Kpl:21:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἰπὸν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐν ταῖς ψυχαῖς οὐ μιανθήσονται ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν
Kpl:21:1 And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the priests the sons of Aaron, and thou shalt tell them that they shall not defile themselves in their nation for the dead, (Leviticus 21:1 Brenton)
Kpl:21:1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im: Kapłan nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, (Kpł 21:1 BT_4)
Kpl:21:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἰπὸν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐν ταῖς ψυχαῖς οὐ μιανθήσονται ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν
Kpl:21:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:21:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj Duchowny Syn Aaron I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo
Kpl:21:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn *ei)po\n toi=s i(ereu=sin toi=s ui(oi=s *aarOn kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)en tai=s PSuCHai=s ou) mianTE/sontai e)n tO=| e)/Tnei au)tO=n
Kpl:21:1 kai eipen kyrios pros musEn legOn eipon tois hiereusin tois hyiois aarOn kai ereis pros autus en tais PSyCHais u mianTEsontai en tO eTnei autOn
Kpl:21:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM VB_AAD2S RA_DPM N3V_DPM RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM P RA_DPF N1_DPF D VC_FPI3P P RA_DSN N3E_DSN RD_GPM
Kpl:21:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell to say/tell the priest the son Aaron and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person οὐχ before rough breathing to pollute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] he/she/it/same
Kpl:21:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) priests (dat) the (dat) sons (dat) Aaron (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) lifes (dat) not they-will-be-POLLUTE-ed in/among/by (+dat) the (dat) nation (dat) them/same (gen)
Kpl:21:1 Kpl_21:1_1 Kpl_21:1_2 Kpl_21:1_3 Kpl_21:1_4 Kpl_21:1_5 Kpl_21:1_6 Kpl_21:1_7 Kpl_21:1_8 Kpl_21:1_9 Kpl_21:1_10 Kpl_21:1_11 Kpl_21:1_12 Kpl_21:1_13 Kpl_21:1_14 Kpl_21:1_15 Kpl_21:1_16 Kpl_21:1_17 Kpl_21:1_18 Kpl_21:1_19 Kpl_21:1_20 Kpl_21:1_21 Kpl_21:1_22 Kpl_21:1_23 Kpl_21:1_24 Kpl_21:1_25
Kpl:21:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:2 ἀλλ’ ἢ ἐν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγγιστα αὐτῶν, ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ καὶ υἱοῖς καὶ θυγατράσιν, ἐπ’ ἀδελφῷ
Kpl:21:2 but they may mourn for a relative who is very near to them, for a father and mother, and sons and daughters, for a brother, (Leviticus 21:2 Brenton)
Kpl:21:2 chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata, (Kpł 21:2 BT_4)
Kpl:21:2 ἀλλ’ ἐν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγγιστα αὐτῶν, ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ καὶ υἱοῖς καὶ θυγατράσιν, ἐπ’ ἀδελφῷ
Kpl:21:2 ἀλλά ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό οἰκεῖος (-α) -ον ὁ ἡ τό ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐπί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
Kpl:21:2 Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Właściciele nieruchomości należące do rodziny Najbliższy On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec; ojczyzna I też, nawet, mianowicie Matka I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Córka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat
Kpl:21:2 a)ll’ E)\ e)n tO=| oi)kei/O| tO=| e)/ggista au)tO=n, e)pi\ patri\ kai\ mEtri\ kai\ ui(oi=s kai\ Tugatra/sin, e)p’ a)delfO=|
Kpl:21:2 all’ E en tO oikeiO tO engista autOn, epi patri kai mEtri kai hyiois kai Tygatrasin, ep’ adelfO
Kpl:21:2 C C P RA_DSM A1A_DSM RA_DSM D RD_GPM P N3_DSM C N3_DSF C N2_DPM C N3_DPF P N2_DSM
Kpl:21:2 but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the householder belonging to a household the nearest he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing father; fatherland and also, even, namely mother and also, even, namely son and also, even, namely daughter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing brother
Kpl:21:2 but or in/among/by (+dat) the (dat) householder ([Adj] dat) the (dat) nearest ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) father (dat); fatherland (voc) and mother (dat) and sons (dat) and daughters (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) brother (dat)
Kpl:21:2 Kpl_21:2_1 Kpl_21:2_2 Kpl_21:2_3 Kpl_21:2_4 Kpl_21:2_5 Kpl_21:2_6 Kpl_21:2_7 Kpl_21:2_8 Kpl_21:2_9 Kpl_21:2_10 Kpl_21:2_11 Kpl_21:2_12 Kpl_21:2_13 Kpl_21:2_14 Kpl_21:2_15 Kpl_21:2_16 Kpl_21:2_17 Kpl_21:2_18
Kpl:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:3 καὶ ἐπ’ ἀδελφῇ παρθένῳ τῇ ἐγγιζούσῃ αὐτῷ τῇ μὴ ἐκδεδομένῃ ἀνδρί, ἐπὶ τούτοις μιανθήσεται.
Kpl:21:3 and for a virgin sister that is near to one, that is not espoused to a man; for these one shall defile himself. (Leviticus 21:3 Brenton)
Kpl:21:3 siostry dziewicy, która jest mu szczególnie bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z jej powodu może się narazić na nieczystość rytualną. (Kpł 21:3 BT_4)
Kpl:21:3 καὶ ἐπ’ ἀδελφῇ παρθένῳ τῇ ἐγγιζούσῃ αὐτῷ τῇ μὴ ἐκδεδομένῃ ἀνδρί, ἐπὶ τούτοις μιανθήσεται.
Kpl:21:3 καί ἐπί ἀδελφή, -ῆς, ἡ παρθένος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Kpl:21:3 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siostra Dziewiczy Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) On/ona/to/to samo Nie By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zanieczyszczać
Kpl:21:3 kai\ e)p’ a)delfE=| parTe/nO| tE=| e)ggiDZou/sE| au)tO=| tE=| mE\ e)kdedome/nE| a)ndri/, e)pi\ tou/tois mianTE/setai.
Kpl:21:3 kai ep’ adelfE parTenO tE engiDZusE autO tE mE ekdedomenE andri, epi tutois mianTEsetai.
Kpl:21:3 C P N1_DSF N2_DSF RA_DSF V1_PAPDSF RD_DSM RA_DSF D VM_XPPDSF N3_DSM P RD_DPM VC_FPI3S
Kpl:21:3 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sister virgin the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) he/she/it/same the not to lease lease, rent out man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to pollute
Kpl:21:3 and upon/over (+acc,+gen,+dat) sister (dat) virgin (dat) the (dat) while NEAR-ing (dat) him/it/same (dat) the (dat) not having-been-LEASE-ed (dat) man, husband (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) he/she/it-will-be-POLLUTE-ed
Kpl:21:3 Kpl_21:3_1 Kpl_21:3_2 Kpl_21:3_3 Kpl_21:3_4 Kpl_21:3_5 Kpl_21:3_6 Kpl_21:3_7 Kpl_21:3_8 Kpl_21:3_9 Kpl_21:3_10 Kpl_21:3_11 Kpl_21:3_12 Kpl_21:3_13 Kpl_21:3_14
Kpl:21:3 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:4 οὐ μιανθήσεται ἐξάπινα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ εἰς βεβήλωσιν αὐτοῦ.
Kpl:21:4 He shall not defile himself suddenly among his people to profane himself. (Leviticus 21:4 Brenton)
Kpl:21:4 Ale kapłan nie będzie się narażał na nieczystość rytualną z powodu krewnych swej żony. Byłoby to zbezczeszczenie. (Kpł 21:4 BT_4)
Kpl:21:4 οὐ μιανθήσεται ἐξάπινα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ εἰς βεβήλωσιν αὐτοῦ.
Kpl:21:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐξάπινα ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:21:4 ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) On/ona/to/to samo
Kpl:21:4 ou) mianTE/setai e)Xa/pina e)n tO=| laO=| au)tou= ei)s bebE/lOsin au)tou=.
Kpl:21:4 u mianTEsetai eXapina en tO laO autu eis bebElOsin autu.
Kpl:21:4 D VC_FPI3S D P RA_DSM N2_DSM RD_GSM P N3I_ASF RD_GSM
Kpl:21:4 οὐχ before rough breathing to pollute suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people he/she/it/same into (+acc) to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) he/she/it/same
Kpl:21:4 not he/she/it-will-be-POLLUTE-ed suddenly in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) into (+acc) they-should-be-DEFILE-ing him/it/same (gen)
Kpl:21:4 Kpl_21:4_1 Kpl_21:4_2 Kpl_21:4_3 Kpl_21:4_4 Kpl_21:4_5 Kpl_21:4_6 Kpl_21:4_7 Kpl_21:4_8 Kpl_21:4_9 Kpl_21:4_10
Kpl:21:4 x x x x x x x x x x
Kpl:21:5 καὶ φαλάκρωμα οὐ ξυρηθήσεσθε τὴν κεφαλὴν ἐπὶ νεκρῷ καὶ τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος οὐ ξυρήσονται καὶ ἐπὶ τὰς σάρκας αὐτῶν οὐ κατατεμοῦσιν ἐντομίδας.
Kpl:21:5 And ye shall not shave your head for the dead with a baldness on the top; and they shall not shave their beard, neither shall they make gashes on their flesh. (Leviticus 21:5 Brenton)
Kpl:21:5 Nie będą sobie strzygli głowy do skóry, nie będą golili krajów brody, nie będą nacinali swojego ciała. (Kpł 21:5 BT_4)
Kpl:21:5 καὶ φαλάκρωμα οὐ ξυρηθήσεσθε τὴν κεφαλὴν ἐπὶ νεκρῷ καὶ τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος οὐ ξυρήσονται καὶ ἐπὶ τὰς σάρκας αὐτῶν οὐ κατατεμοῦσιν ἐντομίδας.
Kpl:21:5 καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐπί νεκρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ    
Kpl:21:5 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By golić Głowa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} I też, nawet, mianowicie Widok ??? Przed przydechem mocnym By golić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym    
Kpl:21:5 kai\ fala/krOma ou) XurETE/sesTe tE\n kefalE\n e)pi\ nekrO=| kai\ tE\n o)/PSin tou= pO/gOnos ou) XurE/sontai kai\ e)pi\ ta\s sa/rkas au)tO=n ou) katatemou=sin e)ntomi/das.
Kpl:21:5 kai falakrOma u XyrETEsesTe tEn kefalEn epi nekrO kai tEn oPSin tu pOgOnos u XyrEsontai kai epi tas sarkas autOn u katatemusin entomidas.
Kpl:21:5 C N3M_ASN D VC_FPI2P RA_ASF N1_ASF P N2_DSM C RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N3W_GSM D VF_FMI3P C P RA_APF N3K_APF RD_GPM D VF2_FAI3P N3D_APF
Kpl:21:5 and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to shave the head upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dead and also, even, namely the sight the ć οὐχ before rough breathing to shave and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the flesh he/she/it/same not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing    
Kpl:21:5 and   not you(pl)-will-be-SHAVE-ed the (acc) head (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) dead ([Adj] dat) and the (acc) sight (acc) the (gen)   not they-will-be-SHAVE-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) flesh (acc) them/same (gen) not    
Kpl:21:5 Kpl_21:5_1 Kpl_21:5_2 Kpl_21:5_3 Kpl_21:5_4 Kpl_21:5_5 Kpl_21:5_6 Kpl_21:5_7 Kpl_21:5_8 Kpl_21:5_9 Kpl_21:5_10 Kpl_21:5_11 Kpl_21:5_12 Kpl_21:5_13 Kpl_21:5_14 Kpl_21:5_15 Kpl_21:5_16 Kpl_21:5_17 Kpl_21:5_18 Kpl_21:5_19 Kpl_21:5_20 Kpl_21:5_21 Kpl_21:5_22 Kpl_21:5_23
Kpl:21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:6 ἅγιοι ἔσονται τῷ θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ αὐτῶν· τὰς γὰρ θυσίας κυρίου δῶρα τοῦ θεοῦ αὐτῶν αὐτοὶ προσφέρουσιν καὶ ἔσονται ἅγιοι.
Kpl:21:6 They shall be holy to their God, and they shall not profane the name of their God; for they offer the sacrifices of the Lord as the gifts of their God, and they shall be holy. (Leviticus 21:6 Brenton)
Kpl:21:6 Będą święci dla swojego Boga, nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają Panu ofiary spalane, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością. (Kpł 21:6 BT_4)
Kpl:21:6 ἅγιοι ἔσονται τῷ θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ αὐτῶν· τὰς γὰρ θυσίας κυρίου δῶρα τοῦ θεοῦ αὐτῶν αὐτοὶ προσφέρουσιν καὶ ἔσονται ἅγιοι.
Kpl:21:6 ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γάρ θυσία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:21:6 Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Bóg  On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dar Bóg  On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By przedstawiać I też, nawet, mianowicie By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:21:6 a(/gioi e)/sontai tO=| TeO=| au)tO=n kai\ ou) bebElO/sousin to\ o)/noma tou= Teou= au)tO=n· ta\s ga\r Tusi/as kuri/ou dO=ra tou= Teou= au)tO=n au)toi\ prosfe/rousin kai\ e)/sontai a(/gioi.
Kpl:21:6 hagioi esontai tO TeO autOn kai u bebElOsusin to onoma tu Teu autOn· tas gar Tysias kyriu dOra tu Teu autOn autoi prosferusin kai esontai hagioi.
Kpl:21:6 A1A_NPM VF_FMI3P RA_DSM N2_DSM RD_GPM C D VF_FAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GPM RA_APF x N1A_APF N2_GSM N2N_APN RA_GSM N2_GSM RD_GPM RD_NPM V1_PAI3P C VF_FMI3P A1A_NPM
Kpl:21:6 dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to the god [see theology] he/she/it/same the for since, as sacrifice victimize, immolate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. gift the god [see theology] he/she/it/same he/she/it/same to present and also, even, namely to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:21:6 holy ([Adj] nom|voc) they-will-be the (dat) god (dat) them/same (gen) and not they-will-DEFILE, going-to-DEFILE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) them/same (gen) the (acc) for sacrifice (gen), sacrificial (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) gifts (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) them/same (gen) they/same (nom) they-are-PRESENT-ing, while PRESENT-ing (dat) and they-will-be holy ([Adj] nom|voc)
Kpl:21:6 Kpl_21:6_1 Kpl_21:6_2 Kpl_21:6_3 Kpl_21:6_4 Kpl_21:6_5 Kpl_21:6_6 Kpl_21:6_7 Kpl_21:6_8 Kpl_21:6_9 Kpl_21:6_10 Kpl_21:6_11 Kpl_21:6_12 Kpl_21:6_13 Kpl_21:6_14 Kpl_21:6_15 Kpl_21:6_16 Kpl_21:6_17 Kpl_21:6_18 Kpl_21:6_19 Kpl_21:6_20 Kpl_21:6_21 Kpl_21:6_22 Kpl_21:6_23 Kpl_21:6_24 Kpl_21:6_25 Kpl_21:6_26
Kpl:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:7 γυναῖκα πόρνην καὶ βεβηλωμένην οὐ λήμψονται καὶ γυναῖκα ἐκβεβλημένην ἀπὸ ἀνδρὸς αὐτῆς· ἅγιός ἐστιν τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ.
Kpl:21:7 They shall not take a woman who is a harlot and profaned, or a woman put away from her husband; for he is holy to the Lord his God. (Leviticus 21:7 Brenton)
Kpl:21:7 Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu. (Kpł 21:7 BT_4)
Kpl:21:7 γυναῖκα πόρνην καὶ βεβηλωμένην οὐ λήμψονται καὶ γυναῖκα ἐκβεβλημένην ἀπὸ ἀνδρὸς αὐτῆς· ἅγιός ἐστιν τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ.
Kpl:21:7 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πόρνη, -ης, ἡ καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:21:7 Kobiety/żona Prostytuuj I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona By rozpraszać/ekstrakt Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
Kpl:21:7 gunai=ka po/rnEn kai\ bebElOme/nEn ou) lE/mPSontai kai\ gunai=ka e)kbeblEme/nEn a)po\ a)ndro\s au)tE=s· a(/gio/s e)stin tO=| kuri/O| TeO=| au)tou=.
Kpl:21:7 gynaika pornEn kai bebElOmenEn u lEmPSontai kai gynaika ekbeblEmenEn apo andros autEs· hagios estin tO kyriO TeO autu.
Kpl:21:7 N3K_ASF N1_ASF C VM_XPPASF D VF_FMI3P C N3K_ASF VM_XPPASF P N3_GSM RD_GSF A1A_NSM V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM N2_DSM RD_GSM
Kpl:21:7 woman/wife prostitute and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely woman/wife to disperse/extract from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
Kpl:21:7 woman/wife (acc) prostitute (acc) and having-been-DEFILE-ed (acc) not they-will-be-TAKE HOLD OF-ed and woman/wife (acc) having-been-DISPERSE/EXTRACT-ed (acc) away from (+gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) holy ([Adj] nom) he/she/it-is the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) him/it/same (gen)
Kpl:21:7 Kpl_21:7_1 Kpl_21:7_2 Kpl_21:7_3 Kpl_21:7_4 Kpl_21:7_5 Kpl_21:7_6 Kpl_21:7_7 Kpl_21:7_8 Kpl_21:7_9 Kpl_21:7_10 Kpl_21:7_11 Kpl_21:7_12 Kpl_21:7_13 Kpl_21:7_14 Kpl_21:7_15 Kpl_21:7_16 Kpl_21:7_17 Kpl_21:7_18
Kpl:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:8 καὶ ἁγιάσει αὐτόν, τὰ δῶρα κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν οὗτος προσφέρει· ἅγιος ἔσται, ὅτι ἅγιος ἐγὼ κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς.
Kpl:21:8 And thou shalt hallow him; he offers the gifts of the Lord your God: he shall be holy, for I the Lord that sanctify them am holy. (Leviticus 21:8 Brenton)
Kpl:21:8 Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo Ja jestem święty, Ja Pan, który was uświęcam! (Kpł 21:8 BT_4)
Kpl:21:8 καὶ ἁγιάσει αὐτόν, τὰ δῶρα κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν οὗτος προσφέρει· ἅγιος ἔσται, ὅτι ἅγιος ἐγὼ κύριος ἁγιάζων αὐτούς.
Kpl:21:8 καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:21:8 I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przedstawiać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Kpl:21:8 kai\ a(gia/sei au)to/n, ta\ dO=ra kuri/ou tou= Teou= u(mO=n ou(=tos prosfe/rei· a(/gios e)/stai, o(/ti a(/gios e)gO\ ku/rios o( a(gia/DZOn au)tou/s.
Kpl:21:8 kai hagiasei auton, ta dOra kyriu tu Teu hymOn hutos prosferei· hagios estai, hoti hagios egO kyrios ho hagiaDZOn autus.
Kpl:21:8 C VF_FAI3S RD_ASM RA_APN N2N_APN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RD_NSM V1_PAI3S A1A_NSM VF_FMI3S C A1A_NSM RP_NS N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM
Kpl:21:8 and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same the gift lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to present dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Kpl:21:8 and he/she/it-will-CONSECRATE, you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) this (nom) he/she/it-is-PRESENT-ing, you(sg)-are-being-PRESENT-ed (classical) holy ([Adj] nom) he/she/it-will-be because/that holy ([Adj] nom) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) them/same (acc)
Kpl:21:8 Kpl_21:8_1 Kpl_21:8_2 Kpl_21:8_3 Kpl_21:8_4 Kpl_21:8_5 Kpl_21:8_6 Kpl_21:8_7 Kpl_21:8_8 Kpl_21:8_9 Kpl_21:8_10 Kpl_21:8_11 Kpl_21:8_12 Kpl_21:8_13 Kpl_21:8_14 Kpl_21:8_15 Kpl_21:8_16 Kpl_21:8_17 Kpl_21:8_18 Kpl_21:8_19 Kpl_21:8_20
Kpl:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:9 καὶ θυγάτηρ ἀνθρώπου ἱερέως ἐὰν βεβηλωθῇ τοῦ ἐκπορνεῦσαι, τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτῆς αὐτὴ βεβηλοῖ· ἐπὶ πυρὸς κατακαυθήσεται.
Kpl:21:9 And if the daughter of a priest should be profaned to go a whoring, she profanes the name of her father: she shall be burnt with fire. (Leviticus 21:9 Brenton)
Kpl:21:9 Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu. (Kpł 21:9 BT_4)
Kpl:21:9 καὶ θυγάτηρ ἀνθρώπου ἱερέως ἐὰν βεβηλωθῇ τοῦ ἐκπορνεῦσαι, τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτῆς αὐτὴ βεβηλοῖ· ἐπὶ πυρὸς κατακαυθήσεται.
Kpl:21:9 καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό βέβηλος -ον; βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ἐπί πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Kpl:21:9 I też, nawet, mianowicie Córka Ludzki Duchowny Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) By prostytuować się poza Nazwisko {Imię} co do Ojciec On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo desecrative; by kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Kpl:21:9 kai\ Tuga/tEr a)nTrO/pou i(ere/Os e)a\n bebElOTE=| tou= e)kporneu=sai, to\ o)/noma tou= patro\s au)tE=s au)tE\ bebEloi=· e)pi\ puro\s katakauTE/setai.
Kpl:21:9 kai TygatEr anTrOpu hiereOs ean bebElOTE tu ekporneusai, to onoma tu patros autEs autE bebEloi· epi pyros katakauTEsetai.
Kpl:21:9 C N3_NSF N2_GSM N3V_GSM C VC_APS3S RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3_GSM RD_GSF RD_NSF V4_PAI3S P N3_GSN VC_FPI3S
Kpl:21:9 and also, even, namely daughter human priest if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the to prostitute oneself out the name with regard to the father he/she/it/same he/she/it/same desecrative; to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Kpl:21:9 and daughter (nom) human (gen) priest (gen) if-ever he/she/it-should-be-DEFILE-ed the (gen) to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, be-you(sg)-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT!, he/she/it-happens-to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) she/it/same (nom) desecrative ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-DEFILE-ing, you(sg)-are-being-DEFILE-ed, you(sg)-are-being-DEFILE-ed (classical), he/she/it-should-be-DEFILE-ing, you(sg)-should-be-being-DEFILE-ed, he/she/it-happens-to-be-DEFILE-ing (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) fire (gen) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed
Kpl:21:9 Kpl_21:9_1 Kpl_21:9_2 Kpl_21:9_3 Kpl_21:9_4 Kpl_21:9_5 Kpl_21:9_6 Kpl_21:9_7 Kpl_21:9_8 Kpl_21:9_9 Kpl_21:9_10 Kpl_21:9_11 Kpl_21:9_12 Kpl_21:9_13 Kpl_21:9_14 Kpl_21:9_15 Kpl_21:9_16 Kpl_21:9_17 Kpl_21:9_18
Kpl:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:10 καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, τοῦ ἐπικεχυμένου ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐλαίου τοῦ χριστοῦ καὶ τετελειωμένου ἐνδύσασθαι τὰ ἱμάτια, τὴν κεφαλὴν οὐκ ἀποκιδαρώσει καὶ τὰ ἱμάτια οὐ διαρρήξει
Kpl:21:10 And the priest that is chief among his brethren, the oil having been poured upon the head of the anointed one, and he having been consecrated to put on the garments, shall not take the mitre off his head, and shall not rend his garments: (Leviticus 21:10 Brenton)
Kpl:21:10 Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci, na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia, który był wprowadzony w czynności kapłańskie, wkładając szaty nie będzie rozpuszczał włosów i nie będzie rozdzierał swych szat. (Kpł 21:10 BT_4)
Kpl:21:10 Καὶ ἱερεὺς μέγας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, τοῦ ἐπικεχυμένου ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐλαίου τοῦ χριστοῦ καὶ τετελειωμένου ἐνδύσασθαι τὰ ἱμάτια, τὴν κεφαλὴν οὐκ ἀποκιδαρώσει καὶ τὰ ἱμάτια οὐ διαρρήξει
Kpl:21:10 καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἀπό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ καί τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)
Kpl:21:10 I też, nawet, mianowicie Duchowny Wielki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat; siostra On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Oliwa z oliwek Chrystus zapalał się. 'namaszczany' I też, nawet, mianowicie By osiągać zakończenie By ubierać Ubierająca część garderoby, płaszcz Głowa ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz ??? Przed przydechem mocnym By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać
Kpl:21:10 *kai\ o( i(ereu\s o( me/gas a)po\ tO=n a)delfO=n au)tou=, tou= e)pikeCHume/nou e)pi\ tE\n kefalE\n tou= e)lai/ou tou= CHristou= kai\ teteleiOme/nou e)ndu/sasTai ta\ i(ma/tia, tE\n kefalE\n ou)k a)pokidarO/sei kai\ ta\ i(ma/tia ou) diarrE/Xei
Kpl:21:10 kai ho hiereus ho megas apo tOn adelfOn autu, tu epikeCHymenu epi tEn kefalEn tu elaiu tu CHristu kai teteleiOmenu endysasTai ta himatia, tEn kefalEn uk apokidarOsei kai ta himatia u diarrEXei
Kpl:21:10 C RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_GSM VM_XPPGSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN RA_GSM A1_GSM C VM_XPPGSM VA_AMN RA_APN N2N_APN RA_ASF N1_ASF D VF_FAI3S C RA_APN N2N_APN D VF_FAI3S
Kpl:21:10 and also, even, namely the priest the great from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the brother; sister he/she/it/same the to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the olive oil the Christ lit. 'anointed' and also, even, namely to reach completion to clothe the clothing garment, cloak the head οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely the clothing garment, cloak οὐχ before rough breathing to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave
Kpl:21:10 and the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) the (gen) having-been-???-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) olive oil (gen) the (gen) Christ (gen) and having-been-REACH-ed-COMPLETION (gen) to-be-CLOTHE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) the (acc) head (acc) not   and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) not he/she/it-will-RUPTURE, you(sg)-will-be-RUPTURE-ed (classical)
Kpl:21:10 Kpl_21:10_1 Kpl_21:10_2 Kpl_21:10_3 Kpl_21:10_4 Kpl_21:10_5 Kpl_21:10_6 Kpl_21:10_7 Kpl_21:10_8 Kpl_21:10_9 Kpl_21:10_10 Kpl_21:10_11 Kpl_21:10_12 Kpl_21:10_13 Kpl_21:10_14 Kpl_21:10_15 Kpl_21:10_16 Kpl_21:10_17 Kpl_21:10_18 Kpl_21:10_19 Kpl_21:10_20 Kpl_21:10_21 Kpl_21:10_22 Kpl_21:10_23 Kpl_21:10_24 Kpl_21:10_25 Kpl_21:10_26 Kpl_21:10_27 Kpl_21:10_28 Kpl_21:10_29 Kpl_21:10_30 Kpl_21:10_31 Kpl_21:10_32
Kpl:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:11 καὶ ἐπὶ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεται, ἐπὶ πατρὶ αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ μητρὶ αὐτοῦ οὐ μιανθήσεται·
Kpl:21:11 neither shall he go in to any dead body, neither shall he defile himself for his father or his mother. (Leviticus 21:11 Brenton)
Kpl:21:11 W ogóle nie zbliży się do żadnego zmarłego, nie narazi się na nieczystość rytualną ani z powodu ojca, ani z powodu matki. (Kpł 21:11 BT_4)
Kpl:21:11 καὶ ἐπὶ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεται, ἐπὶ πατρὶ αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ μητρὶ αὐτοῦ οὐ μιανθήσεται·
Kpl:21:11 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἐπί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Kpl:21:11 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By kończyć się ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Matka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać
Kpl:21:11 kai\ e)pi\ pa/sE| PSuCHE=| teteleutEkui/a| ou)k ei)seleu/setai, e)pi\ patri\ au)tou= ou)de\ e)pi\ mEtri\ au)tou= ou) mianTE/setai·
Kpl:21:11 kai epi pasE PSyCHE teteleutEkyia uk eiseleusetai, epi patri autu ude epi mEtri autu u mianTEsetai·
Kpl:21:11 C P A1S_DSF N1_DSF VX_XAPDSF D VF_FMI3S P N3_DSM RD_GSM C P N3_DSF RD_GSM D VC_FPI3S
Kpl:21:11 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to end οὐχ before rough breathing to enter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing father; fatherland he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mother he/she/it/same οὐχ before rough breathing to pollute
Kpl:21:11 and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed having END-ed (dat) not he/she/it-will-be-ENTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) neither/nor upon/over (+acc,+gen,+dat) mother (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-POLLUTE-ed
Kpl:21:11 Kpl_21:11_1 Kpl_21:11_2 Kpl_21:11_3 Kpl_21:11_4 Kpl_21:11_5 Kpl_21:11_6 Kpl_21:11_7 Kpl_21:11_8 Kpl_21:11_9 Kpl_21:11_10 Kpl_21:11_11 Kpl_21:11_12 Kpl_21:11_13 Kpl_21:11_14 Kpl_21:11_15 Kpl_21:11_16
Kpl:21:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:12 καὶ ἐκ τῶν ἁγίων οὐκ ἐξελεύσεται καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἡγιασμένον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι τὸ ἅγιον ἔλαιον τὸ χριστὸν τοῦ θεοῦ ἐπ’ αὐτῷ· ἐγὼ κύριος.
Kpl:21:12 And he shall not go forth out of the sanctuary, and he shall not profane the sanctuary of his God, because the holy anointing oil of God is upon him: I am the Lord. (Leviticus 21:12 Brenton)
Kpl:21:12 Nie będzie wychodził z przybytku świętego, nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga, bo ma na sobie jak diadem oliwę namaszczenia swego Boga. Ja jestem Pan! (Kpł 21:12 BT_4)
Kpl:21:12 καὶ ἐκ τῶν ἁγίων οὐκ ἐξελεύσεται καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἡγιασμένον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι τὸ ἅγιον ἔλαιον τὸ χριστὸν τοῦ θεοῦ ἐπ’ αὐτῷ· ἐγὼ κύριος.
Kpl:21:12 καί ἐκ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:21:12 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Bóg  On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oliwa z oliwek Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:21:12 kai\ e)k tO=n a(gi/On ou)k e)Xeleu/setai kai\ ou) bebElO/sei to\ E(giasme/non tou= Teou= au)tou=, o(/ti to\ a(/gion e)/laion to\ CHristo\n tou= Teou= e)p’ au)tO=|· e)gO\ ku/rios.
Kpl:21:12 kai ek tOn hagiOn uk eXeleusetai kai u bebElOsei to hEgiasmenon tu Teu autu, hoti to hagion elaion to CHriston tu Teu ep’ autO· egO kyrios.
Kpl:21:12 C P RA_GPN A1A_GPN D VF_FMI3S C D VF_FAI3S RA_ASN VT_XPPASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_NSN A1A_NSN N2N_NSN RA_NSN A1_NSN RA_GSM N2_GSM P RD_DSM RP_NS N2_NSM
Kpl:21:12 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) οὐχ before rough breathing to come out and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the to consecrate sanctify, hallow, become holy the god [see theology] he/she/it/same because/that the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) olive oil the Christ lit. 'anointed' the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:21:12 and out of (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and not he/she/it-will-DEFILE, you(sg)-will-be-DEFILE-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) having-been-CONSECRATE-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) because/that the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) olive oil (nom|acc|voc) the (nom|acc) Christ (acc) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Kpl:21:12 Kpl_21:12_1 Kpl_21:12_2 Kpl_21:12_3 Kpl_21:12_4 Kpl_21:12_5 Kpl_21:12_6 Kpl_21:12_7 Kpl_21:12_8 Kpl_21:12_9 Kpl_21:12_10 Kpl_21:12_11 Kpl_21:12_12 Kpl_21:12_13 Kpl_21:12_14 Kpl_21:12_15 Kpl_21:12_16 Kpl_21:12_17 Kpl_21:12_18 Kpl_21:12_19 Kpl_21:12_20 Kpl_21:12_21 Kpl_21:12_22 Kpl_21:12_23 Kpl_21:12_24 Kpl_21:12_25 Kpl_21:12_26
Kpl:21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:13 οὗτος γυναῖκα παρθένον ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ λήμψεται·
Kpl:21:13 He shall take for a wife a virgin of his own tribe. (Leviticus 21:13 Brenton)
Kpl:21:13 Za żonę weźmie tylko dziewicę. (Kpł 21:13 BT_4)
Kpl:21:13 οὗτος γυναῖκα παρθένον ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ λήμψεται·
Kpl:21:13 οὗτος αὕτη τοῦτο γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι παρθένος, -ου, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Kpl:21:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kobiety/żona Dziewiczy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Kpl:21:13 ou(=tos gunai=ka parTe/non e)k tou= ge/nous au)tou= lE/mPSetai·
Kpl:21:13 hutos gynaika parTenon ek tu genus autu lEmPSetai·
Kpl:21:13 RD_NSM N3K_ASF N2_ASF P RA_GSN N3E_GSN RD_GSM VF_FMI3S
Kpl:21:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] woman/wife virgin out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Kpl:21:13 this (nom) woman/wife (acc) virgin (acc) out of (+gen) the (gen) race (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed
Kpl:21:13 Kpl_21:13_1 Kpl_21:13_2 Kpl_21:13_3 Kpl_21:13_4 Kpl_21:13_5 Kpl_21:13_6 Kpl_21:13_7 Kpl_21:13_8
Kpl:21:13 x x x x x x x x
Kpl:21:14 χήραν δὲ καὶ ἐκβεβλημένην καὶ βεβηλωμένην καὶ πόρνην, ταύτας οὐ λήμψεται, ἀλλ’ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ λήμψεται γυναῖκα·
Kpl:21:14 But a widow, or one that is put away, or profaned, or a harlot, these he shall not take; but he shall take for a wife a virgin of his own people. (Leviticus 21:14 Brenton)
Kpl:21:14 Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy: żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych. (Kpł 21:14 BT_4)
Kpl:21:14 χήραν δὲ καὶ ἐκβεβλημένην καὶ βεβηλωμένην καὶ πόρνην, ταύτας οὐ λήμψεται, ἀλλ’ παρθένον ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ λήμψεται γυναῖκα·
Kpl:21:14 χήρα, -ας, ἡ δέ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί πόρνη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀλλά ἤ[1] παρθένος, -ου, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Kpl:21:14 Wdowa zaś I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie Prostytuuj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ale Albo Dziewiczy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona
Kpl:21:14 CHE/ran de\ kai\ e)kbeblEme/nEn kai\ bebElOme/nEn kai\ po/rnEn, tau/tas ou) lE/mPSetai, a)ll’ E)\ parTe/non e)k tou= ge/nous au)tou= lE/mPSetai gunai=ka·
Kpl:21:14 CHEran de kai ekbeblEmenEn kai bebElOmenEn kai pornEn, tautas u lEmPSetai, all’ E parTenon ek tu genus autu lEmPSetai gynaika·
Kpl:21:14 N1A_ASF x C VM_XPPASF C VM_XPPASF C N1_ASF RD_APF D VF_FMI3S C C N2_ASF P RA_GSN N3E_GSN RD_GSM VF_FMI3S N3K_ASF
Kpl:21:14 widow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to disperse/extract and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely prostitute this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand but or virgin out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife
Kpl:21:14 widow (acc) Yet and having-been-DISPERSE/EXTRACT-ed (acc) and having-been-DEFILE-ed (acc) and prostitute (acc) these (acc) not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed but or virgin (acc) out of (+gen) the (gen) race (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc)
Kpl:21:14 Kpl_21:14_1 Kpl_21:14_2 Kpl_21:14_3 Kpl_21:14_4 Kpl_21:14_5 Kpl_21:14_6 Kpl_21:14_7 Kpl_21:14_8 Kpl_21:14_9 Kpl_21:14_10 Kpl_21:14_11 Kpl_21:14_12 Kpl_21:14_13 Kpl_21:14_14 Kpl_21:14_15 Kpl_21:14_16 Kpl_21:14_17 Kpl_21:14_18 Kpl_21:14_19 Kpl_21:14_20
Kpl:21:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:15 καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ· ἐγὼ κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτόν.
Kpl:21:15 And he shall not profane his seed among his people: I am the Lord that sanctifies him. (Leviticus 21:15 Brenton)
Kpl:21:15 Nie zbezcześci potomstwa między krewnymi, bo Ja jestem Pan, który go uświęca!» (Kpł 21:15 BT_4)
Kpl:21:15 καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ· ἐγὼ κύριος ἁγιάζων αὐτόν.
Kpl:21:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:21:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Kpl:21:15 kai\ ou) bebElO/sei to\ spe/rma au)tou= e)n tO=| laO=| au)tou=· e)gO\ ku/rios o( a(gia/DZOn au)to/n.
Kpl:21:15 kai u bebElOsei to sperma autu en tO laO autu· egO kyrios ho hagiaDZOn auton.
Kpl:21:15 C D VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM RP_NS N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_ASM
Kpl:21:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Kpl:21:15 and not he/she/it-will-DEFILE, you(sg)-will-be-DEFILE-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) him/it/same (acc)
Kpl:21:15 Kpl_21:15_1 Kpl_21:15_2 Kpl_21:15_3 Kpl_21:15_4 Kpl_21:15_5 Kpl_21:15_6 Kpl_21:15_7 Kpl_21:15_8 Kpl_21:15_9 Kpl_21:15_10 Kpl_21:15_11 Kpl_21:15_12 Kpl_21:15_13 Kpl_21:15_14 Kpl_21:15_15
Kpl:21:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:16 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:21:16 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 21:16 Brenton)
Kpl:21:16 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 21:16 BT_4)
Kpl:21:16 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:21:16 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:21:16 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:21:16 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:21:16 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:21:16 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:21:16 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:21:16 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:21:16 Kpl_21:16_1 Kpl_21:16_2 Kpl_21:16_3 Kpl_21:16_4 Kpl_21:16_5 Kpl_21:16_6
Kpl:21:16 x x x x x x
Kpl:21:17 Εἰπὸν Ααρων Ἄνθρωπος ἐκ τοῦ γένους σου εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, τίνι ἐὰν ᾖ ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται προσφέρειν τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ αὐτοῦ.
Kpl:21:17 Say to Aaron, A man of thy tribe throughout your generations, who shall have a blemish on him, shall not draw nigh to offer the gifts of his God. (Leviticus 21:17 Brenton)
Kpl:21:17 «Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. (Kpł 21:17 BT_4)
Kpl:21:17 Εἰπὸν Ααρων Ἄνθρωπος ἐκ τοῦ γένους σου εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, τίνι ἐὰν ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται προσφέρειν τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ αὐτοῦ.
Kpl:21:17 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀαρών, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:21:17 By mówić/opowiadaj Aaron Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić By przedstawiać Dar Bóg  On/ona/to/to samo
Kpl:21:17 *ei)po\n *aarOn *)/anTrOpos e)k tou= ge/nous sou ei)s ta\s genea\s u(mO=n, ti/ni e)a\n E)=| e)n au)tO=| mO=mos, ou) proseleu/setai prosfe/rein ta\ dO=ra tou= Teou= au)tou=.
Kpl:21:17 eipon aarOn anTrOpos ek tu genus su eis tas geneas hymOn, tini ean E en autO mOmos, u proseleusetai prosferein ta dOra tu Teu autu.
Kpl:21:17 VB_AAD2S N_DSM N2_NSM P RA_GSN N3E_GSN RP_GS P RA_APF N1A_APF RP_GP RI_DSM C V9_PAS3S P RD_DSM N2_NSM D VF_FMI3S V1_PAN RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Kpl:21:17 to say/tell Aaron human out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind you; your/yours(sg) into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish οὐχ before rough breathing to approach to present the gift the god [see theology] he/she/it/same
Kpl:21:17 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) Aaron (indecl) human (nom) out of (+gen) the (gen) race (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) who/what/why (dat) if-ever he/she/it-should-be in/among/by (+dat) him/it/same (dat) blemish (nom) not he/she/it-will-be-APPROACH-ed to-be-PRESENT-ing the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) him/it/same (gen)
Kpl:21:17 Kpl_21:17_1 Kpl_21:17_2 Kpl_21:17_3 Kpl_21:17_4 Kpl_21:17_5 Kpl_21:17_6 Kpl_21:17_7 Kpl_21:17_8 Kpl_21:17_9 Kpl_21:17_10 Kpl_21:17_11 Kpl_21:17_12 Kpl_21:17_13 Kpl_21:17_14 Kpl_21:17_15 Kpl_21:17_16 Kpl_21:17_17 Kpl_21:17_18 Kpl_21:17_19 Kpl_21:17_20 Kpl_21:17_21 Kpl_21:17_22 Kpl_21:17_23 Kpl_21:17_24 Kpl_21:17_25
Kpl:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:18 πᾶς ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ᾖ ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται, ἄνθρωπος χωλὸς ἢ τυφλὸς ἢ κολοβόρριν ἢ ὠτότμητος
Kpl:21:18 No man who has a blemish on him shall draw nigh; a man blind, lame, with his nose disfigured, or his ears cut, (Leviticus 21:18 Brenton)
Kpl:21:18 Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, (Kpł 21:18 BT_4)
Kpl:21:18 πᾶς ἄνθρωπος, ἂν ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται, ἄνθρωπος χωλὸς τυφλὸς κολοβόρριν ὠτότμητος
Kpl:21:18 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ χωλός -ή -όν ἤ[1] τυφλός -ή -όν ἤ[1]   ἤ[1]  
Kpl:21:18 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić Ludzki Zatrzymuj się archaiczny dla kulawego Albo Ślepy Albo Albo
Kpl:21:18 pa=s a)/nTrOpos, O(=| a)/n E)=| e)n au)tO=| mO=mos, ou) proseleu/setai, a)/nTrOpos CHOlo\s E)\ tuflo\s E)\ kolobo/rrin E)\ O)to/tmEtos
Kpl:21:18 pas anTrOpos, hO an E en autO mOmos, u proseleusetai, anTrOpos CHOlos E tyflos E koloborrin E OtotmEtos
Kpl:21:18 A3_NSM N2_NSM RR_DSM x V9_PAS3S P RD_DSM N2_NSM D VF_FMI3S N2_NSM A1_NSM C A1_NSM C A3_NSM C A1B_NSM
Kpl:21:18 every all, each, every, the whole of human who/whom/which ever (if ever) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish οὐχ before rough breathing to approach human halt archaic for lame or blind or ć or ć
Kpl:21:18 every (nom|voc) human (nom) who/whom/which (dat) ever he/she/it-should-be in/among/by (+dat) him/it/same (dat) blemish (nom) not he/she/it-will-be-APPROACH-ed human (nom) halt ([Adj] nom) or blind ([Adj] nom) or   or  
Kpl:21:18 Kpl_21:18_1 Kpl_21:18_2 Kpl_21:18_3 Kpl_21:18_4 Kpl_21:18_5 Kpl_21:18_6 Kpl_21:18_7 Kpl_21:18_8 Kpl_21:18_9 Kpl_21:18_10 Kpl_21:18_11 Kpl_21:18_12 Kpl_21:18_13 Kpl_21:18_14 Kpl_21:18_15 Kpl_21:18_16 Kpl_21:18_17 Kpl_21:18_18
Kpl:21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:19 ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ σύντριμμα χειρὸς ἢ σύντριμμα ποδός,
Kpl:21:19 a man who has a broken hand or a broken foot, (Leviticus 21:19 Brenton)
Kpl:21:19 ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, (Kpł 21:19 BT_4)
Kpl:21:19 ἄνθρωπος, ἐστιν ἐν αὐτῷ σύντριμμα χειρὸς σύντριμμα ποδός,
Kpl:21:19 ἤ[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἤ[1] σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
Kpl:21:19 Albo Ludzki Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Zniszczenie Ręka Albo Zniszczenie Stopa
Kpl:21:19 E)\ a)/nTrOpos, O(=| e)stin e)n au)tO=| su/ntrimma CHeiro\s E)\ su/ntrimma podo/s,
Kpl:21:19 E anTrOpos, hO estin en autO syntrimma CHeiros E syntrimma podos,
Kpl:21:19 C N2_NSM RR_DSM V9_PAI3S P RD_DSM N3M_NSN N3_GSF C N3M_NSN N3D_GSM
Kpl:21:19 or human who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same destruction hand or destruction foot
Kpl:21:19 or human (nom) who/whom/which (dat) he/she/it-is in/among/by (+dat) him/it/same (dat) destruction (nom|acc|voc) hand (gen) or destruction (nom|acc|voc) foot (gen)
Kpl:21:19 Kpl_21:19_1 Kpl_21:19_2 Kpl_21:19_3 Kpl_21:19_4 Kpl_21:19_5 Kpl_21:19_6 Kpl_21:19_7 Kpl_21:19_8 Kpl_21:19_9 Kpl_21:19_10 Kpl_21:19_11
Kpl:21:19 x x x x x x x x x x x
Kpl:21:20 ἢ κυρτὸς ἢ ἔφηλος ἢ πτίλος τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ᾖ ἐν αὐτῷ ψώρα ἀγρία ἢ λιχήν, ἢ μόνορχις,
Kpl:21:20 or hump-backed, or blear-eyed, or that has lost his eye-lashes, or a man who has a malignant ulcer, or tetter, or one that has lost a testicle. (Leviticus 21:20 Brenton)
Kpl:21:20 ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. (Kpł 21:20 BT_4)
Kpl:21:20 κυρτὸς ἔφηλος πτίλος τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνθρωπος, ἂν ἐν αὐτῷ ψώρα ἀγρία λιχήν, μόνορχις,
Kpl:21:20 ἤ[1]   ἤ[1]   ἤ[1]   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἤ[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   ἄγριος -ία -ον ἤ[1]   ἤ[1]  
Kpl:21:20 Albo Albo Albo Oko Albo Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dziki Albo Albo
Kpl:21:20 E)\ kurto\s E)\ e)/fElos E)\ pti/los tou\s o)fTalmou\s E)\ a)/nTrOpos, O(=| a)/n E)=| e)n au)tO=| PSO/ra a)gri/a E)\ liCHE/n, E)\ mo/norCHis,
Kpl:21:20 E kyrtos E efElos E ptilos tus ofTalmus E anTrOpos, hO an E en autO PSOra agria E liCHEn, E monorCHis,
Kpl:21:20 C A1_NSM C A1B_NSM C A1_NSM RA_APM N2_APM C N2_NSM RR_DSM x V9_PAS3S P RD_DSM N1A_NSF A1A_NSF C N3N_NSM C N3I_NSM
Kpl:21:20 or ć or ć or ć the eye or human who/whom/which ever (if ever) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć wild or ć or ć
Kpl:21:20 or   or   or   the (acc) eyes (acc) or human (nom) who/whom/which (dat) ever he/she/it-should-be in/among/by (+dat) him/it/same (dat)   wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) or   or  
Kpl:21:20 Kpl_21:20_1 Kpl_21:20_2 Kpl_21:20_3 Kpl_21:20_4 Kpl_21:20_5 Kpl_21:20_6 Kpl_21:20_7 Kpl_21:20_8 Kpl_21:20_9 Kpl_21:20_10 Kpl_21:20_11 Kpl_21:20_12 Kpl_21:20_13 Kpl_21:20_14 Kpl_21:20_15 Kpl_21:20_16 Kpl_21:20_17 Kpl_21:20_18 Kpl_21:20_19 Kpl_21:20_20 Kpl_21:20_21
Kpl:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:21 πᾶς, ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος, ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων τοῦ ἱερέως, οὐκ ἐγγιεῖ τοῦ προσενεγκεῖν τὰς θυσίας τῷ θεῷ σου· ὅτι μῶμος ἐν αὐτῷ, τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ οὐ προσελεύσεται προσενεγκεῖν.
Kpl:21:21 Whoever of the seed of Aaron the priest has a blemish on him, shall not draw nigh to offer sacrifices to thy God, because he has a blemish on him; he shall not draw nigh to offer the gifts of God. (Leviticus 21:21 Brenton)
Kpl:21:21 Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę - nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga. (Kpł 21:21 BT_4)
Kpl:21:21 πᾶς, ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος, ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων τοῦ ἱερέως, οὐκ ἐγγιεῖ τοῦ προσενεγκεῖν τὰς θυσίας τῷ θεῷ σου· ὅτι μῶμος ἐν αὐτῷ, τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ οὐ προσελεύσεται προσενεγκεῖν.
Kpl:21:21 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι μῶμος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)
Kpl:21:21 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Aaron Duchowny ??? Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Wada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dar Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić By przedstawiać
Kpl:21:21 pa=s, O(=| e)stin e)n au)tO=| mO=mos, e)k tou= spe/rmatos *aarOn tou= i(ere/Os, ou)k e)ggiei= tou= prosenegkei=n ta\s Tusi/as tO=| TeO=| sou· o(/ti mO=mos e)n au)tO=|, ta\ dO=ra tou= Teou= ou) proseleu/setai prosenegkei=n.
Kpl:21:21 pas, hO estin en autO mOmos, ek tu spermatos aarOn tu hiereOs, uk engiei tu prosenenkein tas Tysias tO TeO su· hoti mOmos en autO, ta dOra tu Teu u proseleusetai prosenenkein.
Kpl:21:21 A3_NSM RR_DSM V9_PAI3S P RD_DSM N2_NSM P RA_GSN N3M_GSN N_GSM RA_GSM N3V_GSM D VF2_FAI3S RA_GSN VB_AAN RA_APF N1A_APF RA_DSM N2_DSM RP_GS C N2_NSM P RD_DSM RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM D VF_FMI3S VB_AAN
Kpl:21:21 every all, each, every, the whole of who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Aaron the priest οὐχ before rough breathing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the to present the sacrifice victimize, immolate the god [see theology] you; your/yours(sg) because/that blemish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the gift the god [see theology] οὐχ before rough breathing to approach to present
Kpl:21:21 every (nom|voc) who/whom/which (dat) he/she/it-is in/among/by (+dat) him/it/same (dat) blemish (nom) out of (+gen) the (gen) seed (gen) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) not he/she/it-will-NEAR, you(sg)-will-be-NEAR-ed (classical) the (gen) to-PRESENT the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that blemish (nom) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) not he/she/it-will-be-APPROACH-ed to-PRESENT
Kpl:21:21 Kpl_21:21_1 Kpl_21:21_2 Kpl_21:21_3 Kpl_21:21_4 Kpl_21:21_5 Kpl_21:21_6 Kpl_21:21_7 Kpl_21:21_8 Kpl_21:21_9 Kpl_21:21_10 Kpl_21:21_11 Kpl_21:21_12 Kpl_21:21_13 Kpl_21:21_14 Kpl_21:21_15 Kpl_21:21_16 Kpl_21:21_17 Kpl_21:21_18 Kpl_21:21_19 Kpl_21:21_20 Kpl_21:21_21 Kpl_21:21_22 Kpl_21:21_23 Kpl_21:21_24 Kpl_21:21_25 Kpl_21:21_26 Kpl_21:21_27 Kpl_21:21_28 Kpl_21:21_29 Kpl_21:21_30 Kpl_21:21_31 Kpl_21:21_32
Kpl:21:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:22 τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων φάγεται·
Kpl:21:22 The gifts of God are most holy, and he shall eat of the holy things. (Leviticus 21:22 Brenton)
Kpl:21:22 Jednakże wolno mu jeść pokarm swego Boga, zarówno święty, jak i najświętszy. (Kpł 21:22 BT_4)
Kpl:21:22 τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων φάγεται·
Kpl:21:22 ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Kpl:21:22 Dar Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By jeść
Kpl:21:22 ta\ dO=ra tou= Teou= ta\ a(/gia tO=n a(gi/On kai\ a)po\ tO=n a(gi/On fa/getai·
Kpl:21:22 ta dOra tu Teu ta hagia tOn hagiOn kai apo tOn hagiOn fagetai·
Kpl:21:22 RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM RA_APN A1A_APN RA_GPN A1A_GPN C P RA_GPN A1A_GPN VF_FMI3S
Kpl:21:22 the gift the god [see theology] the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to eat
Kpl:21:22 the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) and away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) he/she/it-will-be-EAT-ed
Kpl:21:22 Kpl_21:22_1 Kpl_21:22_2 Kpl_21:22_3 Kpl_21:22_4 Kpl_21:22_5 Kpl_21:22_6 Kpl_21:22_7 Kpl_21:22_8 Kpl_21:22_9 Kpl_21:22_10 Kpl_21:22_11 Kpl_21:22_12 Kpl_21:22_13
Kpl:21:22 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:23 πλὴν πρὸς τὸ καταπέτασμα οὐ προσελεύσεται καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἐγγιεῖ, ὅτι μῶμον ἔχει· καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς.
Kpl:21:23 Only he shall not approach the veil, and he shall not draw nigh to the altar, because he has a blemish; and he shall not profane the sanctuary of his God, for I am the Lord that sanctifies them. (Leviticus 21:23 Brenton)
Kpl:21:23 Tylko nie będzie podchodził do zasłony i nie będzie się zbliżał do ołtarza, bo ma skazę. Nie będzie bezcześcił moich świętości, bo Ja, Pan, jestem tym, który je uświęca!» (Kpł 21:23 BT_4)
Kpl:21:23 πλὴν πρὸς τὸ καταπέτασμα οὐ προσελεύσεται καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἐγγιεῖ, ὅτι μῶμον ἔχει· καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἁγιάζων αὐτούς.
Kpl:21:23 πλήν πρός ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὅτι μῶμος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:21:23 Z wyjątkiem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zasłona ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. ??? Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ponieważ/tamto Wada By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Kpl:21:23 plE\n pro\s to\ katape/tasma ou) proseleu/setai kai\ pro\s to\ TusiastE/rion ou)k e)ggiei=, o(/ti mO=mon e)/CHei· kai\ ou) bebElO/sei to\ a(/gion tou= Teou= au)tou=, o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( a(gia/DZOn au)tou/s.
Kpl:21:23 plEn pros to katapetasma u proseleusetai kai pros to TysiastErion uk engiei, hoti mOmon eCHei· kai u bebElOsei to hagion tu Teu autu, hoti egO eimi kyrios ho hagiaDZOn autus.
Kpl:21:23 D P RA_ASN N3M_ASN D VF_FMI3S C P RA_ASN N2N_ASN D VF2_FAI3S C N2_ASM V1_PAI3S C D VF_FAI3S RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM
Kpl:21:23 except toward (+acc,+gen,+dat) the curtain οὐχ before rough breathing to approach and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. οὐχ before rough breathing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) because/that blemish to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the god [see theology] he/she/it/same because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Kpl:21:23 except toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-APPROACH-ed and toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) not he/she/it-will-NEAR, you(sg)-will-be-NEAR-ed (classical) because/that blemish (acc) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) and not he/she/it-will-DEFILE, you(sg)-will-be-DEFILE-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) them/same (acc)
Kpl:21:23 Kpl_21:23_1 Kpl_21:23_2 Kpl_21:23_3 Kpl_21:23_4 Kpl_21:23_5 Kpl_21:23_6 Kpl_21:23_7 Kpl_21:23_8 Kpl_21:23_9 Kpl_21:23_10 Kpl_21:23_11 Kpl_21:23_12 Kpl_21:23_13 Kpl_21:23_14 Kpl_21:23_15 Kpl_21:23_16 Kpl_21:23_17 Kpl_21:23_18 Kpl_21:23_19 Kpl_21:23_20 Kpl_21:23_21 Kpl_21:23_22 Kpl_21:23_23 Kpl_21:23_24 Kpl_21:23_25 Kpl_21:23_26 Kpl_21:23_27 Kpl_21:23_28 Kpl_21:23_29 Kpl_21:23_30
Kpl:21:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:21:24 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ.
Kpl:21:24 And Moses spoke to Aaron and his sons, and to all the children of Israel. (Leviticus 21:24 Brenton)
Kpl:21:24 Mojżesz powiedział to Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom. (Kpł 21:24 BT_4)
Kpl:21:24 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ.
Kpl:21:24 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Kpl:21:24 I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael
Kpl:21:24 kai\ e)la/lEsen *mou+sE=s pro\s *aarOn kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ pro\s pa/ntas ui(ou\s *israEl.
Kpl:21:24 kai elalEsen mo+ysEs pros aarOn kai tus hyius autu kai pros pantas hyius israEl.
Kpl:21:24 C VAI_AAI3S N1M_NSM P N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM C P A3_APM N2_APM N_GSM
Kpl:21:24 and also, even, namely to speak Moses toward (+acc,+gen,+dat) Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of son Israel
Kpl:21:24 and he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Kpl:21:24 Kpl_21:24_1 Kpl_21:24_2 Kpl_21:24_3 Kpl_21:24_4 Kpl_21:24_5 Kpl_21:24_6 Kpl_21:24_7 Kpl_21:24_8 Kpl_21:24_9 Kpl_21:24_10 Kpl_21:24_11 Kpl_21:24_12 Kpl_21:24_13 Kpl_21:24_14
Kpl:21:24 x x x x x x x x x x x x x x