Prz:31:1 Οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ, βασιλέως χρηματισμός, ὃν ἐπαίδευσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ.
Prz:31:1 My words have been spoken by God--the oracular answer of a king, whom his mother instructed. (Proverbs 31:1 Brenton)
Prz:31:1 Słowa Lemuela, króla Massa, których nauczyła go matka. (Prz 31:1 BT_4)
Prz:31:1 Οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ, βασιλέως χρηματισμός, ὃν ἐπαίδευσεν μήτηρ αὐτοῦ.
Prz:31:1 ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑπό θεός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ χρηματισμός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:31:1 Ja; mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić/opowiadaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Król Wyrokujące odpowiedzi/odpowiedzi objawienie, dekret albo rozporządzenie, zrobione przez suwerena albo jakaś publiczna władza, dokument stanowiący tytuł prawny,boże zalecenie albo ostrzeżenie. Kto/, który/, który; by być Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Matka On/ona/to/to samo
Prz:31:1 *oi( e)moi\ lo/goi ei)/rEntai u(po\ Teou=, basile/Os CHrEmatismo/s, o(\n e)pai/deusen E( mE/tEr au)tou=.
Prz:31:1 hoi emoi logoi eirEntai hypo Teu, basileOs CHrEmatismos, hon epaideusen hE mEtEr autu.
Prz:31:1 RA_NPM RP_DS N2_NPM VM_XMI3P P N2_GSM N3V_GSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM
Prz:31:1 the I; my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to say/tell under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing god [see theology] king oracular response/answer revelation, decree or ordinance, made by sovereign or some public authority, legal instrument,divine injunction or warning. who/whom/which; to be to chastened correct, discipline, train, teach, educate, the mother he/she/it/same
Prz:31:1 the (nom) me (dat); my/mine (nom|voc) words (nom|voc) they-have-been-SAY/TELL-ed under (+acc), by (+gen) god (gen) king (gen) oracular response/answer (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-CHASTENED-ed the (nom) mother (nom) him/it/same (gen)
Prz:31:1 Prz_31:1_1 Prz_31:1_2 Prz_31:1_3 Prz_31:1_4 Prz_31:1_5 Prz_31:1_6 Prz_31:1_7 Prz_31:1_8 Prz_31:1_9 Prz_31:1_10 Prz_31:1_11 Prz_31:1_12 Prz_31:1_13
Prz:31:1 x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:2 τί, τέκνον, τηρήσεις; τί; ῥήσεις θεοῦ· πρωτογενές, σοὶ λέγω, υἱέ· τί, τέκνον ἐμῆς κοιλίας; τί, τέκνον ἐμῶν εὐχῶν;
Prz:31:2 What wilt thou keep, my son, what? the words of God. My firstborn son, I speak to thee: what? son of my womb? what? son of my vows? (Proverbs 31:2 Brenton)
Prz:31:2 Cóż, synu? Cóż, synu mojego łona? Cóż, synu mych ślubów? (Prz 31:2 BT_4)
Prz:31:2 τί, τέκνον, τηρήσεις; τί; ῥήσεις θεοῦ· πρωτογενές, σοὶ λέγω, υἱέ· τί, τέκνον ἐμῆς κοιλίας; τί, τέκνον ἐμῶν εὐχῶν;
Prz:31:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα τήρησις, -εως, ἡ; τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX] θεός, -οῦ, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐμός -ή -όν κοιλία, -ας, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐμός -ή -όν εὐχή, -ῆς, ἡ
Prz:31:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dziecko Utrzymuj się; by utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Powiedzenie Bóg  Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić/opowiadaj Syn Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dziecko Mój/mój Brzuch Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dziecko Mój/mój Ślub
Prz:31:2 ti/, te/knon, tErE/seis; ti/; r(E/seis Teou=· prOtogene/s, soi\ le/gO, ui(e/· ti/, te/knon e)mE=s koili/as; ti/, te/knon e)mO=n eu)CHO=n;
Prz:31:2 ti, teknon, tErEseis; ti; rEseis Teu· prOtogenes, soi legO, hyie· ti, teknon emEs koilias; ti, teknon emOn euCHOn;
Prz:31:2 RI_ASN N2N_VSN VF_FAI2S RI_ASN VF_FAI2S N2_GSM A3H_NSN RP_DS V1_PAI1S N2_VSM RI_ASN N2N_VSN A1_GSF N1A_GSF RI_ASN N2N_VSN A1_GPF N1_GPF
Prz:31:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. child keep; to keep abide by, observe, keep watch over who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. saying god [see theology] ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub to say/tell son who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. child my/mine belly who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. child my/mine vow
Prz:31:2 who/what/why (nom|acc) child (nom|acc|voc) keeps (acc, nom|voc); you(sg)-will-KEEP who/what/why (nom|acc) sayings (acc, nom|voc) god (gen)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing son (voc) who/what/why (nom|acc) child (nom|acc|voc) my/mine (gen) belly (gen), bellies (acc) who/what/why (nom|acc) child (nom|acc|voc) my/mine (gen) vows (gen)
Prz:31:2 Prz_31:2_1 Prz_31:2_2 Prz_31:2_3 Prz_31:2_4 Prz_31:2_5 Prz_31:2_6 Prz_31:2_7 Prz_31:2_8 Prz_31:2_9 Prz_31:2_10 Prz_31:2_11 Prz_31:2_12 Prz_31:2_13 Prz_31:2_14 Prz_31:2_15 Prz_31:2_16 Prz_31:2_17 Prz_31:2_18
Prz:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:3 μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν.
Prz:31:3 Give not thy wealth to women, nor thy mind and living to remorse. Do all things with counsel: drink wine with counsel. (Proverbs 31:3 Brenton)
Prz:31:3 Nie oddawaj kobietom swojej mocy ni rządów twych tym, które gubią królów. (Prz 31:3 BT_4)
Prz:31:3 μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν.
Prz:31:3 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ καί βίος, -ου, ὁ εἰς[1]  
Prz:31:3 Nie By dawać Kobiety/żona Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł I też, nawet, mianowicie Życie Do (+przyspieszenie)
Prz:31:3 mE\ dO=|s gunaiXi\ so\n plou=ton kai\ to\n so\n nou=n kai\ bi/on ei)s u(sterobouli/an.
Prz:31:3 mE dOs gynaiXi son pluton kai ton son nun kai bion eis hysterobulian.
Prz:31:3 D VO_AAS2S N3K_DPF A1_ASM N2_ASM C RA_ASM A1_ASM N2C_ASM C N2_ASM P N1A_ASF
Prz:31:3 not to give woman/wife your/yours(sg); to rub worn, rub wealth/abundance and also, even, namely the your/yours(sg); to rub worn, rub nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind and also, even, namely life into (+acc) ć
Prz:31:3 not you(sg)-should-GIVE women/wives (dat) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) wealth/abundance (acc) and the (acc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) nun; mind (acc) and life (acc) into (+acc)  
Prz:31:3 Prz_31:3_1 Prz_31:3_2 Prz_31:3_3 Prz_31:3_4 Prz_31:3_5 Prz_31:3_6 Prz_31:3_7 Prz_31:3_8 Prz_31:3_9 Prz_31:3_10 Prz_31:3_11 Prz_31:3_12 Prz_31:3_13
Prz:31:3 x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:4 μετὰ βουλῆς πάντα ποίει, μετὰ βουλῆς οἰνοπότει· οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν, οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν,
Prz:31:4 Princes are prone to anger: let them then not drink wine: (Proverbs 31:4 Brenton)
Prz:31:4 Nie dla królów, Lemuelu, nie dla królów picie wina ani dla władców pożądanie sycery, (Prz 31:4 BT_4)
Prz:31:4 μετὰ βουλῆς πάντα ποίει, μετὰ βουλῆς οἰνοπότει· οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν, οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν,
Prz:31:4 μετά βουλή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά βουλή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἶνος, -ου, ὁ δέ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Prz:31:4 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Planu/zamiar Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Planu/zamiar Najwyższy By iść; by być Wino zaś Nie By pić
Prz:31:4 meta\ boulE=s pa/nta poi/ei, meta\ boulE=s oi)nopo/tei· oi( duna/stai TumO/deis ei)si/n, oi)=non de\ mE\ pine/tOsan,
Prz:31:4 meta bulEs panta poiei, meta bulEs oinopotei· hoi dynastai TymOdeis eisin, oinon de mE pinetOsan,
Prz:31:4 P N1_GSF A3_APN V2_PAD2S P N1_GSF V2_PAD2S RA_NPM N1M_NPM A3H_NPM V9_PAI3P N2_ASM x D V1_PAD3P
Prz:31:4 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing plan/intention every all, each, every, the whole of to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing plan/intention ć the sovereign ć to go; to be wine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to drink
Prz:31:4 after (+acc), with (+gen) plan/intention (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! after (+acc), with (+gen) plan/intention (gen)   the (nom) sovereigns (nom|voc)   he/she/it-is-GO-ing; they-are wine (acc) Yet not let-them-be-DRINK-ing!
Prz:31:4 Prz_31:4_1 Prz_31:4_2 Prz_31:4_3 Prz_31:4_4 Prz_31:4_5 Prz_31:4_6 Prz_31:4_7 Prz_31:4_8 Prz_31:4_9 Prz_31:4_10 Prz_31:4_11 Prz_31:4_12 Prz_31:4_13 Prz_31:4_14 Prz_31:4_15
Prz:31:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:5 ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς.
Prz:31:5 lest they drink, and forget wisdom, and be not able to judge the poor rightly. (Proverbs 31:5 Brenton)
Prz:31:5 by pijąc, praw nie zapomnieli, nie zaniedbali prawa ubogich. (Prz 31:5 BT_4)
Prz:31:5 ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς.
Prz:31:5 ἵνα μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ καί ὀρθός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σθενής -ές; ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)
Prz:31:5 żeby / ażeby / bo Nie By pić By zaniedbywać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Prosto By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego Słaby; by chorować
Prz:31:5 i(/na mE\ pio/ntes e)pila/TOntai tE=s sofi/as kai\ o)rTa\ kri=nai ou) mE\ du/nOntai tou\s a)sTenei=s.
Prz:31:5 hina mE piontes epilaTOntai tEs sofias kai orTa krinai u mE dynOntai tus asTeneis.
Prz:31:5 C D VB_AAPNPM VB_AMS3P RA_GSF N1A_GSF C A1_APN VA_AAN D D V6_PMS3P RA_APM A3H_APM
Prz:31:5 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to drink to neglect the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely straight to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able the weak; to ail
Prz:31:5 so that / in order to /because not going-to-DRINK (fut ptcp) (nom|voc), upon DRINK-ing (nom|voc) they-should-be-NEGLECT-ed the (gen) sapience (gen) and straight ([Adj] nom|acc|voc) to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) not not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed the (acc) weak ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-AIL-ing
Prz:31:5 Prz_31:5_1 Prz_31:5_2 Prz_31:5_3 Prz_31:5_4 Prz_31:5_5 Prz_31:5_6 Prz_31:5_7 Prz_31:5_8 Prz_31:5_9 Prz_31:5_10 Prz_31:5_11 Prz_31:5_12 Prz_31:5_13 Prz_31:5_14
Prz:31:5 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:6 δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις,
Prz:31:6 Give strong drink to those that are in sorrow, and the wine to drink to those in pain: (Proverbs 31:6 Brenton)
Prz:31:6 Daj sycerę skazańcom, a wino zgorzkniałym na duchu: (Prz 31:6 BT_4)
Prz:31:6 δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις,
Prz:31:6 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μέθη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐν λύπη, -ῆς, ἡ καί οἶνος, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ
Prz:31:6 By dawać Zadurzenie alkoholem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smutek I też, nawet, mianowicie Wino By pić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból
Prz:31:6 di/dote me/TEn toi=s e)n lu/pais kai\ oi)=non pi/nein toi=s e)n o)du/nais,
Prz:31:6 didote meTEn tois en lypais kai oinon pinein tois en odynais,
Prz:31:6 V8_PAI2P N1_ASF RA_DPM P N1_DPF C N2_ASM V1_PAN RA_DPM P N1_DPF
Prz:31:6 to give intoxication the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sorrow and also, even, namely wine to drink the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain
Prz:31:6 you(pl)-are-GIVE-ing, be-you(pl)-GIVE-ing! intoxication (acc) the (dat) in/among/by (+dat) sorrows (dat) and wine (acc) to-be-DRINK-ing the (dat) in/among/by (+dat) pains (dat)
Prz:31:6 Prz_31:6_1 Prz_31:6_2 Prz_31:6_3 Prz_31:6_4 Prz_31:6_5 Prz_31:6_6 Prz_31:6_7 Prz_31:6_8 Prz_31:6_9 Prz_31:6_10 Prz_31:6_11
Prz:31:6 x x x x x x x x x x x
Prz:31:7 ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι.
Prz:31:7 that they may forget their poverty, and may not remember their troubles any more. (Proverbs 31:7 Brenton)
Prz:31:7 niech piją, niech nędzy zapomną, na trud już niepomni. (Prz 31:7 BT_4)
Prz:31:7 ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι.
Prz:31:7 ἵνα ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἔτι
Prz:31:7 żeby / ażeby / bo By zaniedbywać I też, nawet, mianowicie Praca Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Jeszcze/jeszcze
Prz:31:7 i(/na e)pila/TOntai tE=s peni/as kai\ tO=n po/nOn mE\ mnEsTO=sin e)/ti.
Prz:31:7 hina epilaTOntai tEs penias kai tOn ponOn mE mnEsTOsin eti.
Prz:31:7 C VB_AMS3P RA_GSF N1A_GSF C RA_GPM N2_GPM D VS_APS3P D
Prz:31:7 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to neglect the ć and also, even, namely the labor not to remember/become mindful of yet/still
Prz:31:7 so that / in order to /because they-should-be-NEGLECT-ed the (gen)   and the (gen) labors (gen) not they-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF yet/still
Prz:31:7 Prz_31:7_1 Prz_31:7_2 Prz_31:7_3 Prz_31:7_4 Prz_31:7_5 Prz_31:7_6 Prz_31:7_7 Prz_31:7_8 Prz_31:7_9 Prz_31:7_10
Prz:31:7 x x x x x x x x x x
Prz:31:8 ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς·
Prz:31:8 Open thy mouth with the word of God, and judge all fairly. (Proverbs 31:8 Brenton)
Prz:31:8 Ty usta otwórz dla niemych, na sąd dla godnych litości, (Prz 31:8 BT_4)
Prz:31:8 ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς·
Prz:31:8 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) στόμα[τ], -ατος, τό λόγος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Prz:31:8 By otwierać Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ust/żołądka por Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Prz:31:8 a)/noige so\n sto/ma lo/gO| Teou= kai\ kri=ne pa/ntas u(giO=s·
Prz:31:8 anoige son stoma logO Teu kai krine pantas hygiOs·
Prz:31:8 V1_PAD2S A1_ASN N3M_ASN N2_DSM N2_GSM C V1_PAD2S A3_APM D
Prz:31:8 to open up your/yours(sg); to rub worn, rub mouth/maw stoma word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. god [see theology] and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn every all, each, every, the whole of ć
Prz:31:8 be-you(sg)-OPEN-ing-UP! your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) mouth/maw (nom|acc|voc) word (dat) god (gen) and be-you(sg)-JUDGE-ing! all (acc)  
Prz:31:8 Prz_31:8_1 Prz_31:8_2 Prz_31:8_3 Prz_31:8_4 Prz_31:8_5 Prz_31:8_6 Prz_31:8_7 Prz_31:8_8 Prz_31:8_9
Prz:31:8 x x x x x x x x x
Prz:31:9 ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως, διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ. – –
Prz:31:9 Open thy mouth and judge justly, and plead the cause of the poor and weak. (Proverbs 31:9 Brenton)
Prz:31:9 rządź uczciwie i usta swe otwórz, obroń uciemiężonych i biednych! (Prz 31:9 BT_4)
Prz:31:9 ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως, διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ.
Prz:31:9 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) στόμα[τ], -ατος, τό καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δικαίως δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) δέ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ἀ·σθενής -ές    
Prz:31:9 By otwierać Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ust/żołądka por I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Uczciwie {Dość} By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony zaś Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Słaby    
Prz:31:9 a)/noige so\n sto/ma kai\ kri=ne dikai/Os, dia/krine de\ pe/nEta kai\ a)sTenE=.
Prz:31:9 anoige son stoma kai krine dikaiOs, diakrine de penEta kai asTenE.
Prz:31:9 V1_PAD2S A1_ASN N3M_ASN C V1_PAD2S D V1_PAD2S x N3T_ASM C A3H_ASM
Prz:31:9 to open up your/yours(sg); to rub worn, rub mouth/maw stoma and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn fairly to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] poor person and also, even, namely weak    
Prz:31:9 be-you(sg)-OPEN-ing-UP! your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) mouth/maw (nom|acc|voc) and be-you(sg)-JUDGE-ing! fairly be-you(sg)-DIFFERENTIATE-ing! Yet poor person (acc) and weak ([Adj] acc, nom|acc|voc)    
Prz:31:9 Prz_31:9_1 Prz_31:9_2 Prz_31:9_3 Prz_31:9_4 Prz_31:9_5 Prz_31:9_6 Prz_31:9_7 Prz_31:9_8 Prz_31:9_9 Prz_31:9_10 Prz_31:9_11 Prz_31:9_12 Prz_31:9_13
Prz:31:9 x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:10 Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη.
Prz:31:10 Who shall find a virtuous woman? for such a one is more valuable than precious stones. (Proverbs 31:10 Brenton)
Prz:31:10 Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. (Prz 31:10 BT_4)
Prz:31:10 Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν τοιαύτη.
Prz:31:10 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) τιμιώ·τερος -α -ον (Comp. of τίμιος) δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λίθος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
Prz:31:10 Kobiety/żona Mężny Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By znajdować Bardziej cenny zaś By być Kamień Kosztowny Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????]
Prz:31:10 *gunai=ka a)ndrei/an ti/s eu(rE/sei; timiOte/ra de/ e)stin li/TOn polutelO=n E( toiau/tE.
Prz:31:10 gynaika andreian tis heurEsei; timiOtera de estin liTOn polytelOn hE toiautE.
Prz:31:10 N3K_ASF A1A_ASF RI_NSM VF_FAI3S A1A_NSFC x V9_PAI3S N2_GPM A3H_GPM RA_NSF A1_NSF
Prz:31:10 woman/wife manly who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to find more precious δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be stone expensive the such as this kind such, like [τοσαυτην]
Prz:31:10 woman/wife (acc) manly ([Adj] acc) who/what/why (nom) he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) more precious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) Yet he/she/it-is stones (gen) expensive ([Adj] gen) the (nom) such as this kind (nom)
Prz:31:10 Prz_31:10_1 Prz_31:10_2 Prz_31:10_3 Prz_31:10_4 Prz_31:10_5 Prz_31:10_6 Prz_31:10_7 Prz_31:10_8 Prz_31:10_9 Prz_31:10_10 Prz_31:10_11
Prz:31:10 x x x x x x x x x x x
Prz:31:11 θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει·
Prz:31:11 The heart of her husband trusts in her: such a one shall stand in no need of fine spoils. (Proverbs 31:11 Brenton)
Prz:31:11 Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; (Prz 31:11 BT_4)
Prz:31:11 θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει·
Prz:31:11 θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σκῦλον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-)
Prz:31:11 Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę Łup ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Prz:31:11 Tarsei= e)p’ au)tE=| E( kardi/a tou= a)ndro\s au)tE=s, E( toiau/tE kalO=n sku/lOn ou)k a)porE/sei·
Prz:31:11 Tarsei ep’ autE hE kardia tu andros autEs, hE toiautE kalOn skylOn uk aporEsei·
Prz:31:11 V2_PAI3S P RD_DSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N3_GSM RD_GSF RA_NSF A1_NSF A1_GPN N2N_GPN D VF_FAI3S
Prz:31:11 heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same the such as this kind such, like [τοσαυτην] right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call spoil οὐχ before rough breathing to ???
Prz:31:11 heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (dat) the (nom) heart (nom|voc) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) the (nom) such as this kind (nom) right ([Adj] gen); while CALL-ing (nom) spoils (gen) not he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Prz:31:11 Prz_31:11_1 Prz_31:11_2 Prz_31:11_3 Prz_31:11_4 Prz_31:11_5 Prz_31:11_6 Prz_31:11_7 Prz_31:11_8 Prz_31:11_9 Prz_31:11_10 Prz_31:11_11 Prz_31:11_12 Prz_31:11_13 Prz_31:11_14
Prz:31:11 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:12 ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον.
Prz:31:12 For she employs all her living for her husband's good. (Proverbs 31:12 Brenton)
Prz:31:12 nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. (Prz 31:12 BT_4)
Prz:31:12 ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον.
Prz:31:12 ἐν·εργής -ές; ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ
Prz:31:12 Energiczny (efektywny, czynny); by działać (działanie, czynny, efektywny (produkowanie))działaj, narzędzie, przystępuj, poszukuj Dla odtąd, jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życie
Prz:31:12 e)nergei= ga\r tO=| a)ndri\ a)gaTa\ pa/nta to\n bi/on.
Prz:31:12 energei gar tO andri agaTa panta ton bion.
Prz:31:12 V2_PAI3S x RA_DSM N3_DSM A1_APN A3_ASM RA_ASM N2_ASM
Prz:31:12 energetic (effective, active); to operate (operating, active, effective (producing))act, implement, proceed, prospect for since, as the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". good inherently good, i.e. God-wrought. every all, each, every, the whole of the life
Prz:31:12 energetic ([Adj] dat); he/she/it-is-OPERATE-ing, you(sg)-are-being-OPERATE-ed (classical), be-you(sg)-OPERATE-ing! for the (dat) man, husband (dat) good ([Adj] nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) life (acc)
Prz:31:12 Prz_31:12_1 Prz_31:12_2 Prz_31:12_3 Prz_31:12_4 Prz_31:12_5 Prz_31:12_6 Prz_31:12_7 Prz_31:12_8
Prz:31:12 x x x x x x x x
Prz:31:13 μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς.
Prz:31:13 Gathering wool and flax, she makes it serviceable with her hands. (Proverbs 31:13 Brenton)
Prz:31:13 O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. (Prz 31:13 BT_4)
Prz:31:13 μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς.
Prz:31:13 μηρύομαι [LXX] (μηρυ-, -, -, -, -, -) ἔριον, -ου, τό καί λίνον, -ου, τό; Λίνος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εὔ·χρηστος -ον ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:31:13 By przeżuwać Wełna I też, nawet, mianowicie Lniany/len; Linus By czynić/rób (Bardzo) użyteczny Ręka On/ona/to/to samo
Prz:31:13 mEruome/nE e)/ria kai\ li/non e)poi/Esen eu)/CHrEston tai=s CHersi\n au)tE=s.
Prz:31:13 mEryomenE eria kai linon epoiEsen euCHrEston tais CHersin autEs.
Prz:31:13 V1_PMPNSF N2N_APN C N2N_ASN VAI_AAI3S A1B_ASN RA_DPF N3_DPF RD_GSF
Prz:31:13 to ruminate wool and also, even, namely linen/flax; Linus to do/make (very) useful the hand he/she/it/same
Prz:31:13 while being-RUMINATE-ed (nom|voc) wools (nom|acc|voc) and linen/flax (nom|acc|voc); Linus (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed (very) useful ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) hands (dat) her/it/same (gen)
Prz:31:13 Prz_31:13_1 Prz_31:13_2 Prz_31:13_3 Prz_31:13_4 Prz_31:13_5 Prz_31:13_6 Prz_31:13_7 Prz_31:13_8 Prz_31:13_9
Prz:31:13 x x x x x x x x x
Prz:31:14 ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν, συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον.
Prz:31:14 She is like a ship trading from a distance: so she procures her livelihood. (Proverbs 31:14 Brenton)
Prz:31:14 Podobnie jak okręt kupiecki żywność sprowadza z daleka. (Prz 31:14 BT_4)
Prz:31:14 ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν, συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον.
Prz:31:14 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ναῦς, νεώς, ἡ ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -) μακρό·θεν συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ
Prz:31:14 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Statek By robić zysk z chodu {spaceru}, oszusta, robić zysk z, prześcigać, kupiec, by robić handel z Z dala By zbierać się razem zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Życie
Prz:31:14 e)ge/neto O(sei\ nau=s e)mporeuome/nE makro/Ten, suna/gei de\ au(/tE to\n bi/on.
Prz:31:14 egeneto hOsei naus emporeuomenE makroTen, synagei de hautE ton bion.
Prz:31:14 VBI_AMI3S D N3_NSF V1_PMPNSF D V1_PAI3S x RD_NSF RA_ASM N2_ASM
Prz:31:14 to become become, happen like/approximately [as-if]; to push ship to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of from afar to gather together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the life
Prz:31:14 he/she/it-was-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) ship (nom), ships (acc) while being-MAKE GAIN OF-ed (nom|voc) from afar he/she/it-is-GATHER TOGETHER-ing, you(sg)-are-being-GATHER TOGETHER-ed (classical) Yet this (nom) the (acc) life (acc)
Prz:31:14 Prz_31:14_1 Prz_31:14_2 Prz_31:14_3 Prz_31:14_4 Prz_31:14_5 Prz_31:14_6 Prz_31:14_7 Prz_31:14_8 Prz_31:14_9 Prz_31:14_10
Prz:31:14 x x x x x x x x x x
Prz:31:15 καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις.
Prz:31:15 And she rises by night, and gives food to her household, and appointed tasks to her maidens. (Proverbs 31:15 Brenton)
Prz:31:15 Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, a obowiązki - swym dziewczętom. (Prz 31:15 BT_4)
Prz:31:15 καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις.
Prz:31:15 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-); ἀν·ιστάω (by-form of ἀν·ίστημι) (αν+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ἐκ νύξ, -υκτός, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) βρῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό  
Prz:31:15 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych; do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Noc I też, nawet, mianowicie By dawać Żywność Dom I też, nawet, mianowicie Praca
Prz:31:15 kai\ a)ni/statai e)k nuktO=n kai\ e)/dOken brO/mata tO=| oi)/kO| kai\ e)/rga tai=s Terapai/nais.
Prz:31:15 kai anistatai ek nyktOn kai edOken brOmata tO oikO kai erga tais Terapainais.
Prz:31:15 C V6_PMI3S P N3_GPF C VAI_AAI3S N3M_APN RA_DSM N2_DSM C N2N_APN RA_DPF N1S_DPF
Prz:31:15 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect; to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels night and also, even, namely to give food the house and also, even, namely work the ć
Prz:31:15 and he/she/it-is-being-STand-ed-UP; he/she/it-should-be-being-???-ed out of (+gen) nights (gen) and he/she/it-GIVE-ed foods (nom|acc|voc) the (dat) house (dat) and works (nom|acc|voc) the (dat)  
Prz:31:15 Prz_31:15_1 Prz_31:15_2 Prz_31:15_3 Prz_31:15_4 Prz_31:15_5 Prz_31:15_6 Prz_31:15_7 Prz_31:15_8 Prz_31:15_9 Prz_31:15_10 Prz_31:15_11 Prz_31:15_12 Prz_31:15_13
Prz:31:15 x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:16 θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσεν κτῆμα.
Prz:31:16 She views a farm, and buys it: and with the fruit of her hands she plants and a possession. (Proverbs 31:16 Brenton)
Prz:31:16 Myśli o roli - kupuje ją: z zarobku swych rąk zasadza winnicę. (Prz 31:16 BT_4)
Prz:31:16 θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσεν κτῆμα.
Prz:31:16 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) γεώργιον, -ου, τό   ἀπό δέ καρπός[1], -οῦ, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό   κτῆμα[τ], -ατος, τό
Prz:31:16 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Ziemia uprawna Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Owoc Ręka; gorzej On/ona/to/to samo Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina')
Prz:31:16 TeOrE/sasa geO/rgion e)pri/ato, a)po\ de\ karpO=n CHeirO=n au)tE=s katefu/teusen ktE=ma.
Prz:31:16 TeOrEsasa geOrgion epriato, apo de karpOn CHeirOn autEs katefyteusen ktEma.
Prz:31:16 VA_AAPNSF N2N_ASN VHI_AMI3S P x N2_GPM N3_GPF RD_GSF VAI_AAI3S N3M_ASN
Prz:31:16 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive cultivated land ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] fruit hand; worse he/she/it/same ć temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’)
Prz:31:16 upon LOOKED AT-ing (nom|voc) cultivated land (nom|acc|voc)   away from (+gen) Yet fruits (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) her/it/same (gen)   temporality (nom|acc|voc)
Prz:31:16 Prz_31:16_1 Prz_31:16_2 Prz_31:16_3 Prz_31:16_4 Prz_31:16_5 Prz_31:16_6 Prz_31:16_7 Prz_31:16_8 Prz_31:16_9 Prz_31:16_10
Prz:31:16 x x x x x x x x x x
Prz:31:17 ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον.
Prz:31:17 She strongly girds her loins, and strengthens her arms for work. (Proverbs 31:17 Brenton)
Prz:31:17 Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. (Prz 31:17 BT_4)
Prz:31:17 ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον.
Prz:31:17 ἀνα·ζώννυμι (-, -, ανα+ζω·σ-, -, ανα+εζωσ-, -)   ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἔργον, -ου, τό
Prz:31:17 By opasywać opasywać w górze, by przygotowywać się Polędwica On/ona/to/to samo Do ??? Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Praca
Prz:31:17 a)naDZOsame/nE i)sCHurO=s tE\n o)sfu\n au)tE=s E)/reisen tou\s braCHi/onas au)tE=s ei)s e)/rgon.
Prz:31:17 anaDZOsamenE isCHyrOs tEn osfyn autEs Ereisen tus braCHionas autEs eis ergon.
Prz:31:17 VA_AMPNSF D RA_ASF N3U_ASF RD_GSF VAI_AAI3S RA_APM N3N_APM RD_GSF P N2N_ASN
Prz:31:17 to gird to gird up, to prepare ć the loin he/she/it/same to ??? the arm he/she/it/same into (+acc) work
Prz:31:17 upon being-GIRD-ed (nom|voc)   the (acc) loin (acc) her/it/same (gen) he/she/it-???-ed the (acc) arms (acc) her/it/same (gen) into (+acc) work (nom|acc|voc)
Prz:31:17 Prz_31:17_1 Prz_31:17_2 Prz_31:17_3 Prz_31:17_4 Prz_31:17_5 Prz_31:17_6 Prz_31:17_7 Prz_31:17_8 Prz_31:17_9 Prz_31:17_10 Prz_31:17_11
Prz:31:17 x x x x x x x x x x x
Prz:31:18 ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς.
Prz:31:18 And she finds by experience that working is good; and her candle goes not out all night. (Proverbs 31:18 Brenton)
Prz:31:18 Już widzi pożytek z swej pracy: jej lampa wśród nocy nie gaśnie. (Prz 31:18 BT_4)
Prz:31:18 ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα λύχνος αὐτῆς.
Prz:31:18 γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:31:18 By smakować Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By być By pracować/dąż I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Cały Noc Lampa On/ona/to/to samo
Prz:31:18 e)geu/sato o(/ti kalo/n e)stin to\ e)rga/DZesTai, kai\ ou)k a)posbe/nnutai o(/lEn tE\n nu/kta o( lu/CHnos au)tE=s.
Prz:31:18 egeusato hoti kalon estin to ergaDZesTai, kai uk aposbennytai holEn tEn nykta ho lyCHnos autEs.
Prz:31:18 VAI_AMI3S C A1_NSN V9_PAI3S RA_NSN V1_PMN C D V5_PMI3S A1_ASF RA_ASF N3_ASF RA_NSM N2_NSM RD_GSF
Prz:31:18 to taste because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be the to work/strive and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć whole the night the lamp he/she/it/same
Prz:31:18 he/she/it-was-TASTE-ed because/that right ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is the (nom|acc) to-be-being-WORK/STRIVE-ed and not   whole (acc) the (acc) night (acc) the (nom) lamp (nom) her/it/same (gen)
Prz:31:18 Prz_31:18_1 Prz_31:18_2 Prz_31:18_3 Prz_31:18_4 Prz_31:18_5 Prz_31:18_6 Prz_31:18_7 Prz_31:18_8 Prz_31:18_9 Prz_31:18_10 Prz_31:18_11 Prz_31:18_12 Prz_31:18_13 Prz_31:18_14 Prz_31:18_15
Prz:31:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:19 τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον.
Prz:31:19 She reaches forth her arms to needful works, and applies her hands to the spindle. (Proverbs 31:19 Brenton)
Prz:31:19 Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. (Prz 31:19 BT_4)
Prz:31:19 τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον.
Prz:31:19 ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -) εἰς[1]  
Prz:31:19 Łokieć On/ona/to/to samo By rozszerzać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do korzystnego łącz, trwać przy, zaś Ręka On/ona/to/to samo Do ??? Do (+przyspieszenie)
Prz:31:19 tou\s pE/CHeis au)tE=s e)ktei/nei e)pi\ ta\ sumfe/ronta, ta\s de\ CHei=ras au)tE=s e)rei/dei ei)s a)/trakton.
Prz:31:19 tus pECHeis autEs ekteinei epi ta symferonta, tas de CHeiras autEs ereidei eis atrakton.
Prz:31:19 RA_APM N3E_APM RD_GSF V1_PAI3S P RA_APN V1_PAPAPN RA_APF x N3_APF RD_GSF V1_PAI3S P N2_ASM
Prz:31:19 the cubit he/she/it/same to extend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to advantageous bring together, bear with, the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hand he/she/it/same to ??? into (+acc) ć
Prz:31:19 the (acc) cubits (acc, nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-is-EXTEND-ing, you(sg)-are-being-EXTEND-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) while ADVANTAGEOUS-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) Yet hands (acc) her/it/same (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) into (+acc)  
Prz:31:19 Prz_31:19_1 Prz_31:19_2 Prz_31:19_3 Prz_31:19_4 Prz_31:19_5 Prz_31:19_6 Prz_31:19_7 Prz_31:19_8 Prz_31:19_9 Prz_31:19_10 Prz_31:19_11 Prz_31:19_12 Prz_31:19_13 Prz_31:19_14
Prz:31:19 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:20 χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι, καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ.
Prz:31:20 And she opens her hands to the needy, and reaches out fruit to the poor. (Proverbs 31:20 Brenton)
Prz:31:20 Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. (Prz 31:20 BT_4)
Prz:31:20 χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι, καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ.
Prz:31:20 χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δέ αὐτός αὐτή αὐτό δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ δέ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) πτωχός -ή -όν
Prz:31:20 Ręka zaś On/ona/to/to samo By otwierać wszystek  droga {sposób} Biedna osoba Owoc; Nadgarstek zaś By rozszerzać się Biedny
Prz:31:20 CHei=ras de\ au)tE=s diE/noiXen pe/nEti, karpo\n de\ e)Xe/teinen ptOCHO=|.
Prz:31:20 CHeiras de autEs diEnoiXen penEti, karpon de eXeteinen ptOCHO.
Prz:31:20 N3_APF x RD_GSF VAI_AAI3S N3T_DSM N2_ASM x VAI_AAI3S N2_DSM
Prz:31:20 hand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to open up-all-the-way poor person fruit; Carpus δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to extend poor
Prz:31:20 hands (acc) Yet her/it/same (gen) he/she/it-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY poor person (dat) fruit (acc); Carpus (acc) Yet he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed poor ([Adj] dat)
Prz:31:20 Prz_31:20_1 Prz_31:20_2 Prz_31:20_3 Prz_31:20_4 Prz_31:20_5 Prz_31:20_6 Prz_31:20_7 Prz_31:20_8 Prz_31:20_9
Prz:31:20 x x x x x x x x x
Prz:31:21 οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ὅταν που χρονίζῃ· πάντες γὰρ οἱ παρ’ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται.
Prz:31:21 Her husband is not anxious about those at home when he tarries anywhere abroad: for all her household are clothed. (Proverbs 31:21 Brenton)
Prz:31:21 Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata, (Prz 31:21 BT_4)
Prz:31:21 οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ἀνὴρ αὐτῆς, ὅταν που χρονίζῃ· πάντες γὰρ οἱ παρ’ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται.
Prz:31:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) πού[2] χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·διδύσκω (εν+διδυσκ-, -, -, -, -, -)
Prz:31:21 ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Ilekroć Gdzieś By ociągać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By ubierać w noszeniu
Prz:31:21 ou) fronti/DZei tO=n e)n oi)/kO| o( a)nE\r au)tE=s, o(/tan pou CHroni/DZE|· pa/ntes ga\r oi( par’ au)tE=s e)ndidu/skontai.
Prz:31:21 u frontiDZei tOn en oikO ho anEr autEs, hotan pu CHroniDZE· pantes gar hoi par’ autEs endidyskontai.
Prz:31:21 D V1_PAI3S RA_GPM P N2_DSM RA_NSM N3_NSM RD_GSF D D V1_PAS3S A3_NPM x RA_NPM P RD_GSF V1_PMI3P
Prz:31:21 οὐχ before rough breathing to ??? the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same whenever somewhere to linger every all, each, every, the whole of for since, as the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to clothe in wear
Prz:31:21 not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (gen) in/among/by (+dat) house (dat) the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) whenever somewhere you(sg)-are-being-LINGER-ed, he/she/it-should-be-LINGER-ing, you(sg)-should-be-being-LINGER-ed all (nom|voc) for the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) they-are-being-CLOTHE IN-ed
Prz:31:21 Prz_31:21_1 Prz_31:21_2 Prz_31:21_3 Prz_31:21_4 Prz_31:21_5 Prz_31:21_6 Prz_31:21_7 Prz_31:21_8 Prz_31:21_9 Prz_31:21_10 Prz_31:21_11 Prz_31:21_12 Prz_31:21_13 Prz_31:21_14 Prz_31:21_15 Prz_31:21_16 Prz_31:21_17
Prz:31:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:22 δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα.
Prz:31:22 She makes for her husband clothes of double texture, and garments for herself of fine linen and scarlet. (Proverbs 31:22 Brenton)
Prz:31:22 sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i z purpury. (Prz 31:22 BT_4)
Prz:31:22 δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα.
Prz:31:22     ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ δέ βύσσος, -ου, ἡ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό
Prz:31:22 By czynić/rób Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami zaś Świetne płótno I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy Samo /nasz /twój /siebie Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież
Prz:31:22 dissa\s CHlai/nas e)poi/Esen tO=| a)ndri\ au)tE=s, e)k de\ bu/ssou kai\ porfu/ras e(autE=| e)ndu/mata.
Prz:31:22 dissas CHlainas epoiEsen tO andri autEs, ek de byssu kai porfyras heautE endymata.
Prz:31:22 A1_APF N1A_APF VAI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSF P x N2_GSF C N1A_GSF RD_DSF N3M_APN
Prz:31:22 ć ć to do/make the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] fine linen and also, even, namely purple [cloth]; purple self /our-/your-/themselves vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment
Prz:31:22     he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen) out of (+gen) Yet fine linen (gen) and purple (gen); purple ([Adj] acc, gen) self (dat) vesture (nom|acc|voc)
Prz:31:22 Prz_31:22_1 Prz_31:22_2 Prz_31:22_3 Prz_31:22_4 Prz_31:22_5 Prz_31:22_6 Prz_31:22_7 Prz_31:22_8 Prz_31:22_9 Prz_31:22_10 Prz_31:22_11 Prz_31:22_12 Prz_31:22_13
Prz:31:22 x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:23 περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς.
Prz:31:23 And her husband becomes a distinguished person in the gates, when he sits in council with the old inhabitants of the land. (Proverbs 31:23 Brenton)
Prz:31:23 W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. (Prz 31:23 BT_4)
Prz:31:23 περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ἀνὴρ αὐτῆς, ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς.
Prz:31:23   δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἡνίκα ἄν καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν συν·έδριον, -ου, τό μετά ὁ ἡ τό γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Prz:31:23 zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Diety {Sejmu} zgromadzenie, konwencja; diety {sejmu} niższy dom: ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE; rada, zgromadzenie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Stary By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia
Prz:31:23 peri/bleptos de\ gi/netai e)n pu/lais o( a)nE\r au)tE=s, E(ni/ka a)/n kaTi/sE| e)n sunedri/O| meta\ tO=n gero/ntOn katoi/kOn tE=s gE=s.
Prz:31:23 peribleptos de ginetai en pylais ho anEr autEs, hEnika an kaTisE en synedriO meta tOn gerontOn katoikOn tEs gEs.
Prz:31:23 A1B_NSM x V1_PMI3S P N1_DPF RA_NSM N3_NSM RD_GSF D x VA_AAS3S P N2N_DSN P RA_GPM N3_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF
Prz:31:23 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same when ever (if ever) to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the old man to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land
Prz:31:23   Yet he/she/it-is-being-BECOME-ed in/among/by (+dat) gates (dat) the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) when ever he/she/it-should-SIT DOWN, you(sg)-should-be-SIT DOWN-ed, you(sg)-will-be-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) diet (dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) old men (gen) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) the (gen) earth/land (gen)
Prz:31:23 Prz_31:23_1 Prz_31:23_2 Prz_31:23_3 Prz_31:23_4 Prz_31:23_5 Prz_31:23_6 Prz_31:23_7 Prz_31:23_8 Prz_31:23_9 Prz_31:23_10 Prz_31:23_11 Prz_31:23_12 Prz_31:23_13 Prz_31:23_14 Prz_31:23_15 Prz_31:23_16 Prz_31:23_17 Prz_31:23_18 Prz_31:23_19
Prz:31:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:24 σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο, περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις.
Prz:31:24 She makes fine linens, and sells girdles to the Chananites: she opens her mouth heedfully and with propriety, and controls her tongue. (Proverbs 31:24 Brenton)
Prz:31:24 Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. (Prz 31:24 BT_4)
Prz:31:24 σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο, περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις.
Prz:31:24 σινδών, -όνος, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)   δέ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον
Prz:31:24 Arkusz By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się zaś Kananeńczyk
Prz:31:24 sindo/nas e)poi/Esen kai\ a)pe/doto, periDZO/mata de\ toi=s *CHananai/ois.
Prz:31:24 sindonas epoiEsen kai apedoto, periDZOmata de tois CHananaiois.
Prz:31:24 N3N_APF VAI_AAI3S C VOI_AMI3S N3M_APN x RA_DPM N2_DPM
Prz:31:24 sheet to do/make and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Canaanite
Prz:31:24 sheets (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-was-GIVE BACK-ed   Yet the (dat) Canaanite ([Adj] dat)
Prz:31:24 Prz_31:24_1 Prz_31:24_2 Prz_31:24_3 Prz_31:24_4 Prz_31:24_5 Prz_31:24_6 Prz_31:24_7 Prz_31:24_8
Prz:31:24 x x x x x x x x
Prz:31:25 στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς.
Prz:31:25 But she opens her mouth wisely, and according to law. (Proverbs 31:26 Brenton)
Prz:31:25 Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. (Prz 31:26 BT_4)
Prz:31:25 στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς.
Prz:31:25 στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-)   καί   καί τάξις, -εως, ἡ στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:31:25 Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By otwierać wszystek  droga {sposób} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zamówienie {Rozkaz} By odłączać wysyłaj, posyłaj Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo
Prz:31:25 sto/ma au)tE=s diE/noiXen proseCHo/ntOs kai\ e)nno/mOs kai\ ta/Xin e)stei/lato tE=| glO/ssE| au)tE=s.
Prz:31:25 stoma autEs diEnoiXen proseCHontOs kai ennomOs kai taXin esteilato tE glOssE autEs.
Prz:31:25 N3M_ASN RD_GSF VAI_AAI3S D C D C N3I_ASF VAI_AMI3S RA_DSF N1S_DSF RD_GSF
Prz:31:25 mouth/maw stoma he/she/it/same to open up-all-the-way ć and also, even, namely ć and also, even, namely order to detach consign, send the tongue by metonymy, a language he/she/it/same
Prz:31:25 mouth/maw (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY   and   and order (acc) he/she/it-was-DETACH-ed the (dat) tongue (dat) her/it/same (gen)
Prz:31:25 Prz_31:25_1 Prz_31:25_2 Prz_31:25_3 Prz_31:25_4 Prz_31:25_5 Prz_31:25_6 Prz_31:25_7 Prz_31:25_8 Prz_31:25_9 Prz_31:25_10 Prz_31:25_11 Prz_31:25_12
Prz:31:25 x x x x x x x x x x x x
Prz:31:26 ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις.
Prz:31:26 She puts on strength and honour; and rejoices in the last days. (Proverbs 31:25 Brenton)
Prz:31:26 Strojem jej siła i godność, do dnia przyszłego się śmieje. (Prz 31:25 BT_4)
Prz:31:26 ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις.
Prz:31:26 ἰσχύς, -ύος, ἡ καί εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἔσχατος -η -ον
Prz:31:26 Siła I też, nawet, mianowicie Dobrze wypadany By ubierać I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ostatni
Prz:31:26 i)sCHu\n kai\ eu)pre/peian e)nedu/sato kai\ eu)fra/nTE e)n E(me/rais e)sCHa/tais.
Prz:31:26 isCHyn kai euprepeian enedysato kai eufranTE en hEmerais esCHatais.
Prz:31:26 N3_ASF C N1A_ASF VAI_AMI3S C VC_API3S P N1A_DPF A1_DPF
Prz:31:26 strength and also, even, namely well-befittedness to clothe and also, even, namely to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day last
Prz:31:26 strength (acc) and well-befittedness (acc) he/she/it-was-CLOTHE-ed and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) days (dat) last (dat)
Prz:31:26 Prz_31:26_1 Prz_31:26_2 Prz_31:26_3 Prz_31:26_4 Prz_31:26_5 Prz_31:26_6 Prz_31:26_7 Prz_31:26_8 Prz_31:26_9
Prz:31:26 x x x x x x x x x
Prz:31:27 στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς, σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγεν.
Prz:31:27 The ways of her household are careful, and she eats not the bread of idleness. (Proverbs 31:27 Brenton)
Prz:31:27 Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. (Prz 31:27 BT_4)
Prz:31:27 στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς, σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγεν.
Prz:31:27     οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά δέ ὀκνηρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Prz:31:27 Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Pszenicy/ziarna nasienie; zboże zaś Powolny ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Prz:31:27 stegnai\ diatribai\ oi)/kOn au)tE=s, si=ta de\ o)knEra\ ou)k e)/fagen.
Prz:31:27 stegnai diatribai oikOn autEs, sita de oknEra uk efagen.
Prz:31:27 A1_NPF N1_NPF N2_GPM RD_GSF N2_APN x A1A_APN D VBI_AAI3S
Prz:31:27 ć ć house; to dwell he/she/it/same wheat/grain seed; cereal δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] slow οὐχ before rough breathing to eat
Prz:31:27     houses (gen); while DWELL-ing (nom) her/it/same (gen) wheat/grain (nom|acc|voc) Yet slow ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) not he/she/it-EAT-ed
Prz:31:27 Prz_31:27_1 Prz_31:27_2 Prz_31:27_3 Prz_31:27_4 Prz_31:27_5 Prz_31:27_6 Prz_31:27_7 Prz_31:27_8 Prz_31:27_9
Prz:31:27 x x x x x x x x x
Prz:31:28 τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ ἐπλούτησαν, καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν
Prz:31:28 But she opens her mouth wisely, and according to law. (Proverbs 31:26 Brenton)
Prz:31:28 Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. (Prz 31:26 BT_4)
Prz:31:28 τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως, δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ ἐπλούτησαν, καὶ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν
Prz:31:28 ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό δέ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)   καί   ὁ ἡ τό δέ ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:31:28 Ust/żołądka por zaś By otwierać I też, nawet, mianowicie zaś Jałmużny/miłosierność On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzbogacać być bogaty I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By chwalić On/ona/to/to samo
Prz:31:28 to\ sto/ma de\ a)noi/gei sofO=s kai\ nomoTe/smOs, E( de\ e)leEmosu/nE au)tE=s a)ne/stEsen ta\ te/kna au)tE=s, kai\ e)plou/tEsan, kai\ o( a)nE\r au)tE=s E)/|nesen au)tE/n
Prz:31:28 to stoma de anoigei sofOs kai nomoTesmOs, hE de eleEmosynE autEs anestEsen ta tekna autEs, kai eplutEsan, kai ho anEr autEs Enesen autEn
Prz:31:28 RA_ASN N3M_ASN x V1_PAI3S D C D RA_NSF x N1_NSF RD_GSF VHI_AAI3S RA_NPN N2N_NPN RD_GSF D VAI_AAI3P C RA_NSM N3_NSM RD_GSF VAI_AAI3S RD_ASF
Prz:31:28 the mouth/maw stoma δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to open up ć and also, even, namely ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] alms/mercifulness he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect the child he/she/it/same and also, even, namely to enrich To be rich and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to praise he/she/it/same
Prz:31:28 the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) Yet he/she/it-is-OPEN-ing-UP, you(sg)-are-being-OPEN-ed-UP (classical)   and   the (nom) Yet alms/mercifulness (nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-STand-ed-UP the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and they-ENRICH-ed and the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) he/she/it-PRAISE-ed her/it/same (acc)
Prz:31:28 Prz_31:28_1 Prz_31:28_2 Prz_31:28_3 Prz_31:28_4 Prz_31:28_5 Prz_31:28_6 Prz_31:28_7 Prz_31:28_8 Prz_31:28_9 Prz_31:28_10 Prz_31:28_11 Prz_31:28_12 Prz_31:28_13 Prz_31:28_14 Prz_31:28_15 Prz_31:28_16 Prz_31:28_17 Prz_31:28_18 Prz_31:28_19 Prz_31:28_20 Prz_31:28_21 Prz_31:28_22 Prz_31:28_23
Prz:31:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:29 Πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά, σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας.
Prz:31:29 Many daughters have obtained wealth, many have wrought valiantly; but thou hast exceeded, thou hast surpassed all. (Proverbs 31:29 Brenton)
Prz:31:29 «Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie». (Prz 31:29 BT_4)
Prz:31:29 Πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά, σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας.
Prz:31:29 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δυνατός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ   καί ὑπερ·αίρω (υπερ+αιρ-, -, υπερ+αρ·[σ]-, -, -, υπερ+αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
Prz:31:29 Dużo Córka By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Bogactwa/obfitość Dużo By czynić/rób Zdolny Ty zaś I też, nawet, mianowicie By podnosić się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić
Prz:31:29 *pollai\ Tugate/res e)ktE/santo plou=ton, pollai\ e)poi/Esan dunata/, su\ de\ u(pe/rkeisai kai\ u(perE=ras pa/sas.
Prz:31:29 pollai Tygateres ektEsanto pluton, pollai epoiEsan dynata, sy de hyperkeisai kai hyperEras pasas.
Prz:31:29 A1_NPF N3_NPF VAI_AMI3P N2_ASM A1_NPF VAI_AAI3P A1_APN RP_NS x V5_PMI2S C VAI_AAI2S A1S_APF
Prz:31:29 much daughter to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms wealth/abundance much to do/make capable you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely to exalt oneself every all, each, every, the whole of; to sprinkle
Prz:31:29 many (nom) daughters (nom|voc) they-were-POSSESS-ed wealth/abundance (acc) many (nom) they-DO/MAKE-ed capable ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (nom) Yet   and you(sg)-EXALT-ed-ONESELF all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc)
Prz:31:29 Prz_31:29_1 Prz_31:29_2 Prz_31:29_3 Prz_31:29_4 Prz_31:29_5 Prz_31:29_6 Prz_31:29_7 Prz_31:29_8 Prz_31:29_9 Prz_31:29_10 Prz_31:29_11 Prz_31:29_12 Prz_31:29_13
Prz:31:29 x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:30 ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός· γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται, φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω.
Prz:31:30 Charms are false, and woman's beauty is vain: for it is a wise woman that is blessed, and let her praise the fear the Lord. (Proverbs 31:30 Brenton)
Prz:31:30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. (Prz 31:30 BT_4)
Prz:31:30 ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός· γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται, φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω.
Prz:31:30 ψευδής -ές ἀρεσκεία, -ας, ἡ καί μάταιος -αία -ον   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι γάρ συν·ετός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) φόβος, -ου, ὁ δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -)
Prz:31:30 Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Życz sobie do proszę I też, nawet, mianowicie Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Kobiety/żona Kobiety/żona Dla odtąd, jak insightful/bystry By błogosławić Obawa [zobacz fobię] zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By chwalić
Prz:31:30 PSeudei=s a)re/skeiai kai\ ma/taion ka/llos gunaiko/s· gunE\ ga\r sunetE\ eu)logei=tai, fo/bon de\ kuri/ou au(/tE ai)nei/tO.
Prz:31:30 PSeudeis areskeiai kai mataion kallos gynaikos· gynE gar synetE eulogeitai, fobon de kyriu hautE aineitO.
Prz:31:30 A3H_NPF N1A_NPF C A1A_NSN N3E_NSN N3K_GSF N3K_NSF x A1_NSF V2_PMI3S N2_ASM x N2_GSM RD_NSF V2_PAD3S
Prz:31:30 false false, lying desire to please and also, even, namely foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless ć woman/wife woman/wife for since, as insightful/discerning to bless fear [see phobia] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to praise
Prz:31:30 liar ([Adj] acc, nom|voc) desire to pleases (nom|voc) and foolish, vain ([Adj] acc, nom|acc|voc)   woman/wife (gen) woman/wife (nom) for insightful/discerning ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-being-BLESS-ed fear (acc) Yet lord (gen); a lord ([Adj] gen) this (nom) let-him/her/it-be-PRAISE-ing!
Prz:31:30 Prz_31:30_1 Prz_31:30_2 Prz_31:30_3 Prz_31:30_4 Prz_31:30_5 Prz_31:30_6 Prz_31:30_7 Prz_31:30_8 Prz_31:30_9 Prz_31:30_10 Prz_31:30_11 Prz_31:30_12 Prz_31:30_13 Prz_31:30_14 Prz_31:30_15
Prz:31:30 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:31:31 δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς, καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς.
Prz:31:31 Give her of the fruit of her lips; and let her husband be praised in the gates. (Proverbs 31:31 Brenton)
Prz:31:31 Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. (Prz 31:31 BT_4)
Prz:31:31 δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς, καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ἀνὴρ αὐτῆς.
Prz:31:31 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό καρπός[1], -οῦ, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐν πύλη, -ης, ἡ      
Prz:31:31 By dawać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owoc Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama      
Prz:31:31 do/te au)tE=| a)po\ karpO=n CHeirO=n au)tE=s, kai\ ai)nei/sTO e)n pu/lais o( a)nE\r au)tE=s.
Prz:31:31 dote autE apo karpOn CHeirOn autEs, kai aineisTO en pylais ho anEr autEs.
Prz:31:31 VO_AAD2P RD_DSF P N2_GPM N3_GPF RD_GSF C V2_PMD3S P N1_DPF RA_NSM N3_NSM RD_GSF
Prz:31:31 to give he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fruit hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate      
Prz:31:31 do-GIVE-you(pl)! her/it/same (dat) away from (+gen) fruits (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) her/it/same (gen) and let-him/her/it-be-being-PRAISE-ed! in/among/by (+dat) gates (dat) the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen)
Prz:31:31 Prz_31:31_1 Prz_31:31_2 Prz_31:31_3 Prz_31:31_4 Prz_31:31_5 Prz_31:31_6 Prz_31:31_7 Prz_31:31_8 Prz_31:31_9 Prz_31:31_10 Prz_31:31_11 Prz_31:31_12 Prz_31:31_13
Prz:31:31 x x x x x x x x x x x x x