Oz:13:1 Κατὰ τὸν λόγον Εφραιμ δικαιώματα αὐτὸς ἔλαβεν ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἔθετο αὐτὰ τῇ Βααλ καὶ ἀπέθανεν.
Oz:13:1 According to the word of Ephraim he adopted ordinances for himself in Israel; and he established them for Baal, and died. (Hosea 13:1 Brenton)
Oz:13:1 Gdy Efraim przemawiał, panował przestrach. Wiele on znaczył w Izraelu, lecz przez Baala zgrzeszył i zginął. (Oz 13:1 BT_4)
Oz:13:1 Κατὰ τὸν λόγον Εφραιμ δικαιώματα αὐτὸς ἔλαβεν ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἔθετο αὐτὰ τῇ Βααλ καὶ ἀπέθανεν.
Oz:13:1 κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἐφραίμ, ὁ δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Oz:13:1 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Efraim ??? On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Baal I też, nawet, mianowicie By umierać
Oz:13:1 *kata\ to\n lo/gon *efraim dikaiO/mata au)to\s e)/laben e)n tO=| *israEl kai\ e)/Teto au)ta\ tE=| *baal kai\ a)pe/Tanen.
Oz:13:1 kata ton logon efraim dikaiOmata autos elaben en tO israEl kai eTeto auta tE baal kai apeTanen.
Oz:13:1 P RA_ASM N2_ASM N_GSM N3M_APN RD_NSM VBI_AAI3S P RA_DSM N_DSM C VEI_AMI3S RD_APN RA_DSF N_DSF C VBI_AAI3S
Oz:13:1 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Ephraim ??? he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same the Baal and also, even, namely to die
Oz:13:1 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) Ephraim (indecl) ???s (nom|acc|voc) he/it/same (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-PLACE-ed they/them/same (nom|acc) the (dat) Baal (indecl) and he/she/it-DIE-ed
Oz:13:1 Oz_13:1_1 Oz_13:1_2 Oz_13:1_3 Oz_13:1_4 Oz_13:1_5 Oz_13:1_6 Oz_13:1_7 Oz_13:1_8 Oz_13:1_9 Oz_13:1_10 Oz_13:1_11 Oz_13:1_12 Oz_13:1_13 Oz_13:1_14 Oz_13:1_15 Oz_13:1_16 Oz_13:1_17
Oz:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:2 καὶ προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν ἔτι, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν κατ’ εἰκόνα εἰδώλων, ἔργα τεκτόνων συντετελεσμένα αὐτοῖς· αὐτοὶ λέγουσιν Θύσατε ἀνθρώπους, μόσχοι γὰρ ἐκλελοίπασιν.
Oz:13:2 And now they have sinned increasingly, and have made for themselves a molten image of their silver, according to the fashion of idols, the work of artificers accomplished for them: they say, Sacrifice men, for the calves have come to an end. (Hosea 13:2 Brenton)
Oz:13:2 A teraz grzeszą dalej: odlewają ze srebra posągi - bożków według swego pomysłu, to wszystko robota rzemieślników. Mówią: «Należy im składać ofiary», i ludzie całują cielce. (Oz 13:2 BT_4)
Oz:13:2 καὶ προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν ἔτι, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν κατ’ εἰκόνα εἰδώλων, ἔργα τεκτόνων συντετελεσμένα αὐτοῖς· αὐτοὶ λέγουσιν Θύσατε ἀνθρώπους, μόσχοι γὰρ ἐκλελοίπασιν.
Oz:13:2 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἔτι καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ἐκ ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) αὐτός αὐτή αὐτό κατά εἰκών, -όνος, ἡ εἴδωλον, -ου, τό ἔργον, -ου, τό τέκτων, -ονος, ὁ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ μόσχος, -ου, ὁ γάρ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Oz:13:2 I też, nawet, mianowicie By dodawać do By grzeszyć Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek srebra On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ikona Idol Praca Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] By uzupełniać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ludzki Cielęcia/wół Dla odtąd, jak By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Oz:13:2 kai\ prose/Teto tou= a(marta/nein e)/ti, kai\ e)poi/Esan e(autoi=s CHO/neuma e)k tou= a)rguri/ou au)tO=n kat’ ei)ko/na ei)dO/lOn, e)/rga tekto/nOn suntetelesme/na au)toi=s· au)toi\ le/gousin *Tu/sate a)nTrO/pous, mo/sCHoi ga\r e)kleloi/pasin.
Oz:13:2 kai proseTeto tu hamartanein eti, kai epoiEsan heautois CHOneuma ek tu argyriu autOn kat’ eikona eidOlOn, erga tektonOn syntetelesmena autois· autoi legusin Tysate anTrOpus, mosCHoi gar ekleloipasin.
Oz:13:2 C VEI_AMI3S RA_GSN V1_PAN D C VAI_AAI3P RD_DPM N3M_ASN P RA_GSN N2N_GSN RD_GPM P N3N_ASF N2N_GPN N2N_APN N3N_GPM VM_XPPAPN RD_DPM RD_NPM V1_PAI3P VA_AAD2P N2_APM N2_NPM x VX_XAI3P
Oz:13:2 and also, even, namely to add to the to sin yet/still and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves ć out of (+gen) ἐξ before vowels the piece of silver he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing icon idol work mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] to complete he/she/it/same he/she/it/same to say/tell to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] human calf/ox for since, as to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Oz:13:2 and he/she/it-was-ADD-ed-TO the (gen) to-be-SIN-ing yet/still and they-DO/MAKE-ed selves (dat)   out of (+gen) the (gen) piece of silver (gen) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) icon (acc) idols (gen) works (nom|acc|voc) masons (gen) having-been-COMPLETE-ed (nom|acc|voc) them/same (dat) they/same (nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) do-SACRIFICE-you(pl)! humans (acc) calves/oxen (nom|voc) for they-have-FAIL-ed
Oz:13:2 Oz_13:2_1 Oz_13:2_2 Oz_13:2_3 Oz_13:2_4 Oz_13:2_5 Oz_13:2_6 Oz_13:2_7 Oz_13:2_8 Oz_13:2_9 Oz_13:2_10 Oz_13:2_11 Oz_13:2_12 Oz_13:2_13 Oz_13:2_14 Oz_13:2_15 Oz_13:2_16 Oz_13:2_17 Oz_13:2_18 Oz_13:2_19 Oz_13:2_20 Oz_13:2_21 Oz_13:2_22 Oz_13:2_23 Oz_13:2_24 Oz_13:2_25 Oz_13:2_26 Oz_13:2_27
Oz:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:3 διὰ τοῦτο ἔσονται ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη, ὥσπερ χνοῦς ἀποφυσώμενος ἀφ’ ἅλωνος καὶ ὡς ἀτμὶς ἀπὸ ἀκρίδων.
Oz:13:3 Therefore shall they be as a morning cloud, and as the early dew that passes away, as chaff blown away from the threshing-floor, and as a vapor from tears. (Hosea 13:3 Brenton)
Oz:13:3 Dlatego będą podobni do chmur na świtaniu, do rosy, która prędko znika, lub staną się jak źdźbło porwane z klepiska czy jak dym, który wychodzi przez okno. (Oz 13:3 BT_4)
Oz:13:3 διὰ τοῦτο ἔσονται ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη, ὥσπερ χνοῦς ἀποφυσώμενος ἀφ’ ἅλωνος καὶ ὡς ἀτμὶς ἀπὸ ἀκρίδων.
Oz:13:3 διά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) πρωϊνός -ή -όν καί ὡς   ὀρθρινός -ή -όν v.l. -ριος -ία -ιον πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὥσ·περ   ἀπο·φυσάω [LXX] (απο+φυσ(α)-, -, -, -, -, -) ἀπό ἅλων, -ωνος, ἡ καί ὡς ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀπό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Oz:13:3 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Jak/jak Chmura Wcześnie I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wcześnie rano By iść Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młócąca zboże podłoga I też, nawet, mianowicie Jak/jak Para [zobacz atmosferę] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szarańcza
Oz:13:3 dia\ tou=to e)/sontai O(s nefe/lE prOinE\ kai\ O(s dro/sos o)rTrinE\ poreuome/nE, O(/sper CHnou=s a)pofusO/menos a)f’ a(/lOnos kai\ O(s a)tmi\s a)po\ a)kri/dOn.
Oz:13:3 dia tuto esontai hOs nefelE prOinE kai hOs drosos orTrinE poreuomenE, hOsper CHnus apofysOmenos af’ halOnos kai hOs atmis apo akridOn.
Oz:13:3 P RD_ASN VF_FMI3P C N1_NSF A1_NSF C C N2_NSF A1_NSF V1_PMPNSF D N3_NSM V3_PMPNSM P N3W_GSF C C N3D_NSF P N3D_GPF
Oz:13:3 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be as/like cloud early and also, even, namely as/like ć early in the morning to go just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing threshing floor and also, even, namely as/like vapor [see atmosphere] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing locust
Oz:13:3 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-will-be as/like cloud (nom|voc) early ([Adj] nom|voc) and as/like   early in the morning ([Adj] nom|voc) while being-GO-ed (nom|voc) just as   while being-???-ed (nom) away from (+gen) threshing floor (gen) and as/like vapor (nom) away from (+gen) locusts (gen)
Oz:13:3 Oz_13:3_1 Oz_13:3_2 Oz_13:3_3 Oz_13:3_4 Oz_13:3_5 Oz_13:3_6 Oz_13:3_7 Oz_13:3_8 Oz_13:3_9 Oz_13:3_10 Oz_13:3_11 Oz_13:3_12 Oz_13:3_13 Oz_13:3_14 Oz_13:3_15 Oz_13:3_16 Oz_13:3_17 Oz_13:3_18 Oz_13:3_19 Oz_13:3_20 Oz_13:3_21
Oz:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:4 ἐγὼ δὲ κύριος ὁ θεός σου στερεῶν οὐρανὸν καὶ κτίζων γῆν, οὗ αἱ χεῖρες ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐγὼ ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ θεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώσῃ, καὶ σῴζων οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ.
Oz:13:4 But I am the Lord thy God that establishes the heaven, and creates the earth, whose hands have framed the whole host of heaven: but I shewed them not to thee that thou shouldest go after them: and I brought thee up out of the land of Egypt, and thou shalt know no God but me; and there is no Saviour beside me. (Hosea 13:4 Brenton)
Oz:13:4 «A to Ja jestem Pan, Bóg twój od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy. (Oz 13:4 BT_4)
Oz:13:4 ἐγὼ δὲ κύριος θεός σου στερεῶν οὐρανὸν καὶ κτίζων γῆν, οὗ αἱ χεῖρες ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐγὼ ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ θεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώσῃ, καὶ σῴζων οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ.
Oz:13:4 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στερεός -ά -όν; στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί θεός, -οῦ, ὁ πλήν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Oz:13:4 Ja zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Stały; by stężać Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ziemi/ziemia Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ręka By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Armia Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Bóg  Z wyjątkiem Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać ??? Przed przydechem mocnym By być Ja; mój/mój
Oz:13:4 e)gO\ de\ ku/rios o( Teo/s sou stereO=n ou)rano\n kai\ kti/DZOn gE=n, ou(= ai( CHei=res e)/ktisan pa=san tE\n stratia\n tou= ou)ranou=, kai\ ou) pare/deiXa/ soi au)ta\ tou= poreu/esTai o)pi/sO au)tO=n· kai\ e)gO\ a)nE/gago/n se e)k gE=s *ai)gu/ptou, kai\ Teo\n plE\n e)mou= ou) gnO/sE|, kai\ sO/|DZOn ou)k e)/stin pa/reX e)mou=.
Oz:13:4 egO de kyrios ho Teos su stereOn uranon kai ktiDZOn gEn, hu hai CHeires ektisan pasan tEn stratian tu uranu, kai u paredeiXa soi auta tu poreuesTai opisO autOn· kai egO anEgagon se ek gEs aigyptu, kai Teon plEn emu u gnOsE, kai sODZOn uk estin pareX emu.
Oz:13:4 RP_NS x N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V4_PAPNSM N2_ASM C V1_PAPNSM N1_ASF RR_GSM RA_NPF N3_NPF VAI_AAI3P A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM C D VAI_AAI1S RP_DS RD_APN RA_GSN V1_PMN P RD_GPM C RP_NS VBI_AAI1S RP_AS P N1_GSF N2_GSF C N2_ASM P RP_GS D VF_FMI2S C V1_PAPNSM D V9_PAI3S P RP_GS
Oz:13:4 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) solid; to solidify sky/heaven and also, even, namely to create I create, form, shape, make, always of God. earth/land where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the hand to create I create, form, shape, make, always of God. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army the sky/heaven and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same the to go behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely I to lead up you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely god [see theology] except I; my/mine οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save οὐχ before rough breathing to be ć I; my/mine
Oz:13:4 I (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) solid ([Adj] gen); while SOLIDIFY-ing (nom) sky/heaven (acc) and while CREATE-ing (nom) earth/land (acc) where; who/whom/which (gen) the (nom) hands (nom|voc) they-CREATE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) army (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and not   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they/them/same (nom|acc) the (gen) to-be-being-GO-ed behind them/same (gen) and I (nom) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and god (acc) except me (gen); my/mine (gen) not you(sg)-will-be-KNOW-ed and while SAVE-ing (nom) not he/she/it-is   me (gen); my/mine (gen)
Oz:13:4 Oz_13:4_1 Oz_13:4_2 Oz_13:4_3 Oz_13:4_4 Oz_13:4_5 Oz_13:4_6 Oz_13:4_7 Oz_13:4_8 Oz_13:4_9 Oz_13:4_10 Oz_13:4_11 Oz_13:4_12 Oz_13:4_13 Oz_13:4_14 Oz_13:4_15 Oz_13:4_16 Oz_13:4_17 Oz_13:4_18 Oz_13:4_19 Oz_13:4_20 Oz_13:4_21 Oz_13:4_22 Oz_13:4_23 Oz_13:4_24 Oz_13:4_25 Oz_13:4_26 Oz_13:4_27 Oz_13:4_28 Oz_13:4_29 Oz_13:4_30 Oz_13:4_31 Oz_13:4_32 Oz_13:4_33 Oz_13:4_34 Oz_13:4_35 Oz_13:4_36 Oz_13:4_37 Oz_13:4_38 Oz_13:4_39 Oz_13:4_40 Oz_13:4_41 Oz_13:4_42 Oz_13:4_43 Oz_13:4_44 Oz_13:4_45 Oz_13:4_46 Oz_13:4_47 Oz_13:4_48
Oz:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:5 ἐγὼ ἐποίμαινόν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀοικήτῳ
Oz:13:5 I tended thee as a shepherd in the wilderness, in an uninhabited land. (Hosea 13:5 Brenton)
Oz:13:5 Na pustyni, w kraju posuchy cię pasłem. (Oz 13:5 BT_4)
Oz:13:5 ἐγὼ ἐποίμαινόν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀοικήτῳ
Oz:13:5 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Oz:13:5 Ja By paść Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Oz:13:5 e)gO\ e)poi/maino/n se e)n tE=| e)rE/mO| e)n gE=| a)oikE/tO|
Oz:13:5 egO epoimainon se en tE erEmO en gE aoikEtO
Oz:13:5 RP_NS V1I_IAI1S RP_AS P RA_DSF N2_DSF P N1_DSF A1B_DSF
Oz:13:5 I to shepherd you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Oz:13:5 I (nom) I-was-SHEPHERD-ing, they-were-SHEPHERD-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Oz:13:5 Oz_13:5_1 Oz_13:5_2 Oz_13:5_3 Oz_13:5_4 Oz_13:5_5 Oz_13:5_6 Oz_13:5_7 Oz_13:5_8 Oz_13:5_9
Oz:13:5 x x x x x x x x x
Oz:13:6 κατὰ τὰς νομὰς αὐτῶν. καὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς πλησμονήν, καὶ ὑψώθησαν αἱ καρδίαι αὐτῶν· ἕνεκα τούτου ἐπελάθοντό μου.
Oz:13:6 According to their pastures, so they were completely filled; and their hearts were exalted; therefore they forgot me. (Hosea 13:6 Brenton)
Oz:13:6 Kiedy ich pasłem, byli nasyceni, lecz w tej sytości unieśli się pychą i o Mnie zapomnieli. (Oz 13:6 BT_4)
Oz:13:6 κατὰ τὰς νομὰς αὐτῶν. καὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς πλησμονήν, καὶ ὑψώθησαν αἱ καρδίαι αὐτῶν· ἕνεκα τούτου ἐπελάθοντό μου.
Oz:13:6 κατά ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:13:6 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pastwisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Do (+przyspieszenie) Sytość I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zaniedbywać Ja
Oz:13:6 kata\ ta\s noma\s au)tO=n. kai\ e)neplE/sTEsan ei)s plEsmonE/n, kai\ u(PSO/TEsan ai( kardi/ai au)tO=n· e(/neka tou/tou e)pela/Tonto/ mou.
Oz:13:6 kata tas nomas autOn. kai eneplEsTEsan eis plEsmonEn, kai hyPSOTEsan hai kardiai autOn· heneka tutu epelaTonto mu.
Oz:13:6 P RA_APF N1_APF RD_GPM C VSI_API3P P N1_ASF C VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P RD_GSM VBI_AMI3P RP_GS
Oz:13:6 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the pasturage he/she/it/same and also, even, namely to satisfy fill up into (+acc) satiety and also, even, namely to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to neglect I
Oz:13:6 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) pasturages (acc) them/same (gen) and they-were-SATISFY-ed into (+acc) satiety (acc) and they-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) hearts (nom|voc) them/same (gen) owing to this (gen) they-were-NEGLECT-ed me (gen)
Oz:13:6 Oz_13:6_1 Oz_13:6_2 Oz_13:6_3 Oz_13:6_4 Oz_13:6_5 Oz_13:6_6 Oz_13:6_7 Oz_13:6_8 Oz_13:6_9 Oz_13:6_10 Oz_13:6_11 Oz_13:6_12 Oz_13:6_13 Oz_13:6_14 Oz_13:6_15 Oz_13:6_16 Oz_13:6_17
Oz:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:7 καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ καὶ ὡς πάρδαλις κατὰ τὴν ὁδὸν Ἀσσυρίων·
Oz:13:7 And I will be to them as a panther, and as a leopard. (Hosea 13:7 Brenton)
Oz:13:7 Stanę się dla nich jak lew, jak czyhająca na drodze pantera. (Oz 13:7 BT_4)
Oz:13:7 καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ καὶ ὡς πάρδαλις κατὰ τὴν ὁδὸν Ἀσσυρίων·
Oz:13:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς πανθήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὡς πάρδαλις, -εως, ἡ κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ  
Oz:13:7 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Jak/jak Pantera I też, nawet, mianowicie Jak/jak Lampart W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga
Oz:13:7 kai\ e)/somai au)toi=s O(s panTE\r kai\ O(s pa/rdalis kata\ tE\n o(do\n *)assuri/On·
Oz:13:7 kai esomai autois hOs panTEr kai hOs pardalis kata tEn hodon assyriOn·
Oz:13:7 C VF_FMI1S RD_DPM C N3_NSM C C N3I_NSM P RA_ASF N2_ASF N2_GPM
Oz:13:7 and also, even, namely to be he/she/it/same as/like panther and also, even, namely as/like leopard down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road ć
Oz:13:7 and I-will-be them/same (dat) as/like panther (nom|voc) and as/like leopard (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc)  
Oz:13:7 Oz_13:7_1 Oz_13:7_2 Oz_13:7_3 Oz_13:7_4 Oz_13:7_5 Oz_13:7_6 Oz_13:7_7 Oz_13:7_8 Oz_13:7_9 Oz_13:7_10 Oz_13:7_11 Oz_13:7_12
Oz:13:7 x x x x x x x x x x x x
Oz:13:8 ἀπαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρκος ἀπορουμένη καὶ διαρρήξω συγκλεισμὸν καρδίας αὐτῶν, καὶ καταφάγονται αὐτοὺς ἐκεῖ σκύμνοι δρυμοῦ, θηρία ἀγροῦ διασπάσει αὐτούς.
Oz:13:8 I will meet them by the way of the Assyrians, as a she-bear excited, and I will rend the caul of their heart, and the lions' whelps of the thicket shall devour them there; the wild beasts of the field shall rend them in pieces. (Hosea 13:8 Brenton)
Oz:13:8 Rzucę się na nich jak niedźwiedzica, kiedy straci młode, rozerwę powłokę ich serca; ciała ich pożrą psy, a dziki zwierz rozerwie na strzępy. (Oz 13:8 BT_4)
Oz:13:8 ἀπαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρκος ἀπορουμένη καὶ διαρρήξω συγκλεισμὸν καρδίας αὐτῶν, καὶ καταφάγονται αὐτοὺς ἐκεῖ σκύμνοι δρυμοῦ, θηρία ἀγροῦ διασπάσει αὐτούς.
Oz:13:8 ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)   καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ     θηρίον, -ου, τό ἀγρός, -οῦ, ὁ δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:13:8 By spotykać On/ona/to/to samo Jak/jak Niedźwiedź Do ??? I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo Tam Zwierzę Pole Do ??? On/ona/to/to samo
Oz:13:8 a)pantE/somai au)toi=s O(s a)/rkos a)poroume/nE kai\ diarrE/XO sugkleismo\n kardi/as au)tO=n, kai\ katafa/gontai au)tou\s e)kei= sku/mnoi drumou=, TEri/a a)grou= diaspa/sei au)tou/s.
Oz:13:8 apantEsomai autois hOs arkos aporumenE kai diarrEXO synkleismon kardias autOn, kai katafagontai autus ekei skymnoi drymu, TEria agru diaspasei autus.
Oz:13:8 VF_FMI1S RD_DPM C N2_NSF V2_PMPNSF C VF_FAI1S N2_ASM N1A_GSF RD_GPM C VF_FMI3P RD_APM D N2_NPM N2_GSM N2N_NPN N2_GSM VF_FAI3S RD_APM
Oz:13:8 to encounter he/she/it/same as/like bear to ??? and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same there ć ć beast field to ??? he/she/it/same
Oz:13:8 I-will-be-ENCOUNTER-ed them/same (dat) as/like bear (nom) while being-???-ed (nom|voc) and I-will-RUPTURE, I-should-RUPTURE   heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) and they-will-be-DEVOUR-ed them/same (acc) there     beasts (nom|acc|voc) field (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc)
Oz:13:8 Oz_13:8_1 Oz_13:8_2 Oz_13:8_3 Oz_13:8_4 Oz_13:8_5 Oz_13:8_6 Oz_13:8_7 Oz_13:8_8 Oz_13:8_9 Oz_13:8_10 Oz_13:8_11 Oz_13:8_12 Oz_13:8_13 Oz_13:8_14 Oz_13:8_15 Oz_13:8_16 Oz_13:8_17 Oz_13:8_18 Oz_13:8_19 Oz_13:8_20
Oz:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:9 τῇ διαφθορᾷ σου, Ισραηλ, τίς βοηθήσει;
Oz:13:9 O Israel, who will aid thee in thy destruction? (Hosea 13:9 Brenton)
Oz:13:9 Wyniszczę ciebie, Izraelu, i kto ci przyjdzie z pomocą? (Oz 13:9 BT_4)
Oz:13:9 τῇ διαφθορᾷ σου, Ισραηλ, τίς βοηθήσει;
Oz:13:9 ὁ ἡ τό δια·φθορά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-); βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)
Oz:13:9 Chyl się ku upadkowi Ty; twój/twój(sg) Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ryczeć; by pomagać
Oz:13:9 tE=| diafTora=| sou, *israEl, ti/s boETE/sei;
Oz:13:9 tE diafTora su, israEl, tis boETEsei;
Oz:13:9 RA_DSF N1A_DSF RP_GS N_VSM RI_NSM VF_FAI3S
Oz:13:9 the decay you; your/yours(sg) Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bellow; to help
Oz:13:9 the (dat) decay (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) who/what/why (nom) you(sg)-will-be-BELLOW-ed (classical); he/she/it-will-HELP, you(sg)-will-be-HELP-ed (classical)
Oz:13:9 Oz_13:9_1 Oz_13:9_2 Oz_13:9_3 Oz_13:9_4 Oz_13:9_5 Oz_13:9_6
Oz:13:9 x x x x x x
Oz:13:10 ποῦ ὁ βασιλεύς σου οὗτος; καὶ διασωσάτω σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου· κρινάτω σε ὃν εἶπας Δός μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα.
Oz:13:10 Where is this thy king? let him even save thee in all thy cities: let him judge thee, of whom thou saidst, Give me a king and a prince. (Hosea 13:10 Brenton)
Oz:13:10 Gdzież jest twój król, aby cię ratował we wszystkich twych miastach, gdzie sędziowie twoi? O nich to mówiłeś: "Dajcie mi króla i książąt!" (Oz 13:10 BT_4)
Oz:13:10 ποῦ βασιλεύς σου οὗτος; καὶ διασωσάτω σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου· κρινάτω σε ὃν εἶπας Δός μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα.
Oz:13:10 ποῦ[1] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Oz:13:10 Gdzie Król Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do chronionego Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Ty; twój/twój(sg) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być By mówić/opowiadaj By dawać Ja Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się
Oz:13:10 pou= o( basileu/s sou ou(=tos; kai\ diasOsa/tO se e)n pa/sais tai=s po/lesi/n sou· krina/tO se o(\n ei)=pas *do/s moi basile/a kai\ a)/rCHonta.
Oz:13:10 pu ho basileus su hutos; kai diasOsatO se en pasais tais polesin su· krinatO se hon eipas dos moi basilea kai arCHonta.
Oz:13:10 D RA_NSM N3V_NSM RP_GS RD_NSM C VA_AAD3S RP_AS P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RP_GS VA_AAD3S RP_AS RR_ASM VAI_AAI2S VO_AAD2S RP_DS N3V_ASM C N3_ASM
Oz:13:10 where the king you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to preserved you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city you; your/yours(sg) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg) who/whom/which; to be to say/tell to give I king and also, even, namely ruler; to begin
Oz:13:10 where the (nom) king (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) and let-him/her/it-PRESERVED! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-him/her/it-JUDGE! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) do-GIVE-you(sg)! me (dat) king (acc) and ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc)
Oz:13:10 Oz_13:10_1 Oz_13:10_2 Oz_13:10_3 Oz_13:10_4 Oz_13:10_5 Oz_13:10_6 Oz_13:10_7 Oz_13:10_8 Oz_13:10_9 Oz_13:10_10 Oz_13:10_11 Oz_13:10_12 Oz_13:10_13 Oz_13:10_14 Oz_13:10_15 Oz_13:10_16 Oz_13:10_17 Oz_13:10_18 Oz_13:10_19 Oz_13:10_20 Oz_13:10_21 Oz_13:10_22
Oz:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:11 καὶ ἔδωκά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἔσχον ἐν τῷ θυμῷ μου
Oz:13:11 And I gave thee a king in mine anger, and kept him back in my wrath. (Hosea 13:11 Brenton)
Oz:13:11 Dałem ci króla w swym gniewie i zabiorę go znowu w swej zapalczywości. (Oz 13:11 BT_4)
Oz:13:11 καὶ ἔδωκά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἔσχον ἐν τῷ θυμῷ μου
Oz:13:11 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:13:11 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja
Oz:13:11 kai\ e)/dOka/ soi basile/a e)n o)rgE=| mou kai\ e)/sCHon e)n tO=| TumO=| mou
Oz:13:11 kai edOka soi basilea en orgE mu kai esCHon en tO TymO mu
Oz:13:11 C VAI_AAI1S RP_DS N3V_ASM P N1_DSF RP_GS C VBI_AAI1S P RA_DSM N2_DSM RP_GS
Oz:13:11 and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage I and also, even, namely to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I
Oz:13:11 and I-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) king (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) me (gen) and I-HAVE-ed, they-HAVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) me (gen)
Oz:13:11 Oz_13:11_1 Oz_13:11_2 Oz_13:11_3 Oz_13:11_4 Oz_13:11_5 Oz_13:11_6 Oz_13:11_7 Oz_13:11_8 Oz_13:11_9 Oz_13:11_10 Oz_13:11_11 Oz_13:11_12 Oz_13:11_13
Oz:13:11 x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:12 συστροφὴν ἀδικίας. Εφραιμ, ἐγκεκρυμμένη ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ.
Oz:13:12 Ephraim has framed a conspiracy of unrighteousness, his sin is hidden. (Hosea 13:12 Brenton)
Oz:13:12 Nieprawość Efraima - wybornie ukryta, grzech jego bezpiecznie schowany. (Oz 13:12 BT_4)
Oz:13:12 συστροφὴν ἀδικίας. Εφραιμ, ἐγκεκρυμμένη ἁμαρτία αὐτοῦ.
Oz:13:12 συ·στροφή, -ῆς, ἡ ἀ·δικία, -ας, ἡ Ἐφραίμ, ὁ ἐγ·κρύπτω (εν+κρυπτ-, εν+κρυψ-, εν+κρυψ-, -, εν+κεκρυπτ-, εν+κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:13:12 Tłum Zły uczynki Efraim By ukrywać się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Oz:13:12 sustrofE\n a)diki/as. *efraim, e)gkekrumme/nE E( a(marti/a au)tou=.
Oz:13:12 systrofEn adikias. efraim, enkekrymmenE hE hamartia autu.
Oz:13:12 N1_ASF N1A_GSF N_NSM VP_XMPNSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Oz:13:12 mob wrongdoing Ephraim to hide the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Oz:13:12 mob (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) Ephraim (indecl) having-been-HIDE-ed (nom|voc) the (nom) sin (nom|voc) him/it/same (gen)
Oz:13:12 Oz_13:12_1 Oz_13:12_2 Oz_13:12_3 Oz_13:12_4 Oz_13:12_5 Oz_13:12_6 Oz_13:12_7
Oz:13:12 x x x x x x x
Oz:13:13 ὠδῖνες ὡς τικτούσης ἥξουσιν αὐτῷ· οὗτος ὁ υἱός σου οὐ φρόνιμος, διότι οὐ μὴ ὑποστῇ ἐν συντριβῇ τέκνων.
Oz:13:13 Pains as of a woman in travail shall come upon him: he is thy wise son, because he shall not stay in the destruction of thy children. (Hosea 13:13 Brenton)
Oz:13:13 Ogarnęły go bóle rodzenia, lecz on jest dzieckiem upartym: czas nadszedł, a on nie opuszcza matczynego łona. (Oz 13:13 BT_4)
Oz:13:13 ὠδῖνες ὡς τικτούσης ἥξουσιν αὐτῷ· οὗτος υἱός σου οὐ φρόνιμος, διότι οὐ μὴ ὑποστῇ ἐν συντριβῇ τέκνων.
Oz:13:13 ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ὡς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φρόνιμος (-η) -ον δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ἐν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Oz:13:13 Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy Jak/jak By rodzić By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Dziecko
Oz:13:13 O)di=nes O(s tiktou/sEs E(/Xousin au)tO=|· ou(=tos o( ui(o/s sou ou) fro/nimos, dio/ti ou) mE\ u(postE=| e)n suntribE=| te/knOn.
Oz:13:13 Odines hOs tiktusEs hEXusin autO· hutos ho hyios su u fronimos, dioti u mE hypostE en syntribE teknOn.
Oz:13:13 N3_NPF C V1_PAPGSF VF_FAI3P RD_DSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D A1B_NSM C D D VH_AAS3S P N1_DSF N2N_GPN
Oz:13:13 birth pangs travail; to travail as/like to give birth to have come I have come. I have arrived. he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the son you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious because of this: that οὐχ before rough breathing not to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to break to crush completely, break (in pieces) child
Oz:13:13 birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing as/like while GIVE-ing-BIRTH (gen) they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) this (nom) the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not prudent ([Adj] nom) because of this: that not not he/she/it-should-??? in/among/by (+dat) you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed children (gen)
Oz:13:13 Oz_13:13_1 Oz_13:13_2 Oz_13:13_3 Oz_13:13_4 Oz_13:13_5 Oz_13:13_6 Oz_13:13_7 Oz_13:13_8 Oz_13:13_9 Oz_13:13_10 Oz_13:13_11 Oz_13:13_12 Oz_13:13_13 Oz_13:13_14 Oz_13:13_15 Oz_13:13_16 Oz_13:13_17 Oz_13:13_18
Oz:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:14 ἐκ χειρὸς ᾅδου ῥύσομαι αὐτοὺς καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούς· ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε; ποῦ τὸ κέντρον σου, ᾅδη; παράκλησις κέκρυπται ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου.
Oz:13:14 I will deliver them out of the power of Hades, and will redeem them from death: where is thy penalty, O death? O Hades, where is thy sting? comfort is hidden from mine eyes. (Hosea 13:14 Brenton)
Oz:13:14 Czy mam ich wyrwać z Szeolu? albo od śmierci wybawić? Gdzie twa zaraza, o Śmierci, gdzie twa zagłada, Szeolu? Litość sprzed moich oczu się skryje. (Oz 13:14 BT_4)
Oz:13:14 ἐκ χειρὸς ᾅδου ῥύσομαι αὐτοὺς καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούς· ποῦ δίκη σου, θάνατε; ποῦ τὸ κέντρον σου, ᾅδη; παράκλησις κέκρυπται ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου.
Oz:13:14 ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποῦ[1] ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θάνατος, -ου, ὁ ποῦ[1] ὁ ἡ τό κέντρον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ᾅδης, -ου, ὁ παρά·κλησις, -εως, ἡ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:13:14 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Hades; by śpiewać By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo Gdzie Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Ty; twój/twój(sg) Śmierć Gdzie Żądło Ty; twój/twój(sg) Hades Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Ja
Oz:13:14 e)k CHeiro\s a(/|dou r(u/somai au)tou\s kai\ e)k Tana/tou lutrO/somai au)tou/s· pou= E( di/kE sou, Ta/nate; pou= to\ ke/ntron sou, a(/|dE; para/klEsis ke/kruptai a)po\ o)fTalmO=n mou.
Oz:13:14 ek CHeiros hadu rysomai autus kai ek Tanatu lytrOsomai autus· pu hE dikE su, Tanate; pu to kentron su, hadE; paraklEsis kekryptai apo ofTalmOn mu.
Oz:13:14 P N3_GSF N1M_GSM VF_FMI1S RD_APM C P N2_GSM VF_FMI1S RD_APM D RA_NSF N1_NSF RP_GS N2_VSM D RA_NSN N2N_NSN RP_GS N1M_VSM N3I_NSF VP_XMI3S P N2_GPM RP_GS
Oz:13:14 out of (+gen) ἐξ before vowels hand Hades; to sing to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same where the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing you; your/yours(sg) death where the sting you; your/yours(sg) Hades encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eye I
Oz:13:14 out of (+gen) hand (gen) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! I-will-be-DELIVER-ed them/same (acc) and out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! I-will-be-REDEEM-ed them/same (acc) where the (nom) penalty (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) death (voc) where the (nom|acc) sting (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Hades (voc) encouragement (nom) he/she/it-has-been-HIDE-ed away from (+gen) eyes (gen) me (gen)
Oz:13:14 Oz_13:14_1 Oz_13:14_2 Oz_13:14_3 Oz_13:14_4 Oz_13:14_5 Oz_13:14_6 Oz_13:14_7 Oz_13:14_8 Oz_13:14_9 Oz_13:14_10 Oz_13:14_11 Oz_13:14_12 Oz_13:14_13 Oz_13:14_14 Oz_13:14_15 Oz_13:14_16 Oz_13:14_17 Oz_13:14_18 Oz_13:14_19 Oz_13:14_20 Oz_13:14_21 Oz_13:14_22 Oz_13:14_23 Oz_13:14_24 Oz_13:14_25
Oz:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:13:15 διότι οὗτος ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν διαστελεῖ. ἐπάξει ἄνεμον καύσωνα κύριος ἐκ τῆς ἐρήμου ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀναξηρανεῖ τὰς φλέβας αὐτοῦ, ἐξερημώσει τὰς πηγὰς αὐτοῦ· αὐτὸς καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ.
Oz:13:15 Forasmuch as he will cause a division among his brethren, the Lord shall bring upon him an east wind from the desert, and shall dry up his veins and quite drain his fountains: he shall dry up his land, and spoil all his precious vessels. (Hosea 13:15 Brenton)
Oz:13:15 Choćby Efraim pięknie kwitnął wśród braci, przyjdzie nagle od Pana wiatr wschodni, powieje z pustyni, wysuszy źródła, i wyschną studnie; splądruje jego ziemię i wszystkie rzeczy drogocenne. (Oz 13:15 BT_4)
Oz:13:15 διότι οὗτος ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν διαστελεῖ. ἐπάξει ἄνεμον καύσωνα κύριος ἐκ τῆς ἐρήμου ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀναξηρανεῖ τὰς φλέβας αὐτοῦ, ἐξερημώσει τὰς πηγὰς αὐτοῦ· αὐτὸς καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ.
Oz:13:15 δι·ότι οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνά μέσος -η -ον ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ καύσων, -ωνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό φλέψ, -εβός, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·θυμητής, -οῦ, ὁ; ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:13:15 Z powodu tego: Tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Brat; siostra Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Do na prowadź Wiatr Płonące ciepło płonące ciepło Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Odludzie; by leżeć odłogiem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naczynie krwionośne On/ona/to/to samo Wiosna {Sprężyna} On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Życzący sobie to jest silny jeden: Jeden doganiany w chciwej namiętności; desireable to jest, godny bycia pożądany potem On/ona/to/to samo
Oz:13:15 dio/ti ou(=tos a)na\ me/son a)delfO=n diastelei=. e)pa/Xei a)/nemon kau/sOna ku/rios e)k tE=s e)rE/mou e)p’ au)to/n, kai\ a)naXEranei= ta\s fle/bas au)tou=, e)XerEmO/sei ta\s pEga\s au)tou=· au)to\s kataXEranei= tE\n gE=n au)tou= kai\ pa/nta ta\ skeu/E ta\ e)piTumEta\ au)tou=.
Oz:13:15 dioti hutos ana meson adelfOn diastelei. epaXei anemon kausOna kyrios ek tEs erEmu ep’ auton, kai anaXEranei tas flebas autu, eXerEmOsei tas pEgas autu· autos kataXEranei tEn gEn autu kai panta ta skeuE ta epiTymEta autu.
Oz:13:15 C RD_NSM P A1_ASN N2_GPM VF2_FAI3S VF_FAI3S N2_ASM N3W_ASM N2_NSM P RA_GSF N2_GSF P RD_ASM C VF2_FAI3S RA_APF N3_APF RD_GSM VF_FAI3S RA_APF N1_APF RD_GSM RD_NSM VF2_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN A1_APN RD_GSM
Oz:13:15 because of this: that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] up/each/by (+acc) middle brother; sister to ??? (restrict, isolate, distinct) to upon-lead wind burning heat burning heat lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the wilderness; to lay waste upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć the blood vessel he/she/it/same ć the spring he/she/it/same he/she/it/same ć the earth/land he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the desirer i.e. lusty one: one caught up in covetous passion; desireable i.e., worthy of being lusted after he/she/it/same
Oz:13:15 because of this: that this (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) brothers (gen); sisters (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) wind (acc) burning heat (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and   the (acc) blood vessels (acc) him/it/same (gen)   the (acc) springs (acc) him/it/same (gen) he/it/same (nom)   the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) desirer (voc); desireable ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Oz:13:15 Oz_13:15_1 Oz_13:15_2 Oz_13:15_3 Oz_13:15_4 Oz_13:15_5 Oz_13:15_6 Oz_13:15_7 Oz_13:15_8 Oz_13:15_9 Oz_13:15_10 Oz_13:15_11 Oz_13:15_12 Oz_13:15_13 Oz_13:15_14 Oz_13:15_15 Oz_13:15_16 Oz_13:15_17 Oz_13:15_18 Oz_13:15_19 Oz_13:15_20 Oz_13:15_21 Oz_13:15_22 Oz_13:15_23 Oz_13:15_24 Oz_13:15_25 Oz_13:15_26 Oz_13:15_27 Oz_13:15_28 Oz_13:15_29 Oz_13:15_30 Oz_13:15_31 Oz_13:15_32 Oz_13:15_33 Oz_13:15_34 Oz_13:15_35 Oz_13:15_36
Oz:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x