Lb:13:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:13:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 13:2 Brenton)
Lb:13:1 Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: (Lb 13:1 BT_4)
Lb:13:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:13:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:13:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:13:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:13:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:13:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:13:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:13:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:13:1 Lb_13:1_1 Lb_13:1_2 Lb_13:1_3 Lb_13:1_4 Lb_13:1_5 Lb_13:1_6
Lb:13:1 x x x x x x
Lb:13:2 Ἀπόστειλον σεαυτῷ ἄνδρας, καὶ κατασκεψάσθωσαν τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰς κατάσχεσιν, ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλὴν κατὰ δήμους πατριῶν αὐτῶν ἀποστελεῖς αὐτούς, πάντα ἀρχηγὸν ἐξ αὐτῶν.
Lb:13:2 Send for thee men, and let them spy the land of the Chananites, which I give to the sons of Israel for a possession; one man for a tribe, thou shalt send them away according to their families, every one of them a prince. (Numbers 13:3 Brenton)
Lb:13:2 «Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich książętami». (Lb 13:2 BT_4)
Lb:13:2 Ἀπόστειλον σεαυτῷ ἄνδρας, καὶ κατασκεψάσθωσαν τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰς κατάσχεσιν, ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλὴν κατὰ δήμους πατριῶν αὐτῶν ἀποστελεῖς αὐτούς, πάντα ἀρχηγὸν ἐξ αὐτῶν.
Lb:13:2 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατά φυλή, -ῆς, ἡ κατά δῆμος, -ου, ὁ πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:13:2 zamawiać Siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Kananeńczyk Kto/, który/, który Ja By dawać Syn Izrael Do (+przyspieszenie) Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, patrilineage On/ona/to/to samo zamawiać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Lb:13:2 *)apo/steilon seautO=| a)/ndras, kai\ kataskePSa/sTOsan tE\n gE=n tO=n *CHananai/On, E(\n e)gO\ di/dOmi toi=s ui(oi=s *israEl ei)s kata/sCHesin, a)/ndra e(/na kata\ fulE\n kata\ dE/mous patriO=n au)tO=n a)postelei=s au)tou/s, pa/nta a)rCHEgo\n e)X au)tO=n.
Lb:13:2 aposteilon seautO andras, kai kataskePSasTOsan tEn gEn tOn CHananaiOn, hEn egO didOmi tois hyiois israEl eis katasCHesin, andra hena kata fylEn kata dEmus patriOn autOn aposteleis autus, panta arCHEgon eX autOn.
Lb:13:2 VA_AAD2S RD_DSM N3_APM C VA_AMD3P RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RR_ASF RP_NS V8_PAI1S RA_DPM N2_DPM N_GSM P N3I_ASF N3_ASM A3_ASM P N1_ASF P N2_APM N1A_GPF RD_GPM VF2_FAI2S RD_APM A3_ASM N2_ASM P RD_GPM
Lb:13:2 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send yourself man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć the earth/land the Canaanite who/whom/which I to give the son Israel into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, patrilineage he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same every all, each, every, the whole of trailblazer (author, first to go, leader, founder) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Lb:13:2 do-ORDER FORTH-you(sg)! yourself (dat) men, husbands (acc) and   the (acc) earth/land (acc) the (gen) Canaanite ([Adj] gen) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-GIVE-ing the (dat) sons (dat) Israel (indecl) into (+acc) possession (acc) man, husband (acc) one (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribe (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) you(sg)-will-ORDER FORTH them/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) trailblazer (acc) out of (+gen) them/same (gen)
Lb:13:2 Lb_13:2_1 Lb_13:2_2 Lb_13:2_3 Lb_13:2_4 Lb_13:2_5 Lb_13:2_6 Lb_13:2_7 Lb_13:2_8 Lb_13:2_9 Lb_13:2_10 Lb_13:2_11 Lb_13:2_12 Lb_13:2_13 Lb_13:2_14 Lb_13:2_15 Lb_13:2_16 Lb_13:2_17 Lb_13:2_18 Lb_13:2_19 Lb_13:2_20 Lb_13:2_21 Lb_13:2_22 Lb_13:2_23 Lb_13:2_24 Lb_13:2_25 Lb_13:2_26 Lb_13:2_27 Lb_13:2_28 Lb_13:2_29 Lb_13:2_30 Lb_13:2_31
Lb:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:3 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Μωϋσῆς ἐκ τῆς ἐρήμου Φαραν διὰ φωνῆς κυρίου· πάντες ἄνδρες ἀρχηγοὶ υἱῶν Ισραηλ οὗτοι.
Lb:13:3 And Moses sent them out of the wilderness of Pharan by the word of the Lord; all these were the princes of the sons of Israel. (Numbers 13:4 Brenton)
Lb:13:3 Wysłał ich więc Mojżesz zgodnie z rozkazem Pana z pustyni Paran, a byli ci mężowie wodzami Izraelitów. (Lb 13:3 BT_4)
Lb:13:3 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Μωϋσῆς ἐκ τῆς ἐρήμου Φαραν διὰ φωνῆς κυρίου· πάντες ἄνδρες ἀρχηγοὶ υἱῶν Ισραηλ οὗτοι.
Lb:13:3 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)   διά φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Lb:13:3 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Mojżesz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Odludzie; by leżeć odłogiem Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Syn Izrael To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Lb:13:3 kai\ e)Xape/steilen au)tou\s *mou+sE=s e)k tE=s e)rE/mou *faran dia\ fOnE=s kuri/ou· pa/ntes a)/ndres a)rCHEgoi\ ui(O=n *israEl ou(=toi.
Lb:13:3 kai eXapesteilen autus mo+ysEs ek tEs erEmu faran dia fOnEs kyriu· pantes andres arCHEgoi hyiOn israEl hutoi.
Lb:13:3 C VAI_AAI3S RD_APM N1M_NSM P RA_GSF N2_GSF N_GS P N1_GSF N2_GSM A3_NPM N3_NPM N2_NPM N2_GPM N_GSM RD_NPM
Lb:13:3 and also, even, namely to ??? he/she/it/same Moses out of (+gen) ἐξ before vowels the wilderness; to lay waste ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". trailblazer (author, first to go, leader, founder) son Israel this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Lb:13:3 and he/she/it-???-ed them/same (acc) Moses (nom) out of (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!   because of (+acc), through (+gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) all (nom|voc) men, husbands (nom|voc) trailblazers (nom|voc) sons (gen) Israel (indecl) these (nom)
Lb:13:3 Lb_13:3_1 Lb_13:3_2 Lb_13:3_3 Lb_13:3_4 Lb_13:3_5 Lb_13:3_6 Lb_13:3_7 Lb_13:3_8 Lb_13:3_9 Lb_13:3_10 Lb_13:3_11 Lb_13:3_12 Lb_13:3_13 Lb_13:3_14 Lb_13:3_15 Lb_13:3_16 Lb_13:3_17
Lb:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:4 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· τῆς φυλῆς Ρουβην Σαλαμιηλ υἱὸς Ζακχουρ·
Lb:13:4 And these are their names: of the tribe of Ruben, Samuel the son of Zachur. (Numbers 13:5 Brenton)
Lb:13:4 A oto ich imiona: Z pokolenia Rubena Szammua, syn Zakkura; (Lb 13:4 BT_4)
Lb:13:4 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· τῆς φυλῆς Ρουβην Σαλαμιηλ υἱὸς Ζακχουρ·
Lb:13:4 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:4 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Szczep Reuben Syn
Lb:13:4 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata au)tO=n· tE=s fulE=s *roubEn *salamiEl ui(o\s *DZakCHour·
Lb:13:4 kai tauta ta onomata autOn· tEs fylEs rubEn salamiEl hyios DZakCHur·
Lb:13:4 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RD_GPM RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:4 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to he/she/it/same the tribe Reuben ć son ć
Lb:13:4 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) tribe (gen) Reuben (indecl)   son (nom)  
Lb:13:4 Lb_13:4_1 Lb_13:4_2 Lb_13:4_3 Lb_13:4_4 Lb_13:4_5 Lb_13:4_6 Lb_13:4_7 Lb_13:4_8 Lb_13:4_9 Lb_13:4_10 Lb_13:4_11
Lb:13:4 x x x x x x x x x x x
Lb:13:5 τῆς φυλῆς Συμεων Σαφατ υἱὸς Σουρι·
Lb:13:5 Of the tribe of Symeon, Saphat the son of Suri. (Numbers 13:6 Brenton)
Lb:13:5 z pokolenia Symeona Szafat, syn Choriego; (Lb 13:5 BT_4)
Lb:13:5 τῆς φυλῆς Συμεων Σαφατ υἱὸς Σουρι·
Lb:13:5 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Συμεών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:5 Szczep Symeon/Symeon Syn
Lb:13:5 tE=s fulE=s *sumeOn *safat ui(o\s *souri·
Lb:13:5 tEs fylEs symeOn safat hyios suri·
Lb:13:5 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:5 the tribe Symeon/Simeon ć son ć
Lb:13:5 the (gen) tribe (gen) Symeon/Simeon (indecl)   son (nom)  
Lb:13:5 Lb_13:5_1 Lb_13:5_2 Lb_13:5_3 Lb_13:5_4 Lb_13:5_5 Lb_13:5_6
Lb:13:5 x x x x x x
Lb:13:6 τῆς φυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη·
Lb:13:6 Of the tribe of Judah, Chaleb the son of Jephonne. (Numbers 13:7 Brenton)
Lb:13:6 z pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego; (Lb 13:6 BT_4)
Lb:13:6 τῆς φυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη·
Lb:13:6 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:6 Szczep Judasz/Juda Syn
Lb:13:6 tE=s fulE=s *iouda *CHaleb ui(o\s *iefonnE·
Lb:13:6 tEs fylEs iuda CHaleb hyios iefonnE·
Lb:13:6 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:6 the tribe Judas/Judah ć son ć
Lb:13:6 the (gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc)   son (nom)  
Lb:13:6 Lb_13:6_1 Lb_13:6_2 Lb_13:6_3 Lb_13:6_4 Lb_13:6_5 Lb_13:6_6
Lb:13:6 x x x x x x
Lb:13:7 τῆς φυλῆς Ισσαχαρ Ιγααλ υἱὸς Ιωσηφ·
Lb:13:7 Of the tribe of Issachar, Ilaal the son of Joseph. (Numbers 13:8 Brenton)
Lb:13:7 z pokolenia Issachara Jigeal, syn Józefa; (Lb 13:7 BT_4)
Lb:13:7 τῆς φυλῆς Ισσαχαρ Ιγααλ υἱὸς Ιωσηφ·
Lb:13:7 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ
Lb:13:7 Szczep Issachar Syn Joseph
Lb:13:7 tE=s fulE=s *issaCHar *igaal ui(o\s *iOsEf·
Lb:13:7 tEs fylEs issaCHar igaal hyios iOsEf·
Lb:13:7 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:7 the tribe Issachar ć son Joseph
Lb:13:7 the (gen) tribe (gen) Issachar (indecl)   son (nom) Joseph (indecl)
Lb:13:7 Lb_13:7_1 Lb_13:7_2 Lb_13:7_3 Lb_13:7_4 Lb_13:7_5 Lb_13:7_6
Lb:13:7 x x x x x x
Lb:13:8 τῆς φυλῆς Εφραιμ Αυση υἱὸς Ναυη·
Lb:13:8 Of the tribe of Ephraim, Ause the son of Naue. (Numbers 13:9 Brenton)
Lb:13:8 z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna; (Lb 13:8 BT_4)
Lb:13:8 τῆς φυλῆς Εφραιμ Αυση υἱὸς Ναυη·
Lb:13:8 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἐφραίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:8 Szczep Efraim Syn
Lb:13:8 tE=s fulE=s *efraim *ausE ui(o\s *nauE·
Lb:13:8 tEs fylEs efraim ausE hyios nauE·
Lb:13:8 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:8 the tribe Ephraim ć son ć
Lb:13:8 the (gen) tribe (gen) Ephraim (indecl)   son (nom)  
Lb:13:8 Lb_13:8_1 Lb_13:8_2 Lb_13:8_3 Lb_13:8_4 Lb_13:8_5 Lb_13:8_6
Lb:13:8 x x x x x x
Lb:13:9 τῆς φυλῆς Βενιαμιν Φαλτι υἱὸς Ραφου·
Lb:13:9 Of the tribe of Benjamin, Phalti the son of Raphu. (Numbers 13:10 Brenton)
Lb:13:9 z pokolenia Beniamina Palti, syn Rafu; (Lb 13:9 BT_4)
Lb:13:9 τῆς φυλῆς Βενιαμιν Φαλτι υἱὸς Ραφου·
Lb:13:9 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:9 Szczep Beniamin Syn
Lb:13:9 tE=s fulE=s *beniamin *falti ui(o\s *rafou·
Lb:13:9 tEs fylEs beniamin falti hyios rafu·
Lb:13:9 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:9 the tribe Benjamin ć son ć
Lb:13:9 the (gen) tribe (gen) Benjamin (indecl)   son (nom)  
Lb:13:9 Lb_13:9_1 Lb_13:9_2 Lb_13:9_3 Lb_13:9_4 Lb_13:9_5 Lb_13:9_6
Lb:13:9 x x x x x x
Lb:13:10 τῆς φυλῆς Ζαβουλων Γουδιηλ υἱὸς Σουδι·
Lb:13:10 Of the tribe of Zabulon, Gudiel the son of Sudi. (Numbers 13:11 Brenton)
Lb:13:10 z pokolenia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego; (Lb 13:10 BT_4)
Lb:13:10 τῆς φυλῆς Ζαβουλων Γουδιηλ υἱὸς Σουδι·
Lb:13:10 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ζαβουλών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:10 Szczep Zebulun Syn
Lb:13:10 tE=s fulE=s *DZaboulOn *goudiEl ui(o\s *soudi·
Lb:13:10 tEs fylEs DZabulOn gudiEl hyios sudi·
Lb:13:10 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:10 the tribe Zebulun ć son ć
Lb:13:10 the (gen) tribe (gen) Zebulun (indecl)   son (nom)  
Lb:13:10 Lb_13:10_1 Lb_13:10_2 Lb_13:10_3 Lb_13:10_4 Lb_13:10_5 Lb_13:10_6
Lb:13:10 x x x x x x
Lb:13:11 τῆς φυλῆς Ιωσηφ τῶν υἱῶν Μανασση Γαδδι υἱὸς Σουσι·
Lb:13:11 Of the tribe of Joseph of the sons of Manasse, Gaddi the son of Susi. (Numbers 13:12 Brenton)
Lb:13:11 z pokolenia Józefa: z pokolenia Manassesa Gaddi, syn Susiego; (Lb 13:11 BT_4)
Lb:13:11 τῆς φυλῆς Ιωσηφ τῶν υἱῶν Μανασση Γαδδι υἱὸς Σουσι·
Lb:13:11 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Lb:13:11 Szczep Joseph Syn Manasses Syn By trzeć się używany, trzeć się
Lb:13:11 tE=s fulE=s *iOsEf tO=n ui(O=n *manassE *gaddi ui(o\s *sousi·
Lb:13:11 tEs fylEs iOsEf tOn hyiOn manassE gaddi hyios susi·
Lb:13:11 RA_GSF N1_GSF N_GSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:11 the tribe Joseph the son Manasses ć son to rub worn, rub
Lb:13:11 the (gen) tribe (gen) Joseph (indecl) the (gen) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc)   son (nom) they-will-RUB, going-to-RUB (fut ptcp) (dat)
Lb:13:11 Lb_13:11_1 Lb_13:11_2 Lb_13:11_3 Lb_13:11_4 Lb_13:11_5 Lb_13:11_6 Lb_13:11_7 Lb_13:11_8 Lb_13:11_9
Lb:13:11 x x x x x x x x x
Lb:13:12 τῆς φυλῆς Δαν Αμιηλ υἱὸς Γαμαλι·
Lb:13:12 Of the tribe of Dan, Amiel the son of Gamali. (Numbers 13:13 Brenton)
Lb:13:12 z pokolenia Dana Ammiel, syn Gemalliego; (Lb 13:12 BT_4)
Lb:13:12 τῆς φυλῆς Δαν Αμιηλ υἱὸς Γαμαλι·
Lb:13:12 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:12 Szczep Syn
Lb:13:12 tE=s fulE=s *dan *amiEl ui(o\s *gamali·
Lb:13:12 tEs fylEs dan amiEl hyios gamali·
Lb:13:12 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:12 the tribe ć ć son ć
Lb:13:12 the (gen) tribe (gen)     son (nom)  
Lb:13:12 Lb_13:12_1 Lb_13:12_2 Lb_13:12_3 Lb_13:12_4 Lb_13:12_5 Lb_13:12_6
Lb:13:12 x x x x x x
Lb:13:13 τῆς φυλῆς Ασηρ Σαθουρ υἱὸς Μιχαηλ·
Lb:13:13 Of the tribe of Aser, Sathur the son of Michael. (Numbers 13:14 Brenton)
Lb:13:13 z pokolenia Asera Setur, syn Miszaela; (Lb 13:13 BT_4)
Lb:13:13 τῆς φυλῆς Ασηρ Σαθουρ υἱὸς Μιχαηλ·
Lb:13:13 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἀσήρ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μιχαήλ, ὁ
Lb:13:13 Szczep Asher Syn Odludzie
Lb:13:13 tE=s fulE=s *asEr *saTour ui(o\s *miCHaEl·
Lb:13:13 tEs fylEs asEr saTur hyios miCHaEl·
Lb:13:13 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:13 the tribe Asher ć son wilderness
Lb:13:13 the (gen) tribe (gen) Asher (indecl)   son (nom) Michael (indecl)
Lb:13:13 Lb_13:13_1 Lb_13:13_2 Lb_13:13_3 Lb_13:13_4 Lb_13:13_5 Lb_13:13_6
Lb:13:13 x x x x x x
Lb:13:14 τῆς φυλῆς Νεφθαλι Ναβι υἱὸς Ιαβι·
Lb:13:14 Of the tribe of Nephthali, Nabi the son of Sabi. (Numbers 13:15 Brenton)
Lb:13:14 z pokolenia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego; (Lb 13:14 BT_4)
Lb:13:14 τῆς φυλῆς Νεφθαλι Ναβι υἱὸς Ιαβι·
Lb:13:14 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:14 Szczep Syn
Lb:13:14 tE=s fulE=s *nefTali *nabi ui(o\s *iabi·
Lb:13:14 tEs fylEs nefTali nabi hyios iabi·
Lb:13:14 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:14 the tribe ć ć son ć
Lb:13:14 the (gen) tribe (gen)     son (nom)  
Lb:13:14 Lb_13:14_1 Lb_13:14_2 Lb_13:14_3 Lb_13:14_4 Lb_13:14_5 Lb_13:14_6
Lb:13:14 x x x x x x
Lb:13:15 τῆς φυλῆς Γαδ Γουδιηλ υἱὸς Μακχι.
Lb:13:15 Of the tribe of Gad, Gudiel the son of Macchi. (Numbers 13:16 Brenton)
Lb:13:15 z pokolenia Gada Geuel, syn Makiego. (Lb 13:15 BT_4)
Lb:13:15 τῆς φυλῆς Γαδ Γουδιηλ υἱὸς Μακχι.
Lb:13:15 ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Γάδ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:13:15 Szczep Wałęsaj się Syn
Lb:13:15 tE=s fulE=s *gad *goudiEl ui(o\s *makCHi.
Lb:13:15 tEs fylEs gad gudiEl hyios makCHi.
Lb:13:15 RA_GSF N1_GSF N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:13:15 the tribe Gad ć son ć
Lb:13:15 the (gen) tribe (gen) Gad (indecl)   son (nom)  
Lb:13:15 Lb_13:15_1 Lb_13:15_2 Lb_13:15_3 Lb_13:15_4 Lb_13:15_5 Lb_13:15_6
Lb:13:15 x x x x x x
Lb:13:16 ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οὓς ἀπέστειλεν Μωϋσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν. καὶ ἐπωνόμασεν Μωϋσῆς τὸν Αυση υἱὸν Ναυη Ἰησοῦν.
Lb:13:16 These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land; and Moses called Ause the son of Naue, Joshua. (Numbers 13:17 Brenton)
Lb:13:16 Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał później Mojżesz imię Jozue. (Lb 13:16 BT_4)
Lb:13:16 ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οὓς ἀπέστειλεν Μωϋσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν. καὶ ἐπωνόμασεν Μωϋσῆς τὸν Αυση υἱὸν Ναυη Ἰησοῦν.
Lb:13:16 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Lb:13:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który zamawiać Mojżesz Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} Mojżesz Syn Jezus [Jozue albo Jezus]
Lb:13:16 tau=ta ta\ o)no/mata tO=n a)ndrO=n, ou(\s a)pe/steilen *mou+sE=s kataske/PSasTai tE\n gE=n. kai\ e)pOno/masen *mou+sE=s to\n *ausE ui(o\n *nauE *)iEsou=n.
Lb:13:16 tauta ta onomata tOn andrOn, hus apesteilen mo+ysEs kataskePSasTai tEn gEn. kai epOnomasen mo+ysEs ton ausE hyion nauE iEsun.
Lb:13:16 RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N3_GPM RR_APM VAI_AAI3S N1M_NSM VA_AMN RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM N_ASM
Lb:13:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Moses ć the earth/land and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call Moses the ć son ć Jesus [Joshua or Jesus]
Lb:13:16 these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) men, husbands (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed Moses (nom)   the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed Moses (nom) the (acc)   son (acc)   Jesus (acc)
Lb:13:16 Lb_13:16_1 Lb_13:16_2 Lb_13:16_3 Lb_13:16_4 Lb_13:16_5 Lb_13:16_6 Lb_13:16_7 Lb_13:16_8 Lb_13:16_9 Lb_13:16_10 Lb_13:16_11 Lb_13:16_12 Lb_13:16_13 Lb_13:16_14 Lb_13:16_15 Lb_13:16_16 Lb_13:16_17 Lb_13:16_18 Lb_13:16_19
Lb:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:17 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωϋσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν Χανααν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀνάβητε ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀναβήσεσθε εἰς τὸ ὄρος
Lb:13:17 And Moses sent them to spy out the land of Chanaan, and said to them, Go up by this wilderness; and ye shall go up to the mountain, (Numbers 13:18 Brenton)
Lb:13:17 Mojżesz posłał ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówiąc: «Idźcie przez Negeb, a następnie wstąpcie na góry. (Lb 13:17 BT_4)
Lb:13:17 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωϋσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν Χανααν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀνάβητε ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀναβήσεσθε εἰς τὸ ὄρος
Lb:13:17 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Lb:13:17 I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Mojżesz Ziemi/ziemia Kanaan I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By podnosić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Odludzie I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Wchodź
Lb:13:17 *kai\ a)pe/steilen au)tou\s *mou+sE=s kataske/PSasTai tE\n gE=n *CHanaan kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)ana/bEte tau/tE| tE=| e)rE/mO| kai\ a)nabE/sesTe ei)s to\ o)/ros
Lb:13:17 kai apesteilen autus mo+ysEs kataskePSasTai tEn gEn CHanaan kai eipen pros autus anabEte tautE tE erEmO kai anabEsesTe eis to oros
Lb:13:17 C VAI_AAI3S RD_APM N1M_NSM VA_AMN RA_ASF N1_ASF N_GSM C VBI_AAI3S P RD_APM VZ_AAD2P RD_DSF RA_DSF N2_DSF C VF_FMI2P P RA_ASN N3E_ASN
Lb:13:17 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same Moses ć the earth/land Canaan and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to ascend this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the wilderness and also, even, namely to ascend into (+acc) the mount
Lb:13:17 and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc) Moses (nom)   the (acc) earth/land (acc) Canaan (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND this (dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and you(pl)-will-be-ASCEND-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)
Lb:13:17 Lb_13:17_1 Lb_13:17_2 Lb_13:17_3 Lb_13:17_4 Lb_13:17_5 Lb_13:17_6 Lb_13:17_7 Lb_13:17_8 Lb_13:17_9 Lb_13:17_10 Lb_13:17_11 Lb_13:17_12 Lb_13:17_13 Lb_13:17_14 Lb_13:17_15 Lb_13:17_16 Lb_13:17_17 Lb_13:17_18 Lb_13:17_19 Lb_13:17_20 Lb_13:17_21
Lb:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:18 καὶ ὄψεσθε τὴν γῆν, τίς ἐστιν, καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐγκαθήμενον ἐπ’ αὐτῆς, εἰ ἰσχυρότερός ἐστιν ἢ ἀσθενής, εἰ ὀλίγοι εἰσὶν ἢ πολλοί·
Lb:13:18 and ye shall see the land, what it is, and the people that dwells on it, whether it is strong or weak, or whether they are few or many. (Numbers 13:19 Brenton)
Lb:13:18 Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim mieszka, czy jest silny czy też słaby, czy jest liczny, czy też jest go mało. (Lb 13:18 BT_4)
Lb:13:18 καὶ ὄψεσθε τὴν γῆν, τίς ἐστιν, καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐγκαθήμενον ἐπ’ αὐτῆς, εἰ ἰσχυρότερός ἐστιν ἀσθενής, εἰ ὀλίγοι εἰσὶν πολλοί·
Lb:13:18 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] ἀ·σθενής -ές εἰ ὀλίγος -η -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Lb:13:18 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ziemi/ziemia Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być I też, nawet, mianowicie Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jeżeli Bardziej silny By być Albo Słaby Jeżeli Mało [zobacz oligarchię] By iść; by być Albo Dużo
Lb:13:18 kai\ o)/PSesTe tE\n gE=n, ti/s e)stin, kai\ to\n lao\n to\n e)gkaTE/menon e)p’ au)tE=s, ei) i)sCHuro/tero/s e)stin E)\ a)sTenE/s, ei) o)li/goi ei)si\n E)\ polloi/·
Lb:13:18 kai oPSesTe tEn gEn, tis estin, kai ton laon ton enkaTEmenon ep’ autEs, ei isCHyroteros estin E asTenEs, ei oligoi eisin E polloi·
Lb:13:18 C VF_FMI2P RA_ASF N1_ASF RI_NSF V9_PAI3S C RA_ASM N2_ASM RA_ASM V5_PMPASM P RD_GSF C A1A_NSMC V9_PAI3S C A3H_NSM C A1_NPM V9_PAI3P C A1_NPM
Lb:13:18 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be and also, even, namely the people the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same if stronger to be or weak if little [see oligarchy] to go; to be or much
Lb:13:18 and you(pl)-will-be-SEE-ed the (acc) earth/land (acc) who/what/why (nom) he/she/it-is and the (acc) people (acc) the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) if stronger ([Adj] nom) he/she/it-is or weak ([Adj] nom) if few (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are or many (nom)
Lb:13:18 Lb_13:18_1 Lb_13:18_2 Lb_13:18_3 Lb_13:18_4 Lb_13:18_5 Lb_13:18_6 Lb_13:18_7 Lb_13:18_8 Lb_13:18_9 Lb_13:18_10 Lb_13:18_11 Lb_13:18_12 Lb_13:18_13 Lb_13:18_14 Lb_13:18_15 Lb_13:18_16 Lb_13:18_17 Lb_13:18_18 Lb_13:18_19 Lb_13:18_20 Lb_13:18_21 Lb_13:18_22 Lb_13:18_23
Lb:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:19 καὶ τίς ἡ γῆ, εἰς ἣν οὗτοι ἐγκάθηνται ἐπ’ αὐτῆς, εἰ καλή ἐστιν ἢ πονηρά· καὶ τίνες αἱ πόλεις, εἰς ἃς οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς, εἰ ἐν τειχήρεσιν ἢ ἐν ἀτειχίστοις·
Lb:13:19 And what the land is on which they dwell, whether it is good or bad; and what the cities are wherein these dwell, whether they dwell in walled cities or unwalled. (Numbers 13:20 Brenton)
Lb:13:19 Jaki jest kraj, w którym on mieszka: dobry czy zły, i jakie miasta, w których on mieszka: obronne czy bez murów? (Lb 13:19 BT_4)
Lb:13:19 καὶ τίς γῆ, εἰς ἣν οὗτοι ἐγκάθηνται ἐπ’ αὐτῆς, εἰ καλή ἐστιν πονηρά· καὶ τίνες αἱ πόλεις, εἰς ἃς οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς, εἰ ἐν τειχήρεσιν ἐν ἀτειχίστοις·
Lb:13:19 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ οὗτος αὕτη τοῦτο   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἤ[1] πονηρός -ά -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἐν   ἤ[1] ἐν  
Lb:13:19 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jeżeli W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By być Albo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Miasto Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jeżeli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Lb:13:19 kai\ ti/s E( gE=, ei)s E(\n ou(=toi e)gka/TEntai e)p’ au)tE=s, ei) kalE/ e)stin E)\ ponEra/· kai\ ti/nes ai( po/leis, ei)s a(/s ou(=toi katoikou=sin e)n au)tai=s, ei) e)n teiCHE/resin E)\ e)n a)teiCHi/stois·
Lb:13:19 kai tis hE gE, eis hEn hutoi enkaTEntai ep’ autEs, ei kalE estin E ponEra· kai tines hai poleis, eis has hutoi katoikusin en autais, ei en teiCHEresin E en ateiCHistois·
Lb:13:19 C RI_NSF RA_NSF N1_NSF P RR_ASF RD_NPM V5_PMI3P P RD_GSF C A1_NSF V9_PAI3S C A1A_APN C RI_NPF RA_NPF N3I_NPF P RR_APF RD_NPM V2_PAI3P P RD_DPF C P A3_DPM C P A1B_DPM
Lb:13:19 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the earth/land into (+acc) who/whom/which this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same if right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be or wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the city into (+acc) who/whom/which this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same if in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Lb:13:19 and who/what/why (nom) the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) who/whom/which (acc) these (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) if right ([Adj] nom|voc) he/she/it-is or wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and who/what/why (nom) the (nom) cities (acc, nom|voc) into (+acc) who/whom/which (acc) these (nom) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) if in/among/by (+dat)   or in/among/by (+dat)  
Lb:13:19 Lb_13:19_1 Lb_13:19_2 Lb_13:19_3 Lb_13:19_4 Lb_13:19_5 Lb_13:19_6 Lb_13:19_7 Lb_13:19_8 Lb_13:19_9 Lb_13:19_10 Lb_13:19_11 Lb_13:19_12 Lb_13:19_13 Lb_13:19_14 Lb_13:19_15 Lb_13:19_16 Lb_13:19_17 Lb_13:19_18 Lb_13:19_19 Lb_13:19_20 Lb_13:19_21 Lb_13:19_22 Lb_13:19_23 Lb_13:19_24 Lb_13:19_25 Lb_13:19_26 Lb_13:19_27 Lb_13:19_28 Lb_13:19_29 Lb_13:19_30 Lb_13:19_31
Lb:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:20 καὶ τίς ἡ γῆ, εἰ πίων ἢ παρειμένη, εἰ ἔστιν ἐν αὐτῇ δένδρα ἢ οὔ· καὶ προσκαρτερήσαντες λήμψεσθε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς. καὶ αἱ ἡμέραι ἡμέραι ἔαρος, πρόδρομοι σταφυλῆς.
Lb:13:20 And what the land is, whether rich or poor; whether there are trees in it or no: and ye shall persevere and take of the fruits of the land: and the days were the days of spring, the forerunners of the grape. (Numbers 13:21 Brenton)
Lb:13:20 Dalej, jaka jest ziemia: urodzajna czy nie, zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i przynieście coś z owoców tej ziemi». A był to właśnie czas dojrzewania winogron. (Lb 13:20 BT_4)
Lb:13:20 καὶ τίς γῆ, εἰ πίων παρειμένη, εἰ ἔστιν ἐν αὐτῇ δένδρα οὔ· καὶ προσκαρτερήσαντες λήμψεσθε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς. καὶ αἱ ἡμέραι ἡμέραι ἔαρος, πρόδρομοι σταφυλῆς.
Lb:13:20 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰ πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἤ[1] παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δένδρον, -ου, τό ἤ[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καί προσ·καρτερέω (προσ+καρτερ(ε)-, προσ+καρτερη·σ-, προσ+καρτερη·σ-, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ ἔαρ, -ρος, τό [LXX] πρό·δρομος -ον σταφυλή, -ῆς, ἡ
Lb:13:20 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ziemi/ziemia Jeżeli Tłusty; by pić Albo By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Jeżeli By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Drzewo Albo ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By przywiązywać się do By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owoc Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Dzień Dzień Wiosna {Sprężyna} Bieg na przodzie Winogrona grono
Lb:13:20 kai\ ti/s E( gE=, ei) pi/On E)\ pareime/nE, ei) e)/stin e)n au)tE=| de/ndra E)\ ou)/· kai\ proskarterE/santes lE/mPSesTe a)po\ tO=n karpO=n tE=s gE=s. kai\ ai( E(me/rai E(me/rai e)/aros, pro/dromoi stafulE=s.
Lb:13:20 kai tis hE gE, ei piOn E pareimenE, ei estin en autE dendra E kai proskarterEsantes lEmPSesTe apo tOn karpOn tEs gEs. kai hai hEmerai hEmerai earos, prodromoi stafylEs.
Lb:13:20 C RI_NSF RA_NSF N1_NSF C N3_NSF C VM_XMPNSF C V9_PAI3S P RD_DSF N2N_APN C D C VA_AAPNPM VF_FMI2P P RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF C RA_NPF N1A_NPF N1A_NPF N3_GSN N2_NPM N1_GSF
Lb:13:20 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the earth/land if fat; to drink or to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened if to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same tree or οὐχ before rough breathing and also, even, namely to attach oneself to to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit the earth/land and also, even, namely the day day spring running ahead grape cluster
Lb:13:20 and who/what/why (nom) the (nom) earth/land (nom|voc) if fat ([Adj] nom); going-to-DRINK (fut ptcp) (nom), upon DRINK-ing (nom) or having-been-HANG DOWN-ed (nom|voc) if he/she/it-is in/among/by (+dat) her/it/same (dat) trees (nom|acc|voc) or not and upon ATTACH-ing-ONESELF-TO (nom|voc) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) fruits (gen) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) days (nom|voc) days (nom|voc) spring (gen) running ahead ([Adj] nom|voc) grape cluster (gen)
Lb:13:20 Lb_13:20_1 Lb_13:20_2 Lb_13:20_3 Lb_13:20_4 Lb_13:20_5 Lb_13:20_6 Lb_13:20_7 Lb_13:20_8 Lb_13:20_9 Lb_13:20_10 Lb_13:20_11 Lb_13:20_12 Lb_13:20_13 Lb_13:20_14 Lb_13:20_15 Lb_13:20_16 Lb_13:20_17 Lb_13:20_18 Lb_13:20_19 Lb_13:20_20 Lb_13:20_21 Lb_13:20_22 Lb_13:20_23 Lb_13:20_24 Lb_13:20_25 Lb_13:20_26 Lb_13:20_27 Lb_13:20_28 Lb_13:20_29 Lb_13:20_30
Lb:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:21 καὶ ἀναβάντες κατεσκέψαντο τὴν γῆν ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Ρααβ εἰσπορευομένων Εφααθ.
Lb:13:21 And they went up and surveyed the land from the wilderness of Sin to Rhoob, as men go in to Aemath. (Numbers 13:22 Brenton)
Lb:13:21 Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Rechob, u Wejścia do Chamat. (Lb 13:21 BT_4)
Lb:13:21 καὶ ἀναβάντες κατεσκέψαντο τὴν γῆν ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Ρααβ εἰσπορευομένων Εφααθ.
Lb:13:21 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Ῥαάβ, ἡ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-)  
Lb:13:21 I też, nawet, mianowicie By podnosić Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem Aż; świtaj Rahab By wchodzić
Lb:13:21 kai\ a)naba/ntes kateske/PSanto tE\n gE=n a)po\ tE=s e)rE/mou *sin e(/Os *raab ei)sporeuome/nOn *efaaT.
Lb:13:21 kai anabantes kateskePSanto tEn gEn apo tEs erEmu sin heOs raab eisporeuomenOn efaaT.
Lb:13:21 C VZ_AAPNPM VAI_AMI3P RA_ASF N1_ASF P RA_GSF N2_GSF N_GS P N_GS V1_PMPGPM N_S
Lb:13:21 and also, even, namely to ascend ć the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste ć until; dawn Rahab to enter ć
Lb:13:21 and upon ASCEND-ing (nom|voc)   the (acc) earth/land (acc) away from (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Rahab (indecl) while being-ENTER-ed (gen)  
Lb:13:21 Lb_13:21_1 Lb_13:21_2 Lb_13:21_3 Lb_13:21_4 Lb_13:21_5 Lb_13:21_6 Lb_13:21_7 Lb_13:21_8 Lb_13:21_9 Lb_13:21_10 Lb_13:21_11 Lb_13:21_12 Lb_13:21_13
Lb:13:21 x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:22 καὶ ἀνέβησαν κατὰ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθον ἕως Χεβρων, καὶ ἐκεῖ Αχιμαν καὶ Σεσσι καὶ Θελαμιν γενεαὶ Εναχ· καὶ Χεβρων ἑπτὰ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη πρὸ τοῦ Τάνιν Αἰγύπτου.
Lb:13:22 And they went up by the wilderness, and departed as far as Chebron; and there was Achiman, and Sessi, and Thelami, the progeny of Enach. Now Chebron was built seven years before Tanin of Egypt. (Numbers 13:23 Brenton)
Lb:13:22 Ciągnęli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj - Anakici. Hebron został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie. (Lb 13:22 BT_4)
Lb:13:22 καὶ ἀνέβησαν κατὰ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθον ἕως Χεβρων, καὶ ἐκεῖ Αχιμαν καὶ Σεσσι καὶ Θελαμιν γενεαὶ Εναχ· καὶ Χεβρων ἑπτὰ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη πρὸ τοῦ Τάνιν Αἰγύπτου.
Lb:13:22 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κατά ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ἐκεῖ   καί   καί   γενεά, -ᾶς, ἡ   καί   ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πρό ὁ ἡ τό   Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Lb:13:22 I też, nawet, mianowicie By podnosić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Odludzie I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Tam I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Siedem Rok By budować/buduj moralnie Przedtem (+informacja) Egipt [kraj z]
Lb:13:22 kai\ a)ne/bEsan kata\ tE\n e)/rEmon kai\ E)=lTon e(/Os *CHebrOn, kai\ e)kei= *aCHiman kai\ *sessi kai\ *Telamin geneai\ *enaCH· kai\ *CHebrOn e(pta\ e)/tesin O)|kodomE/TE pro\ tou= *ta/nin *ai)gu/ptou.
Lb:13:22 kai anebEsan kata tEn erEmon kai ElTon heOs CHebrOn, kai ekei aCHiman kai sessi kai Telamin geneai enaCH· kai CHebrOn hepta etesin OkodomETE pro tu tanin aigyptu.
Lb:13:22 C VZI_AAI3P P RA_ASF N2_ASF C VBI_AAI3P P N_GS C D N_NSM C N_NSM C N_NSM N1A_NPF N_GSM C N_DS M N3E_DPN VCI_API3S P RA_GSM N_GSM N2_GSF
Lb:13:22 and also, even, namely to ascend down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wilderness and also, even, namely to come until; dawn ć and also, even, namely there ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć generation Race, Nation; sometimes "generation" ć and also, even, namely ć seven year to build/edify before (+gen) the ć Egypt [country of]
Lb:13:22 and they-ASCEND-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-COME-ed, they-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and there   and   and   generations (nom|voc)   and   seven years (dat) he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed before (+gen) the (gen)   Egypt (gen)
Lb:13:22 Lb_13:22_1 Lb_13:22_2 Lb_13:22_3 Lb_13:22_4 Lb_13:22_5 Lb_13:22_6 Lb_13:22_7 Lb_13:22_8 Lb_13:22_9 Lb_13:22_10 Lb_13:22_11 Lb_13:22_12 Lb_13:22_13 Lb_13:22_14 Lb_13:22_15 Lb_13:22_16 Lb_13:22_17 Lb_13:22_18 Lb_13:22_19 Lb_13:22_20 Lb_13:22_21 Lb_13:22_22 Lb_13:22_23 Lb_13:22_24 Lb_13:22_25 Lb_13:22_26 Lb_13:22_27
Lb:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:23 καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκέψαντο αὐτήν· καὶ ἔκοψαν ἐκεῖθεν κλῆμα καὶ βότρυν σταφυλῆς ἕνα ἐπ’ αὐτοῦ καὶ ἦραν αὐτὸν ἐπ’ ἀναφορεῦσιν καὶ ἀπὸ τῶν ῥοῶν καὶ ἀπὸ τῶν συκῶν.
Lb:13:23 And they came to the valley of the cluster and surveyed it; and they cut down thence a bough and one cluster of grapes upon it, and bore it on staves, and they took of the pomegranates and the figs. (Numbers 13:24 Brenton)
Lb:13:23 Przybyli aż do doliny Eszkol. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu; do tego zabrali jeszcze nieco jabłek granatu i fig. (Lb 13:23 BT_4)
Lb:13:23 καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκέψαντο αὐτήν· καὶ ἔκοψαν ἐκεῖθεν κλῆμα καὶ βότρυν σταφυλῆς ἕνα ἐπ’ αὐτοῦ καὶ ἦραν αὐτὸν ἐπ’ ἀναφορεῦσιν καὶ ἀπὸ τῶν ῥοῶν καὶ ἀπὸ τῶν συκῶν.
Lb:13:23 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω φάραγξ, -αγγος, ἡ βότρυς, -υος, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐκεῖ·θεν κλῆμα[τ], -ατος, τό καί βότρυς, -υος, ὁ σταφυλή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί   καί ἀπό ὁ ἡ τό   καί ἀπό ὁ ἡ τό σῦκον, -ου, τό; συκῆ, -ῆς, ἡ
Lb:13:23 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj ??? Grono I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Stamtąd Gałąź I też, nawet, mianowicie Grono Winogrona grono Jeden Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Figa {Strój}; drzewo figi {stroju}
Lb:13:23 kai\ E)/lTosan e(/Os *fa/raggos bo/truos kai\ kateske/PSanto au)tE/n· kai\ e)/koPSan e)kei=Ten klE=ma kai\ bo/trun stafulE=s e(/na e)p’ au)tou= kai\ E)=ran au)to\n e)p’ a)naforeu=sin kai\ a)po\ tO=n r(oO=n kai\ a)po\ tO=n sukO=n.
Lb:13:23 kai ElTosan heOs farangos botryos kai kateskePSanto autEn· kai ekoPSan ekeiTen klEma kai botryn stafylEs hena ep’ autu kai Eran auton ep’ anaforeusin kai apo tOn roOn kai apo tOn sykOn.
Lb:13:23 C VAI_AAI3P P N3G_GSF N3U_GSM C VAI_AMI3P RD_ASF C VAI_AAI3P D N3M_ASN C N3U_ASM N1_GSF A3_ASM P RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P N3V_DPM C P RA_GPF N1_GPF C P RA_GPF N1_GPF
Lb:13:23 and also, even, namely to come until; dawn ??? cluster and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive from there branch and also, even, namely cluster grape cluster one upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fig; fig tree
Lb:13:23 and they-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ??? (gen) cluster (gen) and   her/it/same (acc) and they-CUT OFF-ed from there branch (nom|acc|voc) and cluster (acc) grape cluster (gen) one (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and they-LIFT/PICK-ed-UP him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and away from (+gen) the (gen)   and away from (+gen) the (gen) figs (gen); fig trees (gen)
Lb:13:23 Lb_13:23_1 Lb_13:23_2 Lb_13:23_3 Lb_13:23_4 Lb_13:23_5 Lb_13:23_6 Lb_13:23_7 Lb_13:23_8 Lb_13:23_9 Lb_13:23_10 Lb_13:23_11 Lb_13:23_12 Lb_13:23_13 Lb_13:23_14 Lb_13:23_15 Lb_13:23_16 Lb_13:23_17 Lb_13:23_18 Lb_13:23_19 Lb_13:23_20 Lb_13:23_21 Lb_13:23_22 Lb_13:23_23 Lb_13:23_24 Lb_13:23_25 Lb_13:23_26 Lb_13:23_27 Lb_13:23_28 Lb_13:23_29 Lb_13:23_30 Lb_13:23_31
Lb:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:24 τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐπωνόμασαν Φάραγξ βότρυος διὰ τὸν βότρυν, ὃν ἔκοψαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:13:24 And they called that place, The valley of the cluster, because of the cluster which the children of Israel cut down from thence. (Numbers 13:25 Brenton)
Lb:13:24 Miejsce to nazwano doliną Eszkol, ze względu na winogrona, które tam Izraelici odcięli. (Lb 13:24 BT_4)
Lb:13:24 τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐπωνόμασαν Φάραγξ βότρυος διὰ τὸν βότρυν, ὃν ἔκοψαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:13:24 ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) φάραγξ, -αγγος, ἡ βότρυς, -υος, ὁ διά ὁ ἡ τό βότρυς, -υος, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:13:24 Miejsce Tamto By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} ??? Grono Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grono Kto/, który/, który; by być By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Stamtąd Syn Izrael
Lb:13:24 to\n to/pon e)kei=non e)pOno/masan *fa/ragX bo/truos dia\ to\n bo/trun, o(\n e)/koPSan e)kei=Ten oi( ui(oi\ *israEl.
Lb:13:24 ton topon ekeinon epOnomasan faranX botryos dia ton botryn, hon ekoPSan ekeiTen hoi hyioi israEl.
Lb:13:24 RA_ASM N2_ASM RD_ASM VAI_AAI3P N3G_NSF N3U_GSM P RA_ASM N3U_ASM RR_ASM VAI_AAI3P D RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:13:24 the place that to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call ??? cluster because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the cluster who/whom/which; to be to cut off cut, slash, chip, skive from there the son Israel
Lb:13:24 the (acc) place (acc) that (acc) they-TO GIVE (A NAME);-ed ??? (nom|voc) cluster (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) cluster (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-CUT OFF-ed from there the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Lb:13:24 Lb_13:24_1 Lb_13:24_2 Lb_13:24_3 Lb_13:24_4 Lb_13:24_5 Lb_13:24_6 Lb_13:24_7 Lb_13:24_8 Lb_13:24_9 Lb_13:24_10 Lb_13:24_11 Lb_13:24_12 Lb_13:24_13 Lb_13:24_14 Lb_13:24_15
Lb:13:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:25 καὶ ἀπέστρεψαν ἐκεῖθεν κατασκεψάμενοι τὴν γῆν μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας
Lb:13:25 And they returned from thence, having surveyed the land, after forty days. (Numbers 13:26 Brenton)
Lb:13:25 Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. (Lb 13:25 BT_4)
Lb:13:25 Καὶ ἀπέστρεψαν ἐκεῖθεν κατασκεψάμενοι τὴν γῆν μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας
Lb:13:25 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκεῖ·θεν   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μετά τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἡμέρα, -ας -ἡ
Lb:13:25 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Stamtąd Ziemi/ziemia Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Czterdzieści Dzień
Lb:13:25 *kai\ a)pe/strePSan e)kei=Ten kataskePSa/menoi tE\n gE=n meta\ tessara/konta E(me/ras
Lb:13:25 kai apestrePSan ekeiTen kataskePSamenoi tEn gEn meta tessarakonta hEmeras
Lb:13:25 C VAI_AAI3P D VA_AMPNPM RA_ASF N1_ASF P M N1A_APF
Lb:13:25 and also, even, namely to turn away from from there ć the earth/land after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing forty day
Lb:13:25 and they-TURN-ed-AWAY-FROM from there   the (acc) earth/land (acc) after (+acc), with (+gen) forty day (gen), days (acc)
Lb:13:25 Lb_13:25_1 Lb_13:25_2 Lb_13:25_3 Lb_13:25_4 Lb_13:25_5 Lb_13:25_6 Lb_13:25_7 Lb_13:25_8 Lb_13:25_9
Lb:13:25 x x x x x x x x x
Lb:13:26 καὶ πορευθέντες ἦλθον πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Φαραν Καδης καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς ῥῆμα καὶ πάσῃ τῇ συναγωγῇ καὶ ἔδειξαν τὸν καρπὸν τῆς γῆς.
Lb:13:26 And they proceeded and came to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel, to the wilderness of Pharan Cades; and they brought word to them and to all the congregation, and they shewed the fruit of the land: (Numbers 13:27 Brenton)
Lb:13:26 Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów, złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. (Lb 13:26 BT_4)
Lb:13:26 καὶ πορευθέντες ἦλθον πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Φαραν Καδης καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς ῥῆμα καὶ πάσῃ τῇ συναγωγῇ καὶ ἔδειξαν τὸν καρπὸν τῆς γῆς.
Lb:13:26 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον     καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lb:13:26 I też, nawet, mianowicie By iść By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Syn Izrael Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie By odpowiadać On/ona/to/to samo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie I też, nawet, mianowicie By być widocznym Owoc; Nadgarstek Ziemi/ziemia
Lb:13:26 kai\ poreuTe/ntes E)=lTon pro\s *mousE=n kai\ *aarOn kai\ pro\s pa=san sunagOgE\n ui(O=n *israEl ei)s tE\n e)/rEmon *faran *kadEs kai\ a)pekri/TEsan au)toi=s r(E=ma kai\ pa/sE| tE=| sunagOgE=| kai\ e)/deiXan to\n karpo\n tE=s gE=s.
Lb:13:26 kai poreuTentes ElTon pros musEn kai aarOn kai pros pasan synagOgEn hyiOn israEl eis tEn erEmon faran kadEs kai apekriTEsan autois rEma kai pasE tE synagOgE kai edeiXan ton karpon tEs gEs.
Lb:13:26 C VC_APPNPM VBI_AAI3P P N1M_ASM C N_ASM C P A1S_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM P RA_ASF N2_ASF N_GS N_GS C VCI_API3P RD_DPM N3M_ASN C A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF
Lb:13:26 and also, even, namely to go to come toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering son Israel into (+acc) the wilderness ć ć and also, even, namely to answer he/she/it/same declaration statement, utterance and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gathering and also, even, namely to show the fruit; Carpus the earth/land
Lb:13:26 and upon being-GO-ed (nom|voc) I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) and toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) sons (gen) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)     and they-were-ANSWER-ed them/same (dat) declaration (nom|acc|voc) and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) gathering (dat) and they-SHOW-ed the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) the (gen) earth/land (gen)
Lb:13:26 Lb_13:26_1 Lb_13:26_2 Lb_13:26_3 Lb_13:26_4 Lb_13:26_5 Lb_13:26_6 Lb_13:26_7 Lb_13:26_8 Lb_13:26_9 Lb_13:26_10 Lb_13:26_11 Lb_13:26_12 Lb_13:26_13 Lb_13:26_14 Lb_13:26_15 Lb_13:26_16 Lb_13:26_17 Lb_13:26_18 Lb_13:26_19 Lb_13:26_20 Lb_13:26_21 Lb_13:26_22 Lb_13:26_23 Lb_13:26_24 Lb_13:26_25 Lb_13:26_26 Lb_13:26_27 Lb_13:26_28 Lb_13:26_29 Lb_13:26_30 Lb_13:26_31 Lb_13:26_32
Lb:13:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:27 καὶ διηγήσαντο αὐτῷ καὶ εἶπαν Ἤλθαμεν εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἀπέστειλας ἡμᾶς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ οὗτος ὁ καρπὸς αὐτῆς·
Lb:13:27 and they reported to him, and said, We came into the land into which thou sentest us, a land flowing with milk and honey; and this is the fruit of it. (Numbers 13:28 Brenton)
Lb:13:27 I tak im opowiedzieli: «Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. (Lb 13:27 BT_4)
Lb:13:27 καὶ διηγήσαντο αὐτῷ καὶ εἶπαν Ἤλθαμεν εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἀπέστειλας ἡμᾶς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ οὗτος καρπὸς αὐτῆς·
Lb:13:27 καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:13:27 I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który zamawiać Ja Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Lb:13:27 kai\ diEgE/santo au)tO=| kai\ ei)=pan *)/ElTamen ei)s tE\n gE=n, ei)s E(\n a)pe/steilas E(ma=s, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li, kai\ ou(=tos o( karpo\s au)tE=s·
Lb:13:27 kai diEgEsanto autO kai eipan ElTamen eis tEn gEn, eis hEn apesteilas hEmas, gEn reusan gala kai meli, kai hutos ho karpos autEs·
Lb:13:27 C VAI_AMI3P RD_DSM C VAI_AAI3P VAI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF P RR_ASF VAI_AAI2S RP_AP N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN C RD_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSF
Lb:13:27 and also, even, namely to exposit he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to come into (+acc) the earth/land into (+acc) who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the fruit; Carpus he/she/it/same
Lb:13:27 and they-were-EXPOSIT-ed him/it/same (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we-COME-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg)-ORDER FORTH-ed us (acc) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) and this (nom) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) her/it/same (gen)
Lb:13:27 Lb_13:27_1 Lb_13:27_2 Lb_13:27_3 Lb_13:27_4 Lb_13:27_5 Lb_13:27_6 Lb_13:27_7 Lb_13:27_8 Lb_13:27_9 Lb_13:27_10 Lb_13:27_11 Lb_13:27_12 Lb_13:27_13 Lb_13:27_14 Lb_13:27_15 Lb_13:27_16 Lb_13:27_17 Lb_13:27_18 Lb_13:27_19 Lb_13:27_20 Lb_13:27_21 Lb_13:27_22 Lb_13:27_23
Lb:13:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:28 ἀλλ’ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος τὸ κατοικοῦν ἐπ’ αὐτῆς, καὶ αἱ πόλεις ὀχυραὶ τετειχισμέναι καὶ μεγάλαι σφόδρα, καὶ τὴν γενεὰν Εναχ ἑωράκαμεν ἐκεῖ,
Lb:13:28 Only the nation that dwells upon it is bold, and they have very great and strong walled towns, and we saw there the children of Enach. (Numbers 13:29 Brenton)
Lb:13:28 Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. (Lb 13:28 BT_4)
Lb:13:28 ἀλλ’ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος τὸ κατοικοῦν ἐπ’ αὐτῆς, καὶ αἱ πόλεις ὀχυραὶ τετειχισμέναι καὶ μεγάλαι σφόδρα, καὶ τὴν γενεὰν Εναχ ἑωράκαμεν ἐκεῖ,
Lb:13:28 ἀλλά ἤ[1] ὅτι   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   τειχίζω [LXX] (-, -, τειχι·σ-, -, τετειχισ-, -) καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα καί ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ
Lb:13:28 Ale Albo Ponieważ/tamto Naród [zobacz etniczny] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto Do ??? I też, nawet, mianowicie Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam
Lb:13:28 a)ll’ E)\ o(/ti Trasu\ to\ e)/Tnos to\ katoikou=n e)p’ au)tE=s, kai\ ai( po/leis o)CHurai\ teteiCHisme/nai kai\ mega/lai sfo/dra, kai\ tE\n genea\n *enaCH e(Ora/kamen e)kei=,
Lb:13:28 all’ E hoti Trasy to eTnos to katoikun ep’ autEs, kai hai poleis oCHyrai teteiCHismenai kai megalai sfodra, kai tEn genean enaCH heOrakamen ekei,
Lb:13:28 C C C A3U_NSN RA_NSN N3E_NSN RA_NSN V2_PAPNSN P RD_GSF C RA_NPF N3I_NPF A1A_NPF VT_XMPNPF C A1_NPF D C RA_ASF N1A_ASF N_GSM VX_XAI1P D
Lb:13:28 but or because/that ć the nation [see ethnic] the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the city ć to ??? and also, even, namely great vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely the generation Race, Nation; sometimes "generation" ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), there
Lb:13:28 but or because/that   the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (nom|acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and the (nom) cities (acc, nom|voc)   having-been-???-ed (nom|voc) and great ([Adj] nom|voc) vehement, and the (acc) generation (acc)   we-have-SEE-ed there
Lb:13:28 Lb_13:28_1 Lb_13:28_2 Lb_13:28_3 Lb_13:28_4 Lb_13:28_5 Lb_13:28_6 Lb_13:28_7 Lb_13:28_8 Lb_13:28_9 Lb_13:28_10 Lb_13:28_11 Lb_13:28_12 Lb_13:28_13 Lb_13:28_14 Lb_13:28_15 Lb_13:28_16 Lb_13:28_17 Lb_13:28_18 Lb_13:28_19 Lb_13:28_20 Lb_13:28_21 Lb_13:28_22 Lb_13:28_23 Lb_13:28_24
Lb:13:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:29 καὶ Αμαληκ κατοικεῖ ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς νότον, καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Ευαῖος καὶ ὁ Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Αμορραῖος κατοικεῖ ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ ὁ Χαναναῖος κατοικεῖ παρὰ θάλασσαν καὶ παρὰ τὸν Ιορδάνην ποταμόν.
Lb:13:29 And Amalec dwells in the land toward the south: and the Chettite and the Evite, and the Jebusite, and the Amorite dwells in the hill country: and the Chananite dwells by the sea, and by the river Jordan. (Numbers 13:30 Brenton)
Lb:13:29 Amalekici zajmują okolice Negebu; w górach mieszkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu». (Lb 13:29 BT_4)
Lb:13:29 καὶ Αμαληκ κατοικεῖ ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς νότον, καὶ Χετταῖος καὶ Ευαῖος καὶ Ιεβουσαῖος καὶ Αμορραῖος κατοικεῖ ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ Χαναναῖος κατοικεῖ παρὰ θάλασσαν καὶ παρὰ τὸν Ιορδάνην ποταμόν.
Lb:13:29 καί   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) παρά θάλασσα, -ης, ἡ καί παρά ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ποταμός, -οῦ, ὁ
Lb:13:29 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Morze I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Jordan [rzeka z] Rzeka
Lb:13:29 kai\ *amalEk katoikei= e)n tE=| gE=| tE=| pro\s no/ton, kai\ o( *CHettai=os kai\ o( *euai=os kai\ o( *iebousai=os kai\ o( *amorrai=os katoikei= e)n tE=| o)reinE=|, kai\ o( *CHananai=os katoikei= para\ Ta/lassan kai\ para\ to\n *iorda/nEn potamo/n.
Lb:13:29 kai amalEk katoikei en tE gE tE pros noton, kai ho CHettaios kai ho euaios kai ho iebusaios kai ho amorraios katoikei en tE oreinE, kai ho CHananaios katoikei para Talassan kai para ton iordanEn potamon.
Lb:13:29 C N_NSM V2_PAI3S P RA_DSF N1_DSF RA_DSF P N2_ASM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S P RA_DSF N1_DSF C RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S P N1S_ASF C P RA_ASM N1M_ASM N2_ASM
Lb:13:29 and also, even, namely ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely the Canaanite to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together sea and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Jordan [river of] river
Lb:13:29 and   he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (dat) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) and the (nom) Canaanite ([Adj] nom) he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! frοm beside (+acc,+gen,+dat) sea (acc) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jordan (acc) river (acc)
Lb:13:29 Lb_13:29_1 Lb_13:29_2 Lb_13:29_3 Lb_13:29_4 Lb_13:29_5 Lb_13:29_6 Lb_13:29_7 Lb_13:29_8 Lb_13:29_9 Lb_13:29_10 Lb_13:29_11 Lb_13:29_12 Lb_13:29_13 Lb_13:29_14 Lb_13:29_15 Lb_13:29_16 Lb_13:29_17 Lb_13:29_18 Lb_13:29_19 Lb_13:29_20 Lb_13:29_21 Lb_13:29_22 Lb_13:29_23 Lb_13:29_24 Lb_13:29_25 Lb_13:29_26 Lb_13:29_27 Lb_13:29_28 Lb_13:29_29 Lb_13:29_30 Lb_13:29_31 Lb_13:29_32 Lb_13:29_33 Lb_13:29_34 Lb_13:29_35 Lb_13:29_36
Lb:13:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:30 καὶ κατεσιώπησεν Χαλεβ τὸν λαὸν πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐχί, ἀλλὰ ἀναβάντες ἀναβησόμεθα καὶ κατακληρονομήσομεν αὐτήν, ὅτι δυνατοὶ δυνησόμεθα πρὸς αὐτούς.
Lb:13:30 And Chaleb stayed the people from speaking before Moses, and said to him, Nay, but we will go up by all means, and will inherit it, for we shall surely prevail against them. (Numbers 13:31 Brenton)
Lb:13:30 Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi, i rzekł: «Trzeba ruszyć i zdobyć kraj - na pewno zdołamy go zająć». (Lb 13:30 BT_4)
Lb:13:30 καὶ κατεσιώπησεν Χαλεβ τὸν λαὸν πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐχί, ἀλλὰ ἀναβάντες ἀναβησόμεθα καὶ κατακληρονομήσομεν αὐτήν, ὅτι δυνατοὶ δυνησόμεθα πρὸς αὐτούς.
Lb:13:30 καί     ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ἀλλά ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:13:30 I też, nawet, mianowicie Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale By podnosić By podnosić I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Zdolny; by być efektywny Do zdolnego Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Lb:13:30 kai\ katesiO/pEsen *CHaleb to\n lao\n pro\s *mousE=n kai\ ei)=pen au)tO=| *ou)CHi/, a)lla\ a)naba/ntes a)nabEso/meTa kai\ kataklEronomE/somen au)tE/n, o(/ti dunatoi\ dunEso/meTa pro\s au)tou/s.
Lb:13:30 kai katesiOpEsen CHaleb ton laon pros musEn kai eipen autO uCHi, alla anabantes anabEsomeTa kai kataklEronomEsomen autEn, hoti dynatoi dynEsomeTa pros autus.
Lb:13:30 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM P N1M_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM D C VZ_AAPNPM VF_FMI1P C VF_FAI1P RD_ASF C A1_NPM VF_FMI1P P RD_APM
Lb:13:30 and also, even, namely ć ć the people toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but to ascend to ascend and also, even, namely to transfer title he/she/it/same because/that capable; to be effective to able toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Lb:13:30 and     the (acc) people (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) not but upon ASCEND-ing (nom|voc) we-will-be-ASCEND-ed and we-will-TRANSFER-TITLE her/it/same (acc) because/that capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) we-will-be-ABLE-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Lb:13:30 Lb_13:30_1 Lb_13:30_2 Lb_13:30_3 Lb_13:30_4 Lb_13:30_5 Lb_13:30_6 Lb_13:30_7 Lb_13:30_8 Lb_13:30_9 Lb_13:30_10 Lb_13:30_11 Lb_13:30_12 Lb_13:30_13 Lb_13:30_14 Lb_13:30_15 Lb_13:30_16 Lb_13:30_17 Lb_13:30_18 Lb_13:30_19 Lb_13:30_20 Lb_13:30_21 Lb_13:30_22
Lb:13:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:31 καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ συναναβάντες μετ’ αὐτοῦ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν, ὅτι οὐ μὴ δυνώμεθα ἀναβῆναι πρὸς τὸ ἔθνος, ὅτι ἰσχυρότερόν ἐστιν ἡμῶν μᾶλλον.
Lb:13:31 But the men that went up together with him said, We will not go up, for we shall not by any means be able to go up against the nation, for it is much stronger than we. (Numbers 13:32 Brenton)
Lb:13:31 Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: «Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas». (Lb 13:31 BT_4)
Lb:13:31 καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ συναναβάντες μετ’ αὐτοῦ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν, ὅτι οὐ μὴ δυνώμεθα ἀναβῆναι πρὸς τὸ ἔθνος, ὅτι ἰσχυρότερόν ἐστιν ἡμῶν μᾶλλον.
Lb:13:31 καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό συν·ανα·βαίνω (συνανα+βαιν-, συνανα+βη·σ-, 2nd ath. συνανα+β(η)-/ath. συνανα+β(α)-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μᾶλλον
Lb:13:31 I też, nawet, mianowicie Ludzki Do przychodził w górze z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Bardziej silny By być Ja Bardziej/raczej (zamiast tego)
Lb:13:31 kai\ oi( a)/nTrOpoi oi( sunanaba/ntes met’ au)tou= ei)=pan *ou)k a)nabai/nomen, o(/ti ou) mE\ dunO/meTa a)nabE=nai pro\s to\ e)/Tnos, o(/ti i)sCHuro/tero/n e)stin E(mO=n ma=llon.
Lb:13:31 kai hoi anTrOpoi hoi synanabantes met’ autu eipan uk anabainomen, hoti u mE dynOmeTa anabEnai pros to eTnos, hoti isCHyroteron estin hEmOn mallon.
Lb:13:31 C RA_NPM N2_NPM RA_NPM VZ_AAPNPM P RD_GSM VAI_AAI3P D V1_PAI1P C D D V6_PMS1P VZ_AAN P RA_ASN N3E_ASN C A1A_ASNC V9_PAI3S RP_GP D
Lb:13:31 and also, even, namely the human the to came up with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to ascend because/that οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to ascend toward (+acc,+gen,+dat) the nation [see ethnic] because/that stronger to be I more/rather (instead)
Lb:13:31 and the (nom) humans (nom|voc) the (nom) upon CAME UP WITH-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not we-are-ASCEND-ing because/that not not we-should-be-being-SET-ed; we-should-be-being-ABLE-ed to-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) because/that stronger ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is us (gen) more/rather
Lb:13:31 Lb_13:31_1 Lb_13:31_2 Lb_13:31_3 Lb_13:31_4 Lb_13:31_5 Lb_13:31_6 Lb_13:31_7 Lb_13:31_8 Lb_13:31_9 Lb_13:31_10 Lb_13:31_11 Lb_13:31_12 Lb_13:31_13 Lb_13:31_14 Lb_13:31_15 Lb_13:31_16 Lb_13:31_17 Lb_13:31_18 Lb_13:31_19 Lb_13:31_20 Lb_13:31_21 Lb_13:31_22 Lb_13:31_23
Lb:13:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:32 καὶ ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς, ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν, πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες Τὴν γῆν, ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατασκέψασθαι, γῆ κατέσθουσα τοὺς κατοικοῦντας ἐπ’ αὐτῆς ἐστιν· πᾶς ὁ λαός, ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ, ἄνδρες ὑπερμήκεις·
Lb:13:32 And they brought a horror of that land which they surveyed upon the children of Israel, saying, The land which we passed by to survey it, is a land that eats up its inhabitants; and all the people whom we saw in it are men of extraordinary stature. (Numbers 13:33 Brenton)
Lb:13:32 I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: «Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. (Lb 13:32 BT_4)
Lb:13:32 καὶ ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς, ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν, πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες Τὴν γῆν, ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατασκέψασθαι, γῆ κατέσθουσα τοὺς κατοικοῦντας ἐπ’ αὐτῆς ἐστιν· πᾶς λαός, ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ, ἄνδρες ὑπερμήκεις·
Lb:13:32 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ἔκ·στασις, -εως, ἡ; ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ   αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
Lb:13:32 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Zdziwienia/zachwyt; by kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Ziemi/ziemia Kto/, który/, który On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael By mówić/opowiadaj Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By mijać mijaj, obok, albo przeszły On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Kto/, który/, który; by być By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Lb:13:32 kai\ e)XE/negkan e)/kstasin tE=s gE=s, E(\n kateske/PSanto au)tE/n, pro\s tou\s ui(ou\s *israEl le/gontes *tE\n gE=n, E(\n parE/lTomen au)tE\n kataske/PSasTai, gE= kate/sTousa tou\s katoikou=ntas e)p’ au)tE=s e)stin· pa=s o( lao/s, o(\n e(Ora/kamen e)n au)tE=|, a)/ndres u(permE/keis·
Lb:13:32 kai eXEnenkan ekstasin tEs gEs, hEn kateskePSanto autEn, pros tus hyius israEl legontes tEn gEn, hEn parElTomen autEn kataskePSasTai, gE katesTusa tus katoikuntas ep’ autEs estin· pas ho laos, hon heOrakamen en autE, andres hypermEkeis·
Lb:13:32 C VAI_AAI3P N3I_ASF RA_GSF N1_GSF RR_ASF VAI_AMI3P RD_ASF P RA_APM N2_APM N_GSM V1_PAPNPM RA_ASF N1_ASF RR_ASF VBI_AAI1P RD_ASF VA_AMN N1_NSF V1_PAPNSF RA_APM V2_PAPAPM P RD_GSF V9_PAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM VX_XAI1P P RD_DSF N3_NPM N3K_NPM
Lb:13:32 and also, even, namely to carry out bring forth astoundment/ecstasy; to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the earth/land who/whom/which ć he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel to say/tell the earth/land who/whom/which to pass by go by, beside, or past he/she/it/same ć earth/land to devour be eaten away, eat away the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be every all, each, every, the whole of the people who/whom/which; to be to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
Lb:13:32 and they-CARRY OUT-ed astoundment/ecstasy (acc); upon PUT (STandING) OUT OF WITS-ing (dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (acc)   her/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) we-PASS BY-ed her/it/same (acc)   earth/land (nom|voc) while DEVOUR-ing (nom|voc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) he/she/it-is every (nom|voc) the (nom) people (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) we-have-SEE-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) men, husbands (nom|voc)  
Lb:13:32 Lb_13:32_1 Lb_13:32_2 Lb_13:32_3 Lb_13:32_4 Lb_13:32_5 Lb_13:32_6 Lb_13:32_7 Lb_13:32_8 Lb_13:32_9 Lb_13:32_10 Lb_13:32_11 Lb_13:32_12 Lb_13:32_13 Lb_13:32_14 Lb_13:32_15 Lb_13:32_16 Lb_13:32_17 Lb_13:32_18 Lb_13:32_19 Lb_13:32_20 Lb_13:32_21 Lb_13:32_22 Lb_13:32_23 Lb_13:32_24 Lb_13:32_25 Lb_13:32_26 Lb_13:32_27 Lb_13:32_28 Lb_13:32_29 Lb_13:32_30 Lb_13:32_31 Lb_13:32_32 Lb_13:32_33 Lb_13:32_34 Lb_13:32_35
Lb:13:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:13:33 καὶ ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαντας καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν.
Lb:13:33  
Lb:13:33 Widzieliśmy tam nawet olbrzymów - Anakici pochodzą od olbrzymów - a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach». (Lb 13:33 BT_4)
Lb:13:33 καὶ ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαντας καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν.
Lb:13:33 καί ἐκεῖ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀλλά καί οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:13:33 I też, nawet, mianowicie Tam By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By być W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Szarańcza Ale I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Lb:13:33 kai\ e)kei= e(Ora/kamen tou\s gi/gantas kai\ E)=men e)nO/pion au)tO=n O(sei\ a)kri/des, a)lla\ kai\ ou(/tOs E)=men e)nO/pion au)tO=n.
Lb:13:33 kai ekei heOrakamen tus gigantas kai Emen enOpion autOn hOsei akrides, alla kai hutOs Emen enOpion autOn.
Lb:13:33 C D VX_XAI1P RA_APM N3_APM C V9_IAI1P P RD_GPM D N3D_NPF C C D V9_IAI1P P RD_GPM
Lb:13:33 and also, even, namely there to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to be in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push locust but and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Lb:13:33 and there we-have-SEE-ed the (acc)   and we-were in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) locusts (nom|voc) but and thusly/like this we-were in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Lb:13:33 Lb_13:33_1 Lb_13:33_2 Lb_13:33_3 Lb_13:33_4 Lb_13:33_5 Lb_13:33_6 Lb_13:33_7 Lb_13:33_8 Lb_13:33_9 Lb_13:33_10 Lb_13:33_11 Lb_13:33_12 Lb_13:33_13 Lb_13:33_14 Lb_13:33_15 Lb_13:33_16 Lb_13:33_17
Lb:13:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x