Prz:30:1 Τοὺς ἐμοὺς λόγους, υἱέ, φοβήθητι καὶ δεξάμενος αὐτοὺς μετανόει· τάδε λέγει ὁ ἀνὴρ τοῖς πιστεύουσιν θεῷ, καὶ παύομαι·
Prz:30:1 These things says the man to them that trust in God; and I cease. (Proverbs 30:1 Brenton)
Prz:30:1 Słowa Agura, syna Jake z Massa. Mowa tego człowieka do Itiela, do Itiela i Ukala. (Prz 30:1 BT_4)
Prz:30:1 Τοὺς ἐμοὺς λόγους, υἱέ, φοβήθητι καὶ δεξάμενος αὐτοὺς μετανόει· τάδε λέγει ἀνὴρ τοῖς πιστεύουσιν θεῷ, καὶ παύομαι·
Prz:30:1 ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -)
Prz:30:1 Mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Syn By bać się I też, nawet, mianowicie By przyjmować On/ona/to/to samo By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Bóg  I też, nawet, mianowicie By przestawać
Prz:30:1 *tou\s e)mou\s lo/gous, ui(e/, fobE/TEti kai\ deXa/menos au)tou\s metano/ei· ta/de le/gei o( a)nE\r toi=s pisteu/ousin TeO=|, kai\ pau/omai·
Prz:30:1 tus emus logus, hyie, fobETEti kai deXamenos autus metanoei· tade legei ho anEr tois pisteuusin TeO, kai pauomai·
Prz:30:1 RA_APM A1_APM N2_APM N2_VSM VC_APD2S C VA_AMPNSM RD_APM V2_PAD2S RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3_NSM RA_DPM V1_PAI3P N2_DSM C V1_PMI1S
Prz:30:1 the my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. son to fear and also, even, namely to receive he/she/it/same to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. such things [definite article + δέ] to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with god [see theology] and also, even, namely to cease
Prz:30:1 the (acc) my/mine (acc) words (acc) son (voc) be-you(sg)-FEAR-ed! and upon being-RECEIVE-ed (nom) them/same (acc) he/she/it-is-REPENT-ing, you(sg)-are-being-REPENT-ed (classical), be-you(sg)-REPENT-ing! these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) man, husband (nom) the (dat) they-are-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (dat) god (dat) and I-am-being-CEASE-ed
Prz:30:1 Prz_30:1_1 Prz_30:1_2 Prz_30:1_3 Prz_30:1_4 Prz_30:1_5 Prz_30:1_6 Prz_30:1_7 Prz_30:1_8 Prz_30:1_9 Prz_30:1_10 Prz_30:1_11 Prz_30:1_12 Prz_30:1_13 Prz_30:1_14 Prz_30:1_15 Prz_30:1_16 Prz_30:1_17 Prz_30:1_18
Prz:30:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:2 ἀφρονέστατος γάρ εἰμι πάντων ἀνθρώπων, καὶ φρόνησις ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί·
Prz:30:2 For I am the most simple of all men, and there is not in me the wisdom of men. (Proverbs 30:2 Brenton)
Prz:30:2 Jestem najgłupszy z ludzi, nie mam ludzkiej zdolności, (Prz 30:2 BT_4)
Prz:30:2 ἀφρονέστατος γάρ εἰμι πάντων ἀνθρώπων, καὶ φρόνησις ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί·
Prz:30:2 ἀ·φρονέσ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἄ·φρων) γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί φρόνησις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Prz:30:2 Najbardziej nieprzytomny Dla odtąd, jak By iść; by być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie się Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój
Prz:30:2 a)frone/statos ga/r ei)mi pa/ntOn a)nTrO/pOn, kai\ fro/nEsis a)nTrO/pOn ou)k e)/stin e)n e)moi/·
Prz:30:2 afronestatos gar eimi pantOn anTrOpOn, kai fronEsis anTrOpOn uk estin en emoi·
Prz:30:2 A3N_NSMS x V9_PAI1S A3_GPM N2_GPM C N3I_NSF N2_GPM D V9_PAI3S P RP_DS
Prz:30:2 most senseless for since, as to go; to be every all, each, every, the whole of human and also, even, namely contemplation human οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine
Prz:30:2 most senseless ([Adj] nom) for I-am-GO-ing; I-am all (gen) humans (gen) and contemplation (nom) humans (gen) not he/she/it-is in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Prz:30:2 Prz_30:2_1 Prz_30:2_2 Prz_30:2_3 Prz_30:2_4 Prz_30:2_5 Prz_30:2_6 Prz_30:2_7 Prz_30:2_8 Prz_30:2_9 Prz_30:2_10 Prz_30:2_11 Prz_30:2_12
Prz:30:2 x x x x x x x x x x x x
Prz:30:3 θεὸς δεδίδαχέν με σοφίαν, καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωκα.
Prz:30:3 God has taught me wisdom, and I know the knowledge of the holy. (Proverbs 30:3 Brenton)
Prz:30:3 nie nabyłem mądrości, wiedza Świętego mi obca. (Prz 30:3 BT_4)
Prz:30:3 θεὸς δεδίδαχέν με σοφίαν, καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωκα.
Prz:30:3 θεός, -οῦ, ὁ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σοφία, -ας, ἡ καί γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Prz:30:3 Bóg  By uczyć Ja Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Prz:30:3 Teo\s dedi/daCHe/n me sofi/an, kai\ gnO=sin a(gi/On e)/gnOka.
Prz:30:3 Teos dedidaCHen me sofian, kai gnOsin hagiOn egnOka.
Prz:30:3 N2_NSM VX_XAI3S RP_AS N1A_ASF C N3I_ASF A1A_GPM VX_XAI1S
Prz:30:3 god [see theology] to teach I sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to know i.e. recognize.
Prz:30:3 god (nom) he/she/it-has-TEACH-ed me (acc) sapience (acc) and knowledge (acc); they-should-KNOW holy ([Adj] gen) I-have-KNOW-ed
Prz:30:3 Prz_30:3_1 Prz_30:3_2 Prz_30:3_3 Prz_30:3_4 Prz_30:3_5 Prz_30:3_6 Prz_30:3_7 Prz_30:3_8
Prz:30:3 x x x x x x x x
Prz:30:4 τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη; τίς συνήγαγεν ἀνέμους ἐν κόλπῳ; τίς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ; τίς ἐκράτησεν πάντων τῶν ἄκρων τῆς γῆς; τί ὄνομα αὐτῷ, ἢ τί ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ, ἵνα γνῷς;
Prz:30:4 Who has gone up to heaven, and come down? who has gathered the winds in his bosom? who has wrapped up the waters in a garment? who has dominion of all the ends of the earth? what is his name? or what is the name of his children? (Proverbs 30:4 Brenton)
Prz:30:4 Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? - A jakie syna? Wiadomo ci może? (Prz 30:4 BT_4)
Prz:30:4 τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη; τίς συνήγαγεν ἀνέμους ἐν κόλπῳ; τίς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ; τίς ἐκράτησεν πάντων τῶν ἄκρων τῆς γῆς; τί ὄνομα αὐτῷ, τί ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ, ἵνα γνῷς;
Prz:30:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ ἐν κόλπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν ἱμάτιον, -ου, τό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Prz:30:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By schodzić Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zbierać się razem Wiatr W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubierająca część garderoby, płaszcz Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nazwisko {Imię} co do Dziecko On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Prz:30:4 ti/s a)ne/bE ei)s to\n ou)rano\n kai\ kate/bE; ti/s sunE/gagen a)ne/mous e)n ko/lpO|; ti/s sune/strePSen u(/dOr e)n i(mati/O|; ti/s e)kra/tEsen pa/ntOn tO=n a)/krOn tE=s gE=s; ti/ o)/noma au)tO=|, E)\ ti/ o)/noma toi=s te/knois au)tou=, i(/na gnO=|s;
Prz:30:4 tis anebE eis ton uranon kai katebE; tis synEgagen anemus en kolpO; tis synestrePSen hydOr en himatiO; tis ekratEsen pantOn tOn akrOn tEs gEs; ti onoma autO, E ti onoma tois teknois autu, hina gnOs;
Prz:30:4 RI_NSM VZI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C VZI_AAI3S RI_NSM VBI_AAI3S N2_APM P N2_DSM RI_NSM VAI_AAI3S N3_ASN P N2N_DSN RI_NSM VAI_AAI3S A3_GPM RA_GPM A1A_GPM RA_GSF N1_GSF RI_NSN N3M_NSN RD_DSM C RI_NSN N3M_NSN RA_DPM N2N_DPM RD_GSM C VZ_AAS2S
Prz:30:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ascend into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to go down who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to gather together wind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bosom of the heart who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clothing garment, cloak who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain every all, each, every, the whole of the furthest extent/apex the earth/land who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. name with regard to he/she/it/same or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. name with regard to the child he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize.
Prz:30:4 who/what/why (nom) he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and he/she/it-GO DOWN-ed who/what/why (nom) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed winds (acc) in/among/by (+dat) bosom (dat) who/what/why (nom) he/she/it-GATHERED TOGETHER-ed water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) clothing (dat) who/what/why (nom) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD all (gen) the (gen) furthest extents/apexes (gen) the (gen) earth/land (gen) who/what/why (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) or who/what/why (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (dat) children (dat) him/it/same (gen) so that / in order to /because you(sg)-should-KNOW
Prz:30:4 Prz_30:4_1 Prz_30:4_2 Prz_30:4_3 Prz_30:4_4 Prz_30:4_5 Prz_30:4_6 Prz_30:4_7 Prz_30:4_8 Prz_30:4_9 Prz_30:4_10 Prz_30:4_11 Prz_30:4_12 Prz_30:4_13 Prz_30:4_14 Prz_30:4_15 Prz_30:4_16 Prz_30:4_17 Prz_30:4_18 Prz_30:4_19 Prz_30:4_20 Prz_30:4_21 Prz_30:4_22 Prz_30:4_23 Prz_30:4_24 Prz_30:4_25 Prz_30:4_26 Prz_30:4_27 Prz_30:4_28 Prz_30:4_29 Prz_30:4_30 Prz_30:4_31 Prz_30:4_32 Prz_30:4_33 Prz_30:4_34 Prz_30:4_35
Prz:30:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:5 πάντες λόγοι θεοῦ πεπυρωμένοι, ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων αὐτόν·
Prz:30:5 For all the words of God are tried in the fire, and he defends those that reverence him. (Proverbs 30:5 Brenton)
Prz:30:5 Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. (Prz 30:5 BT_4)
Prz:30:5 πάντες λόγοι θεοῦ πεπυρωμένοι, ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων αὐτόν·
Prz:30:5 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-)   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:30:5 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  By palić się zaś On/ona/to/to samo By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) On/ona/to/to samo
Prz:30:5 pa/ntes lo/goi Teou= pepurOme/noi, u(peraspi/DZei de\ au)to\s tO=n eu)laboume/nOn au)to/n·
Prz:30:5 pantes logoi Teu pepyrOmenoi, hyperaspiDZei de autos tOn eulabumenOn auton·
Prz:30:5 A3_NPM N2_NPM N2_GSM VM_XPPNPM V1_PAI3S x RD_NSM RA_GPM V2_PMPGPM RD_ASM
Prz:30:5 every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. god [see theology] to burn ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) he/she/it/same
Prz:30:5 all (nom|voc) words (nom|voc) god (gen) having-been-BURN-ed (nom|voc)   Yet he/it/same (nom) the (gen) while being-BEWARE-ed (gen) him/it/same (acc)
Prz:30:5 Prz_30:5_1 Prz_30:5_2 Prz_30:5_3 Prz_30:5_4 Prz_30:5_5 Prz_30:5_6 Prz_30:5_7 Prz_30:5_8 Prz_30:5_9 Prz_30:5_10
Prz:30:5 x x x x x x x x x x
Prz:30:6 μὴ προσθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ.
Prz:30:6 Add not unto his words, lest he reprove thee, and thou be made a liar. (Proverbs 30:6 Brenton)
Prz:30:6 Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę. (Prz 30:6 BT_4)
Prz:30:6 μὴ προσθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ.
Prz:30:6 μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ψευδής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Prz:30:6 Nie By dodawać do Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Prz:30:6 mE\ prosTE=|s toi=s lo/gois au)tou=, i(/na mE\ e)le/gXE| se kai\ PSeudE\s ge/nE|.
Prz:30:6 mE prosTEs tois logois autu, hina mE elenXE se kai PSeudEs genE.
Prz:30:6 D V2_PAS2S RA_DPM N2_DPM RD_GSM C D VF_FMI2S RP_AS C A3H_NSM VB_AMS2S
Prz:30:6 not to add to the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty you; your/yours(sg) and also, even, namely false false, lying to become become, happen
Prz:30:6 not you(sg)-should-ADD-TO the (dat) words (dat) him/it/same (gen) so that / in order to /because not you(sg)-will-be-REPROVE-ed, he/she/it-should-REPROVE, you(sg)-should-be-REPROVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and liar ([Adj] nom) you(sg)-should-be-BECOME-ed
Prz:30:6 Prz_30:6_1 Prz_30:6_2 Prz_30:6_3 Prz_30:6_4 Prz_30:6_5 Prz_30:6_6 Prz_30:6_7 Prz_30:6_8 Prz_30:6_9 Prz_30:6_10 Prz_30:6_11 Prz_30:6_12
Prz:30:6 x x x x x x x x x x x x
Prz:30:7 δύο αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀφέλῃς μου χάριν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με·
Prz:30:7 Two things I ask of thee; take not favour from me before I die. (Proverbs 30:7 Brenton)
Prz:30:7 Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi - proszę - nim umrę: (Prz 30:7 BT_4)
Prz:30:7 δύο αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀφέλῃς μου χάριν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με·
Prz:30:7 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα πρό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Prz:30:7 Dwa By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Nie By pozbawiać Ja Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Przedtem (+informacja) By umierać Ja
Prz:30:7 du/o ai)tou=mai para\ sou=, mE\ a)fe/lE|s mou CHa/rin pro\ tou= a)poTanei=n me·
Prz:30:7 dyo aitumai para su, mE afelEs mu CHarin pro tu apoTanein me·
Prz:30:7 M_NDM V2_PMI1S P RP_GS D VB_AAS2S RP_GS N3_ASF P RA_GSN VB_AAN RP_AS
Prz:30:7 two to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) not to deprive I for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] before (+gen) the to die I
Prz:30:7 two (nom, acc, gen) I-am-being-ASK-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-DEPRIVE me (gen) for; grace (acc) before (+gen) the (gen) to-will-DIE, to-DIE me (acc)
Prz:30:7 Prz_30:7_1 Prz_30:7_2 Prz_30:7_3 Prz_30:7_4 Prz_30:7_5 Prz_30:7_6 Prz_30:7_7 Prz_30:7_8 Prz_30:7_9 Prz_30:7_10 Prz_30:7_11 Prz_30:7_12
Prz:30:7 x x x x x x x x x x x x
Prz:30:8 μάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν μου ποίησον, πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μή μοι δῷς, σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη,
Prz:30:8 Remove far from me vanity and falsehood: and give me not wealth or poverty; but appoint me what is needful and sufficient: (Proverbs 30:8 Brenton)
Prz:30:8 Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, (Prz 30:8 BT_4)
Prz:30:8 μάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν μου ποίησον, πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μή μοι δῷς, σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη,
Prz:30:8 μάταιος -αία -ον λόγος, -ου, ὁ καί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές μακράν; μακρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό δέ καί   μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) καί ὁ ἡ τό αὐτ·άρκης -ες
Prz:30:8 Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Daleko; daleko [zobacz makro] Ja By czynić/rób Bogactwa/obfitość zaś I też, nawet, mianowicie Nie Ja By dawać Do ??? zaś Ja By wiązać I też, nawet, mianowicie Zadowolony
Prz:30:8 ma/taion lo/gon kai\ PSeudE= makra/n mou poi/Eson, plou=ton de\ kai\ peni/an mE/ moi dO=|s, su/ntaXon de/ moi ta\ de/onta kai\ ta\ au)ta/rkE,
Prz:30:8 mataion logon kai PSeudE makran mu poiEson, pluton de kai penian mE moi dOs, syntaXon de moi ta deonta kai ta autarkE,
Prz:30:8 A1A_ASM N2_ASM C A3H_ASM D RP_GS VA_AAD2S N2_ASM x C N1A_ASF D RP_DS VO_AAS2S VA_AAD2S x RP_DS RA_APN V2_PAPASM C RA_APN A3H_APN
Prz:30:8 foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying far; far [see macro] I to do/make wealth/abundance δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć not I to give to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the to bind and also, even, namely the content
Prz:30:8 foolish, vain ([Adj] acc, nom|acc|voc) word (acc) and lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) far; far ([Adj] acc) me (gen) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) wealth/abundance (acc) Yet and   not me (dat) you(sg)-should-GIVE do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet me (dat) the (nom|acc) while BIND-ing (acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) content ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:30:8 Prz_30:8_1 Prz_30:8_2 Prz_30:8_3 Prz_30:8_4 Prz_30:8_5 Prz_30:8_6 Prz_30:8_7 Prz_30:8_8 Prz_30:8_9 Prz_30:8_10 Prz_30:8_11 Prz_30:8_12 Prz_30:8_13 Prz_30:8_14 Prz_30:8_15 Prz_30:8_16 Prz_30:8_17 Prz_30:8_18 Prz_30:8_19 Prz_30:8_20 Prz_30:8_21 Prz_30:8_22
Prz:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:9 ἵνα μὴ πλησθεὶς ψευδὴς γένωμαι καὶ εἴπω Τίς με ὁρᾷ; ἢ πενηθεὶς κλέψω καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ.
Prz:30:9 lest I be filled and become false, and say, Who sees me? or be poor and steal, and swear vainly by the name of God. (Proverbs 30:9 Brenton)
Prz:30:9 bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: «A któż jest Pan?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. (Prz 30:9 BT_4)
Prz:30:9 ἵνα μὴ πλησθεὶς ψευδὴς γένωμαι καὶ εἴπω Τίς με ὁρᾷ; πενηθεὶς κλέψω καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ.
Prz:30:9 ἵνα μή πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ψευδής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἤ[1]   κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Prz:30:9 żeby / ażeby / bo Nie Do ??? Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Albo By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić I też, nawet, mianowicie By przysięgać Nazwisko {Imię} co do Bóg 
Prz:30:9 i(/na mE\ plEsTei\s PSeudE\s ge/nOmai kai\ ei)/pO *ti/s me o(ra=|; E)\ penETei\s kle/PSO kai\ o)mo/sO to\ o)/noma tou= Teou=.
Prz:30:9 hina mE plEsTeis PSeudEs genOmai kai eipO tis me hora; E penETeis klePSO kai omosO to onoma tu Teu.
Prz:30:9 C D VS_APPNSM A3H_NSM VB_AMS1S C VB_AAS1S RI_NSM RP_AS V3_PAI3S C VC_APPNSM VF_FAI1S C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM
Prz:30:9 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to ??? false false, lying to become become, happen and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), or ć to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch and also, even, namely to swear the name with regard to the god [see theology]
Prz:30:9 so that / in order to /because not upon being-???-ed (nom|voc) liar ([Adj] nom) I-should-be-BECOME-ed and you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL who/what/why (nom) me (acc) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed or   I-will-STEAL, I-should-STEAL and I-will-SWEAR, I-should-SWEAR the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Prz:30:9 Prz_30:9_1 Prz_30:9_2 Prz_30:9_3 Prz_30:9_4 Prz_30:9_5 Prz_30:9_6 Prz_30:9_7 Prz_30:9_8 Prz_30:9_9 Prz_30:9_10 Prz_30:9_11 Prz_30:9_12 Prz_30:9_13 Prz_30:9_14 Prz_30:9_15 Prz_30:9_16 Prz_30:9_17 Prz_30:9_18 Prz_30:9_19
Prz:30:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:10 μὴ παραδῷς οἰκέτην εἰς χεῖρας δεσπότου. μήποτε καταράσηταί σε καὶ ἀφανισθῇς.
Prz:30:10 Deliver not a servant into the hands of his master, lest he curse thee, and thou be utterly destroyed. (Proverbs 30:10 Brenton)
Prz:30:10 Nie oczerniaj sługi przed panem, by cię nie przeklął, byś nie poniósł kary. (Prz 30:10 BT_4)
Prz:30:10 μὴ παραδῷς οἰκέτην εἰς χεῖρας δεσπότου. μήποτε καταράσηταί σε καὶ ἀφανισθῇς.
Prz:30:10 μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) οἰκέτης, -ου, ὁ εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δεσπότης, -ου, ὁ μήποτε (μή ποτέ) κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)
Prz:30:10 Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Rodziny niewolnik Do (+przyspieszenie) Ręka Despota Nigdy By kląć (klnij na dół) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By znikać
Prz:30:10 mE\ paradO=|s oi)ke/tEn ei)s CHei=ras despo/tou. mE/pote katara/sEtai/ se kai\ a)fanisTE=|s.
Prz:30:10 mE paradOs oiketEn eis CHeiras despotu. mEpote katarasEtai se kai afanisTEs.
Prz:30:10 D VO_AAS2S N1M_ASM P N3_APF N1M_GSM D VA_AMS3S RP_AS C VS_APS2S
Prz:30:10 not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine household slave into (+acc) hand despot never to curse (curse down) you; your/yours(sg) and also, even, namely to disappear
Prz:30:10 not you(sg)-should-Hand OVER household slave (acc) into (+acc) hands (acc) despot (gen) never he/she/it-should-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-should-be-DISAPPEAR-ed
Prz:30:10 Prz_30:10_1 Prz_30:10_2 Prz_30:10_3 Prz_30:10_4 Prz_30:10_5 Prz_30:10_6 Prz_30:10_7 Prz_30:10_8 Prz_30:10_9 Prz_30:10_10 Prz_30:10_11
Prz:30:10 x x x x x x x x x x x
Prz:30:11 ἔκγονον κακὸν πατέρα καταρᾶται, τὴν δὲ μητέρα οὐκ εὐλογεῖ·
Prz:30:11 A wicked generation curse their father, and do not bless their mother. (Proverbs 30:11 Brenton)
Prz:30:11 Jest plemię, co ojcu złorzeczy i matce nie chce błogosławić. (Prz 30:11 BT_4)
Prz:30:11 ἔκγονον κακὸν πατέρα καταρᾶται, τὴν δὲ μητέρα οὐκ εὐλογεῖ·
Prz:30:11 ἔκ·γονος -ον κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό δέ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Prz:30:11 Wnuki Niegodziwie by czynić źle Ojciec By kląć (klnij na dół) zaś Matka ??? Przed przydechem mocnym By błogosławić
Prz:30:11 e)/kgonon kako\n pate/ra katara=tai, tE\n de\ mEte/ra ou)k eu)logei=·
Prz:30:11 ekgonon kakon patera kataratai, tEn de mEtera uk eulogei·
Prz:30:11 A1B_ASM A1_ASM N3_ASM V3_PMI3S RA_ASF x N3_ASF D V2_PAI3S
Prz:30:11 grandchildren wickedly to do evil father to curse (curse down) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mother οὐχ before rough breathing to bless
Prz:30:11 grandchildren ([Adj] acc, nom|acc|voc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) father (acc) he/she/it-is-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, he/she/it-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (acc) Yet mother (acc) not he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing
Prz:30:11 Prz_30:11_1 Prz_30:11_2 Prz_30:11_3 Prz_30:11_4 Prz_30:11_5 Prz_30:11_6 Prz_30:11_7 Prz_30:11_8 Prz_30:11_9
Prz:30:11 x x x x x x x x x
Prz:30:12 ἔκγονον κακὸν δίκαιον ἑαυτὸν κρίνει, τὴν δὲ ἔξοδον αὐτοῦ οὐκ ἀπένιψεν·
Prz:30:12 A wicked generation judge themselves to be just, but do not cleanse their way. (Proverbs 30:12 Brenton)
Prz:30:12 Jest plemię w swych oczach niewinne, a nie jest obmyte z brudów. (Prz 30:12 BT_4)
Prz:30:12 ἔκγονον κακὸν δίκαιον ἑαυτὸν κρίνει, τὴν δὲ ἔξοδον αὐτοῦ οὐκ ἀπένιψεν·
Prz:30:12 ἔκ·γονος -ον κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) δίκαιος -αία -ον ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·νίπτω (-, -, απο+νιψ-, -, -, -)
Prz:30:12 Wnuki Niegodziwie by czynić źle Właśnie prawy, właśnie Samo /nasz /twój /siebie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj zaś Eksodus On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Prz:30:12 e)/kgonon kako\n di/kaion e(auto\n kri/nei, tE\n de\ e)/Xodon au)tou= ou)k a)pe/niPSen·
Prz:30:12 ekgonon kakon dikaion heauton krinei, tEn de eXodon autu uk apeniPSen·
Prz:30:12 A1B_ASM A1_ASM A1A_ASM RD_ASM V1_PAI3S RA_ASF x N2_ASF RD_GSM D VAI_AAI3S
Prz:30:12 grandchildren wickedly to do evil just righteous, just self /our-/your-/themselves to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] exodus he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ???
Prz:30:12 grandchildren ([Adj] acc, nom|acc|voc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) self (acc) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (acc) Yet exodus (acc) him/it/same (gen) not he/she/it-???-ed
Prz:30:12 Prz_30:12_1 Prz_30:12_2 Prz_30:12_3 Prz_30:12_4 Prz_30:12_5 Prz_30:12_6 Prz_30:12_7 Prz_30:12_8 Prz_30:12_9 Prz_30:12_10 Prz_30:12_11
Prz:30:12 x x x x x x x x x x x
Prz:30:13 ἔκγονον κακὸν ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει, τοῖς δὲ βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται·
Prz:30:13 A wicked generation have lofty eyes, and exalt themselves with their eyelids. (Proverbs 30:13 Brenton)
Prz:30:13 Jest plemię o wzroku wyniosłym, powieki ma w górę wzniesione. (Prz 30:13 BT_4)
Prz:30:13 ἔκγονον κακὸν ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει, τοῖς δὲ βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται·
Prz:30:13 ἔκ·γονος -ον κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὑψηλός -ή -όν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό δέ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-)
Prz:30:13 Wnuki Niegodziwie by czynić źle Podniesiony Oko By mieć zaś On/ona/to/to samo By podnosić
Prz:30:13 e)/kgonon kako\n u(PSElou\s o)fTalmou\s e)/CHei, toi=s de\ blefa/rois au)tou= e)pai/retai·
Prz:30:13 ekgonon kakon hyPSElus ofTalmus eCHei, tois de blefarois autu epairetai·
Prz:30:13 A1B_ASM A1_ASM A1_APM N2_APM V1_PAI3S RA_DPM x N2N_DPN RD_GSM V1_PMI3S
Prz:30:13 grandchildren wickedly to do evil elevated eye to have the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć he/she/it/same to raise
Prz:30:13 grandchildren ([Adj] acc, nom|acc|voc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc) eyes (acc) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) the (dat) Yet   him/it/same (gen) he/she/it-is-being-RAISE-ed
Prz:30:13 Prz_30:13_1 Prz_30:13_2 Prz_30:13_3 Prz_30:13_4 Prz_30:13_5 Prz_30:13_6 Prz_30:13_7 Prz_30:13_8 Prz_30:13_9 Prz_30:13_10
Prz:30:13 x x x x x x x x x x
Prz:30:14 ἔκγονον κακὸν μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει καὶ τὰς μύλας τομίδας, ὥστε ἀναλίσκειν καὶ κατεσθίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοὺς πένητας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων. – –
Prz:30:14 A wicked generation have swords for teeth and jaw-teeth as knives, so as to destroy and devour the lowly from the earth, and the poor of them from among men. (Proverbs 30:14 Brenton)
Prz:30:14 Jest plemię o zębach jak miecze, o zębach trzonowych jak noże, by wygryźć uciemiężonych z kraju, a spośród ludzi nędzarzy. (Prz 30:14 BT_4)
Prz:30:14 ἔκγονον κακὸν μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει καὶ τὰς μύλας τομίδας, ὥστε ἀναλίσκειν καὶ κατεσθίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοὺς πένητας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων.      
Prz:30:14 ἔκ·γονος -ον κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ὁ ἡ τό     ὥστε ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ἄνθρωπος, -ου, ὁ    
Prz:30:14 Wnuki Niegodziwie by czynić źle Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec By mieć I też, nawet, mianowicie Tak tamto By zużywać się I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Biedna osoba On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzki    
Prz:30:14 e)/kgonon kako\n maCHai/ras tou\s o)do/ntas e)/CHei kai\ ta\s mu/las tomi/das, O(/ste a)nali/skein kai\ katesTi/ein tou\s tapeinou\s a)po\ tE=s gE=s kai\ tou\s pe/nEtas au)tO=n e)X a)nTrO/pOn.
Prz:30:14 ekgonon kakon maCHairas tus odontas eCHei kai tas mylas tomidas, hOste analiskein kai katesTiein tus tapeinus apo tEs gEs kai tus penEtas autOn eX anTrOpOn.
Prz:30:14 A1B_ASM A1_ASM N1_APF RA_APM N3T_APM V1_PAI3S C RA_APF N1_APF N3D_APF C V1_PAN C V1_PAN RA_APM A1_APM P RA_GSF N1_GSF C RA_APM N3T_APM RD_GPM P N2_GPM
Prz:30:14 grandchildren wickedly to do evil sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike to have and also, even, namely the ć ć so that to consume and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely the poor person he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels human    
Prz:30:14 grandchildren ([Adj] acc, nom|acc|voc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) the (acc) teeth (acc) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) and the (acc)     so that to-be-CONSUME-ing and to-be-DEVOUR-ing the (acc) poor ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and the (acc) poor (acc) them/same (gen) out of (+gen) humans (gen)    
Prz:30:14 Prz_30:14_1 Prz_30:14_2 Prz_30:14_3 Prz_30:14_4 Prz_30:14_5 Prz_30:14_6 Prz_30:14_7 Prz_30:14_8 Prz_30:14_9 Prz_30:14_10 Prz_30:14_11 Prz_30:14_12 Prz_30:14_13 Prz_30:14_14 Prz_30:14_15 Prz_30:14_16 Prz_30:14_17 Prz_30:14_18 Prz_30:14_19 Prz_30:14_20 Prz_30:14_21 Prz_30:14_22 Prz_30:14_23 Prz_30:14_24 Prz_30:14_25 Prz_30:14_26 Prz_30:14_27
Prz:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:15 Τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι, καὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν αὐτήν, καὶ ἡ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν Ἱκανόν·
Prz:30:15 The horse-leech had three dearly-beloved daughters: and these three did not satisfy her; and the fourth was not contented so as to say, Enough. (Proverbs 30:15 Brenton)
Prz:30:15 Pijawka ma dwie córki: «Przynieś! Przynieś!» Trzy rzeczy są nigdy nie syte, cztery nie mówią: «Dość»: (Prz 30:15 BT_4)
Prz:30:15 Τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι, καὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν αὐτήν, καὶ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν Ἱκανόν·
Prz:30:15 ὁ ἡ τό   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἱκανός -ή -όν
Prz:30:15 Trzy Córka By być By kochać By kochać I też, nawet, mianowicie Trzy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Czwarty ??? Przed przydechem mocnym By być dość By mówić/opowiadaj Obszerny
Prz:30:15 *tE=| bde/llE| trei=s Tugate/res E)=san a)gapE/sei a)gapO/menai, kai\ ai( trei=s au(=tai ou)k e)nepi/mplasan au)tE/n, kai\ E( teta/rtE ou)k E)rke/sTE ei)pei=n *(ikano/n·
Prz:30:15 tE bdellE treis Tygateres Esan agapEsei agapOmenai, kai hai treis hautai uk enepimplasan autEn, kai hE tetartE uk ErkesTE eipein ikanon·
Prz:30:15 RA_DSF N1A_DSF A3_NPF N3_NPF V9_IAI3P VF_FAI3S V3_PMPNPF C RA_NPF A3_NPF RD_NPF D V6I_IAI3P RD_ASF C RA_NSF A1_NSF D VCI_API3S VB_AAN A1_NSN
Prz:30:15 the ć three daughter to be to love to love and also, even, namely the three this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to satisfy fill up he/she/it/same and also, even, namely the fourth οὐχ before rough breathing to be enough to say/tell ample
Prz:30:15 the (dat)   three (acc, nom) daughters (nom|voc) they-were he/she/it-will-LOVE, you(sg)-will-be-LOVE-ed (classical) while being-LOVE-ed (nom|voc) and the (nom) three (acc, nom) these (nom) not they-were-SATISFY-ing her/it/same (acc) and the (nom) fourth (nom|voc) not he/she/it-was-BE-ed-ENOUGH to-SAY/TELL ample ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:30:15 Prz_30:15_1 Prz_30:15_2 Prz_30:15_3 Prz_30:15_4 Prz_30:15_5 Prz_30:15_6 Prz_30:15_7 Prz_30:15_8 Prz_30:15_9 Prz_30:15_10 Prz_30:15_11 Prz_30:15_12 Prz_30:15_13 Prz_30:15_14 Prz_30:15_15 Prz_30:15_16 Prz_30:15_17 Prz_30:15_18 Prz_30:15_19 Prz_30:15_20 Prz_30:15_21
Prz:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:16 ᾅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατος καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν Ἀρκεῖ.
Prz:30:16 The grave, and the love of a woman, and the earth not filled with water; water also and fire will not say, It is enough. (Proverbs 30:16 Brenton)
Prz:30:16 Szeol, niepłodne łono, ziemia wody niesyta, ogień, co nie mówi: «Dość». (Prz 30:16 BT_4)
Prz:30:16 ᾅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατος καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν Ἀρκεῖ.
Prz:30:16 ᾅδης, -ου, ὁ καί ἔρω[τ]ς, -ωτος, ὁ [LXX] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί   καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πῦρ, -ρός, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-)
Prz:30:16 Hades I też, nawet, mianowicie eros Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Woda I też, nawet, mianowicie Woda I też, nawet, mianowicie Ogień ??? Przed przydechem mocnym Nie By mówić/opowiadaj By być dość
Prz:30:16 a(/|dEs kai\ e)/rOs gunaiko\s kai\ ta/rtaros kai\ gE= ou)k e)mpiplame/nE u(/datos kai\ u(/dOr kai\ pu=r ou) mE\ ei)/pOsin *)arkei=.
Prz:30:16 hadEs kai erOs gynaikos kai tartaros kai gE uk empiplamenE hydatos kai hydOr kai pyr u mE eipOsin arkei.
Prz:30:16 N1M_NSM C N3T_NSM N3K_GSF C N2_NSM C N1_NSF D V6_PMPNSF N3T_GSN C N3_NSN C N3_NSN D D VB_AAS3P V2_PAI3S
Prz:30:16 Hades and also, even, namely eros woman/wife and also, even, namely ć and also, even, namely earth/land οὐχ before rough breathing to satisfy fill up water and also, even, namely water and also, even, namely fire οὐχ before rough breathing not to say/tell to be enough
Prz:30:16 Hades (nom) and eros (nom|voc) woman/wife (gen) and   and earth/land (nom|voc) not while being-SATISFY-ed (nom|voc) water (gen) and water (nom|acc|voc) and fire (nom|acc|voc) not not they-should-SAY/TELL he/she/it-is-BE-ing-ENOUGH, you(sg)-are-being-BE-ed-ENOUGH (classical), be-you(sg)-BE-ing-ENOUGH!
Prz:30:16 Prz_30:16_1 Prz_30:16_2 Prz_30:16_3 Prz_30:16_4 Prz_30:16_5 Prz_30:16_6 Prz_30:16_7 Prz_30:16_8 Prz_30:16_9 Prz_30:16_10 Prz_30:16_11 Prz_30:16_12 Prz_30:16_13 Prz_30:16_14 Prz_30:16_15 Prz_30:16_16 Prz_30:16_17 Prz_30:16_18 Prz_30:16_19
Prz:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:17 ὀφθαλμὸν καταγελῶντα πατρὸς καὶ ἀτιμάζοντα γῆρας μητρός, ἐκκόψαισαν αὐτὸν κόρακες ἐκ τῶν φαράγγων, καὶ καταφάγοισαν αὐτὸν νεοσσοὶ ἀετῶν.
Prz:30:17 The eye that laughs to scorn a father, and dishonours the old age of a mother, let the ravens of the valleys pick it out, and let the young eagles devour it. (Proverbs 30:17 Brenton)
Prz:30:17 Oko, co ojca wyśmiewa, gardzi posłuchem dla matki - niech kruki nad rzeką wydziobią lub niech je zjedzą orlęta! (Prz 30:17 BT_4)
Prz:30:17 ὀφθαλμὸν καταγελῶντα πατρὸς καὶ ἀτιμάζοντα γῆρας μητρός, ἐκκόψαισαν αὐτὸν κόρακες ἐκ τῶν φαράγγων, καὶ καταφάγοισαν αὐτὸν νεοσσοὶ ἀετῶν.
Prz:30:17 ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κόραξ, -ακος, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ ἀετός, -οῦ, ὁ
Prz:30:17 Oko By śmiać się przy Ojciec I też, nawet, mianowicie Do hańby Starość Matka By ścinać/precz wykorzeniaj On/ona/to/to samo Kruczy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ??? I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo ??? Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona 4 czcigodny
Prz:30:17 o)fTalmo\n katagelO=nta patro\s kai\ a)tima/DZonta gE=ras mEtro/s, e)kko/PSaisan au)to\n ko/rakes e)k tO=n fara/ggOn, kai\ katafa/goisan au)to\n neossoi\ a)etO=n.
Prz:30:17 ofTalmon katagelOnta patros kai atimaDZonta gEras mEtros, ekkoPSaisan auton korakes ek tOn farangOn, kai katafagoisan auton neossoi aetOn.
Prz:30:17 N2_ASM V3_PAPASM N3_GSM C V1_PAPASM N3_ASN N3_GSF VA_AAO3P RD_ASM N3K_NPM P RA_GPF N3G_GPF C VB_AAO3P RD_ASM N2_NPM N2_GPM
Prz:30:17 eye to laugh at father and also, even, namely to dishonor old age mother to cut down/off extirpate he/she/it/same raven out of (+gen) ἐξ before vowels the ??? and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same ??? eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page 4 Rev
Prz:30:17 eye (acc) while LAUGH-ing-AT (acc, nom|acc|voc) father (gen) and while DISHONOR-ing (acc, nom|acc|voc) old age (nom|acc|voc) mother (gen) they-happen-to-EXTIRPATE (opt) him/it/same (acc) ravens (nom|voc) out of (+gen) the (gen) ???s (gen) and they-happen-to-DEVOUR (opt) him/it/same (acc) ???s (nom|voc) eagles/vultures (gen)
Prz:30:17 Prz_30:17_1 Prz_30:17_2 Prz_30:17_3 Prz_30:17_4 Prz_30:17_5 Prz_30:17_6 Prz_30:17_7 Prz_30:17_8 Prz_30:17_9 Prz_30:17_10 Prz_30:17_11 Prz_30:17_12 Prz_30:17_13 Prz_30:17_14 Prz_30:17_15 Prz_30:17_16 Prz_30:17_17 Prz_30:17_18
Prz:30:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:18 τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι, καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω·
Prz:30:18 Moreover there are three things impossible for me to comprehend, and the fourth I know not: (Proverbs 30:18 Brenton)
Prz:30:18 Trzech rzeczy pojąć nie mogę, a czterech nie znam: (Prz 30:18 BT_4)
Prz:30:18 τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι, καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω·
Prz:30:18 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
Prz:30:18 Trzy zaś By być Niemożliwy Ja By spostrzegać wiedz I też, nawet, mianowicie Czwarty ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes
Prz:30:18 tri/a de/ e)stin a)du/nata/ moi noE=sai, kai\ to\ te/tarton ou)k e)piginO/skO·
Prz:30:18 tria de estin adynata moi noEsai, kai to tetarton uk epiginOskO·
Prz:30:18 A3_NPN x V9_PAI3S A1B_NPN RP_DS VA_AAN C RA_ASN A1_ASN D V1_PAI1S
Prz:30:18 three δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be impossible I to discern know and also, even, namely the fourth οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes
Prz:30:18 three (nom|acc) Yet he/she/it-is impossible ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) to-DISCERN, be-you(sg)-DISCERN-ed!, he/she/it-happens-to-DISCERN (opt) and the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) not I-am-RECOGNIZE-ing, I-should-be-RECOGNIZE-ing
Prz:30:18 Prz_30:18_1 Prz_30:18_2 Prz_30:18_3 Prz_30:18_4 Prz_30:18_5 Prz_30:18_6 Prz_30:18_7 Prz_30:18_8 Prz_30:18_9 Prz_30:18_10 Prz_30:18_11
Prz:30:18 x x x x x x x x x x x
Prz:30:19 ἴχνη ἀετοῦ πετομένου καὶ ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ πέτρας καὶ τρίβους νηὸς ποντοπορούσης καὶ ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν νεότητι.
Prz:30:19 the track of a flying eagle; and the ways of a serpent on a rock; and the paths of a ship passing through the sea; and the ways of a man in youth. (Proverbs 30:19 Brenton)
Prz:30:19 drogi orła po niebie, drogi węża po skale, drogi okrętu po morzu, drogi mężczyzny u młodej kobiety. (Prz 30:19 BT_4)
Prz:30:19 ἴχνη ἀετοῦ πετομένου καὶ ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ πέτρας καὶ τρίβους νηὸς ποντοπορούσης καὶ ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν νεότητι.
Prz:30:19 ἴχνο·ς, -ους, τό ἀετός, -οῦ, ὁ πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) καί ὁδός, -οῦ, ἡ ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἐπί πέτρα, -ας, ἡ καί τρίβος, -ου, ἡ ναῦς, νεώς, ἡ   καί ὁδός, -οῦ, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Prz:30:19 Ślad Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona By lecieć I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała I też, nawet, mianowicie Ścieżka Statek I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę]
Prz:30:19 i)/CHnE a)etou= petome/nou kai\ o(dou\s o)/feOs e)pi\ pe/tras kai\ tri/bous nEo\s pontoporou/sEs kai\ o(dou\s a)ndro\s e)n neo/tEti.
Prz:30:19 iCHnE aetu petomenu kai hodus ofeOs epi petras kai tribus nEos pontoporusEs kai hodus andros en neotEti.
Prz:30:19 N3E_APN N2_GSM V1_PMPGSM C N2_APF N3I_GSM P N1A_GSF C N2_APF N3_GSF V2_PAPGSF C N2_APF N3_GSM P N3T_DSF
Prz:30:19 footstep eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page to fly and also, even, namely way/road serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing rock and also, even, namely path ship ć and also, even, namely way/road man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte]
Prz:30:19 footsteps (nom|acc|voc) eagle (gen) while being-FLY-ed (gen) and ways/roads (acc) serpent (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) rock (gen), rocks (acc) and paths (acc) ship (gen)   and ways/roads (acc) man, husband (gen) in/among/by (+dat) youth (dat)
Prz:30:19 Prz_30:19_1 Prz_30:19_2 Prz_30:19_3 Prz_30:19_4 Prz_30:19_5 Prz_30:19_6 Prz_30:19_7 Prz_30:19_8 Prz_30:19_9 Prz_30:19_10 Prz_30:19_11 Prz_30:19_12 Prz_30:19_13 Prz_30:19_14 Prz_30:19_15 Prz_30:19_16 Prz_30:19_17
Prz:30:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:20 τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος, ἥ, ὅταν πράξῃ, ἀπονιψαμένη οὐδέν φησιν πεπραχέναι ἄτοπον.
Prz:30:20 Such is the way of an adulterous woman, who having washed herself from what she has done, says she has done nothing amiss. (Proverbs 30:20 Brenton)
Prz:30:20 Tak postępuje cudzołożnica: zjadła, obtarła swe usta i rzekła: «Źle nie zrobiłam». (Prz 30:20 BT_4)
Prz:30:20 τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος, ἥ, ὅταν πράξῃ, ἀπονιψαμένη οὐδέν φησιν πεπραχέναι ἄτοπον.
Prz:30:20 τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ὁδός, -οῦ, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μοιχαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ, voc. pl. μοιχαλίδες ὅς ἥ ὅ ὅταν (ὅτε ἄν) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἀπο·νίπτω (-, -, απο+νιψ-, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἄ·τοπος -ον
Prz:30:20 Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Drogi {Sposobu}/droga Kobiety/żona adultress Kto/, który/, który Ilekroć By działać Do ??? Nie jeden (nic, nikt) By mówić By działać Nie na miejscu
Prz:30:20 toiau/tE o(do\s gunaiko\s moiCHali/dos, E(/, o(/tan pra/XE|, a)poniPSame/nE ou)de/n fEsin pepraCHe/nai a)/topon.
Prz:30:20 toiautE hodos gynaikos moiCHalidos, hE, hotan praXE, aponiPSamenE uden fEsin pepraCHenai atopon.
Prz:30:20 A1_NSF N2_NSF N3K_GSF N3D_GSF RR_NSF D VF_FMI2S VA_AMPNSF A3_ASN V6_PAI3S VX_XAN A1B_ASM
Prz:30:20 such as this kind such, like [τοσαυτην] way/road woman/wife adultress who/whom/which whenever to act to ??? not one (nothing, no one) to say to act out of place
Prz:30:20 such as this kind (nom) way/road (nom) woman/wife (gen) adultress (gen) who/whom/which (nom) whenever you(sg)-will-be-ACT-ed, he/she/it-should-ACT, you(sg)-should-be-ACT-ed upon being-???-ed (nom|voc) not one (nom|acc) he/she/it-is-SAY-ing to-have-ACT-ed out of place ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:30:20 Prz_30:20_1 Prz_30:20_2 Prz_30:20_3 Prz_30:20_4 Prz_30:20_5 Prz_30:20_6 Prz_30:20_7 Prz_30:20_8 Prz_30:20_9 Prz_30:20_10 Prz_30:20_11 Prz_30:20_12
Prz:30:20 x x x x x x x x x x x x
Prz:30:21 διὰ τριῶν σείεται ἡ γῆ, τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύναται φέρειν·
Prz:30:21 By three thing the earth is troubled, and the fourth it cannot bear: (Proverbs 30:21 Brenton)
Prz:30:21 Pod trzema rzeczami drży ziemia i czterech znieść nie może: (Prz 30:21 BT_4)
Prz:30:21 διὰ τριῶν σείεται γῆ, τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύναται φέρειν·
Prz:30:21 διά τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δέ τέταρτος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Prz:30:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Trzy By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Ziemi/ziemia zaś Czwarty ??? Przed przydechem mocnym Zdolny; do zdolnego By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Prz:30:21 dia\ triO=n sei/etai E( gE=, to\ de\ te/tarton ou) du/natai fe/rein·
Prz:30:21 dia triOn seietai hE gE, to de tetarton u dynatai ferein·
Prz:30:21 P A3_GPM V1_PMI3S RA_NSF N1_NSF RA_ASN x A1_ASN D V6_PMI3S V1_PAN
Prz:30:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) three to shake quake, jar, wag, wave the earth/land the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] fourth οὐχ before rough breathing capable; to able to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Prz:30:21 because of (+acc), through (+gen) three (gen) he/she/it-is-being-SHAKE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc) Yet fourth (acc, nom|acc|voc) not capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed to-be-BRING-ing
Prz:30:21 Prz_30:21_1 Prz_30:21_2 Prz_30:21_3 Prz_30:21_4 Prz_30:21_5 Prz_30:21_6 Prz_30:21_7 Prz_30:21_8 Prz_30:21_9 Prz_30:21_10 Prz_30:21_11
Prz:30:21 x x x x x x x x x x x
Prz:30:22 ἐὰν οἰκέτης βασιλεύσῃ, καὶ ἄφρων πλησθῇ σιτίων,
Prz:30:22 if a servant reign; or a fool be filled with food; (Proverbs 30:22 Brenton)
Prz:30:22 pod niewolnikiem, gdy królem zostanie; pod głupcem, gdy je do syta; (Prz 30:22 BT_4)
Prz:30:22 ἐὰν οἰκέτης βασιλεύσῃ, καὶ ἄφρων πλησθῇ σιτίων,
Prz:30:22 ἐάν (εἰ ἄν) οἰκέτης, -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) σιτίον, -ου, τό (Dimin. of σῖτος)
Prz:30:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Rodziny niewolnik By panować I też, nawet, mianowicie Piana; wycofywanie w myśli Do ??? Żywność
Prz:30:22 e)a\n oi)ke/tEs basileu/sE|, kai\ a)/frOn plEsTE=| siti/On,
Prz:30:22 ean oiketEs basileusE, kai afrOn plEsTE sitiOn,
Prz:30:22 C N1M_NSM VA_AAS2S C A3N_NSM VS_APS3S N2N_GPN
Prz:30:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] household slave to reign and also, even, namely foam; unthinking to ??? food
Prz:30:22 if-ever household slave (nom) you(sg)-will-be-REIGN-ed, he/she/it-should-REIGN, you(sg)-should-be-REIGN-ed and foams (gen); unthinking ([Adj] nom) he/she/it-should-be-???-ed foods (gen)
Prz:30:22 Prz_30:22_1 Prz_30:22_2 Prz_30:22_3 Prz_30:22_4 Prz_30:22_5 Prz_30:22_6 Prz_30:22_7
Prz:30:22 x x x x x x x
Prz:30:23 καὶ οἰκέτις ἐὰν ἐκβάλῃ τὴν ἑαυτῆς κυρίαν, καὶ μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ.
Prz:30:23 or if a maid-servant should cast out her own mistress; and if a hateful woman should marry a good man. (Proverbs 30:23 Brenton)
Prz:30:23 pod pogardzaną, gdy żoną i panią zostanie; pod sługą - dziedziczką po pani. (Prz 30:23 BT_4)
Prz:30:23 καὶ οἰκέτις ἐὰν ἐκβάλῃ τὴν ἑαυτῆς κυρίαν, καὶ μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ.
Prz:30:23 καί   ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κυρία, -ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐάν (εἰ ἄν) τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Prz:30:23 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By rozpraszać/ekstrakt Samo /nasz /twój /siebie Pani; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By natykać się na Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Prz:30:23 kai\ oi)ke/tis e)a\n e)kba/lE| tE\n e(autE=s kuri/an, kai\ misEtE\ gunE\ e)a\n tu/CHE| a)ndro\s a)gaTou=.
Prz:30:23 kai oiketis ean ekbalE tEn heautEs kyrian, kai misEtE gynE ean tyCHE andros agaTu.
Prz:30:23 C N3D_NSF C VB_AAS3S RA_ASF RD_GSF N1A_ASF C A1_NSF N3K_NSF C VB_AAS3S N3_GSM A1_GSM
Prz:30:23 and also, even, namely ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to disperse/extract the self /our-/your-/themselves lady; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć woman/wife if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to chance upon man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". good inherently good, i.e. God-wrought.
Prz:30:23 and   if-ever you(sg)-will-be-DISPERSE/EXTRACT-ed, he/she/it-should-DISPERSE/EXTRACT, you(sg)-should-be-DISPERSE/EXTRACT-ed the (acc) self (gen) lady (acc); a lord ([Adj] acc) and   woman/wife (nom) if-ever he/she/it-should-CHANCE-UPON, you(sg)-should-be-CHANCE-ed-UPON man, husband (gen) good ([Adj] gen)
Prz:30:23 Prz_30:23_1 Prz_30:23_2 Prz_30:23_3 Prz_30:23_4 Prz_30:23_5 Prz_30:23_6 Prz_30:23_7 Prz_30:23_8 Prz_30:23_9 Prz_30:23_10 Prz_30:23_11 Prz_30:23_12 Prz_30:23_13 Prz_30:23_14
Prz:30:23 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:24 τέσσαρα δέ ἐστιν ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς γῆς, ταῦτα δέ ἐστιν σοφώτερα τῶν σοφῶν·
Prz:30:24 And there are four very little things upon the earth, but these are wiser than the wise: (Proverbs 30:24 Brenton)
Prz:30:24 Są na ziemi cztery istoty małe, lecz najrozumniejsze z mądrych: (Prz 30:24 BT_4)
Prz:30:24 τέσσαρα δέ ἐστιν ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς γῆς, ταῦτα δέ ἐστιν σοφώτερα τῶν σοφῶν·
Prz:30:24 τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σοφώ·τερος -α -ον (Comp. of σοφός) ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν
Prz:30:24 Cztery zaś By być Najmniej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By być Bardziej mądry Mądry
Prz:30:24 te/ssara de/ e)stin e)la/CHista e)pi\ tE=s gE=s, tau=ta de/ e)stin sofO/tera tO=n sofO=n·
Prz:30:24 tessara de estin elaCHista epi tEs gEs, tauta de estin sofOtera tOn sofOn·
Prz:30:24 A3_NPN x V9_PAI3S A1_NPNS P RA_GSF N1_GSF RD_NPN x V9_PAI3S A1_NPNC RA_GPM A1_GPM
Prz:30:24 four δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be least upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be wiser the wise
Prz:30:24 four (nom|acc) Yet he/she/it-is least ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) these (nom|acc) Yet he/she/it-is wiser ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) wise ([Adj] gen)
Prz:30:24 Prz_30:24_1 Prz_30:24_2 Prz_30:24_3 Prz_30:24_4 Prz_30:24_5 Prz_30:24_6 Prz_30:24_7 Prz_30:24_8 Prz_30:24_9 Prz_30:24_10 Prz_30:24_11 Prz_30:24_12 Prz_30:24_13
Prz:30:24 x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:25 οἱ μύρμηκες, οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς καὶ ἑτοιμάζονται θέρους τὴν τροφήν·
Prz:30:25 the ants which are weak, and yet prepare their food in summer; (Proverbs 30:25 Brenton)
Prz:30:25 lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbiera żywności; (Prz 30:25 BT_4)
Prz:30:25 οἱ μύρμηκες, οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς καὶ ἑτοιμάζονται θέρους τὴν τροφήν·
Prz:30:25 ὁ ἡ τό μύρμηξ, -ακος, ὁ [LXX] ὅς ἥ ὅ μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) θέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τροφή, -ῆς, ἡ
Prz:30:25 Mrówka Kto/, który/, który Nie By być Siła I też, nawet, mianowicie Do gotowy ??? Żywność
Prz:30:25 oi( mu/rmEkes, oi(=s mE\ e)/stin i)sCHu\s kai\ e(toima/DZontai Te/rous tE\n trofE/n·
Prz:30:25 hoi myrmEkes, hois mE estin isCHys kai hetoimaDZontai Terus tEn trofEn·
Prz:30:25 RA_NPM N3K_NPM RR_DPM D V9_PAI3S N3_NSF C V1_PMI3P N3E_GSN RA_ASF N1_ASF
Prz:30:25 the ant who/whom/which not to be strength and also, even, namely to ready ??? the food
Prz:30:25 the (nom) ants (nom|voc) who/whom/which (dat) not he/she/it-is strength (nom) and they-are-being-READY-ed ??? (gen) the (acc) food (acc)
Prz:30:25 Prz_30:25_1 Prz_30:25_2 Prz_30:25_3 Prz_30:25_4 Prz_30:25_5 Prz_30:25_6 Prz_30:25_7 Prz_30:25_8 Prz_30:25_9 Prz_30:25_10 Prz_30:25_11
Prz:30:25 x x x x x x x x x x x
Prz:30:26 καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι, ἔθνος οὐκ ἰσχυρόν, οἳ ἐποιήσαντο ἐν πέτραις τοὺς ἑαυτῶν οἴκους·
Prz:30:26 the rabbits also are a feeble race, who make their houses in the rocks. (Proverbs 30:26 Brenton)
Prz:30:26 góraliki, lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkania zakłada; (Prz 30:26 BT_4)
Prz:30:26 καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι, ἔθνος οὐκ ἰσχυρόν, οἳ ἐποιήσαντο ἐν πέτραις τοὺς ἑαυτῶν οἴκους·
Prz:30:26 καί ὁ ἡ τό   ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχυρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Prz:30:26 I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym Potężny silny, potężny, silny, Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała Samo /nasz /twój /siebie Dom
Prz:30:26 kai\ oi( CHoirogru/llioi, e)/Tnos ou)k i)sCHuro/n, oi(\ e)poiE/santo e)n pe/trais tou\s e(autO=n oi)/kous·
Prz:30:26 kai hoi CHoirogryllioi, eTnos uk isCHyron, hoi epoiEsanto en petrais tus heautOn oikus·
Prz:30:26 C RA_NPM N2_NPM N3E_NSN D A1A_NSN RR_NPM VAI_AMI3P P N1A_DPF RA_APM RD_GPM N2_APM
Prz:30:26 and also, even, namely the ć nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing mighty forceful, powerful, strong, who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock the self /our-/your-/themselves house
Prz:30:26 and the (nom)   nation (nom|acc|voc) not mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) they-were-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) rocks (dat) the (acc) selves (gen) houses (acc)
Prz:30:26 Prz_30:26_1 Prz_30:26_2 Prz_30:26_3 Prz_30:26_4 Prz_30:26_5 Prz_30:26_6 Prz_30:26_7 Prz_30:26_8 Prz_30:26_9 Prz_30:26_10 Prz_30:26_11 Prz_30:26_12 Prz_30:26_13
Prz:30:26 x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:27 ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς καὶ ἐκστρατεύει ἀφ’ ἑνὸς κελεύσματος εὐτάκτως·
Prz:30:27 The locusts have no king, and yet march orderly at one command. (Proverbs 30:27 Brenton)
Prz:30:27 szarańcza, która choć nie ma króla, cała wyrusza w porządku; (Prz 30:27 BT_4)
Prz:30:27 ἀβασίλευτόν ἐστιν ἀκρὶς καὶ ἐκστρατεύει ἀφ’ ἑνὸς κελεύσματος εὐτάκτως·
Prz:30:27   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί   ἀπό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κέλευσμα[τ], -ατος, τό  
Prz:30:27 By być Szarańcza I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Rozkazuj
Prz:30:27 a)basi/leuto/n e)stin E( a)kri\s kai\ e)kstrateu/ei a)f’ e(no\s keleu/smatos eu)ta/ktOs·
Prz:30:27 abasileuton estin hE akris kai ekstrateuei af’ henos keleusmatos eutaktOs·
Prz:30:27 A1B_NSN V9_PAI3S RA_NSF N3D_NSF C V1_PAI3S P A3_GSN N3M_GSN D
Prz:30:27 ć to be the locust and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing one command ć
Prz:30:27   he/she/it-is the (nom) locust (nom) and   away from (+gen) one (gen) command (gen)  
Prz:30:27 Prz_30:27_1 Prz_30:27_2 Prz_30:27_3 Prz_30:27_4 Prz_30:27_5 Prz_30:27_6 Prz_30:27_7 Prz_30:27_8 Prz_30:27_9 Prz_30:27_10
Prz:30:27 x x x x x x x x x x
Prz:30:28 καὶ καλαβώτης χερσὶν ἐρειδόμενος καὶ εὐάλωτος ὢν κατοικεῖ ἐν ὀχυρώμασιν βασιλέως.
Prz:30:28 And the eft, which supports itself by its hands, and is easily taken, dwells in the fortresses of kings. (Proverbs 30:28 Brenton)
Prz:30:28 jaszczurka, co nie da się schwycić rękami, a mieszka w pałacach królewskich. (Prz 30:28 BT_4)
Prz:30:28 καὶ καλαβώτης χερσὶν ἐρειδόμενος καὶ εὐάλωτος ὢν κατοικεῖ ἐν ὀχυρώμασιν βασιλέως.
Prz:30:28 καί   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -) καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Prz:30:28 I też, nawet, mianowicie Ręka Do ??? I też, nawet, mianowicie By być By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Król
Prz:30:28 kai\ kalabO/tEs CHersi\n e)reido/menos kai\ eu)a/lOtos O)\n katoikei= e)n o)CHurO/masin basile/Os.
Prz:30:28 kai kalabOtEs CHersin ereidomenos kai eualOtos On katoikei en oCHyrOmasin basileOs.
Prz:30:28 C N1M_NSM N3_DPF V1_PMPNSM C A1B_NSM V9_PAPNSM V2_PAI3S P N3M_DPN N3V_GSM
Prz:30:28 and also, even, namely ć hand to ??? and also, even, namely ć to be to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress king
Prz:30:28 and   hands (dat) while being-???-ed (nom) and   while being (nom) he/she/it-is-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, you(sg)-are-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical), be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) entrenchments (dat) king (gen)
Prz:30:28 Prz_30:28_1 Prz_30:28_2 Prz_30:28_3 Prz_30:28_4 Prz_30:28_5 Prz_30:28_6 Prz_30:28_7 Prz_30:28_8 Prz_30:28_9 Prz_30:28_10 Prz_30:28_11
Prz:30:28 x x x x x x x x x x x
Prz:30:29 τρία δέ ἐστιν, ἃ εὐόδως πορεύεται, καὶ τὸ τέταρτον, ὃ καλῶς διαβαίνει·
Prz:30:29 And there are three things which go well, and a fourth which passes along finely. (Proverbs 30:29 Brenton)
Prz:30:29 Trzy rzeczy krok mają wspaniały, a cztery chód mają wyniosły: (Prz 30:29 BT_4)
Prz:30:29 τρία δέ ἐστιν, εὐόδως πορεύεται, καὶ τὸ τέταρτον, καλῶς διαβαίνει·
Prz:30:29 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὅς ἥ ὅ καλῶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -)
Prz:30:29 Trzy zaś By być Kto/, który/, który By iść I też, nawet, mianowicie Czwarty Kto/, który/, który Dobrze/słusznie By przechodzić
Prz:30:29 tri/a de/ e)stin, a(/ eu)o/dOs poreu/etai, kai\ to\ te/tarton, o(\ kalO=s diabai/nei·
Prz:30:29 tria de estin, ha euodOs poreuetai, kai to tetarton, ho kalOs diabainei·
Prz:30:29 A3_NPN x V9_PAI3S RR_NPN D V1_PMI3S C RA_NSN A1_ASM RR_NSN D V1_PAI3S
Prz:30:29 three δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be who/whom/which ć to go and also, even, namely the fourth who/whom/which well/rightly to cross over
Prz:30:29 three (nom|acc) Yet he/she/it-is who/whom/which (nom|acc)   he/she/it-is-being-GO-ed and the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) well/rightly he/she/it-is-CROSS-ing-OVER, you(sg)-are-being-CROSS-ed-OVER (classical)
Prz:30:29 Prz_30:29_1 Prz_30:29_2 Prz_30:29_3 Prz_30:29_4 Prz_30:29_5 Prz_30:29_6 Prz_30:29_7 Prz_30:29_8 Prz_30:29_9 Prz_30:29_10 Prz_30:29_11 Prz_30:29_12
Prz:30:29 x x x x x x x x x x x x
Prz:30:30 σκύμνος λέοντος ἰσχυρότερος κτηνῶν, ὃς οὐκ ἀποστρέφεται οὐδὲ καταπτήσσει κτῆνος,
Prz:30:30 A lion's whelp, stronger than all other beasts, which turns not away, nor fears any beast; (Proverbs 30:30 Brenton)
Prz:30:30 lew najdzielniejszy wśród zwierząt, przed niczym się nie cofa; (Prz 30:30 BT_4)
Prz:30:30 σκύμνος λέοντος ἰσχυρότερος κτηνῶν, ὃς οὐκ ἀποστρέφεται οὐδὲ καταπτήσσει κτῆνος,
Prz:30:30   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) κτῆνο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) κατα·πτήσσω [LXX] (κατα+πτησσ-, κατα+πτηξ-, -, κατ+επτη·κ-, -, -) κτῆνο·ς, -ους, τό
Prz:30:30 Lew Bardziej silny Zwierzęcy (zwierzę) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do ??? Zwierzęcy (zwierzę)
Prz:30:30 sku/mnos le/ontos i)sCHuro/teros ktEnO=n, o(\s ou)k a)postre/fetai ou)de\ kataptE/ssei ktE=nos,
Prz:30:30 skymnos leontos isCHyroteros ktEnOn, hos uk apostrefetai ude kataptEssei ktEnos,
Prz:30:30 N2_NSM N3_GSM A1A_NSMC N3E_GPN RR_NSM D V1_PMI3S C V1_PAI3S N3E_ASN
Prz:30:30 ć lion stronger Animal (beast) who/whom/which οὐχ before rough breathing to turn away from οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to ??? Animal (beast)
Prz:30:30   lion (gen) stronger ([Adj] nom) Animals (gen) who/whom/which (nom) not he/she/it-is-being-TURN-ed-AWAY-FROM neither/nor he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) Animal (nom|acc|voc)
Prz:30:30 Prz_30:30_1 Prz_30:30_2 Prz_30:30_3 Prz_30:30_4 Prz_30:30_5 Prz_30:30_6 Prz_30:30_7 Prz_30:30_8 Prz_30:30_9 Prz_30:30_10
Prz:30:30 x x x x x x x x x x
Prz:30:31 καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος καὶ τράγος ἡγούμενος αἰπολίου καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν ἐν ἔθνει.
Prz:30:31 and a cock walking in boldly among the hens, and the goat leading the herd; and a king publicly speaking before a nation. (Proverbs 30:31 Brenton)
Prz:30:31 kogut, co dumnie chodzi wśród kur; koń bojowy lub kozioł, i król, z którym jest lud jego. (Prz 30:31 BT_4)
Prz:30:31 καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος καὶ τράγος ἡγούμενος αἰπολίου καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν ἐν ἔθνει.
Prz:30:31 καί ἀλέκτωρ, -ορος, ὁ ἐμ·περι·πατέω (εμπερι+πατ(ε)-, εμπερι+πατη·σ-, εμπερι+πατη·σ-/εν+περι+πατη·σ-, -, -, -) θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως   καί τράγος, -ου, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)   καί βασιλεύς, -έως, ὁ δημ·ηγορέω (δημηγορ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Prz:30:31 I też, nawet, mianowicie Kogut Do ??? Płci żeńskiej I też, nawet, mianowicie On kozioł By uważać I też, nawet, mianowicie Król By mówić publically W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Prz:30:31 kai\ a)le/ktOr e)mperipatO=n TElei/ais eu)/PSuCHos kai\ tra/gos E(gou/menos ai)poli/ou kai\ basileu\s dEmEgorO=n e)n e)/Tnei.
Prz:30:31 kai alektOr emperipatOn TEleiais euPSyCHos kai tragos hEgumenos aipoliu kai basileus dEmEgorOn en eTnei.
Prz:30:31 C N3R_NSM V2_PAPNSM A3U_DPF A1B_NSM C N2_NSM V2_PMPNSM N2N_GSN C N3V_NSM V2_PAPNSM P N3E_DSN
Prz:30:31 and also, even, namely rooster to ??? female ć and also, even, namely he-goat to deem ć and also, even, namely king to speak publically in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic]
Prz:30:31 and rooster (nom) while ???-ing (nom) female ([Adj] dat)   and he-goat (nom) while being-DEEM-ed (nom)   and king (nom) while SPEAK-ing-PUBLICALLY (nom) in/among/by (+dat) nation (dat)
Prz:30:31 Prz_30:31_1 Prz_30:31_2 Prz_30:31_3 Prz_30:31_4 Prz_30:31_5 Prz_30:31_6 Prz_30:31_7 Prz_30:31_8 Prz_30:31_9 Prz_30:31_10 Prz_30:31_11 Prz_30:31_12 Prz_30:31_13 Prz_30:31_14
Prz:30:31 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:32 ἐὰν πρόῃ σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης, ἀτιμασθήσῃ.
Prz:30:32 If thou abandon thyself to mirth, and stretch forth thine hand in a quarrel, thou shalt be disgraced. (Proverbs 30:32 Brenton)
Prz:30:32 Bezmyślnie uniosłeś się dumą? Po namyśle - rękę na usta! (Prz 30:32 BT_4)
Prz:30:32 ἐὰν πρόῃ σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης, ἀτιμασθήσῃ.
Prz:30:32 ἐάν (εἰ ἄν)   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά μάχη, -ης, ἡ ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-)
Prz:30:32 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Siebie Do (+przyspieszenie) Wesołość I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kłótnia Do hańby
Prz:30:32 e)a\n pro/E| seauto\n ei)s eu)frosu/nEn kai\ e)ktei/nE|s tE\n CHei=ra/ sou meta\ ma/CHEs, a)timasTE/sE|.
Prz:30:32 ean proE seauton eis eufrosynEn kai ekteinEs tEn CHeira su meta maCHEs, atimasTEsE.
Prz:30:32 C V9_PAS3S RD_ASM P N1_ASF C VA_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P N1_GSF VS_FPI2S
Prz:30:32 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć yourself into (+acc) cheerfulness and also, even, namely to extend the hand you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing quarrel to dishonor
Prz:30:32 if-ever   yourself (acc) into (+acc) cheerfulness (acc) and you(sg)-should-be-EXTEND-ing, you(sg)-should-EXTEND the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) quarrel (gen) you(sg)-will-be-DISHONOR-ed
Prz:30:32 Prz_30:32_1 Prz_30:32_2 Prz_30:32_3 Prz_30:32_4 Prz_30:32_5 Prz_30:32_6 Prz_30:32_7 Prz_30:32_8 Prz_30:32_9 Prz_30:32_10 Prz_30:32_11 Prz_30:32_12 Prz_30:32_13
Prz:30:32 x x x x x x x x x x x x x
Prz:30:33 ἄμελγε γάλα, καὶ ἔσται βούτυρον· ἐὰν δὲ ἐκπιέζῃς μυκτῆρας, ἐξελεύσεται αἷμα· ἐὰν δὲ ἐξέλκῃς λόγους, ἐξελεύσονται κρίσεις καὶ μάχαι. – –
Prz:30:33 Milk out milk, and there shall be butter, and if thou wing one's nostrils there shall come out blood: so if thou extort words, there will come forth quarrels and strifes. (Proverbs 30:33 Brenton)
Prz:30:33 Bo uciskanie mleka daje masło, uciskanie nosa wywoła krew, uciskanie gniewu - wywoła kłótnie. (Prz 30:33 BT_4)
Prz:30:33 ἄμελγε γάλα, καὶ ἔσται βούτυρον· ἐὰν δὲ ἐκπιέζῃς μυκτῆρας, ἐξελεύσεται αἷμα· ἐὰν δὲ ἐξέλκῃς λόγους, ἐξελεύσονται κρίσεις καὶ μάχαι.
Prz:30:33   γάλα[κτ], -ακτος, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐκ·πιέζω/-πιεζέω [LXX] (εκ+πιεζ-/εκ+πιεζ(ε)-, -, εκ+πιε·σ-, -, εκ+πεπιεσ-, -) μυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αἷμα[τ], -ατος, τό ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐξ·έλκω (εξ+ελκ-, εξ+ελκυ·σ-, εξ+ελκυ·σ-, -, -, εξ+ελκυσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κρίσις, -εως, ἡ καί μάχη, -ης, ἡ    
Prz:30:33 Mleko I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do ??? Nozdrze [zobacz śluz] By wychodzić Krew Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By odciągać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wychodzić Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Kłótnia    
Prz:30:33 a)/melge ga/la, kai\ e)/stai bou/turon· e)a\n de\ e)kpie/DZE|s muktE=ras, e)Xeleu/setai ai(=ma· e)a\n de\ e)Xe/lkE|s lo/gous, e)Xeleu/sontai kri/seis kai\ ma/CHai.
Prz:30:33 amelge gala, kai estai butyron· ean de ekpieDZEs myktEras, eXeleusetai haima· ean de eXelkEs logus, eXeleusontai kriseis kai maCHai.
Prz:30:33 V1_PAD2S N3_ASN C VF_FMI3S N2N_NSN C x V1_PAS2S N3_APM VF_FMI3S N3M_NSN C x V1_PAS2S N2_APM VF_FMI3P N3I_NPF C N1_NPF
Prz:30:33 ć milk and also, even, namely to be ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? nostril [see mucus] to come out blood if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pull away word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to come out judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely quarrel    
Prz:30:33   milk (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be   if-ever Yet you(sg)-should-be-???-ing nostrils (acc) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT blood (nom|acc|voc) if-ever Yet you(sg)-should-be-PULL-ing-AWAY words (acc) they-will-be-COME-ed-OUT judgments (acc, nom|voc) and quarrels (nom|voc)    
Prz:30:33 Prz_30:33_1 Prz_30:33_2 Prz_30:33_3 Prz_30:33_4 Prz_30:33_5 Prz_30:33_6 Prz_30:33_7 Prz_30:33_8 Prz_30:33_9 Prz_30:33_10 Prz_30:33_11 Prz_30:33_12 Prz_30:33_13 Prz_30:33_14 Prz_30:33_15 Prz_30:33_16 Prz_30:33_17 Prz_30:33_18 Prz_30:33_19 Prz_30:33_20 Prz_30:33_21
Prz:30:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x