Iz:23:1 Τὸ ὅραμα Τύρου. Ὀλολύζετε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κιτιαίων· ἦκται αἰχμάλωτος.
Iz:23:1 THE WORD CONCERNING TYRE. Howl, ye ships of Carthage; for she has perished, and men no longer arrive from the land of the Citians: she is led captive. (Isaiah 23:1 Brenton)
Iz:23:1 Wyrok na Tyr. Jęknijcie, okręty Tarszisz, bo wasza przystań warowna zniszczona. Gdy z kraju Kittim wracały, odebrały tę wieść. (Iz 23:1 BT_4)
Iz:23:1 Τὸ ὅραμα Τύρου. Ὀλολύζετε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κιτιαίων· ἦκται αἰχμάλωτος.
Iz:23:1 ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό Τύρος, -ου, ἡ ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) πλοῖον, -ου, τό   ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX]
Iz:23:1 Wizja {Wyobrażenie} Tyr [miasto z] By wyć wycie Statek Ponieważ/tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Już nie By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia By prowadzić Pojmany; pojmany
Iz:23:1 *to\ o(/rama *tu/rou. *)ololu/DZete, ploi=a *karCHEdo/nos, o(/ti a)pO/leto, kai\ ou)ke/ti e)/rCHontai e)k gE=s *kitiai/On· E)=ktai ai)CHma/lOtos.
Iz:23:1 to horama tyru. ololyDZete, ploia karCHEdonos, hoti apOleto, kai uketi erCHontai ek gEs kitiaiOn· Ektai aiCHmalOtos.
Iz:23:1 RA_NSN N3M_NSN N2_GSM V1_PAD2P N2N_NPN N3W_GSM C VBI_AMI3S C D V1_PMI3P P N1_GSF N_GPM VK_XMI3S A1B_NSM
Iz:23:1 the vision Tyre [city of] to ululate howl ship ć because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely no longer to come out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ć to lead captive; captive
Iz:23:1 the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) Tyre (gen) you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! ships (nom|acc|voc)   because/that he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed and no longer they-are-being-COME-ed out of (+gen) earth/land (gen)   he/she/it-has-been-LEAD-ed captive (nom); captive ([Adj] nom)
Iz:23:1 Iz_23:1_1 Iz_23:1_2 Iz_23:1_3 Iz_23:1_4 Iz_23:1_5 Iz_23:1_6 Iz_23:1_7 Iz_23:1_8 Iz_23:1_9 Iz_23:1_10 Iz_23:1_11 Iz_23:1_12 Iz_23:1_13 Iz_23:1_14 Iz_23:1_15 Iz_23:1_16
Iz:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:2 τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ μεταβόλοι Φοινίκης διαπερῶντες τὴν θάλασσαν
Iz:23:2 To whom are the dwellers in the island become like, the merchants of Phoenice, passing over the sea (Isaiah 23:2 Brenton)
Iz:23:2 Jęczcie, mieszkańcy wybrzeża, kupcy z Sydonu, których posłańcy przeprawiali się przez morze (Iz 23:2 BT_4)
Iz:23:2 τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ μεταβόλοι Φοινίκης διαπερῶντες τὴν θάλασσαν
Iz:23:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅμοιος -α -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ   Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] δια·περάω (δια+περ(α)-, δια+περα·σ-, δια+περα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Iz:23:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Podobny By stawać się stawaj się, zdarzaj się By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyspa Fenicja; purpurowy czerwony By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Morze
Iz:23:2 ti/ni o(/moioi gego/nasin oi( e)noikou=ntes e)n tE=| nE/sO| metabo/loi *foini/kEs diaperO=ntes tE\n Ta/lassan
Iz:23:2 tini homoioi gegonasin hoi enoikuntes en tE nEsO metaboloi foinikEs diaperOntes tEn Talassan
Iz:23:2 RI_DSN A1A_NPM VX_XAI3P RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DSF N2_DSF N2_NPM N1_GSF V3_PAPNPM RA_ASF N1S_ASF
Iz:23:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. similar to become become, happen the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the island ć Phoenicia; purple-red to cross over pass through the sea
Iz:23:2 who/what/why (dat) similar ([Adj] nom|voc) they-have-BECOME-ed the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) island (dat)   Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) while CROSS OVER-ing (nom|voc) the (acc) sea (acc)
Iz:23:2 Iz_23:2_1 Iz_23:2_2 Iz_23:2_3 Iz_23:2_4 Iz_23:2_5 Iz_23:2_6 Iz_23:2_7 Iz_23:2_8 Iz_23:2_9 Iz_23:2_10 Iz_23:2_11 Iz_23:2_12 Iz_23:2_13
Iz:23:2 x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταβόλων; ὡς ἀμητοῦ εἰσφερομένου οἱ μεταβόλοι τῶν ἐθνῶν.
Iz:23:3 in great waters, a generation of merchants? as when the harvest is gathered in, so are these traders with the nations. (Isaiah 23:3 Brenton)
Iz:23:3 o bezmiernych wodach. Ziarno znad Szichoru, żniwo znad Rzeki było dochodem Tyru i było przedmiotem handlu z narodami. (Iz 23:3 BT_4)
Iz:23:3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταβόλων; ὡς ἀμητοῦ εἰσφερομένου οἱ μεταβόλοι τῶν ἐθνῶν.
Iz:23:3 ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σπέρμα[τ], -ατος, τό   ὡς   εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:23:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda Dużo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Jak/jak By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Naród [zobacz etniczny]
Iz:23:3 e)n u(/dati pollO=|, spe/rma metabo/lOn; O(s a)mEtou= ei)sferome/nou oi( metabo/loi tO=n e)TnO=n.
Iz:23:3 en hydati pollO, sperma metabolOn; hOs amEtu eisferomenu hoi metaboloi tOn eTnOn.
Iz:23:3 P N3T_DSN A1_DSN N3M_ASN N2_GPM D N2_GSM V1_PMPGSM RA_NPM N2_NPM RA_GPN N3E_GPN
Iz:23:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water much seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ć as/like ć to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the ć the nation [see ethnic]
Iz:23:3 in/among/by (+dat) water (dat) much (dat) seed (nom|acc|voc)   as/like   while being-BRING IN-ed (gen) the (nom)   the (gen) nations (gen)
Iz:23:3 Iz_23:3_1 Iz_23:3_2 Iz_23:3_3 Iz_23:3_4 Iz_23:3_5 Iz_23:3_6 Iz_23:3_7 Iz_23:3_8 Iz_23:3_9 Iz_23:3_10 Iz_23:3_11 Iz_23:3_12
Iz:23:3 x x x x x x x x x x x x
Iz:23:4 αἰσχύνθητι, Σιδών, εἶπεν ἡ θάλασσα· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς θαλάσσης εἶπεν Οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένους.
Iz:23:4 Be ashamed, O Sidon: the sea has said, yea, the strength of the sea has said, I have not travailed, nor brought forth, nor have I brought up young men, nor reared virgins. (Isaiah 23:4 Brenton)
Iz:23:4 Zawstydź się, Sydonie, bo morze przemówiło, przystań morska rzekła: «Nie czułam bólu porodu i nie porodziłam, nie dałam wychowania chłopcom ani dziewczętom rozwoju». (Iz 23:4 BT_4)
Iz:23:4 αἰσχύνθητι, Σιδών, εἶπεν θάλασσα· δὲ ἰσχὺς τῆς θαλάσσης εἶπεν Οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένους.
Iz:23:4 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) Σιδών, -ῶνος, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι οὐδέ (οὐ δέ) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) παρθένος, -ου, ἡ
Iz:23:4 By zawstydzać Sydon [miasto z] By mówić/opowiadaj Morze zaś Siła Morze By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By cierpieć bóle porodowy ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By rodzić ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By karmić Młody człowiek ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By podnosić/ustalony wysoko Dziewiczy
Iz:23:4 ai)sCHu/nTEti, *sidO/n, ei)=pen E( Ta/lassa· E( de\ i)sCHu\s tE=s Tala/ssEs ei)=pen *ou)k O)/dinon ou)de\ e)/tekon ou)de\ e)Xe/TrePSa neani/skous ou)de\ u(/PSOsa parTe/nous.
Iz:23:4 aisCHynTEti, sidOn, eipen hE Talassa· hE de isCHys tEs TalassEs eipen uk Odinon ude etekon ude eXeTrePSa neaniskus ude hyPSOsa parTenus.
Iz:23:4 VC_APD2S N_VSF VBI_AAI3S RA_NSF N1S_NSF RA_NSF x N3_NSF RA_GSF N1S_GSF VBI_AAI3S D V1_AAI1S C VBI_AAI1S C VAI_AAI1S N2_APM C V4_PAPNSF N2_APF
Iz:23:4 to put to shame Sidon [city of] to say/tell the sea the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] strength the sea to say/tell οὐχ before rough breathing to travail οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to give birth οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to nurture young man οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to elevate/set high virgin
Iz:23:4 be-you(sg)-PUT-ed-TO-SHAME! Sidon (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) sea (nom|voc) the (nom) Yet strength (nom) the (gen) sea (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed not I-was-TRAVAIL-ing, they-were-TRAVAIL-ing, while TRAVAIL-ing (nom|acc|voc, voc) neither/nor I-GIVE-ed-BIRTH, they-GIVE-ed-BIRTH neither/nor I-NURTURE-ed young men (acc) neither/nor I-ELEVATE/SET-ed-HIGH virgins (acc)
Iz:23:4 Iz_23:4_1 Iz_23:4_2 Iz_23:4_3 Iz_23:4_4 Iz_23:4_5 Iz_23:4_6 Iz_23:4_7 Iz_23:4_8 Iz_23:4_9 Iz_23:4_10 Iz_23:4_11 Iz_23:4_12 Iz_23:4_13 Iz_23:4_14 Iz_23:4_15 Iz_23:4_16 Iz_23:4_17 Iz_23:4_18 Iz_23:4_19 Iz_23:4_20 Iz_23:4_21
Iz:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:5 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήμψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου.
Iz:23:5 Moreover when it shall be heard in Egypt, sorrow shall seize them for Tyre. (Isaiah 23:5 Brenton)
Iz:23:5 Gdy Egipcjanie posłyszą taką wieść, jak ta o Tyrze, wić się będą z żalu. (Iz 23:5 BT_4)
Iz:23:5 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήμψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου.
Iz:23:5 ὅταν (ὅτε ἄν) δέ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὀδύνη, -ης, ἡ περί Τύρος, -ου, ἡ
Iz:23:5 Ilekroć zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Egipt [kraj z] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Ból Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Tyr [miasto z]
Iz:23:5 o(/tan de\ a)kousto\n ge/nEtai *ai)gu/ptO|, lE/mPSetai au)tou\s o)du/nE peri\ *tu/rou.
Iz:23:5 hotan de akuston genEtai aigyptO, lEmPSetai autus odynE peri tyru.
Iz:23:5 D x A1_ASN VB_AMS3S N2_DSF VF_FMI3S RD_APM N1_NSF P N2_GSM
Iz:23:5 whenever δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to become become, happen Egypt [country of] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same pain about (+acc,+gen) Tyre [city of]
Iz:23:5 whenever Yet   he/she/it-should-be-BECOME-ed Egypt (dat) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) pain (nom|voc) about (+acc,+gen) Tyre (gen)
Iz:23:5 Iz_23:5_1 Iz_23:5_2 Iz_23:5_3 Iz_23:5_4 Iz_23:5_5 Iz_23:5_6 Iz_23:5_7 Iz_23:5_8 Iz_23:5_9 Iz_23:5_10
Iz:23:5 x x x x x x x x x x
Iz:23:6 ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύξατε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ.
Iz:23:6 Depart ye to Carthage; howl, ye that dwell in this island. (Isaiah 23:6 Brenton)
Iz:23:6 Przeprawcie się do Tarszisz, jęczcie, mieszkańcy wybrzeża! (Iz 23:6 BT_4)
Iz:23:6 ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύξατε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ.
Iz:23:6 ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:23:6 By odchodzić Do (+przyspieszenie) By wyć wycie By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyspa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:23:6 a)pe/lTate ei)s *karCHEdo/na, o)lolu/Xate, oi( e)noikou=ntes e)n tE=| nE/sO| tau/tE|.
Iz:23:6 apelTate eis karCHEdona, ololyXate, hoi enoikuntes en tE nEsO tautE.
Iz:23:6 VB_AAD2P P N_AS VA_AAD2P RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DSF N2_DSF RD_DSF
Iz:23:6 to depart into (+acc) ć to ululate howl the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the island this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:23:6 do-DEPART-you(pl)! into (+acc)   do-ULULATE-you(pl)! the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) island (dat) this (dat)
Iz:23:6 Iz_23:6_1 Iz_23:6_2 Iz_23:6_3 Iz_23:6_4 Iz_23:6_5 Iz_23:6_6 Iz_23:6_7 Iz_23:6_8 Iz_23:6_9 Iz_23:6_10
Iz:23:6 x x x x x x x x x x
Iz:23:7 οὐχ αὕτη ἦν ὑμῶν ἡ ὕβρις ἡ ἀπ’ ἀρχῆς πρὶν ἢ παραδοθῆναι αὐτήν;
Iz:23:7 Was not this your pride from the beginning, before she was given up? (Isaiah 23:7 Brenton)
Iz:23:7 Czy to jest wasze wesołe miasto, którego początek sięga dawnych czasów, którego nogi zdążają daleko, by się tam osiedlić? (Iz 23:7 BT_4)
Iz:23:7 οὐχ αὕτη ἦν ὑμῶν ὕβρις ἀπ’ ἀρχῆς πρὶν παραδοθῆναι αὐτήν;
Iz:23:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ πρίν ἤ[1] παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:23:7 ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty Pycha Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Wcześniejszy Albo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo
Iz:23:7 ou)CH au(/tE E)=n u(mO=n E( u(/bris E( a)p’ a)rCHE=s pri\n E)\ paradoTE=nai au)tE/n;
Iz:23:7 uCH hautE En hymOn hE hybris hE ap’ arCHEs prin E paradoTEnai autEn;
Iz:23:7 D RD_NSF V9_IAI3S RP_GP RA_NSF N3I_NSF RA_NSF P N1_GSF D C VC_APN RD_ASF
Iz:23:7 οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you the hubris the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning prior or to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same
Iz:23:7 not this (nom) he/she/it-was you(pl) (gen) the (nom) hubris (nom) the (nom) away from (+gen) beginning (gen) prior or to-be-Hand OVER-ed her/it/same (acc)
Iz:23:7 Iz_23:7_1 Iz_23:7_2 Iz_23:7_3 Iz_23:7_4 Iz_23:7_5 Iz_23:7_6 Iz_23:7_7 Iz_23:7_8 Iz_23:7_9 Iz_23:7_10 Iz_23:7_11 Iz_23:7_12 Iz_23:7_13
Iz:23:7 x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:8 τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; μὴ ἥσσων ἐστὶν ἢ οὐκ ἰσχύει; οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς.
Iz:23:8 Who has devised this counsel against Tyre? Is she inferior? or has she no strength? her merchants were the glorious princes of the earth. (Isaiah 23:8 Brenton)
Iz:23:8 Kto zgotował taki los Tyrowi rozdającemu korony, którego kupcy byli książętami, a przekupnie ludźmi szanowanymi w świecie? (Iz 23:8 BT_4)
Iz:23:8 τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; μὴ ἥσσων ἐστὶν οὐκ ἰσχύει; οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς.
Iz:23:8 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐπί Τύρος, -ου, ἡ μή ἥσσων ἧσσον and ἥττων ἧττον, gen. sg. -ονος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔμ·πορος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·δοξος -ον ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:23:8 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tyr [miasto z] Nie Mniejszy By być Albo ??? Przed przydechem mocnym By mieć siła Handlowy On/ona/to/to samo Sławny sławny, sławny Władca; by zaczynać się Ziemi/ziemia
Iz:23:8 ti/s tau=ta e)bou/leusen e)pi\ *tu/ron; mE\ E(/ssOn e)sti\n E)\ ou)k i)sCHu/ei; oi( e)/mporoi au)tE=s e)/ndoXoi, a)/rCHontes tE=s gE=s.
Iz:23:8 tis tauta ebuleusen epi tyron; mE hEssOn estin E uk isCHyei; hoi emporoi autEs endoXoi, arCHontes tEs gEs.
Iz:23:8 RI_NSM RD_APN VAI_AAI3S P N2_ASM D A3C_NSM V9_PAI3S C D V1_PAI3S RA_NPM N2_NPM RD_GSF A1B_NPM N3_NPM RA_GSF N1_GSF
Iz:23:8 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Tyre [city of] not lesser to be or οὐχ before rough breathing to have strength the merchant he/she/it/same glorious illustrious, renowned ruler; to begin the earth/land
Iz:23:8 who/what/why (nom) these (nom|acc) he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Tyre (acc) not lesser ([Adj] nom) he/she/it-is or not he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) the (nom) merchants (nom|voc) her/it/same (gen) glorious ([Adj] nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) earth/land (gen)
Iz:23:8 Iz_23:8_1 Iz_23:8_2 Iz_23:8_3 Iz_23:8_4 Iz_23:8_5 Iz_23:8_6 Iz_23:8_7 Iz_23:8_8 Iz_23:8_9 Iz_23:8_10 Iz_23:8_11 Iz_23:8_12 Iz_23:8_13 Iz_23:8_14 Iz_23:8_15 Iz_23:8_16 Iz_23:8_17 Iz_23:8_18
Iz:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:9 κύριος σαβαωθ ἐβουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:23:9 The Lord of hosts has purposed to bring down all the pride of the glorious ones, and to disgrace every glorious thing on the earth. (Isaiah 23:9 Brenton)
Iz:23:9 Pan Zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata. (Iz 23:9 BT_4)
Iz:23:9 κύριος σαβαωθ ἐβουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:23:9 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον καί ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔν·δοξος -ον ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:23:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Do ??? By paraliżować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pycha Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Do hańby Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławny sławny, sławny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Iz:23:9 ku/rios sabaOT e)bouleu/sato paralu=sai pa=san tE\n u(/brin tO=n e)ndo/XOn kai\ a)tima/sai pa=n e)/ndoXon e)pi\ tE=s gE=s.
Iz:23:9 kyrios sabaOT ebuleusato paralysai pasan tEn hybrin tOn endoXOn kai atimasai pan endoXon epi tEs gEs.
Iz:23:9 N2_NSM N_G VAI_AMI3S VA_AAN A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_GPM A1B_GPM C VA_AAN A3_ASM A1B_ASM P RA_GSF N1_GSF
Iz:23:9 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to ??? to paralyze every all, each, every, the whole of; to sprinkle the hubris the glorious illustrious, renowned and also, even, namely to dishonor every all, each, every, the whole of glorious illustrious, renowned upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Iz:23:9 lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth he/she/it-was-???-ed to-PARALYZE, be-you(sg)-PARALYZE-ed!, he/she/it-happens-to-PARALYZE (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) hubris (acc) the (gen) glorious ([Adj] gen) and to-DISHONOR, be-you(sg)-DISHONOR-ed!, he/she/it-happens-to-DISHONOR (opt) every (nom|acc|voc) glorious ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:23:9 Iz_23:9_1 Iz_23:9_2 Iz_23:9_3 Iz_23:9_4 Iz_23:9_5 Iz_23:9_6 Iz_23:9_7 Iz_23:9_8 Iz_23:9_9 Iz_23:9_10 Iz_23:9_11 Iz_23:9_12 Iz_23:9_13 Iz_23:9_14 Iz_23:9_15 Iz_23:9_16
Iz:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος.
Iz:23:10 Till thy land; for ships no more come out of Carthage. (Isaiah 23:10 Brenton)
Iz:23:10 Uprawiaj twą ziemię, o Córo Tarszisz! Portu już nie ma. (Iz 23:10 BT_4)
Iz:23:10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος.
Iz:23:10 ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γάρ πλοῖον, -ου, τό οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ  
Iz:23:10 By pracować/dąż Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Statek Już nie By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Iz:23:10 e)rga/DZou tE\n gE=n sou, kai\ ga\r ploi=a ou)ke/ti e)/rCHetai e)k *karCHEdo/nos.
Iz:23:10 ergaDZu tEn gEn su, kai gar ploia uketi erCHetai ek karCHEdonos.
Iz:23:10 V1_PMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C x N2N_NPN D V1_PMI3S P N_GS
Iz:23:10 to work/strive the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely for since, as ship no longer to come out of (+gen) ἐξ before vowels ć
Iz:23:10 be-you(sg)-being-WORK/STRIVE-ed! the (acc) earth/land (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and for ships (nom|acc|voc) no longer he/she/it-is-being-COME-ed out of (+gen)  
Iz:23:10 Iz_23:10_1 Iz_23:10_2 Iz_23:10_3 Iz_23:10_4 Iz_23:10_5 Iz_23:10_6 Iz_23:10_7 Iz_23:10_8 Iz_23:10_9 Iz_23:10_10 Iz_23:10_11
Iz:23:10 x x x x x x x x x x x
Iz:23:11 ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν, ἡ παροξύνουσα βασιλεῖς· κύριος σαβαωθ ἐνετείλατο περὶ Χανααν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν.
Iz:23:11 And thy hand prevails no more by sea, which troubled kings: the Lord of hosts has given a command concerning Chanaan, to destroy the strength thereof. (Isaiah 23:11 Brenton)
Iz:23:11 Wyciągnął On rękę na morze, zatrząsł królestwami, Pan nakazał w sprawie Kanaanu, by zburzyć jego warownie. (Iz 23:11 BT_4)
Iz:23:11 δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν, παροξύνουσα βασιλεῖς· κύριος σαβαωθ ἐνετείλατο περὶ Χανααν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν.
Iz:23:11 ὁ ἡ τό δέ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) κατά θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) περί Χαναάν, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ
Iz:23:11 zaś Ręka Ty; twój/twój(sg) Już nie By mieć siła W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze By prowokować Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot By zalecać rozkaz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kanaan By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Siła
Iz:23:11 E( de\ CHei/r sou ou)ke/ti i)sCHu/ei kata\ Ta/lassan, E( paroXu/nousa basilei=s· ku/rios sabaOT e)netei/lato peri\ *CHanaan a)pole/sai au)tE=s tE\n i)sCHu/n.
Iz:23:11 hE de CHeir su uketi isCHyei kata Talassan, hE paroXynusa basileis· kyrios sabaOT eneteilato peri CHanaan apolesai autEs tEn isCHyn.
Iz:23:11 RA_NSF x N3_NSF RP_GS D V1_PAI3S P N1S_ASF RA_NSF V1_PAPNSF N3V_APM N2_NSM N_G VAI_AMI3S P N_GS VA_AAN RD_GSF RA_ASF N3_ASF
Iz:23:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hand you; your/yours(sg) no longer to have strength down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea the to provoke king lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to enjoin command about (+acc,+gen) Canaan to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same the strength
Iz:23:11 the (nom) Yet hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) no longer he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc) the (nom) while PROVOKE-ing (nom|voc) kings (acc, nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth he/she/it-was-ENJOIN-ed about (+acc,+gen) Canaan (indecl) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) her/it/same (gen) the (acc) strength (acc)
Iz:23:11 Iz_23:11_1 Iz_23:11_2 Iz_23:11_3 Iz_23:11_4 Iz_23:11_5 Iz_23:11_6 Iz_23:11_7 Iz_23:11_8 Iz_23:11_9 Iz_23:11_10 Iz_23:11_11 Iz_23:11_12 Iz_23:11_13 Iz_23:11_14 Iz_23:11_15 Iz_23:11_16 Iz_23:11_17 Iz_23:11_18 Iz_23:11_19 Iz_23:11_20
Iz:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:12 καὶ ἐροῦσιν Οὐκέτι μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος· καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται·
Iz:23:12 And men shall say, Ye shall no longer at all continue to insult and injure the daughter of Sidon: and if thou depart to the Citians, neither there shalt thou have rest. (Isaiah 23:12 Brenton)
Iz:23:12 Rzekł On: «Nie będziesz się więcej radować, Dziewico zhańbiona, Córo Sydonu! Wstań, przepraw się do Kittim: tam również nie zaznasz spokoju». (Iz 23:12 BT_4)
Iz:23:12 καὶ ἐροῦσιν Οὐκέτι μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος· καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται·
Iz:23:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ὑβρίζω (υβριζ-, -, υβρι·σ-, -, -, υβρισ·θ-) καί ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιδών, -ῶνος, ἡ καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   οὐδέ (οὐ δέ) ἐκεῖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:23:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Już nie Nie By dodawać do Do ??? I też, nawet, mianowicie Do szkody/popełniaj wykroczenie do Córka Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odchodzić Do (+przyspieszenie) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Tam Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Odpoczynek {Reszta} By być
Iz:23:12 kai\ e)rou=sin *ou)ke/ti mE\ prosTE=te tou= u(bri/DZein kai\ a)dikei=n tE\n Tugate/ra *sidO=nos· kai\ e)a\n a)pe/lTE|s ei)s *kitiei=s, ou)de\ e)kei= soi a)na/pausis e)/stai·
Iz:23:12 kai erusin uketi mE prosTEte tu hybriDZein kai adikein tEn Tygatera sidOnos· kai ean apelTEs eis kitieis, ude ekei soi anapausis estai·
Iz:23:12 C VF2_FAI3P C D VE_AAS2P RA_GSM V1_PAN C V2_PAN RA_ASF N3_ASF N_GSF C C VB_AAS2S P N_AP C D RP_DS N3I_NSF VF_FMI3S
Iz:23:12 and also, even, namely to say/tell no longer not to add to the to ??? and also, even, namely to harm/do wrong to the daughter Sidon [city of] and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to depart into (+acc) ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) there you; your/yours(sg); to rub worn, rub rest to be
Iz:23:12 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) no longer not you(pl)-should-ADD-TO the (gen) to-be-???-ing and to-be-WRONG-ing the (acc) daughter (acc) Sidon (gen) and if-ever you(sg)-should-DEPART into (+acc)   neither/nor there you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) rest (nom) he/she/it-will-be
Iz:23:12 Iz_23:12_1 Iz_23:12_2 Iz_23:12_3 Iz_23:12_4 Iz_23:12_5 Iz_23:12_6 Iz_23:12_7 Iz_23:12_8 Iz_23:12_9 Iz_23:12_10 Iz_23:12_11 Iz_23:12_12 Iz_23:12_13 Iz_23:12_14 Iz_23:12_15 Iz_23:12_16 Iz_23:12_17 Iz_23:12_18 Iz_23:12_19 Iz_23:12_20 Iz_23:12_21 Iz_23:12_22
Iz:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:13 καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται, ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν.
Iz:23:13 And if thou depart to the land of the Chaldeans, this also is laid waste by the Assyrians, for her wall is fallen. (Isaiah 23:13 Brenton)
Iz:23:13 Oto kraj Chaldejczyków - naród ten nie istniał, Asyria go założyła dla dzikich zwierząt - oni to wznieśli swe wieże; zrównali z ziemią zamki Sydonu, obrócili go w gruzy. (Iz 23:13 BT_4)
Iz:23:13 καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται, ὅτι τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν.
Iz:23:13 καί εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   οὐδέ (οὐ δέ) ἐκεῖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Iz:23:13 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Chaldejski I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By leżeć odłogiem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Tam Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Odpoczynek {Reszta} By być Ponieważ/tamto Ściana On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Iz:23:13 kai\ ei)s gE=n *CHaldai/On, kai\ au(/tE E)rE/mOtai a)po\ tO=n *)assuri/On, ou)de\ e)kei= soi a)na/pausis e)/stai, o(/ti o( toi=CHos au)tE=s pe/ptOken.
Iz:23:13 kai eis gEn CHaldaiOn, kai hautE ErEmOtai apo tOn assyriOn, ude ekei soi anapausis estai, hoti ho toiCHos autEs peptOken.
Iz:23:13 C P N1_ASF N2_GPM C RD_NSF VMI_XPI3S P RA_GPM N2_GPM C D RP_DS N3I_NSF VF_FMI3S C RA_NSM N2_NSM RD_GSF VX_XAI3S
Iz:23:13 and also, even, namely into (+acc) earth/land Chaldean and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lay waste from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) there you; your/yours(sg); to rub worn, rub rest to be because/that the wall he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Iz:23:13 and into (+acc) earth/land (acc) Chaldeans (gen) and this (nom) he/she/it-has-been-LAY-ed-WASTE away from (+gen) the (gen)   neither/nor there you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) rest (nom) he/she/it-will-be because/that the (nom) wall (nom) her/it/same (gen) he/she/it-has-FALL-ed
Iz:23:13 Iz_23:13_1 Iz_23:13_2 Iz_23:13_3 Iz_23:13_4 Iz_23:13_5 Iz_23:13_6 Iz_23:13_7 Iz_23:13_8 Iz_23:13_9 Iz_23:13_10 Iz_23:13_11 Iz_23:13_12 Iz_23:13_13 Iz_23:13_14 Iz_23:13_15 Iz_23:13_16 Iz_23:13_17 Iz_23:13_18 Iz_23:13_19 Iz_23:13_20
Iz:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:14 ὀλολύζετε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν.
Iz:23:14 Howl, ye ships of Carthage: for your strong hold is destroyed. (Isaiah 23:14 Brenton)
Iz:23:14 Zawyjcie, okręty Tarszisz, bo wasz gród morski - spustoszony. (Iz 23:14 BT_4)
Iz:23:14 ὀλολύζετε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν.
Iz:23:14 ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) πλοῖον, -ου, τό   ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:23:14 By wyć wycie Statek Ponieważ/tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Ty
Iz:23:14 o)lolu/DZete, ploi=a *karCHEdo/nos, o(/ti a)pO/leto to\ o)CHu/rOma u(mO=n.
Iz:23:14 ololyDZete, ploia karCHEdonos, hoti apOleto to oCHyrOma hymOn.
Iz:23:14 V1_PAD2P N2N_NPN N_GS C VBI_AMI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GP
Iz:23:14 to ululate howl ship ć because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress you
Iz:23:14 you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! ships (nom|acc|voc)   because/that he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) entrenchment (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Iz:23:14 Iz_23:14_1 Iz_23:14_2 Iz_23:14_3 Iz_23:14_4 Iz_23:14_5 Iz_23:14_6 Iz_23:14_7 Iz_23:14_8
Iz:23:14 x x x x x x x x
Iz:23:15 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς χρόνος ἀνθρώπου· καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἔσται Τύρος ὡς ᾆσμα πόρνης
Iz:23:15 And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be left seventy years, as the time of a king, as the time of a man: and it shall come to pass after seventy years, that Tyre shall be as the song of a harlot. (Isaiah 23:15 Brenton)
Iz:23:15 Stanie się w ów dzień, iż Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesiąt lat, według miary dni jednego króla. Pod koniec siedemdziesięciu lat przydarzy się Tyrowi, jak nierządnicy z piosenki: (Iz 23:15 BT_4)
Iz:23:15 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς χρόνος ἀνθρώπου· καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἔσται Τύρος ὡς ᾆσμα πόρνης
Iz:23:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) Τύρος, -ου, ἡ ἔτο·ς, -ους, τό ἑβδομή·κοντα ὡς χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) βασιλεύς, -έως, ὁ ὡς χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Τύρος, -ου, ἡ ὡς   πόρνη, -ης, ἡ
Iz:23:15 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Tyr [miasto z] Rok Siedemdziesiąt Jak/jak Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Król Jak/jak Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Ludzki I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siedemdziesiąt Rok By być Tyr [miasto z] Jak/jak Prostytuuj
Iz:23:15 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kataleifTE/setai *tu/ros e)/tE e(bdomE/konta O(s CHro/nos basile/Os, O(s CHro/nos a)nTrO/pou· kai\ e)/stai meta\ e(bdomE/konta e)/tE e)/stai *tu/ros O(s a)=|sma po/rnEs
Iz:23:15 kai estai en tE hEmera ekeinE kataleifTEsetai tyros etE hebdomEkonta hOs CHronos basileOs, hOs CHronos anTrOpu· kai estai meta hebdomEkonta etE estai tyros hOs asma pornEs
Iz:23:15 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VV_FPI3S N2_NSM N3E_APN M D N2_NSM N3V_GSM D N2_NSM N2_GSM C VF_FMI3S P M N3E_APN VF_FMI3S N2_NSM D N3M_ASN N1_GSF
Iz:23:15 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up Tyre [city of] year seventy as/like time – a specific time (specified time) or space of time (a while). king as/like time – a specific time (specified time) or space of time (a while). human and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing seventy year to be Tyre [city of] as/like ć prostitute
Iz:23:15 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be-LEAVE-ed-BEHIND Tyre (nom) years (nom|acc|voc) seventy as/like time (nom) king (gen) as/like time (nom) human (gen) and he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) seventy years (nom|acc|voc) he/she/it-will-be Tyre (nom) as/like   prostitute (gen)
Iz:23:15 Iz_23:15_1 Iz_23:15_2 Iz_23:15_3 Iz_23:15_4 Iz_23:15_5 Iz_23:15_6 Iz_23:15_7 Iz_23:15_8 Iz_23:15_9 Iz_23:15_10 Iz_23:15_11 Iz_23:15_12 Iz_23:15_13 Iz_23:15_14 Iz_23:15_15 Iz_23:15_16 Iz_23:15_17 Iz_23:15_18 Iz_23:15_19 Iz_23:15_20 Iz_23:15_21 Iz_23:15_22 Iz_23:15_23 Iz_23:15_24 Iz_23:15_25 Iz_23:15_26
Iz:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:16 Λαβὲ κιθάραν, ῥέμβευσον πόλεις, πόρνη ἐπιλελησμένη· καλῶς κιθάρισον, πολλὰ ᾆσον, ἵνα σου μνεία γένηται.
Iz:23:16 Take a harp, go about, O city, thou harlot that hast been forgotten; play well on the harp, sing many songs, that thou mayest be remembered. (Isaiah 23:16 Brenton)
Iz:23:16 «Weźmij cytrę, obejdź miasto, nierządnico zapomniana! Zagraj dobrze, mnóż piosenki, ażebyś się przypomniała!» (Iz 23:16 BT_4)
Iz:23:16 Λαβὲ κιθάραν, ῥέμβευσον πόλεις, πόρνη ἐπιλελησμένη· καλῶς κιθάρισον, πολλὰ ᾆσον, ἵνα σου μνεία γένηται.
Iz:23:16 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) κιθάρα, -ας, ἡ   πόλις, -εως, ἡ πόρνη, -ης, ἡ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) καλῶς κιθαρίζω (κιθαριζ-, -, κιθαρι·σ-, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἵνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μνεία, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Iz:23:16 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Liry/harfa Miasto Prostytuuj By zaniedbywać Dobrze/słusznie By grać na harfie Dużo By śpiewać żeby / ażeby / bo Ty; twój/twój(sg) Wspominanie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Iz:23:16 *labe\ kiTa/ran, r(e/mbeuson po/leis, po/rnE e)pilelEsme/nE· kalO=s kiTa/rison, polla\ a)=|son, i(/na sou mnei/a ge/nEtai.
Iz:23:16 labe kiTaran, rembeuson poleis, pornE epilelEsmenE· kalOs kiTarison, polla ason, hina su mneia genEtai.
Iz:23:16 V1_PAD2S N1A_ASF VA_AAD2S N3I_VSF N1_NSF VM_XPPNSF D VA_AAD2S A1_APN VA_AAD2S C RP_GS N1A_NSF VB_AMS3S
Iz:23:16 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand lyre/harp ć city prostitute to neglect well/rightly to harp much to sing so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell you; your/yours(sg) remembrance to become become, happen
Iz:23:16 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! lyre/harp (acc)   cities (acc, nom|voc) prostitute (nom|voc) having-been-NEGLECT-ed (nom|voc) well/rightly do-HARP-you(sg)! many (nom|acc) do-SING-you(sg)!, going-to-SING (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) so that / in order to /because you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) remembrance (nom|voc) he/she/it-should-be-BECOME-ed
Iz:23:16 Iz_23:16_1 Iz_23:16_2 Iz_23:16_3 Iz_23:16_4 Iz_23:16_5 Iz_23:16_6 Iz_23:16_7 Iz_23:16_8 Iz_23:16_9 Iz_23:16_10 Iz_23:16_11 Iz_23:16_12 Iz_23:16_13 Iz_23:16_14
Iz:23:16 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:17 καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ θεὸς Τύρου, καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς οἰκουμένης.
Iz:23:17 And it shall come to pass after the seventy years, that God will visit Tyre, and she shall be again restored to her primitive state, and she shall be a mart for all the kingdoms of the world on the face of the earth. (Isaiah 23:17 Brenton)
Iz:23:17 Przyjdzie więc do tego, pod koniec siedemdziesięciu lat, że Pan nawiedzi Tyr. Ten zaś powróci do swego zarobkowania i odda się nierządowi ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi. (Iz 23:17 BT_4)
Iz:23:17 καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐπισκοπὴν ποιήσει θεὸς Τύρου, καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς οἰκουμένης.
Iz:23:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Τύρος, -ου, ἡ καί πάλιν ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐμ·πόριον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Iz:23:17 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siedemdziesiąt Rok Przeoczenie [nadzorowanie] Robienie/robienie; by czynić/rób Bóg  Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By przywracać Do (+przyspieszenie) Starożytny I też, nawet, mianowicie By być Rynek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać
Iz:23:17 kai\ e)/stai meta\ e(bdomE/konta e)/tE e)piskopE\n poiE/sei o( Teo\s *tu/rou, kai\ pa/lin a)pokatastaTE/setai ei)s to\ a)rCHai=on kai\ e)/stai e)mpo/rion pa/sais tai=s basilei/ais tE=s oi)koume/nEs.
Iz:23:17 kai estai meta hebdomEkonta etE episkopEn poiEsei ho Teos tyru, kai palin apokatastaTEsetai eis to arCHaion kai estai emporion pasais tais basileiais tEs oikumenEs.
Iz:23:17 C VF_FMI3S P M N3E_APN N1_ASF VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM C D VC_FPI3S P RA_ASN A1A_ASN C VF_FMI3S N2N_ASN A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RA_GSF V2_PMPGSF
Iz:23:17 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing seventy year oversight [overseeing] doing/making; to do/make the god [see theology] Tyre [city of] and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to restore into (+acc) the ancient and also, even, namely to be market every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell
Iz:23:17 and he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) seventy years (nom|acc|voc) oversight (acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) god (nom) Tyre (gen) and again he/she/it-will-be-RESTORE-ed into (+acc) the (nom|acc) ancient ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be market (nom|acc|voc) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) kingdoms (dat) the (gen) inhabited Roman world (gen); while being-DWELL-ed (gen)
Iz:23:17 Iz_23:17_1 Iz_23:17_2 Iz_23:17_3 Iz_23:17_4 Iz_23:17_5 Iz_23:17_6 Iz_23:17_7 Iz_23:17_8 Iz_23:17_9 Iz_23:17_10 Iz_23:17_11 Iz_23:17_12 Iz_23:17_13 Iz_23:17_14 Iz_23:17_15 Iz_23:17_16 Iz_23:17_17 Iz_23:17_18 Iz_23:17_19 Iz_23:17_20 Iz_23:17_21 Iz_23:17_22 Iz_23:17_23 Iz_23:17_24
Iz:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:23:18 καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἐμπορία καὶ ὁ μισθὸς ἅγιον τῷ κυρίῳ· οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι κυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐτῆς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησθῆναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι κυρίου.
Iz:23:18 And her trade and her gain shall be holiness to the Lord: it shall not be gathered for them, but for those that dwell before the Lord, even all her trade, to eat and drink and be filled, and for a covenant and a memorial before the Lord. (Isaiah 23:18 Brenton)
Iz:23:18 Ale jego zarobek i jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane. Albowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść do syta i przyodziewać się wystawnie. (Iz 23:18 BT_4)
Iz:23:18 καὶ ἔσται αὐτῆς ἐμπορία καὶ μισθὸς ἅγιον τῷ κυρίῳ· οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι κυρίου πᾶσα ἐμπορία αὐτῆς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησθῆναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι κυρίου.
Iz:23:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐμ·πόριον, -ου, τό; ἐμ·πορία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀλλά ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐμ·πόριον, -ου, τό; ἐμ·πορία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) εἰς[1]   μνημό·συνον, -ου, τό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:23:18 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Rynek; handlowy biznes {interes}, towar I też, nawet, mianowicie Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zbierać się razem Ale By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rynek; handlowy biznes {interes}, towar On/ona/to/to samo By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Do (+przyspieszenie) Pamięć Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:23:18 kai\ e)/stai au)tE=s E( e)mpori/a kai\ o( misTo\s a(/gion tO=| kuri/O|· ou)k au)toi=s sunaCHTE/setai, a)lla\ toi=s katoikou=sin e)/nanti kuri/ou pa=sa E( e)mpori/a au)tE=s fagei=n kai\ piei=n kai\ e)mplEsTE=nai ei)s sumbolE\n mnEmo/sunon e)/nanti kuri/ou.
Iz:23:18 kai estai autEs hE emporia kai ho misTos hagion tO kyriO· uk autois synaCHTEsetai, alla tois katoikusin enanti kyriu pasa hE emporia autEs fagein kai piein kai emplEsTEnai eis symbolEn mnEmosynon enanti kyriu.
Iz:23:18 C VF_FMI3S RD_GSF RA_NSF N1A_NSF C RA_NSM N2_NSM A1A_ASM RA_DSM N2_DSM D RD_DPM VQ_FPI3S C RA_DPM V2_PAPDPM D N2_GSM A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSF VB_AAN C VB_AAN C VS_APN P N1_ASN N2N_ASN D N2_GSM
Iz:23:18 and also, even, namely to be he/she/it/same the market; trade business, merchandise and also, even, namely the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing he/she/it/same to gather together but the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the market; trade business, merchandise he/she/it/same to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to satisfy fill up into (+acc) ć memory before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:23:18 and he/she/it-will-be her/it/same (gen) the (nom) markets (nom|acc|voc); trade (nom|voc) and the (nom) just recompense (nom) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) not them/same (dat) he/she/it-will-be-GATHER TOGETHER-ed but the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (nom|voc) the (nom) markets (nom|acc|voc); trade (nom|voc) her/it/same (gen) to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK and to-be-SATISFY-ed into (+acc)   memory (nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:23:18 Iz_23:18_1 Iz_23:18_2 Iz_23:18_3 Iz_23:18_4 Iz_23:18_5 Iz_23:18_6 Iz_23:18_7 Iz_23:18_8 Iz_23:18_9 Iz_23:18_10 Iz_23:18_11 Iz_23:18_12 Iz_23:18_13 Iz_23:18_14 Iz_23:18_15 Iz_23:18_16 Iz_23:18_17 Iz_23:18_18 Iz_23:18_19 Iz_23:18_20 Iz_23:18_21 Iz_23:18_22 Iz_23:18_23 Iz_23:18_24 Iz_23:18_25 Iz_23:18_26 Iz_23:18_27 Iz_23:18_28 Iz_23:18_29 Iz_23:18_30 Iz_23:18_31 Iz_23:18_32 Iz_23:18_33
Iz:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x