Kpl:22:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:22:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 22:1 Brenton)
Kpl:22:1 Po czym Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 22:1 BT_4)
Kpl:22:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:22:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:22:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:22:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:22:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:22:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:22:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:22:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:22:1 Kpl_22:1_1 Kpl_22:1_2 Kpl_22:1_3 Kpl_22:1_4 Kpl_22:1_5 Kpl_22:1_6
Kpl:22:1 x x x x x x
Kpl:22:2 Εἰπὸν Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ προσεχέτωσαν ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου, ὅσα αὐτοὶ ἁγιάζουσίν μοι· ἐγὼ κύριος.
Kpl:22:2 Speak to Aaron and to his sons, and let them take heed concerning the holy things of the children of Israel, so they shall not profane my holy name in any of the things which they consecrate to me: I am the Lord. (Leviticus 22:2 Brenton)
Kpl:22:2 «Mów do Aarona i jego synów, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Pan! (Kpł 22:2 BT_4)
Kpl:22:2 Εἰπὸν Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ προσεχέτωσαν ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου, ὅσα αὐτοὶ ἁγιάζουσίν μοι· ἐγὼ κύριος.
Kpl:22:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:22:2 By mówić/opowiadaj Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Syn Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Tyleż/wiele jak On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ja Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:22:2 *ei)po\n *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= kai\ proseCHe/tOsan a)po\ tO=n a(gi/On tO=n ui(O=n *israEl kai\ ou) bebElO/sousin to\ o)/noma to\ a(/gio/n mou, o(/sa au)toi\ a(gia/DZousi/n moi· e)gO\ ku/rios.
Kpl:22:2 eipon aarOn kai tois hyiois autu kai proseCHetOsan apo tOn hagiOn tOn hyiOn israEl kai u bebElOsusin to onoma to hagion mu, hosa autoi hagiaDZusin moi· egO kyrios.
Kpl:22:2 VB_AAD2S N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM C V1_PAD3P P RA_GPN A1A_GPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C D VF_FAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS A1_APN RD_NPM V1_PAI3P RP_DS RP_NS N2_NSM
Kpl:22:2 to say/tell Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the son Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I as much/many as he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy I I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:22:2 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) and let-them-be-PAY HEED-ing! away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and not they-will-DEFILE, going-to-DEFILE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) as much/many as (nom|acc) they/same (nom) they-are-CONSECRATE-ing, while CONSECRATE-ing (dat) me (dat) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Kpl:22:2 Kpl_22:2_1 Kpl_22:2_2 Kpl_22:2_3 Kpl_22:2_4 Kpl_22:2_5 Kpl_22:2_6 Kpl_22:2_7 Kpl_22:2_8 Kpl_22:2_9 Kpl_22:2_10 Kpl_22:2_11 Kpl_22:2_12 Kpl_22:2_13 Kpl_22:2_14 Kpl_22:2_15 Kpl_22:2_16 Kpl_22:2_17 Kpl_22:2_18 Kpl_22:2_19 Kpl_22:2_20 Kpl_22:2_21 Kpl_22:2_22 Kpl_22:2_23 Kpl_22:2_24 Kpl_22:2_25 Kpl_22:2_26 Kpl_22:2_27 Kpl_22:2_28
Kpl:22:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:3 εἰπὸν αὐτοῖς Εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν προσέλθῃ ἀπὸ παντὸς τοῦ σπέρματος ὑμῶν πρὸς τὰ ἅγια, ὅσα ἂν ἁγιάζωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ κυρίῳ, καὶ ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπ’ ἐμοῦ· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
Kpl:22:3 Say to them, Every man throughout your generations, whoever of all your seed shall approach to the holy things, whatsoever the children of Israel shall consecrate to the Lord, while his uncleanness is upon him, that soul shall be cut off from me: I am the Lord your God. (Leviticus 22:3 Brenton)
Kpl:22:3 Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia: jeżeli kto z potomków waszych, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odrzucony ode Mnie. Ja jestem Pan! (Kpł 22:3 BT_4)
Kpl:22:3 εἰπὸν αὐτοῖς Εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν προσέλθῃ ἀπὸ παντὸς τοῦ σπέρματος ὑμῶν πρὸς τὰ ἅγια, ὅσα ἂν ἁγιάζωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ κυρίῳ, καὶ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ, ἐξολεθρευθήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἀπ’ ἐμοῦ· ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν.
Kpl:22:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅσος -η -ον ἄν ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:22:3 By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By nadchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Syn Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie uncleaness On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Kpl:22:3 ei)po\n au)toi=s *ei)s ta\s genea\s u(mO=n pa=s a)/nTrOpos, o(\s a)/n prose/lTE| a)po\ panto\s tou= spe/rmatos u(mO=n pro\s ta\ a(/gia, o(/sa a)/n a(gia/DZOsin oi( ui(oi\ *israEl tO=| kuri/O|, kai\ E( a)kaTarsi/a au)tou= e)p’ au)tO=|, e)XoleTreuTE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE a)p’ e)mou=· e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n.
Kpl:22:3 eipon autois eis tas geneas hymOn pas anTrOpos, hos an proselTE apo pantos tu spermatos hymOn pros ta hagia, hosa an hagiaDZOsin hoi hyioi israEl tO kyriO, kai hE akaTarsia autu ep’ autO, eXoleTreuTEsetai hE PSyCHE ekeinE ap’ emu· egO kyrios ho Teos hymOn.
Kpl:22:3 VB_AAD2S RD_DPM P RA_APF N1A_APF RP_GP A3_NSM N2_NSM RR_NSM x VB_AAS3S P A3_GSN RA_GSN N3M_GSN RP_GP P RA_APN A1A_APN A1_APN x V1_PAS3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_DSM N2_DSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RD_DSM VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RP_GS RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Kpl:22:3 to say/tell he/she/it/same into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you every all, each, every, the whole of human who/whom/which ever (if ever) to approach from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) as much/many as ever (if ever) to consecrate sanctify, hallow, become holy the son Israel the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the uncleaness he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Kpl:22:3 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) every (nom|voc) human (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-APPROACH away from (+gen) every (gen) the (gen) seed (gen) you(pl) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) as much/many as (nom|acc) ever they-should-be-CONSECRATE-ing the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (nom) uncleaness (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen)
Kpl:22:3 Kpl_22:3_1 Kpl_22:3_2 Kpl_22:3_3 Kpl_22:3_4 Kpl_22:3_5 Kpl_22:3_6 Kpl_22:3_7 Kpl_22:3_8 Kpl_22:3_9 Kpl_22:3_10 Kpl_22:3_11 Kpl_22:3_12 Kpl_22:3_13 Kpl_22:3_14 Kpl_22:3_15 Kpl_22:3_16 Kpl_22:3_17 Kpl_22:3_18 Kpl_22:3_19 Kpl_22:3_20 Kpl_22:3_21 Kpl_22:3_22 Kpl_22:3_23 Kpl_22:3_24 Kpl_22:3_25 Kpl_22:3_26 Kpl_22:3_27 Kpl_22:3_28 Kpl_22:3_29 Kpl_22:3_30 Kpl_22:3_31 Kpl_22:3_32 Kpl_22:3_33 Kpl_22:3_34 Kpl_22:3_35 Kpl_22:3_36 Kpl_22:3_37 Kpl_22:3_38 Kpl_22:3_39 Kpl_22:3_40 Kpl_22:3_41 Kpl_22:3_42 Kpl_22:3_43 Kpl_22:3_44
Kpl:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:4 καὶ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ οὗτος λεπρᾷ ἢ γονορρυής, τῶν ἁγίων οὐκ ἔδεται, ἕως ἂν καθαρισθῇ· καὶ ὁ ἁπτόμενος πάσης ἀκαθαρσίας ψυχῆς ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος,
Kpl:22:4 And the man of the seed of Aaron the priest, if he should have leprosy or issue of the reins, shall not eat of the holy things, until he be cleansed; and he that touches any uncleanness of a dead body, or the man whose seed of copulation shall have gone out from him, (Leviticus 22:4 Brenton)
Kpl:22:4 Żaden potomek Aarona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który się dotknął kogoś nieczystego z powodu umarłego albo tego, z którego wypłynęło nasienie; (Kpł 22:4 BT_4)
Kpl:22:4 καὶ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ οὗτος λεπρᾷ γονορρυής, τῶν ἁγίων οὐκ ἔδεται, ἕως ἂν καθαρισθῇ· καὶ ἁπτόμενος πάσης ἀκαθαρσίας ψυχῆς ἄνθρωπος, ἂν ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος,
Kpl:22:4 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν ἤ[1]   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἤ[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό κοίτη, -ης, ἡ σπέρμα[τ], -ατος, τό
Kpl:22:4 I też, nawet, mianowicie Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Aaron Duchowny I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Trąd; trędowaty Albo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) ??? Przed przydechem mocnym By jeść Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z uncleaness Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Albo Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Łóżko [zobacz spółkowanie] Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk)
Kpl:22:4 kai\ a)/nTrOpos e)k tou= spe/rmatos *aarOn tou= i(ere/Os kai\ ou(=tos lepra=| E)\ gonorruE/s, tO=n a(gi/On ou)k e)/detai, e(/Os a)/n kaTarisTE=|· kai\ o( a(pto/menos pa/sEs a)kaTarsi/as PSuCHE=s E)\ a)/nTrOpos, O(=| a)/n e)Xe/lTE| e)X au)tou= koi/tE spe/rmatos,
Kpl:22:4 kai anTrOpos ek tu spermatos aarOn tu hiereOs kai hutos lepra E gonorryEs, tOn hagiOn uk edetai, heOs an kaTarisTE· kai ho haptomenos pasEs akaTarsias PSyCHEs E anTrOpos, hO an eXelTE eX autu koitE spermatos,
Kpl:22:4 C N2_NSM P RA_GSN N3M_GSN N_GSM RA_GSM N3V_GSM C RD_NSM V3_PAI3S C A3H_NSM RA_GPN A1A_GPN D VF_FMI3S C x VS_APS3S C RA_NSM V1_PMPNSM A1S_GSF N1A_GSF N1_GSF C N2_NSM RR_DSM x VB_AAS3S P RD_GSM N1_NSF N3M_GSN
Kpl:22:4 and also, even, namely human out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Aaron the priest and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] leprosy; leprous or ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) οὐχ before rough breathing to eat until; dawn ever (if ever) to purify cleanse and also, even, namely the to lay hands on set fire, touch every all, each, every, the whole of uncleaness life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person or human who/whom/which ever (if ever) to come out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same bed [see coitus] seed sperm, seed, germ (sprout, bud)
Kpl:22:4 and human (nom) out of (+gen) the (gen) seed (gen) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen) and this (nom) leprosy (dat); leprous ([Adj] dat) or   the (gen) holy ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-EAT-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-be-PURIFIED-ed and the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) every (gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) life (gen) or human (nom) who/whom/which (dat) ever he/she/it-should-COME-OUT out of (+gen) him/it/same (gen) bed (nom|voc) seed (gen)
Kpl:22:4 Kpl_22:4_1 Kpl_22:4_2 Kpl_22:4_3 Kpl_22:4_4 Kpl_22:4_5 Kpl_22:4_6 Kpl_22:4_7 Kpl_22:4_8 Kpl_22:4_9 Kpl_22:4_10 Kpl_22:4_11 Kpl_22:4_12 Kpl_22:4_13 Kpl_22:4_14 Kpl_22:4_15 Kpl_22:4_16 Kpl_22:4_17 Kpl_22:4_18 Kpl_22:4_19 Kpl_22:4_20 Kpl_22:4_21 Kpl_22:4_22 Kpl_22:4_23 Kpl_22:4_24 Kpl_22:4_25 Kpl_22:4_26 Kpl_22:4_27 Kpl_22:4_28 Kpl_22:4_29 Kpl_22:4_30 Kpl_22:4_31 Kpl_22:4_32 Kpl_22:4_33 Kpl_22:4_34 Kpl_22:4_35
Kpl:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:5 ἢ ὅστις ἂν ἅψηται παντὸς ἑρπετοῦ ἀκαθάρτου, ὃ μιανεῖ αὐτόν, ἢ ἐπ’ ἀνθρώπῳ, ἐν ᾧ μιανεῖ αὐτὸν κατὰ πᾶσαν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ,
Kpl:22:5 or whosoever shall touch any unclean reptile, which will defile him, or who shall touch a man, whereby he shall defile him according to all his uncleanness: (Leviticus 22:5 Brenton)
Kpl:22:5 również z tym, kto się dotknął jakiegoś płazu, czyniącego go nieczystym, albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. (Kpł 22:5 BT_4)
Kpl:22:5 ὅστις ἂν ἅψηται παντὸς ἑρπετοῦ ἀκαθάρτου, μιανεῖ αὐτόν, ἐπ’ ἀνθρώπῳ, ἐν μιανεῖ αὐτὸν κατὰ πᾶσαν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ,
Kpl:22:5 ἤ[1] ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἄν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἑρπετόν, -οῦ, τό ἀ·κάθαρτος -ον ὅς ἥ ὅ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ἐπί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:22:5 Albo Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gad Nieczysty (nieczysty) Kto/, który/, który By zanieczyszczać On/ona/to/to samo Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By zanieczyszczać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić uncleaness On/ona/to/to samo
Kpl:22:5 E)\ o(/stis a)/n a(/PSEtai panto\s e(rpetou= a)kaTa/rtou, o(\ mianei= au)to/n, E)\ e)p’ a)nTrO/pO|, e)n O(=| mianei= au)to\n kata\ pa=san a)kaTarsi/an au)tou=,
Kpl:22:5 E hostis an haPSEtai pantos herpetu akaTartu, ho mianei auton, E ep’ anTrOpO, en hO mianei auton kata pasan akaTarsian autu,
Kpl:22:5 C RX_NSM x VA_AMS3S A3_GSN N2N_GSN A1B_GSN RR_NSN VF2_FAI3S RD_ASM C P N2_DSM P RR_DSM VF2_FAI3S RD_ASM P A1S_ASF N1A_ASF RD_GSM
Kpl:22:5 or who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] ever (if ever) to lay hands on set fire, touch every all, each, every, the whole of reptile unclean (impure) who/whom/which to pollute he/she/it/same or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to pollute he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle uncleaness he/she/it/same
Kpl:22:5 or who-/whom-/whichever (nom) ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed every (gen) reptile (gen) unclean ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) or upon/over (+acc,+gen,+dat) human (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-will-POLLUTE, you(sg)-will-be-POLLUTE-ed (classical) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) uncleaness (acc) him/it/same (gen)
Kpl:22:5 Kpl_22:5_1 Kpl_22:5_2 Kpl_22:5_3 Kpl_22:5_4 Kpl_22:5_5 Kpl_22:5_6 Kpl_22:5_7 Kpl_22:5_8 Kpl_22:5_9 Kpl_22:5_10 Kpl_22:5_11 Kpl_22:5_12 Kpl_22:5_13 Kpl_22:5_14 Kpl_22:5_15 Kpl_22:5_16 Kpl_22:5_17 Kpl_22:5_18 Kpl_22:5_19 Kpl_22:5_20 Kpl_22:5_21
Kpl:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:6 ψυχή, ἥτις ἂν ἅψηται αὐτῶν, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· οὐκ ἔδεται ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἐὰν μὴ λούσηται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι·
Kpl:22:6 whatsoever soul shall touch them shall be unclean until evening; he shall not eat of the holy things, unless he bathe his body in water, (Leviticus 22:6 Brenton)
Kpl:22:6 Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora, nie będzie jadł rzeczy świętych, ale przedtem wykąpie ciało w wodzie. (Kpł 22:6 BT_4)
Kpl:22:6 ψυχή, ἥτις ἂν ἅψηται αὐτῶν, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· οὐκ ἔδεται ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἐὰν μὴ λούσηται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι·
Kpl:22:6 ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἄν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐάν (εἰ ἄν) μή λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Kpl:22:6 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo Nieczysty (nieczysty) By być Aż; świtaj Wieczór ??? Przed przydechem mocnym By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By kąpać się Ciało On/ona/to/to samo Woda
Kpl:22:6 PSuCHE/, E(/tis a)/n a(/PSEtai au)tO=n, a)ka/Tartos e)/stai e(/Os e(spe/ras· ou)k e)/detai a)po\ tO=n a(gi/On, e)a\n mE\ lou/sEtai to\ sO=ma au)tou= u(/dati·
Kpl:22:6 PSyCHE, hEtis an haPSEtai autOn, akaTartos estai heOs hesperas· uk edetai apo tOn hagiOn, ean mE lusEtai to sOma autu hydati·
Kpl:22:6 N1_NSF RX_NSF x VA_AMS3S RD_GPM A1B_NSM VF_FMI3S P N1A_GSF D VF_FMI3S P RA_GPN A1A_GPN C D VA_AMS3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N3T_DSN
Kpl:22:6 cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] ever (if ever) to lay hands on set fire, touch he/she/it/same unclean (impure) to be until; dawn evening οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to bathe the body he/she/it/same water
Kpl:22:6 cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed them/same (gen) unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) not he/she/it-will-be-EAT-ed away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) if-ever not he/she/it-should-be-BATHE-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) water (dat)
Kpl:22:6 Kpl_22:6_1 Kpl_22:6_2 Kpl_22:6_3 Kpl_22:6_4 Kpl_22:6_5 Kpl_22:6_6 Kpl_22:6_7 Kpl_22:6_8 Kpl_22:6_9 Kpl_22:6_10 Kpl_22:6_11 Kpl_22:6_12 Kpl_22:6_13 Kpl_22:6_14 Kpl_22:6_15 Kpl_22:6_16 Kpl_22:6_17 Kpl_22:6_18 Kpl_22:6_19 Kpl_22:6_20 Kpl_22:6_21
Kpl:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:7 καὶ δύῃ ὁ ἥλιος, καὶ καθαρὸς ἔσται καὶ τότε φάγεται τῶν ἁγίων, ὅτι ἄρτος ἐστὶν αὐτοῦ.
Kpl:22:7 and the sun go down, and then he shall be clean; and then shall he eat of all the holy things, for they are his bread. (Leviticus 22:7 Brenton)
Kpl:22:7 Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem. (Kpł 22:7 BT_4)
Kpl:22:7 καὶ δύῃ ἥλιος, καὶ καθαρὸς ἔσται καὶ τότε φάγεται τῶν ἁγίων, ὅτι ἄρτος ἐστὶν αὐτοῦ.
Kpl:22:7 καί δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί τότε ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅτι ἄρτος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:22:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Czysty By być I też, nawet, mianowicie Wtedy By jeść Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ponieważ/tamto Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By być On/ona/to/to samo
Kpl:22:7 kai\ du/E| o( E(/lios, kai\ kaTaro\s e)/stai kai\ to/te fa/getai tO=n a(gi/On, o(/ti a)/rtos e)sti\n au)tou=.
Kpl:22:7 kai dyE ho hElios, kai kaTaros estai kai tote fagetai tOn hagiOn, hoti artos estin autu.
Kpl:22:7 C V1_PAS3S RA_NSM N2_NSM C A1A_NSM VF_FMI3S C D VF_FMI3S RA_GPN A1A_GPN C N2_NSM V9_PAI3S RD_GSM
Kpl:22:7 and also, even, namely to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely clean to be and also, even, namely then to eat the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) because/that bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to be he/she/it/same
Kpl:22:7 and you(sg)-are-being-SET-ed, he/she/it-should-be-SET-ing, you(sg)-should-be-being-SET-ed, he/she/it-should-SET, you(sg)-should-be-SET-ed the (nom) sun (nom) and clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be and then he/she/it-will-be-EAT-ed the (gen) holy ([Adj] gen) because/that bread (nom) he/she/it-is him/it/same (gen)
Kpl:22:7 Kpl_22:7_1 Kpl_22:7_2 Kpl_22:7_3 Kpl_22:7_4 Kpl_22:7_5 Kpl_22:7_6 Kpl_22:7_7 Kpl_22:7_8 Kpl_22:7_9 Kpl_22:7_10 Kpl_22:7_11 Kpl_22:7_12 Kpl_22:7_13 Kpl_22:7_14 Kpl_22:7_15 Kpl_22:7_16
Kpl:22:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:8 θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ φάγεται μιανθῆναι αὐτὸν ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ κύριος.
Kpl:22:8 He shall not eat that which dies of itself, or is taken of beasts, so that he should be polluted by them: I am the Lord. (Leviticus 22:8 Brenton)
Kpl:22:8 Nie będzie jadł padliny ani mięsa zwierząt rozszarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Ja jestem Pan! (Kpł 22:8 BT_4)
Kpl:22:8 θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ φάγεται μιανθῆναι αὐτὸν ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ κύριος.
Kpl:22:8   καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:22:8 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść By zanieczyszczać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:22:8 TnEsimai=on kai\ TEria/lOton ou) fa/getai mianTE=nai au)to\n e)n au)toi=s· e)gO\ ku/rios.
Kpl:22:8 TnEsimaion kai TErialOton u fagetai mianTEnai auton en autois· egO kyrios.
Kpl:22:8 A1A_ASN C A1B_ASN D VF_FMI3S VC_APN RD_ASM P RD_DPN RP_NS N2_NSM
Kpl:22:8 ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to eat to pollute he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:22:8   and   not he/she/it-will-be-EAT-ed to-be-POLLUTE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Kpl:22:8 Kpl_22:8_1 Kpl_22:8_2 Kpl_22:8_3 Kpl_22:8_4 Kpl_22:8_5 Kpl_22:8_6 Kpl_22:8_7 Kpl_22:8_8 Kpl_22:8_9 Kpl_22:8_10 Kpl_22:8_11
Kpl:22:8 x x x x x x x x x x x
Kpl:22:9 καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματά μου, ἵνα μὴ λάβωσιν δι’ αὐτὰ ἁμαρτίαν καὶ ἀποθάνωσιν δι’ αὐτά, ἐὰν βεβηλώσωσιν αὐτά· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὁ ἁγιάζων αὐτούς. –
Kpl:22:9 And they shall keep my ordinances, that they do not bear iniquity because of them, and die because of them, if they shall profane them: I am the Lord God that sanctifies them. (Leviticus 22:9 Brenton)
Kpl:22:9 Będą strzec mojego zarządzenia, nie będą narażać się na grzech z tego powodu - za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia. Ja jestem Pan, który ich uświęcam! (Kpł 22:9 BT_4)
Kpl:22:9 καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματά μου, ἵνα μὴ λάβωσιν δι’ αὐτὰ ἁμαρτίαν καὶ ἀποθάνωσιν δι’ αὐτά, ἐὰν βεβηλώσωσιν αὐτά· ἐγὼ κύριος θεὸς ἁγιάζων αὐτούς.
Kpl:22:9 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Kpl:22:9 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja żeby / ażeby / bo Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By umierać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/ten sam Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) On/ona/to/to samo Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo  
Kpl:22:9 kai\ fula/Xontai ta\ fula/gmata/ mou, i(/na mE\ la/bOsin di’ au)ta\ a(marti/an kai\ a)poTa/nOsin di’ au)ta/, e)a\n bebElO/sOsin au)ta/· e)gO\ ku/rios o( Teo\s o( a(gia/DZOn au)tou/s.
Kpl:22:9 kai fylaXontai ta fylagmata mu, hina mE labOsin di’ auta hamartian kai apoTanOsin di’ auta, ean bebElOsOsin auta· egO kyrios ho Teos ho hagiaDZOn autus.
Kpl:22:9 C VF_FMI3P RA_APN N3M_APN RP_GS C D VB_AAS3P P RD_APN N1A_ASF C VB_AAS3P P RD_APN C VA_AAS3P RD_APN RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM
Kpl:22:9 and also, even, namely to guard the ć I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to die because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) he/she/it/same I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same  
Kpl:22:9 and they-will-be-GUARD-ed the (nom|acc)   me (gen) so that / in order to /because not they-should-TAKE HOLD OF because of (+acc), through (+gen) they/them/same (nom|acc) sin (acc) and they-should-DIE because of (+acc), through (+gen) they/them/same (nom|acc) if-ever they-should-DEFILE they/them/same (nom|acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) them/same (acc)  
Kpl:22:9 Kpl_22:9_1 Kpl_22:9_2 Kpl_22:9_3 Kpl_22:9_4 Kpl_22:9_5 Kpl_22:9_6 Kpl_22:9_7 Kpl_22:9_8 Kpl_22:9_9 Kpl_22:9_10 Kpl_22:9_11 Kpl_22:9_12 Kpl_22:9_13 Kpl_22:9_14 Kpl_22:9_15 Kpl_22:9_16 Kpl_22:9_17 Kpl_22:9_18 Kpl_22:9_19 Kpl_22:9_20 Kpl_22:9_21 Kpl_22:9_22 Kpl_22:9_23 Kpl_22:9_24 Kpl_22:9_25 Kpl_22:9_26
Kpl:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:10 καὶ πᾶς ἀλλογενὴς οὐ φάγεται ἅγια· πάροικος ἱερέως ἢ μισθωτὸς οὐ φάγεται ἅγια.
Kpl:22:10 And no stranger shall eat the holy things: one that sojourns with a priest, or a hireling, shall not eat the holy things. (Leviticus 22:10 Brenton)
Kpl:22:10 Żaden niepowołany nie będzie jadł rzeczy świętych, ani mieszkający u kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych. (Kpł 22:10 BT_4)
Kpl:22:10 καὶ πᾶς ἀλλογενὴς οὐ φάγεται ἅγια· πάροικος ἱερέως μισθωτὸς οὐ φάγεται ἅγια.
Kpl:22:10 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀλλο·γενής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πάρ·οικος -ον ἱερεύς, -έως, ὁ ἤ[1] μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:22:10 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Inny urodzony ??? Przed przydechem mocnym By jeść Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) ??? Duchowny Albo Najemnik; najmowany ??? Przed przydechem mocnym By jeść Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:22:10 kai\ pa=s a)llogenE\s ou) fa/getai a(/gia· pa/roikos i(ere/Os E)\ misTOto\s ou) fa/getai a(/gia.
Kpl:22:10 kai pas allogenEs u fagetai hagia· paroikos hiereOs E misTOtos u fagetai hagia.
Kpl:22:10 C A3_NSM A3H_NSM D VF_FMI3S A1A_APN A1B_NSM N3V_GSM C A1_NSM D VF_FMI3S A1A_APN
Kpl:22:10 and also, even, namely every all, each, every, the whole of other-born οὐχ before rough breathing to eat dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) ??? priest or hireling; hired οὐχ before rough breathing to eat dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:22:10 and every (nom|voc) other-born ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-EAT-ed holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) ??? ([Adj] nom) priest (gen) or hireling (nom); hired ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-EAT-ed holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Kpl:22:10 Kpl_22:10_1 Kpl_22:10_2 Kpl_22:10_3 Kpl_22:10_4 Kpl_22:10_5 Kpl_22:10_6 Kpl_22:10_7 Kpl_22:10_8 Kpl_22:10_9 Kpl_22:10_10 Kpl_22:10_11 Kpl_22:10_12 Kpl_22:10_13
Kpl:22:10 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:11 ἐὰν δὲ ἱερεὺς κτήσηται ψυχὴν ἔγκτητον ἀργυρίου, οὗτος φάγεται ἐκ τῶν ἄρτων αὐτοῦ· καὶ οἱ οἰκογενεῖς αὐτοῦ, καὶ οὗτοι φάγονται τῶν ἄρτων αὐτοῦ.
Kpl:22:11 But if a priest should have a soul purchased for money, he shall eat of his bread; and they that are born in his house, they also shall eat of his bread. (Leviticus 22:11 Brenton)
Kpl:22:11 Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte, również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. (Kpł 22:11 BT_4)
Kpl:22:11 ἐὰν δὲ ἱερεὺς κτήσηται ψυχὴν ἔγκτητον ἀργυρίου, οὗτος φάγεται ἐκ τῶν ἄρτων αὐτοῦ· καὶ οἱ οἰκογενεῖς αὐτοῦ, καὶ οὗτοι φάγονται τῶν ἄρτων αὐτοῦ.
Kpl:22:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἱερεύς, -έως, ὁ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:22:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Duchowny By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kawałek srebra To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo
Kpl:22:11 e)a\n de\ i(ereu\s ktE/sEtai PSuCHE\n e)/gktEton a)rguri/ou, ou(=tos fa/getai e)k tO=n a)/rtOn au)tou=· kai\ oi( oi)kogenei=s au)tou=, kai\ ou(=toi fa/gontai tO=n a)/rtOn au)tou=.
Kpl:22:11 ean de hiereus ktEsEtai PSyCHEn enktEton argyriu, hutos fagetai ek tOn artOn autu· kai hoi oikogeneis autu, kai hutoi fagontai tOn artOn autu.
Kpl:22:11 C x N3V_NSM VA_AMS3S N1_ASF A1B_ASF N2N_GSN RD_NSM VF_FMI3S P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C RA_NPM A3H_NPM RD_GSM C RD_NPM VF_FMI3P RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Kpl:22:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć piece of silver this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same
Kpl:22:11 if-ever Yet priest (nom) he/she/it-should-be-POSSESS-ed life (acc)   piece of silver (gen) this (nom) he/she/it-will-be-EAT-ed out of (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) him/it/same (gen) and the (nom)   him/it/same (gen) and these (nom) they-will-be-EAT-ed the (gen) [loaves of] bread (gen) him/it/same (gen)
Kpl:22:11 Kpl_22:11_1 Kpl_22:11_2 Kpl_22:11_3 Kpl_22:11_4 Kpl_22:11_5 Kpl_22:11_6 Kpl_22:11_7 Kpl_22:11_8 Kpl_22:11_9 Kpl_22:11_10 Kpl_22:11_11 Kpl_22:11_12 Kpl_22:11_13 Kpl_22:11_14 Kpl_22:11_15 Kpl_22:11_16 Kpl_22:11_17 Kpl_22:11_18 Kpl_22:11_19 Kpl_22:11_20 Kpl_22:11_21 Kpl_22:11_22 Kpl_22:11_23
Kpl:22:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:12 καὶ θυγάτηρ ἀνθρώπου ἱερέως ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἀλλογενεῖ, αὐτὴ τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων οὐ φάγεται.
Kpl:22:12 And if the daughter of a priest should marry a stranger, she shall not eat of the offerings of the sanctuary. (Leviticus 22:12 Brenton)
Kpl:22:12 Córka kapłana, która wyszła za mąż za obcego, nie będzie jadła ze świętych rzeczy ofiarowanych. (Kpł 22:12 BT_4)
Kpl:22:12 καὶ θυγάτηρ ἀνθρώπου ἱερέως ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἀλλογενεῖ, αὐτὴ τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων οὐ φάγεται.
Kpl:22:12 καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀλλο·γενής -ές αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Kpl:22:12 I też, nawet, mianowicie Córka Ludzki Duchowny Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Inny urodzony On/ona/to/to samo Po pierwsze owoc Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Kpl:22:12 kai\ Tuga/tEr a)nTrO/pou i(ere/Os e)a\n ge/nEtai a)ndri\ a)llogenei=, au)tE\ tO=n a)parCHO=n tO=n a(gi/On ou) fa/getai.
Kpl:22:12 kai TygatEr anTrOpu hiereOs ean genEtai andri allogenei, autE tOn aparCHOn tOn hagiOn u fagetai.
Kpl:22:12 C N3_NSF N2_GSM N3V_GSM C VB_AMS3S N3_DSM A3H_DSM RD_NSF RA_GPF N1_GPF RA_GPN A1A_GPN D VF_FMI3S
Kpl:22:12 and also, even, namely daughter human priest if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". other-born he/she/it/same the first-fruit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) οὐχ before rough breathing to eat
Kpl:22:12 and daughter (nom) human (gen) priest (gen) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed man, husband (dat) other-born ([Adj] dat) she/it/same (nom) the (gen) first-fruits (gen) the (gen) holy ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-EAT-ed
Kpl:22:12 Kpl_22:12_1 Kpl_22:12_2 Kpl_22:12_3 Kpl_22:12_4 Kpl_22:12_5 Kpl_22:12_6 Kpl_22:12_7 Kpl_22:12_8 Kpl_22:12_9 Kpl_22:12_10 Kpl_22:12_11 Kpl_22:12_12 Kpl_22:12_13 Kpl_22:12_14 Kpl_22:12_15
Kpl:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:13 καὶ θυγάτηρ ἱερέως ἐὰν γένηται χήρα ἢ ἐκβεβλημένη, σπέρμα δὲ μὴ ἦν αὐτῇ, ἐπαναστρέψει ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν κατὰ τὴν νεότητα αὐτῆς· ἀπὸ τῶν ἄρτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς φάγεται. καὶ πᾶς ἀλλογενὴς οὐ φάγεται ἀπ’ αὐτῶν.
Kpl:22:13 And if the daughter of priest should be a widow, or put away, and have no seed, she shall return to her father's house, as in her youth: she shall eat of her father's bread, but no stranger shall eat of it. (Leviticus 22:13 Brenton)
Kpl:22:13 Jednakże córka kapłana, która owdowiała albo została porzucona, a nie ma dzieci, i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu, tak jak za młodych lat. Ale żaden niepowołany nie będzie go jadł! (Kpł 22:13 BT_4)
Kpl:22:13 καὶ θυγάτηρ ἱερέως ἐὰν γένηται χήρα ἐκβεβλημένη, σπέρμα δὲ μὴ ἦν αὐτῇ, ἐπαναστρέψει ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν κατὰ τὴν νεότητα αὐτῆς· ἀπὸ τῶν ἄρτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς φάγεται. καὶ πᾶς ἀλλογενὴς οὐ φάγεται ἀπ’ αὐτῶν.
Kpl:22:13 καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἱερεύς, -έως, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) χήρα, -ας, ἡ ἤ[1] ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) σπέρμα[τ], -ατος, τό δέ μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατρικός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀλλο·γενής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:22:13 I też, nawet, mianowicie Córka Duchowny Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wdowa Albo By rozpraszać/ekstrakt Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) zaś Nie By być On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ojciec On/ona/to/to samo By jeść I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Inny urodzony ??? Przed przydechem mocnym By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:22:13 kai\ Tuga/tEr i(ere/Os e)a\n ge/nEtai CHE/ra E)\ e)kbeblEme/nE, spe/rma de\ mE\ E)=n au)tE=|, e)panastre/PSei e)pi\ to\n oi)=kon to\n patriko\n kata\ tE\n neo/tEta au)tE=s· a)po\ tO=n a)/rtOn tou= patro\s au)tE=s fa/getai. kai\ pa=s a)llogenE\s ou) fa/getai a)p’ au)tO=n.
Kpl:22:13 kai TygatEr hiereOs ean genEtai CHEra E ekbeblEmenE, sperma de mE En autE, epanastrePSei epi ton oikon ton patrikon kata tEn neotEta autEs· apo tOn artOn tu patros autEs fagetai. kai pas allogenEs u fagetai ap’ autOn.
Kpl:22:13 C N3_NSF N3V_GSM C VB_AMS3S N1A_NSF C VM_XPPNSF N3M_NSN x D V9_IAI3S RD_DSF VF_FAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM P RA_ASF N3T_ASF RD_GSF P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3_GSM RD_GSF VF_FMI3S C A3_NSM A3H_NSM D VF_FMI3S P RD_GPM
Kpl:22:13 and also, even, namely daughter priest if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen widow or to disperse/extract seed sperm, seed, germ (sprout, bud) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to be he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the youth [see neophyte] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the father he/she/it/same to eat and also, even, namely every all, each, every, the whole of other-born οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Kpl:22:13 and daughter (nom) priest (gen) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed widow (nom|voc) or having-been-DISPERSE/EXTRACT-ed (nom|voc) seed (nom|acc|voc) Yet not he/she/it-was her/it/same (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) youth (acc) her/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed and every (nom|voc) other-born ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-EAT-ed away from (+gen) them/same (gen)
Kpl:22:13 Kpl_22:13_1 Kpl_22:13_2 Kpl_22:13_3 Kpl_22:13_4 Kpl_22:13_5 Kpl_22:13_6 Kpl_22:13_7 Kpl_22:13_8 Kpl_22:13_9 Kpl_22:13_10 Kpl_22:13_11 Kpl_22:13_12 Kpl_22:13_13 Kpl_22:13_14 Kpl_22:13_15 Kpl_22:13_16 Kpl_22:13_17 Kpl_22:13_18 Kpl_22:13_19 Kpl_22:13_20 Kpl_22:13_21 Kpl_22:13_22 Kpl_22:13_23 Kpl_22:13_24 Kpl_22:13_25 Kpl_22:13_26 Kpl_22:13_27 Kpl_22:13_28 Kpl_22:13_29 Kpl_22:13_30 Kpl_22:13_31 Kpl_22:13_32 Kpl_22:13_33 Kpl_22:13_34 Kpl_22:13_35 Kpl_22:13_36 Kpl_22:13_37
Kpl:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:14 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν φάγῃ ἅγια κατὰ ἄγνοιαν, καὶ προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸ καὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸ ἅγιον.
Kpl:22:14 And the man who shall ignorantly eat holy things, shall add the fifth part to it, and give the holy thing to the priest. (Leviticus 22:14 Brenton)
Kpl:22:14 Jeżeli kto zje rzecz świętą przez nieuwagę, wynagrodzi za nią kapłanowi, dodając jeszcze piątą część wartości. (Kpł 22:14 BT_4)
Kpl:22:14 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν φάγῃ ἅγια κατὰ ἄγνοιαν, καὶ προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸ καὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸ ἅγιον.
Kpl:22:14 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κατά ἄ·γνοια, -ας, ἡ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:22:14 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By jeść Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nieznajomość I też, nawet, mianowicie By dodawać do On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Duchowny Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:22:14 kai\ a)/nTrOpos, o(\s a)/n fa/gE| a(/gia kata\ a)/gnoian, kai\ prosTE/sei to\ e)pi/pempton au)tou= e)p’ au)to\ kai\ dO/sei tO=| i(erei= to\ a(/gion.
Kpl:22:14 kai anTrOpos, hos an fagE hagia kata agnoian, kai prosTEsei to epipempton autu ep’ auto kai dOsei tO hierei to hagion.
Kpl:22:14 C N2_NSM RR_NSM x VB_AMS3S A1A_APN P N1A_ASF C VF_FAI3S RA_ASN A1B_ASN RD_GSN P RD_ASN C VF_FAI3S RA_DSM N3V_DSM RA_ASN A1A_ASN
Kpl:22:14 and also, even, namely human who/whom/which ever (if ever) to eat dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ignorance and also, even, namely to add to the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to give the priest the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:22:14 and human (nom) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) ignorance (acc) and he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (nom|acc)   him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (dat) priest (dat) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:22:14 Kpl_22:14_1 Kpl_22:14_2 Kpl_22:14_3 Kpl_22:14_4 Kpl_22:14_5 Kpl_22:14_6 Kpl_22:14_7 Kpl_22:14_8 Kpl_22:14_9 Kpl_22:14_10 Kpl_22:14_11 Kpl_22:14_12 Kpl_22:14_13 Kpl_22:14_14 Kpl_22:14_15 Kpl_22:14_16 Kpl_22:14_17 Kpl_22:14_18 Kpl_22:14_19 Kpl_22:14_20 Kpl_22:14_21
Kpl:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:15 καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἃ αὐτοὶ ἀφαιροῦσιν τῷ κυρίῳ,
Kpl:22:15 And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which they offer to the Lord. (Leviticus 22:15 Brenton)
Kpl:22:15 Oni nie będą bezcześcić rzeczy świętych, które Izraelici ofiarują dla Pana. (Kpł 22:15 BT_4)
Kpl:22:15 καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ισραηλ, αὐτοὶ ἀφαιροῦσιν τῷ κυρίῳ,
Kpl:22:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:22:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Syn Izrael Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By pozbawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:22:15 kai\ ou) bebElO/sousin ta\ a(/gia tO=n ui(O=n *israEl, a(/ au)toi\ a)fairou=sin tO=| kuri/O|,
Kpl:22:15 kai u bebElOsusin ta hagia tOn hyiOn israEl, ha autoi afairusin tO kyriO,
Kpl:22:15 C D VF_FAI3P RA_APN A1A_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM RR_APN RD_NPM V2_PAI3P RA_DSM N2_DSM
Kpl:22:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the son Israel who/whom/which he/she/it/same to deprive the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:22:15 and not they-will-DEFILE, going-to-DEFILE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) who/whom/which (nom|acc) they/same (nom) they-are-DEPRIVE-ing, while DEPRIVE-ing (dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:22:15 Kpl_22:15_1 Kpl_22:15_2 Kpl_22:15_3 Kpl_22:15_4 Kpl_22:15_5 Kpl_22:15_6 Kpl_22:15_7 Kpl_22:15_8 Kpl_22:15_9 Kpl_22:15_10 Kpl_22:15_11 Kpl_22:15_12 Kpl_22:15_13
Kpl:22:15 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:16 καὶ ἐπάξουσιν ἐφ’ ἑαυτοὺς ἀνομίαν πλημμελείας ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτοὺς τὰ ἅγια αὐτῶν· ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς.
Kpl:22:16 So should they bring upon themselves the iniquity of trespass in their eating their holy things: for I am the Lord that sanctifies them. (Leviticus 22:16 Brenton)
Kpl:22:16 Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem Pan, który ich uświęcam!» (Kpł 22:16 BT_4)
Kpl:22:16 καὶ ἐπάξουσιν ἐφ’ ἑαυτοὺς ἀνομίαν πλημμελείας ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτοὺς τὰ ἅγια αὐτῶν· ὅτι ἐγὼ κύριος ἁγιάζων αὐτούς.
Kpl:22:16 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀ·νομία, -ας, ἡ πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:22:16 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Bezprawie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By jeść On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Kpl:22:16 kai\ e)pa/Xousin e)f’ e(autou\s a)nomi/an plEmmelei/as e)n tO=| e)sTi/ein au)tou\s ta\ a(/gia au)tO=n· o(/ti e)gO\ ku/rios o( a(gia/DZOn au)tou/s.
Kpl:22:16 kai epaXusin ef’ heautus anomian plEmmeleias en tO esTiein autus ta hagia autOn· hoti egO kyrios ho hagiaDZOn autus.
Kpl:22:16 C VF_FAI3P P RD_APM N1A_ASF N1A_GSF P RA_DSN V1_PAN RD_APM RA_APN A1A_APN RD_GPM C RP_NS N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM
Kpl:22:16 and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves lawlessness ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to eat he/she/it/same the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Kpl:22:16 and they-will-UPON-LEAD, going-to-UPON-LEAD (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) selves (acc) lawlessness (acc) ??? (gen), ???s (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-EAT-ing them/same (acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen) because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while CONSECRATE-ing (nom) them/same (acc)
Kpl:22:16 Kpl_22:16_1 Kpl_22:16_2 Kpl_22:16_3 Kpl_22:16_4 Kpl_22:16_5 Kpl_22:16_6 Kpl_22:16_7 Kpl_22:16_8 Kpl_22:16_9 Kpl_22:16_10 Kpl_22:16_11 Kpl_22:16_12 Kpl_22:16_13 Kpl_22:16_14 Kpl_22:16_15 Kpl_22:16_16 Kpl_22:16_17 Kpl_22:16_18 Kpl_22:16_19
Kpl:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:17 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:22:17 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 22:17 Brenton)
Kpl:22:17 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 22:17 BT_4)
Kpl:22:17 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:22:17 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:22:17 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:22:17 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:22:17 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:22:17 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:22:17 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:22:17 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:22:17 Kpl_22:17_1 Kpl_22:17_2 Kpl_22:17_3 Kpl_22:17_4 Kpl_22:17_5 Kpl_22:17_6
Kpl:22:17 x x x x x x
Kpl:22:18 Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ πάσῃ συναγωγῇ Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἢ τῶν υἱῶν τῶν προσηλύτων τῶν προσκειμένων πρὸς αὐτοὺς ἐν Ισραηλ, ὃς ἂν προσενέγκῃ τὰ δῶρα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὁμολογίαν αὐτῶν ἢ κατὰ πᾶσαν αἵρεσιν αὐτῶν, ὅσα ἂν προσενέγκωσιν τῷ θεῷ εἰς ὁλοκαύτωμα,
Kpl:22:18 Speak to Aaron and his sons, and to all the congregation of Israel, and thou shalt say to them, Any man of the children of Israel, or of the strangers that abide among them in Israel, who shall offer his gifts according to all their confession and according to all their choice, whatsoever they may bring to the Lord for whole-burnt-offerings-- (Leviticus 22:18 Brenton)
Kpl:22:18 «Mów do Aarona i jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto spośród Izraelitów albo spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara ślubowana czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, które się przynosi Panu jako ofiary całopalne, (Kpł 22:18 BT_4)
Kpl:22:18 Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ πάσῃ συναγωγῇ Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν υἱῶν τῶν προσηλύτων τῶν προσκειμένων πρὸς αὐτοὺς ἐν Ισραηλ, ὃς ἂν προσενέγκῃ τὰ δῶρα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὁμολογίαν αὐτῶν κατὰ πᾶσαν αἵρεσιν αὐτῶν, ὅσα ἂν προσενέγκωσιν τῷ θεῷ εἰς ὁλοκαύτωμα,
Kpl:22:18 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁμο·λογία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) αἵρεσις, -έσεως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἄν προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Kpl:22:18 By mówić Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ludzki Ludzki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael Albo Syn Prozelita [neofita do judaizmu] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przedstawiać Dar On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Uznania kontrakt, porozumienie, wyrażają zgodę, dopuszczenie, koncesja On/ona/to/to samo Albo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sekta [zobacz herezję] On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przedstawiać Bóg  Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Kpl:22:18 *la/lEson *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= kai\ pa/sE| sunagOgE=| *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)/anTrOpos a)/nTrOpos a)po\ tO=n ui(O=n *israEl E)\ tO=n ui(O=n tO=n prosElu/tOn tO=n proskeime/nOn pro\s au)tou\s e)n *israEl, o(\s a)/n prosene/gkE| ta\ dO=ra au)tou= kata\ pa=san o(mologi/an au)tO=n E)\ kata\ pa=san ai(/resin au)tO=n, o(/sa a)/n prosene/gkOsin tO=| TeO=| ei)s o(lokau/tOma,
Kpl:22:18 lalEson aarOn kai tois hyiois autu kai pasE synagOgE israEl kai ereis pros autus anTrOpos anTrOpos apo tOn hyiOn israEl E tOn hyiOn tOn prosElytOn tOn proskeimenOn pros autus en israEl, hos an prosenenkE ta dOra autu kata pasan homologian autOn E kata pasan hairesin autOn, hosa an prosenenkOsin tO TeO eis holokautOma,
Kpl:22:18 VA_AAD2S N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM C A1S_DSF N1_DSF N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM N2_NSM N2_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM RA_GPM V5_PMPGPM P RD_APM P N_DSM RR_NSM x VA_AAS3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P A1S_ASF N1A_ASF RD_GPM C P A1S_ASF N3I_ASF RD_GPM A1_NPN x VA_AAS3P RA_DSM N2_DSM P N3M_ASN
Kpl:22:18 to speak Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same human human from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Israel or the son the proselyte [a convert to Judaism] the ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel who/whom/which ever (if ever) to present the gift he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle acknowledgment contract, agreement, assent, admission, concession he/she/it/same or down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle sect [see heresy] he/she/it/same as much/many as ever (if ever) to present the god [see theology] into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Kpl:22:18 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed gathering (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) human (nom) human (nom) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) or the (gen) sons (gen) the (gen) proselytes (gen) the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-PRESENT, you(sg)-should-be-PRESENT-ed the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) acknowledgment (acc) them/same (gen) or down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) sect (acc) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) ever they-should-PRESENT the (dat) god (dat) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Kpl:22:18 Kpl_22:18_1 Kpl_22:18_2 Kpl_22:18_3 Kpl_22:18_4 Kpl_22:18_5 Kpl_22:18_6 Kpl_22:18_7 Kpl_22:18_8 Kpl_22:18_9 Kpl_22:18_10 Kpl_22:18_11 Kpl_22:18_12 Kpl_22:18_13 Kpl_22:18_14 Kpl_22:18_15 Kpl_22:18_16 Kpl_22:18_17 Kpl_22:18_18 Kpl_22:18_19 Kpl_22:18_20 Kpl_22:18_21 Kpl_22:18_22 Kpl_22:18_23 Kpl_22:18_24 Kpl_22:18_25 Kpl_22:18_26 Kpl_22:18_27 Kpl_22:18_28 Kpl_22:18_29 Kpl_22:18_30 Kpl_22:18_31 Kpl_22:18_32 Kpl_22:18_33 Kpl_22:18_34 Kpl_22:18_35 Kpl_22:18_36 Kpl_22:18_37 Kpl_22:18_38 Kpl_22:18_39 Kpl_22:18_40 Kpl_22:18_41 Kpl_22:18_42 Kpl_22:18_43 Kpl_22:18_44 Kpl_22:18_45 Kpl_22:18_46 Kpl_22:18_47 Kpl_22:18_48 Kpl_22:18_49 Kpl_22:18_50 Kpl_22:18_51 Kpl_22:18_52 Kpl_22:18_53
Kpl:22:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:19 δεκτὰ ὑμῖν ἄμωμα ἄρσενα ἐκ τῶν βουκολίων καὶ ἐκ τῶν προβάτων καὶ ἐκ τῶν αἰγῶν.
Kpl:22:19 your free-will-offerings shall be males without blemish of the herds, or of the sheep, or of the goats. (Leviticus 22:19 Brenton)
Kpl:22:19 to aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy, samce - cielce, barany lub kozły. (Kpł 22:19 BT_4)
Kpl:22:19 δεκτὰ ὑμῖν ἄμωμα ἄρσενα ἐκ τῶν βουκολίων καὶ ἐκ τῶν προβάτων καὶ ἐκ τῶν αἰγῶν.
Kpl:22:19 δεκτός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄ·μωμος -ον ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἐκ ὁ ἡ τό   καί ἐκ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ἐκ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]
Kpl:22:19 Dopuszczalny/miły Ty Nie skalany Męski Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł
Kpl:22:19 dekta\ u(mi=n a)/mOma a)/rsena e)k tO=n boukoli/On kai\ e)k tO=n proba/tOn kai\ e)k tO=n ai)gO=n.
Kpl:22:19 dekta hymin amOma arsena ek tOn bukoliOn kai ek tOn probatOn kai ek tOn aigOn.
Kpl:22:19 A1_NPN RP_DP A1B_NPN A3_NPN P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPM N3G_GPM
Kpl:22:19 acceptable/agreeable you unblemished male out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the sheep (sheepfold) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the goat
Kpl:22:19 acceptable/agreeable ([Adj] nom|acc|voc) you(pl) (dat) unblemished ([Adj] nom|acc|voc) male ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen)   and out of (+gen) the (gen) sheep (gen) and out of (+gen) the (gen) goats (gen)
Kpl:22:19 Kpl_22:19_1 Kpl_22:19_2 Kpl_22:19_3 Kpl_22:19_4 Kpl_22:19_5 Kpl_22:19_6 Kpl_22:19_7 Kpl_22:19_8 Kpl_22:19_9 Kpl_22:19_10 Kpl_22:19_11 Kpl_22:19_12 Kpl_22:19_13 Kpl_22:19_14 Kpl_22:19_15
Kpl:22:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:20 πάντα, ὅσα ἂν ἔχῃ μῶμον ἐν αὐτῷ, οὐ προσάξουσιν κυρίῳ, διότι οὐ δεκτὸν ἔσται ὑμῖν.
Kpl:22:20 They shall not bring to the Lord anything that has a blemish in it, for it shall not be acceptable for you. (Leviticus 22:20 Brenton)
Kpl:22:20 Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte. (Kpł 22:20 BT_4)
Kpl:22:20 πάντα, ὅσα ἂν ἔχῃ μῶμον ἐν αὐτῷ, οὐ προσάξουσιν κυρίῳ, διότι οὐ δεκτὸν ἔσται ὑμῖν.
Kpl:22:20 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) μῶμος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δεκτός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:22:20 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mieć Wada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bliski Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Dopuszczalny/miły By być Ty
Kpl:22:20 pa/nta, o(/sa a)/n e)/CHE| mO=mon e)n au)tO=|, ou) prosa/Xousin kuri/O|, dio/ti ou) dekto\n e)/stai u(mi=n.
Kpl:22:20 panta, hosa an eCHE mOmon en autO, u prosaXusin kyriO, dioti u dekton estai hymin.
Kpl:22:20 A3_APN A1_NPN x V1_PAS3S N2_ASM P RD_DSN D VF_FAI3P N2_DSM C D A1_NSN VF_FMI3S RP_DP
Kpl:22:20 every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to have blemish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same οὐχ before rough breathing to lead toward lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of this: that οὐχ before rough breathing acceptable/agreeable to be you
Kpl:22:20 all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever you(sg)-are-being-HAVE-ed, he/she/it-should-be-HAVE-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE-ed blemish (acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) not they-will-LEAD-TOWARD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because of this: that not acceptable/agreeable ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat)
Kpl:22:20 Kpl_22:20_1 Kpl_22:20_2 Kpl_22:20_3 Kpl_22:20_4 Kpl_22:20_5 Kpl_22:20_6 Kpl_22:20_7 Kpl_22:20_8 Kpl_22:20_9 Kpl_22:20_10 Kpl_22:20_11 Kpl_22:20_12 Kpl_22:20_13 Kpl_22:20_14 Kpl_22:20_15
Kpl:22:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:21 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν προσενέγκῃ θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ διαστείλας εὐχὴν κατὰ αἵρεσιν ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ἐκ τῶν βουκολίων ἢ ἐκ τῶν προβάτων, ἄμωμον ἔσται εἰς δεκτόν, πᾶς μῶμος οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ.
Kpl:22:21 And whatsoever man shall offer a peace-offering to the Lord, discharging a vow, or in the way of free-will-offering, or an offering in your feasts, of the herds or of the sheep, it shall be without blemish for acceptance: there shall be no blemish in it. (Leviticus 22:21 Brenton)
Kpl:22:21 Jeżeli kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, aby wypełnić ślub albo jako dar dobrowolny, niezależnie od tego, czy to będzie duże, czy małe bydlę, będzie ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w nim żadnej skazy! (Kpł 22:21 BT_4)
Kpl:22:21 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν προσενέγκῃ θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ διαστείλας εὐχὴν κατὰ αἵρεσιν ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ἐκ τῶν βουκολίων ἐκ τῶν προβάτων, ἄμωμον ἔσται εἰς δεκτόν, πᾶς μῶμος οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ.
Kpl:22:21 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) εὐχή, -ῆς, ἡ κατά αἵρεσις, -έσεως, ἡ ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό   ἤ[1] ἐκ ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] δεκτός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μῶμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:22:21 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Ślub W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sekta [zobacz herezję] Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany By być Do (+przyspieszenie) Dopuszczalny/miły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wada ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Kpl:22:21 kai\ a)/nTrOpos, o(\s a)/n prosene/gkE| Tusi/an sOtEri/ou tO=| kuri/O| diastei/las eu)CHE\n kata\ ai(/resin E)\ e)n tai=s e(ortai=s u(mO=n e)k tO=n boukoli/On E)\ e)k tO=n proba/tOn, a)/mOmon e)/stai ei)s dekto/n, pa=s mO=mos ou)k e)/stai e)n au)tO=|.
Kpl:22:21 kai anTrOpos, hos an prosenenkE Tysian sOtEriu tO kyriO diasteilas euCHEn kata hairesin E en tais heortais hymOn ek tOn bukoliOn E ek tOn probatOn, amOmon estai eis dekton, pas mOmos uk estai en autO.
Kpl:22:21 C N2_NSM RR_NSM x VA_AAS3S N1A_ASF N2N_GSN RA_DSM N2_DSM VA_AAPNSM N1_ASF P N3I_ASF C P RA_DPF N1_DPF RP_GP P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPN N2N_GPN A1B_NSN VF_FMI3S P A1_ASN A3_NSM N2_NSM D VF_FMI3S P RD_DSN
Kpl:22:21 and also, even, namely human who/whom/which ever (if ever) to present sacrifice victimize, immolate saving the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? (restrict, isolate, distinct) vow down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sect [see heresy] or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival you out of (+gen) ἐξ before vowels the ć or out of (+gen) ἐξ before vowels the sheep (sheepfold) amomum [Indian spice-plant]; unblemished to be into (+acc) acceptable/agreeable every all, each, every, the whole of blemish οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Kpl:22:21 and human (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-PRESENT, you(sg)-should-be-PRESENT-ed sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon ???-ing (nom|voc) vow (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sect (acc) or in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) you(pl) (gen) out of (+gen) the (gen)   or out of (+gen) the (gen) sheep (gen) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be into (+acc) acceptable/agreeable ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|voc) blemish (nom) not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Kpl:22:21 Kpl_22:21_1 Kpl_22:21_2 Kpl_22:21_3 Kpl_22:21_4 Kpl_22:21_5 Kpl_22:21_6 Kpl_22:21_7 Kpl_22:21_8 Kpl_22:21_9 Kpl_22:21_10 Kpl_22:21_11 Kpl_22:21_12 Kpl_22:21_13 Kpl_22:21_14 Kpl_22:21_15 Kpl_22:21_16 Kpl_22:21_17 Kpl_22:21_18 Kpl_22:21_19 Kpl_22:21_20 Kpl_22:21_21 Kpl_22:21_22 Kpl_22:21_23 Kpl_22:21_24 Kpl_22:21_25 Kpl_22:21_26 Kpl_22:21_27 Kpl_22:21_28 Kpl_22:21_29 Kpl_22:21_30 Kpl_22:21_31 Kpl_22:21_32 Kpl_22:21_33 Kpl_22:21_34 Kpl_22:21_35
Kpl:22:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:22 τυφλὸν ἢ συντετριμμένον ἢ γλωσσότμητον ἢ μυρμηκιῶντα ἢ ψωραγριῶντα ἢ λιχῆνας ἔχοντα, οὐ προσάξουσιν ταῦτα τῷ κυρίῳ, καὶ εἰς κάρπωσιν οὐ δώσετε ἀπ’ αὐτῶν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ.
Kpl:22:22 One that is blind, or broken, or has its tongue cut out, or is troubled with warts, or has a malignant ulcer, or tetters, they shall not offer these to the Lord; neither shall ye offer any of them for a burnt-offering on the altar of the Lord. (Leviticus 22:22 Brenton)
Kpl:22:22 Nie będziecie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych, parszywych, owrzodzonych. Nie będziecie takich zwierząt składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Pana. (Kpł 22:22 BT_4)
Kpl:22:22 τυφλὸν συντετριμμένον γλωσσότμητον μυρμηκιῶντα ψωραγριῶντα λιχῆνας ἔχοντα, οὐ προσάξουσιν ταῦτα τῷ κυρίῳ, καὶ εἰς κάρπωσιν οὐ δώσετε ἀπ’ αὐτῶν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ.
Kpl:22:22 τυφλός -ή -όν ἤ[1] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἤ[1]   ἤ[1]   ἤ[1]   ἤ[1]   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰς[1]   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:22:22 Ślepy Albo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Albo Albo Albo Albo By mieć ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bliski To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) ??? Przed przydechem mocnym By dawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:22:22 tuflo\n E)\ suntetrimme/non E)\ glOsso/tmEton E)\ murmEkiO=nta E)\ PSOragriO=nta E)\ liCHE=nas e)/CHonta, ou) prosa/Xousin tau=ta tO=| kuri/O|, kai\ ei)s ka/rpOsin ou) dO/sete a)p’ au)tO=n e)pi\ to\ TusiastE/rion tO=| kuri/O|.
Kpl:22:22 tyflon E syntetrimmenon E glOssotmEton E myrmEkiOnta E PSOragriOnta E liCHEnas eCHonta, u prosaXusin tauta tO kyriO, kai eis karpOsin u dOsete ap’ autOn epi to TysiastErion tO kyriO.
Kpl:22:22 A1_ASN C VP_XPPASN C A1B_ASN C V3_PAPAPN C V3_PAPAPN C N3N_APM V1_PAPAPN D VF_FAI3P RD_APN RA_DSM N2_DSM C P N3I_ASF D VF_FAI2P P RD_GPN P RA_ASN N2N_ASN RA_DSM N2_DSM
Kpl:22:22 blind or to break to crush completely, break (in pieces) or ć or ć or ć or ć to have οὐχ before rough breathing to lead toward this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely into (+acc) ć οὐχ before rough breathing to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:22:22 blind ([Adj] acc, nom|acc|voc) or having-been-BREAK-ed (acc, nom|acc|voc) or   or   or   or   while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) not they-will-LEAD-TOWARD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) these (nom|acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and into (+acc)   not you(pl)-will-GIVE away from (+gen) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:22:22 Kpl_22:22_1 Kpl_22:22_2 Kpl_22:22_3 Kpl_22:22_4 Kpl_22:22_5 Kpl_22:22_6 Kpl_22:22_7 Kpl_22:22_8 Kpl_22:22_9 Kpl_22:22_10 Kpl_22:22_11 Kpl_22:22_12 Kpl_22:22_13 Kpl_22:22_14 Kpl_22:22_15 Kpl_22:22_16 Kpl_22:22_17 Kpl_22:22_18 Kpl_22:22_19 Kpl_22:22_20 Kpl_22:22_21 Kpl_22:22_22 Kpl_22:22_23 Kpl_22:22_24 Kpl_22:22_25 Kpl_22:22_26 Kpl_22:22_27 Kpl_22:22_28 Kpl_22:22_29
Kpl:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:23 καὶ μόσχον ἢ πρόβατον ὠτότμητον ἢ κολοβόκερκον, σφάγια ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ, εἰς δὲ εὐχήν σου οὐ δεχθήσεται.
Kpl:22:23 And a calf or a sheep with the ears cut off, or that has lost its tail, thou shalt slay them for thyself; but they shall not be accepted for thy vow. (Leviticus 22:23 Brenton)
Kpl:22:23 Cielca albo barana niekształtnego lub niewyrośniętego możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty. (Kpł 22:23 BT_4)
Kpl:22:23 καὶ μόσχον πρόβατον ὠτότμητον κολοβόκερκον, σφάγια ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ, εἰς δὲ εὐχήν σου οὐ δεχθήσεται.
Kpl:22:23 καί μόσχος, -ου, ὁ ἤ[1] πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)   ἤ[1]   σφάγιον, -ου, τό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] δέ εὐχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-)
Kpl:22:23 I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Albo Owca (sheepfold) Albo Ofiara Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Siebie Do (+przyspieszenie) zaś Ślub Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować
Kpl:22:23 kai\ mo/sCHon E)\ pro/baton O)to/tmEton E)\ kolobo/kerkon, sfa/gia poiE/seis au)ta\ seautO=|, ei)s de\ eu)CHE/n sou ou) deCHTE/setai.
Kpl:22:23 kai mosCHon E probaton OtotmEton E kolobokerkon, sfagia poiEseis auta seautO, eis de euCHEn su u deCHTEsetai.
Kpl:22:23 C N2_ASM C N2N_ASN A1B_ASN C A1B_ASN N2N_APN VF_FAI2S RD_APN RD_DSM P x N1_ASF RP_GS D VQ_FPI3S
Kpl:22:23 and also, even, namely calf/ox or sheep (sheepfold) ć or ć sacrifice doing/making; to do/make he/she/it/same yourself into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] vow you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to receive
Kpl:22:23 and calf/ox (acc) or sheep (nom|acc|voc)   or   sacrifices (nom|acc|voc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) yourself (dat) into (+acc) Yet vow (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-be-RECEIVE-ed
Kpl:22:23 Kpl_22:23_1 Kpl_22:23_2 Kpl_22:23_3 Kpl_22:23_4 Kpl_22:23_5 Kpl_22:23_6 Kpl_22:23_7 Kpl_22:23_8 Kpl_22:23_9 Kpl_22:23_10 Kpl_22:23_11 Kpl_22:23_12 Kpl_22:23_13 Kpl_22:23_14 Kpl_22:23_15 Kpl_22:23_16 Kpl_22:23_17
Kpl:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:24 θλαδίαν καὶ ἐκτεθλιμμένον καὶ ἐκτομίαν καὶ ἀπεσπασμένον, οὐ προσάξεις αὐτὰ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν οὐ ποιήσετε.
Kpl:22:24 That which has broken testicles, or is crushed or gelt or mutilated, --thou shalt not offer them to the Lord, neither shall ye sacrifice them upon your land. (Leviticus 22:24 Brenton)
Kpl:22:24 Zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju. (Kpł 22:24 BT_4)
Kpl:22:24 θλαδίαν καὶ ἐκτεθλιμμένον καὶ ἐκτομίαν καὶ ἀπεσπασμένον, οὐ προσάξεις αὐτὰ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν οὐ ποιήσετε.
Kpl:22:24   καί   καί   καί ἀπο·σπάω (απο+σπ(α)-, απο+σπα·σ-, απο+σπα·σ-, -, απο+εσπασ-, απο+σπασ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Kpl:22:24 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do ??? ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
Kpl:22:24 Tladi/an kai\ e)kteTlimme/non kai\ e)ktomi/an kai\ a)pespasme/non, ou) prosa/Xeis au)ta\ tO=| kuri/O| kai\ e)pi\ tE=s gE=s u(mO=n ou) poiE/sete.
Kpl:22:24 Tladian kai ekteTlimmenon kai ektomian kai apespasmenon, u prosaXeis auta tO kyriO kai epi tEs gEs hymOn u poiEsete.
Kpl:22:24 N1T_ASM C VP_XPPASN C N1T_ASM C VM_XPPASN D VF_FAI2S RD_APN RA_DSM N2_DSM C P RA_GSF N1_GSF RP_GP D VF_FAI2P
Kpl:22:24 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to ??? οὐχ before rough breathing to lead toward he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land you οὐχ before rough breathing to do/make
Kpl:22:24   and   and   and having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) not you(sg)-will-LEAD-TOWARD they/them/same (nom|acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) you(pl) (gen) not you(pl)-will-DO/MAKE
Kpl:22:24 Kpl_22:24_1 Kpl_22:24_2 Kpl_22:24_3 Kpl_22:24_4 Kpl_22:24_5 Kpl_22:24_6 Kpl_22:24_7 Kpl_22:24_8 Kpl_22:24_9 Kpl_22:24_10 Kpl_22:24_11 Kpl_22:24_12 Kpl_22:24_13 Kpl_22:24_14 Kpl_22:24_15 Kpl_22:24_16 Kpl_22:24_17 Kpl_22:24_18 Kpl_22:24_19
Kpl:22:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:25 καὶ ἐκ χειρὸς ἀλλογενοῦς οὐ προσοίσετε τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀπὸ πάντων τούτων, ὅτι φθάρματά ἐστιν ἐν αὐτοῖς, μῶμος ἐν αὐτοῖς, οὐ δεχθήσεται ταῦτα ὑμῖν.
Kpl:22:25 Neither shall ye offer the gifts of your God of all these things by the hand of a stranger, because there is corruption in them, a blemish in them: these shall not be accepted for you. (Leviticus 22:25 Brenton)
Kpl:22:25 Także nie będziecie przyjmowali takich zwierząt od cudzoziemca i nie będziecie ich ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skazą i dlatego nie będą przyjęte na waszą korzyść». (Kpł 22:25 BT_4)
Kpl:22:25 καὶ ἐκ χειρὸς ἀλλογενοῦς οὐ προσοίσετε τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀπὸ πάντων τούτων, ὅτι φθάρματά ἐστιν ἐν αὐτοῖς, μῶμος ἐν αὐτοῖς, οὐ δεχθήσεται ταῦτα ὑμῖν.
Kpl:22:25 καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλο·γενής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:22:25 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Inny urodzony ??? Przed przydechem mocnym By przedstawiać Dar Bóg  Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty
Kpl:22:25 kai\ e)k CHeiro\s a)llogenou=s ou) prosoi/sete ta\ dO=ra tou= Teou= u(mO=n a)po\ pa/ntOn tou/tOn, o(/ti fTa/rmata/ e)stin e)n au)toi=s, mO=mos e)n au)toi=s, ou) deCHTE/setai tau=ta u(mi=n.
Kpl:22:25 kai ek CHeiros allogenus u prosoisete ta dOra tu Teu hymOn apo pantOn tutOn, hoti fTarmata estin en autois, mOmos en autois, u deCHTEsetai tauta hymin.
Kpl:22:25 C P N3_GSF A3H_GSM D VF_FAI2P RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM RP_GP P A3_GPN RD_GPN C N3M_NPN V9_PAI3S P RD_DPN N2_NSM P RD_DPN D VQ_FPI3S RD_NPN RP_DP
Kpl:22:25 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand other-born οὐχ before rough breathing to present the gift the god [see theology] you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same οὐχ before rough breathing to receive this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you
Kpl:22:25 and out of (+gen) hand (gen) other-born ([Adj] gen) not you(pl)-will-PRESENT the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) away from (+gen) all (gen) these (gen) because/that   he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat) blemish (nom) in/among/by (+dat) them/same (dat) not he/she/it-will-be-RECEIVE-ed these (nom|acc) you(pl) (dat)
Kpl:22:25 Kpl_22:25_1 Kpl_22:25_2 Kpl_22:25_3 Kpl_22:25_4 Kpl_22:25_5 Kpl_22:25_6 Kpl_22:25_7 Kpl_22:25_8 Kpl_22:25_9 Kpl_22:25_10 Kpl_22:25_11 Kpl_22:25_12 Kpl_22:25_13 Kpl_22:25_14 Kpl_22:25_15 Kpl_22:25_16 Kpl_22:25_17 Kpl_22:25_18 Kpl_22:25_19 Kpl_22:25_20 Kpl_22:25_21 Kpl_22:25_22 Kpl_22:25_23 Kpl_22:25_24 Kpl_22:25_25 Kpl_22:25_26
Kpl:22:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:22:26 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:22:26 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 22:26 Brenton)
Kpl:22:26 Potem Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 22:26 BT_4)
Kpl:22:26 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:22:26 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:22:26 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:22:26 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:22:26 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:22:26 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:22:26 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:22:26 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:22:26 Kpl_22:26_1 Kpl_22:26_2 Kpl_22:26_3 Kpl_22:26_4 Kpl_22:26_5 Kpl_22:26_6
Kpl:22:26 x x x x x x
Kpl:22:27 Μόσχον ἢ πρόβατον ἢ αἶγα, ὡς ἂν τεχθῇ, καὶ ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας ὑπὸ τὴν μητέρα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ καὶ ἐπέκεινα δεχθήσεται εἰς δῶρα, κάρπωμα κυρίῳ.
Kpl:22:27 As for a calf, or a sheep, or a goat, whenever it is born, then shall it be seven days under its mother; and on the eighth day and after they shall be accepted for sacrifices, a burnt-offering to the Lord. (Leviticus 22:27 Brenton)
Kpl:22:27 «Jeżeli urodzi ci się cielę, jagnię lub koźlę, to będzie ono przez siedem dni przy matce. Zaczynając od ósmego dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana. (Kpł 22:27 BT_4)
Kpl:22:27 Μόσχον πρόβατον αἶγα, ὡς ἂν τεχθῇ, καὶ ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας ὑπὸ τὴν μητέρα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ καὶ ἐπέκεινα δεχθήσεται εἰς δῶρα, κάρπωμα κυρίῳ.
Kpl:22:27 μόσχος, -ου, ὁ ἤ[1] πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἤ[1] αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] ὡς ἄν τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ὑπό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον καί ἐπ·έκεινα δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) εἰς[1] δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:22:27 Cielęcia/wół Albo Owca (sheepfold) Albo Kozioł Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By rodzić I też, nawet, mianowicie By być Siedem Dzień Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Matka zaś Dzień Ósmy I też, nawet, mianowicie Dalej By przyjmować Do (+przyspieszenie) Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:22:27 *mo/sCHon E)\ pro/baton E)\ ai)=ga, O(s a)/n teCHTE=|, kai\ e)/stai e(pta\ E(me/ras u(po\ tE\n mEte/ra, tE=| de\ E(me/ra| tE=| o)gdo/E| kai\ e)pe/keina deCHTE/setai ei)s dO=ra, ka/rpOma kuri/O|.
Kpl:22:27 mosCHon E probaton E aiga, hOs an teCHTE, kai estai hepta hEmeras hypo tEn mEtera, tE de hEmera tE ogdoE kai epekeina deCHTEsetai eis dOra, karpOma kyriO.
Kpl:22:27 N2_ASM C N2N_ASN C N3G_ASM C x VQ_APS3S C VF_FMI3S M N1A_APF P RA_ASF N3_ASF RA_DSF x N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C D VQ_FPI3S P N2N_APN N3M_ASN N2_DSM
Kpl:22:27 calf/ox or