Mdr:1:1 Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν, φρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου ἐν ἀγαθότητι καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν.
Mdr:1:1 Love righteousness, ye that be judges of the earth: think of the Lord with a good (heart,) and in simplicity of heart seek him. (Wisdom 1:1 Brenton)
Mdr:1:1 Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1:1 BT_4)
Mdr:1:1 Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν, φρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου ἐν ἀγαθότητι καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν.
Mdr:1:1 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   καί ἐν ἁπλότη[τ]ς, -ητος, ἡ καρδία, -ας, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:1:1 By kochać Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ziemi/ziemia By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jedność Przeciwległy {Przeciwny} duplicitousness; od ????????, Pojedynczy Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By szukać On/ona/to/to samo
Mdr:1:1 *)agapE/sate dikaiosu/nEn, oi( kri/nontes tE\n gE=n, fronE/sate peri\ tou= kuri/ou e)n a)gaTo/tEti kai\ e)n a(plo/tEti kardi/as DZEtE/sate au)to/n.
Mdr:1:1 agapEsate dikaiosynEn, hoi krinontes tEn gEn, fronEsate peri tu kyriu en agaTotEti kai en haplotEti kardias DZEtEsate auton.
Mdr:1:1 VA_AAD2P N1_ASF RA_VPM V1_PAPVPM RA_ASF N1_ASF VA_AAD2P P RA_GSM N2_GSM P N3T_DSF C P N3T_DSF N1A_GSF VA_AAD2P RD_ASM
Mdr:1:1 to love righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the earth/land to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). about (+acc,+gen) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among singleness Opposite duplicitousness; from ἁπλοῦς, single heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to seek he/she/it/same
Mdr:1:1 do-LOVE-you(pl)! righteousness (acc) the (nom) while JUDGE-ing (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) do-THINK-you(pl)! about (+acc,+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) singleness (dat) heart (gen), hearts (acc) do-SEEK-you(pl)! him/it/same (acc)
Mdr:1:1 Mdr_1:1_1 Mdr_1:1_2 Mdr_1:1_3 Mdr_1:1_4 Mdr_1:1_5 Mdr_1:1_6 Mdr_1:1_7 Mdr_1:1_8 Mdr_1:1_9 Mdr_1:1_10 Mdr_1:1_11 Mdr_1:1_12 Mdr_1:1_13 Mdr_1:1_14 Mdr_1:1_15 Mdr_1:1_16 Mdr_1:1_17 Mdr_1:1_18
Mdr:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:2 ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτόν, ἐμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ.
Mdr:1:2 For he will be found of them that tempt him not; and sheweth himself unto such as do not distrust him. (Wisdom 1:2 Brenton)
Mdr:1:2 Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. (Mdr 1:2 BT_4)
Mdr:1:2 ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτόν, ἐμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ.
Mdr:1:2 ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό μή πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-) δέ ὁ ἡ τό μή ἀ·πιστέω (απιστ(ε)-, -, απιστη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:1:2 Ponieważ/tamto By znajdować Nie zamawiać On/ona/to/to samo Do ??? zaś Nie By nie wierzyć/bądź niewierny On/ona/to/to samo
Mdr:1:2 o(/ti eu(ri/sketai toi=s mE\ peira/DZousin au)to/n, e)mfani/DZetai de\ toi=s mE\ a)pistou=sin au)tO=|.
Mdr:1:2 hoti heurisketai tois mE peiraDZusin auton, emfaniDZetai de tois mE apistusin autO.
Mdr:1:2 C V1_PMI3S RA_DPM D V1_PAPDPM RD_ASM V1_PMI3S x RA_DPM D V2_PAPDPM RD_DSM
Mdr:1:2 because/that to find the not to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile he/she/it/same to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the not to disbelieve/be unfaithful he/she/it/same
Mdr:1:2 because/that he/she/it-is-being-FIND-ed the (dat) not they-are-PROVE/TEST-ing, while PROVE/TEST-ing (dat) him/it/same (acc) he/she/it-is-being-???-ed Yet the (dat) not they-are-DISBELIEVE/BE-ing-UNFAITHFUL, while DISBELIEVE/BE-ing-UNFAITHFUL (dat) him/it/same (dat)
Mdr:1:2 Mdr_1:2_1 Mdr_1:2_2 Mdr_1:2_3 Mdr_1:2_4 Mdr_1:2_5 Mdr_1:2_6 Mdr_1:2_7 Mdr_1:2_8 Mdr_1:2_9 Mdr_1:2_10 Mdr_1:2_11 Mdr_1:2_12
Mdr:1:2 x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:3 σκολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ θεοῦ, δοκιμαζομένη τε ἡ δύναμις ἐλέγχει τοὺς ἄφρονας.
Mdr:1:3 For froward thoughts separate from God: and his power, when it is tried, reproveth the unwise. (Wisdom 1:3 Brenton)
Mdr:1:3 Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. (Mdr 1:3 BT_4)
Mdr:1:3 σκολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ θεοῦ, δοκιμαζομένη τε δύναμις ἐλέγχει τοὺς ἄφρονας.
Mdr:1:3 σκολιός -ά -όν γάρ λογισμός, -οῦ, ὁ χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) ἀπό θεός, -οῦ, ὁ δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) τέ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Mdr:1:3 Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty Dla odtąd, jak Logika By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By badać I [umieszczona z tyłu współrzędna] Zdolność By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Wycofywanie w myśli
Mdr:1:3 skolioi\ ga\r logismoi\ CHOri/DZousin a)po\ Teou=, dokimaDZome/nE te E( du/namis e)le/gCHei tou\s a)/fronas.
Mdr:1:3 skolioi gar logismoi CHOriDZusin apo Teu, dokimaDZomenE te hE dynamis elenCHei tus afronas.
Mdr:1:3 A1A_NPM x N2_NPM V1_PAI3P P N2_GSM V1_PMPNSF x RA_NSF N3I_NSF V1_PAI3S RA_APM A3N_APM
Mdr:1:3 crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous for since, as logic to separate sequester, sever, split from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing god [see theology] to examine and [postpositive coordinate] the ability to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty the unthinking
Mdr:1:3 crooked ([Adj] nom|voc) for logics (nom|voc) they-are-SEPARATE-ing, while SEPARATE-ing (dat) away from (+gen) god (gen) while being-EXAMINE-ed (nom|voc) and [postpositive coordinate] the (nom) ability (nom) he/she/it-is-REPROVE-ing, you(sg)-are-being-REPROVE-ed (classical) the (acc) unthinking ([Adj] acc)
Mdr:1:3 Mdr_1:3_1 Mdr_1:3_2 Mdr_1:3_3 Mdr_1:3_4 Mdr_1:3_5 Mdr_1:3_6 Mdr_1:3_7 Mdr_1:3_8 Mdr_1:3_9 Mdr_1:3_10 Mdr_1:3_11 Mdr_1:3_12 Mdr_1:3_13
Mdr:1:3 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:4 ὅτι εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας.
Mdr:1:4 For into a malicious soul wisdom shall not enter; nor dwell in the body that is subject unto sin. (Wisdom 1:4 Brenton)
Mdr:1:4 Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. (Mdr 1:4 BT_4)
Mdr:1:4 ὅτι εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας.
Mdr:1:4 ὅτι εἰς[1]   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σοφία, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν σῶμα[τ], -ατος, τό   ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Mdr:1:4 Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Mdr:1:4 o(/ti ei)s kako/teCHnon PSuCHE\n ou)k ei)seleu/setai sofi/a ou)de\ katoikE/sei e)n sO/mati kata/CHreO| a(marti/as.
Mdr:1:4 hoti eis kakoteCHnon PSyCHEn uk eiseleusetai sofia ude katoikEsei en sOmati kataCHreO hamartias.
Mdr:1:4 C P A1B_ASF N1_ASF D VF_FMI3S N1A_NSF C N3I_DSF P N3M_DSN A1B_DSN N1A_GSF
Mdr:1:4 because/that into (+acc) ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person οὐχ before rough breathing to enter sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among body ć sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Mdr:1:4 because/that into (+acc)   life (acc) not he/she/it-will-be-ENTER-ed sapience (nom|voc) neither/nor dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) in/among/by (+dat) body (dat)   sin (gen), sins (acc)
Mdr:1:4 Mdr_1:4_1 Mdr_1:4_2 Mdr_1:4_3 Mdr_1:4_4 Mdr_1:4_5 Mdr_1:4_6 Mdr_1:4_7 Mdr_1:4_8 Mdr_1:4_9 Mdr_1:4_10 Mdr_1:4_11 Mdr_1:4_12 Mdr_1:4_13
Mdr:1:4 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:5 ἅγιον γὰρ πνεῦμα παιδείας φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων καὶ ἐλεγχθήσεται ἐπελθούσης ἀδικίας.
Mdr:1:5 For the holy spirit of discipline will flee deceit, and remove from thoughts that are without understanding, and will not abide when unrighteousness cometh in. (Wisdom 1:5 Brenton)
Mdr:1:5 Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się do niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości. (Mdr 1:5 BT_4)
Mdr:1:5 ἅγιον γὰρ πνεῦμα παιδείας φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων καὶ ἐλεγχθήσεται ἐπελθούσης ἀδικίας.
Mdr:1:5 ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γάρ πνεῦμα[τ], -ατος, τό παιδεία, -ας, ἡ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) δόλος, -ου, ὁ καί ἀπ·αν·ίστημι [LXX] (-, απανα+στη·σ-, -, -, -, -) ἀπό λογισμός, -οῦ, ὁ ἀ·σύν·ετος -ον καί ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ
Mdr:1:5 Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Dla odtąd, jak Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. By uciekać Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Logika Bez tropu I też, nawet, mianowicie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Do zbliżanie siebie Zły uczynki
Mdr:1:5 a(/gion ga\r pneu=ma paidei/as feu/Xetai do/lon kai\ a)panastE/setai a)po\ logismO=n a)sune/tOn kai\ e)legCHTE/setai e)pelTou/sEs a)diki/as.
Mdr:1:5 hagion gar pneuma paideias feuXetai dolon kai apanastEsetai apo logismOn asynetOn kai elenCHTEsetai epelTusEs adikias.
Mdr:1:5 A1A_NSN x N3M_NSN N1A_GSF VF_FMI3S N2_ASM C VF_FMI3S P N2_GPM A1B_GPM C VC_FPI3S VB_AAPGSF N1A_GSF
Mdr:1:5 dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) for since, as spirit breath, spiritual utterance, wind chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. to flee guile craft, deceit, subtilty and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing logic clueless and also, even, namely to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty to oncoming wrongdoing
Mdr:1:5 holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) for spirit (nom|acc|voc) chastisement (gen) he/she/it-will-be-FLEE-ed guile (acc) and he/she/it-will-be-???-ed away from (+gen) logics (gen) clueless ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-REPROVE-ed upon ONCOMING-ing (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Mdr:1:5 Mdr_1:5_1 Mdr_1:5_2 Mdr_1:5_3 Mdr_1:5_4 Mdr_1:5_5 Mdr_1:5_6 Mdr_1:5_7 Mdr_1:5_8 Mdr_1:5_9 Mdr_1:5_10 Mdr_1:5_11 Mdr_1:5_12 Mdr_1:5_13 Mdr_1:5_14 Mdr_1:5_15
Mdr:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:6 φιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοφία καὶ οὐκ ἀθῳώσει βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτοῦ· ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυς ὁ θεὸς καὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσκοπος ἀληθὴς καὶ τῆς γλώσσης ἀκουστής.
Mdr:1:6 For wisdom is a loving spirit; and will not acquit a blasphemer of his words: for God is witness of his reins, and a true beholder of his heart, and a hearer of his tongue. (Wisdom 1:6 Brenton)
Mdr:1:6 Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. (Mdr 1:6 BT_4)
Mdr:1:6 φιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοφία καὶ οὐκ ἀθῳώσει βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτοῦ· ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυς θεὸς καὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσκοπος ἀληθὴς καὶ τῆς γλώσσης ἀκουστής.
Mdr:1:6   γάρ πνεῦμα[τ], -ατος, τό σοφία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   βλάσ·φημος -ον ἀπό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ ἀ·ληθής -ες καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ  
Mdr:1:6 Dla odtąd, jak Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Bluźnienie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Umysł On/ona/to/to samo Dowód Bóg  I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi] Prawdziwy/nieomylny I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język
Mdr:1:6 fila/nTrOpon ga\r pneu=ma sofi/a kai\ ou)k a)TO|O/sei bla/sfEmon a)po\ CHeile/On au)tou=· o(/ti tO=n nefrO=n au)tou= ma/rtus o( Teo\s kai\ tE=s kardi/as au)tou= e)pi/skopos a)lETE\s kai\ tE=s glO/ssEs a)koustE/s.
Mdr:1:6 filanTrOpon gar pneuma sofia kai uk aTOOsei blasfEmon apo CHeileOn autu· hoti tOn nefrOn autu martys ho Teos kai tEs kardias autu episkopos alETEs kai tEs glOssEs akustEs.
Mdr:1:6 A1B_NSN x N3M_NSN N1A_NSF C D VF_FAI3S A1B_ASN P N3E_GPN RD_GSM C RA_GPM N2_GPM RD_GSM N3_NSM RA_NSM N2_NSM C RA_GSF N1A_GSF RD_GSM N2_NSM A3H_NSM C RA_GSF N1S_GSF A1_GSF
Mdr:1:6 ć for since, as spirit breath, spiritual utterance, wind sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć blaspheming from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lip he/she/it/same because/that the mind he/she/it/same witness the god [see theology] and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same overseer [trustee?; see episcopal] true/unerring and also, even, namely the tongue by metonymy, a language ć
Mdr:1:6   for spirit (nom|acc|voc) sapience (nom|voc) and not   blaspheming ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) lips (gen) him/it/same (gen) because/that the (gen) minds (gen) him/it/same (gen) witness (nom|voc) the (nom) god (nom) and the (gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) overseer (nom) true/unerring ([Adj] nom) and the (gen) tongue (gen)  
Mdr:1:6 Mdr_1:6_1 Mdr_1:6_2 Mdr_1:6_3 Mdr_1:6_4 Mdr_1:6_5 Mdr_1:6_6 Mdr_1:6_7 Mdr_1:6_8 Mdr_1:6_9 Mdr_1:6_10 Mdr_1:6_11 Mdr_1:6_12 Mdr_1:6_13 Mdr_1:6_14 Mdr_1:6_15 Mdr_1:6_16 Mdr_1:6_17 Mdr_1:6_18 Mdr_1:6_19 Mdr_1:6_20 Mdr_1:6_21 Mdr_1:6_22 Mdr_1:6_23 Mdr_1:6_24 Mdr_1:6_25 Mdr_1:6_26 Mdr_1:6_27 Mdr_1:6_28
Mdr:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:7 ὅτι πνεῦμα κυρίου πεπλήρωκεν τὴν οἰκουμένην, καὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς.
Mdr:1:7 For the Spirit of the Lord filleth the world: and that which containeth all things hath knowledge of the voice. (Wisdom 1:7 Brenton)
Mdr:1:7 Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. (Mdr 1:7 BT_4)
Mdr:1:7 ὅτι πνεῦμα κυρίου πεπλήρωκεν τὴν οἰκουμένην, καὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς.
Mdr:1:7 ὅτι πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ
Mdr:1:7 Ponieważ/tamto Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By napełniać pełność, spełniać Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. By mieć Dźwięku/głos płacze
Mdr:1:7 o(/ti pneu=ma kuri/ou peplE/rOken tE\n oi)koume/nEn, kai\ to\ sune/CHon ta\ pa/nta gnO=sin e)/CHei fOnE=s.
Mdr:1:7 hoti pneuma kyriu peplErOken tEn oikumenEn, kai to syneCHon ta panta gnOsin eCHei fOnEs.
Mdr:1:7 C N3M_NSN N2_GSM VX_XAI3S RA_ASF V2_PMPASF C RA_NSN V1_PAPNSN RA_APN A3_APN N3I_ASF V1_PAI3S N1_GSF
Mdr:1:7 because/that spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fill fill, fulfill the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell and also, even, namely the to constrain the every all, each, every, the whole of knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. to have sound/voice cries
Mdr:1:7 because/that spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-has-FILL-ed the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) and the (nom|acc) while CONSTRAIN-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) knowledge (acc); they-should-KNOW he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) sound/voice (gen)
Mdr:1:7 Mdr_1:7_1 Mdr_1:7_2 Mdr_1:7_3 Mdr_1:7_4 Mdr_1:7_5 Mdr_1:7_6 Mdr_1:7_7 Mdr_1:7_8 Mdr_1:7_9 Mdr_1:7_10 Mdr_1:7_11 Mdr_1:7_12 Mdr_1:7_13 Mdr_1:7_14
Mdr:1:7 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:8 διὰ τοῦτο φθεγγόμενος ἄδικα οὐδεὶς μὴ λάθῃ, οὐδὲ μὴ παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα ἡ δίκη.
Mdr:1:8 Therefore he that speaketh unrighteous things cannot be hid: neither shall vengeance, when it punisheth, pass by him. (Wisdom 1:8 Brenton)
Mdr:1:8 Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karząca sprawiedliwość. (Mdr 1:8 BT_4)
Mdr:1:8 διὰ τοῦτο φθεγγόμενος ἄδικα οὐδεὶς μὴ λάθῃ, οὐδὲ μὴ παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα δίκη.
Mdr:1:8 διά οὗτος αὕτη τοῦτο φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -) ἄ·δικος -ον οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν μή λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) μή   αὐτός αὐτή αὐτό ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ
Mdr:1:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wydawać Niesprawiedliwy Nie jeden (nic, nikt) Nie Nie by zauważać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie On/ona/to/to samo By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy
Mdr:1:8 dia\ tou=to fTeggo/menos a)/dika ou)dei\s mE\ la/TE|, ou)de\ mE\ parodeu/sE| au)to\n e)le/gCHousa E( di/kE.
Mdr:1:8 dia tuto fTengomenos adika udeis mE laTE, ude mE parodeusE auton elenCHusa hE dikE.
Mdr:1:8 P RD_ASN V1_PMPNSM A1B_APN A3_NSM D VF_FAI3S C D VF_FAI3S RD_ASM V1_PAPNSF RA_NSF N1_NSF
Mdr:1:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to utter unjust not one (nothing, no one) not to not notice οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not ć he/she/it/same to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing
Mdr:1:8 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) while being-UTTER-ed (nom) unjust ([Adj] nom|acc|voc) not one (nom) not he/she/it-should-NOT NOTICE, you(sg)-should-be-NOT NOTICE-ed neither/nor not   him/it/same (acc) while REPROVE-ing (nom|voc) the (nom) penalty (nom|voc)
Mdr:1:8 Mdr_1:8_1 Mdr_1:8_2 Mdr_1:8_3 Mdr_1:8_4 Mdr_1:8_5 Mdr_1:8_6 Mdr_1:8_7 Mdr_1:8_8 Mdr_1:8_9 Mdr_1:8_10 Mdr_1:8_11 Mdr_1:8_12 Mdr_1:8_13 Mdr_1:8_14
Mdr:1:8 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:9 ἐν γὰρ διαβουλίοις ἀσεβοῦς ἐξέτασις ἔσται, λόγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸς κύριον ἥξει εἰς ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦ·
Mdr:1:9 For inquisition shall be made into the counsels of the ungodly: and the sound of his words shall come unto the Lord for the manifestation of his wicked deeds. (Wisdom 1:9 Brenton)
Mdr:1:9 Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o jego słowach, dla potępienia jego złych czynów. (Mdr 1:9 BT_4)
Mdr:1:9 ἐν γὰρ διαβουλίοις ἀσεβοῦς ἐξέτασις ἔσται, λόγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸς κύριον ἥξει εἰς ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦ·
Mdr:1:9 ἐν γάρ   ἀ·σεβής -ές   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκοή, -ῆς, ἡ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:1:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Bezbożny By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. zaś On/ona/to/to samo Słyszenie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Do (+przyspieszenie) Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny ??? On/ona/to/to samo
Mdr:1:9 e)n ga\r diabouli/ois a)sebou=s e)Xe/tasis e)/stai, lo/gOn de\ au)tou= a)koE\ pro\s ku/rion E(/Xei ei)s e)/legCHon a)nomEma/tOn au)tou=·
Mdr:1:9 en gar diabuliois asebus eXetasis estai, logOn de autu akoE pros kyrion hEXei eis elenCHon anomEmatOn autu·
Mdr:1:9 P x N2N_DPN A3H_GSM N3I_NSF VF_FMI3S N2_GPM x RD_GSM N1_NSF P N2_ASM VF_FAI3S P N2_ASM N3M_GPN RD_GSM
Mdr:1:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as ć ungodly ć to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same hearing toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to have come I have come. I have arrived.; to lead into (+acc) conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty ??? he/she/it/same
Mdr:1:9 in/among/by (+dat) for   ungodly ([Adj] gen)   he/she/it-will-be words (gen) Yet him/it/same (gen) hearing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) into (+acc) conviction (acc); while REPROVE-ing (nom|acc|voc, voc) ???s (gen) him/it/same (gen)
Mdr:1:9 Mdr_1:9_1 Mdr_1:9_2 Mdr_1:9_3 Mdr_1:9_4 Mdr_1:9_5 Mdr_1:9_6 Mdr_1:9_7 Mdr_1:9_8 Mdr_1:9_9 Mdr_1:9_10 Mdr_1:9_11 Mdr_1:9_12 Mdr_1:9_13 Mdr_1:9_14 Mdr_1:9_15 Mdr_1:9_16 Mdr_1:9_17
Mdr:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:10 ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάντα, καὶ θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεται.
Mdr:1:10 For the ear of jealousy heareth all things: and the noise of murmurings is not hid. (Wisdom 1:10 Brenton)
Mdr:1:10 Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu. (Mdr 1:10 BT_4)
Mdr:1:10 ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάντα, καὶ θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεται.
Mdr:1:10 ὅτι οὖς, ὠτός, τό   ἀκροατής, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί   γογγυσμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-)
Mdr:1:10 Ponieważ/tamto Ucho Słuchacz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Tajna rozmowa ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się
Mdr:1:10 o(/ti ou)=s DZElO/seOs a)kroa=tai ta\ pa/nta, kai\ Trou=s goggusmO=n ou)k a)pokru/ptetai.
Mdr:1:10 hoti us DZElOseOs akroatai ta panta, kai Trus gongysmOn uk apokryptetai.
Mdr:1:10 C N3T_NSN N3I_GSF V3_PMI3S RA_APN A3_ASM C N3_NSM N2_GPM D V1_PMI3S
Mdr:1:10 because/that ear ć hearer the every all, each, every, the whole of and also, even, namely ć secret talk οὐχ before rough breathing to hide
Mdr:1:10 because/that ear (nom|acc|voc)   hearers (nom|voc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and   secret talks (gen) not he/she/it-is-being-HIDE-ed
Mdr:1:10 Mdr_1:10_1 Mdr_1:10_2 Mdr_1:10_3 Mdr_1:10_4 Mdr_1:10_5 Mdr_1:10_6 Mdr_1:10_7 Mdr_1:10_8 Mdr_1:10_9 Mdr_1:10_10 Mdr_1:10_11
Mdr:1:10 x x x x x x x x x x x
Mdr:1:11 Φυλάξασθε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ καὶ ἀπὸ καταλαλιᾶς φείσασθε γλώσσης· ὅτι φθέγμα λαθραῖον κενὸν οὐ πορεύσεται, στόμα δὲ καταψευδόμενον ἀναιρεῖ ψυχήν.
Mdr:1:11 Therefore beware of murmuring, which is unprofitable; and refrain your tongue from backbiting: for there is no word so secret, that shall go for nought: and the mouth that belieth slayeth the soul. (Wisdom 1:11 Brenton)
Mdr:1:11 Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę. (Mdr 1:11 BT_4)
Mdr:1:11 Φυλάξασθε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ καὶ ἀπὸ καταλαλιᾶς φείσασθε γλώσσης· ὅτι φθέγμα λαθραῖον κενὸν οὐ πορεύσεται, στόμα δὲ καταψευδόμενον ἀναιρεῖ ψυχήν.
Mdr:1:11 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) τοί·νυν γογγυσμός, -οῦ, ὁ ἀν·ωφελής -ές καί ἀπό κατα·λαλιά, -ᾶς, ἡ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ὅτι     κενός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) στόμα[τ], -ατος, τό δέ κατα·ψεύδομαι [LXX] (κατα+ψευδ-, -, -, -, -, -) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Mdr:1:11 By zabezpieczać się Dlatego dlatego, wtedy Tajna rozmowa Niekorzystny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zniesławienie Zbywający {Oszczędzać} Język przez metonimia, język Ponieważ/tamto Pusty/pozbawiony ??? Przed przydechem mocnym By iść Ust/żołądka por zaś Do ??? By zabijać (zabijaj) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Mdr:1:11 *fula/XasTe toi/nun goggusmo\n a)nOfelE= kai\ a)po\ katalalia=s fei/sasTe glO/ssEs· o(/ti fTe/gma laTrai=on keno\n ou) poreu/setai, sto/ma de\ kataPSeudo/menon a)nairei= PSuCHE/n.
Mdr:1:11 fylaXasTe toinyn gongysmon anOfelE kai apo katalalias feisasTe glOssEs· hoti fTegma laTraion kenon u poreusetai, stoma de kataPSeudomenon anairei PSyCHEn.
Mdr:1:11 VA_AMD2P x N2_ASM A3H_ASM C P N1A_GSF VA_AMD2P N1S_GSF C N3M_NSN A1B_NSN A1_ASN D VF_FMI3S N3M_NSN x V1_PMPNSN V2_PAI3S N1_ASF
Mdr:1:11 to guard therefore therefore, then secret talk unbeneficial and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing slander to spare tongue by metonymy, a language because/that ć ć empty/devoid οὐχ before rough breathing to go mouth/maw stoma δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? to kill (slay) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Mdr:1:11 be-you(pl)-GUARD-ed! therefore secret talk (acc) unbeneficial ([Adj] acc, nom|acc|voc) and away from (+gen) slander (gen), slanders (acc) be-you(pl)-SPARE-ed! tongue (gen) because/that     empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-GO-ed mouth/maw (nom|acc|voc) Yet while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical), be-you(sg)-KILL-ing! life (acc)
Mdr:1:11 Mdr_1:11_1 Mdr_1:11_2 Mdr_1:11_3 Mdr_1:11_4 Mdr_1:11_5 Mdr_1:11_6 Mdr_1:11_7 Mdr_1:11_8 Mdr_1:11_9 Mdr_1:11_10 Mdr_1:11_11 Mdr_1:11_12 Mdr_1:11_13 Mdr_1:11_14 Mdr_1:11_15 Mdr_1:11_16 Mdr_1:11_17 Mdr_1:11_18 Mdr_1:11_19 Mdr_1:11_20
Mdr:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:12 μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἐν ἔργοις χειρῶν ὑμῶν·
Mdr:1:12 Seek not death in the error of your life: and pull not upon yourselves destruction with the works of your hands. (Wisdom 1:12 Brenton)
Mdr:1:12 Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! (Mdr 1:12 BT_4)
Mdr:1:12 μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἐν ἔργοις χειρῶν ὑμῶν·
Mdr:1:12 μή ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) θάνατος, -ου, ὁ ἐν πλάνη, -ης, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-) ὄλεθρος, -ου, ὁ ἐν ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Mdr:1:12 Nie Do gorliwości Śmierć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fałszywy krok Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej Ty
Mdr:1:12 mE\ DZElou=te Ta/naton e)n pla/nE| DZOE=s u(mO=n mEde\ e)pispa=sTe o)/leTron e)n e)/rgois CHeirO=n u(mO=n·
Mdr:1:12 mE DZElute Tanaton en planE DZOEs hymOn mEde epispasTe oleTron en ergois CHeirOn hymOn·
Mdr:1:12 D V4_PAD2P N2_ASM P N1_DSF N1_GSF RP_GP C V3_PMD2P N2_ASM P N2N_DPN N3_GPF RP_GP
Mdr:1:12 not to zeal death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among misstep life being, living, spirit; alive you μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work hand; worse you
Mdr:1:12 not you(pl)-are-ZEAL-ing, be-you(pl)-ZEAL-ing! death (acc) in/among/by (+dat) misstep (dat) life (gen); alive ([Adj] gen) you(pl) (gen) neither/nor; Mede (voc) you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed!, you(pl)-should-be-being-???-ed Eternal death (acc) in/among/by (+dat) works (dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen)
Mdr:1:12 Mdr_1:12_1 Mdr_1:12_2 Mdr_1:12_3 Mdr_1:12_4 Mdr_1:12_5 Mdr_1:12_6 Mdr_1:12_7 Mdr_1:12_8 Mdr_1:12_9 Mdr_1:12_10 Mdr_1:12_11 Mdr_1:12_12 Mdr_1:12_13 Mdr_1:12_14
Mdr:1:12 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:13 ὅτι ὁ θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων.
Mdr:1:13 For God made not death: neither hath he pleasure in the destruction of the living. (Wisdom 1:13 Brenton)
Mdr:1:13 Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. (Mdr 1:13 BT_4)
Mdr:1:13 ὅτι θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων.
Mdr:1:13 ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ θάνατος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ)   ἐπί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Mdr:1:13 Ponieważ/tamto Bóg  Śmierć ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zniszczenie, zniszczenie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Mdr:1:13 o(/ti o( Teo\s Ta/naton ou)k e)poi/Esen ou)de\ te/rpetai e)p’ a)pOlei/a| DZO/ntOn.
Mdr:1:13 hoti ho Teos Tanaton uk epoiEsen ude terpetai ep’ apOleia DZOntOn.
Mdr:1:13 C RA_NSM N2_NSM N2_ASM D VAI_AAI3S C V1_PMI3S P N1A_DSF V3_PAPGPN
Mdr:1:13 because/that the god [see theology] death οὐχ before rough breathing to do/make οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing annihilation, destruction to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Mdr:1:13 because/that the (nom) god (nom) death (acc) not he/she/it-DO/MAKE-ed neither/nor   upon/over (+acc,+gen,+dat) annihilation, destruction (dat) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen)
Mdr:1:13 Mdr_1:13_1 Mdr_1:13_2 Mdr_1:13_3 Mdr_1:13_4 Mdr_1:13_5 Mdr_1:13_6 Mdr_1:13_7 Mdr_1:13_8 Mdr_1:13_9 Mdr_1:13_10 Mdr_1:13_11
Mdr:1:13 x x x x x x x x x x x
Mdr:1:14 ἔκτισεν γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς.
Mdr:1:14 For he created all things, that they might have their being: and the generations of the world were healthful; and there is no poison of destruction in them, nor the kingdom of death upon the earth: (Wisdom 1:14 Brenton)
Mdr:1:14 Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. (Mdr 1:14 BT_4)
Mdr:1:14 ἔκτισεν γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς.
Mdr:1:14 κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) γάρ εἰς[1] ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί σωτήριος -ον ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό ὄλεθρος, -ου, ὁ οὔτε (οὐ τέ) ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) βασίλειος -ον ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Mdr:1:14 By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Oszczędność Ród Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 Ani nie Hades; by śpiewać Królewski Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Mdr:1:14 e)/ktisen ga\r ei)s to\ ei)=nai ta\ pa/nta, kai\ sOtE/rioi ai( gene/seis tou= ko/smou, kai\ ou)k e)/stin e)n au)tai=s fa/rmakon o)le/Trou ou)/te a(/|dou basi/leion e)pi\ gE=s.
Mdr:1:14 ektisen gar eis to einai ta panta, kai sOtErioi hai geneseis tu kosmu, kai uk estin en autais farmakon oleTru ute hadu basileion epi gEs.
Mdr:1:14 VAI_AAI3S x P RA_ASN V9_PAN RA_APN A3_APN C A1B_NPF RA_NPF N3I_NPF RA_GSM N2_GSM C D V9_PAI3S P RD_DPF N2N_ASN N2_GSM C N1M_GSM N2N_ASN P N1_GSF
Mdr:1:14 to create I create, form, shape, make, always of God. for since, as into (+acc) the to be the every all, each, every, the whole of and also, even, namely saving the lineage the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same potion maker [see pharmacist]; potion Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 nor not Hades; to sing royal upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land
Mdr:1:14 he/she/it-CREATE-ed for into (+acc) the (nom|acc) to-be the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and saving ([Adj] nom|voc) the (nom) lineages (acc, nom|voc) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! and not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat) potion maker (acc); potion (nom|acc|voc) Eternal death (gen) nor Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen)
Mdr:1:14 Mdr_1:14_1 Mdr_1:14_2 Mdr_1:14_3 Mdr_1:14_4 Mdr_1:14_5 Mdr_1:14_6 Mdr_1:14_7 Mdr_1:14_8 Mdr_1:14_9 Mdr_1:14_10 Mdr_1:14_11 Mdr_1:14_12 Mdr_1:14_13 Mdr_1:14_14 Mdr_1:14_15 Mdr_1:14_16 Mdr_1:14_17 Mdr_1:14_18 Mdr_1:14_19 Mdr_1:14_20 Mdr_1:14_21 Mdr_1:14_22 Mdr_1:14_23 Mdr_1:14_24 Mdr_1:14_25
Mdr:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:1:15 δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν.
Mdr:1:15 (For righteousness is immortal:) (Wisdom 1:15 Brenton)
Mdr:1:15 Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. (Mdr 1:15 BT_4)
Mdr:1:15 δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν.
Mdr:1:15 δικαιο·σύνη, -ης, ἡ γάρ ἀ·θάνατος -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:1:15 Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Dla odtąd, jak Nieśmiertelny By być
Mdr:1:15 dikaiosu/nE ga\r a)Ta/nato/s e)stin.
Mdr:1:15 dikaiosynE gar aTanatos estin.
Mdr:1:15 N1_NSF x A1B_NSF V9_PAI3S
Mdr:1:15 righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law for since, as immortal to be
Mdr:1:15 righteousness (nom|voc) for immortal ([Adj] nom) he/she/it-is
Mdr:1:15 Mdr_1:15_1 Mdr_1:15_2 Mdr_1:15_3 Mdr_1:15_4
Mdr:1:15 x x x x
Mdr:1:16 Ἀσεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶν καὶ τοῖς λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν, φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι.
Mdr:1:16 But ungodly men with their works and words called it to them: for when they thought to have it their friend, they consumed to nought, and made a covenant with it, because they are worthy to take part with it. (Wisdom 1:16 Brenton)
Mdr:1:16 Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważając ją za przyjaciółkę, i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem. (Mdr 1:16 BT_4)
Mdr:1:16 Ἀσεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶν καὶ τοῖς λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν, φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι.
Mdr:1:16 ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) δέ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φίλος -η -ον ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) καί   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:1:16 Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo zaś Ręka I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wezwać On/ona/to/to samo Przyjaciela towarzysz By uważać On/ona/to/to samo By topnieć I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Odpowiedni wart zachodu; wartościowy; by uważać godny By iść; by być Tamto Część By być
Mdr:1:16 *)asebei=s de\ tai=s CHersi\n kai\ toi=s lo/gois prosekale/santo au)to/n, fi/lon E(gEsa/menoi au)to\n e)ta/kEsan kai\ sunTE/kEn e)/Tento pro\s au)to/n, o(/ti a)/Xioi/ ei)sin tE=s e)kei/nou meri/dos ei)=nai.
Mdr:1:16 asebeis de tais CHersin kai tois logois prosekalesanto auton, filon hEgEsamenoi auton etakEsan kai synTEkEn eTento pros auton, hoti aXioi eisin tEs ekeinu meridos einai.
Mdr:1:16 A3H_NPM x RA_DPF N3_DPF C RA_DPM N2_DPM VAI_AMI3P RD_ASM A1_ASM VA_AMPNPM RD_ASM VAI_AAI3P C N1_ASF VEI_AMI3P P RD_ASM C A1A_NPM V9_PAI3P RA_GSF RD_GSF N3D_GSF V9_PAN
Mdr:1:16 ungodly; to be impious commit sacrilege δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the hand and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to summon he/she/it/same friend companion to deem he/she/it/same to melt and also, even, namely ć to place lay, put, set, situate, station toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same because/that eligible worthwhile; valuable; to deem worthy to go; to be the that part to be
Mdr:1:16 ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE Yet the (dat) hands (dat) and the (dat) words (dat) they-were-SUMMON-ed him/it/same (acc) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon being-DEEM-ed (nom|voc) him/it/same (acc) they-were-MELT-ed and   they-were-PLACE-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) because/that eligible ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-are-being-DEEM-ed-WORTHY, you(sg)-are-being-DEEM-ed-WORTHY (classical), he/she/it-should-be-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-should-be-being-DEEM-ed-WORTHY, he/she/it-happens-to-be-DEEM-ing-WORTHY (opt) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (gen) that (gen) ??? (gen) to-be
Mdr:1:16 Mdr_1:16_1 Mdr_1:16_2 Mdr_1:16_3 Mdr_1:16_4 Mdr_1:16_5 Mdr_1:16_6 Mdr_1:16_7 Mdr_1:16_8 Mdr_1:16_9 Mdr_1:16_10 Mdr_1:16_11 Mdr_1:16_12 Mdr_1:16_13 Mdr_1:16_14 Mdr_1:16_15 Mdr_1:16_16 Mdr_1:16_17 Mdr_1:16_18 Mdr_1:16_19 Mdr_1:16_20 Mdr_1:16_21 Mdr_1:16_22 Mdr_1:16_23 Mdr_1:16_24 Mdr_1:16_25
Mdr:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x