Kpl:20:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:20:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 20:1 Brenton)
Kpl:20:1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 20:1 BT_4)
Kpl:20:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:20:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:20:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:20:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:20:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:20:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:20:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:20:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:20:1 Kpl_20:1_1 Kpl_20:1_2 Kpl_20:1_3 Kpl_20:1_4 Kpl_20:1_5 Kpl_20:1_6
Kpl:20:1 x x x x x x
Kpl:20:2 καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις Ἐάν τις ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἢ ἀπὸ τῶν προσγεγενημένων προσηλύτων ἐν Ισραηλ, ὃς ἂν δῷ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι, θανάτῳ θανατούσθω· τὸ ἔθνος τὸ ἐπὶ τῆς γῆς λιθοβολήσουσιν αὐτὸν ἐν λίθοις.
Kpl:20:2 Thou shalt also say to the children of Israel, If there shall be any of the children of Israel, or of those who have become proselytes in Israel, who shall give of his seed to Moloch, let him be surely put to death; the nation upon the land shall stone him with stones. (Leviticus 20:2 Brenton)
Kpl:20:2 «Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. (Kpł 20:2 BT_4)
Kpl:20:2 Καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις Ἐάν τις ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ τῶν προσγεγενημένων προσηλύτων ἐν Ισραηλ, ὃς ἂν δῷ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι, θανάτῳ θανατούσθω· τὸ ἔθνος τὸ ἐπὶ τῆς γῆς λιθοβολήσουσιν αὐτὸν ἐν λίθοις.
Kpl:20:2 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἤ[1] ἀπό ὁ ἡ τό προσ·γίνομαι [LXX] (-, -, 2nd προσ+γεν-, -, προσ+γεγενη-, -) προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λίθος, -ου, ὁ
Kpl:20:2 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By mówić Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Śmierć By zgładzać Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień
Kpl:20:2 *kai\ toi=s ui(oi=s *israEl lalE/seis *)ea/n tis a)po\ tO=n ui(O=n *israEl E)\ a)po\ tO=n prosgegenEme/nOn prosElu/tOn e)n *israEl, o(\s a)/n dO=| tou= spe/rmatos au)tou= a)/rCHonti, Tana/tO| Tanatou/sTO· to\ e)/Tnos to\ e)pi\ tE=s gE=s liTobolE/sousin au)to\n e)n li/Tois.
Kpl:20:2 kai tois hyiois israEl lalEseis ean tis apo tOn hyiOn israEl E apo tOn prosgegenEmenOn prosElytOn en israEl, hos an dO tu spermatos autu arCHonti, TanatO TanatusTO· to eTnos to epi tEs gEs liTobolEsusin auton en liTois.
Kpl:20:2 D RA_DPM N2_DPM N_GSM VF_FAI2S C RI_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GPM VM_XMPGPM N2_GPM P N_DSM RR_NSM x VO_AAS3S RA_GSN N3M_GSN RD_GSM N3_DSM N2_DSM V4_PMD3S RA_NSN N3E_NSN RA_NSN P RA_GSF N1_GSF VF_FAI3P RD_ASM P N2_DPM
Kpl:20:2 and also, even, namely the son Israel to speak if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to ??? proselyte [a convert to Judaism] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel who/whom/which ever (if ever) to give the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same ruler; to begin death to put to death the nation [see ethnic] the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone
Kpl:20:2 and the (dat) sons (dat) Israel (indecl) you(sg)-will-SPEAK if-ever some/any (nom) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) or away from (+gen) the (gen) having-been-???-ed (gen) proselytes (gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed the (gen) seed (gen) him/it/same (gen) ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) they-will-STONE, going-to-STONE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) stones (dat)
Kpl:20:2 Kpl_20:2_1 Kpl_20:2_2 Kpl_20:2_3 Kpl_20:2_4 Kpl_20:2_5 Kpl_20:2_6 Kpl_20:2_7 Kpl_20:2_8 Kpl_20:2_9 Kpl_20:2_10 Kpl_20:2_11 Kpl_20:2_12 Kpl_20:2_13 Kpl_20:2_14 Kpl_20:2_15 Kpl_20:2_16 Kpl_20:2_17 Kpl_20:2_18 Kpl_20:2_19 Kpl_20:2_20 Kpl_20:2_21 Kpl_20:2_22 Kpl_20:2_23 Kpl_20:2_24 Kpl_20:2_25 Kpl_20:2_26 Kpl_20:2_27 Kpl_20:2_28 Kpl_20:2_29 Kpl_20:2_30 Kpl_20:2_31 Kpl_20:2_32 Kpl_20:2_33 Kpl_20:2_34 Kpl_20:2_35 Kpl_20:2_36 Kpl_20:2_37
Kpl:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:3 καὶ ἐγὼ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ ἀπολῶ αὐτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὅτι τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἔδωκεν ἄρχοντι, ἵνα μιάνῃ τὰ ἅγιά μου καὶ βεβηλώσῃ τὸ ὄνομα τῶν ἡγιασμένων μοι.
Kpl:20:3 And I will set my face against that man, and will cut him off from his people, because he has given of his seed to Moloch, to defile my sanctuary, and profane the name of them that are consecrated to me. (Leviticus 20:3 Brenton)
Kpl:20:3 Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. (Kpł 20:3 BT_4)
Kpl:20:3 καὶ ἐγὼ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ ἀπολῶ αὐτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὅτι τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἔδωκεν ἄρχοντι, ἵνα μιάνῃ τὰ ἅγιά μου καὶ βεβηλώσῃ τὸ ὄνομα τῶν ἡγιασμένων μοι.
Kpl:20:3 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἵνα μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Kpl:20:3 I też, nawet, mianowicie Ja By ulegać odroczeniu Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By dawać Władca; by zaczynać się żeby / ażeby / bo By zanieczyszczać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ja
Kpl:20:3 kai\ e)gO\ e)pistE/sO to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ to\n a)/nTrOpon e)kei=non kai\ a)polO= au)to\n e)k tou= laou= au)tou=, o(/ti tou= spe/rmatos au)tou= e)/dOken a)/rCHonti, i(/na mia/nE| ta\ a(/gia/ mou kai\ bebElO/sE| to\ o)/noma tO=n E(giasme/nOn moi.
Kpl:20:3 kai egO epistEsO to prosOpon mu epi ton anTrOpon ekeinon kai apolO auton ek tu lau autu, hoti tu spermatos autu edOken arCHonti, hina mianE ta hagia mu kai bebElOsE to onoma tOn hEgiasmenOn moi.
Kpl:20:3 C RP_NS VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VF2_FAI1S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_GSN N3M_GSN RD_GSM VAI_AAI3S N3_DSM C VA_AAS3S RA_APN A1A_APN RP_GS C VA_AAS3S RA_ASN N3M_ASN RA_GPM VT_XPPGPM RP_DS
Kpl:20:3 and also, even, namely I to stand over the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the human that and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same because/that the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to give ruler; to begin so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to pollute the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to the to consecrate sanctify, hallow, become holy I
Kpl:20:3 and I (nom) I-will-STand-OVER, I-should-STand-OVER the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc) that (acc) and I-will-LOSE/DESTROY him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) because/that the (gen) seed (gen) him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) so that / in order to /because you(sg)-will-be-POLLUTE-ed, he/she/it-should-POLLUTE, you(sg)-should-be-POLLUTE-ed the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) and you(sg)-will-be-DEFILE-ed, he/she/it-should-DEFILE, you(sg)-should-be-DEFILE-ed, (fut perf) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) having-been-CONSECRATE-ed (gen) me (dat)
Kpl:20:3 Kpl_20:3_1 Kpl_20:3_2 Kpl_20:3_3 Kpl_20:3_4 Kpl_20:3_5 Kpl_20:3_6 Kpl_20:3_7 Kpl_20:3_8 Kpl_20:3_9 Kpl_20:3_10 Kpl_20:3_11 Kpl_20:3_12 Kpl_20:3_13 Kpl_20:3_14 Kpl_20:3_15 Kpl_20:3_16 Kpl_20:3_17 Kpl_20:3_18 Kpl_20:3_19 Kpl_20:3_20 Kpl_20:3_21 Kpl_20:3_22 Kpl_20:3_23 Kpl_20:3_24 Kpl_20:3_25 Kpl_20:3_26 Kpl_20:3_27 Kpl_20:3_28 Kpl_20:3_29 Kpl_20:3_30 Kpl_20:3_31 Kpl_20:3_32 Kpl_20:3_33 Kpl_20:3_34 Kpl_20:3_35
Kpl:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:4 ἐὰν δὲ ὑπερόψει ὑπερίδωσιν οἱ αὐτόχθονες τῆς γῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου ἐν τῷ δοῦναι αὐτὸν τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι τοῦ μὴ ἀποκτεῖναι αὐτόν,
Kpl:20:4 And if the natives of the land should in anywise overlook that man in giving of his seed to Moloch, so as not to put him to death; (Leviticus 20:4 Brenton)
Kpl:20:4 Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go, (Kpł 20:4 BT_4)
Kpl:20:4 ἐὰν δὲ ὑπερόψει ὑπερίδωσιν οἱ αὐτόχθονες τῆς γῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου ἐν τῷ δοῦναι αὐτὸν τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι τοῦ μὴ ἀποκτεῖναι αὐτόν,
Kpl:20:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό μή ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:20:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By przeoczać {By górować} By przeoczać {By górować} Ziemi/ziemia Oko On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By dawać On/ona/to/to samo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Nie By zabijać On/ona/to/to samo
Kpl:20:4 e)a\n de\ u(pero/PSei u(peri/dOsin oi( au)to/CHTones tE=s gE=s toi=s o)fTalmoi=s au)tO=n a)po\ tou= a)nTrO/pou e)kei/nou e)n tO=| dou=nai au)to\n tou= spe/rmatos au)tou= a)/rCHonti tou= mE\ a)poktei=nai au)to/n,
Kpl:20:4 ean de hyperoPSei hyperidOsin hoi autoCHTones tEs gEs tois ofTalmois autOn apo tu anTrOpu ekeinu en tO dunai auton tu spermatos autu arCHonti tu mE apokteinai auton,
Kpl:20:4 C x N3_DSF VB_AAS3P RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N1_GSF RA_DPM N2_DPM RD_GPM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_DSN VO_AAN RD_ASM RA_GSN N3M_GSN RD_GSM N3_DSM RA_GSN D VA_AAN RD_ASM
Kpl:20:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to overlook to overlook the ć the earth/land the eye he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the human that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to give he/she/it/same the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same ruler; to begin the not to kill he/she/it/same
Kpl:20:4 if-ever Yet he/she/it-will-OVERLOOK, you(sg)-will-be-OVERLOOK-ed (classical) they-should-OVERLOOK the (nom)   the (gen) earth/land (gen) the (dat) eyes (dat) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) human (gen) that (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-GIVE him/it/same (acc) the (gen) seed (gen) him/it/same (gen) ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) the (gen) not to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) him/it/same (acc)
Kpl:20:4 Kpl_20:4_1 Kpl_20:4_2 Kpl_20:4_3 Kpl_20:4_4 Kpl_20:4_5 Kpl_20:4_6 Kpl_20:4_7 Kpl_20:4_8 Kpl_20:4_9 Kpl_20:4_10 Kpl_20:4_11 Kpl_20:4_12 Kpl_20:4_13 Kpl_20:4_14 Kpl_20:4_15 Kpl_20:4_16 Kpl_20:4_17 Kpl_20:4_18 Kpl_20:4_19 Kpl_20:4_20 Kpl_20:4_21 Kpl_20:4_22 Kpl_20:4_23 Kpl_20:4_24 Kpl_20:4_25 Kpl_20:4_26 Kpl_20:4_27
Kpl:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:5 καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ καὶ ἀπολῶ αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ὁμονοοῦντας αὐτῷ ὥστε ἐκπορνεύειν αὐτὸν εἰς τοὺς ἄρχοντας ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
Kpl:20:5 then will I set my face against that man and his family, and I will destroy him, and all who have been of one mind with him, so that he should go a whoring to the princes, from their people. (Leviticus 20:5 Brenton)
Kpl:20:5 to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. (Kpł 20:5 BT_4)
Kpl:20:5 καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ καὶ ἀπολῶ αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ὁμονοοῦντας αὐτῷ ὥστε ἐκπορνεύειν αὐτὸν εἰς τοὺς ἄρχοντας ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
Kpl:20:5 καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:20:5 I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie Względny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Tak tamto By prostytuować się poza On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:20:5 kai\ e)pistE/sO to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ to\n a)/nTrOpon e)kei=non kai\ tE\n sugge/neian au)tou= kai\ a)polO= au)to\n kai\ pa/ntas tou\s o(monoou=ntas au)tO=| O(/ste e)kporneu/ein au)to\n ei)s tou\s a)/rCHontas e)k tou= laou= au)tO=n.
Kpl:20:5 kai epistEsO to prosOpon mu epi ton anTrOpon ekeinon kai tEn syngeneian autu kai apolO auton kai pantas tus homonountas autO hOste ekporneuein auton eis tus arCHontas ek tu lau autOn.
Kpl:20:5 C VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VF2_FAI1S RD_ASM C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RD_DSM C V1_PAN RD_ASM P RA_APM N3_APM P RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Kpl:20:5 and also, even, namely to stand over the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the human that and also, even, namely the relative he/she/it/same and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same so that to prostitute oneself out he/she/it/same into (+acc) the ruler; to begin out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:20:5 and I-will-STand-OVER, I-should-STand-OVER the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) human (acc) that (acc) and the (acc) relative (acc) him/it/same (gen) and I-will-LOSE/DESTROY him/it/same (acc) and all (acc) the (acc)   him/it/same (dat) so that to-be-PROSTITUTE-ing-ONESELF-OUT him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) out of (+gen) the (gen) people (gen) them/same (gen)
Kpl:20:5 Kpl_20:5_1 Kpl_20:5_2 Kpl_20:5_3 Kpl_20:5_4 Kpl_20:5_5 Kpl_20:5_6 Kpl_20:5_7 Kpl_20:5_8 Kpl_20:5_9 Kpl_20:5_10 Kpl_20:5_11 Kpl_20:5_12 Kpl_20:5_13 Kpl_20:5_14 Kpl_20:5_15 Kpl_20:5_16 Kpl_20:5_17 Kpl_20:5_18 Kpl_20:5_19 Kpl_20:5_20 Kpl_20:5_21 Kpl_20:5_22 Kpl_20:5_23 Kpl_20:5_24 Kpl_20:5_25 Kpl_20:5_26 Kpl_20:5_27 Kpl_20:5_28 Kpl_20:5_29 Kpl_20:5_30 Kpl_20:5_31
Kpl:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:6 καὶ ψυχή, ἣ ἐὰν ἐπακολουθήσῃ ἐγγαστριμύθοις ἢ ἐπαοιδοῖς ὥστε ἐκπορνεῦσαι ὀπίσω αὐτῶν, ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐκείνην καὶ ἀπολῶ αὐτὴν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:20:6 And the soul that shall follow those who have in them divining spirits, or enchanters, so as to go a whoring after them; I will set my face against that soul, and will destroy it from among its people. (Leviticus 20:6 Brenton)
Kpl:20:6 Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. (Kpł 20:6 BT_4)
Kpl:20:6 καὶ ψυχή, ἐὰν ἐπακολουθήσῃ ἐγγαστριμύθοις ἐπαοιδοῖς ὥστε ἐκπορνεῦσαι ὀπίσω αὐτῶν, ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐκείνην καὶ ἀπολῶ αὐτὴν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Kpl:20:6 καί ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -)   ἤ[1]   ὥστε ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:20:6 I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Albo Tak tamto By prostytuować się poza Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo By ulegać odroczeniu Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo
Kpl:20:6 kai\ PSuCHE/, E(\ e)a\n e)pakolouTE/sE| e)ggastrimu/Tois E)\ e)paoidoi=s O(/ste e)kporneu=sai o)pi/sO au)tO=n, e)pistE/sO to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ tE\n PSuCHE\n e)kei/nEn kai\ a)polO= au)tE\n e)k tou= laou= au)tE=s.
Kpl:20:6 kai PSyCHE, hE ean epakoluTEsE engastrimyTois E epaoidois hOste ekporneusai opisO autOn, epistEsO to prosOpon mu epi tEn PSyCHEn ekeinEn kai apolO autEn ek tu lau autEs.
Kpl:20:6 C N1_NSF RR_NSF C VA_AAS3S A1B_DPM C N2_DPM C VA_AAN P RD_GPM VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VF2_FAI1S RD_ASF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Kpl:20:6 and also, even, namely cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to follow in succession [succeed] ć or ć so that to prostitute oneself out behind back, behind, after he/she/it/same to stand over the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same
Kpl:20:6 and cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who/whom/which (nom) if-ever you(sg)-will-be-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION, he/she/it-should-FOLLOW-IN-SUCCESSION, you(sg)-should-be-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION   or   so that to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, be-you(sg)-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT!, he/she/it-happens-to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT (opt) behind them/same (gen) I-will-STand-OVER, I-should-STand-OVER the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) life (acc) that (acc) and I-will-LOSE/DESTROY her/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen)
Kpl:20:6 Kpl_20:6_1 Kpl_20:6_2 Kpl_20:6_3 Kpl_20:6_4 Kpl_20:6_5 Kpl_20:6_6 Kpl_20:6_7 Kpl_20:6_8 Kpl_20:6_9 Kpl_20:6_10 Kpl_20:6_11 Kpl_20:6_12 Kpl_20:6_13 Kpl_20:6_14 Kpl_20:6_15 Kpl_20:6_16 Kpl_20:6_17 Kpl_20:6_18 Kpl_20:6_19 Kpl_20:6_20 Kpl_20:6_21 Kpl_20:6_22 Kpl_20:6_23 Kpl_20:6_24 Kpl_20:6_25 Kpl_20:6_26 Kpl_20:6_27
Kpl:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:7 καὶ ἔσεσθε ἅγιοι, ὅτι ἅγιος ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν·
Kpl:20:7 And ye shall be holy, for I the Lord your God am holy. (Leviticus 20:7 Brenton)
Kpl:20:7 Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz! (Kpł 20:7 BT_4)
Kpl:20:7 καὶ ἔσεσθε ἅγιοι, ὅτι ἅγιος ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν·
Kpl:20:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:20:7 I też, nawet, mianowicie By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:20:7 kai\ e)/sesTe a(/gioi, o(/ti a(/gios e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n·
Kpl:20:7 kai esesTe hagioi, hoti hagios egO kyrios ho Teos hymOn·
Kpl:20:7 C VF_FMI2P A1A_NPM C A1A_NSM RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:20:7 and also, even, namely to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:20:7 and you(pl)-will-be holy ([Adj] nom|voc) because/that holy ([Adj] nom) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:20:7 Kpl_20:7_1 Kpl_20:7_2 Kpl_20:7_3 Kpl_20:7_4 Kpl_20:7_5 Kpl_20:7_6 Kpl_20:7_7 Kpl_20:7_8 Kpl_20:7_9 Kpl_20:7_10
Kpl:20:7 x x x x x x x x x x
Kpl:20:8 καὶ φυλάξεσθε τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά· ἐγὼ κύριος ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς.
Kpl:20:8 And ye shall observe my ordinances, and do them: I am the Lord that sanctifies you. (Leviticus 20:8 Brenton)
Kpl:20:8 Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! (Kpł 20:8 BT_4)
Kpl:20:8 καὶ φυλάξεσθε τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά· ἐγὼ κύριος ἁγιάζων ὑμᾶς.
Kpl:20:8 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:20:8 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ty
Kpl:20:8 kai\ fula/XesTe ta\ prosta/gmata/ mou kai\ poiE/sete au)ta/· e)gO\ ku/rios o( a(gia/DZOn u(ma=s.
Kpl:20:8 kai fylaXesTe ta prostagmata mu kai poiEsete auta· egO kyrios ho hagiaDZOn hymas.
Kpl:20:8 C VF_FMI2P RA_APN N3M_APN RP_GS C VF_FAI2P RD_APN RP_NS N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_AP
Kpl:20:8 and also, even, namely to guard the ć I and also, even, namely to do/make he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to consecrate sanctify, hallow, become holy you
Kpl:20:8 and you(pl)-will-be-GUARD-ed the (nom|acc)   me (gen) and you(pl)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) you(pl) (acc)
Kpl:20:8 Kpl_20:8_1 Kpl_20:8_2 Kpl_20:8_3 Kpl_20:8_4 Kpl_20:8_5 Kpl_20:8_6 Kpl_20:8_7 Kpl_20:8_8 Kpl_20:8_9 Kpl_20:8_10 Kpl_20:8_11 Kpl_20:8_12 Kpl_20:8_13
Kpl:20:8 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:9 ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἂν κακῶς εἴπῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω· πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ κακῶς εἶπεν, ἔνοχος ἔσται.
Kpl:20:9 Every man who shall speak evil of his father or of his mother, let him die the death; has he spoken evil of his father or his mother? he shall be guilty. (Leviticus 20:9 Brenton)
Kpl:20:9 Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie. (Kpł 20:9 BT_4)
Kpl:20:9 ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἂν κακῶς εἴπῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ τὴν μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω· πατέρα αὐτοῦ μητέρα αὐτοῦ κακῶς εἶπεν, ἔνοχος ἔσται.
Kpl:20:9 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν κακῶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κακῶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔν·οχος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:20:9 Ludzki Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Źle By mówić/opowiadaj Ojciec On/ona/to/to samo Albo Matka On/ona/to/to samo Śmierć By zgładzać Ojciec On/ona/to/to samo Albo Matka On/ona/to/to samo Źle By mówić/opowiadaj Odpowiedzialny By być
Kpl:20:9 a)/nTrOpos a)/nTrOpos, o(\s a)/n kakO=s ei)/pE| to\n pate/ra au)tou= E)\ tE\n mEte/ra au)tou=, Tana/tO| Tanatou/sTO· pate/ra au)tou= E)\ mEte/ra au)tou= kakO=s ei)=pen, e)/noCHos e)/stai.
Kpl:20:9 anTrOpos anTrOpos, hos an kakOs eipE ton patera autu E tEn mEtera autu, TanatO TanatusTO· patera autu E mEtera autu kakOs eipen, enoCHos estai.
Kpl:20:9 N2_NSM N2_NSM RR_NSM x D VB_AAS3S RA_ASM N3_ASM RD_GSM C RA_ASF N3_ASF RD_GSM N2_DSM V4_PMD3S N3_ASM RD_GSM C N3_ASF RD_GSM D VBI_AAI3S A1B_NSM VF_FMI3S
Kpl:20:9 human human who/whom/which ever (if ever) wrongly to say/tell the father he/she/it/same or the mother he/she/it/same death to put to death father he/she/it/same or mother he/she/it/same wrongly to say/tell accountable to be
Kpl:20:9 human (nom) human (nom) who/whom/which (nom) ever wrongly he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (acc) father (acc) him/it/same (gen) or the (acc) mother (acc) him/it/same (gen) death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! father (acc) him/it/same (gen) or mother (acc) him/it/same (gen) wrongly he/she/it-SAY/TELL-ed accountable ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Kpl:20:9 Kpl_20:9_1 Kpl_20:9_2 Kpl_20:9_3 Kpl_20:9_4 Kpl_20:9_5 Kpl_20:9_6 Kpl_20:9_7 Kpl_20:9_8 Kpl_20:9_9 Kpl_20:9_10 Kpl_20:9_11 Kpl_20:9_12 Kpl_20:9_13 Kpl_20:9_14 Kpl_20:9_15 Kpl_20:9_16 Kpl_20:9_17 Kpl_20:9_18 Kpl_20:9_19 Kpl_20:9_20 Kpl_20:9_21 Kpl_20:9_22 Kpl_20:9_23 Kpl_20:9_24
Kpl:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:10 ἄνθρωπος, ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα ἀνδρὸς ἢ ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα τοῦ πλησίον, θανάτῳ θανατούσθωσαν ὁ μοιχεύων καὶ ἡ μοιχευομένη.
Kpl:20:10 Whatever man shall commit adultery with the wife of a man, or whoever shall commit adultery with the wife of his neighbour, let them die the death, the adulterer and the adulteress. (Leviticus 20:10 Brenton)
Kpl:20:10 Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. (Kpł 20:10 BT_4)
Kpl:20:10 ἄνθρωπος, ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα ἀνδρὸς ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα τοῦ πλησίον, θανάτῳ θανατούσθωσαν μοιχεύων καὶ μοιχευομένη.
Kpl:20:10 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤ[1] ὅς ἥ ὅ ἄν μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-) καί ὁ ἡ τό μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-)
Kpl:20:10 Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dopuścić się zdrady małżeńskiej Kobiety/żona Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Albo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dopuścić się zdrady małżeńskiej Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Śmierć By zgładzać By dopuścić się zdrady małżeńskiej I też, nawet, mianowicie By dopuścić się zdrady małżeńskiej
Kpl:20:10 a)/nTrOpos, o(\s a)/n moiCHeu/sEtai gunai=ka a)ndro\s E)\ o(\s a)/n moiCHeu/sEtai gunai=ka tou= plEsi/on, Tana/tO| Tanatou/sTOsan o( moiCHeu/On kai\ E( moiCHeuome/nE.
Kpl:20:10 anTrOpos, hos an moiCHeusEtai gynaika andros E hos an moiCHeusEtai gynaika tu plEsion, TanatO TanatusTOsan ho moiCHeuOn kai hE moiCHeuomenE.
Kpl:20:10 N2_NSM RR_NSM x VA_AMS3S N3K_ASF N3_GSM C RR_NSM x VA_AMS3S N3K_ASF RA_GSM D N2_DSM V4_PMD3P RA_NSM V1_PAPNSM C RA_NSF V1_PPPNSF
Kpl:20:10 human who/whom/which ever (if ever) to commit adultery woman/wife man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". or who/whom/which ever (if ever) to commit adultery woman/wife the neighbor one near, close to; near death to put to death the to commit adultery and also, even, namely the to commit adultery
Kpl:20:10 human (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-COMMIT-ed-ADULTERY woman/wife (acc) man, husband (gen) or who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-COMMIT-ed-ADULTERY woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) death (dat) let-them-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) while COMMIT-ing-ADULTERY (nom) and the (nom) while being-COMMIT-ed-ADULTERY (nom|voc)
Kpl:20:10 Kpl_20:10_1 Kpl_20:10_2 Kpl_20:10_3 Kpl_20:10_4 Kpl_20:10_5 Kpl_20:10_6 Kpl_20:10_7 Kpl_20:10_8 Kpl_20:10_9 Kpl_20:10_10 Kpl_20:10_11 Kpl_20:10_12 Kpl_20:10_13 Kpl_20:10_14 Kpl_20:10_15 Kpl_20:10_16 Kpl_20:10_17 Kpl_20:10_18 Kpl_20:10_19 Kpl_20:10_20
Kpl:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:11 ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀσχημοσύνην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:11 And if any one should lie with his father's wife, he has uncovered his father's nakedness: let them both die the death, they are guilty. (Leviticus 20:11 Brenton)
Kpl:20:11 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (Kpł 20:11 BT_4)
Kpl:20:11 ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀσχημοσύνην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:11 ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ἔν·οχος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:20:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Ojciec On/ona/to/to samo un-schema-ness Ojciec On/ona/to/to samo By odkrywać się/objawiaj Śmierć By zgładzać Obaj Odpowiedzialny By iść; by być
Kpl:20:11 e)a/n tis koimETE=| meta\ gunaiko\s tou= patro\s au)tou=, a)sCHEmosu/nEn tou= patro\s au)tou= a)peka/luPSen, Tana/tO| Tanatou/sTOsan a)mfo/teroi, e)/noCHoi/ ei)sin.
Kpl:20:11 ean tis koimETE meta gynaikos tu patros autu, asCHEmosynEn tu patros autu apekalyPSen, TanatO TanatusTOsan amfoteroi, enoCHoi eisin.
Kpl:20:11 C RI_NSM VC_APS3S P N3K_GSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM N1_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GSM VAI_AAI3S N2_DSM V4_PMD3P A1A_NPM A1B_NPM V9_PAI3P
Kpl:20:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife the father he/she/it/same un-schema-ness the father he/she/it/same to uncover/reveal death to put to death both accountable to go; to be
Kpl:20:11 if-ever some/any (nom) he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) un-schema-ness (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed death (dat) let-them-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! both (nom|voc) accountable ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Kpl:20:11 Kpl_20:11_1 Kpl_20:11_2 Kpl_20:11_3 Kpl_20:11_4 Kpl_20:11_5 Kpl_20:11_6 Kpl_20:11_7 Kpl_20:11_8 Kpl_20:11_9 Kpl_20:11_10 Kpl_20:11_11 Kpl_20:11_12 Kpl_20:11_13 Kpl_20:11_14 Kpl_20:11_15 Kpl_20:11_16 Kpl_20:11_17 Kpl_20:11_18
Kpl:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:12 καὶ ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ νύμφης αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι· ἠσεβήκασιν γάρ, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:12 And if any one should lie with his daughter-in-law, let them both be put to death; for they have wrought impiety, they are guilty. (Leviticus 20:12 Brenton)
Kpl:20:12 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (Kpł 20:12 BT_4)
Kpl:20:12 καὶ ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ νύμφης αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι· ἠσεβήκασιν γάρ, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:12 καί ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) γάρ ἔν·οχος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:20:12 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo Śmierć By zgładzać Obaj By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Dla odtąd, jak Odpowiedzialny By iść; by być
Kpl:20:12 kai\ e)a/n tis koimETE=| meta\ nu/mfEs au)tou=, Tana/tO| Tanatou/sTOsan a)mfo/teroi· E)sebE/kasin ga/r, e)/noCHoi/ ei)sin.
Kpl:20:12 kai ean tis koimETE meta nymfEs autu, TanatO TanatusTOsan amfoteroi· EsebEkasin gar, enoCHoi eisin.
Kpl:20:12 C C RI_NSM VC_APS3S P N1_GSF RD_GSM N2_DSM V4_PMD3P A1A_NPM VX_XAI3P x A1B_NPM V9_PAI3P
Kpl:20:12 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing bride/daughter-in-law he/she/it/same death to put to death both to be impious commit sacrilege for since, as accountable to go; to be
Kpl:20:12 and if-ever some/any (nom) he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) bride/daughter-in-law (gen) him/it/same (gen) death (dat) let-them-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! both (nom|voc) they-have-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE for accountable ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Kpl:20:12 Kpl_20:12_1 Kpl_20:12_2 Kpl_20:12_3 Kpl_20:12_4 Kpl_20:12_5 Kpl_20:12_6 Kpl_20:12_7 Kpl_20:12_8 Kpl_20:12_9 Kpl_20:12_10 Kpl_20:12_11 Kpl_20:12_12 Kpl_20:12_13 Kpl_20:12_14
Kpl:20:12 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:13 καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι· θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:13 And whoever shall lie with a male as with a woman, they have both wrought abomination; let them die the death, they are guilty. (Leviticus 20:13 Brenton)
Kpl:20:13 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (Kpł 20:13 BT_4)
Kpl:20:13 καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι· θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:13 καί ὅς ἥ ὅ ἄν κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος κοίτη, -ης, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀμφότεροι -αι -α θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἔν·οχος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:20:13 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Męski Łóżko [zobacz spółkowanie] Kobiety/żona Wstręt By czynić/rób Obaj By zgładzać Odpowiedzialny By iść; by być
Kpl:20:13 kai\ o(\s a)/n koimETE=| meta\ a)/rsenos koi/tEn gunaiko/s, bde/lugma e)poi/Esan a)mfo/teroi· Tanatou/sTOsan, e)/noCHoi/ ei)sin.
Kpl:20:13 kai hos an koimETE meta arsenos koitEn gynaikos, bdelygma epoiEsan amfoteroi· TanatusTOsan, enoCHoi eisin.
Kpl:20:13 C RR_NSM x VC_APS3S P A3_GSN N1_ASF N3K_GSF N3M_ASN VAI_AAI3P A1A_NPM V4_PMD3P A1B_NPM V9_PAI3P
Kpl:20:13 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing male bed [see coitus] woman/wife abomination to do/make both to put to death accountable to go; to be
Kpl:20:13 and who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) male ([Adj] gen) bed (acc) woman/wife (gen) abomination (nom|acc|voc) they-DO/MAKE-ed both (nom|voc) let-them-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! accountable ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Kpl:20:13 Kpl_20:13_1 Kpl_20:13_2 Kpl_20:13_3 Kpl_20:13_4 Kpl_20:13_5 Kpl_20:13_6 Kpl_20:13_7 Kpl_20:13_8 Kpl_20:13_9 Kpl_20:13_10 Kpl_20:13_11 Kpl_20:13_12 Kpl_20:13_13 Kpl_20:13_14
Kpl:20:13 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:14 ὃς ἐὰν λάβῃ γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, ἀνόμημά ἐστιν· ἐν πυρὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν καὶ αὐτάς, καὶ οὐκ ἔσται ἀνομία ἐν ὑμῖν.
Kpl:20:14 Whosoever shall take a woman and her mother, it is iniquity: they shall burn him and them with fire; so there shall not be iniquity among you. (Leviticus 20:14 Brenton)
Kpl:20:14 Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. (Kpł 20:14 BT_4)
Kpl:20:14 ὃς ἐὰν λάβῃ γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, ἀνόμημά ἐστιν· ἐν πυρὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν καὶ αὐτάς, καὶ οὐκ ἔσται ἀνομία ἐν ὑμῖν.
Kpl:20:14 ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:20:14 Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo ??? By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Kpl:20:14 o(\s e)a\n la/bE| gunai=ka kai\ tE\n mEte/ra au)tE=s, a)no/mEma/ e)stin· e)n puri\ katakau/sousin au)to\n kai\ au)ta/s, kai\ ou)k e)/stai a)nomi/a e)n u(mi=n.
Kpl:20:14 hos ean labE gynaika kai tEn mEtera autEs, anomEma estin· en pyri katakaususin auton kai autas, kai uk estai anomia en hymin.
Kpl:20:14 RR_NSM C VB_AAS3S N3K_ASF C RA_ASF N3_ASF RD_GSF N3M_NSN V9_PAI3S P N3_DSN VF_FAI3P RD_ASM C RD_APF C D VF_FMI3S N1A_NSF P RP_DP
Kpl:20:14 who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife and also, even, namely the mother he/she/it/same ??? to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Kpl:20:14 who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) and the (acc) mother (acc) her/it/same (gen) ??? (nom|acc|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat) fire (dat) they-will-BURNED UP, going-to-BURNED UP (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) and them/same (acc) and not he/she/it-will-be lawlessness (nom|voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Kpl:20:14 Kpl_20:14_1 Kpl_20:14_2 Kpl_20:14_3 Kpl_20:14_4 Kpl_20:14_5 Kpl_20:14_6 Kpl_20:14_7 Kpl_20:14_8 Kpl_20:14_9 Kpl_20:14_10 Kpl_20:14_11 Kpl_20:14_12 Kpl_20:14_13 Kpl_20:14_14 Kpl_20:14_15 Kpl_20:14_16 Kpl_20:14_17 Kpl_20:14_18 Kpl_20:14_19 Kpl_20:14_20 Kpl_20:14_21 Kpl_20:14_22
Kpl:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:15 καὶ ὃς ἂν δῷ κοιτασίαν αὐτοῦ ἐν τετράποδι, θανάτῳ θανατούσθω, καὶ τὸ τετράπουν ἀποκτενεῖτε.
Kpl:20:15 And whosoever shall lie with a beast, let him die the death; and ye shall kill the beast. (Leviticus 20:15 Brenton)
Kpl:20:15 Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. (Kpł 20:15 BT_4)
Kpl:20:15 καὶ ὃς ἂν δῷ κοιτασίαν αὐτοῦ ἐν τετράποδι, θανάτῳ θανατούσθω, καὶ τὸ τετράπουν ἀποκτενεῖτε.
Kpl:20:15 καί ὅς ἥ ὅ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ὁ ἡ τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
Kpl:20:15 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czworonożny Śmierć By zgładzać I też, nawet, mianowicie Czworonożny By zabijać
Kpl:20:15 kai\ o(\s a)/n dO=| koitasi/an au)tou= e)n tetra/podi, Tana/tO| Tanatou/sTO, kai\ to\ tetra/poun a)poktenei=te.
Kpl:20:15 kai hos an dO koitasian autu en tetrapodi, TanatO TanatusTO, kai to tetrapun apokteneite.
Kpl:20:15 C RR_NSM x VO_AAS3S N1A_ASF RD_GSM P A1C_DSN N2_DSM V4_PMD3S C RA_ASN A1C_ASN VF2_FAI2P
Kpl:20:15 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to give ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among four-footed death to put to death and also, even, namely the four-footed to kill
Kpl:20:15 and who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) four-footed ([Adj] dat) death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! and the (nom|acc) four-footed ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-will-KILL
Kpl:20:15 Kpl_20:15_1 Kpl_20:15_2 Kpl_20:15_3 Kpl_20:15_4 Kpl_20:15_5 Kpl_20:15_6 Kpl_20:15_7 Kpl_20:15_8 Kpl_20:15_9 Kpl_20:15_10 Kpl_20:15_11 Kpl_20:15_12 Kpl_20:15_13 Kpl_20:15_14
Kpl:20:15 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:16 καὶ γυνή, ἥτις προσελεύσεται πρὸς πᾶν κτῆνος βιβασθῆναι αὐτὴν ὑπ’ αὐτοῦ, ἀποκτενεῖτε τὴν γυναῖκα καὶ τὸ κτῆνος· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:16 And whatever woman shall approach any beast, so as to have connexion with it, ye shall kill the woman and the beast: let them die the death, they are guilty. (Leviticus 20:16 Brenton)
Kpl:20:16 Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli. (Kpł 20:16 BT_4)
Kpl:20:16 καὶ γυνή, ἥτις προσελεύσεται πρὸς πᾶν κτῆνος βιβασθῆναι αὐτὴν ὑπ’ αὐτοῦ, ἀποκτενεῖτε τὴν γυναῖκα καὶ τὸ κτῆνος· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:16 καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτῆνο·ς, -ους, τό βιβάζω [LXX] (-, -, -, -, -, βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἔν·οχος -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:20:16 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) By wchodzić (stój okrakiem, krocz) On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zabijać Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Śmierć By zgładzać Odpowiedzialny By iść; by być
Kpl:20:16 kai\ gunE/, E(/tis proseleu/setai pro\s pa=n ktE=nos bibasTE=nai au)tE\n u(p’ au)tou=, a)poktenei=te tE\n gunai=ka kai\ to\ ktE=nos· Tana/tO| Tanatou/sTOsan, e)/noCHoi/ ei)sin.
Kpl:20:16 kai gynE, hEtis proseleusetai pros pan ktEnos bibasTEnai autEn hyp’ autu, apokteneite tEn gynaika kai to ktEnos· TanatO TanatusTOsan, enoCHoi eisin.
Kpl:20:16 C N3K_NSF RX_NSF VF_FMI3S P A3_ASN N3E_ASN VC_APN RD_ASF P RD_GSN VF2_FAI2P RA_ASF N3K_ASF C RA_ASN N3E_ASN N2_DSM V4_PMD3P A1B_NPM V9_PAI3P
Kpl:20:16 and also, even, namely woman/wife who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to approach toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of Animal (beast) to mount (straddle, stride) he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same to kill the woman/wife and also, even, namely the Animal (beast) death to put to death accountable to go; to be
Kpl:20:16 and woman/wife (nom) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-will-be-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) Animal (nom|acc|voc) to-be-MOUNT-ed her/it/same (acc) under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) you(pl)-will-KILL the (acc) woman/wife (acc) and the (nom|acc) Animal (nom|acc|voc) death (dat) let-them-be-being-PUT-ed-TO-DEATH! accountable ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Kpl:20:16 Kpl_20:16_1 Kpl_20:16_2 Kpl_20:16_3 Kpl_20:16_4 Kpl_20:16_5 Kpl_20:16_6 Kpl_20:16_7 Kpl_20:16_8 Kpl_20:16_9 Kpl_20:16_10 Kpl_20:16_11 Kpl_20:16_12 Kpl_20:16_13 Kpl_20:16_14 Kpl_20:16_15 Kpl_20:16_16 Kpl_20:16_17 Kpl_20:16_18 Kpl_20:16_19 Kpl_20:16_20 Kpl_20:16_21
Kpl:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:17 ὃς ἐὰν λάβῃ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ ἐκ πατρὸς αὐτοῦ ἢ ἐκ μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς καὶ αὕτη ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ, ὄνειδός ἐστιν, ἐξολεθρευθήσονται ἐνώπιον υἱῶν γένους αὐτῶν· ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, ἁμαρτίαν κομιοῦνται.
Kpl:20:17 Whosoever shall take his sister by his father or by his mother, and shall see her nakedness, and she see his nakedness, it is a reproach: they shall be destroyed before the children of their family; he has uncovered his sister's nakedness, they shall bear their sin. (Leviticus 20:17 Brenton)
Kpl:20:17 Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę. (Kpł 20:17 BT_4)
Kpl:20:17 ὃς ἐὰν λάβῃ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ ἐκ πατρὸς αὐτοῦ ἐκ μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς καὶ αὕτη ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ, ὄνειδός ἐστιν, ἐξολεθρευθήσονται ἐνώπιον υἱῶν γένους αὐτῶν· ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, ἁμαρτίαν κομιοῦνται.
Kpl:20:17 ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ἐκ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὄνειδο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -)
Kpl:20:17 Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siostra On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ojciec On/ona/to/to samo Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), un-schema-ness On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), un-schema-ness On/ona/to/to samo Gań By być By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację W obecności z (+informacja); ??? Syn Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo un-schema-ness Siostra On/ona/to/to samo By odkrywać się/objawiaj Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By stręczyć do nierządu
Kpl:20:17 o(\s e)a\n la/bE| tE\n a)delfE\n au)tou= e)k patro\s au)tou= E)\ e)k mEtro\s au)tou= kai\ i)/dE| tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s kai\ au(/tE i)/dE| tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tou=, o)/neido/s e)stin, e)XoleTreuTE/sontai e)nO/pion ui(O=n ge/nous au)tO=n· a)sCHEmosu/nEn a)delfE=s au)tou= a)peka/luPSen, a(marti/an komiou=ntai.
Kpl:20:17 hos ean labE tEn adelfEn autu ek patros autu E ek mEtros autu kai idE tEn asCHEmosynEn autEs kai hautE idE tEn asCHEmosynEn autu, oneidos estin, eXoleTreuTEsontai enOpion hyiOn genus autOn· asCHEmosynEn adelfEs autu apekalyPSen, hamartian komiuntai.
Kpl:20:17 RR_NSM C VB_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3_GSM RD_GSM C P N3_GSF RD_GSM C VB_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSF C RD_NSF VB_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM N3E_NSN V9_PAI3S VC_FPI3P P N2_GPM N3E_GSN RD_GPM N1_ASF N1_GSF RD_GSM VAI_AAI3S N1A_ASF VF2_FMI3P
Kpl:20:17 who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sister he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels father he/she/it/same or out of (+gen) ἐξ before vowels mother he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the un-schema-ness he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the un-schema-ness he/she/it/same reproach to be to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination in the presence of (+gen); ??? son race race, class, kind he/she/it/same un-schema-ness sister he/she/it/same to uncover/reveal sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to procure
Kpl:20:17 who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sister (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) father (gen) him/it/same (gen) or out of (+gen) mother (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen) and this (nom) he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) un-schema-ness (acc) him/it/same (gen) reproach (nom|acc|voc) he/she/it-is they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) sons (gen) race (gen) them/same (gen) un-schema-ness (acc) sister (gen) him/it/same (gen) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed sin (acc) they-will-be-PROCURE-ed
Kpl:20:17 Kpl_20:17_1 Kpl_20:17_2 Kpl_20:17_3 Kpl_20:17_4 Kpl_20:17_5 Kpl_20:17_6 Kpl_20:17_7 Kpl_20:17_8 Kpl_20:17_9 Kpl_20:17_10 Kpl_20:17_11 Kpl_20:17_12 Kpl_20:17_13 Kpl_20:17_14 Kpl_20:17_15 Kpl_20:17_16 Kpl_20:17_17 Kpl_20:17_18 Kpl_20:17_19 Kpl_20:17_20 Kpl_20:17_21 Kpl_20:17_22 Kpl_20:17_23 Kpl_20:17_24 Kpl_20:17_25 Kpl_20:17_26 Kpl_20:17_27 Kpl_20:17_28 Kpl_20:17_29 Kpl_20:17_30 Kpl_20:17_31 Kpl_20:17_32 Kpl_20:17_33 Kpl_20:17_34 Kpl_20:17_35 Kpl_20:17_36 Kpl_20:17_37
Kpl:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:18 καὶ ἀνήρ, ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς ἀποκαθημένης καὶ ἀποκαλύψῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, τὴν πηγὴν αὐτῆς ἀπεκάλυψεν, καὶ αὕτη ἀπεκάλυψεν τὴν ῥύσιν τοῦ αἵματος αὐτῆς· ἐξολεθρευθήσονται ἀμφότεροι ἐκ τοῦ γένους αὐτῶν.
Kpl:20:18 And whatever man shall lie with a woman that is set apart for a flux, and shall uncover her nakedness, he has uncovered her fountain, and she has uncovered the flux of her blood: they shall both be destroyed from among their generation. (Leviticus 20:18 Brenton)
Kpl:20:18 Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. (Kpł 20:18 BT_4)
Kpl:20:18 καὶ ἀνήρ, ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς ἀποκαθημένης καὶ ἀποκαλύψῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, τὴν πηγὴν αὐτῆς ἀπεκάλυψεν, καὶ αὕτη ἀπεκάλυψεν τὴν ῥύσιν τοῦ αἵματος αὐτῆς· ἐξολεθρευθήσονται ἀμφότεροι ἐκ τοῦ γένους αὐτῶν.
Kpl:20:18 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ἄν κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥύσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:20:18 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By odkrywać się/objawiaj un-schema-ness On/ona/to/to samo Wiosna {Sprężyna} On/ona/to/to samo By odkrywać się/objawiaj I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odkrywać się/objawiaj Płyń Krew On/ona/to/to samo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Obaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo
Kpl:20:18 kai\ a)nE/r, o(\s a)/n koimETE=| meta\ gunaiko\s a)pokaTEme/nEs kai\ a)pokalu/PSE| tE\n a)sCHEmosu/nEn au)tE=s, tE\n pEgE\n au)tE=s a)peka/luPSen, kai\ au(/tE a)peka/luPSen tE\n r(u/sin tou= ai(/matos au)tE=s· e)XoleTreuTE/sontai a)mfo/teroi e)k tou= ge/nous au)tO=n.
Kpl:20:18 kai anEr, hos an koimETE meta gynaikos apokaTEmenEs kai apokalyPSE tEn asCHEmosynEn autEs, tEn pEgEn autEs apekalyPSen, kai hautE apekalyPSen tEn rysin tu haimatos autEs· eXoleTreuTEsontai amfoteroi ek tu genus autOn.
Kpl:20:18 C N3_NSM RR_NSM x VC_APS3S P N3K_GSF V5_PMPGSF C VA_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSF RA_ASF N1_ASF RD_GSF VAI_AAI3S C RD_NSF VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N3M_GSN RD_GSF VC_FPI3P A1A_NPM P RA_GSN N3E_GSN RD_GPM
Kpl:20:18 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which ever (if ever) to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife ć and also, even, namely to uncover/reveal the un-schema-ness he/she/it/same the spring he/she/it/same to uncover/reveal and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to uncover/reveal the flow the blood he/she/it/same to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination both out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind he/she/it/same
Kpl:20:18 and man, husband (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen)   and you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed, he/she/it-should-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-should-be-UNCOVER/REVEAL-ed the (acc) un-schema-ness (acc) her/it/same (gen) the (acc) spring (acc) her/it/same (gen) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed and this (nom) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed the (acc) flow (acc) the (gen) blood (gen) her/it/same (gen) they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed both (nom|voc) out of (+gen) the (gen) race (gen) them/same (gen)
Kpl:20:18 Kpl_20:18_1 Kpl_20:18_2 Kpl_20:18_3 Kpl_20:18_4 Kpl_20:18_5 Kpl_20:18_6 Kpl_20:18_7 Kpl_20:18_8 Kpl_20:18_9 Kpl_20:18_10 Kpl_20:18_11 Kpl_20:18_12 Kpl_20:18_13 Kpl_20:18_14 Kpl_20:18_15 Kpl_20:18_16 Kpl_20:18_17 Kpl_20:18_18 Kpl_20:18_19 Kpl_20:18_20 Kpl_20:18_21 Kpl_20:18_22 Kpl_20:18_23 Kpl_20:18_24 Kpl_20:18_25 Kpl_20:18_26 Kpl_20:18_27 Kpl_20:18_28 Kpl_20:18_29 Kpl_20:18_30 Kpl_20:18_31
Kpl:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:19 καὶ ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς πατρός σου καὶ ἀδελφῆς μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· τὴν γὰρ οἰκειότητα ἀπεκάλυψεν, ἁμαρτίαν ἀποίσονται.
Kpl:20:19 And thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister, or of the sister of thy mother; for that man has uncovered the nakedness of one near akin: they shall bear their iniquity. (Leviticus 20:19 Brenton)
Kpl:20:19 Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. (Kpł 20:19 BT_4)
Kpl:20:19 καὶ ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς πατρός σου καὶ ἀδελφῆς μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· τὴν γὰρ οἰκειότητα ἀπεκάλυψεν, ἁμαρτίαν ἀποίσονται.
Kpl:20:19 καί ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ἀδελφή, -ῆς, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀδελφή, -ῆς, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ   ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-)
Kpl:20:19 I też, nawet, mianowicie un-schema-ness Siostra Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Siostra Matka Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Dla odtąd, jak By odkrywać się/objawiaj Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By zabierać poddawaj się odwdzięczać się
Kpl:20:19 kai\ a)sCHEmosu/nEn a)delfE=s patro/s sou kai\ a)delfE=s mEtro/s sou ou)k a)pokalu/PSeis· tE\n ga\r oi)keio/tEta a)peka/luPSen, a(marti/an a)poi/sontai.
Kpl:20:19 kai asCHEmosynEn adelfEs patros su kai adelfEs mEtros su uk apokalyPSeis· tEn gar oikeiotEta apekalyPSen, hamartian apoisontai.
Kpl:20:19 C N1_ASF N1_GSF N3_GSM RP_GS C N1_GSF N3_GSF RP_GS D VF_FAI2S RA_ASF x N3_ASF VAI_AAI3S N1A_ASF VF_FMI3P
Kpl:20:19 and also, even, namely un-schema-ness sister father you; your/yours(sg) and also, even, namely sister mother you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal the for since, as ć to uncover/reveal sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to carry away yield to repay
Kpl:20:19 and un-schema-ness (acc) sister (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and sister (gen) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not apocalypses (acc, nom|voc); you(sg)-will-UNCOVER/REVEAL the (acc) for   he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed sin (acc) they-will-be-CARRY AWAY-ed
Kpl:20:19 Kpl_20:19_1 Kpl_20:19_2 Kpl_20:19_3 Kpl_20:19_4 Kpl_20:19_5 Kpl_20:19_6 Kpl_20:19_7 Kpl_20:19_8 Kpl_20:19_9 Kpl_20:19_10 Kpl_20:19_11 Kpl_20:19_12 Kpl_20:19_13 Kpl_20:19_14 Kpl_20:19_15 Kpl_20:19_16 Kpl_20:19_17
Kpl:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:20 ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ τῆς συγγενοῦς αὐτοῦ, ἀσχημοσύνην τῆς συγγενείας αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν· ἄτεκνοι ἀποθανοῦνται.
Kpl:20:20 Whosoever shall lie with his near kinswoman, has uncovered the nakedness of one near akin to him: they shall die childless. (Leviticus 20:20 Brenton)
Kpl:20:20 Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swój grzech - umrą bezdzietnie. (Kpł 20:20 BT_4)
Kpl:20:20 ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ τῆς συγγενοῦς αὐτοῦ, ἀσχημοσύνην τῆς συγγενείας αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν· ἄτεκνοι ἀποθανοῦνται.
Kpl:20:20 ὅς ἥ ὅ ἄν κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἄ·τεκνος -ον ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Kpl:20:20 Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) On/ona/to/to samo un-schema-ness Względny On/ona/to/to samo By odkrywać się/objawiaj Bezdzietny By umierać
Kpl:20:20 o(\s a)/n koimETE=| meta\ tE=s suggenou=s au)tou=, a)sCHEmosu/nEn tE=s suggenei/as au)tou= a)peka/luPSen· a)/teknoi a)poTanou=ntai.
Kpl:20:20 hos an koimETE meta tEs syngenus autu, asCHEmosynEn tEs syngeneias autu apekalyPSen· ateknoi apoTanuntai.
Kpl:20:20 RR_NSM x VC_APS3S P RA_GSF A3H_GSF RD_GSM N1_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM VAI_AAI3S A1B_NPM VF2_FMI3P
Kpl:20:20 who/whom/which ever (if ever) to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) he/she/it/same un-schema-ness the relative he/she/it/same to uncover/reveal childless to die
Kpl:20:20 who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) friend ([Adj] gen) him/it/same (gen) un-schema-ness (acc) the (gen) relative (gen), relatives (acc) him/it/same (gen) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed childless ([Adj] nom|voc) they-will-be-DIE-ed
Kpl:20:20 Kpl_20:20_1 Kpl_20:20_2 Kpl_20:20_3 Kpl_20:20_4 Kpl_20:20_5 Kpl_20:20_6 Kpl_20:20_7 Kpl_20:20_8 Kpl_20:20_9 Kpl_20:20_10 Kpl_20:20_11 Kpl_20:20_12 Kpl_20:20_13 Kpl_20:20_14
Kpl:20:20 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:21 ὃς ἂν λάβῃ τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀκαθαρσία ἐστίν· ἀσχημοσύνην τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, ἄτεκνοι ἀποθανοῦνται.
Kpl:20:21 Whoever shall take his brother's wife, it is uncleanness; he has uncovered his brother's nakedness; they shall die childless. (Leviticus 20:21 Brenton)
Kpl:20:21 Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata - będą bezdzietni. (Kpł 20:21 BT_4)
Kpl:20:21 ὃς ἂν λάβῃ τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀκαθαρσία ἐστίν· ἀσχημοσύνην τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, ἄτεκνοι ἀποθανοῦνται.
Kpl:20:21 ὅς ἥ ὅ ἄν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἄ·τεκνος -ον ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Kpl:20:21 Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Brat On/ona/to/to samo uncleaness By być un-schema-ness Brat On/ona/to/to samo By odkrywać się/objawiaj Bezdzietny By umierać
Kpl:20:21 o(\s a)/n la/bE| tE\n gunai=ka tou= a)delfou= au)tou=, a)kaTarsi/a e)sti/n· a)sCHEmosu/nEn tou= a)delfou= au)tou= a)peka/luPSen, a)/teknoi a)poTanou=ntai.
Kpl:20:21 hos an labE tEn gynaika tu adelfu autu, akaTarsia estin· asCHEmosynEn tu adelfu autu apekalyPSen, ateknoi apoTanuntai.
Kpl:20:21 RR_NSM x VB_AAS3S RA_ASF N3K_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM N1A_NSF V9_PAI3S N1_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM VAI_AAI3S A1B_NPM VF2_FMI3P
Kpl:20:21 who/whom/which ever (if ever) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife the brother he/she/it/same uncleaness to be un-schema-ness the brother he/she/it/same to uncover/reveal childless to die
Kpl:20:21 who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) woman/wife (acc) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) uncleaness (nom|voc) he/she/it-is un-schema-ness (acc) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed childless ([Adj] nom|voc) they-will-be-DIE-ed
Kpl:20:21 Kpl_20:21_1 Kpl_20:21_2 Kpl_20:21_3 Kpl_20:21_4 Kpl_20:21_5 Kpl_20:21_6 Kpl_20:21_7 Kpl_20:21_8 Kpl_20:21_9 Kpl_20:21_10 Kpl_20:21_11 Kpl_20:21_12 Kpl_20:21_13 Kpl_20:21_14 Kpl_20:21_15 Kpl_20:21_16 Kpl_20:21_17
Kpl:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:22 καὶ φυλάξασθε πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά, καὶ οὐ μὴ προσοχθίσῃ ὑμῖν ἡ γῆ, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ κατοικεῖν ἐπ’ αὐτῆς.
Kpl:20:22 And keep ye all my ordinances, and my judgments; and ye shall do them, and the land shall not be aggrieved with you, into which I bring you to dwell upon it. (Leviticus 20:22 Brenton)
Kpl:20:22 Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. (Kpł 20:22 BT_4)
Kpl:20:22 Καὶ φυλάξασθε πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά, καὶ οὐ μὴ προσοχθίσῃ ὑμῖν γῆ, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ κατοικεῖν ἐπ’ αὐτῆς.
Kpl:20:22 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκεῖ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:20:22 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By być zirytowany Ty Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Ja By prowadzić do Ty Tam By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:20:22 *kai\ fula/XasTe pa/nta ta\ prosta/gmata/ mou kai\ ta\ kri/mata/ mou kai\ poiE/sete au)ta/, kai\ ou) mE\ prosoCHTi/sE| u(mi=n E( gE=, ei)s E(\n e)gO\ ei)sa/gO u(ma=s e)kei= katoikei=n e)p’ au)tE=s.
Kpl:20:22 kai fylaXasTe panta ta prostagmata mu kai ta krimata mu kai poiEsete auta, kai u mE prosoCHTisE hymin hE gE, eis hEn egO eisagO hymas ekei katoikein ep’ autEs.
Kpl:20:22 C VA_AMD2P A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS C VF_FAI2P RD_APN C D D VA_AAS3S RP_DP RA_NSF N1_NSF P RR_ASF RP_NS V1_PAI1S RP_AP D V2_PAN P RD_GSF
Kpl:20:22 and also, even, namely to guard every all, each, every, the whole of the ć I and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I and also, even, namely to do/make he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to be vexed you the earth/land into (+acc) who/whom/which I to lead into you there to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Kpl:20:22 and be-you(pl)-GUARD-ed! all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   me (gen) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) and you(pl)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) and not not he/she/it-should-BE-VEXED, you(sg)-should-be-BE-ed-VEXED you(pl) (dat) the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-LEAD-ing-INTO, I-should-be-LEAD-ing-INTO you(pl) (acc) there to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Kpl:20:22 Kpl_20:22_1 Kpl_20:22_2 Kpl_20:22_3 Kpl_20:22_4 Kpl_20:22_5 Kpl_20:22_6 Kpl_20:22_7 Kpl_20:22_8 Kpl_20:22_9 Kpl_20:22_10 Kpl_20:22_11 Kpl_20:22_12 Kpl_20:22_13 Kpl_20:22_14 Kpl_20:22_15 Kpl_20:22_16 Kpl_20:22_17 Kpl_20:22_18 Kpl_20:22_19 Kpl_20:22_20 Kpl_20:22_21 Kpl_20:22_22 Kpl_20:22_23 Kpl_20:22_24 Kpl_20:22_25 Kpl_20:22_26 Kpl_20:22_27 Kpl_20:22_28 Kpl_20:22_29
Kpl:20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:23 καὶ οὐχὶ πορεύεσθε τοῖς νομίμοις τῶν ἐθνῶν, οὓς ἐξαποστέλλω ἀφ’ ὑμῶν· ὅτι ταῦτα πάντα ἐποίησαν, καὶ ἐβδελυξάμην αὐτούς.
Kpl:20:23 And walk ye not in the customs of the nations which I drive out from before you; for they have done all these things, and I have abhorred them: (Leviticus 20:23 Brenton)
Kpl:20:23 Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili Mnie obrzydzeniem. (Kpł 20:23 BT_4)
Kpl:20:23 καὶ οὐχὶ πορεύεσθε τοῖς νομίμοις τῶν ἐθνῶν, οὓς ἐξαποστέλλω ἀφ’ ὑμῶν· ὅτι ταῦτα πάντα ἐποίησαν, καὶ ἐβδελυξάμην αὐτούς.
Kpl:20:23 καί οὐχί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:20:23 I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By iść Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) On/ona/to/to samo
Kpl:20:23 kai\ ou)CHi\ poreu/esTe toi=s nomi/mois tO=n e)TnO=n, ou(\s e)Xaposte/llO a)f’ u(mO=n· o(/ti tau=ta pa/nta e)poi/Esan, kai\ e)bdeluXa/mEn au)tou/s.
Kpl:20:23 kai uCHi poreuesTe tois nomimois tOn eTnOn, hus eXapostellO af’ hymOn· hoti tauta panta epoiEsan, kai ebdelyXamEn autus.
Kpl:20:23 C D V1_PMD2P RA_DPM A1_DPM RA_GPN N3E_GPN RR_APM V1_PAI1S P RP_GP C RD_APN A3_APN VAI_AAI3P C VAI_AMI1S RD_APM
Kpl:20:23 and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to go the ć the nation [see ethnic] who/whom/which to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of to do/make and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) he/she/it/same
Kpl:20:23 and not you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! the (dat)   the (gen) nations (gen) who/whom/which (acc) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing away from (+gen) you(pl) (gen) because/that these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) they-DO/MAKE-ed and I-was-???-ed them/same (acc)
Kpl:20:23 Kpl_20:23_1 Kpl_20:23_2 Kpl_20:23_3 Kpl_20:23_4 Kpl_20:23_5 Kpl_20:23_6 Kpl_20:23_7 Kpl_20:23_8 Kpl_20:23_9 Kpl_20:23_10 Kpl_20:23_11 Kpl_20:23_12 Kpl_20:23_13 Kpl_20:23_14 Kpl_20:23_15 Kpl_20:23_16 Kpl_20:23_17 Kpl_20:23_18
Kpl:20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:24 καὶ εἶπα ὑμῖν Ὑμεῖς κληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κτήσει, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, ὃς διώρισα ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν.
Kpl:20:24 and I said to you, Ye shall inherit their land, and I will give it to you for a possession, even a land flowing with milk and honey: I am the Lord your God, who have separated you from all people. (Leviticus 20:24 Brenton)
Kpl:20:24 Dlatego powiedziałem wam: wy posiądziecie ich ziemię, Ja sam daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów. (Kpł 20:24 BT_4)
Kpl:20:24 καὶ εἶπα ὑμῖν Ὑμεῖς κληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κτήσει, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν, ὃς διώρισα ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν.
Kpl:20:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Kpl:20:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty Ty By dziedziczyć Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Ty On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Kto/, który/, który Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Kpl:20:24 kai\ ei)=pa u(mi=n *(umei=s klEronomE/sate tE\n gE=n au)tO=n, kai\ e)gO\ dO/sO u(mi=n au)tE\n e)n ktE/sei, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n, o(\s diO/risa u(ma=s a)po\ pa/ntOn tO=n e)TnO=n.
Kpl:20:24 kai eipa hymin ymeis klEronomEsate tEn gEn autOn, kai egO dOsO hymin autEn en ktEsei, gEn reusan gala kai meli· egO kyrios ho Teos hymOn, hos diOrisa hymas apo pantOn tOn eTnOn.
Kpl:20:24 C VAI_AAI1S RP_DP RP_NP VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF RD_GPM C RP_NS VF_FAI1S RP_DP RD_ASF P N3I_DSF N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3_ASN RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RR_NSM VAI_AAI1S RP_AP P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN
Kpl:20:24 and also, even, namely to say/tell you you to inherit the earth/land he/she/it/same and also, even, namely I to give you he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you who/whom/which ć you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Kpl:20:24 and I-SAY/TELL-ed you(pl) (dat) you(pl) (nom) do-INHERIT-you(pl)! the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) and I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) you(sg)-will-be-POSSESS-ed (classical) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) who/whom/which (nom)   you(pl) (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) nations (gen)
Kpl:20:24 Kpl_20:24_1 Kpl_20:24_2 Kpl_20:24_3 Kpl_20:24_4 Kpl_20:24_5 Kpl_20:24_6 Kpl_20:24_7 Kpl_20:24_8 Kpl_20:24_9 Kpl_20:24_10 Kpl_20:24_11 Kpl_20:24_12 Kpl_20:24_13 Kpl_20:24_14 Kpl_20:24_15 Kpl_20:24_16 Kpl_20:24_17 Kpl_20:24_18 Kpl_20:24_19 Kpl_20:24_20 Kpl_20:24_21 Kpl_20:24_22 Kpl_20:24_23 Kpl_20:24_24 Kpl_20:24_25 Kpl_20:24_26 Kpl_20:24_27 Kpl_20:24_28 Kpl_20:24_29 Kpl_20:24_30 Kpl_20:24_31 Kpl_20:24_32
Kpl:20:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:25 καὶ ἀφοριεῖτε αὐτοὺς ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ τῶν ἀκαθάρτων καὶ οὐ βδελύξετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἐν τοῖς κτήνεσιν καὶ ἐν τοῖς πετεινοῖς καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς, ἃ ἐγὼ ἀφώρισα ὑμῖν ἐν ἀκαθαρσίᾳ.
Kpl:20:25 And ye shall make a distinction between the clean and the unclean cattle, and between clean and unclean birds; and ye shall not defile your souls with cattle, or with birds, or with any creeping things of the earth, which I have separated for you by reason of uncleanness. (Leviticus 20:25 Brenton)
Kpl:20:25 Będziecie odróżniać zwierzęta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie będziecie plugawić siebie samych przez zwierzęta i ptaki ani przez wszystko, co się roi po ziemi, przez wszystko, co oddzieliłem od was jako nieczyste. (Kpł 20:25 BT_4)
Kpl:20:25 καὶ ἀφοριεῖτε αὐτοὺς ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ τῶν ἀκαθάρτων καὶ οὐ βδελύξετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἐν τοῖς κτήνεσιν καὶ ἐν τοῖς πετεινοῖς καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς, ἐγὼ ἀφώρισα ὑμῖν ἐν ἀκαθαρσίᾳ.
Kpl:20:25 καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἐν ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἑρπετόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ
Kpl:20:25 I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Zwierzęcy (zwierzę) Czysty I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Zwierzęcy (zwierzę) Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ptak Czysty I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ptak I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gad Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Ja By wykląć ustalony na boku, wyklinać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród uncleaness
Kpl:20:25 kai\ a)foriei=te au)tou\s a)na\ me/son tO=n ktEnO=n tO=n kaTarO=n kai\ a)na\ me/son tO=n ktEnO=n tO=n a)kaTa/rtOn kai\ a)na\ me/son tO=n peteinO=n tO=n kaTarO=n kai\ tO=n a)kaTa/rtOn kai\ ou) bdelu/Xete ta\s PSuCHa\s u(mO=n e)n toi=s ktE/nesin kai\ e)n toi=s peteinoi=s kai\ e)n pa=sin toi=s e(rpetoi=s tE=s gE=s, a(/ e)gO\ a)fO/risa u(mi=n e)n a)kaTarsi/a|.
Kpl:20:25 kai aforieite autus ana meson tOn ktEnOn tOn kaTarOn kai ana meson tOn ktEnOn tOn akaTartOn kai ana meson tOn peteinOn tOn kaTarOn kai tOn akaTartOn kai u bdelyXete tas PSyCHas hymOn en tois ktEnesin kai en tois peteinois kai en pasin tois herpetois tEs gEs, ha egO afOrisa hymin en akaTarsia.
Kpl:20:25 C VF2_FAI2P RD_APM P A1_ASN RA_GPN N3E_GPN RA_GPN A1A_GPN C P A1_ASN RA_GPN N3E_GPN RA_GPN A1B_GPN C P A1_ASN RA_GPN N2N_GPN RA_GPN A1A_GPN C RA_GPN A1B_GPN C D VF_FAI2P RA_APF N1_APF RP_GP P RA_DPN N3E_DPN C P RA_DPN N2N_DPN C P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF RR_APN RP_NS VAI_AAI1S RP_DP P N1A_DSF
Kpl:20:25 and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same up/each/by (+acc) middle the Animal (beast) the clean and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the Animal (beast) the unclean (impure) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the bird the clean and also, even, namely the unclean (impure) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? (abhor, abominable) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Animal (beast) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bird and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the reptile the earth/land who/whom/which I to excommunicate set apart, unchurch you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uncleaness
Kpl:20:25 and you(pl)-will-EXCOMMUNICATE them/same (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Animals (gen) the (gen) clean ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Animals (gen) the (gen) unclean ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) birds (gen) the (gen) clean ([Adj] gen) and the (gen) unclean ([Adj] gen) and not you(pl)-will-??? the (acc) lifes (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) Animals (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) birds (dat) and in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) reptiles (dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-EXCOMMUNICATE-ed you(pl) (dat) in/among/by (+dat) uncleaness (dat)
Kpl:20:25 Kpl_20:25_1 Kpl_20:25_2 Kpl_20:25_3 Kpl_20:25_4 Kpl_20:25_5 Kpl_20:25_6 Kpl_20:25_7 Kpl_20:25_8 Kpl_20:25_9 Kpl_20:25_10 Kpl_20:25_11 Kpl_20:25_12 Kpl_20:25_13 Kpl_20:25_14 Kpl_20:25_15 Kpl_20:25_16 Kpl_20:25_17 Kpl_20:25_18 Kpl_20:25_19 Kpl_20:25_20 Kpl_20:25_21 Kpl_20:25_22 Kpl_20:25_23 Kpl_20:25_24 Kpl_20:25_25 Kpl_20:25_26 Kpl_20:25_27 Kpl_20:25_28 Kpl_20:25_29 Kpl_20:25_30 Kpl_20:25_31 Kpl_20:25_32 Kpl_20:25_33 Kpl_20:25_34 Kpl_20:25_35 Kpl_20:25_36 Kpl_20:25_37 Kpl_20:25_38 Kpl_20:25_39 Kpl_20:25_40 Kpl_20:25_41 Kpl_20:25_42 Kpl_20:25_43 Kpl_20:25_44 Kpl_20:25_45 Kpl_20:25_46 Kpl_20:25_47 Kpl_20:25_48 Kpl_20:25_49 Kpl_20:25_50 Kpl_20:25_51 Kpl_20:25_52
Kpl:20:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:26 καὶ ἔσεσθέ μοι ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἀφορίσας ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν εἶναι ἐμοί.
Kpl:20:26 And ye shall be holy to me; because I the Lord your God am holy, who separated you from all nations, to be mine. (Leviticus 20:26 Brenton)
Kpl:20:26 Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. (Kpł 20:26 BT_4)
Kpl:20:26 καὶ ἔσεσθέ μοι ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ἅγιος κύριος θεὸς ὑμῶν ἀφορίσας ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν εἶναι ἐμοί.
Kpl:20:26 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Kpl:20:26 I też, nawet, mianowicie By być Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ponieważ/tamto Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By wykląć ustalony na boku, wyklinać Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By być Ja; mój/mój
Kpl:20:26 kai\ e)/sesTe/ moi a(/gioi, o(/ti e)gO\ a(/gios ku/rios o( Teo\s u(mO=n o( a)fori/sas u(ma=s a)po\ pa/ntOn tO=n e)TnO=n ei)=nai e)moi/.
Kpl:20:26 kai esesTe moi hagioi, hoti egO hagios kyrios ho Teos hymOn ho aforisas hymas apo pantOn tOn eTnOn einai emoi.
Kpl:20:26 C VF_FMI2P RP_DS A1A_NPM C RP_NS A1A_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM VA_AAPNSM RP_AP P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN V9_PAN RP_DS
Kpl:20:26 and also, even, namely to be I dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) because/that I dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the to excommunicate set apart, unchurch you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] to be I; my/mine
Kpl:20:26 and you(pl)-will-be me (dat) holy ([Adj] nom|voc) because/that I (nom) holy ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) the (nom) upon EXCOMMUNICATE-ing (nom|voc) you(pl) (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) nations (gen) to-be me (dat); my/mine (nom|voc)
Kpl:20:26 Kpl_20:26_1 Kpl_20:26_2 Kpl_20:26_3 Kpl_20:26_4 Kpl_20:26_5 Kpl_20:26_6 Kpl_20:26_7 Kpl_20:26_8 Kpl_20:26_9 Kpl_20:26_10 Kpl_20:26_11 Kpl_20:26_12 Kpl_20:26_13 Kpl_20:26_14 Kpl_20:26_15 Kpl_20:26_16 Kpl_20:26_17 Kpl_20:26_18 Kpl_20:26_19 Kpl_20:26_20
Kpl:20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:20:27 καὶ ἀνὴρ ἢ γυνή, ὃς ἂν γένηται αὐτῶν ἐγγαστρίμυθος ἢ ἐπαοιδός, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι· λίθοις λιθοβολήσατε αὐτούς, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:27 And as for a man or woman whosoever of them shall have in them a divining spirit, or be an enchanter, let them both die the death: ye shall stone them with stones, they are guilty. (Leviticus 20:27 Brenton)
Kpl:20:27 Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie». (Kpł 20:27 BT_4)
Kpl:20:27 Καὶ ἀνὴρ γυνή, ὃς ἂν γένηται αὐτῶν ἐγγαστρίμυθος ἐπαοιδός, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι· λίθοις λιθοβολήσατε αὐτούς, ἔνοχοί εἰσιν.
Kpl:20:27 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἤ[1]   θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἀμφότεροι -αι -α λίθος, -ου, ὁ λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτ