Prz:25:1 Αὗται αἱ παιδεῖαι Σαλωμῶντος αἱ ἀδιάκριτοι, ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας.
Prz:25:1 These are the miscellaneous instructions of Solomon, which the friends of Ezekias king of Judea copied out. (Proverbs 25:1 Brenton)
Prz:25:1 I to są przysłowia Salomona, przepisane przez ludzi króla judzkiego, Ezechiasza. (Prz 25:1 BT_4)
Prz:25:1 Αὗται αἱ παιδεῖαι Σαλωμῶντος αἱ ἀδιάκριτοι, ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας.
Prz:25:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·διά·κριτος -ον ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
Prz:25:1 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Salomon Bezstronny Kto/, który/, który Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Hezekiah Król Judea [okolica z]; żydowski
Prz:25:1 *au(=tai ai( paidei=ai *salOmO=ntos ai( a)dia/kritoi, a(/s e)Xegra/PSanto oi( fi/loi *eDZekiou tou= basile/Os tE=s *ioudai/as.
Prz:25:1 hautai hai paideiai salOmOntos hai adiakritoi, has eXegraPSanto hoi filoi eDZekiu tu basileOs tEs iudaias.
Prz:25:1 RD_NPF RA_NPF N1A_NPF N3_GSM RA_NPF A1B_NPF RR_APF VAI_AMI3P RA_NPM A1_NPM N1T_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSF N1A_GSF
Prz:25:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć Solomon the impartial who/whom/which ć the friend companion; to kiss buss, lip, osculate Hezekiah the king the Judea [region of]; Jewish
Prz:25:1 these (nom) the (nom)   Solomon (gen) the (nom) impartial ([Adj] nom|voc) who/whom/which (acc)   the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) Hezekiah (gen) the (gen) king (gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen)
Prz:25:1 Prz_25:1_1 Prz_25:1_2 Prz_25:1_3 Prz_25:1_4 Prz_25:1_5 Prz_25:1_6 Prz_25:1_7 Prz_25:1_8 Prz_25:1_9 Prz_25:1_10 Prz_25:1_11 Prz_25:1_12 Prz_25:1_13 Prz_25:1_14 Prz_25:1_15
Prz:25:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:2 Δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον, δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα.
Prz:25:2 The glory of God conceals a matter: but the glory of a king honours business. (Proverbs 25:2 Brenton)
Prz:25:2 Chwałą Bożą - rzecz taić, chwałą królów - rzecz badać. (Prz 25:2 BT_4)
Prz:25:2 Δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον, δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα.
Prz:25:2 δόξα, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) λόγος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ δέ βασιλεύς, -έως, ὁ τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
Prz:25:2 Sławy/wzbudzanie grozy Bóg  By ukrywać się ukrywaj, kryj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Sławy/wzbudzanie grozy zaś Król By zaszczycać Sprawa [zobacz pragmatyczny]
Prz:25:2 *do/Xa Teou= kru/ptei lo/gon, do/Xa de\ basile/Os tima=| pra/gmata.
Prz:25:2 doXa Teu kryptei logon, doXa de basileOs tima pragmata.
Prz:25:2 N1S_NSF N2_GSM V1_PAI3S N2_ASM N1S_NSF x N3V_GSM V3_PAI3S N3M_APN
Prz:25:2 glory/awesomeness god [see theology] to hide conceal, skulk word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. glory/awesomeness δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king to honor matter [see pragmatic]
Prz:25:2 glory/awesomeness (nom|voc) god (gen) he/she/it-is-HIDE-ing, you(sg)-are-being-HIDE-ed (classical) word (acc) glory/awesomeness (nom|voc) Yet king (gen) he/she/it-is-HONOR-ing, you(sg)-are-being-HONOR-ed, you(sg)-are-being-HONOR-ed (classical), he/she/it-should-be-HONOR-ing, you(sg)-should-be-being-HONOR-ed matters (nom|acc|voc)
Prz:25:2 Prz_25:2_1 Prz_25:2_2 Prz_25:2_3 Prz_25:2_4 Prz_25:2_5 Prz_25:2_6 Prz_25:2_7 Prz_25:2_8 Prz_25:2_9
Prz:25:2 x x x x x x x x x
Prz:25:3 οὐρανὸς ὑψηλός, γῆ δὲ βαθεῖα, καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος.
Prz:25:3 Heaven is high, and earth is deep, and a king's heart is unsearchable. (Proverbs 25:3 Brenton)
Prz:25:3 Wysokość niebios i głębia podziemia, i serca królów są niezbadane. (Prz 25:3 BT_4)
Prz:25:3 οὐρανὸς ὑψηλός, γῆ δὲ βαθεῖα, καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος.
Prz:25:3 οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὑψηλός -ή -όν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δέ βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καρδία, -ας, ἡ δέ βασιλεύς, -έως, ὁ  
Prz:25:3 Nieba/niebo Podniesiony Ziemi/ziemia zaś Głęboko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) zaś Król
Prz:25:3 ou)rano\s u(PSElo/s, gE= de\ baTei=a, kardi/a de\ basile/Os a)neXe/legktos.
Prz:25:3 uranos hyPSElos, gE de baTeia, kardia de basileOs aneXelenktos.
Prz:25:3 N2_NSM A1_NSM N1_NSF x A3U_NSF N1A_NSF x N3V_GSM A1B_NSF
Prz:25:3 sky/heaven elevated earth/land δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] deep heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king ć
Prz:25:3 sky/heaven (nom) elevated ([Adj] nom) earth/land (nom|voc) Yet deep ([Adj] nom|voc) heart (nom|voc) Yet king (gen)  
Prz:25:3 Prz_25:3_1 Prz_25:3_2 Prz_25:3_3 Prz_25:3_4 Prz_25:3_5 Prz_25:3_6 Prz_25:3_7 Prz_25:3_8 Prz_25:3_9
Prz:25:3 x x x x x x x x x
Prz:25:4 τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον, καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπαν·
Prz:25:4 Beat the drossy silver, and it shall be made entirely pure. (Proverbs 25:4 Brenton)
Prz:25:4 Odłącz żużel od srebra, a rozbłyśnie złotnikowi naczynie: (Prz 25:4 BT_4)
Prz:25:4 τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον, καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπαν·
Prz:25:4 τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ἀ·δόκιμος -ον ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καθαρός -ά -όν ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος
Prz:25:4 Do niech bije ??? Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Czysty Każdy
Prz:25:4 tu/pte a)do/kimon a)rgu/rion, kai\ kaTarisTE/setai kaTaro\n a(/pan·
Prz:25:4 typte adokimon argyrion, kai kaTarisTEsetai kaTaron hapan·
Prz:25:4 V1_PAD2S A1B_ASN N2N_ASN C VS_FPI3S A1A_ASN A3P_ASN
Prz:25:4 to beat ??? piece of silver and also, even, namely to purify cleanse clean every
Prz:25:4 be-you(sg)-BEAT-ing! ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-PURIFIED-ed clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|acc|voc)
Prz:25:4 Prz_25:4_1 Prz_25:4_2 Prz_25:4_3 Prz_25:4_4 Prz_25:4_5 Prz_25:4_6 Prz_25:4_7
Prz:25:4 x x x x x x x
Prz:25:5 κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ προσώπου βασιλέως, καὶ κατορθώσει ἐν δικαιοσύνῃ ὁ θρόνος αὐτοῦ.
Prz:25:5 Slay the ungodly from before the king, and his throne shall prosper in righteousness. (Proverbs 25:5 Brenton)
Prz:25:5 nieprawego usuń sprzed króla, a sprawiedliwość jego tron umocni. (Prz 25:5 BT_4)
Prz:25:5 κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ προσώπου βασιλέως, καὶ κατορθώσει ἐν δικαιοσύνῃ θρόνος αὐτοῦ.
Prz:25:5   ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί   ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:25:5 Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Król I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Tron On/ona/to/to samo
Prz:25:5 ktei=ne a)sebei=s e)k prosO/pou basile/Os, kai\ katorTO/sei e)n dikaiosu/nE| o( Tro/nos au)tou=.
Prz:25:5 kteine asebeis ek prosOpu basileOs, kai katorTOsei en dikaiosynE ho Tronos autu.
Prz:25:5 V1_PAD2S A3H_APM P N2N_GSN N3V_GSM C VF_FAI3S P N1_DSF RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Prz:25:5 ć ungodly; to be impious commit sacrilege out of (+gen) ἐξ before vowels face king and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the throne he/she/it/same
Prz:25:5   ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE out of (+gen) face (gen) king (gen) and   in/among/by (+dat) righteousness (dat) the (nom) throne (nom) him/it/same (gen)
Prz:25:5 Prz_25:5_1 Prz_25:5_2 Prz_25:5_3 Prz_25:5_4 Prz_25:5_5 Prz_25:5_6 Prz_25:5_7 Prz_25:5_8 Prz_25:5_9 Prz_25:5_10 Prz_25:5_11 Prz_25:5_12
Prz:25:5 x x x x x x x x x x x x
Prz:25:6 μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως μηδὲ ἐν τόποις δυναστῶν ὑφίστασο·
Prz:25:6 Be not boastful in the presence of the king, and remain not in the places of princes; (Proverbs 25:6 Brenton)
Prz:25:6 Nie bądź wyniosły u króla, nie stawaj na miejscu wielmożów! (Prz 25:6 BT_4)
Prz:25:6 μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως μηδὲ ἐν τόποις δυναστῶν ὑφίστασο·
Prz:25:6 μή   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐν τόπος, -ου, ὁ δυνάστης, -ου, ὁ ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -)
Prz:25:6 Nie W obecności z (+informacja); ??? Król µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Najwyższy Do ???
Prz:25:6 mE\ a)laDZoneu/ou e)nO/pion basile/Os mEde\ e)n to/pois dunastO=n u(fi/staso·
Prz:25:6 mE alaDZoneuu enOpion basileOs mEde en topois dynastOn hyfistaso·
Prz:25:6 D V1_PMD2S D N3V_GSM C P N2_DPM N1M_GPM V6_PMD2S
Prz:25:6 not ć in the presence of (+gen); ??? king μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place sovereign to ???
Prz:25:6 not   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) king (gen) neither/nor; Mede (voc) in/among/by (+dat) places (dat) sovereigns (gen) be-you(sg)-being-???-ed!, you(sg)-were-being-???-ed
Prz:25:6 Prz_25:6_1 Prz_25:6_2 Prz_25:6_3 Prz_25:6_4 Prz_25:6_5 Prz_25:6_6 Prz_25:6_7 Prz_25:6_8 Prz_25:6_9
Prz:25:6 x x x x x x x x x
Prz:25:7 κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι Ἀνάβαινε πρός με, ἢ ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάστου. ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου, λέγε.
Prz:25:7 for it is better for thee that it should be said, Come up to me, than that one should humble thee in the presence of the prince; speak of that which thine eyes have seen. (Proverbs 25:7 Brenton)
Prz:25:7 Niech raczej ci rzekną: «Posuń się wyżej!» niżby cię mieli poniżyć przed możnym. Co oczy twoje spostrzegły, (Prz 25:7 BT_4)
Prz:25:7 κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι Ἀνάβαινε πρός με, ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάστου. εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου, λέγε.
Prz:25:7 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πρόσ·ωπον, -ου, τό δυνάστης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Prz:25:7 Lepiej Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić/opowiadaj By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Albo Do niżej Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz Najwyższy Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj
Prz:25:7 krei=sson ga/r soi to\ r(ETE=nai *)ana/baine pro/s me, E)\ tapeinO=sai/ se e)n prosO/pO| duna/stou. a(/ ei)=don oi( o)fTalmoi/ sou, le/ge.
Prz:25:7 kreisson gar soi to rETEnai anabaine pros me, E tapeinOsai se en prosOpO dynastu. ha eidon hoi ofTalmoi su, lege.
Prz:25:7 A3C_NSN x RP_DS RA_NSN VC_APN V1_PAD2S P RP_AS C VA_AMD2S RP_AS P N2N_DSN N1M_GSM RR_APN VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS V1_PAD2S
Prz:25:7 better for since, as you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to say/tell to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I or to lower you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among face sovereign who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) to say/tell
Prz:25:7 better ([Adj] nom|acc|voc, voc) for you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) to-be-SAY/TELL-ed be-you(sg)-ASCEND-ing! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) or to-LOWER, be-you(sg)-LOWER-ed!, he/she/it-happens-to-LOWER (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) face (dat) sovereign (gen) who/whom/which (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SAY/TELL-ing!
Prz:25:7 Prz_25:7_1 Prz_25:7_2 Prz_25:7_3 Prz_25:7_4 Prz_25:7_5 Prz_25:7_6 Prz_25:7_7 Prz_25:7_8 Prz_25:7_9 Prz_25:7_10 Prz_25:7_11 Prz_25:7_12 Prz_25:7_13 Prz_25:7_14 Prz_25:7_15 Prz_25:7_16 Prz_25:7_17 Prz_25:7_18 Prz_25:7_19 Prz_25:7_20
Prz:25:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:8 μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς ἐπ’ ἐσχάτων. ἡνίκα ἄν σε ὀνειδίσῃ ὁ σὸς φίλος,
Prz:25:8 Get not suddenly into a quarrel, lest thou repent at last. (Proverbs 25:8 Brenton)
Prz:25:8 nie podawaj szybko do sądu, bo co zrobisz w końcu, jeżeli zawstydzi cię bliźni? (Prz 25:8 BT_4)
Prz:25:8 μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς ἐπ’ ἐσχάτων. ἡνίκα ἄν σε ὀνειδίσῃ σὸς φίλος,
Prz:25:8 μή προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) εἰς[1] μάχη, -ης, ἡ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἵνα μή μετα·μέλομαι (μετα+μελ-, μετα+μελη·σ-, μετα+μελη·σ-, -, -, μετα+μελη·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον ἡνίκα ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν φίλος -η -ον
Prz:25:8 Nie By powalić/spadek {jesień} przedtem Do (+przyspieszenie) Kłótnia Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj żeby / ażeby / bo Nie By żałować żałuj, zmieniaj swój umysł Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty; twój/twój(sg) By mówić lekceważąco [pogarda?] Twój/twój(sg) Przyjaciela towarzysz
Prz:25:8 mE\ pro/spipte ei)s ma/CHEn taCHe/Os, i(/na mE\ metamelETE=|s e)p’ e)sCHa/tOn. E(ni/ka a)/n se o)neidi/sE| o( so\s fi/los,
Prz:25:8 mE prospipte eis maCHEn taCHeOs, hina mE metamelETEs ep’ esCHatOn. hEnika an se oneidisE ho sos filos,
Prz:25:8 D V1_PAD2S P N1_ASF D C D VC_APS2S P A1_GPM D x RP_AS VA_AAS3S RA_NSM A1_NSM A1_NSM
Prz:25:8 not to prostrate/fall before into (+acc) quarrel quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to repent repent, change one's mind upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last when ever (if ever) you; your/yours(sg) to disparage [scorn?] the your/yours(sg) friend companion
Prz:25:8 not be-you(sg)-PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE! into (+acc) quarrel (acc) quickly; quick ([Adj] gen) so that / in order to /because not you(sg)-should-be-REPENT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) when ever you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-DISPARAGE, you(sg)-should-be-DISPARAGE-ed, you(sg)-will-be-DISPARAGE-ed the (nom) your/yours(sg) (nom) friend ([Adj] nom)
Prz:25:8 Prz_25:8_1 Prz_25:8_2 Prz_25:8_3 Prz_25:8_4 Prz_25:8_5 Prz_25:8_6 Prz_25:8_7 Prz_25:8_8 Prz_25:8_9 Prz_25:8_10 Prz_25:8_11 Prz_25:8_12 Prz_25:8_13 Prz_25:8_14 Prz_25:8_15 Prz_25:8_16 Prz_25:8_17
Prz:25:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:9 ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω, μὴ καταφρόνει,
Prz:25:9 Whenever thy friend shall reproach thee, retreat backward, despise him not; (Proverbs 25:9 Brenton)
Prz:25:9 Swój spór z bliźnim załatw polubownie, lecz cudzych tajemnic nie zdradzaj, (Prz 25:9 BT_4)
Prz:25:9 ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω, μὴ καταφρόνει,
Prz:25:9 ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω μή κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-)
Prz:25:9 By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem Nie By być łaskawym
Prz:25:9 a)naCHO/rei ei)s ta\ o)pi/sO, mE\ katafro/nei,
Prz:25:9 anaCHOrei eis ta opisO, mE katafronei,
Prz:25:9 V2_PAD2S P RA_APN D D V2_PAD2S
Prz:25:9 to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate into (+acc) the behind back, behind, after not to condescend
Prz:25:9 he/she/it-is-TURN-ing-TAIL, you(sg)-are-being-TURN-ed-TAIL (classical), be-you(sg)-TURN-ing-TAIL! into (+acc) the (nom|acc) behind not he/she/it-is-CONDESCEND-ing, you(sg)-are-being-CONDESCEND-ed (classical), be-you(sg)-CONDESCEND-ing!
Prz:25:9 Prz_25:9_1 Prz_25:9_2 Prz_25:9_3 Prz_25:9_4 Prz_25:9_5 Prz_25:9_6
Prz:25:9 x x x x x x
Prz:25:10 μή σε ὀνειδίσῃ μὲν ὁ φίλος, ἡ δὲ μάχη σου καὶ ἡ ἔχθρα οὐκ ἀπέσται, ἀλλ’ ἔσται σοι ἴση θανάτῳ.
Prz:25:10 lest thy friend continue to reproach thee, so thy quarrel and enmity shall not depart, but shall be to thee like death.
Prz:25:10 by słuchający ciebie nie zganił i nie przylgnęła do ciebie niesława. (Prz 25:10 BT_4)
Prz:25:10 μή σε ὀνειδίσῃ μὲν φίλος, δὲ μάχη σου καὶ ἔχθρα οὐκ ἀπέσται, ἀλλ’ ἔσται σοι ἴση θανάτῳ.
Prz:25:10 μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) μέν ὁ ἡ τό φίλος -η -ον ὁ ἡ τό δέ μάχη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἴσος -η -ον θάνατος, -ου, ὁ
Prz:25:10 Nie Ty; twój/twój(sg) By mówić lekceważąco [pogarda?] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Przyjaciela towarzysz zaś Kłótnia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wrogość; wrogi ??? Przed przydechem mocnym Ale By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Śmierć
Prz:25:10 mE/ se o)neidi/sE| me\n o( fi/los, E( de\ ma/CHE sou kai\ E( e)/CHTra ou)k a)pe/stai, a)ll’ e)/stai soi i)/sE Tana/tO|.
Prz:25:10 mE se oneidisE men ho filos, hE de maCHE su kai hE eCHTra uk apestai, all’ estai soi isE TanatO.
Prz:25:10 D RP_AS VA_AAS3S x RA_NSM A1_NSM RA_NSF x N1_NSF RP_GS C RA_NSF N1A_NSF D VF_FMI3S C VF_FMI3S RP_DS A1_NSF N2_DSM
Prz:25:10 not you; your/yours(sg) to disparage [scorn?] indeed (yet, certainly, surely) the friend companion the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] quarrel you; your/yours(sg) and also, even, namely the enmity; hostile οὐχ before rough breathing ć but to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical death
Prz:25:10 not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-DISPARAGE, you(sg)-should-be-DISPARAGE-ed, you(sg)-will-be-DISPARAGE-ed indeed the (nom) friend ([Adj] nom) the (nom) Yet quarrel (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) enmity (nom|voc); hostile ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) not   but he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) resemble ([Adj] nom|voc) death (dat)
Prz:25:10 Prz_25:10_1 Prz_25:10_2 Prz_25:10_3 Prz_25:10_4 Prz_25:10_5 Prz_25:10_6 Prz_25:10_7 Prz_25:10_8 Prz_25:10_9 Prz_25:10_10 Prz_25:10_11 Prz_25:10_12 Prz_25:10_13 Prz_25:10_14 Prz_25:10_15 Prz_25:10_16 Prz_25:10_17 Prz_25:10_18 Prz_25:10_19 Prz_25:10_20
Prz:25:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:10a χάρις καὶ φιλία ἐλευθεροῖ, ἃς τήρησον σεαυτῷ, ἵνα μὴ ἐπονείδιστος γένῃ, ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυναλλάκτως.
Prz:25:10a Favour and friendship set a man free, which do thou keep for thyself, lest thou be made liable to reproach; but take heed to thy ways peaceably. (Proverbs 25:10 Brenton)
Prz:25:10a  
Prz:25:10a χάρις καὶ φιλία ἐλευθεροῖ, ἃς τήρησον σεαυτῷ, ἵνα μὴ ἐπονείδιστος γένῃ, ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυναλλάκτως.
Prz:25:10a χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί φιλία, -ας, ἡ ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) ὅς ἥ ὅ τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἵνα μή   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀλλά φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Prz:25:10a Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Miłość Uwalniany; by uwalniać Kto/, który/, który By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Siebie żeby / ażeby / bo Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ale By zabezpieczać się Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Prz:25:10a CHa/ris kai\ fili/a e)leuTeroi=, a(/s tE/rEson seautO=|, i(/na mE\ e)ponei/distos ge/nE|, a)lla\ fu/laXon ta\s o(dou/s sou eu)sunalla/ktOs.
Prz:25:10a CHaris kai filia eleuTeroi, has tErEson seautO, hina mE eponeidistos genE, alla fylaXon tas hodus su eusynallaktOs.
Prz:25:10a N3_NSF C N1A_NSF V4_PAI3S RR_APF VA_AAD2S RD_DSM C D A1B_NSM VB_AMS2S C VA_AAD2S RA_APF N2_APF RP_GS D
Prz:25:10a favor/grace [see charity] and also, even, namely love liberated; to liberate who/whom/which to keep abide by, observe, keep watch over yourself so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć to become become, happen but to guard the way/road you; your/yours(sg) ć
Prz:25:10a grace and, also friendship free who, which to keep, guard yourself in order that no, not shameful, reproached race, family but keep, guard the road, way you, your easy to deal with
Prz:25:10a Prz_25:10a_1 Prz_25:10a_2 Prz_25:10a_3 Prz_25:10a_4 Prz_25:10a_5 Prz_25:10a_6 Prz_25:10a_7 Prz_25:10a_8 Prz_25:10a_9 Prz_25:10a_10 Prz_25:10a_11 Prz_25:10a_12 Prz_25:10a_13 Prz_25:10a_14 Prz_25:10a_15 Prz_25:10a_16 Prz_25:10a_17
Prz:25:10a x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:11 μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου, οὕτως εἰπεῖν λόγον.
Prz:25:11 As a golden apple in a necklace of sardius, so is it to speak a wise word. (Proverbs 25:11 Brenton)
Prz:25:11 Złote jabłka na sprzętach ze srebra - to słowo mówione w czasie właściwym. (Prz 25:11 BT_4)
Prz:25:11 μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου, οὕτως εἰπεῖν λόγον.
Prz:25:11   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ἐν   σάρδιον, -ου, τό οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λόγος, -ου, ὁ
Prz:25:11 Złoty/złoty; by złocić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sardoniks thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Prz:25:11 mE=lon CHrusou=n e)n o(rmi/skO| sardi/ou, ou(/tOs ei)pei=n lo/gon.
Prz:25:11 mElon CHrysun en hormiskO sardiu, hutOs eipein logon.
Prz:25:11 N2N_NSN A1C_NSN P N2_DSM N2N_GSN D VB_AAN N2_ASM
Prz:25:11 ć gold/golden; to gild in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć sardonyx thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Prz:25:11   gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat)   sardonyx (gen) thusly/like this to-SAY/TELL word (acc)
Prz:25:11 Prz_25:11_1 Prz_25:11_2 Prz_25:11_3 Prz_25:11_4 Prz_25:11_5 Prz_25:11_6 Prz_25:11_7 Prz_25:11_8
Prz:25:11 x x x x x x x x
Prz:25:12 εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται, λόγος σοφὸς εἰς εὐήκοον οὖς.
Prz:25:12 In an ear-ring of gold a precious sardius is also set; so is a wise word to an obedient ear. (Proverbs 25:12 Brenton)
Prz:25:12 Złota obrączka, kolia ze szczerego złota - wskazówka mądrego dla uszu uważnych. (Prz 25:12 BT_4)
Prz:25:12 εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται, λόγος σοφὸς εἰς εὐήκοον οὖς.
Prz:25:12 εἰς[1]   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) σάρδιον, -ου, τό πολυ·τελής -ές δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) λόγος, -ου, ὁ σοφός -ή -όν εἰς[1]   οὖς, ὠτός, τό
Prz:25:12 Do (+przyspieszenie) Złoty/złoty; by złocić Sardoniks Kosztowny By wiązać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Mądry Do (+przyspieszenie) Ucho
Prz:25:12 ei)s e)nO/tion CHrusou=n sa/rdion polutele\s de/detai, lo/gos sofo\s ei)s eu)E/koon ou)=s.
Prz:25:12 eis enOtion CHrysun sardion polyteles dedetai, logos sofos eis euEkoon us.
Prz:25:12 P N2N_ASN A1C_ASN N2N_NSN A3H_NSN VM_XPI3S N2_NSM A1_NSM P A1B_ASN N3T_ASN
Prz:25:12 into (+acc) ć gold/golden; to gild sardonyx expensive to bind word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. wise into (+acc) ć ear
Prz:25:12 into (+acc)   gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) sardonyx (nom|acc|voc) expensive ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-has-been-BIND-ed word (nom) wise ([Adj] nom) into (+acc)   ear (nom|acc|voc)
Prz:25:12 Prz_25:12_1 Prz_25:12_2 Prz_25:12_3 Prz_25:12_4 Prz_25:12_5 Prz_25:12_6 Prz_25:12_7 Prz_25:12_8 Prz_25:12_9 Prz_25:12_10 Prz_25:12_11
Prz:25:12 x x x x x x x x x x x
Prz:25:13 ὥσπερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμήτῳ κατὰ καῦμα ὠφελεῖ, οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτόν· ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ.
Prz:25:13 As a fall of snow in the time of harvest is good against heat, so a faithful messenger refreshes those that send him; for he helps the souls of his employers. (Proverbs 25:13 Brenton)
Prz:25:13 Czym jest chłód śniegu w dzień żniwa, tym wierny zleceniu posłaniec: bo ducha panu orzeźwia. (Prz 25:13 BT_4)
Prz:25:13 ὥσπερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμήτῳ κατὰ καῦμα ὠφελεῖ, οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτόν· ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ.
Prz:25:13 ὥσ·περ ἔξ·οδος, -ου, ἡ χιών, -όνος, ἡ ἐν   κατά καῦμα[τ], -ατος, τό ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) οὕτως/οὕτω ἄγγελος, -ου, ὁ πιστός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή γάρ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-)
Prz:25:13 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Eksodus Śnieg W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ciepło By przynosić korzyść zysk, zysk thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Wierny trusthworthy zamawiać On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) By przynosić korzyść zysk, zysk
Prz:25:13 O(/sper e)/Xodos CHio/nos e)n a)mE/tO| kata\ kau=ma O)felei=, ou(/tOs a)/ggelos pisto\s tou\s a)postei/lantas au)to/n· PSuCHa\s ga\r tO=n au)tO=| CHrOme/nOn O)felei=.
Prz:25:13 hOsper eXodos CHionos en amEtO kata kauma Ofelei, hutOs angelos pistos tus aposteilantas auton· PSyCHas gar tOn autO CHrOmenOn Ofelei.
Prz:25:13 D N2_NSF N3N_GSF P N2_DSM P N3M_ASN V2_PAI3S D N2_NSM A1_NSM RA_APM VA_AAPAPM RD_ASM N1_APF x RA_GPM RD_DSM V3_PMPGPM V2_PAI3S
Prz:25:13 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" exodus snow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing heat to benefit gain, profit thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) faithful trusthworthy the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person for since, as the he/she/it/same to use/treat (profit, advise) to benefit gain, profit
Prz:25:13 just as exodus (nom) snow (gen) in/among/by (+dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) heat (nom|acc|voc) he/she/it-is-ΚΡΑΤΈΩ-ing, you(sg)-are-being-ΚΡΑΤΈΩ-ed (classical), be-you(sg)-ΚΡΑΤΈΩ-ing!, he/she/it-was-ΚΡΑΤΈΩ-ing thusly/like this messenger/angel (nom) faithful ([Adj] nom) the (acc) upon ORDER FORTH-ing (acc) him/it/same (acc) lifes (acc) for the (gen) him/it/same (dat) while being-USE/TREAT-ed (gen) he/she/it-is-ΚΡΑΤΈΩ-ing, you(sg)-are-being-ΚΡΑΤΈΩ-ed (classical), be-you(sg)-ΚΡΑΤΈΩ-ing!, he/she/it-was-ΚΡΑΤΈΩ-ing
Prz:25:13 Prz_25:13_1 Prz_25:13_2 Prz_25:13_3 Prz_25:13_4 Prz_25:13_5 Prz_25:13_6 Prz_25:13_7 Prz_25:13_8 Prz_25:13_9 Prz_25:13_10 Prz_25:13_11 Prz_25:13_12 Prz_25:13_13 Prz_25:13_14 Prz_25:13_15 Prz_25:13_16 Prz_25:13_17 Prz_25:13_18 Prz_25:13_19 Prz_25:13_20
Prz:25:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:14 ὥσπερ ἄνεμοι καὶ νέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατοι, οὕτως οἱ καυχώμενοι ἐπὶ δόσει ψευδεῖ.
Prz:25:14 As winds and clouds and rains are most evident objects, so is he that boasts of a false gift. (Proverbs 25:14 Brenton)
Prz:25:14 Chmury i wicher bez deszczu: kto chwali się darem kłamanym. (Prz 25:14 BT_4)
Prz:25:14 ὥσπερ ἄνεμοι καὶ νέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατοι, οὕτως οἱ καυχώμενοι ἐπὶ δόσει ψευδεῖ.
Prz:25:14 ὥσ·περ ἄνεμος, -ου, ὁ καί νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) καί ὑετός, -ου, ὁ ἐπι·φανέσ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐπι·φανής) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ἐπί δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
Prz:25:14 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Wiatr I też, nawet, mianowicie Chmura I też, nawet, mianowicie Deszcz ??? thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By napawać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dawanie Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy
Prz:25:14 O(/sper a)/nemoi kai\ ne/fE kai\ u(etoi\ e)pifane/statoi, ou(/tOs oi( kauCHO/menoi e)pi\ do/sei PSeudei=.
Prz:25:14 hOsper anemoi kai nefE kai hyetoi epifanestatoi, hutOs hoi kauCHOmenoi epi dosei PSeudei.
Prz:25:14 D N2_NPM C N3E_NPN C N2_NPM A3H_NPMS D RA_NPM V3_PMPNPM P N3I_DSF A3H_DSF
Prz:25:14 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" wind and also, even, namely cloud and also, even, namely rain ??? thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the to gloat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing giving lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue
Prz:25:14 just as winds (nom|voc) and clouds (nom|acc|voc) and rains (nom|voc) ??? ([Adj] nom|voc) thusly/like this the (nom) while being-GLOAT-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) giving (dat) lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical)
Prz:25:14 Prz_25:14_1 Prz_25:14_2 Prz_25:14_3 Prz_25:14_4 Prz_25:14_5 Prz_25:14_6 Prz_25:14_7 Prz_25:14_8 Prz_25:14_9 Prz_25:14_10 Prz_25:14_11 Prz_25:14_12 Prz_25:14_13
Prz:25:14 x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:15 ἐν μακροθυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσιν, γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶ.
Prz:25:15 In long-suffering is prosperity to kings, and a soft tongue breaks the bones. (Proverbs 25:15 Brenton)
Prz:25:15 Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości. (Prz 25:15 BT_4)
Prz:25:15 ἐν μακροθυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσιν, γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶ.
Prz:25:15 ἐν μακρο·θυμία, -ας, ἡ Εὐοδία, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δέ μαλακός -ή -όν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό
Prz:25:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cierpliwość Euodia Król Język przez metonimia, język zaś Długo służ długo służ, płaszcz {pokrycie}, sukienka, ubieraj się, część garderoby, suknia, szata By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Kość
Prz:25:15 e)n makroTumi/a| eu)odi/a basileu=sin, glO=ssa de\ malakE\ suntri/bei o)sta=.
Prz:25:15 en makroTymia euodia basileusin, glOssa de malakE syntribei osta.
Prz:25:15 P N1A_DSF N1A_NSF N3V_DPM N1S_NSF x A1_NSF V1_PAI3S N2N_APN
Prz:25:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among patience Euodia king tongue by metonymy, a language δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wear wear, coat, frock, dress, garment, gown, robe to break to crush completely, break (in pieces) bone
Prz:25:15 in/among/by (+dat) patience (dat) Euodia (nom|voc) kings (dat) tongue (nom|voc) Yet wear ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-BREAK-ing, you(sg)-are-being-BREAK-ed (classical) bones (nom|acc|voc)
Prz:25:15 Prz_25:15_1 Prz_25:15_2 Prz_25:15_3 Prz_25:15_4 Prz_25:15_5 Prz_25:15_6 Prz_25:15_7 Prz_25:15_8 Prz_25:15_9
Prz:25:15 x x x x x x x x x
Prz:25:16 μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἱκανόν, μήποτε πλησθεὶς ἐξεμέσῃς.
Prz:25:16 Having found honey, eat only what is enough, lest haply thou be filled, and vomit it up. (Proverbs 25:16 Brenton)
Prz:25:16 Znalazłeś miód - tyle zjedz, ile trzeba, byś się objadłszy nie zwrócił. (Prz 25:16 BT_4)
Prz:25:16 μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἱκανόν, μήποτε πλησθεὶς ἐξεμέσῃς.
Prz:25:16 μέλι[τ], -ιτος, τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX]; εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱκανός -ή -όν μήποτε (μή ποτέ) πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)  
Prz:25:16 Miód Znajduj szerokość; by znajdować Żarłok; by jeść Obszerny Nigdy Do ???
Prz:25:16 me/li eu(rO\n fa/ge to\ i(kano/n, mE/pote plEsTei\s e)Xeme/sE|s.
Prz:25:16 meli heurOn fage to hikanon, mEpote plEsTeis eXemesEs.
Prz:25:16 N3T_ASN VB_AAPNSM VB_AAD2S RA_ASN A1_ASN D VS_APPNSM V2_PAS2S
Prz:25:16 honey find width; to find glutton; to eat the ample never to ??? ć
Prz:25:16 honey (nom|acc|voc) finds (gen); upon FIND-ing (nom) glutton (voc); do-EAT-you(sg)! the (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) never upon being-???-ed (nom|voc)  
Prz:25:16 Prz_25:16_1 Prz_25:16_2 Prz_25:16_3 Prz_25:16_4 Prz_25:16_5 Prz_25:16_6 Prz_25:16_7 Prz_25:16_8
Prz:25:16 x x x x x x x x
Prz:25:17 σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον, μήποτε πλησθείς σου μισήσῃ σε.
Prz:25:17 Enter sparingly into thy friend's house, lest he be satiated with thy company, and hate thee. (Proverbs 25:17 Brenton)
Prz:25:17 Stawaj rzadko w domu sąsiada, by nie miał cię dość i nie nabrał wstrętu. (Prz 25:17 BT_4)
Prz:25:17 σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον, μήποτε πλησθείς σου μισήσῃ σε.
Prz:25:17   εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) πρός ὁ ἡ τό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ φίλος -η -ον μήποτε (μή ποτέ) πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:25:17 By prowadzić do Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Stopa Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Siebie Przyjaciela towarzysz Nigdy Do ??? Ty; twój/twój(sg) Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg)
Prz:25:17 spa/nion ei)/sage so\n po/da pro\s to\n seautou= fi/lon, mE/pote plEsTei/s sou misE/sE| se.
Prz:25:17 spanion eisage son poda pros ton seautu filon, mEpote plEsTeis su misEsE se.
Prz:25:17 A1A_ASM V1_PAD2S A1_ASM N3D_ASM P RA_ASM RD_GSM A1_ASM D VS_APPNSM RP_GS VA_AAS3S RP_AS
Prz:25:17 ć to lead into your/yours(sg); to rub worn, rub foot toward (+acc,+gen,+dat) the yourself friend companion never to ??? you; your/yours(sg) to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg)
Prz:25:17   be-you(sg)-LEAD-ing-INTO! your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) foot (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) yourself (gen) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) never upon being-???-ed (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-DESTEST-ed, he/she/it-should-DESTEST, you(sg)-should-be-DESTEST-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Prz:25:17 Prz_25:17_1 Prz_25:17_2 Prz_25:17_3 Prz_25:17_4 Prz_25:17_5 Prz_25:17_6 Prz_25:17_7 Prz_25:17_8 Prz_25:17_9 Prz_25:17_10 Prz_25:17_11 Prz_25:17_12 Prz_25:17_13
Prz:25:17 x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:18 ῥόπαλον καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα ἀκιδωτόν, οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῦ μαρτυρίαν ψευδῆ.
Prz:25:18 As a club, and a dagger, and a pointed arrow, so also is a man who bears false witness against his friend. (Proverbs 25:18 Brenton)
Prz:25:18 Maczugą, mieczem, ostrą strzałą - fałszywy świadek przeciw bliźniemu. (Prz 25:18 BT_4)
Prz:25:18 ῥόπαλον καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα ἀκιδωτόν, οὕτως καὶ ἀνὴρ καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῦ μαρτυρίαν ψευδῆ.
Prz:25:18   καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί     οὕτως/οὕτω καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μαρτυρία, -ας, ἡ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Prz:25:18 I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zeznawać przeciw Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo Dowód Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Prz:25:18 r(o/palon kai\ ma/CHaira kai\ to/Xeuma a)kidOto/n, ou(/tOs kai\ a)nE\r o( katamarturO=n tou= fi/lou au)tou= marturi/an PSeudE=.
Prz:25:18 ropalon kai maCHaira kai toXeuma akidOton, hutOs kai anEr ho katamartyrOn tu filu autu martyrian PSeudE.
Prz:25:18 N2N_NSN C N1A_NSF C N3M_NSN N2N_NSN D C N3_NSM RA_NSM V2_PAPNSM RA_GSM A1_GSM RD_GSM N1A_ASF A3H_ASF
Prz:25:18 ć and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely ć ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to witness against the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same witness lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Prz:25:18   and sacrificial knife (nom|voc) and     thusly/like this and man, husband (nom) the (nom) while WITNESS-ing-AGAINST (nom) the (gen) friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! him/it/same (gen) witness (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:25:18 Prz_25:18_1 Prz_25:18_2 Prz_25:18_3 Prz_25:18_4 Prz_25:18_5 Prz_25:18_6 Prz_25:18_7 Prz_25:18_8 Prz_25:18_9 Prz_25:18_10 Prz_25:18_11 Prz_25:18_12 Prz_25:18_13 Prz_25:18_14 Prz_25:18_15 Prz_25:18_16
Prz:25:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:19 ὀδοὺς κακοῦ καὶ ποὺς παρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ κακῇ.
Prz:25:19 The way of the wicked and the foot of the transgressor shall perish in an evil day. (Proverbs 25:19 Brenton)
Prz:25:19 Czym ząb zepsuty i noga chwiejna, tym jest w dniu klęski nadzieja w niewiernym. (Prz 25:19 BT_4)
Prz:25:19 ὀδοὺς κακοῦ καὶ ποὺς παρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ κακῇ.
Prz:25:19 ὁδός, -οῦ, ἡ; ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Prz:25:19 Drogi {Sposobu}/droga; miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Stopa By być na zewnątrz prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Niegodziwie by czynić źle
Prz:25:19 o)dou\s kakou= kai\ pou\s parano/mou o)lei=tai e)n E(me/ra| kakE=|.
Prz:25:19 odus kaku kai pus paranomu oleitai en hEmera kakE.
Prz:25:19 N3_NSM A1_GSM C N3D_NSM A1B_GSM VF2_FMI3S P N1A_DSF A1_DSF
Prz:25:19 way/road; grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely foot to be outside the law ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wickedly to do evil
Prz:25:19 ways/roads (acc); grind the teeth (nom|voc) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! and foot (nom|voc) be-you(sg)-being-BE-ed-OUTSIDE-THE-LAW!   in/among/by (+dat) day (dat) wickedly ([Adj] dat)
Prz:25:19 Prz_25:19_1 Prz_25:19_2 Prz_25:19_3 Prz_25:19_4 Prz_25:19_5 Prz_25:19_6 Prz_25:19_7 Prz_25:19_8 Prz_25:19_9
Prz:25:19 x x x x x x x x x
Prz:25:20 ὥσπερ ὄξος ἕλκει ἀσύμφορον, οὕτως προσπεσὸν πάθος ἐν σώματι καρδίαν λυπεῖ.
Prz:25:20 As vinegar is bad for a sore, so trouble befalling the body afflicts the heart.
Prz:25:20 Jak płaszcz zdejmować w dzień mroźny lub ocet wylewać na ług, tak pieśni śpiewać znękanym. (Prz 25:20 BT_4)
Prz:25:20 ὥσπερ ὄξος ἕλκει ἀσύμφορον, οὕτως προσπεσὸν πάθος ἐν σώματι καρδίαν λυπεῖ.
Prz:25:20 ὥσ·περ ὄξο·ς, -ους, τό ἕλκο·ς, -ους, τό; ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-)   οὕτως/οὕτω προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) πάθο·ς, -ους, τό ἐν σῶμα[τ], -ατος, τό καρδία, -ας, ἡ λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-)
Prz:25:20 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ocet ???; by wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By powalić/spadek {jesień} przedtem ??? [Zobacz patologię, patetyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By smucić się
Prz:25:20 O(/sper o)/Xos e(/lkei a)su/mforon, ou(/tOs prospeso\n pa/Tos e)n sO/mati kardi/an lupei=.
Prz:25:20 hOsper oXos helkei asymforon, hutOs prospeson paTos en sOmati kardian lypei.
Prz:25:20 D N3E_NSN V1_PAI3S A1B_NSN D VF_FAPNSN N3E_NSN P N3M_DSN N1A_ASF V2_PAI3S
Prz:25:20 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" vinegar ???; to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to prostrate/fall before ??? [see pathology, pathetic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among body heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to sorrow
Prz:25:20 just as vinegar (nom|acc|voc) ??? (dat); he/she/it-is-DRAG-ing, you(sg)-are-being-DRAG-ed (classical)   thusly/like this do-PROSTRATE/FALL-you(sg)-BEFORE!, upon PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE (nom|acc|voc, voc) ??? (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) body (dat) heart (acc) he/she/it-is-SORROW-ing, you(sg)-are-being-SORROW-ed (classical), be-you(sg)-SORROW-ing!
Prz:25:20 Prz_25:20_1 Prz_25:20_2 Prz_25:20_3 Prz_25:20_4 Prz_25:20_5 Prz_25:20_6 Prz_25:20_7 Prz_25:20_8 Prz_25:20_9 Prz_25:20_10 Prz_25:20_11
Prz:25:20 x x x x x x x x x x x
Prz:25:20a ὥσπερ σὴς ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ, οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίαν.
Prz:25:20a As a moth in a garment, and a worm in wood, so the grief of a man hurts the heart. (Proverbs 25:20 Brenton)
Prz:25:20a  
Prz:25:20a ὥσπερ σὴς ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ, οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίαν.
Prz:25:20a ὥσ·περ σή[τ]ς, -ητός, ὁ ἱμάτιον, -ου, τό καί σκώληξ, -ηκος, ὁ ξύλον, -ου, τό οὕτως/οὕτω λύπη, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ βλάπτω (βλαπτ-, -, βλαψ-, -, -, βλαβ·[θ]-) καρδία, -ας, ἡ
Prz:25:20a Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ćma Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Larwa Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Smutek Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By czynić zaszkódź Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:25:20a O(/sper sE\s i(mati/O| kai\ skO/lEX Xu/lO|, ou(/tOs lu/pE a)ndro\s bla/ptei kardi/an.
Prz:25:20a hOsper sEs himatiO kai skOlEX XylO, hutOs lypE andros blaptei kardian.
Prz:25:20a D A1_GSF N2N_DSN C N3K_NSM N2N_DSN D N1_NSF N3_GSM V1_PAI3S N1A_ASF
Prz:25:20a just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" moth clothing garment, cloak and also, even, namely larva tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] sorrow man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to do harm heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prz:25:20a just as moth garment and, also worm tree, wood thus, so, this way grief man to hurt heart
Prz:25:20a Prz_25:20a_1 Prz_25:20a_2 Prz_25:20a_3 Prz_25:20a_4 Prz_25:20a_5 Prz_25:20a_6 Prz_25:20a_7 Prz_25:20a_8 Prz_25:20a_9 Prz_25:20a_10 Prz_25:20a_11
Prz:25:20a x x x x x x x x x x x
Prz:25:21 ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, τρέφε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν·
Prz:25:21 If thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink; (Proverbs 25:21 Brenton)
Prz:25:21 Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wodą - (Prz 25:21 BT_4)
Prz:25:21 ἐὰν πεινᾷ ἐχθρός σου, τρέφε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν·
Prz:25:21 ἐάν (εἰ ἄν) πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:25:21 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Wrogi Ty; twój/twój(sg) By żywić się On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pragnąć By dawać pić On/ona/to/to samo
Prz:25:21 e)a\n peina=| o( e)CHTro/s sou, tre/fe au)to/n, e)a\n diPSa=|, po/tiDZe au)to/n·
Prz:25:21 ean peina ho eCHTros su, trefe auton, ean diPSa, potiDZe auton·
Prz:25:21 C V3_PAI3S RA_NSM A1A_NSM RP_GS V1_PAD2S RD_ASM C V3_PAI3S V1_PAD2S RD_ASM
Prz:25:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry the hostile you; your/yours(sg) to feed he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to thirst to give to drink he/she/it/same
Prz:25:21 if-ever he/she/it-is-HUNGER-ing, you(sg)-are-being-HUNGER-ed, you(sg)-are-being-HUNGER-ed (classical), he/she/it-should-be-HUNGER-ing, you(sg)-should-be-being-HUNGER-ed the (nom) hostile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-FEED-ing! him/it/same (acc) if-ever he/she/it-is-THIRST-ing, you(sg)-are-being-THIRST-ed, you(sg)-are-being-THIRST-ed (classical), he/she/it-should-be-THIRST-ing, you(sg)-should-be-being-THIRST-ed be-you(sg)-GIVE-ing-TO-DRINK! him/it/same (acc)
Prz:25:21 Prz_25:21_1 Prz_25:21_2 Prz_25:21_3 Prz_25:21_4 Prz_25:21_5 Prz_25:21_6 Prz_25:21_7 Prz_25:21_8 Prz_25:21_9 Prz_25:21_10 Prz_25:21_11
Prz:25:21 x x x x x x x x x x x
Prz:25:22 τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ὁ δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά.
Prz:25:22 for so doing thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee with good. (Proverbs 25:22 Brenton)
Prz:25:22 żar ognia zgromadzisz na nim, a Pan ci za to zapłaci. (Prz 25:22 BT_4)
Prz:25:22 τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά.
Prz:25:22 οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄνθραξ, -ακος, ὁ πῦρ, -ρός, τό σωρεύω (-, σωρευ·σ-, σωρευ·σ-, -, σεσωρευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Prz:25:22 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Jaki rodzaj; by czynić/rób Węgiel drzewny Ogień By nagromadzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spłacać nagrodę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Prz:25:22 tou=to ga\r poiO=n a)/nTrakas puro\s sOreu/seis e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=, o( de\ ku/rios a)ntapodO/sei soi a)gaTa/.
Prz:25:22 tuto gar poiOn anTrakas pyros sOreuseis epi tEn kefalEn autu, ho de kyrios antapodOsei soi agaTa.
Prz:25:22 RD_ASN x V2_PAPNSM N3K_APM N3_GSN VF_FAI2S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM RA_NSM x N2_NSM VF_FAI3S RP_DS A1_APN
Prz:25:22 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as what kind; to do/make charcoal fire to heap upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pay back reward you; your/yours(sg); to rub worn, rub good inherently good, i.e. God-wrought.
Prz:25:22 this (nom|acc) for what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) charcoals (acc) fire (gen) you(sg)-will-HEAP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) good ([Adj] nom|acc|voc)
Prz:25:22 Prz_25:22_1 Prz_25:22_2 Prz_25:22_3 Prz_25:22_4 Prz_25:22_5 Prz_25:22_6 Prz_25:22_7 Prz_25:22_8 Prz_25:22_9 Prz_25:22_10 Prz_25:22_11 Prz_25:22_12 Prz_25:22_13 Prz_25:22_14 Prz_25:22_15 Prz_25:22_16
Prz:25:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:23 ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη, πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει.
Prz:25:23 The north wind raises clouds; so an impudent face provokes the tongue. (Proverbs 25:23 Brenton)
Prz:25:23 Północny wiatr sprowadzi deszcz, a język obmówcy - gniew na twarzach. (Prz 25:23 BT_4)
Prz:25:23 ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη, πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει.
Prz:25:23 ἄνεμος, -ου, ὁ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) πρόσ·ωπον, -ου, τό δέ   γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐρεθίζω (ερεθιζ-, -, ερεθι·σ-, -, -, ερεθισ·θ-)
Prz:25:23 Wiatr Na północ Do ??? Chmura Twarz zaś Język przez metonimia, język By prowokować
Prz:25:23 a)/nemos bore/as e)Xegei/rei ne/fE, pro/sOpon de\ a)naide\s glO=ssan e)reTi/DZei.
Prz:25:23 anemos boreas eXegeirei nefE, prosOpon de anaides glOssan ereTiDZei.
Prz:25:23 N2_NSM N1T_NSM V1_PAI3S N3E_APN N2N_NSN x A3H_NSN N1S_ASF V1_PAI3S
Prz:25:23 wind north to ??? cloud face δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć tongue by metonymy, a language to provoke
Prz:25:23 wind (nom) north (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) clouds (nom|acc|voc) face (nom|acc|voc) Yet   tongue (acc) he/she/it-is-PROVOKE-ing, you(sg)-are-being-PROVOKE-ed (classical)
Prz:25:23 Prz_25:23_1 Prz_25:23_2 Prz_25:23_3 Prz_25:23_4 Prz_25:23_5 Prz_25:23_6 Prz_25:23_7 Prz_25:23_8 Prz_25:23_9
Prz:25:23 x x x x x x x x x
Prz:25:24 κρεῖττον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος ἢ μετὰ γυναικὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇ.
Prz:25:24 It is better to dwell on a corner of the roof, than with a railing woman in an open house. (Proverbs 25:24 Brenton)
Prz:25:24 Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. (Prz 25:24 BT_4)
Prz:25:24 κρεῖττον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος μετὰ γυναικὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇ.
Prz:25:24 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐπί γωνία, -ας, ἡ δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) ἤ[1] μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λοίδορος, -ου, ὁ; λοιδορέω (λοιδορ(ε)-, -, λοιδορη·σ-, -, -, λοιδορη·θ-) ἐν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) κοινός -ή -όν
Prz:25:24 Lepiej By mieszkać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kąt Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. Albo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Lżący; by wymyślać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Wspólny/wulgarny
Prz:25:24 krei=tton oi)kei=n e)pi\ gOni/as dO/matos E)\ meta\ gunaiko\s loido/rou e)n oi)ki/a| koinE=|.
Prz:25:24 kreitton oikein epi gOnias dOmatos E meta gynaikos loidoru en oikia koinE.
Prz:25:24 A3C_NSN V2_PAN P N1A_GSF N3M_GSN C P N3K_GSF V2_PMD2S P N1A_DSF A1_DSF
Prz:25:24 better to dwell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing corner bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. or after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife reviler; to revile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house common/vulgar
Prz:25:24 better ([Adj] nom|acc|voc, voc) to-be-DWELL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) corner (gen), quarters (acc) bedchamber (gen) or after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) reviler (gen); be-you(sg)-being-REVILE-ed! in/among/by (+dat) house (dat) common/vulgar ([Adj] dat)
Prz:25:24 Prz_25:24_1 Prz_25:24_2 Prz_25:24_3 Prz_25:24_4 Prz_25:24_5 Prz_25:24_6 Prz_25:24_7 Prz_25:24_8 Prz_25:24_9 Prz_25:24_10 Prz_25:24_11 Prz_25:24_12
Prz:25:24 x x x x x x x x x x x x
Prz:25:25 ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές, οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθεν.
Prz:25:25 As cold water is agreeable to a thirsting soul, so is a good message from a land far off. (Proverbs 25:25 Brenton)
Prz:25:25 Jak zimna woda na gardło spragnione, tak dobre wieści z dalekiej krainy. (Prz 25:25 BT_4)
Prz:25:25 ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές, οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθεν.
Prz:25:25 ὥσ·περ ὕδωρ, ὕδατος, τό ψυχρός -ά -όν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)   οὕτως/οὕτω ἀγγελία, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μακρό·θεν
Prz:25:25 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Woda Chłodny ?????? orig. 'ochładzał Liddell i Scott Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By pragnąć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Wiadomość Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Z dala
Prz:25:25 O(/sper u(/dOr PSuCHro\n PSuCHE=| diPSO/sE| prosEne/s, ou(/tOs a)ggeli/a a)gaTE\ e)k gE=s makro/Ten.
Prz:25:25 hOsper hydOr PSyCHron PSyCHE diPSOsE prosEnes, hutOs angelia agaTE ek gEs makroTen.
Prz:25:25 D N3_NSN A1A_NSN N1_DSF V3_PAPDSF A3H_NSN D N1A_NSF A1_NSF P N1_GSF D
Prz:25:25 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" water cool ψυχρός orig. 'cooled Liddell and Scott life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to thirst ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] message good inherently good, i.e. God-wrought. out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land from afar
Prz:25:25 just as water (nom|acc|voc) cool ([Adj] acc, nom|acc|voc) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed while THIRST-ing (dat)   thusly/like this message (nom|voc) good ([Adj] nom|voc) out of (+gen) earth/land (gen) from afar
Prz:25:25 Prz_25:25_1 Prz_25:25_2 Prz_25:25_3 Prz_25:25_4 Prz_25:25_5 Prz_25:25_6 Prz_25:25_7 Prz_25:25_8 Prz_25:25_9 Prz_25:25_10 Prz_25:25_11 Prz_25:25_12
Prz:25:25 x x x x x x x x x x x x
Prz:25:26 ὥσπερ εἴ τις πηγὴν φράσσοι καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο, οὕτως ἄκοσμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦς.
Prz:25:26 As if one should stop a well, and corrupt a spring of water, so is it unseemly for a righteous man to fall before an ungodly man. (Proverbs 25:26 Brenton)
Prz:25:26 źródłem zmąconym i studnią zniszczoną jest prawy, co przed występnym się chwieje. (Prz 25:26 BT_4)
Prz:25:26 ὥσπερ εἴ τις πηγὴν φράσσοι καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο, οὕτως ἄκοσμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦς.
Prz:25:26 ὥσ·περ εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πηγή, -ῆς, ἡ φράσσω (cf. κωλύω) (φρασσ-, -, φραξ-, -, πεφρασσ-, φραγ·[θ]-) καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) οὕτως/οὕτω   δίκαιος -αία -ον πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἀ·σεβής -ές
Prz:25:26 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Wiosna {Sprężyna} By zatrzymywać się I też, nawet, mianowicie Woda Eksodus By ranić thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Właśnie prawy, właśnie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W obecności z (+informacja); ??? Bezbożny
Prz:25:26 O(/sper ei)/ tis pEgE\n fra/ssoi kai\ u(/datos e)/Xodon lumai/noito, ou(/tOs a)/kosmon di/kaion peptOke/nai e)nO/pion a)sebou=s.
Prz:25:26 hOsper ei tis pEgEn frassoi kai hydatos eXodon lymainoito, hutOs akosmon dikaion peptOkenai enOpion asebus.
Prz:25:26 D C RI_NSM N1_ASF V1_PAO3S C N3T_GSN N2_ASF V1_PMO3S D A1B_ASM A1A_ASM VX_XAN D A3H_GSM
Prz:25:26 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" if some/any spring to stop and also, even, namely water exodus to injure thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć just righteous, just to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in the presence of (+gen); ??? ungodly
Prz:25:26 just as if some/any (nom) spring (acc) he/she/it-happens-to-be-STOP-ing (opt) and water (gen) exodus (acc) he/she/it-happens-to-be-being-INJURE-ed (opt) thusly/like this   just ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-have-FALL-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) ungodly ([Adj] gen)
Prz:25:26 Prz_25:26_1 Prz_25:26_2 Prz_25:26_3 Prz_25:26_4 Prz_25:26_5 Prz_25:26_6 Prz_25:26_7 Prz_25:26_8 Prz_25:26_9 Prz_25:26_10 Prz_25:26_11 Prz_25:26_12 Prz_25:26_13 Prz_25:26_14 Prz_25:26_15
Prz:25:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:25:27 ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλόν, τιμᾶν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξους.
Prz:25:27 It is not good to eat much honey; but it is right to honour venerable sayings. (Proverbs 25:27 Brenton)
Prz:25:27 Niedobrze za wiele jeść miodu: a gardzenie wyniosłością jest zaszczytne. (Prz 25:27 BT_4)
Prz:25:27 ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλόν, τιμᾶν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξους.
Prz:25:27 ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μέλι[τ], -ιτος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) δέ χρή λόγος, -ου, ὁ ἔν·δοξος -ον
Prz:25:27 By jeść Miód Dużo ??? Przed przydechem mocnym W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By zaszczycać zaś Woda Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Sławny sławny, sławny
Prz:25:27 e)sTi/ein me/li polu\ ou) kalo/n, tima=n de\ CHrE\ lo/gous e)ndo/Xous.
Prz:25:27 esTiein meli poly u kalon, timan de CHrE logus endoXus.
Prz:25:27 V1_PAN N3T_ASN A1P_ASN D A1_NSN V3_PAN x V_PAI3S N2_APM A1B_APM
Prz:25:27 to eat honey much οὐχ before rough breathing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to honor δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] water word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. glorious illustrious, renowned
Prz:25:27 to-be-EAT-ing honey (nom|acc|voc) much (nom|acc) not right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-HONOR-ing Yet it is fated words (acc) glorious ([Adj] acc)
Prz:25:27 Prz_25:27_1 Prz_25:27_2 Prz_25:27_3 Prz_25:27_4 Prz_25:27_5 Prz_25:27_6 Prz_25:27_7 Prz_25:27_8 Prz_25:27_9 Prz_25:27_10
Prz:25:27 x x x x x x x x x x
Prz:25:28 ὥσπερ πόλις τὰ τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος, οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει.
Prz:25:28 As a city whose walls are broken down, and which is unfortified, so is a man who does anything without counsel. (Proverbs 25:28 Brenton)
Prz:25:28 Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany. (Prz 25:28 BT_4)
Prz:25:28 ὥσπερ πόλις τὰ τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος, οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει.
Prz:25:28 ὥσ·περ πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) καί   οὕτως/οὕτω ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά βουλή, -ῆς, ἡ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
Prz:25:28 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Miasto Ściana Do ??? I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Planu/zamiar Jakiś/jakikolwiek By działać
Prz:25:28 O(/sper po/lis ta\ tei/CHE katabeblEme/nE kai\ a)tei/CHistos, ou(/tOs a)nE\r o(\s ou) meta\ boulE=s ti pra/ssei.
Prz:25:28 hOsper polis ta teiCHE katabeblEmenE kai ateiCHistos, hutOs anEr hos u meta bulEs ti prassei.
Prz:25:28 D N3I_NSF RA_APN N3E_APN VM_XPPNSF C A1B_NSF D N3_NSM RR_NSM D P N1_GSF RI_ASN V1_PAI3S
Prz:25:28 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" city the wall to ??? and also, even, namely ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing plan/intention some/any to act
Prz:25:28 just as city (nom) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) having-been-???-ed (nom|voc) and   thusly/like this man, husband (nom) who/whom/which (nom) not after (+acc), with (+gen) plan/intention (gen) some/any (nom|acc) he/she/it-is-ACT-ing, you(sg)-are-being-ACT-ed (classical)
Prz:25:28 Prz_25:28_1 Prz_25:28_2 Prz_25:28_3 Prz_25:28_4 Prz_25:28_5 Prz_25:28_6 Prz_25:28_7 Prz_25:28_8 Prz_25:28_9 Prz_25:28_10 Prz_25:28_11 Prz_25:28_12 Prz_25:28_13 Prz_25:28_14 Prz_25:28_15
Prz:25:28 x x x x x x x x x x x x x x x