Jr:15:1 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἐὰν στῇ Μωϋσῆς καὶ Σαμουηλ πρὸ προσώπου μου, οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτούς· ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἐξελθέτωσαν.
Jr:15:1 And the Lord said to me, Though Moses and Samuel stood before my face, my soul could not be toward them: dismiss this people, and let them go forth. (Jeremiah 15:1 Brenton)
Jr:15:1 Pan jednak powiedział mi: «Nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede Mną, serce moje nie skłoniłoby się ku temu ludowi. Wypędź ich sprzed mojego oblicza i niech odejdą! (Jr 15:1 BT_4)
Jr:15:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἐὰν στῇ Μωϋσῆς καὶ Σαμουηλ πρὸ προσώπου μου, οὐκ ἔστιν ψυχή μου πρὸς αὐτούς· ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἐξελθέτωσαν.
Jr:15:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Σαμουήλ, ὁ πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Jr:15:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By powodować stać Mojżesz I też, nawet, mianowicie Samuel Przedtem (+informacja) Twarz Ja ??? Przed przydechem mocnym By być Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do ??? Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wychodzić
Jr:15:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)ea\n stE=| *mou+sE=s kai\ *samouEl pro\ prosO/pou mou, ou)k e)/stin E( PSuCHE/ mou pro\s au)tou/s· e)Xapo/steilon to\n lao\n tou=ton, kai\ e)XelTe/tOsan.
Jr:15:1 kai eipen kyrios pros me ean stE mo+ysEs kai samuEl pro prosOpu mu, uk estin hE PSyCHE mu pros autus· eXaposteilon ton laon tuton, kai eXelTetOsan.
Jr:15:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS C VH_AAS3S N1M_NSM C N_NSM P N2N_GSN RP_GS D V9_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RD_APM VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VB_AAD3P
Jr:15:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to cause to stand Moses and also, even, namely Samuel before (+gen) face I οὐχ before rough breathing to be the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to ??? the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to come out
Jr:15:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) if-ever he/she/it-should-CAUSE-TO-STand Moses (nom) and Samuel (indecl) before (+gen) face (gen) me (gen) not he/she/it-is the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-???-you(sg)! the (acc) people (acc) this (acc) and let-them-COME-OUT!
Jr:15:1 Jr_15:1_1 Jr_15:1_2 Jr_15:1_3 Jr_15:1_4 Jr_15:1_5 Jr_15:1_6 Jr_15:1_7 Jr_15:1_8 Jr_15:1_9 Jr_15:1_10 Jr_15:1_11 Jr_15:1_12 Jr_15:1_13 Jr_15:1_14 Jr_15:1_15 Jr_15:1_16 Jr_15:1_17 Jr_15:1_18 Jr_15:1_19 Jr_15:1_20 Jr_15:1_21 Jr_15:1_22 Jr_15:1_23 Jr_15:1_24 Jr_15:1_25 Jr_15:1_26
Jr:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:2 καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ Ποῦ ἐξελευσόμεθα; καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ὅσοι εἰς θάνατον, εἰς θάνατον· καὶ ὅσοι εἰς μάχαιραν, εἰς μάχαιραν· καὶ ὅσοι εἰς λιμόν, εἰς λιμόν· καὶ ὅσοι εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν.
Jr:15:2 And it shall be, if they say to thee, Whither shall we go forth? then thou shalt say to them, Thus saith the Lord; As many as are for death, to death; and as many as are for famine, to famine; and as many as are for the sword, to the sword; and as many as are for captivity, to captivity. (Jeremiah 15:2 Brenton)
Jr:15:2 A jeśli ci powiedzą: Dokąd pójdziemy? odpowiesz im: To mówi Pan: Kto jest przeznaczony na śmierć - na śmierć, kto pod miecz - pod miecz, kto na głód - na głód, a kto na wygnanie - na wygnanie. (Jr 15:2 BT_4)
Jr:15:2 καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ Ποῦ ἐξελευσόμεθα; καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Ὅσοι εἰς θάνατον, εἰς θάνατον· καὶ ὅσοι εἰς μάχαιραν, εἰς μάχαιραν· καὶ ὅσοι εἰς λιμόν, εἰς λιμόν· καὶ ὅσοι εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν.
Jr:15:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποῦ[1] ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅσος -η -ον εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ καί ὅσος -η -ον εἰς[1] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) εἰς[1] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ὅσος -η -ον εἰς[1] λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ εἰς[1] λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ὅσος -η -ον εἰς[1] αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ εἰς[1] αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ
Jr:15:2 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Gdzie By wychodzić I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tyleż/wiele jak Do (+przyspieszenie) Śmierć Do (+przyspieszenie) Śmierć I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Do (+przyspieszenie) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Do (+przyspieszenie) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Do (+przyspieszenie) Głodu głód Do (+przyspieszenie) Głodu głód I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Do (+przyspieszenie) Jeńcy Do (+przyspieszenie) Jeńcy
Jr:15:2 kai\ e)/stai e)a\n ei)/pOsin pro\s se/ *pou= e)Xeleuso/meTa; kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios *(/osoi ei)s Ta/naton, ei)s Ta/naton· kai\ o(/soi ei)s ma/CHairan, ei)s ma/CHairan· kai\ o(/soi ei)s limo/n, ei)s limo/n· kai\ o(/soi ei)s ai)CHmalOsi/an, ei)s ai)CHmalOsi/an.
Jr:15:2 kai estai ean eipOsin pros se pu eXeleusomeTa; kai ereis pros autus tade legei kyrios hosoi eis Tanaton, eis Tanaton· kai hosoi eis maCHairan, eis maCHairan· kai hosoi eis limon, eis limon· kai hosoi eis aiCHmalOsian, eis aiCHmalOsian.
Jr:15:2 C VF_FMI3S C VB_AAS3P P RP_AS D VF_FMI1P C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM A1_NPM P N2_ASM P N2_ASM C A1_NPM P N1A_ASF P N1A_ASF C A1_NPM P N2_ASM P N2_ASM C A1_NPM P N1A_ASF P N1A_ASF
Jr:15:2 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) where to come out and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as much/many as into (+acc) death into (+acc) death and also, even, namely as much/many as into (+acc) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” into (+acc) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely as much/many as into (+acc) famine hunger into (+acc) famine hunger and also, even, namely as much/many as into (+acc) captives into (+acc) captives
Jr:15:2 and he/she/it-will-be if-ever they-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) where we-will-be-COME-ed-OUT and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) as much/many as (nom) into (+acc) death (acc) into (+acc) death (acc) and as much/many as (nom) into (+acc) sacrificial knife (acc) into (+acc) sacrificial knife (acc) and as much/many as (nom) into (+acc) famine (acc) into (+acc) famine (acc) and as much/many as (nom) into (+acc) captives (acc) into (+acc) captives (acc)
Jr:15:2 Jr_15:2_1 Jr_15:2_2 Jr_15:2_3 Jr_15:2_4 Jr_15:2_5 Jr_15:2_6 Jr_15:2_7 Jr_15:2_8 Jr_15:2_9 Jr_15:2_10 Jr_15:2_11 Jr_15:2_12 Jr_15:2_13 Jr_15:2_14 Jr_15:2_15 Jr_15:2_16 Jr_15:2_17 Jr_15:2_18 Jr_15:2_19 Jr_15:2_20 Jr_15:2_21 Jr_15:2_22 Jr_15:2_23 Jr_15:2_24 Jr_15:2_25 Jr_15:2_26 Jr_15:2_27 Jr_15:2_28 Jr_15:2_29 Jr_15:2_30 Jr_15:2_31 Jr_15:2_32 Jr_15:2_33 Jr_15:2_34 Jr_15:2_35 Jr_15:2_36 Jr_15:2_37 Jr_15:2_38
Jr:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:3 καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτοὺς τέσσαρα εἴδη, λέγει κύριος, τὴν μάχαιραν εἰς σφαγὴν καὶ τοὺς κύνας εἰς διασπασμὸν καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ εἰς βρῶσιν καὶ εἰς διαφθοράν.
Jr:15:3 And I will punish them with four kinds of death, saith the Lord, the sword to slay, and the dogs to tear, and the wild beasts of the earth, and the birds of the sky to devour and destroy. (Jeremiah 15:3 Brenton)
Jr:15:3 I ustanowię przeciw wam cztery rodzaje nieszczęść - wyrocznia Pana: miecz, aby zabijał; psy, by wywlekały; ptaki powietrzne i zwierzęta lądowe, by pożerały i wyniszczyły. (Jr 15:3 BT_4)
Jr:15:3 καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτοὺς τέσσαρα εἴδη, λέγει κύριος, τὴν μάχαιραν εἰς σφαγὴν καὶ τοὺς κύνας εἰς διασπασμὸν καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ εἰς βρῶσιν καὶ εἰς διαφθοράν.
Jr:15:3 καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν εἶδο·ς, -ους, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) εἰς[1] σφαγή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ καί εἰς[1] δια·φθορά, -ᾶς, ἡ
Jr:15:3 I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Cztery Zjawienie się {Wygląd} By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Do (+przyspieszenie) Ubój I też, nawet, mianowicie Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Zwierzę Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ptak Nieba/niebo Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Chyl się ku upadkowi
Jr:15:3 kai\ e)kdikE/sO e)p’ au)tou\s te/ssara ei)/dE, le/gei ku/rios, tE\n ma/CHairan ei)s sfagE\n kai\ tou\s ku/nas ei)s diaspasmo\n kai\ ta\ TEri/a tE=s gE=s kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= ei)s brO=sin kai\ ei)s diafTora/n.
Jr:15:3 kai ekdikEsO ep’ autus tessara eidE, legei kyrios, tEn maCHairan eis sfagEn kai tus kynas eis diaspasmon kai ta TEria tEs gEs kai ta peteina tu uranu eis brOsin kai eis diafToran.
Jr:15:3 C VF_FAI1S P RD_APM A3_APN N3E_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF P N1_ASF C RA_APM N3_APM P N2_ASM C RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF C RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM P N3I_ASF C P N1A_ASF
Jr:15:3 and also, even, namely to avenge/rectify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same four appearance to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” into (+acc) slaughter and also, even, namely the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle into (+acc) ć and also, even, namely the beast the earth/land and also, even, namely the bird the sky/heaven into (+acc) food (meal, food, meat) and also, even, namely into (+acc) decay
Jr:15:3 and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) four (nom|acc) appearances (nom|acc|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) sacrificial knife (acc) into (+acc) slaughter (acc) and the (acc) watch-dogs (acc) into (+acc)   and the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) and the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) into (+acc) food (acc) and into (+acc) decay (acc)
Jr:15:3 Jr_15:3_1 Jr_15:3_2 Jr_15:3_3 Jr_15:3_4 Jr_15:3_5 Jr_15:3_6 Jr_15:3_7 Jr_15:3_8 Jr_15:3_9 Jr_15:3_10 Jr_15:3_11 Jr_15:3_12 Jr_15:3_13 Jr_15:3_14 Jr_15:3_15 Jr_15:3_16 Jr_15:3_17 Jr_15:3_18 Jr_15:3_19 Jr_15:3_20 Jr_15:3_21 Jr_15:3_22 Jr_15:3_23 Jr_15:3_24 Jr_15:3_25 Jr_15:3_26 Jr_15:3_27 Jr_15:3_28 Jr_15:3_29 Jr_15:3_30 Jr_15:3_31 Jr_15:3_32
Jr:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:4 καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγκας πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς διὰ Μανασση υἱὸν Εζεκιου βασιλέα Ιουδα περὶ πάντων, ὧν ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ.
Jr:15:4 And I will deliver them up for distress to all the kingdoms of the earth, because of Manasses son of Ezekias king of Juda, for all that he did in Jerusalem. (Jeremiah 15:4 Brenton)
Jr:15:4 Uczynię ich postrachem wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jerozolimie. (Jr 15:4 BT_4)
Jr:15:4 καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγκας πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς διὰ Μανασση υἱὸν Εζεκιου βασιλέα Ιουδα περὶ πάντων, ὧν ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ.
Jr:15:4 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀνάγκη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ διά Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:15:4 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Przymusu/potrzeba Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Ziemi/ziemia Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Manasses Syn Hezekiah Król Judasz/Juda Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Jr:15:4 kai\ paradO/sO au)tou\s ei)s a)na/gkas pa/sais tai=s basilei/ais tE=s gE=s dia\ *manassE ui(o\n *eDZekiou basile/a *iouda peri\ pa/ntOn, O(=n e)poi/Esen e)n *ierousalEm.
Jr:15:4 kai paradOsO autus eis anankas pasais tais basileiais tEs gEs dia manassE hyion eDZekiu basilea iuda peri pantOn, hOn epoiEsen en ierusalEm.
Jr:15:4 C VF_FAI1S RD_APM P N1_APF A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RA_GSF N1_GSF P N_ASM N2_ASM N1T_GSM N3V_ASM N_GSM P A3_GPM RR_GPM VAI_AAI3S P N_DSF
Jr:15:4 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) compulsion/necessity every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the earth/land because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Manasses son Hezekiah king Judas/Judah about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Jr:15:4 and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER them/same (acc) into (+acc) compulsions/necessities (acc) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) kingdoms (dat) the (gen) earth/land (gen) because of (+acc), through (+gen) Manasses  (acc, gen, voc) son (acc) Hezekiah (gen) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) about (+acc,+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Jr:15:4 Jr_15:4_1 Jr_15:4_2 Jr_15:4_3 Jr_15:4_4 Jr_15:4_5 Jr_15:4_6 Jr_15:4_7 Jr_15:4_8 Jr_15:4_9 Jr_15:4_10 Jr_15:4_11 Jr_15:4_12 Jr_15:4_13 Jr_15:4_14 Jr_15:4_15 Jr_15:4_16 Jr_15:4_17 Jr_15:4_18 Jr_15:4_19 Jr_15:4_20 Jr_15:4_21 Jr_15:4_22
Jr:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:5 τίς φείσεται ἐπὶ σοί, Ιερουσαλημ; καὶ τίς δειλιάσει ἐπὶ σοί; ἢ τίς ἀνακάμψει εἰς εἰρήνην σοι;
Jr:15:5 Who will spare thee, O Jerusalem? and who will fear for thee? or who will turn back to ask for thy welfare? (Jeremiah 15:5 Brenton)
Jr:15:5 Któż bowiem ma litość nad tobą, Jerozolimo? Kto współczuje tobie? Kto zboczy z drogi, by zapytać, jak ci się powodzi? (Jr 15:5 BT_4)
Jr:15:5 τίς φείσεται ἐπὶ σοί, Ιερουσαλημ; καὶ τίς δειλιάσει ἐπὶ σοί; τίς ἀνακάμψει εἰς εἰρήνην σοι;
Jr:15:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Jr:15:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zbywający {Oszczędzać} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By bać się obawiać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wracać Do (+przyspieszenie) Pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Jr:15:5 ti/s fei/setai e)pi\ soi/, *ierousalEm; kai\ ti/s deilia/sei e)pi\ soi/; E)\ ti/s a)naka/mPSei ei)s ei)rE/nEn soi;
Jr:15:5 tis feisetai epi soi, ierusalEm; kai tis deiliasei epi soi; E tis anakamPSei eis eirEnEn soi;
Jr:15:5 RI_NSM VF_FMI3S P RP_DS N_VSF C RI_NSM VF_FAI3S P RP_DS C RI_NSM VF_FAI3S P N1_ASF RP_DS
Jr:15:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to spare upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub Jerusalem [city of] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to fear To be afraid upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to return into (+acc) peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Jr:15:5 who/what/why (nom) he/she/it-will-be-SPARE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Jerusalem (indecl) and who/what/why (nom) he/she/it-will-FEAR, you(sg)-will-be-FEAR-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) or who/what/why (nom) he/she/it-will-RETURN, you(sg)-will-be-RETURN-ed (classical) into (+acc) peace (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Jr:15:5 Jr_15:5_1 Jr_15:5_2 Jr_15:5_3 Jr_15:5_4 Jr_15:5_5 Jr_15:5_6 Jr_15:5_7 Jr_15:5_8 Jr_15:5_9 Jr_15:5_10 Jr_15:5_11 Jr_15:5_12 Jr_15:5_13 Jr_15:5_14 Jr_15:5_15 Jr_15:5_16
Jr:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:6 σὺ ἀπεστράφης με, λέγει κύριος, ὀπίσω πορεύσῃ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου καὶ διαφθερῶ σε, καὶ οὐκέτι ἀνήσω αὐτούς.
Jr:15:6 Thou hast turned away from me, saith the Lord, thou wilt go back: therefore I will stretch out my hand, and will destroy thee, and will no more spare them. (Jeremiah 15:6 Brenton)
Jr:15:6 Tyś Mnie odrzuciła - wyrocznia Pana - odwróciłaś się tyłem. A Ja wyciągnąłem rękę nad tobą i zniszczyłem cię. Mam dość przebaczania! (Jr 15:6 BT_4)
Jr:15:6 σὺ ἀπεστράφης με, λέγει κύριος, ὀπίσω πορεύσῃ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου καὶ διαφθερῶ σε, καὶ οὐκέτι ἀνήσω αὐτούς.
Jr:15:6 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὀπίσω πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:15:6 Ty By odwracać się od Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z tyłu w tył, z tyłu, potem By iść I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By rujnować Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Już nie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo
Jr:15:6 su\ a)pestra/fEs me, le/gei ku/rios, o)pi/sO poreu/sE|, kai\ e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou kai\ diafTerO= se, kai\ ou)ke/ti a)nE/sO au)tou/s.
Jr:15:6 sy apestrafEs me, legei kyrios, opisO poreusE, kai ektenO tEn CHeira mu kai diafTerO se, kai uketi anEsO autus.
Jr:15:6 RP_NS VDI_API2S RP_AS V1_PAI3S N2_NSM D VA_AMS2S C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS C VF2_FAI1S RP_AS C D VF_FAI1S RD_APM
Jr:15:6 you to turn away from I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. behind back, behind, after to go and also, even, namely to extend the hand I and also, even, namely to ruin you; your/yours(sg) and also, even, namely no longer to let go of he/she/it/same
Jr:15:6 you(sg) (nom) you(sg)-were-TURN-ed-AWAY-FROM me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) behind you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed and I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) and I-will-RUIN you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and no longer I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF them/same (acc)
Jr:15:6 Jr_15:6_1 Jr_15:6_2 Jr_15:6_3 Jr_15:6_4 Jr_15:6_5 Jr_15:6_6 Jr_15:6_7 Jr_15:6_8 Jr_15:6_9 Jr_15:6_10 Jr_15:6_11 Jr_15:6_12 Jr_15:6_13 Jr_15:6_14 Jr_15:6_15 Jr_15:6_16 Jr_15:6_17 Jr_15:6_18 Jr_15:6_19
Jr:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:7 καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν διασπορᾷ· ἐν πύλαις λαοῦ μου ἠτεκνώθησαν, ἀπώλεσαν τὸν λαόν μου διὰ τὰς κακίας αὐτῶν.
Jr:15:7 And I will completely scatter them; in the gates of my people they are bereaved of children: they have destroyed my people because of their iniquities. (Jeremiah 15:7 Brenton)
Jr:15:7 Oddzieliłem ich wiejadłem w bramach kraju, pozbawiłem potomstwa i wygubiłem swój naród, ale postępowania swego oni nie zmienili. (Jr 15:7 BT_4)
Jr:15:7 καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν διασπορᾷ· ἐν πύλαις λαοῦ μου ἠτεκνώθησαν, ἀπώλεσαν τὸν λαόν μου διὰ τὰς κακίας αὐτῶν.
Jr:15:7 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δια·σπορά, -ᾶς, ἡ ἐν πύλη, -ης, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:15:7 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród diaspora W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Ludzie Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ludzie Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo
Jr:15:7 kai\ diasperO= au)tou\s e)n diaspora=|· e)n pu/lais laou= mou E)teknO/TEsan, a)pO/lesan to\n lao/n mou dia\ ta\s kaki/as au)tO=n.
Jr:15:7 kai diasperO autus en diaspora· en pylais lau mu EteknOTEsan, apOlesan ton laon mu dia tas kakias autOn.
Jr:15:7 C VF2_FAI1S RD_APM P N1A_DSF P N1_DPF N2_GSM RP_GS VCI_API3P VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_APF N1A_APF RD_GPM
Jr:15:7 and also, even, namely to scatter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diaspora in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate people I ć to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the people I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the evil evil, malice he/she/it/same
Jr:15:7 and I-will-SCATTER them/same (acc) in/among/by (+dat) diaspora (dat) in/among/by (+dat) gates (dat) people (gen) me (gen)   they-LOSE/DESTROY-ed the (acc) people (acc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) evil (gen), wickedness (acc) them/same (gen)
Jr:15:7 Jr_15:7_1 Jr_15:7_2 Jr_15:7_3 Jr_15:7_4 Jr_15:7_5 Jr_15:7_6 Jr_15:7_7 Jr_15:7_8 Jr_15:7_9 Jr_15:7_10 Jr_15:7_11 Jr_15:7_12 Jr_15:7_13 Jr_15:7_14 Jr_15:7_15 Jr_15:7_16 Jr_15:7_17 Jr_15:7_18
Jr:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:8 ἐπληθύνθησαν χῆραι αὐτῶν ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· ἐπήγαγον ἐπὶ μητέρα νεανίσκου ταλαιπωρίαν ἐν μεσημβρίᾳ, ἐπέρριψα ἐπ’ αὐτὴν ἐξαίφνης τρόμον καὶ σπουδήν.
Jr:15:8 Their widows have been multiplied more than the sand of the sea: I have brought young men against the mother, even distress at noon-day: I have suddenly cast upon her trembling and anxiety. (Jeremiah 15:8 Brenton)
Jr:15:8 Wdowy ich stały się liczniejsze niż nadmorski piasek. Sprowadziłem na matki i na młodzieńców niszczyciela w samo południe, zesłałem na nich nagle trwogę i poniżenie. (Jr 15:8 BT_4)
Jr:15:8 ἐπληθύνθησαν χῆραι αὐτῶν ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· ἐπήγαγον ἐπὶ μητέρα νεανίσκου ταλαιπωρίαν ἐν μεσημβρίᾳ, ἐπέρριψα ἐπ’ αὐτὴν ἐξαίφνης τρόμον καὶ σπουδήν.
Jr:15:8 πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) χήρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐν μεσημβρία, -ας, ἡ ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξαίφνης τρόμος, -ου, ὁ καί σπουδή, -ῆς, ἡ
Jr:15:8 By wzrastać/mnóż się Wdowa On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Piasek Morze Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Matka Młody człowiek Niedola W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Południe By rzucać rzut na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nagle Drżenie I też, nawet, mianowicie Pilności/pośpiech
Jr:15:8 e)plETu/nTEsan CHE=rai au)tO=n u(pe\r tE\n a)/mmon tE=s Tala/ssEs· e)pE/gagon e)pi\ mEte/ra neani/skou talaipOri/an e)n mesEmbri/a|, e)pe/rriPSa e)p’ au)tE\n e)Xai/fnEs tro/mon kai\ spoudE/n.
Jr:15:8 eplETynTEsan CHErai autOn hyper tEn ammon tEs TalassEs· epEgagon epi mEtera neanisku talaipOrian en mesEmbria, eperriPSa ep’ autEn eXaifnEs tromon kai spudEn.
Jr:15:8 VCI_API3P N1A_NPF RD_GPM P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1S_GSF VBI_AAI3P P N3_ASF N2_GSM N1A_ASF P N1A_DSF VAI_AAI1S P RD_ASF D N2_ASM C N1_ASF
Jr:15:8 to increase/multiply widow he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the sand the sea to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mother young man misery in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among noon to cast throw upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same suddenly trembling and also, even, namely diligence/haste
Jr:15:8 they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed widows (nom|voc) them/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) sand (acc) the (gen) sea (gen) I-UPON-LEAD-ed, they-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) mother (acc) young man (gen) misery (acc) in/among/by (+dat) noon (dat) I-CAST-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) suddenly trembling (acc) and diligence/haste (acc)
Jr:15:8 Jr_15:8_1 Jr_15:8_2 Jr_15:8_3 Jr_15:8_4 Jr_15:8_5 Jr_15:8_6 Jr_15:8_7 Jr_15:8_8 Jr_15:8_9 Jr_15:8_10 Jr_15:8_11 Jr_15:8_12 Jr_15:8_13 Jr_15:8_14 Jr_15:8_15 Jr_15:8_16 Jr_15:8_17 Jr_15:8_18 Jr_15:8_19 Jr_15:8_20 Jr_15:8_21 Jr_15:8_22
Jr:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:9 ἐκενώθη ἡ τίκτουσα ἑπτά, ἀπεκάκησεν ἡ ψυχὴ αὐτῆς, ἐπέδυ ὁ ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέρας, κατῃσχύνθη καὶ ὠνειδίσθη· τοὺς καταλοίπους αὐτῶν εἰς μάχαιραν δώσω ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.
Jr:15:9 She that bore seven is spent; her soul has fainted under trouble; her sun is gone down while it is yet noon; she is ashamed and disgraced: I will give the remnant of them to the sword before their enemies. (Jeremiah 15:9 Brenton)
Jr:15:9 Gaśnie matka siedmiu synów, oddaje swego ducha. Słońce jej zachodzi, nim się dzień skończył, ogarnął ją wstyd i zmieszanie. To, co z nich zostanie, dam na pastwę miecza, na łup ich nieprzyjaciół» - wyrocznia Pana. (Jr 15:9 BT_4)
Jr:15:9 ἐκενώθη τίκτουσα ἑπτά, ἀπεκάκησεν ψυχὴ αὐτῆς, ἐπέδυ ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέρας, κατῃσχύνθη καὶ ὠνειδίσθη· τοὺς καταλοίπους αὐτῶν εἰς μάχαιραν δώσω ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.
Jr:15:9 κενόω (-, κενω·σ-, κενω·σ-, -, κεκενω-, κενω·θ-) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἑπτά   ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·δύω/-δύνω (επι+δυ-/επι+δυν-, επι+δυ·σ-, 2nd ath. επι+δυ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) καί ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:15:9 By opróżniać się By rodzić Siedem Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do ??? Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze By być pół czyniony Dzień By upokarzać I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Pozostawanie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By dawać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo
Jr:15:9 e)kenO/TE E( ti/ktousa e(pta/, a)peka/kEsen E( PSuCHE\ au)tE=s, e)pe/du o( E(/lios au)tE=| e)/ti mesou/sEs tE=s E(me/ras, katE|sCHu/nTE kai\ O)neidi/sTE· tou\s kataloi/pous au)tO=n ei)s ma/CHairan dO/sO e)nanti/on tO=n e)CHTrO=n au)tO=n.
Jr:15:9 ekenOTE hE tiktusa hepta, apekakEsen hE PSyCHE autEs, epedy ho hElios autE eti mesusEs tEs hEmeras, katEsCHynTE kai OneidisTE· tus kataloipus autOn eis maCHairan dOsO enantion tOn eCHTrOn autOn.
Jr:15:9 VCI_API3S RA_NSF V1_PAPNSF M VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_DSF D V4_PAPGSF RA_GSF N1A_GSF VCI_API3S C VCI_API3S RA_APM A1B_APM RD_GPM P N1A_ASF VF_FAI1S P RA_GPM N2_GPM RD_GPM
Jr:15:9 to empty the to give birth seven ć the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to ??? the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry he/she/it/same yet/still to be half done the day to humiliate and also, even, namely to disparage [scorn?] the remaining he/she/it/same into (+acc) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to give in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the enmity; hostile he/she/it/same
Jr:15:9 he/she/it-was-EMPTY-ed the (nom) while GIVE-ing-BIRTH (nom|voc) seven   the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-???-ed the (nom) sun (nom) her/it/same (dat) yet/still while BE-ing-HALF-DONE (gen) the (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-was-HUMILIATE-ed and he/she/it-was-DISPARAGE-ed the (acc) remaining ([Adj] acc) them/same (gen) into (+acc) sacrificial knife (acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen)
Jr:15:9 Jr_15:9_1 Jr_15:9_2 Jr_15:9_3 Jr_15:9_4 Jr_15:9_5 Jr_15:9_6 Jr_15:9_7 Jr_15:9_8 Jr_15:9_9 Jr_15:9_10 Jr_15:9_11 Jr_15:9_12 Jr_15:9_13 Jr_15:9_14 Jr_15:9_15 Jr_15:9_16 Jr_15:9_17 Jr_15:9_18 Jr_15:9_19 Jr_15:9_20 Jr_15:9_21 Jr_15:9_22 Jr_15:9_23 Jr_15:9_24 Jr_15:9_25 Jr_15:9_26 Jr_15:9_27 Jr_15:9_28 Jr_15:9_29
Jr:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:10 Οἴμμοι ἐγώ, μῆτερ, ὡς τίνα με ἔτεκες; ἄνδρα δικαζόμενον καὶ διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ· οὔτε ὠφέλησα, οὔτε ὠφέλησέν με οὐδείς· ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις με.
Jr:15:10 Woe is me, my mother! thou hast born me as some man of strife, and at variance with the whole earth; I have not helped others, nor has any one helped me; my strength has failed among them that curse me. (Jeremiah 15:10 Brenton)
Jr:15:10 Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. (Jr 15:10 BT_4)
Jr:15:10 Οἴμμοι ἐγώ, μῆτερ, ὡς τίνα με ἔτεκες; ἄνδρα δικαζόμενον καὶ διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ· οὔτε ὠφέλησα, οὔτε ὠφέλησέν με οὐδείς· ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις με.
Jr:15:10   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὡς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) καί δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὔτε (οὐ τέ) ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) οὔτε (οὐ τέ) ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν ὁ ἡ τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:15:10 Ja Matka Jak/jak Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By rodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? I też, nawet, mianowicie By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Ani nie By przynosić korzyść zysk, zysk Ani nie By przynosić korzyść zysk, zysk Ja Nie jeden (nic, nikt) Siła Ja By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kląć (klnij na dół) Ja
Jr:15:10 *oi)/mmoi e)gO/, mE=ter, O(s ti/na me e)/tekes; a)/ndra dikaDZo/menon kai\ diakrino/menon pa/sE| tE=| gE=|· ou)/te O)fe/lEsa, ou)/te O)fe/lEse/n me ou)dei/s· E( i)sCHu/s mou e)Xe/lipen e)n toi=s katarOme/nois me.
Jr:15:10 oimmoi egO, mEter, hOs tina me etekes; andra dikaDZomenon kai diakrinomenon pasE tE gE· ute OfelEsa, ute OfelEsen me udeis· hE isCHys mu eXelipen en tois katarOmenois me.
Jr:15:10 I RP_NS N3_VSF C RI_APN RP_AS VBI_AAI2S N3_ASM V1_PMPASM C V1_PMPASM A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C VA_AAI1S C VA_AAI3S RP_AS A3_NSM RA_NSF N3_NSF RP_GS VBI_AAI3S P RA_DPM V3_PMPDPM RP_AS
Jr:15:10 ć I mother as/like who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to give birth man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? and also, even, namely to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land nor not to benefit gain, profit nor not to benefit gain, profit I not one (nothing, no one) the strength I to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to curse (curse down) I
Jr:15:10   I (nom) mother (voc) as/like who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) me (acc) you(sg)-GIVE-ed-BIRTH man, husband (acc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) and while being-DIFFERENTIATE-ed (acc, nom|acc|voc) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) nor I-ΚΡΑΤΈΩ-ed nor he/she/it-ΚΡΑΤΈΩ-ed me (acc) not one (nom) the (nom) strength (nom) me (gen) he/she/it-FAIL-ed in/among/by (+dat) the (dat) while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (dat) me (acc)
Jr:15:10 Jr_15:10_1 Jr_15:10_2 Jr_15:10_3 Jr_15:10_4 Jr_15:10_5 Jr_15:10_6 Jr_15:10_7 Jr_15:10_8 Jr_15:10_9 Jr_15:10_10 Jr_15:10_11 Jr_15:10_12 Jr_15:10_13 Jr_15:10_14 Jr_15:10_15 Jr_15:10_16 Jr_15:10_17 Jr_15:10_18 Jr_15:10_19 Jr_15:10_20 Jr_15:10_21 Jr_15:10_22 Jr_15:10_23 Jr_15:10_24 Jr_15:10_25 Jr_15:10_26 Jr_15:10_27 Jr_15:10_28
Jr:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:11 γένοιτο, δέσποτα, κατευθυνόντων αὐτῶν, εἰ μὴ παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτῶν εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν. –
Jr:15:11 Be it so, Lord, in their prosperity; surely I stood before thee in the time of their calamities, and in the time of their affliction, for their good against the enemy. (Jeremiah 15:11 Brenton)
Jr:15:11 Naprawdę, Panie, czy nie służyłem Tobie jak najlepiej? Czy się nie wstawiałem u Ciebie za nieprzyjacielem w czasie jego nieszczęścia i niedoli? (Jr 15:11 BT_4)
Jr:15:11 γένοιτο, δέσποτα, κατευθυνόντων αὐτῶν, εἰ μὴ παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτῶν εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν.
Jr:15:11 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δεσπότης, -ου, ὁ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ μή παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πρός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν  
Jr:15:11 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Despota By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj On/ona/to/to samo Jeżeli Nie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wrogi  
Jr:15:11 ge/noito, de/spota, kateuTuno/ntOn au)tO=n, ei) mE\ pare/stEn soi e)n kairO=| tO=n kakO=n au)tO=n kai\ e)n kairO=| Tli/PSeOs au)tO=n ei)s a)gaTa\ pro\s to\n e)CHTro/n.
Jr:15:11 genoito, despota, kateuTynontOn autOn, ei mE parestEn soi en kairO tOn kakOn autOn kai en kairO TliPSeOs autOn eis agaTa pros ton eCHTron.
Jr:15:11 VB_AMO3S N1M_VSM V1_PAPGPM RD_GPM C D VHI_AAI1S RP_DS P N2_DSM RA_GPM A1_GPM RD_GPM C P N2_DSM N3I_GSF RD_GPM P A1_APN P RA_ASM N2_ASM
Jr:15:11 to become become, happen despot to lead keep straight, guide, direct, instruct he/she/it/same if not to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time the wickedly to do evil; to make things difficult for he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty he/she/it/same into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. toward (+acc,+gen,+dat) the hostile  
Jr:15:11 he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) despot (voc) let-them-be-LEAD-ing! (classical), while LEAD-ing (gen) them/same (gen) if not I-STand-ed-WITH/BESIDE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) period of time (dat) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) them/same (gen) and in/among/by (+dat) period of time (dat) squeezing (gen) them/same (gen) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Jr:15:11 Jr_15:11_1 Jr_15:11_2 Jr_15:11_3 Jr_15:11_4 Jr_15:11_5 Jr_15:11_6 Jr_15:11_7 Jr_15:11_8 Jr_15:11_9 Jr_15:11_10 Jr_15:11_11 Jr_15:11_12 Jr_15:11_13 Jr_15:11_14 Jr_15:11_15 Jr_15:11_16 Jr_15:11_17 Jr_15:11_18 Jr_15:11_19 Jr_15:11_20 Jr_15:11_21 Jr_15:11_22 Jr_15:11_23 Jr_15:11_24
Jr:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:12 εἰ γνωσθήσεται σίδηρος; καὶ περιβόλαιον χαλκοῦν
Jr:15:12 Will iron be known? whereas thy strength is a brazen covering. (Jeremiah 15:12 Brenton)
Jr:15:12 «Czy żelazo może pokruszyć, żelazo z północy lub spiż? (Jr 15:12 BT_4)
Jr:15:12 εἰ γνωσθήσεται σίδηρος; καὶ περιβόλαιον χαλκοῦν
Jr:15:12 εἰ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σίδηρος, -ου, ὁ καί περι·βόλαιον, -ου, τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Jr:15:12 Jeżeli By wiedzieć to jest rozpoznaj. Żelazny I też, nawet, mianowicie Pokrycie Miedź albo brąz
Jr:15:12 ei) gnOsTE/setai si/dEros; kai\ peribo/laion CHalkou=n
Jr:15:12 ei gnOsTEsetai sidEros; kai peribolaion CHalkun
Jr:15:12 C VS_FPI3S N2_NSM C N2N_ASN A1C_ASN
Jr:15:12 if to know i.e. recognize. iron and also, even, namely covering copper or bronze
Jr:15:12 if he/she/it-will-be-KNOW-ed iron (nom) and covering (nom|acc|voc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:15:12 Jr_15:12_1 Jr_15:12_2 Jr_15:12_3 Jr_15:12_4 Jr_15:12_5 Jr_15:12_6
Jr:15:12 x x x x x x
Jr:15:13 ἡ ἰσχύς σου. καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομὴν δώσω ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου.
Jr:15:13 Yea, I will give thy treasures for a spoil as a recompence, because of all thy sins and that in all thy borders. (Jeremiah 15:13 Brenton)
Jr:15:13 Twój dobytek i twoje skarby wydam na grabież, bez zapłaty, za wszystkie twoje grzechy, we wszystkich twoich granicach. (Jr 15:13 BT_4)
Jr:15:13 ἰσχύς σου. καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομὴν δώσω ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου.
Jr:15:13 ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1]   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:15:13 Siła Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Skarb Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) By dawać Usługa za usługę Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Ty; twój/twój(sg)
Jr:15:13 E( i)sCHu/s sou. kai\ tou\s TEsaurou/s sou ei)s pronomE\n dO/sO a)nta/llagma dia\ pa/sas ta\s a(marti/as sou kai\ e)n pa=si toi=s o(ri/ois sou.
Jr:15:13 hE isCHys su. kai tus TEsaurus su eis pronomEn dOsO antallagma dia pasas tas hamartias su kai en pasi tois horiois su.
Jr:15:13 RA_NSF N3_NSF RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS P N1_ASF VF_FAI1S N3M_ASN P A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GS C P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GS
Jr:15:13 the strength you; your/yours(sg) and also, even, namely the treasure you; your/yours(sg) into (+acc) ć to give quid pro quo because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the boundary; to ordain/mark off you; your/yours(sg)
Jr:15:13 the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) treasures (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc)   I-will-GIVE, I-should-GIVE quid pro quo (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:15:13 Jr_15:13_1 Jr_15:13_2 Jr_15:13_3 Jr_15:13_4 Jr_15:13_5 Jr_15:13_6 Jr_15:13_7 Jr_15:13_8 Jr_15:13_9 Jr_15:13_10 Jr_15:13_11 Jr_15:13_12 Jr_15:13_13 Jr_15:13_14 Jr_15:13_15 Jr_15:13_16 Jr_15:13_17 Jr_15:13_18 Jr_15:13_19 Jr_15:13_20 Jr_15:13_21 Jr_15:13_22
Jr:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:14 καὶ καταδουλώσω σε κύκλῳ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ οὐκ ᾔδεις· ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου, ἐφ’ ὑμᾶς καυθήσεται.
Jr:15:14 And I will enslave thee to thine enemies round about, in a land which thou hast not known; for a fire has been kindled out of my wrath; it shall burn upon you. (Jeremiah 15:14 Brenton)
Jr:15:14 Ciebie zaś oddam w niewolę twym nieprzyjaciołom w kraju, którego nie znasz. Gniew mój bowiem rozniecił ogień, który nad wami zapłonie». (Jr 15:14 BT_4)
Jr:15:14 καὶ καταδουλώσω σε κύκλῳ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐν τῇ γῇ, οὐκ ᾔδεις· ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου, ἐφ’ ὑμᾶς καυθήσεται.
Jr:15:14 καί κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύκλῳ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι πῦρ, -ρός, τό ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Jr:15:14 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) W kole Wrogi Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Ogień By zapłonąć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Jr:15:14 kai\ katadoulO/sO se ku/klO| toi=s e)CHTroi=s sou e)n tE=| gE=|, E(=| ou)k E)/|deis· o(/ti pu=r e)kke/kautai e)k tou= Tumou= mou, e)f’ u(ma=s kauTE/setai.
Jr:15:14 kai katadulOsO se kyklO tois eCHTrois su en tE gE, hE uk Edeis· hoti pyr ekkekautai ek tu Tymu mu, ef’ hymas kauTEsetai.
Jr:15:14 C VF_FAI1S RP_AS N2_DSM RA_DPM N2_DPM RP_GS P RA_DSF N1_DSF RR_DSF D VXI_YAI2S C N3_NSN VM_XPI3S P RA_GSM N2_GSM RP_GS P RP_AP VC_FPI3S
Jr:15:14 and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) in a circle the hostile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that fire to inflame out of (+gen) ἐξ before vowels the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Jr:15:14 and I-will-???, I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in a circle the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) not you(sg)-had-PERCEIVE-ed because/that fire (nom|acc|voc) he/she/it-has-been-INFLAME-ed out of (+gen) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed
Jr:15:14 Jr_15:14_1 Jr_15:14_2 Jr_15:14_3 Jr_15:14_4 Jr_15:14_5 Jr_15:14_6 Jr_15:14_7 Jr_15:14_8 Jr_15:14_9 Jr_15:14_10 Jr_15:14_11 Jr_15:14_12 Jr_15:14_13 Jr_15:14_14 Jr_15:14_15 Jr_15:14_16 Jr_15:14_17 Jr_15:14_18 Jr_15:14_19 Jr_15:14_20 Jr_15:14_21 Jr_15:14_22 Jr_15:14_23
Jr:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:15 Κύριε, μνήσθητί μου καὶ ἐπίσκεψαί με καὶ ἀθῴωσόν με ἀπὸ τῶν καταδιωκόντων με, μὴ εἰς μακροθυμίαν· γνῶθι ὡς ἔλαβον περὶ σοῦ ὀνειδισμὸν
Jr:15:15 O Lord, remember me, and visit me, and vindicate me before them that persecute me; do not bear long with them; know how I have met with reproach for thy sake, from those who set at nought thy words; (Jeremiah 15:15 Brenton)
Jr:15:15 Ty wiesz... Panie, pamiętaj o mnie i wejrzyj na mnie! Pomścij się za mnie nad moimi prześladowcami! Nie dozwól, bym zginął z powodu Twej wyczekującej cierpliwości; wiedz, że dla Ciebie znoszę poniżenie. (Jr 15:15 BT_4)
Jr:15:15 Κύριε, μνήσθητί μου καὶ ἐπίσκεψαί με καὶ ἀθῴωσόν με ἀπὸ τῶν καταδιωκόντων με, μὴ εἰς μακροθυμίαν· γνῶθι ὡς ἔλαβον περὶ σοῦ ὀνειδισμὸν
Jr:15:15 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή εἰς[1] μακρο·θυμία, -ας, ἡ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὡς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
Jr:15:15 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Ja I też, nawet, mianowicie Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ja Nie Do (+przyspieszenie) Cierpliwość By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jak/jak By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) Obrażaj
Jr:15:15 *ku/rie, mnE/sTEti/ mou kai\ e)pi/skePSai/ me kai\ a)TO/|Oso/n me a)po\ tO=n katadiOko/ntOn me, mE\ ei)s makroTumi/an· gnO=Ti O(s e)/labon peri\ sou= o)neidismo\n
Jr:15:15 kyrie, mnEsTEti mu kai episkePSai me kai aTOOson me apo tOn katadiOkontOn me, mE eis makroTymian· gnOTi hOs elabon peri su oneidismon
Jr:15:15 N2_VSM VS_APD2S RP_GS C VA_AMD2S RP_AS C VA_AAD2S RP_AS P RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS D P N1A_ASF VZ_AAD2S C VBI_AAI1S P RP_GS N2_ASM
Jr:15:15 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember/become mindful of I and also, even, namely to visit [see skeptical] I and also, even, namely ć I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to chase after chase, search for, prosecute I not into (+acc) patience to know i.e. recognize. as/like to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) insult
Jr:15:15 lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) and be-you(sg)-VISIT-ed! me (acc) and   me (acc) away from (+gen) the (gen) let-them-be-CHASE-ing-AFTER! (classical), while CHASE-ing-AFTER (gen) me (acc) not into (+acc) patience (acc) do-KNOW-you(sg)! as/like I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) insult (acc)
Jr:15:15 Jr_15:15_1 Jr_15:15_2 Jr_15:15_3 Jr_15:15_4 Jr_15:15_5 Jr_15:15_6 Jr_15:15_7 Jr_15:15_8 Jr_15:15_9 Jr_15:15_10 Jr_15:15_11 Jr_15:15_12 Jr_15:15_13 Jr_15:15_14 Jr_15:15_15 Jr_15:15_16 Jr_15:15_17 Jr_15:15_18 Jr_15:15_19 Jr_15:15_20 Jr_15:15_21 Jr_15:15_22
Jr:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:16 ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τοὺς λόγους σου· συντέλεσον αὐτούς, καὶ ἔσται ὁ λόγος σου ἐμοὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καρδίας μου, ὅτι ἐπικέκληται τὸ ὄνομά σου ἐπ’ ἐμοί, κύριε παντοκράτωρ.
Jr:15:16 consume them; and thy word shall be to me for the joy and gladness of my heart: for thy name has been called upon me, O Lord Almighty. (Jeremiah 15:16 Brenton)
Jr:15:16 Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów! (Jr 15:16 BT_4)
Jr:15:16 ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τοὺς λόγους σου· συντέλεσον αὐτούς, καὶ ἔσται λόγος σου ἐμοὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καρδίας μου, ὅτι ἐπικέκληται τὸ ὄνομά σου ἐπ’ ἐμοί, κύριε παντοκράτωρ.
Jr:15:16 ὑπό ὁ ἡ τό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί χαρά, -ᾶς, ἡ καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Jr:15:16 Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) By uzupełniać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Wesołość I też, nawet, mianowicie Radość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Ponieważ/tamto By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Jr:15:16 u(po\ tO=n a)Tetou/ntOn tou\s lo/gous sou· sunte/leson au)tou/s, kai\ e)/stai o( lo/gos sou e)moi\ ei)s eu)frosu/nEn kai\ CHara\n kardi/as mou, o(/ti e)pike/klEtai to\ o)/noma/ sou e)p’ e)moi/, ku/rie pantokra/tOr.
Jr:15:16 hypo tOn aTetuntOn tus logus su· synteleson autus, kai estai ho logos su emoi eis eufrosynEn kai CHaran kardias mu, hoti epikeklEtai to onoma su ep’ emoi, kyrie pantokratOr.
Jr:15:16 P RA_GPM V2_PAPGPM RA_APM N2_APM RP_GS VA_AAD2S RD_APM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RP_DS P N1_ASF C N1A_ASF N1A_GSF RP_GS C VM_XMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_DS N2_VSM N3R_NSM
Jr:15:16 under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) to complete he/she/it/same and also, even, namely to be the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) I; my/mine into (+acc) cheerfulness and also, even, namely joy heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I because/that to call upon the name with regard to you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Jr:15:16 under (+acc), by (+gen) the (gen) let-them-be-REPUDIATE-ing! (classical), while REPUDIATE-ing (gen) the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-COMPLETE-you(sg)!, going-to-COMPLETE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) and he/she/it-will-be the (nom) word (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) into (+acc) cheerfulness (acc) and joy (acc) heart (gen), hearts (acc) me (gen) because/that he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom)
Jr:15:16 Jr_15:16_1 Jr_15:16_2 Jr_15:16_3 Jr_15:16_4 Jr_15:16_5 Jr_15:16_6 Jr_15:16_7 Jr_15:16_8 Jr_15:16_9 Jr_15:16_10 Jr_15:16_11 Jr_15:16_12 Jr_15:16_13 Jr_15:16_14 Jr_15:16_15 Jr_15:16_16 Jr_15:16_17 Jr_15:16_18 Jr_15:16_19 Jr_15:16_20 Jr_15:16_21 Jr_15:16_22 Jr_15:16_23 Jr_15:16_24 Jr_15:16_25 Jr_15:16_26 Jr_15:16_27 Jr_15:16_28 Jr_15:16_29
Jr:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:17 οὐκ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν παιζόντων, ἀλλὰ εὐλαβούμην ἀπὸ προσώπου χειρός σου· κατὰ μόνας ἐκαθήμην, ὅτι πικρίας ἐνεπλήσθην.
Jr:15:17 I have not sat in the assembly of them as they mocked, but I feared because of thy power: I sat alone, for I was filled with bitterness. (Jeremiah 15:17 Brenton)
Jr:15:17 Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić; pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. (Jr 15:17 BT_4)
Jr:15:17 οὐκ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν παιζόντων, ἀλλὰ εὐλαβούμην ἀπὸ προσώπου χειρός σου· κατὰ μόνας ἐκαθήμην, ὅτι πικρίας ἐνεπλήσθην.
Jr:15:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν συν·έδριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) ἀλλά εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὅτι πικρία, -ας, ἡ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Jr:15:17 ??? Przed przydechem mocnym By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Diety {Sejmu} zgromadzenie, konwencja; diety {sejmu} niższy dom: ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE; rada, zgromadzenie On/ona/to/to samo By bawić się Ale By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ręka Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By siedzieć Ponieważ/tamto Gorycz By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Jr:15:17 ou)k e)ka/Tisa e)n sunedri/O| au)tO=n paiDZo/ntOn, a)lla\ eu)labou/mEn a)po\ prosO/pou CHeiro/s sou· kata\ mo/nas e)kaTE/mEn, o(/ti pikri/as e)neplE/sTEn.
Jr:15:17 uk ekaTisa en synedriO autOn paiDZontOn, alla eulabumEn apo prosOpu CHeiros su· kata monas ekaTEmEn, hoti pikrias eneplEsTEn.
Jr:15:17 D VAI_AAI1S P N2N_DSN RD_GPM V1_PAPGPM C V2_IMI1S P N2N_GSN N3_GSF RP_GS P A1_APF V1I_IMI1S C N1A_APF VSI_API1S
Jr:15:17 οὐχ before rough breathing to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly he/she/it/same to play but to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face hand you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to sit because/that bitterness to satisfy fill up
Jr:15:17 not I-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) diet (dat) them/same (gen) let-them-be-PLAY-ing! (classical), while PLAY-ing (gen) but I-was-being-BEWARE-ed away from (+gen) face (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) I-was-being-SIT-ed because/that bitterness (gen), bitternesss (acc) I-was-SATISFY-ed
Jr:15:17 Jr_15:17_1 Jr_15:17_2 Jr_15:17_3 Jr_15:17_4 Jr_15:17_5 Jr_15:17_6 Jr_15:17_7 Jr_15:17_8 Jr_15:17_9 Jr_15:17_10 Jr_15:17_11 Jr_15:17_12 Jr_15:17_13 Jr_15:17_14 Jr_15:17_15 Jr_15:17_16 Jr_15:17_17 Jr_15:17_18
Jr:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:18 ἵνα τί οἱ λυποῦντές με κατισχύουσίν μου; ἡ πληγή μου στερεά, πόθεν ἰαθήσομαι; γινομένη ἐγενήθη μοι ὡς ὕδωρ ψευδὲς οὐκ ἔχον πίστιν. –
Jr:15:18 Why do they that grieve me prevail against me? my wound is severe; whence shall I be healed? it is indeed become to me as deceitful water, that has no faithfulness. (Jeremiah 15:18 Brenton)
Jr:15:18 Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? (Jr 15:18 BT_4)
Jr:15:18 ἵνα τί οἱ λυποῦντές με κατισχύουσίν μου; πληγή μου στερεά, πόθεν ἰαθήσομαι; γινομένη ἐγενήθη μοι ὡς ὕδωρ ψευδὲς οὐκ ἔχον πίστιν.
Jr:15:18 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στερεός -ά -όν πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό ψευδής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πίστις, -εως, ἡ  
Jr:15:18 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By smucić się Ja Do ??? Ja Uderzaj/plagę Ja Stały Skąd; by pić By goić się By stawać się stawaj się, zdarzaj się By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Jak/jak Woda Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} ??? Przed przydechem mocnym By mieć Wiara(pełność)  
Jr:15:18 i(/na ti/ oi( lupou=nte/s me katisCHu/ousi/n mou; E( plEgE/ mou sterea/, po/Ten i)aTE/somai; ginome/nE e)genE/TE moi O(s u(/dOr PSeude\s ou)k e)/CHon pi/stin.
Jr:15:18 hina ti hoi lypuntes me katisCHyusin mu; hE plEgE mu sterea, poTen iaTEsomai; ginomenE egenETE moi hOs hydOr PSeudes uk eCHon pistin.
Jr:15:18 C RI_ASN RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS V1_PAI3P RP_GS RA_NSF N1_NSF RP_GS A1A_NSF D VC_FPI1S V1_PMPNSF VCI_API3S RP_DS C N3_NSN A3H_NSN D V1_PAPNSN N3I_ASF
Jr:15:18 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to sorrow I to ??? I the strike/plague I solid from where; to drink to heal to become become, happen to become become, happen I as/like water false false, lying οὐχ before rough breathing to have faith(fulness)  
Jr:15:18 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) the (nom) while SORROW-ing (nom|voc) me (acc) they-are-???-ing, while ???-ing (dat) me (gen) the (nom) strike/plague (nom|voc) me (gen) solid ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) I-will-be-HEAL-ed while being-BECOME-ed (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) as/like water (nom|acc|voc) liar ([Adj] nom|acc|voc, voc) not while HAVE-ing (nom|acc|voc, voc) faith(fulness) (acc)  
Jr:15:18 Jr_15:18_1 Jr_15:18_2 Jr_15:18_3 Jr_15:18_4 Jr_15:18_5 Jr_15:18_6 Jr_15:18_7 Jr_15:18_8 Jr_15:18_9 Jr_15:18_10 Jr_15:18_11 Jr_15:18_12 Jr_15:18_13 Jr_15:18_14 Jr_15:18_15 Jr_15:18_16 Jr_15:18_17 Jr_15:18_18 Jr_15:18_19 Jr_15:18_20 Jr_15:18_21 Jr_15:18_22 Jr_15:18_23
Jr:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:19 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐὰν ἐπιστρέψῃς, καὶ ἀποκαταστήσω σε, καὶ πρὸ προσώπου μου στήσῃ· καὶ ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου, ὡς στόμα μου ἔσῃ· καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρὸς σέ, καὶ σὺ οὐκ ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς.
Jr:15:19 Therefore thus saith the Lord, If thou wilt return, then will I restore thee, and thou shalt stand before my face: and if thou wilt bring forth the precious from the worthless, thou shalt be as my mouth: and they shall return to thee; but thou shalt not return to them. (Jeremiah 15:19 Brenton)
Jr:15:19 Dlatego to mówi Pan: «Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. (Jr 15:19 BT_4)
Jr:15:19 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐὰν ἐπιστρέψῃς, καὶ ἀποκαταστήσω σε, καὶ πρὸ προσώπου μου στήσῃ· καὶ ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου, ὡς στόμα μου ἔσῃ· καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρὸς σέ, καὶ σὺ οὐκ ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς.
Jr:15:19 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) τίμιος -α -ον ἀπό ἀν·άξιος -ον ὡς στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:15:19 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By przywracać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Twarz Ja By powodować stać I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prowadzić poza Cenny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodny Jak/jak Ust/żołądka por Ja By być I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Jr:15:19 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)ea\n e)pistre/PSE|s, kai\ a)pokatastE/sO se, kai\ pro\ prosO/pou mou stE/sE|· kai\ e)a\n e)Xaga/gE|s ti/mion a)po\ a)naXi/ou, O(s sto/ma mou e)/sE|· kai\ a)nastre/PSousin au)toi\ pro\s se/, kai\ su\ ou)k a)nastre/PSeis pro\s au)tou/s.
Jr:15:19 dia tuto tade legei kyrios ean epistrePSEs, kai apokatastEsO se, kai pro prosOpu mu stEsE· kai ean eXagagEs timion apo anaXiu, hOs stoma mu esE· kai anastrePSusin autoi pros se, kai sy uk anastrePSeis pros autus.
Jr:15:19 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VA_AAS2S C VA_AAS1S RP_AS C P N2N_GSN RP_GS VF_FMI2S C C VB_AAS2S A1A_ASM P A1A_GSM C N3M_NSN RP_GS VF_FMI2S C VF_FAI3P RD_NPM P RP_AS C RP_NS D VF_FAI2S P RD_APM
Jr:15:19 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn around and also, even, namely to restore you; your/yours(sg) and also, even, namely before (+gen) face I to cause to stand and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lead out precious from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing unworthy as/like mouth/maw stoma I to be and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely you οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Jr:15:19 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever you(sg)-should-TURN-AROUND and I-will-RESTORE, I-should-RESTORE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and before (+gen) face (gen) me (gen) you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand and if-ever you(sg)-should-LEAD-OUT precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) unworthy ([Adj] gen) as/like mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) you(sg)-will-be and they-will-UPSET, going-to-UPSET (fut ptcp) (dat) they/same (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg) (nom) not you(sg)-will-UPSET toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:15:19 Jr_15:19_1 Jr_15:19_2 Jr_15:19_3 Jr_15:19_4 Jr_15:19_5 Jr_15:19_6 Jr_15:19_7 Jr_15:19_8 Jr_15:19_9 Jr_15:19_10 Jr_15:19_11 Jr_15:19_12 Jr_15:19_13 Jr_15:19_14 Jr_15:19_15 Jr_15:19_16 Jr_15:19_17 Jr_15:19_18 Jr_15:19_19 Jr_15:19_20 Jr_15:19_21 Jr_15:19_22 Jr_15:19_23 Jr_15:19_24 Jr_15:19_25 Jr_15:19_26 Jr_15:19_27 Jr_15:19_28 Jr_15:19_29 Jr_15:19_30 Jr_15:19_31 Jr_15:19_32 Jr_15:19_33 Jr_15:19_34 Jr_15:19_35 Jr_15:19_36
Jr:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:20 καὶ δώσω σε τῷ λαῷ τούτῳ ὡς τεῖχος ὀχυρὸν χαλκοῦν, καὶ πολεμήσουσιν πρὸς σὲ καὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ, διότι μετὰ σοῦ εἰμι τοῦ σῴζειν σε
Jr:15:20 And I will make thee to this people as a strong brazen wall; and they shall fight against thee, but they shall by no means prevail against thee; (Jeremiah 15:20 Brenton)
Jr:15:20 Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić - wyrocznia Pana. (Jr 15:20 BT_4)
Jr:15:20 καὶ δώσω σε τῷ λαῷ τούτῳ ὡς τεῖχος ὀχυρὸν χαλκοῦν, καὶ πολεμήσουσιν πρὸς σὲ καὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ, διότι μετὰ σοῦ εἰμι τοῦ σῴζειν σε
Jr:15:20 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:15:20 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Ściana Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By iść; by być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg)
Jr:15:20 kai\ dO/sO se tO=| laO=| tou/tO| O(s tei=CHos o)CHuro\n CHalkou=n, kai\ polemE/sousin pro\s se\ kai\ ou) mE\ du/nOntai pro\s se/, dio/ti meta\ sou= ei)mi tou= sO/|DZein se
Jr:15:20 kai dOsO se tO laO tutO hOs teiCHos oCHyron CHalkun, kai polemEsusin pros se kai u mE dynOntai pros se, dioti meta su eimi tu sODZein se
Jr:15:20 C VF_FAI1S RP_AS RA_DSM N2_DSM RD_DSM C N3E_ASN A1A_ASN A1C_ASN C VF_FAI3P P RP_AS C D D V6_PMS3P P RP_AS C P RP_GS V9_PAI1S RA_GSN V1_PAN RP_AS
Jr:15:20 and also, even, namely to give you; your/yours(sg) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like wall ć copper or bronze and also, even, namely to fight war toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) because of this: that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to go; to be the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg)
Jr:15:20 and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) people (dat) this (dat) as/like wall (nom|acc|voc)   copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-FIGHT, going-to-FIGHT (fut ptcp) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of this: that after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-GO-ing; I-am the (gen) to-be-SAVE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:15:20 Jr_15:20_1 Jr_15:20_2 Jr_15:20_3 Jr_15:20_4 Jr_15:20_5 Jr_15:20_6 Jr_15:20_7 Jr_15:20_8 Jr_15:20_9 Jr_15:20_10 Jr_15:20_11 Jr_15:20_12 Jr_15:20_13 Jr_15:20_14 Jr_15:20_15 Jr_15:20_16 Jr_15:20_17 Jr_15:20_18 Jr_15:20_19 Jr_15:20_20 Jr_15:20_21 Jr_15:20_22 Jr_15:20_23 Jr_15:20_24 Jr_15:20_25 Jr_15:20_26 Jr_15:20_27
Jr:15:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:15:21 καὶ ἐξαιρεῖσθαί σε ἐκ χειρὸς πονηρῶν καὶ λυτρώσομαί σε ἐκ χειρὸς λοιμῶν.
Jr:15:21 for I am with thee to save thee, and to deliver thee out of the hand of wicked men; and I will ransom thee out of the hand of pestilent men. (Jeremiah 15:21 Brenton)
Jr:15:21 Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników». (Jr 15:21 BT_4)
Jr:15:21 καὶ ἐξαιρεῖσθαί σε ἐκ χειρὸς πονηρῶν καὶ λυτρώσομαί σε ἐκ χειρὸς λοιμῶν.
Jr:15:21 καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πονηρός -ά -όν καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν
Jr:15:21 I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Zaraza; zaraźliwy
Jr:15:21 kai\ e)Xairei=sTai/ se e)k CHeiro\s ponErO=n kai\ lutrO/somai/ se e)k CHeiro\s loimO=n.
Jr:15:21 kai eXaireisTai se ek CHeiros ponErOn kai lytrOsomai se ek CHeiros loimOn.
Jr:15:21 C V2_PMN RP_AS P N3_GSF A1A_GPM C VF_FMI1S RP_AS P N3_GSF N2_GPM
Jr:15:21 and also, even, namely to take out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand pestilence; pestilential
Jr:15:21 and to-be-being-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) hand (gen) wicked ([Adj] gen) and I-will-be-REDEEM-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) hand (gen) pestilences (gen); pestilential ([Adj] gen)
Jr:15:21 Jr_15:21_1 Jr_15:21_2 Jr_15:21_3 Jr_15:21_4 Jr_15:21_5 Jr_15:21_6 Jr_15:21_7 Jr_15:21_8 Jr_15:21_9 Jr_15:21_10 Jr_15:21_11 Jr_15:21_12
Jr:15:21 x x x x x x x x x x x x