Joz:4:1 καὶ ἐπεὶ συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν Ιορδάνην, καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Joz:4:1 And when the people had completely passed over Jordan, the Lord spoke to Joshua, saying, (Joshua 4:1 Brenton)
Joz:4:1 Gdy wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: (Joz 4:1 BT_4)
Joz:4:1 Καὶ ἐπεὶ συνετέλεσεν πᾶς λαὸς διαβαίνων τὸν Ιορδάνην, καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Joz:4:1 καί ἐπεί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Joz:4:1 I też, nawet, mianowicie Odtąd/inaczej [inaczej, np., By uzupełniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By przechodzić Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj
Joz:4:1 *kai\ e)pei\ sunete/lesen pa=s o( lao\s diabai/nOn to\n *iorda/nEn, kai\ ei)=pen ku/rios tO=| *)iEsoi= le/gOn
Joz:4:1 kai epei synetelesen pas ho laos diabainOn ton iordanEn, kai eipen kyrios tO iEsoi legOn
Joz:4:1 C C VAI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N1M_ASM C VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM
Joz:4:1 and also, even, namely since/otherwise [otherwise, e.g., to complete every all, each, every, the whole of the people to cross over the Jordan [river of] and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell
Joz:4:1 and since he/she/it-COMPLETE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) while CROSS-ing-OVER (nom) the (acc) Jordan (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Joz:4:1 Joz_4:1_1 Joz_4:1_2 Joz_4:1_3 Joz_4:1_4 Joz_4:1_5 Joz_4:1_6 Joz_4:1_7 Joz_4:1_8 Joz_4:1_9 Joz_4:1_10 Joz_4:1_11 Joz_4:1_12 Joz_4:1_13 Joz_4:1_14 Joz_4:1_15
Joz:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:2 Παραλαβὼν ἄνδρας ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς,
Joz:4:2 Take men from the people, one of each tribe, (Joshua 4:2 Brenton)
Joz:4:2 «Wybierzcie dwunastu mężów spośród ludu, po jednym z każdego pokolenia, (Joz 4:2 BT_4)
Joz:4:2 Παραλαβὼν ἄνδρας ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς,
Joz:4:2 παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό ἕκαστος -η -ον φυλή, -ῆς, ἡ
Joz:4:2 By zagarniać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy Szczep
Joz:4:2 *paralabO\n a)/ndras a)po\ tou= laou=, e(/na a)f’ e(ka/stEs fulE=s,
Joz:4:2 paralabOn andras apo tu lau, hena af’ hekastEs fylEs,
Joz:4:2 VB_AAPNSM N3_APM P RA_GSM N2_GSM A3_ASM P A1_GSF N1_GSF
Joz:4:2 to take along man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing each tribe
Joz:4:2 upon TAKE-ing-ALONG (nom) men, husbands (acc) away from (+gen) the (gen) people (gen) one (acc) away from (+gen) each (of two) (gen) tribe (gen)
Joz:4:2 Joz_4:2_1 Joz_4:2_2 Joz_4:2_3 Joz_4:2_4 Joz_4:2_5 Joz_4:2_6 Joz_4:2_7 Joz_4:2_8 Joz_4:2_9
Joz:4:2 x x x x x x x x x
Joz:4:3 σύνταξον αὐτοῖς λέγων Ἀνέλεσθε ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου ἑτοίμους δώδεκα λίθους καὶ τούτους διακομίσαντες ἅμα ὑμῖν αὐτοῖς θέτε αὐτοὺς ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ ὑμῶν, οὗ ἐὰν παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα.
Joz:4:3 and charge them; and ye shall take out of the midst of Jordan twelve fit stones, and having carried them across together with yourselves, place them in your camp, where ye shall encamp for the night. (Joshua 4:3 Brenton)
Joz:4:3 i dajcie im takie polecenie: Podnieście stąd, ze środka Jordanu, z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów, dwanaście kamieni, przenieście je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie rozłożycie się obozem, by spędzić noc». (Joz 4:3 BT_4)
Joz:4:3 σύνταξον αὐτοῖς λέγων Ἀνέλεσθε ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου ἑτοίμους δώδεκα λίθους καὶ τούτους διακομίσαντες ἅμα ὑμῖν αὐτοῖς θέτε αὐτοὺς ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ ὑμῶν, οὗ ἐὰν παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα.
Joz:4:3 συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἕτοιμος -η -ον δώ·δεκα/δεκα·δύο λίθος, -ου, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο   ἅμα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Joz:4:3 Do ??? On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By zabijać (zabijaj) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Jordan [rzeka z] Gotowy Dwanaście Kamień I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W tym samym czasie Ty On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stanąć obozem Tam Noc
Joz:4:3 su/ntaXon au)toi=s le/gOn *)ane/lesTe e)k me/sou tou= *iorda/nou e(toi/mous dO/deka li/Tous kai\ tou/tous diakomi/santes a(/ma u(mi=n au)toi=s Te/te au)tou\s e)n tE=| stratopedei/a| u(mO=n, ou(= e)a\n paremba/lEte e)kei= tE\n nu/kta.
Joz:4:3 syntaXon autois legOn anelesTe ek mesu tu iordanu hetoimus dOdeka liTus kai tutus diakomisantes hama hymin autois Tete autus en tE stratopedeia hymOn, hu ean parembalEte ekei tEn nykta.
Joz:4:3 VA_AAD2S RD_DPM V1_PAPNSM VB_AMD2P P A1_GSN RA_GSM N1M_GSM A1_APM M N2_APM C RD_APM VA_AAPNPM P RP_DP RD_DPM VE_AAD2P RD_APM P RA_DSF N1A_DSF RP_GP D C VB_AAS2P D RA_ASF N3_ASF
Joz:4:3 to ??? he/she/it/same to say/tell to kill (slay) out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the Jordan [river of] ready twelve stone and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć at the same time you he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to encamp there the night
Joz:4:3 do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(pl)-KILL-ed! out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) Jordan (gen) ready ([Adj] acc) twelve stones (acc) and these (acc)   at the same time you(pl) (dat) them/same (dat) do-PLACE-you(pl)! them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   you(pl) (gen) where; who/whom/which (gen) if-ever you(pl)-should-ENCAMP there the (acc) night (acc)
Joz:4:3 Joz_4:3_1 Joz_4:3_2 Joz_4:3_3 Joz_4:3_4 Joz_4:3_5 Joz_4:3_6 Joz_4:3_7 Joz_4:3_8 Joz_4:3_9 Joz_4:3_10 Joz_4:3_11 Joz_4:3_12 Joz_4:3_13 Joz_4:3_14 Joz_4:3_15 Joz_4:3_16 Joz_4:3_17 Joz_4:3_18 Joz_4:3_19 Joz_4:3_20 Joz_4:3_21 Joz_4:3_22 Joz_4:3_23 Joz_4:3_24 Joz_4:3_25 Joz_4:3_26 Joz_4:3_27 Joz_4:3_28 Joz_4:3_29
Joz:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:4 καὶ ἀνακαλεσάμενος Ἰησοῦς δώδεκα ἄνδρας τῶν ἐνδόξων ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς,
Joz:4:4 And Joshua having called twelve men of distinction among the children of Israel, one of each tribe, (Joshua 4:4 Brenton)
Joz:4:4 Wtedy Jozue wezwał dwunastu mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów, po jednym z każdego pokolenia, (Joz 4:4 BT_4)
Joz:4:4 καὶ ἀνακαλεσάμενος Ἰησοῦς δώδεκα ἄνδρας τῶν ἐνδόξων ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς,
Joz:4:4 καί ἀνα·καλέω [LXX] (ανα+καλ(ε)-, -, ανα+καλε·σ-, ανα+κεκλη·κ-, ανα+κεκλη-, ανα+κλη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ δώ·δεκα/δεκα·δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό ἕκαστος -η -ον φυλή, -ῆς, ἡ
Joz:4:4 I też, nawet, mianowicie By wezwać Jezus [Jozue albo Jezus] Dwanaście Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sławny sławny, sławny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy Szczep
Joz:4:4 kai\ a)nakalesa/menos *)iEsou=s dO/deka a)/ndras tO=n e)ndo/XOn a)po\ tO=n ui(O=n *israEl, e(/na a)f’ e(ka/stEs fulE=s,
Joz:4:4 kai anakalesamenos iEsus dOdeka andras tOn endoXOn apo tOn hyiOn israEl, hena af’ hekastEs fylEs,
Joz:4:4 C VA_AMPNSM N_NSM M N3_APM RA_GPM A1B_GPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM A3_ASM P A1_GSF N1_GSF
Joz:4:4 and also, even, namely to summon Jesus [Joshua or Jesus] twelve man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the glorious illustrious, renowned from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing each tribe
Joz:4:4 and upon being-SUMMON-ed (nom) Jesus (nom) twelve men, husbands (acc) the (gen) glorious ([Adj] gen) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) one (acc) away from (+gen) each (of two) (gen) tribe (gen)
Joz:4:4 Joz_4:4_1 Joz_4:4_2 Joz_4:4_3 Joz_4:4_4 Joz_4:4_5 Joz_4:4_6 Joz_4:4_7 Joz_4:4_8 Joz_4:4_9 Joz_4:4_10 Joz_4:4_11 Joz_4:4_12 Joz_4:4_13 Joz_4:4_14 Joz_4:4_15
Joz:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:5 εἶπεν αὐτοῖς Προσαγάγετε ἔμπροσθέν μου πρὸ προσώπου κυρίου εἰς μέσον τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἀνελόμενος ἐκεῖθεν ἕκαστος λίθον ἀράτω ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ισραηλ,
Joz:4:5 said to them, Advance before me in the presence of the Lord into the midst of Jordan, and each having taken up a stone from thence, let him carry it on his shoulders, according to the number of the twelve tribes of Israel: (Joshua 4:5 Brenton)
Joz:4:5 i rzekł do nich Jozue: «Przejdźcie przed Arkę Pana, Boga waszego, aż do środka Jordanu i niech każdy wyniesie na swym ramieniu jeden kamień odpowiednio do liczby pokoleń synów Izraela. (Joz 4:5 BT_4)
Joz:4:5 εἶπεν αὐτοῖς Προσαγάγετε ἔμπροσθέν μου πρὸ προσώπου κυρίου εἰς μέσον τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἀνελόμενος ἐκεῖθεν ἕκαστος λίθον ἀράτω ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ισραηλ,
Joz:4:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἐκεῖ·θεν ἕκαστος -η -ον λίθος, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Joz:4:5 By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By prowadzić bliski Przedtem/w przodzie z Ja Przedtem (+informacja) Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Średni Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) Stamtąd Każdy Kamień By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dwanaście Szczep Izrael
Joz:4:5 ei)=pen au)toi=s *prosaga/gete e)/mprosTe/n mou pro\ prosO/pou kuri/ou ei)s me/son tou= *iorda/nou, kai\ a)nelo/menos e)kei=Ten e(/kastos li/Ton a)ra/tO e)pi\ tO=n O)/mOn au)tou= kata\ to\n a)riTmo\n tO=n dO/deka fulO=n tou= *israEl,
Joz:4:5 eipen autois prosagagete emprosTen mu pro prosOpu kyriu eis meson tu iordanu, kai anelomenos ekeiTen hekastos liTon aratO epi tOn OmOn autu kata ton ariTmon tOn dOdeka fylOn tu israEl,
Joz:4:5 VBI_AAI3S RD_DPM VB_AAD2P P RP_GS P N2N_GSN N2_GSM P A1_ASN RA_GSM N1M_GSM C VB_AMPNSM D A1_NSM N2_ASM VA_AAD3S P RA_GPM N2_GPM RD_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GPF M N1_GPF RA_GSM N_GSM
Joz:4:5 to say/tell he/she/it/same to lead toward before/in front of I before (+gen) face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) middle the Jordan [river of] and also, even, namely to kill (slay) from there each stone to lift/pick up take up, tote, raise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the number [see arithmetic] the twelve tribe the Israel
Joz:4:5 he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) do-LEAD-you(pl)-TOWARD! before/in front of me (gen) before (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Jordan (gen) and upon being-KILL-ed (nom) from there each (of two) (nom) stone (acc) let-him/her/it-LIFT/PICK-UP! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) shoulders (gen) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) number (acc) the (gen) twelve tribes (gen) the (gen) Israel (indecl)
Joz:4:5 Joz_4:5_1 Joz_4:5_2 Joz_4:5_3 Joz_4:5_4 Joz_4:5_5 Joz_4:5_6 Joz_4:5_7 Joz_4:5_8 Joz_4:5_9 Joz_4:5_10 Joz_4:5_11 Joz_4:5_12 Joz_4:5_13 Joz_4:5_14 Joz_4:5_15 Joz_4:5_16 Joz_4:5_17 Joz_4:5_18 Joz_4:5_19 Joz_4:5_20 Joz_4:5_21 Joz_4:5_22 Joz_4:5_23 Joz_4:5_24 Joz_4:5_25 Joz_4:5_26 Joz_4:5_27 Joz_4:5_28 Joz_4:5_29 Joz_4:5_30
Joz:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:6 ἵνα ὑπάρχωσιν ὑμῖν οὗτοι εἰς σημεῖον κείμενον διὰ παντός, ἵνα ὅταν ἐρωτᾷ σε ὁ υἱός σου αὔριον λέγων Τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν;
Joz:4:6 that these may be to you continually for an appointed sign, that when thy son asks thee in future, saying, What are these stones to us? (Joshua 4:6 Brenton)
Joz:4:6 Niech to będzie znakiem pośród was. A gdy w przyszłości synowie wasi zapytają was: "Co oznaczają dla was te kamienie?" - (Joz 4:6 BT_4)
Joz:4:6 ἵνα ὑπάρχωσιν ὑμῖν οὗτοι εἰς σημεῖον κείμενον διὰ παντός, ἵνα ὅταν ἐρωτᾷ σε υἱός σου αὔριον λέγων Τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν;
Joz:4:6 ἵνα ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἵνα ὅταν (ὅτε ἄν) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὔριον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:4:6 żeby / ażeby / bo By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Znak By leżeć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z żeby / ażeby / bo Ilekroć By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ty; twój/twój(sg) Syn Ty; twój/twój(sg) Następny dnia/jutro By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Kamień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty
Joz:4:6 i(/na u(pa/rCHOsin u(mi=n ou(=toi ei)s sEmei=on kei/menon dia\ panto/s, i(/na o(/tan e)rOta=| se o( ui(o/s sou au)/rion le/gOn *ti/ ei)sin oi( li/Toi ou(=toi u(mi=n;
Joz:4:6 hina hyparCHOsin hymin hutoi eis sEmeion keimenon dia pantos, hina hotan erOta se ho hyios su aurion legOn ti eisin hoi liToi hutoi hymin;
Joz:4:6 C V1_PAS3P RP_DP RD_NPM P N2_ASN V5_PMPASN P A3_GSM C D V3_PAS3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS D V1_PAPNSM RI_NSN V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM RP_DP
Joz:4:6 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) sign to recline because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell whenever to ask interrogate, question inquire,query, quest you; your/yours(sg) the son you; your/yours(sg) next day/tomorrow to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be the stone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you
Joz:4:6 so that / in order to /because they-should-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF you(pl) (dat) these (nom) into (+acc) sign (nom|acc|voc) while being-RECLINE-ed (acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) so that / in order to /because whenever he/she/it-is-ASK-ing, you(sg)-are-being-ASK-ed, you(sg)-are-being-ASK-ed (classical), he/she/it-should-be-ASK-ing, you(sg)-should-be-being-ASK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) next day/tomorrow while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) stones (nom|voc) these (nom) you(pl) (dat)
Joz:4:6 Joz_4:6_1 Joz_4:6_2 Joz_4:6_3 Joz_4:6_4 Joz_4:6_5 Joz_4:6_6 Joz_4:6_7 Joz_4:6_8 Joz_4:6_9 Joz_4:6_10 Joz_4:6_11 Joz_4:6_12 Joz_4:6_13 Joz_4:6_14 Joz_4:6_15 Joz_4:6_16 Joz_4:6_17 Joz_4:6_18 Joz_4:6_19 Joz_4:6_20 Joz_4:6_21 Joz_4:6_22 Joz_4:6_23 Joz_4:6_24
Joz:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:7 καὶ σὺ δηλώσεις τῷ υἱῷ σου λέγων Ὅτι ἐξέλιπεν ὁ Ιορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προσώπου κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς, ὡς διέβαινεν αὐτόν· καὶ ἔσονται οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Joz:4:7 then thou mayest explain to thy son, saying, The river Jordan was dried up from before the ark of the covenant of the Lord of the whole earth, when it passed it: and these stones shall be for a memorial for you for the children of Israel for ever. (Joshua 4:7 Brenton)
Joz:4:7 odpowiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu, a te kamienie są pamiątką na zawsze dla Izraelitów». (Joz 4:7 BT_4)
Joz:4:7 καὶ σὺ δηλώσεις τῷ υἱῷ σου λέγων Ὅτι ἐξέλιπεν Ιορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προσώπου κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς, ὡς διέβαινεν αὐτόν· καὶ ἔσονται οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Joz:4:7 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ποταμός, -οῦ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μνημό·συνον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Joz:4:7 I też, nawet, mianowicie Ty By wyjawiać Syn Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Jordan [rzeka z] Rzeka Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Jak/jak By przechodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Kamień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty Pamięć Syn Izrael Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Joz:4:7 kai\ su\ dElO/seis tO=| ui(O=| sou le/gOn *(/oti e)Xe/lipen o( *iorda/nEs potamo\s a)po\ prosO/pou kibOtou= diaTE/kEs kuri/ou pa/sEs tE=s gE=s, O(s die/bainen au)to/n· kai\ e)/sontai oi( li/Toi ou(=toi u(mi=n mnEmo/sunon toi=s ui(oi=s *israEl e(/Os tou= ai)O=nos.
Joz:4:7 kai sy dElOseis tO hyiO su legOn hoti eXelipen ho iordanEs potamos apo prosOpu kibOtu diaTEkEs kyriu pasEs tEs gEs, hOs diebainen auton· kai esontai hoi liToi hutoi hymin mnEmosynon tois hyiois israEl heOs tu aiOnos.
Joz:4:7 C RP_NS VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS V1_PAPNSM C VBI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM N2_NSM P N2N_GSN N2_GSF N1_GSF N2_GSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C V1I_IAI3S RD_ASM C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM RP_DP N2N_NSN RA_DPM N2_DPM N_GSM P RA_GSM N3W_GSM
Joz:4:7 and also, even, namely you to disclose the son you; your/yours(sg) to say/tell because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the Jordan [river of] river from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land as/like to cross over he/she/it/same and also, even, namely to be the stone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you memory the son Israel until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Joz:4:7 and you(sg) (nom) you(sg)-will-DISCLOSE the (dat) son (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom) because/that he/she/it-FAIL-ed the (nom) Jordan (nom) river (nom) away from (+gen) face (gen) ark (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen) as/like he/she/it-was-CROSS-ing-OVER, he/she/it-CROSS-ed-OVER him/it/same (acc) and they-will-be the (nom) stones (nom|voc) these (nom) you(pl) (dat) memory (nom|acc|voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen)
Joz:4:7 Joz_4:7_1 Joz_4:7_2 Joz_4:7_3 Joz_4:7_4 Joz_4:7_5 Joz_4:7_6 Joz_4:7_7 Joz_4:7_8 Joz_4:7_9 Joz_4:7_10 Joz_4:7_11 Joz_4:7_12 Joz_4:7_13 Joz_4:7_14 Joz_4:7_15 Joz_4:7_16 Joz_4:7_17 Joz_4:7_18 Joz_4:7_19 Joz_4:7_20 Joz_4:7_21 Joz_4:7_22 Joz_4:7_23 Joz_4:7_24 Joz_4:7_25 Joz_4:7_26 Joz_4:7_27 Joz_4:7_28 Joz_4:7_29 Joz_4:7_30 Joz_4:7_31 Joz_4:7_32 Joz_4:7_33 Joz_4:7_34 Joz_4:7_35 Joz_4:7_36
Joz:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:8 καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Ἰησοῖ, καὶ λαβόντες δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ ἐν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀπέθηκαν ἐκεῖ.
Joz:4:8 And the children of Israel did so, as the Lord commanded Joshua; and they took up twelve stones out of the midst of Jordan, (as the Lord commanded Joshua, when the children of Israel had completely passed over,)and carried these stones with them into the camp, and laid them down there. (Joshua 4:8 Brenton)
Joz:4:8 I Izraelici uczynili tak, jak im polecił Jozue. Wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak Pan rozkazał Jozuemu, według liczby pokoleń Izraelitów, przynieśli je ze sobą na miejsce nocnego postoju i tam je położyli. (Joz 4:8 BT_4)
Joz:4:8 καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Ἰησοῖ, καὶ λαβόντες δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ ἐν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀπέθηκαν ἐκεῖ.
Joz:4:8 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δώ·δεκα/δεκα·δύο λίθος, -ου, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καθάπερ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν ὁ ἡ τό συν·τέλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί   ἅμα ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) ἐκεῖ
Joz:4:8 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Syn Izrael Jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dwanaście Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Jordan [rzeka z] Nawet jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zakończenie Syn Izrael I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By uprzątać unikać, uciekać Tam
Joz:4:8 kai\ e)poi/Esan ou(/tOs oi( ui(oi\ *israEl, kaTo/ti e)netei/lato ku/rios tO=| *)iEsoi=, kai\ labo/ntes dO/deka li/Tous e)k me/sou tou= *iorda/nou, kaTa/per sune/taXen ku/rios tO=| *)iEsoi= e)n tE=| suntelei/a| tE=s diaba/seOs tO=n ui(O=n *israEl, kai\ dieko/misan a(/ma e(autoi=s ei)s tE\n parembolE\n kai\ a)pe/TEkan e)kei=.
Joz:4:8 kai epoiEsan hutOs hoi hyioi israEl, kaToti eneteilato kyrios tO iEsoi, kai labontes dOdeka liTus ek mesu tu iordanu, kaTaper synetaXen kyrios tO iEsoi en tE synteleia tEs diabaseOs tOn hyiOn israEl, kai diekomisan hama heautois eis tEn parembolEn kai apeTEkan ekei.
Joz:4:8 C VAI_AAI3P D RA_NPM N2_NPM N_GSM D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C VB_AAPNPM M N2_APM P A1_GSN RA_GSM N1M_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N3I_GSF RA_GPM N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3P P RD_DPM P RA_ASF N1_ASF C VHI_AAI3P D
Joz:4:8 and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the son Israel as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand twelve stone out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the Jordan [river of] even as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the completion the ć the son Israel and also, even, namely ć at the same time self /our-/your-/themselves into (+acc) the camp camp, barracks, army and also, even, namely to put away to avoid, escape there
Joz:4:8 and they-DO/MAKE-ed thusly/like this the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) as he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) twelve stones (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) Jordan (gen) even as he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) in/among/by (+dat) the (dat) completion (dat) the (gen)   the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and   at the same time selves (dat) into (+acc) the (acc) camp (acc) and they-TO PUT AWAY-ed there
Joz:4:8 Joz_4:8_1 Joz_4:8_2 Joz_4:8_3 Joz_4:8_4 Joz_4:8_5 Joz_4:8_6 Joz_4:8_7 Joz_4:8_8 Joz_4:8_9 Joz_4:8_10 Joz_4:8_11 Joz_4:8_12 Joz_4:8_13 Joz_4:8_14 Joz_4:8_15 Joz_4:8_16 Joz_4:8_17 Joz_4:8_18 Joz_4:8_19 Joz_4:8_20 Joz_4:8_21 Joz_4:8_22 Joz_4:8_23 Joz_4:8_24 Joz_4:8_25 Joz_4:8_26 Joz_4:8_27 Joz_4:8_28 Joz_4:8_29 Joz_4:8_30 Joz_4:8_31 Joz_4:8_32 Joz_4:8_33 Joz_4:8_34 Joz_4:8_35 Joz_4:8_36 Joz_4:8_37 Joz_4:8_38 Joz_4:8_39 Joz_4:8_40 Joz_4:8_41 Joz_4:8_42
Joz:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:9 ἔστησεν δὲ Ἰησοῦς καὶ ἄλλους δώδεκα λίθους ἐν αὐτῷ τῷ Ιορδάνῃ ἐν τῷ γενομένῳ τόπῳ ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, καί εἰσιν ἐκεῖ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Joz:4:9 And Joshua set also other twelve stones in Jordan itself, in the place that was under the feet of the priests that bore the ark of the covenant of the Lord; and there they are to this day. (Joshua 4:9 Brenton)
Joz:4:9 Dwanaście kamieni położył również Jozue na środku Jordanu, na miejscu, na którym stały nogi kapłanów niosących Arkę Przymierza. Są tam one aż do dnia dzisiejszego. (Joz 4:9 BT_4)
Joz:4:9 ἔστησεν δὲ Ἰησοῦς καὶ ἄλλους δώδεκα λίθους ἐν αὐτῷ τῷ Ιορδάνῃ ἐν τῷ γενομένῳ τόπῳ ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, καί εἰσιν ἐκεῖ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Joz:4:9 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δέ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) δώ·δεκα/δεκα·δύο λίθος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τόπος, -ου, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ
Joz:4:9 By powodować stać zaś Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Inny Dwanaście Kamień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By stawać się stawaj się, zdarzaj się Miejsce Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By iść; by być Tam Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień
Joz:4:9 e)/stEsen de\ *)iEsou=s kai\ a)/llous dO/deka li/Tous e)n au)tO=| tO=| *iorda/nE| e)n tO=| genome/nO| to/pO| u(po\ tou\s po/das tO=n i(ere/On tO=n ai)ro/ntOn tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou, kai/ ei)sin e)kei= e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras.
Joz:4:9 estEsen de iEsus kai allus dOdeka liTus en autO tO iordanE en tO genomenO topO hypo tus podas tOn hiereOn tOn airontOn tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu, kai eisin ekei heOs tEs sEmeron hEmeras.
Joz:4:9 VAI_AAI3S x N_NSM D RD_APM M N2_APM P RD_DSM RA_DSM N1M_DSM P RA_DSM VB_AMPDSM N2_DSM P RA_APM N3D_APM RA_GPM N3V_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C V9_PAI3P D P RA_GSF D N1A_GSF
Joz:4:9 to cause to stand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely other twelve stone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the Jordan [river of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to become become, happen place under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the foot the priest the to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to go; to be there until; dawn the today day day
Joz:4:9 he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Yet Jesus (nom) and other (acc) twelve stones (acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (dat) Jordan (dat) in/among/by (+dat) the (dat) upon being-BECOME-ed (dat) place (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) feet (acc) the (gen) priests (gen) the (gen) let-them-be-LIFT/PICK-ing-UP! (classical), while LIFT/PICK-ing-UP (gen) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-is-GO-ing; they-are there until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc)
Joz:4:9 Joz_4:9_1 Joz_4:9_2 Joz_4:9_3 Joz_4:9_4 Joz_4:9_5 Joz_4:9_6 Joz_4:9_7 Joz_4:9_8 Joz_4:9_9 Joz_4:9_10 Joz_4:9_11 Joz_4:9_12 Joz_4:9_13 Joz_4:9_14 Joz_4:9_15 Joz_4:9_16 Joz_4:9_17 Joz_4:9_18 Joz_4:9_19 Joz_4:9_20 Joz_4:9_21 Joz_4:9_22 Joz_4:9_23 Joz_4:9_24 Joz_4:9_25 Joz_4:9_26 Joz_4:9_27 Joz_4:9_28 Joz_4:9_29 Joz_4:9_30 Joz_4:9_31 Joz_4:9_32 Joz_4:9_33 Joz_4:9_34
Joz:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐν τῷ Ιορδάνῃ, ἕως οὗ συνετέλεσεν Ἰησοῦς πάντα, ἃ ἐνετείλατο κύριος ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ, καὶ ἔσπευσεν ὁ λαὸς καὶ διέβησαν.
Joz:4:10 And the priests that bore the ark of the covenant stood in Jordan, until Joshua had finished all that the Lord commanded him to report to the people; and the people hasted and passed over. (Joshua 4:10 Brenton)
Joz:4:10 Kapłani niosący Arkę stali w środku Jordanu, aż wszystko zostało wykonane, co Pan nakazał Jozuemu obwieścić ludowi zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz dał Jozuemu. Tymczasem lud przeszedł pośpiesznie. (Joz 4:10 BT_4)
Joz:4:10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐν τῷ Ιορδάνῃ, ἕως οὗ συνετέλεσεν Ἰησοῦς πάντα, ἐνετείλατο κύριος ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ, καὶ ἔσπευσεν λαὸς καὶ διέβησαν.
Joz:4:10 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -)
Joz:4:10 By powodować stać zaś Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jordan [rzeka z] Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By uzupełniać Jezus [Jozue albo Jezus] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ludzie I też, nawet, mianowicie Do ??? Ludzie I też, nawet, mianowicie By przechodzić
Joz:4:10 ei(stE/keisan de\ oi( i(erei=s oi( ai)/rontes tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs e)n tO=| *iorda/nE|, e(/Os ou(= sunete/lesen *)iEsou=s pa/nta, a(/ e)netei/lato ku/rios a)naggei=lai tO=| laO=|, kai\ e)/speusen o( lao\s kai\ die/bEsan.
Joz:4:10 heistEkeisan de hoi hiereis hoi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs en tO iordanE, heOs hu synetelesen iEsus panta, ha eneteilato kyrios anangeilai tO laO, kai espeusen ho laos kai diebEsan.
Joz:4:10 VXI_YAI3P x RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF P RA_DSM N1M_DSM P RR_GSM VAI_AAI3S N_NSM A3_APN RR_APN VAI_AMI3S N2_NSM VA_AAN RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VZI_AAI3P
Joz:4:10 to cause to stand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the priest the to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Jordan [river of] until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to complete Jesus [Joshua or Jesus] every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to proclaim proclaim, report the people and also, even, namely to ??? the people and also, even, namely to cross over
Joz:4:10 they-had-CAUSE-ed-TO-STand Yet the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) in/among/by (+dat) the (dat) Jordan (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-COMPLETE-ed Jesus (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (dat) people (dat) and he/she/it-???-ed the (nom) people (nom) and they-CROSS-ed-OVER
Joz:4:10 Joz_4:10_1 Joz_4:10_2 Joz_4:10_3 Joz_4:10_4 Joz_4:10_5 Joz_4:10_6 Joz_4:10_7 Joz_4:10_8 Joz_4:10_9 Joz_4:10_10 Joz_4:10_11 Joz_4:10_12 Joz_4:10_13 Joz_4:10_14 Joz_4:10_15 Joz_4:10_16 Joz_4:10_17 Joz_4:10_18 Joz_4:10_19 Joz_4:10_20 Joz_4:10_21 Joz_4:10_22 Joz_4:10_23 Joz_4:10_24 Joz_4:10_25 Joz_4:10_26 Joz_4:10_27 Joz_4:10_28 Joz_4:10_29 Joz_4:10_30
Joz:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:11 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβῆναι, καὶ διέβη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου, καὶ οἱ λίθοι ἔμπροσθεν αὐτῶν.
Joz:4:11 And it came to pass when all the people had passed over, that the ark of the covenant of the Lord passed over, and the stones before them. (Joshua 4:11 Brenton)
Joz:4:11 A gdy cały lud skończył przeprawę, przeszła również i Arka Pańska z kapłanami i stanęła na czele ludu. (Joz 4:11 BT_4)
Joz:4:11 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν πᾶς λαὸς διαβῆναι, καὶ διέβη κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου, καὶ οἱ λίθοι ἔμπροσθεν αὐτῶν.
Joz:4:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:4:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By uzupełniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By przechodzić I też, nawet, mianowicie By przechodzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kamień Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
Joz:4:11 kai\ e)ge/neto O(s sunete/lesen pa=s o( lao\s diabE=nai, kai\ die/bE E( kibOto\s tE=s diaTE/kEs kuri/ou, kai\ oi( li/Toi e)/mprosTen au)tO=n.
Joz:4:11 kai egeneto hOs synetelesen pas ho laos diabEnai, kai diebE hE kibOtos tEs diaTEkEs kyriu, kai hoi liToi emprosTen autOn.
Joz:4:11 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM VZ_AAN C VZI_AAI3S RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C RA_NPM N2_NPM P RD_GPM
Joz:4:11 and also, even, namely to become become, happen as/like to complete every all, each, every, the whole of the people to cross over and also, even, namely to cross over the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the stone before/in front of he/she/it/same
Joz:4:11 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COMPLETE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) to-CROSS-OVER and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (nom) ark (nom) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) stones (nom|voc) before/in front of them/same (gen)
Joz:4:11 Joz_4:11_1 Joz_4:11_2 Joz_4:11_3 Joz_4:11_4 Joz_4:11_5 Joz_4:11_6 Joz_4:11_7 Joz_4:11_8 Joz_4:11_9 Joz_4:11_10 Joz_4:11_11 Joz_4:11_12 Joz_4:11_13 Joz_4:11_14 Joz_4:11_15 Joz_4:11_16 Joz_4:11_17 Joz_4:11_18 Joz_4:11_19 Joz_4:11_20
Joz:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:12 καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωϋσῆς.
Joz:4:12 And the sons of Ruben, and the sons of Gad, and the half tribe of Manasse passed over armed before the children of Israel, as Moses commanded them. (Joshua 4:12 Brenton)
Joz:4:12 Synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manassesa przeszli uzbrojeni na czoło synów Izraela, jak Mojżesz im rozkazał. (Joz 4:12 BT_4)
Joz:4:12 καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωϋσῆς.
Joz:4:12 καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Γάδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ δια·σκευάζω [LXX] (-, -, -, -, δια+εσκευασ-, δια+σκευασ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καθάπερ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Joz:4:12 I też, nawet, mianowicie By przechodzić Syn Reuben I też, nawet, mianowicie Syn Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses Do ??? Przedtem/w przodzie z Syn Izrael Nawet jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Mojżesz
Joz:4:12 kai\ die/bEsan oi( ui(oi\ *roubEn kai\ oi( ui(oi\ *gad kai\ oi( E(mi/seis fulE=s *manassE dieskeuasme/noi e)/mprosTen tO=n ui(O=n *israEl, kaTa/per e)netei/lato au)toi=s *mou+sE=s.
Joz:4:12 kai diebEsan hoi hyioi rubEn kai hoi hyioi gad kai hoi hEmiseis fylEs manassE dieskeuasmenoi emprosTen tOn hyiOn israEl, kaTaper eneteilato autois mo+ysEs.
Joz:4:12 C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GS C RA_NPM N2_NPM N_GS C RA_NPM A3U_NPM N1_GSF N_GS VT_XMPNPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM D VAI_AMI3S RD_DPM N1M_NSM
Joz:4:12 and also, even, namely to cross over the son Reuben and also, even, namely the son Gad and also, even, namely the half tribe Manasses to ??? before/in front of the son Israel even as to enjoin command he/she/it/same Moses
Joz:4:12 and they-CROSS-ed-OVER the (nom) sons (nom|voc) Reuben (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) Gad (indecl) and the (nom) half (acc, nom|voc) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) having-been-???-ed (nom|voc) before/in front of the (gen) sons (gen) Israel (indecl) even as he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) Moses (nom)
Joz:4:12 Joz_4:12_1 Joz_4:12_2 Joz_4:12_3 Joz_4:12_4 Joz_4:12_5 Joz_4:12_6 Joz_4:12_7 Joz_4:12_8 Joz_4:12_9 Joz_4:12_10 Joz_4:12_11 Joz_4:12_12 Joz_4:12_13 Joz_4:12_14 Joz_4:12_15 Joz_4:12_16 Joz_4:12_17 Joz_4:12_18 Joz_4:12_19 Joz_4:12_20 Joz_4:12_21 Joz_4:12_22 Joz_4:12_23
Joz:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:13 τετρακισμύριοι εὔζωνοι εἰς μάχην διέβησαν ἐναντίον κυρίου εἰς πόλεμον πρὸς τὴν Ιεριχω πόλιν.
Joz:4:13 Forty thousand armed for battle went over before the Lord to war, to the city of Jericho. (Joshua 4:13 Brenton)
Joz:4:13 Około czterdziestu tysięcy wojowników uzbrojonych przeszło przed obliczem Pana, by walczyć na stepach Jerycha. (Joz 4:13 BT_4)
Joz:4:13 τετρακισμύριοι εὔζωνοι εἰς μάχην διέβησαν ἐναντίον κυρίου εἰς πόλεμον πρὸς τὴν Ιεριχω πόλιν.
Joz:4:13     εἰς[1] μάχη, -ης, ἡ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό Ἰεριχώ, ἡ πόλις, -εως, ἡ
Joz:4:13 Do (+przyspieszenie) Kłótnia By przechodzić Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jerycho Miasto
Joz:4:13 tetrakismu/rioi eu)/DZOnoi ei)s ma/CHEn die/bEsan e)nanti/on kuri/ou ei)s po/lemon pro\s tE\n *ieriCHO po/lin.
Joz:4:13 tetrakismyrioi euDZOnoi eis maCHEn diebEsan enantion kyriu eis polemon pros tEn ieriCHO polin.
Joz:4:13 A1A_NPM A1B_NPM P N1_ASF VZI_AAI3P P N2_GSM P N2_ASM P RA_ASF N_GSF N3I_ASF
Joz:4:13 ć ć into (+acc) quarrel to cross over in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) the Jericho city
Joz:4:13     into (+acc) quarrel (acc) they-CROSS-ed-OVER in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jericho (indecl) city (acc)
Joz:4:13 Joz_4:13_1 Joz_4:13_2 Joz_4:13_3 Joz_4:13_4 Joz_4:13_5 Joz_4:13_6 Joz_4:13_7 Joz_4:13_8 Joz_4:13_9 Joz_4:13_10 Joz_4:13_11 Joz_4:13_12 Joz_4:13_13
Joz:4:13 x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:14 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ηὔξησεν κύριος τὸν Ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους Ισραηλ, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ὥσπερ Μωυσῆν, ὅσον χρόνον ἔζη.
Joz:4:14 In that day the Lord magnified Joshua before all the people of Israel; and they feared him, as they did Moses, as long as he lived. (Joshua 4:14 Brenton)
Joz:4:14 W owym dniu Pan wywyższył Jozuego w oczach całego Izraela i bali się go, jak się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego życia. (Joz 4:14 BT_4)
Joz:4:14 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ηὔξησεν κύριος τὸν Ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους Ισραηλ, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ὥσπερ Μωυσῆν, ὅσον χρόνον ἔζη.
Joz:4:14 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅσος -η -ον χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Joz:4:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By stawać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Izrael I też, nawet, mianowicie By bać się On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Mojżesz Tyleż/wiele jak Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Joz:4:14 e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| Eu)/XEsen ku/rios to\n *)iEsou=n e)nanti/on panto\s tou= ge/nous *israEl, kai\ e)fobou=nto au)to\n O(/sper *mousE=n, o(/son CHro/non e)/DZE.
Joz:4:14 en ekeinE tE hEmera EuXEsen kyrios ton iEsun enantion pantos tu genus israEl, kai efobunto auton hOsper musEn, hoson CHronon eDZE.
Joz:4:14 P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P A3_GSN RA_GSN N3E_GSN N_GSM C V2I_IMI3P RD_ASM D N1M_ASM A1_ASM N2_ASM V3I_IAI3S
Joz:4:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to grow lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the race race, class, kind Israel and also, even, namely to fear he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" Moses as much/many as time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Joz:4:14 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-GROW-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Jesus (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) race (gen) Israel (indecl) and they-were-being-FEAR-ed him/it/same (acc) just as Moses (acc) as much/many as (acc, nom|acc) time (acc) he/she/it-was-EXISTS-ing
Joz:4:14 Joz_4:14_1 Joz_4:14_2 Joz_4:14_3 Joz_4:14_4 Joz_4:14_5 Joz_4:14_6 Joz_4:14_7 Joz_4:14_8 Joz_4:14_9 Joz_4:14_10 Joz_4:14_11 Joz_4:14_12 Joz_4:14_13 Joz_4:14_14 Joz_4:14_15 Joz_4:14_16 Joz_4:14_17 Joz_4:14_18 Joz_4:14_19 Joz_4:14_20 Joz_4:14_21
Joz:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:15 καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Joz:4:15 And the Lord spoke to Joshua, saying, (Joshua 4:15 Brenton)
Joz:4:15 I rzekł Pan Jozuemu: (Joz 4:15 BT_4)
Joz:4:15 Καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Joz:4:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Joz:4:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj
Joz:4:15 *kai\ ei)=pen ku/rios tO=| *)iEsoi= le/gOn
Joz:4:15 kai eipen kyrios tO iEsoi legOn
Joz:4:15 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM
Joz:4:15 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell
Joz:4:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Joz:4:15 Joz_4:15_1 Joz_4:15_2 Joz_4:15_3 Joz_4:15_4 Joz_4:15_5 Joz_4:15_6
Joz:4:15 x x x x x x
Joz:4:16 Ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ μαρτυρίου κυρίου ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Ιορδάνου.
Joz:4:16 Charge the priests that bear the ark of the covenant of the testimony of the Lord, to go up out of Jordan. (Joshua 4:16 Brenton)
Joz:4:16 «Rozkaż kapłanom niosącym Arkę Świadectwa, by wyszli z Jordanu». (Joz 4:16 BT_4)
Joz:4:16 Ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ μαρτυρίου κυρίου ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Ιορδάνου.
Joz:4:16 ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:4:16 By zalecać rozkaz Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Świadectwo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wychodzić (podchodź poza) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jordan [rzeka z]
Joz:4:16 *)/enteilai toi=s i(ereu=sin toi=s ai)/rousin tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs tou= marturi/ou kuri/ou e)kbE=nai e)k tou= *iorda/nou.
Joz:4:16 enteilai tois hiereusin tois airusin tEn kibOton tEs diaTEkEs tu martyriu kyriu ekbEnai ek tu iordanu.
Joz:4:16 VA_AMD2S RA_DPM N3V_DPM RA_DPM V1_PAPDPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN N2_GSM VZ_AAN P RA_GSM N1M_GSM
Joz:4:16 to enjoin command the priest the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant the testimony lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go out (come up out) out of (+gen) ἐξ before vowels the Jordan [river of]
Joz:4:16 to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) the (dat) priests (dat) the (dat) they-are-LIFT/PICK-ing-UP, while LIFT/PICK-ing-UP (dat); they-are-CHOOSE-ing, while CHOOSE-ing (dat) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) the (gen) testimony (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-GO OUT out of (+gen) the (gen) Jordan (gen)
Joz:4:16 Joz_4:16_1 Joz_4:16_2 Joz_4:16_3 Joz_4:16_4 Joz_4:16_5 Joz_4:16_6 Joz_4:16_7 Joz_4:16_8 Joz_4:16_9 Joz_4:16_10 Joz_4:16_11 Joz_4:16_12 Joz_4:16_13 Joz_4:16_14 Joz_4:16_15 Joz_4:16_16
Joz:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:17 καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν λέγων Ἔκβητε ἐκ τοῦ Ιορδάνου.
Joz:4:17 And Joshua charged the priests, saying, Go up out of Jordan. (Joshua 4:17 Brenton)
Joz:4:17 Wtedy Jozue polecił kapłanom: «Wyjdźcie z Jordanu». (Joz 4:17 BT_4)
Joz:4:17 καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν λέγων Ἔκβητε ἐκ τοῦ Ιορδάνου.
Joz:4:17 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:4:17 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Jezus [Jozue albo Jezus] Duchowny By mówić/opowiadaj By wychodzić (podchodź poza) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jordan [rzeka z]
Joz:4:17 kai\ e)netei/lato *)iEsou=s toi=s i(ereu=sin le/gOn *)/ekbEte e)k tou= *iorda/nou.
Joz:4:17 kai eneteilato iEsus tois hiereusin legOn ekbEte ek tu iordanu.
Joz:4:17 C VAI_AMI3S N_NSM RA_DPM N3V_DPM V1_PAPNSM VZ_AAD2P P RA_GSM N1M_GSM
Joz:4:17 and also, even, namely to enjoin command Jesus [Joshua or Jesus] the priest to say/tell to go out (come up out) out of (+gen) ἐξ before vowels the Jordan [river of]
Joz:4:17 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Jesus (nom) the (dat) priests (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-GO OUT-you(pl)!, you(pl)-should-GO OUT out of (+gen) the (gen) Jordan (gen)
Joz:4:17 Joz_4:17_1 Joz_4:17_2 Joz_4:17_3 Joz_4:17_4 Joz_4:17_5 Joz_4:17_6 Joz_4:17_7 Joz_4:17_8 Joz_4:17_9 Joz_4:17_10
Joz:4:17 x x x x x x x x x x
Joz:4:18 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξέβησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐκ τοῦ Ιορδάνου καὶ ἔθηκαν τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς γῆς, ὥρμησεν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου κατὰ χώραν καὶ ἐπορεύετο καθὰ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν δι’ ὅλης τῆς κρηπῖδος.
Joz:4:18 And it came to pass when the priests who bore the ark of the covenant of the Lord were gone up out of Jordan, and set their feet upon the land, that the water of Jordan returned impetuously to its place, and went as before over all its banks. (Joshua 4:18 Brenton)
Joz:4:18 Skoro tylko kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego wyszli z Jordanu, a stopy ich nóg dotknęły suchej ziemi, wróciły wody Jordanu znów do swego łożyska, wypełniając je jak przedtem - aż po brzegi. (Joz 4:18 BT_4)
Joz:4:18 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξέβησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐκ τοῦ Ιορδάνου καὶ ἔθηκαν τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς γῆς, ὥρμησεν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου κατὰ χώραν καὶ ἐπορεύετο καθὰ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν δι’ ὅλης τῆς κρηπῖδος.
Joz:4:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ κατά χώρα, -ας, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καθά (καθ’ ἅ) ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ διά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό  
Joz:4:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wychodzić (podchodź poza) Duchowny By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Stopa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By gnać głową naprzód Woda Jordan [rzeka z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By iść Stosownie do którego Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci Dzień Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cały
Joz:4:18 kai\ e)ge/neto O(s e)Xe/bEsan oi( i(erei=s oi( ai)/rontes tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou e)k tou= *iorda/nou kai\ e)/TEkan tou\s po/das e)pi\ tE=s gE=s, O(/rmEsen to\ u(/dOr tou= *iorda/nou kata\ CHO/ran kai\ e)poreu/eto kaTa\ e)CHTe\s kai\ tri/tEn E(me/ran di’ o(/lEs tE=s krEpi=dos.
Joz:4:18 kai egeneto hOs eXebEsan hoi hiereis hoi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu ek tu iordanu kai eTEkan tus podas epi tEs gEs, hOrmEsen to hydOr tu iordanu kata CHOran kai eporeueto kaTa eCHTes kai tritEn hEmeran di’ holEs tEs krEpidos.
Joz:4:18 C VBI_AMI3S C VZI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM P RA_GSM N1M_GSM C VAI_AAI3P RA_APM N3D_APM P RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S RA_NSN N3_NSN RA_GSM N1M_GSM P N1A_ASF C V1I_IMI3S D D C A1_ASF N1A_ASF P A1_GSF RA_GSF N3D_GSF
Joz:4:18 and also, even, namely to become become, happen as/like to go out (come up out) the priest the to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the Jordan [river of] and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the foot upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to rush headlong the water the Jordan [river of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to go according to which yesterday and also, even, namely third day because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) whole the ć
Joz:4:18 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like they-GO OUT-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) the (gen) Jordan (gen) and they-PLACE-ed the (acc) feet (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-RUSH HEADLONG-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) Jordan (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) region (acc) and he/she/it-was-being-GO-ed according to which yesterday and third (acc) day (acc) because of (+acc), through (+gen) whole (gen) the (gen)  
Joz:4:18 Joz_4:18_1 Joz_4:18_2 Joz_4:18_3 Joz_4:18_4 Joz_4:18_5 Joz_4:18_6 Joz_4:18_7 Joz_4:18_8 Joz_4:18_9 Joz_4:18_10 Joz_4:18_11 Joz_4:18_12 Joz_4:18_13 Joz_4:18_14 Joz_4:18_15 Joz_4:18_16 Joz_4:18_17 Joz_4:18_18 Joz_4:18_19 Joz_4:18_20 Joz_4:18_21 Joz_4:18_22 Joz_4:18_23 Joz_4:18_24 Joz_4:18_25 Joz_4:18_26 Joz_4:18_27 Joz_4:18_28 Joz_4:18_29 Joz_4:18_30 Joz_4:18_31 Joz_4:18_32 Joz_4:18_33 Joz_4:18_34 Joz_4:18_35 Joz_4:18_36 Joz_4:18_37 Joz_4:18_38 Joz_4:18_39 Joz_4:18_40 Joz_4:18_41
Joz:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:19 καὶ ὁ λαὸς ἀνέβη ἐκ τοῦ Ιορδάνου δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου· καὶ κατεστρατοπέδευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν Γαλγαλοις κατὰ μέρος τὸ πρὸς ἡλίου ἀνατολὰς ἀπὸ τῆς Ιεριχω.
Joz:4:19 And the people went up out of Jordan on the tenth day of the first month; and the children of Israel encamped in Galgala in the region eastward from Jericho. (Joshua 4:19 Brenton)
Joz:4:19 Dziesiątego dnia miesiąca pierwszego lud wyszedł z Jordanu i rozłożył się obozem w Gilgal na wschód od Jerycha. (Joz 4:19 BT_4)
Joz:4:19 καὶ λαὸς ἀνέβη ἐκ τοῦ Ιορδάνου δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου· καὶ κατεστρατοπέδευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν Γαλγαλοις κατὰ μέρος τὸ πρὸς ἡλίου ἀνατολὰς ἀπὸ τῆς Ιεριχω.
Joz:4:19 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν   κατά μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό Ἰεριχώ, ἡ
Joz:4:19 I też, nawet, mianowicie Ludzie By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jordan [rzeka z] Dziesiąty Miesiąc Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerycho
Joz:4:19 kai\ o( lao\s a)ne/bE e)k tou= *iorda/nou deka/tE| tou= mEno\s tou= prO/tou· kai\ katestratope/deusan oi( ui(oi\ *israEl e)n *galgalois kata\ me/ros to\ pro\s E(li/ou a)natola\s a)po\ tE=s *ieriCHO.
Joz:4:19 kai ho laos anebE ek tu iordanu dekatE tu mEnos tu prOtu· kai katestratopedeusan hoi hyioi israEl en galgalois kata meros to pros hEliu anatolas apo tEs ieriCHO.
Joz:4:19 C RA_NSM N2_NSM VZI_AAI3S P RA_GSM N1M_GSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_DPF P N3E_ASN RA_ASN P N2_GSM N1_APF P RA_GSF N_GSF
Joz:4:19 and also, even, namely the people to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the Jordan [river of] tenth the month the first and also, even, namely ć the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing part/piece regions the toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Jericho
Joz:4:19 and the (nom) people (nom) he/she/it-ASCEND-ed out of (+gen) the (gen) Jordan (gen) tenth (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) and   the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) part/piece (nom|acc|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen) risig of the east dawns (acc) away from (+gen) the (gen) Jericho (indecl)
Joz:4:19 Joz_4:19_1 Joz_4:19_2 Joz_4:19_3 Joz_4:19_4 Joz_4:19_5 Joz_4:19_6 Joz_4:19_7 Joz_4:19_8 Joz_4:19_9 Joz_4:19_10 Joz_4:19_11 Joz_4:19_12 Joz_4:19_13 Joz_4:19_14 Joz_4:19_15 Joz_4:19_16 Joz_4:19_17 Joz_4:19_18 Joz_4:19_19 Joz_4:19_20 Joz_4:19_21 Joz_4:19_22 Joz_4:19_23 Joz_4:19_24 Joz_4:19_25 Joz_4:19_26 Joz_4:19_27 Joz_4:19_28
Joz:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:20 καὶ τοὺς δώδεκα λίθους τούτους, οὓς ἔλαβεν ἐκ τοῦ Ιορδάνου, ἔστησεν Ἰησοῦς ἐν Γαλγαλοις
Joz:4:20 And Joshua set these twelve stones which he took out of Jordan, in Galgala, (Joshua 4:20 Brenton)
Joz:4:20 Owe zaś dwanaście kamieni, które zabrano z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal. (Joz 4:20 BT_4)
Joz:4:20 καὶ τοὺς δώδεκα λίθους τούτους, οὓς ἔλαβεν ἐκ τοῦ Ιορδάνου, ἔστησεν Ἰησοῦς ἐν Γαλγαλοις
Joz:4:20 καί ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο λίθος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐν  
Joz:4:20 I też, nawet, mianowicie Dwanaście Kamień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jordan [rzeka z] By powodować stać Jezus [Jozue albo Jezus] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:4:20 kai\ tou\s dO/deka li/Tous tou/tous, ou(\s e)/laben e)k tou= *iorda/nou, e)/stEsen *)iEsou=s e)n *galgalois
Joz:4:20 kai tus dOdeka liTus tutus, hus elaben ek tu iordanu, estEsen iEsus en galgalois
Joz:4:20 C RA_APM M N2_APM RD_APM RR_APM VBI_AAI3S P RA_GSM N1M_GSM VAI_AAI3S N_NSM P N_DPF
Joz:4:20 and also, even, namely the twelve stone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels the Jordan [river of] to cause to stand Jesus [Joshua or Jesus] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Joz:4:20 and the (acc) twelve stones (acc) these (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) the (gen) Jordan (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Jesus (nom) in/among/by (+dat)  
Joz:4:20 Joz_4:20_1 Joz_4:20_2 Joz_4:20_3 Joz_4:20_4 Joz_4:20_5 Joz_4:20_6 Joz_4:20_7 Joz_4:20_8 Joz_4:20_9 Joz_4:20_10 Joz_4:20_11 Joz_4:20_12 Joz_4:20_13 Joz_4:20_14
Joz:4:20 x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:21 λέγων Ὅταν ἐρωτῶσιν ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν λέγοντες Τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι;
Joz:4:21 saying, When your sons ask you, saying, What are these stones? (Joshua 4:21 Brenton)
Joz:4:21 Rzekł on wtedy do Izraelitów: «Jeżeli kiedyś potomkowie wasi zapytają ojców swoich: "Co oznaczają te kamienie?" - (Joz 4:21 BT_4)
Joz:4:21 λέγων Ὅταν ἐρωτῶσιν ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν λέγοντες Τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι;
Joz:4:21 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:4:21 By mówić/opowiadaj Ilekroć By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ty Syn Ty By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Kamień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:4:21 le/gOn *(/otan e)rOtO=sin u(ma=s oi( ui(oi\ u(mO=n le/gontes *ti/ ei)sin oi( li/Toi ou(=toi;
Joz:4:21 legOn hotan erOtOsin hymas hoi hyioi hymOn legontes ti eisin hoi liToi hutoi;
Joz:4:21 V1_PAPNSM D V3_PAS3P RP_AP RA_NPM N2_NPM RP_GP V1_PAPNPM RI_NSN V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM
Joz:4:21 to say/tell whenever to ask interrogate, question inquire,query, quest you the son you to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be the stone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Joz:4:21 while SAY/TELL-ing (nom) whenever they-are-ASK-ing, they-should-be-ASK-ing, while ASK-ing (dat) you(pl) (acc) the (nom) sons (nom|voc) you(pl) (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) stones (nom|voc) these (nom)
Joz:4:21 Joz_4:21_1 Joz_4:21_2 Joz_4:21_3 Joz_4:21_4 Joz_4:21_5 Joz_4:21_6 Joz_4:21_7 Joz_4:21_8 Joz_4:21_9 Joz_4:21_10 Joz_4:21_11 Joz_4:21_12 Joz_4:21_13
Joz:4:21 x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:22 ἀναγγείλατε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ὅτι Ἐπὶ ξηρᾶς διέβη Ισραηλ τὸν Ιορδάνην
Joz:4:22 Tell your sons, that Israel went over this Jordan on dry land, (Joshua 4:22 Brenton)
Joz:4:22 wy pouczycie synów swoich, mówiąc: Izrael przeszedł przez ten Jordan jak po suchej ziemi, (Joz 4:22 BT_4)
Joz:4:22 ἀναγγείλατε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ὅτι Ἐπὶ ξηρᾶς διέβη Ισραηλ τὸν Ιορδάνην
Joz:4:22 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ἐπί ξηρός -ά -όν δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:4:22 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Syn Ty Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Uschnięty By przechodzić Izrael Jordan [rzeka z]
Joz:4:22 a)naggei/late toi=s ui(oi=s u(mO=n o(/ti *)epi\ XEra=s die/bE *israEl to\n *iorda/nEn
Joz:4:22 anangeilate tois hyiois hymOn hoti epi XEras diebE israEl ton iordanEn
Joz:4:22 VA_AAD2P RA_DPM N2_DPM RP_GP C P A1A_GSF VZI_AAI3S N_NSM RA_ASM N1M_ASM
Joz:4:22 to proclaim proclaim, report the son you because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing withered to cross over Israel the Jordan [river of]
Joz:4:22 do-PROCLAIM-you(pl)! the (dat) sons (dat) you(pl) (gen) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) withered ([Adj] acc, gen) he/she/it-CROSS-ed-OVER Israel (indecl) the (acc) Jordan (acc)
Joz:4:22 Joz_4:22_1 Joz_4:22_2 Joz_4:22_3 Joz_4:22_4 Joz_4:22_5 Joz_4:22_6 Joz_4:22_7 Joz_4:22_8 Joz_4:22_9 Joz_4:22_10 Joz_4:22_11
Joz:4:22 x x x x x x x x x x x
Joz:4:23 ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν αὐτῶν μέχρι οὗ διέβησαν, καθάπερ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, ἣν ἀπεξήρανεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἔμπροσθεν ἡμῶν ἕως παρήλθομεν,
Joz:4:23 when the Lord our God had dried up the water of Jordan from before them, until they had passed over; as the Lord our God did to the Red Sea, which the Lord our God dried up from before us, until we passed over. (Joshua 4:23 Brenton)
Joz:4:23 gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył przed wami wody Jordanu, aż przeszliście, podobnie jak to uczynił Pan, Bóg wasz, z Morzem Czerwonym, które osuszył przed naszymi oczami, aż przeszliśmy. (Joz 4:23 BT_4)
Joz:4:23 ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν αὐτῶν μέχρι οὗ διέβησαν, καθάπερ ἐποίησεν κύριος θεὸς ἡμῶν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, ἣν ἀπεξήρανεν κύριος θεὸς ἡμῶν ἔμπροσθεν ἡμῶν ἕως παρήλθομεν,
Joz:4:23   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό μέχρι/μέχρις οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) καθάπερ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν θάλασσα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Joz:4:23 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Woda Jordan [rzeka z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By przechodzić Nawet jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Czerwony (trzcina?) Morze Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Przedtem/w przodzie z Ja Aż; świtaj By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Joz:4:23 a)poXEra/nantos kuri/ou tou= Teou= E(mO=n to\ u(/dOr tou= *iorda/nou e)k tou= e)/mprosTen au)tO=n me/CHri ou(= die/bEsan, kaTa/per e)poi/Esen ku/rios o( Teo\s E(mO=n tE\n e)ruTra\n Ta/lassan, E(\n a)peXE/ranen ku/rios o( Teo\s E(mO=n e)/mprosTen E(mO=n e(/Os parE/lTomen,
Joz:4:23 apoXEranantos kyriu tu Teu hEmOn to hydOr tu iordanu ek tu emprosTen autOn meCHri hu diebEsan, kaTaper epoiEsen kyrios ho Teos hEmOn tEn eryTran Talassan, hEn apeXEranen kyrios ho Teos hEmOn emprosTen hEmOn heOs parElTomen,
Joz:4:23 VA_AAPGSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RA_ASN N3_ASN RA_GSM N1M_GSM P RA_GSN P RD_GPM P RR_GSM VZI_AAI3P D VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_ASF A1A_ASF N1S_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P RP_GP C VBI_AAI1P
Joz:4:23 ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the water the Jordan [river of] out of (+gen) ἐξ before vowels the before/in front of he/she/it/same until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to cross over even as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the red (reed?) sea who/whom/which ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I before/in front of I until; dawn to pass by go by, beside, or past
Joz:4:23   lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) Jordan (gen) out of (+gen) the (gen) before/in front of them/same (gen) until where; who/whom/which (gen) they-CROSS-ed-OVER even as he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) the (acc) red ([Adj] acc) sea (acc) who/whom/which (acc)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) before/in front of us (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) we-PASS BY-ed
Joz:4:23 Joz_4:23_1 Joz_4:23_2 Joz_4:23_3 Joz_4:23_4 Joz_4:23_5 Joz_4:23_6 Joz_4:23_7 Joz_4:23_8 Joz_4:23_9 Joz_4:23_10 Joz_4:23_11 Joz_4:23_12 Joz_4:23_13 Joz_4:23_14 Joz_4:23_15 Joz_4:23_16 Joz_4:23_17 Joz_4:23_18 Joz_4:23_19 Joz_4:23_20 Joz_4:23_21 Joz_4:23_22 Joz_4:23_23 Joz_4:23_24 Joz_4:23_25 Joz_4:23_26 Joz_4:23_27 Joz_4:23_28 Joz_4:23_29 Joz_4:23_30 Joz_4:23_31 Joz_4:23_32 Joz_4:23_33 Joz_4:23_34 Joz_4:23_35
Joz:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:4:24 ὅπως γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κυρίου ἰσχυρά ἐστιν, καὶ ἵνα ὑμεῖς σέβησθε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ἐν παντὶ χρόνῳ.
Joz:4:24 That all the nations of the earth might know, that the power of the Lord is mighty, and that ye might worship the Lord our God in every work. (Joshua 4:24 Brenton)
Joz:4:24 Wszystkie ludy ziemi powinny poznać, że potężna jest ręka Pana, a wy sami zawsze powinniście się bać Pana, Boga waszego». (Joz 4:24 BT_4)
Joz:4:24 ὅπως γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι δύναμις τοῦ κυρίου ἰσχυρά ἐστιν, καὶ ἵνα ὑμεῖς σέβησθε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ἐν παντὶ χρόνῳ.
Joz:4:24 ὅπως γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἰσχυρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἵνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Joz:4:24 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Zdolność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potężny silny, potężny, silny, By być I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Ty By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Joz:4:24 o(/pOs gnO=sin pa/nta ta\ e)/TnE tE=s gE=s o(/ti E( du/namis tou= kuri/ou i)sCHura/ e)stin, kai\ i(/na u(mei=s se/bEsTe ku/rion to\n Teo\n u(mO=n e)n panti\ CHro/nO|.
Joz:4:24 hopOs gnOsin panta ta eTnE tEs gEs hoti hE dynamis tu kyriu isCHyra estin, kai hina hymeis sebEsTe kyrion ton Teon hymOn en panti CHronO.
Joz:4:24 C VZ_AAS3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF C RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM A1A_NSF V9_PAI3S C C RP_NP V1_PMS2P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP P A3_DSM N2_DSM
Joz:4:24 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land because/that the ability the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. mighty forceful, powerful, strong, to be and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell you to revere defer to, respect, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Joz:4:24 this is how knowledge (acc); they-should-KNOW all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) because/that the (nom) ability (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is and so that / in order to /because you(pl) (nom) you(pl)-should-be-being-REVERE-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) every (dat) time (dat)
Joz:4:24 Joz_4:24_1 Joz_4:24_2 Joz_4:24_3 Joz_4:24_4 Joz_4:24_5 Joz_4:24_6 Joz_4:24_7 Joz_4:24_8 Joz_4:24_9 Joz_4:24_10 Joz_4:24_11 Joz_4:24_12 Joz_4:24_13 Joz_4:24_14 Joz_4:24_15 Joz_4:24_16 Joz_4:24_17 Joz_4:24_18 Joz_4:24_19 Joz_4:24_20 Joz_4:24_21 Joz_4:24_22 Joz_4:24_23 Joz_4:24_24 Joz_4:24_25
Joz:4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x