Prz:26:1 ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει, οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή.
Prz:26:1 As dew in harvest, and as rain in summer, so honour is not seemly for a fool. (Proverbs 26:1 Brenton)
Prz:26:1 Jak śnieg w lecie, deszcz we żniwa, tak cześć nie przystoi głupiemu. (Prz 26:1 BT_4)
Prz:26:1 ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει, οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή.
Prz:26:1 ὥσ·περ   ἐν   καί ὥσ·περ ὑετός, -ου, ὁ ἐν θέρο·ς, -ους, τό οὕτως/οὕτω οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) τιμή, -ῆς, ἡ
Prz:26:1 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Deszcz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ??? Przed przydechem mocnym By być Wycofywanie w myśli Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość
Prz:26:1 O(/sper dro/sos e)n a)mE/tO| kai\ O(/sper u(eto\s e)n Te/rei, ou(/tOs ou)k e)/stin a)/froni timE/.
Prz:26:1 hOsper drosos en amEtO kai hOsper hyetos en Terei, hutOs uk estin afroni timE.
Prz:26:1 D N2_NSF P N2_DSM C D N2_NSM P N3E_DSN D D V9_PAI3S A3N_DSM N1_NSF
Prz:26:1 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" rain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] οὐχ before rough breathing to be unthinking honor honor, esteem, worship; of things: worth, value
Prz:26:1 just as   in/among/by (+dat)   and just as rain (nom) in/among/by (+dat) ??? (dat) thusly/like this not he/she/it-is unthinking ([Adj] dat) honor (nom|voc)
Prz:26:1 Prz_26:1_1 Prz_26:1_2 Prz_26:1_3 Prz_26:1_4 Prz_26:1_5 Prz_26:1_6 Prz_26:1_7 Prz_26:1_8 Prz_26:1_9 Prz_26:1_10 Prz_26:1_11 Prz_26:1_12 Prz_26:1_13 Prz_26:1_14
Prz:26:1 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:2 ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί, οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί.
Prz:26:2 As birds and sparrows fly, so a curse shall not come upon any one without a cause. (Proverbs 26:2 Brenton)
Prz:26:2 Jak ptak, co ucieka, wróbel, co leci, tak niesłuszne przekleństwo - bez skutku. (Prz 26:2 BT_4)
Prz:26:2 ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί, οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί.
Prz:26:2 ὥσ·περ ὄρνεον, -ου, τό πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) καί   οὕτως/οὕτω ἆρα[3]; ἄρα[2]; ἀρά[1], -ᾶς, ἡ μάταιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Prz:26:2 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ptak By lecieć I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ???; tak; klnij Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy ??? Przed przydechem mocnym Do zbliżanie siebie Nie jeden (nic, nikt)
Prz:26:2 O(/sper o)/rnea pe/tatai kai\ strouToi/, ou(/tOs a)ra\ matai/a ou)k e)peleu/setai ou)deni/.
Prz:26:2 hOsper ornea petatai kai struToi, hutOs ara mataia uk epeleusetai udeni.
Prz:26:2 D N2N_NPN V3_PMI3S C N2_NPM D N1A_NSF A1A_NSF D VF_FMI3S A3_DSM
Prz:26:2 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" bird to fly and also, even, namely ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ???; so; curse foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless οὐχ before rough breathing to oncoming not one (nothing, no one)
Prz:26:2 just as birds (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-FLY-ed and   thusly/like this ???; so; curse (nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) not he/she/it-will-be-ONCOMING-ed not one (dat)
Prz:26:2 Prz_26:2_1 Prz_26:2_2 Prz_26:2_3 Prz_26:2_4 Prz_26:2_5 Prz_26:2_6 Prz_26:2_7 Prz_26:2_8 Prz_26:2_9 Prz_26:2_10 Prz_26:2_11
Prz:26:2 x x x x x x x x x x x
Prz:26:3 ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ, οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ.
Prz:26:3 As a whip for a horse, and a goad for an ass, so is a rod for a simple nation. (Proverbs 26:3 Brenton)
Prz:26:3 Na konia - bicz, na osła - wędzidło, a kij na plecy głupiego. (Prz 26:3 BT_4)
Prz:26:3 ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ, οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ.
Prz:26:3 ὥσ·περ μάστιξ, -ιγος, ἡ ἵππος, -ου, ὁ καί κέντρον, -ου, τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) οὕτως/οὕτω ῥάβδος, -ου, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη  
Prz:26:3 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Smagająca/nieszczęścia/choroba Koń I też, nawet, mianowicie Żądło Osła/osioł; by mieć korzyść z thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Naród [zobacz etniczny]
Prz:26:3 O(/sper ma/stiX i(/ppO| kai\ ke/ntron o)/nO|, ou(/tOs r(a/bdos e)/Tnei parano/mO|.
Prz:26:3 hOsper mastiX hippO kai kentron onO, hutOs rabdos eTnei paranomO.
Prz:26:3 D N3G_NSF N2_DSM C N2N_NSN N2_DSM D N2_NSF N3E_DSN A1B_DSN
Prz:26:3 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" scourging/affliction/malady horse and also, even, namely sting ass/donkey; to have benefit of thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge nation [see ethnic] ć
Prz:26:3 just as scourging/affliction/malady (nom|voc) horse (dat) and sting (nom|acc|voc) ass/donkey (dat); he/she/it-happens-to-HAVE BENEFIT OF (opt) thusly/like this hooked staff (nom) nation (dat)  
Prz:26:3 Prz_26:3_1 Prz_26:3_2 Prz_26:3_3 Prz_26:3_4 Prz_26:3_5 Prz_26:3_6 Prz_26:3_7 Prz_26:3_8 Prz_26:3_9 Prz_26:3_10
Prz:26:3 x x x x x x x x x x
Prz:26:4 μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην, ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ·
Prz:26:4 Answer not a fool according to his folly, lest thou become like him. (Proverbs 26:4 Brenton)
Prz:26:4 Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, byś nie stał się jemu podobnym. (Prz 26:4 BT_4)
Prz:26:4 μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην, ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ·
Prz:26:4 μή ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) πρός ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἵνα μή ὅμοιος -α -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:26:4 Nie By odpowiadać Wycofywanie w myśli Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Tamto Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów żeby / ażeby / bo Nie Podobny By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
Prz:26:4 mE\ a)pokri/nou a)/froni pro\s tE\n e)kei/nou a)frosu/nEn, i(/na mE\ o(/moios ge/nE| au)tO=|·
Prz:26:4 mE apokrinu afroni pros tEn ekeinu afrosynEn, hina mE homoios genE autO·
Prz:26:4 D V1_PMD2S A3N_DSM P RA_ASF RD_GSM N1_ASF C D A1A_NSM VB_AMS2S RD_DSM
Prz:26:4 not to answer unthinking toward (+acc,+gen,+dat) the that mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not similar to become become, happen he/she/it/same
Prz:26:4 not be-you(sg)-being-ANSWER-ed! unthinking ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) that (gen) mindlessness (acc) so that / in order to /because not similar ([Adj] nom) you(sg)-should-be-BECOME-ed him/it/same (dat)
Prz:26:4 Prz_26:4_1 Prz_26:4_2 Prz_26:4_3 Prz_26:4_4 Prz_26:4_5 Prz_26:4_6 Prz_26:4_7 Prz_26:4_8 Prz_26:4_9 Prz_26:4_10 Prz_26:4_11 Prz_26:4_12
Prz:26:4 x x x x x x x x x x x x
Prz:26:5 ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ, ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ.
Prz:26:5 Yet answer a fool according to his folly, lest he seem wise in his own conceit. (Proverbs 26:5 Brenton)
Prz:26:5 Głupiemu odpowiadaj według jego głupoty, by nie pomyślał, że mądry. (Prz 26:5 BT_4)
Prz:26:5 ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ, ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ.
Prz:26:5 ἀλλά ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) κατά ὁ ἡ τό ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) σοφός -ή -όν παρά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Prz:26:5 Ale By odpowiadać Wycofywanie w myśli W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Mądry fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Samo /nasz /twój /siebie
Prz:26:5 a)lla\ a)pokri/nou a)/froni kata\ tE\n a)frosu/nEn au)tou=, i(/na mE\ fai/nEtai sofo\s par’ e(autO=|.
Prz:26:5 alla apokrinu afroni kata tEn afrosynEn autu, hina mE fainEtai sofos par’ heautO.
Prz:26:5 C V1_PMD2S A3N_DSM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C D V1_PMS3S A1_NSM P RD_DSM
Prz:26:5 but to answer unthinking down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to appear look, shew, peer, seem, show wise frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together self /our-/your-/themselves
Prz:26:5 but be-you(sg)-being-ANSWER-ed! unthinking ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) mindlessness (acc) him/it/same (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-being-APPEAR-ed wise ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) self (dat)
Prz:26:5 Prz_26:5_1 Prz_26:5_2 Prz_26:5_3 Prz_26:5_4 Prz_26:5_5 Prz_26:5_6 Prz_26:5_7 Prz_26:5_8 Prz_26:5_9 Prz_26:5_10 Prz_26:5_11 Prz_26:5_12 Prz_26:5_13
Prz:26:5 x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:6 ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ὁ ἀποστείλας δι’ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον.
Prz:26:6 He that sends a message by a foolish messenger procures for himself a reproach from his own ways. (Proverbs 26:6 Brenton)
Prz:26:6 Nogi sobie odcina, szkody się nabawi, kto posyła wiadomość przez głupca. (Prz 26:6 BT_4)
Prz:26:6 ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ἀποστείλας δι’ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον.
Prz:26:6 ἐκ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὄνειδο·ς, -ους, τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) διά ἄγγελος, -ου, ὁ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) λόγος, -ου, ὁ
Prz:26:6 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Samo /nasz /twój /siebie Stopa Gań By pić zamawiać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Wycofywanie w myśli Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Prz:26:6 e)k tO=n e(autou= podO=n o)/neidos pi/etai o( a)postei/las di’ a)gge/lou a)/fronos lo/gon.
Prz:26:6 ek tOn heautu podOn oneidos pietai ho aposteilas di’ angelu afronos logon.
Prz:26:6 P RA_GPM RD_GSM N3D_GPM N3E_ASN VF_FMI3S RA_NSM VA_AAPNSM P N2_GSM A3N_GSM N2_ASM
Prz:26:6 out of (+gen) ἐξ before vowels the self /our-/your-/themselves foot reproach to drink the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) unthinking word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Prz:26:6 out of (+gen) the (gen) self (gen) feet (gen) reproach (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-DRINK-ed the (nom) upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) messenger/angel (gen) unthinking ([Adj] gen) word (acc)
Prz:26:6 Prz_26:6_1 Prz_26:6_2 Prz_26:6_3 Prz_26:6_4 Prz_26:6_5 Prz_26:6_6 Prz_26:6_7 Prz_26:6_8 Prz_26:6_9 Prz_26:6_10 Prz_26:6_11 Prz_26:6_12
Prz:26:6 x x x x x x x x x x x x
Prz:26:7 ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων.
Prz:26:7 As well take away the motion of the legs, as transgression from the mouth of fools. (Proverbs 26:7 Brenton)
Prz:26:7 Jak chwieją się nogi chromego, tak w ustach głupiego przysłowie. (Prz 26:7 BT_4)
Prz:26:7 ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων.
Prz:26:7 ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) πορεία, -ας, ἡ σκέλο·ς, -ους, τό καί παρ·οιμία, -ας, ἡ ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Prz:26:7 By pozbawiać Chodzenie Noga I też, nawet, mianowicie Przysłowie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Wycofywanie w myśli
Prz:26:7 a)felou= porei/an skelO=n kai\ paroimi/an e)k sto/matos a)fro/nOn.
Prz:26:7 afelu poreian skelOn kai paroimian ek stomatos afronOn.
Prz:26:7 VB_AMD2S N1A_ASF N3E_GPN C N1A_ASF P N3M_GSN A3N_GPM
Prz:26:7 to deprive going leg and also, even, namely proverb out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma unthinking
Prz:26:7 be-you(sg)-DEPRIVE-ed! going (acc) legs (gen) and proverb (acc) out of (+gen) mouth/maw (gen) unthinking ([Adj] gen)
Prz:26:7 Prz_26:7_1 Prz_26:7_2 Prz_26:7_3 Prz_26:7_4 Prz_26:7_5 Prz_26:7_6 Prz_26:7_7 Prz_26:7_8
Prz:26:7 x x x x x x x x
Prz:26:8 ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ, ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν.
Prz:26:8 He that binds up a stone in a sling, is like one that gives glory to a fool. (Proverbs 26:8 Brenton)
Prz:26:8 Jak kamień przywiązać do procy, tak cześć oddawać głupiemu. (Prz 26:8 BT_4)
Prz:26:8 ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ, ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν.
Prz:26:8 ὅς ἥ ὅ   λίθος, -ου, ὁ ἐν   ὅμοιος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Prz:26:8 Kto/, który/, który Kamień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podobny By być By dawać Wycofywanie w myśli Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Prz:26:8 o(\s a)podesmeu/ei li/Ton e)n sfendo/nE|, o(/moio/s e)stin tO=| dido/nti a)/froni do/Xan.
Prz:26:8 hos apodesmeuei liTon en sfendonE, homoios estin tO didonti afroni doXan.
Prz:26:8 RR_NSM V1_PAI3S N2_ASM P N1_DSF A1A_NSM V9_PAI3S RA_DSM V8_PAPDSM A3N_DSM N1S_ASF
Prz:26:8 who/whom/which ć stone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć similar to be the to give unthinking glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Prz:26:8 who/whom/which (nom)   stone (acc) in/among/by (+dat)   similar ([Adj] nom) he/she/it-is the (dat) while GIVE-ing (dat) unthinking ([Adj] dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Prz:26:8 Prz_26:8_1 Prz_26:8_2 Prz_26:8_3 Prz_26:8_4 Prz_26:8_5 Prz_26:8_6 Prz_26:8_7 Prz_26:8_8 Prz_26:8_9 Prz_26:8_10 Prz_26:8_11
Prz:26:8 x x x x x x x x x x x
Prz:26:9 ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου, δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων.
Prz:26:9 Thorns grow in the hand of a drunkard, and servitude in the hand of fools. (Proverbs 26:9 Brenton)
Prz:26:9 Cierń wpił się w rękę pijaka, a przysłowie - w usta głupców. (Prz 26:9 BT_4)
Prz:26:9 ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου, δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων.
Prz:26:9 ἄκανθα, -ης, ἡ φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό μέθυσος, -ου, ὁ δουλεία, -ας, ἡ δέ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Prz:26:9 Cierń (roślina {fabryka} ciernia) By stawać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Pijak Niewolnictwo zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Wycofywanie w myśli
Prz:26:9 a)/kanTai fu/ontai e)n CHeiri\ tou= meTu/sou, doulei/a de\ e)n CHeiri\ tO=n a)fro/nOn.
Prz:26:9 akanTai fyontai en CHeiri tu meTysu, duleia de en CHeiri tOn afronOn.
Prz:26:9 N1A_NPF V1_PMI3P P N3_DSF RA_GSM A1B_GSM N1A_NSF x P N3_DSF RA_GPM A3N_GPM
Prz:26:9 thorn (thorn plant) to grow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the drunkard slavery δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the unthinking
Prz:26:9 thorns (nom|voc) they-are-being-GROW-ed in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) drunkard (gen) slavery (nom|voc) Yet in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) unthinking ([Adj] gen)
Prz:26:9 Prz_26:9_1 Prz_26:9_2 Prz_26:9_3 Prz_26:9_4 Prz_26:9_5 Prz_26:9_6 Prz_26:9_7 Prz_26:9_8 Prz_26:9_9 Prz_26:9_10 Prz_26:9_11 Prz_26:9_12
Prz:26:9 x x x x x x x x x x x x
Prz:26:10 πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων· συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν.
Prz:26:10 All the flesh of fools endures much hardship; for their fury is brought to nought. (Proverbs 26:10 Brenton)
Prz:26:10 Jak łucznik raniący przechodniów, tak ten, kto głupca najmuje lub pijaka-przechodnia. (Prz 26:10 BT_4)
Prz:26:10 πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων· συντρίβεται γὰρ ἔκστασις αὐτῶν.
Prz:26:10 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ χειμάζω (χειμαζ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) γάρ ὁ ἡ τό ἔκ·στασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:26:10 Dużo By walić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Wycofywanie w myśli By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Dla odtąd, jak Zdziwienia/zachwyt On/ona/to/to samo
Prz:26:10 polla\ CHeima/DZetai pa=sa sa\rX a)fro/nOn· suntri/betai ga\r E( e)/kstasis au)tO=n.
Prz:26:10 polla CHeimaDZetai pasa sarX afronOn· syntribetai gar hE ekstasis autOn.
Prz:26:10 A1_APN V1_PPI3S A1S_NSF N3K_NSF A3N_GPM V1_PPI3S x RA_NSF N3I_NSF RD_GPM
Prz:26:10 much to batter every all, each, every, the whole of flesh unthinking to break to crush completely, break (in pieces) for since, as the astoundment/ecstasy he/she/it/same
Prz:26:10 many (nom|acc) he/she/it-is-being-BATTER-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc) unthinking ([Adj] gen) he/she/it-is-being-BREAK-ed for the (nom) astoundment/ecstasy (nom) them/same (gen)
Prz:26:10 Prz_26:10_1 Prz_26:10_2 Prz_26:10_3 Prz_26:10_4 Prz_26:10_5 Prz_26:10_6 Prz_26:10_7 Prz_26:10_8 Prz_26:10_9 Prz_26:10_10
Prz:26:10 x x x x x x x x x x
Prz:26:11 ὥσπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον καὶ μισητὸς γένηται, οὕτως ἄφρων τῇ ἑαυτοῦ κακίᾳ ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν.
Prz:26:11 As when a dog goes to his own vomit, and becomes abominable, so is fool who returns in his wickedness to his own sin.
Prz:26:11 Jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa. (Prz 26:11 BT_4)
Prz:26:11 ὥσπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον καὶ μισητὸς γένηται, οὕτως ἄφρων τῇ ἑαυτοῦ κακίᾳ ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν.
Prz:26:11 ὥσ·περ κύων, κυνός, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κακία, -ας, ἡ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Prz:26:11 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Ilekroć Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Piana; wycofywanie w myśli Samo /nasz /twój /siebie Źle źle, złośliwość By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Prz:26:11 O(/sper ku/On o(/tan e)pe/lTE| e)pi\ to\n e(autou= e)/meton kai\ misEto\s ge/nEtai, ou(/tOs a)/frOn tE=| e(autou= kaki/a| a)nastre/PSas e)pi\ tE\n e(autou= a(marti/an.
Prz:26:11 hOsper kyOn hotan epelTE epi ton heautu emeton kai misEtos genEtai, hutOs afrOn tE heautu kakia anastrePSas epi tEn heautu hamartian.
Prz:26:11 D N3_NSM D VB_AAS3S P RA_ASM RD_GSM N2_ASM C A1_NSM VB_AMS3S D A3N_NSM RA_DSF RD_GSM N1A_DSF VA_AAPNSM P RA_ASF RD_GSM N1A_ASF
Prz:26:11 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle whenever to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the self /our-/your-/themselves ć and also, even, namely ć to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] foam; unthinking the self /our-/your-/themselves evil evil, malice to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the self /our-/your-/themselves sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Prz:26:11 just as watch-dog (nom) whenever he/she/it-should-ONCOMING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) self (gen)   and   he/she/it-should-be-BECOME-ed thusly/like this foams (gen); unthinking ([Adj] nom) the (dat) self (gen) evil (dat) upon UPSET-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) self (gen) sin (acc)
Prz:26:11 Prz_26:11_1 Prz_26:11_2 Prz_26:11_3 Prz_26:11_4 Prz_26:11_5 Prz_26:11_6 Prz_26:11_7 Prz_26:11_8 Prz_26:11_9 Prz_26:11_10 Prz_26:11_11 Prz_26:11_12 Prz_26:11_13 Prz_26:11_14 Prz_26:11_15 Prz_26:11_16 Prz_26:11_17 Prz_26:11_18 Prz_26:11_19 Prz_26:11_20 Prz_26:11_21
Prz:26:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:11a ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις.
Prz:26:11a [There is a shame that brings sin: and there is a shame that is glory and grace.] (Proverbs 26:11 Brenton)
Prz:26:11a  
Prz:26:11a ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις.
Prz:26:11a εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ δόξα, -ης, ἡ καί χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Prz:26:11a By być ??? Do na prowadź Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By być ??? Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Prz:26:11a e)/stin ai)sCHu/nE e)pa/gousa a(marti/an, kai\ e)/stin ai)sCHu/nE do/Xa kai\ CHa/ris.
Prz:26:11a estin aisCHynE epagusa hamartian, kai estin aisCHynE doXa kai CHaris.
Prz:26:11a V9_PAI3S N1_NSF V1_PAPNSF N1A_ASF C V9_PAI3S N1_NSF N1S_NSF C N3_NSF
Prz:26:11a to be ??? to upon-lead sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to be ??? glory/awesomeness and also, even, namely favor/grace [see charity]
Prz:26:11a to be shame, disgrace to lead, bring sin and, also to be shame, disgrace glory and, also grace
Prz:26:11a Prz_26:11a_1 Prz_26:11a_2 Prz_26:11a_3 Prz_26:11a_4 Prz_26:11a_5 Prz_26:11a_6 Prz_26:11a_7 Prz_26:11a_8 Prz_26:11a_9 Prz_26:11a_10
Prz:26:11a x x x x x x x x x x
Prz:26:12 εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ’ ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι, ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ.
Prz:26:12 I have seen a man who seemed to himself to be wise; but a fool had more hope than he. (Proverbs 26:12 Brenton)
Prz:26:12 Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim. (Prz 26:12 BT_4)
Prz:26:12 εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ’ ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι, ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ.
Prz:26:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) παρά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σοφός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ μέντοι ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) μᾶλλον ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:26:12 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Samo /nasz /twój /siebie Mądry By być Miej nadzieję/oczekiwanie Jeszcze By mieć Bardziej/raczej (zamiast tego) Piana; wycofywanie w myśli On/ona/to/to samo
Prz:26:12 ei)=don a)/ndra do/Xanta par’ e(autO=| sofo\n ei)=nai, e)lpi/da me/ntoi e)/sCHen ma=llon a)/frOn au)tou=.
Prz:26:12 eidon andra doXanta par’ heautO sofon einai, elpida mentoi esCHen mallon afrOn autu.
Prz:26:12 VBI_AAI1S N3_ASM VA_AAPASM P RD_DSM A1_ASM V9_PAN N3D_ASF x VBI_AAI3S D A3N_NSM RD_GSM
Prz:26:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to expect to seem, to please, to seem good to frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together self /our-/your-/themselves wise to be hope/expectation yet to have more/rather (instead) foam; unthinking he/she/it/same
Prz:26:12 I-SEE-ed, they-SEE-ed man, husband (acc) upon GLORY-ing (acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) self (dat) wise ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be hope/expectation (acc) yet he/she/it-HAVE-ed more/rather foams (gen); unthinking ([Adj] nom) him/it/same (gen)
Prz:26:12 Prz_26:12_1 Prz_26:12_2 Prz_26:12_3 Prz_26:12_4 Prz_26:12_5 Prz_26:12_6 Prz_26:12_7 Prz_26:12_8 Prz_26:12_9 Prz_26:12_10 Prz_26:12_11 Prz_26:12_12 Prz_26:12_13
Prz:26:12 x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:13 λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν Λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς.
Prz:26:13 A sluggard when sent on a journey says, There is a lion in the ways, and there are murderers in the streets. (Proverbs 26:13 Brenton)
Prz:26:13 Leniwy mówi: «Lwica na drodze, lew jest na miejscach otwartych». (Prz 26:13 BT_4)
Prz:26:13 λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν Λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς.
Prz:26:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὀκνηρός -ά -όν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Prz:26:13 By mówić/opowiadaj Powolny zamawiać Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
Prz:26:13 le/gei o)knEro\s a)postello/menos ei)s o(do/n *le/On e)n tai=s o(doi=s.
Prz:26:13 legei oknEros apostellomenos eis hodon leOn en tais hodois.
Prz:26:13 V1_PAI3S A1A_NSM V1_PMPNSM P N2_ASF N3W_NSM P RA_DPF N2_DPF
Prz:26:13 to say/tell slow to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) way/road lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
Prz:26:13 he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) slow ([Adj] nom) while being-ORDER FORTH-ed (nom) into (+acc) way/road (acc) lion (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat)
Prz:26:13 Prz_26:13_1 Prz_26:13_2 Prz_26:13_3 Prz_26:13_4 Prz_26:13_5 Prz_26:13_6 Prz_26:13_7 Prz_26:13_8 Prz_26:13_9
Prz:26:13 x x x x x x x x x
Prz:26:14 ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος, οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ.
Prz:26:14 As a door turns on the hinge, so does a sluggard on his bed. (Proverbs 26:14 Brenton)
Prz:26:14 Kręcą się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy na łóżku. (Prz 26:14 BT_4)
Prz:26:14 ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος, οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ.
Prz:26:14 ὥσ·περ θύρα, -ας, ἡ στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό στρόφιγξ, -γγος, ὁ [LXX] οὕτως/οὕτω ὀκνηρός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:26:14 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Drzwi brama By odwracać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Powolny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko On/ona/to/to samo
Prz:26:14 O(/sper Tu/ra stre/fetai e)pi\ tou= stro/figgos, ou(/tOs o)knEro\s e)pi\ tE=s kli/nEs au)tou=.
Prz:26:14 hOsper Tyra strefetai epi tu strofingos, hutOs oknEros epi tEs klinEs autu.
Prz:26:14 D N1A_NSF V1_PMI3S P RA_GSM N3G_GSM D A1A_NSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Prz:26:14 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" door gate to turn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] slow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed he/she/it/same
Prz:26:14 just as door (nom|voc) he/she/it-is-being-TURN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ??? (gen) thusly/like this slow ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen)
Prz:26:14 Prz_26:14_1 Prz_26:14_2 Prz_26:14_3 Prz_26:14_4 Prz_26:14_5 Prz_26:14_6 Prz_26:14_7 Prz_26:14_8 Prz_26:14_9 Prz_26:14_10 Prz_26:14_11 Prz_26:14_12
Prz:26:14 x x x x x x x x x x x x
Prz:26:15 κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα.
Prz:26:15 A sluggard having hid his hand in his bosom, will not be able to bring it up to his mouth. (Proverbs 26:15 Brenton)
Prz:26:15 Wyciągnął leniwy swą rękę do misy, trudno mu ją do ust doprowadzić. (Prz 26:15 BT_4)
Prz:26:15 κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα.
Prz:26:15 κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὀκνηρός -ά -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐν ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐπι·φέρω (επι+φερ-, επ+οι·σ-, επ+ενεγκ·[σ]- or 2nd επ+ενεγκ-, -, -, επ+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό
Prz:26:15 By ukrywać się ukrywaj, kryj się Powolny Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By przynosić na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por
Prz:26:15 kru/PSas o)knEro\s tE\n CHei=ra e)n tO=| ko/lpO| au)tou= ou) dunE/setai e)penegkei=n e)pi\ to\ sto/ma.
Prz:26:15 kryPSas oknEros tEn CHeira en tO kolpO autu u dynEsetai epenenkein epi to stoma.
Prz:26:15 VA_AAPNSM A1A_NSM RA_ASF N3_ASF P RA_DSM N2_DSM RD_GSM D VF_FMI3S VB_AAN P RA_ASN N3M_ASN
Prz:26:15 to hide conceal, skulk slow the hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bosom of the heart he/she/it/same οὐχ before rough breathing to able to bring upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma
Prz:26:15 upon HIDE-ing (nom|voc) slow ([Adj] nom) the (acc) hand (acc) in/among/by (+dat) the (dat) bosom (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-ABLE-ed to-BRING-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc)
Prz:26:15 Prz_26:15_1 Prz_26:15_2 Prz_26:15_3 Prz_26:15_4 Prz_26:15_5 Prz_26:15_6 Prz_26:15_7 Prz_26:15_8 Prz_26:15_9 Prz_26:15_10 Prz_26:15_11 Prz_26:15_12 Prz_26:15_13 Prz_26:15_14
Prz:26:15 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:16 σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν.
Prz:26:16 A sluggard seems to himself wiser than one who most satisfactorily brings back a message. (Proverbs 26:16 Brenton)
Prz:26:16 Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie. (Prz 26:16 BT_4)
Prz:26:16 σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν.
Prz:26:16 σοφώ·τερος -α -ον (Comp. of σοφός) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὀκνηρός -ά -όν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐν πλησμονή, -ῆς, ἡ   ἀγγελία, -ας, ἡ
Prz:26:16 Bardziej mądry Samo /nasz /twój /siebie Powolny By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sytość Wiadomość
Prz:26:16 sofO/teros e(autO=| o)knEro\s fai/netai tou= e)n plEsmonE=| a)pokomi/DZontos a)ggeli/an.
Prz:26:16 sofOteros heautO oknEros fainetai tu en plEsmonE apokomiDZontos angelian.
Prz:26:16 A1_NSMC RD_DSM A1A_NSM V1_PMI3S RA_GSM P N1_DSF V1_PAPGSM N1A_ASF
Prz:26:16 wiser self /our-/your-/themselves slow to appear look, shew, peer, seem, show the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among satiety ć message
Prz:26:16 wiser ([Adj] nom) self (dat) slow ([Adj] nom) he/she/it-is-being-APPEAR-ed the (gen) in/among/by (+dat) satiety (dat)   message (acc)
Prz:26:16 Prz_26:16_1 Prz_26:16_2 Prz_26:16_3 Prz_26:16_4 Prz_26:16_5 Prz_26:16_6 Prz_26:16_7 Prz_26:16_8 Prz_26:16_9
Prz:26:16 x x x x x x x x x
Prz:26:17 ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός, οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως.
Prz:26:17 As he that lays hold of a dog's tail, so is he that makes himself the champion of another's cause. (Proverbs 26:17 Brenton)
Prz:26:17 Chwyta za uszy psa, który biegnie - kto w cudze spory się miesza. (Prz 26:17 BT_4)
Prz:26:17 ὥσπερ κρατῶν κέρκου κυνός, οὕτως προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως.
Prz:26:17 ὥσ·περ ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) κέρκος, -ου, ἡ [LXX] κύων, κυνός, ὁ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό προ·ΐστημι (ath. προ+ιστ(α)-/ath. προ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. προ+στ(η)-/ath. προ+στ(α)-, προ+εστη·κ-/προ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἀλλότριος -ία -ον κρίσις, -εως, ἡ
Prz:26:17 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Rodos Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By przewodniczyć Innego/inni Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Prz:26:17 O(/sper o( kratO=n ke/rkou kuno/s, ou(/tOs o( proestO\s a)llotri/as kri/seOs.
Prz:26:17 hOsper ho kratOn kerku kynos, hutOs ho proestOs allotrias kriseOs.
Prz:26:17 D RA_NSM V2_PAPNSM N2_GSF N3_GSM D RA_NSM VXI_XAPNSM A1A_GSF N3I_GSF
Prz:26:17 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain Rhodes watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the to preside of another/others judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Prz:26:17 just as the (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom) Rhodes (gen) watch-dog (gen) thusly/like this the (nom) having PRESIDE-ed (nom) of another/others (gen), of another/others (acc) judgment (gen)
Prz:26:17 Prz_26:17_1 Prz_26:17_2 Prz_26:17_3 Prz_26:17_4 Prz_26:17_5 Prz_26:17_6 Prz_26:17_7 Prz_26:17_8 Prz_26:17_9 Prz_26:17_10
Prz:26:17 x x x x x x x x x x
Prz:26:18 ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους, ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται,
Prz:26:18 As those who need correction put forth fair words to men, and he that first falls in with the proposal will be overthrown; (Proverbs 26:18 Brenton)
Prz:26:18 Jak ten, co rzuca bezmyślnie strzały, oszczepy i śmierć - (Prz 26:18 BT_4)
Prz:26:18 ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους, δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται,
Prz:26:18 ὥσ·περ ὁ ἡ τό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) προ·βάλλω (προ+βαλλ-, -, 2nd προ+βαλ-, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ εἰς[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ πρῶτος -η -ον  
Prz:26:18 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By goić się By rzucać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do (+przyspieszenie) Ludzki zaś By spotykać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Po pierwsze
Prz:26:18 O(/sper oi( i)O/menoi proba/llousin lo/gous ei)s a)nTrO/pous, o( de\ a)pantE/sas tO=| lo/gO| prO=tos u(poskelisTE/setai,
Prz:26:18 hOsper hoi iOmenoi proballusin logus eis anTrOpus, ho de apantEsas tO logO prOtos hyposkelisTEsetai,
Prz:26:18 D RA_NPM V3_PMPNPM V1_PAI3P N2_APM P N2_APM RA_NSM x VA_AAPNSM RA_DSM N2_DSM A1_NSMS VS_FPI3S
Prz:26:18 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the to heal to throw word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. into (+acc) human the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to encounter the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. first ć
Prz:26:18 just as the (nom) while being-HEAL-ed (nom|voc) they-are-???-ing, while ???-ing (dat) words (acc) into (+acc) humans (acc) the (nom) Yet upon ENCOUNTER-ing (nom|voc) the (dat) word (dat) first (nom)  
Prz:26:18 Prz_26:18_1 Prz_26:18_2 Prz_26:18_3 Prz_26:18_4 Prz_26:18_5 Prz_26:18_6 Prz_26:18_7 Prz_26:18_8 Prz_26:18_9 Prz_26:18_10 Prz_26:18_11 Prz_26:18_12 Prz_26:18_13 Prz_26:18_14
Prz:26:18 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:19 οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους, ὅταν δὲ φωραθῶσιν, λέγουσιν ὅτι Παίζων ἔπραξα.
Prz:26:19 so are all that lay wait for their own friends, and when they are discovered, say, I did it in jest. (Proverbs 26:19 Brenton)
Prz:26:19 tak człowiek, co zwodzi bliźniego i mówi: «To tylko dla żartu». (Prz 26:19 BT_4)
Prz:26:19 οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους, ὅταν δὲ φωραθῶσιν, λέγουσιν ὅτι Παίζων ἔπραξα.
Prz:26:19 οὕτως/οὕτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ φίλος -η -ον ὅταν (ὅτε ἄν) δέ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
Prz:26:19 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czatować Samo /nasz /twój /siebie Przyjaciela towarzysz Ilekroć zaś By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By bawić się By działać
Prz:26:19 ou(/tOs pa/ntes oi( e)nedreu/ontes tou\s e(autO=n fi/lous, o(/tan de\ fOraTO=sin, le/gousin o(/ti *pai/DZOn e)/praXa.
Prz:26:19 hutOs pantes hoi enedreuontes tus heautOn filus, hotan de fOraTOsin, legusin hoti paiDZOn epraXa.
Prz:26:19 D A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_APM RD_GPM A1_APM D x VC_APS3P V1_PAI3P C V1_PAPNSM VAI_AAI1S
Prz:26:19 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] every all, each, every, the whole of the to lie in wait the self /our-/your-/themselves friend companion whenever δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to say/tell because/that to play to act
Prz:26:19 thusly/like this all (nom|voc) the (nom) while LIE-ing-IN-WAIT (nom|voc) the (acc) selves (gen) friend ([Adj] acc) whenever Yet   they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) because/that while PLAY-ing (nom) I-ACT-ed
Prz:26:19 Prz_26:19_1 Prz_26:19_2 Prz_26:19_3 Prz_26:19_4 Prz_26:19_5 Prz_26:19_6 Prz_26:19_7 Prz_26:19_8 Prz_26:19_9 Prz_26:19_10 Prz_26:19_11 Prz_26:19_12 Prz_26:19_13 Prz_26:19_14
Prz:26:19 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:20 ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ, ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος, ἡσυχάζει μάχη.
Prz:26:20 With much wood fire increases; but where there is not a double-minded man, strife ceases. (Proverbs 26:20 Brenton)
Prz:26:20 Bez drew zagaśnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie. (Prz 26:20 BT_4)
Prz:26:20 ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ, ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος, ἡσυχάζει μάχη.
Prz:26:20 ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ξύλον, -ου, τό   πῦρ, -ρός, τό ὅπου δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) μάχη, -ης, ἡ
Prz:26:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Ogień Gdzie zaś ??? Przed przydechem mocnym By być By uspokajać się ize Kłótnia
Prz:26:20 e)n polloi=s Xu/lois Ta/llei pu=r, o(/pou de\ ou)k e)/stin di/Tumos, E(suCHa/DZei ma/CHE.
Prz:26:20 en pollois Xylois Tallei pyr, hopu de uk estin diTymos, hEsyCHaDZei maCHE.
Prz:26:20 P A1_DPN N2N_DPN V1_PAI3S N3_NSN x x D V9_PAI3S A1B_NSM V1_PAI3S N1_NSF
Prz:26:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć fire where δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to be ć to quiet-ize quarrel
Prz:26:20 in/among/by (+dat) many (dat) trees/wooden things (dat)   fire (nom|acc|voc) where Yet not he/she/it-is   he/she/it-is-QUIET-IZE-ing, you(sg)-are-being-QUIET-IZE-ed (classical) quarrel (nom|voc)
Prz:26:20 Prz_26:20_1 Prz_26:20_2 Prz_26:20_3 Prz_26:20_4 Prz_26:20_5 Prz_26:20_6 Prz_26:20_7 Prz_26:20_8 Prz_26:20_9 Prz_26:20_10 Prz_26:20_11 Prz_26:20_12
Prz:26:20 x x x x x x x x x x x x
Prz:26:21 ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί, ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης.
Prz:26:21 A hearth for coals, and wood for fire; and railing man for the tumult of strife. (Proverbs 26:21 Brenton)
Prz:26:21 Węgiel dla żaru, drwa dla ognia - a człowiek kłótliwy - do wzniecania sporu. (Prz 26:21 BT_4)
Prz:26:21 ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί, ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης.
Prz:26:21   ἄνθραξ, -ακος, ὁ καί ξύλον, -ου, τό πῦρ, -ρός, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ λοίδορος, -ου, ὁ εἰς[1] ταραχή, -ῆς, ἡ μάχη, -ης, ἡ
Prz:26:21 Węgiel drzewny I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Ogień Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś Lżący Do (+przyspieszenie) Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt Kłótnia
Prz:26:21 e)sCHa/ra a)/nTraXin kai\ Xu/la puri/, a)nE\r de\ loi/doros ei)s taraCHE\n ma/CHEs.
Prz:26:21 esCHara anTraXin kai Xyla pyri, anEr de loidoros eis taraCHEn maCHEs.
Prz:26:21 N1A_NSF N3K_DPM C N2N_NPN N3_DSN N3_NSM x A1B_NSM P N1_ASF N1_GSF
Prz:26:21 ć charcoal and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. fire man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] reviler into (+acc) disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition quarrel
Prz:26:21   charcoals (dat) and trees/wooden things (nom|acc|voc) fire (dat) man, husband (nom) Yet reviler (nom) into (+acc) disturbance (acc) quarrel (gen)
Prz:26:21 Prz_26:21_1 Prz_26:21_2 Prz_26:21_3 Prz_26:21_4 Prz_26:21_5 Prz_26:21_6 Prz_26:21_7 Prz_26:21_8 Prz_26:21_9 Prz_26:21_10 Prz_26:21_11
Prz:26:21 x x x x x x x x x x x
Prz:26:22 λόγοι κερκώπων μαλακοί, οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων.
Prz:26:22 The words of cunning knaves are soft; but they smite even to the inmost parts of the bowels. (Proverbs 26:22 Brenton)
Prz:26:22 Słowa donosiciela są jak przysmaki: zapadają do głębi wnętrzności. (Prz 26:22 BT_4)
Prz:26:22 λόγοι κερκώπων μαλακοί, οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων.
Prz:26:22 λόγος, -ου, ὁ κέρκωψ, -ωπος, ὁ [LXX] μαλακός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο δέ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) εἰς[1] ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό σπλάγχνον, -ου, τό
Prz:26:22 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. jokester [małpy człowiek] Długo służ długo służ, płaszcz {pokrycie}, sukienka, ubieraj się, część garderoby, suknia, szata To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Do niech bije Do (+przyspieszenie) Magazyn Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery
Prz:26:22 lo/goi kerkO/pOn malakoi/, ou(=toi de\ tu/ptousin ei)s tami/eia spla/gCHnOn.
Prz:26:22 logoi kerkOpOn malakoi, hutoi de typtusin eis tamieia splanCHnOn.
Prz:26:22 N2_NPM N3P_GPM A1_NPM RD_NPM x V1_PAI3P P N2N_APN N2N_GPN
Prz:26:22 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. jokester [monkey-man] wear wear, coat, frock, dress, garment, gown, robe this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to beat into (+acc) storeroom viscus bowels, innards, guts
Prz:26:22 words (nom|voc) jokesters (gen) wear ([Adj] nom|voc) these (nom) Yet they-are-BEAT-ing, while BEAT-ing (dat) into (+acc) storerooms (nom|acc|voc) viscera (gen)
Prz:26:22 Prz_26:22_1 Prz_26:22_2 Prz_26:22_3 Prz_26:22_4 Prz_26:22_5 Prz_26:22_6 Prz_26:22_7 Prz_26:22_8 Prz_26:22_9
Prz:26:22 x x x x x x x x x
Prz:26:23 ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον. χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν.
Prz:26:23 Silver dishonestly given is to be considered as a potsherd: smooth lips cover a grievous heart. (Proverbs 26:23 Brenton)
Prz:26:23 Czym na garnku glinianym srebrna polewa, tym wargi palące, a w sercu zło. (Prz 26:23 BT_4)
Prz:26:23 ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον. χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν.
Prz:26:23 ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μετά δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -) ὥσ·περ     χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων λεῖος -α -ον καρδία, -ας, ἡ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-)  
Prz:26:23 Kawałek srebra By dawać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ??? Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Warga Gładka/pozioma/równina Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany
Prz:26:23 a)rgu/rion dido/menon meta\ do/lou O(/sper o)/strakon E(gEte/on. CHei/lE lei=a kardi/an kalu/ptei lupEra/n.
Prz:26:23 argyrion didomenon meta dolu hOsper ostrakon hEgEteon. CHeilE leia kardian kalyptei lypEran.
Prz:26:23 N2N_NSN V8_PMPNSN P N2_GSM D N2N_NSN D N3E_NPN A1A_NPN N1A_ASF V1_PAI3S A1A_ASF
Prz:26:23 piece of silver to give after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty; to ??? just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć ć lip smooth/level/plain heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to cover cloak, veiled, muffled ć
Prz:26:23 piece of silver (nom|acc|voc) while being-GIVE-ed (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! just as     lips (nom|acc|voc) smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) heart (acc) he/she/it-is-COVER-ing, you(sg)-are-being-COVER-ed (classical)  
Prz:26:23 Prz_26:23_1 Prz_26:23_2 Prz_26:23_3 Prz_26:23_4 Prz_26:23_5 Prz_26:23_6 Prz_26:23_7 Prz_26:23_8 Prz_26:23_9 Prz_26:23_10 Prz_26:23_11 Prz_26:23_12
Prz:26:23 x x x x x x x x x x x x
Prz:26:24 χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός, ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους·
Prz:26:24 A weeping enemy promises all things with his lips, but in his heart he contrives deceit. (Proverbs 26:24 Brenton)
Prz:26:24 Ustami wróg zwodzi - a w sercu kryje podstęp. (Prz 26:24 BT_4)
Prz:26:24 χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός, ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους·
Prz:26:24 χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·νεύω (επι+νευ-, -, επι+νευ·σ-, -, -, -)   ἐχθρός -ά -όν ἐν δέ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ   δόλος, -ου, ὁ
Prz:26:24 Warga Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kiwać porozumienie Wrogi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty
Prz:26:24 CHei/lesin pa/nta e)pineu/ei a)poklaio/menos e)CHTro/s, e)n de\ tE=| kardi/a| tektai/netai do/lous·
Prz:26:24 CHeilesin panta epineuei apoklaiomenos eCHTros, en de tE kardia tektainetai dolus·
Prz:26:24 N3E_DPN A3_APN V1_PAI3S V1_PMPNSM A1A_NSM P x RA_DSF N1A_DSF V1_PMI3S N2_APM
Prz:26:24 lip every all, each, every, the whole of to nod agreement ć hostile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć guile craft, deceit, subtilty
Prz:26:24 lips (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is-NOD-ing-AGREEMENT, you(sg)-are-being-NOD-ed-AGREEMENT (classical)   hostile ([Adj] nom) in/among/by (+dat) Yet the (dat) heart (dat)   guiles (acc)
Prz:26:24 Prz_26:24_1 Prz_26:24_2 Prz_26:24_3 Prz_26:24_4 Prz_26:24_5 Prz_26:24_6 Prz_26:24_7 Prz_26:24_8 Prz_26:24_9 Prz_26:24_10 Prz_26:24_11
Prz:26:24 x x x x x x x x x x x
Prz:26:25 ἐάν σου δέηται ὁ ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ, μὴ πεισθῇς· ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ.
Prz:26:25 Though thine enemy intreat thee with a loud voice, consent not: for there are seven abominations in his heart. (Proverbs 26:25 Brenton)
Prz:26:25 Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ohyd ma w sercu; (Prz 26:25 BT_4)
Prz:26:25 ἐάν σου δέηται ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ, μὴ πεισθῇς· ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ.
Prz:26:25 ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μή πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἑπτά γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πονηρία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:26:25 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty; twój/twój(sg) By potrzebować/wymagać Wrogi Wielki Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Nie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Siedem Dla odtąd, jak By iść; by być Bezeceństwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo
Prz:26:25 e)a/n sou de/Etai o( e)CHTro\s mega/lE| tE=| fOnE=|, mE\ peisTE=|s· e(pta\ ga/r ei)sin ponEri/ai e)n tE=| PSuCHE=| au)tou=.
Prz:26:25 ean su deEtai ho eCHTros megalE tE fOnE, mE peisTEs· hepta gar eisin ponEriai en tE PSyCHE autu.
Prz:26:25 C RP_GS V2_PMS3S RA_NSM A1A_NSM A1_DSF RA_DSF N1_DSF D VS_APS2S M x V9_PAI3P N1A_NPF P RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Prz:26:25 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you; your/yours(sg) to need/require the hostile great the sound/voice cries; to sound not to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence seven for since, as to go; to be wickedness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same
Prz:26:25 if-ever you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-should-be-being-NEED/REQUIRE-ed the (nom) hostile ([Adj] nom) great ([Adj] dat) the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed not you(sg)-should-be-PERSUADE/CONVINCE-ed seven for he/she/it-is-GO-ing; they-are wickednesss (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen)
Prz:26:25 Prz_26:25_1 Prz_26:25_2 Prz_26:25_3 Prz_26:25_4 Prz_26:25_5 Prz_26:25_6 Prz_26:25_7 Prz_26:25_8 Prz_26:25_9 Prz_26:25_10 Prz_26:25_11 Prz_26:25_12 Prz_26:25_13 Prz_26:25_14 Prz_26:25_15 Prz_26:25_16 Prz_26:25_17 Prz_26:25_18
Prz:26:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:26 ὁ κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον, ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις.
Prz:26:26 He that hides enmity frames deceit: but being easily discerned, exposes his own sins in the public assemblies. (Proverbs 26:26 Brenton)
Prz:26:26 choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu. (Prz 26:26 BT_4)
Prz:26:26 κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον, ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις.
Prz:26:26 ὁ ἡ τό κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν; κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) δόλος, -ου, ὁ   δέ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   ἐν συν·έδριον, -ου, τό
Prz:26:26 Krypta; tajny; by ukrywać się ukrywaj, kryj się Wrogość; wrogi By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty zaś Samo /nasz /twój /siebie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Diety {Sejmu} zgromadzenie, konwencja; diety {sejmu} niższy dom: ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE; rada, zgromadzenie
Prz:26:26 o( kru/ptOn e)/CHTran suni/stEsin do/lon, e)kkalu/ptei de\ ta\s e(autou= a(marti/as eu)/gnOstos e)n sunedri/ois.
Prz:26:26 ho kryptOn eCHTran synistEsin dolon, ekkalyptei de tas heautu hamartias eugnOstos en synedriois.
Prz:26:26 RA_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF V6_PAI3S N2_ASM V1_PAI3S x RA_APF RD_GSM N1A_APF A1B_NSM P N2N_DPN
Prz:26:26 the crypt; secret; to hide conceal, skulk enmity; hostile to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. guile craft, deceit, subtilty ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the self /our-/your-/themselves sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly
Prz:26:26 the (nom) crypts (gen); secret ([Adj] gen); while HIDE-ing (nom) enmity (acc); hostile ([Adj] acc) he/she/it-is-STand WITH-ing guile (acc)   Yet the (acc) self (gen) sin (gen), sins (acc)   in/among/by (+dat) diets (dat)
Prz:26:26 Prz_26:26_1 Prz_26:26_2 Prz_26:26_3 Prz_26:26_4 Prz_26:26_5 Prz_26:26_6 Prz_26:26_7 Prz_26:26_8 Prz_26:26_9 Prz_26:26_10 Prz_26:26_11 Prz_26:26_12 Prz_26:26_13
Prz:26:26 x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:27 ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν, ὁ δὲ κυλίων λίθον ἐφ’ ἑαυτὸν κυλίει.
Prz:26:27 He that digs a pit for his neighbour shall fall into it: and he that rolls a stone, rolls it upon himself. (Proverbs 26:27 Brenton)
Prz:26:27 Kto kopie dół - weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy. (Prz 26:27 BT_4)
Prz:26:27 ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν, δὲ κυλίων λίθον ἐφ’ ἑαυτὸν κυλίει.
Prz:26:27 ὁ ἡ τό ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-)   ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-) λίθος, -ου, ὁ ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-)
Prz:26:27 By kopać/żłobak Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko By spadać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo zaś By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się Kamień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się
Prz:26:27 o( o)ru/ssOn bo/Tron tO=| plEsi/on e)mpesei=tai ei)s au)to/n, o( de\ kuli/On li/Ton e)f’ e(auto\n kuli/ei.
Prz:26:27 ho oryssOn boTron tO plEsion empeseitai eis auton, ho de kyliOn liTon ef’ heauton kyliei.
Prz:26:27 RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM RA_DSM D VF2_FMI3S P RD_ASM RA_NSM x V1_PAPNSM N2_ASM P RD_ASM V1_PAI3S
Prz:26:27 the to dig/gouge ć the neighbor one near, close to; near to fall into (+acc) he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel
Prz:26:27 the (nom) while DIG/GOUGE-ing (nom)   the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-FALL-ed into (+acc) him/it/same (acc) the (nom) Yet while TO ROLL-ing (nom) stone (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) self (acc) he/she/it-is-TO ROLL-ing, you(sg)-are-being-TO ROLL-ed (classical)
Prz:26:27 Prz_26:27_1 Prz_26:27_2 Prz_26:27_3 Prz_26:27_4 Prz_26:27_5 Prz_26:27_6 Prz_26:27_7 Prz_26:27_8 Prz_26:27_9 Prz_26:27_10 Prz_26:27_11 Prz_26:27_12 Prz_26:27_13 Prz_26:27_14 Prz_26:27_15
Prz:26:27 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:26:28 γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν, στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας.
Prz:26:28 A lying tongue hates the truth; and an unguarded mouth causes tumults. (Proverbs 26:28 Brenton)
Prz:26:28 Fałszywy język nie znosi skrzywdzonych, usta przymilne powodem zguby. (Prz 26:28 BT_4)
Prz:26:28 γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν, στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας.
Prz:26:28 γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ψευδής -ές μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό δέ   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·κατα·στασία, -ας, ἡ
Prz:26:28 Język przez metonimia, język Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt PRAWDA Ust/żołądka por zaś By czynić/rób Wyniesienie
Prz:26:28 glO=ssa PSeudE\s misei= a)lE/Teian, sto/ma de\ a)/stegon poiei= a)katastasi/as.
Prz:26:28 glOssa PSeudEs misei alETeian, stoma de astegon poiei akatastasias.
Prz:26:28 N1S_NSF A3H_NSF V2_PAI3S N1A_ASF N3M_NSN x A1B_NSN V2_PAI3S N1A_APF
Prz:26:28 tongue by metonymy, a language false false, lying to destest dislike, detest, hate, abominate truth mouth/maw stoma δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to do/make upheaval
Prz:26:28 tongue (nom|voc) liar ([Adj] nom) he/she/it-is-DESTEST-ing, you(sg)-are-being-DESTEST-ed (classical), be-you(sg)-DESTEST-ing! truth (acc) mouth/maw (nom|acc|voc) Yet   he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! upheaval (gen), upheavals (acc)
Prz:26:28 Prz_26:28_1 Prz_26:28_2 Prz_26:28_3 Prz_26:28_4 Prz_26:28_5 Prz_26:28_6 Prz_26:28_7 Prz_26:28_8 Prz_26:28_9
Prz:26:28 x x x x x x x x x