Mdr:2:1 εἶπον γὰρ ἐν ἑαυτοῖς λογισάμενοι οὐκ ὀρθῶς Ὀλίγος ἐστὶν καὶ λυπηρὸς ὁ βίος ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τελευτῇ ἀνθρώπου, καὶ οὐκ ἐγνώσθη ὁ ἀναλύσας ἐξ ᾅδου.
Mdr:2:1 For the ungodly said, reasoning with themselves, but not aright, Our life is short and tedious, and in the death of a man there is no remedy: neither was there any man known to have returned from the grave. (Wisdom 2:1 Brenton)
Mdr:2:1 Mylnie rozumując, mówili sobie: «Nasze życie jest krótkie i smutne. Nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą, nie znamy nikogo, kto by wrócił z Otchłani. (Mdr 2:1 BT_4)
Mdr:2:1 εἶπον γὰρ ἐν ἑαυτοῖς λογισάμενοι οὐκ ὀρθῶς Ὀλίγος ἐστὶν καὶ λυπηρὸς βίος ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τελευτῇ ἀνθρώπου, καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἀναλύσας ἐξ ᾅδου.
Mdr:2:1 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀρθῶς ὀλίγος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴασις, -εως, ἡ ἐν τελευτή, -ῆς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) ἐκ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
Mdr:2:1 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi ??? Przed przydechem mocnym ??? Mało [zobacz oligarchię] By być I też, nawet, mianowicie Życie Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koniec Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Hades; by śpiewać
Mdr:2:1 ei)=pon ga\r e)n e(autoi=s logisa/menoi ou)k o)rTO=s *)oli/gos e)sti\n kai\ lupEro\s o( bi/os E(mO=n, kai\ ou)k e)/stin i)/asis e)n teleutE=| a)nTrO/pou, kai\ ou)k e)gnO/sTE o( a)nalu/sas e)X a(/|dou.
Mdr:2:1 eipon gar en heautois logisamenoi uk orTOs oligos estin kai lypEros ho bios hEmOn, kai uk estin iasis en teleutE anTrOpu, kai uk egnOsTE ho analysas eX hadu.
Mdr:2:1 VBI_AAI3P x P RD_DPM VA_AMPNPM D D A1_NSM V9_PAI3S C A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C D V9_PAI3S N3I_NSF P N1_DSF N2_GSM C D VSI_API3S RA_NSM VA_AAPNSM P N1M_GSM
Mdr:2:1 to say/tell for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks οὐχ before rough breathing ??? little [see oligarchy] to be and also, even, namely ć the life I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be healing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among end human and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] out of (+gen) ἐξ before vowels Hades; to sing
Mdr:2:1 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) for in/among/by (+dat) selves (dat) upon being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom|voc) not ??? little (nom) he/she/it-is and   the (nom) life (nom) us (gen) and not he/she/it-is healing (nom) in/among/by (+dat) end (dat) human (gen) and not he/she/it-was-KNOW-ed the (nom) upon DETACH/BREAK-ing-FREE (nom|voc) out of (+gen) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
Mdr:2:1 Mdr_2:1_1 Mdr_2:1_2 Mdr_2:1_3 Mdr_2:1_4 Mdr_2:1_5 Mdr_2:1_6 Mdr_2:1_7 Mdr_2:1_8 Mdr_2:1_9 Mdr_2:1_10 Mdr_2:1_11 Mdr_2:1_12 Mdr_2:1_13 Mdr_2:1_14 Mdr_2:1_15 Mdr_2:1_16 Mdr_2:1_17 Mdr_2:1_18 Mdr_2:1_19 Mdr_2:1_20 Mdr_2:1_21 Mdr_2:1_22 Mdr_2:1_23 Mdr_2:1_24 Mdr_2:1_25 Mdr_2:1_26 Mdr_2:1_27 Mdr_2:1_28
Mdr:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:2 ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγενήθημεν καὶ μετὰ τοῦτο ἐσόμεθα ὡς οὐχ ὑπάρξαντες· ὅτι καπνὸς ἡ πνοὴ ἐν ῥισὶν ἡμῶν, καὶ ὁ λόγος σπινθὴρ ἐν κινήσει καρδίας ἡμῶν,
Mdr:2:2 For we are born at all adventure: and we shall be hereafter as though we had never been: for the breath in our nostrils is as smoke, and a little spark in the moving of our heart: (Wisdom 2:2 Brenton)
Mdr:2:2 Urodziliśmy się niespodzianie i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było. Dech w nozdrzach naszych jak dym, myśl jak iskierka z uderzeń serca naszego: (Mdr 2:2 BT_4)
Mdr:2:2 ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγενήθημεν καὶ μετὰ τοῦτο ἐσόμεθα ὡς οὐχ ὑπάρξαντες· ὅτι καπνὸς πνοὴ ἐν ῥισὶν ἡμῶν, καὶ λόγος σπινθὴρ ἐν κινήσει καρδίας ἡμῶν,
Mdr:2:2 ὅτι   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὅτι καπνός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πνοή, -ῆς, ἡ ἐν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σπινθήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἐν κίνησις, -εως, ἡ; κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:2:2 Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ponieważ/tamto Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Porywu/oddech W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Iskra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ruchu ruch, ruszając się; by umieszczać w ruchu Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Mdr:2:2 o(/ti au)tosCHedi/Os e)genE/TEmen kai\ meta\ tou=to e)so/meTa O(s ou)CH u(pa/rXantes· o(/ti kapno\s E( pnoE\ e)n r(isi\n E(mO=n, kai\ o( lo/gos spinTE\r e)n kinE/sei kardi/as E(mO=n,
Mdr:2:2 hoti autosCHediOs egenETEmen kai meta tuto esomeTa hOs uCH hyparXantes· hoti kapnos hE pnoE en risin hEmOn, kai ho logos spinTEr en kinEsei kardias hEmOn,
Mdr:2:2 C D VCI_API1P C P RD_ASN VF_FMI1P D D VA_AAPNPM C N2_NSM RA_NSF N1_NSF P N3_DPF RP_GP C RA_NSM N2_NSM N3_NSF P N3I_DSF N1A_GSF RP_GP
Mdr:2:2 because/that ć to become become, happen and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be as/like οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control because/that fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. the gust/breath in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć I and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. spark in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among movement kinesis, stirring; to set in motion heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Mdr:2:2 because/that   we-were-BECOME-ed and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) we-will-be as/like not upon BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom|voc) because/that fume (nom) the (nom) gust/breath (nom|voc) in/among/by (+dat)   us (gen) and the (nom) word (nom) spark (nom|voc) in/among/by (+dat) movement (dat); he/she/it-will-SET-IN-MOTION, you(sg)-will-be-SET-ed-IN-MOTION (classical) heart (gen), hearts (acc) us (gen)
Mdr:2:2 Mdr_2:2_1 Mdr_2:2_2 Mdr_2:2_3 Mdr_2:2_4 Mdr_2:2_5 Mdr_2:2_6 Mdr_2:2_7 Mdr_2:2_8 Mdr_2:2_9 Mdr_2:2_10 Mdr_2:2_11 Mdr_2:2_12 Mdr_2:2_13 Mdr_2:2_14 Mdr_2:2_15 Mdr_2:2_16 Mdr_2:2_17 Mdr_2:2_18 Mdr_2:2_19 Mdr_2:2_20 Mdr_2:2_21 Mdr_2:2_22 Mdr_2:2_23 Mdr_2:2_24 Mdr_2:2_25
Mdr:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:3 οὗ σβεσθέντος τέφρα ἀποβήσεται τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα διαχυθήσεται ὡς χαῦνος ἀήρ.
Mdr:2:3 Which being extinguished, our body shall be turned into ashes, and our spirit shall vanish as the soft air, (Wisdom 2:3 Brenton)
Mdr:2:3 gdy ona zgaśnie, ciało obróci się w popiół, a duch się rozpłynie jak niestałe powietrze. (Mdr 2:3 BT_4)
Mdr:2:3 οὗ σβεσθέντος τέφρα ἀποβήσεται τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα διαχυθήσεται ὡς χαῦνος ἀήρ.
Mdr:2:3 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)   ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ὡς   ἀήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀέρσιν
Mdr:2:3 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By gasić By wychodzić Ciało I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) Jak/jak Powietrza wiatr
Mdr:2:3 ou(= sbesTe/ntos te/fra a)pobE/setai to\ sO=ma kai\ to\ pneu=ma diaCHuTE/setai O(s CHau=nos a)E/r.
Mdr:2:3 hu sbesTentos tefra apobEsetai to sOma kai to pneuma diaCHyTEsetai hOs CHaunos aEr.
Mdr:2:3 RR_GSM VS_APPGSM N1A_NSF VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN C RA_NSN N3M_NSN VC_FPI3S D A1_NSM N3_NSM
Mdr:2:3 where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to extinguish ć to get out the body and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) as/like ć air wind
Mdr:2:3 where; who/whom/which (gen) upon being-EXTINGUISH-ed (gen)   he/she/it-will-be-GET OUT-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-SPREAD-ed as/like   air (nom|voc)
Mdr:2:3 Mdr_2:3_1 Mdr_2:3_2 Mdr_2:3_3 Mdr_2:3_4 Mdr_2:3_5 Mdr_2:3_6 Mdr_2:3_7 Mdr_2:3_8 Mdr_2:3_9 Mdr_2:3_10 Mdr_2:3_11 Mdr_2:3_12 Mdr_2:3_13
Mdr:2:3 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:4 καὶ τὸ ὄνομα ἡμῶν ἐπιλησθήσεται ἐν χρόνῳ, καὶ οὐθεὶς μνημονεύσει τῶν ἔργων ἡμῶν· καὶ παρελεύσεται ὁ βίος ἡμῶν ὡς ἴχνη νεφέλης καὶ ὡς ὁμίχλη διασκεδασθήσεται διωχθεῖσα ὑπὸ ἀκτίνων ἡλίου καὶ ὑπὸ θερμότητος αὐτοῦ βαρυνθεῖσα.
Mdr:2:4 And our name shall be forgotten in time, and no man shall have our works in remembrance, and our life shall pass away as the trace of a cloud, and shall be dispersed as a mist, that is driven away with the beams of the sun, and overcome with the heat thereof. (Wisdom 2:4 Brenton)
Mdr:2:4 Imię nasze pójdzie z czasem w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań. Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku i rozwieje się jak mgła, ścigana promieniami słońca i żarem jego przybita. (Mdr 2:4 BT_4)
Mdr:2:4 καὶ τὸ ὄνομα ἡμῶν ἐπιλησθήσεται ἐν χρόνῳ, καὶ οὐθεὶς μνημονεύσει τῶν ἔργων ἡμῶν· καὶ παρελεύσεται βίος ἡμῶν ὡς ἴχνη νεφέλης καὶ ὡς ὁμίχλη διασκεδασθήσεται διωχθεῖσα ὑπὸ ἀκτίνων ἡλίου καὶ ὑπὸ θερμότητος αὐτοῦ βαρυνθεῖσα.
Mdr:2:4 καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐν χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ἴχνο·ς, -ους, τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί ὡς ὁμίχλη, -ης, ἡ   διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὑπό   Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ὑπό   αὐτός αὐτή αὐτό βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-)
Mdr:2:4 I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ja By zaniedbywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By pamiętać Praca Ja I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Życie Ja Jak/jak Ślad Chmura I też, nawet, mianowicie Jak/jak Mgły/mgła By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By obciążać
Mdr:2:4 kai\ to\ o)/noma E(mO=n e)pilEsTE/setai e)n CHro/nO|, kai\ ou)Tei\s mnEmoneu/sei tO=n e)/rgOn E(mO=n· kai\ pareleu/setai o( bi/os E(mO=n O(s i)/CHnE nefe/lEs kai\ O(s o(mi/CHlE diaskedasTE/setai diOCHTei=sa u(po\ a)kti/nOn E(li/ou kai\ u(po\ Termo/tEtos au)tou= barunTei=sa.
Mdr:2:4 kai to onoma hEmOn epilEsTEsetai en CHronO, kai uTeis mnEmoneusei tOn ergOn hEmOn· kai pareleusetai ho bios hEmOn hOs iCHnE nefelEs kai hOs homiCHlE diaskedasTEsetai diOCHTeisa hypo aktinOn hEliu kai hypo TermotEtos autu barynTeisa.
Mdr:2:4 C RA_NSN N3M_NSN RP_GP VS_FPI3S P N2_DSM C A3_NSM VF_FAI3S RA_GPN N2N_GPN RP_GP C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP D N3E_NPN N1_GSF C D N1_NSF VS_FPI3S VQ_APPNSF P N3_GPF N2_GSM C P N3T_GSF RD_GSM VC_APPNSF
Mdr:2:4 and also, even, namely the name with regard to I to neglect in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely not one (nothing, no one) to remember the work I and also, even, namely to pass by go by, beside, or past the life I as/like footstep cloud and also, even, namely as/like mist/fog ć to prosecute/pursue prosecute: put on trial under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć he/she/it/same to weigh down
Mdr:2:4 and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) us (gen) he/she/it-will-be-NEGLECT-ed in/among/by (+dat) time (dat) and not one (nom) he/she/it-will-REMEMBER, you(sg)-will-be-REMEMBER-ed (classical) the (gen) works (gen) us (gen) and he/she/it-will-be-PASS BY-ed the (nom) life (nom) us (gen) as/like footsteps (nom|acc|voc) cloud (gen) and as/like mist/fog (nom|voc)   upon being-PROSECUTE/PURSUE-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen)   Elijah (gen); sun (gen) and under (+acc), by (+gen)   him/it/same (gen) upon being-WEIGH-ed-DOWN (nom|voc)
Mdr:2:4 Mdr_2:4_1 Mdr_2:4_2 Mdr_2:4_3 Mdr_2:4_4 Mdr_2:4_5 Mdr_2:4_6 Mdr_2:4_7 Mdr_2:4_8 Mdr_2:4_9 Mdr_2:4_10 Mdr_2:4_11 Mdr_2:4_12 Mdr_2:4_13 Mdr_2:4_14 Mdr_2:4_15 Mdr_2:4_16 Mdr_2:4_17 Mdr_2:4_18 Mdr_2:4_19 Mdr_2:4_20 Mdr_2:4_21 Mdr_2:4_22 Mdr_2:4_23 Mdr_2:4_24 Mdr_2:4_25 Mdr_2:4_26 Mdr_2:4_27 Mdr_2:4_28 Mdr_2:4_29 Mdr_2:4_30 Mdr_2:4_31 Mdr_2:4_32 Mdr_2:4_33 Mdr_2:4_34
Mdr:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:5 σκιᾶς γὰρ πάροδος ὁ καιρὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀναποδισμὸς τῆς τελευτῆς ἡμῶν, ὅτι κατεσφραγίσθη καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει.
Mdr:2:5 For our time is a very shadow that passeth away; and after our end there is no returning: for it is fast sealed, so that no man cometh again. (Wisdom 2:5 Brenton)
Mdr:2:5 Czas nasz jak cień przemija, śmierć nasza nie zna odwrotu: pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca. (Mdr 2:5 BT_4)
Mdr:2:5 σκιᾶς γὰρ πάροδος καιρὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀναποδισμὸς τῆς τελευτῆς ἡμῶν, ὅτι κατεσφραγίσθη καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει.
Mdr:2:5 σκιά, -ᾶς, ἡ γάρ πάρ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι κατα·σφραγίζω (κατα+σφραγιζ-, -, -, -, κατ+εσφραγισ-, κατ+σφραγισ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-)
Mdr:2:5 Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Dla odtąd, jak ??? Okres czasu Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Koniec Ja Ponieważ/tamto Do ??? I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się,
Mdr:2:5 skia=s ga\r pa/rodos o( kairo\s E(mO=n, kai\ ou)k e)/stin a)napodismo\s tE=s teleutE=s E(mO=n, o(/ti katesfragi/sTE kai\ ou)dei\s a)nastre/fei.
Mdr:2:5 skias gar parodos ho kairos hEmOn, kai uk estin anapodismos tEs teleutEs hEmOn, hoti katesfragisTE kai udeis anastrefei.
Mdr:2:5 N1A_GSF x N2_NSF RA_NSM N2_NSM RP_GP C D V9_PAI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GP C VSI_API3S C A3_NSM V1_PAI3S
Mdr:2:5 shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection for since, as ??? the period of time I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć the end I because/that to ??? and also, even, namely not one (nothing, no one) to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over,
Mdr:2:5 shadow (gen), shadows (acc) for ??? (nom) the (nom) period of time (nom) us (gen) and not he/she/it-is   the (gen) end (gen) us (gen) because/that he/she/it-was-???-ed and not one (nom) he/she/it-is-UPSET-ing, you(sg)-are-being-UPSET-ed (classical)
Mdr:2:5 Mdr_2:5_1 Mdr_2:5_2 Mdr_2:5_3 Mdr_2:5_4 Mdr_2:5_5 Mdr_2:5_6 Mdr_2:5_7 Mdr_2:5_8 Mdr_2:5_9 Mdr_2:5_10 Mdr_2:5_11 Mdr_2:5_12 Mdr_2:5_13 Mdr_2:5_14 Mdr_2:5_15 Mdr_2:5_16 Mdr_2:5_17 Mdr_2:5_18
Mdr:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:6 δεῦτε οὖν καὶ ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ἀγαθῶν καὶ χρησώμεθα τῇ κτίσει ὡς ἐν νεότητι σπουδαίως·
Mdr:2:6 Come on therefore, let us enjoy the good things that are present: and let us speedily use the creatures like as in youth. (Wisdom 2:6 Brenton)
Mdr:2:6 Nuże więc! Korzystajmy z tego, co dobre, skwapliwie używajmy świata w młodości! (Mdr 2:6 BT_4)
Mdr:2:6 δεῦτε οὖν καὶ ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ἀγαθῶν καὶ χρησώμεθα τῇ κτίσει ὡς ἐν νεότητι σπουδαίως·
Mdr:2:6 δεῦτε οὖν καί   ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὁ ἡ τό κτίσις, -εως, ἡ ὡς ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σπουδαίως (Adv. of σπουδαῖος)
Mdr:2:6 Przychodź Dlatego/wtedy I też, nawet, mianowicie By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] Pośpiech śpieszą się, przepychają się, pośpiech
Mdr:2:6 deu=te ou)=n kai\ a)polau/sOmen tO=n o)/ntOn a)gaTO=n kai\ CHrEsO/meTa tE=| kti/sei O(s e)n neo/tEti spoudai/Os·
Mdr:2:6 deute un kai apolausOmen tOn ontOn agaTOn kai CHrEsOmeTa tE ktisei hOs en neotEti spudaiOs·
Mdr:2:6 D x C VA_AAS1P RA_GPN V9_PAPGPN A1_GPN C VA_AMS1P RA_DSF N3I_DSF D P N3T_DSF D
Mdr:2:6 come therefore/then and also, even, namely ć the to be good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to use/treat (profit, advise) the creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] haste hurry, hustle, precipitance
Mdr:2:6 come therefore/then and   the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) good ([Adj] gen) and we-should-be-USE/TREAT-ed the (dat) creation (dat) as/like in/among/by (+dat) youth (dat) haste
Mdr:2:6 Mdr_2:6_1 Mdr_2:6_2 Mdr_2:6_3 Mdr_2:6_4 Mdr_2:6_5 Mdr_2:6_6 Mdr_2:6_7 Mdr_2:6_8 Mdr_2:6_9 Mdr_2:6_10 Mdr_2:6_11 Mdr_2:6_12 Mdr_2:6_13 Mdr_2:6_14 Mdr_2:6_15
Mdr:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:7 οἴνου πολυτελοῦς καὶ μύρων πλησθῶμεν, καὶ μὴ παροδευσάτω ἡμᾶς ἄνθος ἔαρος·
Mdr:2:7 Let us fill ourselves with costly wine and ointments: and let no flower of the spring pass by us: (Wisdom 2:7 Brenton)
Mdr:2:7 Upijmy się winem wybornym i wonnościami i niech nam nie ujdą wiosenne kwiaty: (Mdr 2:7 BT_4)
Mdr:2:7 οἴνου πολυτελοῦς καὶ μύρων πλησθῶμεν, καὶ μὴ παροδευσάτω ἡμᾶς ἄνθος ἔαρος·
Mdr:2:7 οἶνος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές καί μύρον, -ου, τό; Μύρα, -ων, τά πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) καί μή   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνθο·ς, -ους, τό ἔαρ, -ρος, τό [LXX]
Mdr:2:7 Wino Kosztowny I też, nawet, mianowicie Maść; Myra Do ??? I też, nawet, mianowicie Nie Ja Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Wiosna {Sprężyna}
Mdr:2:7 oi)/nou polutelou=s kai\ mu/rOn plEsTO=men, kai\ mE\ parodeusa/tO E(ma=s a)/nTos e)/aros·
Mdr:2:7 oinu polytelus kai myrOn plEsTOmen, kai mE parodeusatO hEmas anTos earos·
Mdr:2:7 N2_GSM A3_GSM C N2N_GPN VS_APS1P C D VA_AAD3S RP_AP N3E_ASN N3_GSN
Mdr:2:7 wine expensive and also, even, namely ointment; Myra to ??? and also, even, namely not ć I flower [see chrys-anthemum, golden flower] spring
Mdr:2:7 wine (gen) expensive ([Adj] gen) and ointments (gen); Myra (gen) we-should-be-???-ed and not   us (acc) flower (nom|acc|voc) spring (gen)
Mdr:2:7 Mdr_2:7_1 Mdr_2:7_2 Mdr_2:7_3 Mdr_2:7_4 Mdr_2:7_5 Mdr_2:7_6 Mdr_2:7_7 Mdr_2:7_8 Mdr_2:7_9 Mdr_2:7_10 Mdr_2:7_11
Mdr:2:7 x x x x x x x x x x x
Mdr:2:8 στεψώμεθα ῥόδων κάλυξιν πρὶν ἢ μαρανθῆναι·
Mdr:2:8 Let us crown ourselves with rosebuds, before they be withered: (Wisdom 2:8 Brenton)
Mdr:2:8 uwijmy sobie wieniec z róż, zanim zwiędną. (Mdr 2:8 BT_4)
Mdr:2:8 στεψώμεθα ῥόδων κάλυξιν πρὶν μαρανθῆναι·
Mdr:2:8     κάλυξ, -υκος, ἡ [LXX] πρίν ἤ[1] μαραίνω (-, -, μαραν·[σ]-, -, -, μαραν·θ-)
Mdr:2:8 Pokrycie Wcześniejszy Albo By usychać z dala
Mdr:2:8 stePSO/meTa r(o/dOn ka/luXin pri\n E)\ maranTE=nai·
Mdr:2:8 stePSOmeTa rodOn kalyXin prin E maranTEnai·
Mdr:2:8 VA_AMS1P N2N_GPN N3K_DPF D C VC_APN
Mdr:2:8 ć ć covering prior or to wither away
Mdr:2:8     coverings (dat) prior or to-be-WITHER-ed-AWAY
Mdr:2:8 Mdr_2:8_1 Mdr_2:8_2 Mdr_2:8_3 Mdr_2:8_4 Mdr_2:8_5 Mdr_2:8_6
Mdr:2:8 x x x x x x
Mdr:2:9 μηδεὶς ἡμῶν ἄμοιρος ἔστω τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίας, πανταχῇ καταλίπωμεν σύμβολα τῆς εὐφροσύνης, ὅτι αὕτη ἡ μερὶς ἡμῶν καὶ ὁ κλῆρος οὗτος.
Mdr:2:9 Let none of us go without his part of our voluptuousness: let us leave tokens of our joyfulness in every place: for this is our portion, and our lot is this. (Wisdom 2:9 Brenton)
Mdr:2:9 Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli, wszędzie zostawmy ślady uciechy: bo to nasz dział, nasze dziedzictwo! (Mdr 2:9 BT_4)
Mdr:2:9 μηδεὶς ἡμῶν ἄμοιρος ἔστω τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίας, πανταχῇ καταλίπωμεν σύμβολα τῆς εὐφροσύνης, ὅτι αὕτη μερὶς ἡμῶν καὶ κλῆρος οὗτος.
Mdr:2:9 μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον   πανταχῇ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)   ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Mdr:2:9 Nie jeden Ja By powodować stać; by być Nasz/nasz Wszędzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Wesołość Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Część Ja I też, nawet, mianowicie Los To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Mdr:2:9 mEdei\s E(mO=n a)/moiros e)/stO tE=s E(mete/ras a)gerOCHi/as, pantaCHE=| katali/pOmen su/mbola tE=s eu)frosu/nEs, o(/ti au(/tE E( meri\s E(mO=n kai\ o( klE=ros ou(=tos.
Mdr:2:9 mEdeis hEmOn amoiros estO tEs hEmeteras agerOCHias, pantaCHE katalipOmen symbola tEs eufrosynEs, hoti hautE hE meris hEmOn kai ho klEros hutos.
Mdr:2:9 A3P_NSM RP_GP A1B_NSM V9_PAD3S RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF D VB_AAS1P N2N_APN RA_GSF N1_GSF C RD_NSF RA_NSF N3D_NSF RP_GP C RA_NSM N2_NSM RD_NSM
Mdr:2:9 not one I ć to cause to stand; to be the our/ours ć everywhere to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up ć the cheerfulness because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the part I and also, even, namely the lot this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Mdr:2:9 not one (nom) us (gen)   I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (gen) our/ours (gen), our/ours (acc)   everywhere we-should-LEAVE-BEHIND   the (gen) cheerfulness (gen) because/that this (nom) the (nom) ??? (nom) us (gen) and the (nom) lot (nom) this (nom)
Mdr:2:9 Mdr_2:9_1 Mdr_2:9_2 Mdr_2:9_3 Mdr_2:9_4 Mdr_2:9_5 Mdr_2:9_6 Mdr_2:9_7 Mdr_2:9_8 Mdr_2:9_9 Mdr_2:9_10 Mdr_2:9_11 Mdr_2:9_12 Mdr_2:9_13 Mdr_2:9_14 Mdr_2:9_15 Mdr_2:9_16 Mdr_2:9_17 Mdr_2:9_18 Mdr_2:9_19 Mdr_2:9_20 Mdr_2:9_21
Mdr:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:10 καταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον, μὴ φεισώμεθα χήρας μηδὲ πρεσβύτου ἐντραπῶμεν πολιὰς πολυχρονίους·
Mdr:2:10 Let us oppress the poor righteous man, let us not spare the widow, nor reverence the ancient gray hairs of the aged. (Wisdom 2:10 Brenton)
Mdr:2:10 Udręczmy sprawiedliwego biedaka, nie oszczędźmy wdowy ani wiekowej siwizny starca nie uczcijmy! (Mdr 2:10 BT_4)
Mdr:2:10 καταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον, μὴ φεισώμεθα χήρας μηδὲ πρεσβύτου ἐντραπῶμεν πολιὰς πολυχρονίους·
Mdr:2:10 κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) πένη[τ]ς, -ητος, ὁ δίκαιος -αία -ον μή φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) χήρα, -ας, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πρεσβύτης, -ου, ὁ ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-)    
Mdr:2:10 By eksploatować Biedna osoba Właśnie prawy, właśnie Nie Zbywający {Oszczędzać} Wdowa µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Stary/postarzał człowiek By wstydzić się wstydził się
Mdr:2:10 katadunasteu/sOmen pe/nEta di/kaion, mE\ feisO/meTa CHE/ras mEde\ presbu/tou e)ntrapO=men polia\s poluCHroni/ous·
Mdr:2:10 katadynasteusOmen penEta dikaion, mE feisOmeTa CHEras mEde presbytu entrapOmen polias polyCHronius·
Mdr:2:10 VA_AAS1P N3T_ASM A1A_ASM D VA_AMS1P N1A_GSF C N1M_GSM VB_AAS1P N1A_APF A1B_APF
Mdr:2:10 to exploit poor person just righteous, just not to spare widow μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] old/aged man to shame shamed ć ć
Mdr:2:10 we-should-EXPLOIT poor person (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) not we-should-be-SPARE-ed widow (gen), widows (acc) neither/nor; Mede (voc) old/aged man (gen) we-should-be-SHAME-ed    
Mdr:2:10 Mdr_2:10_1 Mdr_2:10_2 Mdr_2:10_3 Mdr_2:10_4 Mdr_2:10_5 Mdr_2:10_6 Mdr_2:10_7 Mdr_2:10_8 Mdr_2:10_9 Mdr_2:10_10 Mdr_2:10_11
Mdr:2:10 x x x x x x x x x x x
Mdr:2:11 ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης, τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται.
Mdr:2:11 Let our strength be the law of justice: for that which is feeble is found to be nothing worth. (Wisdom 2:11 Brenton)
Mdr:2:11 Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości, bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne. (Mdr 2:11 BT_4)
Mdr:2:11 ἔστω δὲ ἡμῶν ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης, τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται.
Mdr:2:11 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γάρ ἀ·σθενής -ές ἄ·χρηστος -ον ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)
Mdr:2:11 By powodować stać; by być zaś Ja Siła Prawo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Dla odtąd, jak Słaby Bezużyteczny By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny
Mdr:2:11 e)/stO de\ E(mO=n E( i)sCHu\s no/mos tE=s dikaiosu/nEs, to\ ga\r a)sTene\s a)/CHrEston e)le/gCHetai.
Mdr:2:11 estO de hEmOn hE isCHys nomos tEs dikaiosynEs, to gar asTenes aCHrEston elenCHetai.
Mdr:2:11 V9_PAD3S x RP_GP RA_NSF N3_NSF N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_NSN x A3H_NSN A1B_NSN V1_PMI3S
Mdr:2:11 to cause to stand; to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the strength law the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the for since, as weak useless to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
Mdr:2:11 I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! Yet us (gen) the (nom) strength (nom) law (nom) the (gen) righteousness (gen) the (nom|acc) for weak ([Adj] nom|acc|voc, voc) useless ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-being-REPROVE-ed
Mdr:2:11 Mdr_2:11_1 Mdr_2:11_2 Mdr_2:11_3 Mdr_2:11_4 Mdr_2:11_5 Mdr_2:11_6 Mdr_2:11_7 Mdr_2:11_8 Mdr_2:11_9 Mdr_2:11_10 Mdr_2:11_11 Mdr_2:11_12 Mdr_2:11_13
Mdr:2:11 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:12 ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν·
Mdr:2:12 Therefore let us lie in wait for the righteous; because he is not for our turn, and he is clean contrary to our doings: he upbraideth us with our offending the law, and objecteth to our infamy the transgressings of our education. (Wisdom 2:12 Brenton)
Mdr:2:12 Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. (Mdr 2:12 BT_4)
Mdr:2:12 ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν·
Mdr:2:12 ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὅτι   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό νόμος, -ου, ὁ καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό παιδεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:2:12 By czatować Właśnie prawy, właśnie Ponieważ/tamto Ja By być I też, nawet, mianowicie Praca Ja I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Ja Grzech Prawo I też, nawet, mianowicie Ja Grzech Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Ja
Mdr:2:12 e)nedreu/sOmen to\n di/kaion, o(/ti du/sCHrEstos E(mi=n e)stin kai\ e)nantiou=tai toi=s e)/rgois E(mO=n kai\ o)neidi/DZei E(mi=n a(martE/mata no/mou kai\ e)pifEmi/DZei E(mi=n a(martE/mata paidei/as E(mO=n·
Mdr:2:12 enedreusOmen ton dikaion, hoti dysCHrEstos hEmin estin kai enantiutai tois ergois hEmOn kai oneidiDZei hEmin hamartEmata nomu kai epifEmiDZei hEmin hamartEmata paideias hEmOn·
Mdr:2:12 VA_AAS1P RA_ASM A1A_ASM C A1B_NSM RP_DP V9_PAI3S C V4_PMI3S RA_DPN N2N_DPN RP_GP C V1_PAI3S RP_DP N3M_APN N2_GSM C V1_PAI3S RP_DP N3M_APN N1A_GSF RP_GP
Mdr:2:12 to lie in wait the just righteous, just because/that ć I to be and also, even, namely ć the work I and also, even, namely to disparage [scorn?] I sin law and also, even, namely ć I sin chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. I
Mdr:2:12 we-should-LIE-IN-WAIT the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that   us (dat) he/she/it-is and   the (dat) works (dat) us (gen) and he/she/it-is-DISPARAGE-ing, you(sg)-are-being-DISPARAGE-ed (classical) us (dat) sins (nom|acc|voc) law (gen) and   us (dat) sins (nom|acc|voc) chastisement (gen) us (gen)
Mdr:2:12 Mdr_2:12_1 Mdr_2:12_2 Mdr_2:12_3 Mdr_2:12_4 Mdr_2:12_5 Mdr_2:12_6 Mdr_2:12_7 Mdr_2:12_8 Mdr_2:12_9 Mdr_2:12_10 Mdr_2:12_11 Mdr_2:12_12 Mdr_2:12_13 Mdr_2:12_14 Mdr_2:12_15 Mdr_2:12_16 Mdr_2:12_17 Mdr_2:12_18 Mdr_2:12_19 Mdr_2:12_20 Mdr_2:12_21 Mdr_2:12_22 Mdr_2:12_23
Mdr:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:13 ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν θεοῦ καὶ παῖδα κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει·
Mdr:2:13 He professeth to have the knowledge of God: and he calleth himself the child of the Lord. (Wisdom 2:13 Brenton)
Mdr:2:13 Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. (Mdr 2:13 BT_4)
Mdr:2:13 ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν θεοῦ καὶ παῖδα κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει·
Mdr:2:13 ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ καί παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-)
Mdr:2:13 By obiecywać Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. By mieć Bóg  I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Samo /nasz /twój /siebie By nazywać
Mdr:2:13 e)pagge/lletai gnO=sin e)/CHein Teou= kai\ pai=da kuri/ou e(auto\n o)noma/DZei·
Mdr:2:13 epangelletai gnOsin eCHein Teu kai paida kyriu heauton onomaDZei·
Mdr:2:13 V1_PMI3S N3I_ASF V1_PAN N2_GSM C N3D_ASM N2_GSM RD_ASM V1_PAI3S
Mdr:2:13 to promise knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. to have god [see theology] and also, even, namely child/servant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. self /our-/your-/themselves to name
Mdr:2:13 he/she/it-is-being-PROMISE-ed knowledge (acc); they-should-KNOW to-be-HAVE-ing god (gen) and child/servant (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) self (acc) he/she/it-is-NAME-ing, you(sg)-are-being-NAME-ed (classical)
Mdr:2:13 Mdr_2:13_1 Mdr_2:13_2 Mdr_2:13_3 Mdr_2:13_4 Mdr_2:13_5 Mdr_2:13_6 Mdr_2:13_7 Mdr_2:13_8 Mdr_2:13_9
Mdr:2:13 x x x x x x x x x
Mdr:2:14 ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν, βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος,
Mdr:2:14 He was made to reprove our thoughts. (Wisdom 2:14 Brenton)
Mdr:2:14 Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, (Mdr 2:14 BT_4)
Mdr:2:14 ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν, βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος,
Mdr:2:14 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἔν·νοια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Mdr:2:14 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Do (+przyspieszenie) Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Wgląd Ja Ciężko By być Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć
Mdr:2:14 e)ge/neto E(mi=n ei)s e)/legCHon e)nnoiO=n E(mO=n, baru/s e)stin E(mi=n kai\ blepo/menos,
Mdr:2:14 egeneto hEmin eis elenCHon ennoiOn hEmOn, barys estin hEmin kai blepomenos,
Mdr:2:14 VBI_AMI3S RP_DP P N2_ASM N1A_GPF RP_GP A3U_NSM V9_PAI3S RP_DP C V1_PMPNSM
Mdr:2:14 to become become, happen I into (+acc) conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty insight I heavy to be I and also, even, namely to see
Mdr:2:14 he/she/it-was-BECOME-ed us (dat) into (+acc) conviction (acc); while REPROVE-ing (nom|acc|voc, voc) insights (gen) us (gen) heavy ([Adj] nom) he/she/it-is us (dat) and while being-SEE-ed (nom)
Mdr:2:14 Mdr_2:14_1 Mdr_2:14_2 Mdr_2:14_3 Mdr_2:14_4 Mdr_2:14_5 Mdr_2:14_6 Mdr_2:14_7 Mdr_2:14_8 Mdr_2:14_9 Mdr_2:14_10 Mdr_2:14_11
Mdr:2:14 x x x x x x x x x x x
Mdr:2:15 ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ·
Mdr:2:15 He is grievous unto us even to behold: for his life is not like other men's, his ways are of another fashion. (Wisdom 2:15 Brenton)
Mdr:2:15 bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. (Mdr 2:15 BT_4)
Mdr:2:15 ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ·
Mdr:2:15 ὅτι   ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:2:15 Ponieważ/tamto Inny Życie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo
Mdr:2:15 o(/ti a)no/moios toi=s a)/llois o( bi/os au)tou=, kai\ e)XEllagme/nai ai( tri/boi au)tou=·
Mdr:2:15 hoti anomoios tois allois ho bios autu, kai eXEllagmenai hai triboi autu·
Mdr:2:15 C A1A_NSM RA_DPM RD_DPM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C VK_XMPNPF RA_NPF N2_NPF RD_GSM
Mdr:2:15 because/that ć the other the life he/she/it/same and also, even, namely ć the path; to rub worn, rub he/she/it/same
Mdr:2:15 because/that   the (dat) other (dat) the (nom) life (nom) him/it/same (gen) and   the (nom) paths (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RUB-ing (opt) him/it/same (gen)
Mdr:2:15 Mdr_2:15_1 Mdr_2:15_2 Mdr_2:15_3 Mdr_2:15_4 Mdr_2:15_5 Mdr_2:15_6 Mdr_2:15_7 Mdr_2:15_8 Mdr_2:15_9 Mdr_2:15_10 Mdr_2:15_11 Mdr_2:15_12
Mdr:2:15 x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:16 εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν· μακαρίζει ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα θεόν.
Mdr:2:16 We are esteemed of him as counterfeits: he abstaineth from our ways as from filthiness: he pronounceth the end of the just to be blessed, and maketh his boast that God is his father. (Wisdom 2:16 Brenton)
Mdr:2:16 Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. (Mdr 2:16 BT_4)
Mdr:2:16 εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν· μακαρίζει ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα θεόν.
Mdr:2:16 εἰς[1]   λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ἀπό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ἔσχατος -η -ον δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες θεός, -οῦ, ὁ
Mdr:2:16 Do (+przyspieszenie) Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powstrzymywać się Drogi {Sposobu}/droga Ja Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym uncleaness Do ??? Ostatni Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Ojciec Bóg 
Mdr:2:16 ei)s ki/bdElon e)logi/sTEmen au)tO=|, kai\ a)pe/CHetai tO=n o(dO=n E(mO=n O(s a)po\ a)kaTarsiO=n· makari/DZei e)/sCHata dikai/On kai\ a)laDZoneu/etai pate/ra Teo/n.
Mdr:2:16 eis kibdElon elogisTEmen autO, kai apeCHetai tOn hodOn hEmOn hOs apo akaTarsiOn· makariDZei esCHata dikaiOn kai alaDZoneuetai patera Teon.
Mdr:2:16 P A1B_ASN VSI_API1P RD_DSM C V1_PMI3S RA_GPF N2_GPF RP_GP D P N1A_GPF V1_PAI3S A1_APN A1A_GPM C V1_PMI3S N3_ASM N2_ASM
Mdr:2:16 into (+acc) ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same and also, even, namely to abstain the way/road I as/like from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing uncleaness to ??? last just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely ć father god [see theology]
Mdr:2:16 into (+acc)   we-were-LOGICALLY SPEAK-ed him/it/same (dat) and he/she/it-is-being-ABSTAIN-ed the (gen) ways/roads (gen) us (gen) as/like away from (+gen) uncleanesss (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) last (nom|acc|voc) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) and   father (acc) god (acc)
Mdr:2:16 Mdr_2:16_1 Mdr_2:16_2 Mdr_2:16_3 Mdr_2:16_4 Mdr_2:16_5 Mdr_2:16_6 Mdr_2:16_7 Mdr_2:16_8 Mdr_2:16_9 Mdr_2:16_10 Mdr_2:16_11 Mdr_2:16_12 Mdr_2:16_13 Mdr_2:16_14 Mdr_2:16_15 Mdr_2:16_16 Mdr_2:16_17 Mdr_2:16_18 Mdr_2:16_19
Mdr:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:17 ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ·
Mdr:2:17 Let us see if his words be true: and let us prove what shall happen in the end of him. (Wisdom 2:17 Brenton)
Mdr:2:17 Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. (Mdr 2:17 BT_4)
Mdr:2:17 ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ·
Mdr:2:17 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·ληθής -ες; ἀλήθω (αληθ-, -, -, -, -, -) καί πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ἔκ·βασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:2:17 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Prawdziwy/nieomylny; by mleć się I też, nawet, mianowicie spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo
Mdr:2:17 i)/dOmen ei) oi( lo/goi au)tou= a)lETei=s, kai\ peira/sOmen ta\ e)n e)kba/sei au)tou=·
Mdr:2:17 idOmen ei hoi logoi autu alETeis, kai peirasOmen ta en ekbasei autu·
Mdr:2:17 VB_AAS1P C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A3H_NPM C VA_AAS1P RA_APN P N3I_DSF RD_GSM
Mdr:2:17 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same true/unerring; to grind and also, even, namely to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? he/she/it/same
Mdr:2:17 we-should-SEE if the (nom) words (nom|voc) him/it/same (gen) true/unerring ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-GRIND-ing and we-should-TRY/ATTEMPT; we-should-PROVE/TEST the (nom|acc) in/among/by (+dat) ??? (dat) him/it/same (gen)
Mdr:2:17 Mdr_2:17_1 Mdr_2:17_2 Mdr_2:17_3 Mdr_2:17_4 Mdr_2:17_5 Mdr_2:17_6 Mdr_2:17_7 Mdr_2:17_8 Mdr_2:17_9 Mdr_2:17_10 Mdr_2:17_11 Mdr_2:17_12
Mdr:2:17 x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:18 εἰ γάρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς θεοῦ, ἀντιλήμψεται αὐτοῦ καὶ ῥύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηκότων.
Mdr:2:18 For if the just man be the son of God, he will help him, and deliver him from the hand of his enemies. (Wisdom 2:18 Brenton)
Mdr:2:18 Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. (Mdr 2:18 BT_4)
Mdr:2:18 εἰ γάρ ἐστιν δίκαιος υἱὸς θεοῦ, ἀντιλήμψεται αὐτοῦ καὶ ῥύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηκότων.
Mdr:2:18 εἰ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί θεός, -οῦ, ὁ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)
Mdr:2:18 Jeżeli Dla odtąd, jak By być Właśnie prawy, właśnie Syn Bóg  By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka By przeciwstawiać
Mdr:2:18 ei) ga/r e)stin o( di/kaios ui(o\s Teou=, a)ntilE/mPSetai au)tou= kai\ r(u/setai au)to\n e)k CHeiro\s a)nTestEko/tOn.
Mdr:2:18 ei gar estin ho dikaios hyios Teu, antilEmPSetai autu kai rysetai auton ek CHeiros anTestEkotOn.
Mdr:2:18 C x V9_PAI3S RA_NSM A1A_NSM N2_NSM N2_GSM VF_FMI3S RD_GSM C VF_FMI3S RD_ASM P N3_GSF VXI_XAPGPM
Mdr:2:18 if for since, as to be the just righteous, just son god [see theology] to deflect toward [anti-take] he/she/it/same and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand to oppose
Mdr:2:18 if for he/she/it-is the (nom) just ([Adj] nom) son (nom) god (gen) he/she/it-will-be-DEFLECT-ed-TOWARD him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-DELIVER-ed him/it/same (acc) out of (+gen) hand (gen) having OPPOSE-ed (gen)
Mdr:2:18 Mdr_2:18_1 Mdr_2:18_2 Mdr_2:18_3 Mdr_2:18_4 Mdr_2:18_5 Mdr_2:18_6 Mdr_2:18_7 Mdr_2:18_8 Mdr_2:18_9 Mdr_2:18_10 Mdr_2:18_11 Mdr_2:18_12 Mdr_2:18_13 Mdr_2:18_14 Mdr_2:18_15
Mdr:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:19 ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτόν, ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτοῦ·
Mdr:2:19 Let us examine him with despitefulness and torture, that we may know his meekness, and prove his patience. (Wisdom 2:19 Brenton)
Mdr:2:19 Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. (Mdr 2:19 BT_4)
Mdr:2:19 ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτόν, ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτοῦ·
Mdr:2:19 ὕβρις, -εως, ἡ καί βάσανος, -ου, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·είκεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:2:19 Pycha I też, nawet, mianowicie Męki On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Łaska On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By badać On/ona/to/to samo
Mdr:2:19 u(/brei kai\ basa/nO| e)ta/sOmen au)to/n, i(/na gnO=men tE\n e)piei/keian au)tou= kai\ dokima/sOmen tE\n a)neXikaki/an au)tou=·
Mdr:2:19 hybrei kai basanO etasOmen auton, hina gnOmen tEn epieikeian autu kai dokimasOmen tEn aneXikakian autu·
Mdr:2:19 N3I_DSF C N2_DSF VA_AAS1P RD_ASM C VZ_AAS1P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VA_AAS1P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Mdr:2:19 hubris and also, even, namely torment ć he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. the clemency he/she/it/same and also, even, namely to examine the ć he/she/it/same
Mdr:2:19 hubris (dat) and torment (dat)   him/it/same (acc) so that / in order to /because we-should-KNOW the (acc) clemency (acc) him/it/same (gen) and we-should-EXAMINE the (acc)   him/it/same (gen)
Mdr:2:19 Mdr_2:19_1 Mdr_2:19_2 Mdr_2:19_3 Mdr_2:19_4 Mdr_2:19_5 Mdr_2:19_6 Mdr_2:19_7 Mdr_2:19_8 Mdr_2:19_9 Mdr_2:19_10 Mdr_2:19_11 Mdr_2:19_12 Mdr_2:19_13 Mdr_2:19_14 Mdr_2:19_15
Mdr:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:20 θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτόν, ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ.
Mdr:2:20 Let us condemn him with a shameful death: for by his own saying he shall be respected. (Wisdom 2:20 Brenton)
Mdr:2:20 Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony». (Mdr 2:20 BT_4)
Mdr:2:20 θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτόν, ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ.
Mdr:2:20 θάνατος, -ου, ὁ ἀ·σχήμων -ον, gen. sg. -ονος κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ἐκ λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:2:20 Śmierć Nienadający się na prezent By potępiać On/ona/to/to samo By być Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Przeoczenie [nadzorowanie] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo
Mdr:2:20 Tana/tO| a)sCHE/moni katadika/sOmen au)to/n, e)/stai ga\r au)tou= e)piskopE\ e)k lo/gOn au)tou=.
Mdr:2:20 TanatO asCHEmoni katadikasOmen auton, estai gar autu episkopE ek logOn autu.
Mdr:2:20 N2_DSM A3_DSM VA_AAS1P RD_ASM VF_FMI3S x RD_GSM N1_NSF P N2_GPM RD_GSM
Mdr:2:20 death unpresentable to condemn he/she/it/same to be for since, as he/she/it/same oversight [overseeing] out of (+gen) ἐξ before vowels word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same
Mdr:2:20 death (dat) unpresentable ([Adj] dat) we-should-CONDEMN him/it/same (acc) he/she/it-will-be for him/it/same (gen) oversight (nom|voc) out of (+gen) words (gen) him/it/same (gen)
Mdr:2:20 Mdr_2:20_1 Mdr_2:20_2 Mdr_2:20_3 Mdr_2:20_4 Mdr_2:20_5 Mdr_2:20_6 Mdr_2:20_7 Mdr_2:20_8 Mdr_2:20_9 Mdr_2:20_10 Mdr_2:20_11
Mdr:2:20 x x x x x x x x x x x
Mdr:2:21 Ταῦτα ἐλογίσαντο, καὶ ἐπλανήθησαν· ἀπετύφλωσεν γὰρ αὐτοὺς ἡ κακία αὐτῶν,
Mdr:2:21 Such things they did imagine, and were deceived: for their own wickedness hath blinded them. (Wisdom 2:21 Brenton)
Mdr:2:21 Tak pomyśleli - i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. (Mdr 2:21 BT_4)
Mdr:2:21 Ταῦτα ἐλογίσαντο, καὶ ἐπλανήθησαν· ἀπετύφλωσεν γὰρ αὐτοὺς κακία αὐτῶν,
Mdr:2:21 οὗτος αὕτη τοῦτο λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)   γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:2:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo
Mdr:2:21 *tau=ta e)logi/santo, kai\ e)planE/TEsan· a)petu/flOsen ga\r au)tou\s E( kaki/a au)tO=n,
Mdr:2:21 tauta elogisanto, kai eplanETEsan· apetyflOsen gar autus hE kakia autOn,
Mdr:2:21 RD_APN VAI_AMI3P C VCI_API3P VAI_AAI3S x RD_APM RA_NSF N1A_NSF RD_GPM
Mdr:2:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] ć for since, as he/she/it/same the evil evil, malice he/she/it/same
Mdr:2:21 these (nom|acc) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed and they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY   for them/same (acc) the (nom) evil (nom|voc) them/same (gen)
Mdr:2:21 Mdr_2:21_1 Mdr_2:21_2 Mdr_2:21_3 Mdr_2:21_4 Mdr_2:21_5 Mdr_2:21_6 Mdr_2:21_7 Mdr_2:21_8 Mdr_2:21_9 Mdr_2:21_10
Mdr:2:21 x x x x x x x x x x
Mdr:2:22 καὶ οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια θεοῦ οὐδὲ μισθὸν ἤλπισαν ὁσιότητος οὐδὲ ἔκριναν γέρας ψυχῶν ἀμώμων.
Mdr:2:22 As for the mysteries of God, they knew them not: neither hoped they for the wages of righteousness, nor discerned a reward for blameless souls. (Wisdom 2:22 Brenton)
Mdr:2:22 Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych. (Mdr 2:22 BT_4)
Mdr:2:22 καὶ οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια θεοῦ οὐδὲ μισθὸν ἤλπισαν ὁσιότητος οὐδὲ ἔκριναν γέρας ψυχῶν ἀμώμων.
Mdr:2:22 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) μυστήριον, -ου, τὁ θεός, -οῦ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) μισθός, -ου, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) γέρας, -ως, τό [LXX] ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἄ·μωμος -ον
Mdr:2:22 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Bóg  ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj ??? ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Przyznaj Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Nie skalany
Mdr:2:22 kai\ ou)k e)/gnOsan mustE/ria Teou= ou)de\ misTo\n E)/lpisan o(sio/tEtos ou)de\ e)/krinan ge/ras PSuCHO=n a)mO/mOn.
Mdr:2:22 kai uk egnOsan mystEria Teu ude misTon Elpisan hosiotEtos ude ekrinan geras PSyCHOn amOmOn.
Mdr:2:22 C D VZI_AAI3P N2N_APN N2_GSM C N2_ASM VAI_AAI3P N3T_GSF C VAI_AAI3P N3_NSN N1_GPF A1B_GPF
Mdr:2:22 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ god [see theology] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense to hope survive, live through, outlast, outlive ??? οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn award cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool unblemished
Mdr:2:22 and not they-KNOW-ed mysteries (nom|acc|voc) god (gen) neither/nor just recompense (acc) they-HOPE-ed ??? (gen) neither/nor they-JUDGE-ed award (nom|acc|voc) cold weathers (gen); lifes (gen); while COOL-ing (nom) unblemished ([Adj] gen)
Mdr:2:22 Mdr_2:22_1 Mdr_2:22_2 Mdr_2:22_3 Mdr_2:22_4 Mdr_2:22_5 Mdr_2:22_6 Mdr_2:22_7 Mdr_2:22_8 Mdr_2:22_9 Mdr_2:22_10 Mdr_2:22_11 Mdr_2:22_12 Mdr_2:22_13 Mdr_2:22_14
Mdr:2:22 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:23 ὅτι ὁ θεὸς ἔκτισεν τὸν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἀιδιότητος ἐποίησεν αὐτόν·
Mdr:2:23 For God created man to be immortal, and made him to be an image of his own eternity. (Wisdom 2:23 Brenton)
Mdr:2:23 Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. (Mdr 2:23 BT_4)
Mdr:2:23 ὅτι θεὸς ἔκτισεν τὸν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἀιδιότητος ἐποίησεν αὐτόν·
Mdr:2:23 ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ἀ·φθαρσία, -ας, ἡ καί εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:2:23 Ponieważ/tamto Bóg  By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieprzekupność I też, nawet, mianowicie Ikona Własny prywatnie By czynić/rób On/ona/to/to samo
Mdr:2:23 o(/ti o( Teo\s e)/ktisen to\n a)/nTrOpon e)p’ a)fTarsi/a| kai\ ei)ko/na tE=s i)di/as a)idio/tEtos e)poi/Esen au)to/n·
Mdr:2:23 hoti ho Teos ektisen ton anTrOpon ep’ afTarsia kai eikona tEs idias aidiotEtos epoiEsen auton·
Mdr:2:23 C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P N1A_DSF C N3N_ASF RA_GSF A1A_GSF N3T_GSF VAI_AAI3S RD_ASM
Mdr:2:23 because/that the god [see theology] to create I create, form, shape, make, always of God. the human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing incorruptibility and also, even, namely icon the own privately ć to do/make he/she/it/same
Mdr:2:23 because/that the (nom) god (nom) he/she/it-CREATE-ed the (acc) human (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) incorruptibility (dat) and icon (acc) the (gen) own (gen), own (acc)   he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (acc)
Mdr:2:23 Mdr_2:23_1 Mdr_2:23_2 Mdr_2:23_3 Mdr_2:23_4 Mdr_2:23_5 Mdr_2:23_6 Mdr_2:23_7 Mdr_2:23_8 Mdr_2:23_9 Mdr_2:23_10 Mdr_2:23_11 Mdr_2:23_12 Mdr_2:23_13 Mdr_2:23_14 Mdr_2:23_15
Mdr:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:2:24 φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, πειράζουσιν δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες.
Mdr:2:24 Nevertheless through envy of the devil came death into the world: and they that do hold of his side do find it. (Wisdom 2:24 Brenton)
Mdr:2:24 A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. (Mdr 2:24 BT_4)
Mdr:2:24 φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, πειράζουσιν δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες.
Mdr:2:24 φθόνος, -ου, ὁ δέ διά·βολος -ον θάνατος, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:2:24 Zawiść [uraza?] zaś Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). Śmierć By wchodzić Do (+przyspieszenie) Świat (wieczny świat) materialne królestwo zamawiać zaś On/ona/to/to samo Tamto Część By być
Mdr:2:24 fTo/nO| de\ diabo/lou Ta/natos ei)sE=lTen ei)s to\n ko/smon, peira/DZousin de\ au)to\n oi( tE=s e)kei/nou meri/dos o)/ntes.
Mdr:2:24 fTonO de diabolu Tanatos eisElTen eis ton kosmon, peiraDZusin de auton hoi tEs ekeinu meridos ontes.
Mdr:2:24 N2_DSM x N2_GSM N2_NSM VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM V1_PAI3P x RD_ASM RA_NPM RA_GSF RD_GSM N3D_GSF V9_PAPNPM
Mdr:2:24 envy [resentment?] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). death to enter into (+acc) the world (secular world) material realm to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the the that part to be
Mdr:2:24 envy (dat) Yet diabolical ([Adj] gen) death (nom) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) world (acc) they-are-PROVE/TEST-ing, while PROVE/TEST-ing (dat) Yet him/it/same (acc) the (nom) the (gen) that (gen) ??? (gen) while being (nom|voc)
Mdr:2:24 Mdr_2:24_1 Mdr_2:24_2 Mdr_2:24_3 Mdr_2:24_4 Mdr_2:24_5 Mdr_2:24_6 Mdr_2:24_7 Mdr_2:24_8 Mdr_2:24_9 Mdr_2:24_10 Mdr_2:24_11 Mdr_2:24_12 Mdr_2:24_13 Mdr_2:24_14 Mdr_2:24_15 Mdr_2:24_16
Mdr:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x