Joz:23:1 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πλείους μετὰ τὸ καταπαῦσαι κύριον τὸν Ισραηλ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ Ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς ταῖς ἡμέραις,
Joz:23:1 And it came to pass after many days after the Lord had given Israel rest from all his enemies round about, that Joshua was old and advanced in years. (Joshua 23:1 Brenton)
Joz:23:1 Po upływie długiego czasu, gdy Pan użyczył Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów dokoła, Jozue już był stary i podeszły w latach. (Joz 23:1 BT_4)
Joz:23:1 Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πλείους μετὰ τὸ καταπαῦσαι κύριον τὸν Ισραηλ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ Ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς ταῖς ἡμέραις,
Joz:23:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) μετά ὁ ἡ τό κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Joz:23:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień Więcej Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo Dookoła I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] Starszy By posuwać naprzód Postęp {Zaliczkę}, krok naprzód, iść na przodzie Dzień
Joz:23:1 *kai\ e)ge/neto meT’ E(me/ras plei/ous meta\ to\ katapau=sai ku/rion to\n *israEl a)po\ pa/ntOn tO=n e)CHTrO=n au)tO=n kuklo/Ten, kai\ *)iEsou=s presbu/teros probebEkO\s tai=s E(me/rais,
Joz:23:1 kai egeneto meT’ hEmeras pleius meta to katapausai kyrion ton israEl apo pantOn tOn eCHTrOn autOn kykloTen, kai iEsus presbyteros probebEkOs tais hEmerais,
Joz:23:1 C VBI_AMI3S P N1A_APF A3C_APF P RA_ASN VA_AAN N2_ASM RA_ASM N_ASM P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GPM D C N_NSM A1A_NSMC VX_XAPNSM RA_DPF N1A_DPF
Joz:23:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing day more after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the enmity; hostile he/she/it/same around and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] elder to Advance Advance, step forward, go ahead of the day
Joz:23:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) day (gen), days (acc) more (acc, nom|voc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) Israel (indecl) away from (+gen) all (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) around and Jesus (nom) elder ([Adj] nom) having ADVANCE-ed (nom) the (dat) days (dat)
Joz:23:1 Joz_23:1_1 Joz_23:1_2 Joz_23:1_3 Joz_23:1_4 Joz_23:1_5 Joz_23:1_6 Joz_23:1_7 Joz_23:1_8 Joz_23:1_9 Joz_23:1_10 Joz_23:1_11 Joz_23:1_12 Joz_23:1_13 Joz_23:1_14 Joz_23:1_15 Joz_23:1_16 Joz_23:1_17 Joz_23:1_18 Joz_23:1_19 Joz_23:1_20 Joz_23:1_21 Joz_23:1_22 Joz_23:1_23
Joz:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:2 καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ τὴν γερουσίαν αὐτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐγὼ γεγήρακα καὶ προβέβηκα ταῖς ἡμέραις.
Joz:23:2 And Joshua called together all the children of Israel, and their elders, and their chiefs, and their judges, and their officers; and said to them, I am old and advanced in years. (Joshua 23:2 Brenton)
Joz:23:2 Jozue zwołał całego Izraela, jego starszych, książąt, sędziów i zwierzchników i przemówił do nich: «Ja zestarzałem się i posunąłem się w latach, (Joz 23:2 BT_4)
Joz:23:2 καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ τὴν γερουσίαν αὐτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐγὼ γεγήρακα καὶ προβέβηκα ταῖς ἡμέραις.
Joz:23:2 καί συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαστής, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) καί προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Joz:23:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Jezus [Jozue albo Jezus] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Skryba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sądź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ja By stawać się stary (starzenie) I też, nawet, mianowicie By posuwać naprzód Postęp {Zaliczkę}, krok naprzód, iść na przodzie Dzień
Joz:23:2 kai\ suneka/lesen *)iEsou=s pa/ntas tou\s ui(ou\s *israEl kai\ tE\n gerousi/an au)tO=n kai\ tou\s a)/rCHontas au)tO=n kai\ tou\s grammatei=s au)tO=n kai\ tou\s dikasta\s au)tO=n kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)egO\ gegE/raka kai\ probe/bEka tai=s E(me/rais.
Joz:23:2 kai synekalesen iEsus pantas tus hyius israEl kai tEn gerusian autOn kai tus arCHontas autOn kai tus grammateis autOn kai tus dikastas autOn kai eipen pros autus egO gegEraka kai probebEka tais hEmerais.
Joz:23:2 C VAI_AAI3S N_NSM A3_APM RA_APM N2_APM N_GSM C RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C RA_APM N3_APM RD_GPM C RA_APM N3V_APM RD_GPM C RA_APM N1M_APM RD_GPM C VBI_AAI3S P RD_APM RP_NS VX_XAI1S C VX_XAI1S RA_DPF N1A_DPF
Joz:23:2 and also, even, namely to ??? Jesus [Joshua or Jesus] every all, each, every, the whole of the son Israel and also, even, namely the council of elders he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely the scribe he/she/it/same and also, even, namely the judge he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same I to grow old (aging) and also, even, namely to Advance Advance, step forward, go ahead of the day
Joz:23:2 and he/she/it-???-ed Jesus (nom) all (acc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and the (acc) council of elders (acc) them/same (gen) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) them/same (gen) and the (acc) scribes (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (acc) judges (acc) them/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) I (nom) I-have-GROW-ed-OLD and I-have-ADVANCE-ed the (dat) days (dat)
Joz:23:2 Joz_23:2_1 Joz_23:2_2 Joz_23:2_3 Joz_23:2_4 Joz_23:2_5 Joz_23:2_6 Joz_23:2_7 Joz_23:2_8 Joz_23:2_9 Joz_23:2_10 Joz_23:2_11 Joz_23:2_12 Joz_23:2_13 Joz_23:2_14 Joz_23:2_15 Joz_23:2_16 Joz_23:2_17 Joz_23:2_18 Joz_23:2_19 Joz_23:2_20 Joz_23:2_21 Joz_23:2_22 Joz_23:2_23 Joz_23:2_24 Joz_23:2_25 Joz_23:2_26 Joz_23:2_27 Joz_23:2_28 Joz_23:2_29 Joz_23:2_30 Joz_23:2_31 Joz_23:2_32 Joz_23:2_33
Joz:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:3 ὑμεῖς δὲ ἑωράκατε ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τούτοις ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐκπολεμήσας ὑμῖν.
Joz:23:3 And ye have seen all that the Lord our God has done to all these nations before us; for it is the Lord your God who has fought for you. (Joshua 23:3 Brenton)
Joz:23:3 a wy byliście świadkami wszystkiego, co Pan, Bóg wasz, uczynił wobec was wszystkich tym ludom, ponieważ Pan, Bóg wasz, sam walczył za was. (Joz 23:3 BT_4)
Joz:23:3 ὑμεῖς δὲ ἑωράκατε ὅσα ἐποίησεν κύριος θεὸς ὑμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τούτοις ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτι κύριος θεὸς ὑμῶν ἐκπολεμήσας ὑμῖν.
Joz:23:3 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:23:3 Ty zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tyleż/wiele jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Ty
Joz:23:3 u(mei=s de\ e(Ora/kate o(/sa e)poi/Esen ku/rios o( Teo\s u(mO=n pa=sin toi=s e)/Tnesin tou/tois a)po\ prosO/pou u(mO=n, o(/ti ku/rios o( Teo\s u(mO=n o( e)kpolemE/sas u(mi=n.
Joz:23:3 hymeis de heOrakate hosa epoiEsen kyrios ho Teos hymOn pasin tois eTnesin tutois apo prosOpu hymOn, hoti kyrios ho Teos hymOn ho ekpolemEsas hymin.
Joz:23:3 RP_NP x VX_XAI2P A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP A3_DPN RA_DPN N3E_DPN RD_DPN P N2N_GSN RP_GP C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM VA_AAPNSM RP_DP
Joz:23:3 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the ć you
Joz:23:3 you(pl) (nom) Yet you(pl)-have-SEE-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) all (dat) the (dat) nations (dat) these (dat) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) the (nom)   you(pl) (dat)
Joz:23:3 Joz_23:3_1 Joz_23:3_2 Joz_23:3_3 Joz_23:3_4 Joz_23:3_5 Joz_23:3_6 Joz_23:3_7 Joz_23:3_8 Joz_23:3_9 Joz_23:3_10 Joz_23:3_11 Joz_23:3_12 Joz_23:3_13 Joz_23:3_14 Joz_23:3_15 Joz_23:3_16 Joz_23:3_17 Joz_23:3_18 Joz_23:3_19 Joz_23:3_20 Joz_23:3_21 Joz_23:3_22 Joz_23:3_23 Joz_23:3_24
Joz:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:4 ἴδετε ὅτι ἐπέρριφα ὑμῖν τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ὑμῖν ταῦτα ἐν τοῖς κλήροις εἰς τὰς φυλὰς ὑμῶν· ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου πάντα τὰ ἔθνη, ἃ ἐξωλέθρευσα, καὶ ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης ὁριεῖ ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου.
Joz:23:4 See, that I have given to you these nations that are left to you by lots to your tribes, all the nations beginning at Jordan; and some I have destroyed; and the boundaries shall be at the great sea westward. (Joshua 23:4 Brenton)
Joz:23:4 Patrzcie, podzieliłem pomiędzy was losem, jako dziedzictwo, według waszych pokoleń te narody, które jeszcze należy podbić, tak jak te, które ja zgładziłem od Jordanu aż do Morza Wielkiego na zachodzie. (Joz 23:4 BT_4)
Joz:23:4 ἴδετε ὅτι ἐπέρριφα ὑμῖν τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ὑμῖν ταῦτα ἐν τοῖς κλήροις εἰς τὰς φυλὰς ὑμῶν· ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου πάντα τὰ ἔθνη, ἐξωλέθρευσα, καὶ ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης ὁριεῖ ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου.
Joz:23:4 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
Joz:23:4 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By rzucać rzut na Ty Naród [zobacz etniczny] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Do (+przyspieszenie) Szczep Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Wielki By wyświęcać/znak {ocenę} precz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Joz:23:4 i)/dete o(/ti e)pe/rrifa u(mi=n ta\ e)/TnE ta\ kataleleimme/na u(mi=n tau=ta e)n toi=s klE/rois ei)s ta\s fula\s u(mO=n· a)po\ tou= *iorda/nou pa/nta ta\ e)/TnE, a(/ e)XOle/Treusa, kai\ a)po\ tE=s Tala/ssEs tE=s mega/lEs o(riei= e)pi\ dusma\s E(li/ou.
Joz:23:4 idete hoti eperrifa hymin ta eTnE ta kataleleimmena hymin tauta en tois klErois eis tas fylas hymOn· apo tu iordanu panta ta eTnE, ha eXOleTreusa, kai apo tEs TalassEs tEs megalEs horiei epi dysmas hEliu.
Joz:23:4 VB_AAD2P C VAI_AAI1S RP_DP RA_APN N3E_APN RA_APN VP_XMPAPN RP_DP RD_APN P RA_DPM N2_DPM P RA_APF N1_APF RP_GP P RA_GSM N1M_GSM A3_APN RA_APN N3E_APN RR_APN VAI_AAI1S C P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1_GSF VF2_FAI3S P N1_APF N2_GSM
Joz:23:4 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to cast throw upon you the nation [see ethnic] the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lot; to allot appoint/obtain by lot into (+acc) the tribe you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Jordan [river of] every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] who/whom/which to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sea the great to ordain/mark off upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Joz:23:4 do-SEE-you(pl)! because/that I-have-CAST-ed you(pl) (dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) you(pl) (dat) these (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) lots (dat); you(sg)-are-ALLOT-ing, you(sg)-should-be-ALLOT-ing, you(sg)-happen-to-be-ALLOT-ing (opt) into (+acc) the (acc) tribes (acc) you(pl) (gen) away from (+gen) the (gen) Jordan (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-DESTROY UTTERLY-ed and away from (+gen) the (gen) sea (gen) the (gen) great ([Adj] gen) he/she/it-will-ORDAIN/MARK-OFF, you(sg)-will-be-ORDAIN/MARK-ed-OFF (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (acc) Elijah (gen); sun (gen)
Joz:23:4 Joz_23:4_1 Joz_23:4_2 Joz_23:4_3 Joz_23:4_4 Joz_23:4_5 Joz_23:4_6 Joz_23:4_7 Joz_23:4_8 Joz_23:4_9 Joz_23:4_10 Joz_23:4_11 Joz_23:4_12 Joz_23:4_13 Joz_23:4_14 Joz_23:4_15 Joz_23:4_16 Joz_23:4_17 Joz_23:4_18 Joz_23:4_19 Joz_23:4_20 Joz_23:4_21 Joz_23:4_22 Joz_23:4_23 Joz_23:4_24 Joz_23:4_25 Joz_23:4_26 Joz_23:4_27 Joz_23:4_28 Joz_23:4_29 Joz_23:4_30 Joz_23:4_31 Joz_23:4_32 Joz_23:4_33 Joz_23:4_34 Joz_23:4_35
Joz:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:5 κύριος δὲ ὁ θεὸς ὑμῶν, οὗτος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλωνται, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς τὰ θηρία τὰ ἄγρια, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κατακληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, καθὰ ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὑμῖν.
Joz:23:5 And the Lord our God, he shall destroy them before us, until they utterly perish; and he shall send against them the wild beasts, until he shall have utterly destroyed them and their kings from before you; and ye shall inherit their land, as the Lord our God said to you. (Joshua 23:5 Brenton)
Joz:23:5 Pan, Bóg wasz, On sam je rozproszy przed wami i wypędzi je przed wami, a wy posiądziecie ich ziemię, jak przyrzekł wam Pan, Bóg wasz. (Joz 23:5 BT_4)
Joz:23:5 κύριος δὲ θεὸς ὑμῶν, οὗτος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλωνται, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς τὰ θηρία τὰ ἄγρια, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κατακληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, καθὰ ἐλάλησεν κύριος θεὸς ὑμῶν ὑμῖν.
Joz:23:5 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄγριος -ία -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:23:5 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś Bóg  Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Zwierzę Dziki Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Stosownie do którego By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Ty
Joz:23:5 ku/rios de\ o( Teo\s u(mO=n, ou(=tos e)XoleTreu/sei au)tou\s a)po\ prosO/pou u(mO=n, e(/Os a)/n a)po/lOntai, kai\ a)postelei= au)toi=s ta\ TEri/a ta\ a)/gria, e(/Os a)/n e)XoleTreu/sE| au)tou\s kai\ tou\s basilei=s au)tO=n a)po\ prosO/pou u(mO=n, kai\ kataklEronomE/sate tE\n gE=n au)tO=n, kaTa\ e)la/lEsen ku/rios o( Teo\s u(mO=n u(mi=n.
Joz:23:5 kyrios de ho Teos hymOn, hutos eXoleTreusei autus apo prosOpu hymOn, heOs an apolOntai, kai apostelei autois ta TEria ta agria, heOs an eXoleTreusE autus kai tus basileis autOn apo prosOpu hymOn, kai kataklEronomEsate tEn gEn autOn, kaTa elalEsen kyrios ho Teos hymOn hymin.
Joz:23:5 N2_NSM x RA_NSM N2_NSM RP_GP RD_NSM VF_FAI3S RD_APM P N2N_GSN RP_GP C x VB_AMS3P C VF2_FAI3S RD_DPM RA_APN N2N_APN RA_APN A1A_APN C x VA_AAS3S RD_APM C RA_APM N3V_APM RD_GPM P N2N_GSN RP_GP C VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF RD_GPM D VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RP_DP
Joz:23:5 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you until; dawn ever (if ever) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same the beast the wild until; dawn ever (if ever) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same and also, even, namely the king he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you and also, even, namely to transfer title the earth/land he/she/it/same according to which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you you
Joz:23:5 lord (nom); a lord ([Adj] nom) Yet the (nom) god (nom) you(pl) (gen) this (nom) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) them/same (acc) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-be-LOSE/DESTROY-ed and he/she/it-will-ORDER FORTH, you(sg)-will-be-ORDER FORTH-ed (classical) them/same (dat) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (nom|acc) wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed, he/she/it-should-DESTROY UTTERLY, you(sg)-should-be-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc) and the (acc) kings (acc, nom|voc) them/same (gen) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen) and do-TRANSFER-you(pl)-TITLE! the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) according to which he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) you(pl) (dat)
Joz:23:5 Joz_23:5_1 Joz_23:5_2 Joz_23:5_3 Joz_23:5_4 Joz_23:5_5 Joz_23:5_6 Joz_23:5_7 Joz_23:5_8 Joz_23:5_9 Joz_23:5_10 Joz_23:5_11 Joz_23:5_12 Joz_23:5_13 Joz_23:5_14 Joz_23:5_15 Joz_23:5_16 Joz_23:5_17 Joz_23:5_18 Joz_23:5_19 Joz_23:5_20 Joz_23:5_21 Joz_23:5_22 Joz_23:5_23 Joz_23:5_24 Joz_23:5_25 Joz_23:5_26 Joz_23:5_27 Joz_23:5_28 Joz_23:5_29 Joz_23:5_30 Joz_23:5_31 Joz_23:5_32 Joz_23:5_33 Joz_23:5_34 Joz_23:5_35 Joz_23:5_36 Joz_23:5_37 Joz_23:5_38 Joz_23:5_39 Joz_23:5_40 Joz_23:5_41 Joz_23:5_42 Joz_23:5_43 Joz_23:5_44
Joz:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:6 κατισχύσατε οὖν σφόδρα φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου Μωυσῆ, ἵνα μὴ ἐκκλίνητε εἰς δεξιὰν ἢ εὐώνυμα,
Joz:23:6 Do ye therefore strive diligently to observe and do all things written in the book of the law of Moses, that ye turn not to the right hand or to the left; (Joshua 23:6 Brenton)
Joz:23:6 Okażcie się mężnymi, by strzec i wypełniać wszystko, co napisane w księdze Prawa Mojżesza, nie odstępując od niego ani na prawo, ani na lewo, (Joz 23:6 BT_4)
Joz:23:6 κατισχύσατε οὖν σφόδρα φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου Μωυσῆ, ἵνα μὴ ἐκκλίνητε εἰς δεξιὰν εὐώνυμα,
Joz:23:6 κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) οὖν σφόδρα φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἵνα μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] δεξιός -ά -όν ἤ[1] εὐ·ώνυμος -ον
Joz:23:6 Do ??? Dlatego/wtedy Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo Mojżesz żeby / ażeby / bo Nie By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) W prawo Albo Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym'
Joz:23:6 katisCHu/sate ou)=n sfo/dra fula/ssein kai\ poiei=n pa/nta ta\ gegramme/na e)n tO=| bibli/O| tou= no/mou *mousE=, i(/na mE\ e)kkli/nEte ei)s deXia\n E)\ eu)O/numa,
Joz:23:6 katisCHysate un sfodra fylassein kai poiein panta ta gegrammena en tO bibliO tu nomu musE, hina mE ekklinEte eis deXian E euOnyma,
Joz:23:6 VA_AAD2P x D V1_PAN C V2_PAN A3_APN RA_APN VP_XMPAPN P RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N2_GSM N1M_GSM C D V1_PAS2P P A1A_ASF C A1B_APN
Joz:23:6 to ??? therefore/then vehement, intense, keen, inveighingly, eager to guard and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book the law Moses so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to recoil/avoid into (+acc) right or unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’
Joz:23:6 you(pl)-???-ed, do-???-you(pl)! therefore/then vehement, to-be-GUARD-ing and to-be-DO/MAKE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) the (gen) law (gen) Moses (gen, voc) so that / in order to /because not you(pl)-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(pl)-should-RECOIL/AVOID into (+acc) right ([Adj] acc) or unlucky left ([Adj] nom|acc|voc)
Joz:23:6 Joz_23:6_1 Joz_23:6_2 Joz_23:6_3 Joz_23:6_4 Joz_23:6_5 Joz_23:6_6 Joz_23:6_7 Joz_23:6_8 Joz_23:6_9 Joz_23:6_10 Joz_23:6_11 Joz_23:6_12 Joz_23:6_13 Joz_23:6_14 Joz_23:6_15 Joz_23:6_16 Joz_23:6_17 Joz_23:6_18 Joz_23:6_19 Joz_23:6_20 Joz_23:6_21 Joz_23:6_22
Joz:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:7 ὅπως μὴ εἰσέλθητε εἰς τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ταῦτα, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν αὐτῶν οὐκ ὀνομασθήσεται ἐν ὑμῖν, οὐδὲ μὴ προσκυνήσητε αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσητε αὐτοῖς,
Joz:23:7 that ye go not in among these nations that are left; and the names of their gods shall not be named among you, neither shall ye serve them, neither shall ye bow down to them. (Joshua 23:7 Brenton)
Joz:23:7 i nie łącząc się z tymi ludami, które pozostały z wami. Nie będziecie wzywać imion ich bogów, przysięgać na nich, służyć im lub oddawać pokłon. (Joz 23:7 BT_4)
Joz:23:7 ὅπως μὴ εἰσέλθητε εἰς τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ταῦτα, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν αὐτῶν οὐκ ὀνομασθήσεται ἐν ὑμῖν, οὐδὲ μὴ προσκυνήσητε αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσητε αὐτοῖς,
Joz:23:7 ὅπως μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) μή προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:23:7 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Bóg ; bogini On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By nazywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo
Joz:23:7 o(/pOs mE\ ei)se/lTEte ei)s ta\ e)/TnE ta\ kataleleimme/na tau=ta, kai\ ta\ o)no/mata tO=n TeO=n au)tO=n ou)k o)nomasTE/setai e)n u(mi=n, ou)de\ mE\ proskunE/sEte au)toi=s ou)de\ mE\ latreu/sEte au)toi=s,
Joz:23:7 hopOs mE eiselTEte eis ta eTnE ta kataleleimmena tauta, kai ta onomata tOn TeOn autOn uk onomasTEsetai en hymin, ude mE proskynEsEte autois ude mE latreusEte autois,
Joz:23:7 C D VB_AAS2P P RA_APN N3E_APN RA_APN VP_XMPAPN RD_APN C RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM RD_GPM D VS_FPI3S P RP_DP C D VA_AAS2P RD_DPM C D VA_AAS2P RD_DPM
Joz:23:7 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to enter into (+acc) the nation [see ethnic] the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the name with regard to the god [see theology]; goddess he/she/it/same οὐχ before rough breathing to name in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same
Joz:23:7 this is how not you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) these (nom|acc) and the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) not he/she/it-will-be-NAME-ed in/among/by (+dat) you(pl) (dat) neither/nor not you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat) neither/nor not you(pl)-should-PERFORM-RITUALS/RITES them/same (dat)
Joz:23:7 Joz_23:7_1 Joz_23:7_2 Joz_23:7_3 Joz_23:7_4 Joz_23:7_5 Joz_23:7_6 Joz_23:7_7 Joz_23:7_8 Joz_23:7_9 Joz_23:7_10 Joz_23:7_11 Joz_23:7_12 Joz_23:7_13 Joz_23:7_14 Joz_23:7_15 Joz_23:7_16 Joz_23:7_17 Joz_23:7_18 Joz_23:7_19 Joz_23:7_20 Joz_23:7_21 Joz_23:7_22 Joz_23:7_23 Joz_23:7_24 Joz_23:7_25 Joz_23:7_26 Joz_23:7_27
Joz:23:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:8 ἀλλὰ κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν προσκολληθήσεσθε, καθάπερ ἐποιήσατε ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Joz:23:8 But ye shall cleave to the Lord our God, as ye have done until this day. (Joshua 23:8 Brenton)
Joz:23:8 Wy powinniście natomiast przylgnąć do Pana, Boga waszego, jak czyniliście to aż do dnia dzisiejszego. (Joz 23:8 BT_4)
Joz:23:8 ἀλλὰ κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν προσκολληθήσεσθε, καθάπερ ἐποιήσατε ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Joz:23:8 ἀλλά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) καθάπερ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:23:8 Ale Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Do ??? Nawet jak By czynić/rób Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:23:8 a)lla\ kuri/O| tO=| TeO=| u(mO=n proskollETE/sesTe, kaTa/per e)poiE/sate e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Joz:23:8 alla kyriO tO TeO hymOn proskollETEsesTe, kaTaper epoiEsate heOs tEs hEmeras tautEs.
Joz:23:8 C N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP VC_FPI2P D VAI_AAI2P P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Joz:23:8 but lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to ??? even as to do/make until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Joz:23:8 but lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(pl) (gen) you(pl)-will-be-???-ed even as you(pl)-DO/MAKE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Joz:23:8 Joz_23:8_1 Joz_23:8_2 Joz_23:8_3 Joz_23:8_4 Joz_23:8_5 Joz_23:8_6 Joz_23:8_7 Joz_23:8_8 Joz_23:8_9 Joz_23:8_10 Joz_23:8_11 Joz_23:8_12
Joz:23:8 x x x x x x x x x x x x
Joz:23:9 καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρά, καὶ ὑμῖν οὐθεὶς ἀντέστη κατενώπιον ὑμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
Joz:23:9 And the Lord shall destroy them before you, even great and strong nations; and no one has stood before us until this day. (Joshua 23:9 Brenton)
Joz:23:9 Pan wypędził przed wami wielkie i silne narody i nikt nie mógł ostać się przed wami aż do tego dnia. (Joz 23:9 BT_4)
Joz:23:9 καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρά, καὶ ὑμῖν οὐθεὶς ἀντέστη κατενώπιον ὑμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
Joz:23:9 καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) κατ·ενώπιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:23:9 I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Ty Nie jeden (nic, nikt) By przeciwstawiać Przedtem Ty Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:23:9 kai\ e)XOle/Treusen au)tou\s ku/rios a)po\ prosO/pou u(mO=n, e)/TnE mega/la kai\ i)sCHura/, kai\ u(mi=n ou)Tei\s a)nte/stE katenO/pion u(mO=n e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs·
Joz:23:9 kai eXOleTreusen autus kyrios apo prosOpu hymOn, eTnE megala kai isCHyra, kai hymin uTeis antestE katenOpion hymOn heOs tEs hEmeras tautEs·
Joz:23:9 C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P N2N_GSN RP_GP N3E_APN A1_APN C A1A_APN C RP_DP A3_NSM VHI_AAI3S P RP_GP P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Joz:23:9 and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you nation [see ethnic] great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely you not one (nothing, no one) to oppose before you until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Joz:23:9 and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen) nations (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and you(pl) (dat) not one (nom) he/she/it-OPPOSE-ed before (nom|acc|voc) you(pl) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Joz:23:9 Joz_23:9_1 Joz_23:9_2 Joz_23:9_3 Joz_23:9_4 Joz_23:9_5 Joz_23:9_6 Joz_23:9_7 Joz_23:9_8 Joz_23:9_9 Joz_23:9_10 Joz_23:9_11 Joz_23:9_12 Joz_23:9_13 Joz_23:9_14 Joz_23:9_15 Joz_23:9_16 Joz_23:9_17 Joz_23:9_18 Joz_23:9_19 Joz_23:9_20 Joz_23:9_21
Joz:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:10 εἷς ὑμῶν ἐδίωξεν χιλίους, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐξεπολέμει ὑμῖν, καθάπερ εἶπεν ὑμῖν.
Joz:23:10 One of you has chased a thousand, for the Lord our God, he fought for you, as he said to us. (Joshua 23:10 Brenton)
Joz:23:10 Jeden z was pędził przed sobą tysiąc, albowiem Pan, Bóg wasz, sam walczył za was, jak wam obiecał. (Joz 23:10 BT_4)
Joz:23:10 εἷς ὑμῶν ἐδίωξεν χιλίους, ὅτι κύριος θεὸς ὑμῶν ἐξεπολέμει ὑμῖν, καθάπερ εἶπεν ὑμῖν.
Joz:23:10 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) χίλιοι -αι -α ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθάπερ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:23:10 Jeden Ty By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Tysiąc Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Ty Nawet jak By mówić/opowiadaj Ty
Joz:23:10 ei(=s u(mO=n e)di/OXen CHili/ous, o(/ti ku/rios o( Teo\s u(mO=n e)Xepole/mei u(mi=n, kaTa/per ei)=pen u(mi=n.
Joz:23:10 heis hymOn ediOXen CHilius, hoti kyrios ho Teos hymOn eXepolemei hymin, kaTaper eipen hymin.
Joz:23:10 A3_NSM RP_GP VAI_AAI3S A1A_APM C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V2I_IAI3S RP_DP D VBI_AAI3S RP_DP
Joz:23:10 one you to prosecute/pursue prosecute: put on trial thousand because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you ć you even as to say/tell you
Joz:23:10 one (nom) you(pl) (gen) he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed thousand (acc) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)   you(pl) (dat) even as he/she/it-SAY/TELL-ed you(pl) (dat)
Joz:23:10 Joz_23:10_1 Joz_23:10_2 Joz_23:10_3 Joz_23:10_4 Joz_23:10_5 Joz_23:10_6 Joz_23:10_7 Joz_23:10_8 Joz_23:10_9 Joz_23:10_10 Joz_23:10_11 Joz_23:10_12 Joz_23:10_13 Joz_23:10_14
Joz:23:10 x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:11 καὶ φυλάξασθε σφόδρα τοῦ ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν.
Joz:23:11 And take ye great heed to love the Lord our God. (Joshua 23:11 Brenton)
Joz:23:11 Troszczcie się bardzo o wasze życie, miłując Boga waszego, Pana. (Joz 23:11 BT_4)
Joz:23:11 καὶ φυλάξασθε σφόδρα τοῦ ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν.
Joz:23:11 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σφόδρα ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:23:11 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Joz:23:11 kai\ fula/XasTe sfo/dra tou= a)gapa=n ku/rion to\n Teo\n u(mO=n.
Joz:23:11 kai fylaXasTe sfodra tu agapan kyrion ton Teon hymOn.
Joz:23:11 C VA_AMD2P D RA_GSN V3_PAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP
Joz:23:11 and also, even, namely to guard vehement, intense, keen, inveighingly, eager the to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Joz:23:11 and be-you(pl)-GUARD-ed! vehement, the (gen) to-be-LOVE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen)
Joz:23:11 Joz_23:11_1 Joz_23:11_2 Joz_23:11_3 Joz_23:11_4 Joz_23:11_5 Joz_23:11_6 Joz_23:11_7 Joz_23:11_8 Joz_23:11_9
Joz:23:11 x x x x x x x x x
Joz:23:12 ἐὰν γὰρ ἀποστραφῆτε καὶ προσθῆσθε τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἔθνεσιν τούτοις τοῖς μεθ’ ὑμῶν καὶ ἐπιγαμίας ποιήσητε πρὸς αὐτοὺς καὶ συγκαταμιγῆτε αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ὑμῖν,
Joz:23:12 For if ye shall turn aside and attach yourselves to these nations that are left with you, and make marriages with them, and become mingled with them and they with you, (Joshua 23:12 Brenton)
Joz:23:12 Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych ludów, które pozostały z wami, jeśli zawierać będziecie małżeństwa z nimi i pomieszacie się z nimi, (Joz 23:12 BT_4)
Joz:23:12 ἐὰν γὰρ ἀποστραφῆτε καὶ προσθῆσθε τοῖς ὑπολειφθεῖσιν ἔθνεσιν τούτοις τοῖς μεθ’ ὑμῶν καὶ ἐπιγαμίας ποιήσητε πρὸς αὐτοὺς καὶ συγκαταμιγῆτε αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ὑμῖν,
Joz:23:12 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:23:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By odwracać się od I też, nawet, mianowicie By dodawać do By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ty
Joz:23:12 e)a\n ga\r a)postrafE=te kai\ prosTE=sTe toi=s u(poleifTei=sin e)/Tnesin tou/tois toi=s meT’ u(mO=n kai\ e)pigami/as poiE/sEte pro\s au)tou\s kai\ sugkatamigE=te au)toi=s kai\ au)toi\ u(mi=n,
Joz:23:12 ean gar apostrafEte kai prosTEsTe tois hypoleifTeisin eTnesin tutois tois meT’ hymOn kai epigamias poiEsEte pros autus kai synkatamigEte autois kai autoi hymin,
Joz:23:12 C x VD_APS2P C VE_AMS2P RA_DPN VV_APPDPN N3E_DPN RD_DPN RA_DPN P RP_GP C N1A_APF VA_AAS2P P RD_APM C VA_AAS2P RD_DPM C RD_NPM RP_DP
Joz:23:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to turn away from and also, even, namely to add to the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you and also, even, namely ć to do/make toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same you
Joz:23:12 if-ever for be-you(pl)-TURN-ed-AWAY-FROM!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM and you(pl)-should-be-ADD-ed-TO the (dat) upon being-REMAIN-ed (dat) nations (dat) these (dat) the (dat) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) and   you(pl)-should-DO/MAKE toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and   them/same (dat) and they/same (nom) you(pl) (dat)
Joz:23:12 Joz_23:12_1 Joz_23:12_2 Joz_23:12_3 Joz_23:12_4 Joz_23:12_5 Joz_23:12_6 Joz_23:12_7 Joz_23:12_8 Joz_23:12_9 Joz_23:12_10 Joz_23:12_11 Joz_23:12_12 Joz_23:12_13 Joz_23:12_14 Joz_23:12_15 Joz_23:12_16 Joz_23:12_17 Joz_23:12_18 Joz_23:12_19 Joz_23:12_20 Joz_23:12_21 Joz_23:12_22 Joz_23:12_23
Joz:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:13 γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προσθῇ κύριος τοῦ ἐξολεθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς παγίδας καὶ εἰς σκάνδαλα καὶ εἰς ἥλους ἐν ταῖς πτέρναις ὑμῶν καὶ εἰς βολίδας ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλησθε ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Joz:23:13 know that the Lord will no more destroy these nations from before you; and they will be to you snares and stumbling-blocks, and nails in your heels, and darts in your eyes, until ye be destroyed from off this good land, which the Lord your God has given you. (Joshua 23:13 Brenton)
Joz:23:13 bądźcie pewni, że Pan, Bóg wasz, przestanie wypędzać te ludy przed wami, a staną się one dla was siecią i sidłem, biczem dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej pięknej ziemi, którą wam dał Pan, Bóg wasz. (Joz 23:13 BT_4)
Joz:23:13 γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προσθῇ κύριος τοῦ ἐξολεθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς παγίδας καὶ εἰς σκάνδαλα καὶ εἰς ἥλους ἐν ταῖς πτέρναις ὑμῶν καὶ εἰς βολίδας ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλησθε ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν κύριος θεὸς ὑμῶν.
Joz:23:13 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί εἰς[1] σκάνδαλον, -ου, τό καί εἰς[1] ἧλος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πτέρνα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰς[1] βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:23:13 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By dodawać do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty I też, nawet, mianowicie By być Ty Do (+przyspieszenie) Pułapka {Trap} I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Skandalu zapadka, młotek I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Gwóźdź {Paznokieć} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pięta Ty I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wyrzutowy (strzała, żądło) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By dawać Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Joz:23:13 ginO/skete o(/ti ou) mE\ prosTE=| ku/rios tou= e)XoleTreu=sai ta\ e)/TnE tau=ta a)po\ prosO/pou u(mO=n, kai\ e)/sontai u(mi=n ei)s pagi/das kai\ ei)s ska/ndala kai\ ei)s E(/lous e)n tai=s pte/rnais u(mO=n kai\ ei)s boli/das e)n toi=s o)fTalmoi=s u(mO=n, e(/Os a)/n a)po/lEsTe a)po\ tE=s gE=s tE=s a)gaTE=s tau/tEs, E(\n e)/dOken u(mi=n ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Joz:23:13 ginOskete hoti u mE prosTE kyrios tu eXoleTreusai ta eTnE tauta apo prosOpu hymOn, kai esontai hymin eis pagidas kai eis skandala kai eis hElus en tais pternais hymOn kai eis bolidas en tois ofTalmois hymOn, heOs an apolEsTe apo tEs gEs tEs agaTEs tautEs, hEn edOken hymin kyrios ho Teos hymOn.
Joz:23:13 V1_PAI2P C D D VE_AAS3S N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_APN N3E_APN RD_APN P N2N_GSN RP_GP C VF_FMI3P RP_DP P N3D_APF C P N2N_APN C P N2_APM P RA_DPF N1_DPF RP_GP C P N3D_APF P RA_DPM N2_DPM RP_GP C x VA_APS2P P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF RD_GSF RR_ASF VAI_AAI3S RP_DP N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Joz:23:13 to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing not to add to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you and also, even, namely to be you into (+acc) trap and also, even, namely into (+acc) scandal trigger, hammer and also, even, namely into (+acc) nail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heel you and also, even, namely into (+acc) projectile (arrow, dart) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eye you until; dawn ever (if ever) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to give you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Joz:23:13 you(pl)-are-KNOW-ing, be-you(pl)-KNOW-ing! because/that not not he/she/it-should-ADD-TO, you(sg)-should-be-ADD-ed-TO lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) these (nom|acc) away from (+gen) face (gen) you(pl) (gen) and they-will-be you(pl) (dat) into (+acc) traps (acc) and into (+acc) scandals (nom|acc|voc) and into (+acc) nails (acc) in/among/by (+dat) the (dat) heels (dat) you(pl) (gen) and into (+acc) projectiles (acc) in/among/by (+dat) the (dat) eyes (dat) you(pl) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(pl)-should-be-LOSE/DESTROY-ed away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (gen) good ([Adj] gen) this (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed you(pl) (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Joz:23:13 Joz_23:13_1 Joz_23:13_2 Joz_23:13_3 Joz_23:13_4 Joz_23:13_5 Joz_23:13_6 Joz_23:13_7 Joz_23:13_8 Joz_23:13_9 Joz_23:13_10 Joz_23:13_11 Joz_23:13_12 Joz_23:13_13 Joz_23:13_14 Joz_23:13_15 Joz_23:13_16 Joz_23:13_17 Joz_23:13_18 Joz_23:13_19 Joz_23:13_20 Joz_23:13_21 Joz_23:13_22 Joz_23:13_23 Joz_23:13_24 Joz_23:13_25 Joz_23:13_26 Joz_23:13_27 Joz_23:13_28 Joz_23:13_29 Joz_23:13_30 Joz_23:13_31 Joz_23:13_32 Joz_23:13_33 Joz_23:13_34 Joz_23:13_35 Joz_23:13_36 Joz_23:13_37 Joz_23:13_38 Joz_23:13_39 Joz_23:13_40 Joz_23:13_41 Joz_23:13_42 Joz_23:13_43 Joz_23:13_44 Joz_23:13_45 Joz_23:13_46 Joz_23:13_47 Joz_23:13_48 Joz_23:13_49 Joz_23:13_50 Joz_23:13_51 Joz_23:13_52
Joz:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:14 ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω τὴν ὁδὸν καθὰ καὶ πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ γνώσεσθε τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ τῇ ψυχῇ ὑμῶν διότι οὐ διέπεσεν εἷς λόγος ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν εἶπεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, πρὸς πάντα τὰ ἀνήκοντα ὑμῖν, οὐ διεφώνησεν ἐξ αὐτῶν.
Joz:23:14 But I hasten to go the way of death, as all that are upon the earth also do: and ye know in your heart and in your soul, that not one word has fallen to the ground of all the words which the Lord our God has spoken respecting all that concerns us; there has not one of them failed. (Joshua 23:14 Brenton)
Joz:23:14 Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła: wszystkie wam się spełniły; żadna z nich nie okazała się próżna. (Joz 23:14 BT_4)
Joz:23:14 ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω τὴν ὁδὸν καθὰ καὶ πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ γνώσεσθε τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ τῇ ψυχῇ ὑμῶν διότι οὐ διέπεσεν εἷς λόγος ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν εἶπεν κύριος θεὸς ὑμῶν, πρὸς πάντα τὰ ἀνήκοντα ὑμῖν, οὐ διεφώνησεν ἐξ αὐτῶν.
Joz:23:14 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καθά (καθ’ ἅ) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός λόγος, -ου, ὁ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀν·ήκω (αν+ηκ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:23:14 Ja zaś Drogi {Sposobu}/droga Stosownie do którego I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Jeden Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mieć zastosowanie {By zwracać się} Ty ??? Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Joz:23:14 e)gO\ de\ a)potre/CHO tE\n o(do\n kaTa\ kai\ pa/ntes oi( e)pi\ tE=s gE=s, kai\ gnO/sesTe tE=| kardi/a| u(mO=n kai\ tE=| PSuCHE=| u(mO=n dio/ti ou) die/pesen ei(=s lo/gos a)po\ pa/ntOn tO=n lo/gOn, O(=n ei)=pen ku/rios o( Teo\s u(mO=n, pro\s pa/nta ta\ a)nE/konta u(mi=n, ou) diefO/nEsen e)X au)tO=n.
Joz:23:14 egO de apotreCHO tEn hodon kaTa kai pantes hoi epi tEs gEs, kai gnOsesTe tE kardia hymOn kai tE PSyCHE hymOn dioti u diepesen heis logos apo pantOn tOn logOn, hOn eipen kyrios ho Teos hymOn, pros panta ta anEkonta hymin, u diefOnEsen eX autOn.
Joz:23:14 RP_NS x V1_PAI1S RA_ASF N2_ASF D C A3_NPM RA_NPM P RA_GSF N1_GSF C VF_FMI2P RA_DSF N1A_DSF RP_GP C RA_DSF N1_DSF RP_GP C D VAI_AAI3S A3_NSM N2_NSM P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RR_GPM VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P A3_APN RA_APN V1_PAPAPN RP_DP D VAI_AAI3S P RD_GPM
Joz:23:14 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the way/road according to which and also, even, namely every all, each, every, the whole of the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to know i.e. recognize. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you because of this: that οὐχ before rough breathing to ??? one word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the to apply you οὐχ before rough breathing ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Joz:23:14 I (nom) Yet   the (acc) way/road (acc) according to which and all (nom|voc) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and you(pl)-will-be-KNOW-ed the (dat) heart (dat) you(pl) (gen) and the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(pl) (gen) because of this: that not he/she/it-???-ed one (nom) word (nom) away from (+gen) all (gen) the (gen) words (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while APPLY-ing (acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat) not   out of (+gen) them/same (gen)
Joz:23:14 Joz_23:14_1 Joz_23:14_2 Joz_23:14_3 Joz_23:14_4 Joz_23:14_5 Joz_23:14_6 Joz_23:14_7 Joz_23:14_8 Joz_23:14_9 Joz_23:14_10 Joz_23:14_11 Joz_23:14_12 Joz_23:14_13 Joz_23:14_14 Joz_23:14_15 Joz_23:14_16 Joz_23:14_17 Joz_23:14_18 Joz_23:14_19 Joz_23:14_20 Joz_23:14_21 Joz_23:14_22 Joz_23:14_23 Joz_23:14_24 Joz_23:14_25 Joz_23:14_26 Joz_23:14_27 Joz_23:14_28 Joz_23:14_29 Joz_23:14_30 Joz_23:14_31 Joz_23:14_32 Joz_23:14_33 Joz_23:14_34 Joz_23:14_35 Joz_23:14_36 Joz_23:14_37 Joz_23:14_38 Joz_23:14_39 Joz_23:14_40 Joz_23:14_41 Joz_23:14_42 Joz_23:14_43 Joz_23:14_44 Joz_23:14_45
Joz:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:15 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἥκει ἐφ’ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ καλά, ἃ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς, οὕτως ἐπάξει κύριος ὁ θεὸς ἐφ’ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ πονηρά, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἧς ἔδωκεν κύριος ὑμῖν,
Joz:23:15 And it shall come to pass, that as all the good things are come upon us which the Lord God will bring upon you all the evil things, until he shall have destroyed you from off this good land, which the Lord has given you, (Joshua 23:15 Brenton)
Joz:23:15 Ale jak się wypełniły na waszą korzyść wszystkie obietnice, uczynione przez Pana, Boga waszego, tak samo Pan wypełni wszystkie swe groźby przeciw wam, aż do zgładzenia was z tej pięknej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz. (Joz 23:15 BT_4)
Joz:23:15 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἥκει ἐφ’ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ καλά, ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς, οὕτως ἐπάξει κύριος θεὸς ἐφ’ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ πονηρά, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἧς ἔδωκεν κύριος ὑμῖν,
Joz:23:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὕτως/οὕτω ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:23:15 I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do na prowadź Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty
Joz:23:15 kai\ e)/stai o(\n tro/pon E(/kei e)f’ u(ma=s pa/nta ta\ r(E/mata ta\ kala/, a(/ e)la/lEsen ku/rios pro\s u(ma=s, ou(/tOs e)pa/Xei ku/rios o( Teo\s e)f’ u(ma=s pa/nta ta\ r(E/mata ta\ ponEra/, e(/Os a)/n e)XoleTreu/sE| u(ma=s a)po\ tE=s gE=s tE=s a)gaTE=s tau/tEs, E(=s e)/dOken ku/rios u(mi=n,
Joz:23:15 kai estai hon tropon hEkei ef’ hymas panta ta rEmata ta kala, ha elalEsen kyrios pros hymas, hutOs epaXei kyrios ho Teos ef’ hymas panta ta rEmata ta ponEra, heOs an eXoleTreusE hymas apo tEs gEs tEs agaTEs tautEs, hEs edOken kyrios hymin,
Joz:23:15 C VF_FMI3S RR_ASM N2_ASM V1_PAI3S P RP_AP A3_APN RA_APN N3M_APN RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP D VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM P RP_AP A3_APN RA_APN N3M_APN RA_APN A1A_APN C x VA_AAS3S RP_AP P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF RD_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N2_NSM RP_DP
Joz:23:15 and also, even, namely to be who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to upon-lead lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος until; dawn ever (if ever) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you
Joz:23:15 and he/she/it-will-be who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) thusly/like this he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed, he/she/it-should-DESTROY UTTERLY, you(sg)-should-be-DESTROY UTTERLY-ed you(pl) (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (gen) good ([Adj] gen) this (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (dat)
Joz:23:15 Joz_23:15_1 Joz_23:15_2 Joz_23:15_3 Joz_23:15_4 Joz_23:15_5 Joz_23:15_6 Joz_23:15_7 Joz_23:15_8 Joz_23:15_9 Joz_23:15_10 Joz_23:15_11 Joz_23:15_12 Joz_23:15_13 Joz_23:15_14 Joz_23:15_15 Joz_23:15_16 Joz_23:15_17 Joz_23:15_18 Joz_23:15_19 Joz_23:15_20 Joz_23:15_21 Joz_23:15_22 Joz_23:15_23 Joz_23:15_24 Joz_23:15_25 Joz_23:15_26 Joz_23:15_27 Joz_23:15_28 Joz_23:15_29 Joz_23:15_30 Joz_23:15_31 Joz_23:15_32 Joz_23:15_33 Joz_23:15_34 Joz_23:15_35 Joz_23:15_36 Joz_23:15_37 Joz_23:15_38 Joz_23:15_39 Joz_23:15_40 Joz_23:15_41 Joz_23:15_42 Joz_23:15_43
Joz:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:23:16 ἐν τῷ παραβῆναι ὑμᾶς τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν, καὶ πορευθέντες λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς.
Joz:23:16 when ye transgress the covenant of the Lord our God, which he has charged us, and go and serve other gods, and bow down to them. (Joshua 23:16 Brenton)
Joz:23:16 Jeśli rzeczywiście przestąpicie przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł z wami, i jeśli pójdziecie służyć obcym bogom i będziecie oddawać im pokłon, wtedy gniew Pana zapali się przeciw wam i z tej pięknej ziemi, którą wam dał, rychło znikniecie». (Joz 23:16 BT_4)
Joz:23:16 ἐν τῷ παραβῆναι ὑμᾶς τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν, καὶ πορευθέντες λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς.
Joz:23:16 ἐν ὁ ἡ τό παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:23:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Ty Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty I też, nawet, mianowicie By iść By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Joz:23:16 e)n tO=| parabE=nai u(ma=s tE\n diaTE/kEn kuri/ou tou= Teou= u(mO=n, E(\n e)netei/lato u(mi=n, kai\ poreuTe/ntes latreu/sEte Teoi=s e(te/rois kai\ proskunE/sEte au)toi=s.
Joz:23:16 en tO parabEnai hymas tEn diaTEkEn kyriu tu Teu hymOn, hEn eneteilato hymin, kai poreuTentes latreusEte Teois heterois kai proskynEsEte autois.
Joz:23:16 P RA_DSN VZ_AAN RP_AP RA_ASF N1_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RR_ASF VAI_AMI3S RP_DP C VC_APPNPM VA_AAS2P N2_DPM A1A_DPM C VA_AAS2P RD_DPM
Joz:23:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, you the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you who/whom/which to enjoin command you and also, even, namely to go to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Joz:23:16 in/among/by (+dat) the (dat) to-TRANSGRESS you(pl) (acc) the (acc) covenant (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat) and upon being-GO-ed (nom|voc) you(pl)-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) and you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat)
Joz:23:16 Joz_23:16_1 Joz_23:16_2 Joz_23:16_3 Joz_23:16_4 Joz_23:16_5 Joz_23:16_6 Joz_23:16_7 Joz_23:16_8 Joz_23:16_9 Joz_23:16_10 Joz_23:16_11 Joz_23:16_12 Joz_23:16_13 Joz_23:16_14 Joz_23:16_15 Joz_23:16_16 Joz_23:16_17 Joz_23:16_18 Joz_23:16_19 Joz_23:16_20 Joz_23:16_21
Joz:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x