Jr:26:2 Τῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ δύναμιν Φαραω Νεχαω βασιλέως Αἰγύπτου, ὃς ἦν ἐπὶ τῷ ποταμῷ Εὐφράτῃ ἐν Χαρχαμις, ὃν ἐπάταξε Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα.
Jr:26:2 (jeremiah 26:02 FOR EGYPT, AGAINST THE POWER OF PHARAO NECHAO KING OF EGYPT, who was by the river Euphrates in Charmis, whom Nabuchodonosor king of Babylon smote in the fourth year of Joakim king of Juda.
Jr:26:2 O Egipcie. O wojsku faraona Neko, króla egipskiego, które się znajdowało nad rzeką Eufratem, w Karkemisz, a które pobił Nabuchodonozor, król babiloński w czwartym roku panowania króla judzkiego, Jojakima, syna Jozjasza. (Jr 46:2 BT_4)
Jr:26:2 Τῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ δύναμιν Φαραω Νεχαω βασιλέως Αἰγύπτου, ὃς ἦν ἐπὶ τῷ ποταμῷ Εὐφράτῃ ἐν Χαρχαμις, ὃν ἐπάταξε Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα.
Jr:26:2 ὁ ἡ τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐπί δύναμις, -εως, ἡ Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:26:2 Egipt [kraj z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolność Faraon Król Egipt [kraj z] Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Eufrat W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który; by być By uderzać Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Czwarty Król Judasz/Juda
Jr:26:2 *tE=| *ai)gu/ptO| e)pi\ du/namin *faraO *neCHaO basile/Os *ai)gu/ptou, o(\s E)=n e)pi\ tO=| potamO=| *eu)fra/tE| e)n *CHarCHamis, o(\n e)pa/taXe *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos e)n tO=| e)/tei tO=| teta/rtO| *iOakim basile/Os *iouda.
Jr:26:2 tE aigyptO epi dynamin faraO neCHaO basileOs aigyptu, hos En epi tO potamO eufratE en CHarCHamis, hon epataXe nabuCHodonosor basileus babylOnos en tO etei tO tetartO iOakim basileOs iuda.
Jr:26:2 RA_DSF N2_DSF P N3I_ASF N_GSM N_GSM N3V_GSM N2_GSF RR_NSM V9_IAI3S P RA_DSM N2_DSM N1M_DSM P N_DS RR_ASM VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM A1_DSM N_GSM N3V_GSM N_GSM
Jr:26:2 the Egypt [country of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ability Pharaoh ć king Egypt [country of] who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river Euphrates in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which; to be to smite ć king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the fourth ć king Judas/Judah
Jr:26:2 the (dat) Egypt (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) ability (acc) Pharaoh (indecl) king (gen) Egypt (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) river (dat) Euphrates (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SMITE-ed king (nom) Babylon (gen) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) fourth (dat) king (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:26:2 Jr_26:2_1 Jr_26:2_2 Jr_26:2_3 Jr_26:2_4 Jr_26:2_5 Jr_26:2_6 Jr_26:2_7 Jr_26:2_8 Jr_26:2_9 Jr_26:2_10 Jr_26:2_11 Jr_26:2_12 Jr_26:2_13 Jr_26:2_14 Jr_26:2_15 Jr_26:2_16 Jr_26:2_17 Jr_26:2_18 Jr_26:2_19 Jr_26:2_20 Jr_26:2_21 Jr_26:2_22 Jr_26:2_23 Jr_26:2_24 Jr_26:2_25 Jr_26:2_26 Jr_26:2_27 Jr_26:2_28 Jr_26:2_29
Jr:26:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:3 Ἀναλάβετε ὅπλα καὶ ἀσπίδας καὶ προσαγάγετε εἰς πόλεμον·
Jr:26:3 (jeremiah 26:03 Take up arms and spears, and draw nigh to battle;
Jr:26:3 Przygotujcie puklerz i tarczę, ruszajcie do boju! (Jr 46:3 BT_4)
Jr:26:3 Ἀναλάβετε ὅπλα καὶ ἀσπίδας καὶ προσαγάγετε εἰς πόλεμον·
Jr:26:3 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὅπλον, -ου, τό καί ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
Jr:26:3 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Narzędzie I też, nawet, mianowicie Osika I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
Jr:26:3 *)anala/bete o(/pla kai\ a)spi/das kai\ prosaga/gete ei)s po/lemon·
Jr:26:3 analabete hopla kai aspidas kai prosagagete eis polemon·
Jr:26:3 VB_AAD2P N2N_APN C N3D_APF C VB_AAD2P P N2_ASM
Jr:26:3 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand implement and also, even, namely asp and also, even, namely to lead toward into (+acc) war [see polemic]
Jr:26:3 do-TAKE UP-you(pl)! implements (nom|acc|voc) and asps (acc) and do-LEAD-you(pl)-TOWARD! into (+acc) war (acc)
Jr:26:3 Jr_26:3_1 Jr_26:3_2 Jr_26:3_3 Jr_26:3_4 Jr_26:3_5 Jr_26:3_6 Jr_26:3_7 Jr_26:3_8
Jr:26:3 x x x x x x x x
Jr:26:4 ἐπισάξατε τοὺς ἵππους ἐπίβητε, οἱ ἱππεῖς, καὶ κατάστητε ἐν ταῖς περικεφαλαίαις ὑμῶν· προβάλετε τὰ δόρατα καὶ ἐνδύσασθε τοὺς θώρακας ὑμῶν.
Jr:26:4 (jeremiah 26:04 and harness the horses: mount, ye horsemen, and stand ready in your helmets; advance the spears, and put on your breast-plates.
Jr:26:4 Zakładajcie koniom uprząż i dosiadajcie rumaków! Stańcie w szeregu w hełmach, ostrzcie włócznie, przywdziewajcie pancerze! (Jr 46:4 BT_4)
Jr:26:4 ἐπισάξατε τοὺς ἵππους ἐπίβητε, οἱ ἱππεῖς, καὶ κατάστητε ἐν ταῖς περικεφαλαίαις ὑμῶν· προβάλετε τὰ δόρατα καὶ ἐνδύσασθε τοὺς θώρακας ὑμῶν.
Jr:26:4 ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό περι·κεφαλαία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προ·βάλλω (προ+βαλλ-, -, 2nd προ+βαλ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό θώραξ, -ακος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:26:4 Koń Do ??? Jeździec I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hełm Ty By rzucać Włócznia I też, nawet, mianowicie By ubierać Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] Ty
Jr:26:4 e)pisa/Xate tou\s i(/ppous e)pi/bEte, oi( i(ppei=s, kai\ kata/stEte e)n tai=s perikefalai/ais u(mO=n· proba/lete ta\ do/rata kai\ e)ndu/sasTe tou\s TO/rakas u(mO=n.
Jr:26:4 episaXate tus hippus epibEte, hoi hippeis, kai katastEte en tais perikefalaiais hymOn· probalete ta dorata kai endysasTe tus TOrakas hymOn.
Jr:26:4 VA_AAD2P RA_APM N2_APM VD_APD2P RA_NPM N3V_NPM C VH_AAD2P P RA_DPF N1A_DPF RP_GP VB_AAD2P RA_APN N3_APN C VA_AMD2P RA_APM N3K_APM RP_GP
Jr:26:4 ć the horse to ??? the horseman and also, even, namely to enable lay, render widowed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the helmet you to throw the spear and also, even, namely to clothe the breastplate [see thorax] you
Jr:26:4 the (acc) horses (acc) do-???-you(pl)!, you(pl)-should-??? the (nom) horsemans (acc, nom|voc) and do-ENABLE-you(pl)!, you(pl)-should-ENABLE in/among/by (+dat) the (dat) helmets (dat) you(pl) (gen) do-???-you(pl)! the (nom|acc) spears (nom|acc|voc) and be-you(pl)-CLOTHE-ed! the (acc) breastplates (acc) you(pl) (gen)
Jr:26:4 Jr_26:4_1 Jr_26:4_2 Jr_26:4_3 Jr_26:4_4 Jr_26:4_5 Jr_26:4_6 Jr_26:4_7 Jr_26:4_8 Jr_26:4_9 Jr_26:4_10 Jr_26:4_11 Jr_26:4_12 Jr_26:4_13 Jr_26:4_14 Jr_26:4_15 Jr_26:4_16 Jr_26:4_17 Jr_26:4_18 Jr_26:4_19 Jr_26:4_20
Jr:26:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:5 τί ὅτι αὐτοὶ πτοοῦνται καὶ ἀποχωροῦσιν ὀπίσω; διότι οἱ ἰσχυροὶ αὐτῶν κοπήσονται. φυγῇ ἔφυγον καὶ οὐκ ἀνέστρεψαν περιεχόμενοι κυκλόθεν, λέγει κύριος.
Jr:26:5 (jeremiah 26:05 Why do they fear, and turn back? even because their mighty men shall be slain: they have utterly fled, and being hemmed in they have not rallied, saith the Lord.
Jr:26:5 Co ja widzę? Pełni są przerażenia, ustępują cofając się. Ich bohaterowie pobici, uciekają w popłochu, nie oglądając się. Trwoga dokoła - wyrocznia Pana! (Jr 46:5 BT_4)
Jr:26:5 τί ὅτι αὐτοὶ πτοοῦνται καὶ ἀποχωροῦσιν ὀπίσω; διότι οἱ ἰσχυροὶ αὐτῶν κοπήσονται. φυγῇ ἔφυγον καὶ οὐκ ἀνέστρεψαν περιεχόμενοι κυκλόθεν, λέγει κύριος.
Jr:26:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) καί ἀπο·χωρέω (απο+χωρ(ε)-, -, απο+χωρη·σ-, απο+κεχωρη·κ-, -, -) ὀπίσω δι·ότι ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) κυκλό·θεν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:26:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie By odchodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem Z powodu tego: Tamto Potężny silny, potężny, silny, On/ona/to/to samo By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Lot; by uciekać By uciekać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Dookoła By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:26:5 ti/ o(/ti au)toi\ ptoou=ntai kai\ a)poCHOrou=sin o)pi/sO; dio/ti oi( i)sCHuroi\ au)tO=n kopE/sontai. fugE=| e)/fugon kai\ ou)k a)ne/strePSan perieCHo/menoi kuklo/Ten, le/gei ku/rios.
Jr:26:5 ti hoti autoi ptountai kai apoCHOrusin opisO; dioti hoi isCHyroi autOn kopEsontai. fygE efygon kai uk anestrePSan perieCHomenoi kykloTen, legei kyrios.
Jr:26:5 RI_ASN C RD_NPM V2_PMI3P C V2_PAI3P D C RA_NPM A1A_NPM RD_GPM VD_FPI3P N1_DSF VBI_AAI3P C D VAI_AAI3P V1_PMPNPM D V1_PAI3S N2_NSM
Jr:26:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that he/she/it/same to ??? and also, even, namely to go away behind back, behind, after because of this: that the mighty forceful, powerful, strong, he/she/it/same to cut off cut, slash, chip, skive flight; to flee to flee and also, even, namely οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents around to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:26:5 who/what/why (nom|acc) because/that they/same (nom) they-are-being-???-ed and they-are-GO-ing-AWAY, while GO-ing-AWAY (dat) behind because of this: that the (nom) mighty ([Adj] nom|voc) them/same (gen) they-will-be-CUT OFF-ed flight (dat); he/she/it-should-FLEE, you(sg)-should-be-FLEE-ed I-FLEE-ed, they-FLEE-ed and not they-UPSET-ed while being-CONTAINED-ed (nom|voc) around he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:26:5 Jr_26:5_1 Jr_26:5_2 Jr_26:5_3 Jr_26:5_4 Jr_26:5_5 Jr_26:5_6 Jr_26:5_7 Jr_26:5_8 Jr_26:5_9 Jr_26:5_10 Jr_26:5_11 Jr_26:5_12 Jr_26:5_13 Jr_26:5_14 Jr_26:5_15 Jr_26:5_16 Jr_26:5_17 Jr_26:5_18 Jr_26:5_19 Jr_26:5_20 Jr_26:5_21
Jr:26:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:6 μὴ φευγέτω ὁ κοῦφος, καὶ μὴ ἀνασῳζέσθω ὁ ἰσχυρός· ἐπὶ βορρᾶν τὰ παρὰ τὸν Εὐφράτην ἠσθένησαν πεπτώκασιν.
Jr:26:6 (jeremiah 26:06 Let not the swift flee, and let not the mighty man escape to the north: the forces at Euphrates are become feeble, and they have fallen.
Jr:26:6 Nie zdoła umknąć najzwinniejszy ani zbiec najsilniejszy; na północy, nad brzegiem rzeki Eufratu, chwieją się i upadają. (Jr 46:6 BT_4)
Jr:26:6 μὴ φευγέτω κοῦφος, καὶ μὴ ἀνασῳζέσθω ἰσχυρός· ἐπὶ βορρᾶν τὰ παρὰ τὸν Εὐφράτην ἠσθένησαν πεπτώκασιν.
Jr:26:6 μή φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό καί μή ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό Εὐφράτης, -οῦ, ὁ ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Jr:26:6 Nie By uciekać I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? Potężny silny, potężny, silny, Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Eufrat By chorować By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Jr:26:6 mE\ feuge/tO o( kou=fos, kai\ mE\ a)nasO|DZe/sTO o( i)sCHuro/s· e)pi\ borra=n ta\ para\ to\n *eu)fra/tEn E)sTe/nEsan peptO/kasin.
Jr:26:6 mE feugetO ho kufos, kai mE anasODZesTO ho isCHyros· epi borran ta para ton eufratEn EsTenEsan peptOkasin.
Jr:26:6 D V1_PAD3S RA_NSM A1_NSM C D V1_PMD3S RA_NSM A1A_NSM P N1T_ASM RA_APN P RA_ASM N1M_ASM VAI_AAI3P VX_XAI3P
Jr:26:6 not to flee the ć and also, even, namely not to ??? the mighty forceful, powerful, strong, upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Euphrates to ail to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Jr:26:6 not let-him/her/it-be-FLEE-ing! the (nom) and not let-him/her/it-be-being-???-ed! the (nom) mighty ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc) the (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) Euphrates (acc) they-AIL-ed they-have-FALL-ed
Jr:26:6 Jr_26:6_1 Jr_26:6_2 Jr_26:6_3 Jr_26:6_4 Jr_26:6_5 Jr_26:6_6 Jr_26:6_7 Jr_26:6_8 Jr_26:6_9 Jr_26:6_10 Jr_26:6_11 Jr_26:6_12 Jr_26:6_13 Jr_26:6_14 Jr_26:6_15 Jr_26:6_16 Jr_26:6_17
Jr:26:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:7 τίς οὗτος ὡς ποταμὸς ἀναβήσεται καὶ ὡς ποταμοὶ κυμαίνουσιν ὕδωρ;
Jr:26:7 (jeremiah 26:07 Who is this that shall come up as a river, and as rivers roll their waves?
Jr:26:7 Kim jest ten, co się podnosi jak Nil, a wody jego pienią się jak potoki? (Jr 46:7 BT_4)
Jr:26:7 τίς οὗτος ὡς ποταμὸς ἀναβήσεται καὶ ὡς ποταμοὶ κυμαίνουσιν ὕδωρ;
Jr:26:7 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Jr:26:7 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Rzeka By podnosić I też, nawet, mianowicie Jak/jak Rzeka Woda
Jr:26:7 ti/s ou(=tos O(s potamo\s a)nabE/setai kai\ O(s potamoi\ kumai/nousin u(/dOr;
Jr:26:7 tis hutos hOs potamos anabEsetai kai hOs potamoi kymainusin hydOr;
Jr:26:7 RI_NSM RD_NSM C N2_NSM VF_FMI3S C C N2_NPM V1_PAI3P N3_ASN
Jr:26:7 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like river to ascend and also, even, namely as/like river ć water
Jr:26:7 who/what/why (nom) this (nom) as/like river (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed and as/like rivers (nom|voc) water (nom|acc|voc)
Jr:26:7 Jr_26:7_1 Jr_26:7_2 Jr_26:7_3 Jr_26:7_4 Jr_26:7_5 Jr_26:7_6 Jr_26:7_7 Jr_26:7_8 Jr_26:7_9 Jr_26:7_10
Jr:26:7 x x x x x x x x x x
Jr:26:8 ὕδατα Αἰγύπτου ὡσεὶ ποταμὸς ἀναβήσεται καὶ εἶπεν Ἀναβήσομαι καὶ κατακαλύψω γῆν καὶ ἀπολῶ κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ.
Jr:26:8 (jeremiah 26:08 The waters of Egypt shall come up like a river: and he said, I will go up, and will cover the earth, and will destroy the dwellers in it.
Jr:26:8 Egipt się podnosi jak Nil, a wody jego pienią się jak potoki, gdy mówi: «Pójdę pokryć ziemię, zniszczyć miasto i jego mieszkańców!» (Jr 46:8 BT_4)
Jr:26:8 ὕδατα Αἰγύπτου ὡσεὶ ποταμὸς ἀναβήσεται καὶ εἶπεν Ἀναβήσομαι καὶ κατακαλύψω γῆν καὶ ἀπολῶ κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ.
Jr:26:8 ὕδωρ, ὕδατος, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ποταμός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί κατα·καλύπτω (κατα+καλυπτ-, κατα+καλυψ-, κατα+καλυψ-, -, κατα+κεκαλυπτ-, κατα+καλυφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:26:8 Woda Egipt [kraj z] Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Rzeka By podnosić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By podnosić I też, nawet, mianowicie By przykrywać Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:26:8 u(/data *ai)gu/ptou O(sei\ potamo\s a)nabE/setai kai\ ei)=pen *)anabE/somai kai\ katakalu/PSO gE=n kai\ a)polO= katoikou=ntas e)n au)tE=|.
Jr:26:8 hydata aigyptu hOsei potamos anabEsetai kai eipen anabEsomai kai katakalyPSO gEn kai apolO katoikuntas en autE.
Jr:26:8 N3T_APN N2_GSF D N2_NSM VF_FMI3S C VBI_AAI3S VF_FMI1S C VF_FAI1S N1_ASF C VF2_FAI1S V2_PAPAPM P RD_DSF
Jr:26:8 water Egypt [country of] like/approximately [as-if]; to push river to ascend and also, even, namely to say/tell to ascend and also, even, namely to cover up earth/land and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Jr:26:8 waters (nom|acc|voc) Egypt (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) river (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-be-ASCEND-ed and I-will-COVER-UP, I-should-COVER-UP earth/land (acc) and I-will-LOSE/DESTROY while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Jr:26:8 Jr_26:8_1 Jr_26:8_2 Jr_26:8_3 Jr_26:8_4 Jr_26:8_5 Jr_26:8_6 Jr_26:8_7 Jr_26:8_8 Jr_26:8_9 Jr_26:8_10 Jr_26:8_11 Jr_26:8_12 Jr_26:8_13 Jr_26:8_14 Jr_26:8_15 Jr_26:8_16
Jr:26:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:9 ἐπίβητε ἐπὶ τοὺς ἵππους, παρασκευάσατε τὰ ἅρματα· ἐξέλθατε, οἱ μαχηταὶ Αἰθιόπων καὶ Λίβυες καθωπλισμένοι ὅπλοις· καὶ Λυδοί, ἀνάβητε ἐντείνατε τόξον.
Jr:26:9 (jeremiah 26:09 Mount ye the horses, prepare the chariots; go forth, ye warriors of the Ethiopians, and Libyans armed with shields; and mount, ye Lydians, bend the bow.
Jr:26:9 Wspinajcie się, konie! Pędźcie, rydwany! Ruszajcie, wojownicy, Kuszyci i Putyci, trzymający tarcze i Ludyjczycy, naciągający łuki! (Jr 46:9 BT_4)
Jr:26:9 ἐπίβητε ἐπὶ τοὺς ἵππους, παρασκευάσατε τὰ ἅρματα· ἐξέλθατε, οἱ μαχηταὶ Αἰθιόπων καὶ Λίβυες καθωπλισμένοι ὅπλοις· καὶ Λυδοί, ἀνάβητε ἐντείνατε τόξον.
Jr:26:9 ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) Αἰθίοψ, -οπος, ὁ καί καθ·οπλίζω (-, -, καθ+οπλι·σ-, -, καθ+ωπλισ-, -) ὅπλον, -ου, τό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) τόξον, -ου, τό
Jr:26:9 Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń By przygotowywać się Wóz By wychodzić By kłócić się Etiopski I też, nawet, mianowicie W pełni by uzbrajać się Narzędzie I też, nawet, mianowicie By podnosić Kłaniaj się (też tęcza)
Jr:26:9 e)pi/bEte e)pi\ tou\s i(/ppous, paraskeua/sate ta\ a(/rmata· e)Xe/lTate, oi( maCHEtai\ *ai)Tio/pOn kai\ *li/bues kaTOplisme/noi o(/plois· kai\ *ludoi/, a)na/bEte e)ntei/nate to/Xon.
Jr:26:9 epibEte epi tus hippus, paraskeuasate ta harmata· eXelTate, hoi maCHEtai aiTiopOn kai libyes kaTOplismenoi hoplois· kai lydoi, anabEte enteinate toXon.
Jr:26:9 VD_APD2P P RA_APM N2_APM VA_AAD2P RA_APN N3M_APN VB_AAD2P RA_NPM N1M_NPM N3P_GPM C N_GPM VT_XMPNPM N2N_DPN C N2_NPM VZ_AAD2P VA_AAD2P N2N_ASN
Jr:26:9 to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horse to prepare the chariot to come out the to quarrel Ethiopian and also, even, namely ć to fully arm implement and also, even, namely ć to ascend ć Bow (also rainbow)
Jr:26:9 do-???-you(pl)!, you(pl)-should-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) horses (acc) do-PREPARE-you(pl)! the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) do-COME-you(pl)-OUT! the (nom) he/she/it-should-be-being-QUARREL-ed Ethiopians (gen) and having-been-FULLY ARM-ed (nom|voc) implements (dat) and do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND Bow (nom|acc|voc)
Jr:26:9 Jr_26:9_1 Jr_26:9_2 Jr_26:9_3 Jr_26:9_4 Jr_26:9_5 Jr_26:9_6 Jr_26:9_7 Jr_26:9_8 Jr_26:9_9 Jr_26:9_10 Jr_26:9_11 Jr_26:9_12 Jr_26:9_13 Jr_26:9_14 Jr_26:9_15 Jr_26:9_16 Jr_26:9_17 Jr_26:9_18 Jr_26:9_19 Jr_26:9_20
Jr:26:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:10 καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν ἡμέρα ἐκδικήσεως τοῦ ἐκδικῆσαι τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, καὶ καταφάγεται ἡ μάχαιρα κυρίου καὶ ἐμπλησθήσεται καὶ μεθυσθήσεται ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν, ὅτι θυσία τῷ κυρίῳ σαβαωθ ἀπὸ γῆς βορρᾶ ἐπὶ ποταμῷ Εὐφράτῃ.
Jr:26:10 (jeremiah 26:10 And that day shall be to the Lord our God a day of vengeance, to take vengeance on his enemies: and the sword of the Lord shall devour, and be glutted, and be drunken with their blood: for the Lord has a sacrifice from the land of the north at the river Euphrates.
Jr:26:10 A dzień ten jest u Pana, Boga Zastępów, dniem odwetu, by się pomścić nad swymi wrogami. Miecz pochłonie, nasyci się i ugasi pragnienie ich krwią, albowiem rzeź to ofiarna dla Pana, Boga Zastępów, w ziemi północy, nad Eufratem. (Jr 46:10 BT_4)
Jr:26:10 καὶ ἡμέρα ἐκείνη κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν ἡμέρα ἐκδικήσεως τοῦ ἐκδικῆσαι τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, καὶ καταφάγεται μάχαιρα κυρίου καὶ ἐμπλησθήσεται καὶ μεθυσθήσεται ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν, ὅτι θυσία τῷ κυρίῳ σαβαωθ ἀπὸ γῆς βορρᾶ ἐπὶ ποταμῷ Εὐφράτῃ.
Jr:26:10 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκδίκησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐπί ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ
Jr:26:10 I też, nawet, mianowicie Dzień Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Dzień Zemsta By pomścić/poprawiaj Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na północ Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Eufrat
Jr:26:10 kai\ E( E(me/ra e)kei/nE kuri/O| tO=| TeO=| E(mO=n E(me/ra e)kdikE/seOs tou= e)kdikE=sai tou\s e)CHTrou\s au)tou=, kai\ katafa/getai E( ma/CHaira kuri/ou kai\ e)mplEsTE/setai kai\ meTusTE/setai a)po\ tou= ai(/matos au)tO=n, o(/ti Tusi/a tO=| kuri/O| sabaOT a)po\ gE=s borra= e)pi\ potamO=| *eu)fra/tE|.
Jr:26:10 kai hE hEmera ekeinE kyriO tO TeO hEmOn hEmera ekdikEseOs tu ekdikEsai tus eCHTrus autu, kai katafagetai hE maCHaira kyriu kai emplEsTEsetai kai meTysTEsetai apo tu haimatos autOn, hoti Tysia tO kyriO sabaOT apo gEs borra epi potamO eufratE.
Jr:26:10 C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP N1A_NSF N3I_GSF RA_GSN VA_AAN RA_APM N2_APM RD_GSM C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF N2_GSM C VS_FPI3S C VS_FPI3S P RA_GSN N3M_GSN RD_GPM C N1A_NSF RA_DSM N2_DSM N_GPM P N1_GSF N1T_GSM P N2_DSM N1M_DSM
Jr:26:10 and also, even, namely the day that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I day vengeance the to avenge/rectify the hostile he/she/it/same and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely to get drunk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same because/that sacrifice victimize, immolate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land north upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing river Euphrates
Jr:26:10 and the (nom) day (nom|voc) that (nom) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) us (gen) day (nom|voc) vengeance (gen) the (gen) to-AVENGE/RECTIFY, be-you(sg)-AVENGE/RECTIFY-ed!, he/she/it-happens-to-AVENGE/RECTIFY (opt) the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed the (nom) sacrificial knife (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-SATISFY-ed and he/she/it-will-be-GET-ed-DRUNK away from (+gen) the (gen) blood (gen) them/same (gen) because/that sacrifice (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Sabaoth away from (+gen) earth/land (gen) north (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) river (dat) Euphrates (dat)
Jr:26:10 Jr_26:10_1 Jr_26:10_2 Jr_26:10_3 Jr_26:10_4 Jr_26:10_5 Jr_26:10_6 Jr_26:10_7 Jr_26:10_8 Jr_26:10_9 Jr_26:10_10 Jr_26:10_11 Jr_26:10_12 Jr_26:10_13 Jr_26:10_14 Jr_26:10_15 Jr_26:10_16 Jr_26:10_17 Jr_26:10_18 Jr_26:10_19 Jr_26:10_20 Jr_26:10_21 Jr_26:10_22 Jr_26:10_23 Jr_26:10_24 Jr_26:10_25 Jr_26:10_26 Jr_26:10_27 Jr_26:10_28 Jr_26:10_29 Jr_26:10_30 Jr_26:10_31 Jr_26:10_32 Jr_26:10_33 Jr_26:10_34 Jr_26:10_35 Jr_26:10_36 Jr_26:10_37 Jr_26:10_38 Jr_26:10_39
Jr:26:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:11 ἀνάβηθι, Γαλααδ, καὶ λαβὲ ῥητίνην τῇ παρθένῳ θυγατρὶ Αἰγύπτου· εἰς κενὸν ἐπλήθυνας ἰάματά σου, ὠφέλεια οὐκ ἔστιν σοί.
Jr:26:11 (jeremiah 26:11 Go up to Galaad, and take balm for the virgin daughter of Egypt: in vain hast thou multiplied thy medicines; there is no help in thee.
Jr:26:11 Wejdź do Gileadu i przynieś balsam, Dziewico, Córo Egiptu! Daremnie mnożysz lekarstwa, nie ma dla ciebie uzdrowienia. (Jr 46:11 BT_4)
Jr:26:11 ἀνάβηθι, Γαλααδ, καὶ λαβὲ ῥητίνην τῇ παρθένῳ θυγατρὶ Αἰγύπτου· εἰς κενὸν ἐπλήθυνας ἰάματά σου, ὠφέλεια οὐκ ἔστιν σοί.
Jr:26:11 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] κενός -ή -όν πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἴαμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὠφέλεια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Jr:26:11 By podnosić I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziewiczy Córka Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony By wzrastać/mnóż się Gojenie się Ty; twój/twój(sg) Korzyść ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Jr:26:11 a)na/bETi, *galaad, kai\ labe\ r(Eti/nEn tE=| parTe/nO| Tugatri\ *ai)gu/ptou· ei)s keno\n e)plE/Tunas i)a/mata/ sou, O)fe/leia ou)k e)/stin soi/.
Jr:26:11 anabETi, galaad, kai labe rEtinEn tE parTenO Tygatri aigyptu· eis kenon eplETynas iamata su, Ofeleia uk estin soi.
Jr:26:11 VZ_AAD2S N_VS C VB_AAD2S N1_ASF RA_DSF N2_DSF N3_DSF N2_GSF P A1_ASM VAI_AAI2S N3M_APN RP_GS N1A_NSF D V9_PAI3S RP_DS
Jr:26:11 to ascend ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the virgin daughter Egypt [country of] into (+acc) empty/devoid to increase/multiply healing you; your/yours(sg) benefit οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Jr:26:11 do-ASCEND-you(sg)! and do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (dat) virgin (dat) daughter (dat) Egypt (gen) into (+acc) empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed healings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) benefit (nom|voc) not he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Jr:26:11 Jr_26:11_1 Jr_26:11_2 Jr_26:11_3 Jr_26:11_4 Jr_26:11_5 Jr_26:11_6 Jr_26:11_7 Jr_26:11_8 Jr_26:11_9 Jr_26:11_10 Jr_26:11_11 Jr_26:11_12 Jr_26:11_13 Jr_26:11_14 Jr_26:11_15 Jr_26:11_16 Jr_26:11_17 Jr_26:11_18
Jr:26:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:12 ἤκουσαν ἔθνη φωνήν σου, καὶ τῆς κραυγῆς σου ἐπλήσθη ἡ γῆ, ὅτι μαχητὴς πρὸς μαχητὴν ἠσθένησεν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔπεσαν ἀμφότεροι.
Jr:26:12 (jeremiah 26:12 The nations have heard thy voice, and the land has been filled with thy cry: for the warriors have fainted fighting one against another, and both are fallen together.
Jr:26:12 Usłyszały narody o twej hańbie, ziemia się napełniła twoim bolesnym wołaniem. Jeden wojownik potknął się o drugiego, obaj razem upadli. (Jr 46:12 BT_4)
Jr:26:12 ἤκουσαν ἔθνη φωνήν σου, καὶ τῆς κραυγῆς σου ἐπλήσθη γῆ, ὅτι μαχητὴς πρὸς μαχητὴν ἠσθένησεν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔπεσαν ἀμφότεροι.
Jr:26:12 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι πρός ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀμφότεροι -αι -α
Jr:26:12 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Naród [zobacz etniczny] Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) Ty; twój/twój(sg) Do ??? Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By chorować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Obaj
Jr:26:12 E)/kousan e)/TnE fOnE/n sou, kai\ tE=s kraugE=s sou e)plE/sTE E( gE=, o(/ti maCHEtE\s pro\s maCHEtE\n E)sTe/nEsen, e)pi\ to\ au)to\ e)/pesan a)mfo/teroi.
Jr:26:12 Ekusan eTnE fOnEn su, kai tEs kraugEs su eplEsTE hE gE, hoti maCHEtEs pros maCHEtEn EsTenEsen, epi to auto epesan amfoteroi.
Jr:26:12 VAI_AAI3P N3E_NPN N1_ASF RP_GS C RA_GSF N1_GSF RP_GS VSI_API3S RA_NSF N1_NSF C N1M_NSM P N1M_ASM VAI_AAI3S P RA_ASN RD_ASN VAI_AAI3P A1A_NPM
Jr:26:12 to have come I have come. I have arrived.; to hear nation [see ethnic] sound/voice cries you; your/yours(sg) and also, even, namely the cry shout (κραυγάζω) you; your/yours(sg) to ??? the earth/land because/that ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to ail upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. both
Jr:26:12 while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed nations (nom|acc|voc) sound/voice (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) cry (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-???-ed the (nom) earth/land (nom|voc) because/that toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it-AIL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) they-FALL-ed both (nom|voc)
Jr:26:12 Jr_26:12_1 Jr_26:12_2 Jr_26:12_3 Jr_26:12_4 Jr_26:12_5 Jr_26:12_6 Jr_26:12_7 Jr_26:12_8 Jr_26:12_9 Jr_26:12_10 Jr_26:12_11 Jr_26:12_12 Jr_26:12_13 Jr_26:12_14 Jr_26:12_15 Jr_26:12_16 Jr_26:12_17 Jr_26:12_18 Jr_26:12_19 Jr_26:12_20 Jr_26:12_21
Jr:26:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:13 Ἃ ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Ιερεμιου τοῦ ἐλθεῖν Ναβουχοδονοσορ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος τοῦ κόψαι τὴν γῆν Αἰγύπτου.
Jr:26:13 (jeremiah 26:13 THE WORDS WHICH THE LORD SPOKE by Jeremias, concerning the coming of the king of Babylon to smite the land of Egypt.
Jr:26:13 Słowo, jakie skierował Pan do proroka Jeremiasza o najeździe Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w celu pokonania Egiptu: (Jr 46:13 BT_4)
Jr:26:13 ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Ιερεμιου τοῦ ἐλθεῖν Ναβουχοδονοσορ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος τοῦ κόψαι τὴν γῆν Αἰγύπτου.
Jr:26:13 ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:26:13 Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Jeremiasz By przychodzić Król Babilon By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Jr:26:13 *(/a e)la/lEsen ku/rios e)n CHeiri\ *ieremiou tou= e)lTei=n *nabouCHodonosor to\n basile/a *babulO=nos tou= ko/PSai tE\n gE=n *ai)gu/ptou.
Jr:26:13 ha elalEsen kyrios en CHeiri ieremiu tu elTein nabuCHodonosor ton basilea babylOnos tu koPSai tEn gEn aigyptu.
Jr:26:13 RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DSF N1T_GSM RA_GSN VB_AAN N_ASM RA_ASM N3V_ASM N3W_GSF RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF N2_GSF
Jr:26:13 who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Jeremiah the to come ć the king Babylon the to cut off cut, slash, chip, skive the earth/land Egypt [country of]
Jr:26:13 who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) Jeremiah (gen) the (gen) to-COME the (acc) king (acc) Babylon (gen) the (gen) to-CUT OFF, be-you(sg)-CUT OFF-ed!, he/she/it-happens-to-CUT OFF (opt) the (acc) earth/land (acc) Egypt (gen)
Jr:26:13 Jr_26:13_1 Jr_26:13_2 Jr_26:13_3 Jr_26:13_4 Jr_26:13_5 Jr_26:13_6 Jr_26:13_7 Jr_26:13_8 Jr_26:13_9 Jr_26:13_10 Jr_26:13_11 Jr_26:13_12 Jr_26:13_13 Jr_26:13_14 Jr_26:13_15 Jr_26:13_16 Jr_26:13_17
Jr:26:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:14 Ἀναγγείλατε εἰς Μάγδωλον καὶ παραγγείλατε εἰς Μέμφιν, εἴπατε Ἐπίστηθι καὶ ἑτοίμασον, ὅτι κατέφαγεν μάχαιρα τὴν σμίλακά σου.
Jr:26:14 (jeremiah 26:14 Proclaim it at Magdol, and declare it at Memphis: say ye, Stand up, and prepare; for the sword has devoured thy yew-tree.
Jr:26:14 Głoście w Egipcie, obwieszczajcie w Migdol! Niech usłyszą w Nof i Tachpanches! Mówcie: Przygotuj się, uzbrój, albowiem miecz pochłonie wszystko dokoła ciebie. (Jr 46:14 BT_4)
Jr:26:14 Ἀναγγείλατε εἰς Μάγδωλον καὶ παραγγείλατε εἰς Μέμφιν, εἴπατε Ἐπίστηθι καὶ ἑτοίμασον, ὅτι κατέφαγεν μάχαιρα τὴν σμίλακά σου.
Jr:26:14 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) εἰς[1] καί παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) εἰς[1] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὅτι κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό σμῖλαξ, -ακος, ἡ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:26:14 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Do (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj By ulegać odroczeniu I też, nawet, mianowicie Do gotowy Ponieważ/tamto By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” ??? Ty; twój/twój(sg)
Jr:26:14 *)anaggei/late ei)s *ma/gdOlon kai\ paraggei/late ei)s *me/mfin, ei)/pate *)epi/stETi kai\ e(toi/mason, o(/ti kate/fagen ma/CHaira tE\n smi/laka/ sou.
Jr:26:14 anangeilate eis magdOlon kai parangeilate eis memfin, eipate epistETi kai hetoimason, hoti katefagen maCHaira tEn smilaka su.
Jr:26:14 VA_AAD2P P N_ASM C VA_AAD2P P N_AS VAI_AAD2P VD_APD2S C VA_AAD2S C VBI_AAI3S N1A_NSF RA_ASF N3K_ASF RP_GS
Jr:26:14 to proclaim proclaim, report into (+acc) ć and also, even, namely to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined into (+acc) ć to say/tell to stand over and also, even, namely to ready because/that to devour be eaten away, eat away sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” the ??? you; your/yours(sg)
Jr:26:14 do-PROCLAIM-you(pl)! into (+acc) and do-COMMand-you(pl)! into (+acc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! do-STand-you(sg)-OVER! and do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because/that he/she/it-DEVOUR-ed sacrificial knife (nom|voc) the (acc) ??? (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:26:14 Jr_26:14_1 Jr_26:14_2 Jr_26:14_3 Jr_26:14_4 Jr_26:14_5 Jr_26:14_6 Jr_26:14_7 Jr_26:14_8 Jr_26:14_9 Jr_26:14_10 Jr_26:14_11 Jr_26:14_12 Jr_26:14_13 Jr_26:14_14 Jr_26:14_15 Jr_26:14_16 Jr_26:14_17
Jr:26:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:15 διὰ τί ἔφυγεν ὁ Ἆπις; ὁ μόσχος ὁ ἐκλεκτός σου οὐκ ἔμεινεν, ὅτι κύριος παρέλυσεν αὐτόν.
Jr:26:15 (jeremiah 26:15 Wherefore has Apis fled from thee? thy choice calf has not remained; for the Lord has utterly weakened him.
Jr:26:15 Dlaczego został powalony twój Apis? Nie zdołał się utrzymać, bo Pan go popchnął. (Jr 46:15 BT_4)
Jr:26:15 διὰ τί ἔφυγεν Ἆπις; μόσχος ἐκλεκτός σου οὐκ ἔμεινεν, ὅτι κύριος παρέλυσεν αὐτόν.
Jr:26:15 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. απ+ι-/ath. απ+ει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:26:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uciekać By ruszać się od Cielęcia/wół Wybierany [zobacz eklektyczny] Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (mieszkaj) Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By paraliżować On/ona/to/to samo
Jr:26:15 dia\ ti/ e)/fugen o( *)=apis; o( mo/sCHos o( e)klekto/s sou ou)k e)/meinen, o(/ti ku/rios pare/lusen au)to/n.
Jr:26:15 dia ti efygen ho apis; ho mosCHos ho eklektos su uk emeinen, hoti kyrios parelysen auton.
Jr:26:15 P RI_ASN VBI_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM RP_GS D VAI_AAI3S C N2_NSM VAI_AAI3S RD_ASM
Jr:26:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to flee the to move from the calf/ox the selected [see eclectic] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to remain (dwell) because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to paralyze he/she/it/same
Jr:26:15 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-FLEE-ed the (nom) be-you(sg)-MOVE-ing-FROM! the (nom) calf/ox (nom) the (nom) selected ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-REMAIN-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-PARALYZE-ed him/it/same (acc)
Jr:26:15 Jr_26:15_1 Jr_26:15_2 Jr_26:15_3 Jr_26:15_4 Jr_26:15_5 Jr_26:15_6 Jr_26:15_7 Jr_26:15_8 Jr_26:15_9 Jr_26:15_10 Jr_26:15_11 Jr_26:15_12 Jr_26:15_13 Jr_26:15_14 Jr_26:15_15 Jr_26:15_16
Jr:26:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:16 καὶ τὸ πλῆθός σου ἠσθένησεν καὶ ἔπεσεν, καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐλάλει Ἀναστῶμεν καὶ ἀναστρέψωμεν πρὸς τὸν λαὸν ἡμῶν εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ προσώπου μαχαίρας Ἑλληνικῆς.
Jr:26:16 (jeremiah 26:16 And thy multitude has fainted and fallen; and each one said to his neighbour, Let us arise, and return into our country to our people, from the Grecian sword.
Jr:26:16 Coraz częściej się chwieje, aż wreszcie pada. Wtedy mówi jeden do drugiego: «Wstańmy i wracajmy do naszego narodu, do naszej ojczystej ziemi przed nieprzyjacielskim mieczem». (Jr 46:16 BT_4)
Jr:26:16 καὶ τὸ πλῆθός σου ἠσθένησεν καὶ ἔπεσεν, καὶ ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐλάλει Ἀναστῶμεν καὶ ἀναστρέψωμεν πρὸς τὸν λαὸν ἡμῶν εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ προσώπου μαχαίρας Ἑλληνικῆς.
Jr:26:16 καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) Ἑλληνικός -ή -όν
Jr:26:16 I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Ty; twój/twój(sg) By chorować I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By mówić By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Ja Do (+przyspieszenie) Ojczyzna Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Grecki [Grecji albo Grecy albo grecki]
Jr:26:16 kai\ to\ plE=To/s sou E)sTe/nEsen kai\ e)/pesen, kai\ e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= e)la/lei *)anastO=men kai\ a)nastre/PSOmen pro\s to\n lao\n E(mO=n ei)s tE\n patri/da E(mO=n a)po\ prosO/pou maCHai/ras *e(llEnikE=s.
Jr:26:16 kai to plETos su EsTenEsen kai epesen, kai hekastos pros ton plEsion autu elalei anastOmen kai anastrePSOmen pros ton laon hEmOn eis tEn patrida hEmOn apo prosOpu maCHairas ellEnikEs.
Jr:26:16 C RA_NSN N3E_NSN RP_GS VAI_AAI3S C VAI_AAI3S C A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM V2I_IAI3S VH_AAS1P C VA_AAS1P P RA_ASM N2_ASM RP_GP P RA_ASF N3D_ASF RP_GP P N2N_GSN N1_APF A1_GSF
Jr:26:16 and also, even, namely the lot (multitude ) you; your/yours(sg) to ail and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to speak to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) the people I into (+acc) the fatherland I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” Greek [of Greece or Greeks or Greek]
Jr:26:16 and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-AIL-ed and he/she/it-FALL-ed and each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-SPEAK-ing we-should-STand-UP and we-should-UPSET toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) us (gen) into (+acc) the (acc) fatherland (acc) us (gen) away from (+gen) face (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) Greek ([Adj] gen)
Jr:26:16 Jr_26:16_1 Jr_26:16_2 Jr_26:16_3 Jr_26:16_4 Jr_26:16_5 Jr_26:16_6 Jr_26:16_7 Jr_26:16_8 Jr_26:16_9 Jr_26:16_10 Jr_26:16_11 Jr_26:16_12 Jr_26:16_13 Jr_26:16_14 Jr_26:16_15 Jr_26:16_16 Jr_26:16_17 Jr_26:16_18 Jr_26:16_19 Jr_26:16_20 Jr_26:16_21 Jr_26:16_22 Jr_26:16_23 Jr_26:16_24 Jr_26:16_25 Jr_26:16_26 Jr_26:16_27 Jr_26:16_28 Jr_26:16_29
Jr:26:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:17 καλέσατε τὸ ὄνομα Φαραω Νεχαω βασιλέως Αἰγύπτου Σαων-εσβι-εμωηδ
Jr:26:17 (jeremiah 26:17 Call ye the name of Pharao Nechao king of Egypt, Saon esbeie moed.
Jr:26:17 Nazwijcie faraona, króla egipskiego, imieniem: «Wrzawa, gdy czas upłynął». (Jr 46:17 BT_4)
Jr:26:17 καλέσατε τὸ ὄνομα Φαραω Νεχαω βασιλέως Αἰγύπτου Σαων-εσβι-εμωηδ
Jr:26:17 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:26:17 By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Faraon Król Egipt [kraj z]
Jr:26:17 kale/sate to\ o)/noma *faraO *neCHaO basile/Os *ai)gu/ptou *saOn-esbi-emOEd
Jr:26:17 kalesate to onoma faraO neCHaO basileOs aigyptu saOn-esbi-emOEd
Jr:26:17 VA_AAD2P RA_ASN N3M_ASN N_GSM N_GSM N3V_GSM N2_GSF N_NSM
Jr:26:17 to call call the name with regard to Pharaoh ć king Egypt [country of] ć
Jr:26:17 do-CALL-you(pl)! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) king (gen) Egypt (gen)
Jr:26:17 Jr_26:17_1 Jr_26:17_2 Jr_26:17_3 Jr_26:17_4 Jr_26:17_5 Jr_26:17_6 Jr_26:17_7 Jr_26:17_8
Jr:26:17 x x x x x x x x
Jr:26:18 ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὅτι ὡς τὸ Ἰταβύριον ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ὡς ὁ Κάρμηλος ἐν τῇ θαλάσσῃ ἥξει.
Jr:26:18 (jeremiah 26:18 As I live, saith the Lord God, he shall come as Itabyrion among the mountains, and as Carmel that is on the sea.
Jr:26:18 Na moje życie - wyrocznia Króla - Pan Zastępów Jego imię, naprawdę przyjdzie on jak Tabor między górami i jak Karmel wśród morza. (Jr 46:18 BT_4)
Jr:26:18 ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος θεός, ὅτι ὡς τὸ Ἰταβύριον ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ὡς Κάρμηλος ἐν τῇ θαλάσσῃ ἥξει.
Jr:26:18 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ὡς ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὡς ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Jr:26:18 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ponieważ/tamto Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Jr:26:18 DZO= e)gO/, le/gei ku/rios o( Teo/s, o(/ti O(s to\ *)itabu/rion e)n toi=s o)/resin kai\ O(s o( *ka/rmElos e)n tE=| Tala/ssE| E(/Xei.
Jr:26:18 DZO egO, legei kyrios ho Teos, hoti hOs to itabyrion en tois oresin kai hOs ho karmElos en tE TalassE hEXei.
Jr:26:18 V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM C C RA_NSN N2N_NSN P RA_DPN N3E_DPN C C RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N1S_DSF VF_FAI3S
Jr:26:18 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] because/that as/like the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely as/like the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sea to have come I have come. I have arrived.; to lead
Jr:26:18 I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) because/that as/like the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) and as/like the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sea (dat) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Jr:26:18 Jr_26:18_1 Jr_26:18_2 Jr_26:18_3 Jr_26:18_4 Jr_26:18_5 Jr_26:18_6 Jr_26:18_7 Jr_26:18_8 Jr_26:18_9 Jr_26:18_10 Jr_26:18_11 Jr_26:18_12 Jr_26:18_13 Jr_26:18_14 Jr_26:18_15 Jr_26:18_16 Jr_26:18_17 Jr_26:18_18 Jr_26:18_19 Jr_26:18_20 Jr_26:18_21
Jr:26:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:19 σκεύη ἀποικισμοῦ ποίησον σεαυτῇ, κατοικοῦσα θύγατερ Αἰγύπτου, ὅτι Μέμφις εἰς ἀφανισμὸν ἔσται καὶ κληθήσεται οὐαὶ διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ.
Jr:26:19 (jeremiah 26:19 O daughter of Egypt dwelling at home, prepare thee stuff for removing: for Memphis shall be utterly desolate, and shall be called Woe, because there are no inhabitants in it.
Jr:26:19 Przygotuj sobie tłumoki na wygnanie, mieszkanko - córo Egiptu! Nof bowiem zostanie obrócone w pustkowie, spalone i pozbawione mieszkańców. (Jr 46:19 BT_4)
Jr:26:19 σκεύη ἀποικισμοῦ ποίησον σεαυτῇ, κατοικοῦσα θύγατερ Αἰγύπτου, ὅτι Μέμφις εἰς ἀφανισμὸν ἔσται καὶ κληθήσεται οὐαὶ διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ.
Jr:26:19 σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) οὐαί διά ὁ ἡ τό μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:26:19 Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By czynić/rób Siebie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Córka Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Zniszczenie By być I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nieszczęście Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:26:19 skeu/E a)poikismou= poi/Eson seautE=|, katoikou=sa Tu/gater *ai)gu/ptou, o(/ti *me/mfis ei)s a)fanismo\n e)/stai kai\ klETE/setai ou)ai\ dia\ to\ mE\ u(pa/rCHein katoikou=ntas e)n au)tE=|.
Jr:26:19 skeuE apoikismu poiEson seautE, katoikusa Tygater aigyptu, hoti memfis eis afanismon estai kai klETEsetai uai dia to mE hyparCHein katoikuntas en autE.
Jr:26:19 N3E_APN N2_GSM VA_AAD2S RD_DSF V2_PAPVSF N3_VSF N2_GSF C N_NS P N2_ASM VF_FMI3S C VC_FPI3S I P RA_ASN D V1_PAN V2_PAPAPM P RD_DSF
Jr:26:19 vessel; vessel hardware, utensils, implement ć to do/make yourself to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) daughter Egypt [country of] because/that ć into (+acc) destruction to be and also, even, namely to call call woe because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Jr:26:19 vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) daughter (voc) Egypt (gen) because/that into (+acc) destruction (acc) he/she/it-will-be and he/she/it-will-be-CALL-ed woe because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) not to-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Jr:26:19 Jr_26:19_1 Jr_26:19_2 Jr_26:19_3 Jr_26:19_4 Jr_26:19_5 Jr_26:19_6 Jr_26:19_7 Jr_26:19_8 Jr_26:19_9 Jr_26:19_10 Jr_26:19_11 Jr_26:19_12 Jr_26:19_13 Jr_26:19_14 Jr_26:19_15 Jr_26:19_16 Jr_26:19_17 Jr_26:19_18 Jr_26:19_19 Jr_26:19_20 Jr_26:19_21 Jr_26:19_22
Jr:26:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:20 δάμαλις κεκαλλωπισμένη Αἴγυπτος, ἀπόσπασμα ἀπὸ βορρᾶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν.
Jr:26:20 (jeremiah 26:20 Egypt is a fair heifer, but destruction from the north is come upon her.
Jr:26:20 Przepiękną jałowicą jest Egipt, lecz ściga ją bąk z północy. (Jr 46:20 BT_4)
Jr:26:20 δάμαλις κεκαλλωπισμένη Αἴγυπτος, ἀπόσπασμα ἀπὸ βορρᾶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν.
Jr:26:20 δάμαλις, -εως, ἡ καλλ·ωπίζω [LXX] (-, -, καλλωπι·σ-, -, κεκαλλωπισ-, -) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:26:20 Jałówka Do ??? Egipt [kraj z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:26:20 da/malis kekallOpisme/nE *ai)/guptos, a)po/spasma a)po\ borra= E)=lTen e)p’ au)tE/n.
Jr:26:20 damalis kekallOpismenE aigyptos, apospasma apo borra ElTen ep’ autEn.
Jr:26:20 N3I_NSF VT_XMPNSF N2_NSF N3M_NSN P N1T_GSM VBI_AAI3S P RD_ASF
Jr:26:20 heifer to ??? Egypt [country of] ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:26:20 heifer (nom) having-been-???-ed (nom|voc) Egypt (nom) away from (+gen) north (gen, voc) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Jr:26:20 Jr_26:20_1 Jr_26:20_2 Jr_26:20_3 Jr_26:20_4 Jr_26:20_5 Jr_26:20_6 Jr_26:20_7 Jr_26:20_8 Jr_26:20_9
Jr:26:20 x x x x x x x x x
Jr:26:21 καὶ οἱ μισθωτοὶ αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὥσπερ μόσχοι σιτευτοὶ τρεφόμενοι ἐν αὐτῇ, διότι καὶ αὐτοὶ ἀπεστράφησαν καὶ ἔφυγον ὁμοθυμαδόν, οὐκ ἔστησαν, ὅτι ἡμέρα ἀπωλείας ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῶν.
Jr:26:21 (jeremiah 26:21 Also her hired soldiers in the midst of her are as fatted calves fed in her; for they also have turned, and fled with one accord: they stood not, for the day of destruction was come upon them, and the time of their retribution.
Jr:26:21 Także jego najemnicy wśród niej są jakby tucznymi jałowicami. Albowiem oni się również odwrócą, uciekną razem, nie wytrzymają. Nadchodzi bowiem dzień ich nieszczęścia, czas ich kary. (Jr 46:21 BT_4)
Jr:26:21 καὶ οἱ μισθωτοὶ αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὥσπερ μόσχοι σιτευτοὶ τρεφόμενοι ἐν αὐτῇ, διότι καὶ αὐτοὶ ἀπεστράφησαν καὶ ἔφυγον ὁμοθυμαδόν, οὐκ ἔστησαν, ὅτι ἡμέρα ἀπωλείας ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῶν.
Jr:26:21 καί ὁ ἡ τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ μόσχος, -ου, ὁ σιτευτός -ή -όν τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁμοθυμαδόν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅτι ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκδίκησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:26:21 I też, nawet, mianowicie Najemnik; najmowany On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Cielęcia/wół Tuczony By żywić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By odwracać się od I też, nawet, mianowicie By uciekać W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Ponieważ/tamto Dzień Zniszczenie, zniszczenie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Okres czasu Zemsta On/ona/to/to samo
Jr:26:21 kai\ oi( misTOtoi\ au)tE=s e)n au)tE=| O(/sper mo/sCHoi siteutoi\ trefo/menoi e)n au)tE=|, dio/ti kai\ au)toi\ a)pestra/fEsan kai\ e)/fugon o(moTumado/n, ou)k e)/stEsan, o(/ti E(me/ra a)pOlei/as E)=lTen e)p’ au)tou\s kai\ kairo\s e)kdikE/seOs au)tO=n.
Jr:26:21 kai hoi misTOtoi autEs en autE hOsper mosCHoi siteutoi trefomenoi en autE, dioti kai autoi apestrafEsan kai efygon homoTymadon, uk estEsan, hoti hEmera apOleias ElTen ep’ autus kai kairos ekdikEseOs autOn.
Jr:26:21 C RA_NPM A1_NPM RD_GSF P RD_DSF D N2_NPM A1_NPM V1_PMPNPM P RD_DSF C D RD_NPM VDI_API3P C VBI_AAI3P D D VAI_AAI3P C N1A_NSF N1A_GSF VBI_AAI3S P RD_APM C N2_NSM N3I_GSF RD_GPM
Jr:26:21 and also, even, namely the hireling; hired he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" calf/ox fattened to feed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because of this: that and also, even, namely he/she/it/same to turn away from and also, even, namely to flee in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. οὐχ before rough breathing to cause to stand because/that day annihilation, destruction to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely period of time vengeance he/she/it/same
Jr:26:21 and the (nom) hirelings (nom|voc); hired ([Adj] nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) just as calves/oxen (nom|voc) fattened ([Adj] nom|voc) while being-FEED-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) because of this: that and they/same (nom) they-were-TURN-ed-AWAY-FROM and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed in solidarity not they-CAUSE-ed-TO-STand because/that day (nom|voc) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and period of time (nom) vengeance (gen) them/same (gen)
Jr:26:21 Jr_26:21_1 Jr_26:21_2 Jr_26:21_3 Jr_26:21_4 Jr_26:21_5 Jr_26:21_6 Jr_26:21_7 Jr_26:21_8 Jr_26:21_9 Jr_26:21_10 Jr_26:21_11 Jr_26:21_12 Jr_26:21_13 Jr_26:21_14 Jr_26:21_15 Jr_26:21_16 Jr_26:21_17 Jr_26:21_18 Jr_26:21_19 Jr_26:21_20 Jr_26:21_21 Jr_26:21_22 Jr_26:21_23 Jr_26:21_24 Jr_26:21_25 Jr_26:21_26 Jr_26:21_27 Jr_26:21_28 Jr_26:21_29 Jr_26:21_30 Jr_26:21_31
Jr:26:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:22 φωνὴ ὡς ὄφεως συρίζοντος, ὅτι ἐν ἄμμῳ πορεύσονται· ἐν ἀξίναις ἥξουσιν ἐπ’ αὐτὴν ὡς κόπτοντες ξύλα.
Jr:26:22 (jeremiah 26:22 Their voice is as that of a hissing serpent, for they go upon the sand; they shall come upon Egypt with axes, as men that cut wood.
Jr:26:22 Jego głos jest podobny do syczącego węża; idą bowiem oni przemocą, uzbrojeni siekierą, zdążają przeciw niemu podobni do drwalów. (Jr 46:22 BT_4)
Jr:26:22 φωνὴ ὡς ὄφεως συρίζοντος, ὅτι ἐν ἄμμῳ πορεύσονται· ἐν ἀξίναις ἥξουσιν ἐπ’ αὐτὴν ὡς κόπτοντες ξύλα.
Jr:26:22 φωνή, -ῆς, ἡ ὡς ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) ὅτι ἐν ἄμμος, -ου, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ἀξίνη, -ης, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὡς κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό
Jr:26:22 Dźwięku/głos płacze Jak/jak Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By syczeć Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piasek By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siekiera By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Jr:26:22 fOnE\ O(s o)/feOs suri/DZontos, o(/ti e)n a)/mmO| poreu/sontai· e)n a)Xi/nais E(/Xousin e)p’ au)tE\n O(s ko/ptontes Xu/la.
Jr:26:22 fOnE hOs ofeOs syriDZontos, hoti en ammO poreusontai· en aXinais hEXusin ep’ autEn hOs koptontes Xyla.
Jr:26:22 N1_NSF C N3I_GSM V1_PAPGSM C P N2_DSF VF_FMI3P P N1_DPF VF_FAI3P P RD_ASF C V1_PAPNPM N2N_APN
Jr:26:22 sound/voice cries as/like serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to hiss because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sand to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among axe to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same as/like to cut off cut, slash, chip, skive tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
Jr:26:22 sound/voice (nom|voc) as/like serpent (gen) while HISS-ing (gen) because/that in/among/by (+dat) sand (dat) they-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) axs (dat) they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) as/like while CUT OFF-ing (nom|voc) trees/wooden things (nom|acc|voc)
Jr:26:22 Jr_26:22_1 Jr_26:22_2 Jr_26:22_3 Jr_26:22_4 Jr_26:22_5 Jr_26:22_6 Jr_26:22_7 Jr_26:22_8 Jr_26:22_9 Jr_26:22_10 Jr_26:22_11 Jr_26:22_12 Jr_26:22_13 Jr_26:22_14 Jr_26:22_15 Jr_26:22_16
Jr:26:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:23 ἐκκόψουσιν τὸν δρυμὸν αὐτῆς, λέγει κύριος ὁ θεός, ὅτι οὐ μὴ εἰκασθῇ, ὅτι πληθύνει ὑπὲρ ἀκρίδα καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἀριθμός.
Jr:26:23 (jeremiah 26:23 They shall cut down her forest, saith the Lord, for their number cannot at all be conjectured, for it exceeds the locust in multitude, and they are innumerable.
Jr:26:23 Ścinają jego las - wyrocznia Pana - jest bowiem nieprzenikniony. Liczniejsi są od szarańczy, tak że nie można ich zliczyć. (Jr 46:23 BT_4)
Jr:26:23 ἐκκόψουσιν τὸν δρυμὸν αὐτῆς, λέγει κύριος θεός, ὅτι οὐ μὴ εἰκασθῇ, ὅτι πληθύνει ὑπὲρ ἀκρίδα καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἀριθμός.
Jr:26:23 ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὅτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὑπέρ ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Jr:26:23 By ścinać/precz wykorzeniaj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie Ponieważ/tamto By wzrastać/mnóż się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Szarańcza I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Jr:26:23 e)kko/PSousin to\n drumo\n au)tE=s, le/gei ku/rios o( Teo/s, o(/ti ou) mE\ ei)kasTE=|, o(/ti plETu/nei u(pe\r a)kri/da kai\ ou)k e)/stin au)toi=s a)riTmo/s.
Jr:26:23 ekkoPSusin ton drymon autEs, legei kyrios ho Teos, hoti u mE eikasTE, hoti plETynei hyper akrida kai uk estin autois ariTmos.
Jr:26:23 VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GSF V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM C D D VC_APS3S C V1_PAI3S P N3D_ASF C D V9_PAI3S RD_DPM N2_NSM
Jr:26:23 to cut down/off extirpate the ć he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] because/that οὐχ before rough breathing not ć because/that to increase/multiply above (+acc), on behalf of (+gen) locust and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same number [see arithmetic]
Jr:26:23 they-will-EXTIRPATE, going-to-EXTIRPATE (fut ptcp) (dat) the (acc) her/it/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) because/that not not because/that he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) above (+acc), on behalf of (+gen) locust (acc) and not he/she/it-is them/same (dat) number (nom)
Jr:26:23 Jr_26:23_1 Jr_26:23_2 Jr_26:23_3 Jr_26:23_4 Jr_26:23_5 Jr_26:23_6 Jr_26:23_7 Jr_26:23_8 Jr_26:23_9 Jr_26:23_10 Jr_26:23_11 Jr_26:23_12 Jr_26:23_13 Jr_26:23_14 Jr_26:23_15 Jr_26:23_16 Jr_26:23_17 Jr_26:23_18 Jr_26:23_19 Jr_26:23_20 Jr_26:23_21
Jr:26:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:24 κατῃσχύνθη θυγάτηρ Αἰγύπτου, παρεδόθη εἰς χεῖρας λαοῦ ἀπὸ βορρᾶ.
Jr:26:24 (jeremiah 26:24 The daughter of Egypt is confounded; she is delivered into the hands of a people from the north.
Jr:26:24 Pełna hańby jest Córa Egiptu, wydana w ręce narodu z północy. (Jr 46:24 BT_4)
Jr:26:24 κατῃσχύνθη θυγάτηρ Αἰγύπτου, παρεδόθη εἰς χεῖρας λαοῦ ἀπὸ βορρᾶ.
Jr:26:24 κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Αἴγυπτος, -ου, ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν λαός, -οῦ, ὁ ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Jr:26:24 By upokarzać Córka Egipt [kraj z] By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Ręka Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ
Jr:26:24 katE|sCHu/nTE Tuga/tEr *ai)gu/ptou, paredo/TE ei)s CHei=ras laou= a)po\ borra=.
Jr:26:24 katEsCHynTE TygatEr aigyptu, paredoTE eis CHeiras lau apo borra.
Jr:26:24 VCI_API3S N3_NSF N2_GSF VCI_API3S P N3_APF N2_GSM P N1T_GSM
Jr:26:24 to humiliate daughter Egypt [country of] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) hand people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north
Jr:26:24 he/she/it-was-HUMILIATE-ed daughter (nom) Egypt (gen) he/she/it-was-Hand OVER-ed into (+acc) hands (acc) people (gen) away from (+gen) north (gen, voc)
Jr:26:24 Jr_26:24_1 Jr_26:24_2 Jr_26:24_3 Jr_26:24_4 Jr_26:24_5 Jr_26:24_6 Jr_26:24_7 Jr_26:24_8 Jr_26:24_9
Jr:26:24 x x x x x x x x x
Jr:26:25 ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ τὸν Αμων τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐπὶ Φαραω καὶ ἐπὶ τοὺς πεποιθότας ἐπ’ αὐτῷ.
Jr:26:25 (jeremiah 26:25 Behold, I will avenge Ammon her son upon Pharao, and upon them that trust in him.
Jr:26:25 Pan Zastępów, Bóg Izraela, mówi: «Oto ukarzę Amona w No, faraona, Egipt i jego bóstwa oraz jego królów, faraona i tych, co w nim pokładają ufność. (Jr 46:25 BT_4)
Jr:26:25 ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ τὸν Αμων τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐπὶ Φαραω καὶ ἐπὶ τοὺς πεποιθότας ἐπ’ αὐτῷ.
Jr:26:25 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-); ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἀμών, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Φαραώ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:26:25 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By pomścić/poprawiaj; by wymagać zemsty na Amon Syn On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Faraon I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:26:25 i)dou\ e)gO\ e)kdikO= to\n *amOn to\n ui(o\n au)tE=s e)pi\ *faraO kai\ e)pi\ tou\s pepoiTo/tas e)p’ au)tO=|.
Jr:26:25 idu egO ekdikO ton amOn ton hyion autEs epi faraO kai epi tus pepoiTotas ep’ autO.
Jr:26:25 I RP_NS VF_PAI1S RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSF P N_ASM C P RA_APM VX_XAPAPM P RD_DSM
Jr:26:25 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to avenge/rectify; to exact vengeance upon the Amon the son he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Pharaoh and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:26:25 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-AVENGE/RECTIFY-ing, I-should-be-AVENGE/RECTIFY-ing; I-will-EXACT-VENGEANCE-UPON the (acc) Amon (indecl) the (acc) son (acc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) having PERSUADE/CONVINCE-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Jr:26:25 Jr_26:25_1 Jr_26:25_2 Jr_26:25_3 Jr_26:25_4 Jr_26:25_5 Jr_26:25_6 Jr_26:25_7 Jr_26:25_8 Jr_26:25_9 Jr_26:25_10 Jr_26:25_11 Jr_26:25_12 Jr_26:25_13 Jr_26:25_14 Jr_26:25_15 Jr_26:25_16
Jr:26:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:27 σὺ δὲ μὴ φοβηθῇς, δοῦλός μου Ιακωβ, μηδὲ πτοηθῇς, Ισραηλ, διότι ἰδοὺ ἐγὼ σῴζων σε μακρόθεν καὶ τὸ σπέρμα σου ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν, καὶ ἀναστρέψει Ιακωβ καὶ ἡσυχάσει καὶ ὑπνώσει, καὶ οὐκ ἔσται ὁ παρενοχλῶν αὐτόν.
Jr:26:27 (jeremiah 26:27 But fear not thou, my servant Jacob, neither be thou alarmed, Israel: for, behold, I will save thee from afar, and thy seed from their captivity; and Jacob shall return, and be at ease, and sleep, and there shall be no one to trouble him.
Jr:26:27 Ty się jednak nie bój, sługo mój, Jakubie, nie lękaj się, Izraelu, albowiem Ja cię wybawię z dalekiego kraju, twoje potomstwo z ziemi jego wygnania. Powróci Jakub i będzie zażywał niezmąconego niczym pokoju, a nikt go nie będzie trwożył. (Jr 46:27 BT_4)
Jr:26:27 σὺ δὲ μὴ φοβηθῇς, δοῦλός μου Ιακωβ, μηδὲ πτοηθῇς, Ισραηλ, διότι ἰδοὺ ἐγὼ σῴζων σε μακρόθεν καὶ τὸ σπέρμα σου ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν, καὶ ἀναστρέψει Ιακωβ καὶ ἡσυχάσει καὶ ὑπνώσει, καὶ οὐκ ἔσται παρενοχλῶν αὐτόν.
Jr:26:27 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μακρό·θεν καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) Ἰακώβ, ὁ καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) καί ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:26:27 Ty zaś Nie By bać się Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja Jacob µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Izrael Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) Z dala I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Jacob I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize I też, nawet, mianowicie By spać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) On/ona/to/to samo
Jr:26:27 su\ de\ mE\ fobETE=|s, dou=lo/s mou *iakOb, mEde\ ptoETE=|s, *israEl, dio/ti i)dou\ e)gO\ sO/|DZOn se makro/Ten kai\ to\ spe/rma sou e)k tE=s ai)CHmalOsi/as au)tO=n, kai\ a)nastre/PSei *iakOb kai\ E(suCHa/sei kai\ u(pnO/sei, kai\ ou)k e)/stai o( parenoCHlO=n au)to/n.
Jr:26:27 sy de mE fobETEs, dulos mu iakOb, mEde ptoETEs, israEl, dioti idu egO sODZOn se makroTen kai to sperma su ek tEs aiCHmalOsias autOn, kai anastrePSei iakOb kai hEsyCHasei kai hypnOsei, kai uk estai ho parenoCHlOn auton.
Jr:26:27 RP_NS x D VC_APS2S N2_NSM RP_GS N_VSM C VC_APS2S N_VSM C I RP_NS V1_PAPNSM RP_AS D C RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_GSF N1A_GSF RD_GPM C VF_FAI3S N_NSM C VF_FAI3S C VF_FAI3S C D VF_FMI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASM
Jr:26:27 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to fear slave; servile I Jacob μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? Israel because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) from afar and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the captives he/she/it/same and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, Jacob and also, even, namely to quiet-ize and also, even, namely to sleep and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to cause difficulty (press against, irritate, annoy) he/she/it/same
Jr:26:27 you(sg) (nom) Yet not you(sg)-should-be-FEAR-ed slave (nom); servile ([Adj] nom) me (gen) Jacob (indecl) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-???-ed Israel (indecl) because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) while SAVE-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) from afar and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) them/same (gen) and he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) Jacob (indecl) and he/she/it-will-QUIET-IZE, you(sg)-will-be-QUIET-IZE-ed (classical) and he/she/it-will-SLEEP, you(sg)-will-be-SLEEP-ed (classical) and not he/she/it-will-be the (nom) while CAUSE-ing-DIFFICULTY (nom) him/it/same (acc)
Jr:26:27 Jr_26:27_1 Jr_26:27_2 Jr_26:27_3 Jr_26:27_4 Jr_26:27_5 Jr_26:27_6 Jr_26:27_7 Jr_26:27_8 Jr_26:27_9 Jr_26:27_10 Jr_26:27_11 Jr_26:27_12 Jr_26:27_13 Jr_26:27_14 Jr_26:27_15 Jr_26:27_16 Jr_26:27_17 Jr_26:27_18 Jr_26:27_19 Jr_26:27_20 Jr_26:27_21 Jr_26:27_22 Jr_26:27_23 Jr_26:27_24 Jr_26:27_25 Jr_26:27_26 Jr_26:27_27 Jr_26:27_28 Jr_26:27_29 Jr_26:27_30 Jr_26:27_31 Jr_26:27_32 Jr_26:27_33 Jr_26:27_34 Jr_26:27_35 Jr_26:27_36 Jr_26:27_37
Jr:26:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:26:28 μὴ φοβοῦ, παῖς μου Ιακωβ, λέγει κύριος, ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι· ὅτι ποιήσω συντέλειαν ἐν παντὶ ἔθνει, εἰς οὓς ἐξῶσά σε ἐκεῖ, σὲ δὲ οὐ μὴ ποιήσω ἐκλιπεῖν· καὶ παιδεύσω σε εἰς κρίμα καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳώσω σε.
Jr:26:28 (jeremiah 26:28 Fear not thou, my servant Jacob, saith the Lord; for I am with thee: she that was without fear and in luxury, has been delivered up: for I will make a full end of every nation among whom I have thrust thee forth; but I will not cause thee to fail: yet will I chastise thee in the way of judgment, and will not hold thee entirely guiltless.
Jr:26:28 Nie bój się, sługo mój, Jakubie - wyrocznia Pana - bo jestem z tobą, bo zgotuję zagładę wszystkim narodom, wśród których cię rozproszyłem. Ciebie zaś nie wyniszczę; ukarzę cię jednak sprawiedliwie - nie ujdzie ci wina bezkarnie». (Jr 46:28 BT_4)
Jr:26:28 μὴ φοβοῦ, παῖς μου Ιακωβ, λέγει κύριος, ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι· ὅτι ποιήσω συντέλειαν ἐν παντὶ ἔθνει, εἰς οὓς ἐξῶσά σε ἐκεῖ, σὲ δὲ οὐ μὴ ποιήσω ἐκλιπεῖν· καὶ παιδεύσω σε εἰς κρίμα καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳώσω σε.
Jr:26:28 μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] κρίμα[τ], -ατος, τό καί ἀ·θῷος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:26:28 Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Dziecka/służący Ja Jacob By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być Ponieważ/tamto By czynić/rób Zakończenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wyganiać Ty; twój/twój(sg) Tam Ty; twój/twój(sg) zaś ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Bez kary/usprawiedliwiał ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Jr:26:28 mE\ fobou=, pai=s mou *iakOb, le/gei ku/rios, o(/ti meta\ sou= e)gO/ ei)mi· o(/ti poiE/sO sunte/leian e)n panti\ e)/Tnei, ei)s ou(\s e)XO=sa/ se e)kei=, se\ de\ ou) mE\ poiE/sO e)klipei=n· kai\ paideu/sO se ei)s kri/ma kai\ a)TO=|on ou)k a)TO|O/sO se.
Jr:26:28 mE fobu, pais mu iakOb, legei kyrios, hoti meta su egO eimi· hoti poiEsO synteleian en panti eTnei, eis hus eXOsa se ekei, se de u mE poiEsO eklipein· kai paideusO se eis krima kai aTOon uk aTOOsO se.
Jr:26:28 D V2_PMD2S N3D_NSM RP_GS N_VSM V1_PAI3S N2_NSM C P RP_GS RP_NS V9_PAI1S C VF_FAI1S N1A_ASF P A3_DSN N3E_DSN P RR_APM VA_AAI1S RP_AS D RP_AS x D D VF_FAI1S VB_AAN C VF_FAI1S RP_AS P N3M_ASN C A1_ASM D VF_FAI1S RP_AS
Jr:26:28 not fear [see phobia]; to fear child/servant I Jacob to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) I to go; to be because/that to do/make completion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] into (+acc) who/whom/which to expel you; your/yours(sg) there you; your/yours(sg) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing not to do/make to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you; your/yours(sg) into (+acc) sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely without penalty/exculpated οὐχ before rough breathing ć you; your/yours(sg)
Jr:26:28 not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! child/servant (nom) me (gen) Jacob (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am because/that I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE completion (acc) in/among/by (+dat) every (dat) nation (dat) into (+acc) who/whom/which (acc) I-EXPEL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) there you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Yet not not I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE to-FAIL and I-will-CHASTENED, I-should-CHASTENED you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) sentence (nom|acc|voc) and without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:26:28 Jr_26:28_1 Jr_26:28_2 Jr_26:28_3 Jr_26:28_4 Jr_26:28_5 Jr_26:28_6 Jr_26:28_7 Jr_26:28_8 Jr_26:28_9 Jr_26:28_10 Jr_26:28_11 Jr_26:28_12 Jr_26:28_13 Jr_26:28_14 Jr_26:28_15 Jr_26:28_16 Jr_26:28_17 Jr_26:28_18 Jr_26:28_19 Jr_26:28_20 Jr_26:28_21 Jr_26:28_22 Jr_26:28_23 Jr_26:28_24 Jr_26:28_25 Jr_26:28_26 Jr_26:28_27 Jr_26:28_28 Jr_26:28_29 Jr_26:28_30 Jr_26:28_31 Jr_26:28_32 Jr_26:28_33 Jr_26:28_34 Jr_26:28_35 Jr_26:28_36 Jr_26:28_37 Jr_26:28_38 Jr_26:28_39
Jr:26:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x