Jr:16:1 καὶ σὺ μὴ λάβῃς γυναῖκα, λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ,
Jr:16:1 And thou shalt not take a wife, saith the Lord God of Israel: (Jeremiah 16:1 Brenton)
Jr:16:1 Pan skierował do mnie następujące słowo: (Jr 16:1 BT_4)
Jr:16:1 Καὶ σὺ μὴ λάβῃς γυναῖκα, λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ,
Jr:16:1 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Jr:16:1 I też, nawet, mianowicie Ty Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Jr:16:1 *kai\ su\ mE\ la/bE|s gunai=ka, le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl,
Jr:16:1 kai sy mE labEs gynaika, legei kyrios ho Teos israEl,
Jr:16:1 C RP_NS D VB_AAS2S N3K_ASF V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM
Jr:16:1 and also, even, namely you not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel
Jr:16:1 and you(sg) (nom) not you(sg)-should-TAKE HOLD OF woman/wife (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl)
Jr:16:1 Jr_16:1_1 Jr_16:1_2 Jr_16:1_3 Jr_16:1_4 Jr_16:1_5 Jr_16:1_6 Jr_16:1_7 Jr_16:1_8 Jr_16:1_9 Jr_16:1_10
Jr:16:1 x x x x x x x x x x
Jr:16:2 καὶ οὐ γεννηθήσεταί σοι υἱὸς οὐδὲ θυγάτηρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:16:2 And thou shalt not take a wife, saith the Lord God of Israel: (Jeremiah 16:1 Brenton)
Jr:16:2 «Nie weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów, ani córek. (Jr 16:2 BT_4)
Jr:16:2 καὶ οὐ γεννηθήσεταί σοι υἱὸς οὐδὲ θυγάτηρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:16:2 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὐδέ (οὐ δέ) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:16:2 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Syn ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Córka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:16:2 kai\ ou) gennETE/setai/ soi ui(o\s ou)de\ Tuga/tEr e)n tO=| to/pO| tou/tO|.
Jr:16:2 kai u gennETEsetai soi hyios ude TygatEr en tO topO tutO.
Jr:16:2 C D VC_FPI3S RP_DS N2_NSM C N3_NSF P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Jr:16:2 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of you; your/yours(sg); to rub worn, rub son οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) daughter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:16:2 and not he/she/it-will-be-FATHER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) son (nom) neither/nor daughter (nom) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat)
Jr:16:2 Jr_16:2_1 Jr_16:2_2 Jr_16:2_3 Jr_16:2_4 Jr_16:2_5 Jr_16:2_6 Jr_16:2_7 Jr_16:2_8 Jr_16:2_9 Jr_16:2_10 Jr_16:2_11
Jr:16:2 x x x x x x x x x x x
Jr:16:3 ὅτι τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν υἱῶν καὶ περὶ τῶν θυγατέρων τῶν γεννωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ περὶ τῶν μητέρων αὐτῶν τῶν τετοκυιῶν αὐτοὺς καὶ περὶ τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν γεγεννηκότων αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ
Jr:16:3 For thus saith the Lord concerning the sons and concerning the daughters that are born in this place, and concerning their mothers that have born them, and concerning their fathers that have begotten them in this land; (Jeremiah 16:3 Brenton)
Jr:16:3 To bowiem mówi Pan o synach i o córkach, które się narodzą na tym miejscu, i o matkach, które je porodzą, i o ojcach, którzy im będą dawać życie w tym kraju: (Jr 16:3 BT_4)
Jr:16:3 ὅτι τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν υἱῶν καὶ περὶ τῶν θυγατέρων τῶν γεννωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ περὶ τῶν μητέρων αὐτῶν τῶν τετοκυιῶν αὐτοὺς καὶ περὶ τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν γεγεννηκότων αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ
Jr:16:3 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί περί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί περί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί περί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:16:3 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Syn I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Córka By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Matka On/ona/to/to samo By rodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:16:3 o(/ti ta/de le/gei ku/rios peri\ tO=n ui(O=n kai\ peri\ tO=n Tugate/rOn tO=n gennOme/nOn e)n tO=| to/pO| tou/tO| kai\ peri\ tO=n mEte/rOn au)tO=n tO=n tetokuiO=n au)tou\s kai\ peri\ tO=n pate/rOn au)tO=n tO=n gegennEko/tOn au)tou\s e)n tE=| gE=| tau/tE|
Jr:16:3 hoti tade legei kyrios peri tOn hyiOn kai peri tOn TygaterOn tOn gennOmenOn en tO topO tutO kai peri tOn mEterOn autOn tOn tetokyiOn autus kai peri tOn paterOn autOn tOn gegennEkotOn autus en tE gE tautE
Jr:16:3 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_GPM N2_GPM C P RA_GPF N3_GPF RA_GPM V3_PPPGPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C P RA_GPF N3_GPF RD_GPM RA_GPF VX_XAPGPF RD_APM C P RA_GPM N3_GPM RD_GPM RA_GPM VX_XAPGPM RD_APM P RA_DSF N1_DSF RD_DSF
Jr:16:3 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the son and also, even, namely about (+acc,+gen) the daughter the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely about (+acc,+gen) the mother he/she/it/same the to give birth he/she/it/same and also, even, namely about (+acc,+gen) the father he/she/it/same the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:16:3 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) about (+acc,+gen) the (gen) sons (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) daughters (gen) the (gen) while being-FATHER-ed (gen) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) and about (+acc,+gen) the (gen) πατερες (gen) them/same (gen) the (gen) having GIVE-ed-BIRTH (gen) them/same (acc) and about (+acc,+gen) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) the (gen) having FATHER-ed (gen) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this (dat)
Jr:16:3 Jr_16:3_1 Jr_16:3_2 Jr_16:3_3 Jr_16:3_4 Jr_16:3_5 Jr_16:3_6 Jr_16:3_7 Jr_16:3_8 Jr_16:3_9 Jr_16:3_10 Jr_16:3_11 Jr_16:3_12 Jr_16:3_13 Jr_16:3_14 Jr_16:3_15 Jr_16:3_16 Jr_16:3_17 Jr_16:3_18 Jr_16:3_19 Jr_16:3_20 Jr_16:3_21 Jr_16:3_22 Jr_16:3_23 Jr_16:3_24 Jr_16:3_25 Jr_16:3_26 Jr_16:3_27 Jr_16:3_28 Jr_16:3_29 Jr_16:3_30 Jr_16:3_31 Jr_16:3_32 Jr_16:3_33 Jr_16:3_34 Jr_16:3_35 Jr_16:3_36 Jr_16:3_37
Jr:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:4 Ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται, οὐ κοπήσονται καὶ οὐ ταφήσονται· εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ· ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται.
Jr:16:4 They shall die of grievous death; they shall not be lamented, nor buried; they shall be for an example on the face of the earth; and they shall be for the wild beasts of the land, and for the birds of the sky: they shall fall by the sword, and shall be consumed with famine. (Jeremiah 16:4 Brenton)
Jr:16:4 Pomrą od różnych śmiertelnych chorób, nie będą opłakiwani ani pochowani; będą służyć za nawóz na polu. Wyginą od miecza i głodu, a zwłoki ich staną się żerem ptaków powietrznych i lądowych zwierząt. (Jr 16:4 BT_4)
Jr:16:4 Ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται, οὐ κοπήσονται καὶ οὐ ταφήσονται· εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ· ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται.
Jr:16:4 ἐν θάνατος, -ου, ὁ   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) εἰς[1]   ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
Jr:16:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć By umierać ??? Przed przydechem mocnym By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By grzebać Do (+przyspieszenie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia By być I też, nawet, mianowicie Zwierzę Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ptak Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By uzupełniać
Jr:16:4 *)en Tana/tO| noserO=| a)poTanou=ntai, ou) kopE/sontai kai\ ou) tafE/sontai· ei)s para/deigma e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s e)/sontai kai\ toi=s TEri/ois tE=s gE=s kai\ toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou=· e)n maCHai/ra| pesou=ntai kai\ e)n limO=| suntelesTE/sontai.
Jr:16:4 en TanatO noserO apoTanuntai, u kopEsontai kai u tafEsontai· eis paradeigma epi prosOpu tEs gEs esontai kai tois TEriois tEs gEs kai tois peteinois tu uranu· en maCHaira pesuntai kai en limO syntelesTEsontai.
Jr:16:4 P N2_DSM A1A_DSM VF2_FMI3P D VD_FPI3P C D VD_FPI3P P N3M_ASN P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF VF_FMI3P C RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF C RA_DPN A1_DPN RA_GSM N2_GSM P N1A_DSF VF2_FMI3P C P N2_DSM VS_FPI3P
Jr:16:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death ć to die οὐχ before rough breathing to cut off cut, slash, chip, skive and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bury into (+acc) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land to be and also, even, namely the beast the earth/land and also, even, namely the bird the sky/heaven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to complete
Jr:16:4 in/among/by (+dat) death (dat)   they-will-be-DIE-ed not they-will-be-CUT OFF-ed and not they-will-be-BURY-ed into (+acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen) they-will-be and the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen) and the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) they-will-be-FALL-ed and in/among/by (+dat) famine (dat) they-will-be-COMPLETE-ed
Jr:16:4 Jr_16:4_1 Jr_16:4_2 Jr_16:4_3 Jr_16:4_4 Jr_16:4_5 Jr_16:4_6 Jr_16:4_7 Jr_16:4_8 Jr_16:4_9 Jr_16:4_10 Jr_16:4_11 Jr_16:4_12 Jr_16:4_13 Jr_16:4_14 Jr_16:4_15 Jr_16:4_16 Jr_16:4_17 Jr_16:4_18 Jr_16:4_19 Jr_16:4_20 Jr_16:4_21 Jr_16:4_22 Jr_16:4_23 Jr_16:4_24 Jr_16:4_25 Jr_16:4_26 Jr_16:4_27 Jr_16:4_28 Jr_16:4_29 Jr_16:4_30 Jr_16:4_31 Jr_16:4_32 Jr_16:4_33
Jr:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:5 τάδε λέγει κύριος Μὴ εἰσέλθῃς εἰς θίασον αὐτῶν καὶ μὴ πορευθῇς τοῦ κόψασθαι καὶ μὴ πενθήσῃς αὐτούς, ὅτι ἀφέστακα τὴν εἰρήνην μου ἀπὸ τοῦ λαοῦ τούτου.
Jr:16:5 Thus saith the Lord, Enter not into their mourning feast, and go not to lament, and mourn not for them: for I have removed my peace from this people. (Jeremiah 16:5 Brenton)
Jr:16:5 Bo to mówi Pan: Nie wchodź do domu żałoby, nie chodź opłakiwać i żałować ich, bo zawiesiłem swoją przychylność dla tego narodu - wyrocznia Pana - cofnąłem łaskę i miłosierdzie. (Jr 16:5 BT_4)
Jr:16:5 τάδε λέγει κύριος Μὴ εἰσέλθῃς εἰς θίασον αὐτῶν καὶ μὴ πορευθῇς τοῦ κόψασθαι καὶ μὴ πενθήσῃς αὐτούς, ὅτι ἀφέστακα τὴν εἰρήνην μου ἀπὸ τοῦ λαοῦ τούτου.
Jr:16:5 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό καί μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) καί μή πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:16:5 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By iść By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się I też, nawet, mianowicie Nie By smucić się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By uwalniać Pokój Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:16:5 ta/de le/gei ku/rios *mE\ ei)se/lTE|s ei)s Ti/ason au)tO=n kai\ mE\ poreuTE=|s tou= ko/PSasTai kai\ mE\ penTE/sE|s au)tou/s, o(/ti a)fe/staka tE\n ei)rE/nEn mou a)po\ tou= laou= tou/tou.
Jr:16:5 tade legei kyrios mE eiselTEs eis Tiason autOn kai mE poreuTEs tu koPSasTai kai mE penTEsEs autus, hoti afestaka tEn eirEnEn mu apo tu lau tutu.
Jr:16:5 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VB_AAS2S P N2_ASM RD_GPM C D VC_APS2S RA_GSN VA_AMN C D VA_AAS2S RD_APM C VXI_XAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Jr:16:5 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to enter into (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely not to go the to cut off cut, slash, chip, skive and also, even, namely not to grieve he/she/it/same because/that to disengage the peace I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:16:5 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(sg)-should-ENTER into (+acc)   them/same (gen) and not you(sg)-should-be-GO-ed the (gen) to-be-CUT OFF-ed and not you(sg)-should-GRIEVE them/same (acc) because/that I-have-DISENGAGE-ed the (acc) peace (acc) me (gen) away from (+gen) the (gen) people (gen) this (gen)
Jr:16:5 Jr_16:5_1 Jr_16:5_2 Jr_16:5_3 Jr_16:5_4 Jr_16:5_5 Jr_16:5_6 Jr_16:5_7 Jr_16:5_8 Jr_16:5_9 Jr_16:5_10 Jr_16:5_11 Jr_16:5_12 Jr_16:5_13 Jr_16:5_14 Jr_16:5_15 Jr_16:5_16 Jr_16:5_17 Jr_16:5_18 Jr_16:5_19 Jr_16:5_20 Jr_16:5_21 Jr_16:5_22 Jr_16:5_23 Jr_16:5_24 Jr_16:5_25 Jr_16:5_26
Jr:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:6 οὐ μὴ κόψωνται αὐτοὺς οὐδὲ ἐντομίδας οὐ μὴ ποιήσωσιν καὶ οὐ ξυρήσονται,
Jr:16:6 They shall not bewail them, nor make cuttings for them, and they shall not shave themselves for them: (Jeremiah 16:6 Brenton)
Jr:16:6 Pomrą wielcy i mali w tym kraju, nie będą pogrzebani i nikt nie będzie ich opłakiwał, nikt nie uczyni za nich na sobie nacięć ani się ostrzyże. (Jr 16:6 BT_4)
Jr:16:6 οὐ μὴ κόψωνται αὐτοὺς οὐδὲ ἐντομίδας οὐ μὴ ποιήσωσιν καὶ οὐ ξυρήσονται,
Jr:16:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-)
Jr:16:6 ??? Przed przydechem mocnym Nie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By golić
Jr:16:6 ou) mE\ ko/PSOntai au)tou\s ou)de\ e)ntomi/das ou) mE\ poiE/sOsin kai\ ou) XurE/sontai,
Jr:16:6 u mE koPSOntai autus ude entomidas u mE poiEsOsin kai u XyrEsontai,
Jr:16:6 D D VA_AMS3P RD_APM C N3D_APF D D VA_AAS3P C D VF_FMI3P
Jr:16:6 οὐχ before rough breathing not to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć οὐχ before rough breathing not to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing to shave
Jr:16:6 not not they-should-be-CUT OFF-ed them/same (acc) neither/nor   not not they-should-DO/MAKE and not they-will-be-SHAVE-ed
Jr:16:6 Jr_16:6_1 Jr_16:6_2 Jr_16:6_3 Jr_16:6_4 Jr_16:6_5 Jr_16:6_6 Jr_16:6_7 Jr_16:6_8 Jr_16:6_9 Jr_16:6_10 Jr_16:6_11 Jr_16:6_12
Jr:16:6 x x x x x x x x x x x x
Jr:16:7 καὶ οὐ μὴ κλασθῇ ἄρτος ἐν πένθει αὐτῶν εἰς παράκλησιν ἐπὶ τεθνηκότι, οὐ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον εἰς παράκλησιν ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ αὐτοῦ.
Jr:16:7 and there shall be no bread broken in mourning for them for consolation over the dead: they shall not give one to drink a cup for consolation over his father or his mother. (Jeremiah 16:7 Brenton)
Jr:16:7 Nikt nie będzie łamał chleba dla okrytego żałobą, by go pocieszyć po zmarłym, ani też nie dadzą mu do picia kielicha pocieszenia po jego ojcu i matce. (Jr 16:7 BT_4)
Jr:16:7 καὶ οὐ μὴ κλασθῇ ἄρτος ἐν πένθει αὐτῶν εἰς παράκλησιν ἐπὶ τεθνηκότι, οὐ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον εἰς παράκλησιν ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ αὐτοῦ.
Jr:16:7 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κλάω (κλ(α)-, -, κλα·σ-, -, -, κλασ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ἐν πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] παρά·κλησις, -εως, ἡ ἐπί θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποτήριον, -ου, τό εἰς[1] παρά·κλησις, -εως, ἡ ἐπί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:16:7 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By łamać się Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smutek; by smucić się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] ??? Przed przydechem mocnym By dawać pić On/ona/to/to samo Filiżanka {Puchar} Do (+przyspieszenie) Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec; ojczyzna I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo
Jr:16:7 kai\ ou) mE\ klasTE=| a)/rtos e)n pe/nTei au)tO=n ei)s para/klEsin e)pi\ teTnEko/ti, ou) potiou=sin au)to\n potE/rion ei)s para/klEsin e)pi\ patri\ kai\ mEtri\ au)tou=.
Jr:16:7 kai u mE klasTE artos en penTei autOn eis paraklEsin epi teTnEkoti, u potiusin auton potErion eis paraklEsin epi patri kai mEtri autu.
Jr:16:7 C D D VS_APS3S N2_NSM P N3E_DSN RD_GPM P N3I_ASF P VX_XAPDSM D VF2_FAI3P RD_ASM N2N_ASN P N3I_ASF P N3_DSM C N3_DSF RD_GSM
Jr:16:7 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to break bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among grief; to grieve he/she/it/same into (+acc) encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] οὐχ before rough breathing to give to drink he/she/it/same cup into (+acc) encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing father; fatherland and also, even, namely mother he/she/it/same
Jr:16:7 and not not he/she/it-should-be-BREAK-ed bread (nom) in/among/by (+dat) grief (dat); he/she/it-is-GRIEVE-ing, you(sg)-are-being-GRIEVE-ed (classical), be-you(sg)-GRIEVE-ing! them/same (gen) into (+acc) encouragement (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) having BE DEAD-ed (dat) not they-will-GIVE-TO-DRINK, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) cup (nom|acc|voc) into (+acc) encouragement (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) father (dat); fatherland (voc) and mother (dat) him/it/same (gen)
Jr:16:7 Jr_16:7_1 Jr_16:7_2 Jr_16:7_3 Jr_16:7_4 Jr_16:7_5 Jr_16:7_6 Jr_16:7_7 Jr_16:7_8 Jr_16:7_9 Jr_16:7_10 Jr_16:7_11 Jr_16:7_12 Jr_16:7_13 Jr_16:7_14 Jr_16:7_15 Jr_16:7_16 Jr_16:7_17 Jr_16:7_18 Jr_16:7_19 Jr_16:7_20 Jr_16:7_21 Jr_16:7_22 Jr_16:7_23
Jr:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:8 εἰς οἰκίαν πότου οὐκ εἰσελεύσῃ συγκαθίσαι μετ’ αὐτῶν τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν.
Jr:16:8 Thou shalt not enter into the banquet-house, to sit with them to eat and to drink. (Jeremiah 16:8 Brenton)
Jr:16:8 Nie wchodź też do domu, gdzie się odbywa uczta, by zasiąść z nimi do jedzenia i picia. (Jr 16:8 BT_4)
Jr:16:8 εἰς οἰκίαν πότου οὐκ εἰσελεύσῃ συγκαθίσαι μετ’ αὐτῶν τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν.
Jr:16:8 εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) συγ·καθίζω (-, -, συν+καθι·σ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Jr:16:8 Do (+przyspieszenie) Dom Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By jeść I też, nawet, mianowicie By pić
Jr:16:8 ei)s oi)ki/an po/tou ou)k ei)seleu/sE| sugkaTi/sai met’ au)tO=n tou= fagei=n kai\ piei=n.
Jr:16:8 eis oikian potu uk eiseleusE synkaTisai met’ autOn tu fagein kai piein.
Jr:16:8 P N1A_ASF N2N_GSN D VF_FMI2S VA_AAN P RD_GPM RA_GSN VB_AAN C VB_AAN
Jr:16:8 into (+acc) house drinking party; drink οὐχ before rough breathing to enter to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the to eat and also, even, namely to drink
Jr:16:8 into (+acc) house (acc) drinking party (gen); drink (gen) not you(sg)-will-be-ENTER-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) the (gen) to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK
Jr:16:8 Jr_16:8_1 Jr_16:8_2 Jr_16:8_3 Jr_16:8_4 Jr_16:8_5 Jr_16:8_6 Jr_16:8_7 Jr_16:8_8 Jr_16:8_9 Jr_16:8_10 Jr_16:8_11 Jr_16:8_12
Jr:16:8 x x x x x x x x x x x x
Jr:16:9 διότι τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ καταλύω ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης.
Jr:16:9 For thus saith the Lord God of Israel; Behold, I will make to cease out of this place before your eyes, and in your days, the voice of joy, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride. (Jeremiah 16:9 Brenton)
Jr:16:9 Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprawię, że ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. (Jr 16:9 BT_4)
Jr:16:9 διότι τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἰδοὺ ἐγὼ καταλύω ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης.
Jr:16:9 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φωνή, -ῆς, ἡ χαρά, -ᾶς, ἡ καί φωνή, -ῆς, ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ νυμφίος, -ου, ὁ καί φωνή, -ῆς, ἡ νύμφη, -ης, ἡ
Jr:16:9 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W obecności z (+informacja); ??? Oko Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ty Dźwięku/głos płacze Radość I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Wesołość Dźwięku/głos płacze Stajenny I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Panny młodej/synowa
Jr:16:9 dio/ti ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)idou\ e)gO\ katalu/O e)k tou= to/pou tou/tou e)nO/pion tO=n o)fTalmO=n u(mO=n kai\ e)n tai=s E(me/rais u(mO=n fOnE\n CHara=s kai\ fOnE\n eu)frosu/nEs, fOnE\n numfi/ou kai\ fOnE\n nu/mfEs.
Jr:16:9 dioti tade legei kyrios ho Teos israEl idu egO katalyO ek tu topu tutu enOpion tOn ofTalmOn hymOn kai en tais hEmerais hymOn fOnEn CHaras kai fOnEn eufrosynEs, fOnEn nymfiu kai fOnEn nymfEs.
Jr:16:9 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM I RP_NS V1_PAI1S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_GPM N2_GPM RP_GP C P RA_DPF N1A_DPF RP_GP N1_ASF N1A_GSF C N1_ASF N1_GSF N1_ASF N2_GSM C N1_ASF N1_GSF
Jr:16:9 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end out of (+gen) ἐξ before vowels the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in the presence of (+gen); ??? the eye you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day you sound/voice cries joy and also, even, namely sound/voice cries cheerfulness sound/voice cries groom and also, even, namely sound/voice cries bride/daughter-in-law
Jr:16:9 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ABOLISH-ing, I-should-be-ABOLISH-ing out of (+gen) the (gen) place (gen) this (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) you(pl) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) you(pl) (gen) sound/voice (acc) joy (gen) and sound/voice (acc) cheerfulness (gen) sound/voice (acc) groom (gen) and sound/voice (acc) bride/daughter-in-law (gen)
Jr:16:9 Jr_16:9_1 Jr_16:9_2 Jr_16:9_3 Jr_16:9_4 Jr_16:9_5 Jr_16:9_6 Jr_16:9_7 Jr_16:9_8 Jr_16:9_9 Jr_16:9_10 Jr_16:9_11 Jr_16:9_12 Jr_16:9_13 Jr_16:9_14 Jr_16:9_15 Jr_16:9_16 Jr_16:9_17 Jr_16:9_18 Jr_16:9_19 Jr_16:9_20 Jr_16:9_21 Jr_16:9_22 Jr_16:9_23 Jr_16:9_24 Jr_16:9_25 Jr_16:9_26 Jr_16:9_27 Jr_16:9_28 Jr_16:9_29 Jr_16:9_30 Jr_16:9_31 Jr_16:9_32 Jr_16:9_33
Jr:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:10 καὶ ἔσται ὅταν ἀναγγείλῃς τῷ λαῷ τούτῳ ἅπαντα τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ εἴπωσιν πρὸς σέ Διὰ τί ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα; τίς ἡ ἀδικία ἡμῶν; καὶ τίς ἡ ἁμαρτία ἡμῶν, ἣν ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν;
Jr:16:10 And it shall come to pass, when thou shalt report to this people all these words, and they shall say to thee, Wherefore has the Lord pronounced against us all these evils? what is our unrighteousness? and what is our sin which we have sinned before the Lord our God? (Jeremiah 16:10 Brenton)
Jr:16:10 A gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci: "Dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega nasz występek i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu?" (Jr 16:10 BT_4)
Jr:16:10 καὶ ἔσται ὅταν ἀναγγείλῃς τῷ λαῷ τούτῳ ἅπαντα τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ εἴπωσιν πρὸς σέ Διὰ τί ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα; τίς ἀδικία ἡμῶν; καὶ τίς ἁμαρτία ἡμῶν, ἣν ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν;
Jr:16:10 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:16:10 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy; by spotykać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zły uczynki Ja I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Kto/, który/, który By grzeszyć Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Jr:16:10 kai\ e)/stai o(/tan a)naggei/lE|s tO=| laO=| tou/tO| a(/panta ta\ r(E/mata tau=ta kai\ ei)/pOsin pro\s se/ *dia\ ti/ e)la/lEsen ku/rios e)f’ E(ma=s pa/nta ta\ kaka\ tau=ta; ti/s E( a)diki/a E(mO=n; kai\ ti/s E( a(marti/a E(mO=n, E(\n E(ma/rtomen e)/nanti kuri/ou tou= Teou= E(mO=n;
Jr:16:10 kai estai hotan anangeilEs tO laO tutO hapanta ta rEmata tauta kai eipOsin pros se dia ti elalEsen kyrios ef’ hEmas panta ta kaka tauta; tis hE adikia hEmOn; kai tis hE hamartia hEmOn, hEn hEmartomen enanti kyriu tu Teu hEmOn;
Jr:16:10 C VF_FMI3S D VA_AAS2S RA_DSM N2_DSM RD_DSM A3_APN RA_APN N3M_APN RD_APN C VB_AAS3P P RP_AS P RI_ASN VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP A3_APN RA_APN A1_APN RD_APN RI_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GP C RI_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GP RR_ASF VBI_AAI1P P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Jr:16:10 and also, even, namely to be whenever to proclaim proclaim, report the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every; to encounter the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the wrongdoing I and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I who/whom/which to sin before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Jr:16:10 and he/she/it-will-be whenever you(sg)-should-PROCLAIM the (dat) people (dat) this (dat) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) and they-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) who/what/why (nom) the (nom) wrongdoing (nom|voc) us (gen) and who/what/why (nom) the (nom) sin (nom|voc) us (gen) who/whom/which (acc) we-SIN-ed before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Jr:16:10 Jr_16:10_1 Jr_16:10_2 Jr_16:10_3 Jr_16:10_4 Jr_16:10_5 Jr_16:10_6 Jr_16:10_7 Jr_16:10_8 Jr_16:10_9 Jr_16:10_10 Jr_16:10_11 Jr_16:10_12 Jr_16:10_13 Jr_16:10_14 Jr_16:10_15 Jr_16:10_16 Jr_16:10_17 Jr_16:10_18 Jr_16:10_19 Jr_16:10_20 Jr_16:10_21 Jr_16:10_22 Jr_16:10_23 Jr_16:10_24 Jr_16:10_25 Jr_16:10_26 Jr_16:10_27 Jr_16:10_28 Jr_16:10_29 Jr_16:10_30 Jr_16:10_31 Jr_16:10_32 Jr_16:10_33 Jr_16:10_34 Jr_16:10_35 Jr_16:10_36 Jr_16:10_37 Jr_16:10_38 Jr_16:10_39 Jr_16:10_40 Jr_16:10_41
Jr:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:11 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ἀνθ ὧν ἐγκατέλιπόν με οἱ πατέρες ὑμῶν, λέγει κύριος, καὶ ᾤχοντο ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐμὲ ἐγκατέλιπον καὶ τὸν νόμον μου οὐκ ἐφυλάξαντο,
Jr:16:11 Then thou shalt say to them, Because your fathers forsook me, saith the Lord, and went after strange gods and served them, and worshipped them, and forsook me, and kept not my law; (Jeremiah 16:11 Brenton)
Jr:16:11 Wtedy powiesz im: "Na tym, że przodkowie wasi opuścili Mnie - wyrocznia Pana - i poszli za obcymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć, a ode Mnie odeszli i nie zachowywali mojego Prawa. (Jr 16:11 BT_4)
Jr:16:11 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ἀνθ ὧν ἐγκατέλιπόν με οἱ πατέρες ὑμῶν, λέγει κύριος, καὶ ᾤχοντο ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐμὲ ἐγκατέλιπον καὶ τὸν νόμον μου οὐκ ἐφυλάξαντο,
Jr:16:11 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἀλλότριος -ία -ον καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Jr:16:11 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja Ojciec Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Innego/inni I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj I też, nawet, mianowicie Prawo Ja ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się
Jr:16:11 kai\ e)rei=s au)toi=s *)anT O(=n e)gkate/lipo/n me oi( pate/res u(mO=n, le/gei ku/rios, kai\ O)/|CHonto o)pi/sO TeO=n a)llotri/On kai\ e)dou/leusan au)toi=s kai\ proseku/nEsan au)toi=s kai\ e)me\ e)gkate/lipon kai\ to\n no/mon mou ou)k e)fula/Xanto,
Jr:16:11 kai ereis autois anT hOn enkatelipon me hoi pateres hymOn, legei kyrios, kai OCHonto opisO TeOn allotriOn kai eduleusan autois kai prosekynEsan autois kai eme enkatelipon kai ton nomon mu uk efylaXanto,
Jr:16:11 C VF2_FAI2S RD_DPM P RR_GPN VBI_AAI3P RP_AS RA_NPM N3_NPM RP_GP V1_PAI3S N2_NSM C V1I_IMI3P P N2_GPM A1A_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM C VAI_AAI3P RD_DPM C RP_AS VBI_AAI3P C RA_ASM N2_ASM RP_GS D VAI_AMI3P
Jr:16:11 and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same against (+gen) who/whom/which to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I the father you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć behind back, behind, after god [see theology]; goddess of another/others and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely I; my/mine to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare and also, even, namely the law I οὐχ before rough breathing to guard
Jr:16:11 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) against (+gen) who/whom/which (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed me (acc) the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and behind gods (gen); goddesses (gen) of another/others (gen) and they-OBEY-ed them/same (dat) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE them/same (dat) and me (acc); my/mine (voc) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed and the (acc) law (acc) me (gen) not they-were-GUARD-ed
Jr:16:11 Jr_16:11_1 Jr_16:11_2 Jr_16:11_3 Jr_16:11_4 Jr_16:11_5 Jr_16:11_6 Jr_16:11_7 Jr_16:11_8 Jr_16:11_9 Jr_16:11_10 Jr_16:11_11 Jr_16:11_12 Jr_16:11_13 Jr_16:11_14 Jr_16:11_15 Jr_16:11_16 Jr_16:11_17 Jr_16:11_18 Jr_16:11_19 Jr_16:11_20 Jr_16:11_21 Jr_16:11_22 Jr_16:11_23 Jr_16:11_24 Jr_16:11_25 Jr_16:11_26 Jr_16:11_27 Jr_16:11_28 Jr_16:11_29 Jr_16:11_30 Jr_16:11_31 Jr_16:11_32
Jr:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:12 καὶ ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ ἰδοὺ ὑμεῖς πορεύεσθε ἕκαστος ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς τοῦ μὴ ὑπακούειν μου,
Jr:16:12 (and ye sinned worse than your fathers; for, behold, ye walk every one after the lusts of your own evil heart, so as not to hearken to me); (Jeremiah 16:12 Brenton)
Jr:16:12 Wy zaś postępowaliście gorzej niż wasi przodkowie. Oto każdy z was idzie za popędem swego przewrotnego serca, odmawiając Mi posłuszeństwa. (Jr 16:12 BT_4)
Jr:16:12 καὶ ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ ἰδοὺ ὑμεῖς πορεύεσθε ἕκαστος ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς τοῦ μὴ ὑπακούειν μου,
Jr:16:12 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὀπίσω ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό μή ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:16:12 I też, nawet, mianowicie Ty Do źle Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty By iść Każdy Z tyłu w tył, z tyłu, potem Podobanie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Nie By być posłusznym Ja
Jr:16:12 kai\ u(mei=s e)ponEreu/sasTe u(pe\r tou\s pate/ras u(mO=n kai\ i)dou\ u(mei=s poreu/esTe e(/kastos o)pi/sO tO=n a)restO=n tE=s kardi/as u(mO=n tE=s ponEra=s tou= mE\ u(pakou/ein mou,
Jr:16:12 kai hymeis eponEreusasTe hyper tus pateras hymOn kai idu hymeis poreuesTe hekastos opisO tOn arestOn tEs kardias hymOn tEs ponEras tu mE hypakuein mu,
Jr:16:12 C RP_NP VAI_AMI2P P RA_APM N3_APM RP_GP C I RP_NP V1_PMI2P A1_NSM P RA_GPM A1_GPM RA_GSF N1A_GSF RP_GP RA_GSF A1A_GSF RA_GSN D V1_PAN RP_GS
Jr:16:12 and also, even, namely you to evil above (+acc), on behalf of (+gen) the father you and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to go each behind back, behind, after the pleasing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the not to obey I
Jr:16:12 and you(pl) (nom) you(pl)-were-EVIL-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) fathers (acc) you(pl) (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! you(pl) (nom) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! each (of two) (nom) behind the (gen) pleasing ([Adj] gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) the (gen) not to-be-OBEY-ing me (gen)
Jr:16:12 Jr_16:12_1 Jr_16:12_2 Jr_16:12_3 Jr_16:12_4 Jr_16:12_5 Jr_16:12_6 Jr_16:12_7 Jr_16:12_8 Jr_16:12_9 Jr_16:12_10 Jr_16:12_11 Jr_16:12_12 Jr_16:12_13 Jr_16:12_14 Jr_16:12_15 Jr_16:12_16 Jr_16:12_17 Jr_16:12_18 Jr_16:12_19 Jr_16:12_20 Jr_16:12_21 Jr_16:12_22 Jr_16:12_23 Jr_16:12_24
Jr:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:13 καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν οὐκ ᾔδειτε ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ δουλεύσετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις, οἳ οὐ δώσουσιν ὑμῖν ἔλεος.
Jr:16:13 therefore I will cast you off from this good land into a land which neither ye nor your fathers have known; and ye shall serve their other gods, who shall have no mercy upon you. (Jeremiah 16:13 Brenton)
Jr:16:13 Wyrzucę was więc z tego kraju do ziemi, której nie znacie wy ani przodkowie wasi. Tam możecie służyć obcym bogom dniem i nocą, gdyż nie mam dla was przebaczenia". (Jr 16:13 BT_4)
Jr:16:13 καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν οὐκ ᾔδειτε ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ δουλεύσετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις, οἳ οὐ δώσουσιν ὑμῖν ἔλεος.
Jr:16:13 καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐκεῖ θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
Jr:16:13 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ty I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Tam Bóg  Inny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By dawać Ty Litość
Jr:16:13 kai\ a)porri/PSO u(ma=s a)po\ tE=s gE=s tau/tEs ei)s tE\n gE=n, E(\n ou)k E)/|deite u(mei=s kai\ oi( pate/res u(mO=n, kai\ douleu/sete e)kei= Teoi=s e(te/rois, oi(\ ou) dO/sousin u(mi=n e)/leos.
Jr:16:13 kai aporriPSO hymas apo tEs gEs tautEs eis tEn gEn, hEn uk Edeite hymeis kai hoi pateres hymOn, kai duleusete ekei Teois heterois, hoi u dOsusin hymin eleos.
Jr:16:13 C VF_FAI1S RP_AP P RA_GSF N1_GSF RD_GSF P RA_ASF N1_ASF RR_ASF D VXI_YAI2P RP_NP C RA_NPM N3_NPM RP_GP C VF_FAI2P D N2_DPM A1A_DPM RR_NPM D VF_FAI3P RP_DP N3E_ASN
Jr:16:13 and also, even, namely to ??? you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with you and also, even, namely the father you and also, even, namely to obey to be a slave, serve there god [see theology] other who/whom/which οὐχ before rough breathing to give you mercy
Jr:16:13 and I-should-??? you(pl) (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) this (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) not you(pl)-had-PERCEIVE-ed you(pl) (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) and you(pl)-will-OBEY there gods (dat) other (dat) who/whom/which (nom) not they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) you(pl) (dat) mercy (nom, nom|acc|voc)
Jr:16:13 Jr_16:13_1 Jr_16:13_2 Jr_16:13_3 Jr_16:13_4 Jr_16:13_5 Jr_16:13_6 Jr_16:13_7 Jr_16:13_8 Jr_16:13_9 Jr_16:13_10 Jr_16:13_11 Jr_16:13_12 Jr_16:13_13 Jr_16:13_14 Jr_16:13_15 Jr_16:13_16 Jr_16:13_17 Jr_16:13_18 Jr_16:13_19 Jr_16:13_20 Jr_16:13_21 Jr_16:13_22 Jr_16:13_23 Jr_16:13_24 Jr_16:13_25 Jr_16:13_26 Jr_16:13_27 Jr_16:13_28
Jr:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:14 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι Ζῇ κύριος ὁ ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου,
Jr:16:14 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, when they shall no more say, The Lord lives, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt; (Jeremiah 16:14 Brenton)
Jr:16:14 Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mówić: "Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej", (Jr 16:14 BT_4)
Jr:16:14 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι Ζῇ κύριος ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου,
Jr:16:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:16:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Jeszcze/jeszcze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić Syn Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Jr:16:14 *dia\ tou=to i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ ou)k e)rou=sin e)/ti *DZE=| ku/rios o( a)nagagO\n tou\s ui(ou\s *israEl e)k gE=s *ai)gu/ptou,
Jr:16:14 dia tuto idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai uk erusin eti DZE kyrios ho anagagOn tus hyius israEl ek gEs aigyptu,
Jr:16:14 P RD_ASN I N1A_NPF V1_PMI3P V1_PAI3S N2_NSM C D VF2_FAI3P D V3_PAI3S N2_NSM RA_NSM VB_AAPNSM RA_APM N2_APM N_GSM P N1_GSF N2_GSF
Jr:16:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to say/tell yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to lead up the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Jr:16:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) yet/still he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon LEAD-ing-UP (nom) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Jr:16:14 Jr_16:14_1 Jr_16:14_2 Jr_16:14_3 Jr_16:14_4 Jr_16:14_5 Jr_16:14_6 Jr_16:14_7 Jr_16:14_8 Jr_16:14_9 Jr_16:14_10 Jr_16:14_11 Jr_16:14_12 Jr_16:14_13 Jr_16:14_14 Jr_16:14_15 Jr_16:14_16 Jr_16:14_17 Jr_16:14_18 Jr_16:14_19 Jr_16:14_20 Jr_16:14_21
Jr:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:15 ἀλλά Ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν, οὗ ἐξώσθησαν ἐκεῖ· καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν. –
Jr:16:15 but, The Lord lives, who brought up the house of Israel from the land of the north, and from all countries whither they were thrust out: and I will restore them to their own land, which I gave to their fathers. (Jeremiah 16:15 Brenton)
Jr:16:15 lecz raczej "na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył". I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom. (Jr 16:15 BT_4)
Jr:16:15 ἀλλά Ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν, οὗ ἐξώσθησαν ἐκεῖ· καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν.
Jr:16:15 ἀλλά ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) ἐκεῖ καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:16:15 Ale Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By prowadzić Dom Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na północ I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wyganiać Tam I też, nawet, mianowicie By przywracać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dawać Ojciec On/ona/to/to samo
Jr:16:15 a)lla/ *DZE=| ku/rios o(\s a)nE/gagen to\n oi)=kon *israEl a)po\ gE=s borra= kai\ a)po\ pasO=n tO=n CHOrO=n, ou(= e)XO/sTEsan e)kei=· kai\ a)pokatastE/sO au)tou\s ei)s tE\n gE=n au)tO=n, E(\n e)/dOka toi=s patra/sin au)tO=n.
Jr:16:15 alla DZE kyrios hos anEgagen ton oikon israEl apo gEs borra kai apo pasOn tOn CHOrOn, hu eXOsTEsan ekei· kai apokatastEsO autus eis tEn gEn autOn, hEn edOka tois patrasin autOn.
Jr:16:15 C V3_PAI3S N2_NSM RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N_GSM P N1_GSF N1T_GSM C P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF D VS_API3P D C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_GPM RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM
Jr:16:15 but to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to lead up the house Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land north and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to expel there and also, even, namely to restore he/she/it/same into (+acc) the earth/land he/she/it/same who/whom/which to give the father he/she/it/same
Jr:16:15 but he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-LEAD-ed-UP the (acc) house (acc) Israel (indecl) away from (+gen) earth/land (gen) north (gen, voc) and away from (+gen) all (gen) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) where; who/whom/which (gen) they-were-EXPEL-ed there and I-will-RESTORE, I-should-RESTORE them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) who/whom/which (acc) I-GIVE-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen)
Jr:16:15 Jr_16:15_1 Jr_16:15_2 Jr_16:15_3 Jr_16:15_4 Jr_16:15_5 Jr_16:15_6 Jr_16:15_7 Jr_16:15_8 Jr_16:15_9 Jr_16:15_10 Jr_16:15_11 Jr_16:15_12 Jr_16:15_13 Jr_16:15_14 Jr_16:15_15 Jr_16:15_16 Jr_16:15_17 Jr_16:15_18 Jr_16:15_19 Jr_16:15_20 Jr_16:15_21 Jr_16:15_22 Jr_16:15_23 Jr_16:15_24 Jr_16:15_25 Jr_16:15_26 Jr_16:15_27 Jr_16:15_28 Jr_16:15_29 Jr_16:15_30 Jr_16:15_31 Jr_16:15_32
Jr:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:16 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τοὺς ἁλεεῖς τοὺς πολλούς, λέγει κύριος, καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς· καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστελῶ τοὺς πολλοὺς θηρευτάς, καὶ θηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους καὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ καὶ ἐκ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν.
Jr:16:16 Behold, I will send many fishers, saith the Lord, and they shall fish them; and afterward I will send many hunters, and they shall hunt them upon every mountain, and upon every hill, and out of the holes of the rocks. (Jeremiah 16:16 Brenton)
Jr:16:16 Oto posyłam po wielu rybaków - wyrocznia Pana - by ich wyłowili, a następnie poślę wielu myśliwych, by polowali na nich na wszystkich górach i na wszystkich pagórkach, i we wszystkich rozpadlinach skalnych. (Jr 16:16 BT_4)
Jr:16:16 ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τοὺς ἁλεεῖς τοὺς πολλούς, λέγει κύριος, καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς· καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστελῶ τοὺς πολλοὺς θηρευτάς, καὶ θηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους καὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ καὶ ἐκ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν.
Jr:16:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁλιεύς v.l. ἁλεεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἁλιεύω (αλιευ-, αλιευ·σ-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ἐκ ὁ ἡ τό τρυμαλιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ
Jr:16:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja zamawiać Rybak Dużo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By łowić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zamawiać Dużo I też, nawet, mianowicie By polować On/ona/to/to samo Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziura Skała
Jr:16:16 i)dou\ e)gO\ a)poste/llO tou\s a(leei=s tou\s pollou/s, le/gei ku/rios, kai\ a(lieu/sousin au)tou/s· kai\ meta\ tau=ta a)postelO= tou\s pollou\s TEreuta/s, kai\ TEreu/sousin au)tou\s e)pa/nO panto\s o)/rous kai\ e)pa/nO panto\s bounou= kai\ e)k tO=n trumaliO=n tO=n petrO=n.
Jr:16:16 idu egO apostellO tus haleeis tus pollus, legei kyrios, kai halieususin autus· kai meta tauta apostelO tus pollus TEreutas, kai TEreususin autus epanO pantos orus kai epanO pantos bunu kai ek tOn trymaliOn tOn petrOn.
Jr:16:16 I RP_NS V1_PAI1S RA_APM N3V_APM RA_APM A1_APM V1_PAI3S N2_NSM C VF_FAI3P RD_APM C P RD_APN VF2_FAI1S RA_APM A1_APM N1M_APM C VF_FAI3P RD_APM P A3_GSN N3E_GSN C P A3_GSM N2_GSM C P RA_GPF N1A_GPF RA_GPM N2_GPM
Jr:16:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the fisher the much to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to fish he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the much ć and also, even, namely to hunt he/she/it/same upper before, overhead every all, each, every, the whole of mount and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of hill and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the hole the rock
Jr:16:16 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing the (acc) fishers (acc, nom|voc) the (acc) many (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and they-will-FISH, going-to-FISH (fut ptcp) (dat) them/same (acc) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) I-will-ORDER FORTH the (acc) many (acc) and they-will-HUNT, going-to-HUNT (fut ptcp) (dat) them/same (acc) upper every (gen) mount (gen) and upper every (gen) hill (gen) and out of (+gen) the (gen) holes (gen) the (gen) rocks (gen)
Jr:16:16 Jr_16:16_1 Jr_16:16_2 Jr_16:16_3 Jr_16:16_4 Jr_16:16_5 Jr_16:16_6 Jr_16:16_7 Jr_16:16_8 Jr_16:16_9 Jr_16:16_10 Jr_16:16_11 Jr_16:16_12 Jr_16:16_13 Jr_16:16_14 Jr_16:16_15 Jr_16:16_16 Jr_16:16_17 Jr_16:16_18 Jr_16:16_19 Jr_16:16_20 Jr_16:16_21 Jr_16:16_22 Jr_16:16_23 Jr_16:16_24 Jr_16:16_25 Jr_16:16_26 Jr_16:16_27 Jr_16:16_28 Jr_16:16_29 Jr_16:16_30 Jr_16:16_31 Jr_16:16_32 Jr_16:16_33 Jr_16:16_34 Jr_16:16_35
Jr:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:17 ὅτι οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐκρύβη τὰ ἀδικήματα αὐτῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Jr:16:17 For mine eyes are upon all their ways; and their iniquities have not been hidden from mine eyes. (Jeremiah 16:17 Brenton)
Jr:16:17 Albowiem oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi; nie mogą się skryć przede Mną i nie może się ukryć ich nieprawość przed moimi oczami. (Jr 16:17 BT_4)
Jr:16:17 ὅτι οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐκρύβη τὰ ἀδικήματα αὐτῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Jr:16:17 ὅτι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:16:17 Ponieważ/tamto Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się Niewłaściwie On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Oko Ja
Jr:16:17 o(/ti oi( o)fTalmoi/ mou e)pi\ pa/sas ta\s o(dou\s au)tO=n, kai\ ou)k e)kru/bE ta\ a)dikE/mata au)tO=n a)pe/nanti tO=n o)fTalmO=n mou.
Jr:16:17 hoti hoi ofTalmoi mu epi pasas tas hodus autOn, kai uk ekrybE ta adikEmata autOn apenanti tOn ofTalmOn mu.
Jr:16:17 C RA_NPM N2_NPM RP_GS P A1S_APF RA_APF N2_APF RD_GPM C D VDI_API3S RA_NPN N3M_NPN RD_GPM P RA_GPM N2_GPM RP_GS
Jr:16:17 because/that the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk the wrong he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) the eye I
Jr:16:17 because/that the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) and not he/she/it-was-HIDE-ed the (nom|acc) wrongs (nom|acc|voc) them/same (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) eyes (gen) me (gen)
Jr:16:17 Jr_16:17_1 Jr_16:17_2 Jr_16:17_3 Jr_16:17_4 Jr_16:17_5 Jr_16:17_6 Jr_16:17_7 Jr_16:17_8 Jr_16:17_9 Jr_16:17_10 Jr_16:17_11 Jr_16:17_12 Jr_16:17_13 Jr_16:17_14 Jr_16:17_15 Jr_16:17_16 Jr_16:17_17 Jr_16:17_18 Jr_16:17_19
Jr:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:18 καὶ ἀνταποδώσω διπλᾶς τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἐφ’ αἷς ἐβεβήλωσαν τὴν γῆν μου ἐν τοῖς θνησιμαίοις τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, ἐν αἷς ἐπλημμέλησαν τὴν κληρονομίαν μου. –
Jr:16:18 And I will recompense their mischiefs doubly, and their sins, whereby they have profaned my land with the carcases of their abominations, and with their iniquities, whereby they have trespassed against mine inheritance. (Jeremiah 16:18 Brenton)
Jr:16:18 Odpłacę im przede wszystkim w dwójnasób za nieprawość i ich grzech, za to, że zbezcześcili moją ziemię trupami swoich bałwanów i napełnili swoimi obrzydliwościami moje dziedzictwo». (Jr 16:18 BT_4)
Jr:16:18 καὶ ἀνταποδώσω διπλᾶς τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἐφ’ αἷς ἐβεβήλωσαν τὴν γῆν μου ἐν τοῖς θνησιμαίοις τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, ἐν αἷς ἐπλημμέλησαν τὴν κληρονομίαν μου.
Jr:16:18 καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὅς ἥ ὅ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:16:18 I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę Podwójnie/podwójnie Zły uczynki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Ziemi/ziemia Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wstręt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} Dziedzictwo Ja
Jr:16:18 kai\ a)ntapodO/sO dipla=s ta\s a)diki/as au)tO=n kai\ ta\s a(marti/as au)tO=n, e)f’ ai(=s e)bebE/lOsan tE\n gE=n mou e)n toi=s TnEsimai/ois tO=n bdelugma/tOn au)tO=n kai\ e)n tai=s a)nomi/ais au)tO=n, e)n ai(=s e)plEmme/lEsan tE\n klEronomi/an mou.
Jr:16:18 kai antapodOsO diplas tas adikias autOn kai tas hamartias autOn, ef’ hais ebebElOsan tEn gEn mu en tois TnEsimaiois tOn bdelygmatOn autOn kai en tais anomiais autOn, en hais eplEmmelEsan tEn klEronomian mu.
Jr:16:18 C VF_FAI1S A1C_APF RA_APF N1A_APF RD_GPM C RA_APF N1A_APF RD_GPM P RR_DPF VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_DPM A1A_DPM RA_GPN N3M_GPN RD_GPM C P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM P RR_DPF VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Jr:16:18 and also, even, namely to pay back reward double/twofold the wrongdoing he/she/it/same and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the earth/land I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the abomination he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lawlessness he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to hit wrong note the inheritance I
Jr:16:18 and I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD double/twofold (acc) the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen) and the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) they-DEFILE-ed the (acc) earth/land (acc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) abominations (gen) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) lawlessnesss (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-HIT-ed-WRONG-NOTE the (acc) inheritance (acc) me (gen)
Jr:16:18 Jr_16:18_1 Jr_16:18_2 Jr_16:18_3 Jr_16:18_4 Jr_16:18_5 Jr_16:18_6 Jr_16:18_7 Jr_16:18_8 Jr_16:18_9 Jr_16:18_10 Jr_16:18_11 Jr_16:18_12 Jr_16:18_13 Jr_16:18_14 Jr_16:18_15 Jr_16:18_16 Jr_16:18_17 Jr_16:18_18 Jr_16:18_19 Jr_16:18_20 Jr_16:18_21 Jr_16:18_22 Jr_16:18_23 Jr_16:18_24 Jr_16:18_25 Jr_16:18_26 Jr_16:18_27 Jr_16:18_28 Jr_16:18_29 Jr_16:18_30 Jr_16:18_31 Jr_16:18_32 Jr_16:18_33 Jr_16:18_34
Jr:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:19 κύριε ἰσχύς μου καὶ βοήθειά μου καὶ καταφυγή μου ἐν ἡμέρᾳ κακῶν, πρὸς σὲ ἔθνη ἥξουσιν ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς καὶ ἐροῦσιν Ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλημα.
Jr:16:19 O Lord, thou art my strength, and mine help, and my refuge in days of evil: to thee the Gentiles shall come from the end of the earth, and shall say, How vain were the idols which our fathers procured to themselves, and there is no help in them. (Jeremiah 16:19 Brenton)
Jr:16:19 Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą: «Przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo - nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy». (Jr 16:19 BT_4)
Jr:16:19 κύριε ἰσχύς μου καὶ βοήθειά μου καὶ καταφυγή μου ἐν ἡμέρᾳ κακῶν, πρὸς σὲ ἔθνη ἥξουσιν ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς καὶ ἐροῦσιν Ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλημα.
Jr:16:19 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἀπό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὡς ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἴδωλον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:16:19 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Siła Ja I też, nawet, mianowicie Pomagaj Ja I też, nawet, mianowicie Schronienie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jak/jak Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ojciec Ja Idol I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:16:19 ku/rie i)sCHu/s mou kai\ boE/Teia/ mou kai\ katafugE/ mou e)n E(me/ra| kakO=n, pro\s se\ e)/TnE E(/Xousin a)p’ e)sCHa/tou tE=s gE=s kai\ e)rou=sin *(Os PSeudE= e)ktE/santo oi( pate/res E(mO=n ei)/dOla, kai\ ou)k e)/stin e)n au)toi=s O)fe/lEma.
Jr:16:19 kyrie isCHys mu kai boETeia mu kai katafygE mu en hEmera kakOn, pros se eTnE hEXusin ap’ esCHatu tEs gEs kai erusin Os PSeudE ektEsanto hoi pateres hEmOn eidOla, kai uk estin en autois OfelEma.
Jr:16:19 N2_VSM N3_NSF RP_GS C N1A_NSF RP_GS C N1_NSF RP_GS P N1A_DSF A1_GPM P RP_AS N3E_NPN VF_FAI3P P A1_GSN RA_GSF N1_GSF C VF2_FAI3P C A3H_APN VAI_AMI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP N2N_APN C D V9_PAI3S P RD_DPM N3M_NSN
Jr:16:19 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. strength I and also, even, namely help I and also, even, namely refuge I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wickedly to do evil; to make things difficult for toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) nation [see ethnic] to have come I have come. I have arrived. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last the earth/land and also, even, namely to say/tell as/like lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms the father I idol and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć
Jr:16:19 lord (voc); a lord ([Adj] voc) strength (nom) me (gen) and help (nom|voc) me (gen) and refuge (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) day (dat) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) nations (nom|acc|voc) they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) away from (+gen) last (gen) the (gen) earth/land (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) as/like lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-POSSESS-ed the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) idols (nom|acc|voc) and not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat)
Jr:16:19 Jr_16:19_1 Jr_16:19_2 Jr_16:19_3 Jr_16:19_4 Jr_16:19_5 Jr_16:19_6 Jr_16:19_7 Jr_16:19_8 Jr_16:19_9 Jr_16:19_10 Jr_16:19_11 Jr_16:19_12 Jr_16:19_13 Jr_16:19_14 Jr_16:19_15 Jr_16:19_16 Jr_16:19_17 Jr_16:19_18 Jr_16:19_19 Jr_16:19_20 Jr_16:19_21 Jr_16:19_22 Jr_16:19_23 Jr_16:19_24 Jr_16:19_25 Jr_16:19_26 Jr_16:19_27 Jr_16:19_28 Jr_16:19_29 Jr_16:19_30 Jr_16:19_31 Jr_16:19_32 Jr_16:19_33 Jr_16:19_34 Jr_16:19_35
Jr:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:16:20 εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεούς; καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί.
Jr:16:20 Will a man make gods for himself, whereas these are no gods? (Jeremiah 16:20 Brenton)
Jr:16:20 Czy może człowiek uczynić sobie bogów? To przecież wcale nie są bogowie! (Jr 16:20 BT_4)
Jr:16:20 εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεούς; καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί.
Jr:16:20 εἰ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἄνθρωπος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ
Jr:16:20 Jeżeli Robienie/robienie; by czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Ludzki Bóg  I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Bóg 
Jr:16:20 ei) poiE/sei e(autO=| a)/nTrOpos Teou/s; kai\ ou(=toi ou)/k ei)sin Teoi/.
Jr:16:20 ei poiEsei heautO anTrOpos Teus; kai hutoi uk eisin Teoi.
Jr:16:20 C VF_FAI3S RD_DSM N2_NSM N2_APM C RD_NPM D V9_PAI3P N2_NPM
Jr:16:20 if doing/making; to do/make self /our-/your-/themselves human god [see theology] and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to go; to be god [see theology]
Jr:16:20 if doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) self (dat) human (nom) gods (acc) and these (nom) not he/she/it-is-GO-ing; they-are gods (nom|voc)
Jr:16:20 Jr_16:20_1 Jr_16:20_2 Jr_16:20_3 Jr_16:20_4 Jr_16:20_5 Jr_16:20_6 Jr_16:20_7 Jr_16:20_8 Jr_16:20_9 Jr_16:20_10
Jr:16:20 x x x x x x x x x x
Jr:16:21 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὴν χεῖρά μου καὶ γνωριῶ αὐτοῖς τὴν δύναμίν μου, καὶ γνώσονται ὅτι ὄνομά μοι κύριος.
Jr:16:21 Therefore, behold, I will at this time manifest my hand to them, and will make known to them my power; and they shall know that my name is the Lord. (Jeremiah 16:21 Brenton)
Jr:16:21 «Dlatego też pokażę im, tym razem dam im poznać moją rękę i moją siłę; i zrozumieją, że moje imię - Jahwe!» (Jr 16:21 BT_4)
Jr:16:21 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὴν χεῖρά μου καὶ γνωριῶ αὐτοῖς τὴν δύναμίν μου, καὶ γνώσονται ὅτι ὄνομά μοι κύριος.
Jr:16:21 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:16:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wyjawiać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By robić znany On/ona/to/to samo Zdolność Ja I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Nazwisko {Imię} co do Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:16:21 dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ dElO/sO au)toi=s e)n tO=| kairO=| tou/tO| tE\n CHei=ra/ mou kai\ gnOriO= au)toi=s tE\n du/nami/n mou, kai\ gnO/sontai o(/ti o)/noma/ moi ku/rios.
Jr:16:21 dia tuto idu egO dElOsO autois en tO kairO tutO tEn CHeira mu kai gnOriO autois tEn dynamin mu, kai gnOsontai hoti onoma moi kyrios.
Jr:16:21 P RD_ASN I RP_NS VF_FAI1S RD_DPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_ASF N3_ASF RP_GS C VF2_FAI1S RD_DPM RA_ASF N3I_ASF RP_GS C VF_FMI3P C N3M_NSN RP_DS N2_NSM
Jr:16:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to disclose he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the hand I and also, even, namely to make known he/she/it/same the ability I and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that name with regard to I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:16:21 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-DISCLOSE, I-should-DISCLOSE them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) this (dat) the (acc) hand (acc) me (gen) and I-will-MAKE-KNOWN them/same (dat) the (acc) ability (acc) me (gen) and they-will-be-KNOW-ed because/that name (nom|acc|voc) me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:16:21 Jr_16:21_1 Jr_16:21_2 Jr_16:21_3 Jr_16:21_4 Jr_16:21_5 Jr_16:21_6 Jr_16:21_7 Jr_16:21_8 Jr_16:21_9 Jr_16:21_10 Jr_16:21_11 Jr_16:21_12 Jr_16:21_13 Jr_16:21_14 Jr_16:21_15 Jr_16:21_16 Jr_16:21_17 Jr_16:21_18 Jr_16:21_19 Jr_16:21_20 Jr_16:21_21 Jr_16:21_22 Jr_16:21_23 Jr_16:21_24 Jr_16:21_25
Jr:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x