Jr:14:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν περὶ τῆς ἀβροχίας
Jr:14:1 AND THE WORD OF THE LORD CAME TO JEREMIAS CONCERNING THE DROUGHT. (Jeremiah 14:1 Brenton)
Jr:14:1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w związku z suszą: (Jr 14:1 BT_4)
Jr:14:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν περὶ τῆς ἀβροχίας
Jr:14:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ περί ὁ ἡ τό ἀ·βροχία, -ας, ἡ [LXX]
Jr:14:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Posucha
Jr:14:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian peri\ tE=s a)broCHi/as
Jr:14:1 kai egeneto logos kyriu pros ieremian peri tEs abroCHias
Jr:14:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM P RA_GSF N1A_GSF
Jr:14:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah about (+acc,+gen) the drought
Jr:14:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) about (+acc,+gen) the (gen) drought (gen), droughts (acc)
Jr:14:1 Jr_14:1_1 Jr_14:1_2 Jr_14:1_3 Jr_14:1_4 Jr_14:1_5 Jr_14:1_6 Jr_14:1_7 Jr_14:1_8 Jr_14:1_9
Jr:14:1 x x x x x x x x x
Jr:14:2 Ἐπένθησεν ἡ Ιουδαία, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐκενώθησαν καὶ ἐσκοτώθησαν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἡ κραυγὴ τῆς Ιερουσαλημ ἀνέβη.
Jr:14:2 Judea has mourned, and her gates are emptied, and are darkened upon the earth; and the cry of Jerusalem is gone up. (Jeremiah 14:2 Brenton)
Jr:14:2 «Smutek ogarnął ziemię Judy, a bramy jej pełne są żałoby, skłaniają się smutno ku ziemi, a podnosi się krzyk Jerozolimy. (Jr 14:2 BT_4)
Jr:14:2 Ἐπένθησεν Ιουδαία, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐκενώθησαν καὶ ἐσκοτώθησαν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κραυγὴ τῆς Ιερουσαλημ ἀνέβη.
Jr:14:2 πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κενόω (-, κενω·σ-, κενω·σ-, -, κεκενω-, κενω·θ-) καί σκοτόω (σκοτ(ο)-, -, -, -, εσκοτω-, σκοτω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Jr:14:2 By smucić się Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Brama On/ona/to/to samo By opróżniać się I też, nawet, mianowicie Do zabijanego Eph 4:18; W SPRAWIE 9:2; W SPRAWIE 16:10a nazwa specyficzna , która przeszkadza innej osobie od wchodzenia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) Jerozolima [miasto z] By podnosić
Jr:14:2 *)epe/nTEsen E( *ioudai/a, kai\ ai( pu/lai au)tE=s e)kenO/TEsan kai\ e)skotO/TEsan e)pi\ tE=s gE=s, kai\ E( kraugE\ tE=s *ierousalEm a)ne/bE.
Jr:14:2 epenTEsen hE iudaia, kai hai pylai autEs ekenOTEsan kai eskotOTEsan epi tEs gEs, kai hE kraugE tEs ierusalEm anebE.
Jr:14:2 VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF C RA_NPF N1_NPF RD_GSF VCI_API3P C VCI_API3P P RA_GSF N1_GSF C RA_NSF N1_NSF RA_GSF N_GSF VZI_AAI3S
Jr:14:2 to grieve the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely the gate he/she/it/same to empty and also, even, namely to killed Eph 4:18; RE 9:2; RE 16:10a specific name which prevents another person from entering upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely the cry shout (κραυγάζω) the Jerusalem [city of] to ascend
Jr:14:2 he/she/it-GRIEVE-ed the (nom) Judea (nom|voc); Jewish ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom) gates (nom|voc) her/it/same (gen) they-were-EMPTY-ed and they-were-KILLED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) cry (nom|voc) the (gen) Jerusalem (indecl) he/she/it-ASCEND-ed
Jr:14:2 Jr_14:2_1 Jr_14:2_2 Jr_14:2_3 Jr_14:2_4 Jr_14:2_5 Jr_14:2_6 Jr_14:2_7 Jr_14:2_8 Jr_14:2_9 Jr_14:2_10 Jr_14:2_11 Jr_14:2_12 Jr_14:2_13 Jr_14:2_14 Jr_14:2_15 Jr_14:2_16 Jr_14:2_17 Jr_14:2_18 Jr_14:2_19
Jr:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:3 καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἀπέστειλαν τοὺς νεωτέρους αὐτῶν ἐφ’ ὕδωρ· ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα καὶ οὐχ εὕροσαν ὕδωρ καὶ ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν κενά.
Jr:14:3 And her nobles have sent their little ones to the water: they came to the wells, and found no water: and brought back their vessels empty. (Jeremiah 14:3 Brenton)
Jr:14:3 Jej najznakomitsi mężowie posyłają swe sługi po wodę, przychodzą do cystern, nie znajdują wody. Wracają z pustymi naczyniami są zawstydzeni i zmieszani i zakrywają sobie głowy. (Jr 14:3 BT_4)
Jr:14:3 καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἀπέστειλαν τοὺς νεωτέρους αὐτῶν ἐφ’ ὕδωρ· ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα καὶ οὐχ εὕροσαν ὕδωρ καὶ ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν κενά.
Jr:14:3 καί ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀγγεῖον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κενός -ή -όν
Jr:14:3 I też, nawet, mianowicie Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo zamawiać Bardziej nowy/młodszy On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobrze/dół I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Woda I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) On/ona/to/to samo Pusty/pozbawiony
Jr:14:3 kai\ oi( megista=nes au)tE=s a)pe/steilan tou\s neOte/rous au)tO=n e)f’ u(/dOr· E)/lTosan e)pi\ ta\ fre/ata kai\ ou)CH eu(/rosan u(/dOr kai\ a)pe/strePSan ta\ a)ggei=a au)tO=n kena/.
Jr:14:3 kai hoi megistanes autEs apesteilan tus neOterus autOn ef’ hydOr· ElTosan epi ta freata kai uCH heurosan hydOr kai apestrePSan ta angeia autOn kena.
Jr:14:3 C RA_NPM N3_NPM RD_GSF VAI_AAI3P RA_APM A1A_APMC RD_GPM P N3_ASN VBI_AAI3P P RA_APN N3T_APN C D VA_AAI3P N3_ASN C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM A1_APN
Jr:14:3 and also, even, namely the magistrate he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the newer/younger he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the well/pit and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find water and also, even, namely to turn away from the container (vessel, flask) he/she/it/same empty/devoid
Jr:14:3 and the (nom) magistrates (nom|voc) her/it/same (gen) they-ORDER FORTH-ed the (acc) newer/younger ([Adj] acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) water (nom|acc|voc) they-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) wells/pits (nom|acc|voc) and not they-FIND-ed water (nom|acc|voc) and they-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) containers (nom|acc|voc) them/same (gen) empty/devoid ([Adj] nom|acc|voc)
Jr:14:3 Jr_14:3_1 Jr_14:3_2 Jr_14:3_3 Jr_14:3_4 Jr_14:3_5 Jr_14:3_6 Jr_14:3_7 Jr_14:3_8 Jr_14:3_9 Jr_14:3_10 Jr_14:3_11 Jr_14:3_12 Jr_14:3_13 Jr_14:3_14 Jr_14:3_15 Jr_14:3_16 Jr_14:3_17 Jr_14:3_18 Jr_14:3_19 Jr_14:3_20 Jr_14:3_21 Jr_14:3_22 Jr_14:3_23 Jr_14:3_24
Jr:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:4 καὶ τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλιπεν, ὅτι οὐκ ἦν ὑετός· ᾐσχύνθησαν γεωργοί, ἐπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν.
Jr:14:4 And the labours of the land failed, because there was no rain: the husbandmen were ashamed, they covered their heads. (Jeremiah 14:4 Brenton)
Jr:14:4 Uprawa roli ustała, albowiem deszcz nie pada na ziemię; przepełnieni zgryzotą rolnicy zakrywają swoją głowę. (Jr 14:4 BT_4)
Jr:14:4 καὶ τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλιπεν, ὅτι οὐκ ἦν ὑετός· ᾐσχύνθησαν γεωργοί, ἐπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν.
Jr:14:4 καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑετός, -ου, ὁ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) γεωργός, -οῦ, ὁ; γεωργέω (γεωργ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:14:4 I też, nawet, mianowicie Praca Ziemi/ziemia By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Deszcz By zawstydzać Rolnik; by uprawiać By pokrywać wszędzie {skończony} Głowa On/ona/to/to samo
Jr:14:4 kai\ ta\ e)/rga tE=s gE=s e)Xe/lipen, o(/ti ou)k E)=n u(eto/s· E)|sCHu/nTEsan geOrgoi/, e)peka/luPSan tE\n kefalE\n au)tO=n.
Jr:14:4 kai ta erga tEs gEs eXelipen, hoti uk En hyetos· EsCHynTEsan geOrgoi, epekalyPSan tEn kefalEn autOn.
Jr:14:4 C RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF VBI_AAI3S C D V9_IAI3S N2_NSM VCI_API3P N2_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Jr:14:4 and also, even, namely the work the earth/land to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) because/that οὐχ before rough breathing to be rain to put to shame farmer; to cultivate to cover over the head he/she/it/same
Jr:14:4 and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-FAIL-ed because/that not he/she/it-was rain (nom) they-were-PUT-ed-TO-SHAME farmers (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CULTIVATE-ing (opt) they-COVER-ed-OVER the (acc) head (acc) them/same (gen)
Jr:14:4 Jr_14:4_1 Jr_14:4_2 Jr_14:4_3 Jr_14:4_4 Jr_14:4_5 Jr_14:4_6 Jr_14:4_7 Jr_14:4_8 Jr_14:4_9 Jr_14:4_10 Jr_14:4_11 Jr_14:4_12 Jr_14:4_13 Jr_14:4_14 Jr_14:4_15 Jr_14:4_16
Jr:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:5 καὶ ἔλαφοι ἐν ἀγρῷ ἔτεκον καὶ ἐγκατέλιπον, ὅτι οὐκ ἦν βοτάνη.
Jr:14:5 And hinds calved in the field, and forsook it, because there was no grass. (Jeremiah 14:5 Brenton)
Jr:14:5 Nawet łania rodzi na polu i opuszcza swoje małe, bo nie ma trawy. (Jr 14:5 BT_4)
Jr:14:5 καὶ ἔλαφοι ἐν ἀγρῷ ἔτεκον καὶ ἐγκατέλιπον, ὅτι οὐκ ἦν βοτάνη.
Jr:14:5 καί   ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βοτάνη, -ης, ἡ
Jr:14:5 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By rodzić I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Roślina {Fabryka}
Jr:14:5 kai\ e)/lafoi e)n a)grO=| e)/tekon kai\ e)gkate/lipon, o(/ti ou)k E)=n bota/nE.
Jr:14:5 kai elafoi en agrO etekon kai enkatelipon, hoti uk En botanE.
Jr:14:5 C N2_NPM P N2_DSM VBI_AAI3P C VBI_AAI3P C D V9_IAI3S N1_NSF
Jr:14:5 and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field to give birth and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare because/that οὐχ before rough breathing to be plant
Jr:14:5 and   in/among/by (+dat) field (dat) I-GIVE-ed-BIRTH, they-GIVE-ed-BIRTH and I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed because/that not he/she/it-was plant (nom|voc)
Jr:14:5 Jr_14:5_1 Jr_14:5_2 Jr_14:5_3 Jr_14:5_4 Jr_14:5_5 Jr_14:5_6 Jr_14:5_7 Jr_14:5_8 Jr_14:5_9 Jr_14:5_10 Jr_14:5_11
Jr:14:5 x x x x x x x x x x x
Jr:14:6 ὄνοι ἄγριοι ἔστησαν ἐπὶ νάπας· εἵλκυσαν ἄνεμον, ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἦν χόρτος ἀπὸ λαοῦ ἀδικίας. –
Jr:14:6 The wild asses stood by the forests, and snuffed up the wind; their eyes failed, because there was no grass. (Jeremiah 14:6 Brenton)
Jr:14:6 Dzikie zaś osły stoją na pagórkach, chwytają powietrze jak szakale; ich oczy mętnieją, bo braknie paszy». (Jr 14:6 BT_4)
Jr:14:6 ὄνοι ἄγριοι ἔστησαν ἐπὶ νάπας· εἵλκυσαν ἄνεμον, ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἦν χόρτος ἀπὸ λαοῦ ἀδικίας.
Jr:14:6 ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἄγριος -ία -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί   ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χόρτος, -ου, ὁ ἀπό λαός, -οῦ, ὁ ἀ·δικία, -ας, ἡ  
Jr:14:6 Osła/osioł Dziki By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni Wiatr By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Oko On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Trawa Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Zły uczynki  
Jr:14:6 o)/noi a)/grioi e)/stEsan e)pi\ na/pas· ei(/lkusan a)/nemon, e)Xe/lipon oi( o)fTalmoi\ au)tO=n, o(/ti ou)k E)=n CHo/rtos a)po\ laou= a)diki/as.
Jr:14:6 onoi agrioi estEsan epi napas· heilkysan anemon, eXelipon hoi ofTalmoi autOn, hoti uk En CHortos apo lau adikias.
Jr:14:6 N2_NPM A1A_NPM VAI_AAI3P P N1_APF VAI_AAI3P N2_ASM VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM C D V9_IAI3S N2_NSM P N2_GSM N1A_GSF
Jr:14:6 ass/donkey wild to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams wind to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the eye he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to be grass from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing people wrongdoing  
Jr:14:6 asses/donkeys (nom|voc) wild ([Adj] nom|voc) they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat)   they-DRAG-ed wind (acc) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) eyes (nom|voc) them/same (gen) because/that not he/she/it-was grass (nom) away from (+gen) people (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)  
Jr:14:6 Jr_14:6_1 Jr_14:6_2 Jr_14:6_3 Jr_14:6_4 Jr_14:6_5 Jr_14:6_6 Jr_14:6_7 Jr_14:6_8 Jr_14:6_9 Jr_14:6_10 Jr_14:6_11 Jr_14:6_12 Jr_14:6_13 Jr_14:6_14 Jr_14:6_15 Jr_14:6_16 Jr_14:6_17 Jr_14:6_18 Jr_14:6_19
Jr:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:7 εἰ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν, κύριε, ποίησον ἡμῖν ἕνεκεν σοῦ, ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐναντίον σοῦ, ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν.
Jr:14:7 Our sins have risen up against us: O Lord, do thou for us for thine own sake; for our sins are many before thee; for we have sinned against thee. (Jeremiah 14:7 Brenton)
Jr:14:7 Jeśli nasze grzechy świata przeciw nam, Panie, działaj przez wzgląd na Twoje imię, bo pomnożyły się nasze występki, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. (Jr 14:7 BT_4)
Jr:14:7 εἰ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν, κύριε, ποίησον ἡμῖν ἕνεκεν σοῦ, ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐναντίον σοῦ, ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν.
Jr:14:7 εἰ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Jr:14:7 Jeżeli Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By przeciwstawiać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Ja Z powodu dla, dla Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Dużo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By grzeszyć
Jr:14:7 ei) ai( a(marti/ai E(mO=n a)nte/stEsan E(mi=n, ku/rie, poi/Eson E(mi=n e(/neken sou=, o(/ti pollai\ ai( a(marti/ai E(mO=n e)nanti/on sou=, o(/ti soi\ E(ma/rtomen.
Jr:14:7 ei hai hamartiai hEmOn antestEsan hEmin, kyrie, poiEson hEmin heneken su, hoti pollai hai hamartiai hEmOn enantion su, hoti soi hEmartomen.
Jr:14:7 C RA_NPF N1A_NPF RP_GP VHI_AAI3P RP_DP N2_VSM VA_AAD2S RP_DP P RP_GS C A1_NPF RA_NPF N1A_NPF RP_GP P RP_GS C RP_DS VBI_AAI1P
Jr:14:7 if the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to oppose I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make I owing to for, for the sake of you; your/yours(sg) because/that much the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) because/that you; your/yours(sg); to rub worn, rub to sin
Jr:14:7 if the (nom) sins (nom|voc) us (gen) they-OPPOSE-ed us (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (dat) owing to you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that many (nom) the (nom) sins (nom|voc) us (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) we-SIN-ed
Jr:14:7 Jr_14:7_1 Jr_14:7_2 Jr_14:7_3 Jr_14:7_4 Jr_14:7_5 Jr_14:7_6 Jr_14:7_7 Jr_14:7_8 Jr_14:7_9 Jr_14:7_10 Jr_14:7_11 Jr_14:7_12 Jr_14:7_13 Jr_14:7_14 Jr_14:7_15 Jr_14:7_16 Jr_14:7_17 Jr_14:7_18 Jr_14:7_19 Jr_14:7_20 Jr_14:7_21
Jr:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:8 ὑπομονὴ Ισραηλ, κύριε, καὶ σῴζεις ἐν καιρῷ κακῶν· ἵνα τί ἐγενήθης ὡσεὶ πάροικος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὡς αὐτόχθων ἐκκλίνων εἰς κατάλυμα;
Jr:14:8 O Lord, thou art the hope of Israel, and deliverest us in time of troubles; why art thou become as a sojourner upon the land, or as one born in the land, yet turning aside for a resting-place? (Jeremiah 14:8 Brenton)
Jr:14:8 Nadziejo Izraela, Panie, jego Zbawco w chwilach niepowodzeń, dlaczego jesteś jak obcy w kraju, jak podróżny, który się zatrzymuje, by tylko przenocować? (Jr 14:8 BT_4)
Jr:14:8 ὑπομονὴ Ισραηλ, κύριε, καὶ σῴζεις ἐν καιρῷ κακῶν· ἵνα τί ἐγενήθης ὡσεὶ πάροικος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὡς αὐτόχθων ἐκκλίνων εἰς κατάλυμα;
Jr:14:8 ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) πάρ·οικος -ον ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὡς   ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] κατά·λυμα[τ], -ατος, τό
Jr:14:8 Wytrwałość Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Jak/jak By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie'
Jr:14:8 u(pomonE\ *israEl, ku/rie, kai\ sO/|DZeis e)n kairO=| kakO=n· i(/na ti/ e)genE/TEs O(sei\ pa/roikos e)pi\ tE=s gE=s kai\ O(s au)to/CHTOn e)kkli/nOn ei)s kata/luma;
Jr:14:8 hypomonE israEl, kyrie, kai sODZeis en kairO kakOn· hina ti egenETEs hOsei paroikos epi tEs gEs kai hOs autoCHTOn ekklinOn eis katalyma;
Jr:14:8 N1_NSF N_GSM N2_VSM C V1_PAI2S P N2_DSM A1_GPM C RI_ASN VCI_API2S D A1B_NSM P RA_GSF N1_GSF C C N3N_NSM V1_PAPNSM P N3M_ASN
Jr:14:8 endurance Israel lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wickedly to do evil; to make things difficult for so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to become become, happen like/approximately [as-if]; to push ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely as/like ć to recoil/avoid into (+acc) accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’
Jr:14:8 endurance (nom|voc) Israel (indecl) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and you(sg)-are-SAVE-ing in/among/by (+dat) period of time (dat) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-were-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) ??? ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and as/like   while RECOIL/AVOID-ing (nom), going-to-RECOIL/AVOID (fut ptcp) (nom) into (+acc) accommodation, (nom|acc|voc)
Jr:14:8 Jr_14:8_1 Jr_14:8_2 Jr_14:8_3 Jr_14:8_4 Jr_14:8_5 Jr_14:8_6 Jr_14:8_7 Jr_14:8_8 Jr_14:8_9 Jr_14:8_10 Jr_14:8_11 Jr_14:8_12 Jr_14:8_13 Jr_14:8_14 Jr_14:8_15 Jr_14:8_16 Jr_14:8_17 Jr_14:8_18 Jr_14:8_19 Jr_14:8_20 Jr_14:8_21 Jr_14:8_22
Jr:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:9 μὴ ἔσῃ ὥσπερ ἄνθρωπος ὑπνῶν ἢ ὡς ἀνὴρ οὐ δυνάμενος σῴζειν; καὶ σὺ ἐν ἡμῖν εἶ, κύριε, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐφ’ ἡμᾶς· μὴ ἐπιλάθῃ ἡμῶν. –
Jr:14:9 Wilt thou be as a man asleep, or as a strong man that cannot save? yet thou art among us, O Lord, and thy name is called upon us; forget us not. (Jeremiah 14:9 Brenton)
Jr:14:9 Dlaczego upodabniasz się do człowieka, który popadł w osłupienie, do wojownika, co nie jest w stanie pomóc? Ty jednak jesteś wśród nas, Panie, a imię Twoje zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas! (Jr 14:9 BT_4)
Jr:14:9 μὴ ἔσῃ ὥσπερ ἄνθρωπος ὑπνῶν ὡς ἀνὴρ οὐ δυνάμενος σῴζειν; καὶ σὺ ἐν ἡμῖν εἶ, κύριε, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐφ’ ἡμᾶς· μὴ ἐπιλάθῃ ἡμῶν.
Jr:14:9 μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥσ·περ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ἤ[1] ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Jr:14:9 Nie By być Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ludzki Śpij; by spać Albo Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Nie By zaniedbywać Ja  
Jr:14:9 mE\ e)/sE| O(/sper a)/nTrOpos u(pnO=n E)\ O(s a)nE\r ou) duna/menos sO/|DZein; kai\ su\ e)n E(mi=n ei)=, ku/rie, kai\ to\ o)/noma/ sou e)pike/klEtai e)f’ E(ma=s· mE\ e)pila/TE| E(mO=n.
Jr:14:9 mE esE hOsper anTrOpos hypnOn E hOs anEr u dynamenos sODZein; kai sy en hEmin ei, kyrie, kai to onoma su epikeklEtai ef’ hEmas· mE epilaTE hEmOn.
Jr:14:9 D VF_FMI2S D N2_NSM V4_PAPNSM C C N3_NSM D V6_PMPNSM V1_PAN C RP_NS P RP_DP V9_PAI2S N2_VSM C RA_NSN N3M_NSN RP_GS VM_XMI3S P RP_AP D VB_AAS3S RP_GP
Jr:14:9 not to be just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" human sleep; to sleep or as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐχ before rough breathing to able to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the name with regard to you; your/yours(sg) to call upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I not to neglect I  
Jr:14:9 not you(sg)-will-be just as human (nom) sleeps (gen); while SLEEP-ing (nom) or as/like man, husband (nom) not while being-ABLE-ed (nom) to-be-SAVE-ing and you(sg) (nom) in/among/by (+dat) us (dat) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed us (gen)  
Jr:14:9 Jr_14:9_1 Jr_14:9_2 Jr_14:9_3 Jr_14:9_4 Jr_14:9_5 Jr_14:9_6 Jr_14:9_7 Jr_14:9_8 Jr_14:9_9 Jr_14:9_10 Jr_14:9_11 Jr_14:9_12 Jr_14:9_13 Jr_14:9_14 Jr_14:9_15 Jr_14:9_16 Jr_14:9_17 Jr_14:9_18 Jr_14:9_19 Jr_14:9_20 Jr_14:9_21 Jr_14:9_22 Jr_14:9_23 Jr_14:9_24 Jr_14:9_25 Jr_14:9_26 Jr_14:9_27 Jr_14:9_28
Jr:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:10 οὕτως λέγει κύριος τῷ λαῷ τούτῳ Ἠγάπησαν κινεῖν πόδας αὐτῶν καὶ οὐκ ἐφείσαντο, καὶ ὁ θεὸς οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς· νῦν μνησθήσεται τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν.
Jr:14:10 Thus saith the Lord to this people, They have loved to wander, and they have not spared, therefore God has not prospered them; now will he remember their iniquity. (Jeremiah 14:10 Brenton)
Jr:14:10 To mówi Pan do tego narodu: «Lubią tak biegać na wszystkie strony, nóg swoich nie oszczędzają. Ale Pan nie ma w nich upodobania. Teraz przypomina sobie ich nieprawości i karze ich grzechy». (Jr 14:10 BT_4)
Jr:14:10 οὕτως λέγει κύριος τῷ λαῷ τούτῳ Ἠγάπησαν κινεῖν πόδας αὐτῶν καὶ οὐκ ἐφείσαντο, καὶ θεὸς οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς· νῦν μνησθήσεται τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν.
Jr:14:10 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό νῦν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:14:10 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By kochać By umieszczać w ruchu Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} I też, nawet, mianowicie Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Teraz By pamiętać/stawaj się uważającym z Zły uczynki On/ona/to/to samo
Jr:14:10 ou(/tOs le/gei ku/rios tO=| laO=| tou/tO| *)Ega/pEsan kinei=n po/das au)tO=n kai\ ou)k e)fei/santo, kai\ o( Teo\s ou)k eu)do/kEsen e)n au)toi=s· nu=n mnEsTE/setai tO=n a)dikiO=n au)tO=n.
Jr:14:10 hutOs legei kyrios tO laO tutO EgapEsan kinein podas autOn kai uk efeisanto, kai ho Teos uk eudokEsen en autois· nyn mnEsTEsetai tOn adikiOn autOn.
Jr:14:10 D V1_PAI3S N2_NSM RA_DSM N2_DSM RD_DSM VAI_AAI3P V2_PAN N3D_APM RD_GPM C D VAI_AMI3P C RA_NSM N2_NSM D VA_AAI3S P RD_DPM D VS_FPI3S RA_GPF N1A_GPF RD_GPM
Jr:14:10 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to love to set in motion foot he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare and also, even, namely the god [see theology] οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same now to remember/become mindful of the wrongdoing he/she/it/same
Jr:14:10 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) people (dat) this (dat) they-LOVE-ed to-be-SET-ing-IN-MOTION feet (acc) them/same (gen) and not they-were-SPARE-ed and the (nom) god (nom) not he/she/it-THINK-ed-WELL in/among/by (+dat) them/same (dat) now he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) wrongdoings (gen) them/same (gen)
Jr:14:10 Jr_14:10_1 Jr_14:10_2 Jr_14:10_3 Jr_14:10_4 Jr_14:10_5 Jr_14:10_6 Jr_14:10_7 Jr_14:10_8 Jr_14:10_9 Jr_14:10_10 Jr_14:10_11 Jr_14:10_12 Jr_14:10_13 Jr_14:10_14 Jr_14:10_15 Jr_14:10_16 Jr_14:10_17 Jr_14:10_18 Jr_14:10_19 Jr_14:10_20 Jr_14:10_21 Jr_14:10_22 Jr_14:10_23 Jr_14:10_24 Jr_14:10_25
Jr:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:11 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς ἀγαθά·
Jr:14:11 And the Lord said to me, Pray not for this people for their good: (Jeremiah 14:11 Brenton)
Jr:14:11 I rzekł Pan do mnie: «Nie wstawiaj się za pomyślnością tego narodu. (Jr 14:11 BT_4)
Jr:14:11 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς ἀγαθά·
Jr:14:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Jr:14:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Jr:14:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *mE\ proseu/CHou peri\ tou= laou= tou/tou ei)s a)gaTa/·
Jr:14:11 kai eipen kyrios pros me mE proseuCHu peri tu lau tutu eis agaTa·
Jr:14:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS D V1_PMD2S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P A1_APN
Jr:14:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I not to pray about (+acc,+gen) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought.
Jr:14:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not be-you(sg)-being-PRAY-ed!, you(sg)-were-being-PRAY-ed about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) this (gen) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc)
Jr:14:11 Jr_14:11_1 Jr_14:11_2 Jr_14:11_3 Jr_14:11_4 Jr_14:11_5 Jr_14:11_6 Jr_14:11_7 Jr_14:11_8 Jr_14:11_9 Jr_14:11_10 Jr_14:11_11 Jr_14:11_12 Jr_14:11_13
Jr:14:11 x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:12 ὅτι ἐὰν νηστεύσωσιν, οὐκ εἰσακούσομαι τῆς δεήσεως αὐτῶν, καὶ ἐὰν προσενέγκωσιν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας, οὐκ εὐδοκήσω ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ ἐγὼ συντελέσω αὐτούς.
Jr:14:12 for though they fast, I will not hear their supplication; and though they offer whole-burnt-offerings and sacrifices, I will take no pleasure in them: for I will consume them with sword, and with famine, and with pestilence. (Jeremiah 14:12 Brenton)
Jr:14:12 Nawet jeśli będą prosić, nie będę słuchał ich wołania, a jeśli będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie przyjmę ich, ale raczej wyniszczę ich mieczem, głodem i zarazą». (Jr 14:12 BT_4)
Jr:14:12 ὅτι ἐὰν νηστεύσωσιν, οὐκ εἰσακούσομαι τῆς δεήσεως αὐτῶν, καὶ ἐὰν προσενέγκωσιν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας, οὐκ εὐδοκήσω ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ ἐγὼ συντελέσω αὐτούς.
Jr:14:12 ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐάν (εἰ ἄν) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἐν θάνατος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:14:12 Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do mocno {szybko} ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Obrona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przedstawiać Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć Ja By uzupełniać On/ona/to/to samo
Jr:14:12 o(/ti e)a\n nEsteu/sOsin, ou)k ei)sakou/somai tE=s deE/seOs au)tO=n, kai\ e)a\n prosene/gkOsin o(lokautO/mata kai\ Tusi/as, ou)k eu)dokE/sO e)n au)toi=s, o(/ti e)n maCHai/ra| kai\ e)n limO=| kai\ e)n Tana/tO| e)gO\ suntele/sO au)tou/s.
Jr:14:12 hoti ean nEsteusOsin, uk eisakusomai tEs deEseOs autOn, kai ean prosenenkOsin holokautOmata kai Tysias, uk eudokEsO en autois, hoti en maCHaira kai en limO kai en TanatO egO syntelesO autus.
Jr:14:12 C C VA_AAS3P D VF_FMI1S RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C C VA_AAS3P N3M_APN C N1A_APF D VF_FAI1S P RD_DPM C P N1A_DSF C P N2_DSM C P N2_DSM RP_NS VF_FAI1S RD_APM
Jr:14:12 because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fast οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) the plea he/she/it/same and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to present burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death I to complete he/she/it/same
Jr:14:12 because/that if-ever they-should-FAST not I-will-be-HEARD-ed the (gen) plea (gen) them/same (gen) and if-ever they-should-PRESENT burnt offerings (nom|acc|voc) and sacrifice (gen), sacrificial (acc) not I-will-THINK-WELL, you(sg)-were-THINK-ed-WELL, I-should-THINK-WELL in/among/by (+dat) them/same (dat) because/that in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) and in/among/by (+dat) death (dat) I (nom) I-will-COMPLETE, I-should-COMPLETE them/same (acc)
Jr:14:12 Jr_14:12_1 Jr_14:12_2 Jr_14:12_3 Jr_14:12_4 Jr_14:12_5 Jr_14:12_6 Jr_14:12_7 Jr_14:12_8 Jr_14:12_9 Jr_14:12_10 Jr_14:12_11 Jr_14:12_12 Jr_14:12_13 Jr_14:12_14 Jr_14:12_15 Jr_14:12_16 Jr_14:12_17 Jr_14:12_18 Jr_14:12_19 Jr_14:12_20 Jr_14:12_21 Jr_14:12_22 Jr_14:12_23 Jr_14:12_24 Jr_14:12_25 Jr_14:12_26 Jr_14:12_27 Jr_14:12_28 Jr_14:12_29 Jr_14:12_30
Jr:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:13 καὶ εἶπα Ὦ κύριε, ἰδοὺ οἱ προφῆται αὐτῶν προφητεύουσιν καὶ λέγουσιν Οὐκ ὄψεσθε μάχαιραν, οὐδὲ λιμὸς ἔσται ἐν ὑμῖν, ὅτι ἀλήθειαν καὶ εἰρήνην δώσω ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:14:13 And I said, O ever living Lord! behold, their prophets prophesy, and say, Ye shall not see a sword, nor shall famine be among you; for I will give truth and peace on the land, and in this place. (Jeremiah 14:13 Brenton)
Jr:14:13 I powiedziałem: «Ach, Panie Boże, oto prorocy mówią im: "Nie ujrzycie miecza, nie zaznacie głodu, albowiem prawdziwy pokój zapewnię wam na tym miejscu"». (Jr 14:13 BT_4)
Jr:14:13 καὶ εἶπα κύριε, ἰδοὺ οἱ προφῆται αὐτῶν προφητεύουσιν καὶ λέγουσιν Οὐκ ὄψεσθε μάχαιραν, οὐδὲ λιμὸς ἔσται ἐν ὑμῖν, ὅτι ἀλήθειαν καὶ εἰρήνην δώσω ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:14:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) οὐδέ (οὐ δέ) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί εἰρήνη, -ης, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:14:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Prorok On/ona/to/to samo By prorokować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Głodu głód By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Ponieważ/tamto PRAWDA I też, nawet, mianowicie Pokój By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:14:13 kai\ ei)=pa *)=O ku/rie, i)dou\ oi( profE=tai au)tO=n profEteu/ousin kai\ le/gousin *ou)k o)/PSesTe ma/CHairan, ou)de\ limo\s e)/stai e)n u(mi=n, o(/ti a)lE/Teian kai\ ei)rE/nEn dO/sO e)pi\ tE=s gE=s kai\ e)n tO=| to/pO| tou/tO|.
Jr:14:13 kai eipa O kyrie, idu hoi profEtai autOn profEteuusin kai legusin uk oPSesTe maCHairan, ude limos estai en hymin, hoti alETeian kai eirEnEn dOsO epi tEs gEs kai en tO topO tutO.
Jr:14:13 C VAI_AAI1S I N2_VSM I RA_NPM N1M_NPM RD_GPM V1_PAI3P C V1_PAI3P D VF_FMI2P N1A_ASF C N2_NSM VF_FMI3S P RP_DP C N1A_ASF C N1_ASF VF_FAI1S P RA_GSF N1_GSF C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Jr:14:13 and also, even, namely to say/tell O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the prophet he/she/it/same to prophesy and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) famine hunger to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you because/that truth and also, even, namely peace to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:14:13 and I-SAY/TELL-ed O!; omega; I-should-be lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) prophets (nom|voc) them/same (gen) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) not you(pl)-will-be-SEE-ed sacrificial knife (acc) neither/nor famine (nom) he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(pl) (dat) because/that truth (acc) and peace (acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat)
Jr:14:13 Jr_14:13_1 Jr_14:13_2 Jr_14:13_3 Jr_14:13_4 Jr_14:13_5 Jr_14:13_6 Jr_14:13_7 Jr_14:13_8 Jr_14:13_9 Jr_14:13_10 Jr_14:13_11 Jr_14:13_12 Jr_14:13_13 Jr_14:13_14 Jr_14:13_15 Jr_14:13_16 Jr_14:13_17 Jr_14:13_18 Jr_14:13_19 Jr_14:13_20 Jr_14:13_21 Jr_14:13_22 Jr_14:13_23 Jr_14:13_24 Jr_14:13_25 Jr_14:13_26 Jr_14:13_27 Jr_14:13_28 Jr_14:13_29 Jr_14:13_30 Jr_14:13_31 Jr_14:13_32
Jr:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:14 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ψευδῆ οἱ προφῆται προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς· ὅτι ὁράσεις ψευδεῖς καὶ μαντείας καὶ οἰωνίσματα καὶ προαιρέσεις καρδίας αὐτῶν αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν.
Jr:14:14 Then the Lord said to me, The prophets prophesy lies in my name: I sent them not, and I commanded them not, and I spoke not to them: for they prophesy to you false visions, and divinations, and auguries, and devices of their own heart. (Jeremiah 14:14 Brenton)
Jr:14:14 I rzekł Pan do mnie: «Prorocy ci głoszą kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich, nie dawałem poleceń ani nie przemówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, zmyślone przepowiednie, urojenia swych serc - oto co wam przepowiadają. (Jr 14:14 BT_4)
Jr:14:14 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ψευδῆ οἱ προφῆται προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς· ὅτι ὁράσεις ψευδεῖς καὶ μαντείας καὶ οἰωνίσματα καὶ προαιρέσεις καρδίας αὐτῶν αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν.
Jr:14:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὅρασις, -εως, ἡ ψευδής -ές καί   καί   καί   καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:14:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Prorok By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Wizja {Wyobrażenie} Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By prorokować Ty
Jr:14:14 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *PSeudE= oi( profE=tai profEteu/ousin e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou, ou)k a)pe/steila au)tou\s kai\ ou)k e)neteila/mEn au)toi=s kai\ ou)k e)la/lEsa pro\s au)tou/s· o(/ti o(ra/seis PSeudei=s kai\ mantei/as kai\ oi)Oni/smata kai\ proaire/seis kardi/as au)tO=n au)toi\ profEteu/ousin u(mi=n.
Jr:14:14 kai eipen kyrios pros me PSeudE hoi profEtai profEteuusin epi tO onomati mu, uk apesteila autus kai uk eneteilamEn autois kai uk elalEsa pros autus· hoti horaseis PSeudeis kai manteias kai oiOnismata kai proaireseis kardias autOn autoi profEteuusin hymin.
Jr:14:14 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS A3H_APN RA_NPM N1M_NPM V1_PAI3P P RA_DSN N3M_DSN RP_GS D VAI_AAI1S RD_APM C D VAI_AMI1S RD_DPM C D VAI_AAI1S P RD_APM C N3I_APF A3H_APF C N1A_APF C N3M_APN C N3I_APF N1A_GSF RD_GPM RD_NPM V1_PAI3P RP_DP
Jr:14:14 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying the prophet to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to I οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enjoin command he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same because/that vision false false, lying and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same he/she/it/same to prophesy you
Jr:14:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) prophets (nom|voc) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) me (gen) not I-ORDER FORTH-ed them/same (acc) and not I-was-ENJOIN-ed them/same (dat) and not I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) because/that visions (acc, nom|voc) liar ([Adj] acc, nom|voc) and   and   and   heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) they/same (nom) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) you(pl) (dat)
Jr:14:14 Jr_14:14_1 Jr_14:14_2 Jr_14:14_3 Jr_14:14_4 Jr_14:14_5 Jr_14:14_6 Jr_14:14_7 Jr_14:14_8 Jr_14:14_9 Jr_14:14_10 Jr_14:14_11 Jr_14:14_12 Jr_14:14_13 Jr_14:14_14 Jr_14:14_15 Jr_14:14_16 Jr_14:14_17 Jr_14:14_18 Jr_14:14_19 Jr_14:14_20 Jr_14:14_21 Jr_14:14_22 Jr_14:14_23 Jr_14:14_24 Jr_14:14_25 Jr_14:14_26 Jr_14:14_27 Jr_14:14_28 Jr_14:14_29 Jr_14:14_30 Jr_14:14_31 Jr_14:14_32 Jr_14:14_33 Jr_14:14_34 Jr_14:14_35 Jr_14:14_36 Jr_14:14_37 Jr_14:14_38 Jr_14:14_39
Jr:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς, οἳ λέγουσιν Μάχαιρα καὶ λιμὸς οὐκ ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης Ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται, καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται οἱ προφῆται·
Jr:14:15 Therefore thus saith the Lord concerning the prophets that prophesy lies in my name, and I sent them not, who say, Sword and famine shall not be upon this land; they shall die by a grievous death, and the prophets shall be consumed by famine. (Jeremiah 14:15 Brenton)
Jr:14:15 Dlatego to mówi Pan o prorokach, którzy - mimo że ich nie posłałem - przepowiadają w imię moje tymi słowami: "Miecza i głodu nie będzie w tym kraju". Od miecza i od głodu poginą ci prorocy. (Jr 14:15 BT_4)
Jr:14:15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς, οἳ λέγουσιν Μάχαιρα καὶ λιμὸς οὐκ ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης Ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται, καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται οἱ προφῆται·
Jr:14:15 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν θάνατος, -ου, ὁ   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
Jr:14:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Prorok By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ja Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Głodu głód ??? Przed przydechem mocnym By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć By umierać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By uzupełniać Prorok
Jr:14:15 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios peri\ tO=n profEtO=n tO=n profEteuo/ntOn e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou PSeudE=, kai\ e)gO\ ou)k a)pe/steila au)tou/s, oi(\ le/gousin *ma/CHaira kai\ limo\s ou)k e)/stai e)pi\ tE=s gE=s tau/tEs *)en Tana/tO| noserO=| a)poTanou=ntai, kai\ e)n limO=| suntelesTE/sontai oi( profE=tai·
Jr:14:15 dia tuto tade legei kyrios peri tOn profEtOn tOn profEteuontOn epi tO onomati mu PSeudE, kai egO uk apesteila autus, hoi legusin maCHaira kai limos uk estai epi tEs gEs tautEs en TanatO noserO apoTanuntai, kai en limO syntelesTEsontai hoi profEtai·
Jr:14:15 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_GPM N1M_GPM RA_GPM V1_PAPGPM P RA_DSN N3M_DSN RP_GS A3H_APN C RP_NS D VAI_AAI1S RD_APM RR_NPM V1_PAI3P N1A_NSM C N2_NSM D VF_FMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF P N2_DSM A1A_DSM VF2_FMI3P C P N2_DSM VS_FPI3P RA_NPM N1M_NPM
Jr:14:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the prophet the to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to I lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same who/whom/which to say/tell sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely famine hunger οὐχ before rough breathing to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death ć to die and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to complete the prophet
Jr:14:15 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) about (+acc,+gen) the (gen) prophets (gen) the (gen) let-them-be-PROPHESY-ing! (classical), while PROPHESY-ing (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) me (gen) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I (nom) not I-ORDER FORTH-ed them/same (acc) who/whom/which (nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) sacrificial knife (nom|voc) and famine (nom) not he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) this (gen) in/among/by (+dat) death (dat)   they-will-be-DIE-ed and in/among/by (+dat) famine (dat) they-will-be-COMPLETE-ed the (nom) prophets (nom|voc)
Jr:14:15 Jr_14:15_1 Jr_14:15_2 Jr_14:15_3 Jr_14:15_4 Jr_14:15_5 Jr_14:15_6 Jr_14:15_7 Jr_14:15_8 Jr_14:15_9 Jr_14:15_10 Jr_14:15_11 Jr_14:15_12 Jr_14:15_13 Jr_14:15_14 Jr_14:15_15 Jr_14:15_16 Jr_14:15_17 Jr_14:15_18 Jr_14:15_19 Jr_14:15_20 Jr_14:15_21 Jr_14:15_22 Jr_14:15_23 Jr_14:15_24 Jr_14:15_25 Jr_14:15_26 Jr_14:15_27 Jr_14:15_28 Jr_14:15_29 Jr_14:15_30 Jr_14:15_31 Jr_14:15_32 Jr_14:15_33 Jr_14:15_34 Jr_14:15_35 Jr_14:15_36 Jr_14:15_37 Jr_14:15_38 Jr_14:15_39 Jr_14:15_40 Jr_14:15_41
Jr:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:16 καὶ ὁ λαός, οἷς αὐτοὶ προφητεύουσιν αὐτοῖς, καὶ ἔσονται ἐρριμμένοι ἐν ταῖς διόδοις Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ὁ θάπτων αὐτούς, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν· καὶ ἐκχεῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακὰ αὐτῶν.
Jr:14:16 And the people to whom they prophesy, they also shall be cast out in the streets of Jerusalem, because of the sword and famine; and there shall be none to bury them: their wives also, and their sons, and their daughters shall die thus; and I will pour out their wickedness upon them. (Jeremiah 14:16 Brenton)
Jr:14:16 Ludzie zaś, którym oni przepowiadają, będą wyrzuceni na ulice Jerozolimy jako ofiary głodu i miecza. Nikt ich nie pochowa, ani ich żon, ani ich synów, ani ich córek, i wyleję na nich ich własną nieprawość». (Jr 14:16 BT_4)
Jr:14:16 καὶ λαός, οἷς αὐτοὶ προφητεύουσιν αὐτοῖς, καὶ ἔσονται ἐρριμμένοι ἐν ταῖς διόδοις Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ, καὶ οὐκ ἔσται θάπτων αὐτούς, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν· καὶ ἐκχεῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακὰ αὐτῶν.
Jr:14:16 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό   Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:14:16 I też, nawet, mianowicie Ludzie Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By prorokować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być By podrzucać/rzut/spadają z łomotem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Głodu głód I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By grzebać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle On/ona/to/to samo
Jr:14:16 kai\ o( lao/s, oi(=s au)toi\ profEteu/ousin au)toi=s, kai\ e)/sontai e)rrimme/noi e)n tai=s dio/dois *ierousalEm a)po\ prosO/pou maCHai/ras kai\ tou= limou=, kai\ ou)k e)/stai o( Ta/ptOn au)tou/s, kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n kai\ ai( Tugate/res au)tO=n· kai\ e)kCHeO= e)p’ au)tou\s ta\ kaka\ au)tO=n.
Jr:14:16 kai ho laos, hois autoi profEteuusin autois, kai esontai errimmenoi en tais diodois ierusalEm apo prosOpu maCHairas kai tu limu, kai uk estai ho TaptOn autus, kai hai gynaikes autOn kai hoi hyioi autOn kai hai Tygateres autOn· kai ekCHeO ep’ autus ta kaka autOn.
Jr:14:16 C RA_NSM N2_NSM RR_DPM RD_NPM V1_PAI3P RD_DPM C VF_FMI3P VPI_XPPNPM P RA_DPF N2_DPF N_GSF P N2N_GSN N1A_APF C RA_GSM N2_GSM C D VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM C RA_NPF N3_NPF RD_GPM C VF2_FAI1S P RD_APM RA_APN A1_APN RD_GPM
Jr:14:16 and also, even, namely the people who/whom/which he/she/it/same to prophesy he/she/it/same and also, even, namely to be to toss/fling/dump in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely the famine hunger and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to bury he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same and also, even, namely to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the wickedly to do evil he/she/it/same
Jr:14:16 and the (nom) people (nom) who/whom/which (dat) they/same (nom) they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing (dat) them/same (dat) and they-will-be having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   Jerusalem (indecl) away from (+gen) face (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and the (gen) famine (gen) and not he/she/it-will-be the (nom) while BURY-ing (nom) them/same (acc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) daughters (nom|voc) them/same (gen) and I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen)
Jr:14:16 Jr_14:16_1 Jr_14:16_2 Jr_14:16_3 Jr_14:16_4 Jr_14:16_5 Jr_14:16_6 Jr_14:16_7 Jr_14:16_8 Jr_14:16_9 Jr_14:16_10 Jr_14:16_11 Jr_14:16_12 Jr_14:16_13 Jr_14:16_14 Jr_14:16_15 Jr_14:16_16 Jr_14:16_17 Jr_14:16_18 Jr_14:16_19 Jr_14:16_20 Jr_14:16_21 Jr_14:16_22 Jr_14:16_23 Jr_14:16_24 Jr_14:16_25 Jr_14:16_26 Jr_14:16_27 Jr_14:16_28 Jr_14:16_29 Jr_14:16_30 Jr_14:16_31 Jr_14:16_32 Jr_14:16_33 Jr_14:16_34 Jr_14:16_35 Jr_14:16_36 Jr_14:16_37 Jr_14:16_38 Jr_14:16_39 Jr_14:16_40 Jr_14:16_41 Jr_14:16_42 Jr_14:16_43 Jr_14:16_44 Jr_14:16_45
Jr:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:17 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦτον Καταγάγετε ἐπ’ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μὴ διαλιπέτωσαν, ὅτι συντρίμματι συνετρίβη θυγάτηρ λαοῦ μου καὶ πληγῇ ὀδυνηρᾷ σφόδρα.
Jr:14:17 And thou shalt speak this word to them; Let your eyes shed tears day and night, and let them not cease: for the daughter of my people has been sorely bruised, and her plague is very grievous. (Jeremiah 14:17 Brenton)
Jr:14:17 «Oznajmisz im to słowo: Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie Dziewicę, Córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. (Jr 14:17 BT_4)
Jr:14:17 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦτον Καταγάγετε ἐπ’ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μὴ διαλιπέτωσαν, ὅτι συντρίμματι συνετρίβη θυγάτηρ λαοῦ μου καὶ πληγῇ ὀδυνηρᾷ σφόδρα.
Jr:14:17 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ἐπί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ καί μή δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) ὅτι σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-)   σφόδρα
Jr:14:17 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zniżać przywracał Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Ty Łza Dzień I też, nawet, mianowicie Noc I też, nawet, mianowicie Nie Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka Ponieważ/tamto Zniszczenie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Córka Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Uderzaj/plagę; by uderzać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Jr:14:17 kai\ e)rei=s pro\s au)tou\s to\n lo/gon tou=ton *kataga/gete e)p’ o)fTalmou\s u(mO=n da/krua E(me/ras kai\ nukto/s, kai\ mE\ dialipe/tOsan, o(/ti suntri/mmati sunetri/bE Tuga/tEr laou= mou kai\ plEgE=| o)dunEra=| sfo/dra.
Jr:14:17 kai ereis pros autus ton logon tuton katagagete ep’ ofTalmus hymOn dakrya hEmeras kai nyktos, kai mE dialipetOsan, hoti syntrimmati synetribE TygatEr lau mu kai plEgE odynEra sfodra.
Jr:14:17 C VF2_FAI2S P RD_APM RA_ASM N2_ASM RD_ASM VB_AAD2P P N2_APM RP_GP N2N_APN N1A_GSF C N3_GSF C D VB_AAD3P C N3M_DSN VDI_API3S N3_NSF N2_GSM RP_GS C N1_DSF A1A_DSF D
Jr:14:17 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bring down brought back upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing eye you tear day and also, even, namely night and also, even, namely not to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap because/that destruction to break to crush completely, break (in pieces) daughter people I and also, even, namely strike/plague; to strike ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Jr:14:17 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) word (acc) this (acc) do-BRING DOWN-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) eyes (acc) you(pl) (gen) tears (nom|acc|voc) day (gen), days (acc) and night (gen) and not let-them-CEASED! because/that destruction (dat) he/she/it-was-BREAK-ed daughter (nom) people (gen) me (gen) and strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed   vehement,
Jr:14:17 Jr_14:17_1 Jr_14:17_2 Jr_14:17_3 Jr_14:17_4 Jr_14:17_5 Jr_14:17_6 Jr_14:17_7 Jr_14:17_8 Jr_14:17_9 Jr_14:17_10 Jr_14:17_11 Jr_14:17_12 Jr_14:17_13 Jr_14:17_14 Jr_14:17_15 Jr_14:17_16 Jr_14:17_17 Jr_14:17_18 Jr_14:17_19 Jr_14:17_20 Jr_14:17_21 Jr_14:17_22 Jr_14:17_23 Jr_14:17_24 Jr_14:17_25 Jr_14:17_26 Jr_14:17_27 Jr_14:17_28
Jr:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:18 ἐὰν ἐξέλθω εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ τραυματίαι μαχαίρας, καὶ ἐὰν εἰσέλθω εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ πόνος λιμοῦ· ὅτι ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐπορεύθησαν εἰς γῆν, ἣν οὐκ ᾔδεισαν. –
Jr:14:18 If I go forth into the plain, then behold the slain by the sword! and if I enter into the city, then behold the distress of famine! for priest and prophet have gone to a land which they knew not. (Jeremiah 14:18 Brenton)
Jr:14:18 Gdy wyjdę na pole - oto pobici mieczem! Jeśli pójdę do miasta - oto męki głodu! Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc». (Jr 14:18 BT_4)
Jr:14:18 ἐὰν ἐξέλθω εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ τραυματίαι μαχαίρας, καὶ ἐὰν εἰσέλθω εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ πόνος λιμοῦ· ὅτι ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐπορεύθησαν εἰς γῆν, ἣν οὐκ ᾔδεισαν.
Jr:14:18 ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πόνος, -ου, ὁ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὅτι ἱερεύς, -έως, ὁ καί προφήτης, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)  
Jr:14:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Praca Głodu głód Ponieważ/tamto Duchowny I też, nawet, mianowicie Prorok By iść Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z  
Jr:14:18 e)a\n e)Xe/lTO ei)s to\ pedi/on, kai\ i)dou\ traumati/ai maCHai/ras, kai\ e)a\n ei)se/lTO ei)s tE\n po/lin, kai\ i)dou\ po/nos limou=· o(/ti i(ereu\s kai\ profE/tEs e)poreu/TEsan ei)s gE=n, E(\n ou)k E)/|deisan.
Jr:14:18 ean eXelTO eis to pedion, kai idu traumatiai maCHairas, kai ean eiselTO eis tEn polin, kai idu ponos limu· hoti hiereus kai profEtEs eporeuTEsan eis gEn, hEn uk Edeisan.
Jr:14:18 C VB_AAS1S P RA_ASN N2N_ASN C I N1T_NPM N1A_GSF C C VB_AAS1S P RA_ASF N3I_ASF C I N2_NSM N2_GSM C N3V_NSM C N1M_NSM VCI_API3P P N1_ASF RR_ASF D VXI_YAI3P
Jr:14:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come out into (+acc) the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enter into (+acc) the city and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), labor famine hunger because/that priest and also, even, namely prophet to go into (+acc) earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with  
Jr:14:18 if-ever I-should-COME-OUT into (+acc) the (nom|acc)   and be-you(sg)-SEE-ed!   sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and if-ever I-should-ENTER into (+acc) the (acc) city (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! labor (nom) famine (gen) because/that priest (nom) and prophet (nom) they-were-GO-ed into (+acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) not they-had-PERCEIVE-ed  
Jr:14:18 Jr_14:18_1 Jr_14:18_2 Jr_14:18_3 Jr_14:18_4 Jr_14:18_5 Jr_14:18_6 Jr_14:18_7 Jr_14:18_8 Jr_14:18_9 Jr_14:18_10 Jr_14:18_11 Jr_14:18_12 Jr_14:18_13 Jr_14:18_14 Jr_14:18_15 Jr_14:18_16 Jr_14:18_17 Jr_14:18_18 Jr_14:18_19 Jr_14:18_20 Jr_14:18_21 Jr_14:18_22 Jr_14:18_23 Jr_14:18_24 Jr_14:18_25 Jr_14:18_26 Jr_14:18_27 Jr_14:18_28 Jr_14:18_29 Jr_14:18_30
Jr:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:19 μὴ ἀποδοκιμάζων ἀπεδοκίμασας τὸν Ιουδαν, καὶ ἀπὸ Σιων ἀπέστη ἡ ψυχή σου; ἵνα τί ἔπαισας ἡμᾶς, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἴασις; ὑπεμείναμεν εἰς εἰρήνην, καὶ οὐκ ἦν ἀγαθά· εἰς καιρὸν ἰάσεως, καὶ ἰδοὺ ταραχή.
Jr:14:19 Hast thou utterly rejected Juda? and has thy soul departed from Sion? wherefore has thou smitten us, and there is no healing for us? we waited for peace, but there was no prosperity; for a time of healing, and behold trouble! (Jeremiah 14:19 Brenton)
Jr:14:19 Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską bez możliwości uleczenia nas? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia - a tu przerażenie! (Jr 14:19 BT_4)
Jr:14:19 μὴ ἀποδοκιμάζων ἀπεδοκίμασας τὸν Ιουδαν, καὶ ἀπὸ Σιων ἀπέστη ψυχή σου; ἵνα τί ἔπαισας ἡμᾶς, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἴασις; ὑπεμείναμεν εἰς εἰρήνην, καὶ οὐκ ἦν ἀγαθά· εἰς καιρὸν ἰάσεως, καὶ ἰδοὺ ταραχή.
Jr:14:19 μή ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπό Σιών, ἡ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἴασις, -εως, ἡ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἴασις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ταραχή, -ῆς, ἡ
Jr:14:19 Nie By nie pochwalać potępiaj By nie pochwalać potępiaj Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syjon By uwalniać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Gojenie się By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do (+przyspieszenie) Okres czasu Gojenie się I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt
Jr:14:19 mE\ a)podokima/DZOn a)pedoki/masas to\n *ioudan, kai\ a)po\ *siOn a)pe/stE E( PSuCHE/ sou; i(/na ti/ e)/paisas E(ma=s, kai\ ou)k e)/stin E(mi=n i)/asis; u(pemei/namen ei)s ei)rE/nEn, kai\ ou)k E)=n a)gaTa/· ei)s kairo\n i)a/seOs, kai\ i)dou\ taraCHE/.
Jr:14:19 mE apodokimaDZOn apedokimasas ton iudan, kai apo siOn apestE hE PSyCHE su; hina ti epaisas hEmas, kai uk estin hEmin iasis; hypemeinamen eis eirEnEn, kai uk En agaTa· eis kairon iaseOs, kai idu taraCHE.
Jr:14:19 D V1_PAPNSM VAI_AAI2S RA_ASM N1T_ASM C P N_GSF VHI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C RI_ASN VAI_AAI2S RP_AP C D V9_PAI3S RP_DP N3I_NSF VAI_AAI1P P N1_ASF C D V9_IAI3S A1_NPN P N2_ASM N3I_GSF C I N1_NSF
Jr:14:19 not to disapprove condemn to disapprove condemn the Judas/Judah and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Zion to disengage the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be I healing to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain into (+acc) peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be good inherently good, i.e. God-wrought. into (+acc) period of time healing and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition
Jr:14:19 not while DISAPPROVE-ing (nom) you(sg)-DISAPPROVE-ed the (acc) Judas/Judah (acc) and away from (+gen) Zion (indecl) he/she/it-DISENGAGE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-???-ed us (acc) and not he/she/it-is us (dat) healing (nom) we-ENDURE-ed into (+acc) peace (acc) and not he/she/it-was good ([Adj] nom|acc|voc) into (+acc) period of time (acc) healing (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! disturbance (nom|voc)
Jr:14:19 Jr_14:19_1 Jr_14:19_2 Jr_14:19_3 Jr_14:19_4 Jr_14:19_5 Jr_14:19_6 Jr_14:19_7 Jr_14:19_8 Jr_14:19_9 Jr_14:19_10 Jr_14:19_11 Jr_14:19_12 Jr_14:19_13 Jr_14:19_14 Jr_14:19_15 Jr_14:19_16 Jr_14:19_17 Jr_14:19_18 Jr_14:19_19 Jr_14:19_20 Jr_14:19_21 Jr_14:19_22 Jr_14:19_23 Jr_14:19_24 Jr_14:19_25 Jr_14:19_26 Jr_14:19_27 Jr_14:19_28 Jr_14:19_29 Jr_14:19_30 Jr_14:19_31 Jr_14:19_32 Jr_14:19_33 Jr_14:19_34
Jr:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:20 ἔγνωμεν, κύριε, ἁμαρτήματα ἡμῶν, ἀδικίας πατέρων ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου.
Jr:14:20 We know, O Lord, our sins, and the iniquities of our fathers: for we have sinned before thee. (Jeremiah 14:20 Brenton)
Jr:14:20 Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. (Jr 14:20 BT_4)
Jr:14:20 ἔγνωμεν, κύριε, ἁμαρτήματα ἡμῶν, ἀδικίας πατέρων ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου.
Jr:14:20 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·δικία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:14:20 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Grzech Ja Zły uczynki Ojciec Ja Ponieważ/tamto By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
Jr:14:20 e)/gnOmen, ku/rie, a(martE/mata E(mO=n, a)diki/as pate/rOn E(mO=n, o(/ti E(ma/rtomen e)nanti/on sou.
Jr:14:20 egnOmen, kyrie, hamartEmata hEmOn, adikias paterOn hEmOn, hoti hEmartomen enantion su.
Jr:14:20 VZI_AAI1P N2_VSM N3M_APN RP_GP N1A_APF N3_GPM RP_GP C VBI_AAI1P P RP_GS
Jr:14:20 to know i.e. recognize. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sin I wrongdoing father I because/that to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Jr:14:20 we-KNOW-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) sins (nom|acc|voc) us (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) fathers (gen) us (gen) because/that we-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:14:20 Jr_14:20_1 Jr_14:20_2 Jr_14:20_3 Jr_14:20_4 Jr_14:20_5 Jr_14:20_6 Jr_14:20_7 Jr_14:20_8 Jr_14:20_9 Jr_14:20_10 Jr_14:20_11
Jr:14:20 x x x x x x x x x x x
Jr:14:21 κόπασον διὰ τὸ ὄνομά σου, μὴ ἀπολέσῃς θρόνον δόξης σου· μνήσθητι, μὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου τὴν μεθ’ ἡμῶν.
Jr:14:21 Refrain for thy name's sake, destroy not the throne of thy glory: remember, break not thy covenant with us. (Jeremiah 14:21 Brenton)
Jr:14:21 Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały! Pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami! (Jr 14:21 BT_4)
Jr:14:21 κόπασον διὰ τὸ ὄνομά σου, μὴ ἀπολέσῃς θρόνον δόξης σου· μνήσθητι, μὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου τὴν μεθ’ ἡμῶν.
Jr:14:21 κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) θρόνος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) μή   ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:14:21 Do zmniejszanego trudu, opadany Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Tron Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) By pamiętać/stawaj się uważającym z Nie Konwencja Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja
Jr:14:21 ko/pason dia\ to\ o)/noma/ sou, mE\ a)pole/sE|s Tro/non do/XEs sou· mnE/sTEti, mE\ diaskeda/sE|s tE\n diaTE/kEn sou tE\n meT’ E(mO=n.
Jr:14:21 kopason dia to onoma su, mE apolesEs Tronon doXEs su· mnEsTEti, mE diaskedasEs tEn diaTEkEn su tEn meT’ hEmOn.
Jr:14:21 VA_AAD2S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS D VA_AAS2S N2_ASM N1S_GSF RP_GS VS_APD2S D VA_AAS2S RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_ASF P RP_GP
Jr:14:21 to abated toil, subsided because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the name with regard to you; your/yours(sg) not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing throne glory/awesomeness you; your/yours(sg) to remember/become mindful of not ć the covenant you; your/yours(sg) the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
Jr:14:21 do-ABATED-you(sg)!, going-to-ABATED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-LOSE/DESTROY throne (acc) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! not   the (acc) covenant (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) after (+acc), with (+gen) us (gen)
Jr:14:21 Jr_14:21_1 Jr_14:21_2 Jr_14:21_3 Jr_14:21_4 Jr_14:21_5 Jr_14:21_6 Jr_14:21_7 Jr_14:21_8 Jr_14:21_9 Jr_14:21_10 Jr_14:21_11 Jr_14:21_12 Jr_14:21_13 Jr_14:21_14 Jr_14:21_15 Jr_14:21_16 Jr_14:21_17 Jr_14:21_18 Jr_14:21_19
Jr:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:14:22 μὴ ἔστιν ἐν εἰδώλοις τῶν ἐθνῶν ὑετίζων; καὶ εἰ ὁ οὐρανὸς δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ; οὐχὶ σὺ εἶ αὐτός; καὶ ὑπομενοῦμέν σε, ὅτι σὺ ἐποίησας πάντα ταῦτα.
Jr:14:22 Is there any one among the idols of the Gentiles that can give rain? and will the sky yield his fulness at their bidding? Art not thou he? we will even wait on thee, O Lord: for thou hast made all these things. (Jeremiah 14:22 Brenton)
Jr:14:22 Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. (Jr 14:22 BT_4)
Jr:14:22 μὴ ἔστιν ἐν εἰδώλοις τῶν ἐθνῶν ὑετίζων; καὶ εἰ οὐρανὸς δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ; οὐχὶ σὺ εἶ αὐτός; καὶ ὑπομενοῦμέν σε, ὅτι σὺ ἐποίησας πάντα ταῦτα.
Jr:14:22 μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν εἴδωλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   καί εἰ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πλησμονή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:14:22 Nie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idol Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nieba/niebo By dawać Sytość On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ty By iść; by być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ty By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:14:22 mE\ e)/stin e)n ei)dO/lois tO=n e)TnO=n u(eti/DZOn; kai\ ei) o( ou)rano\s dO/sei plEsmonE\n au)tou=; ou)CHi\ su\ ei)= au)to/s; kai\ u(pomenou=me/n se, o(/ti su\ e)poi/Esas pa/nta tau=ta.
Jr:14:22 mE estin en eidOlois tOn eTnOn hyetiDZOn; kai ei ho uranos dOsei plEsmonEn autu; uCHi sy ei autos; kai hypomenumen se, hoti sy epoiEsas panta tauta.
Jr:14:22 D V9_PAI3S P N2N_DPN RA_GPN N3E_GPN V1_PAPNSM C C RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S N1_ASF RD_GSM D RP_NS V9_PAI2S RD_NSM C VF2_FAI1P RP_AS C RP_NS VAI_AAI2S A3_APN RD_APN
Jr:14:22 not to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among idol the nation [see ethnic] ć and also, even, namely if the sky/heaven to give satiety he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] you to go; to be he/she/it/same and also, even, namely to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain you; your/yours(sg) because/that you to do/make every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:14:22 not he/she/it-is in/among/by (+dat) idols (dat) the (gen) nations (gen)   and if the (nom) sky/heaven (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) satiety (acc) him/it/same (gen) not you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are he/it/same (nom) and we-will-ENDURE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc)
Jr:14:22 Jr_14:22_1 Jr_14:22_2 Jr_14:22_3 Jr_14:22_4 Jr_14:22_5 Jr_14:22_6 Jr_14:22_7 Jr_14:22_8 Jr_14:22_9 Jr_14:22_10 Jr_14:22_11 Jr_14:22_12 Jr_14:22_13 Jr_14:22_14 Jr_14:22_15 Jr_14:22_16 Jr_14:22_17 Jr_14:22_18 Jr_14:22_19 Jr_14:22_20 Jr_14:22_21 Jr_14:22_22 Jr_14:22_23 Jr_14:22_24 Jr_14:22_25 Jr_14:22_26
Jr:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x