Joz:3:1 καὶ ὤρθρισεν Ἰησοῦς τὸ πρωί, καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαττιν καὶ ἤλθοσαν ἕως τοῦ Ιορδάνου καὶ κατέλυσαν ἐκεῖ πρὸ τοῦ διαβῆναι.
Joz:3:1 And Joshua rose up early in the morning, and departed from Sattin; and they came as far as Jordan, and lodged there before they crossed over. (Joshua 3:1 Brenton)
Joz:3:1 Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy Izraelici wyruszyli z Szittim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam przed przeprawą. (Joz 3:1 BT_4)
Joz:3:1 Καὶ ὤρθρισεν Ἰησοῦς τὸ πρωί, καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαττιν καὶ ἤλθοσαν ἕως τοῦ Ιορδάνου καὶ κατέλυσαν ἐκεῖ πρὸ τοῦ διαβῆναι.
Joz:3:1 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό πρωΐ καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐκεῖ πρό ὁ ἡ τό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -)
Joz:3:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Jezus [Jozue albo Jezus] Wcześnie I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Tam Przedtem (+informacja) By przechodzić
Joz:3:1 *kai\ O)/rTrisen *)iEsou=s to\ prOi/, kai\ a)pE=ran e)k *sattin kai\ E)/lTosan e(/Os tou= *iorda/nou kai\ kate/lusan e)kei= pro\ tou= diabE=nai.
Joz:3:1 kai OrTrisen iEsus to prOi, kai apEran ek sattin kai ElTosan heOs tu iordanu kai katelysan ekei pro tu diabEnai.
Joz:3:1 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN D C VAI_AAI3P P N_G C VBI_AAI3P P RA_GSM N1M_GSM C VAI_AAI3P D P RA_GSN VZ_AAN
Joz:3:1 and also, even, namely to come early in the morning Jesus [Joshua or Jesus] the early and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to come until; dawn the Jordan [river of] and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end there before (+gen) the to cross over
Joz:3:1 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed Jesus (nom) the (nom|acc) early and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and they-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Jordan (gen) and they-ABOLISH-ed there before (+gen) the (gen) to-CROSS-OVER
Joz:3:1 Joz_3:1_1 Joz_3:1_2 Joz_3:1_3 Joz_3:1_4 Joz_3:1_5 Joz_3:1_6 Joz_3:1_7 Joz_3:1_8 Joz_3:1_9 Joz_3:1_10 Joz_3:1_11 Joz_3:1_12 Joz_3:1_13 Joz_3:1_14 Joz_3:1_15 Joz_3:1_16 Joz_3:1_17 Joz_3:1_18 Joz_3:1_19 Joz_3:1_20
Joz:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:2 καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας διῆλθον οἱ γραμματεῖς διὰ τῆς παρεμβολῆς
Joz:3:2 And it came to pass after three days, that the scribes went through the camp; (Joshua 3:2 Brenton)
Joz:3:2 Po upływie trzech dni przeszli zwierzchnicy przez obóz (Joz 3:2 BT_4)
Joz:3:2 καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας διῆλθον οἱ γραμματεῖς διὰ τῆς παρεμβολῆς
Joz:3:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς διά ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Joz:3:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Trzy Dzień By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Skryba Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia
Joz:3:2 kai\ e)ge/neto meta\ trei=s E(me/ras diE=lTon oi( grammatei=s dia\ tE=s parembolE=s
Joz:3:2 kai egeneto meta treis hEmeras diElTon hoi grammateis dia tEs parembolEs
Joz:3:2 C VBI_AMI3S P A3_APF N1A_APF VBI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM P RA_GSF N1_GSF
Joz:3:2 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing three day to go through pass through the scribe because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the camp camp, barracks, army
Joz:3:2 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) three (acc, nom) day (gen), days (acc) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed the (nom) scribes (acc, nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) camp (gen)
Joz:3:2 Joz_3:2_1 Joz_3:2_2 Joz_3:2_3 Joz_3:2_4 Joz_3:2_5 Joz_3:2_6 Joz_3:2_7 Joz_3:2_8 Joz_3:2_9 Joz_3:2_10 Joz_3:2_11
Joz:3:2 x x x x x x x x x x x
Joz:3:3 καὶ ἐνετείλαντο τῷ λαῷ λέγοντες Ὅταν ἴδητε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τοὺς ἱερεῖς ἡμῶν καὶ τοὺς Λευίτας αἴροντας αὐτήν, ἀπαρεῖτε ἀπὸ τῶν τόπων ὑμῶν καὶ πορεύεσθε ὀπίσω αὐτῆς·
Joz:3:3 and they charged the people, saying, When ye shall see the ark of the covenant of the Lord our God, and our priests and the Levites bearing it, ye shall depart from your places, and ye shall go after it. (Joshua 3:3 Brenton)
Joz:3:3 i wydali polecenie ludowi: «Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, Boga waszego, i niosących ją kapłanów-lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i postępujcie za nią. (Joz 3:3 BT_4)
Joz:3:3 καὶ ἐνετείλαντο τῷ λαῷ λέγοντες Ὅταν ἴδητε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τοὺς ἱερεῖς ἡμῶν καὶ τοὺς Λευίτας αἴροντας αὐτήν, ἀπαρεῖτε ἀπὸ τῶν τόπων ὑμῶν καὶ πορεύεσθε ὀπίσω αὐτῆς·
Joz:3:3 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:3:3 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Ludzie By mówić/opowiadaj Ilekroć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Duchowny Ja I też, nawet, mianowicie Lewita By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo By zabierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Ty I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
Joz:3:3 kai\ e)netei/lanto tO=| laO=| le/gontes *(/otan i)/dEte tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou tou= Teou= E(mO=n kai\ tou\s i(erei=s E(mO=n kai\ tou\s *leui/tas ai)/rontas au)tE/n, a)parei=te a)po\ tO=n to/pOn u(mO=n kai\ poreu/esTe o)pi/sO au)tE=s·
Joz:3:3 kai eneteilanto tO laO legontes hotan idEte tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu tu Teu hEmOn kai tus hiereis hEmOn kai tus leuitas airontas autEn, apareite apo tOn topOn hymOn kai poreuesTe opisO autEs·
Joz:3:3 C VAI_AMI3P RA_DSM N2_DSM V1_PAPNPM D VB_AAS2P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C RA_APM N3V_APM RP_GP C RA_APM N1M_APM V1_PAPAPM RD_ASF VF2_FAI2P P RA_GPM N2_GPM RP_GP C V1_PMD2P P RD_GSF
Joz:3:3 and also, even, namely to enjoin command the people to say/tell whenever to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely the priest I and also, even, namely the Levite to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same to take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the place you and also, even, namely to go behind back, behind, after he/she/it/same
Joz:3:3 and they-were-ENJOIN-ed the (dat) people (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) whenever you(pl)-should-SEE the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) and the (acc) priests (acc, nom|voc) us (gen) and the (acc) Levites (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc) her/it/same (acc) you(pl)-will-TAKE-AWAY away from (+gen) the (gen) places (gen) you(pl) (gen) and you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! behind her/it/same (gen)
Joz:3:3 Joz_3:3_1 Joz_3:3_2 Joz_3:3_3 Joz_3:3_4 Joz_3:3_5 Joz_3:3_6 Joz_3:3_7 Joz_3:3_8 Joz_3:3_9 Joz_3:3_10 Joz_3:3_11 Joz_3:3_12 Joz_3:3_13 Joz_3:3_14 Joz_3:3_15 Joz_3:3_16 Joz_3:3_17 Joz_3:3_18 Joz_3:3_19 Joz_3:3_20 Joz_3:3_21 Joz_3:3_22 Joz_3:3_23 Joz_3:3_24 Joz_3:3_25 Joz_3:3_26 Joz_3:3_27 Joz_3:3_28 Joz_3:3_29 Joz_3:3_30 Joz_3:3_31 Joz_3:3_32 Joz_3:3_33
Joz:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:4 ἀλλὰ μακρὰν ἔστω ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἐκείνης ὅσον δισχιλίους πήχεις· στήσεσθε, μὴ προσεγγίσητε αὐτῇ, ἵν ἐπίστησθε τὴν ὁδόν, ἣν πορεύεσθε αὐτήν· οὐ γὰρ πεπόρευσθε τὴν ὁδὸν ἀπ’ ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας.
Joz:3:4 But let there be a distance between you and it; ye shall stand as much as two thousand cubits from it. Do not draw nigh to it, that ye may know the way which ye are to go; for ye have not gone the way before. (Joshua 3:4 Brenton)
Joz:3:4 Zostawcie jednak przestrzeń około dwu tysięcy łokci między sobą a arką i nie zbliżajcie się do niej! Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie szliście». (Joz 3:4 BT_4)
Joz:3:4 ἀλλὰ μακρὰν ἔστω ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἐκείνης ὅσον δισχιλίους πήχεις· στήσεσθε, μὴ προσεγγίσητε αὐτῇ, ἵν ἐπίστησθε τὴν ὁδόν, ἣν πορεύεσθε αὐτήν· οὐ γὰρ πεπόρευσθε τὴν ὁδὸν ἀπ’ ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας.
Joz:3:4 ἀλλά μακράν; μακρός -ά -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐκεῖνος -η -ο ὅσος -η -ον δισ·χίλιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) μή προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἀπό ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ
Joz:3:4 Ale Daleko; daleko [zobacz makro] By powodować stać; by być W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ty I też, nawet, mianowicie Tamto Tyleż/wiele jak Dwa tysiące Łokieć By powodować stać Nie By zbliżać się On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By wiedzieć Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By iść On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By iść Drogi {Sposobu}/droga Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci Dzień
Joz:3:4 a)lla\ makra\n e)/stO a)na\ me/son u(mO=n kai\ e)kei/nEs o(/son disCHili/ous pE/CHeis· stE/sesTe, mE\ proseggi/sEte au)tE=|, i(/n e)pi/stEsTe tE\n o(do/n, E(\n poreu/esTe au)tE/n· ou) ga\r pepo/reusTe tE\n o(do\n a)p’ e)CHTe\s kai\ tri/tEs E(me/ras.
Joz:3:4 alla makran estO ana meson hymOn kai ekeinEs hoson disCHilius pECHeis· stEsesTe, mE prosengisEte autE, hin epistEsTe tEn hodon, hEn poreuesTe autEn· u gar peporeusTe tEn hodon ap’ eCHTes kai tritEs hEmeras.
Joz:3:4 C D V9_PAD3S P A1_ASN RP_GP C RD_GSF A1_ASN A1A_APM N3I_APM VF_FMI2P D VA_AAS2P RD_DSF C V6_PMS2P RA_ASF N2_ASF RR_ASF V1_PMI2P RD_ASF D x VM_XMI2P RA_ASF N2_ASF P D C A1_GSF N1A_GSF
Joz:3:4 but far; far [see macro] to cause to stand; to be up/each/by (+acc) middle you and also, even, namely that as much/many as two thousand cubit to cause to stand not to come near he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know the way/road who/whom/which to go he/she/it/same οὐχ before rough breathing for since, as to go the way/road from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing yesterday and also, even, namely third day
Joz:3:4 but far; far ([Adj] acc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) and that (gen) as much/many as (acc, nom|acc) two thousand (acc) cubits (acc, nom|voc) you(pl)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand not you(pl)-should-COME-NEAR her/it/same (dat) so that / in order to /because you(pl)-should-be-being-KNOW-ed the (acc) way/road (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! her/it/same (acc) not for you(pl)-have-been-GO-ed, be-you(pl)-having-been-GO-ed!, you(pl)-had-been-GO-ed! the (acc) way/road (acc) away from (+gen) yesterday and third (gen) day (gen), days (acc)
Joz:3:4 Joz_3:4_1 Joz_3:4_2 Joz_3:4_3 Joz_3:4_4 Joz_3:4_5 Joz_3:4_6 Joz_3:4_7 Joz_3:4_8 Joz_3:4_9 Joz_3:4_10 Joz_3:4_11 Joz_3:4_12 Joz_3:4_13 Joz_3:4_14 Joz_3:4_15 Joz_3:4_16 Joz_3:4_17 Joz_3:4_18 Joz_3:4_19 Joz_3:4_20 Joz_3:4_21 Joz_3:4_22 Joz_3:4_23 Joz_3:4_24 Joz_3:4_25 Joz_3:4_26 Joz_3:4_27 Joz_3:4_28 Joz_3:4_29 Joz_3:4_30 Joz_3:4_31 Joz_3:4_32
Joz:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:5 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ λαῷ Ἁγνίσασθε εἰς αὔριον, ὅτι αὔριον ποιήσει ἐν ὑμῖν κύριος θαυμαστά.
Joz:3:5 And Joshua said to the people, Sanctify yourselves against to-morrow, for to-morrow the Lord will do wonders among you. (Joshua 3:5 Brenton)
Joz:3:5 Wtedy rzekł Jozue do ludu: «Oczyśćcie się, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród was». (Joz 3:5 BT_4)
Joz:3:5 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ λαῷ Ἁγνίσασθε εἰς αὔριον, ὅτι αὔριον ποιήσει ἐν ὑμῖν κύριος θαυμαστά.
Joz:3:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) εἰς[1] αὔριον ὅτι αὔριον ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θαυμαστός -ή -όν
Joz:3:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Ludzie By oczyszczać się Do (+przyspieszenie) Następny dnia/jutro Ponieważ/tamto Następny dnia/jutro Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cudowny
Joz:3:5 kai\ ei)=pen *)iEsou=s tO=| laO=| *(agni/sasTe ei)s au)/rion, o(/ti au)/rion poiE/sei e)n u(mi=n ku/rios Taumasta/.
Joz:3:5 kai eipen iEsus tO laO agnisasTe eis aurion, hoti aurion poiEsei en hymin kyrios Taumasta.
Joz:3:5 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM VA_AMD2P P D C D VF_FAI3S P RP_DP N2_NSM A1_APN
Joz:3:5 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] the people to purify into (+acc) next day/tomorrow because/that next day/tomorrow doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wonderful
Joz:3:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) the (dat) people (dat) be-you(pl)-PURIFY-ed! into (+acc) next day/tomorrow because/that next day/tomorrow doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) wonderful ([Adj] nom|acc|voc)
Joz:3:5 Joz_3:5_1 Joz_3:5_2 Joz_3:5_3 Joz_3:5_4 Joz_3:5_5 Joz_3:5_6 Joz_3:5_7 Joz_3:5_8 Joz_3:5_9 Joz_3:5_10 Joz_3:5_11 Joz_3:5_12 Joz_3:5_13 Joz_3:5_14 Joz_3:5_15
Joz:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:6 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν Ἄρατε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ προπορεύεσθε τοῦ λαοῦ. καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ.
Joz:3:6 And Joshua said to the priests, Take up the ark of the covenant of the Lord, and go before the people: and the priests took up the ark of the covenant of the Lord, and went before the people. (Joshua 3:6 Brenton)
Joz:3:6 Następnie powiedział Jozue do kapłanów: «Weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu». Ci wzięli Arkę Przymierza i wyszli na czoło pochodu. (Joz 3:6 BT_4)
Joz:3:6 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν Ἄρατε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ προπορεύεσθε τοῦ λαοῦ. καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ.
Joz:3:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Joz:3:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By iść przedtem Ludzie I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Duchowny Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By iść Przedtem/w przodzie z Ludzie
Joz:3:6 kai\ ei)=pen *)iEsou=s toi=s i(ereu=sin *)/arate tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou kai\ proporeu/esTe tou= laou=. kai\ E)=ran oi( i(erei=s tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou kai\ e)poreu/onto e)/mprosTen tou= laou=.
Joz:3:6 kai eipen iEsus tois hiereusin arate tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu kai proporeuesTe tu lau. kai Eran hoi hiereis tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu kai eporeuonto emprosTen tu lau.
Joz:3:6 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N3V_DPM VA_AAD2P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C V1_PMD2P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C V1I_IMI3P P RA_GSM N2_GSM
Joz:3:6 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] the priest to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go before the people and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the priest the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go before/in front of the people
Joz:3:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) the (dat) priests (dat) do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(pl)-are-being-GO-ed-BEFORE, be-you(pl)-being-GO-ed-BEFORE! the (gen) people (gen) and they-LIFT/PICK-ed-UP the (nom) priests (acc, nom|voc) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-were-being-GO-ed before/in front of the (gen) people (gen)
Joz:3:6 Joz_3:6_1 Joz_3:6_2 Joz_3:6_3 Joz_3:6_4 Joz_3:6_5 Joz_3:6_6 Joz_3:6_7 Joz_3:6_8 Joz_3:6_9 Joz_3:6_10 Joz_3:6_11 Joz_3:6_12 Joz_3:6_13 Joz_3:6_14 Joz_3:6_15 Joz_3:6_16 Joz_3:6_17 Joz_3:6_18 Joz_3:6_19 Joz_3:6_20 Joz_3:6_21 Joz_3:6_22 Joz_3:6_23 Joz_3:6_24 Joz_3:6_25 Joz_3:6_26 Joz_3:6_27 Joz_3:6_28 Joz_3:6_29
Joz:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:7 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι ὑψῶσαί σε κατενώπιον πάντων υἱῶν Ισραηλ, ἵνα γνῶσιν, καθότι ἤμην μετὰ Μωυσῆ, οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ.
Joz:3:7 And the Lord said to Joshua, This day do I begin to exalt thee before all the children of Israel, that they may know that as I was with Moses, so will I also be with thee. (Joshua 3:7 Brenton)
Joz:3:7 Pan oznajmił Jozuemu: «Dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. (Joz 3:7 BT_4)
Joz:3:7 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι ὑψῶσαί σε κατενώπιον πάντων υἱῶν Ισραηλ, ἵνα γνῶσιν, καθότι ἤμην μετὰ Μωυσῆ, οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ.
Joz:3:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·ενώπιον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἵνα γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καθότι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Joz:3:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zaczynać się By podnosić/ustalony wysoko Ty; twój/twój(sg) Przedtem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael żeby / ażeby / bo Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Jak By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Joz:3:7 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *)iEsou=n *)en tE=| E(me/ra| tau/tE| a)/rCHomai u(PSO=sai/ se katenO/pion pa/ntOn ui(O=n *israEl, i(/na gnO=sin, kaTo/ti E)/mEn meta\ *mousE=, ou(/tOs e)/somai kai\ meta\ sou=.
Joz:3:7 kai eipen kyrios pros iEsun en tE hEmera tautE arCHomai hyPSOsai se katenOpion pantOn hyiOn israEl, hina gnOsin, kaToti EmEn meta musE, hutOs esomai kai meta su.
Joz:3:7 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PMI1S VA_AAN RP_AS P A3_GPM N2_GPM N_GSM C VZ_AAS3P D V9I_IMI1S P N1M_GSM D VF_FMI1S D P RP_GS
Joz:3:7 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to begin to elevate/set high you; your/yours(sg) before every all, each, every, the whole of son Israel so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. as to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Joz:3:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) I-am-being-BEGIN-ed to-ELEVATE/SET-HIGH, be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH!, you(sg)-have-been-ELEVATE/SET-ed-HIGH, he/she/it-happens-to-ELEVATE/SET-HIGH (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) before (nom|acc|voc) all (gen) sons (gen) Israel (indecl) so that / in order to /because knowledge (acc); they-should-KNOW as I-was-being after (+acc), with (+gen) Moses (gen, voc) thusly/like this I-will-be and after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Joz:3:7 Joz_3:7_1 Joz_3:7_2 Joz_3:7_3 Joz_3:7_4 Joz_3:7_5 Joz_3:7_6 Joz_3:7_7 Joz_3:7_8 Joz_3:7_9 Joz_3:7_10 Joz_3:7_11 Joz_3:7_12 Joz_3:7_13 Joz_3:7_14 Joz_3:7_15 Joz_3:7_16 Joz_3:7_17 Joz_3:7_18 Joz_3:7_19 Joz_3:7_20 Joz_3:7_21 Joz_3:7_22 Joz_3:7_23 Joz_3:7_24 Joz_3:7_25 Joz_3:7_26 Joz_3:7_27
Joz:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:8 καὶ νῦν ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης λέγων Ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐπὶ μέρους τοῦ ὕδατος τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐν τῷ Ιορδάνῃ στήσεσθε.
Joz:3:8 And now charge the priests that bear the ark of the covenant, saying, As soon as ye shall enter on a part of the water of Jordan, then ye shall stand in Jordan. (Joshua 3:8 Brenton)
Joz:3:8 Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie». (Joz 3:8 BT_4)
Joz:3:8 καὶ νῦν ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης λέγων Ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐπὶ μέρους τοῦ ὕδατος τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐν τῷ Ιορδάνῃ στήσεσθε.
Joz:3:8 καί νῦν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὡς ἄν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Joz:3:8 I też, nawet, mianowicie Teraz By zalecać rozkaz Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja By mówić/opowiadaj Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Woda Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jordan [rzeka z] By powodować stać
Joz:3:8 kai\ nu=n e)/nteilai toi=s i(ereu=sin toi=s ai)/rousin tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs le/gOn *(Os a)/n ei)se/lTEte e)pi\ me/rous tou= u(/datos tou= *iorda/nou, kai\ e)n tO=| *iorda/nE| stE/sesTe.
Joz:3:8 kai nyn enteilai tois hiereusin tois airusin tEn kibOton tEs diaTEkEs legOn Os an eiselTEte epi merus tu hydatos tu iordanu, kai en tO iordanE stEsesTe.
Joz:3:8 C D VA_AMD2S RA_DPM N3V_DPM RA_DPM V1_PAPDPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF V1_PAPNSM C x VB_AAS2P P N3E_GSN RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N1M_GSM C P RA_DSM N1M_DSM VF_FMI2P
Joz:3:8 and also, even, namely now to enjoin command the priest the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant to say/tell as/like ever (if ever) to enter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing part/piece regions the water the Jordan [river of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Jordan [river of] to cause to stand
Joz:3:8 and now to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) the (dat) priests (dat) the (dat) they-are-LIFT/PICK-ing-UP, while LIFT/PICK-ing-UP (dat); they-are-CHOOSE-ing, while CHOOSE-ing (dat) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) while SAY/TELL-ing (nom) as/like ever you(pl)-should-ENTER upon/over (+acc,+gen,+dat) part/piece (gen) the (gen) water (gen) the (gen) Jordan (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) Jordan (dat) you(pl)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Joz:3:8 Joz_3:8_1 Joz_3:8_2 Joz_3:8_3 Joz_3:8_4 Joz_3:8_5 Joz_3:8_6 Joz_3:8_7 Joz_3:8_8 Joz_3:8_9 Joz_3:8_10 Joz_3:8_11 Joz_3:8_12 Joz_3:8_13 Joz_3:8_14 Joz_3:8_15 Joz_3:8_16 Joz_3:8_17 Joz_3:8_18 Joz_3:8_19 Joz_3:8_20 Joz_3:8_21 Joz_3:8_22 Joz_3:8_23 Joz_3:8_24 Joz_3:8_25 Joz_3:8_26
Joz:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:9 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Προσαγάγετε ὧδε καὶ ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Joz:3:9 And Joshua said to the children of Israel, Come hither, and hearken to the word of the Lord our God. (Joshua 3:9 Brenton)
Joz:3:9 Zwrócił się następnie Jozue do Izraelitów: «Zbliżcie się i słuchajcie słów Pana, Boga waszego. (Joz 3:9 BT_4)
Joz:3:9 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Προσαγάγετε ὧδε καὶ ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Joz:3:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὧδε καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:3:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Izrael By prowadzić bliski Tutaj I też, nawet, mianowicie By słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Joz:3:9 kai\ ei)=pen *)iEsou=s toi=s ui(oi=s *israEl *prosaga/gete O(=de kai\ a)kou/sate to\ r(E=ma kuri/ou tou= Teou= E(mO=n.
Joz:3:9 kai eipen iEsus tois hyiois israEl prosagagete hOde kai akusate to rEma kyriu tu Teu hEmOn.
Joz:3:9 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM VB_AAD2P D C VA_AAD2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Joz:3:9 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] the son Israel to lead toward here and also, even, namely to hear the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Joz:3:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) do-LEAD-you(pl)-TOWARD! here and do-HEAR-you(pl)! the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Joz:3:9 Joz_3:9_1 Joz_3:9_2 Joz_3:9_3 Joz_3:9_4 Joz_3:9_5 Joz_3:9_6 Joz_3:9_7 Joz_3:9_8 Joz_3:9_9 Joz_3:9_10 Joz_3:9_11 Joz_3:9_12 Joz_3:9_13 Joz_3:9_14 Joz_3:9_15 Joz_3:9_16
Joz:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:10 ἐν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι θεὸς ζῶν ἐν ὑμῖν καὶ ὀλεθρεύων ὀλεθρεύσει ἀπὸ προσώπου ἡμῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Χετταῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Ευαῖον καὶ τὸν Αμορραῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον καὶ τὸν Ιεβουσαῖον·
Joz:3:10 Hereby ye shall know that the living God is among you, and will utterly destroy from before our face the Chananite, and the Chettite and Pherezite, and the Evite, and the Amorite, and the Gergesite, and the Jebusite. (Joshua 3:10 Brenton)
Joz:3:10 Po tym poznacie, rzekł Jozue, że Bóg żywy jest pośród was i że wypędzi z pewnością przed wami Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów: (Joz 3:10 BT_4)
Joz:3:10 ἐν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι θεὸς ζῶν ἐν ὑμῖν καὶ ὀλεθρεύων ὀλεθρεύσει ἀπὸ προσώπου ἡμῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Χετταῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Ευαῖον καὶ τὸν Αμορραῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον καὶ τὸν Ιεβουσαῖον·
Joz:3:10 ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Joz:3:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie By niszczyć By niszczyć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz:3:10 e)n tou/tO| gnO/sesTe o(/ti Teo\s DZO=n e)n u(mi=n kai\ o)leTreu/On o)leTreu/sei a)po\ prosO/pou E(mO=n to\n *CHananai=on kai\ to\n *CHettai=on kai\ to\n *fereDZai=on kai\ to\n *euai=on kai\ to\n *amorrai=on kai\ to\n *gergesai=on kai\ to\n *iebousai=on·
Joz:3:10 en tutO gnOsesTe hoti Teos DZOn en hymin kai oleTreuOn oleTreusei apo prosOpu hEmOn ton CHananaion kai ton CHettaion kai ton fereDZaion kai ton euaion kai ton amorraion kai ton gergesaion kai ton iebusaion·
Joz:3:10 P RD_DSN VF_FMI2P C N2_NSM V3_PAPNSM P RP_DP C V1_PAPNSM VF_FAI3S P N2N_GSN RP_GP RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM
Joz:3:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. because/that god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely to destroy to destroy from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I the Canaanite and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Joz:3:10 in/among/by (+dat) this (dat) you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that god (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and while DESTROY-ing (nom) he/she/it-will-DESTROY, you(sg)-will-be-DESTROY-ed (classical) away from (+gen) face (gen) us (gen) the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
Joz:3:10 Joz_3:10_1 Joz_3:10_2 Joz_3:10_3 Joz_3:10_4 Joz_3:10_5 Joz_3:10_6 Joz_3:10_7 Joz_3:10_8 Joz_3:10_9 Joz_3:10_10 Joz_3:10_11 Joz_3:10_12 Joz_3:10_13 Joz_3:10_14 Joz_3:10_15 Joz_3:10_16 Joz_3:10_17 Joz_3:10_18 Joz_3:10_19 Joz_3:10_20 Joz_3:10_21 Joz_3:10_22 Joz_3:10_23 Joz_3:10_24 Joz_3:10_25 Joz_3:10_26 Joz_3:10_27 Joz_3:10_28 Joz_3:10_29 Joz_3:10_30 Joz_3:10_31 Joz_3:10_32 Joz_3:10_33 Joz_3:10_34
Joz:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:11 ἰδοὺ ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς διαβαίνει τὸν Ιορδάνην.
Joz:3:11 Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passes over Jordan. (Joshua 3:11 Brenton)
Joz:3:11 oto Arka Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami Jordan. (Joz 3:11 BT_4)
Joz:3:11 ἰδοὺ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς διαβαίνει τὸν Ιορδάνην.
Joz:3:11 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:3:11 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By przechodzić Jordan [rzeka z]
Joz:3:11 i)dou\ E( kibOto\s diaTE/kEs kuri/ou pa/sEs tE=s gE=s diabai/nei to\n *iorda/nEn.
Joz:3:11 idu hE kibOtos diaTEkEs kyriu pasEs tEs gEs diabainei ton iordanEn.
Joz:3:11 I RA_NSF N2_NSF N1_GSF N2_GSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF V1_PAI3S RA_ASM N1M_ASM
Joz:3:11 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land to cross over the Jordan [river of]
Joz:3:11 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) ark (nom) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-is-CROSS-ing-OVER, you(sg)-are-being-CROSS-ed-OVER (classical) the (acc) Jordan (acc)
Joz:3:11 Joz_3:11_1 Joz_3:11_2 Joz_3:11_3 Joz_3:11_4 Joz_3:11_5 Joz_3:11_6 Joz_3:11_7 Joz_3:11_8 Joz_3:11_9 Joz_3:11_10 Joz_3:11_11
Joz:3:11 x x x x x x x x x x x
Joz:3:12 προχειρίσασθε ὑμῖν δώδεκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς.
Joz:3:12 Choose for yourselves twelve men of the sons of Israel, one of each tribe. (Joshua 3:12 Brenton)
Joz:3:12 Wybierzcie teraz dwunastu mężczyzn spośród pokoleń Izraela, po jednym z każdego pokolenia. (Joz 3:12 BT_4)
Joz:3:12 προχειρίσασθε ὑμῖν δώδεκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς.
Joz:3:12 προ·χειρίζω (-, -, προ+χειρι·σ-, -, προ+κεχειρισ-, προ+χειρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δώ·δεκα/δεκα·δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό ἕκαστος -η -ον φυλή, -ῆς, ἡ
Joz:3:12 Do ??? Ty Dwanaście Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy Szczep
Joz:3:12 proCHeiri/sasTe u(mi=n dO/deka a)/ndras a)po\ tO=n ui(O=n *israEl, e(/na a)f’ e(ka/stEs fulE=s.
Joz:3:12 proCHeirisasTe hymin dOdeka andras apo tOn hyiOn israEl, hena af’ hekastEs fylEs.
Joz:3:12 VA_AMD2P RP_DP M N3_APM P RA_GPM N2_GPM N_GSM A3_ASM P A1_GSF N1_GSF
Joz:3:12 to ??? you twelve man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing each tribe
Joz:3:12 be-you(pl)-???-ed! you(pl) (dat) twelve men, husbands (acc) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) one (acc) away from (+gen) each (of two) (gen) tribe (gen)
Joz:3:12 Joz_3:12_1 Joz_3:12_2 Joz_3:12_3 Joz_3:12_4 Joz_3:12_5 Joz_3:12_6 Joz_3:12_7 Joz_3:12_8 Joz_3:12_9 Joz_3:12_10 Joz_3:12_11 Joz_3:12_12
Joz:3:12 x x x x x x x x x x x x
Joz:3:13 καὶ ἔσται ὡς ἂν καταπαύσωσιν οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῷ ὕδατι τοῦ Ιορδάνου, τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκλείψει, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται.
Joz:3:13 And it shall come to pass, when the feet of the priests that bear the ark of the covenant of the Lord of the whole earth rest in the water of Jordan, the water of Jordan below shall fail, and the water coming down from above shall stop. (Joshua 3:13 Brenton)
Joz:3:13 Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Boga całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał». (Joz 3:13 BT_4)
Joz:3:13 καὶ ἔσται ὡς ἂν καταπαύσωσιν οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῷ ὕδατι τοῦ Ιορδάνου, τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκλείψει, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται.
Joz:3:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό δέ ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Joz:3:13 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Stopa Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda Jordan [rzeka z] Woda Jordan [rzeka z] By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) zaś Woda By schodzić By powodować stać
Joz:3:13 kai\ e)/stai O(s a)/n katapau/sOsin oi( po/des tO=n i(ere/On tO=n ai)ro/ntOn tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou pa/sEs tE=s gE=s e)n tO=| u(/dati tou= *iorda/nou, to\ u(/dOr tou= *iorda/nou e)klei/PSei, to\ de\ u(/dOr to\ katabai=non stE/setai.
Joz:3:13 kai estai hOs an katapausOsin hoi podes tOn hiereOn tOn airontOn tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu pasEs tEs gEs en tO hydati tu iordanu, to hydOr tu iordanu ekleiPSei, to de hydOr to katabainon stEsetai.
Joz:3:13 C VF_FMI3S C x VA_AAS3P RA_NPM N3D_NPM RA_GPM N3V_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF P RA_DSN N3T_DSN RA_GSM N1M_GSM RA_NSN N3T_NSN RA_GSM N1M_GSM VF_FAI3S RA_NSN x N3T_NSN RA_NSN V1_PAPNSN VF_FMI3S
Joz:3:13 and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to ??? the foot the priest the to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the water the Jordan [river of] the water the Jordan [river of] to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] water the to go down to cause to stand
Joz:3:13 and he/she/it-will-be as/like ever they-should-??? the (nom) feet (nom|voc) the (gen) priests (gen) the (gen) let-them-be-LIFT/PICK-ing-UP! (classical), while LIFT/PICK-ing-UP (gen) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) water (dat) the (gen) Jordan (gen) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) Jordan (gen) he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) the (nom|acc) Yet water (nom|acc|voc) the (nom|acc) while GO DOWN-ing (nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Joz:3:13 Joz_3:13_1 Joz_3:13_2 Joz_3:13_3 Joz_3:13_4 Joz_3:13_5 Joz_3:13_6 Joz_3:13_7 Joz_3:13_8 Joz_3:13_9 Joz_3:13_10 Joz_3:13_11 Joz_3:13_12 Joz_3:13_13 Joz_3:13_14 Joz_3:13_15 Joz_3:13_16 Joz_3:13_17 Joz_3:13_18 Joz_3:13_19 Joz_3:13_20 Joz_3:13_21 Joz_3:13_22 Joz_3:13_23 Joz_3:13_24 Joz_3:13_25 Joz_3:13_26 Joz_3:13_27 Joz_3:13_28 Joz_3:13_29 Joz_3:13_30 Joz_3:13_31 Joz_3:13_32 Joz_3:13_33 Joz_3:13_34 Joz_3:13_35
Joz:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:14 καὶ ἀπῆρεν ὁ λαὸς ἐκ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν διαβῆναι τὸν Ιορδάνην, οἱ δὲ ἱερεῖς ἤροσαν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου πρότεροι τοῦ λαοῦ.
Joz:3:14 And the people removed from their tents to cross over Jordan, and the priests bore the ark of the covenant of the Lord before the people. (Joshua 3:14 Brenton)
Joz:3:14 Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. (Joz 3:14 BT_4)
Joz:3:14 καὶ ἀπῆρεν λαὸς ἐκ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν διαβῆναι τὸν Ιορδάνην, οἱ δὲ ἱερεῖς ἤροσαν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου πρότεροι τοῦ λαοῦ.
Joz:3:14 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Joz:3:14 I też, nawet, mianowicie By zabierać Ludzie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo By przechodzić Jordan [rzeka z] zaś Duchowny Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wcześniej Ludzie
Joz:3:14 kai\ a)pE=ren o( lao\s e)k tO=n skEnOma/tOn au)tO=n diabE=nai to\n *iorda/nEn, oi( de\ i(erei=s E)/rosan tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou pro/teroi tou= laou=.
Joz:3:14 kai apEren ho laos ek tOn skEnOmatOn autOn diabEnai ton iordanEn, hoi de hiereis Erosan tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu proteroi tu lau.
Joz:3:14 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM VZ_AAN RA_ASM N1S_ASM RA_NPM x N3V_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM A1A_NPMC RA_GSM N2_GSM
Joz:3:14 and also, even, namely to take away the people out of (+gen) ἐξ before vowels the lodging, habitation he/she/it/same to cross over the Jordan [river of] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. earlier the people
Joz:3:14 and he/she/it-TAKE-ed-AWAY the (nom) people (nom) out of (+gen) the (gen) lodging, habitations (gen) them/same (gen) to-CROSS-OVER the (acc) Jordan (acc) the (nom) Yet priests (acc, nom|voc)   the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) earlier ([Adj] nom|voc) the (gen) people (gen)
Joz:3:14 Joz_3:14_1 Joz_3:14_2 Joz_3:14_3 Joz_3:14_4 Joz_3:14_5 Joz_3:14_6 Joz_3:14_7 Joz_3:14_8 Joz_3:14_9 Joz_3:14_10 Joz_3:14_11 Joz_3:14_12 Joz_3:14_13 Joz_3:14_14 Joz_3:14_15 Joz_3:14_16 Joz_3:14_17 Joz_3:14_18 Joz_3:14_19 Joz_3:14_20 Joz_3:14_21 Joz_3:14_22 Joz_3:14_23
Joz:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:15 ὡς δὲ εἰσεπορεύοντο οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐπὶ τὸν Ιορδάνην καὶ οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐβάφησαν εἰς μέρος τοῦ ὕδατος τοῦ Ιορδάνου – ὁ δὲ Ιορδάνης ἐπλήρου καθ’ ὅλην τὴν κρηπῖδα αὐτοῦ ὡσεὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν –,
Joz:3:15 And when the priests that bore the ark of the covenant of the Lord entered upon Jordan, and the feet of the priests that bore the ark of the covenant of the Lord were dipped in part of the water of Jordan; (now Jordan overflowed all its banks about the time of wheat harvest:) (Joshua 3:15 Brenton)
Joz:3:15 Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej - Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa - (Joz 3:15 BT_4)
Joz:3:15 ὡς δὲ εἰσεπορεύοντο οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐπὶ τὸν Ιορδάνην καὶ οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐβάφησαν εἰς μέρος τοῦ ὕδατος τοῦ Ιορδάνου δὲ Ιορδάνης ἐπλήρου καθ’ ὅλην τὴν κρηπῖδα αὐτοῦ ὡσεὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν –,
Joz:3:15 ὡς δέ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) εἰς[1] μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό δέ Ἰορδάνης, -ου, ὁ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) κατά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-)  
Joz:3:15 Jak/jak zaś By wchodzić Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Stopa Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać Do (+przyspieszenie) Części/kawałka okolice Woda Jordan [rzeka z]   zaś Jordan [rzeka z] By napełniać pełność, spełniać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cały On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Dzień Żniwa Ogień; by palić się  
Joz:3:15 O(s de\ ei)seporeu/onto oi( i(erei=s oi( ai)/rontes tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs e)pi\ to\n *iorda/nEn kai\ oi( po/des tO=n i(ere/On tO=n ai)ro/ntOn tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou e)ba/fEsan ei)s me/ros tou= u(/datos tou= *iorda/nou o( de\ *iorda/nEs e)plE/rou kaT’ o(/lEn tE\n krEpi=da au)tou= O(sei\ E(me/rai Terismou= purO=n –,
Joz:3:15 hOs de eiseporeuonto hoi hiereis hoi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs epi ton iordanEn kai hoi podes tOn hiereOn tOn airontOn tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu ebafEsan eis meros tu hydatos tu iordanu ho de iordanEs eplEru kaT’ holEn tEn krEpida autu hOsei hEmerai Terismu pyrOn –,
Joz:3:15 C x V1I_IMI3P RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF P RA_ASM N1M_ASM C RA_NPM N3D_NPM RA_GPM N3V_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM VDI_API3P P N3E_ASN RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N1M_GSM RA_NSM x N1M_NSM V4I_IAI3S P A1_ASF RA_ASF N3D_ASF RD_GSM D N1A_NPF N2_GSM N1A_GPF –,
Joz:3:15 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter the priest the to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jordan [river of] and also, even, namely the foot the priest the to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to dip dip, immerse, temper, dye, tint into (+acc) part/piece regions the water the Jordan [river of]   the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jordan [river of] to fill fill, fulfill down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing whole the ć he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push day harvest fire; to burn  
Joz:3:15 as/like Yet they-were-being-ENTER-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jordan (acc) and the (nom) feet (nom|voc) the (gen) priests (gen) the (gen) let-them-be-LIFT/PICK-ing-UP! (classical), while LIFT/PICK-ing-UP (gen) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-were-DIP-ed into (+acc) part/piece (nom|acc|voc) the (gen) water (gen) the (gen) Jordan (gen)   the (nom) Yet Jordan (nom) he/she/it-was-FILL-ing, you(sg)-were-being-FILL-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) whole (acc) the (acc)   him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) days (nom|voc) harvest (gen) fires (gen); while BURN-ing (nom)  
Joz:3:15 Joz_3:15_1 Joz_3:15_2 Joz_3:15_3 Joz_3:15_4 Joz_3:15_5 Joz_3:15_6 Joz_3:15_7 Joz_3:15_8 Joz_3:15_9 Joz_3:15_10 Joz_3:15_11 Joz_3:15_12 Joz_3:15_13 Joz_3:15_14 Joz_3:15_15 Joz_3:15_16 Joz_3:15_17 Joz_3:15_18 Joz_3:15_19 Joz_3:15_20 Joz_3:15_21 Joz_3:15_22 Joz_3:15_23 Joz_3:15_24 Joz_3:15_25 Joz_3:15_26 Joz_3:15_27 Joz_3:15_28 Joz_3:15_29 Joz_3:15_30 Joz_3:15_31 Joz_3:15_32 Joz_3:15_33 Joz_3:15_34 Joz_3:15_35 Joz_3:15_36 Joz_3:15_37 Joz_3:15_38 Joz_3:15_39 Joz_3:15_40 Joz_3:15_41 Joz_3:15_42 Joz_3:15_43 Joz_3:15_44 Joz_3:15_45 Joz_3:15_46 Joz_3:15_47 Joz_3:15_48
Joz:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:16 καὶ ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄνωθεν, ἔστη πῆγμα ἓν ἀφεστηκὸς μακρὰν σφόδρα σφοδρῶς ἕως μέρους Καριαθιαριμ, τὸ δὲ καταβαῖνον κατέβη εἰς τὴν θάλασσαν Αραβα, θάλασσαν ἁλός, ἕως εἰς τὸ τέλος ἐξέλιπεν· καὶ ὁ λαὸς εἱστήκει ἀπέναντι Ιεριχω.
Joz:3:16 then the waters that came down from above stopped; there stood one solid heap very far off, as far as the region of Kariathiarim, and the lower part came down to the sea of Araba, the salt sea, till it completely failed; and the people stood opposite Jericho. (Joshua 3:16 Brenton)
Joz:3:16 zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. (Joz 3:16 BT_4)
Joz:3:16 καὶ ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄνωθεν, ἔστη πῆγμα ἓν ἀφεστηκὸς μακρὰν σφόδρα σφοδρῶς ἕως μέρους Καριαθιαριμ, τὸ δὲ καταβαῖνον κατέβη εἰς τὴν θάλασσαν Αραβα, θάλασσαν ἁλός, ἕως εἰς τὸ τέλος ἐξέλιπεν· καὶ λαὸς εἱστήκει ἀπέναντι Ιεριχω.
Joz:3:16 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἄνω·θεν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) μακράν; μακρός -ά -όν σφόδρα σφοδρῶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέρο·ς, -ους, τό   ὁ ἡ τό δέ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ Ἄραψ, -αβος, ὁ θάλασσα, -ης, ἡ ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀπ·έν·αντι Ἰεριχώ, ἡ
Joz:3:16 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Woda By schodzić Z góry By powodować stać Jeden By uwalniać Daleko; daleko [zobacz makro] Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Nadmiernie Aż; świtaj Części/kawałka okolice zaś By schodzić By schodzić Do (+przyspieszenie) Morze Arab Morze Słony Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Ludzie By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Jerycho
Joz:3:16 kai\ e)/stE ta\ u(/data ta\ katabai/nonta a)/nOTen, e)/stE pE=gma e(\n a)festEko\s makra\n sfo/dra sfodrO=s e(/Os me/rous *kariaTiarim, to\ de\ katabai=non kate/bE ei)s tE\n Ta/lassan *araba, Ta/lassan a(lo/s, e(/Os ei)s to\ te/los e)Xe/lipen· kai\ o( lao\s ei(stE/kei a)pe/nanti *ieriCHO.
Joz:3:16 kai estE ta hydata ta katabainonta anOTen, estE pEgma hen afestEkos makran sfodra sfodrOs heOs merus kariaTiarim, to de katabainon katebE eis tEn Talassan araba, Talassan halos, heOs eis to telos eXelipen· kai ho laos heistEkei apenanti ieriCHO.
Joz:3:16 C VHI_AAI3S RA_NPN N3T_NPN RA_NPN V1_PAPNPN D VHI_AAI3S N3M_NSN A3_NSN VXI_XAPNSN D D D P N3E_GSN N_G RA_NSN x V1_PAPNSN VZI_AAI3S P RA_ASF N1S_ASF N_GS N1S_ASF N3_GSM C P RA_ASN N3E_ASN VBI_AAI3S C RA_NSM N2_NSM VXI_YAI3S P N_GSF
Joz:3:16 and also, even, namely to cause to stand the water the to go down from above to cause to stand ć one to disengage far; far [see macro] vehement, intense, keen, inveighingly, eager excessively until; dawn part/piece regions ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go down to go down into (+acc) the sea Arab sea salt until; dawn into (+acc) the end (event, consummation) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely the people to cause to stand opposite/in the presence of (+gen) Jericho
Joz:3:16 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) the (nom|acc) while GO DOWN-ing (acc, nom|acc|voc) from above he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand   one (nom|acc) having DISENGAGE-ed (nom|acc|voc, voc) far; far ([Adj] acc) vehement, excessively until; dawn (nom|voc), dawns (acc) part/piece (gen)   the (nom|acc) Yet while GO DOWN-ing (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) the (acc) sea (acc) Arab (acc) sea (acc) salt (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-FAIL-ed and the (nom) people (nom) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand opposite/in the presence of (+gen) Jericho (indecl)
Joz:3:16 Joz_3:16_1 Joz_3:16_2 Joz_3:16_3 Joz_3:16_4 Joz_3:16_5 Joz_3:16_6 Joz_3:16_7 Joz_3:16_8 Joz_3:16_9 Joz_3:16_10 Joz_3:16_11 Joz_3:16_12 Joz_3:16_13 Joz_3:16_14 Joz_3:16_15 Joz_3:16_16 Joz_3:16_17 Joz_3:16_18 Joz_3:16_19 Joz_3:16_20 Joz_3:16_21 Joz_3:16_22 Joz_3:16_23 Joz_3:16_24 Joz_3:16_25 Joz_3:16_26 Joz_3:16_27 Joz_3:16_28 Joz_3:16_29 Joz_3:16_30 Joz_3:16_31 Joz_3:16_32 Joz_3:16_33 Joz_3:16_34 Joz_3:16_35 Joz_3:16_36 Joz_3:16_37 Joz_3:16_38
Joz:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:3:17 καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐπὶ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τοῦ Ιορδάνου· καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ διέβαινον διὰ ξηρᾶς, ἕως συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν Ιορδάνην.
Joz:3:17 And the priests that bore the ark of the covenant of the Lord stood on dry land in the midst of Jordan; and all the children of Israel went through on dry land, until all the people had completely gone over Jordan. (Joshua 3:17 Brenton)
Joz:3:17 Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. (Joz 3:17 BT_4)
Joz:3:17 καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐπὶ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τοῦ Ιορδάνου· καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ διέβαινον διὰ ξηρᾶς, ἕως συνετέλεσεν πᾶς λαὸς διαβαίνων τὸν Ιορδάνην.
Joz:3:17 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ξηρός -ά -όν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) διά ξηρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:3:17 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Uschnięty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael By przechodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Uschnięty Aż; świtaj By uzupełniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By przechodzić Jordan [rzeka z]
Joz:3:17 kai\ e)/stEsan oi( i(erei=s oi( ai)/rontes tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou e)pi\ XEra=s e)n me/sO| tou= *iorda/nou· kai\ pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl die/bainon dia\ XEra=s, e(/Os sunete/lesen pa=s o( lao\s diabai/nOn to\n *iorda/nEn.
Joz:3:17 kai estEsan hoi hiereis hoi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu epi XEras en mesO tu iordanu· kai pantes hoi hyioi israEl diebainon dia XEras, heOs synetelesen pas ho laos diabainOn ton iordanEn.
Joz:3:17 C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM P A1A_GSF P A1_DSN RA_GSM N1M_GSM C A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM V1I_IAI3P P A1A_GSF C VAI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N1M_ASM
Joz:3:17 and also, even, namely to cause to stand the priest the to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing withered in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the Jordan [river of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the son Israel to cross over because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) withered until; dawn to complete every all, each, every, the whole of the people to cross over the Jordan [river of]
Joz:3:17 and they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) withered ([Adj] acc, gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) Jordan (gen) and all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) I-was-CROSS-ing-OVER, they-were-CROSS-ing-OVER because of (+acc), through (+gen) withered ([Adj] acc, gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-COMPLETE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) while CROSS-ing-OVER (nom) the (acc) Jordan (acc)
Joz:3:17 Joz_3:17_1 Joz_3:17_2 Joz_3:17_3 Joz_3:17_4 Joz_3:17_5 Joz_3:17_6 Joz_3:17_7 Joz_3:17_8 Joz_3:17_9 Joz_3:17_10 Joz_3:17_11 Joz_3:17_12 Joz_3:17_13 Joz_3:17_14 Joz_3:17_15 Joz_3:17_16 Joz_3:17_17 Joz_3:17_18 Joz_3:17_19 Joz_3:17_20 Joz_3:17_21 Joz_3:17_22 Joz_3:17_23 Joz_3:17_24 Joz_3:17_25 Joz_3:17_26 Joz_3:17_27 Joz_3:17_28 Joz_3:17_29 Joz_3:17_30 Joz_3:17_31 Joz_3:17_32 Joz_3:17_33
Joz:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x