Ps:29:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς ᾠδῆς τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ οἴκου· τῷ Δαυιδ.
Ps:29:1 For the end, a Psalm and Song at the dedication of the house of David. I will exalt thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and not caused mine enemies to rejoice over me. (Psalm 30:1 Brenton)
Ps:29:1 Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy. (Psalm 30:1 BT_4)
Ps:29:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς ᾠδῆς τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ οἴκου· τῷ Δαυιδ.
Ps:29:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:29:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm Oda Dom; by mieszkać David
Ps:29:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s O)|dE=s tou= e)gkainismou= tou= oi)/kou· tO=| *dauid.
Ps:29:1 eis to telos· PSalmos OdEs tu enkainismu tu oiku· tO dauid.
Ps:29:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM N1_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RA_DSM N_DSM
Ps:29:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm ode the ć the house; to dwell the David
Ps:29:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) ode (gen) the (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (dat) David (indecl)
Ps:29:1 Ps_29:1_1 Ps_29:1_2 Ps_29:1_3 Ps_29:1_4 Ps_29:1_5 Ps_29:1_6 Ps_29:1_7 Ps_29:1_8 Ps_29:1_9 Ps_29:1_10 Ps_29:1_11
Ps:29:1 x x x x x x x x x x x
Ps:29:2 Ὑψώσω σε, κύριε, ὅτι ὑπέλαβές με καὶ οὐκ ηὔφρανας τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ’ ἐμέ.
Ps:29:2 For the end, a Psalm and Song at the dedication of the house of David. I will exalt thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and not caused mine enemies to rejoice over me. (Psalm 30:1 Brenton)
Ps:29:2 Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu. (Psalm 30:2 BT_4)
Ps:29:2 Ὑψώσω σε, κύριε, ὅτι ὑπέλαβές με καὶ οὐκ ηὔφρανας τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ’ ἐμέ.
Ps:29:2 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:29:2 By podnosić/ustalony wysoko Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By zaprzyjaźniać się Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By celebrować/bądź wesoły Wrogi Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:29:2 *(uPSO/sO se, ku/rie, o(/ti u(pe/labe/s me kai\ ou)k Eu)/franas tou\s e)CHTrou/s mou e)p’ e)me/.
Ps:29:2 yPSOsO se, kyrie, hoti hypelabes me kai uk Eufranas tus eCHTrus mu ep’ eme.
Ps:29:2 VF_FAI1S RP_AS N2_VSM C VBI_AAI2S RP_AS C D VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS P RP_AS
Ps:29:2 to elevate/set high you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to take up I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to celebrate/be merry the hostile I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:29:2 I-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH, I-should-ELEVATE/SET-HIGH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that you(sg)-TAKE UP-ed me (acc) and not you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (acc) hostile ([Adj] acc) me (gen) ); upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:29:2 Ps_29:2_1 Ps_29:2_2 Ps_29:2_3 Ps_29:2_4 Ps_29:2_5 Ps_29:2_6 Ps_29:2_7 Ps_29:2_8 Ps_29:2_9 Ps_29:2_10 Ps_29:2_11 Ps_29:2_12 Ps_29:2_13 Ps_29:2_14
Ps:29:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:3 κύριε ὁ θεός μου, ἐκέκραξα πρὸς σέ, καὶ ἰάσω με·
Ps:29:3 O Lord my God, I cried to thee, and thou didst heal me. (Psalm 30:2 Brenton)
Ps:29:3 Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił. (Psalm 30:3 BT_4)
Ps:29:3 κύριε θεός μου, ἐκέκραξα πρὸς σέ, καὶ ἰάσω με·
Ps:29:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ; ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:29:3 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jazon; by goić się Ja
Ps:29:3 ku/rie o( Teo/s mou, e)ke/kraXa pro\s se/, kai\ i)a/sO me·
Ps:29:3 kyrie ho Teos mu, ekekraXa pros se, kai iasO me·
Ps:29:3 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VAI_AAI1S P RP_AS C VF_FAI1S RP_AS
Ps:29:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to cry out toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely Jason; to heal I
Ps:29:3 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) I-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and Jason (acc); you(sg)-were-HEAL-ed me (acc)
Ps:29:3 Ps_29:3_1 Ps_29:3_2 Ps_29:3_3 Ps_29:3_4 Ps_29:3_5 Ps_29:3_6 Ps_29:3_7 Ps_29:3_8 Ps_29:3_9 Ps_29:3_10
Ps:29:3 x x x x x x x x x x
Ps:29:4 κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον.
Ps:29:4 O Lord, thou hast brought up my soul from Hades, thou hast delivered me from among them that go down to the pit. (Psalm 30:3 Brenton)
Ps:29:4 Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. (Psalm 30:4 BT_4)
Ps:29:4 κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον.
Ps:29:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐκ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Ps:29:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Hades; by śpiewać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ps:29:4 ku/rie, a)nE/gages e)X a(/|dou tE\n PSuCHE/n mou, e)/sOsa/s me a)po\ tO=n katabaino/ntOn ei)s la/kkon.
Ps:29:4 kyrie, anEgages eX hadu tEn PSyCHEn mu, esOsas me apo tOn katabainontOn eis lakkon.
Ps:29:4 N2_VSM VBI_AAI2S P N1M_GSM RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI2S RP_AS P RA_GPM V1_PAPGPM P N2_ASM
Ps:29:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lead up out of (+gen) ἐξ before vowels Hades; to sing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to go down into (+acc) ć
Ps:29:4 lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-LEAD-ed-UP out of (+gen) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! the (acc) life (acc) me (gen) you(sg)-SAVE-ed me (acc) away from (+gen) the (gen) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) into (+acc)  
Ps:29:4 Ps_29:4_1 Ps_29:4_2 Ps_29:4_3 Ps_29:4_4 Ps_29:4_5 Ps_29:4_6 Ps_29:4_7 Ps_29:4_8 Ps_29:4_9 Ps_29:4_10 Ps_29:4_11 Ps_29:4_12 Ps_29:4_13 Ps_29:4_14
Ps:29:4 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:5 ψάλατε τῷ κυρίῳ, οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ·
Ps:29:5 Sing to the Lord, ye his saints, and give thanks for the remembrance of his holiness. (Psalm 30:4 Brenton)
Ps:29:5 Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego świętości! (Psalm 30:5 BT_4)
Ps:29:5 ψάλατε τῷ κυρίῳ, οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ·
Ps:29:5 ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μνήμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἁγιω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:29:5 By szarpać (instrument) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Święty On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przyznawać Pamięć Świętość On/ona/to/to samo
Ps:29:5 PSa/late tO=| kuri/O|, oi( o(/sioi au)tou=, kai\ e)Xomologei=sTe tE=| mnE/mE| tE=s a(giOsu/nEs au)tou=·
Ps:29:5 PSalate tO kyriO, hoi hosioi autu, kai eXomologeisTe tE mnEmE tEs hagiOsynEs autu·
Ps:29:5 VB_AAD2P RA_DSM N2_DSM RA_NPM A1A_NPM RD_GSM C V2_PMI2P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Ps:29:5 to pluck (an instrument) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the holy he/she/it/same and also, even, namely to confess the recollection the holiness he/she/it/same
Ps:29:5 do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom) holy ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) and you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) recollection (dat) the (gen) holiness (gen) him/it/same (gen)
Ps:29:5 Ps_29:5_1 Ps_29:5_2 Ps_29:5_3 Ps_29:5_4 Ps_29:5_5 Ps_29:5_6 Ps_29:5_7 Ps_29:5_8 Ps_29:5_9 Ps_29:5_10 Ps_29:5_11 Ps_29:5_12 Ps_29:5_13
Ps:29:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:6 ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ· τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς καὶ εἰς τὸ πρωῒ ἀγαλλίασις.
Ps:29:6 For anger is in his wrath, but life in his favour: weeping shall tarry for the evening, but joy shall be in the morning. (Psalm 30:5 Brenton)
Ps:29:6 Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość - przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości. (Psalm 30:6 BT_4)
Ps:29:6 ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ· τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς καὶ εἰς τὸ πρωῒ ἀγαλλίασις.
Ps:29:6 ὅτι ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ ἀγαλλίασις, -εως, ἡ
Ps:29:6 Ponieważ/tamto Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo Wieczór By spędzać {By wydawać} noc Płacz I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wcześnie Uniesienie radości radują się, są zadowolone
Ps:29:6 o(/ti o)rgE\ e)n tO=| TumO=| au)tou=, kai\ DZOE\ e)n tO=| TelE/mati au)tou=· to\ e(spe/ras au)lisTE/setai klauTmo\s kai\ ei)s to\ prOi\+ a)galli/asis.
Ps:29:6 hoti orgE en tO TymO autu, kai DZOE en tO TelEmati autu· to hesperas aulisTEsetai klauTmos kai eis to prO+i agalliasis.
Ps:29:6 C N1_NSF P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C N1_NSF P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM RA_ASN N1A_GSF VC_FPI3S N2_NSM C P RA_ASN D N3I_NSF
Ps:29:6 because/that wrath fume, anger, rage in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same and also, even, namely life being, living, spirit; alive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the will desire, will, wish he/she/it/same the evening to spend the night crying and also, even, namely into (+acc) the early exultation rejoice, be glad
Ps:29:6 because/that wrath (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) him/it/same (gen) and life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) will (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) evening (gen), evenings (acc) he/she/it-will-be-SPEND-ed-THE-NIGHT crying (nom) and into (+acc) the (nom|acc) early exultation (nom)
Ps:29:6 Ps_29:6_1 Ps_29:6_2 Ps_29:6_3 Ps_29:6_4 Ps_29:6_5 Ps_29:6_6 Ps_29:6_7 Ps_29:6_8 Ps_29:6_9 Ps_29:6_10 Ps_29:6_11 Ps_29:6_12 Ps_29:6_13 Ps_29:6_14 Ps_29:6_15 Ps_29:6_16 Ps_29:6_17 Ps_29:6_18 Ps_29:6_19 Ps_29:6_20 Ps_29:6_21
Ps:29:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:7 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ εὐθηνίᾳ μου Οὐ μὴ σαλευθῶ εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:29:7 And I said in my prosperity, I shall never be moved. (Psalm 30:6 Brenton)
Ps:29:7 A ja powiedziałem pewny siebie: «Nigdy się nie zachwieję». (Psalm 30:7 BT_4)
Ps:29:7 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ εὐθηνίᾳ μου Οὐ μὴ σαλευθῶ εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:29:7 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:29:7 Ja zaś By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By trząść się (drżenie) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:29:7 e)gO\ de\ ei)=pa e)n tE=| eu)TEni/a| mou *ou) mE\ saleuTO= ei)s to\n ai)O=na.
Ps:29:7 egO de eipa en tE euTEnia mu u mE saleuTO eis ton aiOna.
Ps:29:7 RP_NS x VAI_AAI1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS D D VC_APS1S P RA_ASM N3W_ASM
Ps:29:7 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I οὐχ before rough breathing not to shake (tremor) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:29:7 I (nom) Yet I-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat)   me (gen) not not I-should-be-SHAKE-ed into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ps:29:7 Ps_29:7_1 Ps_29:7_2 Ps_29:7_3 Ps_29:7_4 Ps_29:7_5 Ps_29:7_6 Ps_29:7_7 Ps_29:7_8 Ps_29:7_9 Ps_29:7_10 Ps_29:7_11 Ps_29:7_12 Ps_29:7_13
Ps:29:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:8 κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου παρέσχου τῷ κάλλει μου δύναμιν· ἀπέστρεψας δὲ τὸ πρόσωπόν σου, καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος.
Ps:29:8 O Lord, in thy good pleasure thou didst add strength to my beauty: but thou didst turn away thy face, and I was troubled. (Psalm 30:7 Brenton)
Ps:29:8 Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga. (Psalm 30:8 BT_4)
Ps:29:8 κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου παρέσχου τῷ κάλλει μου δύναμιν· ἀπέστρεψας δὲ τὸ πρόσωπόν σου, καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος.
Ps:29:8 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δύναμις, -εως, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δέ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Ps:29:8 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się Ja Zdolność By odwracać się od zaś Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Ps:29:8 ku/rie, e)n tO=| TelE/mati/ sou pare/sCHou tO=| ka/llei mou du/namin· a)pe/strePSas de\ to\ pro/sOpo/n sou, kai\ e)genE/TEn tetaragme/nos.
Ps:29:8 kyrie, en tO TelEmati su paresCHu tO kallei mu dynamin· apestrePSas de to prosOpon su, kai egenETEn tetaragmenos.
Ps:29:8 N2_VSM P RA_DSN N3M_DSN RP_GS VBI_AMI2S RA_DSN N3E_DSN RP_GS N3I_ASF VAI_AAI2S x RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VCI_API1S VM_XPPNSM
Ps:29:8 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the will desire, will, wish you; your/yours(sg) to provide the ć I ability to turn away from δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the face you; your/yours(sg) and also, even, namely to become become, happen to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Ps:29:8 lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) will (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-were-PROVIDE-ed the (dat)   me (gen) ability (acc) you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM   Yet the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-was-BECOME-ed having-been-UNSETTLE-ed (nom)
Ps:29:8 Ps_29:8_1 Ps_29:8_2 Ps_29:8_3 Ps_29:8_4 Ps_29:8_5 Ps_29:8_6 Ps_29:8_7 Ps_29:8_8 Ps_29:8_9 Ps_29:8_10 Ps_29:8_11 Ps_29:8_12 Ps_29:8_13 Ps_29:8_14 Ps_29:8_15 Ps_29:8_16 Ps_29:8_17 Ps_29:8_18
Ps:29:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:9 πρὸς σέ, κύριε, κεκράξομαι καὶ πρὸς τὸν θεόν μου δεηθήσομαι
Ps:29:9 To thee, O Lord, will I cry; and to my God will I make supplication. (Psalm 30:8 Brenton)
Ps:29:9 Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego o miłosierdzie: (Psalm 30:9 BT_4)
Ps:29:9 πρὸς σέ, κύριε, κεκράξομαι καὶ πρὸς τὸν θεόν μου δεηθήσομαι
Ps:29:9 πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Ps:29:9 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Ja By potrzebować/wymagać
Ps:29:9 pro\s se/, ku/rie, kekra/Xomai kai\ pro\s to\n Teo/n mou deETE/somai
Ps:29:9 pros se, kyrie, kekraXomai kai pros ton Teon mu deETEsomai
Ps:29:9 P RP_AS N2_VSM VFX_FMI1S C P RA_ASM N2_ASM RP_GS VC_FPI1S
Ps:29:9 toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cry out and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] I to need/require
Ps:29:9 toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-will-be-CRY-ed-OUT and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) me (gen) I-will-be-NEED/REQUIRE-ed
Ps:29:9 Ps_29:9_1 Ps_29:9_2 Ps_29:9_3 Ps_29:9_4 Ps_29:9_5 Ps_29:9_6 Ps_29:9_7 Ps_29:9_8 Ps_29:9_9 Ps_29:9_10
Ps:29:9 x x x x x x x x x x
Ps:29:10 Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ καταβῆναί με εἰς διαφθοράν; μὴ ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς ἢ ἀναγγελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου;
Ps:29:10 What profit is there in my blood, when I go down to destruction? Shall the dust give praise to thee? or shall it declare thy truth? (Psalm 30:9 Brenton)
Ps:29:10 «Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch Cię będzie wysławiał albo rozgłaszał Twą wierność? (Psalm 30:10 BT_4)
Ps:29:10 Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ καταβῆναί με εἰς διαφθοράν; μὴ ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς ἀναγγελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου;
Ps:29:10 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφέλεια, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] δια·φθορά, -ᾶς, ἡ μή ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χοῦς, χοός, ὁ ἤ[1] ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:29:10 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Korzyść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By schodzić Ja Do (+przyspieszenie) Chyl się ku upadkowi Nie By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Proch Albo By ogłaszać ogłaszaj, informuj PRAWDA Ty; twój/twój(sg)
Ps:29:10 *ti/s O)fe/leia e)n tO=| ai(/mati/ mou, e)n tO=| katabE=nai/ me ei)s diafTora/n; mE\ e)XomologE/setai/ soi CHou=s E)\ a)naggelei= tE\n a)lE/Teia/n sou;
Ps:29:10 tis Ofeleia en tO haimati mu, en tO katabEnai me eis diafToran; mE eXomologEsetai soi CHus E anangelei tEn alETeian su;
Ps:29:10 RI_NSF N1A_NSF P RA_DSN N3M_DSN RP_GS P RA_DSN VZ_AAN RP_AS P N1A_ASF D VF_FMI3S RP_DS N3_NSM C VF2_FAI3S RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Ps:29:10 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. benefit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the blood I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go down I into (+acc) decay not to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub dust or to proclaim proclaim, report the truth you; your/yours(sg)
Ps:29:10 who/what/why (nom) benefit (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) blood (dat) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-GO DOWN me (acc) into (+acc) decay (acc) not he/she/it-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) dust (nom) or he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:29:10 Ps_29:10_1 Ps_29:10_2 Ps_29:10_3 Ps_29:10_4 Ps_29:10_5 Ps_29:10_6 Ps_29:10_7 Ps_29:10_8 Ps_29:10_9 Ps_29:10_10 Ps_29:10_11 Ps_29:10_12 Ps_29:10_13 Ps_29:10_14 Ps_29:10_15 Ps_29:10_16 Ps_29:10_17 Ps_29:10_18 Ps_29:10_19 Ps_29:10_20 Ps_29:10_21
Ps:29:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:11 ἤκουσεν κύριος καὶ ἠλέησέν με, κύριος ἐγενήθη βοηθός μου.
Ps:29:11 The Lord heard, and had compassion upon me; the Lord is become my helper. (Psalm 30:10 Brenton)
Ps:29:11 Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną; bądź, Panie, dla mnie wspomożycielem!» (Psalm 30:11 BT_4)
Ps:29:11 ἤκουσεν κύριος καὶ ἠλέησέν με, κύριος ἐγενήθη βοηθός μου.
Ps:29:11 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:29:11 By słyszeć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pomocny Ja
Ps:29:11 E)/kousen ku/rios kai\ E)le/Ese/n me, ku/rios e)genE/TE boETo/s mou.
Ps:29:11 Ekusen kyrios kai EleEsen me, kyrios egenETE boETos mu.
Ps:29:11 VAI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM VCI_API3S N2_NSM RP_GS
Ps:29:11 to hear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to show mercy I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen helpful I
Ps:29:11 he/she/it-HEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-SHOW-ed-MERCY me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-BECOME-ed helpful ([Adj] nom) me (gen)
Ps:29:11 Ps_29:11_1 Ps_29:11_2 Ps_29:11_3 Ps_29:11_4 Ps_29:11_5 Ps_29:11_6 Ps_29:11_7 Ps_29:11_8 Ps_29:11_9
Ps:29:11 x x x x x x x x x
Ps:29:12 ἔστρεψας τὸν κοπετόν μου εἰς χορὸν ἐμοί, διέρρηξας τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην,
Ps:29:12 Thou hast turned my mourning into joy for me: thou hast rent off my sackcloth, and girded me with gladness; (Psalm 30:11 Brenton)
Ps:29:12 Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, (Psalm 30:12 BT_4)
Ps:29:12 ἔστρεψας τὸν κοπετόν μου εἰς χορὸν ἐμοί, διέρρηξας τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην,
Ps:29:12 στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό κοπετός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χορός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σάκκος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Ps:29:12 By odwracać się Opłakiwanie Ja Do (+przyspieszenie) Taniec [zobacz chór] Ja; mój/mój By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Płótno workowe Ja I też, nawet, mianowicie Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Ja Wesołość
Ps:29:12 e)/strePSas to\n kopeto/n mou ei)s CHoro\n e)moi/, die/rrEXas to\n sa/kkon mou kai\ perie/DZOsa/s me eu)frosu/nEn,
Ps:29:12 estrePSas ton kopeton mu eis CHoron emoi, dierrEXas ton sakkon mu kai perieDZOsas me eufrosynEn,
Ps:29:12 VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2_ASM RP_DS VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AAI2S RP_AS N1_ASF
Ps:29:12 to turn the mourning I into (+acc) dancing [see chorus] I; my/mine to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the sackcloth I and also, even, namely to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone I cheerfulness
Ps:29:12 you(sg)-TURN-ed the (acc) mourning (acc) me (gen) into (+acc) dancing (acc) me (dat); my/mine (nom|voc) you(sg)-RUPTURE-ed the (acc) sackcloth (acc) me (gen) and you(sg)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed me (acc) cheerfulness (acc)
Ps:29:12 Ps_29:12_1 Ps_29:12_2 Ps_29:12_3 Ps_29:12_4 Ps_29:12_5 Ps_29:12_6 Ps_29:12_7 Ps_29:12_8 Ps_29:12_9 Ps_29:12_10 Ps_29:12_11 Ps_29:12_12 Ps_29:12_13 Ps_29:12_14 Ps_29:12_15
Ps:29:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:29:13 ὅπως ἂν ψάλῃ σοι ἡ δόξα μου καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ· κύριε ὁ θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι.
Ps:29:13 that my glory may sing praise to thee, and I may not be pierced with sorrow. O Lord my God, I will give thanks to thee for ever. (Psalm 30:12 Brenton)
Ps:29:13 by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało. Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki. (Psalm 30:13 BT_4)
Ps:29:13 ὅπως ἂν ψάλῃ σοι δόξα μου καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ· κύριε θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι.
Ps:29:13 ὅπως ἄν ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:29:13 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By szarpać (instrument) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sławy/wzbudzanie grozy Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:29:13 o(/pOs a)/n PSa/lE| soi E( do/Xa mou kai\ ou) mE\ katanugO=· ku/rie o( Teo/s mou, ei)s to\n ai)O=na e)XomologE/somai/ soi.
Ps:29:13 hopOs an PSalE soi hE doXa mu kai u mE katanygO· kyrie ho Teos mu, eis ton aiOna eXomologEsomai soi.
Ps:29:13 C x V1_PAS3S RP_DS RA_NSF N1S_NSF RP_GS C D D VZ_AAS2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI1S RP_DS
Ps:29:13 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to pluck (an instrument) you; your/yours(sg); to rub worn, rub the glory/awesomeness I and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:29:13 this is how ever you(sg)-will-be-PLUCK-ed-(AN-INSTRUMENT), he/she/it-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), you(sg)-should-be-PLUCK-ed-(AN-INSTRUMENT) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) and not not I-should-be-???-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:29:13 Ps_29:13_1 Ps_29:13_2 Ps_29:13_3 Ps_29:13_4 Ps_29:13_5 Ps_29:13_6 Ps_29:13_7 Ps_29:13_8 Ps_29:13_9 Ps_29:13_10 Ps_29:13_11 Ps_29:13_12 Ps_29:13_13 Ps_29:13_14 Ps_29:13_15 Ps_29:13_16 Ps_29:13_17 Ps_29:13_18 Ps_29:13_19 Ps_29:13_20
Ps:29:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x