Lb:23:1 καὶ εἶπεν Βαλααμ τῷ Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
Lb:23:1 And Balaam said to Balac, Build me here seven altars, and prepare me here seven calves, and seven rams. (Numbers 23:1 Brenton)
Lb:23:1 Wtedy rzekł Balaam do Balaka: «Wznieś mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź mi siedem młodych cielców i siedem baranów». (Lb 23:1 BT_4)
Lb:23:1 καὶ εἶπεν Βαλααμ τῷ Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
Lb:23:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ ὁ ἡ τό Βαλάκ, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἑπτά βωμός, -οῦ, ὁ καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἑπτά μόσχος, -ου, ὁ καί ἑπτά  
Lb:23:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Balak By budować/buduj moralnie Ja Siedem Ołtarz I też, nawet, mianowicie Do gotowy Ja Siedem Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Siedem
Lb:23:1 kai\ ei)=pen *balaam tO=| *balak *oi)kodo/mEso/n moi e)ntau=Ta e(pta\ bOmou\s kai\ e(toi/maso/n moi e)ntau=Ta e(pta\ mo/sCHous kai\ e(pta\ kriou/s.
Lb:23:1 kai eipen balaam tO balak oikodomEson moi entauTa hepta bOmus kai hetoimason moi entauTa hepta mosCHus kai hepta krius.
Lb:23:1 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAD2S RP_DS D M N2_APM C VA_AAD2S RP_DS D M N2_APM C M N2_APM
Lb:23:1 and also, even, namely to say/tell Balaam the Balak to build/edify I ć seven altar and also, even, namely to ready I ć seven calf/ox and also, even, namely seven ć
Lb:23:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) the (dat) Balak (indecl) do-BUILD/EDIFY-you(sg)!, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat)   seven altars (acc) and do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat)   seven calves/oxen (acc) and seven  
Lb:23:1 Lb_23:1_1 Lb_23:1_2 Lb_23:1_3 Lb_23:1_4 Lb_23:1_5 Lb_23:1_6 Lb_23:1_7 Lb_23:1_8 Lb_23:1_9 Lb_23:1_10 Lb_23:1_11 Lb_23:1_12 Lb_23:1_13 Lb_23:1_14 Lb_23:1_15 Lb_23:1_16 Lb_23:1_17 Lb_23:1_18 Lb_23:1_19
Lb:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:2 καὶ ἐποίησεν Βαλακ ὃν τρόπον εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:2 And Balac did as Balaam told him; and he offered up a calf and a ram on every altar. (Numbers 23:2 Brenton)
Lb:23:2 Balak uczynił według życzenia Balaama, i ofiarowali wspólnie na każdym ołtarzu młodego cielca i barana. (Lb 23:2 BT_4)
Lb:23:2 καὶ ἐποίησεν Βαλακ ὃν τρόπον εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Βαλάκ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Βαλαάμ, ὁ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) μόσχος, -ου, ὁ καί   ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ
Lb:23:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Balak Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Balaam I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz
Lb:23:2 kai\ e)poi/Esen *balak o(\n tro/pon ei)=pen au)tO=| *balaam, kai\ a)nE/negken mo/sCHon kai\ krio\n e)pi\ to\n bOmo/n.
Lb:23:2 kai epoiEsen balak hon tropon eipen autO balaam, kai anEnenken mosCHon kai krion epi ton bOmon.
Lb:23:2 C VAI_AAI3S N_NSM RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM C VAI_AAI3S N2_ASM C N2_ASM P RA_ASM N2_ASM
Lb:23:2 and also, even, namely to do/make Balak who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell he/she/it/same Balaam and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state calf/ox and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar
Lb:23:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed Balak (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Balaam (indecl) and he/she/it-BRING UP-ed calf/ox (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) altar (acc)
Lb:23:2 Lb_23:2_1 Lb_23:2_2 Lb_23:2_3 Lb_23:2_4 Lb_23:2_5 Lb_23:2_6 Lb_23:2_7 Lb_23:2_8 Lb_23:2_9 Lb_23:2_10 Lb_23:2_11 Lb_23:2_12 Lb_23:2_13 Lb_23:2_14 Lb_23:2_15 Lb_23:2_16
Lb:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:3 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, καὶ πορεύσομαι, εἴ μοι φανεῖται ὁ θεὸς ἐν συναντήσει, καὶ ῥῆμα, ὃ ἐάν μοι δείξῃ, ἀναγγελῶ σοι. καὶ παρέστη Βαλακ ἐπὶ τῆς θυσίας αὐτοῦ, καὶ Βαλααμ ἐπορεύθη ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν καὶ ἐπορεύθη εὐθεῖαν.
Lb:23:3 And Balaam said to Balac, Stand by thy sacrifice, and I will go and see if God will appear to me and meet me, and the word which he shall shew me, I will report to thee. And Balac stood by his sacrifice. (Numbers 23:3 Brenton)
Lb:23:3 Wtedy rzekł Balaam do Balaka: «Pozostań tu przy twojej całopalnej ofierze, ja zaś odejdę. Może objawi mi się Pan, a co mi dozwoli zobaczyć, oznajmię tobie». I poszedł na bezdrzewny pagórek. (Lb 23:3 BT_4)
Lb:23:3 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, καὶ πορεύσομαι, εἴ μοι φανεῖται θεὸς ἐν συναντήσει, καὶ ῥῆμα, ἐάν μοι δείξῃ, ἀναγγελῶ σοι. καὶ παρέστη Βαλακ ἐπὶ τῆς θυσίας αὐτοῦ, καὶ Βαλααμ ἐπορεύθη ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν καὶ ἐπορεύθη εὐθεῖαν.
Lb:23:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ πρός Βαλάκ, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν συν·άντησις, -εως, ἡ; συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) καί ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) Βαλάκ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Βαλαάμ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Lb:23:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Jeżeli Ja By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Spotykanie; by spotykać się I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By być widocznym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Balak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Balaam By iść By pytać się Bóg  I też, nawet, mianowicie By iść Bycie
Lb:23:3 kai\ ei)=pen *balaam pro\s *balak *para/stETi e)pi\ tE=s Tusi/as sou, kai\ poreu/somai, ei)/ moi fanei=tai o( Teo\s e)n sunantE/sei, kai\ r(E=ma, o(\ e)a/n moi dei/XE|, a)naggelO= soi. kai\ pare/stE *balak e)pi\ tE=s Tusi/as au)tou=, kai\ *balaam e)poreu/TE e)perOtE=sai to\n Teo\n kai\ e)poreu/TE eu)Tei=an.
Lb:23:3 kai eipen balaam pros balak parastETi epi tEs Tysias su, kai poreusomai, ei moi faneitai ho Teos en synantEsei, kai rEma, ho ean moi deiXE, anangelO soi. kai parestE balak epi tEs Tysias autu, kai balaam eporeuTE eperOtEsai ton Teon kai eporeuTE euTeian.
Lb:23:3 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VH_AAD2S P RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VF_FMI1S C RP_DS VF2_FMI3S RA_NSM N2_NSM P N3I_DSF C N3M_ASN RR_ASN C RP_DS VF_FMI2S VF2_FAI1S RP_DS C VHI_AAI3S N_NSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C N_NSM VCI_API3S VA_AAN RA_ASM N2_ASM C VCI_API3S A3U_ASF
Lb:23:3 and also, even, namely to say/tell Balaam toward (+acc,+gen,+dat) Balak to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate you; your/yours(sg) and also, even, namely to go if I to appear look, shew, peer, seem, show the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among meeting; to meet and also, even, namely declaration statement, utterance who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] I to show to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show Balak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same and also, even, namely Balaam to go to question the god [see theology] and also, even, namely to go willing
Lb:23:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) do-STand-you(sg)-WITH/BESIDE! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-be-GO-ed if me (dat) he/she/it-will-be-APPEAR-ed the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) meeting (dat); he/she/it-will-MEET, you(sg)-will-be-MEET-ed (classical) and declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever me (dat) you(sg)-will-be-SHOW-ed, he/she/it-should-SHOW, you(sg)-should-be-SHOW-ed I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-STand-ed-WITH/BESIDE Balak (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) him/it/same (gen) and Balaam (indecl) he/she/it-was-GO-ed to-QUESTION, be-you(sg)-QUESTION-ed!, he/she/it-happens-to-QUESTION (opt) the (acc) god (acc) and he/she/it-was-GO-ed straight ([Adj] acc)
Lb:23:3 Lb_23:3_1 Lb_23:3_2 Lb_23:3_3 Lb_23:3_4 Lb_23:3_5 Lb_23:3_6 Lb_23:3_7 Lb_23:3_8 Lb_23:3_9 Lb_23:3_10 Lb_23:3_11 Lb_23:3_12 Lb_23:3_13 Lb_23:3_14 Lb_23:3_15 Lb_23:3_16 Lb_23:3_17 Lb_23:3_18 Lb_23:3_19 Lb_23:3_20 Lb_23:3_21 Lb_23:3_22 Lb_23:3_23 Lb_23:3_24 Lb_23:3_25 Lb_23:3_26 Lb_23:3_27 Lb_23:3_28 Lb_23:3_29 Lb_23:3_30 Lb_23:3_31 Lb_23:3_32 Lb_23:3_33 Lb_23:3_34 Lb_23:3_35 Lb_23:3_36 Lb_23:3_37 Lb_23:3_38 Lb_23:3_39 Lb_23:3_40 Lb_23:3_41 Lb_23:3_42 Lb_23:3_43
Lb:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:4 καὶ ἐφάνη ὁ θεὸς τῷ Βαλααμ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλααμ Τοὺς ἑπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα καὶ ἀνεβίβασα μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:4 And Balaam went to enquire of God; and he went straight forward, and God appeared to Balaam; and Balaam said to him, I have prepared the seven altars, and have offered a calf and a ram on every altar. (Numbers 23:4 Brenton)
Lb:23:4 Objawił się Bóg Balaamowi, a on rzekł do Niego: «Ustawiłem siedem ołtarzy i ofiarowałem na każdym młodego cielca i barana». (Lb 23:4 BT_4)
Lb:23:4 καὶ ἐφάνη θεὸς τῷ Βαλααμ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλααμ Τοὺς ἑπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα καὶ ἀνεβίβασα μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:4 καί φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Βαλαάμ, ὁ ὁ ἡ τό ἑπτά βωμός, -οῦ, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) μόσχος, -ου, ὁ καί   ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ
Lb:23:4 I też, nawet, mianowicie By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Bóg  Balaam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Balaam Siedem Ołtarz Do gotowy I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz
Lb:23:4 kai\ e)fa/nE o( Teo\s tO=| *balaam, kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *balaam *tou\s e(pta\ bOmou\s E(toi/masa kai\ a)nebi/basa mo/sCHon kai\ krio\n e)pi\ to\n bOmo/n.
Lb:23:4 kai efanE ho Teos tO balaam, kai eipen pros auton balaam tus hepta bOmus hEtoimasa kai anebibasa mosCHon kai krion epi ton bOmon.
Lb:23:4 C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM RA_APM M N2_APM VAI_AAI1S C VAI_AAI1S N2_ASM C N2_ASM P RA_ASM N2_ASM
Lb:23:4 and also, even, namely to appear look, shew, peer, seem, show the god [see theology] the Balaam and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Balaam the seven altar to ready and also, even, namely to draw (haul) calf/ox and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar
Lb:23:4 and he/she/it-was-APPEAR-ed the (nom) god (nom) the (dat) Balaam (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Balaam (indecl) the (acc) seven altars (acc) I-READY-ed and I-DRAW-ed calf/ox (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) altar (acc)
Lb:23:4 Lb_23:4_1 Lb_23:4_2 Lb_23:4_3 Lb_23:4_4 Lb_23:4_5 Lb_23:4_6 Lb_23:4_7 Lb_23:4_8 Lb_23:4_9 Lb_23:4_10 Lb_23:4_11 Lb_23:4_12 Lb_23:4_13 Lb_23:4_14 Lb_23:4_15 Lb_23:4_16 Lb_23:4_17 Lb_23:4_18 Lb_23:4_19 Lb_23:4_20 Lb_23:4_21 Lb_23:4_22 Lb_23:4_23
Lb:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:5 καὶ ἐνέβαλεν ὁ θεὸς ῥῆμα εἰς τὸ στόμα Βαλααμ καὶ εἶπεν Ἐπιστραφεὶς πρὸς Βαλακ οὕτως λαλήσεις.
Lb:23:5 And God put a word into the mouth of Balaam, and said, thou shalt return to Balac, and thus shalt thou speak. (Numbers 23:5 Brenton)
Lb:23:5 Wówczas Pan włożył słowa w usta Balaama i rzekł mu: «Wróć do Balaka i tak mu powiesz». (Lb 23:5 BT_4)
Lb:23:5 καὶ ἐνέβαλεν θεὸς ῥῆμα εἰς τὸ στόμα Βαλααμ καὶ εἶπεν Ἐπιστραφεὶς πρὸς Βαλακ οὕτως λαλήσεις.
Lb:23:5 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ῥῆμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό Βαλαάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός Βαλάκ, ὁ οὕτως/οὕτω λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Lb:23:5 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Bóg  Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Balaam I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić
Lb:23:5 kai\ e)ne/balen o( Teo\s r(E=ma ei)s to\ sto/ma *balaam kai\ ei)=pen *)epistrafei\s pro\s *balak ou(/tOs lalE/seis.
Lb:23:5 kai enebalen ho Teos rEma eis to stoma balaam kai eipen epistrafeis pros balak hutOs lalEseis.
Lb:23:5 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N3M_ASN P RA_ASN N3M_ASN N_GSM C VBI_AAI3S VD_APPNSM P N_ASM D VF_FAI2S
Lb:23:5 and also, even, namely to inject the god [see theology] declaration statement, utterance into (+acc) the mouth/maw stoma Balaam and also, even, namely to say/tell to turn around toward (+acc,+gen,+dat) Balak thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to speak
Lb:23:5 and he/she/it-INJECT-ed the (nom) god (nom) declaration (nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) Balaam (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed upon being-TURN-ed-AROUND (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) thusly/like this you(sg)-will-SPEAK
Lb:23:5 Lb_23:5_1 Lb_23:5_2 Lb_23:5_3 Lb_23:5_4 Lb_23:5_5 Lb_23:5_6 Lb_23:5_7 Lb_23:5_8 Lb_23:5_9 Lb_23:5_10 Lb_23:5_11 Lb_23:5_12 Lb_23:5_13 Lb_23:5_14 Lb_23:5_15 Lb_23:5_16
Lb:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:6 καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωάβ μετ’ αὐτοῦ.
Lb:23:6 And he returned to him, and moreover he stood over his whole-burnt-offerings, and all the princes of Moab with him; and the Spirit of God came upon him. (Numbers 23:6 Brenton)
Lb:23:6 Wrócił się więc ku niemu, a on stał jeszcze przy swej całopalnej ofierze razem z moabskimi książętami. (Lb 23:6 BT_4)
Lb:23:6 καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωάβ μετ’ αὐτοῦ.
Lb:23:6 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁδός, -οῦ, ἡ; ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:23:6 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga; takie rzeczy [przedimek określony + ??] By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara spalana [zobacz holokaust] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Lb:23:6 kai\ a)pestra/fE pro\s au)to/n, kai\ o(/de e)feistE/kei e)pi\ tO=n o(lokautOma/tOn au)tou=, kai\ pa/ntes oi( a)/rCHontes *mOa/b met’ au)tou=.
Lb:23:6 kai apestrafE pros auton, kai hode efeistEkei epi tOn holokautOmatOn autu, kai pantes hoi arCHontes mOab met’ autu.
Lb:23:6 C VDI_API3S P RD_ASM C RD_NSM VXI_XAI3S P RA_GPN N3M_GPN RD_GSM C A3_NPM RA_NPM N3_NPM N_GSM P RD_GSM
Lb:23:6 and also, even, namely to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely way/road; such things [definite article + δέ] to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the burnt offering [see holocaust] he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Lb:23:6 and he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and way/road (voc); such things (nom) he/she/it-had-STand-ed-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) burnt offerings (gen) him/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Lb:23:6 Lb_23:6_1 Lb_23:6_2 Lb_23:6_3 Lb_23:6_4 Lb_23:6_5 Lb_23:6_6 Lb_23:6_7 Lb_23:6_8 Lb_23:6_9 Lb_23:6_10 Lb_23:6_11 Lb_23:6_12 Lb_23:6_13 Lb_23:6_14 Lb_23:6_15 Lb_23:6_16 Lb_23:6_17 Lb_23:6_18
Lb:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:7 καὶ ἐγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ’ αὐτῷ, καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἐκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με Βαλακ, βασιλεὺς Μωάβ ἐξ ὀρέων ἀπ’ ἀνατολῶν λέγων Δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν Ιακωβ καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν Ισραηλ.
Lb:23:7 And he took up his parable, and said, Balac king of Moab sent for me out of Mesopotamia, out of the mountains of the east, saying, Come, curse me Jacob, and Come, call for a curse for me upon Israel. (Numbers 23:7 Brenton)
Lb:23:7 Wtedy Balaam wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: «Z Aramu sprowadził mnie Balak, ze wschodnich wzgórz - król Moabu: Przyjdź tu, przeklnij mi Jakuba! Przyjdź tu, a zgrom Izraela! (Lb 23:7 BT_4)
Lb:23:7 καὶ ἐγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ’ αὐτῷ, καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἐκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με Βαλακ, βασιλεὺς Μωάβ ἐξ ὀρέων ἀπ’ ἀνατολῶν λέγων Δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν Ιακωβ καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν Ισραηλ.
Lb:23:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ Μεσοποταμία, -ας, ἡ μετα·πέμπω (μετα+πεμπ-, μετα+πεμψ-, μετα+πεμψ-, -, -, μετα+πεμφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Βαλάκ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦρο ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί δεῦρο ἐπι·κατ·αράομαι [LXX] (επικατ+αρ(α)-, επικατ+αρα·σ-, επικατ+αρα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Lb:23:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Mezopotamia Do ??? Ja Balak Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By mówić/opowiadaj Przychodź!/Tutaj i teraz Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ja Jacob I też, nawet, mianowicie Przychodź!/Tutaj i teraz Do ??? Ja Izrael
Lb:23:7 kai\ e)genE/TE pneu=ma Teou= e)p’ au)tO=|, kai\ a)nalabO\n tE\n parabolE\n au)tou= ei)=pen *)ek *mesopotami/as metepe/mPSato/ me *balak, basileu\s *mOa/b e)X o)re/On a)p’ a)natolO=n le/gOn *deu=ro a)/rasai/ moi to\n *iakOb kai\ deu=ro e)pikata/rasai/ moi to\n *israEl.
Lb:23:7 kai egenETE pneuma Teu ep’ autO, kai analabOn tEn parabolEn autu eipen ek mesopotamias metepemPSato me balak, basileus mOab eX oreOn ap’ anatolOn legOn deuro arasai moi ton iakOb kai deuro epikatarasai moi ton israEl.
Lb:23:7 C VCI_API3S N3M_NSN N2_GSM P RD_DSM C VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S P N_GSM VAI_AMI3S RP_AS N_NSM N3V_NSM N_GSM P N3E_GPN P N1_GPF V1_PAPNSM D VA_AMD2S RP_DS RA_ASM N_ASM C D VA_AMD2S RP_DS RA_ASM N_ASM
Lb:23:7 and also, even, namely to become become, happen spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance he/she/it/same to say/tell out of (+gen) ἐξ before vowels Mesopotamia to ??? I Balak king ć out of (+gen) ἐξ before vowels mount from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to say/tell come!/here and now to ???; to lift/pick up take up, tote, raise I the Jacob and also, even, namely come!/here and now to ??? I the Israel
Lb:23:7 and he/she/it-was-BECOME-ed spirit (nom|acc|voc) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and upon TAKE UP-ing (nom) the (acc) parable (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed out of (+gen) Mesopotamia (gen) he/she/it-was-???-ed me (acc) Balak (indecl) king (nom)   out of (+gen) mounts (gen) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) while SAY/TELL-ing (nom) come!/here and now you(sg)-are-being-???-ed, be-you(sg)-???-ed!; upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) me (dat) the (acc) Jacob (indecl) and come!/here and now you(sg)-are-being-???-ed, be-you(sg)-???-ed! me (dat) the (acc) Israel (indecl)
Lb:23:7 Lb_23:7_1 Lb_23:7_2 Lb_23:7_3 Lb_23:7_4 Lb_23:7_5 Lb_23:7_6 Lb_23:7_7 Lb_23:7_8 Lb_23:7_9 Lb_23:7_10 Lb_23:7_11 Lb_23:7_12 Lb_23:7_13 Lb_23:7_14 Lb_23:7_15 Lb_23:7_16 Lb_23:7_17 Lb_23:7_18 Lb_23:7_19 Lb_23:7_20 Lb_23:7_21 Lb_23:7_22 Lb_23:7_23 Lb_23:7_24 Lb_23:7_25 Lb_23:7_26 Lb_23:7_27 Lb_23:7_28 Lb_23:7_29 Lb_23:7_30 Lb_23:7_31 Lb_23:7_32 Lb_23:7_33 Lb_23:7_34 Lb_23:7_35
Lb:23:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:8 τί ἀράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται κύριος, ἢ τί καταράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται ὁ θεός;
Lb:23:8 How can I curse whom the Lord curses not? or how can I devote whom God devotes not? (Numbers 23:8 Brenton)
Lb:23:8 Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złorzeczyć, komu nie złorzeczy Pan? (Lb 23:8 BT_4)
Lb:23:8 τί ἀράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται κύριος, τί καταράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται θεός;
Lb:23:8 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Lb:23:8 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Kto/, który/, który; by być Nie By kląć (klnij na dół) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By kląć (klnij na dół) Kto/, który/, który; by być Nie By kląć (klnij na dół) Bóg 
Lb:23:8 ti/ a)ra/sOmai o(\n mE\ katara=tai ku/rios, E)\ ti/ katara/sOmai o(\n mE\ katara=tai o( Teo/s;
Lb:23:8 ti arasOmai hon mE kataratai kyrios, E ti katarasOmai hon mE kataratai ho Teos;
Lb:23:8 RI_ASN VA_AMS1S RR_ASM D V3_PMI3S N2_NSM C RI_ASN VA_AMS1S RR_ASM D V3_PMI3S RA_NSM N2_NSM
Lb:23:8 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? who/whom/which; to be not to curse (curse down) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to curse (curse down) who/whom/which; to be not to curse (curse down) the god [see theology]
Lb:23:8 who/what/why (nom|acc) I-should-be-???-ed who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-is-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, he/she/it-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) or who/what/why (nom|acc) I-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-is-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, he/she/it-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (nom) god (nom)
Lb:23:8 Lb_23:8_1 Lb_23:8_2 Lb_23:8_3 Lb_23:8_4 Lb_23:8_5 Lb_23:8_6 Lb_23:8_7 Lb_23:8_8 Lb_23:8_9 Lb_23:8_10 Lb_23:8_11 Lb_23:8_12 Lb_23:8_13 Lb_23:8_14
Lb:23:8 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:9 ὅτι ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ὄψομαι αὐτὸν καὶ ἀπὸ βουνῶν προσνοήσω αὐτόν. ἰδοὺ λαὸς μόνος κατοικήσει καὶ ἐν ἔθνεσιν οὐ συλλογισθήσεται.
Lb:23:9 For from the top of the mountains I shall see him, and from the hills I shall observe him: behold, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations. (Numbers 23:9 Brenton)
Lb:23:9 Bo widzę go z wierzchu skały, ze wzgórz go dostrzegam, oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza się do narodów. (Lb 23:9 BT_4)
Lb:23:9 ὅτι ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ὄψομαι αὐτὸν καὶ ἀπὸ βουνῶν προσνοήσω αὐτόν. ἰδοὺ λαὸς μόνος κατοικήσει καὶ ἐν ἔθνεσιν οὐ συλλογισθήσεται.
Lb:23:9 ὅτι ἀπό   ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) προσ·νοέω [LXX] (προσ+νο(ε)-, προσ+νοη·σ-, προσ+νοη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ μόνος -η -ον κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συλ·λογίζομαι (συν+λογιζ-, συν+λογι(ε)·[σ]-, συν+λογι·σ-, -, -, συλ+λογισ·θ-)
Lb:23:9 Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wzgórze Do ??? On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By kończyć się {By wnioskować}
Lb:23:9 o(/ti a)po\ korufE=s o)re/On o)/PSomai au)to\n kai\ a)po\ bounO=n prosnoE/sO au)to/n. i)dou\ lao\s mo/nos katoikE/sei kai\ e)n e)/Tnesin ou) sullogisTE/setai.
Lb:23:9 hoti apo koryfEs oreOn oPSomai auton kai apo bunOn prosnoEsO auton. idu laos monos katoikEsei kai en eTnesin u syllogisTEsetai.
Lb:23:9 C P N1_GSF N3E_GPN VF_FMI1S RD_ASM C P N2_GPM VA_AAS1S RD_ASM I N2_NSM A1_NSM VF_FAI3S C P N3E_DPN D VS_FAI3S
Lb:23:9 because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć mount to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hill to ??? he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), people sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to conclude
Lb:23:9 because/that away from (+gen)   mounts (gen) I-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) and away from (+gen) hills (gen) I-will-???, I-should-??? him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! people (nom) sole ([Adj] nom) dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) and in/among/by (+dat) nations (dat) not he/she/it-will-be-CONCLUDE-ed
Lb:23:9 Lb_23:9_1 Lb_23:9_2 Lb_23:9_3 Lb_23:9_4 Lb_23:9_5 Lb_23:9_6 Lb_23:9_7 Lb_23:9_8 Lb_23:9_9 Lb_23:9_10 Lb_23:9_11 Lb_23:9_12 Lb_23:9_13 Lb_23:9_14 Lb_23:9_15 Lb_23:9_16 Lb_23:9_17 Lb_23:9_18 Lb_23:9_19 Lb_23:9_20
Lb:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:10 τίς ἐξηκριβάσατο τὸ σπέρμα Ιακωβ, καὶ τίς ἐξαριθμήσεται δήμους Ισραηλ; ἀποθάνοι ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, καὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τούτων.
Lb:23:10 Who has exactly calculated the seed of Jacob, and who shall number the families of Israel? let my soul die with the souls of the righteous, and let my seed be as their seed. (Numbers 23:10 Brenton)
Lb:23:10 Któż może zliczyć Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych! Niechaj taki jak ich będzie mój koniec!» (Lb 23:10 BT_4)
Lb:23:10 τίς ἐξηκριβάσατο τὸ σπέρμα Ιακωβ, καὶ τίς ἐξαριθμήσεται δήμους Ισραηλ; ἀποθάνοι ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, καὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τούτων.
Lb:23:10 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἰακώβ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   δῆμος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Lb:23:10 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Jacob I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Izrael By umierać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ja Jak/jak Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Lb:23:10 ti/s e)XEkriba/sato to\ spe/rma *iakOb, kai\ ti/s e)XariTmE/setai dE/mous *israEl; a)poTa/noi E( PSuCHE/ mou e)n PSuCHai=s dikai/On, kai\ ge/noito to\ spe/rma mou O(s to\ spe/rma tou/tOn.
Lb:23:10 tis eXEkribasato to sperma iakOb, kai tis eXariTmEsetai dEmus israEl; apoTanoi hE PSyCHE mu en PSyCHais dikaiOn, kai genoito to sperma mu hOs to sperma tutOn.
Lb:23:10 RI_NSM VAI_AMI3S RA_ASN N3M_ASN N_GSM C RI_NSM VF_FMI3S N2_APM N_GSM VB_AAO3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P N1_DPF A1A_GPM C VB_AMO3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RD_GPM
Lb:23:10 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Jacob and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć assembly district, country, land, township, inhabitants, Israel to die the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely to become become, happen the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) I as/like the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Lb:23:10 who/what/why (nom)   the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) Jacob (indecl) and who/what/why (nom)   assemblies (acc) Israel (indecl) (fut opt), he/she/it-happens-to-DIE (opt) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) lifes (dat) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) and he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) me (gen) as/like the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) these (gen)
Lb:23:10 Lb_23:10_1 Lb_23:10_2 Lb_23:10_3 Lb_23:10_4 Lb_23:10_5 Lb_23:10_6 Lb_23:10_7 Lb_23:10_8 Lb_23:10_9 Lb_23:10_10 Lb_23:10_11 Lb_23:10_12 Lb_23:10_13 Lb_23:10_14 Lb_23:10_15 Lb_23:10_16 Lb_23:10_17 Lb_23:10_18 Lb_23:10_19 Lb_23:10_20 Lb_23:10_21 Lb_23:10_22 Lb_23:10_23 Lb_23:10_24 Lb_23:10_25 Lb_23:10_26
Lb:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:11 καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Τί πεποίηκάς μοι; εἰς κατάρασιν ἐχθρῶν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλόγηκας εὐλογίαν.
Lb:23:11 And Balac said to Balaam, What hast thou done to me? I called thee to curse my enemies, and behold thou hast greatly blessed them. (Numbers 23:11 Brenton)
Lb:23:11 Rzekł na to Balak do Balaama: «Cóżeś to mi uczynił? Sprowadziłem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty zamiast tego im błogosławisz!» (Lb 23:11 BT_4)
Lb:23:11 καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Τί πεποίηκάς μοι; εἰς κατάρασιν ἐχθρῶν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλόγηκας εὐλογίαν.
Lb:23:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλάκ, ὁ πρός Βαλαάμ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εὐ·λογία, -ας, ἡ
Lb:23:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ja Do (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi Ja By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By błogosławić ???
Lb:23:11 kai\ ei)=pen *balak pro\s *balaam *ti/ pepoi/Eka/s moi; ei)s kata/rasin e)CHTrO=n mou ke/klEka/ se, kai\ i)dou\ eu)lo/gEkas eu)logi/an.
Lb:23:11 kai eipen balak pros balaam ti pepoiEkas moi; eis katarasin eCHTrOn mu keklEka se, kai idu eulogEkas eulogian.
Lb:23:11 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RI_ASN VX_XAI2S RP_DS P N3I_ASF N2_GPM RP_GS VX_XAI1S RP_AS C I VX_XAI2S N1A_ASF
Lb:23:11 and also, even, namely to say/tell Balak toward (+acc,+gen,+dat) Balaam who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make I into (+acc) ć enmity; hostile I to call call you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to bless ???
Lb:23:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balak (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) who/what/why (nom|acc) you(sg)-have-DO/MAKE-ed me (dat) into (+acc)   enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) I-have-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-have-BLESS-ed ??? (acc)
Lb:23:11 Lb_23:11_1 Lb_23:11_2 Lb_23:11_3 Lb_23:11_4 Lb_23:11_5 Lb_23:11_6 Lb_23:11_7 Lb_23:11_8 Lb_23:11_9 Lb_23:11_10 Lb_23:11_11 Lb_23:11_12 Lb_23:11_13 Lb_23:11_14 Lb_23:11_15 Lb_23:11_16 Lb_23:11_17 Lb_23:11_18
Lb:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:12 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οὐχὶ ὅσα ἐὰν ἐμβάλῃ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο φυλάξω λαλῆσαι;
Lb:23:12 And Balaam said to Balac, Whatsoever the Lord shall put into my mouth, shall I not take heed to speak this? (Numbers 23:12 Brenton)
Lb:23:12 Lecz on odpowiedział: «Czyż nie muszę powiedzieć tego, co Pan włożył w moje usta?» (Lb 23:12 BT_4)
Lb:23:12 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οὐχὶ ὅσα ἐὰν ἐμβάλῃ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο φυλάξω λαλῆσαι;
Lb:23:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ πρός Βαλάκ, ὁ οὐχί ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Lb:23:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wstrzykiwać Bóg  Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabezpieczać się By mówić
Lb:23:12 kai\ ei)=pen *balaam pro\s *balak *ou)CHi\ o(/sa e)a\n e)mba/lE| o( Teo\s ei)s to\ sto/ma mou, tou=to fula/XO lalE=sai;
Lb:23:12 kai eipen balaam pros balak uCHi hosa ean embalE ho Teos eis to stoma mu, tuto fylaXO lalEsai;
Lb:23:12 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D A1_APN C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RD_ASN VF_FAI1S VA_AAN
Lb:23:12 and also, even, namely to say/tell Balaam toward (+acc,+gen,+dat) Balak not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to inject the god [see theology] into (+acc) the mouth/maw stoma I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to guard to speak
Lb:23:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) not as much/many as (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-INJECT-ed, he/she/it-should-INJECT, you(sg)-should-be-INJECT-ed the (nom) god (nom) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) this (nom|acc) I-will-GUARD, I-should-GUARD to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt)
Lb:23:12 Lb_23:12_1 Lb_23:12_2 Lb_23:12_3 Lb_23:12_4 Lb_23:12_5 Lb_23:12_6 Lb_23:12_7 Lb_23:12_8 Lb_23:12_9 Lb_23:12_10 Lb_23:12_11 Lb_23:12_12 Lb_23:12_13 Lb_23:12_14 Lb_23:12_15 Lb_23:12_16 Lb_23:12_17 Lb_23:12_18
Lb:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:13 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλακ Δεῦρο ἔτι μετ’ ἐμοῦ εἰς τόπον ἄλλον, ἐξ ὧν οὐκ ὄψῃ αὐτὸν ἐκεῖθεν, ἀλλ’ ἢ μέρος τι αὐτοῦ ὄψῃ, πάντας δὲ οὐ μὴ ἴδῃς, καὶ κατάρασαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.
Lb:23:13 And Balac said to him, Come yet with me to another place where thou shalt not see the people, but only thou shalt see a part of them, and shalt not see them all; and curse me them from thence. (Numbers 23:13 Brenton)
Lb:23:13 Rzekł więc Balak do niego: «Chodź, proszę, ze mną na inne miejsce, z którego będziesz ich widział. Stąd widzisz tylko ich część, a wszystkich nie ogarniasz. Przeklnij ich zatem stamtąd». (Lb 23:13 BT_4)
Lb:23:13 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλακ Δεῦρο ἔτι μετ’ ἐμοῦ εἰς τόπον ἄλλον, ἐξ ὧν οὐκ ὄψῃ αὐτὸν ἐκεῖθεν, ἀλλ’ μέρος τι αὐτοῦ ὄψῃ, πάντας δὲ οὐ μὴ ἴδῃς, καὶ κατάρασαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.
Lb:23:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Βαλάκ, ὁ δεῦρο ἔτι μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἐκ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν ἀλλά ἤ[1] μέρο·ς, -ους, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν
Lb:23:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Balak Przychodź!/Tutaj i teraz Jeszcze/jeszcze Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Miejsce Inny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Stamtąd Ale Albo Części/kawałka okolice Jakiś/jakikolwiek On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) Ja On/ona/to/to samo Stamtąd
Lb:23:13 *kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *balak *deu=ro e)/ti met’ e)mou= ei)s to/pon a)/llon, e)X O(=n ou)k o)/PSE| au)to\n e)kei=Ten, a)ll’ E)\ me/ros ti au)tou= o)/PSE|, pa/ntas de\ ou) mE\ i)/dE|s, kai\ kata/rasai/ moi au)to\n e)kei=Ten.
Lb:23:13 kai eipen pros auton balak deuro eti met’ emu eis topon allon, eX hOn uk oPSE auton ekeiTen, all’ E meros ti autu oPSE, pantas de u mE idEs, kai katarasai moi auton ekeiTen.
Lb:23:13 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM D D P RP_GS P N2_ASM RD_ASM P RR_GPM D VF_FMI2S RD_ASM D C C N3E_ASN RI_ASN RD_GSM VF_FMI2S A3_APM x D D VB_AAS2S C VA_AMD2S RP_DS RD_ASM D
Lb:23:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Balak come!/here and now yet/still after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) place other out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same from there but or part/piece regions some/any he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to curse (curse down) I he/she/it/same from there
Lb:23:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Balak (indecl) come!/here and now yet/still after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) into (+acc) place (acc) other (acc) out of (+gen) who/whom/which (gen) not you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed him/it/same (acc) from there but or part/piece (nom|acc|voc) some/any (nom|acc) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed all (acc) Yet not not you(sg)-should-SEE and you(sg)-are-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, be-you(sg)-CURSE (CURSE DOWN)-ed! me (dat) him/it/same (acc) from there
Lb:23:13 Lb_23:13_1 Lb_23:13_2 Lb_23:13_3 Lb_23:13_4 Lb_23:13_5 Lb_23:13_6 Lb_23:13_7 Lb_23:13_8 Lb_23:13_9 Lb_23:13_10 Lb_23:13_11 Lb_23:13_12 Lb_23:13_13 Lb_23:13_14 Lb_23:13_15 Lb_23:13_16 Lb_23:13_17 Lb_23:13_18 Lb_23:13_19 Lb_23:13_20 Lb_23:13_21 Lb_23:13_22 Lb_23:13_23 Lb_23:13_24 Lb_23:13_25 Lb_23:13_26 Lb_23:13_27 Lb_23:13_28 Lb_23:13_29 Lb_23:13_30 Lb_23:13_31 Lb_23:13_32 Lb_23:13_33 Lb_23:13_34
Lb:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:14 καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν ἐπὶ κορυφὴν λελαξευμένου καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἀνεβίβασεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:14 And he took him to a high place of the field to the top of the quarried rock, and he built there seven altars, and offered a calf and a ram on every altar. (Numbers 23:14 Brenton)
Lb:23:14 Wziął go więc z sobą na Pole Czatów, na szczyt góry Pisga; zbudował tam siedem ołtarzy i ofiarował na każdym młodego cielca i barana. (Lb 23:14 BT_4)
Lb:23:14 καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν ἐπὶ κορυφὴν λελαξευμένου καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἀνεβίβασεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:14 καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ   ἐπί     καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ ἑπτά βωμός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) μόσχος, -ου, ὁ καί   ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ
Lb:23:14 I też, nawet, mianowicie By zagarniać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pole Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Tam Siedem Ołtarz I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz
Lb:23:14 kai\ pare/laben au)to\n ei)s a)grou= skopia\n e)pi\ korufE\n lelaXeume/nou kai\ O)|kodo/mEsen e)kei= e(pta\ bOmou\s kai\ a)nebi/basen mo/sCHon kai\ krio\n e)pi\ to\n bOmo/n.
Lb:23:14 kai parelaben auton eis agru skopian epi koryfEn lelaXeumenu kai OkodomEsen ekei hepta bOmus kai anebibasen mosCHon kai krion epi ton bOmon.
Lb:23:14 C VBI_AAI3S RD_ASM P N2_GSM N1A_ASF P N1_ASF VM_XMPGSM C VAI_AAI3S D M N2_APM C VAI_AAI3S N2_ASM C N2_ASM P RA_ASM N2_ASM
Lb:23:14 and also, even, namely to take along he/she/it/same into (+acc) field ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć and also, even, namely to build/edify there seven altar and also, even, namely to draw (haul) calf/ox and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar
Lb:23:14 and he/she/it-TAKE-ed-ALONG him/it/same (acc) into (+acc) field (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat)     and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed there seven altars (acc) and he/she/it-DRAW-ed calf/ox (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) altar (acc)
Lb:23:14 Lb_23:14_1 Lb_23:14_2 Lb_23:14_3 Lb_23:14_4 Lb_23:14_5 Lb_23:14_6 Lb_23:14_7 Lb_23:14_8 Lb_23:14_9 Lb_23:14_10 Lb_23:14_11 Lb_23:14_12 Lb_23:14_13 Lb_23:14_14 Lb_23:14_15 Lb_23:14_16 Lb_23:14_17 Lb_23:14_18 Lb_23:14_19 Lb_23:14_20 Lb_23:14_21 Lb_23:14_22
Lb:23:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:15 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν.
Lb:23:15 And Balaam said to Balac, Stand by thy sacrifice, and I will go to enquire of God. (Numbers 23:15 Brenton)
Lb:23:15 Rzekł Balaam do Balaka: «Pozostań tu przy całopalnej ofierze, a ja opodal będę oczekiwał na spotkanie». (Lb 23:15 BT_4)
Lb:23:15 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν.
Lb:23:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ πρός Βαλάκ, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Lb:23:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Ty; twój/twój(sg) Ja zaś By iść By pytać się Bóg 
Lb:23:15 kai\ ei)=pen *balaam pro\s *balak *para/stETi e)pi\ tE=s Tusi/as sou, e)gO\ de\ poreu/somai e)perOtE=sai to\n Teo/n.
Lb:23:15 kai eipen balaam pros balak parastETi epi tEs Tysias su, egO de poreusomai eperOtEsai ton Teon.
Lb:23:15 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VH_AAD2S P RA_GSF N1A_GSF RP_GS RP_NS x VF_FMI1S VA_AAN RA_ASM N2_ASM
Lb:23:15 and also, even, namely to say/tell Balaam toward (+acc,+gen,+dat) Balak to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate you; your/yours(sg) I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go to question the god [see theology]
Lb:23:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) do-STand-you(sg)-WITH/BESIDE! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) Yet I-will-be-GO-ed to-QUESTION, be-you(sg)-QUESTION-ed!, he/she/it-happens-to-QUESTION (opt) the (acc) god (acc)
Lb:23:15 Lb_23:15_1 Lb_23:15_2 Lb_23:15_3 Lb_23:15_4 Lb_23:15_5 Lb_23:15_6 Lb_23:15_7 Lb_23:15_8 Lb_23:15_9 Lb_23:15_10 Lb_23:15_11 Lb_23:15_12 Lb_23:15_13 Lb_23:15_14 Lb_23:15_15 Lb_23:15_16
Lb:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:16 καὶ συνήντησεν ὁ θεὸς τῷ Βαλααμ καὶ ἐνέβαλεν ῥῆμα εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἀποστράφητι πρὸς Βαλακ καὶ τάδε λαλήσεις.
Lb:23:16 And God met Balaam, and put a word into his mouth, and said, return to Balac, and thus shalt thou speak. (Numbers 23:16 Brenton)
Lb:23:16 Wtedy spotkał się Pan z Balaamem, przekazał mu słowa, polecając: «Wróć do Balaka i powiedz mu w ten sposób»! (Lb 23:16 BT_4)
Lb:23:16 καὶ συνήντησεν θεὸς τῷ Βαλααμ καὶ ἐνέβαλεν ῥῆμα εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἀποστράφητι πρὸς Βαλακ καὶ τάδε λαλήσεις.
Lb:23:16 καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός Βαλάκ, ὁ καί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Lb:23:16 I też, nawet, mianowicie By spotykać się Bóg  Balaam I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By odwracać się od Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak I też, nawet, mianowicie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić
Lb:23:16 kai\ sunE/ntEsen o( Teo\s tO=| *balaam kai\ e)ne/balen r(E=ma ei)s to\ sto/ma au)tou= kai\ ei)=pen *)apostra/fEti pro\s *balak kai\ ta/de lalE/seis.
Lb:23:16 kai synEntEsen ho Teos tO balaam kai enebalen rEma eis to stoma autu kai eipen apostrafEti pros balak kai tade lalEseis.
Lb:23:16 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S N3M_ASN P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VBI_AAI3S VD_APD2S P N_ASM C RD_APN VF_FAI2S
Lb:23:16 and also, even, namely to meet the god [see theology] the Balaam and also, even, namely to inject declaration statement, utterance into (+acc) the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) Balak and also, even, namely such things [definite article + δέ] to speak
Lb:23:16 and he/she/it-MEET-ed the (nom) god (nom) the (dat) Balaam (indecl) and he/she/it-INJECT-ed declaration (nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM! toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) and these (nom|acc) you(sg)-will-SPEAK
Lb:23:16 Lb_23:16_1 Lb_23:16_2 Lb_23:16_3 Lb_23:16_4 Lb_23:16_5 Lb_23:16_6 Lb_23:16_7 Lb_23:16_8 Lb_23:16_9 Lb_23:16_10 Lb_23:16_11 Lb_23:16_12 Lb_23:16_13 Lb_23:16_14 Lb_23:16_15 Lb_23:16_16 Lb_23:16_17 Lb_23:16_18 Lb_23:16_19 Lb_23:16_20 Lb_23:16_21
Lb:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:17 καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωάβ μετ’ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βαλακ Τί ἐλάλησεν κύριος;
Lb:23:17 And he returned to him: and he also was standing by his whole-burnt-sacrifice, and all the princes of Moab with him; and Balac said to him, What has the Lord spoken? (Numbers 23:17 Brenton)
Lb:23:17 Gdy wrócił do niego, on stał jeszcze razem z książętami Moabu przy całopalnej ofierze. Balak zapytał go: «Co Pan powiedział?» (Lb 23:17 BT_4)
Lb:23:17 καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωάβ μετ’ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βαλακ Τί ἐλάλησεν κύριος;
Lb:23:17 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁδός, -οῦ, ἡ; ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Βαλάκ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:23:17 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga; takie rzeczy [przedimek określony + ??] By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Balak Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:23:17 kai\ a)pestra/fE pro\s au)to/n, kai\ o(/de e)feistE/kei e)pi\ tE=s o(lokautO/seOs au)tou=, kai\ pa/ntes oi( a)/rCHontes *mOa/b met’ au)tou=. kai\ ei)=pen au)tO=| *balak *ti/ e)la/lEsen ku/rios;
Lb:23:17 kai apestrafE pros auton, kai hode efeistEkei epi tEs holokautOseOs autu, kai pantes hoi arCHontes mOab met’ autu. kai eipen autO balak ti elalEsen kyrios;
Lb:23:17 C VDI_API3S P RD_ASM C RD_NSM VXI_XAI3S P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C A3_NPM RA_NPM N3_NPM N_GSM P RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM RI_ASN VAI_AAI3S N2_NSM
Lb:23:17 and also, even, namely to turn away from toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely way/road; such things [definite article + δέ] to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Balak who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:23:17 and he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and way/road (voc); such things (nom) he/she/it-had-STand-ed-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   him/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Balak (indecl) who/what/why (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lb:23:17 Lb_23:17_1 Lb_23:17_2 Lb_23:17_3 Lb_23:17_4 Lb_23:17_5 Lb_23:17_6 Lb_23:17_7 Lb_23:17_8 Lb_23:17_9 Lb_23:17_10 Lb_23:17_11 Lb_23:17_12 Lb_23:17_13 Lb_23:17_14 Lb_23:17_15 Lb_23:17_16 Lb_23:17_17 Lb_23:17_18 Lb_23:17_19 Lb_23:17_20 Lb_23:17_21 Lb_23:17_22 Lb_23:17_23 Lb_23:17_24 Lb_23:17_25
Lb:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:18 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἀνάστηθι, Βαλακ, καὶ ἄκουε· ἐνώτισαι μάρτυς, υἱὸς Σεπφωρ.
Lb:23:18 And he took up his parable, and said, rise up, Balac, and hear; hearken as a witness, thou son of Sepphor. (Numbers 23:18 Brenton)
Lb:23:18 Wtedy Balaam wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: «Podnieś się, Balaku, a słuchaj, synu Sippora, nakłoń swego ucha! (Lb 23:18 BT_4)
Lb:23:18 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἀνάστηθι, Βαλακ, καὶ ἄκουε· ἐνώτισαι μάρτυς, υἱὸς Σεπφωρ.
Lb:23:18 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Βαλάκ, ὁ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:23:18 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Balak I też, nawet, mianowicie By słyszeć By słuchać Dowód Syn
Lb:23:18 kai\ a)nalabO\n tE\n parabolE\n au)tou= ei)=pen *)ana/stETi, *balak, kai\ a)/koue· e)nO/tisai ma/rtus, ui(o\s *sepfOr.
Lb:23:18 kai analabOn tEn parabolEn autu eipen anastETi, balak, kai akue· enOtisai martys, hyios sepfOr.
Lb:23:18 C VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VBI_AAI3S VH_AAD2S N_VSM C V1_PAD2S VA_AMD2S N3_NSM N2_NSM N_GS
Lb:23:18 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance he/she/it/same to say/tell to stand up put up, raise, resurrect Balak and also, even, namely to hear to listen witness son ć
Lb:23:18 and upon TAKE UP-ing (nom) the (acc) parable (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed do-STand-you(sg)-UP! Balak (indecl) and be-you(sg)-HEAR-ing! be-you(sg)-LISTEN-ed! witness (nom|voc) son (nom)  
Lb:23:18 Lb_23:18_1 Lb_23:18_2 Lb_23:18_3 Lb_23:18_4 Lb_23:18_5 Lb_23:18_6 Lb_23:18_7 Lb_23:18_8 Lb_23:18_9 Lb_23:18_10 Lb_23:18_11 Lb_23:18_12 Lb_23:18_13 Lb_23:18_14
Lb:23:18 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:19 οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῆναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι· αὐτὸς εἴπας οὐχὶ ποιήσει; λαλήσει, καὶ οὐχὶ ἐμμενεῖ;
Lb:23:19 God is not as man to waver, nor as the son of man to be threatened; shall he say and not perform? shall he speak and not keep to his word? (Numbers 23:19 Brenton)
Lb:23:19 Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił? (Lb 23:19 BT_4)
Lb:23:19 οὐχ ὡς ἄνθρωπος θεὸς διαρτηθῆναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι· αὐτὸς εἴπας οὐχὶ ποιήσει; λαλήσει, καὶ οὐχὶ ἐμμενεῖ;
Lb:23:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   οὐδέ (οὐ δέ) ὡς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐχί ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -)
Lb:23:19 ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Ludzki Bóg  ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak Syn Ludzki By zagrażać On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Robienie/robienie; by czynić/rób By mówić I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By pozostawać wierny do
Lb:23:19 ou)CH O(s a)/nTrOpos o( Teo\s diartETE=nai ou)de\ O(s ui(o\s a)nTrO/pou a)peilETE=nai· au)to\s ei)/pas ou)CHi\ poiE/sei; lalE/sei, kai\ ou)CHi\ e)mmenei=;
Lb:23:19 uCH hOs anTrOpos ho Teos diartETEnai ude hOs hyios anTrOpu apeilETEnai· autos eipas uCHi poiEsei; lalEsei, kai uCHi emmenei;
Lb:23:19 D C N2_NSM RA_NSM N2_NSM VC_APN C C N2_NSM N2_GSM VC_APN RD_NSM VA_AAPNSM D VF_FAI3S VF_FAI3S C D VF2_FAI3S
Lb:23:19 οὐχ before rough breathing as/like human the god [see theology] ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like son human to threaten he/she/it/same to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] doing/making; to do/make to speak and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to remain faithful to
Lb:23:19 not as/like human (nom) the (nom) god (nom)   neither/nor as/like son (nom) human (gen) to-be-THREATEN-ed he/it/same (nom) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) not doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) and not he/she/it-is-REMAIN FAITHFUL TO-ing, you(sg)-are-being-REMAIN FAITHFUL TO-ed (classical)
Lb:23:19 Lb_23:19_1 Lb_23:19_2 Lb_23:19_3 Lb_23:19_4 Lb_23:19_5 Lb_23:19_6 Lb_23:19_7 Lb_23:19_8 Lb_23:19_9 Lb_23:19_10 Lb_23:19_11 Lb_23:19_12 Lb_23:19_13 Lb_23:19_14 Lb_23:19_15 Lb_23:19_16 Lb_23:19_17 Lb_23:19_18 Lb_23:19_19
Lb:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:20 ἰδοὺ εὐλογεῖν παρείλημμαι· εὐλογήσω καὶ οὐ μὴ ἀποστρέψω.
Lb:23:20 Behold, I have received commandment to bless: I will bless, and not turn back. (Numbers 23:20 Brenton)
Lb:23:20 On mnie tu sprowadził, bym błogosławił: On błogosławi - ja tego zmienić nie mogę. (Lb 23:20 BT_4)
Lb:23:20 ἰδοὺ εὐλογεῖν παρείλημμαι· εὐλογήσω καὶ οὐ μὴ ἀποστρέψω.
Lb:23:20 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
Lb:23:20 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By błogosławić By zagarniać By błogosławić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By odwracać się od
Lb:23:20 i)dou\ eu)logei=n parei/lEmmai· eu)logE/sO kai\ ou) mE\ a)postre/PSO.
Lb:23:20 idu eulogein pareilEmmai· eulogEsO kai u mE apostrePSO.
Lb:23:20 I V2_PAN VP_XMI1S VF_FAI1S C D D VF_FAI1S
Lb:23:20 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to bless to take along to bless and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to turn away from
Lb:23:20 be-you(sg)-SEE-ed! to-be-BLESS-ing I-have-been-TAKE-ed-ALONG I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS and not not I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM
Lb:23:20 Lb_23:20_1 Lb_23:20_2 Lb_23:20_3 Lb_23:20_4 Lb_23:20_5 Lb_23:20_6 Lb_23:20_7 Lb_23:20_8
Lb:23:20 x x x x x x x x
Lb:23:21 οὐκ ἔσται μόχθος ἐν Ιακωβ, οὐδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν Ισραηλ· κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ.
Lb:23:21 There shall not be trouble in Jacob, neither shall sorrow be seen in Israel: the Lord his God is with him, the glories of rulers are in him. (Numbers 23:21 Brenton)
Lb:23:21 Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Pan, ich Bóg, jest z nimi: wznoszą Mu okrzyk jako królowi. (Lb 23:21 BT_4)
Lb:23:21 οὐκ ἔσται μόχθος ἐν Ιακωβ, οὐδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν Ισραηλ· κύριος θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ.
Lb:23:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μόχθος, -ου, ὁ ἐν Ἰακώβ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πόνος, -ου, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:23:21 ??? Przed przydechem mocnym By być ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jacob ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Sławny sławny, sławny Władca; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Lb:23:21 ou)k e)/stai mo/CHTos e)n *iakOb, ou)de\ o)fTE/setai po/nos e)n *israEl· ku/rios o( Teo\s au)tou= met’ au)tou=, ta\ e)/ndoXa a)rCHo/ntOn e)n au)tO=|.
Lb:23:21 uk estai moCHTos en iakOb, ude ofTEsetai ponos en israEl· kyrios ho Teos autu met’ autu, ta endoXa arCHontOn en autO.
Lb:23:21 D VF_FMI3S N2_NSM P N_DSM C VV_FPI3S N2_NSM P N_DSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM RA_APN A1B_APN N3_GPM P RD_DSM
Lb:23:21 οὐχ before rough breathing to be ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jacob οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), labor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the glorious illustrious, renowned ruler; to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Lb:23:21 not he/she/it-will-be ??? (nom) in/among/by (+dat) Jacob (indecl) neither/nor he/she/it-will-be-SEE-ed labor (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) the (nom|acc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Lb:23:21 Lb_23:21_1 Lb_23:21_2 Lb_23:21_3 Lb_23:21_4 Lb_23:21_5 Lb_23:21_6 Lb_23:21_7 Lb_23:21_8 Lb_23:21_9 Lb_23:21_10 Lb_23:21_11 Lb_23:21_12 Lb_23:21_13 Lb_23:21_14 Lb_23:21_15 Lb_23:21_16 Lb_23:21_17 Lb_23:21_18 Lb_23:21_19 Lb_23:21_20 Lb_23:21_21
Lb:23:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:22 θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ.
Lb:23:22 It was God who brought him out of Egypt; he has as it were the glory of a unicorn. (Numbers 23:22 Brenton)
Lb:23:22 Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla nich jakby rogami bawołu. (Lb 23:22 BT_4)
Lb:23:22 θεὸς ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ.
Lb:23:22 θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὡς δόξα, -ης, ἡ μονό·κερω[τ]ς, -ωτος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:23:22 Bóg  By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Jak/jak Sławy/wzbudzanie grozy Jednorożec [Padów. żubr albo nosorożec] On/ona/to/to samo
Lb:23:22 Teo\s o( e)XagagO\n au)tou\s e)X *ai)gu/ptou· O(s do/Xa monoke/rOtos au)tO=|.
Lb:23:22 Teos ho eXagagOn autus eX aigyptu· hOs doXa monokerOtos autO.
Lb:23:22 N2_NSM RA_NSM VB_AAPNSM RD_APM P N2_GSF C N1S_NSF N3T_GSM RD_DSM
Lb:23:22 god [see theology] the to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] as/like glory/awesomeness unicorn [poss. aurochs or rhinoceros] he/she/it/same
Lb:23:22 god (nom) the (nom) upon LEAD-ing-OUT (nom) them/same (acc) out of (+gen) Egypt (gen) as/like glory/awesomeness (nom|voc) unicorn (gen) him/it/same (dat)
Lb:23:22 Lb_23:22_1 Lb_23:22_2 Lb_23:22_3 Lb_23:22_4 Lb_23:22_5 Lb_23:22_6 Lb_23:22_7 Lb_23:22_8 Lb_23:22_9 Lb_23:22_10
Lb:23:22 x x x x x x x x x x
Lb:23:23 οὐ γάρ ἐστιν οἰωνισμὸς ἐν Ιακωβ οὐδὲ μαντεία ἐν Ισραηλ· κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται Ιακωβ καὶ τῷ Ισραηλ, τί ἐπιτελέσει ὁ θεός.
Lb:23:23 For there is no divination in Jacob, nor enchantment in Israel; in season it shall be told to Jacob and Israel what God shall perform. (Numbers 23:23 Brenton)
Lb:23:23 Skoro nie ma czarów wśród Jakuba ani wróżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni. (Lb 23:23 BT_4)
Lb:23:23 οὐ γάρ ἐστιν οἰωνισμὸς ἐν Ιακωβ οὐδὲ μαντεία ἐν Ισραηλ· κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται Ιακωβ καὶ τῷ Ισραηλ, τί ἐπιτελέσει θεός.
Lb:23:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν Ἰακώβ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ)   ἐν Ἰσραήλ, ὁ κατά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Lb:23:23 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jacob ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu By mówić/opowiadaj Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogniskować się dalej dostawanie czyniony Bóg 
Lb:23:23 ou) ga/r e)stin oi)Onismo\s e)n *iakOb ou)de\ mantei/a e)n *israEl· kata\ kairo\n r(ETE/setai *iakOb kai\ tO=| *israEl, ti/ e)pitele/sei o( Teo/s.
Lb:23:23 u gar estin oiOnismos en iakOb ude manteia en israEl· kata kairon rETEsetai iakOb kai tO israEl, ti epitelesei ho Teos.
Lb:23:23 D x V9_PAI3S N2_NSM P N_DSM C N1A_NSF P N_DSM P N2_ASM VC_FPI3S N_DSM C RA_DSM N_DSM RI_ASN VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM
Lb:23:23 οὐχ before rough breathing for since, as to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jacob οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing period of time to say/tell Jacob and also, even, namely the Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to focus on-getting-done the god [see theology]
Lb:23:23 not for he/she/it-is   in/among/by (+dat) Jacob (indecl) neither/nor   in/among/by (+dat) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) period of time (acc) he/she/it-will-be-SAY/TELL-ed Jacob (indecl) and the (dat) Israel (indecl) who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-FOCUS-ON-GETTING-DONE, you(sg)-will-be-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE (classical) the (nom) god (nom)
Lb:23:23 Lb_23:23_1 Lb_23:23_2 Lb_23:23_3 Lb_23:23_4 Lb_23:23_5 Lb_23:23_6 Lb_23:23_7 Lb_23:23_8 Lb_23:23_9 Lb_23:23_10 Lb_23:23_11 Lb_23:23_12 Lb_23:23_13 Lb_23:23_14 Lb_23:23_15 Lb_23:23_16 Lb_23:23_17 Lb_23:23_18 Lb_23:23_19 Lb_23:23_20 Lb_23:23_21
Lb:23:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:24 ἰδοὺ λαὸς ὡς σκύμνος ἀναστήσεται καὶ ὡς λέων γαυριωθήσεται· οὐ κοιμηθήσεται, ἕως φάγῃ θήραν, καὶ αἷμα τραυματιῶν πίεται.
Lb:23:24 Behold, the people shall rise up as a lion's whelp, and shall exalt himself as a lion; he shall not lie down till he have eaten the prey, and he shall drink the blood of the slain. (Numbers 23:24 Brenton)
Lb:23:24 Patrz, oto naród jak wstająca lwica, na podobieństwo lwa on się podnosi i nie położy się, aż pożre swą zdobycz i krew zabitych wypije». (Lb 23:24 BT_4)
Lb:23:24 ἰδοὺ λαὸς ὡς σκύμνος ἀναστήσεται καὶ ὡς λέων γαυριωθήσεται· οὐ κοιμηθήσεται, ἕως φάγῃ θήραν, καὶ αἷμα τραυματιῶν πίεται.
Lb:23:24 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ὡς   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) θήρα, -ας, ἡ καί αἷμα[τ], -ατος, τό   πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Lb:23:24 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzie Jak/jak By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Jak/jak Lew ??? Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Aż; świtaj By jeść Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę I też, nawet, mianowicie Krew By pić
Lb:23:24 i)dou\ lao\s O(s sku/mnos a)nastE/setai kai\ O(s le/On gauriOTE/setai· ou) koimETE/setai, e(/Os fa/gE| TE/ran, kai\ ai(=ma traumatiO=n pi/etai.
Lb:23:24 idu laos hOs skymnos anastEsetai kai hOs leOn gauriOTEsetai· u koimETEsetai, heOs fagE TEran, kai haima traumatiOn pietai.
Lb:23:24 I N2_NSM C N2_NSM VF_FMI3S C C N3W_NSM VC_FPI3S D VC_FPI3S C VF_FMI2S N1A_ASF C N3M_ASN N1T_GPM VF_FMI3S
Lb:23:24 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), people as/like ć to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely as/like lion ć οὐχ before rough breathing to repose/sleep until; dawn to eat prey a brutal person as a wild animal and also, even, namely blood ć to drink
Lb:23:24 be-you(sg)-SEE-ed! people (nom) as/like   he/she/it-will-be-STand-ed-UP and as/like lion (nom)   not he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed prey (acc) and blood (nom|acc|voc)   he/she/it-will-be-DRINK-ed
Lb:23:24 Lb_23:24_1 Lb_23:24_2 Lb_23:24_3 Lb_23:24_4 Lb_23:24_5 Lb_23:24_6 Lb_23:24_7 Lb_23:24_8 Lb_23:24_9 Lb_23:24_10 Lb_23:24_11 Lb_23:24_12 Lb_23:24_13 Lb_23:24_14 Lb_23:24_15 Lb_23:24_16 Lb_23:24_17 Lb_23:24_18
Lb:23:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:25 καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Οὔτε κατάραις καταράσῃ μοι αὐτὸν οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν.
Lb:23:25 And Balac said to Balaam, Neither curse the people at all for me, nor bless them at all. (Numbers 23:25 Brenton)
Lb:23:25 Rzekł wówczas Balak do Balaama: «Gdy już nie możesz przeklinać, przynajmniej im nie błogosław!» (Lb 23:25 BT_4)
Lb:23:25 καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Οὔτε κατάραις καταράσῃ μοι αὐτὸν οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν.
Lb:23:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλάκ, ὁ πρός Βαλαάμ, ὁ οὔτε (οὐ τέ) κατ·άρα, -ας, ἡ κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) μή εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:23:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam Ani nie Klnij By kląć (klnij na dół) Ja On/ona/to/to samo Ani nie By błogosławić Nie By błogosławić On/ona/to/to samo
Lb:23:25 kai\ ei)=pen *balak pro\s *balaam *ou)/te kata/rais katara/sE| moi au)to\n ou)/te eu)logO=n mE\ eu)logE/sE|s au)to/n.
Lb:23:25 kai eipen balak pros balaam ute katarais katarasE moi auton ute eulogOn mE eulogEsEs auton.
Lb:23:25 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C N1A_DPF VF_FMI2S RP_DS RD_ASM C V2_PAPNSM D VA_AAS2S RD_ASM
Lb:23:25 and also, even, namely to say/tell Balak toward (+acc,+gen,+dat) Balaam nor not curse to curse (curse down) I he/she/it/same nor not to bless not to bless he/she/it/same
Lb:23:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balak (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) nor curses (dat) you(sg)-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed, you(sg)-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed me (dat) him/it/same (acc) nor while BLESS-ing (nom) not you(sg)-should-BLESS him/it/same (acc)
Lb:23:25 Lb_23:25_1 Lb_23:25_2 Lb_23:25_3 Lb_23:25_4 Lb_23:25_5 Lb_23:25_6 Lb_23:25_7 Lb_23:25_8 Lb_23:25_9 Lb_23:25_10 Lb_23:25_11 Lb_23:25_12 Lb_23:25_13 Lb_23:25_14 Lb_23:25_15
Lb:23:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:26 καὶ ἀποκριθεὶς Βαλααμ εἶπεν τῷ Βαλακ Οὐκ ἐλάλησά σοι λέγων Τὸ ῥῆμα, ὃ ἐὰν λαλήσῃ ὁ θεός, τοῦτο ποιήσω;
Lb:23:26 And Balaam answered and said to Balac, Spoke I not to thee, saying, Whatsoever thing God shall speak to me, that will I do? (Numbers 23:26 Brenton)
Lb:23:26 Balaam odpowiedział Balakowi: «Czyż nie mówiłem ci: Co Pan powie, wszystko uczynię?» (Lb 23:26 BT_4)
Lb:23:26 καὶ ἀποκριθεὶς Βαλααμ εἶπεν τῷ Βαλακ Οὐκ ἐλάλησά σοι λέγων Τὸ ῥῆμα, ἐὰν λαλήσῃ θεός, τοῦτο ποιήσω;
Lb:23:26 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Βαλαάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Βαλάκ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Lb:23:26 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Balaam By mówić/opowiadaj Balak ??? Przed przydechem mocnym By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić/opowiadaj Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić Bóg  To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób
Lb:23:26 kai\ a)pokriTei\s *balaam ei)=pen tO=| *balak *ou)k e)la/lEsa/ soi le/gOn *to\ r(E=ma, o(\ e)a\n lalE/sE| o( Teo/s, tou=to poiE/sO;
Lb:23:26 kai apokriTeis balaam eipen tO balak uk elalEsa soi legOn to rEma, ho ean lalEsE ho Teos, tuto poiEsO;
Lb:23:26 C VC_APPNSM N_NSM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM D VAI_AAI1S RP_DS V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN RR_NSN C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM RD_ASN VF_FAI1S
Lb:23:26 and also, even, namely to answer Balaam to say/tell the Balak οὐχ before rough breathing to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub to say/tell the declaration statement, utterance who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak the god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make
Lb:23:26 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Balaam (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Balak (indecl) not I-SPEAK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed the (nom) god (nom) this (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE
Lb:23:26 Lb_23:26_1 Lb_23:26_2 Lb_23:26_3 Lb_23:26_4 Lb_23:26_5 Lb_23:26_6 Lb_23:26_7 Lb_23:26_8 Lb_23:26_9 Lb_23:26_10 Lb_23:26_11 Lb_23:26_12 Lb_23:26_13 Lb_23:26_14 Lb_23:26_15 Lb_23:26_16 Lb_23:26_17 Lb_23:26_18 Lb_23:26_19
Lb:23:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:27 καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Δεῦρο παραλάβω σε εἰς τόπον ἄλλον, εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ καὶ καταρᾶσαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.
Lb:23:27 And Balac said to Balaam, Come and I will remove thee to another place, if it shall please God, and curse me them from thence. (Numbers 23:27 Brenton)
Lb:23:27 Wtedy rzekł znowu Balak do Balaama: «Chodź, proszę, a na inne miejsce jeszcze cię wprowadzę. Może spodoba się Bogu, byś przynajmniej z tego miejsca mi go przeklął». (Lb 23:27 BT_4)
Lb:23:27 Καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Δεῦρο παραλάβω σε εἰς τόπον ἄλλον, εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ καὶ καταρᾶσαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.
Lb:23:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλάκ, ὁ πρός Βαλαάμ, ὁ δεῦρο παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) εἰ ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν
Lb:23:27 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balaam Przychodź!/Tutaj i teraz By zagarniać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Miejsce Inny Jeżeli Do proszę Bóg  I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) Ja On/ona/to/to samo Stamtąd
Lb:23:27 *kai\ ei)=pen *balak pro\s *balaam *deu=ro parala/bO se ei)s to/pon a)/llon, ei) a)re/sei tO=| TeO=| kai\ katara=sai/ moi au)to\n e)kei=Ten.
Lb:23:27 kai eipen balak pros balaam deuro paralabO se eis topon allon, ei aresei tO TeO kai katarasai moi auton ekeiTen.
Lb:23:27 C VBI_AAI3S N_NSM P N_DSM D VB_AAS1S RP_AS P N2_ASM RD_ASM C VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM C VA_AMD2S RP_DS RD_ASM D
Lb:23:27 and also, even, namely to say/tell Balak toward (+acc,+gen,+dat) Balaam come!/here and now to take along you; your/yours(sg) into (+acc) place other if to please the god [see theology] and also, even, namely to curse (curse down) I he/she/it/same from there
Lb:23:27 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balak (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balaam (indecl) come!/here and now I-should-TAKE-ALONG you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) place (acc) other (acc) if he/she/it-will-PLEASE, you(sg)-will-be-PLEASE-ed (classical) the (dat) god (dat) and you(sg)-are-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, be-you(sg)-CURSE (CURSE DOWN)-ed! me (dat) him/it/same (acc) from there
Lb:23:27 Lb_23:27_1 Lb_23:27_2 Lb_23:27_3 Lb_23:27_4 Lb_23:27_5 Lb_23:27_6 Lb_23:27_7 Lb_23:27_8 Lb_23:27_9 Lb_23:27_10 Lb_23:27_11 Lb_23:27_12 Lb_23:27_13 Lb_23:27_14 Lb_23:27_15 Lb_23:27_16 Lb_23:27_17 Lb_23:27_18 Lb_23:27_19 Lb_23:27_20
Lb:23:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:28 καὶ παρέλαβεν Βαλακ τὸν Βαλααμ ἐπὶ κορυφὴν τοῦ Φογωρ τὸ παρατεῖνον εἰς τὴν ἔρημον.
Lb:23:28 And Balac took Balaam to the top of Phogor, which extends to the wilderness. (Numbers 23:28 Brenton)
Lb:23:28 Potem wziął Balak Balaama na szczyt Peor, który się wznosi nad pustynią. (Lb 23:28 BT_4)
Lb:23:28 καὶ παρέλαβεν Βαλακ τὸν Βαλααμ ἐπὶ κορυφὴν τοῦ Φογωρ τὸ παρατεῖνον εἰς τὴν ἔρημον.
Lb:23:28 καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) Βαλάκ, ὁ ὁ ἡ τό Βαλαάμ, ὁ ἐπί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό παρα·τείνω (παρα+τειν-, παρα+τεν(ε)·[σ]-, παρα+τειν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Lb:23:28 I też, nawet, mianowicie By zagarniać Balak Balaam Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? Do (+przyspieszenie) Odludzie
Lb:23:28 kai\ pare/laben *balak to\n *balaam e)pi\ korufE\n tou= *fogOr to\ paratei=non ei)s tE\n e)/rEmon.
Lb:23:28 kai parelaben balak ton balaam epi koryfEn tu fogOr to parateinon eis tEn erEmon.
Lb:23:28 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM P N1_ASF RA_GS N_GS RA_ASN V1_PAPASN P RA_ASF N2_ASF
Lb:23:28 and also, even, namely to take along Balak the Balaam upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the ć the to ??? into (+acc) the wilderness
Lb:23:28 and he/she/it-TAKE-ed-ALONG Balak (indecl) the (acc) Balaam (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen)   the (nom|acc) do-???-you(sg)!, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:23:28 Lb_23:28_1 Lb_23:28_2 Lb_23:28_3 Lb_23:28_4 Lb_23:28_5 Lb_23:28_6 Lb_23:28_7 Lb_23:28_8 Lb_23:28_9 Lb_23:28_10 Lb_23:28_11 Lb_23:28_12 Lb_23:28_13 Lb_23:28_14
Lb:23:28 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:29 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ὧδε ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ὧδε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
Lb:23:29 And Balaam said to Balac, build me here seven altars, and prepare me here seven calves, and seven rams. (Numbers 23:29 Brenton)
Lb:23:29 Balaam rzekł do Balaka: «Zbuduj mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź siedem młodych cielców i siedem baranów». (Lb 23:29 BT_4)
Lb:23:29 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ὧδε ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ὧδε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
Lb:23:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Βαλαάμ, ὁ πρός Βαλάκ, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε ἑπτά βωμός, -οῦ, ὁ καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε ἑπτά μόσχος, -ου, ὁ καί ἑπτά  
Lb:23:29 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Balaam Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Balak By budować/buduj moralnie Ja Tutaj Siedem Ołtarz I też, nawet, mianowicie Do gotowy Ja Tutaj Siedem Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Siedem
Lb:23:29 kai\ ei)=pen *balaam pro\s *balak *oi)kodo/mEso/n moi O(=de e(pta\ bOmou\s kai\ e(toi/maso/n moi O(=de e(pta\ mo/sCHous kai\ e(pta\ kriou/s.
Lb:23:29 kai eipen balaam pros balak oikodomEson moi hOde hepta bOmus kai hetoimason moi hOde hepta mosCHus kai hepta krius.
Lb:23:29 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VA_AAD2S RP_DS D M N2_APM C VA_AAD2S RP_DS D M N2_APM C M N2_APM
Lb:23:29 and also, even, namely to say/tell Balaam toward (+acc,+gen,+dat) Balak to build/edify I here seven altar and also, even, namely to ready I here seven calf/ox and also, even, namely seven ć
Lb:23:29 and he/she/it-SAY/TELL-ed Balaam (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Balak (indecl) do-BUILD/EDIFY-you(sg)!, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) here seven altars (acc) and do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) here seven calves/oxen (acc) and seven  
Lb:23:29 Lb_23:29_1 Lb_23:29_2 Lb_23:29_3 Lb_23:29_4 Lb_23:29_5 Lb_23:29_6 Lb_23:29_7 Lb_23:29_8 Lb_23:29_9 Lb_23:29_10 Lb_23:29_11 Lb_23:29_12 Lb_23:29_13 Lb_23:29_14 Lb_23:29_15 Lb_23:29_16 Lb_23:29_17 Lb_23:29_18 Lb_23:29_19
Lb:23:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:23:30 καὶ ἐποίησεν Βαλακ καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:30 And Balac did as Balaam told him, and offered a calf and a ram on every altar. (Numbers 23:30 Brenton)
Lb:23:30 Spełnił Balak żądanie Balaama. Wtedy on złożył na każdym ołtarzu w ofierze młodego cielca i barana. (Lb 23:30 BT_4)
Lb:23:30 καὶ ἐποίησεν Βαλακ καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Lb:23:30 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Βαλάκ, ὁ καθάπερ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Βαλαάμ, ὁ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) μόσχος, -ου, ὁ καί   ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ
Lb:23:30 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Balak Nawet jak By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Balaam I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz
Lb:23:30 kai\ e)poi/Esen *balak kaTa/per ei)=pen au)tO=| *balaam, kai\ a)nE/negken mo/sCHon kai\ krio\n e)pi\ to\n bOmo/n.
Lb:23:30 kai epoiEsen balak kaTaper eipen autO balaam, kai anEnenken mosCHon kai krion epi ton bOmon.
Lb:23:30 C VAI_AAI3S N_NSM D VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM C VAI_AAI3S N2_ASM C N2_ASM P RA_ASM N2_ASM
Lb:23:30 and also, even, namely to do/make Balak even as to say/tell he/she/it/same Balaam and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state calf/ox and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar
Lb:23:30 and he/she/it-DO/MAKE-ed Balak (indecl) even as he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Balaam (indecl) and he/she/it-BRING UP-ed calf/ox (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) altar (acc)
Lb:23:30 Lb_23:30_1 Lb_23:30_2 Lb_23:30_3 Lb_23:30_4 Lb_23:30_5 Lb_23:30_6 Lb_23:30_7 Lb_23:30_8 Lb_23:30_9 Lb_23:30_10 Lb_23:30_11 Lb_23:30_12 Lb_23:30_13 Lb_23:30_14 Lb_23:30_15
Lb:23:30 x x x x x x x x x x x x x x x