Mdr:16:1 Διὰ τοῦτο δι’ ὁμοίων ἐκολάσθησαν ἀξίως καὶ διὰ πλήθους κνωδάλων ἐβασανίσθησαν.
Mdr:16:1 Therefore by the like were they punished worthily, and by the multitude of beasts tormented. (Wisdom 16:1 Brenton)
Mdr:16:1 Słusznie więc skarani zostali podobnymi stworzeniami i mnóstwem zwierząt udręczeni, (Mdr 16:1 BT_4)
Mdr:16:1 Διὰ τοῦτο δι’ ὁμοίων ἐκολάσθησαν ἀξίως καὶ διὰ πλήθους κνωδάλων ἐβασανίσθησαν.
Mdr:16:1 διά οὗτος αὕτη τοῦτο διά ὅμοιος -α -ον κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) ἀξίως καί διά πλῆθο·ς, -ους, τό   βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-)
Mdr:16:1 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Podobny By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. Godnie I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań
Mdr:16:1 *dia\ tou=to di’ o(moi/On e)kola/sTEsan a)Xi/Os kai\ dia\ plE/Tous knOda/lOn e)basani/sTEsan.
Mdr:16:1 dia tuto di’ homoiOn ekolasTEsan aXiOs kai dia plETus knOdalOn ebasanisTEsan.
Mdr:16:1 P RD_ASN P A1A_GPN VSI_API3P D C P N3E_GSN N2N_GPN VSI_API3P
Mdr:16:1 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) similar to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. worthily and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lot (multitude ) ć to torment examine closely, cross-question
Mdr:16:1 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) similar ([Adj] gen) they-were-PUNISH-ed worthily and because of (+acc), through (+gen) lot (gen)   they-were-TORMENT-ed
Mdr:16:1 Mdr_16:1_1 Mdr_16:1_2 Mdr_16:1_3 Mdr_16:1_4 Mdr_16:1_5 Mdr_16:1_6 Mdr_16:1_7 Mdr_16:1_8 Mdr_16:1_9 Mdr_16:1_10 Mdr_16:1_11
Mdr:16:1 x x x x x x x x x x x
Mdr:16:2 ἀνθ’ ἧς κολάσεως εὐεργετήσας τὸν λαόν σου εἰς ἐπιθυμίαν ὀρέξεως ξένην γεῦσιν τροφὴν ἡτοίμασας ὀρτυγομήτραν,
Mdr:16:2 Instead of which punishment, dealing graciously with thine own people, thou preparedst for them meat of a strange taste, even quails to stir up their appetite: (Wisdom 16:2 Brenton)
Mdr:16:2 ludowi swemu zamiast tej kary dobro wyświadczyłeś: niezwykłą potrawę dla pożądliwego smaku zgotowałeś im na pokarm - przepiórki. (Mdr 16:2 BT_4)
Mdr:16:2 ἀνθ’ ἧς κολάσεως εὐεργετήσας τὸν λαόν σου εἰς ἐπιθυμίαν ὀρέξεως ξένην γεῦσιν τροφὴν ἡτοίμασας ὀρτυγομήτραν,
Mdr:16:2 ἀντί ὅς ἥ ὅ κόλασις, -εως, ἡ εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὄρεξις, -εως, ἡ ξένος -η -ον   τροφή, -ῆς, ἡ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)  
Mdr:16:2 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się By korzystać Ludzie Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Życz sobie pragnięcia, tęskniąc potem Obcy {Dziwny}/obcy Żywność Do gotowy
Mdr:16:2 a)nT’ E(=s kola/seOs eu)ergetE/sas to\n lao/n sou ei)s e)piTumi/an o)re/XeOs Xe/nEn geu=sin trofE\n E(toi/masas o)rtugomE/tran,
Mdr:16:2 anT’ hEs kolaseOs euergetEsas ton laon su eis epiTymian oreXeOs XenEn geusin trofEn hEtoimasas ortygomEtran,
Mdr:16:2 P RR_GSF N3I_GSF VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1A_ASF N3I_GSF A1_ASF N3I_ASF N1_ASF VAI_AAI2S N1A_ASF
Mdr:16:2 against (+gen) who/whom/which divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine to benefit the people you; your/yours(sg) into (+acc) desire lust, appetite, yearning desire longing, yearning after strange/foreign ć food to ready ć
Mdr:16:2 against (+gen) who/whom/which (gen) divine retribution (gen) you(sg)-BENEFIT-ed, upon BENEFIT-ing (nom|voc) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) desire (acc) desire (gen) strange/foreign ([Adj] acc)   food (acc) you(sg)-READY-ed  
Mdr:16:2 Mdr_16:2_1 Mdr_16:2_2 Mdr_16:2_3 Mdr_16:2_4 Mdr_16:2_5 Mdr_16:2_6 Mdr_16:2_7 Mdr_16:2_8 Mdr_16:2_9 Mdr_16:2_10 Mdr_16:2_11 Mdr_16:2_12 Mdr_16:2_13 Mdr_16:2_14 Mdr_16:2_15
Mdr:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:3 ἵνα ἐκεῖνοι μὲν ἐπιθυμοῦντες τροφὴν διὰ τὴν εἰδέχθειαν τῶν ἐπαπεσταλμένων καὶ τὴν ἀναγκαίαν ὄρεξιν ἀποστρέφωνται, αὐτοὶ δὲ ἐπ’ ὀλίγον ἐνδεεῖς γενόμενοι καὶ ξένης μετάσχωσι γεύσεως.
Mdr:16:3 To the end that they, desiring food, might for the ugly sight of the beasts sent among them lothe even that, which they must needs desire; but these, suffering penury for a short space, might be made partakers of a strange taste. (Wisdom 16:3 Brenton)
Mdr:16:3 Tak, by tamci, chociaż łaknęli pokarmu, z powodu obrzydliwości nasłanych stworzeń poniechali nawet naturalnej chęci jedzenia, a ci, przelotnie brakiem dotknięci, by mieli pokarm, i to niezwykły. (Mdr 16:3 BT_4)
Mdr:16:3 ἵνα ἐκεῖνοι μὲν ἐπιθυμοῦντες τροφὴν διὰ τὴν εἰδέχθειαν τῶν ἐπαπεσταλμένων καὶ τὴν ἀναγκαίαν ὄρεξιν ἀποστρέφωνται, αὐτοὶ δὲ ἐπ’ ὀλίγον ἐνδεεῖς γενόμενοι καὶ ξένης μετάσχωσι γεύσεως.
Mdr:16:3 ἵνα ἐκεῖνος -η -ο μέν ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) τροφή, -ῆς, ἡ διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀναγκαῖος -α -ον ὄρεξις, -εως, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἐπί ὀλίγος -η -ον ἐν·δεής -ές; ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-); ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ξένος -η -ον μετ·έχω (μετ+εχ-, -, 2nd μετα+σχ-, μετ+εσχη·κ-, -, -)  
Mdr:16:3 żeby / ażeby / bo Tamto Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Żywność Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Konieczny Życz sobie pragnięcia, tęskniąc potem By odwracać się od On/ona/to/to samo zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] Biedny; by nie posiadać braku, by być w potrzebuje,; by wiązać pociągaj za sobą, plącz By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Obcy {Dziwny}/obcy By brać udział
Mdr:16:3 i(/na e)kei=noi me\n e)piTumou=ntes trofE\n dia\ tE\n ei)de/CHTeian tO=n e)papestalme/nOn kai\ tE\n a)nagkai/an o)/reXin a)postre/fOntai, au)toi\ de\ e)p’ o)li/gon e)ndeei=s geno/menoi kai\ Xe/nEs meta/sCHOsi geu/seOs.
Mdr:16:3 hina ekeinoi men epiTymuntes trofEn dia tEn eideCHTeian tOn epapestalmenOn kai tEn anankaian oreXin apostrefOntai, autoi de ep’ oligon endeeis genomenoi kai XenEs metasCHOsi geuseOs.
Mdr:16:3 C RD_NPM x V4_PAPNPM N1_ASF P RA_ASF N1A_ASF RA_GPM VM_XMPGPM C RA_ASF A1A_ASF N3I_ASF V1_PMS3P RD_NPM x P A1_ASN A3H_NPM VB_AMPNPM C A1_GSF VB_AAS3P N3I_GSF
Mdr:16:3 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell that indeed (yet, certainly, surely) to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. food because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the ć and also, even, namely the necessary desire longing, yearning after to turn away from he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing little [see oligarchy] indigent; to lack want, to be in need,; to bind involve, entangle to become become, happen and also, even, namely strange/foreign to partake ć
Mdr:16:3 so that / in order to /because those (nom) indeed while DESIRE-ing (nom|voc) food (acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc)   the (gen)   and the (acc) necessary ([Adj] acc) desire (acc) they-should-be-being-TURN-ed-AWAY-FROM they/same (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) little (acc, nom|acc|voc) indigent ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-LACK; you(sg)-are-BIND-ing upon being-BECOME-ed (nom|voc) and strange/foreign ([Adj] gen) they-should-PARTAKE  
Mdr:16:3 Mdr_16:3_1 Mdr_16:3_2 Mdr_16:3_3 Mdr_16:3_4 Mdr_16:3_5 Mdr_16:3_6 Mdr_16:3_7 Mdr_16:3_8 Mdr_16:3_9 Mdr_16:3_10 Mdr_16:3_11 Mdr_16:3_12 Mdr_16:3_13 Mdr_16:3_14 Mdr_16:3_15 Mdr_16:3_16 Mdr_16:3_17 Mdr_16:3_18 Mdr_16:3_19 Mdr_16:3_20 Mdr_16:3_21 Mdr_16:3_22 Mdr_16:3_23 Mdr_16:3_24 Mdr_16:3_25
Mdr:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:4 ἔδει γὰρ ἐκείνοις μὲν ἀπαραίτητον ἔνδειαν ἐπελθεῖν τυραννοῦσιν, τούτοις δὲ μόνον δειχθῆναι πῶς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐβασανίζοντο.
Mdr:16:4 For it was requisite, that upon them exercising tyranny should come penury, which they could not avoid: but to these it should only be shewed how their enemies were tormented. (Wisdom 16:4 Brenton)
Mdr:16:4 Trzeba bowiem było, by na owych ciemięzców przyszła bieda nieuchronna, a tym, by tylko zostało ukazane, jaka chłosta dręczyła ich wrogów. (Mdr 16:4 BT_4)
Mdr:16:4 ἔδει γὰρ ἐκείνοις μὲν ἀπαραίτητον ἔνδειαν ἐπελθεῖν τυραννοῦσιν, τούτοις δὲ μόνον δειχθῆναι πῶς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐβασανίζοντο.
Mdr:16:4 ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) γάρ ἐκεῖνος -η -ο μέν     ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   οὗτος αὕτη τοῦτο δέ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) πῶς[1] ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-)
Mdr:16:4 By jeść; by wiązać Dla odtąd, jak Tamto Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Do zbliżanie siebie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By być widocznym Jak Wrogi On/ona/to/to samo By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań
Mdr:16:4 e)/dei ga\r e)kei/nois me\n a)parai/tEton e)/ndeian e)pelTei=n turannou=sin, tou/tois de\ mo/non deiCHTE=nai pO=s oi( e)CHTroi\ au)tO=n e)basani/DZonto.
Mdr:16:4 edei gar ekeinois men aparaitEton endeian epelTein tyrannusin, tutois de monon deiCHTEnai pOs hoi eCHTroi autOn ebasaniDZonto.
Mdr:16:4 V2I_IAI3S x RD_DPM x A1B_ASF N1A_ASF VB_AAN V2_PAPDPM RD_DPM x D VC_APN D RA_NPM A1A_NPM RD_GPM V1I_IMI3P
Mdr:16:4 to eat; to bind for since, as that indeed (yet, certainly, surely) ć ć to oncoming ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to show how the hostile he/she/it/same to torment examine closely, cross-question
Mdr:16:4 he/she/it-will-EAT, you(sg)-will-be-EAT-ed (classical); he/she/it-was-BIND-ing for those (dat) indeed     to-ONCOMING   these (dat) Yet only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-SHOW-ed how the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) them/same (gen) they-were-being-TORMENT-ed
Mdr:16:4 Mdr_16:4_1 Mdr_16:4_2 Mdr_16:4_3 Mdr_16:4_4 Mdr_16:4_5 Mdr_16:4_6 Mdr_16:4_7 Mdr_16:4_8 Mdr_16:4_9 Mdr_16:4_10 Mdr_16:4_11 Mdr_16:4_12 Mdr_16:4_13 Mdr_16:4_14 Mdr_16:4_15 Mdr_16:4_16 Mdr_16:4_17
Mdr:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:5 καὶ γὰρ ὅτε αὐτοῖς δεινὸς ἐπῆλθεν θηρίων θυμὸς δήγμασίν τε σκολιῶν διεφθείροντο ὄφεων, οὐ μέχρι τέλους ἔμεινεν ἡ ὀργή σου·
Mdr:16:5 For when the horrible fierceness of beasts came upon these, and they perished with the stings of crooked serpents, thy wrath endured not for ever: (Wisdom 16:5 Brenton)
Mdr:16:5 Albowiem i wtedy, gdy ich dosięgła straszna wściekłość gadów i ginęli od ukąszeń krętych wężów, gniew Twój nie trwał aż do końca. (Mdr 16:5 BT_4)
Mdr:16:5 Καὶ γὰρ ὅτε αὐτοῖς δεινὸς ἐπῆλθεν θηρίων θυμὸς δήγμασίν τε σκολιῶν διεφθείροντο ὄφεων, οὐ μέχρι τέλους ἔμεινεν ὀργή σου·
Mdr:16:5 καί γάρ ὅτε αὐτός αὐτή αὐτό δεῖνα, ὁ, ἡ, τό; δεινός -ή -όν [LXX] ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) θηρίον, -ου, τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)   τέ σκολιός -ά -όν δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μέχρι/μέχρις τέλο·ς, -ους, τό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mdr:16:5 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Kiedy On/ona/to/to samo Pewny ktoś (taki jeden, tak i tak); straszny Do zbliżanie siebie Zwierzę Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I [umieszczona z tyłu współrzędna] Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty By rujnować Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka ??? Przed przydechem mocnym Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Koniec (wypadek, spełnienie) By pozostawać (mieszkaj) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg)
Mdr:16:5 *kai\ ga\r o(/te au)toi=s deino\s e)pE=lTen TEri/On Tumo\s dE/gmasi/n te skoliO=n diefTei/ronto o)/feOn, ou) me/CHri te/lous e)/meinen E( o)rgE/ sou·
Mdr:16:5 kai gar hote autois deinos epElTen TEriOn Tymos dEgmasin te skoliOn diefTeironto ofeOn, u meCHri telus emeinen hE orgE su·
Mdr:16:5 C x D RD_DPM A1_NSM VBI_AAI3S N2N_GPN N2_NSM N3M_DPN x A1A_GPM V1I_IMI3P N3I_GPM D P N3E_GSN VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS
Mdr:16:5 and also, even, namely for since, as when he/she/it/same certain someone (such an one, so and so); dreadful to oncoming beast wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. ć and [postpositive coordinate] crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous to ruin serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk οὐχ before rough breathing until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] end (event, consummation) to remain (dwell) the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg)
Mdr:16:5 and for when them/same (dat) certain someone (gen); dreadful ([Adj] nom) he/she/it-ONCOMING-ed beasts (gen) wrath (nom)   and [postpositive coordinate] crooked ([Adj] gen) they-were-being-RUIN-ed snakes (gen) not until end (gen) he/she/it-REMAIN-ed the (nom) wrath (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mdr:16:5 Mdr_16:5_1 Mdr_16:5_2 Mdr_16:5_3 Mdr_16:5_4 Mdr_16:5_5 Mdr_16:5_6 Mdr_16:5_7 Mdr_16:5_8 Mdr_16:5_9 Mdr_16:5_10 Mdr_16:5_11 Mdr_16:5_12 Mdr_16:5_13 Mdr_16:5_14 Mdr_16:5_15 Mdr_16:5_16 Mdr_16:5_17 Mdr_16:5_18 Mdr_16:5_19 Mdr_16:5_20
Mdr:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:6 εἰς νουθεσίαν δὲ πρὸς ὀλίγον ἐταράχθησαν σύμβολον ἔχοντες σωτηρίας εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου σου·
Mdr:16:6 But they were troubled for a small season, that they might be admonished, having a sign of salvation, to put them in remembrance of the commandment of thy law. (Wisdom 16:6 Brenton)
Mdr:16:6 Dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego prawa mieli znak zbawienia. (Mdr 16:6 BT_4)
Mdr:16:6 εἰς νουθεσίαν δὲ πρὸς ὀλίγον ἐταράχθησαν σύμβολον ἔχοντες σωτηρίας εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου σου·
Mdr:16:6 εἰς[1] νου·θεσία, -ας, ἡ δέ πρός ὀλίγος -η -ον ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) σωτηρία, -ας, ἡ εἰς[1] ἀνά·μνησις, -εως, ἡ ἐντολή, -ῆς, ἡ νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mdr:16:6 Do (+przyspieszenie) Rada ostrzegająca, upominanie, rada zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mało [zobacz oligarchię] By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By mieć Zbawienia/wyzwolenie Do (+przyspieszenie) Pamiątka Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Prawo Ty; twój/twój(sg)
Mdr:16:6 ei)s nouTesi/an de\ pro\s o)li/gon e)tara/CHTEsan su/mbolon e)/CHontes sOtEri/as ei)s a)na/mnEsin e)ntolE=s no/mou sou·
Mdr:16:6 eis nuTesian de pros oligon etaraCHTEsan symbolon eCHontes sOtErias eis anamnEsin entolEs nomu su·
Mdr:16:6 P N1A_ASF x P A1_ASN VQI_API3P N2N_ASN V1_PAPNPM N1A_GSF P N3I_ASF N1_GSF N2_GSM RP_GS
Mdr:16:6 into (+acc) counsel warning, admonition, counsel δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) little [see oligarchy] to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir ć to have salvation/deliverance into (+acc) reminder precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition law you; your/yours(sg)
Mdr:16:6 into (+acc) counsel (acc) Yet toward (+acc,+gen,+dat) little (acc, nom|acc|voc) they-were-UNSETTLE-ed   while HAVE-ing (nom|voc) salvation/deliverance (gen) into (+acc) reminder (acc) precept (gen) law (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mdr:16:6 Mdr_16:6_1 Mdr_16:6_2 Mdr_16:6_3 Mdr_16:6_4 Mdr_16:6_5 Mdr_16:6_6 Mdr_16:6_7 Mdr_16:6_8 Mdr_16:6_9 Mdr_16:6_10 Mdr_16:6_11 Mdr_16:6_12 Mdr_16:6_13 Mdr_16:6_14
Mdr:16:6 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:7 ὁ γὰρ ἐπιστραφεὶς οὐ διὰ τὸ θεωρούμενον ἐσῴζετο, ἀλλὰ διὰ σὲ τὸν πάντων σωτῆρα.
Mdr:16:7 For he that turned himself toward it was not saved by the thing that he saw, but by thee, that art the Saviour of all. (Wisdom 16:7 Brenton)
Mdr:16:7 A kto się zwrócił do niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich. (Mdr 16:7 BT_4)
Mdr:16:7 γὰρ ἐπιστραφεὶς οὐ διὰ τὸ θεωρούμενον ἐσῴζετο, ἀλλὰ διὰ σὲ τὸν πάντων σωτῆρα.
Mdr:16:7 ὁ ἡ τό γάρ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἀλλά διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σωτήρ, -ῆρος, ὁ
Mdr:16:7 Dla odtąd, jak By odwracać się dookoła ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ale Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zbawiciela wybawca
Mdr:16:7 o( ga\r e)pistrafei\s ou) dia\ to\ TeOrou/menon e)sO/|DZeto, a)lla\ dia\ se\ to\n pa/ntOn sOtE=ra.
Mdr:16:7 ho gar epistrafeis u dia to TeOrumenon esODZeto, alla dia se ton pantOn sOtEra.
Mdr:16:7 RA_NSM x VD_APPNSM D P RA_ASN V2_PMPASN V1I_IMI3S C P RP_AS RA_ASM A3_GPM N3H_ASM
Mdr:16:7 the for since, as to turn around οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save but because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you; your/yours(sg) the every all, each, every, the whole of Savior rescuer
Mdr:16:7 the (nom) for upon being-TURN-ed-AROUND (nom|voc) not because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) while being-LOOKED AT-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-being-SAVE-ed but because of (+acc), through (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) all (gen) Savior (acc)
Mdr:16:7 Mdr_16:7_1 Mdr_16:7_2 Mdr_16:7_3 Mdr_16:7_4 Mdr_16:7_5 Mdr_16:7_6 Mdr_16:7_7 Mdr_16:7_8 Mdr_16:7_9 Mdr_16:7_10 Mdr_16:7_11 Mdr_16:7_12 Mdr_16:7_13 Mdr_16:7_14
Mdr:16:7 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:8 καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἔπεισας τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ὅτι σὺ εἶ ὁ ῥυόμενος ἐκ παντὸς κακοῦ·
Mdr:16:8 And in this thou madest thine enemies confess, that it is thou who deliverest from all evil: (Wisdom 16:8 Brenton)
Mdr:16:8 I tak naszych wrogów przekonałeś, że to Ty wybawiasz od zła wszelkiego. (Mdr 16:8 BT_4)
Mdr:16:8 καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἔπεισας τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ὅτι σὺ εἶ ῥυόμενος ἐκ παντὸς κακοῦ·
Mdr:16:8 καί ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο δέ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Mdr:16:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Wrogi Ja Ponieważ/tamto Ty By iść; by być By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla
Mdr:16:8 kai\ e)n tou/tO| de\ e)/peisas tou\s e)CHTrou\s E(mO=n o(/ti su\ ei)= o( r(uo/menos e)k panto\s kakou=·
Mdr:16:8 kai en tutO de epeisas tus eCHTrus hEmOn hoti sy ei ho ryomenos ek pantos kaku·
Mdr:16:8 C P RD_DSN x VAI_AAI2S RA_APM A1A_APM RP_GP C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM V1_PMPNSM P A3_GSN A1_GSN
Mdr:16:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the hostile I because/that you to go; to be the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of wickedly to do evil; to make things difficult for
Mdr:16:8 and in/among/by (+dat) this (dat) Yet you(sg)-PERSUADE/CONVINCE-ed the (acc) hostile ([Adj] acc) us (gen) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) while being-DELIVER-ed (nom) out of (+gen) every (gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!
Mdr:16:8 Mdr_16:8_1 Mdr_16:8_2 Mdr_16:8_3 Mdr_16:8_4 Mdr_16:8_5 Mdr_16:8_6 Mdr_16:8_7 Mdr_16:8_8 Mdr_16:8_9 Mdr_16:8_10 Mdr_16:8_11 Mdr_16:8_12 Mdr_16:8_13 Mdr_16:8_14 Mdr_16:8_15 Mdr_16:8_16
Mdr:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:9 οὓς μὲν γὰρ ἀκρίδων καὶ μυιῶν ἀπέκτεινεν δήγματα, καὶ οὐχ εὑρέθη ἴαμα τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὅτι ἄξιοι ἦσαν ὑπὸ τοιούτων κολασθῆναι·
Mdr:16:9 For them the bitings of grasshoppers and flies killed, neither was there found any remedy for their life: for they were worthy to be punished by such. (Wisdom 16:9 Brenton)
Mdr:16:9 Zabijały ich ukąszenia szarańczy i much, i nie znaleźli lekarstwa, by ratować życie, bo zasłużyli, żeby zostali przez nie ukarani. (Mdr 16:9 BT_4)
Mdr:16:9 οὓς μὲν γὰρ ἀκρίδων καὶ μυιῶν ἀπέκτεινεν δήγματα, καὶ οὐχ εὑρέθη ἴαμα τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὅτι ἄξιοι ἦσαν ὑπὸ τοιούτων κολασθῆναι·
Mdr:16:9 ὅς ἥ ὅ μέν γάρ ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί   ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἴαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)
Mdr:16:9 Kto/, który/, który Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Szarańcza I też, nawet, mianowicie By zabijać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Gojenie się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Odpowiedni wart zachodu; wartościowy; by uważać godny By być Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie.
Mdr:16:9 ou(\s me\n ga\r a)kri/dOn kai\ muiO=n a)pe/kteinen dE/gmata, kai\ ou)CH eu(re/TE i)/ama tE=| PSuCHE=| au)tO=n, o(/ti a)/Xioi E)=san u(po\ toiou/tOn kolasTE=nai·
Mdr:16:9 hus men gar akridOn kai myiOn apekteinen dEgmata, kai uCH heureTE iama tE PSyCHE autOn, hoti aXioi Esan hypo toiutOn kolasTEnai·
Mdr:16:9 RR_APM x x N3D_GPF C N1A_GPF VAI_AAI3S N3M_APN C D VC_API3S N3M_NSN RA_DSF N1_DSF RD_GPM C A1A_NPM V9_IAI3P P A1_GPN VS_APN
Mdr:16:9 who/whom/which indeed (yet, certainly, surely) for since, as locust and also, even, namely ć to kill ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find healing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same because/that eligible worthwhile; valuable; to deem worthy to be under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing such as this kind such, like [τοσαυτην] to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
Mdr:16:9 who/whom/which (acc) indeed for locusts (gen) and   he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed   and not he/she/it-was-FIND-ed healing (nom|acc|voc) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed them/same (gen) because/that eligible ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-are-being-DEEM-ed-WORTHY, you(sg)-are-being-DEEM-ed-WORTHY (classical), he/she/it-should-be-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-should-be-being-DEEM-ed-WORTHY, he/she/it-happens-to-be-DEEM-ing-WORTHY (opt) they-were under (+acc), by (+gen) such as this kind (gen) to-be-PUNISH-ed
Mdr:16:9 Mdr_16:9_1 Mdr_16:9_2 Mdr_16:9_3 Mdr_16:9_4 Mdr_16:9_5 Mdr_16:9_6 Mdr_16:9_7 Mdr_16:9_8 Mdr_16:9_9 Mdr_16:9_10 Mdr_16:9_11 Mdr_16:9_12 Mdr_16:9_13 Mdr_16:9_14 Mdr_16:9_15 Mdr_16:9_16 Mdr_16:9_17 Mdr_16:9_18 Mdr_16:9_19 Mdr_16:9_20 Mdr_16:9_21
Mdr:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:10 τοὺς δὲ υἱούς σου οὐδὲ ἰοβόλων δρακόντων ἐνίκησαν ὀδόντες, τὸ ἔλεος γάρ σου ἀντιπαρῆλθεν καὶ ἰάσατο αὐτούς.
Mdr:16:10 But thy sons not the very teeth of venomous dragons overcame: for thy mercy was ever by them, and healed them. (Wisdom 16:10 Brenton)
Mdr:16:10 Synów zaś Twoich nie zmogły nawet zęby jadowitych wężów, litość bowiem Twoja zabiegła im drogę i ich uzdrowiła. (Mdr 16:10 BT_4)
Mdr:16:10 τοὺς δὲ υἱούς σου οὐδὲ ἰοβόλων δρακόντων ἐνίκησαν ὀδόντες, τὸ ἔλεος γάρ σου ἀντιπαρῆλθεν καὶ ἰάσατο αὐτούς.
Mdr:16:10 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ)   δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀντι·παρ·έρχομαι (-, -, 2nd αντιπαρ+ελθ-, -, -, -) καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:16:10 zaś Syn Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Smoka/wąż By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Litość Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) By unikać I też, nawet, mianowicie By goić się On/ona/to/to samo
Mdr:16:10 tou\s de\ ui(ou/s sou ou)de\ i)obo/lOn drako/ntOn e)ni/kEsan o)do/ntes, to\ e)/leos ga/r sou a)ntiparE=lTen kai\ i)a/sato au)tou/s.
Mdr:16:10 tus de hyius su ude iobolOn drakontOn enikEsan odontes, to eleos gar su antiparElTen kai iasato autus.
Mdr:16:10 RA_APM x N2_APM RP_GS C A1B_GPM N3_GPM VAI_AAI3P N3_NPM RA_NSN N3E_NSN x RP_GS VBI_AAI3S C VAI_AMI3S RD_APM
Mdr:16:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć dragon/serpent to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike the mercy for since, as you; your/yours(sg) to avoid and also, even, namely to heal he/she/it/same
Mdr:16:10 the (acc) Yet sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor   a symbol οf the papacies (gen) they-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) teeth (nom|voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) for you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-AVOID-ed and he/she/it-was-HEAL-ed them/same (acc)
Mdr:16:10 Mdr_16:10_1 Mdr_16:10_2 Mdr_16:10_3 Mdr_16:10_4 Mdr_16:10_5 Mdr_16:10_6 Mdr_16:10_7 Mdr_16:10_8 Mdr_16:10_9 Mdr_16:10_10 Mdr_16:10_11 Mdr_16:10_12 Mdr_16:10_13 Mdr_16:10_14 Mdr_16:10_15 Mdr_16:10_16 Mdr_16:10_17
Mdr:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:11 εἰς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων σου ἐνεκεντρίζοντο καὶ ὀξέως διεσῴζοντο, ἵνα μὴ εἰς βαθεῖαν ἐμπεσόντες λήθην ἀπερίσπαστοι γένωνται τῆς σῆς εὐεργεσίας.
Mdr:16:11 For they were pricked, that they should remember thy words; and were quickly saved, that not falling into deep forgetfulness, they might be continually mindful of thy goodness. (Wisdom 16:11 Brenton)
Mdr:16:11 Dla przypomnienia bowiem mów Twoich byli kąsani, i zaraz mieli ratunek, by nie popadli w głębokie zapomnienie i nie stali się niegodni Twojej dobroci. (Mdr 16:11 BT_4)
Mdr:16:11 εἰς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων σου ἐνεκεντρίζοντο καὶ ὀξέως διεσῴζοντο, ἵνα μὴ εἰς βαθεῖαν ἐμπεσόντες λήθην ἀπερίσπαστοι γένωνται τῆς σῆς εὐεργεσίας.
Mdr:16:11 εἰς[1] γάρ ὑπό·μνησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λογεία v.l. -γία, -ας, ἡ; λόγιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κεντρίζω (εν+κεντριζ-, -, εν+κεντρι·σ-, -, -, εν+κεντρισ·θ-) καί ὀξέως [LXX]; ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἵνα μή εἰς[1] βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) λήθη, -ῆς, ἡ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν εὐ·εργεσία, -ας, ἡ
Mdr:16:11 Do (+przyspieszenie) Dla odtąd, jak Pamiątka Wyrażanie; gromadzenie; wymowny Ty; twój/twój(sg) Do ??? I też, nawet, mianowicie ???; szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Do chronionego żeby / ażeby / bo Nie Do (+przyspieszenie) Głęboko By spadać Brak pamięci By stawać się stawaj się, zdarzaj się Twój/twój(sg) Dobry czyn
Mdr:16:11 ei)s ga\r u(po/mnEsin tO=n logi/On sou e)nekentri/DZonto kai\ o)Xe/Os diesO/|DZonto, i(/na mE\ ei)s baTei=an e)mpeso/ntes lE/TEn a)peri/spastoi ge/nOntai tE=s sE=s eu)ergesi/as.
Mdr:16:11 eis gar hypomnEsin tOn logiOn su enekentriDZonto kai oXeOs diesODZonto, hina mE eis baTeian empesontes lETEn aperispastoi genOntai tEs sEs euergesias.
Mdr:16:11 P x N3I_ASF RA_GPN N2N_GPN RP_GS V1I_IMI3P C D V1I_IMI3P C D P A3U_ASF VF_FAPNPM N1_ASF A1B_NPM VB_AMS3P RA_GSF A1_GSF N1A_GSF
Mdr:16:11 into (+acc) for since, as reminder the utterance; collection; eloquent you; your/yours(sg) to ??? and also, even, namely ???; swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, to preserved so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not into (+acc) deep to fall forgetfulness ć to become become, happen the your/yours(sg) good deed
Mdr:16:11 into (+acc) for reminder (acc) the (gen) utterances (gen); collections (gen); eloquent ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-being-???-ed and ???; swift ([Adj] gen) they-were-being-PRESERVED-ed so that / in order to /because not into (+acc) deep ([Adj] acc) upon FALL-ing (nom|voc) forgetfulness (acc)   they-should-be-BECOME-ed the (gen) your/yours(sg) (gen) good deed (gen), good deeds (acc)
Mdr:16:11 Mdr_16:11_1 Mdr_16:11_2 Mdr_16:11_3 Mdr_16:11_4 Mdr_16:11_5 Mdr_16:11_6 Mdr_16:11_7 Mdr_16:11_8 Mdr_16:11_9 Mdr_16:11_10 Mdr_16:11_11 Mdr_16:11_12 Mdr_16:11_13 Mdr_16:11_14 Mdr_16:11_15 Mdr_16:11_16 Mdr_16:11_17 Mdr_16:11_18 Mdr_16:11_19 Mdr_16:11_20 Mdr_16:11_21
Mdr:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:12 καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οὔτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν αὐτούς, ἀλλὰ ὁ σός, κύριε, λόγος ὁ πάντας ἰώμενος.
Mdr:16:12 For it was neither herb, nor mollifying plaister, that restored them to health: but thy word, O Lord, which healeth all things. (Wisdom 16:12 Brenton)
Mdr:16:12 Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia. (Mdr 16:12 BT_4)
Mdr:16:12 καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οὔτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν αὐτούς, ἀλλὰ σός, κύριε, λόγος πάντας ἰώμενος.
Mdr:16:12 καί γάρ οὔτε (οὐ τέ) βοτάνη, -ης, ἡ οὔτε (οὐ τέ)   θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ὁ ἡ τό σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)
Mdr:16:12 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Ani nie Roślina {Fabryka} Ani nie By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować On/ona/to/to samo Ale Twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By goić się
Mdr:16:12 kai\ ga\r ou)/te bota/nE ou)/te ma/lagma e)Tera/peusen au)tou/s, a)lla\ o( so/s, ku/rie, lo/gos o( pa/ntas i)O/menos.
Mdr:16:12 kai gar ute botanE ute malagma eTerapeusen autus, alla ho sos, kyrie, logos ho pantas iOmenos.
Mdr:16:12 C x C N1_NSF C N3M_NSN VAI_AAI3S RD_APM C RA_NSM A1_NSM N2_VSM N2_NSM RA_NSM A3_APM V3_PMPNSM
Mdr:16:12 and also, even, namely for since, as nor not plant nor not ć to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat he/she/it/same but the your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the every all, each, every, the whole of to heal
Mdr:16:12 and for nor plant (nom|voc) nor   he/she/it-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO them/same (acc) but the (nom) your/yours(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) word (nom) the (nom) all (acc) while being-HEAL-ed (nom)
Mdr:16:12 Mdr_16:12_1 Mdr_16:12_2 Mdr_16:12_3 Mdr_16:12_4 Mdr_16:12_5 Mdr_16:12_6 Mdr_16:12_7 Mdr_16:12_8 Mdr_16:12_9 Mdr_16:12_10 Mdr_16:12_11 Mdr_16:12_12 Mdr_16:12_13 Mdr_16:12_14 Mdr_16:12_15 Mdr_16:12_16
Mdr:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:13 σὺ γὰρ ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν ἔχεις καὶ κατάγεις εἰς πύλας ᾅδου καὶ ἀνάγεις·
Mdr:16:13 For thou hast power of life and death: thou leadest to the gates of hell, and bringest up again. (Wisdom 16:13 Brenton)
Mdr:16:13 Bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią: Ty wprowadzasz w bramy Otchłani i Ty wyprowadzasz. (Mdr 16:13 BT_4)
Mdr:16:13 σὺ γὰρ ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν ἔχεις καὶ κατάγεις εἰς πύλας ᾅδου καὶ ἀνάγεις·
Mdr:16:13 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) εἰς[1] πύλη, -ης, ἡ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-)
Mdr:16:13 Ty Dla odtąd, jak Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie Śmierć; by zgładzać Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By mieć I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał Do (+przyspieszenie) Brama Hades; by śpiewać I też, nawet, mianowicie By prowadzić
Mdr:16:13 su\ ga\r DZOE=s kai\ Tana/tou e)Xousi/an e)/CHeis kai\ kata/geis ei)s pu/las a(/|dou kai\ a)na/geis·
Mdr:16:13 sy gar DZOEs kai Tanatu eXusian eCHeis kai katageis eis pylas hadu kai anageis·
Mdr:16:13 RP_NS x N1_GSF C N2_GSM N1A_ASF V1_PAI2S C V1_PAI2S P N1_APF N1M_GSM C V1_PAI2S
Mdr:16:13 you for since, as life being, living, spirit; alive and also, even, namely death; to put to death authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to have and also, even, namely to bring down brought back into (+acc) gate Hades; to sing and also, even, namely to lead up
Mdr:16:13 you(sg) (nom) for life (gen); alive ([Adj] gen) and death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! authority (acc) you(sg)-are-HAVE-ing and you(sg)-are-BRING DOWN-ing into (+acc) gates (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! and you(sg)-are-LEAD-ing-UP
Mdr:16:13 Mdr_16:13_1 Mdr_16:13_2 Mdr_16:13_3 Mdr_16:13_4 Mdr_16:13_5 Mdr_16:13_6 Mdr_16:13_7 Mdr_16:13_8 Mdr_16:13_9 Mdr_16:13_10 Mdr_16:13_11 Mdr_16:13_12 Mdr_16:13_13 Mdr_16:13_14
Mdr:16:13 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:14 ἄνθρωπος δὲ ἀποκτέννει μὲν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, ἐξελθὸν δὲ πνεῦμα οὐκ ἀναστρέφει οὐδὲ ἀναλύει ψυχὴν παραλημφθεῖσαν.
Mdr:16:14 A man indeed killeth through his malice: and the spirit, when it is gone forth, returneth not; neither the soul received up cometh again. (Wisdom 16:14 Brenton)
Mdr:16:14 A człowiek zabije wprawdzie w swojej złości, lecz nie przywróci ducha, który uszedł, ani duszy wziętej nie uwolni. (Mdr 16:14 BT_4)
Mdr:16:14 ἄνθρωπος δὲ ἀποκτέννει μὲν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, ἐξελθὸν δὲ πνεῦμα οὐκ ἀναστρέφει οὐδὲ ἀναλύει ψυχὴν παραλημφθεῖσαν.
Mdr:16:14 ἄνθρωπος, -ου, ὁ δέ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) μέν ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πνεῦμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-)
Mdr:16:14 Ludzki zaś By zabijać Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo By wychodzić zaś Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By zagarniać
Mdr:16:14 a)/nTrOpos de\ a)pokte/nnei me\n tE=| kaki/a| au)tou=, e)XelTo\n de\ pneu=ma ou)k a)nastre/fei ou)de\ a)nalu/ei PSuCHE\n paralEmfTei=san.
Mdr:16:14 anTrOpos de apoktennei men tE kakia autu, eXelTon de pneuma uk anastrefei ude analyei PSyCHEn paralEmfTeisan.
Mdr:16:14 N2_NSM x V1_PAI3S x RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VB_AAPASN x N3M_ASN D V1_PAI3S C V1_PAI3S N1_ASF VV_APPASF
Mdr:16:14 human δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to kill indeed (yet, certainly, surely) the evil evil, malice he/she/it/same to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] spirit breath, spiritual utterance, wind οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to take along
Mdr:16:14 human (nom) Yet he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) indeed the (dat) evil (dat) him/it/same (gen) do-COME-you(sg)-OUT!, upon COME-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) Yet spirit (nom|acc|voc) not he/she/it-is-UPSET-ing, you(sg)-are-being-UPSET-ed (classical) neither/nor he/she/it-is-DETACH/BREAK-ing-FREE, you(sg)-are-being-DETACH/BREAK-ed-FREE (classical) life (acc) upon being-TAKE-ed-ALONG (acc)
Mdr:16:14 Mdr_16:14_1 Mdr_16:14_2 Mdr_16:14_3 Mdr_16:14_4 Mdr_16:14_5 Mdr_16:14_6 Mdr_16:14_7 Mdr_16:14_8 Mdr_16:14_9 Mdr_16:14_10 Mdr_16:14_11 Mdr_16:14_12 Mdr_16:14_13 Mdr_16:14_14 Mdr_16:14_15 Mdr_16:14_16
Mdr:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:15 Τὴν δὲ σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατόν ἐστιν·
Mdr:16:15 But it is not possible to escape thine hand. (Wisdom 16:15 Brenton)
Mdr:16:15 Niepodobna ujść Twojej ręki. (Mdr 16:15 BT_4)
Mdr:16:15 Τὴν δὲ σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατόν ἐστιν·
Mdr:16:15 ὁ ἡ τό δέ σός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:16:15 zaś Twój/twój(sg) Ręka By uciekać Niemożliwy By być
Mdr:16:15 *tE\n de\ sE\n CHei=ra fugei=n a)du/nato/n e)stin·
Mdr:16:15 tEn de sEn CHeira fygein adynaton estin·
Mdr:16:15 RA_ASF x A1_ASF N3_ASF VB_AAN A1B_NSN V9_PAI3S
Mdr:16:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] your/yours(sg) hand to flee impossible to be
Mdr:16:15 the (acc) Yet your/yours(sg) (acc) hand (acc) to-FLEE impossible ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is
Mdr:16:15 Mdr_16:15_1 Mdr_16:15_2 Mdr_16:15_3 Mdr_16:15_4 Mdr_16:15_5 Mdr_16:15_6 Mdr_16:15_7
Mdr:16:15 x x x x x x x
Mdr:16:16 ἀρνούμενοι γάρ σε εἰδέναι ἀσεβεῖς ἐν ἰσχύι βραχίονός σου ἐμαστιγώθησαν ξένοις ὑετοῖς καὶ χαλάζαις καὶ ὄμβροις διωκόμενοι ἀπαραιτήτοις καὶ πυρὶ καταναλισκόμενοι.
Mdr:16:16 For the ungodly, that denied to know thee, were scourged by the strength of thine arm: with strange rains, hails, and showers, were they persecuted, that they could not avoid, and through fire were they consumed. (Wisdom 16:16 Brenton)
Mdr:16:16 Bezbożni, którzy znać Ciebie nie chcieli, doznali chłosty od Twego mocnego ramienia, trapieni niezwykłymi deszczami, gradami, okrutnymi nawałnicami, i niszczeni ogniem. (Mdr 16:16 BT_4)
Mdr:16:16 ἀρνούμενοι γάρ σε εἰδέναι ἀσεβεῖς ἐν ἰσχύι βραχίονός σου ἐμαστιγώθησαν ξένοις ὑετοῖς καὶ χαλάζαις καὶ ὄμβροις διωκόμενοι ἀπαραιτήτοις καὶ πυρὶ καταναλισκόμενοι.
Mdr:16:16 ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ξένος -η -ον ὑετός, -ου, ὁ καί χάλαζα, -ης, ἡ καί ὄμβρος, -ου, ὁ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)   καί πῦρ, -ρός, τό κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-)
Mdr:16:16 By zaprzeczać/wyrzekaj się Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Obcy {Dziwny}/obcy Deszcz I też, nawet, mianowicie Grad {Pozdrowienie} I też, nawet, mianowicie Burza By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę I też, nawet, mianowicie Ogień By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj
Mdr:16:16 a)rnou/menoi ga/r se ei)de/nai a)sebei=s e)n i)sCHu/i braCHi/ono/s sou e)mastigO/TEsan Xe/nois u(etoi=s kai\ CHala/DZais kai\ o)/mbrois diOko/menoi a)paraitE/tois kai\ puri\ katanalisko/menoi.
Mdr:16:16 arnumenoi gar se eidenai asebeis en isCHyi braCHionos su emastigOTEsan Xenois hyetois kai CHalaDZais kai ombrois diOkomenoi aparaitEtois kai pyri katanaliskomenoi.
Mdr:16:16 V2_PMPNPM x RP_AS VX_XAN A3H_NPM P N3U_DSF N3N_GSM RP_GS VCI_API3P A1_DPM N2_DPM C N1A_DPF C N2_DPM V1_PMPNPM A1B_DPM C N3_DSN V1_PPPNPM
Mdr:16:16 to deny/disavow for since, as you; your/yours(sg) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with ungodly; to be impious commit sacrilege in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength arm you; your/yours(sg) to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste strange/foreign rain and also, even, namely hail and also, even, namely thunderstorm to prosecute/pursue prosecute: put on trial ć and also, even, namely fire to consume utterly destroy; use up
Mdr:16:16 while being-DENY/DISAVOW-ed (nom|voc) for you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE in/among/by (+dat) strength (dat) arm (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-CASTIGATE-ed strange/foreign ([Adj] dat) rains (dat) and hails (dat) and thunderstorms (dat) while being-PROSECUTE/PURSUE-ed (nom|voc)   and fire (dat) while being-CONSUME UTTERLY-ed (nom|voc)
Mdr:16:16 Mdr_16:16_1 Mdr_16:16_2 Mdr_16:16_3 Mdr_16:16_4 Mdr_16:16_5 Mdr_16:16_6 Mdr_16:16_7 Mdr_16:16_8 Mdr_16:16_9 Mdr_16:16_10 Mdr_16:16_11 Mdr_16:16_12 Mdr_16:16_13 Mdr_16:16_14 Mdr_16:16_15 Mdr_16:16_16 Mdr_16:16_17 Mdr_16:16_18 Mdr_16:16_19 Mdr_16:16_20 Mdr_16:16_21
Mdr:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:17 τὸ γὰρ παραδοξότατον, ἐν τῷ πάντα σβεννύντι ὕδατι πλεῖον ἐνήργει τὸ πῦρ, ὑπέρμαχος γὰρ ὁ κόσμος ἐστὶν δικαίων·
Mdr:16:17 For, which is most to be wondered at, the fire had more force in the water, that quencheth all things: for the world fighteth for the righteous. (Wisdom 16:17 Brenton)
Mdr:16:17 A co najdziwniejsze, ogień się wzmagał w wodzie, która wszystko gasi, bo świat ujmuje się za sprawiedliwymi. (Mdr 16:17 BT_4)
Mdr:16:17 τὸ γὰρ παραδοξότατον, ἐν τῷ πάντα σβεννύντι ὕδατι πλεῖον ἐνήργει τὸ πῦρ, ὑπέρμαχος γὰρ κόσμος ἐστὶν δικαίων·
Mdr:16:17 ὁ ἡ τό γάρ παρά·δοξό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of παρά·δοξος) ἐν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό   γάρ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Mdr:16:17 Dla odtąd, jak Bardziej paradoksalny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By gasić Woda Więcej By działać (działanie, czynny, efektywny (produkowanie))działaj, narzędzie, przystępuj, poszukuj Ogień Dla odtąd, jak Świat (wieczny świat) materialne królestwo By być Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Mdr:16:17 to\ ga\r paradoXo/taton, e)n tO=| pa/nta sbennu/nti u(/dati plei=on e)nE/rgei to\ pu=r, u(pe/rmaCHos ga\r o( ko/smos e)sti\n dikai/On·
Mdr:16:17 to gar paradoXotaton, en tO panta sbennynti hydati pleion enErgei to pyr, hypermaCHos gar ho kosmos estin dikaiOn·
Mdr:16:17 RA_NSN x A1B_NSNS P RA_DSN A3_APN V5_PAPDSN N3T_DSN A3C_ASN V2I_IAI3S RA_NSN N3_NSN N2_NSM x RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S A1A_GPM
Mdr:16:17 the for since, as more paradoxical in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the every all, each, every, the whole of to extinguish water more to operate (operating, active, effective (producing))act, implement, proceed, prospect the fire ć for since, as the world (secular world) material realm to be just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Mdr:16:17 the (nom|acc) for more paradoxical ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) while EXTINGUISH-ing (dat) water (dat) more (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-OPERATE-ing the (nom|acc) fire (nom|acc|voc)   for the (nom) world (nom) he/she/it-is just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
Mdr:16:17 Mdr_16:17_1 Mdr_16:17_2 Mdr_16:17_3 Mdr_16:17_4 Mdr_16:17_5 Mdr_16:17_6 Mdr_16:17_7 Mdr_16:17_8 Mdr_16:17_9 Mdr_16:17_10 Mdr_16:17_11 Mdr_16:17_12 Mdr_16:17_13 Mdr_16:17_14 Mdr_16:17_15 Mdr_16:17_16 Mdr_16:17_17 Mdr_16:17_18
Mdr:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:18 ποτὲ μὲν γὰρ ἡμεροῦτο φλόξ, ἵνα μὴ καταφλέξῃ τὰ ἐπ’ ἀσεβεῖς ἀπεσταλμένα ζῷα, ἀλλ’ αὐτοὶ βλέποντες εἰδῶσιν ὅτι θεοῦ κρίσει ἐλαύνονται·
Mdr:16:18 For sometime the flame was mitigated, that it might not burn up the beasts that were sent against the ungodly; but themselves might see and perceive that they were persecuted with the judgment of God. (Wisdom 16:18 Brenton)
Mdr:16:18 Czasem bowiem ogień przygasał, by nie spłonęły zwierzęta, nasłane na bezbożnych, i by patrząc pojęli, że sąd Boży ich dosięgnął; (Mdr 16:18 BT_4)
Mdr:16:18 ποτὲ μὲν γὰρ ἡμεροῦτο φλόξ, ἵνα μὴ καταφλέξῃ τὰ ἐπ’ ἀσεβεῖς ἀπεσταλμένα ζῷα, ἀλλ’ αὐτοὶ βλέποντες εἰδῶσιν ὅτι θεοῦ κρίσει ἐλαύνονται·
Mdr:16:18 ποτέ[2] μέν γάρ   φλόξ, -ογός, ἡ ἵνα μή   ὁ ἡ τό ἐπί ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ζῷον, -ου, τό ἀλλά αὐτός αὐτή αὐτό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ κρίσις, -εως, ἡ ἐλαύνω (ελαυν-, ελα·σ-, ελα·σ-, εληλα·κ-, -, -)
Mdr:16:18 Raz Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Płomień żeby / ażeby / bo Nie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo zamawiać Życie bycia Ale On/ona/to/to samo By widzieć By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Bóg  Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Do pchanego przez wiatr
Mdr:16:18 pote\ me\n ga\r E(merou=to flo/X, i(/na mE\ katafle/XE| ta\ e)p’ a)sebei=s a)pestalme/na DZO=|a, a)ll’ au)toi\ ble/pontes ei)dO=sin o(/ti Teou= kri/sei e)lau/nontai·
Mdr:16:18 pote men gar hEmeruto floX, hina mE katafleXE ta ep’ asebeis apestalmena DZOa, all’ autoi blepontes eidOsin hoti Teu krisei elaunontai·
Mdr:16:18 D x x V4_IMI3S N3G_NSF C D VA_AAS3S RA_APN P A3H_APM VM_XMPAPN N2N_APN C RD_NPM V1_PAPNPM VX_XAS3P C N2_GSM N3I_DSF V1_PMI3P
Mdr:16:18 once indeed (yet, certainly, surely) for since, as ć flame so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ungodly; to be impious commit sacrilege to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send living being but he/she/it/same to see to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that god [see theology] judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to pushed by wind
Mdr:16:18 once indeed for   flame (nom|voc) so that / in order to /because not   the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE having-been-ORDER FORTH-ed (nom|acc|voc) living beings (nom|acc|voc) but they/same (nom) while SEE-ing (nom|voc) they-should-be-PERCEIVE-ing, they-should-have-PERCEIVE-ed because/that god (gen) judgment (dat) they-are-being-PUSHED BY WIND-ed
Mdr:16:18 Mdr_16:18_1 Mdr_16:18_2 Mdr_16:18_3 Mdr_16:18_4 Mdr_16:18_5 Mdr_16:18_6 Mdr_16:18_7 Mdr_16:18_8 Mdr_16:18_9 Mdr_16:18_10 Mdr_16:18_11 Mdr_16:18_12 Mdr_16:18_13 Mdr_16:18_14 Mdr_16:18_15 Mdr_16:18_16 Mdr_16:18_17 Mdr_16:18_18 Mdr_16:18_19 Mdr_16:18_20 Mdr_16:18_21
Mdr:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:19 ποτὲ δὲ καὶ μεταξὺ ὕδατος ὑπὲρ τὴν πυρὸς δύναμιν φλέγει, ἵνα ἀδίκου γῆς γενήματα διαφθείρῃ.
Mdr:16:19 And at another time it burneth even in the midst of water above the power of fire, that it might destroy the fruits of an unjust land. (Wisdom 16:19 Brenton)
Mdr:16:19 czasem zaś nawet pośród wody płonął ponad możliwości ognia, by wyniszczyć płody znieprawionej ziemi. (Mdr 16:19 BT_4)
Mdr:16:19 ποτὲ δὲ καὶ μεταξὺ ὕδατος ὑπὲρ τὴν πυρὸς δύναμιν φλέγει, ἵνα ἀδίκου γῆς γενήματα διαφθείρῃ.
Mdr:16:19 ποτέ[2] δέ καί μετα·ξύ ὕδωρ, ὕδατος, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό δύναμις, -εως, ἡ   ἵνα ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ γένημα[τ], -ατος, τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-)
Mdr:16:19 Raz zaś I też, nawet, mianowicie Pomiędzy Woda Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ogień Zdolność żeby / ażeby / bo Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Ziemi/ziemia Owocu owoc z By rujnować
Mdr:16:19 pote\ de\ kai\ metaXu\ u(/datos u(pe\r tE\n puro\s du/namin fle/gei, i(/na a)di/kou gE=s genE/mata diafTei/rE|.
Mdr:16:19 pote de kai metaXy hydatos hyper tEn pyros dynamin flegei, hina adiku gEs genEmata diafTeirE.
Mdr:16:19 D x C D N3T_GSN P RA_ASF N3_GSN N3I_ASF V1_PAI3S C A1B_GSF N1_GSF N3M_APN V1_PAS3S
Mdr:16:19 once δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely between water above (+acc), on behalf of (+gen) the fire ability ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell unjust; to harm/do wrong to earth/land fruit fruit of to ruin
Mdr:16:19 once Yet and between water (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) fire (gen) ability (acc)   so that / in order to /because unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! earth/land (gen) fruits (nom|acc|voc) you(sg)-are-being-RUIN-ed, he/she/it-should-be-RUIN-ing, you(sg)-should-be-being-RUIN-ed, he/she/it-should-RUIN, you(sg)-should-be-RUIN-ed
Mdr:16:19 Mdr_16:19_1 Mdr_16:19_2 Mdr_16:19_3 Mdr_16:19_4 Mdr_16:19_5 Mdr_16:19_6 Mdr_16:19_7 Mdr_16:19_8 Mdr_16:19_9 Mdr_16:19_10 Mdr_16:19_11 Mdr_16:19_12 Mdr_16:19_13 Mdr_16:19_14 Mdr_16:19_15
Mdr:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:20 ἀνθ’ ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν σου καὶ ἕτοιμον ἄρτον ἀπ’ οὐρανοῦ παρέσχες αὐτοῖς ἀκοπιάτως πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα καὶ πρὸς πᾶσαν ἁρμόνιον γεῦσιν·
Mdr:16:20 Instead whereof thou feddest thine own people with angels' food, and didst send them from heaven bread prepared without their labour, able to content every man's delight, and agreeing to every taste. (Wisdom 16:20 Brenton)
Mdr:16:20 Lud zaś swój żywiłeś pokarmem anielskim i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. (Mdr 16:20 BT_4)
Mdr:16:20 ἀνθ’ ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν σου καὶ ἕτοιμον ἄρτον ἀπ’ οὐρανοῦ παρέσχες αὐτοῖς ἀκοπιάτως πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα καὶ πρὸς πᾶσαν ἁρμόνιον γεῦσιν·
Mdr:16:20 ἀντί ὅς ἥ ὅ ἄγγελος, -ου, ὁ τροφή, -ῆς, ἡ ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἕτοιμος -η -ον ἄρτος, -ου, ὁ ἀπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἡδονή, -ῆς, ἡ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)    
Mdr:16:20 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Żywność Do ??? Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Gotowy Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo By zabezpieczać się On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Przyjemność By mieć siła I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić
Mdr:16:20 a)nT’ O(=n a)gge/lOn trofE\n e)PSO/misas to\n lao/n sou kai\ e(/toimon a)/rton a)p’ ou)ranou= pare/sCHes au)toi=s a)kopia/tOs pa=san E(donE\n i)sCHu/onta kai\ pro\s pa=san a(rmo/nion geu=sin·
Mdr:16:20 anT’ hOn angelOn trofEn ePSOmisas ton laon su kai hetoimon arton ap’ uranu paresCHes autois akopiatOs pasan hEdonEn isCHyonta kai pros pasan harmonion geusin·
Mdr:16:20 P RR_GPN N2_GPM N1_ASF VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C A1_ASM N2_ASM P N2_GSM VBI_AAI2S RD_DPM D A1S_ASF N1_ASF V1_PAPASM C P A1S_ASF A1B_ASF N3I_ASF
Mdr:16:20 against (+gen) who/whom/which agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) food to ??? the people you; your/yours(sg) and also, even, namely ready bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sky/heaven to provide he/she/it/same ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle pleasure to have strength and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć ć
Mdr:16:20 against (+gen) who/whom/which (gen) messengers/angels (gen) food (acc) you(sg)-???-ed the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and ready ([Adj] acc, nom|acc|voc) bread (acc) away from (+gen) sky/heaven (gen) you(sg)-PROVIDE-ed them/same (dat)   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) pleasure (acc) while HAVE-ing-STRENGTH (acc, nom|acc|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)    
Mdr:16:20 Mdr_16:20_1 Mdr_16:20_2 Mdr_16:20_3 Mdr_16:20_4 Mdr_16:20_5 Mdr_16:20_6 Mdr_16:20_7 Mdr_16:20_8 Mdr_16:20_9 Mdr_16:20_10 Mdr_16:20_11 Mdr_16:20_12 Mdr_16:20_13 Mdr_16:20_14 Mdr_16:20_15 Mdr_16:20_16 Mdr_16:20_17 Mdr_16:20_18 Mdr_16:20_19 Mdr_16:20_20 Mdr_16:20_21 Mdr_16:20_22 Mdr_16:20_23 Mdr_16:20_24
Mdr:16:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:21 ἡ μὲν γὰρ ὑπόστασίς σου τὴν σὴν πρὸς τέκνα ἐνεφάνιζεν γλυκύτητα, τῇ δὲ τοῦ προσφερομένου ἐπιθυμίᾳ ὑπηρετῶν πρὸς ὅ τις ἐβούλετο μετεκιρνᾶτο.
Mdr:16:21 For thy sustenance declared thy sweetness unto thy children, and serving to the appetite of the eater, tempered itself to every man's liking. (Wisdom 16:21 Brenton)
Mdr:16:21 Twój dar dawał poznać Twą dobroć dla dzieci, a powolny pragnieniom jedzącego, zamieniał się w to, czego kto zapragnął. (Mdr 16:21 BT_4)
Mdr:16:21 μὲν γὰρ ὑπόστασίς σου τὴν σὴν πρὸς τέκνα ἐνεφάνιζεν γλυκύτητα, τῇ δὲ τοῦ προσφερομένου ἐπιθυμίᾳ ὑπηρετῶν πρὸς τις ἐβούλετο μετεκιρνᾶτο.
Mdr:16:21 ὁ ἡ τό μέν γάρ ὑπό·στασις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σός -ή -όν πρός τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-)   ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὑπ·ηρέτης, -ου, ὁ; ὑπ·ηρετέω (υπ+ηρετ(ε)-, υπ+ηρετη·σ-, υπ+ηρετη·σ-, -, -, -) πρός ὅς ἥ ὅ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)  
Mdr:16:21 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} Ty; twój/twój(sg) Twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecko Do ??? zaś By przedstawiać Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Podwładny Rev.Hist.Rel.109.64 (Rzym) człowiek zależny, lokaj, lokaj, służący, lokaj, serwer; do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/, który/, który Jakiś/jakikolwiek By planować/decyduj się/zamierzaj
Mdr:16:21 E( me\n ga\r u(po/stasi/s sou tE\n sE\n pro\s te/kna e)nefa/niDZen gluku/tEta, tE=| de\ tou= prosferome/nou e)piTumi/a| u(pEretO=n pro\s o(/ tis e)bou/leto metekirna=to.
Mdr:16:21 hE men gar hypostasis su tEn sEn pros tekna enefaniDZen glykytEta, tE de tu prosferomenu epiTymia hypEretOn pros ho tis ebuleto metekirnato.
Mdr:16:21 RA_NSF x x N3I_NSF RP_GS RA_ASF A1_ASF P N2N_APN V1I_IAI3S N3T_ASF RA_DSF x RA_GSM V1_PMPGSM N1A_DSF V2_PAPNSM P RR_ASN RI_NSM V1I_IMI3S V3I_IMI3S
Mdr:16:21 the indeed (yet, certainly, surely) for since, as substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} you; your/yours(sg) the your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) child to ??? ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to present desire lust, appetite, yearning subordinate Rev.Hist.Rel.109.64 (Rome) dependant, footman, lackey, servant, valet, server; to ??? toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which some/any to plan/determine/intend ć
Mdr:16:21 the (nom) indeed for substance/source (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) your/yours(sg) (acc) toward (+acc,+gen,+dat) children (nom|acc|voc) he/she/it-was-???-ing   the (dat) Yet the (gen) while being-PRESENT-ed (gen) desire (dat) subservients (gen); while ???-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (nom|acc) some/any (nom) he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed  
Mdr:16:21 Mdr_16:21_1 Mdr_16:21_2 Mdr_16:21_3 Mdr_16:21_4 Mdr_16:21_5 Mdr_16:21_6 Mdr_16:21_7 Mdr_16:21_8 Mdr_16:21_9 Mdr_16:21_10 Mdr_16:21_11 Mdr_16:21_12 Mdr_16:21_13 Mdr_16:21_14 Mdr_16:21_15 Mdr_16:21_16 Mdr_16:21_17 Mdr_16:21_18 Mdr_16:21_19 Mdr_16:21_20 Mdr_16:21_21 Mdr_16:21_22
Mdr:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:22 χιὼν δὲ καὶ κρύσταλλος ὑπέμεινε πῦρ καὶ οὐκ ἐτήκετο, ἵνα γνῶσιν ὅτι τοὺς τῶν ἐχθρῶν καρποὺς κατέφθειρε πῦρ φλεγόμενον ἐν τῇ χαλάζῃ καὶ ἐν τοῖς ὑετοῖς διαστράπτον·
Mdr:16:22 But snow and ice endured the fire, and melted not, that they might know that fire burning in the hail, and sparkling in the rain, did destroy the fruits of the enemies. (Wisdom 16:22 Brenton)
Mdr:16:22 Śnieg i lód wytrzymywały ogień i nie topniały, by pojęli, że plony nieprzyjacielskie zniszczył ogień, płonąc wśród gradu i wśród ulewy błyskając, (Mdr 16:22 BT_4)
Mdr:16:22 χιὼν δὲ καὶ κρύσταλλος ὑπέμεινε πῦρ καὶ οὐκ ἐτήκετο, ἵνα γνῶσιν ὅτι τοὺς τῶν ἐχθρῶν καρποὺς κατέφθειρε πῦρ φλεγόμενον ἐν τῇ χαλάζῃ καὶ ἐν τοῖς ὑετοῖς διαστράπτον·
Mdr:16:22 χιών, -όνος, ἡ δέ καί κρύσταλλος, -ου, ὁ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) πῦρ, -ρός, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἵνα γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν καρπός[1], -οῦ, ὁ κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό   ἐν ὁ ἡ τό χάλαζα, -ης, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ  
Mdr:16:22 Śnieg zaś I też, nawet, mianowicie Kryształowy By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ogień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By topnieć żeby / ażeby / bo Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Wrogość; wrogi Owoc By rujnować Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grad {Pozdrowienie} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deszcz
Mdr:16:22 CHiO\n de\ kai\ kru/stallos u(pe/meine pu=r kai\ ou)k e)tE/keto, i(/na gnO=sin o(/ti tou\s tO=n e)CHTrO=n karpou\s kate/fTeire pu=r flego/menon e)n tE=| CHala/DZE| kai\ e)n toi=s u(etoi=s diastra/pton·
Mdr:16:22 CHiOn de kai krystallos hypemeine pyr kai uk etEketo, hina gnOsin hoti tus tOn eCHTrOn karpus katefTeire pyr flegomenon en tE CHalaDZE kai en tois hyetois diastrapton·
Mdr:16:22 N3N_NSF x C N2_NSM VAI_AAI3S N3_ASN C D V1I_IMI3S C VZ_AAS3P C RA_APM RA_GPM A1A_GPM N2_APM V1I_IAI3S N3_ASN V1_PMPASM P RA_DSF N1A_DSF C P RA_DPM N2_DPM V1_PAPNSN
Mdr:16:22 snow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely crystal to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain fire and also, even, namely οὐχ before rough breathing to melt so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. because/that the the enmity; hostile fruit to ruin fire ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hail and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the rain ć
Mdr:16:22 snow (nom|voc) Yet and crystal (nom) he/she/it-ENDURE-ed fire (nom|acc|voc) and not he/she/it-was-being-MELT-ed so that / in order to /because knowledge (acc); they-should-KNOW because/that the (acc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) fruits (acc) he/she/it-was-RUIN-ing, he/she/it-RUIN-ed fire (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) hail (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) rains (dat)  
Mdr:16:22 Mdr_16:22_1 Mdr_16:22_2 Mdr_16:22_3 Mdr_16:22_4 Mdr_16:22_5 Mdr_16:22_6 Mdr_16:22_7 Mdr_16:22_8 Mdr_16:22_9 Mdr_16:22_10 Mdr_16:22_11 Mdr_16:22_12 Mdr_16:22_13 Mdr_16:22_14 Mdr_16:22_15 Mdr_16:22_16 Mdr_16:22_17 Mdr_16:22_18 Mdr_16:22_19 Mdr_16:22_20 Mdr_16:22_21 Mdr_16:22_22 Mdr_16:22_23 Mdr_16:22_24 Mdr_16:22_25 Mdr_16:22_26 Mdr_16:22_27
Mdr:16:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:23 τοῦτο πάλιν δ, ἵνα τραφῶσιν δίκαιοι, καὶ τῆς ἰδίας ἐπιλέλησται δυνάμεως.
Mdr:16:23 But this again did even forget his own strength, that the righteous might be nourished. (Wisdom 16:23 Brenton)
Mdr:16:23 i że potem, by się sprawiedliwi mogli pożywić, zapomniał on nawet swojej własnej mocy. (Mdr 16:23 BT_4)
Mdr:16:23 τοῦτο πάλιν δ, ἵνα τραφῶσιν δίκαιοι, καὶ τῆς ἰδίας ἐπιλέλησται δυνάμεως.
Mdr:16:23 οὗτος αὕτη τοῦτο πάλιν δέ ἵνα τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ
Mdr:16:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj zaś żeby / ażeby / bo By żywić się Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Własny prywatnie By zaniedbywać Zdolność
Mdr:16:23 tou=to pa/lin d, i(/na trafO=sin di/kaioi, kai\ tE=s i)di/as e)pile/lEstai duna/meOs.
Mdr:16:23 tuto palin d, hina trafOsin dikaioi, kai tEs idias epilelEstai dynameOs.
Mdr:16:23 RD_NSN D x C VD_APS3P A1A_NPM C RA_GSF A1A_GSF VT_XMI3S N3I_GSF
Mdr:16:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to feed just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely the own privately to neglect ability
Mdr:16:23 this (nom|acc) again Yet so that / in order to /because they-should-be-FEED-ed just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and the (gen) own (gen), own (acc) he/she/it-has-been-NEGLECT-ed ability (gen)
Mdr:16:23 Mdr_16:23_1 Mdr_16:23_2 Mdr_16:23_3 Mdr_16:23_4 Mdr_16:23_5 Mdr_16:23_6 Mdr_16:23_7 Mdr_16:23_8 Mdr_16:23_9 Mdr_16:23_10 Mdr_16:23_11
Mdr:16:23 x x x x x x x x x x x
Mdr:16:24 Ἡ γὰρ κτίσις σοὶ τῷ ποιήσαντι ὑπηρετοῦσα ἐπιτείνεται εἰς κόλασιν κατὰ τῶν ἀδίκων καὶ ἀνίεται εἰς εὐεργεσίαν ὑπὲρ τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων.
Mdr:16:24 For the creature that serveth thee, who art the Maker increaseth his strength against the unrighteous for their punishment, and abateth his strength for the benefit of such as put their trust in thee. (Wisdom 16:24 Brenton)
Mdr:16:24 Przyroda bowiem Tobie, Stwórco, poddana, sroży się jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroć łagodnieje dla tych, co Tobie zaufali. (Mdr 16:24 BT_4)
Mdr:16:24 γὰρ κτίσις σοὶ τῷ ποιήσαντι ὑπηρετοῦσα ἐπιτείνεται εἰς κόλασιν κατὰ τῶν ἀδίκων καὶ ἀνίεται εἰς εὐεργεσίαν ὑπὲρ τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων.
Mdr:16:24 ὁ ἡ τό γάρ κτίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπ·ηρετέω (υπ+ηρετ(ε)-, υπ+ηρετη·σ-, υπ+ηρετη·σ-, -, -, -)   εἰς[1] κόλασις, -εως, ἡ κατά ὁ ἡ τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) εἰς[1] εὐ·εργεσία, -ας, ἡ ὑπέρ ὁ ἡ τό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Mdr:16:24 Dla odtąd, jak Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Do ??? Do (+przyspieszenie) Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Do (+przyspieszenie) Dobry czyn Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Mdr:16:24 *(E ga\r kti/sis soi\ tO=| poiE/santi u(pEretou=sa e)pitei/netai ei)s ko/lasin kata\ tO=n a)di/kOn kai\ a)ni/etai ei)s eu)ergesi/an u(pe\r tO=n e)pi\ soi\ pepoiTo/tOn.
Mdr:16:24 hE gar ktisis soi tO poiEsanti hypEretusa epiteinetai eis kolasin kata tOn adikOn kai anietai eis euergesian hyper tOn epi soi pepoiTotOn.
Mdr:16:24 RA_NSF x N3I_NSF RP_DS RA_DSM VA_AAPDSM V2_PAPNSF V1_PMI3S P N3I_ASF P RA_GPM A1B_GPM C V7_PMI3S P N1A_ASF P RA_GPM P RP_DS VX_XAPGPM
Mdr:16:24 the for since, as creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to do/make to ??? ć into (+acc) divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the unjust; to harm/do wrong to and also, even, namely to let go of into (+acc) good deed above (+acc), on behalf of (+gen) the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Mdr:16:24 the (nom) for creation (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) while ???-ing (nom|voc)   into (+acc) divine retribution (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) and he/she/it-is-being-LET-ed-GO-OF into (+acc) good deed (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) having PERSUADE/CONVINCE-ed (gen)
Mdr:16:24 Mdr_16:24_1 Mdr_16:24_2 Mdr_16:24_3 Mdr_16:24_4 Mdr_16:24_5 Mdr_16:24_6 Mdr_16:24_7 Mdr_16:24_8 Mdr_16:24_9 Mdr_16:24_10 Mdr_16:24_11 Mdr_16:24_12 Mdr_16:24_13 Mdr_16:24_14 Mdr_16:24_15 Mdr_16:24_16 Mdr_16:24_17 Mdr_16:24_18 Mdr_16:24_19 Mdr_16:24_20 Mdr_16:24_21 Mdr_16:24_22
Mdr:16:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:25 διὰ τοῦτο καὶ τότε εἰς πάντα μεταλλευομένη τῇ παντοτρόφῳ σου δωρεᾷ ὑπηρέτει πρὸς τὴν τῶν δεομένων θέλησιν,
Mdr:16:25 Therefore even then was it altered into all fashions, and was obedient to thy grace, that nourisheth all things, according to the desire of them that had need: (Wisdom 16:25 Brenton)
Mdr:16:25 Dlatego i wtedy, wszelkim podlegając zmianom, służyła darowi Twemu, żywiącemu wszystkich, według woli tych, co byli w potrzebie, (Mdr 16:25 BT_4)
Mdr:16:25 διὰ τοῦτο καὶ τότε εἰς πάντα μεταλλευομένη τῇ παντοτρόφῳ σου δωρεᾷ ὑπηρέτει πρὸς τὴν τῶν δεομένων θέλησιν,
Mdr:16:25 διά οὗτος αὕτη τοῦτο καί τότε εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) ὑπ·ηρετέω (υπ+ηρετ(ε)-, υπ+ηρετη·σ-, υπ+ηρετη·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) θέλησις, -εως, ἡ
Mdr:16:25 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Wtedy Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg) Dar Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By potrzebować/wymagać Chcący życzenie, będzie, zapragnie
Mdr:16:25 dia\ tou=to kai\ to/te ei)s pa/nta metalleuome/nE tE=| pantotro/fO| sou dOrea=| u(pEre/tei pro\s tE\n tO=n deome/nOn Te/lEsin,
Mdr:16:25 dia tuto kai tote eis panta metalleuomenE tE pantotrofO su dOrea hypEretei pros tEn tOn deomenOn TelEsin,
Mdr:16:25 P RD_ASN D D P A3_APN V1_PMPNSF RA_DSF A1B_DSF RP_GS N1A_DSF V2_IAI3S P RA_ASF RA_GPM V2_PMPGPM N3I_ASF
Mdr:16:25 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely then into (+acc) every all, each, every, the whole of ć the ć you; your/yours(sg) gift to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the the to need/require wanting desire, will, wish
Mdr:16:25 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) and then into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc)   the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) gift (dat) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing!, he/she/it-was-???-ing toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) while being-NEED/REQUIRE-ed (gen) wanting (acc)
Mdr:16:25 Mdr_16:25_1 Mdr_16:25_2 Mdr_16:25_3 Mdr_16:25_4 Mdr_16:25_5 Mdr_16:25_6 Mdr_16:25_7 Mdr_16:25_8 Mdr_16:25_9 Mdr_16:25_10 Mdr_16:25_11 Mdr_16:25_12 Mdr_16:25_13 Mdr_16:25_14 Mdr_16:25_15 Mdr_16:25_16 Mdr_16:25_17
Mdr:16:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:26 ἵνα μάθωσιν οἱ υἱοί σου, οὓς ἠγάπησας, κύριε, ὅτι οὐχ αἱ γενέσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ῥῆμά σου τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ.
Mdr:16:26 That thy children, O Lord, whom thou lovest, might know, that it is not the growing of fruits that nourisheth man: but that it is thy word, which preserveth them that put their trust in thee. (Wisdom 16:26 Brenton)
Mdr:16:26 by pojęli Twoi, Panie, umiłowani synowie, że nie urodzaj plonów żywi człowieka, lecz słowo Twoje utrzymuje ufających Tobie. (Mdr 16:26 BT_4)
Mdr:16:26 ἵνα μάθωσιν οἱ υἱοί σου, οὓς ἠγάπησας, κύριε, ὅτι οὐχ αἱ γενέσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ῥῆμά σου τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ.
Mdr:16:26 ἵνα μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀλλά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-)
Mdr:16:26 żeby / ażeby / bo By uczyć się Syn Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Ród Owoc By żywić się Ludzki Ale Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z By trzymać się na utrzymuj się, utrzymywany, oszczędzaj, przechowuj, oczekuj dokładnie, przestrzegaj {obserwuj}
Mdr:16:26 i(/na ma/TOsin oi( ui(oi/ sou, ou(\s E)ga/pEsas, ku/rie, o(/ti ou)CH ai( gene/seis tO=n karpO=n tre/fousin a)/nTrOpon, a)lla\ to\ r(E=ma/ sou tou\s soi\ pisteu/ontas diatErei=.
Mdr:16:26 hina maTOsin hoi hyioi su, hus EgapEsas, kyrie, hoti uCH hai geneseis tOn karpOn trefusin anTrOpon, alla to rEma su tus soi pisteuontas diatErei.
Mdr:16:26 C VB_AAS3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RR_APM VAI_AAI2S N2_VSM C D RA_NPF N3I_NPF RA_GPM N2_GPM V1_PAI3P N2_ASM C RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_APM RP_DS V1_PAPAPM V2_PAI3S
Mdr:16:26 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to learn the son you; your/yours(sg) who/whom/which to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that οὐχ before rough breathing the lineage the fruit to feed human but the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) the you; your/yours(sg); to rub worn, rub to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe
Mdr:16:26 so that / in order to /because they-should-LEARN the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-LOVE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that not the (nom) lineages (acc, nom|voc) the (gen) fruits (gen) they-are-FEED-ing, while FEED-ing (dat) human (acc) but the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (acc) he/she/it-is-HOLD ONTO-ing, you(sg)-are-being-HOLD ONTO-ed (classical), be-you(sg)-HOLD ONTO-ing!
Mdr:16:26 Mdr_16:26_1 Mdr_16:26_2 Mdr_16:26_3 Mdr_16:26_4 Mdr_16:26_5 Mdr_16:26_6 Mdr_16:26_7 Mdr_16:26_8 Mdr_16:26_9 Mdr_16:26_10 Mdr_16:26_11 Mdr_16:26_12 Mdr_16:26_13 Mdr_16:26_14 Mdr_16:26_15 Mdr_16:26_16 Mdr_16:26_17 Mdr_16:26_18 Mdr_16:26_19 Mdr_16:26_20 Mdr_16:26_21 Mdr_16:26_22 Mdr_16:26_23 Mdr_16:26_24
Mdr:16:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:27 τὸ γὰρ ὑπὸ πυρὸς μὴ φθειρόμενον ἁπλῶς ὑπὸ βραχείας ἀκτῖνος ἡλίου θερμαινόμενον ἐτήκετο,
Mdr:16:27 For that which was not destroyed of the fire, being warmed with a little sunbeam, soon melted away: (Wisdom 16:27 Brenton)
Mdr:16:27 Bo to, czego ogień nie zniszczył, topniało rychło pod ciepłem nikłego promyka słonecznego, (Mdr 16:27 BT_4)
Mdr:16:27 τὸ γὰρ ὑπὸ πυρὸς μὴ φθειρόμενον ἁπλῶς ὑπὸ βραχείας ἀκτῖνος ἡλίου θερμαινόμενον ἐτήκετο,
Mdr:16:27 ὁ ἡ τό γάρ ὑπό πῦρ, -ρός, τό μή φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) ἁ·πλῶς (Adv. fr. ἁπλοῦς) ὑπό βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως   Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)
Mdr:16:27 Dla odtąd, jak Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Nie By psuć się Właśnie prosty, prosto, tylko, jasno,w wiejski sposób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krótki Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By rozgrzewać By topnieć
Mdr:16:27 to\ ga\r u(po\ puro\s mE\ fTeiro/menon a(plO=s u(po\ braCHei/as a)kti=nos E(li/ou Termaino/menon e)tE/keto,
Mdr:16:27 to gar hypo pyros mE fTeiromenon haplOs hypo braCHeias aktinos hEliu Termainomenon etEketo,
Mdr:16:27 RA_NSN x P N3_GSN D V1_PMPNSN D P A3U_GSF N3_GSF N2_GSM V1_PMPNSN V1I_IMI3S
Mdr:16:27 the for since, as under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing fire not to corrupt just simple, simply, merely, plainly,rustically under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing brief ć Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to warm to melt
Mdr:16:27 the (nom|acc) for under (+acc), by (+gen) fire (gen) not while being-CORRUPT-ed (acc, nom|acc|voc) just under (+acc), by (+gen) brief ([Adj] acc, gen)   Elijah (gen); sun (gen) while being-WARM-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-being-MELT-ed
Mdr:16:27 Mdr_16:27_1 Mdr_16:27_2 Mdr_16:27_3 Mdr_16:27_4 Mdr_16:27_5 Mdr_16:27_6 Mdr_16:27_7 Mdr_16:27_8 Mdr_16:27_9 Mdr_16:27_10 Mdr_16:27_11 Mdr_16:27_12 Mdr_16:27_13
Mdr:16:27 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:28 ὅπως γνωστὸν ᾖ ὅτι δεῖ φθάνειν τὸν ἥλιον ἐπ’ εὐχαριστίαν σου καὶ πρὸς ἀνατολὴν φωτὸς ἐντυγχάνειν σοι·
Mdr:16:28 That it might be known, that we must prevent the sun to give thee thanks, and at the dayspring pray unto thee. (Wisdom 16:28 Brenton)
Mdr:16:28 by wiedziano, że w dziękowaniu Tobie trzeba wyprzedzać słońce i wobec Ciebie stawać o świtaniu. (Mdr 16:28 BT_4)
Mdr:16:28 ὅπως γνωστὸν ὅτι δεῖ φθάνειν τὸν ἥλιον ἐπ’ εὐχαριστίαν σου καὶ πρὸς ἀνατολὴν φωτὸς ἐντυγχάνειν σοι·
Mdr:16:28 ὅπως γνωστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐπί εὐ·χαριστία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἐν·τυγχάνω (εν+τυγχαν-, -, 2nd εν+τυχ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Mdr:16:28 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Znany By być Ponieważ/tamto By wiązać; by potrzebować/wymagać By iść przodem przybywać po pierwsze Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wdzięczność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Lekki {Jasny} By odwoływać się/interweniuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Mdr:16:28 o(/pOs gnOsto\n E)=| o(/ti dei= fTa/nein to\n E(/lion e)p’ eu)CHaristi/an sou kai\ pro\s a)natolE\n fOto\s e)ntugCHa/nein soi·
Mdr:16:28 hopOs gnOston E hoti dei fTanein ton hElion ep’ euCHaristian su kai pros anatolEn fOtos entynCHanein soi·
Mdr:16:28 C A1_NSN V9_PAS3S C V2_PAI3S V1_PAN RA_ASM N2_ASM P N1A_ASF RP_GS C P N1_ASF N3T_GSN V1_PAN RP_DS
Mdr:16:28 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. known to be because/that to bind; to need/require to precede to arrive first the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gratitude you; your/yours(sg) and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh light to appeal/intercede you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Mdr:16:28 this is how known ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-should-be because/that he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-be-PRECEDE-ing the (acc) sun (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) gratitude (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawn (acc) light (gen) to-be-APPEAL/INTERCEDE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Mdr:16:28 Mdr_16:28_1 Mdr_16:28_2 Mdr_16:28_3 Mdr_16:28_4 Mdr_16:28_5 Mdr_16:28_6 Mdr_16:28_7 Mdr_16:28_8 Mdr_16:28_9 Mdr_16:28_10 Mdr_16:28_11 Mdr_16:28_12 Mdr_16:28_13 Mdr_16:28_14 Mdr_16:28_15 Mdr_16:28_16 Mdr_16:28_17
Mdr:16:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:16:29 ἀχαρίστου γὰρ ἐλπὶς ὡς χειμέριος πάχνη τακήσεται καὶ ῥυήσεται ὡς ὕδωρ ἄχρηστον.
Mdr:16:29 For the hope of the unthankful shall melt away as the winter's hoar frost, and shall run away as unprofitable water. (Wisdom 16:29 Brenton)
Mdr:16:29 Nadzieja bowiem niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna. (Mdr 16:29 BT_4)
Mdr:16:29 ἀχαρίστου γὰρ ἐλπὶς ὡς χειμέριος πάχνη τακήσεται καὶ ῥυήσεται ὡς ὕδωρ ἄχρηστον.
Mdr:16:29 ἀ·χάριστος -ον γάρ ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὡς     τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) καί ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό ἄ·χρηστος -ον
Mdr:16:29 Niewdzięczny Dla odtąd, jak Miej nadzieję/oczekiwanie Jak/jak By topnieć I też, nawet, mianowicie By płynąć jedź, płyń, tryskaj Jak/jak Woda Bezużyteczny
Mdr:16:29 a)CHari/stou ga\r e)lpi\s O(s CHeime/rios pa/CHnE takE/setai kai\ r(uE/setai O(s u(/dOr a)/CHrEston.
Mdr:16:29 aCHaristu gar elpis hOs CHeimerios paCHnE takEsetai kai ryEsetai hOs hydOr aCHrEston.
Mdr:16:29 A1B_GSM x N3D_NSF C A1B_NSF N1_NSF VF_FMI3S C VF_FMI3S C N3_NSN A1B_NSN
Mdr:16:29 ungrateful for since, as hope/expectation as/like ć ć to melt and also, even, namely to flow run, stream, gush as/like water useless
Mdr:16:29 ungrateful ([Adj] gen) for hope/expectation (nom) as/like     he/she/it-will-be-MELT-ed and he/she/it-will-be-FLOW-ed as/like water (nom|acc|voc) useless ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Mdr:16:29 Mdr_16:29_1 Mdr_16:29_2 Mdr_16:29_3 Mdr_16:29_4 Mdr_16:29_5 Mdr_16:29_6 Mdr_16:29_7 Mdr_16:29_8 Mdr_16:29_9 Mdr_16:29_10 Mdr_16:29_11 Mdr_16:29_12
Mdr:16:29 x x x x x x x x x x x x