the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I and also, even, namely wrath fume, anger, rage to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Iz:10:5 woe   the (nom) hooked staff (nom) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) and wrath (gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen)
Iz:10:5 Iz_10:5_1 Iz_10:5_2 Iz_10:5_3 Iz_10:5_4 Iz_10:5_5 Iz_10:5_6 Iz_10:5_7 Iz_10:5_8 Iz_10:5_9 Iz_10:5_10 Iz_10:5_11 Iz_10:5_12 Iz_10:5_13 Iz_10:5_14
Iz:10:5 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:6 τὴν ὀργήν μου εἰς ἔθνος ἄνομον ἀποστελῶ καὶ τῷ ἐμῷ λαῷ συντάξω ποιῆσαι σκῦλα καὶ προνομὴν καὶ καταπατεῖν τὰς πόλεις καὶ θεῖναι αὐτὰς εἰς κονιορτόν.
Iz:10:6 I will send my wrath against a sinful nation, and I will charge my people to take plunder and spoil, and to trample the cities, and to make them dust. (Isaiah 10:6 Brenton)
Iz:10:6 Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu, aby lud, na który się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. (Iz 10:6 BT_4)
Iz:10:6 τὴν ὀργήν μου εἰς ἔθνος ἄνομον ἀποστελῶ καὶ τῷ ἐμῷ λαῷ συντάξω ποιῆσαι σκῦλα καὶ προνομὴν καὶ καταπατεῖν τὰς πόλεις καὶ θεῖναι αὐτὰς εἰς κονιορτόν.
Iz:10:6 ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἄ·νομος -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν λαός, -οῦ, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σκῦλον, -ου, τό καί   καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κονιορτός, -οῦ, ὁ
Iz:10:6 Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Na zewnątrz prawa zamawiać I też, nawet, mianowicie Mój/mój Ludzie Do ??? By czynić/rób Łup I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Miasto I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Proch
Iz:10:6 tE\n o)rgE/n mou ei)s e)/Tnos a)/nomon a)postelO= kai\ tO=| e)mO=| laO=| sunta/XO poiE=sai sku=la kai\ pronomE\n kai\ katapatei=n ta\s po/leis kai\ Tei=nai au)ta\s ei)s koniorto/n.
Iz:10:6 tEn orgEn mu eis eTnos anomon apostelO kai tO emO laO syntaXO poiEsai skyla kai pronomEn kai katapatein tas poleis kai Teinai autas eis koniorton.
Iz:10:6 RA_ASF N1_ASF RP_GS P N3E_ASN A1B_ASN VF2_FAI1S C RA_DSM A1_DSM N2_DSM VF_FAI1S VA_AAN N2N_APN C N1_ASF C V2_PAN RA_APF N3I_APF C VE_AAN RD_APF P N2_ASM
Iz:10:6 the wrath fume, anger, rage I into (+acc) nation [see ethnic] outside the law to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely the my/mine people to ??? to do/make spoil and also, even, namely ć and also, even, namely to trample/tread the city and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) dust
Iz:10:6 the (acc) wrath (acc) me (gen) into (+acc) nation (nom|acc|voc) outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-ORDER FORTH and the (dat) my/mine (dat) people (dat) I-will-???, I-should-??? to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) spoils (nom|acc|voc) and   and to-be-TRAMPLE/TREAD-ing the (acc) cities (acc, nom|voc) and to-PLACE them/same (acc) into (+acc) dust (acc)
Iz:10:6 Iz_10:6_1 Iz_10:6_2 Iz_10:6_3 Iz_10:6_4 Iz_10:6_5 Iz_10:6_6 Iz_10:6_7 Iz_10:6_8 Iz_10:6_9 Iz_10:6_10 Iz_10:6_11 Iz_10:6_12 Iz_10:6_13 Iz_10:6_14 Iz_10:6_15 Iz_10:6_16 Iz_10:6_17 Iz_10:6_18 Iz_10:6_19 Iz_10:6_20 Iz_10:6_21 Iz_10:6_22 Iz_10:6_23 Iz_10:6_24 Iz_10:6_25
Iz:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:7 αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεθυμήθη καὶ τῇ ψυχῇ οὐχ οὕτως λελόγισται, ἀλλὰ ἀπαλλάξει ὁ νοῦς αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔθνη ἐξολεθρεῦσαι οὐκ ὀλίγα.
Iz:10:7 But he meant not thus, neither did he devise thus in his soul: but his mind shall change, and that to destroy nations not a few. (Isaiah 10:7 Brenton)
Iz:10:7 Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało: bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. (Iz 10:7 BT_4)
Iz:10:7 αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεθυμήθη καὶ τῇ ψυχῇ οὐχ οὕτως λελόγισται, ἀλλὰ ἀπαλλάξει νοῦς αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔθνη ἐξολεθρεῦσαι οὐκ ὀλίγα.
Iz:10:7 αὐτός αὐτή αὐτό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) καί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἀλλά ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀλίγος -η -ον
Iz:10:7 On/ona/to/to samo zaś ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Ale By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Umysł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację ??? Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię]
Iz:10:7 au)to\s de\ ou)CH ou(/tOs e)neTumE/TE kai\ tE=| PSuCHE=| ou)CH ou(/tOs lelo/gistai, a)lla\ a)palla/Xei o( nou=s au)tou= kai\ tou= e)/TnE e)XoleTreu=sai ou)k o)li/ga.
Iz:10:7 autos de uCH hutOs eneTymETE kai tE PSyCHE uCH hutOs lelogistai, alla apallaXei ho nus autu kai tu eTnE eXoleTreusai uk oliga.
Iz:10:7 RD_NSM x D D VCI_API3S C RA_DSF N1_DSF D D VX_XMN C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM C RA_GSN N3E_APN VA_AAN D A1_APN
Iz:10:7 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). and also, even, namely the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks but to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. the mind he/she/it/same and also, even, namely the nation [see ethnic] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination οὐχ before rough breathing little [see oligarchy]
Iz:10:7 he/it/same (nom) Yet not thusly/like this he/she/it-was-PONDER-ed and the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed not thusly/like this he/she/it-has-been-LOGICALLY SPEAK-ed but he/she/it-will-RELIEVE, you(sg)-will-be-RELIEVE-ed (classical) the (nom) mind (nom) him/it/same (gen) and the (gen) nations (nom|acc|voc) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) not few (nom|acc|voc)
Iz:10:7 Iz_10:7_1 Iz_10:7_2 Iz_10:7_3 Iz_10:7_4 Iz_10:7_5 Iz_10:7_6 Iz_10:7_7 Iz_10:7_8 Iz_10:7_9 Iz_10:7_10 Iz_10:7_11 Iz_10:7_12 Iz_10:7_13 Iz_10:7_14 Iz_10:7_15 Iz_10:7_16 Iz_10:7_17 Iz_10:7_18 Iz_10:7_19 Iz_10:7_20 Iz_10:7_21 Iz_10:7_22
Iz:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:8 καὶ ἐὰν εἴπωσιν αὐτῷ Σὺ μόνος εἶ ἄρχων,
Iz:10:8 And if they should say to him, Thou alone art ruler; (Isaiah 10:8 Brenton)
Iz:10:8 Albowiem powie: «Czyż moi dowódcy nie równają się królom? (Iz 10:8 BT_4)
Iz:10:8 καὶ ἐὰν εἴπωσιν αὐτῷ Σὺ μόνος εἶ ἄρχων,
Iz:10:8 καί ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μόνος -η -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Iz:10:8 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ty Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By iść; by być Władca; początek; by zaczynać się
Iz:10:8 kai\ e)a\n ei)/pOsin au)tO=| *su\ mo/nos ei)= a)/rCHOn,
Iz:10:8 kai ean eipOsin autO sy monos ei arCHOn,
Iz:10:8 C C VB_AAS3P RD_DSM RP_NS A1_NSM V9_PAI2S N3_NSM
Iz:10:8 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell he/she/it/same you sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to go; to be ruler; beginning; to begin
Iz:10:8 and if-ever they-should-SAY/TELL him/it/same (dat) you(sg) (nom) sole ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)
Iz:10:8 Iz_10:8_1 Iz_10:8_2 Iz_10:8_3 Iz_10:8_4 Iz_10:8_5 Iz_10:8_6 Iz_10:8_7 Iz_10:8_8
Iz:10:8 x x x x x x x x
Iz:10:9 καὶ ἐρεῖ Οὐκ ἔλαβον τὴν χώραν τὴν ἐπάνω Βαβυλῶνος καὶ Χαλαννη, οὗ ὁ πύργος ᾠκοδομήθη; καὶ ἔλαβον Ἀραβίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ Σαμάρειαν·
Iz:10:9 then shall he say, Have I not taken the country above Babylon and Chalanes, where the tower was built? and have I not taken Arabia, and Damascus, and Samaria? (Isaiah 10:9 Brenton)
Iz:10:9 Czyż Kalno nie jest podobne do Karkemisz? Czyż nie jest Chamat podobne do Arpad albo Samaria podobna do Damaszku? (Iz 10:9 BT_4)
Iz:10:9 καὶ ἐρεῖ Οὐκ ἔλαβον τὴν χώραν τὴν ἐπάνω Βαβυλῶνος καὶ Χαλαννη, οὗ πύργος ᾠκοδομήθη; καὶ ἔλαβον Ἀραβίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ Σαμάρειαν·
Iz:10:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐπ·άνω Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀραβία, -ας, ἡ καί Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί Σαμάρεια, -ας, ἡ
Iz:10:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Wyższy przedtem, na górze Babilon I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Wieża By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Arabia I też, nawet, mianowicie Damaszek I też, nawet, mianowicie Samaria [okolica z]
Iz:10:9 kai\ e)rei= *ou)k e)/labon tE\n CHO/ran tE\n e)pa/nO *babulO=nos kai\ *CHalannE, ou(= o( pu/rgos O)|kodomE/TE; kai\ e)/labon *)arabi/an kai\ *damasko\n kai\ *sama/reian·
Iz:10:9 kai erei uk elabon tEn CHOran tEn epanO babylOnos kai CHalannE, hu ho pyrgos OkodomETE; kai elabon arabian kai damaskon kai samareian·
Iz:10:9 C VF2_FAI3S D VBI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF D N3W_GSF C N1_GSM D RA_NSM N2_NSM VCI_API3S C VBI_AAI1S N1_AS C N2_ASM C N1_ASF
Iz:10:9 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the region realm (clίme); land, country, territory, tract the upper before, overhead Babylon and also, even, namely ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the tower to build/edify and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Arabia and also, even, namely Damascus and also, even, namely Samaria [region of]
Iz:10:9 and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) not I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) region (acc) the (acc) upper Babylon (gen) and   where; who/whom/which (gen) the (nom) tower (nom) he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed Arabia (acc) and Damascus (acc) and Samaria (acc)
Iz:10:9 Iz_10:9_1 Iz_10:9_2 Iz_10:9_3 Iz_10:9_4 Iz_10:9_5 Iz_10:9_6 Iz_10:9_7 Iz_10:9_8 Iz_10:9_9 Iz_10:9_10 Iz_10:9_11 Iz_10:9_12 Iz_10:9_13 Iz_10:9_14 Iz_10:9_15 Iz_10:9_16 Iz_10:9_17 Iz_10:9_18 Iz_10:9_19 Iz_10:9_20 Iz_10:9_21 Iz_10:9_22
Iz:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:10 ὃν τρόπον ταύτας ἔλαβον ἐν τῇ χειρί μου, καὶ πάσας τὰς ἀρχὰς λήμψομαι. ὀλολύξατε, τὰ γλυπτὰ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν Σαμαρείᾳ·
Iz:10:10 As I have taken them, I will also take all the kingdoms: howl, ye idols in Jerusalem, and in Samaria. (Isaiah 10:10 Brenton)
Iz:10:10 Jak moja ręka dosięgła królestw bożków, których posągi liczniejsze były niż w Jeruzalem i w Samarii, (Iz 10:10 BT_4)
Iz:10:10 ὃν τρόπον ταύτας ἔλαβον ἐν τῇ χειρί μου, καὶ πάσας τὰς ἀρχὰς λήμψομαι. ὀλολύξατε, τὰ γλυπτὰ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν Σαμαρείᾳ·
Iz:10:10 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ
Iz:10:10 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Początek By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By wyć wycie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z]
Iz:10:10 o(\n tro/pon tau/tas e)/labon e)n tE=| CHeiri/ mou, kai\ pa/sas ta\s a)rCHa\s lE/mPSomai. o)lolu/Xate, ta\ glupta\ e)n *ierousalEm kai\ e)n *samarei/a|·
Iz:10:10 hon tropon tautas elabon en tE CHeiri mu, kai pasas tas arCHas lEmPSomai. ololyXate, ta glypta en ierusalEm kai en samareia·
Iz:10:10 RR_ASM N2_ASM RD_APF VBI_AAI1S P RA_DSF N3_DSF RP_GS C A1S_APF RA_APF N1_APF VF_FMI1S VA_AAD2P RA_APN A1_APN P N_DSF C P N1A_DSF
Iz:10:10 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the beginning to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to ululate howl the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of]
Iz:10:10 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) these (acc) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) beginnings (acc) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed do-ULULATE-you(pl)! the (nom|acc)   in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat) Samaria (dat)
Iz:10:10 Iz_10:10_1 Iz_10:10_2 Iz_10:10_3 Iz_10:10_4 Iz_10:10_5 Iz_10:10_6 Iz_10:10_7 Iz_10:10_8 Iz_10:10_9 Iz_10:10_10 Iz_10:10_11 Iz_10:10_12 Iz_10:10_13 Iz_10:10_14 Iz_10:10_15 Iz_10:10_16 Iz_10:10_17 Iz_10:10_18 Iz_10:10_19 Iz_10:10_20 Iz_10:10_21
Iz:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:11 ὃν τρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς χειροποιήτοις αὐτῆς, οὕτως ποιήσω καὶ Ιερουσαλημ καὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς. –
Iz:10:11 For as I did to Samaria and her idols, so will I do also to Jerusalem and her idols. (Isaiah 10:11 Brenton)
Iz:10:11 jak uczyniłem Samarii i jej bożkom, czyż nie tak samo zrobię Jerozolimie i jej posągom?» (Iz 10:11 BT_4)
Iz:10:11 ὃν τρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς χειροποιήτοις αὐτῆς, οὕτως ποιήσω καὶ Ιερουσαλημ καὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς.
Iz:10:11 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ γάρ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό χειρο·ποίητος -όν αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Iz:10:11 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Dla odtąd, jak By czynić/rób Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Robiony ręcznie On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Idol On/ona/to/to samo  
Iz:10:11 o(\n tro/pon ga\r e)poi/Esa *samarei/a| kai\ toi=s CHeiropoiE/tois au)tE=s, ou(/tOs poiE/sO kai\ *ierousalEm kai\ toi=s ei)dO/lois au)tE=s.
Iz:10:11 hon tropon gar epoiEsa samareia kai tois CHeiropoiEtois autEs, hutOs poiEsO kai ierusalEm kai tois eidOlois autEs.
Iz:10:11 RR_ASM N2_ASM x VAI_AAI1S N1A_DSF C RA_DPM A1B_DPM RD_GSF D VF_FAI1S C N_DSF C RA_DPN N2N_DPN RD_GSF
Iz:10:11 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude for since, as to do/make Samaria [region of] and also, even, namely the handmade he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make and also, even, namely Jerusalem [city of] and also, even, namely the idol he/she/it/same  
Iz:10:11 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) for I-DO/MAKE-ed Samaria (dat) and the (dat) handmade ([Adj] dat) her/it/same (gen) thusly/like this I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and Jerusalem (indecl) and the (dat) idols (dat) her/it/same (gen)  
Iz:10:11 Iz_10:11_1 Iz_10:11_2 Iz_10:11_3 Iz_10:11_4 Iz_10:11_5 Iz_10:11_6 Iz_10:11_7 Iz_10:11_8 Iz_10:11_9 Iz_10:11_10 Iz_10:11_11 Iz_10:11_12 Iz_10:11_13 Iz_10:11_14 Iz_10:11_15 Iz_10:11_16 Iz_10:11_17 Iz_10:11_18
Iz:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:12 καὶ ἔσται ὅταν συντελέσῃ κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ, ἐπάξει ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν, τὸν ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Iz:10:12 And it shall come to pass, when the Lord shall have finished doing all things on Mount Sion and Jerusalem, that I will visit upon the proud heart, even upon the ruler of the Assyrians, and upon the boastful haughtiness of his eyes. (Isaiah 10:12 Brenton)
Iz:10:12 Gdy Pan dokona całego dzieła swego na górze Syjon i w Jerozolimie, ukarze owoc pysznego serca króla Asyrii i bezczelność jego wyniosłych oczu. (Iz 10:12 BT_4)
Iz:10:12 καὶ ἔσται ὅταν συντελέσῃ κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ, ἐπάξει ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν, τὸν ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Iz:10:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:10:12 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By uzupełniać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jaki rodzaj; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Syjon I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł Wielki Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Sławy/wzbudzanie grozy Oko On/ona/to/to samo
Iz:10:12 kai\ e)/stai o(/tan suntele/sE| ku/rios pa/nta poiO=n e)n tO=| o)/rei *siOn kai\ e)n *ierousalEm, e)pa/Xei e)pi\ to\n nou=n to\n me/gan, to\n a)/rCHonta tO=n *)assuri/On, kai\ e)pi\ to\ u(/PSos tE=s do/XEs tO=n o)fTalmO=n au)tou=.
Iz:10:12 kai estai hotan syntelesE kyrios panta poiOn en tO orei siOn kai en ierusalEm, epaXei epi ton nun ton megan, ton arCHonta tOn assyriOn, kai epi to hyPSos tEs doXEs tOn ofTalmOn autu.
Iz:10:12 C VF_FMI3S D VF_FMS2S N2_NSM A3_ASM A1A_GPM P RA_DSN N3E_DSN N_ASF C P N_DSF VF_FAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1P_ASM RA_ASM N3_ASM RA_GPM N2_GPM C P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1S_GSF RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Iz:10:12 and also, even, namely to be whenever to complete lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of what kind; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Zion and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind the great the ruler; to begin the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the glory/awesomeness the eye he/she/it/same
Iz:10:12 and he/she/it-will-be whenever you(sg)-will-be-COMPLETE-ed, he/she/it-should-COMPLETE, you(sg)-should-be-COMPLETE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (nom|acc|voc), every (acc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Zion (indecl) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) nun; mind (acc) the (acc) great ([Adj] acc) the (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen)
Iz:10:12 Iz_10:12_1 Iz_10:12_2 Iz_10:12_3 Iz_10:12_4 Iz_10:12_5 Iz_10:12_6 Iz_10:12_7 Iz_10:12_8 Iz_10:12_9 Iz_10:12_10 Iz_10:12_11 Iz_10:12_12 Iz_10:12_13 Iz_10:12_14 Iz_10:12_15 Iz_10:12_16 Iz_10:12_17 Iz_10:12_18 Iz_10:12_19 Iz_10:12_20 Iz_10:12_21 Iz_10:12_22 Iz_10:12_23 Iz_10:12_24 Iz_10:12_25 Iz_10:12_26 Iz_10:12_27 Iz_10:12_28 Iz_10:12_29 Iz_10:12_30 Iz_10:12_31 Iz_10:12_32 Iz_10:12_33
Iz:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:13 εἶπεν γάρ Τῇ ἰσχύι ποιήσω καὶ τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως, ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας
Iz:10:13 For he said, I will act in strength, and in the wisdom of my understanding I will remove the boundaries of nations, and will spoil their strength. (Isaiah 10:13 Brenton)
Iz:10:13 Powiedział bowiem: «Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. (Iz 10:13 BT_4)
Iz:10:13 εἶπεν γάρ Τῇ ἰσχύι ποιήσω καὶ τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως, ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας
Iz:10:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὅριον, -ου, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) πόλις, -εως, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Iz:10:13 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Siła By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Wglądu/orientacja By pozbawiać Granica Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Miasto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Iz:10:13 ei)=pen ga/r *tE=| i)sCHu/i poiE/sO kai\ tE=| sofi/a| tE=s sune/seOs, a)felO= o(/ria e)TnO=n kai\ tE\n i)sCHu\n au)tO=n pronomeu/sO kai\ sei/sO po/leis katoikoume/nas
Iz:10:13 eipen gar tE isCHyi poiEsO kai tE sofia tEs syneseOs, afelO horia eTnOn kai tEn isCHyn autOn pronomeusO kai seisO poleis katoikumenas
Iz:10:13 VBI_AAI3S x RD_DSF N3U_DSF VF_FAI1S C RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N3I_GSF VF2_FAI1S N2N_APN N3E_GPN C RA_ASF N3_ASF RD_GPM VF_FAI2S C VF_FAI1S N3I_APF V2_PMPAPF
Iz:10:13 to say/tell for since, as the strength to do/make and also, even, namely the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the insight/discernment to deprive boundary nation [see ethnic] and also, even, namely the strength he/she/it/same ć and also, even, namely to shake quake, jar, wag, wave city to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Iz:10:13 he/she/it-SAY/TELL-ed for the (dat) strength (dat) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and the (dat) sapience (dat) the (gen) insight/discernment (gen) I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE boundaries (nom|acc|voc) nations (gen) and the (acc) strength (acc) them/same (gen)   and I-will-SHAKE, I-should-SHAKE cities (acc, nom|voc) while being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (acc)
Iz:10:13 Iz_10:13_1 Iz_10:13_2 Iz_10:13_3 Iz_10:13_4 Iz_10:13_5 Iz_10:13_6 Iz_10:13_7 Iz_10:13_8 Iz_10:13_9 Iz_10:13_10 Iz_10:13_11 Iz_10:13_12 Iz_10:13_13 Iz_10:13_14 Iz_10:13_15 Iz_10:13_16 Iz_10:13_17 Iz_10:13_18 Iz_10:13_19 Iz_10:13_20 Iz_10:13_21 Iz_10:13_22
Iz:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:14 καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήμψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιὰν καὶ ὡς καταλελειμμένα ᾠὰ ἀρῶ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφεύξεταί με ἢ ἀντείπῃ μοι.
Iz:10:14 And I will shake the inhabited cities: and I will take with my hand all the world as a nest: and I will even take them as eggs that have been left; and there is none that shall escape me, or contradict me. (Isaiah 10:14 Brenton)
Iz:10:14 Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął». (Iz 10:14 BT_4)
Iz:10:14 καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήμψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιὰν καὶ ὡς καταλελειμμένα ᾠὰ ἀρῶ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφεύξεταί με ἀντείπῃ μοι.
Iz:10:14 καί ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὡς νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ καί ὡς κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ᾠόν, -οῦ, τό ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ δια·φεύγω (-, δια+φευξ-, 2nd δια+φυγ-, δια+πεφευγ·[κ]-, δια+πεφευγ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:10:14 I też, nawet, mianowicie Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ręka Jak/jak ??? I też, nawet, mianowicie Jak/jak By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jajko Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który Do przez uciekaj Ja Albo By mówić przeciw Ja
Iz:10:14 kai\ tE\n oi)koume/nEn o(/lEn katalE/mPSomai tE=| CHeiri\ O(s nossia\n kai\ O(s kataleleimme/na O)|a\ a)rO=, kai\ ou)k e)/stin o(\s diafeu/Xetai/ me E)\ a)ntei/pE| moi.
Iz:10:14 kai tEn oikumenEn holEn katalEmPSomai tE CHeiri hOs nossian kai hOs kataleleimmena Oa arO, kai uk estin hos diafeuXetai me E anteipE moi.
Iz:10:14 C RA_ASF V2_PMPASF A1_ASF VF_FMI1S RA_DSF N3_DSF D N1A_ASF C D VP_XMPAPN N2N_APN VF2_FAI1S C D V9_PAI3S RR_NSM VF_FMI3S RP_AS C VF_FMI3S RP_DS
Iz:10:14 and also, even, namely the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the hand as/like ??? and also, even, namely as/like to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up egg to ???; to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be who/whom/which to thru-flee I or to speak against I
Iz:10:14 and the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) whole (acc) I-will-be-COMPREHEND-ed the (dat) hand (dat) as/like ??? (acc) and as/like having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) eggs (nom|acc|voc) be-you(sg)-being-???-ed!; I-will-LIFT/PICK-UP, I-should-LIFT/PICK-UP and not he/she/it-is who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-THRU-FLEE-ed me (acc) or he/she/it-should-SPEAK-AGAINST, you(sg)-should-be-SPEAK-ed-AGAINST me (dat)
Iz:10:14 Iz_10:14_1 Iz_10:14_2 Iz_10:14_3 Iz_10:14_4 Iz_10:14_5 Iz_10:14_6 Iz_10:14_7 Iz_10:14_8 Iz_10:14_9 Iz_10:14_10 Iz_10:14_11 Iz_10:14_12 Iz_10:14_13 Iz_10:14_14 Iz_10:14_15 Iz_10:14_16 Iz_10:14_17 Iz_10:14_18 Iz_10:14_19 Iz_10:14_20 Iz_10:14_21 Iz_10:14_22 Iz_10:14_23
Iz:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:15 μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ τοῦ κόπτοντος ἐν αὐτῇ; ἢ ὑψωθήσεται πρίων ἄνευ τοῦ ἕλκοντος αὐτόν; ὡσαύτως ἐάν τις ἄρῃ ῥάβδον ἢ ξύλον.
Iz:10:15 Shall the axe glorify itself without him that hews with it? or shall the saw lift up itself without him that uses it, as if one should lift a rod or staff? but it shall not be so; (Isaiah 10:15 Brenton)
Iz:10:15 Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. (Iz 10:15 BT_4)
Iz:10:15 μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ τοῦ κόπτοντος ἐν αὐτῇ; ὑψωθήσεται πρίων ἄνευ τοῦ ἕλκοντος αὐτόν; ὡσαύτως ἐάν τις ἄρῃ ῥάβδον ξύλον.
Iz:10:15 μή δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἀξίνη, -ης, ἡ ἄνευ ὁ ἡ τό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)   ἄνευ ὁ ἡ τό ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ῥάβδος, -ου, ἡ ἤ[1] ξύλον, -ου, τό
Iz:10:15 Nie By chwalić/wychwalaj/chwałę Siekiera Bez (+informacja) By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Albo By podnosić/ustalony wysoko Bez (+informacja) By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni On/ona/to/to samo Podobnie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Albo Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Iz:10:15 mE\ doXasTE/setai a)Xi/nE a)/neu tou= ko/ptontos e)n au)tE=|; E)\ u(PSOTE/setai pri/On a)/neu tou= e(/lkontos au)to/n; O(sau/tOs e)a/n tis a)/rE| r(a/bdon E)\ Xu/lon.
Iz:10:15 mE doXasTEsetai aXinE aneu tu koptontos en autE; E hyPSOTEsetai priOn aneu tu helkontos auton; hOsautOs ean tis arE rabdon E Xylon.
Iz:10:15 D VS_FPI3S N1_NSF P RA_GSM V1_PAPGSM P RD_DSF C VC_FPI3S N3W_NSM P RA_GSM V1_PAPGSM RD_ASM D C RI_NSM VA_AAS3S N2_ASF C N2N_ASN
Iz:10:15 not to glorify/extol/praise axe without (+gen) the to cut off cut, slash, chip, skive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same or to elevate/set high ć without (+gen) the to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams he/she/it/same likewise if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to lift/pick up take up, tote, raise hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge or tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Iz:10:15 not he/she/it-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed ax (nom|voc) without (+gen) the (gen) while CUT OFF-ing (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) or he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH   without (+gen) the (gen) while DRAG-ing (gen) him/it/same (acc) likewise if-ever some/any (nom) you(sg)-will-be-LIFT/PICK-ed-UP, he/she/it-should-LIFT/PICK-UP, you(sg)-should-be-LIFT/PICK-ed-UP hooked staff (acc) or tree/wooden thing (nom|acc|voc)
Iz:10:15 Iz_10:15_1 Iz_10:15_2 Iz_10:15_3 Iz_10:15_4 Iz_10:15_5 Iz_10:15_6 Iz_10:15_7 Iz_10:15_8 Iz_10:15_9 Iz_10:15_10 Iz_10:15_11 Iz_10:15_12 Iz_10:15_13 Iz_10:15_14 Iz_10:15_15 Iz_10:15_16 Iz_10:15_17 Iz_10:15_18 Iz_10:15_19 Iz_10:15_20 Iz_10:15_21 Iz_10:15_22
Iz:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:16 καὶ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ἀποστελεῖ κύριος σαβαωθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν, καὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πῦρ καιόμενον καυθήσεται·
Iz:10:16 but the Lord of hosts shall send dishonour upon thine honour, and burning fire shall be kindled upon thy glory. (Isaiah 10:16 Brenton)
Iz:10:16 Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień. (Iz 10:16 BT_4)
Iz:10:16 καὶ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ἀποστελεῖ κύριος σαβαωθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν, καὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πῦρ καιόμενον καυθήσεται·
Iz:10:16 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἀλλά ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ εἰς[1] ὁ ἡ τό σός -ή -όν τιμή, -ῆς, ἡ ἀ·τιμία, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό σός -ή -όν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Iz:10:16 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ale zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Do (+przyspieszenie) Twój/twój(sg) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Hańba I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Twój/twój(sg) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Iz:10:16 kai\ ou)CH ou(/tOs, a)lla\ a)postelei= ku/rios sabaOT ei)s tE\n sE\n timE\n a)timi/an, kai\ ei)s tE\n sE\n do/Xan pu=r kaio/menon kauTE/setai·
Iz:10:16 kai uCH hutOs, alla apostelei kyrios sabaOT eis tEn sEn timEn atimian, kai eis tEn sEn doXan pyr kaiomenon kauTEsetai·
Iz:10:16 C D D C VF2_FAI3S N2_NSM N_G P RA_ASF A1_ASF N1_ASF N1A_ASF C P RA_ASF A1_ASF N1S_ASF N3_ASN V1_PMPASM VC_FPI3S
Iz:10:16 and also, even, namely οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] but to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth into (+acc) the your/yours(sg) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value dishonor and also, even, namely into (+acc) the your/yours(sg) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Iz:10:16 and not thusly/like this but he/she/it-will-ORDER FORTH, you(sg)-will-be-ORDER FORTH-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth into (+acc) the (acc) your/yours(sg) (acc) honor (acc) dishonor (acc) and into (+acc) the (acc) your/yours(sg) (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) fire (nom|acc|voc) while being-CALCINATED-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed
Iz:10:16 Iz_10:16_1 Iz_10:16_2 Iz_10:16_3 Iz_10:16_4 Iz_10:16_5 Iz_10:16_6 Iz_10:16_7 Iz_10:16_8 Iz_10:16_9 Iz_10:16_10 Iz_10:16_11 Iz_10:16_12 Iz_10:16_13 Iz_10:16_14 Iz_10:16_15 Iz_10:16_16 Iz_10:16_17 Iz_10:16_18 Iz_10:16_19 Iz_10:16_20
Iz:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:17 καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ Ισραηλ εἰς πῦρ καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Iz:10:17 And the light of Israel shall be for a fire, and he shall sanctify him with burning fire, and it shall devour the wood as grass. (Isaiah 10:17 Brenton)
Iz:10:17 Światłość Izraela stanie się ogniem, a Święty jego - płomieniem, który pożre i pochłonie jego ciernie i jego głogi w jednym dniu, (Iz 10:17 BT_4)
Iz:10:17 καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ Ισραηλ εἰς πῦρ καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Iz:10:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] πῦρ, -ρός, τό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὕλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Iz:10:17 I też, nawet, mianowicie By być Lekki {Jasny} Izrael Do (+przyspieszenie) Ogień I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie By jeść Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa Las Dzień Tamto
Iz:10:17 kai\ e)/stai to\ fO=s tou= *israEl ei)s pu=r kai\ a(gia/sei au)to\n e)n puri\ kaiome/nO| kai\ fa/getai O(sei\ CHo/rton tE\n u(/lEn. tE=| E(me/ra| e)kei/nE|
Iz:10:17 kai estai to fOs tu israEl eis pyr kai hagiasei auton en pyri kaiomenO kai fagetai hOsei CHorton tEn hylEn. tE hEmera ekeinE
Iz:10:17 C VF_FMI3S RA_NSN N3T_NSN RA_GSM N_GSM P N3_ASN C VF2_FAI3S RD_ASM P N3_DSN V1_PMPDSM C VF_FMI3S D N2N_ASN RA_ASF N1_ASF RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Iz:10:17 and also, even, namely to be the light the Israel into (+acc) fire and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely to eat like/approximately [as-if]; to push grass the forest the day that
Iz:10:17 and he/she/it-will-be the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) into (+acc) fire (nom|acc|voc) and he/she/it-will-CONSECRATE, you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed (classical) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) while being-CALCINATED-ed (dat) and he/she/it-will-be-EAT-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (acc) the (acc) forest (acc) the (dat) day (dat) that (dat)
Iz:10:17 Iz_10:17_1 Iz_10:17_2 Iz_10:17_3 Iz_10:17_4 Iz_10:17_5 Iz_10:17_6 Iz_10:17_7 Iz_10:17_8 Iz_10:17_9 Iz_10:17_10 Iz_10:17_11 Iz_10:17_12 Iz_10:17_13 Iz_10:17_14 Iz_10:17_15 Iz_10:17_16 Iz_10:17_17 Iz_10:17_18 Iz_10:17_19 Iz_10:17_20 Iz_10:17_21 Iz_10:17_22 Iz_10:17_23
Iz:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:18 ἀποσβεσθήσεται τὰ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ καὶ οἱ δρυμοί, καὶ καταφάγεται ἀπὸ ψυχῆς ἕως σαρκῶν· καὶ ἔσται ὁ φεύγων ὡς ὁ φεύγων ἀπὸ φλογὸς καιομένης·
Iz:10:18 In that day the mountains shall be consumed, and the hills, and the forests, and fire shall devour both soul and body: and he that flees shall be as one fleeing from burning flame. (Isaiah 10:18 Brenton)
Iz:10:18 bujne też zarośla jego lasu i zagajnika. Od duszy do ciała wszystko wyniszczy i będzie jak chory, który gaśnie. (Iz 10:18 BT_4)
Iz:10:18 ἀποσβεσθήσεται τὰ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ καὶ οἱ δρυμοί, καὶ καταφάγεται ἀπὸ ψυχῆς ἕως σαρκῶν· καὶ ἔσται φεύγων ὡς φεύγων ἀπὸ φλογὸς καιομένης·
Iz:10:18   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὁ ἡ τό   καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σάρξ, -αρκός, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὡς ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό φλόξ, -ογός, ἡ καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Iz:10:18 Wchodź I też, nawet, mianowicie Wzgórze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Aż; świtaj Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie By być By uciekać Jak/jak By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płomień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Iz:10:18 a)posbesTE/setai ta\ o)/rE kai\ oi( bounoi\ kai\ oi( drumoi/, kai\ katafa/getai a)po\ PSuCHE=s e(/Os sarkO=n· kai\ e)/stai o( feu/gOn O(s o( feu/gOn a)po\ flogo\s kaiome/nEs·
Iz:10:18 aposbesTEsetai ta orE kai hoi bunoi kai hoi drymoi, kai katafagetai apo PSyCHEs heOs sarkOn· kai estai ho feugOn hOs ho feugOn apo flogos kaiomenEs·
Iz:10:18 VC_FPI3S RA_NPN N3E_NPN C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM C VF_FMI3S P N1_GSF C N3K_GPF C VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM D RA_NSM V1_PAPNSM P N3G_GSF V1_PMPGSF
Iz:10:18 ć the mount and also, even, namely the hill and also, even, namely the ć and also, even, namely to devour be eaten away, eat away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person until; dawn flesh and also, even, namely to be the to flee as/like the to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing flame to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Iz:10:18   the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and the (nom) hills (nom|voc) and the (nom)   and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed away from (+gen) life (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) flesh (gen) and he/she/it-will-be the (nom) while FLEE-ing (nom) as/like the (nom) while FLEE-ing (nom) away from (+gen) flame (gen) while being-CALCINATED-ed (gen)
Iz:10:18 Iz_10:18_1 Iz_10:18_2 Iz_10:18_3 Iz_10:18_4 Iz_10:18_5 Iz_10:18_6 Iz_10:18_7 Iz_10:18_8 Iz_10:18_9 Iz_10:18_10 Iz_10:18_11 Iz_10:18_12 Iz_10:18_13 Iz_10:18_14 Iz_10:18_15 Iz_10:18_16 Iz_10:18_17 Iz_10:18_18 Iz_10:18_19 Iz_10:18_20 Iz_10:18_21 Iz_10:18_22 Iz_10:18_23 Iz_10:18_24 Iz_10:18_25
Iz:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:19 καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀπ’ αὐτῶν ἔσονται ἀριθμός, καὶ παιδίον γράψει αὐτούς.
Iz:10:19 And they that are left of them shall be a small number, and a child shall write them. (Isaiah 10:19 Brenton)
Iz:10:19 Ostatek drzew w jego lesie da się policzyć, chłopiec je spisać potrafi. (Iz 10:19 BT_4)
Iz:10:19 καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀπ’ αὐτῶν ἔσονται ἀριθμός, καὶ παιδίον γράψει αὐτούς.
Iz:10:19 καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:10:19 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] I też, nawet, mianowicie Dziecko By pisać On/ona/to/to samo
Iz:10:19 kai\ oi( kataleifTe/ntes a)p’ au)tO=n e)/sontai a)riTmo/s, kai\ paidi/on gra/PSei au)tou/s.
Iz:10:19 kai hoi kataleifTentes ap’ autOn esontai ariTmos, kai paidion graPSei autus.
Iz:10:19 C RA_NPM VV_APPNPM P RD_GPM VF_FMI3P N2_NSM C N2N_NSN VF_FAI3S RD_APM
Iz:10:19 and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to be number [see arithmetic] and also, even, namely child to write he/she/it/same
Iz:10:19 and the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) away from (+gen) them/same (gen) they-will-be number (nom) and child (nom|acc|voc) he/she/it-will-WRITE, you(sg)-will-be-WRITE-ed (classical) them/same (acc)
Iz:10:19 Iz_10:19_1 Iz_10:19_2 Iz_10:19_3 Iz_10:19_4 Iz_10:19_5 Iz_10:19_6 Iz_10:19_7 Iz_10:19_8 Iz_10:19_9 Iz_10:19_10 Iz_10:19_11
Iz:10:19 x x x x x x x x x x x
Iz:10:20 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκέτι προστεθήσεται τὸ καταλειφθὲν Ισραηλ, καὶ οἱ σωθέντες τοῦ Ιακωβ οὐκέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτούς, ἀλλὰ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ τῇ ἀληθείᾳ,
Iz:10:20 And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel shall no more join themselves with, and the saved of Jacob shall no more trust in, them that injured them; but they shall trust in the Holy God of Israel, in truth. (Isaiah 10:20 Brenton)
Iz:10:20 W owym dniu Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba nie będą więcej polegać na tym, który ich bije, ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela. (Iz 10:20 BT_4)
Iz:10:20 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκέτι προστεθήσεται τὸ καταλειφθὲν Ισραηλ, καὶ οἱ σωθέντες τοῦ Ιακωβ οὐκέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτούς, ἀλλὰ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ τῇ ἀληθείᾳ,
Iz:10:20 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο οὐκέτι (οὐκ ἔτι) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Iz:10:20 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Już nie By dodawać do By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Izrael I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Jacob Już nie Nie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do szkody/popełniaj wykroczenie do On/ona/to/to samo Ale By być By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael PRAWDA
Iz:10:20 *kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| ou)ke/ti prosteTE/setai to\ kataleifTe\n *israEl, kai\ oi( sOTe/ntes tou= *iakOb ou)ke/ti mE\ pepoiTo/tes O)=sin e)pi\ tou\s a)dikE/santas au)tou/s, a)lla\ e)/sontai pepoiTo/tes e)pi\ to\n Teo\n to\n a(/gion tou= *israEl tE=| a)lETei/a|,
Iz:10:20 kai estai en tE hEmera ekeinE uketi prosteTEsetai to kataleifTen israEl, kai hoi sOTentes tu iakOb uketi mE pepoiTotes Osin epi tus adikEsantas autus, alla esontai pepoiTotes epi ton Teon ton hagion tu israEl tE alETeia,
Iz:10:20 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF D VC_FPI3S RA_ASN VV_APPASN N_GSM C RA_NPM VC_APPNPM RA_GSM N_GSM D D VX_XAPNPM N3T_DPN P RA_APM VA_AAPAPM RD_APM C VF_FMI3P VX_XAPNPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RA_GSM N_GSM RA_DSF N1A_DSF
Iz:10:20 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that no longer to add to the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up Israel and also, even, namely the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Jacob no longer not to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to harm/do wrong to he/she/it/same but to be to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel the truth
Iz:10:20 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) no longer he/she/it-will-be-ADD-ed-TO the (nom|acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) Israel (indecl) and the (nom) upon being-SAVE-ed (nom|voc) the (gen) Jacob (indecl) no longer not having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) they-should-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) upon WRONG-ing (acc) them/same (acc) but they-will-be having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) the (dat) truth (dat)
Iz:10:20 Iz_10:20_1 Iz_10:20_2 Iz_10:20_3 Iz_10:20_4 Iz_10:20_5 Iz_10:20_6 Iz_10:20_7 Iz_10:20_8 Iz_10:20_9 Iz_10:20_10 Iz_10:20_11 Iz_10:20_12 Iz_10:20_13 Iz_10:20_14 Iz_10:20_15 Iz_10:20_16 Iz_10:20_17 Iz_10:20_18 Iz_10:20_19 Iz_10:20_20 Iz_10:20_21 Iz_10:20_22 Iz_10:20_23 Iz_10:20_24 Iz_10:20_25 Iz_10:20_26 Iz_10:20_27 Iz_10:20_28 Iz_10:20_29 Iz_10:20_30 Iz_10:20_31 Iz_10:20_32 Iz_10:20_33 Iz_10:20_34 Iz_10:20_35 Iz_10:20_36
Iz:10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:21 καὶ ἔσται τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ιακωβ ἐπὶ θεὸν ἰσχύοντα.
Iz:10:21 And the remnant of Jacob shall trust on the mighty God. (Isaiah 10:21 Brenton)
Iz:10:21 Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego. (Iz 10:21 BT_4)
Iz:10:21 καὶ ἔσται τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ιακωβ ἐπὶ θεὸν ἰσχύοντα.
Iz:10:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἐπί θεός, -οῦ, ὁ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -)
Iz:10:21 I też, nawet, mianowicie By być By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jacob Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By mieć siła
Iz:10:21 kai\ e)/stai to\ kataleifTe\n tou= *iakOb e)pi\ Teo\n i)sCHu/onta.
Iz:10:21 kai estai to kataleifTen tu iakOb epi Teon isCHyonta.
Iz:10:21 C VF_FMI3S RA_ASN VV_APPASN RA_GSM N_GSM P N2_ASM V1_PAPASM
Iz:10:21 and also, even, namely to be the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the Jacob upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing god [see theology] to have strength
Iz:10:21 and he/she/it-will-be the (nom|acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) the (gen) Jacob (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) god (acc) while HAVE-ing-STRENGTH (acc, nom|acc|voc)
Iz:10:21 Iz_10:21_1 Iz_10:21_2 Iz_10:21_3 Iz_10:21_4 Iz_10:21_5 Iz_10:21_6 Iz_10:21_7 Iz_10:21_8 Iz_10:21_9
Iz:10:21 x x x x x x x x x
Iz:10:22 καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ισραηλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται· λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ,
Iz:10:22 And though the people of Israel be as the sand of the sea, a remnant of them shall be saved. (Isaiah 10:22 Brenton)
Iz:10:22 Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości. (Iz 10:22 BT_4)
Iz:10:22 καὶ ἐὰν γένηται λαὸς Ισραηλ ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται· λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ,
Iz:10:22 καί ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) λόγος, -ου, ὁ γάρ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί συν·τέμνω (συν+τεμν-, -, -, -, συν+τετμη-, συν+τμη·θ-) ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:10:22 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ludzie Izrael Jak/jak Piasek Morze Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dla odtąd, jak By uzupełniać I też, nawet, mianowicie By opisywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Iz:10:22 kai\ e)a\n ge/nEtai o( lao\s *israEl O(s E( a)/mmos tE=s Tala/ssEs, to\ kata/leimma au)tO=n sOTE/setai· lo/gon ga\r suntelO=n kai\ sunte/mnOn e)n dikaiosu/nE|,
Iz:10:22 kai ean genEtai ho laos israEl hOs hE ammos tEs TalassEs, to kataleimma autOn sOTEsetai· logon gar syntelOn kai syntemnOn en dikaiosynE,
Iz:10:22 C C VB_AMS3S RA_NSM N2_NSM N_GSM D RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1S_GSF RA_ASN N3M_ASN RD_GPM VC_FPI3S N2_ASM x V2_PAPNSM C V1_PAPNSM P N1_DSF
Iz:10:22 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen the people Israel as/like the sand the sea the remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. for since, as to complete and also, even, namely to circumscribe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Iz:10:22 and if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom) people (nom) Israel (indecl) as/like the (nom) sand (nom) the (gen) sea (gen) the (nom|acc) remnant (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-SAVE-ed word (acc) for while COMPLETE-ing (nom) and while CIRCUMSCRIBE-ing (nom) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Iz:10:22 Iz_10:22_1 Iz_10:22_2 Iz_10:22_3 Iz_10:22_4 Iz_10:22_5 Iz_10:22_6 Iz_10:22_7 Iz_10:22_8 Iz_10:22_9 Iz_10:22_10 Iz_10:22_11 Iz_10:22_12 Iz_10:22_13 Iz_10:22_14 Iz_10:22_15 Iz_10:22_16 Iz_10:22_17 Iz_10:22_18 Iz_10:22_19 Iz_10:22_20 Iz_10:22_21 Iz_10:22_22
Iz:10:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:23 ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει ὁ θεὸς ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ.
Iz:10:23 He will finish the work, and cut it short in righteousness: because the Lord will make a short work in all the world. (Isaiah 10:23 Brenton)
Iz:10:23 Zaiste, zagładę postanowioną wykona Pan, Pan Zastępów, w całym kraju. (Iz 10:23 BT_4)
Iz:10:23 ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει θεὸς ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ.
Iz:10:23 ὅτι λόγος, -ου, ὁ συν·τέμνω (συν+τεμν-, -, -, -, συν+τετμη-, συν+τμη·θ-) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον
Iz:10:23 Ponieważ/tamto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By opisywać Robienie/robienie; by czynić/rób Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały
Iz:10:23 o(/ti lo/gon suntetmEme/non poiE/sei o( Teo\s e)n tE=| oi)koume/nE| o(/lE|.
Iz:10:23 hoti logon syntetmEmenon poiEsei ho Teos en tE oikumenE holE.
Iz:10:23 C N2_ASM VM_PMPASM VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_DSF V2_PMPDSF A1_DSF
Iz:10:23 because/that word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to circumscribe doing/making; to do/make the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole
Iz:10:23 because/that word (acc) having-been-CIRCUMSCRIBE-ed (acc, nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) inhabited Roman world (dat); while being-DWELL-ed (dat) whole (dat)
Iz:10:23 Iz_10:23_1 Iz_10:23_2 Iz_10:23_3 Iz_10:23_4 Iz_10:23_5 Iz_10:23_6 Iz_10:23_7 Iz_10:23_8 Iz_10:23_9 Iz_10:23_10
Iz:10:23 x x x x x x x x x x
Iz:10:24 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος σαβαωθ Μὴ φοβοῦ, ὁ λαός μου οἱ κατοικοῦντες ἐν Σιων, ἀπὸ Ἀσσυρίων, ὅτι ἐν ῥάβδῳ πατάξει σε· πληγὴν γὰρ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ τοῦ ἰδεῖν ὁδὸν Αἰγύπτου.
Iz:10:24 Therefore thus saith the Lord of hosts, Be not afraid, my people who dwell in Sion, of the Assyrians, because he shall smite thee with a rod: for I am bringing a stroke upon thee, that thou mayest see the way of Egypt. (Isaiah 10:24 Brenton)
Iz:10:24 Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów: «Ludu mój, co mieszkasz na Syjonie, nie lękaj się Asyrii, która cię rózgą uderza i bicz swój na ciebie podnosi, wzorem Egiptu. (Iz 10:24 BT_4)
Iz:10:24 Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος σαβαωθ Μὴ φοβοῦ, λαός μου οἱ κατοικοῦντες ἐν Σιων, ἀπὸ Ἀσσυρίων, ὅτι ἐν ῥάβδῳ πατάξει σε· πληγὴν γὰρ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ τοῦ ἰδεῖν ὁδὸν Αἰγύπτου.
Iz:10:24 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Σιών, ἡ ἀπό   ὅτι ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληγή, -ῆς, ἡ γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Iz:10:24 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ludzie Ja By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź By uderzać Ty; twój/twój(sg) Uderzaj/plagę Dla odtąd, jak Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drogi {Sposobu}/droga Egipt [kraj z]
Iz:10:24 *dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios sabaOT *mE\ fobou=, o( lao/s mou oi( katoikou=ntes e)n *siOn, a)po\ *)assuri/On, o(/ti e)n r(a/bdO| pata/Xei se· plEgE\n ga\r e)gO\ e)pa/gO e)pi\ se\ tou= i)dei=n o(do\n *ai)gu/ptou.
Iz:10:24 dia tuto tade legei kyrios sabaOT mE fobu, ho laos mu hoi katoikuntes en siOn, apo assyriOn, hoti en rabdO pataXei se· plEgEn gar egO epagO epi se tu idein hodon aigyptu.
Iz:10:24 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N_G D V2_PMD2S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NPM V2_PAPNPM P N_DSF P N2_GPM C P N2_DSF VF_FAI3S RP_AS N1_ASF x RP_NS V1_PAI1S P RP_AS RA_GSN VB_AAN N2_ASF N2_GSF
Iz:10:24 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth not fear [see phobia]; to fear the people I the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge to smite you; your/yours(sg) strike/plague for since, as I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), way/road Egypt [country of]
Iz:10:24 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! the (nom) people (nom) me (gen) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) Zion (indecl) away from (+gen)   because/that in/among/by (+dat) hooked staff (dat) he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) strike/plague (acc) for I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (gen) to-SEE way/road (acc) Egypt (gen)
Iz:10:24 Iz_10:24_1 Iz_10:24_2 Iz_10:24_3 Iz_10:24_4 Iz_10:24_5 Iz_10:24_6 Iz_10:24_7 Iz_10:24_8 Iz_10:24_9 Iz_10:24_10 Iz_10:24_11 Iz_10:24_12 Iz_10:24_13 Iz_10:24_14 Iz_10:24_15 Iz_10:24_16 Iz_10:24_17 Iz_10:24_18 Iz_10:24_19 Iz_10:24_20 Iz_10:24_21 Iz_10:24_22 Iz_10:24_23 Iz_10:24_24 Iz_10:24_25 Iz_10:24_26 Iz_10:24_27 Iz_10:24_28 Iz_10:24_29 Iz_10:24_30 Iz_10:24_31 Iz_10:24_32
Iz:10:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:25 ἔτι γὰρ μικρὸν καὶ παύσεται ἡ ὀργή, ὁ δὲ θυμός μου ἐπὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν·
Iz:10:25 For yet a little while, and the indignation shall cease: but my wrath shall be against their council. (Isaiah 10:25 Brenton)
Iz:10:25 Bo chwila jeszcze mała, a skończy się moja zapalczywość i gniew mój się obróci ku ich zagładzie. (Iz 10:25 BT_4)
Iz:10:25 ἔτι γὰρ μικρὸν καὶ παύσεται ὀργή, δὲ θυμός μου ἐπὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν·
Iz:10:25 ἔτι γάρ μικρός -ά -όν καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό δέ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:10:25 Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie By przestawać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość zaś Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Planu/zamiar On/ona/to/to samo
Iz:10:25 e)/ti ga\r mikro\n kai\ pau/setai E( o)rgE/, o( de\ Tumo/s mou e)pi\ tE\n boulE\n au)tO=n·
Iz:10:25 eti gar mikron kai pausetai hE orgE, ho de Tymos mu epi tEn bulEn autOn·
Iz:10:25 D x A1A_ASM C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RA_NSM x N2_NSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Iz:10:25 yet/still for since, as small [see micro] and also, even, namely to cease the wrath fume, anger, rage the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the plan/intention he/she/it/same
Iz:10:25 yet/still for small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-CEASE-ed the (nom) wrath (nom|voc) the (nom) Yet wrath (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) plan/intention (acc) them/same (gen)
Iz:10:25 Iz_10:25_1 Iz_10:25_2 Iz_10:25_3 Iz_10:25_4 Iz_10:25_5 Iz_10:25_6 Iz_10:25_7 Iz_10:25_8 Iz_10:25_9 Iz_10:25_10 Iz_10:25_11 Iz_10:25_12 Iz_10:25_13 Iz_10:25_14 Iz_10:25_15
Iz:10:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:26 καὶ ἐπεγερεῖ ὁ θεὸς ἐπ’ αὐτοὺς κατὰ τὴν πληγὴν τὴν Μαδιαμ ἐν τόπῳ θλίψεως, καὶ ὁ θυμὸς αὐτοῦ τῇ ὁδῷ τῇ κατὰ θάλασσαν εἰς τὴν ὁδὸν τὴν κατ’ Αἴγυπτον.
Iz:10:26 And God will stir up enemies against them, according to the stroke of Madiam in the place of affliction: and his wrath shall be by the way of the sea, even to the way that leads to Egypt. (Isaiah 10:26 Brenton)
Iz:10:26 Pan Zastępów wzbudzi bicz na niego, jak wtedy, gdy poraził Madianitów przy skale Oreba lub gdy wyciągnął łaskę swą przeciw morzu i podniósł ją na drogę Egipcjan. (Iz 10:26 BT_4)
Iz:10:26 καὶ ἐπεγερεῖ θεὸς ἐπ’ αὐτοὺς κατὰ τὴν πληγὴν τὴν Μαδιαμ ἐν τόπῳ θλίψεως, καὶ θυμὸς αὐτοῦ τῇ ὁδῷ τῇ κατὰ θάλασσαν εἰς τὴν ὁδὸν τὴν κατ’ Αἴγυπτον.
Iz:10:26 καί ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ ἐν τόπος, -ου, ὁ θλῖψις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κατά θάλασσα, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κατά Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Iz:10:26 I też, nawet, mianowicie By prowokować Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Uderzaj/plagę Midian W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z]
Iz:10:26 kai\ e)pegerei= o( Teo\s e)p’ au)tou\s kata\ tE\n plEgE\n tE\n *madiam e)n to/pO| Tli/PSeOs, kai\ o( Tumo\s au)tou= tE=| o(dO=| tE=| kata\ Ta/lassan ei)s tE\n o(do\n tE\n kat’ *ai)/gupton.
Iz:10:26 kai epegerei ho Teos ep’ autus kata tEn plEgEn tEn madiam en topO TliPSeOs, kai ho Tymos autu tE hodO tE kata Talassan eis tEn hodon tEn kat’ aigypton.
Iz:10:26 C VF2_FAI3S RA_NSM N2_NSM P RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF N_GS P N2_DSM N3I_GSF C RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_DSF N2_DSF RA_DSF P N1S_ASF P RA_ASF N2_ASF RA_ASF P N2_ASF
Iz:10:26 and also, even, namely to provoke the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the strike/plague the Midian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same the way/road the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea into (+acc) the way/road the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Egypt [country of]
Iz:10:26 and he/she/it-will-PROVOKE, you(sg)-will-be-PROVOKE-ed (classical) the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) strike/plague (acc) the (acc) Midian (indecl) in/among/by (+dat) place (dat) squeezing (gen) and the (nom) wrath (nom) him/it/same (gen) the (dat) way/road (dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc) into (+acc) the (acc) way/road (acc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Egypt (acc)
Iz:10:26 Iz_10:26_1 Iz_10:26_2 Iz_10:26_3 Iz_10:26_4 Iz_10:26_5 Iz_10:26_6 Iz_10:26_7 Iz_10:26_8 Iz_10:26_9 Iz_10:26_10 Iz_10:26_11 Iz_10:26_12 Iz_10:26_13 Iz_10:26_14 Iz_10:26_15 Iz_10:26_16 Iz_10:26_17 Iz_10:26_18 Iz_10:26_19 Iz_10:26_20 Iz_10:26_21 Iz_10:26_22 Iz_10:26_23 Iz_10:26_24 Iz_10:26_25 Iz_10:26_26 Iz_10:26_27 Iz_10:26_28 Iz_10:26_29
Iz:10:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:27 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀφαιρεθήσεται ὁ φόβος αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ ὁ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὤμου σου, καὶ καταφθαρήσεται ὁ ζυγὸς ἀπὸ τῶν ὤμων ὑμῶν.
Iz:10:27 And it shall come to pass in that day, that his yoke shall be taken away from thy shoulder, and his fear from thee, and the yoke shall be destroyed from off your shoulders. (Isaiah 10:27 Brenton)
Iz:10:27 W ów dzień spadnie ci z pleców jego brzemię i jego jarzmo z szyi. (Iz 10:27 BT_4)
Iz:10:27 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀφαιρεθήσεται φόβος αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὤμου σου, καὶ καταφθαρήσεται ζυγὸς ἀπὸ τῶν ὤμων ὑμῶν.
Iz:10:27 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:10:27 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By pozbawiać Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jarzma/skala On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rujnować Jarzma/skala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię Ty
Iz:10:27 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)faireTE/setai o( fo/bos au)tou= a)po\ sou= kai\ o( DZugo\s au)tou= a)po\ tou= O)/mou sou, kai\ katafTarE/setai o( DZugo\s a)po\ tO=n O)/mOn u(mO=n.
Iz:10:27 kai estai en tE hEmera ekeinE afaireTEsetai ho fobos autu apo su kai ho DZygos autu apo tu Omu su, kai katafTarEsetai ho DZygos apo tOn OmOn hymOn.
Iz:10:27 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RP_GS C RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_GSM N2_GSM RP_GS C VD_FPI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GPM N2_GPM RP_GP
Iz:10:27 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to deprive the fear [see phobia] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely the yoke/scale he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the shoulder you; your/yours(sg) and also, even, namely to ruin the yoke/scale from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the shoulder you
Iz:10:27 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be-DEPRIVE-ed the (nom) fear (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) yoke/scale (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) shoulder (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-RUIN-ed the (nom) yoke/scale (nom) away from (+gen) the (gen) shoulders (gen) you(pl) (gen)
Iz:10:27 Iz_10:27_1 Iz_10:27_2 Iz_10:27_3 Iz_10:27_4 Iz_10:27_5 Iz_10:27_6 Iz_10:27_7 Iz_10:27_8 Iz_10:27_9 Iz_10:27_10 Iz_10:27_11 Iz_10:27_12 Iz_10:27_13 Iz_10:27_14 Iz_10:27_15 Iz_10:27_16 Iz_10:27_17 Iz_10:27_18 Iz_10:27_19 Iz_10:27_20 Iz_10:27_21 Iz_10:27_22 Iz_10:27_23 Iz_10:27_24 Iz_10:27_25 Iz_10:27_26 Iz_10:27_27 Iz_10:27_28
Iz:10:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:28 ἥξει γὰρ εἰς τὴν πόλιν Αγγαι καὶ παρελεύσεται εἰς Μαγεδω καὶ ἐν Μαχμας θήσει τὰ σκεύη αὐτοῦ·
Iz:10:28 For he shall arrive at the city of Angai, and shall pass on to Maggedo, and shall lay up his stores in Machmas. (Isaiah 10:28 Brenton)
Iz:10:28 Wróg niesie zagładę od strony Rimmon, przybywa od Ajjat, przechodzi przez Migron, w Mikmas zostawia swój tabor. (Iz 10:28 BT_4)
Iz:10:28 ἥξει γὰρ εἰς τὴν πόλιν Αγγαι καὶ παρελεύσεται εἰς Μαγεδω καὶ ἐν Μαχμας θήσει τὰ σκεύη αὐτοῦ·
Iz:10:28 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) γάρ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί ἐν   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:10:28 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
Iz:10:28 E(/Xei ga\r ei)s tE\n po/lin *aggai kai\ pareleu/setai ei)s *magedO kai\ e)n *maCHmas TE/sei ta\ skeu/E au)tou=·
Iz:10:28 hEXei gar eis tEn polin angai kai pareleusetai eis magedO kai en maCHmas TEsei ta skeuE autu·
Iz:10:28 VF_FAI3S x P RA_ASF N3I_ASF N_DS C VF_FMI3S P N_DS C P N_DS VF_FAI3S RA_APN N3E_APN RD_GSM
Iz:10:28 to have come I have come. I have arrived.; to lead for since, as into (+acc) the city ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past into (+acc) ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to place lay, put, set, situate, station the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
Iz:10:28 he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) for into (+acc) the (acc) city (acc)   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed into (+acc)   and in/among/by (+dat)   he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen)
Iz:10:28 Iz_10:28_1 Iz_10:28_2 Iz_10:28_3 Iz_10:28_4 Iz_10:28_5 Iz_10:28_6 Iz_10:28_7 Iz_10:28_8 Iz_10:28_9 Iz_10:28_10 Iz_10:28_11 Iz_10:28_12 Iz_10:28_13 Iz_10:28_14 Iz_10:28_15 Iz_10:28_16 Iz_10:28_17
Iz:10:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:29 καὶ παρελεύσεται φάραγγα καὶ ἥξει εἰς Αγγαι, φόβος λήμψεται Ραμα πόλιν Σαουλ· φεύξεται
Iz:10:29 And he shall pass by the valley, and shall arrive at Angai: fear shall seize upon Rama, the city of Saul. (Isaiah 10:29 Brenton)
Iz:10:29 Przekraczają wąwóz, w Geba stają na nocleg. Rama zadrżała, Gibea Saulowa ucieka. (Iz 10:29 BT_4)
Iz:10:29 καὶ παρελεύσεται φάραγγα καὶ ἥξει εἰς Αγγαι, φόβος λήμψεται Ραμα πόλιν Σαουλ· φεύξεται
Iz:10:29 καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) φάραγξ, -αγγος, ἡ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1]   φόβος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ῥαμά, ὁ πόλις, -εως, ἡ Σαούλ, ὁ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Iz:10:29 I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły ??? I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Do (+przyspieszenie) Obawa [zobacz fobię] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Rama Miasto Saul By uciekać
Iz:10:29 kai\ pareleu/setai fa/ragga kai\ E(/Xei ei)s *aggai, fo/bos lE/mPSetai *rama po/lin *saoul· feu/Xetai
Iz:10:29 kai pareleusetai faranga kai hEXei eis angai, fobos lEmPSetai rama polin saul· feuXetai
Iz:10:29 C VF_FMI3S N3G_ASF C VF_FAI3S P N_DS N2_NSM VF_FMI3S N_AS N3I_ASF N_GSM VF_FMI3S
Iz:10:29 and also, even, namely to pass by go by, beside, or past ??? and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead into (+acc) ć fear [see phobia] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Rama city Saul to flee
Iz:10:29 and he/she/it-will-be-PASS BY-ed ??? (acc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) into (+acc)   fear (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed Rama (indecl) city (acc) Saul (indecl) he/she/it-will-be-FLEE-ed
Iz:10:29 Iz_10:29_1 Iz_10:29_2 Iz_10:29_3 Iz_10:29_4 Iz_10:29_5 Iz_10:29_6 Iz_10:29_7 Iz_10:29_8 Iz_10:29_9 Iz_10:29_10 Iz_10:29_11 Iz_10:29_12 Iz_10:29_13
Iz:10:29 x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:30 ἡ θυγάτηρ Γαλλιμ, ἐπακούσεται Λαισα, ἐπακούσεται Αναθωθ·
Iz:10:30 The daughter of Gallim shall flee; Laisa shall hear; one shall hear in Anathoth. (Isaiah 10:30 Brenton)
Iz:10:30 Bat-Gallim, krzycz na cały głos! Laisza, posłuchaj! Anatot, odpowiedz jej! (Iz 10:30 BT_4)
Iz:10:30 θυγάτηρ Γαλλιμ, ἐπακούσεται Λαισα, ἐπακούσεται Αναθωθ·
Iz:10:30 ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-)   ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-)  
Iz:10:30 Córka By słyszeć By słyszeć
Iz:10:30 E( Tuga/tEr *gallim, e)pakou/setai *laisa, e)pakou/setai *anaTOT·
Iz:10:30 hE TygatEr gallim, epakusetai laisa, epakusetai anaTOT·
Iz:10:30 RA_NSF N3_NSF N_GS VF_FMI3S N_NS VF_FMI3S N_DS
Iz:10:30 the daughter ć to hear ć to hear ć
Iz:10:30 the (nom) daughter (nom)   he/she/it-will-be-HEAR-ed   he/she/it-will-be-HEAR-ed  
Iz:10:30 Iz_10:30_1 Iz_10:30_2 Iz_10:30_3 Iz_10:30_4 Iz_10:30_5 Iz_10:30_6 Iz_10:30_7
Iz:10:30 x x x x x x x
Iz:10:31 ἐξέστη Μαδεβηνα καὶ οἱ κατοικοῦντες Γιββιρ· παρακαλεῖτε
Iz:10:31 Madebena also is amazed, and the inhabitants of Gibbir. (Isaiah 10:31 Brenton)
Iz:10:31 Madmena umyka, mieszkańcy ratują się ucieczką. (Iz 10:31 BT_4)
Iz:10:31 ἐξέστη Μαδεβηνα καὶ οἱ κατοικοῦντες Γιββιρ· παρακαλεῖτε
Iz:10:31 ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-)   καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Iz:10:31 By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Iz:10:31 e)Xe/stE *madebEna kai\ oi( katoikou=ntes *gibbir· parakalei=te
Iz:10:31 eXestE madebEna kai hoi katoikuntes gibbir· parakaleite
Iz:10:31 VHI_AAI3S N_NS C RA_NPM V2_PAPNPM N_AS V2_PAD2P
Iz:10:31 to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG ć and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Iz:10:31 he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed   and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   you(pl)-are-PETITION-ing, be-you(pl)-PETITION-ing!
Iz:10:31 Iz_10:31_1 Iz_10:31_2 Iz_10:31_3 Iz_10:31_4 Iz_10:31_5 Iz_10:31_6 Iz_10:31_7
Iz:10:31 x x x x x x x
Iz:10:32 σήμερον ἐν ὁδῷ τοῦ μεῖναι, τῇ χειρὶ παρακαλεῖτε, τὸ ὄρος, τὴν θυγατέρα Σιων, καὶ οἱ βουνοὶ οἱ ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:10:32 Exhort ye them to-day to remain in the way: exhort ye beckoning with the hand the mountain, the daughter of Sion, even ye hills that are in Jerusalem. (Isaiah 10:32 Brenton)
Iz:10:32 On dziś jeszcze stanie w Nob na postój, potrząśnie ręką na górę Córy Syjonu - na pagórek Jeruzalem. (Iz 10:32 BT_4)
Iz:10:32 σήμερον ἐν ὁδῷ τοῦ μεῖναι, τῇ χειρὶ παρακαλεῖτε, τὸ ὄρος, τὴν θυγατέρα Σιων, καὶ οἱ βουνοὶ οἱ ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:10:32 σήμερον ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:10:32 Dzisiaj dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga By pozostawać (mieszkaj) Ręka By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Wchodź Córka Syjon I też, nawet, mianowicie Wzgórze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Iz:10:32 sE/meron e)n o(dO=| tou= mei=nai, tE=| CHeiri\ parakalei=te, to\ o)/ros, tE\n Tugate/ra *siOn, kai\ oi( bounoi\ oi( e)n *ierousalEm.
Iz:10:32 sEmeron en hodO tu meinai, tE CHeiri parakaleite, to oros, tEn Tygatera siOn, kai hoi bunoi hoi en ierusalEm.
Iz:10:32 D P N2_DSF RA_GSN VA_AAN RA_DSF N3_DSF V2_PAD2P RA_ASN N3E_ASN RA_ASF N3_ASF N_GSF C RA_NPM N2_NPM RA_NPM P N_DSF
Iz:10:32 today day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road the to remain (dwell) the hand to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the mount the daughter Zion and also, even, namely the hill the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Iz:10:32 today in/among/by (+dat) way/road (dat) the (gen) to-REMAIN, be-you(sg)-REMAIN-ed!, he/she/it-happens-to-REMAIN (opt) the (dat) hand (dat) you(pl)-are-PETITION-ing, be-you(pl)-PETITION-ing! the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (acc) daughter (acc) Zion (indecl) and the (nom) hills (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Iz:10:32 Iz_10:32_1 Iz_10:32_2 Iz_10:32_3 Iz_10:32_4 Iz_10:32_5 Iz_10:32_6 Iz_10:32_7 Iz_10:32_8 Iz_10:32_9 Iz_10:32_10 Iz_10:32_11 Iz_10:32_12 Iz_10:32_13 Iz_10:32_14 Iz_10:32_15 Iz_10:32_16 Iz_10:32_17 Iz_10:32_18 Iz_10:32_19
Iz:10:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:33 ἰδοὺ γὰρ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ συνταράσσει τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος, καὶ οἱ ὑψηλοὶ τῇ ὕβρει συντριβήσονται, καὶ οἱ ὑψηλοὶ ταπεινωθήσονται,
Iz:10:33 Behold, the Lord, the Lord of hosts, will mightily confound the glorious ones; and the haughty in pride shall be crushed, and the lofty shall be brought low: (Isaiah 10:33 Brenton)
Iz:10:33 Oto Pan, Bóg Zastępów, z trzaskiem obcina korony drzew: najwyższe wierzchołki już ścięte, najwznioślejsze powalone. (Iz 10:33 BT_4)
Iz:10:33 ἰδοὺ γὰρ δεσπότης κύριος σαβαωθ συνταράσσει τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος, καὶ οἱ ὑψηλοὶ τῇ ὕβρει συντριβήσονται, καὶ οἱ ὑψηλοὶ ταπεινωθήσονται,
Iz:10:33 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ   ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον μετά ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Iz:10:33 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Despota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Sławny sławny, sławny Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siła I też, nawet, mianowicie Podniesiony Pycha By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Podniesiony Do niżej
Iz:10:33 i)dou\ ga\r o( despo/tEs ku/rios sabaOT suntara/ssei tou\s e)ndo/Xous meta\ i)sCHu/os, kai\ oi( u(PSEloi\ tE=| u(/brei suntribE/sontai, kai\ oi( u(PSEloi\ tapeinOTE/sontai,
Iz:10:33 idu gar ho despotEs kyrios sabaOT syntarassei tus endoXus meta isCHyos, kai hoi hyPSEloi tE hybrei syntribEsontai, kai hoi hyPSEloi tapeinOTEsontai,
Iz:10:33 I x RA_NSM N1M_NSM N2_NSM N_G V1_PAI3S RA_APM A1B_APM P N3U_GSF C RA_NPM A1_NPM RA_DSF N3I_DSF VD_FPI3P C RA_NPM A1_NPM VC_FPI3P
Iz:10:33 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as the despot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth ć the glorious illustrious, renowned after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing strength and also, even, namely the elevated the hubris to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely the elevated to lower
Iz:10:33 be-you(sg)-SEE-ed! for the (nom) despot (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth   the (acc) glorious ([Adj] acc) after (+acc), with (+gen) strength (gen) and the (nom) elevated ([Adj] nom|voc) the (dat) hubris (dat) they-will-be-BREAK-ed and the (nom) elevated ([Adj] nom|voc) they-will-be-LOWER-ed
Iz:10:33 Iz_10:33_1 Iz_10:33_2 Iz_10:33_3 Iz_10:33_4 Iz_10:33_5 Iz_10:33_6 Iz_10:33_7 Iz_10:33_8 Iz_10:33_9 Iz_10:33_10 Iz_10:33_11 Iz_10:33_12 Iz_10:33_13 Iz_10:33_14 Iz_10:33_15 Iz_10:33_16 Iz_10:33_17 Iz_10:33_18 Iz_10:33_19 Iz_10:33_20 Iz_10:33_21
Iz:10:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:10:34 καὶ πεσοῦνται οἱ ὑψηλοὶ μαχαίρᾳ, ὁ δὲ Λίβανος σὺν τοῖς ὑψηλοῖς πεσεῖται.
Iz:10:34 and the lofty ones shall fall by the sword, and the Libanus shall fall with his lofty ones. (Isaiah 10:34 Brenton)
Iz:10:34 Gęstwiny lasu trzebi się toporem. Pada Liban ze swą wspaniałością. (Iz 10:34 BT_4)
Iz:10:34 καὶ πεσοῦνται οἱ ὑψηλοὶ μαχαίρᾳ, δὲ Λίβανος σὺν τοῖς ὑψηλοῖς πεσεῖται.
Iz:10:34 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό δέ λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] σύν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Iz:10:34 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Podniesiony Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” zaś Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Razem z/włączając (+dat) Podniesiony By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Iz:10:34 kai\ pesou=ntai oi( u(PSEloi\ maCHai/ra|, o( de\ *li/banos su\n toi=s u(PSEloi=s pesei=tai.
Iz:10:34 kai pesuntai hoi hyPSEloi maCHaira, ho de