Oz:14:1 ἀφανισθήσεται Σαμάρεια, ὅτι ἀντέστη πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς· ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται αὐτοί, καὶ τὰ ὑποτίτθια αὐτῶν ἐδαφισθήσονται, καὶ αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι αὐτῶν διαρραγήσονται.
Oz:14:1 Samaria shall be utterly destroyed: for she has resisted her God; they shall fall by the sword, and their sucklings shall be dashed against the ground, and their women with child ripped up. (Hosea 14:1 Brenton)
Oz:14:1 Samaria odpokutuje za bunt przeciw Bogu swojemu: poginą od miecza, dzieci ich będą zmiażdżone, a niewiasty ciężarne rozprute». (Oz 14:1 BT_4)
Oz:14:1 ἀφανισθήσεται Σαμάρεια, ὅτι ἀντέστη πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς· ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται αὐτοί, καὶ τὰ ὑποτίτθια αὐτῶν ἐδαφισθήσονται, καὶ αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι αὐτῶν διαρραγήσονται.
Oz:14:1 ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) Σαμάρεια, -ας, ἡ ὅτι ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐδαφίζω (-, εδαφι(ε)·[σ]-, εδαφι·σ-, -, -, εδαφισ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)
Oz:14:1 By znikać Samaria [okolica z] Ponieważ/tamto By przeciwstawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By mieć On/ona/to/to samo By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać
Oz:14:1 a)fanisTE/setai *sama/reia, o(/ti a)nte/stE pro\s to\n Teo\n au)tE=s· e)n r(omfai/a| pesou=ntai au)toi/, kai\ ta\ u(poti/tTia au)tO=n e)dafisTE/sontai, kai\ ai( e)n gastri\ e)/CHousai au)tO=n diarragE/sontai.
Oz:14:1 afanisTEsetai samareia, hoti antestE pros ton Teon autEs· en romfaia pesuntai autoi, kai ta hypotitTia autOn edafisTEsontai, kai hai en gastri eCHusai autOn diarragEsontai.
Oz:14:1 VS_FPI3S N1A_NSF C VHI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSF P N1A_DSF VF2_FMI3P RD_NPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM VS_FPI3P C RA_NPF P N3_DSF V1_PAPNPF RD_GPM VD_FPI3P
Oz:14:1 to disappear Samaria [region of] because/that to oppose toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to ??? and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have he/she/it/same to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave
Oz:14:1 he/she/it-will-be-DISAPPEAR-ed Samaria (nom|voc) because/that he/she/it-OPPOSE-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) sword (dat) they-will-be-FALL-ed they/same (nom) and the (nom|acc)   them/same (gen) they-will-be-???-ed and the (nom) in/among/by (+dat) belly (dat) while HAVE-ing (nom|voc) them/same (gen) they-will-be-RUPTURE-ed
Oz:14:1 Oz_14:1_1 Oz_14:1_2 Oz_14:1_3 Oz_14:1_4 Oz_14:1_5 Oz_14:1_6 Oz_14:1_7 Oz_14:1_8 Oz_14:1_9 Oz_14:1_10 Oz_14:1_11 Oz_14:1_12 Oz_14:1_13 Oz_14:1_14 Oz_14:1_15 Oz_14:1_16 Oz_14:1_17 Oz_14:1_18 Oz_14:1_19 Oz_14:1_20 Oz_14:1_21 Oz_14:1_22 Oz_14:1_23 Oz_14:1_24
Oz:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:2 Ἐπιστράφητι, Ισραηλ, πρὸς κύριον τὸν θεόν σου, διότι ἠσθένησας ἐν ταῖς ἀδικίαις σου.
Oz:14:2 Return, O Israel, to the Lord thy God; for the people have fallen through thine iniquities. (Hosea 14:2 Brenton)
Oz:14:2 Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę. (Oz 14:2 BT_4)
Oz:14:2 Ἐπιστράφητι, Ισραηλ, πρὸς κύριον τὸν θεόν σου, διότι ἠσθένησας ἐν ταῖς ἀδικίαις σου.
Oz:14:2 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Oz:14:2 By odwracać się dookoła Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki Ty; twój/twój(sg)
Oz:14:2 *)epistra/fEti, *israEl, pro\s ku/rion to\n Teo/n sou, dio/ti E)sTe/nEsas e)n tai=s a)diki/ais sou.
Oz:14:2 epistrafEti, israEl, pros kyrion ton Teon su, dioti EsTenEsas en tais adikiais su.
Oz:14:2 VD_APD2S N_VSM P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AAI2S P RA_DPF N1A_DPF RP_GS
Oz:14:2 to turn around Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) because of this: that to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing you; your/yours(sg)
Oz:14:2 be-you(sg)-TURN-ed-AROUND! Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of this: that you(sg)-AIL-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Oz:14:2 Oz_14:2_1 Oz_14:2_2 Oz_14:2_3 Oz_14:2_4 Oz_14:2_5 Oz_14:2_6 Oz_14:2_7 Oz_14:2_8 Oz_14:2_9 Oz_14:2_10 Oz_14:2_11 Oz_14:2_12 Oz_14:2_13
Oz:14:2 x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:3 λάβετε μεθ’ ἑαυτῶν λόγους καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν· εἴπατε αὐτῷ ὅπως μὴ λάβητε ἀδικίαν καὶ λάβητε ἀγαθά, καὶ ἀνταποδώσομεν καρπὸν χειλέων ἡμῶν.
Oz:14:3 Take with you words, and turn to the Lord your God: speak to him, that ye may not receive the reward of unrighteousness, but that ye may receive good things: and we will render in return the fruit of our lips. (Hosea 14:3 Brenton)
Oz:14:3 Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: «Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. (Oz 14:3 BT_4)
Oz:14:3 λάβετε μεθ’ ἑαυτῶν λόγους καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν· εἴπατε αὐτῷ ὅπως μὴ λάβητε ἀδικίαν καὶ λάβητε ἀγαθά, καὶ ἀνταποδώσομεν καρπὸν χειλέων ἡμῶν.
Oz:14:3 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λόγος, -ου, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:14:3 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę Owoc; Nadgarstek Warga Ja
Oz:14:3 la/bete meT’ e(autO=n lo/gous kai\ e)pistra/fEte pro\s ku/rion to\n Teo\n u(mO=n· ei)/pate au)tO=| o(/pOs mE\ la/bEte a)diki/an kai\ la/bEte a)gaTa/, kai\ a)ntapodO/somen karpo\n CHeile/On E(mO=n.
Oz:14:3 labete meT’ heautOn logus kai epistrafEte pros kyrion ton Teon hymOn· eipate autO hopOs mE labEte adikian kai labEte agaTa, kai antapodOsomen karpon CHeileOn hEmOn.
Oz:14:3 VB_AAD2P P RD_GPM N2_APM C VD_APD2P P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP VAI_AAD2P RD_DSM C D VB_AAS2P N1A_ASF C VB_AAS2P A1_APN C VF_FAI1P N2_ASM N3E_GPN RP_GP
Oz:14:3 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to say/tell he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand wrongdoing and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to pay back reward fruit; Carpus lip I
Oz:14:3 do-TAKE HOLD OF-you(pl)! after (+acc), with (+gen) selves (gen) words (acc) and be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! him/it/same (dat) this is how not you(pl)-should-TAKE HOLD OF wrongdoing (acc) and you(pl)-should-TAKE HOLD OF good ([Adj] nom|acc|voc) and we-will-PAY BACK--REWARD fruit (acc); Carpus (acc) lips (gen) us (gen)
Oz:14:3 Oz_14:3_1 Oz_14:3_2 Oz_14:3_3 Oz_14:3_4 Oz_14:3_5 Oz_14:3_6 Oz_14:3_7 Oz_14:3_8 Oz_14:3_9 Oz_14:3_10 Oz_14:3_11 Oz_14:3_12 Oz_14:3_13 Oz_14:3_14 Oz_14:3_15 Oz_14:3_16 Oz_14:3_17 Oz_14:3_18 Oz_14:3_19 Oz_14:3_20 Oz_14:3_21 Oz_14:3_22 Oz_14:3_23 Oz_14:3_24 Oz_14:3_25
Oz:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:4 Ασσουρ οὐ μὴ σώσῃ ἡμᾶς, ἐφ’ ἵππον οὐκ ἀναβησόμεθα· οὐκέτι μὴ εἴπωμεν Θεοὶ ἡμῶν, τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ἡμῶν· ὁ ἐν σοὶ ἐλεήσει ὀρφανόν.
Oz:14:4 Assur shall never save us; we will not mount on horseback; we will no longer say to the works of our hands, Our gods. He who is in thee shall pity the orphan. (Hosea 14:4 Brenton)
Oz:14:4 Asyria nie może nas zbawić - nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić "nasz Boże" do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota». (Oz 14:4 BT_4)
Oz:14:4 Ασσουρ οὐ μὴ σώσῃ ἡμᾶς, ἐφ’ ἵππον οὐκ ἀναβησόμεθα· οὐκέτι μὴ εἴπωμεν Θεοὶ ἡμῶν, τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ἡμῶν· ἐν σοὶ ἐλεήσει ὀρφανόν.
Oz:14:4   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἵππος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὀρφανός -ή -όν
Oz:14:4 ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Już nie Nie By mówić/opowiadaj Bóg  Ja Praca Ręka; gorzej Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By okazać miłosierdzie Osierocony
Oz:14:4 *assour ou) mE\ sO/sE| E(ma=s, e)f’ i(/ppon ou)k a)nabEso/meTa· ou)ke/ti mE\ ei)/pOmen *Teoi\ E(mO=n, toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n E(mO=n· o( e)n soi\ e)leE/sei o)rfano/n.
Oz:14:4 assur u mE sOsE hEmas, ef’ hippon uk anabEsomeTa· uketi mE eipOmen Teoi hEmOn, tois ergois tOn CHeirOn hEmOn· ho en soi eleEsei orfanon.
Oz:14:4 N_NSM D D VA_AAS3S RP_AP P N2_ASM D VF_FMI1P D D VB_AAS1P N2_VPM RP_GP RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RP_GP RA_NSM P RP_DS VF_FAI3S A1_NSN
Oz:14:4 ć οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse οὐχ before rough breathing to ascend no longer not to say/tell god [see theology] I the work the hand; worse I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub to show mercy orphaned
Oz:14:4   not not you(sg)-will-be-SAVE-ed, he/she/it-should-SAVE, you(sg)-should-be-SAVE-ed us (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) horse (acc) not we-will-be-ASCEND-ed no longer not we-should-SAY/TELL gods (nom|voc) us (gen) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) us (gen) the (nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Oz:14:4 Oz_14:4_1 Oz_14:4_2 Oz_14:4_3 Oz_14:4_4 Oz_14:4_5 Oz_14:4_6 Oz_14:4_7 Oz_14:4_8 Oz_14:4_9 Oz_14:4_10 Oz_14:4_11 Oz_14:4_12 Oz_14:4_13 Oz_14:4_14 Oz_14:4_15 Oz_14:4_16 Oz_14:4_17 Oz_14:4_18 Oz_14:4_19 Oz_14:4_20 Oz_14:4_21 Oz_14:4_22 Oz_14:4_23 Oz_14:4_24
Oz:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:5 ἰάσομαι τὰς κατοικίας αὐτῶν, ἀγαπήσω αὐτοὺς ὁμολόγως, ὅτι ἀπέστρεψεν ἡ ὀργή μου ἀπ’ αὐτῶν.
Oz:14:5 I will restore their dwellings, I will love them truly: for he has turned away my wrath from him. (Hosea 14:5 Brenton)
Oz:14:5 «Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. (Oz 14:5 BT_4)
Oz:14:5 ἰάσομαι τὰς κατοικίας αὐτῶν, ἀγαπήσω αὐτοὺς ὁμολόγως, ὅτι ἀπέστρεψεν ὀργή μου ἀπ’ αὐτῶν.
Oz:14:5 ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὅτι ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:14:5 By goić się Mieszkanie On/ona/to/to samo By kochać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By odwracać się od Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Oz:14:5 i)a/somai ta\s katoiki/as au)tO=n, a)gapE/sO au)tou\s o(molo/gOs, o(/ti a)pe/strePSen E( o)rgE/ mou a)p’ au)tO=n.
Oz:14:5 iasomai tas katoikias autOn, agapEsO autus homologOs, hoti apestrePSen hE orgE mu ap’ autOn.
Oz:14:5 VF_FMI1S RA_APF N1A_APF RD_GPM VF_FAI1S RD_APM D C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RD_GPM
Oz:14:5 to heal the dwelling he/she/it/same to love he/she/it/same ć because/that to turn away from the wrath fume, anger, rage I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Oz:14:5 I-will-be-HEAL-ed, (fut perf) the (acc) dwelling (gen), dwellings (acc) them/same (gen) I-will-LOVE, I-should-LOVE them/same (acc)   because/that he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) wrath (nom|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen)
Oz:14:5 Oz_14:5_1 Oz_14:5_2 Oz_14:5_3 Oz_14:5_4 Oz_14:5_5 Oz_14:5_6 Oz_14:5_7 Oz_14:5_8 Oz_14:5_9 Oz_14:5_10 Oz_14:5_11 Oz_14:5_12 Oz_14:5_13 Oz_14:5_14
Oz:14:5 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:6 ἔσομαι ὡς δρόσος τῷ Ισραηλ, ἀνθήσει ὡς κρίνον καὶ βαλεῖ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὡς ὁ Λίβανος·
Oz:14:6 I will be as dew to Israel: he shall bloom as the lily, and cast forth his roots as Libanus. (Hosea 14:6 Brenton)
Oz:14:6 Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. (Oz 14:6 BT_4)
Oz:14:6 ἔσομαι ὡς δρόσος τῷ Ισραηλ, ἀνθήσει ὡς κρίνον καὶ βαλεῖ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὡς Λίβανος·
Oz:14:6 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   ὡς κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Oz:14:6 By być Jak/jak Izrael Jak/jak Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie By rzucać Korzeń On/ona/to/to samo Jak/jak Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Oz:14:6 e)/somai O(s dro/sos tO=| *israEl, a)nTE/sei O(s kri/non kai\ balei= ta\s r(i/DZas au)tou= O(s o( *li/banos·
Oz:14:6 esomai hOs drosos tO israEl, anTEsei hOs krinon kai balei tas riDZas autu hOs ho libanos·
Oz:14:6 VF_FMI1S C N2_NSF RA_DSM N_DSM VF_FAI3S C N2N_NSN C VF2_FAI3S RA_APF N1S_APF RD_GSM C RA_NSM N2_NSM
Oz:14:6 to be as/like ć the Israel ć as/like lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely to throw the root he/she/it/same as/like the frankincense; incense white gum, also Lebanon
Oz:14:6 I-will-be as/like   the (dat) Israel (indecl)   as/like lily (nom|acc|voc); do-JUDGE-you(sg)!, while JUDGE-ing (nom|acc|voc, voc) and he/she/it-will-THROW, you(sg)-will-be-THROW-ed (classical) the (acc) roots (acc) him/it/same (gen) as/like the (nom) frankincense (nom); incense (nom)
Oz:14:6 Oz_14:6_1 Oz_14:6_2 Oz_14:6_3 Oz_14:6_4 Oz_14:6_5 Oz_14:6_6 Oz_14:6_7 Oz_14:6_8 Oz_14:6_9 Oz_14:6_10 Oz_14:6_11 Oz_14:6_12 Oz_14:6_13 Oz_14:6_14 Oz_14:6_15 Oz_14:6_16
Oz:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:7 πορεύσονται οἱ κλάδοι αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὡς ἐλαία κατάκαρπος, καὶ ἡ ὀσφρασία αὐτοῦ ὡς Λιβάνου·
Oz:14:7 His branches shall spread, and he shall be as a fruitful olive, and his smell shall be as the smell of Libanus. (Hosea 14:7 Brenton)
Oz:14:7 Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. (Oz 14:7 BT_4)
Oz:14:7 πορεύσονται οἱ κλάδοι αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὡς ἐλαία κατάκαρπος, καὶ ὀσφρασία αὐτοῦ ὡς Λιβάνου·
Oz:14:7 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἐλαία, -ας, ἡ   καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὡς λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Oz:14:7 By iść Gałąź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Oliwne albo oliwne drzewo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Jak/jak Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Oz:14:7 poreu/sontai oi( kla/doi au)tou=, kai\ e)/stai O(s e)lai/a kata/karpos, kai\ E( o)sfrasi/a au)tou= O(s *liba/nou·
Oz:14:7 poreusontai hoi kladoi autu, kai estai hOs elaia katakarpos, kai hE osfrasia autu hOs libanu·
Oz:14:7 VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM C V9_FMI3S C N1A_NSF A1B_NSF C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C N2_GSM
Oz:14:7 to go the branch he/she/it/same and also, even, namely to be as/like olive or olive tree ć and also, even, namely the ć he/she/it/same as/like frankincense; incense white gum, also Lebanon
Oz:14:7 they-will-be-GO-ed the (nom) branchs (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be as/like olive or olive tree (nom|voc)   and the (nom)   him/it/same (gen) as/like frankincense (gen); incense (gen)
Oz:14:7 Oz_14:7_1 Oz_14:7_2 Oz_14:7_3 Oz_14:7_4 Oz_14:7_5 Oz_14:7_6 Oz_14:7_7 Oz_14:7_8 Oz_14:7_9 Oz_14:7_10 Oz_14:7_11 Oz_14:7_12 Oz_14:7_13 Oz_14:7_14 Oz_14:7_15
Oz:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:8 ἐπιστρέψουσιν καὶ καθιοῦνται ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ, ζήσονται καὶ μεθυσθήσονται σίτῳ· καὶ ἐξανθήσει ὡς ἄμπελος τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, ὡς οἶνος Λιβάνου.
Oz:14:8 They shall return, and dwell under his shadow: they shall live and be satisfied with corn, and he shall flower as a vine: his memorial shall be to Ephraim as the wine of Libanus. (Hosea 14:8 Brenton)
Oz:14:8 I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. (Oz 14:8 BT_4)
Oz:14:8 ἐπιστρέψουσιν καὶ καθιοῦνται ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ, ζήσονται καὶ μεθυσθήσονται σίτῳ· καὶ ἐξανθήσει ὡς ἄμπελος τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, ὡς οἶνος Λιβάνου.
Oz:14:8 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί   ὡς ἄμπελος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς οἶνος, -ου, ὁ λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Oz:14:8 By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schronienie On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Jak/jak Winorośl Pamięć On/ona/to/to samo Jak/jak Wino Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Oz:14:8 e)pistre/PSousin kai\ kaTiou=ntai u(po\ tE\n ske/pEn au)tou=, DZE/sontai kai\ meTusTE/sontai si/tO|· kai\ e)XanTE/sei O(s a)/mpelos to\ mnEmo/sunon au)tou=, O(s oi)=nos *liba/nou.
Oz:14:8 epistrePSusin kai kaTiuntai hypo tEn skepEn autu, DZEsontai kai meTysTEsontai sitO· kai eXanTEsei hOs ampelos to mnEmosynon autu, hOs oinos libanu.
Oz:14:8 VF_FAI3P C VF2_FMI3P P RA_ASF N1_ASF RD_GSM VF_FMI3P C VS_FPI3P N2_DSM C VF_FAI3S C N2_NSF RA_NSN N2N_NSN RD_GSM C N2_NSM N2_GSM
Oz:14:8 to turn around and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the shelter he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to get drunk wheat/grain seed; cereal and also, even, namely ć as/like grapevine the memory he/she/it/same as/like wine frankincense; incense white gum, also Lebanon
Oz:14:8 they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) and they-are-being-SET-ed; they-will-be-SIT DOWN-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) shelter (acc) him/it/same (gen) they-will-be-EXISTS-ed and they-will-be-GET-ed-DRUNK wheat/grain (dat) and   as/like grapevine (nom) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as/like wine (nom) frankincense (gen); incense (gen)
Oz:14:8 Oz_14:8_1 Oz_14:8_2 Oz_14:8_3 Oz_14:8_4 Oz_14:8_5 Oz_14:8_6 Oz_14:8_7 Oz_14:8_8 Oz_14:8_9 Oz_14:8_10 Oz_14:8_11 Oz_14:8_12 Oz_14:8_13 Oz_14:8_14 Oz_14:8_15 Oz_14:8_16 Oz_14:8_17 Oz_14:8_18 Oz_14:8_19 Oz_14:8_20 Oz_14:8_21
Oz:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:9 τῷ Εφραιμ, τί αὐτῷ ἔτι καὶ εἰδώλοις; ἐγὼ ἐταπείνωσα αὐτόν, καὶ ἐγὼ κατισχύσω αὐτόν· ἐγὼ ὡς ἄρκευθος πυκάζουσα, ἐξ ἐμοῦ ὁ καρπός σου εὕρηται.
Oz:14:9 What has he to do any more with idols? I have afflicted him, and I will strengthen him: I am as a leafy juniper tree. From me is thy fruit found. (Hosea 14:9 Brenton)
Oz:14:9 Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. (Oz 14:9 BT_4)
Oz:14:9 τῷ Εφραιμ, τί αὐτῷ ἔτι καὶ εἰδώλοις; ἐγὼ ἐταπείνωσα αὐτόν, καὶ ἐγὼ κατισχύσω αὐτόν· ἐγὼ ὡς ἄρκευθος πυκάζουσα, ἐξ ἐμοῦ καρπός σου εὕρηται.
Oz:14:9 ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι καί εἴδωλον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   πυκάζω [LXX] (πυκαζ-, -, πυκα·σ-, -, πεπυκασ-, -) ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Oz:14:9 Efraim Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie Idol Ja Do niżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja Do ??? On/ona/to/to samo Ja Jak/jak Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja; mój/mój Owoc; Nadgarstek Ty; twój/twój(sg) By znajdować
Oz:14:9 tO=| *efraim, ti/ au)tO=| e)/ti kai\ ei)dO/lois; e)gO\ e)tapei/nOsa au)to/n, kai\ e)gO\ katisCHu/sO au)to/n· e)gO\ O(s a)/rkeuTos puka/DZousa, e)X e)mou= o( karpo/s sou eu(/rEtai.
Oz:14:9 tO efraim, ti autO eti kai eidOlois; egO etapeinOsa auton, kai egO katisCHysO auton· egO hOs arkeuTos pykaDZusa, eX emu ho karpos su heurEtai.
Oz:14:9 RA_DSM N_DSM RI_NSN RD_DSM D C N2N_DPN RP_NS VAI_AAI1S RD_ASM C RP_NS VF_FAI1S RD_ASM RP_NS C N2_NSF V1_PAPNSF P RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS VM_XPI3S
Oz:14:9 the Ephraim who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same yet/still and also, even, namely idol I to lower he/she/it/same and also, even, namely I to ??? he/she/it/same I as/like ć to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels I; my/mine the fruit; Carpus you; your/yours(sg) to find
Oz:14:9 the (dat) Ephraim (indecl) who/what/why (nom|acc) him/it/same (dat) yet/still and idols (dat) I (nom) I-LOWER-ed him/it/same (acc) and I (nom) I-will-???, you(sg)-were-???-ed, I-should-??? him/it/same (acc) I (nom) as/like   while ???-ing (nom|voc) out of (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-should-be-FIND-ed, he/she/it-has-been-FIND-ed
Oz:14:9 Oz_14:9_1 Oz_14:9_2 Oz_14:9_3 Oz_14:9_4 Oz_14:9_5 Oz_14:9_6 Oz_14:9_7 Oz_14:9_8 Oz_14:9_9 Oz_14:9_10 Oz_14:9_11 Oz_14:9_12 Oz_14:9_13 Oz_14:9_14 Oz_14:9_15 Oz_14:9_16 Oz_14:9_17 Oz_14:9_18 Oz_14:9_19 Oz_14:9_20 Oz_14:9_21 Oz_14:9_22 Oz_14:9_23 Oz_14:9_24
Oz:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:14:10 τίς σοφὸς καὶ συνήσει ταῦτα; ἢ συνετὸς καὶ ἐπιγνώσεται αὐτά; διότι εὐθεῖαι αἱ ὁδοὶ τοῦ κυρίου, καὶ δίκαιοι πορεύσονται ἐν αὐταῖς, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν αὐταῖς.
Oz:14:10 Who is wise, and will understand these things? or prudent, and will know them? for the ways of the Lord are straight, and the righteous shall walk in them: but the ungodly shall fall therein. (Hosea 14:10 Brenton)
Oz:14:10 Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył?» Bo drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. (Oz 14:10 BT_4)
Oz:14:10 τίς σοφὸς καὶ συνήσει ταῦτα; συνετὸς καὶ ἐπιγνώσεται αὐτά; διότι εὐθεῖαι αἱ ὁδοὶ τοῦ κυρίου, καὶ δίκαιοι πορεύσονται ἐν αὐταῖς, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν αὐταῖς.
Oz:14:10 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σοφός -ή -όν καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἤ[1] συν·ετός -ή -όν καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:14:10 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Mądry I też, nawet, mianowicie By rozumieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Albo insightful/bystry I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Prosto Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Oz:14:10 ti/s sofo\s kai\ sunE/sei tau=ta; E)\ suneto\s kai\ e)pignO/setai au)ta/; dio/ti eu)Tei=ai ai( o(doi\ tou= kuri/ou, kai\ di/kaioi poreu/sontai e)n au)tai=s, oi( de\ a)sebei=s a)sTenE/sousin e)n au)tai=s.
Oz:14:10 tis sofos kai synEsei tauta; E synetos kai epignOsetai auta; dioti euTeiai hai hodoi tu kyriu, kai dikaioi poreusontai en autais, hoi de asebeis asTenEsusin en autais.
Oz:14:10 RI_NSM A1_NSM C VF_FAI3S RD_APN C A1_NSM C VF_FMI3S RD_APN C A3U_NPF RA_NPF N2_NPF RA_GSM N2_GSM C A1A_NPM VF_FMI3P P RD_DPF RA_NPM x A3H_NPM VF_FAI3P P RD_DPF
Oz:14:10 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. wise and also, even, namely to understand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] or insightful/discerning and also, even, namely to recognize insight, consciousnes he/she/it/same because of this: that straight the way/road the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Oz:14:10 who/what/why (nom) wise ([Adj] nom) and he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) these (nom|acc) or insightful/discerning ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed they/them/same (nom|acc) because of this: that straight ([Adj] nom|voc) the (nom) ways/roads (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) they-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) the (nom) Yet ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Oz:14:10 Oz_14:10_1 Oz_14:10_2 Oz_14:10_3 Oz_14:10_4 Oz_14:10_5 Oz_14:10_6 Oz_14:10_7 Oz_14:10_8 Oz_14:10_9 Oz_14:10_10 Oz_14:10_11 Oz_14:10_12 Oz_14:10_13 Oz_14:10_14 Oz_14:10_15 Oz_14:10_16 Oz_14:10_17 Oz_14:10_18 Oz_14:10_19 Oz_14:10_20 Oz_14:10_21 Oz_14:10_22 Oz_14:10_23 Oz_14:10_24 Oz_14:10_25 Oz_14:10_26 Oz_14:10_27
Oz:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x