Lb:14:1 καὶ ἀναλαβοῦσα πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἔδωκεν φωνήν, καὶ ἔκλαιεν ὁ λαὸς ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
Lb:14:1 And all the congregation lifted up their voice and cried; and the people wept all that night. (Numbers 14:1 Brenton)
Lb:14:1 Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać podnosząc głos. I płakał lud owej nocy. (Lb 14:1 BT_4)
Lb:14:1 Καὶ ἀναλαβοῦσα πᾶσα συναγωγὴ ἔδωκεν φωνήν, καὶ ἔκλαιεν λαὸς ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
Lb:14:1 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Lb:14:1 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie By dawać Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie By płakać Ludzie Cały Noc Tamto
Lb:14:1 *kai\ a)nalabou=sa pa=sa E( sunagOgE\ e)/dOken fOnE/n, kai\ e)/klaien o( lao\s o(/lEn tE\n nu/kta e)kei/nEn.
Lb:14:1 kai analabusa pasa hE synagOgE edOken fOnEn, kai eklaien ho laos holEn tEn nykta ekeinEn.
Lb:14:1 C VB_AAPNSF A1S_NSF RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S N1_ASF C V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM A1_ASF RA_ASF N3_ASF RD_ASF
Lb:14:1 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand every all, each, every, the whole of the gathering to give sound/voice cries and also, even, namely to weep the people whole the night that
Lb:14:1 and upon TAKE UP-ing (nom|voc) every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed sound/voice (acc) and he/she/it-was-WEEP-ing the (nom) people (nom) whole (acc) the (acc) night (acc) that (acc)
Lb:14:1 Lb_14:1_1 Lb_14:1_2 Lb_14:1_3 Lb_14:1_4 Lb_14:1_5 Lb_14:1_6 Lb_14:1_7 Lb_14:1_8 Lb_14:1_9 Lb_14:1_10 Lb_14:1_11 Lb_14:1_12 Lb_14:1_13 Lb_14:1_14 Lb_14:1_15
Lb:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:2 καὶ διεγόγγυζον ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς πᾶσα ἡ συναγωγή Ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἢ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ εἰ ἀπεθάνομεν·
Lb:14:2 And all the children of Israel murmured against Moses and Aaron; and all the congregation said to them, (Numbers 14:2 Brenton)
Lb:14:2 Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich: «Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni! (Lb 14:2 BT_4)
Lb:14:2 καὶ διεγόγγυζον ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς πᾶσα συναγωγή Ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ εἰ ἀπεθάνομεν·
Lb:14:2 καί δια·γογγύζω (δια+γογγυζ-, δια+γογγυ·σ-, δια+γογγυ·σ-, -, -, -) ἐπί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὄφελον ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Lb:14:2 I też, nawet, mianowicie Do przez gderaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Byłby tamto By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli By umierać
Lb:14:2 kai\ diego/gguDZon e)pi\ *mousE=n kai\ *aarOn pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl, kai\ ei)=pan pro\s au)tou\s pa=sa E( sunagOgE/ *)/ofelon a)peTa/nomen e)n gE=| *ai)gu/ptO|, E)\ e)n tE=| e)rE/mO| tau/tE| ei) a)peTa/nomen·
Lb:14:2 kai diegongyDZon epi musEn kai aarOn pantes hoi hyioi israEl, kai eipan pros autus pasa hE synagOgE ofelon apeTanomen en gE aigyptO, E en tE erEmO tautE ei apeTanomen·
Lb:14:2 C V1I_IAI3P P N1M_ASM C N_ASM A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P P RD_APM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF VB_AAPNSN VBI_AAI1P P N1_DSF N2_DSF C P RA_DSF N2_DSF RD_DSF C VBI_AAI1P
Lb:14:2 and also, even, namely to thru-grumble upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Moses and also, even, namely Aaron every all, each, every, the whole of the son Israel and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the gathering would that to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if to die
Lb:14:2 and I-was-THRU-GRUMBLE-ing, they-were-THRU-GRUMBLE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) would that we-DIE-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) or in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) this (dat) if we-DIE-ed
Lb:14:2 Lb_14:2_1 Lb_14:2_2 Lb_14:2_3 Lb_14:2_4 Lb_14:2_5 Lb_14:2_6 Lb_14:2_7 Lb_14:2_8 Lb_14:2_9 Lb_14:2_10 Lb_14:2_11 Lb_14:2_12 Lb_14:2_13 Lb_14:2_14 Lb_14:2_15 Lb_14:2_16 Lb_14:2_17 Lb_14:2_18 Lb_14:2_19 Lb_14:2_20 Lb_14:2_21 Lb_14:2_22 Lb_14:2_23 Lb_14:2_24 Lb_14:2_25 Lb_14:2_26 Lb_14:2_27 Lb_14:2_28 Lb_14:2_29
Lb:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:3 καὶ ἵνα τί κύριος εἰσάγει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταύτην πεσεῖν ἐν πολέμῳ; αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ τὰ παιδία ἔσονται εἰς διαρπαγήν· νῦν οὖν βέλτιον ἡμῖν ἐστιν ἀποστραφῆναι εἰς Αἴγυπτον.
Lb:14:3 Would we had died in the land of Egypt! or in this wilderness, would we had died! and why does the Lord bring us into this land to fall in war? our wives and our children shall be for a prey: now then it is better to return into Egypt. (Numbers 14:3 Brenton)
Lb:14:3 Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu?» (Lb 14:3 BT_4)
Lb:14:3 καὶ ἵνα τί κύριος εἰσάγει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταύτην πεσεῖν ἐν πολέμῳ; αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ τὰ παιδία ἔσονται εἰς διαρπαγήν· νῦν οὖν βέλτιον ἡμῖν ἐστιν ἀποστραφῆναι εἰς Αἴγυπτον.
Lb:14:3 καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   νῦν οὖν βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Lb:14:3 I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] Kobiety/żona Ja I też, nawet, mianowicie Dziecko By być Do (+przyspieszenie) Teraz Dlatego/wtedy Lepiej Ja By być By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z]
Lb:14:3 kai\ i(/na ti/ ku/rios ei)sa/gei E(ma=s ei)s tE\n gE=n tau/tEn pesei=n e)n pole/mO|; ai( gunai=kes E(mO=n kai\ ta\ paidi/a e)/sontai ei)s diarpagE/n· nu=n ou)=n be/ltion E(mi=n e)stin a)postrafE=nai ei)s *ai)/gupton.
Lb:14:3 kai hina ti kyrios eisagei hEmas eis tEn gEn tautEn pesein en polemO; hai gynaikes hEmOn kai ta paidia esontai eis diarpagEn· nyn un beltion hEmin estin apostrafEnai eis aigypton.
Lb:14:3 C C RI_ASN N2_NSM V1_PAI3S RP_AP P RA_ASF N1_ASF RD_ASF VB_AAN P N2_DSM RA_NPF N3K_NPF RP_GP C RA_NPN N1A_NPN VF_FMI3P P N1_ASF D x A3C_ASN RP_DP V9_PAI3S VD_APN P N2_ASF
Lb:14:3 and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lead into I into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] the woman/wife I and also, even, namely the child to be into (+acc) ć now therefore/then better I to be to turn away from into (+acc) Egypt [country of]
Lb:14:3 and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-LEAD-ing-INTO, you(sg)-are-being-LEAD-ed-INTO (classical) us (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) to-will-FALL, to-FALL in/among/by (+dat) war (dat) the (nom) women/wives (nom|voc) us (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) they-will-be into (+acc)   now therefore/then better ([Adj] nom|acc|voc, voc) us (dat) he/she/it-is to-be-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) Egypt (acc)
Lb:14:3 Lb_14:3_1 Lb_14:3_2 Lb_14:3_3 Lb_14:3_4 Lb_14:3_5 Lb_14:3_6 Lb_14:3_7 Lb_14:3_8 Lb_14:3_9 Lb_14:3_10 Lb_14:3_11 Lb_14:3_12 Lb_14:3_13 Lb_14:3_14 Lb_14:3_15 Lb_14:3_16 Lb_14:3_17 Lb_14:3_18 Lb_14:3_19 Lb_14:3_20 Lb_14:3_21 Lb_14:3_22 Lb_14:3_23 Lb_14:3_24 Lb_14:3_25 Lb_14:3_26 Lb_14:3_27 Lb_14:3_28 Lb_14:3_29 Lb_14:3_30
Lb:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:4 καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Δῶμεν ἀρχηγὸν καὶ ἀποστρέψωμεν εἰς Αἴγυπτον.
Lb:14:4 And they said one to another, Let us make a ruler, and return into Egypt. (Numbers 14:4 Brenton)
Lb:14:4 Mówili więc jeden do drugiego: «Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu». (Lb 14:4 BT_4)
Lb:14:4 καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Δῶμεν ἀρχηγὸν καὶ ἀποστρέψωμεν εἰς Αἴγυπτον.
Lb:14:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Lb:14:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Inny Inny By dawać; by wiązać trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z]
Lb:14:4 kai\ ei)=pan e(/teros tO=| e(te/rO| *dO=men a)rCHEgo\n kai\ a)postre/PSOmen ei)s *ai)/gupton.
Lb:14:4 kai eipan heteros tO heterO dOmen arCHEgon kai apostrePSOmen eis aigypton.
Lb:14:4 C VAI_AAI3P A1A_NSM RA_DSM A1A_DSM VO_AAS1P N2_ASM C VA_AAS1P P N2_ASF
Lb:14:4 and also, even, namely to say/tell other the other to give; to bind trailblazer (author, first to go, leader, founder) and also, even, namely to turn away from into (+acc) Egypt [country of]
Lb:14:4 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) other (nom) the (dat) other (dat) we-should-GIVE; we-should-be-BIND-ing trailblazer (acc) and we-should-TURN-AWAY-FROM into (+acc) Egypt (acc)
Lb:14:4 Lb_14:4_1 Lb_14:4_2 Lb_14:4_3 Lb_14:4_4 Lb_14:4_5 Lb_14:4_6 Lb_14:4_7 Lb_14:4_8 Lb_14:4_9 Lb_14:4_10 Lb_14:4_11
Lb:14:4 x x x x x x x x x x x
Lb:14:5 καὶ ἔπεσεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἐπὶ πρόσωπον ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ.
Lb:14:5 And Moses and Aaron fell upon their face before all the congregation of the children of Israel. (Numbers 14:5 Brenton)
Lb:14:5 Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię. (Lb 14:5 BT_4)
Lb:14:5 καὶ ἔπεσεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἐπὶ πρόσωπον ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ.
Lb:14:5 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:14:5 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Syn Izrael
Lb:14:5 kai\ e)/pesen *mou+sE=s kai\ *aarOn e)pi\ pro/sOpon e)nanti/on pa/sEs sunagOgE=s ui(O=n *israEl.
Lb:14:5 kai epesen mo+ysEs kai aarOn epi prosOpon enantion pasEs synagOgEs hyiOn israEl.
Lb:14:5 C VAI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM P N2N_ASN P A1S_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM
Lb:14:5 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. Moses and also, even, namely Aaron upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of gathering son Israel
Lb:14:5 and he/she/it-FALL-ed Moses (nom) and Aaron (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) gathering (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Lb:14:5 Lb_14:5_1 Lb_14:5_2 Lb_14:5_3 Lb_14:5_4 Lb_14:5_5 Lb_14:5_6 Lb_14:5_7 Lb_14:5_8 Lb_14:5_9 Lb_14:5_10 Lb_14:5_11 Lb_14:5_12
Lb:14:5 x x x x x x x x x x x x
Lb:14:6 Ἰησοῦς δὲ ὁ τοῦ Ναυη καὶ Χαλεβ ὁ τοῦ Ιεφοννη τῶν κατασκεψαμένων τὴν γῆν διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν
Lb:14:6 But Joshua the son of Naue, and Chaleb the son of Jephonne, of the number of them that spied out the land, rent their garments, (Numbers 14:6 Brenton)
Lb:14:6 A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli szaty (Lb 14:6 BT_4)
Lb:14:6 Ἰησοῦς δὲ τοῦ Ναυη καὶ Χαλεβ τοῦ Ιεφοννη τῶν κατασκεψαμένων τὴν γῆν διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν
Lb:14:6 Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ δέ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:14:6 Jezus [Jozue albo Jezus] zaś I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo
Lb:14:6 *)iEsou=s de\ o( tou= *nauE kai\ *CHaleb o( tou= *iefonnE tO=n kataskePSame/nOn tE\n gE=n die/rrEXan ta\ i(ma/tia au)tO=n
Lb:14:6 iEsus de ho tu nauE kai CHaleb ho tu iefonnE tOn kataskePSamenOn tEn gEn dierrEXan ta himatia autOn
Lb:14:6 N_NSM x RA_NSM RA_GSM N_GSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_GPM VA_AMPGPM RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM
Lb:14:6 Jesus [Joshua or Jesus] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the the ć and also, even, namely ć the the ć the ć the earth/land to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak he/she/it/same
Lb:14:6 Jesus (nom) Yet the (nom) the (gen)   and   the (nom) the (gen)   the (gen)   the (acc) earth/land (acc) they-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen)
Lb:14:6 Lb_14:6_1 Lb_14:6_2 Lb_14:6_3 Lb_14:6_4 Lb_14:6_5 Lb_14:6_6 Lb_14:6_7 Lb_14:6_8 Lb_14:6_9 Lb_14:6_10 Lb_14:6_11 Lb_14:6_12 Lb_14:6_13 Lb_14:6_14 Lb_14:6_15 Lb_14:6_16 Lb_14:6_17 Lb_14:6_18
Lb:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:7 καὶ εἶπαν πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγοντες Ἡ γῆ, ἣν κατεσκεψάμεθα αὐτήν, ἀγαθή ἐστιν σφόδρα σφόδρα·
Lb:14:7 and spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, The land which we surveyed is indeed extremely good. (Numbers 14:7 Brenton)
Lb:14:7 i mówili do całej społeczności Izraelitów: «Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. (Lb 14:7 BT_4)
Lb:14:7 καὶ εἶπαν πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγοντες γῆ, ἣν κατεσκεψάμεθα αὐτήν, ἀγαθή ἐστιν σφόδρα σφόδρα·
Lb:14:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ   αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σφόδρα σφόδρα
Lb:14:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Syn Izrael By mówić/opowiadaj Ziemi/ziemia Kto/, który/, który On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By być Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Lb:14:7 kai\ ei)=pan pro\s pa=san sunagOgE\n ui(O=n *israEl le/gontes *(E gE=, E(\n kateskePSa/meTa au)tE/n, a)gaTE/ e)stin sfo/dra sfo/dra·
Lb:14:7 kai eipan pros pasan synagOgEn hyiOn israEl legontes hE gE, hEn kateskePSameTa autEn, agaTE estin sfodra sfodra·
Lb:14:7 C VAI_AAI3P P A1S_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM V1_PAPNPM RA_NSF N1_NSF RR_ASF VAI_AMI1P RD_ASF A1_NSF V9_PAI3S D D
Lb:14:7 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering son Israel to say/tell the earth/land who/whom/which ć he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. to be vehement, intense, keen, inveighingly, eager vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Lb:14:7 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) sons (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) who/whom/which (acc)   her/it/same (acc) good ([Adj] nom|voc) he/she/it-is vehement, vehement,
Lb:14:7 Lb_14:7_1 Lb_14:7_2 Lb_14:7_3 Lb_14:7_4 Lb_14:7_5 Lb_14:7_6 Lb_14:7_7 Lb_14:7_8 Lb_14:7_9 Lb_14:7_10 Lb_14:7_11 Lb_14:7_12 Lb_14:7_13 Lb_14:7_14 Lb_14:7_15 Lb_14:7_16 Lb_14:7_17
Lb:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:8 εἰ αἱρετίζει ἡμᾶς κύριος, εἰσάξει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταύτην καὶ δώσει αὐτὴν ἡμῖν, γῆ ἥτις ἐστὶν ῥέουσα γάλα καὶ μέλι.
Lb:14:8 If the Lord choose us, he will bring us into this land, and give it us; a land which flows with milk and honey. (Numbers 14:8 Brenton)
Lb:14:8 Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. (Lb 14:8 BT_4)
Lb:14:8 εἰ αἱρετίζει ἡμᾶς κύριος, εἰσάξει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταύτην καὶ δώσει αὐτὴν ἡμῖν, γῆ ἥτις ἐστὶν ῥέουσα γάλα καὶ μέλι.
Lb:14:8 εἰ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Lb:14:8 Jeżeli By wybierać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Ja Ziemi/ziemia Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By być By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód
Lb:14:8 ei) ai(reti/DZei E(ma=s ku/rios, ei)sa/Xei E(ma=s ei)s tE\n gE=n tau/tEn kai\ dO/sei au)tE\n E(mi=n, gE= E(/tis e)sti\n r(e/ousa ga/la kai\ me/li.
Lb:14:8 ei hairetiDZei hEmas kyrios, eisaXei hEmas eis tEn gEn tautEn kai dOsei autEn hEmin, gE hEtis estin reusa gala kai meli.
Lb:14:8 C V1_PAI3S RP_AP N2_NSM VF_FAI3S RP_AP P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VF_FAI3S RD_ASF RP_DP N1_NSF RX_NSF V9_PAI3S V2_PAPNSF N3_ASN C N3T_ASN
Lb:14:8 if to choose I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lead into I into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to give he/she/it/same I earth/land who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to be to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey
Lb:14:8 if he/she/it-is-CHOOSE-ing, you(sg)-are-being-CHOOSE-ed (classical) us (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-LEAD-INTO, you(sg)-will-be-LEAD-ed-INTO (classical) us (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) her/it/same (acc) us (dat) earth/land (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-is while FLOW-ing (nom|voc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc)
Lb:14:8 Lb_14:8_1 Lb_14:8_2 Lb_14:8_3 Lb_14:8_4 Lb_14:8_5 Lb_14:8_6 Lb_14:8_7 Lb_14:8_8 Lb_14:8_9 Lb_14:8_10 Lb_14:8_11 Lb_14:8_12 Lb_14:8_13 Lb_14:8_14 Lb_14:8_15 Lb_14:8_16 Lb_14:8_17 Lb_14:8_18 Lb_14:8_19 Lb_14:8_20 Lb_14:8_21
Lb:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:9 ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ κυρίου μὴ ἀποστάται γίνεσθε· ὑμεῖς δὲ μὴ φοβηθῆτε τὸν λαὸν τῆς γῆς, ὅτι κατάβρωμα ἡμῖν ἐστιν· ἀφέστηκεν γὰρ ὁ καιρὸς ἀπ’ αὐτῶν, ὁ δὲ κύριος ἐν ἡμῖν· μὴ φοβηθῆτε αὐτούς.
Lb:14:9 Only depart not from the Lord; and fear ye not the people of the land, for they are meat for us; for the season of prosperity is departed from them, but the Lord is among us: fear them not. (Numbers 14:9 Brenton)
Lb:14:9 Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich!» (Lb 14:9 BT_4)
Lb:14:9 ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ κυρίου μὴ ἀποστάται γίνεσθε· ὑμεῖς δὲ μὴ φοβηθῆτε τὸν λαὸν τῆς γῆς, ὅτι κατάβρωμα ἡμῖν ἐστιν· ἀφέστηκεν γὰρ καιρὸς ἀπ’ αὐτῶν, δὲ κύριος ἐν ἡμῖν· μὴ φοβηθῆτε αὐτούς.
Lb:14:9 ἀλλά ἀπό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἀπο·στάτης, -ου, ὁ [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) γάρ ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:14:9 Ale Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Apostata By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty zaś Nie By bać się Ludzie Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Ja By być By uwalniać Dla odtąd, jak Okres czasu Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Nie By bać się On/ona/to/to samo
Lb:14:9 a)lla\ a)po\ tou= kuri/ou mE\ a)posta/tai gi/nesTe· u(mei=s de\ mE\ fobETE=te to\n lao\n tE=s gE=s, o(/ti kata/brOma E(mi=n e)stin· a)fe/stEken ga\r o( kairo\s a)p’ au)tO=n, o( de\ ku/rios e)n E(mi=n· mE\ fobETE=te au)tou/s.
Lb:14:9 alla apo tu kyriu mE apostatai ginesTe· hymeis de mE fobETEte ton laon tEs gEs, hoti katabrOma hEmin estin· afestEken gar ho kairos ap’ autOn, ho de kyrios en hEmin· mE fobETEte autus.
Lb:14:9 C P RA_GSM N2_GSM D N1M_NPM V1_PMD2P RP_NP x D VC_APD2P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C N3M_ASN RP_DP V9_PAI3S VXI_XAI3S x RA_NSM N2_NSM P RD_GPM RA_NSM x N2_NSM P RP_DP D VC_APS2P RD_APM
Lb:14:9 but from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not apostate to become become, happen you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to fear the people the earth/land because/that ć I to be to disengage for since, as the period of time from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I not to fear he/she/it/same
Lb:14:9 but away from (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not apostates (nom|voc) you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! you(pl) (nom) Yet not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed the (acc) people (acc) the (gen) earth/land (gen) because/that   us (dat) he/she/it-is he/she/it-has-DISENGAGE-ed for the (nom) period of time (nom) away from (+gen) them/same (gen) the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) us (dat) not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed them/same (acc)
Lb:14:9 Lb_14:9_1 Lb_14:9_2 Lb_14:9_3 Lb_14:9_4 Lb_14:9_5 Lb_14:9_6 Lb_14:9_7 Lb_14:9_8 Lb_14:9_9 Lb_14:9_10 Lb_14:9_11 Lb_14:9_12 Lb_14:9_13 Lb_14:9_14 Lb_14:9_15 Lb_14:9_16 Lb_14:9_17 Lb_14:9_18 Lb_14:9_19 Lb_14:9_20 Lb_14:9_21 Lb_14:9_22 Lb_14:9_23 Lb_14:9_24 Lb_14:9_25 Lb_14:9_26 Lb_14:9_27 Lb_14:9_28 Lb_14:9_29 Lb_14:9_30 Lb_14:9_31 Lb_14:9_32 Lb_14:9_33
Lb:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:10 καὶ εἶπεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ καταλιθοβολῆσαι αὐτοὺς ἐν λίθοις. καὶ ἡ δόξα κυρίου ὤφθη ἐν νεφέλῃ ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Lb:14:10 And all the congregation bade stone them with stones; and the glory of the Lord appeared in the cloud on the tabernacle of witness to all the children of Israel. (Numbers 14:10 Brenton)
Lb:14:10 Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować, gdy wtem ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów nad Namiotem Spotkania. (Lb 14:10 BT_4)
Lb:14:10 καὶ εἶπεν πᾶσα συναγωγὴ καταλιθοβολῆσαι αὐτοὺς ἐν λίθοις. καὶ δόξα κυρίου ὤφθη ἐν νεφέλῃ ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Lb:14:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:14:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael
Lb:14:10 kai\ ei)=pen pa=sa E( sunagOgE\ kataliTobolE=sai au)tou\s e)n li/Tois. kai\ E( do/Xa kuri/ou O)/fTE e)n nefe/lE| e)pi\ tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)n pa=si toi=s ui(oi=s *israEl.
Lb:14:10 kai eipen pasa hE synagOgE kataliTobolEsai autus en liTois. kai hE doXa kyriu OfTE en nefelE epi tEs skEnEs tu martyriu en pasi tois hyiois israEl.
Lb:14:10 C VBI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF VA_AAN RD_APM P N2_DPM C RA_NSF N1S_NSF N2_GSM VVI_API3S P N1_DSF P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P A3_DPM RA_DPM N2_DPM N_GSM
Lb:14:10 and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the gathering ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the son Israel
Lb:14:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc)   them/same (acc) in/among/by (+dat) stones (dat) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-SEE-ed in/among/by (+dat) cloud (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl)
Lb:14:10 Lb_14:10_1 Lb_14:10_2 Lb_14:10_3 Lb_14:10_4 Lb_14:10_5 Lb_14:10_6 Lb_14:10_7 Lb_14:10_8 Lb_14:10_9 Lb_14:10_10 Lb_14:10_11 Lb_14:10_12 Lb_14:10_13 Lb_14:10_14 Lb_14:10_15 Lb_14:10_16 Lb_14:10_17 Lb_14:10_18 Lb_14:10_19 Lb_14:10_20 Lb_14:10_21 Lb_14:10_22 Lb_14:10_23 Lb_14:10_24 Lb_14:10_25 Lb_14:10_26
Lb:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἕως τίνος παροξύνει με ὁ λαὸς οὗτος καὶ ἕως τίνος οὐ πιστεύουσίν μοι ἐν πᾶσιν τοῖς σημείοις, οἷς ἐποίησα ἐν αὐτοῖς;
Lb:14:11 And the Lord said to Moses, How long does this people provoke me? and how long do they refuse to believe me for all the signs which I have wrought among them? (Numbers 14:11 Brenton)
Lb:14:11 I rzekł Pan do Mojżesza: «Dokądże jeszcze ten lud będzie Mi uwłaczał? Dokądże wierzyć Mi nie będzie mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? (Lb 14:11 BT_4)
Lb:14:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἕως τίνος παροξύνει με λαὸς οὗτος καὶ ἕως τίνος οὐ πιστεύουσίν μοι ἐν πᾶσιν τοῖς σημείοις, οἷς ἐποίησα ἐν αὐτοῖς;
Lb:14:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:14:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowokować Ja Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Lb:14:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *(/eOs ti/nos paroXu/nei me o( lao\s ou(=tos kai\ e(/Os ti/nos ou) pisteu/ousi/n moi e)n pa=sin toi=s sEmei/ois, oi(=s e)poi/Esa e)n au)toi=s;
Lb:14:11 kai eipen kyrios pros musEn eOs tinos paroXynei me ho laos hutos kai heOs tinos u pisteuusin moi en pasin tois sEmeiois, hois epoiEsa en autois;
Lb:14:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM P RI_GSN V1_PAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RD_NSM C P RI_GSN D V1_PAI3P RP_DS P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RR_DPN VAI_AAI1S P RD_DPM
Lb:14:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to provoke I the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Lb:14:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) he/she/it-is-PROVOKE-ing, you(sg)-are-being-PROVOKE-ed (classical) me (acc) the (nom) people (nom) this (nom) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) not they-are-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (dat) me (dat) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) signs (dat); you(sg)-are-SIGNIFY-ing, you(sg)-should-be-SIGNIFY-ing, you(sg)-happen-to-be-SIGNIFY-ing (opt) who/whom/which (dat) I-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Lb:14:11 Lb_14:11_1 Lb_14:11_2 Lb_14:11_3 Lb_14:11_4 Lb_14:11_5 Lb_14:11_6 Lb_14:11_7 Lb_14:11_8 Lb_14:11_9 Lb_14:11_10 Lb_14:11_11 Lb_14:11_12 Lb_14:11_13 Lb_14:11_14 Lb_14:11_15 Lb_14:11_16 Lb_14:11_17 Lb_14:11_18 Lb_14:11_19 Lb_14:11_20 Lb_14:11_21 Lb_14:11_22 Lb_14:11_23 Lb_14:11_24 Lb_14:11_25 Lb_14:11_26
Lb:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:12 πατάξω αὐτοὺς θανάτῳ καὶ ἀπολῶ αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦτο.
Lb:14:12 I will smite them with death, and destroy them; and I will make of thee and of thy father's house a great nation, and much greater than this. (Numbers 14:12 Brenton)
Lb:14:12 Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni». (Lb 14:12 BT_4)
Lb:14:12 πατάξω αὐτοὺς θανάτῳ καὶ ἀπολῶ αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ μᾶλλον τοῦτο.
Lb:14:12 πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μᾶλλον ἤ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο
Lb:14:12 By uderzać On/ona/to/to samo Śmierć I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom Ojciec Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Dużo Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Lb:14:12 pata/XO au)tou\s Tana/tO| kai\ a)polO= au)tou\s kai\ poiE/sO se\ kai\ to\n oi)=kon tou= patro/s sou ei)s e)/Tnos me/ga kai\ polu\ ma=llon E)\ tou=to.
Lb:14:12 pataXO autus TanatO kai apolO autus kai poiEsO se kai ton oikon tu patros su eis eTnos mega kai poly mallon E tuto.
Lb:14:12 VF_FAI1S RD_APM N2_DSM C VF2_FAI1S RD_APM C VA_AAS1S RP_AS C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS P N3E_ASN A1P_ASN C A1P_ASN D C RD_ASN
Lb:14:12 to smite he/she/it/same death and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg) and also, even, namely the house the father you; your/yours(sg) into (+acc) nation [see ethnic] great and also, even, namely much more/rather (instead) or this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Lb:14:12 I-will-SMITE, I-should-SMITE them/same (acc) death (dat) and I-will-LOSE/DESTROY them/same (acc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and much (nom|acc) more/rather or this (nom|acc)
Lb:14:12 Lb_14:12_1 Lb_14:12_2 Lb_14:12_3 Lb_14:12_4 Lb_14:12_5 Lb_14:12_6 Lb_14:12_7 Lb_14:12_8 Lb_14:12_9 Lb_14:12_10 Lb_14:12_11 Lb_14:12_12 Lb_14:12_13 Lb_14:12_14 Lb_14:12_15 Lb_14:12_16 Lb_14:12_17 Lb_14:12_18 Lb_14:12_19 Lb_14:12_20 Lb_14:12_21 Lb_14:12_22 Lb_14:12_23
Lb:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:13 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς κύριον καὶ ἀκούσεται Αἴγυπτος ὅτι ἀνήγαγες τῇ ἰσχύι σου τὸν λαὸν τοῦτον ἐξ αὐτῶν,
Lb:14:13 And Moses said to the Lord, So Egypt shall hear, for thou hast brought up this people from them by thy might. (Numbers 14:13 Brenton)
Lb:14:13 Mojżesz rzekł jednak do Pana: «Egipcjanie słyszeli, że Ty ten naród wyprowadziłeś swą mocą spośród nich, (Lb 14:13 BT_4)
Lb:14:13 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς πρὸς κύριον Καὶ ἀκούσεται Αἴγυπτος ὅτι ἀνήγαγες τῇ ἰσχύι σου τὸν λαὸν τοῦτον ἐξ αὐτῶν,
Lb:14:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:14:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By słyszeć Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto By prowadzić Siła Ty; twój/twój(sg) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Lb:14:13 kai\ ei)=pen *mou+sE=s pro\s ku/rion *kai\ a)kou/setai *ai)/guptos o(/ti a)nE/gages tE=| i)sCHu/i sou to\n lao\n tou=ton e)X au)tO=n,
Lb:14:13 kai eipen mo+ysEs pros kyrion kai akusetai aigyptos hoti anEgages tE isCHyi su ton laon tuton eX autOn,
Lb:14:13 C VBI_AAI3S N1M_NSM P N2_ASM D VF_FMI3S N2_NSF C VBI_AAI2S RA_DSF N3U_DSF RP_GS RA_ASM N2_ASM RD_ASM P RD_GPM
Lb:14:13 and also, even, namely to say/tell Moses toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hear Egypt [country of] because/that to lead up the strength you; your/yours(sg) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Lb:14:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-HEAR-ed Egypt (nom) because/that you(sg)-LEAD-ed-UP the (dat) strength (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) people (acc) this (acc) out of (+gen) them/same (gen)
Lb:14:13 Lb_14:13_1 Lb_14:13_2 Lb_14:13_3 Lb_14:13_4 Lb_14:13_5 Lb_14:13_6 Lb_14:13_7 Lb_14:13_8 Lb_14:13_9 Lb_14:13_10 Lb_14:13_11 Lb_14:13_12 Lb_14:13_13 Lb_14:13_14 Lb_14:13_15 Lb_14:13_16 Lb_14:13_17 Lb_14:13_18
Lb:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:14 ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ἀκηκόασιν ὅτι σὺ εἶ κύριος ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, ὅστις ὀφθαλμοῖς κατ’ ὀφθαλμοὺς ὀπτάζῃ, κύριε, καὶ ἡ νεφέλη σου ἐφέστηκεν ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐν στύλῳ νεφέλης σὺ πορεύῃ πρότερος αὐτῶν τὴν ἡμέραν καὶ ἐν στύλῳ πυρὸς τὴν νύκτα.
Lb:14:14 Moreover all the dwellers upon this land have heard that thou art Lord in the midst of this people, who, O Lord, art seen by them face to face, and thy cloud rests upon them, and thou goest before them by day in a pillar of a cloud, and by night in a pillar of fire. (Numbers 14:14 Brenton)
Lb:14:14 i donieśli o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli oni, że Ty, Panie, przebywasz pośród tego narodu i bywasz widziany twarzą w twarz; że Twój obłok stoi nad nimi, że Ty wśród dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy - w słupie ognistym. (Lb 14:14 BT_4)
Lb:14:14 ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ἀκηκόασιν ὅτι σὺ εἶ κύριος ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, ὅστις ὀφθαλμοῖς κατ’ ὀφθαλμοὺς ὀπτάζῃ, κύριε, καὶ νεφέλη σου ἐφέστηκεν ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐν στύλῳ νεφέλης σὺ πορεύῃ πρότερος αὐτῶν τὴν ἡμέραν καὶ ἐν στύλῳ πυρὸς τὴν νύκτα.
Lb:14:14 ἀλλά καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν στῦλος, -ου, ὁ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν στῦλος, -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Lb:14:14 Ale I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słyszeć Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Oko W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Chmura Ty; twój/twój(sg) By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Filar Chmura Ty By iść Wcześniej On/ona/to/to samo Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Filar Ogień Noc
Lb:14:14 a)lla\ kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s tau/tEs a)kEko/asin o(/ti su\ ei)= ku/rios e)n tO=| laO=| tou/tO|, o(/stis o)fTalmoi=s kat’ o)fTalmou\s o)pta/DZE|, ku/rie, kai\ E( nefe/lE sou e)fe/stEken e)p’ au)tO=n, kai\ e)n stu/lO| nefe/lEs su\ poreu/E| pro/teros au)tO=n tE\n E(me/ran kai\ e)n stu/lO| puro\s tE\n nu/kta.
Lb:14:14 alla kai pantes hoi katoikuntes epi tEs gEs tautEs akEkoasin hoti sy ei kyrios en tO laO tutO, hostis ofTalmois kat’ ofTalmus optaDZE, kyrie, kai hE nefelE su efestEken ep’ autOn, kai en stylO nefelEs sy poreuE proteros autOn tEn hEmeran kai en stylO pyros tEn nykta.
Lb:14:14 C D A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RA_GSF N1_GSF RD_GSF VX_XAI3P C RP_NS V9_PAI2S N2_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RX_NSM N2_DPM P N2_APM V1_PPI2S N2_VSM C RA_NSF N1_NSF RP_GS VXI_XAI3S P RD_GPM C P N2_DSM N1_GSF RP_NS V1_PMI2S A1A_NSMC RD_GPM RA_ASF N1A_ASF C P N2_DSM N3_GSN RA_ASF N3_ASF
Lb:14:14 but and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hear because/that you to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] eye down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the cloud you; your/yours(sg) to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar cloud you to go earlier he/she/it/same the day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar fire the night
Lb:14:14 but and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) this (gen) they-have-HEAR-ed because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) this (dat) who-/whom-/whichever (nom) eyes (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc)   lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (nom) cloud (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-has-STand-ed-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) pillar (dat) cloud (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed earlier ([Adj] nom) them/same (gen) the (acc) day (acc) and in/among/by (+dat) pillar (dat) fire (gen) the (acc) night (acc)
Lb:14:14 Lb_14:14_1 Lb_14:14_2 Lb_14:14_3 Lb_14:14_4 Lb_14:14_5 Lb_14:14_6 Lb_14:14_7 Lb_14:14_8 Lb_14:14_9 Lb_14:14_10 Lb_14:14_11 Lb_14:14_12 Lb_14:14_13 Lb_14:14_14 Lb_14:14_15 Lb_14:14_16 Lb_14:14_17 Lb_14:14_18 Lb_14:14_19 Lb_14:14_20 Lb_14:14_21 Lb_14:14_22 Lb_14:14_23 Lb_14:14_24 Lb_14:14_25 Lb_14:14_26 Lb_14:14_27 Lb_14:14_28 Lb_14:14_29 Lb_14:14_30 Lb_14:14_31 Lb_14:14_32 Lb_14:14_33 Lb_14:14_34 Lb_14:14_35 Lb_14:14_36 Lb_14:14_37 Lb_14:14_38 Lb_14:14_39 Lb_14:14_40 Lb_14:14_41 Lb_14:14_42 Lb_14:14_43 Lb_14:14_44 Lb_14:14_45 Lb_14:14_46 Lb_14:14_47
Lb:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:15 καὶ ἐκτρίψεις τὸν λαὸν τοῦτον ὡσεὶ ἄνθρωπον ἕνα, καὶ ἐροῦσιν τὰ ἔθνη, ὅσοι ἀκηκόασιν τὸ ὄνομά σου, λέγοντες
Lb:14:15 And if thou shalt destroy this nation as one man; then all the nations that have heard thy name shall speak, saying, (Numbers 14:15 Brenton)
Lb:14:15 Gdy więc ten naród wybijesz do ostatniego męża, narody, które o tym posłyszą, powiedzą o Tobie: (Lb 14:15 BT_4)
Lb:14:15 καὶ ἐκτρίψεις τὸν λαὸν τοῦτον ὡσεὶ ἄνθρωπον ἕνα, καὶ ἐροῦσιν τὰ ἔθνη, ὅσοι ἀκηκόασιν τὸ ὄνομά σου, λέγοντες
Lb:14:15 καί ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:14:15 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ludzki Jeden I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak By słyszeć Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj
Lb:14:15 kai\ e)ktri/PSeis to\n lao\n tou=ton O(sei\ a)/nTrOpon e(/na, kai\ e)rou=sin ta\ e)/TnE, o(/soi a)kEko/asin to\ o)/noma/ sou, le/gontes
Lb:14:15 kai ektriPSeis ton laon tuton hOsei anTrOpon hena, kai erusin ta eTnE, hosoi akEkoasin to onoma su, legontes
Lb:14:15 C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM D N2_ASM A3_ASM C VF2_FAI3P RA_NPN N3E_NPN A1_NPM VX_XAI3P RA_ASN N3M_ASN RP_GS V1_PAPNPM
Lb:14:15 and also, even, namely to ??? the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] like/approximately [as-if]; to push human one and also, even, namely to say/tell the nation [see ethnic] as much/many as to hear the name with regard to you; your/yours(sg) to say/tell
Lb:14:15 and you(sg)-will-??? the (acc) people (acc) this (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) human (acc) one (acc) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) as much/many as (nom) they-have-HEAR-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Lb:14:15 Lb_14:15_1 Lb_14:15_2 Lb_14:15_3 Lb_14:15_4 Lb_14:15_5 Lb_14:15_6 Lb_14:15_7 Lb_14:15_8 Lb_14:15_9 Lb_14:15_10 Lb_14:15_11 Lb_14:15_12 Lb_14:15_13 Lb_14:15_14 Lb_14:15_15 Lb_14:15_16 Lb_14:15_17 Lb_14:15_18
Lb:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:16 Παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι κύριον εἰσαγαγεῖν τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν αὐτοῖς, κατέστρωσεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Lb:14:16 Because the Lord could not bring this people into the land which he sware to them, he has overthrown them in the wilderness. (Numbers 14:16 Brenton)
Lb:14:16 Pan nie mógł sprawić, by ten naród wszedł do kraju, który mu poprzysiągł, i dlatego ich wytracił na pustyni. (Lb 14:16 BT_4)
Lb:14:16 Παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι κύριον εἰσαγαγεῖν τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν αὐτοῖς, κατέστρωσεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Lb:14:16 παρά ὁ ἡ τό μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·στρώννυμι (κατα+στρωννυ-, -, κατα+στρω·σ-, -, -, κατα+στρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Lb:14:16 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie Do zdolnego Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić do Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
Lb:14:16 *para\ to\ mE\ du/nasTai ku/rion ei)sagagei=n to\n lao\n tou=ton ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosen au)toi=s, kate/strOsen au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO|.
Lb:14:16 para to mE dynasTai kyrion eisagagein ton laon tuton eis tEn gEn, hEn Omosen autois, katestrOsen autus en tE erEmO.
Lb:14:16 P RA_ASN D V6_PMN N2_ASM VB_AAN RA_ASM N2_ASM RD_ASM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S RD_DPM VAI_AAI3S RD_APM P RA_DSF N2_DSF
Lb:14:16 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to able lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lead into the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear he/she/it/same to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
Lb:14:16 frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-ABLE-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-LEAD-INTO the (acc) people (acc) this (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed them/same (dat) he/she/it-???-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
Lb:14:16 Lb_14:16_1 Lb_14:16_2 Lb_14:16_3 Lb_14:16_4 Lb_14:16_5 Lb_14:16_6 Lb_14:16_7 Lb_14:16_8 Lb_14:16_9 Lb_14:16_10 Lb_14:16_11 Lb_14:16_12 Lb_14:16_13 Lb_14:16_14 Lb_14:16_15 Lb_14:16_16 Lb_14:16_17 Lb_14:16_18 Lb_14:16_19 Lb_14:16_20
Lb:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:17 καὶ νῦν ὑψωθήτω ἡ ἰσχύς σου, κύριε, ὃν τρόπον εἶπας λέγων
Lb:14:17 And now, O Lord, let thy strength be exalted, as thou spakest, saying, (Numbers 14:17 Brenton)
Lb:14:17 Niech się okaże, Panie, cała Twoja moc, jak przyobiecałeś mówiąc: (Lb 14:17 BT_4)
Lb:14:17 καὶ νῦν ὑψωθήτω ἰσχύς σου, κύριε, ὃν τρόπον εἶπας λέγων
Lb:14:17 καί νῦν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:14:17 I też, nawet, mianowicie Teraz By podnosić/ustalony wysoko Siła Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj
Lb:14:17 kai\ nu=n u(PSOTE/tO E( i)sCHu/s sou, ku/rie, o(\n tro/pon ei)=pas le/gOn
Lb:14:17 kai nyn hyPSOTEtO hE isCHys su, kyrie, hon tropon eipas legOn
Lb:14:17 C D VC_APD3S RA_NSF N3U_NSF RP_GS N2_VSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI2S V1_PAPNSM
Lb:14:17 and also, even, namely now to elevate/set high the strength you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell to say/tell
Lb:14:17 and now let-him/her/it-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH! the (nom) strength (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:14:17 Lb_14:17_1 Lb_14:17_2 Lb_14:17_3 Lb_14:17_4 Lb_14:17_5 Lb_14:17_6 Lb_14:17_7 Lb_14:17_8 Lb_14:17_9 Lb_14:17_10 Lb_14:17_11
Lb:14:17 x x x x x x x x x x x
Lb:14:18 Κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ καθαρισμῷ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης.
Lb:14:18 The Lord is long-suffering and merciful, and true, removing transgressions and iniquities and sins, and he will by no means clear the guilty, visiting the sins of the fathers upon the children to the third and fourth generation. (Numbers 14:18 Brenton)
Lb:14:18 Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. (Lb 14:18 BT_4)
Lb:14:18 Κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ καθαρισμῷ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης.
Lb:14:18 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μακρό·θυμος -ον καί   καί ἀ·ληθινός -ή -όν ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί καθαρισμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·οχος -ον ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τρίτος -η -ον καί τέταρτος -η -ον
Lb:14:18 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cierpliwy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Prawdziwy By pozbawiać Bezprawie I też, nawet, mianowicie Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Oczyszczanie ??? Przed przydechem mocnym By oczyszczać się oczyszczaj Odpowiedzialny By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ojciec Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Aż; świtaj Trzeci I też, nawet, mianowicie Czwarty
Lb:14:18 *ku/rios makro/Tumos kai\ polue/leos kai\ a)lETino/s, a)fairO=n a)nomi/as kai\ a)diki/as kai\ a(marti/as, kai\ kaTarismO=| ou) kaTariei= to\n e)/noCHon a)podidou\s a(marti/as pate/rOn e)pi\ te/kna e(/Os tri/tEs kai\ teta/rtEs.
Lb:14:18 kyrios makroTymos kai polyeleos kai alETinos, afairOn anomias kai adikias kai hamartias, kai kaTarismO u kaTariei ton enoCHon apodidus hamartias paterOn epi tekna heOs tritEs kai tetartEs.
Lb:14:18 N2_NSM A1B_NSM C A1B_NSM C A1_NSM V2_PAPNSM N1A_GSF C N1A_GSF C N1A_GSF C N2_DSM D VF2_FAI3S RA_ASM A1B_ASM V8_PAPNSM N1A_GSF N3_GPM P N2N_APN C A1_GSF C A1_GSF
Lb:14:18 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. patient and also, even, namely ć and also, even, namely true to deprive lawlessness and also, even, namely wrongdoing and also, even, namely sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely purification οὐχ before rough breathing to purify cleanse the accountable to give back restore, assign, impute, convey, refer sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. father upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child until; dawn third and also, even, namely fourth
Lb:14:18 lord (nom); a lord ([Adj] nom) patient ([Adj] nom) and   and true ([Adj] nom) while DEPRIVE-ing (nom) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) and wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and sin (gen), sins (acc) and purification (dat) not he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) the (acc) accountable ([Adj] acc, nom|acc|voc) while GIVE BACK-ing (nom|voc) sin (gen), sins (acc) fathers (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) children (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) third (gen) and fourth (gen)
Lb:14:18 Lb_14:18_1 Lb_14:18_2 Lb_14:18_3 Lb_14:18_4 Lb_14:18_5 Lb_14:18_6 Lb_14:18_7 Lb_14:18_8 Lb_14:18_9 Lb_14:18_10 Lb_14:18_11 Lb_14:18_12 Lb_14:18_13 Lb_14:18_14 Lb_14:18_15 Lb_14:18_16 Lb_14:18_17 Lb_14:18_18 Lb_14:18_19 Lb_14:18_20 Lb_14:18_21 Lb_14:18_22 Lb_14:18_23 Lb_14:18_24 Lb_14:18_25 Lb_14:18_26 Lb_14:18_27
Lb:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:19 ἄφες τὴν ἁμαρτίαν τῷ λαῷ τούτῳ κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καθάπερ ἵλεως αὐτοῖς ἐγένου ἀπ’ Αἰγύπτου ἕως τοῦ νῦν.
Lb:14:19 Forgive this people their sin according to thy great mercy, as thou wast favourable to them from Egypt until now. (Numbers 14:19 Brenton)
Lb:14:19 Odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia, tak jak znosiłeś ten lud od Egiptu aż dotąd». (Lb 14:19 BT_4)
Lb:14:19 ἄφες τὴν ἁμαρτίαν τῷ λαῷ τούτῳ κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καθάπερ ἵλεως αὐτοῖς ἐγένου ἀπ’ Αἰγύπτου ἕως τοῦ νῦν.
Lb:14:19 ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθάπερ ἵλεως -ων αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νῦν
Lb:14:19 By pozwalać iść z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wielki Litość Ty; twój/twój(sg) Nawet jak Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Aż; świtaj Teraz
Lb:14:19 a)/fes tE\n a(marti/an tO=| laO=| tou/tO| kata\ to\ me/ga e)/leo/s sou, kaTa/per i(/leOs au)toi=s e)ge/nou a)p’ *ai)gu/ptou e(/Os tou= nu=n.
Lb:14:19 afes tEn hamartian tO laO tutO kata to mega eleos su, kaTaper hileOs autois egenu ap’ aigyptu heOs tu nyn.
Lb:14:19 VB_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RA_DSM N2_DSM RD_DSM P RA_ASN A1P_ASN N3E_ASN RP_GS D A1B_NSM RD_DPM VBI_AMI2S P N2_GSF P RA_GSM D
Lb:14:19 to let go of the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the great mercy you; your/yours(sg) even as merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious he/she/it/same to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Egypt [country of] until; dawn the now
Lb:14:19 do-LET-you(sg)-GO-OF! the (acc) sin (acc) the (dat) people (dat) this (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) even as merciful ([Adj] acc, nom|voc) them/same (dat) you(sg)-were-BECOME-ed away from (+gen) Egypt (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) now
Lb:14:19 Lb_14:19_1 Lb_14:19_2 Lb_14:19_3 Lb_14:19_4 Lb_14:19_5 Lb_14:19_6 Lb_14:19_7 Lb_14:19_8 Lb_14:19_9 Lb_14:19_10 Lb_14:19_11 Lb_14:19_12 Lb_14:19_13 Lb_14:19_14 Lb_14:19_15 Lb_14:19_16 Lb_14:19_17 Lb_14:19_18 Lb_14:19_19 Lb_14:19_20
Lb:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:20 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἵλεως αὐτοῖς εἰμι κατὰ τὸ ῥῆμά σου·
Lb:14:20 And the Lord said to Moses, I am gracious to them according to thy word. (Numbers 14:20 Brenton)
Lb:14:20 I odpowiedział Pan: «Odpuszczam zgodnie z twoim słowem. (Lb 14:20 BT_4)
Lb:14:20 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἵλεως αὐτοῖς εἰμι κατὰ τὸ ῥῆμά σου·
Lb:14:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἵλεως -ων αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:14:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny On/ona/to/to samo By iść; by być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg)
Lb:14:20 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *(/ileOs au)toi=s ei)mi kata\ to\ r(E=ma/ sou·
Lb:14:20 kai eipen kyrios pros musEn hileOs autois eimi kata to rEma su·
Lb:14:20 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM A1B_NSM RD_DPM V9_PAI1S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Lb:14:20 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious he/she/it/same to go; to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance you; your/yours(sg)
Lb:14:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) merciful ([Adj] acc, nom|voc) them/same (dat) I-am-GO-ing; I-am down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lb:14:20 Lb_14:20_1 Lb_14:20_2 Lb_14:20_3 Lb_14:20_4 Lb_14:20_5 Lb_14:20_6 Lb_14:20_7 Lb_14:20_8 Lb_14:20_9 Lb_14:20_10 Lb_14:20_11 Lb_14:20_12
Lb:14:20 x x x x x x x x x x x x
Lb:14:21 ἀλλὰ ζῶ ἐγὼ καὶ ζῶν τὸ ὄνομά μου καὶ ἐμπλήσει ἡ δόξα κυρίου πᾶσαν τὴν γῆν,
Lb:14:21 But as I live and my name is living, so the glory of the Lord shall fill all the earth. (Numbers 14:21 Brenton)
Lb:14:21 Lecz - na moje życie - napełni się chwałą Pana cała ziemia. (Lb 14:21 BT_4)
Lb:14:21 ἀλλὰ ζῶ ἐγὼ καὶ ζῶν τὸ ὄνομά μου καὶ ἐμπλήσει δόξα κυρίου πᾶσαν τὴν γῆν,
Lb:14:21 ἀλλά ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lb:14:21 Ale Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Lb:14:21 a)lla\ DZO= e)gO\ kai\ DZO=n to\ o)/noma/ mou kai\ e)mplE/sei E( do/Xa kuri/ou pa=san tE\n gE=n,
Lb:14:21 alla DZO egO kai DZOn to onoma mu kai emplEsei hE doXa kyriu pasan tEn gEn,
Lb:14:21 C V3_PAI1S RP_NS C V3_PAPNSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS C VF_FAI3S RA_NSF N1S_NSF N2_GSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Lb:14:21 but to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the name with regard to I and also, even, namely to satisfy fill up the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Lb:14:21 but I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) and while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-will-SATISFY, you(sg)-will-be-SATISFY-ed (classical) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Lb:14:21 Lb_14:21_1 Lb_14:21_2 Lb_14:21_3 Lb_14:21_4 Lb_14:21_5 Lb_14:21_6 Lb_14:21_7 Lb_14:21_8 Lb_14:21_9 Lb_14:21_10 Lb_14:21_11 Lb_14:21_12 Lb_14:21_13 Lb_14:21_14 Lb_14:21_15 Lb_14:21_16
Lb:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:22 ὅτι πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ὁρῶντες τὴν δόξαν μου καὶ τὰ σημεῖα, ἃ ἐποίησα ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ, καὶ ἐπείρασάν με τοῦτο δέκατον καὶ οὐκ εἰσήκουσάν μου τῆς φωνῆς,
Lb:14:22 For all the men who see my glory, and the signs which I wrought in Egypt, and in the wilderness, and have tempted me this tenth time, and have not hearkened to my voice, (Numbers 14:22 Brenton)
Lb:14:22 Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali Mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu, (Lb 14:22 BT_4)
Lb:14:22 ὅτι πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ὁρῶντες τὴν δόξαν μου καὶ τὰ σημεῖα, ἐποίησα ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ, καὶ ἐπείρασάν με τοῦτο δέκατον καὶ οὐκ εἰσήκουσάν μου τῆς φωνῆς,
Lb:14:22 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο καί πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο δέκατος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ
Lb:14:22 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja I też, nawet, mianowicie Znak; znak Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziesiąty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Dźwięku/głos płacze
Lb:14:22 o(/ti pa/ntes oi( a)/ndres oi( o(rO=ntes tE\n do/Xan mou kai\ ta\ sEmei=a, a(/ e)poi/Esa e)n *ai)gu/ptO| kai\ e)n tE=| e)rE/mO| tau/tE|, kai\ e)pei/rasa/n me tou=to de/katon kai\ ou)k ei)sE/kousa/n mou tE=s fOnE=s,
Lb:14:22 hoti pantes hoi andres hoi horOntes tEn doXan mu kai ta sEmeia, ha epoiEsa en aigyptO kai en tE erEmO tautE, kai epeirasan me tuto dekaton kai uk eisEkusan mu tEs fOnEs,
Lb:14:22 C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM V3_PAPNPM RA_ASF N1S_ASF RP_GS C RA_APN N2N_APN RR_APN VAI_AAI1S P N2_DSF C P RA_DSF N2_DSF RD_DSF C VAI_AAI3P RP_AS RD_ASN A1_ASN C D V1_PAPASF RP_GS RA_GSF N1_GSF
Lb:14:22 because/that every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I and also, even, namely the sign; sign who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] tenth and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) I the sound/voice cries
Lb:14:22 because/that all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) while SEE-ing (nom|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) who/whom/which (nom|acc) I-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Egypt (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) this (dat) and they-TRY/ATTEMPT-ed; they-PROVE/TEST-ed me (acc) this (nom|acc) tenth (acc, nom|acc|voc) and not they-HEARD-ed me (gen) the (gen) sound/voice (gen)
Lb:14:22 Lb_14:22_1 Lb_14:22_2 Lb_14:22_3 Lb_14:22_4 Lb_14:22_5 Lb_14:22_6 Lb_14:22_7 Lb_14:22_8 Lb_14:22_9 Lb_14:22_10 Lb_14:22_11 Lb_14:22_12 Lb_14:22_13 Lb_14:22_14 Lb_14:22_15 Lb_14:22_16 Lb_14:22_17 Lb_14:22_18 Lb_14:22_19 Lb_14:22_20 Lb_14:22_21 Lb_14:22_22 Lb_14:22_23 Lb_14:22_24 Lb_14:22_25 Lb_14:22_26 Lb_14:22_27 Lb_14:22_28 Lb_14:22_29 Lb_14:22_30 Lb_14:22_31 Lb_14:22_32
Lb:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:23 ἦ μὴν οὐκ ὄψονται τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, ἀλλ’ ἢ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἅ ἐστιν μετ’ ἐμοῦ ὧδε, ὅσοι οὐκ οἴδασιν ἀγαθὸν οὐδὲ κακόν, πᾶς νεώτερος ἄπειρος, τούτοις δώσω τὴν γῆν, πάντες δὲ οἱ παροξύναντές με οὐκ ὄψονται αὐτήν.
Lb:14:23 surely they shall not see the land, which I sware to their fathers; but their children which are with me here, as many as know not good or evil, every inexperienced youth, to them will I give the land; but none who have provoked me shall see it. (Numbers 14:23 Brenton)
Lb:14:23 ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy Mną wzgardzili, nie zobaczy go. (Lb 14:23 BT_4)
Lb:14:23 μὴν οὐκ ὄψονται τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, ἀλλ’ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐστιν μετ’ ἐμοῦ ὧδε, ὅσοι οὐκ οἴδασιν ἀγαθὸν οὐδὲ κακόν, πᾶς νεώτερος ἄπειρος, τούτοις δώσω τὴν γῆν, πάντες δὲ οἱ παροξύναντές με οὐκ ὄψονται αὐτήν.
Lb:14:23 ἦ[2] μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὧδε ὅσος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὐδέ (οὐ δέ) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ἄ·πειρος[2] -ον [LXX]; ἄ·πειρος[1] -ον οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:14:23 Naprawdę ???; miesiąc ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec On/ona/to/to samo Ale Albo Dziecko On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Tutaj Tyleż/wiele jak ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Niegodziwie by czynić źle Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bardziej nowy/młodszy Nie kończący się; niedoświadczony (nie obznajmiony, nie używany {nie przyzwyczajony} do) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś By prowokować Ja ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Lb:14:23 E)= mE\n ou)k o)/PSontai tE\n gE=n, E(\n O)/mosa toi=s patra/sin au)tO=n, a)ll’ E)\ ta\ te/kna au)tO=n, a(/ e)stin met’ e)mou= O(=de, o(/soi ou)k oi)/dasin a)gaTo\n ou)de\ kako/n, pa=s neO/teros a)/peiros, tou/tois dO/sO tE\n gE=n, pa/ntes de\ oi( paroXu/nante/s me ou)k o)/PSontai au)tE/n.
Lb:14:23 E mEn uk oPSontai tEn gEn, hEn Omosa tois patrasin autOn, all’ E ta tekna autOn, ha estin met’ emu hOde, hosoi uk oidasin agaTon ude kakon, pas neOteros apeiros, tutois dOsO tEn gEn, pantes de hoi paroXynantes me uk oPSontai autEn.
Lb:14:23 C x D VF_FMI3P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3R_DPM RD_GPM C C RA_APN N2N_APN RD_GPM RR_APN V9_PAI3S P RP_GS D A1_NPM D VX_XAI3P A1_ASN C A1_ASN A3_NSM A1A_NSMC A1B_NSM RD_DPM VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF A3_NPM x RA_NPM VA_AAPNPM RP_AS D VF_FMI3P RD_ASF
Lb:14:23 truly ???; month οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land who/whom/which to swear the father he/she/it/same but or the child he/she/it/same who/whom/which to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine here as much/many as οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with good inherently good, i.e. God-wrought. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) wickedly to do evil every all, each, every, the whole of newer/younger endless; inexperienced (unacquainted, unused to) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the earth/land every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to provoke I οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Lb:14:23 truly ???; month (nom|voc) not they-will-be-SEE-ed the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) but or the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) here as much/many as (nom) not they-have-PERCEIVE-ed good ([Adj] acc, nom|acc|voc) neither/nor wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|voc) newer/younger ([Adj] nom) endless ([Adj] nom); inexperienced ([Adj] nom) these (dat) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) all (nom|voc) Yet the (nom) upon PROVOKE-ing (nom|voc) me (acc) not they-will-be-SEE-ed her/it/same (acc)
Lb:14:23 Lb_14:23_1 Lb_14:23_2 Lb_14:23_3 Lb_14:23_4 Lb_14:23_5 Lb_14:23_6 Lb_14:23_7 Lb_14:23_8 Lb_14:23_9 Lb_14:23_10 Lb_14:23_11 Lb_14:23_12 Lb_14:23_13 Lb_14:23_14 Lb_14:23_15 Lb_14:23_16 Lb_14:23_17 Lb_14:23_18 Lb_14:23_19 Lb_14:23_20 Lb_14:23_21 Lb_14:23_22 Lb_14:23_23 Lb_14:23_24 Lb_14:23_25 Lb_14:23_26 Lb_14:23_27 Lb_14:23_28 Lb_14:23_29 Lb_14:23_30 Lb_14:23_31 Lb_14:23_32 Lb_14:23_33 Lb_14:23_34 Lb_14:23_35 Lb_14:23_36 Lb_14:23_37 Lb_14:23_38 Lb_14:23_39 Lb_14:23_40 Lb_14:23_41 Lb_14:23_42
Lb:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:24 ὁ δὲ παῖς μου Χαλεβ, ὅτι ἐγενήθη πνεῦμα ἕτερον ἐν αὐτῷ καὶ ἐπηκολούθησέν μοι, εἰσάξω αὐτὸν εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσῆλθεν ἐκεῖ, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει αὐτήν.
Lb:14:24 But my servant Chaleb, because there was another spirit in him, and he followed me, I will bring him into the land into which he entered, and his seed shall inherit it. (Numbers 14:24 Brenton)
Lb:14:24 Tylko słudze memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał Mi pełne posłuszeństwo, dozwolę wejść do kraju, który już przewędrował, i potomstwu jego dam go w posiadanie. (Lb 14:24 BT_4)
Lb:14:24 δὲ παῖς μου Χαλεβ, ὅτι ἐγενήθη πνεῦμα ἕτερον ἐν αὐτῷ καὶ ἐπηκολούθησέν μοι, εἰσάξω αὐτὸν εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσῆλθεν ἐκεῖ, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει αὐτήν.
Lb:14:24 ὁ ἡ τό δέ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:14:24 zaś Dziecka/służący Ja Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Inny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Ja By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Tam I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By dziedziczyć On/ona/to/to samo
Lb:14:24 o( de\ pai=s mou *CHaleb, o(/ti e)genE/TE pneu=ma e(/teron e)n au)tO=| kai\ e)pEkolou/TEse/n moi, ei)sa/XO au)to\n ei)s tE\n gE=n, ei)s E(\n ei)sE=lTen e)kei=, kai\ to\ spe/rma au)tou= klEronomE/sei au)tE/n.
Lb:14:24 ho de pais mu CHaleb, hoti egenETE pneuma heteron en autO kai epEkoluTEsen moi, eisaXO auton eis tEn gEn, eis hEn eisElTen ekei, kai to sperma autu klEronomEsei autEn.
Lb:14:24 RA_NSM x N3D_NSM RP_GS N_NSM C VCI_API3S N3M_ASN A1A_ASN P RD_DSM C VAI_AAI3S RP_DS VF_FAI1S RD_ASM P RA_ASF N1_ASF P RR_ASF VBI_AAI3S D C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VF_FAI3S RD_ASF
Lb:14:24 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] child/servant I ć because/that to become become, happen spirit breath, spiritual utterance, wind other in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to follow in succession [succeed] I to lead into he/she/it/same into (+acc) the earth/land into (+acc) who/whom/which to enter there and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to inherit he/she/it/same
Lb:14:24 the (nom) Yet child/servant (nom) me (gen)   because/that he/she/it-was-BECOME-ed spirit (nom|acc|voc) other (acc, nom|acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and he/she/it-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION me (dat) I-will-LEAD-INTO him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) into (+acc) who/whom/which (acc) he/she/it-ENTER-ed there and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) her/it/same (acc)
Lb:14:24 Lb_14:24_1 Lb_14:24_2 Lb_14:24_3 Lb_14:24_4 Lb_14:24_5 Lb_14:24_6 Lb_14:24_7 Lb_14:24_8 Lb_14:24_9 Lb_14:24_10 Lb_14:24_11 Lb_14:24_12 Lb_14:24_13 Lb_14:24_14 Lb_14:24_15 Lb_14:24_16 Lb_14:24_17 Lb_14:24_18 Lb_14:24_19 Lb_14:24_20 Lb_14:24_21 Lb_14:24_22 Lb_14:24_23 Lb_14:24_24 Lb_14:24_25 Lb_14:24_26 Lb_14:24_27 Lb_14:24_28 Lb_14:24_29
Lb:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:25 ὁ δὲ Αμαληκ καὶ ὁ Χαναναῖος κατοικοῦσιν ἐν τῇ κοιλάδι· αὔριον ἐπιστράφητε ὑμεῖς καὶ ἀπάρατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν θάλασσαν ἐρυθράν.
Lb:14:25 But Amalec and the Chananite dwell in the valley: to-morrow turn and depart for the wilderness by the way of the Red Sea. (Numbers 14:25 Brenton)
Lb:14:25 Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie. Jutro zawrócicie i pociągniecie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego». (Lb 14:25 BT_4)
Lb:14:25 δὲ Αμαληκ καὶ Χαναναῖος κατοικοῦσιν ἐν τῇ κοιλάδι· αὔριον ἐπιστράφητε ὑμεῖς καὶ ἀπάρατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν θάλασσαν ἐρυθράν.
Lb:14:25 ὁ ἡ τό δέ   καί ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   αὔριον ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁδός, -οῦ, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν
Lb:14:25 zaś I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Następny dnia/jutro By odwracać się dookoła Ty I też, nawet, mianowicie By zabierać Do (+przyspieszenie) Odludzie Drogi {Sposobu}/droga Morze Czerwony (trzcina?)
Lb:14:25 o( de\ *amalEk kai\ o( *CHananai=os katoikou=sin e)n tE=| koila/di· au)/rion e)pistra/fEte u(mei=s kai\ a)pa/rate ei)s tE\n e)/rEmon o(do\n Ta/lassan e)ruTra/n.
Lb:14:25 ho de amalEk kai ho CHananaios katoikusin en tE koiladi· aurion epistrafEte hymeis kai aparate eis tEn erEmon hodon Talassan eryTran.
Lb:14:25 RA_NSM x N_NSM C RA_NSM N2_NSM V2_PAI3P P RA_DSF N3D_DSF D VD_APS2P RP_NP C VA_AAD2P P RA_ASF N2_ASF N2_ASF N1S_ASF A1A_ASF
Lb:14:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely the Canaanite to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć next day/tomorrow to turn around you and also, even, namely to take away into (+acc) the wilderness way/road sea red (reed?)
Lb:14:25 the (nom) Yet   and the (nom) Canaanite ([Adj] nom) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   next day/tomorrow be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND you(pl) (nom) and do-TAKE-you(pl)-AWAY! into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) way/road (acc) sea (acc) red ([Adj] acc)
Lb:14:25 Lb_14:25_1 Lb_14:25_2 Lb_14:25_3 Lb_14:25_4 Lb_14:25_5 Lb_14:25_6 Lb_14:25_7 Lb_14:25_8 Lb_14:25_9 Lb_14:25_10 Lb_14:25_11 Lb_14:25_12 Lb_14:25_13 Lb_14:25_14 Lb_14:25_15 Lb_14:25_16 Lb_14:25_17 Lb_14:25_18 Lb_14:25_19 Lb_14:25_20 Lb_14:25_21
Lb:14:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:26 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:14:26 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Numbers 14:26 Brenton)
Lb:14:26 Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona i rzekł: (Lb 14:26 BT_4)
Lb:14:26 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:14:26 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:14:26 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By mówić/opowiadaj
Lb:14:26 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Lb:14:26 kai eipen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Lb:14:26 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Lb:14:26 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Lb:14:26 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:14:26 Lb_14:26_1 Lb_14:26_2 Lb_14:26_3 Lb_14:26_4 Lb_14:26_5 Lb_14:26_6 Lb_14:26_7 Lb_14:26_8
Lb:14:26 x x x x x x x x
Lb:14:27 Ἕως τίνος τὴν συναγωγὴν τὴν πονηρὰν ταύτην; ἃ αὐτοὶ γογγύζουσιν ἐναντίον ἐμοῦ, τὴν γόγγυσιν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἣν ἐγόγγυσαν περὶ ὑμῶν, ἀκήκοα.
Lb:14:27 How long shall I endure this wicked congregation? I have heard their murmurings against me, even the murmuring of the children of Israel, which they have murmured concerning you. (Numbers 14:27 Brenton)
Lb:14:27 «Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw Mnie. (Lb 14:27 BT_4)
Lb:14:27 Ἕως τίνος τὴν συναγωγὴν τὴν πονηρὰν ταύτην; αὐτοὶ γογγύζουσιν ἐναντίον ἐμοῦ, τὴν γόγγυσιν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἣν ἐγόγγυσαν περὶ ὑμῶν, ἀκήκοα.
Lb:14:27 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Lb:14:27 Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zebranie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By gderać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja; mój/mój Syn Izrael Kto/, który/, który By gderać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty By słyszeć
Lb:14:27 *(/eOs ti/nos tE\n sunagOgE\n tE\n ponEra\n tau/tEn; a(/ au)toi\ goggu/DZousin e)nanti/on e)mou=, tE\n go/ggusin tO=n ui(O=n *israEl, E(\n e)go/ggusan peri\ u(mO=n, a)kE/koa.
Lb:14:27 eOs tinos tEn synagOgEn tEn ponEran tautEn; ha autoi gongyDZusin enantion emu, tEn gongysin tOn hyiOn israEl, hEn egongysan peri hymOn, akEkoa.
Lb:14:27 P RI_GSN RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF RD_ASF RR_APN RD_NPM V1_PAI3P P RP_GS RA_ASF N3I_ASF RA_GPM N2_GPM N_GSM RR_ASF VAI_AAI3P P RP_GP VX_XAI1S
Lb:14:27 until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the gathering the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which he/she/it/same to grumble in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine the ć the son Israel who/whom/which to grumble about (+acc,+gen) you to hear
Lb:14:27 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) the (acc) gathering (acc) the (acc) wicked ([Adj] acc) this (acc) who/whom/which (nom|acc) they/same (nom) they-are-GRUMBLE-ing, while GRUMBLE-ing (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) the (acc)   the (gen) sons (gen) Israel (indecl) who/whom/which (acc) they-GRUMBLE-ed about (+acc,+gen) you(pl) (gen) I-have-HEAR-ed
Lb:14:27 Lb_14:27_1 Lb_14:27_2 Lb_14:27_3 Lb_14:27_4 Lb_14:27_5 Lb_14:27_6 Lb_14:27_7 Lb_14:27_8 Lb_14:27_9 Lb_14:27_10 Lb_14:27_11 Lb_14:27_12 Lb_14:27_13 Lb_14:27_14 Lb_14:27_15 Lb_14:27_16 Lb_14:27_17 Lb_14:27_18 Lb_14:27_19 Lb_14:27_20 Lb_14:27_21 Lb_14:27_22
Lb:14:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:28 εἰπὸν αὐτοῖς Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἦ μὴν ὃν τρόπον λελαλήκατε εἰς τὰ ὦτά μου, οὕτως ποιήσω ὑμῖν·
Lb:14:28 Say to them, As I live, saith the Lord: surely as ye spoke into my ears, so will I do to you. (Numbers 14:28 Brenton)
Lb:14:28 Powiedz im: Na moje życie - wyrocznia Pana - postąpię z wami według słów, któreście wypowiedzieli przede Mną. (Lb 14:28 BT_4)
Lb:14:28 εἰπὸν αὐτοῖς Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, μὴν ὃν τρόπον λελαλήκατε εἰς τὰ ὦτά μου, οὕτως ποιήσω ὑμῖν·
Lb:14:28 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἦ[2] μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:14:28 By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Naprawdę ???; miesiąc Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić Do (+przyspieszenie) Ucho Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Ty
Lb:14:28 ei)po\n au)toi=s *DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, E)= mE\n o(\n tro/pon lelalE/kate ei)s ta\ O)=ta/ mou, ou(/tOs poiE/sO u(mi=n·
Lb:14:28 eipon autois DZO egO, legei kyrios, E mEn hon tropon lelalEkate eis ta Ota mu, hutOs poiEsO hymin·
Lb:14:28 VBI_AAI3P RD_DPM V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C x RR_ASM N2_ASM VX_XAI2P P RA_APN N3T_APN RP_GS D VA_AAS1S RP_DP
Lb:14:28 to say/tell he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. truly ???; month who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to speak into (+acc) the ear I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make you
Lb:14:28 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) truly ???; month (nom|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(pl)-have-SPEAK-ed into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) me (gen) thusly/like this I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(pl) (dat)
Lb:14:28 Lb_14:28_1 Lb_14:28_2 Lb_14:28_3 Lb_14:28_4 Lb_14:28_5 Lb_14:28_6 Lb_14:28_7 Lb_14:28_8 Lb_14:28_9 Lb_14:28_10 Lb_14:28_11 Lb_14:28_12 Lb_14:28_13 Lb_14:28_14 Lb_14:28_15 Lb_14:28_16 Lb_14:28_17 Lb_14:28_18
Lb:14:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:14:29 ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ πεσεῖται τὰ κῶλα ὑμῶν καὶ πᾶσα ἡ ἐπισκοπὴ ὑμῶν καὶ οἱ κατηριθμημένοι ὑμῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, ὅσοι ἐγόγγυσαν ἐπ’ ἐμοί·
Lb:14:29 Your carcases shall fall in this wilderness; and all those of you that were reviewed, and those of you that were numbered from twenty years old and upward, all that murmured against me, (Numbers 14:29 Brenton)
Lb:14:29 Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko Mnie szemrali, (Lb 14:29 BT_4)
Lb:14:29 ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ πεσεῖται τὰ κῶλα ὑμῶν καὶ πᾶσα ἐπισκοπὴ ὑμῶν καὶ οἱ κατηριθμημένοι ὑμῶν