Lb:24:1 καὶ ἰδὼν Βαλααμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου εὐλογεῖν τὸν Ισραηλ, οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον.
Lb:24:1 And when Balaam saw that it pleased God to bless Israel, he did not go according to his custom to meet the omens, but turned his face toward the wilderness. (Numbers 24:1 Brenton)
Lb:24:1 Gdy Balaam spostrzegł, że dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, nie odszedł wcale, jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. (Lb 24:1 BT_4)
Lb:24:1 καὶ ἰδὼν Βαλααμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου εὐλογεῖν τὸν Ισραηλ, οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον.
Lb:24:1 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Βαλαάμ, ὁ ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατά ὁ ἡ τό εἴωθα a.k.a. ἔθω (-, -, -, ειωθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Lb:24:1 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Balaam Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By być Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Izrael ??? Przed przydechem mocnym By iść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By robić zwyczajowy Do (+przyspieszenie) Spotykanie I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Odludzie
Lb:24:1 kai\ i)dO\n *balaam o(/ti kalo/n e)stin e)/nanti kuri/ou eu)logei=n to\n *israEl, ou)k e)poreu/TE kata\ to\ ei)OTo\s ei)s suna/ntEsin toi=s oi)Onoi=s kai\ a)pe/strePSen to\ pro/sOpon au)tou= ei)s tE\n e)/rEmon.
Lb:24:1 kai idOn balaam hoti kalon estin enanti kyriu eulogein ton israEl, uk eporeuTE kata to eiOTos eis synantEsin tois oiOnois kai apestrePSen to prosOpon autu eis tEn erEmon.
Lb:24:1 C VB_AAPNSM N_NSM C A1_ASN V9_PAI3S P N2_GSM V2_PAN RA_ASM N_ASM D VCI_API3S P RA_ASN VX_XAPASN P N3I_ASF RA_DPM N2_DPM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N2_ASF
Lb:24:1 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Balaam because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the Israel οὐχ before rough breathing to go down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to make customary into (+acc) meeting the ć and also, even, namely to turn away from the face he/she/it/same into (+acc) the wilderness
Lb:24:1 and upon SEE-ing (nom) Balaam (indecl) because/that right ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-BLESS-ing the (acc) Israel (indecl) not he/she/it-was-GO-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having MAKE-ed-CUSTOMARY (nom|acc|voc, voc) into (+acc) meeting (acc) the (dat)   and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:24:1 Lb_24:1_1 Lb_24:1_2 Lb_24:1_3 Lb_24:1_4 Lb_24:1_5 Lb_24:1_6 Lb_24:1_7 Lb_24:1_8 Lb_24:1_9 Lb_24:1_10 Lb_24:1_11 Lb_24:1_12 Lb_24:1_13 Lb_24:1_14 Lb_24:1_15 Lb_24:1_16 Lb_24:1_17 Lb_24:1_18 Lb_24:1_19 Lb_24:1_20 Lb_24:1_21 Lb_24:1_22 Lb_24:1_23 Lb_24:1_24 Lb_24:1_25 Lb_24:1_26 Lb_24:1_27 Lb_24:1_28
Lb:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:2 καὶ ἐξάρας Βαλααμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν Ισραηλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς. καὶ ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ,
Lb:24:2 And Balaam lifted up his eyes, and sees Israel encamped by their tribes; and the Spirit of God came upon him. (Numbers 24:2 Brenton)
Lb:24:2 Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży (Lb 24:2 BT_4)
Lb:24:2 καὶ ἐξάρας Βαλααμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν Ισραηλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς. καὶ ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ,
Lb:24:2 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) Βαλαάμ, ὁ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·οράω (καθ+ορ(α)-, -, 2nd κατ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   κατά φυλή, -ῆς, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:24:2 I też, nawet, mianowicie By usuwać Balaam Oko On/ona/to/to samo By widzieć jasno Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Lb:24:2 kai\ e)Xa/ras *balaam tou\s o)fTalmou\s au)tou= kaTora=| to\n *israEl e)stratopedeuko/ta kata\ fula/s. kai\ e)ge/neto pneu=ma Teou= e)n au)tO=|,
Lb:24:2 kai eXaras balaam tus ofTalmus autu kaTora ton israEl estratopedeukota kata fylas. kai egeneto pneuma Teu en autO,
Lb:24:2 C VA_AAPNSM N_NSM RA_APM N2_APM RD_GSM V3_PAI3S RA_ASM N_ASM VX_XAPASM P N1_APF C VBI_AMI3S N3M_NSN N2_GSM P RD_DSM
Lb:24:2 and also, even, namely to remove Balaam the eye he/she/it/same to see plainly the Israel ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe and also, even, namely to become become, happen spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Lb:24:2 and upon REMOVE-ing (nom|voc) Balaam (indecl) the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) he/she/it-is-SEE PLAINLY-ing, you(sg)-are-being-SEE PLAINLY-ed, you(sg)-are-being-SEE PLAINLY-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE PLAINLY-ing, you(sg)-should-be-being-SEE PLAINLY-ed the (acc) Israel (indecl)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribes (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed spirit (nom|acc|voc) god (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Lb:24:2 Lb_24:2_1 Lb_24:2_2 Lb_24:2_3 Lb_24:2_4 Lb_24:2_5 Lb_24:2_6 Lb_24:2_7 Lb_24:2_8 Lb_24:2_9 Lb_24:2_10 Lb_24:2_11 Lb_24:2_12 Lb_24:2_13 Lb_24:2_14 Lb_24:2_15 Lb_24:2_16 Lb_24:2_17 Lb_24:2_18
Lb:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:3 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ, φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν,
Lb:24:3 And he took up his parable and said, Balaam son of Beor says, the man who sees truly says, (Numbers 24:3 Brenton)
Lb:24:3 i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; (Lb 24:3 BT_4)
Lb:24:3 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ, φησὶν ἄνθρωπος ἀληθινῶς ὁρῶν,
Lb:24:3 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) Βαλαάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός); ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Lb:24:3 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By mówić Balaam Syn By mówić Ludzki Wchodź; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Lb:24:3 kai\ a)nalabO\n tE\n parabolE\n au)tou= ei)=pen *fEsi\n *balaam ui(o\s *beOr, fEsi\n o( a)/nTrOpos o( a)lETinO=s o(rO=n,
Lb:24:3 kai analabOn tEn parabolEn autu eipen fEsin balaam hyios beOr, fEsin ho anTrOpos ho alETinOs horOn,
Lb:24:3 C VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S V6_PAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM V6_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM D V3_PAPNSM
Lb:24:3 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance he/she/it/same to say/tell to say Balaam son ć to say the human the ć mount; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Lb:24:3 and upon TAKE UP-ing (nom) the (acc) parable (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-is-SAY-ing Balaam (indecl) son (nom)   he/she/it-is-SAY-ing the (nom) human (nom) the (nom)   mounts (gen); while SEE-ing (nom, nom|acc|voc, voc)
Lb:24:3 Lb_24:3_1 Lb_24:3_2 Lb_24:3_3 Lb_24:3_4 Lb_24:3_5 Lb_24:3_6 Lb_24:3_7 Lb_24:3_8 Lb_24:3_9 Lb_24:3_10 Lb_24:3_11 Lb_24:3_12 Lb_24:3_13 Lb_24:3_14 Lb_24:3_15 Lb_24:3_16
Lb:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:4 φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ, ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Lb:24:4 he says who hears the oracle of the Mighty One, who saw a vision of God in sleep; his eyes were opened: (Numbers 24:4 Brenton)
Lb:24:4 wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. (Lb 24:4 BT_4)
Lb:24:4 φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ, ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Lb:24:4 φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λογεία v.l. -γία, -ας, ἡ; λόγιος -α -ον θεός, -οῦ, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ὅρασις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὕπνος, -ου, ὁ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:24:4 By mówić By słyszeć Wyrażanie; gromadzenie; wymowny Bóg  Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Wizja {Wyobrażenie} Bóg  By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij By odkrywać się/objawiaj Oko On/ona/to/to samo
Lb:24:4 fEsi\n a)kou/On lo/gia Teou=, o(/stis o(/rasin Teou= ei)=den e)n u(/pnO|, a)pokekalumme/noi oi( o)fTalmoi\ au)tou=
Lb:24:4 fEsin akuOn logia Teu, hostis horasin Teu eiden en hypnO, apokekalymmenoi hoi ofTalmoi autu
Lb:24:4 V6_PAI3S V1_PAPNSM N2N_APN N2_GSM RX_NSM N3I_ASF N2_GSM VBI_AAI3S P N2_DSM VM_XMPNPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM
Lb:24:4 to say to hear utterance; collection; eloquent god [see theology] who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] vision god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep to uncover/reveal the eye he/she/it/same
Lb:24:4 he/she/it-is-SAY-ing while HEAR-ing (nom) utterances (nom|acc|voc); collection (nom|voc); eloquent ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) god (gen) who-/whom-/whichever (nom) vision (acc) god (gen) he/she/it-SEE-ed in/among/by (+dat) sleep (dat) having-been-UNCOVER/REVEAL-ed (nom|voc) the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen)
Lb:24:4 Lb_24:4_1 Lb_24:4_2 Lb_24:4_3 Lb_24:4_4 Lb_24:4_5 Lb_24:4_6 Lb_24:4_7 Lb_24:4_8 Lb_24:4_9 Lb_24:4_10 Lb_24:4_11 Lb_24:4_12 Lb_24:4_13 Lb_24:4_14
Lb:24:4 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:5 Ὡς καλοί σου οἱ οἶκοι, Ιακωβ, αἱ σκηναί σου, Ισραηλ·
Lb:24:5 How goodly are thy habitations, Jacob, and thy tents, Israel! (Numbers 24:5 Brenton)
Lb:24:5 Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! (Lb 24:5 BT_4)
Lb:24:5 Ὡς καλοί σου οἱ οἶκοι, Ιακωβ, αἱ σκηναί σου, Ισραηλ·
Lb:24:5 ὡς καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ
Lb:24:5 Jak/jak W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) Dom; by mieszkać Jacob Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Ty; twój/twój(sg) Izrael
Lb:24:5 *(Os kaloi/ sou oi( oi)=koi, *iakOb, ai( skEnai/ sou, *israEl·
Lb:24:5 Os kaloi su hoi oikoi, iakOb, hai skEnai su, israEl·
Lb:24:5 C A1_NPM RP_GS RA_NPM N2_NPM N_VSM RA_NPF N1_NPF RP_GS N_VSM
Lb:24:5 as/like right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call you; your/yours(sg) the house; to dwell Jacob the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth you; your/yours(sg) Israel
Lb:24:5 as/like right ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CALL-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) Jacob (indecl) the (nom) tents (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl)
Lb:24:5 Lb_24:5_1 Lb_24:5_2 Lb_24:5_3 Lb_24:5_4 Lb_24:5_5 Lb_24:5_6 Lb_24:5_7 Lb_24:5_8 Lb_24:5_9 Lb_24:5_10
Lb:24:5 x x x x x x x x x x
Lb:24:6 ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ σκηναί, ἃς ἔπηξεν κύριος, ὡσεὶ κέδροι παρ’ ὕδατα.
Lb:24:6 as shady groves, and as gardens by a river, and as tents which God pitched, and as cedars by the waters. (Numbers 24:6 Brenton)
Lb:24:6 Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami. (Lb 24:6 BT_4)
Lb:24:6 ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ σκηναί, ἃς ἔπηξεν κύριος, ὡσεὶ κέδροι παρ’ ὕδατα.
Lb:24:6 ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)     καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) παράδεισος, -ου, ὁ ἐπί ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   παρά ὕδωρ, ὕδατος, τό
Lb:24:6 Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Raj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Kto/, który/, który Do na prowadź; by upadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Woda
Lb:24:6 O(sei\ na/pai skia/DZousai kai\ O(sei\ para/deisoi e)pi\ potamO=n kai\ O(sei\ skEnai/, a(/s e)/pEXen ku/rios, O(sei\ ke/droi par’ u(/data.
Lb:24:6 hOsei napai skiaDZusai kai hOsei paradeisoi epi potamOn kai hOsei skEnai, has epEXen kyrios, hOsei kedroi par’ hydata.
Lb:24:6 D N1_NPF V1_PAPNPF C D N2_NPM P N2_GPM C D N1_NPF RR_APF VAI_AAI3S N2_NSM D N2_NPF P N3T_APN
Lb:24:6 like/approximately [as-if]; to push ć ć and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push paradise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing river and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth who/whom/which to upon-lead; to pitch lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. like/approximately [as-if]; to push ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together water
Lb:24:6 like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)     and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) paradises (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) rivers (gen) and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) tents (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) waters (nom|acc|voc)
Lb:24:6 Lb_24:6_1 Lb_24:6_2 Lb_24:6_3 Lb_24:6_4 Lb_24:6_5 Lb_24:6_6 Lb_24:6_7 Lb_24:6_8 Lb_24:6_9 Lb_24:6_10 Lb_24:6_11 Lb_24:6_12 Lb_24:6_13 Lb_24:6_14 Lb_24:6_15 Lb_24:6_16 Lb_24:6_17 Lb_24:6_18
Lb:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:7 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν, καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γωγ βασιλεία αὐτοῦ, καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ.
Lb:24:7 There shall come a man out of his seed, and he shall rule over many nations; and the kingdom of Gog shall be exalted, and his kingdom shall be increased. (Numbers 24:7 Brenton)
Lb:24:7 Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. (Lb 24:7 BT_4)
Lb:24:7 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν, καὶ ὑψωθήσεται Γωγ βασιλεία αὐτοῦ, καὶ αὐξηθήσεται βασιλεία αὐτοῦ.
Lb:24:7 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἤ[1] Γώγ, ὁ βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:24:7 By wychodzić Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Naród [zobacz etniczny] Dużo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Albo Gog Królestwo; królewski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się Królestwo; królewski On/ona/to/to samo
Lb:24:7 e)Xeleu/setai a)/nTrOpos e)k tou= spe/rmatos au)tou= kai\ kurieu/sei e)TnO=n pollO=n, kai\ u(PSOTE/setai E)\ *gOg basilei/a au)tou=, kai\ au)XETE/setai E( basilei/a au)tou=.
Lb:24:7 eXeleusetai anTrOpos ek tu spermatos autu kai kyrieusei eTnOn pollOn, kai hyPSOTEsetai E gOg basileia autu, kai auXETEsetai hE basileia autu.
Lb:24:7 VF_FMI3S N2_NSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM C VF_FAI3S N3E_GPN A1_GPM C VC_FPI3S C N_AS N1A_NSF RD_GSM C VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Lb:24:7 to come out human out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon nation [see ethnic] much and also, even, namely to elevate/set high or Gog kingdom; royal he/she/it/same and also, even, namely to grow the kingdom; royal he/she/it/same
Lb:24:7 he/she/it-will-be-COME-ed-OUT human (nom) out of (+gen) the (gen) seed (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-BE-LORD-OF/OVER, you(sg)-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) nations (gen) many (gen) and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH or Gog (indecl) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-GROW-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Lb:24:7 Lb_24:7_1 Lb_24:7_2 Lb_24:7_3 Lb_24:7_4 Lb_24:7_5 Lb_24:7_6 Lb_24:7_7 Lb_24:7_8 Lb_24:7_9 Lb_24:7_10 Lb_24:7_11 Lb_24:7_12 Lb_24:7_13 Lb_24:7_14 Lb_24:7_15 Lb_24:7_16 Lb_24:7_17 Lb_24:7_18 Lb_24:7_19 Lb_24:7_20 Lb_24:7_21
Lb:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:8 θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ· ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν.
Lb:24:8 God led him out of Egypt; he has as it were the glory of a unicorn: he shall consume the nations of his enemies, and he shall drain their marrow, and with his darts he shall shoot through the enemy. (Numbers 24:8 Brenton)
Lb:24:8 A Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego jak rogi bawołu. On wyniszczy narody, co go uciskają, zmiażdży ich kości - zdruzgoce swoimi strzałami. (Lb 24:8 BT_4)
Lb:24:8 θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ· ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν.
Lb:24:8 θεός, -οῦ, ὁ ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὡς δόξα, -ης, ἡ μονό·κερω[τ]ς, -ωτος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐχθρός -ά -όν
Lb:24:8 Bóg  By kierować On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Jak/jak Sławy/wzbudzanie grozy Jednorożec [Padów. żubr albo nosorożec] On/ona/to/to samo By jeść Naród [zobacz etniczny] Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wyrzutowy (strzała, żądło) On/ona/to/to samo Wrogi
Lb:24:8 Teo\s O(dE/gEsen au)to\n e)X *ai)gu/ptou, O(s do/Xa monoke/rOtos au)tO=|· e)/detai e)/TnE e)CHTrO=n au)tou= kai\ ta\ pa/CHE au)tO=n e)kmueliei= kai\ tai=s boli/sin au)tou= katatoXeu/sei e)CHTro/n.
Lb:24:8 Teos hOdEgEsen auton eX aigyptu, hOs doXa monokerOtos autO· edetai eTnE eCHTrOn autu kai ta paCHE autOn ekmyeliei kai tais bolisin autu katatoXeusei eCHTron.
Lb:24:8 N2_NSM VAI_AAI3S RD_ASM P N2_GSF C N1S_NSF N3T_GSM RD_DSM VF_FMI3S N3E_APN N2_GPM RD_GSM C RA_APN N3_APN RD_GPM VF2_FAI3S C RA_DPF N3D_DPF RD_GSM VF_FAI3S N2_ASM
Lb:24:8 god [see theology] to guide he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] as/like glory/awesomeness unicorn [poss. aurochs or rhinoceros] he/she/it/same to eat nation [see ethnic] enmity; hostile he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same ć and also, even, namely the projectile (arrow, dart) he/she/it/same ć hostile
Lb:24:8 god (nom) he/she/it-GUIDE-ed him/it/same (acc) out of (+gen) Egypt (gen) as/like glory/awesomeness (nom|voc) unicorn (gen) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-EAT-ed nations (nom|acc|voc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc)   them/same (gen)   and the (dat) projectiles (dat) him/it/same (gen)   hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:24:8 Lb_24:8_1 Lb_24:8_2 Lb_24:8_3 Lb_24:8_4 Lb_24:8_5 Lb_24:8_6 Lb_24:8_7 Lb_24:8_8 Lb_24:8_9 Lb_24:8_10 Lb_24:8_11 Lb_24:8_12 Lb_24:8_13 Lb_24:8_14 Lb_24:8_15 Lb_24:8_16 Lb_24:8_17 Lb_24:8_18 Lb_24:8_19 Lb_24:8_20 Lb_24:8_21 Lb_24:8_22 Lb_24:8_23 Lb_24:8_24
Lb:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:9 κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἀναστήσει αὐτόν; οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται, καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται.
Lb:24:9 He lay down, he rested as a lion, and as a young lion; who shall stir him up? they that bless thee are blessed, and they that curse thee are cursed. (Numbers 24:9 Brenton)
Lb:24:9 Położył się, jak lew się przyczaił lub niby lwica. Kto się odważy go zbudzić? Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają». (Lb 24:9 BT_4)
Lb:24:9 κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἀναστήσει αὐτόν; οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται, καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται.
Lb:24:9 κατα·κλίνω (κατα+κλιν-, -, κατα+κλιν·[σ]-, -, -, κατα+κλι·θ-) ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ὡς   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί ὁ ἡ τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)
Lb:24:9 By leżeć By odświeżać się powracaj do życia Jak/jak Lew I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo By błogosławić Ty; twój/twój(sg) By błogosławić I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) Ty; twój/twój(sg) By kląć (klnij na dół)
Lb:24:9 katakliTei\s a)nepau/sato O(s le/On kai\ O(s sku/mnos· ti/s a)nastE/sei au)to/n; oi( eu)logou=nte/s se eu)lo/gEntai, kai\ oi( katarO/menoi/ se kekatE/rantai.
Lb:24:9 katakliTeis anepausato hOs leOn kai hOs skymnos· tis anastEsei auton; hoi euloguntes se eulogEntai, kai hoi katarOmenoi se kekatErantai.
Lb:24:9 VC_APPNSM VAI_AMI3S C N3W_NSM C C N2_NSM RI_NSM VF_FAI3S RD_ASM RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS VM_XMI3P C RA_NPM V3_PMPNPM RP_AS VM_XMI3P
Lb:24:9 to recline to refresh revive as/like lion and also, even, namely as/like ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same the to bless you; your/yours(sg) to bless and also, even, namely the to curse (curse down) you; your/yours(sg) to curse (curse down)
Lb:24:9 upon being-RECLINE-ed (nom|voc) he/she/it-was-REFRESH-ed as/like lion (nom) and as/like   who/what/why (nom) he/she/it-will-STand-UP, you(sg)-will-be-STand-ed-UP (classical) him/it/same (acc) the (nom) while BLESS-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-have-been-BLESS-ed and the (nom) while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-have-been-CURSE (CURSE DOWN)-ed
Lb:24:9 Lb_24:9_1 Lb_24:9_2 Lb_24:9_3 Lb_24:9_4 Lb_24:9_5 Lb_24:9_6 Lb_24:9_7 Lb_24:9_8 Lb_24:9_9 Lb_24:9_10 Lb_24:9_11 Lb_24:9_12 Lb_24:9_13 Lb_24:9_14 Lb_24:9_15 Lb_24:9_16 Lb_24:9_17 Lb_24:9_18 Lb_24:9_19
Lb:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:10 καὶ ἐθυμώθη Βαλακ ἐπὶ Βαλααμ καὶ συνεκρότησεν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας τρίτον τοῦτο·
Lb:24:10 And Balac was angry with Balaam, and clapped his hands together; and Balac said to Balaam, I called thee to curse my enemy, and behold thou hast decidedly blessed him this third time. (Numbers 24:10 Brenton)
Lb:24:10 Wtedy rozgniewał się Balak na Balaama, a klasnąwszy w dłonie rzekł do Balaama: «Wezwałem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty ich nawet trzykrotnie błogosławiłeś. (Lb 24:10 BT_4)
Lb:24:10 καὶ ἐθυμώθη Βαλακ ἐπὶ Βαλααμ καὶ συνεκρότησεν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας τρίτον τοῦτο·
Lb:24:10 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) Βαλάκ, ὁ ἐπί Βαλαάμ, ὁ καί   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλάκ, ὁ πρός Βαλαάμ, ὁ κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) τρίτος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο
Lb:24:10 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Balak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Balaam I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam By kląć (klnij na dół) Wrogi Ja By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By błogosławić By błogosławić Trzeci To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Lb:24:10 kai\ e)TumO/TE *balak e)pi\ *balaam kai\ sunekro/tEsen tai=s CHersi\n au)tou=, kai\ ei)=pen *balak pro\s *balaam *katara=sTai to\n e)CHTro/n mou ke/klEka/ se, kai\ i)dou\ eu)logO=n eu)lo/gEsas tri/ton tou=to·
Lb:24:10 kai eTymOTE balak epi balaam kai synekrotEsen tais CHersin autu, kai eipen balak pros balaam katarasTai ton eCHTron mu keklEka se, kai idu eulogOn eulogEsas triton tuto·
Lb:24:10 C VCI_API3S N_NSM P N_DSM C VAI_AAI3S RA_DPF N3_DPF RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VS_APN RA_ASM N2_ASM RP_GS VX_XAI1S RP_AS C I V2_PAPNSM VA_AAI2S A1_ASN RD_ASN
Lb:24:10 and also, even, namely to anger Balak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Balaam and also, even, namely ć the hand he/she/it/same and also, even, namely to say/tell Balak toward (+acc,+gen,+dat) Balaam to curse (curse down) the hostile I to call call you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to bless to bless third this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Lb:24:10 and he/she/it-was-ANGER-ed Balak (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) and   the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Balak (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) to-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) I-have-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and be-you(sg)-SEE-ed! while BLESS-ing (nom) you(sg)-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|voc) third (acc, nom|acc|voc) this (nom|acc)
Lb:24:10 Lb_24:10_1 Lb_24:10_2 Lb_24:10_3 Lb_24:10_4 Lb_24:10_5 Lb_24:10_6 Lb_24:10_7 Lb_24:10_8 Lb_24:10_9 Lb_24:10_10 Lb_24:10_11 Lb_24:10_12 Lb_24:10_13 Lb_24:10_14 Lb_24:10_15 Lb_24:10_16 Lb_24:10_17 Lb_24:10_18 Lb_24:10_19 Lb_24:10_20 Lb_24:10_21 Lb_24:10_22 Lb_24:10_23 Lb_24:10_24 Lb_24:10_25 Lb_24:10_26 Lb_24:10_27
Lb:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:11 νῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου· εἶπα Τιμήσω σε, καὶ νῦν ἐστέρησέν σε κύριος τῆς δόξης.
Lb:24:11 Now therefore flee to thy place: I said, I will honour thee, but now the Lord has deprived thee of glory. (Numbers 24:11 Brenton)
Lb:24:11 Uciekaj teraz czym prędzej do domu; obiecałem ci wprawdzie sowitą nagrodę, lecz oto Pan ciebie jej pozbawił». (Lb 24:11 BT_4)
Lb:24:11 νῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου· εἶπα Τιμήσω σε, καὶ νῦν ἐστέρησέν σε κύριος τῆς δόξης.
Lb:24:11 νῦν οὖν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νῦν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ
Lb:24:11 Teraz Dlatego/wtedy By uciekać Do (+przyspieszenie) Miejsce Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj By zaszczycać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Teraz Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy
Lb:24:11 nu=n ou)=n feu=ge ei)s to\n to/pon sou· ei)=pa *timE/sO se, kai\ nu=n e)ste/rEse/n se ku/rios tE=s do/XEs.
Lb:24:11 nyn un feuge eis ton topon su· eipa timEsO se, kai nyn esterEsen se kyrios tEs doXEs.
Lb:24:11 D x V1_PAD2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AAI1S VF_FAI1S RP_AS C D VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_GSF N1S_GSF
Lb:24:11 now therefore/then to flee into (+acc) the place you; your/yours(sg) to say/tell to honor you; your/yours(sg) and also, even, namely now ć you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the glory/awesomeness
Lb:24:11 now therefore/then be-you(sg)-FLEE-ing! into (+acc) the (acc) place (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-SAY/TELL-ed I-will-HONOR, I-should-HONOR you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and now   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) glory/awesomeness (gen)
Lb:24:11 Lb_24:11_1 Lb_24:11_2 Lb_24:11_3 Lb_24:11_4 Lb_24:11_5 Lb_24:11_6 Lb_24:11_7 Lb_24:11_8 Lb_24:11_9 Lb_24:11_10 Lb_24:11_11 Lb_24:11_12 Lb_24:11_13 Lb_24:11_14 Lb_24:11_15 Lb_24:11_16 Lb_24:11_17
Lb:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:12 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου, οὓς ἀπέστειλας πρός με, ἐλάλησα λέγων
Lb:24:12 And Balaam said to Balac, Did I not speak to thy messengers also whom thou sentest to me, saying, (Numbers 24:12 Brenton)
Lb:24:12 Balaam odpowiedział Balakowi: «Czyż nie powiedziałem wyraźnie posłańcom, których do mnie wysłałeś: (Lb 24:12 BT_4)
Lb:24:12 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου, οὓς ἀπέστειλας πρός με, ἐλάλησα λέγων
Lb:24:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ πρός Βαλάκ, ὁ οὐχί καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:24:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić By mówić/opowiadaj
Lb:24:12 kai\ ei)=pen *balaam pro\s *balak *ou)CHi\ kai\ toi=s a)gge/lois sou, ou(\s a)pe/steilas pro/s me, e)la/lEsa le/gOn
Lb:24:12 kai eipen balaam pros balak uCHi kai tois angelois su, hus apesteilas pros me, elalEsa legOn
Lb:24:12 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D C RA_DPM N2_DPM RP_GS RR_APM VAI_AAI2S P RP_AS VAI_AAI1S V1_PAPNSM
Lb:24:12 and also, even, namely to say/tell Balaam toward (+acc,+gen,+dat) Balak not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) you; your/yours(sg) who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I to speak to say/tell
Lb:24:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) not and the (dat) messengers/angels (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I-SPEAK-ed while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:24:12 Lb_24:12_1 Lb_24:12_2 Lb_24:12_3 Lb_24:12_4 Lb_24:12_5 Lb_24:12_6 Lb_24:12_7 Lb_24:12_8 Lb_24:12_9 Lb_24:12_10 Lb_24:12_11 Lb_24:12_12 Lb_24:12_13 Lb_24:12_14 Lb_24:12_15 Lb_24:12_16
Lb:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:13 Ἐάν μοι δῷ Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ’ ἐμαυτοῦ· ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ θεός, ταῦτα ἐρῶ;
Lb:24:13 If Balac should give me his house full of silver and gold, I shall not be able to transgress the word of the Lord to make it good or bad by myself; whatsoever things God shall say, them will I speak. (Numbers 24:13 Brenton)
Lb:24:13 Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana i czynić samowolnie czy to źle, czy też dobrze. Co Pan mówi, to tylko oznajmię. (Lb 24:13 BT_4)
Lb:24:13 Ἐάν μοι δῷ Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν καλὸν παρ’ ἐμαυτοῦ· ὅσα ἐὰν εἴπῃ θεός, ταῦτα ἐρῶ;
Lb:24:13 ἐάν (εἰ ἄν) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Βαλάκ, ὁ πλήρης -ες ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πονηρός -ά -όν ἤ[1] καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) παρά ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:24:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By dawać Balak Pełny Dom On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Albo W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Siebie Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bóg  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By kochać; by mówić/opowiadaj
Lb:24:13 *)ea/n moi dO=| *balak plE/rE to\n oi)=kon au)tou= a)rguri/ou kai\ CHrusi/ou, ou) dunE/somai parabE=nai to\ r(E=ma kuri/ou poiE=sai au)to\ ponEro\n E)\ kalo\n par’ e)mautou=· o(/sa e)a\n ei)/pE| o( Teo/s, tau=ta e)rO=;
Lb:24:13 ean moi dO balak plErE ton oikon autu argyriu kai CHrysiu, u dynEsomai parabEnai to rEma kyriu poiEsai auto ponEron E kalon par’ emautu· hosa ean eipE ho Teos, tauta erO;
Lb:24:13 C RP_DS VO_AAS3S N_NSM A3H_APN RA_ASM N2_ASM RD_GSM N2N_GSN C N2N_GSN D VF_FMI1S VZ_AAN RA_ASN N3M_ASN N2_GSM VA_AAN RD_ASN A1A_ASN C A1_ASN P RD_GSM A1_APN C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RD_APN VF2_FAI1S
Lb:24:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] I to give Balak full the house he/she/it/same piece of silver and also, even, namely piece of gold οὐχ before rough breathing to able to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make he/she/it/same wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος or right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together myself as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell the god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to love; to say/tell
Lb:24:13 if-ever me (dat) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed Balak (indecl) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) piece of silver (gen) and piece of gold (gen) not I-will-be-ABLE-ed to-TRANSGRESS the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) it/same (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) or right ([Adj] acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) myself (gen) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) these (nom|acc) I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL
Lb:24:13 Lb_24:13_1 Lb_24:13_2 Lb_24:13_3 Lb_24:13_4 Lb_24:13_5 Lb_24:13_6 Lb_24:13_7 Lb_24:13_8 Lb_24:13_9 Lb_24:13_10 Lb_24:13_11 Lb_24:13_12 Lb_24:13_13 Lb_24:13_14 Lb_24:13_15 Lb_24:13_16 Lb_24:13_17 Lb_24:13_18 Lb_24:13_19 Lb_24:13_20 Lb_24:13_21 Lb_24:13_22 Lb_24:13_23 Lb_24:13_24 Lb_24:13_25 Lb_24:13_26 Lb_24:13_27 Lb_24:13_28 Lb_24:13_29 Lb_24:13_30 Lb_24:13_31
Lb:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:14 καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου· δεῦρο συμβουλεύσω σοι, τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος τὸν λαόν σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν.
Lb:24:14 And now, behold, I return to my place; come, I will advise thee of what this people shall do to thy people in the last days. (Numbers 24:14 Brenton)
Lb:24:14 Dobrze więc, wrócę teraz do mojego ludu, lecz zbliż się jeszcze, bo chcę ci oznajmić, co lud ten kiedyś uczyni twojemu ludowi». (Lb 24:14 BT_4)
Lb:24:14 καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου· δεῦρο συμβουλεύσω σοι, τί ποιήσει λαὸς οὗτος τὸν λαόν σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν.
Lb:24:14 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δεῦρο συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Lb:24:14 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do (+przyspieszenie) Miejsce Ja Przychodź!/Tutaj i teraz Do rady Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień
Lb:24:14 kai\ nu=n i)dou\ a)potre/CHO ei)s to\n to/pon mou· deu=ro sumbouleu/sO soi, ti/ poiE/sei o( lao\s ou(=tos to\n lao/n sou e)p’ e)sCHa/tou tO=n E(merO=n.
Lb:24:14 kai nyn idu apotreCHO eis ton topon mu· deuro symbuleusO soi, ti poiEsei ho laos hutos ton laon su ep’ esCHatu tOn hEmerOn.
Lb:24:14 C D I V1_PAI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS D VF_FAI1S RP_DS RI_ASN VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_ASM N2_ASM RP_GS P A1_GSN RA_GPF N1A_GPF
Lb:24:14 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć into (+acc) the place I come!/here and now to council you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the people you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day
Lb:24:14 and now be-you(sg)-SEE-ed!   into (+acc) the (acc) place (acc) me (gen) come!/here and now I-will-COUNCIL, I-should-COUNCIL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/what/why (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) people (nom) this (nom) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen)
Lb:24:14 Lb_24:14_1 Lb_24:14_2 Lb_24:14_3 Lb_24:14_4 Lb_24:14_5 Lb_24:14_6 Lb_24:14_7 Lb_24:14_8 Lb_24:14_9 Lb_24:14_10 Lb_24:14_11 Lb_24:14_12 Lb_24:14_13 Lb_24:14_14 Lb_24:14_15 Lb_24:14_16 Lb_24:14_17 Lb_24:14_18 Lb_24:14_19 Lb_24:14_20 Lb_24:14_21 Lb_24:14_22 Lb_24:14_23
Lb:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:15 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ, φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν,
Lb:24:15 And he took up his parable and said, Balaam the son of Beor says, the man who sees truly says, (Numbers 24:15 Brenton)
Lb:24:15 I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; (Lb 24:15 BT_4)
Lb:24:15 Καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ, φησὶν ἄνθρωπος ἀληθινῶς ὁρῶν,
Lb:24:15 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) Βαλαάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός); ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Lb:24:15 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By mówić Balaam Syn By mówić Ludzki Wchodź; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Lb:24:15 *kai\ a)nalabO\n tE\n parabolE\n au)tou= ei)=pen *fEsi\n *balaam ui(o\s *beOr, fEsi\n o( a)/nTrOpos o( a)lETinO=s o(rO=n,
Lb:24:15 kai analabOn tEn parabolEn autu eipen fEsin balaam hyios beOr, fEsin ho anTrOpos ho alETinOs horOn,
Lb:24:15 C VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S V6_PAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM V6_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM D V3_PAPNSM
Lb:24:15 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance he/she/it/same to say/tell to say Balaam son ć to say the human the ć mount; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Lb:24:15 and upon TAKE UP-ing (nom) the (acc) parable (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-is-SAY-ing Balaam (indecl) son (nom)   he/she/it-is-SAY-ing the (nom) human (nom) the (nom)   mounts (gen); while SEE-ing (nom, nom|acc|voc, voc)
Lb:24:15 Lb_24:15_1 Lb_24:15_2 Lb_24:15_3 Lb_24:15_4 Lb_24:15_5 Lb_24:15_6 Lb_24:15_7 Lb_24:15_8 Lb_24:15_9 Lb_24:15_10 Lb_24:15_11 Lb_24:15_12 Lb_24:15_13 Lb_24:15_14 Lb_24:15_15 Lb_24:15_16
Lb:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:16 ἀκούων λόγια θεοῦ, ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Lb:24:16 hearing the oracles of God, receiving knowledge from the Most High, and having seen a vision of God in sleep; his eyes were opened. (Numbers 24:16 Brenton)
Lb:24:16 wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. (Lb 24:16 BT_4)
Lb:24:16 ἀκούων λόγια θεοῦ, ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Lb:24:16 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λογεία v.l. -γία, -ας, ἡ; λόγιος -α -ον θεός, -οῦ, ὁ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)   παρά ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί ὅρασις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὕπνος, -ου, ὁ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:24:16 By słyszeć Wyrażanie; gromadzenie; wymowny Bóg  By wiedzieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Najwyższy I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} Bóg  By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij By odkrywać się/objawiaj Oko On/ona/to/to samo
Lb:24:16 a)kou/On lo/gia Teou=, e)pista/menos e)pistE/mEn para\ u(PSi/stou kai\ o(/rasin Teou= i)dO\n e)n u(/pnO|, a)pokekalumme/noi oi( o)fTalmoi\ au)tou=
Lb:24:16 akuOn logia Teu, epistamenos epistEmEn para hyPSistu kai horasin Teu idOn en hypnO, apokekalymmenoi hoi ofTalmoi autu
Lb:24:16 V1_PAPNSM N2N_APN N2_GSM V6_PMPNSM N1_ASF P A1_GSM C N3I_ASF N2_GSM VB_AAPNSM P N2_DSM VM_XMPNPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM
Lb:24:16 to hear utterance; collection; eloquent god [see theology] to know ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together highest and also, even, namely vision god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep to uncover/reveal the eye he/she/it/same
Lb:24:16 while HEAR-ing (nom) utterances (nom|acc|voc); collection (nom|voc); eloquent ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) god (gen) while being-KNOW-ed (nom)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) highest ([Adj] gen) and vision (acc) god (gen) upon SEE-ing (nom) in/among/by (+dat) sleep (dat) having-been-UNCOVER/REVEAL-ed (nom|voc) the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen)
Lb:24:16 Lb_24:16_1 Lb_24:16_2 Lb_24:16_3 Lb_24:16_4 Lb_24:16_5 Lb_24:16_6 Lb_24:16_7 Lb_24:16_8 Lb_24:16_9 Lb_24:16_10 Lb_24:16_11 Lb_24:16_12 Lb_24:16_13 Lb_24:16_14 Lb_24:16_15 Lb_24:16_16 Lb_24:16_17
Lb:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:17 Δείξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν· μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει· ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ, καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωὰβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ.
Lb:24:17 I will point to him, but not now; I bless him, but he draws not near: a star shall rise out of Jacob, a man shall spring out of Israel; and shall crush the princes of Moab, and shall spoil all the sons of Seth. (Numbers 24:17 Brenton)
Lb:24:17 Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. (Lb 24:17 BT_4)
Lb:24:17 Δείξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν· μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει· ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ, καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωὰβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ.
Lb:24:17 δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐχί νῦν μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ἐκ Ἰακώβ, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ Ἰσραήλ, ὁ καί θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ   καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σήθ, ὁ
Lb:24:17 By być widocznym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Teraz Do ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) By podnosić się wiosnę {sprężynę} Gwiezdny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jacob I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael I też, nawet, mianowicie By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Seth
Lb:24:17 *dei/XO au)tO=|, kai\ ou)CHi\ nu=n· makari/DZO, kai\ ou)k e)ggi/DZei· a)natelei= a)/stron e)X *iakOb, kai\ a)nastE/setai a)/nTrOpos e)X *israEl kai\ Trau/sei tou\s a)rCHEgou\s *mOa\b kai\ pronomeu/sei pa/ntas ui(ou\s *sET.
Lb:24:17 deiXO autO, kai uCHi nyn· makariDZO, kai uk engiDZei· anatelei astron eX iakOb, kai anastEsetai anTrOpos eX israEl kai Trausei tus arCHEgus mOab kai pronomeusei pantas hyius sET.
Lb:24:17 VF_FAI1S RD_DSM C D D V1_PAI1S C D V1_PAI3S VF2_FAI3S N2N_ASN P N_GSM C VF_FMI3S N2_NSM P N_GSM C VF_FAI3S RA_APM N2_APM N_GSM C VF_FAI3S A3_APM N2_APM N_GSM
Lb:24:17 to show he/she/it/same and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] now to ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) to rise spring up star out of (+gen) ἐξ before vowels Jacob and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect human out of (+gen) ἐξ before vowels Israel and also, even, namely to break fracture, snap, smashed into pieces the trailblazer (author, first to go, leader, founder) ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of son Seth
Lb:24:17 I-will-SHOW, I-should-SHOW him/it/same (dat) and not now I-am-???-ing, I-should-be-???-ing and not he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) star (nom|acc|voc) out of (+gen) Jacob (indecl) and he/she/it-will-be-STand-ed-UP human (nom) out of (+gen) Israel (indecl) and he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) the (acc) trailblazers (acc)   and   all (acc) sons (acc) Seth (indecl)
Lb:24:17 Lb_24:17_1 Lb_24:17_2 Lb_24:17_3 Lb_24:17_4 Lb_24:17_5 Lb_24:17_6 Lb_24:17_7 Lb_24:17_8 Lb_24:17_9 Lb_24:17_10 Lb_24:17_11 Lb_24:17_12 Lb_24:17_13 Lb_24:17_14 Lb_24:17_15 Lb_24:17_16 Lb_24:17_17 Lb_24:17_18 Lb_24:17_19 Lb_24:17_20 Lb_24:17_21 Lb_24:17_22 Lb_24:17_23 Lb_24:17_24 Lb_24:17_25 Lb_24:17_26 Lb_24:17_27 Lb_24:17_28
Lb:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:18 καὶ ἔσται Εδωμ κληρονομία, καὶ ἔσται κληρονομία Ησαυ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ· καὶ Ισραηλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύι.
Lb:24:18 And Edom shall be an inheritance, and Esau his enemy shall be an inheritance of Israel, and Israel wrought valiantly. (Numbers 24:18 Brenton)
Lb:24:18 Stanie się Edom podbitą krainą, Seir też będzie podbitą krainą. A Izrael urośnie w potęgę. (Lb 24:18 BT_4)
Lb:24:18 καὶ ἔσται Εδωμ κληρονομία, καὶ ἔσται κληρονομία Ησαυ ἐχθρὸς αὐτοῦ· καὶ Ισραηλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύι.
Lb:24:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   κληρο·νομία, -ας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ
Lb:24:18 I też, nawet, mianowicie By być Dziedzictwo I też, nawet, mianowicie By być Dziedzictwo Ezaw Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Izrael By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła
Lb:24:18 kai\ e)/stai *edOm klEronomi/a, kai\ e)/stai klEronomi/a *Esau o( e)CHTro\s au)tou=· kai\ *israEl e)poi/Esen e)n i)sCHu/i.
Lb:24:18 kai estai edOm klEronomia, kai estai klEronomia Esau ho eCHTros autu· kai israEl epoiEsen en isCHyi.
Lb:24:18 C VF_FMI3S N_NS N1A_NSF C VF_FMI3S N1A_NSF N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C N_NSM VAI_AAI3S P N3U_DSF
Lb:24:18 and also, even, namely to be ć inheritance and also, even, namely to be inheritance Esau the hostile he/she/it/same and also, even, namely Israel to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength
Lb:24:18 and he/she/it-will-be   inheritance (nom|voc) and he/she/it-will-be inheritance (nom|voc) Esau (indecl) the (nom) hostile ([Adj] nom) him/it/same (gen) and Israel (indecl) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) strength (dat)
Lb:24:18 Lb_24:18_1 Lb_24:18_2 Lb_24:18_3 Lb_24:18_4 Lb_24:18_5 Lb_24:18_6 Lb_24:18_7 Lb_24:18_8 Lb_24:18_9 Lb_24:18_10 Lb_24:18_11 Lb_24:18_12 Lb_24:18_13 Lb_24:18_14 Lb_24:18_15 Lb_24:18_16
Lb:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:19 καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακωβ καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεως.
Lb:24:19 And one shall arise out of Jacob, and destroy out of the city him that escapes. (Numbers 24:19 Brenton)
Lb:24:19 Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i zbiegów z Seiru wyniszczy». (Lb 24:19 BT_4)
Lb:24:19 καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακωβ καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεως.
Lb:24:19 καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐκ Ἰακώβ, ὁ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ πόλις, -εως, ἡ
Lb:24:19 I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jacob I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto
Lb:24:19 kai\ e)XegerTE/setai e)X *iakOb kai\ a)polei= sO|DZo/menon e)k po/leOs.
Lb:24:19 kai eXegerTEsetai eX iakOb kai apolei sODZomenon ek poleOs.
Lb:24:19 C VC_FPI3S P N_GSM C VF2_FAI3S V1_PMPASM P N3I_GSF
Lb:24:19 and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels Jacob and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels city
Lb:24:19 and he/she/it-will-be-???-ed out of (+gen) Jacob (indecl) and he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) while being-SAVE-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) city (gen)
Lb:24:19 Lb_24:19_1 Lb_24:19_2 Lb_24:19_3 Lb_24:19_4 Lb_24:19_5 Lb_24:19_6 Lb_24:19_7 Lb_24:19_8 Lb_24:19_9
Lb:24:19 x x x x x x x x x
Lb:24:20 καὶ ἰδὼν τὸν Αμαληκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἀρχὴ ἐθνῶν Αμαληκ, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται.
Lb:24:20 And having seen Amalec, he took up his parable and said, Amalec is the first of the nations; yet his seed shall perish. (Numbers 24:20 Brenton)
Lb:24:20 Dostrzegł następnie Amalekitów i wygłosił swą przepowiednię, mówiąc: «Amalek jest pierwszym pośród narodów, lecz przeznaczony jest na wieczną zagładę». (Lb 24:20 BT_4)
Lb:24:20 καὶ ἰδὼν τὸν Αμαληκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἀρχὴ ἐθνῶν Αμαληκ, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται.
Lb:24:20 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀρχή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Lb:24:20 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Początek Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Lb:24:20 kai\ i)dO\n to\n *amalEk kai\ a)nalabO\n tE\n parabolE\n au)tou= ei)=pen *)arCHE\ e)TnO=n *amalEk, kai\ to\ spe/rma au)tO=n a)polei=tai.
Lb:24:20 kai idOn ton amalEk kai analabOn tEn parabolEn autu eipen arCHE eTnOn amalEk, kai to sperma autOn apoleitai.
Lb:24:20 C VB_AAPNSM RA_ASM N_ASM C VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S N1_NSF N3E_GPN N_NSM C RA_ASN N3M_NSN RD_GPM VF2_FMI3S
Lb:24:20 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance he/she/it/same to say/tell beginning nation [see ethnic] ć and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Lb:24:20 and upon SEE-ing (nom) the (acc)   and upon TAKE UP-ing (nom) the (acc) parable (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed beginning (nom|voc) nations (gen)   and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Lb:24:20 Lb_24:20_1 Lb_24:20_2 Lb_24:20_3 Lb_24:20_4 Lb_24:20_5 Lb_24:20_6 Lb_24:20_7 Lb_24:20_8 Lb_24:20_9 Lb_24:20_10 Lb_24:20_11 Lb_24:20_12 Lb_24:20_13 Lb_24:20_14 Lb_24:20_15 Lb_24:20_16 Lb_24:20_17 Lb_24:20_18
Lb:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:21 καὶ ἰδὼν τὸν Καιναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου· καὶ ἐὰν θῇς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου,
Lb:24:21 And having seen the Kenite, he took up his parable and said, thy dwelling-place is strong; yet though thou shouldest put thy nest in a rock, (Numbers 24:21 Brenton)
Lb:24:21 Ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: «Mocne jest twoje mieszkanie i na skale zbudowane twe gniazdo; (Lb 24:21 BT_4)
Lb:24:21 καὶ ἰδὼν τὸν Καιναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἰσχυρὰ κατοικία σου· καὶ ἐὰν θῇς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου,
Lb:24:21 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἰσχυρός -ά -όν ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:24:21 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Potężny silny, potężny, silny, Mieszkanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała ??? Ty; twój/twój(sg)
Lb:24:21 kai\ i)dO\n to\n *kainai=on kai\ a)nalabO\n tE\n parabolE\n au)tou= ei)=pen *)isCHura\ E( katoiki/a sou· kai\ e)a\n TE=|s e)n pe/tra| tE\n nossia/n sou,
Lb:24:21 kai idOn ton kainaion kai analabOn tEn parabolEn autu eipen isCHyra hE katoikia su· kai ean TEs en petra tEn nossian su,
Lb:24:21 C VB_AAPNSM RA_ASM N_ASM C VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S A1A_APN RA_NSF N1A_NSF RP_GS C C VE_AAS2S P N1A_DSF RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Lb:24:21 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance he/she/it/same to say/tell mighty forceful, powerful, strong, the dwelling you; your/yours(sg) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock the ??? you; your/yours(sg)
Lb:24:21 and upon SEE-ing (nom) the (acc)   and upon TAKE UP-ing (nom) the (acc) parable (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) dwelling (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and if-ever you(sg)-should-PLACE in/among/by (+dat) rock (dat) the (acc) ??? (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lb:24:21 Lb_24:21_1 Lb_24:21_2 Lb_24:21_3 Lb_24:21_4 Lb_24:21_5 Lb_24:21_6 Lb_24:21_7 Lb_24:21_8 Lb_24:21_9 Lb_24:21_10 Lb_24:21_11 Lb_24:21_12 Lb_24:21_13 Lb_24:21_14 Lb_24:21_15 Lb_24:21_16 Lb_24:21_17 Lb_24:21_18 Lb_24:21_19 Lb_24:21_20 Lb_24:21_21 Lb_24:21_22
Lb:24:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:22 καὶ ἐὰν γένηται τῷ Βεωρ νεοσσιὰ πανουργίας, Ἀσσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσιν.
Lb:24:22 and though Beor should have a skillfully contrived hiding-place, the Assyrians shall carry thee away captive. (Numbers 24:22 Brenton)
Lb:24:22 lecz i ono jest przeznaczone na zgubę, wtedy gdy Aszszur cię weźmie w niewolę». (Lb 24:22 BT_4)
Lb:24:22 καὶ ἐὰν γένηται τῷ Βεωρ νεοσσιὰ πανουργίας, Ἀσσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσιν.
Lb:24:22 καί ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ πανουργία, -ας, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-)
Lb:24:22 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Podstępność Ty; twój/twój(sg) By zdobywać
Lb:24:22 kai\ e)a\n ge/nEtai tO=| *beOr neossia\ panourgi/as, *)assu/rioi/ se ai)CHmalOteu/sousin.
Lb:24:22 kai ean genEtai tO beOr neossia panurgias, assyrioi se aiCHmalOteususin.
Lb:24:22 C C VB_AMS3S RA_DSM N_DSM N1A_NSF N1A_GSF N2_NPM RP_AS VF_FAI3S
Lb:24:22 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen the ć ??? sneakiness ć you; your/yours(sg) to capture
Lb:24:22 and if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed the (dat)   ??? (nom|voc) sneakiness (gen), sneakinesss (acc)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-CAPTURE, going-to-CAPTURE (fut ptcp) (dat)
Lb:24:22 Lb_24:22_1 Lb_24:22_2 Lb_24:22_3 Lb_24:22_4 Lb_24:22_5 Lb_24:22_6 Lb_24:22_7 Lb_24:22_8 Lb_24:22_9 Lb_24:22_10
Lb:24:22 x x x x x x x x x x
Lb:24:23 καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ὦ ὦ, τίς ζήσεται, ὅταν θῇ ταῦτα ὁ θεός;
Lb:24:23 And he looked upon Og, and took up his parable and said, Oh, oh, who shall live, when God shall do these things? (Numbers 24:23 Brenton)
Lb:24:23 I głosił dalej swoje pouczenie, mówiąc: «Biada! Któż się ostoi, kiedy Bóg to uczyni? (Lb 24:23 BT_4)
Lb:24:23 καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ὦ, τίς ζήσεται, ὅταν θῇ ταῦτα θεός;
Lb:24:23 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Lb:24:23 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ilekroć By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg 
Lb:24:23 kai\ i)dO\n to\n *Og kai\ a)nalabO\n tE\n parabolE\n au)tou= ei)=pen *)=O O)=, ti/s DZE/setai, o(/tan TE=| tau=ta o( Teo/s;
Lb:24:23 kai idOn ton Og kai analabOn tEn parabolEn autu eipen O O, tis DZEsetai, hotan TE tauta ho Teos;
Lb:24:23 C VB_AAPNSM RA_ASM N_ASM C VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S I I RI_NSM VF_FMI3S D VE_AAS3S RD_APN RA_NSM N2_NSM
Lb:24:23 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance he/she/it/same to say/tell O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) whenever to place lay, put, set, situate, station this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology]
Lb:24:23 and upon SEE-ing (nom) the (acc)   and upon TAKE UP-ing (nom) the (acc) parable (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed O!; omega; I-should-be O!; omega; I-should-be who/what/why (nom) he/she/it-will-be-EXISTS-ed whenever he/she/it-should-PLACE, you(sg)-should-be-PLACE-ed these (nom|acc) the (nom) god (nom)
Lb:24:23 Lb_24:23_1 Lb_24:23_2 Lb_24:23_3 Lb_24:23_4 Lb_24:23_5 Lb_24:23_6 Lb_24:23_7 Lb_24:23_8 Lb_24:23_9 Lb_24:23_10 Lb_24:23_11 Lb_24:23_12 Lb_24:23_13 Lb_24:23_14 Lb_24:23_15 Lb_24:23_16 Lb_24:23_17 Lb_24:23_18 Lb_24:23_19
Lb:24:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:24 καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ασσουρ καὶ κακώσουσιν Εβραίους, καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται.
Lb:24:24 And one shall come forth from the hands of the Citians, and shall afflict Assur, and shall afflict the Hebrews, and they shall perish together. (Numbers 24:24 Brenton)
Lb:24:24 Przybędą bowiem okręty Kittim, pognębią Aszszur, pognębią też Eber, ale i oni przepadną na zawsze». (Lb 24:24 BT_4)
Lb:24:24 καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ασσουρ καὶ κακώσουσιν Εβραίους, καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται.
Lb:24:24 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)   καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) Ἑβραῖος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁμοθυμαδόν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Lb:24:24 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Hebrajski I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Lb:24:24 kai\ e)Xeleu/setai e)k CHeiro\s *kitiai/On kai\ kakO/sousin *assour kai\ kakO/sousin *ebrai/ous, kai\ au)toi\ o(moTumado\n a)polou=ntai.
Lb:24:24 kai eXeleusetai ek CHeiros kitiaiOn kai kakOsusin assur kai kakOsusin ebraius, kai autoi homoTymadon apoluntai.
Lb:24:24 C VF_FMI3S P N3_GSF N2_GPM C VF_FAI3P N_AS C VF_FAI3P N2_APM C RD_NPM D VF2_FMI3P
Lb:24:24 and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels hand ć and also, even, namely to make things difficult for ć and also, even, namely to make things difficult for Hebrew and also, even, namely he/she/it/same in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Lb:24:24 and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) hand (gen)   and they-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, going-to-MAKE (fut ptcp) (dat)   and they-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, going-to-MAKE (fut ptcp) (dat) Hebrews (acc) and they/same (nom) in solidarity they-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Lb:24:24 Lb_24:24_1 Lb_24:24_2 Lb_24:24_3 Lb_24:24_4 Lb_24:24_5 Lb_24:24_6 Lb_24:24_7 Lb_24:24_8 Lb_24:24_9 Lb_24:24_10 Lb_24:24_11 Lb_24:24_12 Lb_24:24_13 Lb_24:24_14 Lb_24:24_15
Lb:24:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:24:25 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ Βαλακ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν.
Lb:24:25 And Balaam rose up and departed and returned to his place, and Balac went to his own home. (Numbers 24:25 Brenton)
Lb:24:25 Wtedy podniósł się Balaam i odszedł do swojej ojczyzny, również i Balak odszedł swoją drogą. (Lb 24:25 BT_4)
Lb:24:25 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ Βαλακ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν.
Lb:24:25 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Βαλαάμ, ὁ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί Βαλάκ, ὁ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Lb:24:25 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Balaam By odchodzić By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Balak By odchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie
Lb:24:25 kai\ a)nasta\s *balaam a)pE=lTen a)postrafei\s ei)s to\n to/pon au)tou=, kai\ *balak a)pE=lTen pro\s e(auto/n.
Lb:24:25 kai anastas balaam apElTen apostrafeis eis ton topon autu, kai balak apElTen pros heauton.
Lb:24:25 C VH_AAPNSM N_NSM VBI_AAI3S VD_APPNSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N_NSM VBI_AAI3S P RD_ASM
Lb:24:25 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Balaam to depart to turn away from into (+acc) the place he/she/it/same and also, even, namely Balak to depart toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves
Lb:24:25 and upon STand-ing-UP (nom|voc) Balaam (indecl) he/she/it-DEPART-ed upon being-TURN-ed-AWAY-FROM (nom|voc) into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) and Balak (indecl) he/she/it-DEPART-ed toward (+acc,+gen,+dat) self (acc)
Lb:24:25 Lb_24:25_1 Lb_24:25_2 Lb_24:25_3 Lb_24:25_4 Lb_24:25_5 Lb_24:25_6 Lb_24:25_7 Lb_24:25_8 Lb_24:25_9 Lb_24:25_10 Lb_24:25_11 Lb_24:25_12 Lb_24:25_13 Lb_24:25_14
Lb:24:25 x x x x x x x x x x x x x x