Lb:12:1 καὶ ἐλάλησεν Μαριαμ καὶ Ααρων κατὰ Μωυσῆ ἕνεκεν τῆς γυναικὸς τῆς Αἰθιοπίσσης, ἣν ἔλαβεν Μωϋσῆς, ὅτι γυναῖκα Αἰθιόπισσαν ἔλαβεν,
Lb:12:1 And Mariam and Aaron spoke against Moses, because of the Ethiopian woman whom Moses took; for he had taken an Ethiopian woman. (Numbers 12:1 Brenton)
Lb:12:1 Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. (Lb 12:1 BT_4)
Lb:12:1 Καὶ ἐλάλησεν Μαριαμ καὶ Ααρων κατὰ Μωυσῆ ἕνεκεν τῆς γυναικὸς τῆς Αἰθιοπίσσης, ἣν ἔλαβεν Μωϋσῆς, ὅτι γυναῖκα Αἰθιόπισσαν ἔλαβεν,
Lb:12:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μαριάμ, ἡ καί Ἀαρών, ὁ κατά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Lb:12:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Miriam I też, nawet, mianowicie Aaron W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mojżesz Z powodu dla, dla Kobiety/żona Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Ponieważ/tamto Kobiety/żona By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Lb:12:1 *kai\ e)la/lEsen *mariam kai\ *aarOn kata\ *mousE= e(/neken tE=s gunaiko\s tE=s *ai)Tiopi/ssEs, E(\n e)/laben *mou+sE=s, o(/ti gunai=ka *ai)Tio/pissan e)/laben,
Lb:12:1 kai elalEsen mariam kai aarOn kata musE heneken tEs gynaikos tEs aiTiopissEs, hEn elaben mo+ysEs, hoti gynaika aiTiopissan elaben,
Lb:12:1 C VAI_AAI3S N_NSF C N_NSM P N1M_GSM P RA_GSF N3K_GSF RA_GSF N3D_ASF RR_ASF VBI_AAI3S N1M_NSM C N3K_ASF N3D_ASF VBI_AAI3S
Lb:12:1 and also, even, namely to speak Miriam and also, even, namely Aaron down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Moses owing to for, for the sake of the woman/wife the ć who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses because/that woman/wife ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Lb:12:1 and he/she/it-SPEAK-ed Miriam (indecl) and Aaron (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Moses (gen, voc) owing to the (gen) woman/wife (gen) the (gen)   who/whom/which (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) because/that woman/wife (acc)   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed
Lb:12:1 Lb_12:1_1 Lb_12:1_2 Lb_12:1_3 Lb_12:1_4 Lb_12:1_5 Lb_12:1_6 Lb_12:1_7 Lb_12:1_8 Lb_12:1_9 Lb_12:1_10 Lb_12:1_11 Lb_12:1_12 Lb_12:1_13 Lb_12:1_14 Lb_12:1_15 Lb_12:1_16 Lb_12:1_17 Lb_12:1_18 Lb_12:1_19
Lb:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:2 καὶ εἶπαν Μὴ Μωυσῇ μόνῳ λελάληκεν κύριος; οὐχὶ καὶ ἡμῖν ἐλάλησεν; καὶ ἤκουσεν κύριος.
Lb:12:2 And they said, Has the Lord spoken to Moses only? has he not also spoken to us? and the Lord heard it. (Numbers 12:2 Brenton)
Lb:12:2 Mówili: «Czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami?» A Pan to usłyszał. (Lb 12:2 BT_4)
Lb:12:2 καὶ εἶπαν Μὴ Μωυσῇ μόνῳ λελάληκεν κύριος; οὐχὶ καὶ ἡμῖν ἐλάλησεν; καὶ ἤκουσεν κύριος.
Lb:12:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ μόνος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐχί καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:12:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie Mojżesz Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] I też, nawet, mianowicie Ja By mówić I też, nawet, mianowicie By słyszeć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:12:2 kai\ ei)=pan *mE\ *mousE=| mo/nO| lela/lEken ku/rios; ou)CHi\ kai\ E(mi=n e)la/lEsen; kai\ E)/kousen ku/rios.
Lb:12:2 kai eipan mE musE monO lelalEken kyrios; uCHi kai hEmin elalEsen; kai Ekusen kyrios.
Lb:12:2 C VAI_AAI3P D N1M_DSM A1_DSM VX_XAI3S N2_NSM D D RP_DP VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N2_NSM
Lb:12:2 and also, even, namely to say/tell not Moses sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] and also, even, namely I to speak and also, even, namely to hear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:12:2 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not Moses (dat) sole ([Adj] dat) he/she/it-has-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not and us (dat) he/she/it-SPEAK-ed and he/she/it-HEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lb:12:2 Lb_12:2_1 Lb_12:2_2 Lb_12:2_3 Lb_12:2_4 Lb_12:2_5 Lb_12:2_6 Lb_12:2_7 Lb_12:2_8 Lb_12:2_9 Lb_12:2_10 Lb_12:2_11 Lb_12:2_12 Lb_12:2_13 Lb_12:2_14
Lb:12:2 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:3 καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωϋσῆς πραὺς σφόδρα παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Lb:12:3 And the man Moses was very meek beyond all the men that were upon the earth. (Numbers 12:3 Brenton)
Lb:12:3 Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. (Lb 12:3 BT_4)
Lb:12:3 καὶ ἄνθρωπος Μωϋσῆς πραὺς σφόδρα παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Lb:12:3 καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον σφόδρα παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lb:12:3 I też, nawet, mianowicie Ludzki Mojżesz Łagodny pokorny, łagodny, uważający Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Lb:12:3 kai\ o( a)/nTrOpos *mou+sE=s prau\s sfo/dra para\ pa/ntas tou\s a)nTrO/pous tou\s o)/ntas e)pi\ tE=s gE=s.
Lb:12:3 kai ho anTrOpos mo+ysEs praus sfodra para pantas tus anTrOpus tus ontas epi tEs gEs.
Lb:12:3 C RA_NSM N2_NSM N1M_NSM A1B_NSM D P A3_APM RA_APM N2_APM RA_APM V9_PAPAPM P RA_GSF N1_GSF
Lb:12:3 and also, even, namely the human Moses meek humble, gentle, considerate vehement, intense, keen, inveighingly, eager frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the human the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Lb:12:3 and the (nom) human (nom) Moses (nom) meek ([Adj] nom) vehement, frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) humans (acc) the (acc) while being (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Lb:12:3 Lb_12:3_1 Lb_12:3_2 Lb_12:3_3 Lb_12:3_4 Lb_12:3_5 Lb_12:3_6 Lb_12:3_7 Lb_12:3_8 Lb_12:3_9 Lb_12:3_10 Lb_12:3_11 Lb_12:3_12 Lb_12:3_13 Lb_12:3_14 Lb_12:3_15
Lb:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:4 καὶ εἶπεν κύριος παραχρῆμα πρὸς Μωυσῆν καὶ Μαριαμ καὶ Ααρων Ἐξέλθατε ὑμεῖς οἱ τρεῖς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐξῆλθον οἱ τρεῖς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου.
Lb:12:4 And the Lord said immediately to Moses and Aaron and Mariam, Come forth all three of you to the tabernacle of witness. (Numbers 12:4 Brenton)
Lb:12:4 I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: «Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania». I poszli wszyscy troje, (Lb 12:4 BT_4)
Lb:12:4 καὶ εἶπεν κύριος παραχρῆμα πρὸς Μωυσῆν καὶ Μαριαμ καὶ Ααρων Ἐξέλθατε ὑμεῖς οἱ τρεῖς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐξῆλθον οἱ τρεῖς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου.
Lb:12:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Μαριάμ, ἡ καί Ἀαρών, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:12:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Miriam I też, nawet, mianowicie Aaron By wychodzić Ty Trzy Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Trzy Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:12:4 kai\ ei)=pen ku/rios paraCHrE=ma pro\s *mousE=n kai\ *mariam kai\ *aarOn *)eXe/lTate u(mei=s oi( trei=s ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou· kai\ e)XE=lTon oi( trei=s ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou.
Lb:12:4 kai eipen kyrios paraCHrEma pros musEn kai mariam kai aarOn eXelTate hymeis hoi treis eis tEn skEnEn tu martyriu· kai eXElTon hoi treis eis tEn skEnEn tu martyriu.
Lb:12:4 C VBI_AAI3S N2_NSM N3M_ASN P N1M_ASM C N_ASF C N_ASM VA_AAD2P RP_NP RA_NPM A3_NPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C VBI_AAI3P RA_NPM A3_NPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN
Lb:12:4 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. forthwith immediate, the present, at the moment toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Miriam and also, even, namely Aaron to come out you the three into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to come out the three into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:12:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) forthwith toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Miriam (indecl) and Aaron (indecl) do-COME-you(pl)-OUT! you(pl) (nom) the (nom) three (acc, nom) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) three (acc, nom) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen)
Lb:12:4 Lb_12:4_1 Lb_12:4_2 Lb_12:4_3 Lb_12:4_4 Lb_12:4_5 Lb_12:4_6 Lb_12:4_7 Lb_12:4_8 Lb_12:4_9 Lb_12:4_10 Lb_12:4_11 Lb_12:4_12 Lb_12:4_13 Lb_12:4_14 Lb_12:4_15 Lb_12:4_16 Lb_12:4_17 Lb_12:4_18 Lb_12:4_19 Lb_12:4_20 Lb_12:4_21 Lb_12:4_22 Lb_12:4_23 Lb_12:4_24 Lb_12:4_25 Lb_12:4_26 Lb_12:4_27 Lb_12:4_28
Lb:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:5 καὶ κατέβη κύριος ἐν στύλῳ νεφέλης καὶ ἔστη ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐκλήθησαν Ααρων καὶ Μαριαμ καὶ ἐξήλθοσαν ἀμφότεροι.
Lb:12:5 And the three came forth to the tabernacle of witness; and the Lord descended in a pillar of a cloud, and stood at the door of the tabernacle of witness; and Aaron and Mariam were called; and both came forth. (Numbers 12:5 Brenton)
Lb:12:5 a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, (Lb 12:5 BT_4)
Lb:12:5 καὶ κατέβη κύριος ἐν στύλῳ νεφέλης καὶ ἔστη ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐκλήθησαν Ααρων καὶ Μαριαμ καὶ ἐξήλθοσαν ἀμφότεροι.
Lb:12:5 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν στῦλος, -ου, ὁ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἀαρών, ὁ καί Μαριάμ, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀμφότεροι -αι -α
Lb:12:5 I też, nawet, mianowicie By schodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Filar Chmura I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Aaron I też, nawet, mianowicie Miriam I też, nawet, mianowicie By wychodzić Obaj
Lb:12:5 kai\ kate/bE ku/rios e)n stu/lO| nefe/lEs kai\ e)/stE e)pi\ tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ e)klE/TEsan *aarOn kai\ *mariam kai\ e)XE/lTosan a)mfo/teroi.
Lb:12:5 kai katebE kyrios en stylO nefelEs kai estE epi tEs Tyras tEs skEnEs tu martyriu, kai eklETEsan aarOn kai mariam kai eXElTosan amfoteroi.
Lb:12:5 C VZI_AAI3S N2_NSM P N2_DSM N1_GSF C VHI_AAI3S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VCI_API3P N_ASM C N_ASF C VBI_AAI3P A1A_NPM
Lb:12:5 and also, even, namely to go down lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar cloud and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to call call Aaron and also, even, namely Miriam and also, even, namely to come out both
Lb:12:5 and he/she/it-GO DOWN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) pillar (dat) cloud (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they-were-CALL-ed Aaron (indecl) and Miriam (indecl) and they-COME-ed-OUT both (nom|voc)
Lb:12:5 Lb_12:5_1 Lb_12:5_2 Lb_12:5_3 Lb_12:5_4 Lb_12:5_5 Lb_12:5_6 Lb_12:5_7 Lb_12:5_8 Lb_12:5_9 Lb_12:5_10 Lb_12:5_11 Lb_12:5_12 Lb_12:5_13 Lb_12:5_14 Lb_12:5_15 Lb_12:5_16 Lb_12:5_17 Lb_12:5_18 Lb_12:5_19 Lb_12:5_20 Lb_12:5_21 Lb_12:5_22 Lb_12:5_23
Lb:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:6 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀκούσατε τῶν λόγων μου· ἐὰν γένηται προφήτης ὑμῶν κυρίῳ, ἐν ὁράματι αὐτῷ γνωσθήσομαι καὶ ἐν ὕπνῳ λαλήσω αὐτῷ.
Lb:12:6 And he said to them, Hear my words: If there should be of you a prophet to the Lord, I will be made known to him in a vision, and in sleep will I speak to him. (Numbers 12:6 Brenton)
Lb:12:6 rzekł: «Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. (Lb 12:6 BT_4)
Lb:12:6 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀκούσατε τῶν λόγων μου· ἐὰν γένηται προφήτης ὑμῶν κυρίῳ, ἐν ὁράματι αὐτῷ γνωσθήσομαι καὶ ἐν ὕπνῳ λαλήσω αὐτῷ.
Lb:12:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ἐν ὕπνος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:12:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Prorok Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij By mówić On/ona/to/to samo
Lb:12:6 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)akou/sate tO=n lo/gOn mou· e)a\n ge/nEtai profE/tEs u(mO=n kuri/O|, e)n o(ra/mati au)tO=| gnOsTE/somai kai\ e)n u(/pnO| lalE/sO au)tO=|.
Lb:12:6 kai eipen pros autus akusate tOn logOn mu· ean genEtai profEtEs hymOn kyriO, en horamati autO gnOsTEsomai kai en hypnO lalEsO autO.
Lb:12:6 C VBI_AAI3S P RD_APM VA_AAD2P RA_GPM N2_GPM RP_GS C VB_AMS3S N1M_NSM RP_GP N2_DSM P N3M_DSN RD_DSM VS_FPI1S C P N2_DSM VF_FAI1S RD_DSM
Lb:12:6 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen prophet you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision he/she/it/same to know i.e. recognize. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep to speak he/she/it/same
Lb:12:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-HEAR-you(pl)! the (gen) words (gen) me (gen) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed prophet (nom) you(pl) (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) vision (dat) him/it/same (dat) I-will-be-KNOW-ed and in/among/by (+dat) sleep (dat) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK him/it/same (dat)
Lb:12:6 Lb_12:6_1 Lb_12:6_2 Lb_12:6_3 Lb_12:6_4 Lb_12:6_5 Lb_12:6_6 Lb_12:6_7 Lb_12:6_8 Lb_12:6_9 Lb_12:6_10 Lb_12:6_11 Lb_12:6_12 Lb_12:6_13 Lb_12:6_14 Lb_12:6_15 Lb_12:6_16 Lb_12:6_17 Lb_12:6_18 Lb_12:6_19 Lb_12:6_20 Lb_12:6_21 Lb_12:6_22
Lb:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:7 οὐχ οὕτως ὁ θεράπων μου Μωϋσῆς· ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πιστός ἐστιν·
Lb:12:7 My servant Moses is not so; he is faithful in all my house. (Numbers 12:7 Brenton)
Lb:12:7 Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. (Lb 12:7 BT_4)
Lb:12:7 οὐχ οὕτως θεράπων μου Μωϋσῆς· ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πιστός ἐστιν·
Lb:12:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πιστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:12:7 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Terapeuta Ja Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Dom Ja Wierny trusthworthy By być
Lb:12:7 ou)CH ou(/tOs o( Tera/pOn mou *mou+sE=s· e)n o(/lO| tO=| oi)/kO| mou pisto/s e)stin·
Lb:12:7 uCH hutOs ho TerapOn mu mo+ysEs· en holO tO oikO mu pistos estin·
Lb:12:7 D D RA_NSM N3_NSM RP_GS N1M_NSM P A1_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS A1_NSM V9_PAI3S
Lb:12:7 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the therapist I Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the house I faithful trusthworthy to be
Lb:12:7 not thusly/like this the (nom) therapist (nom) me (gen) Moses (nom) in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) house (dat) me (gen) faithful ([Adj] nom) he/she/it-is
Lb:12:7 Lb_12:7_1 Lb_12:7_2 Lb_12:7_3 Lb_12:7_4 Lb_12:7_5 Lb_12:7_6 Lb_12:7_7 Lb_12:7_8 Lb_12:7_9 Lb_12:7_10 Lb_12:7_11 Lb_12:7_12 Lb_12:7_13
Lb:12:7 x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:8 στόμα κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει καὶ οὐ δι’ αἰνιγμάτων, καὶ τὴν δόξαν κυρίου εἶδεν· καὶ διὰ τί οὐκ ἐφοβήθητε καταλαλῆσαι κατὰ τοῦ θεράποντός μου Μωυσῆ;
Lb:12:8 I will speak to him mouth to mouth apparently, and not in dark speeches; and he has seen the glory of the Lord; and why were ye not afraid to speak against my servant Moses? (Numbers 12:8 Brenton)
Lb:12:8 Twarzą w twarz mówię do niego - w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi, źle mówić?» (Lb 12:8 BT_4)
Lb:12:8 στόμα κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει καὶ οὐ δι’ αἰνιγμάτων, καὶ τὴν δόξαν κυρίου εἶδεν· καὶ διὰ τί οὐκ ἐφοβήθητε καταλαλῆσαι κατὰ τοῦ θεράποντός μου Μωυσῆ;
Lb:12:8 στόμα[τ], -ατος, τό κατά στόμα[τ], -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εἶδο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά αἴνιγμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Lb:12:8 Ust/żołądka por W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por By mówić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zjawienie się {Wygląd} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Zagadka [zobacz zagadkę] I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By bać się By zniesławiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Terapeuta Ja Mojżesz
Lb:12:8 sto/ma kata\ sto/ma lalE/sO au)tO=|, e)n ei)/dei kai\ ou) di’ ai)nigma/tOn, kai\ tE\n do/Xan kuri/ou ei)=den· kai\ dia\ ti/ ou)k e)fobE/TEte katalalE=sai kata\ tou= Tera/ponto/s mou *mousE=;
Lb:12:8 stoma kata stoma lalEsO autO, en eidei kai u di’ ainigmatOn, kai tEn doXan kyriu eiden· kai dia ti uk efobETEte katalalEsai kata tu Terapontos mu musE;
Lb:12:8 N3M_ASN P N3M_ASN VF_FAI1S RD_DSM P N3E_DSN C D P N3M_GPN C RA_ASF N1S_ASF N2_GSM VBI_AAI3S C P RI_ASN D VCI_API2P VA_AAN P RA_GSM N3_GSM RP_GS N1M_GSM
Lb:12:8 mouth/maw stoma down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing mouth/maw stoma to speak he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among appearance and also, even, namely οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) riddle [see enigma] and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to fear to slander down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the therapist I Moses
Lb:12:8 mouth/maw (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) mouth/maw (nom|acc|voc) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK him/it/same (dat) in/among/by (+dat) appearance (dat) and not because of (+acc), through (+gen) riddles (gen) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-SEE-ed and because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) not you(pl)-were-FEAR-ed to-SLandER, be-you(sg)-SLandER-ed!, he/she/it-happens-to-SLandER (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) therapist (gen) me (gen) Moses (gen, voc)
Lb:12:8 Lb_12:8_1 Lb_12:8_2 Lb_12:8_3 Lb_12:8_4 Lb_12:8_5 Lb_12:8_6 Lb_12:8_7 Lb_12:8_8 Lb_12:8_9 Lb_12:8_10 Lb_12:8_11 Lb_12:8_12 Lb_12:8_13 Lb_12:8_14 Lb_12:8_15 Lb_12:8_16 Lb_12:8_17 Lb_12:8_18 Lb_12:8_19 Lb_12:8_20 Lb_12:8_21 Lb_12:8_22 Lb_12:8_23 Lb_12:8_24 Lb_12:8_25 Lb_12:8_26 Lb_12:8_27
Lb:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:9 καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ ἀπῆλθεν.
Lb:12:9 And the great anger of the Lord was upon them, and he departed. (Numbers 12:9 Brenton)
Lb:12:9 I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, (Lb 12:9 BT_4)
Lb:12:9 καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ ἀπῆλθεν.
Lb:12:9 καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Lb:12:9 I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić
Lb:12:9 kai\ o)rgE\ Tumou= kuri/ou e)p’ au)toi=s, kai\ a)pE=lTen.
Lb:12:9 kai orgE Tymu kyriu ep’ autois, kai apElTen.
Lb:12:9 C N1_NSF N2_GSM N2_GSM P RD_DPM C VBI_AAI3S
Lb:12:9 and also, even, namely wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to depart
Lb:12:9 and wrath (nom|voc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) and he/she/it-DEPART-ed
Lb:12:9 Lb_12:9_1 Lb_12:9_2 Lb_12:9_3 Lb_12:9_4 Lb_12:9_5 Lb_12:9_6 Lb_12:9_7 Lb_12:9_8
Lb:12:9 x x x x x x x x
Lb:12:10 καὶ ἡ νεφέλη ἀπέστη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, καὶ ἰδοὺ Μαριαμ λεπρῶσα ὡσεὶ χιών· καὶ ἐπέβλεψεν Ααρων ἐπὶ Μαριαμ, καὶ ἰδοὺ λεπρῶσα.
Lb:12:10 And the cloud departed from the tabernacle; and, behold, Mariam was leprous, white as snow; and Aaron looked upon Mariam, and, behold, she was leprous. (Numbers 12:10 Brenton)
Lb:12:10 a obłok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. (Lb 12:10 BT_4)
Lb:12:10 καὶ νεφέλη ἀπέστη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, καὶ ἰδοὺ Μαριαμ λεπρῶσα ὡσεὶ χιών· καὶ ἐπέβλεψεν Ααρων ἐπὶ Μαριαμ, καὶ ἰδοὺ λεπρῶσα.
Lb:12:10 καί ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Μαριάμ, ἡ   ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χιών, -όνος, ἡ καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) Ἀαρών, ὁ ἐπί Μαριάμ, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)  
Lb:12:10 I też, nawet, mianowicie Chmura By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Miriam Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Śnieg I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Aaron Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miriam I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Lb:12:10 kai\ E( nefe/lE a)pe/stE a)po\ tE=s skEnE=s, kai\ i)dou\ *mariam leprO=sa O(sei\ CHiO/n· kai\ e)pe/blePSen *aarOn e)pi\ *mariam, kai\ i)dou\ leprO=sa.
Lb:12:10 kai hE nefelE apestE apo tEs skEnEs, kai idu mariam leprOsa hOsei CHiOn· kai epeblePSen aarOn epi mariam, kai idu leprOsa.
Lb:12:10 C RA_NSF N1_NSF VHI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF C I N_NSF V3_PAPNSF D N3N_NSF C VAI_AAI3S N_NSM P N_ASF C I V3_PAPNSF
Lb:12:10 and also, even, namely the cloud to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Miriam ć like/approximately [as-if]; to push snow and also, even, namely to look upon overlook, look attentively Aaron upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Miriam and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć
Lb:12:10 and the (nom) cloud (nom|voc) he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) tent (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! Miriam (indecl)   like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) snow (nom|voc) and he/she/it-LOOK UPON-ed Aaron (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Miriam (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed!  
Lb:12:10 Lb_12:10_1 Lb_12:10_2 Lb_12:10_3 Lb_12:10_4 Lb_12:10_5 Lb_12:10_6 Lb_12:10_7 Lb_12:10_8 Lb_12:10_9 Lb_12:10_10 Lb_12:10_11 Lb_12:10_12 Lb_12:10_13 Lb_12:10_14 Lb_12:10_15 Lb_12:10_16 Lb_12:10_17 Lb_12:10_18 Lb_12:10_19 Lb_12:10_20 Lb_12:10_21
Lb:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:11 καὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν Δέομαι, κύριε, μὴ συνεπιθῇ ἡμῖν ἁμαρτίαν, διότι ἠγνοήσαμεν καθότι ἡμάρτομεν·
Lb:12:11 And Aaron said to Moses, I beseech thee, my lord, do not lay sin upon us, for we were ignorant wherein we sinned. (Numbers 12:11 Brenton)
Lb:12:11 Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: «Proszę, panie mój, nie karz nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. (Lb 12:11 BT_4)
Lb:12:11 καὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν Δέομαι, κύριε, μὴ συνεπιθῇ ἡμῖν ἁμαρτίαν, διότι ἠγνοήσαμεν καθότι ἡμάρτομεν·
Lb:12:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀαρών, ὁ πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή συν·επι·τίθημι (ath. συνεπι+τιθ(ε)-, -, 2nd ath. συνεπι+θ(ε)-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ δι·ότι ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) καθότι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Lb:12:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Aaron Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Do atakowania umieszczać albo umieszczać razem przeciw, umieszczał albo niech umieszcza w szyku przeciw, łącz się w ataku, niech umieszcza albo leżał do ładunku {opłaty, oskarżenia} z; imiesłów, średni - porządkowanie siebie przeciw, atakujące; imiesłów, bierny - bycie uporządkowany przeciw, bycie atakowany. Ja Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Z powodu tego: Tamto Nie by wiedzieć (nieświadomy) Jak By grzeszyć
Lb:12:11 kai\ ei)=pen *aarOn pro\s *mousE=n *de/omai, ku/rie, mE\ sunepiTE=| E(mi=n a(marti/an, dio/ti E)gnoE/samen kaTo/ti E(ma/rtomen·
Lb:12:11 kai eipen aarOn pros musEn deomai, kyrie, mE synepiTE hEmin hamartian, dioti EgnoEsamen kaToti hEmartomen·
Lb:12:11 C VBI_AAI3S N_NSM P N1M_ASM V1_PMI1S N2_VSM D V7_PAS3S RP_DP N1A_ASF C VAI_AAI1P D VBI_AAI1P
Lb:12:11 and also, even, namely to say/tell Aaron toward (+acc,+gen,+dat) Moses to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to attacking to place or set together against, placed or set in array against, join in attack, set or lay to the charge of; participle, middle - arraying themselves against, attacking; participle, passive - being arrayed against, being attacked. I sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. because of this: that to not know (ignorant) as to sin
Lb:12:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Aaron (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) I-am-being-NEED/REQUIRE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) not he/she/it-should-ATTACKING, you(sg)-should-be-ATTACKING-ed us (dat) sin (acc) because of this: that we-NOT KNOW-ed as we-SIN-ed
Lb:12:11 Lb_12:11_1 Lb_12:11_2 Lb_12:11_3 Lb_12:11_4 Lb_12:11_5 Lb_12:11_6 Lb_12:11_7 Lb_12:11_8 Lb_12:11_9 Lb_12:11_10 Lb_12:11_11 Lb_12:11_12 Lb_12:11_13 Lb_12:11_14 Lb_12:11_15
Lb:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:12 μὴ γένηται ὡσεὶ ἴσον θανάτῳ, ὡσεὶ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς καὶ κατεσθίει τὸ ἥμισυ τῶν σαρκῶν αὐτῆς.
Lb:12:12 Let her not be as it were like death, as an abortion coming out of his mother's womb, when the disease devours the half of the flesh. (Numbers 12:12 Brenton)
Lb:12:12 Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki». (Lb 12:12 BT_4)
Lb:12:12 μὴ γένηται ὡσεὶ ἴσον θανάτῳ, ὡσεὶ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς καὶ κατεσθίει τὸ ἥμισυ τῶν σαρκῶν αὐτῆς.
Lb:12:12 μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἴσος -η -ον θάνατος, -ου, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἔκ·τρωμα[τ], -ατος, τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ μήτρα, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:12:12 Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Śmierć Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Przedwczesne urodzenie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Macica Matka I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Pół Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo
Lb:12:12 mE\ ge/nEtai O(sei\ i)/son Tana/tO|, O(sei\ e)/ktrOma e)kporeuo/menon e)k mE/tras mEtro\s kai\ katesTi/ei to\ E(/misu tO=n sarkO=n au)tE=s.
Lb:12:12 mE genEtai hOsei ison TanatO, hOsei ektrOma ekporeuomenon ek mEtras mEtros kai katesTiei to hEmisy tOn sarkOn autEs.
Lb:12:12 D VB_AMS3S D A1_ASM N2_DSM D N3_NSN V1_PMPNSN P N1A_GSF N3_GSF C V1_PAI3S RA_ASN A3U_ASN RA_GPF N3K_GPF RD_GSF
Lb:12:12 not to become become, happen like/approximately [as-if]; to push resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical death like/approximately [as-if]; to push untimely birth to go out out of (+gen) ἐξ before vowels womb mother and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the half the flesh he/she/it/same
Lb:12:12 not he/she/it-should-be-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) death (dat) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) untimely birth (nom|acc|voc) while being-GO-ed-OUT (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) womb (gen), wombs (acc) mother (gen) and he/she/it-is-DEVOUR-ing, you(sg)-are-being-DEVOUR-ed (classical) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) flesh (gen) her/it/same (gen)
Lb:12:12 Lb_12:12_1 Lb_12:12_2 Lb_12:12_3 Lb_12:12_4 Lb_12:12_5 Lb_12:12_6 Lb_12:12_7 Lb_12:12_8 Lb_12:12_9 Lb_12:12_10 Lb_12:12_11 Lb_12:12_12 Lb_12:12_13 Lb_12:12_14 Lb_12:12_15 Lb_12:12_16 Lb_12:12_17 Lb_12:12_18
Lb:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:13 καὶ ἐβόησεν Μωϋσῆς πρὸς κύριον λέγων Ὁ θεός, δέομαί σου, ἴασαι αὐτήν.
Lb:12:13 And Moses cried to the Lord, saying, O God, I beseech thee, heal her. (Numbers 12:13 Brenton)
Lb:12:13 Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: «O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa». (Lb 12:13 BT_4)
Lb:12:13 καὶ ἐβόησεν Μωϋσῆς πρὸς κύριον λέγων θεός, δέομαί σου, ἴασαι αὐτήν.
Lb:12:13 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:12:13 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Bóg  By potrzebować/wymagać Ty; twój/twój(sg) By goić się On/ona/to/to samo
Lb:12:13 kai\ e)bo/Esen *mou+sE=s pro\s ku/rion le/gOn *(o Teo/s, de/omai/ sou, i)/asai au)tE/n.
Lb:12:13 kai eboEsen mo+ysEs pros kyrion legOn o Teos, deomai su, iasai autEn.
Lb:12:13 C VAI_AAI3S N1M_NSM P N2_ASM V1_PAPNSM RA_NSM N2_NSM V1_PMI1S RP_GS VA_AAN RD_ASF
Lb:12:13 and also, even, namely to bellow Moses toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell the god [see theology] to need/require you; your/yours(sg) to heal he/she/it/same
Lb:12:13 and he/she/it-BELLOW-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) god (nom) I-am-being-NEED/REQUIRE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-are-being-HEAL-ed, be-you(sg)-HEAL-ed!, you(sg)-have-been-HEAL-ed her/it/same (acc)
Lb:12:13 Lb_12:13_1 Lb_12:13_2 Lb_12:13_3 Lb_12:13_4 Lb_12:13_5 Lb_12:13_6 Lb_12:13_7 Lb_12:13_8 Lb_12:13_9 Lb_12:13_10 Lb_12:13_11 Lb_12:13_12
Lb:12:13 x x x x x x x x x x x x
Lb:12:14 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰ ὁ πατὴρ αὐτῆς πτύων ἐνέπτυσεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς, οὐκ ἐντραπήσεται ἑπτὰ ἡμέρας; ἀφορισθήτω ἑπτὰ ἡμέρας ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται.
Lb:12:14 And the Lord said to Moses, If her father had only spit in her face, would she not be ashamed seven days? let her be set apart seven days without the camp, and afterwards she shall come in. (Numbers 12:14 Brenton)
Lb:12:14 Pan rzekł do Mojżesza: «Gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się przez siedem dni wstydzić? Tak ma być ona przez siedem dni wyłączona z obozu, a potem może znowu powrócić». (Lb 12:14 BT_4)
Lb:12:14 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰ πατὴρ αὐτῆς πτύων ἐνέπτυσεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς, οὐκ ἐντραπήσεται ἑπτὰ ἡμέρας; ἀφορισθήτω ἑπτὰ ἡμέρας ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται.
Lb:12:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πτύον, -ου, τό; πτύω (πτυ-, -, πτυ·σ-, -, -, -) ἐμ·πτύω (εν+πτυ-, εν+πτυ·σ-, εν+πτυ·σ-, -, -, εν+πτυσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Lb:12:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Jeżeli Ojciec On/ona/to/to samo Entuzjasta {Wachlarz}; by pluć By pluć dalej Do (+przyspieszenie) Twarz On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wstydzić się wstydził się Siedem Dzień By wykląć ustalony na boku, wyklinać Siedem Dzień Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić
Lb:12:14 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *ei) o( patE\r au)tE=s ptu/On e)ne/ptusen ei)s to\ pro/sOpon au)tE=s, ou)k e)ntrapE/setai e(pta\ E(me/ras; a)forisTE/tO e(pta\ E(me/ras e)/XO tE=s parembolE=s kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/setai.
Lb:12:14 kai eipen kyrios pros musEn ei ho patEr autEs ptyOn eneptysen eis to prosOpon autEs, uk entrapEsetai hepta hEmeras; aforisTEtO hepta hEmeras eXO tEs parembolEs kai meta tauta eiseleusetai.
Lb:12:14 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C RA_NSM N3_NSM RD_GSF V1_PAPNSM VAI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN RD_GSF D VD_FPI3S M N1A_APF VC_APD3S M N1A_APF P RA_GSF N1_GSF C P RD_APN VF_FMI3S
Lb:12:14 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses if the father he/she/it/same fan; to spit to spit on into (+acc) the face he/she/it/same οὐχ before rough breathing to shame shamed seven day to excommunicate set apart, unchurch seven day outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter
Lb:12:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) if the (nom) father (nom) her/it/same (gen) fans (gen); while SPIT-ing (nom) he/she/it-SPIT-ed-ON into (+acc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-be-SHAME-ed seven day (gen), days (acc) let-him/her/it-be-EXCOMMUNICATE-ed! seven day (gen), days (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-will-be-ENTER-ed
Lb:12:14 Lb_12:14_1 Lb_12:14_2 Lb_12:14_3 Lb_12:14_4 Lb_12:14_5 Lb_12:14_6 Lb_12:14_7 Lb_12:14_8 Lb_12:14_9 Lb_12:14_10 Lb_12:14_11 Lb_12:14_12 Lb_12:14_13 Lb_12:14_14 Lb_12:14_15 Lb_12:14_16 Lb_12:14_17 Lb_12:14_18 Lb_12:14_19 Lb_12:14_20 Lb_12:14_21 Lb_12:14_22 Lb_12:14_23 Lb_12:14_24 Lb_12:14_25 Lb_12:14_26 Lb_12:14_27 Lb_12:14_28 Lb_12:14_29
Lb:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:15 καὶ ἀφωρίσθη Μαριαμ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἐξῆρεν, ἕως ἐκαθαρίσθη Μαριαμ.
Lb:12:15 And Mariam was separated without the camp seven days; and the people moved not forward till Mariam was cleansed. (Numbers 12:15 Brenton)
Lb:12:15 Zgodnie z tym została Miriam na siedem dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim Miriam nie została przyjęta z powrotem. (Lb 12:15 BT_4)
Lb:12:15 καὶ ἀφωρίσθη Μαριαμ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ λαὸς οὐκ ἐξῆρεν, ἕως ἐκαθαρίσθη Μαριαμ.
Lb:12:15 καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) Μαριάμ, ἡ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) Μαριάμ, ἡ
Lb:12:15 I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać Miriam Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie Ludzie ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Aż; świtaj By oczyszczać się oczyszczaj Miriam
Lb:12:15 kai\ a)fOri/sTE *mariam e)/XO tE=s parembolE=s e(pta\ E(me/ras· kai\ o( lao\s ou)k e)XE=ren, e(/Os e)kaTari/sTE *mariam.
Lb:12:15 kai afOrisTE mariam eXO tEs parembolEs hepta hEmeras· kai ho laos uk eXEren, heOs ekaTarisTE mariam.
Lb:12:15 C VSI_API3S N_NSF P RA_GSF N1_GSF M N1A_APF C RA_NSM N2_NSM D VAI_AAI3S C VSI_API3S N_NSF
Lb:12:15 and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch Miriam outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army seven day and also, even, namely the people οὐχ before rough breathing to remove until; dawn to purify cleanse Miriam
Lb:12:15 and he/she/it-was-EXCOMMUNICATE-ed Miriam (indecl) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) seven day (gen), days (acc) and the (nom) people (nom) not he/she/it-REMOVE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-was-PURIFIED-ed Miriam (indecl)
Lb:12:15 Lb_12:15_1 Lb_12:15_2 Lb_12:15_3 Lb_12:15_4 Lb_12:15_5 Lb_12:15_6 Lb_12:15_7 Lb_12:15_8 Lb_12:15_9 Lb_12:15_10 Lb_12:15_11 Lb_12:15_12 Lb_12:15_13 Lb_12:15_14 Lb_12:15_15 Lb_12:15_16
Lb:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:12:16 καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆρεν ὁ λαὸς ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Φαραν.
Lb:12:16 And afterwards the people set forth from Aseroth, and encamped in the wilderness of Pharan. (Numbers 13:1 Brenton)
Lb:12:16 Następnie lud wyruszył z Chaserot i rozbił obóz na pustyni Paran. (Lb 12:16 BT_4)
Lb:12:16 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆρεν λαὸς ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Φαραν.
Lb:12:16 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐκ   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό  
Lb:12:16 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By usuwać Ludzie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
Lb:12:16 *kai\ meta\ tau=ta e)XE=ren o( lao\s e)X *asErOT kai\ parene/balon e)n tE=| e)rE/mO| tou= *faran.
Lb:12:16 kai meta tauta eXEren ho laos eX asErOT kai parenebalon en tE erEmO tu faran.
Lb:12:16 C P RD_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_GS C VBI_AAI3P P RA_DSF N2_DSF RA_GSM N_GSM
Lb:12:16 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to remove the people out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the ć
Lb:12:16 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-REMOVE-ed the (nom) people (nom) out of (+gen)   and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (gen)  
Lb:12:16 Lb_12:16_1 Lb_12:16_2 Lb_12:16_3 Lb_12:16_4 Lb_12:16_5 Lb_12:16_6 Lb_12:16_7 Lb_12:16_8 Lb_12:16_9 Lb_12:16_10 Lb_12:16_11 Lb_12:16_12 Lb_12:16_13 Lb_12:16_14 Lb_12:16_15
Lb:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x