Ps:79:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· μαρτύριον τῷ Ασαφ, ψαλμὸς ὑπὲρ τοῦ Ἀσσυρίου.
Ps:79:1 For the end, for alternate strains, a testimony for Asaph, a Psalm concerning the Assyrian. Attend, O Shepherd of Israel, who guidest Joseph like a flock; thou who sittest upon the cherubs, manifest thyself; (Psalm 80:1 Brenton)
Ps:79:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie świadectwa...». Asafowy. Psalm. (Psalm 80:1 BT_4)
Ps:79:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· μαρτύριον τῷ Ασαφ, ψαλμὸς ὑπὲρ τοῦ Ἀσσυρίου.
Ps:79:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ ὑπέρ ὁ ἡ τό  
Ps:79:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Do ??? Świadectwo Asa(pH) Psalm Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja)
Ps:79:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tO=n a)lloiOTEsome/nOn· martu/rion tO=| *asaf, PSalmo\s u(pe\r tou= *)assuri/ou.
Ps:79:1 eis to telos, hyper tOn alloiOTEsomenOn· martyrion tO asaf, PSalmos hyper tu assyriu.
Ps:79:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPM VC_FPPGPM N2N_NSN RA_DSM N_DSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM
Ps:79:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the to ??? testimony the Asa(ph) psalm above (+acc), on behalf of (+gen) the ć
Ps:79:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) going-to-be-???-ed (fut ptcp) (gen) testimony (nom|acc|voc) the (dat) Asa(ph) (indecl) psalm (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen)  
Ps:79:1 Ps_79:1_1 Ps_79:1_2 Ps_79:1_3 Ps_79:1_4 Ps_79:1_5 Ps_79:1_6 Ps_79:1_7 Ps_79:1_8 Ps_79:1_9 Ps_79:1_10 Ps_79:1_11 Ps_79:1_12 Ps_79:1_13
Ps:79:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:2 Ὁ ποιμαίνων τὸν Ισραηλ, πρόσχες, ὁ ὁδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ιωσηφ, ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν, ἐμφάνηθι.
Ps:79:2 For the end, for alternate strains, a testimony for Asaph, a Psalm concerning the Assyrian. Attend, O Shepherd of Israel, who guidest Joseph like a flock; thou who sittest upon the cherubs, manifest thyself; (Psalm 80:1 Brenton)
Ps:79:2 Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij, (Psalm 80:2 BT_4)
Ps:79:2 ποιμαίνων τὸν Ισραηλ, πρόσχες, ὁδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ιωσηφ, καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν, ἐμφάνηθι.
Ps:79:2 ὁ ἡ τό ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδ·ηγός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὁδηγοί; ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐμ·φαίνω [LXX] (εν+φαιν-, -, -, -, -, εν+φαν·[θ]-)
Ps:79:2 By paść Izrael Do za trzymaj się Kieruj; by kierować Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Owca (sheepfold) Joseph By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cherubini Do ???
Ps:79:2 *(o poimai/nOn to\n *israEl, pro/sCHes, o( o(dEgO=n O(sei\ pro/bata to\n *iOsEf, o( kaTE/menos e)pi\ tO=n CHeroubin, e)mfa/nETi.
Ps:79:2 o poimainOn ton israEl, prosCHes, ho hodEgOn hOsei probata ton iOsEf, ho kaTEmenos epi tOn CHerubin, emfanETi.
Ps:79:2 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM VA_AAD2S RA_NSM V2_PAPNSM C N2N_APN RA_ASM N_ASM RA_NSM V5_PMPNSM P RA_GPN N_GPN VZ_AAD2S
Ps:79:2 the to shepherd the Israel to pro-hold the guide; to guide like/approximately [as-if]; to push sheep (sheepfold) the Joseph the to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cherubim to ???
Ps:79:2 the (nom) while SHEPHERD-ing (nom) the (acc) Israel (indecl) do-PRO-HOLD-you(sg)! the (nom) guides (gen); while GUIDE-ing (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) sheep (nom|acc|voc) the (acc) Joseph (indecl) the (nom) while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) cherubim (indecl) be-you(sg)-???-ed!
Ps:79:2 Ps_79:2_1 Ps_79:2_2 Ps_79:2_3 Ps_79:2_4 Ps_79:2_5 Ps_79:2_6 Ps_79:2_7 Ps_79:2_8 Ps_79:2_9 Ps_79:2_10 Ps_79:2_11 Ps_79:2_12 Ps_79:2_13 Ps_79:2_14 Ps_79:2_15 Ps_79:2_16 Ps_79:2_17
Ps:79:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:3 ἐναντίον Εφραιμ καὶ Βενιαμιν καὶ Μανασση ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς.
Ps:79:3 before Ephraim and Benjamin and Manasse, stir up thy power, and come to deliver us. (Psalm 80:2 Brenton)
Ps:79:3 przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc! (Psalm 80:3 BT_4)
Ps:79:3 ἐναντίον Εφραιμ καὶ Βενιαμιν καὶ Μανασση ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς.
Ps:79:3 ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἐφραίμ, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:79:3 Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Efraim I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie Manasses Do ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Ps:79:3 e)nanti/on *efraim kai\ *beniamin kai\ *manassE e)Xe/geiron tE\n dunastei/an sou kai\ e)lTe\ ei)s to\ sO=sai E(ma=s.
Ps:79:3 enantion efraim kai beniamin kai manassE eXegeiron tEn dynasteian su kai elTe eis to sOsai hEmas.
Ps:79:3 P N_GSM C N_GSM C N_GSM VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VB_AAD2S P RA_ASN VA_AAN RP_AP
Ps:79:3 in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Ephraim and also, even, namely Benjamin and also, even, namely Manasses to ??? the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to come into (+acc) the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Ps:79:3 in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Ephraim (indecl) and Benjamin (indecl) and Manasses  (acc, gen, voc) do-???-you(sg)!, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-COME-you(sg)! into (+acc) the (nom|acc) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) us (acc)
Ps:79:3 Ps_79:3_1 Ps_79:3_2 Ps_79:3_3 Ps_79:3_4 Ps_79:3_5 Ps_79:3_6 Ps_79:3_7 Ps_79:3_8 Ps_79:3_9 Ps_79:3_10 Ps_79:3_11 Ps_79:3_12 Ps_79:3_13 Ps_79:3_14 Ps_79:3_15 Ps_79:3_16
Ps:79:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:4 ὁ θεός, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα.
Ps:79:4 Turn us, O God, and cause thy face to shine; and we shall be delivered. (Psalm 80:3 Brenton)
Ps:79:4 O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. (Psalm 80:4 BT_4)
Ps:79:4 θεός, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα.
Ps:79:4 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ps:79:4 Bóg  By odwracać się dookoła Ja I też, nawet, mianowicie By być widocznym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ps:79:4 o( Teo/s, e)pi/strePSon E(ma=s kai\ e)pi/fanon to\ pro/sOpo/n sou, kai\ sOTEso/meTa.
Ps:79:4 ho Teos, epistrePSon hEmas kai epifanon to prosOpon su, kai sOTEsomeTa.
Ps:79:4 RA_NSM N2_NSM VA_AAD2S RP_AP C VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VC_FPI1P
Ps:79:4 the god [see theology] to turn around I and also, even, namely to show the face you; your/yours(sg) and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ps:79:4 the (nom) god (nom) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) and do-SHOW-you(sg)! the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-be-SAVE-ed
Ps:79:4 Ps_79:4_1 Ps_79:4_2 Ps_79:4_3 Ps_79:4_4 Ps_79:4_5 Ps_79:4_6 Ps_79:4_7 Ps_79:4_8 Ps_79:4_9 Ps_79:4_10 Ps_79:4_11
Ps:79:4 x x x x x x x x x x x
Ps:79:5 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, ἕως πότε ὀργίζῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου,
Ps:79:5 O Lord God of hosts, how long art thou angry with the prayer of thy servant? (Psalm 80:4 Brenton)
Ps:79:5 Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli? (Psalm 80:5 BT_4)
Ps:79:5 κύριε θεὸς τῶν δυνάμεων, ἕως πότε ὀργίζῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου,
Ps:79:5 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:79:5 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność Aż; świtaj Kiedy? By robić zły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Modlitwa Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg)
Ps:79:5 ku/rie o( Teo\s tO=n duna/meOn, e(/Os po/te o)rgi/DZE| e)pi\ tE\n proseuCHE\n tou= dou/lou sou,
Ps:79:5 kyrie ho Teos tOn dynameOn, heOs pote orgiDZE epi tEn proseuCHEn tu dulu su,
Ps:79:5 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF P x V1_PAS3S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ps:79:5 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability until; dawn when? to make angry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prayer the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg)
Ps:79:5 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? you(sg)-are-being-MAKE-ed-ANGRY, he/she/it-should-be-MAKE-ing-ANGRY, you(sg)-should-be-being-MAKE-ed-ANGRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prayer (acc) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:79:5 Ps_79:5_1 Ps_79:5_2 Ps_79:5_3 Ps_79:5_4 Ps_79:5_5 Ps_79:5_6 Ps_79:5_7 Ps_79:5_8 Ps_79:5_9 Ps_79:5_10 Ps_79:5_11 Ps_79:5_12 Ps_79:5_13 Ps_79:5_14
Ps:79:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:6 ψωμιεῖς ἡμᾶς ἄρτον δακρύων καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἐν δάκρυσιν ἐν μέτρῳ;
Ps:79:6 Thou wilt feed us with bread of tears; and wilt cause us to drink tears by measure. (Psalm 80:5 Brenton)
Ps:79:6 Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami. (Psalm 80:6 BT_4)
Ps:79:6 ψωμιεῖς ἡμᾶς ἄρτον δακρύων καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἐν δάκρυσιν ἐν μέτρῳ;
Ps:79:6 ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ἐν μέτρον, -ου, τό
Ps:79:6 Do ??? Ja Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Łza; by płakać I też, nawet, mianowicie By dawać pić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łza W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miara
Ps:79:6 PSOmiei=s E(ma=s a)/rton dakru/On kai\ potiei=s E(ma=s e)n da/krusin e)n me/trO|;
Ps:79:6 PSOmieis hEmas arton dakryOn kai potieis hEmas en dakrysin en metrO;
Ps:79:6 VF2_FAI2S RP_AP N2_ASM N3_GPN C VF_FAI2S RP_AP P N3_DPN P N2N_DSN
Ps:79:6 to ??? I bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. tear; to cry and also, even, namely to give to drink I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among measure
Ps:79:6 you(sg)-will-??? us (acc) bread (acc) tears (gen); while CRY-ing (nom) and you(sg)-will-GIVE-TO-DRINK us (acc) in/among/by (+dat) tears (dat) in/among/by (+dat) measure (dat)
Ps:79:6 Ps_79:6_1 Ps_79:6_2 Ps_79:6_3 Ps_79:6_4 Ps_79:6_5 Ps_79:6_6 Ps_79:6_7 Ps_79:6_8 Ps_79:6_9 Ps_79:6_10 Ps_79:6_11
Ps:79:6 x x x x x x x x x x x
Ps:79:7 ἔθου ἡμᾶς εἰς ἀντιλογίαν τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, καὶ οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἐμυκτήρισαν ἡμᾶς.
Ps:79:7 Thou has made us a strife to our neighbours; and our enemies have mocked at us. (Psalm 80:6 Brenton)
Ps:79:7 Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. (Psalm 80:7 BT_4)
Ps:79:7 ἔθου ἡμᾶς εἰς ἀντιλογίαν τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, καὶ οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἐμυκτήρισαν ἡμᾶς.
Ps:79:7 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἀντι·λογία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:79:7 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Do (+przyspieszenie) Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) Sąsiad Ja I też, nawet, mianowicie Wrogi Ja Do ??? Ja
Ps:79:7 e)/Tou E(ma=s ei)s a)ntilogi/an toi=s gei/tosin E(mO=n, kai\ oi( e)CHTroi\ E(mO=n e)muktE/risan E(ma=s.
Ps:79:7 eTu hEmas eis antilogian tois geitosin hEmOn, kai hoi eCHTroi hEmOn emyktErisan hEmas.
Ps:79:7 VEI_AMI2S RP_AP P N1A_ASF RA_DPM N3N_DPM RP_GP C RA_NPM N2_NPM RP_GP VAI_AAI3P RP_AP
Ps:79:7 to place lay, put, set, situate, station I into (+acc) Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) the neighbor I and also, even, namely the hostile I to ??? I
Ps:79:7 you(sg)-were-PLACE-ed us (acc) into (+acc) Dispute (acc) the (dat) neighbors (dat) us (gen) and the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) us (gen) they-???-ed us (acc)
Ps:79:7 Ps_79:7_1 Ps_79:7_2 Ps_79:7_3 Ps_79:7_4 Ps_79:7_5 Ps_79:7_6 Ps_79:7_7 Ps_79:7_8 Ps_79:7_9 Ps_79:7_10 Ps_79:7_11 Ps_79:7_12 Ps_79:7_13
Ps:79:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:8 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα. διάψαλμα.
Ps:79:8 Turn us, O Lord God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved. Pause. (Psalm 80:7 Brenton)
Ps:79:8 Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. (Psalm 80:8 BT_4)
Ps:79:8 κύριε θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα. διάψαλμα.
Ps:79:8 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:79:8 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność By odwracać się dookoła Ja I też, nawet, mianowicie By być widocznym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać selah
Ps:79:8 ku/rie o( Teo\s tO=n duna/meOn, e)pi/strePSon E(ma=s kai\ e)pi/fanon to\ pro/sOpo/n sou, kai\ sOTEso/meTa. dia/PSalma.
Ps:79:8 kyrie ho Teos tOn dynameOn, epistrePSon hEmas kai epifanon to prosOpon su, kai sOTEsomeTa. diaPSalma.
Ps:79:8 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF VA_AAD2S RP_AP C VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VC_FPI1P N3M_NSN
Ps:79:8 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability to turn around I and also, even, namely to show the face you; your/yours(sg) and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save selah
Ps:79:8 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) and do-SHOW-you(sg)! the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-be-SAVE-ed selah (nom|acc|voc)
Ps:79:8 Ps_79:8_1 Ps_79:8_2 Ps_79:8_3 Ps_79:8_4 Ps_79:8_5 Ps_79:8_6 Ps_79:8_7 Ps_79:8_8 Ps_79:8_9 Ps_79:8_10 Ps_79:8_11 Ps_79:8_12 Ps_79:8_13 Ps_79:8_14 Ps_79:8_15
Ps:79:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:9 ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετῆρας, ἐξέβαλες ἔθνη καὶ κατεφύτευσας αὐτήν·
Ps:79:9 Thou hast transplanted a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it. (Psalm 80:8 Brenton)
Ps:79:9 Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. (Psalm 80:9 BT_4)
Ps:79:9 ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετῆρας, ἐξέβαλες ἔθνη καὶ κατεφύτευσας αὐτήν·
Ps:79:9 ἄμπελος, -ου, ἡ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ μετ·αίρω (μετ+αιρ-, -, μετ+αρ·[σ]-, -, -, -) ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:79:9 Winorośl Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] By odchodzić By rozpraszać/ekstrakt Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Ps:79:9 a)/mpelon e)X *ai)gu/ptou metE=ras, e)Xe/bales e)/TnE kai\ katefu/teusas au)tE/n·
Ps:79:9 ampelon eX aigyptu metEras, eXebales eTnE kai katefyteusas autEn·
Ps:79:9 N2_ASF P N2_GSF VAI_AAI2S VBI_AAI2S N3E_APN C VAI_AAI2S RD_ASF
Ps:79:9 grapevine out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] to go away to disperse/extract nation [see ethnic] and also, even, namely ć he/she/it/same
Ps:79:9 grapevine (acc) out of (+gen) Egypt (gen) you(sg)-GO-ed-AWAY you(sg)-DISPERSE/EXTRACT-ed nations (nom|acc|voc) and   her/it/same (acc)
Ps:79:9 Ps_79:9_1 Ps_79:9_2 Ps_79:9_3 Ps_79:9_4 Ps_79:9_5 Ps_79:9_6 Ps_79:9_7 Ps_79:9_8 Ps_79:9_9
Ps:79:9 x x x x x x x x x
Ps:79:10 ὡδοποίησας ἔμπροσθεν αὐτῆς καὶ κατεφύτευσας τὰς ῥίζας αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ.
Ps:79:10 Thou madest a way before it, and didst cause its roots to strike, and the land was filled with it. (Psalm 80:9 Brenton)
Ps:79:10 Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. (Psalm 80:10 BT_4)
Ps:79:10 ὡδοποίησας ἔμπροσθεν αὐτῆς καὶ κατεφύτευσας τὰς ῥίζας αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη γῆ.
Ps:79:10   ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:79:10 Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Korzeń On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ziemi/ziemia
Ps:79:10 O(dopoi/Esas e)/mprosTen au)tE=s kai\ katefu/teusas ta\s r(i/DZas au)tE=s, kai\ e)plE/sTE E( gE=.
Ps:79:10 hOdopoiEsas emprosTen autEs kai katefyteusas tas riDZas autEs, kai eplEsTE hE gE.
Ps:79:10 VAI_AAI2S P RD_GSF C VAI_AAI2S RA_APF N1S_APF RD_GSF C VSI_API3S RA_NSF N1_NSF
Ps:79:10 ć before/in front of he/she/it/same and also, even, namely ć the root he/she/it/same and also, even, namely to ??? the earth/land
Ps:79:10   before/in front of her/it/same (gen) and   the (acc) roots (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-was-???-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:79:10 Ps_79:10_1 Ps_79:10_2 Ps_79:10_3 Ps_79:10_4 Ps_79:10_5 Ps_79:10_6 Ps_79:10_7 Ps_79:10_8 Ps_79:10_9 Ps_79:10_10 Ps_79:10_11 Ps_79:10_12
Ps:79:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:79:11 ἐκάλυψεν ὄρη ἡ σκιὰ αὐτῆς καὶ αἱ ἀναδενδράδες αὐτῆς τὰς κέδρους τοῦ θεοῦ·
Ps:79:11 Its shadow covered the mountains, and its shoots equalled the goodly cedars. (Psalm 80:10 Brenton)
Ps:79:11 Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi. (Psalm 80:11 BT_4)
Ps:79:11 ἐκάλυψεν ὄρη σκιὰ αὐτῆς καὶ αἱ ἀναδενδράδες αὐτῆς τὰς κέδρους τοῦ θεοῦ·
Ps:79:11 καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:79:11 By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Wchodź Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Bóg 
Ps:79:11 e)ka/luPSen o)/rE E( skia\ au)tE=s kai\ ai( a)nadendra/des au)tE=s ta\s ke/drous tou= Teou=·
Ps:79:11 ekalyPSen orE hE skia autEs kai hai anadendrades autEs tas kedrus tu Teu·
Ps:79:11 VAI_AAI3S N3E_APN RA_NSF N1A_NSF RD_GSF C RA_NPF N3D_NPF RD_GSF RA_APF N2_APF RA_GSM N2_GSM
Ps:79:11 to cover cloak, veiled, muffled mount the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same the ć the god [see theology]
Ps:79:11 he/she/it-COVER-ed mounts (nom|acc|voc) the (nom) shadow (nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom)   her/it/same (gen) the (acc)   the (gen) god (gen)
Ps:79:11 Ps_79:11_1 Ps_79:11_2 Ps_79:11_3 Ps_79:11_4 Ps_79:11_5 Ps_79:11_6 Ps_79:11_7 Ps_79:11_8 Ps_79:11_9 Ps_79:11_10 Ps_79:11_11 Ps_79:11_12 Ps_79:11_13
Ps:79:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:12 ἐξέτεινεν τὰ κλήματα αὐτῆς ἕως θαλάσσης καὶ ἕως ποταμοῦ τὰς παραφυάδας αὐτῆς.
Ps:79:12 It sent forth its branches to the sea, and its shoots to the river. (Psalm 80:11 Brenton)
Ps:79:12 Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy aż do Rzeki. (Psalm 80:12 BT_4)
Ps:79:12 ἐξέτεινεν τὰ κλήματα αὐτῆς ἕως θαλάσσης καὶ ἕως ποταμοῦ τὰς παραφυάδας αὐτῆς.
Ps:79:12 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό κλῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάλασσα, -ης, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:79:12 By rozszerzać się Gałąź On/ona/to/to samo Aż; świtaj Morze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Rzeka On/ona/to/to samo
Ps:79:12 e)Xe/teinen ta\ klE/mata au)tE=s e(/Os Tala/ssEs kai\ e(/Os potamou= ta\s parafua/das au)tE=s.
Ps:79:12 eXeteinen ta klEmata autEs heOs TalassEs kai heOs potamu tas parafyadas autEs.
Ps:79:12 VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RD_GSF P N1S_GSF C P N2_GSM RA_APF N3D_APF RD_GSF
Ps:79:12 to extend the branch he/she/it/same until; dawn sea and also, even, namely until; dawn river the ć he/she/it/same
Ps:79:12 he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (nom|acc) branches (nom|acc|voc) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sea (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) river (gen) the (acc)   her/it/same (gen)
Ps:79:12 Ps_79:12_1 Ps_79:12_2 Ps_79:12_3 Ps_79:12_4 Ps_79:12_5 Ps_79:12_6 Ps_79:12_7 Ps_79:12_8 Ps_79:12_9 Ps_79:12_10 Ps_79:12_11 Ps_79:12_12
Ps:79:12 x x x x x x x x x x x x
Ps:79:13 ἵνα τί καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὐτῆς καὶ τρυγῶσιν αὐτὴν πάντες οἱ παραπορευόμενοι τὴν ὁδόν;
Ps:79:13 Wherefore hast thou broken down its hedge, while all that pass by the way pluck it? (Psalm 80:12 Brenton)
Ps:79:13 Dlaczego jej mury zburzyłeś, tak że zrywa z niej grona każdy, kto przechodzi drogą, (Psalm 80:13 BT_4)
Ps:79:13 ἵνα τί καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὐτῆς καὶ τρυγῶσιν αὐτὴν πάντες οἱ παραπορευόμενοι τὴν ὁδόν;
Ps:79:13 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό φραγμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Ps:79:13 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zdejmować czyść Bariera On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By sprzątać z pola On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Drogi {Sposobu}/droga
Ps:79:13 i(/na ti/ kaTei=les to\n fragmo\n au)tE=s kai\ trugO=sin au)tE\n pa/ntes oi( paraporeuo/menoi tE\n o(do/n;
Ps:79:13 hina ti kaTeiles ton fragmon autEs kai trygOsin autEn pantes hoi paraporeuomenoi tEn hodon;
Ps:79:13 C RI_ASN VBI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RD_GSF C V3_PAI3P RD_ASF A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N2_ASF
Ps:79:13 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take down purge the barrier he/she/it/same and also, even, namely to harvest he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to ??? the way/road
Ps:79:13 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-TAKE-ed-DOWN the (acc) barrier (acc) her/it/same (gen) and they-are-HARVEST-ing, they-should-be-HARVEST-ing, while HARVEST-ing (dat) her/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom|voc) the (acc) way/road (acc)
Ps:79:13 Ps_79:13_1 Ps_79:13_2 Ps_79:13_3 Ps_79:13_4 Ps_79:13_5 Ps_79:13_6 Ps_79:13_7 Ps_79:13_8 Ps_79:13_9 Ps_79:13_10 Ps_79:13_11 Ps_79:13_12 Ps_79:13_13 Ps_79:13_14
Ps:79:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:14 ἐλυμήνατο αὐτὴν σῦς ἐκ δρυμοῦ, καὶ μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν.
Ps:79:14 The boar out of the wood has laid it waste, and the wild beast has devoured it. (Psalm 80:13 Brenton)
Ps:79:14 że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają? (Psalm 80:14 BT_4)
Ps:79:14 ἐλυμήνατο αὐτὴν σῦς ἐκ δρυμοῦ, καὶ μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν.
Ps:79:14 λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ   καί   ἄγριος -ία -ον   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:79:14 By ranić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Dziki On/ona/to/to samo
Ps:79:14 e)lumE/nato au)tE\n su=s e)k drumou=, kai\ monio\s a)/grios katenemE/sato au)tE/n.
Ps:79:14 elymEnato autEn sys ek drymu, kai monios agrios katenemEsato autEn.
Ps:79:14 VAI_AMI3S RD_ASF N3_NSM P N2_GSM C A1B_NSM A1A_NSM VAI_AMI3S RD_ASF
Ps:79:14 to injure he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely ć wild ć he/she/it/same
Ps:79:14 he/she/it-was-INJURE-ed her/it/same (acc)   out of (+gen)   and   wild ([Adj] nom)   her/it/same (acc)
Ps:79:14 Ps_79:14_1 Ps_79:14_2 Ps_79:14_3 Ps_79:14_4 Ps_79:14_5 Ps_79:14_6 Ps_79:14_7 Ps_79:14_8 Ps_79:14_9 Ps_79:14_10
Ps:79:14 x x x x x x x x x x
Ps:79:15 ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον δή, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην
Ps:79:15 O God of hosts, turn, we pray thee: look on us from heaven, and behold and visit this vine; (Psalm 80:14 Brenton)
Ps:79:15 Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl; (Psalm 80:15 BT_4)
Ps:79:15 θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον δή, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην
Ps:79:15 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δή ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Ps:79:15 Bóg  Zdolność By odwracać się dookoła Naprawdę By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Winorośl To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ps:79:15 o( Teo\s tO=n duna/meOn, e)pi/strePSon dE/, e)pi/blePSon e)X ou)ranou= kai\ i)de\ kai\ e)pi/skePSai tE\n a)/mpelon tau/tEn
Ps:79:15 ho Teos tOn dynameOn, epistrePSon dE, epiblePSon eX uranu kai ide kai episkePSai tEn ampelon tautEn
Ps:79:15 RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF VA_AAD2S x VA_AAD2S P N2_GSM C VB_AAD2S C VA_AMD2S RA_ASF N2_ASF RD_ASF
Ps:79:15 the god [see theology] the ability to turn around indeed to look upon overlook, look attentively out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to visit [see skeptical] the grapevine this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ps:79:15 the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) sky/heaven (gen) and do-SEE-you(sg)! and be-you(sg)-VISIT-ed! the (acc) grapevine (acc) this (acc)
Ps:79:15 Ps_79:15_1 Ps_79:15_2 Ps_79:15_3 Ps_79:15_4 Ps_79:15_5 Ps_79:15_6 Ps_79:15_7 Ps_79:15_8 Ps_79:15_9 Ps_79:15_10 Ps_79:15_11 Ps_79:15_12 Ps_79:15_13 Ps_79:15_14 Ps_79:15_15 Ps_79:15_16
Ps:79:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:16 καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου, καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου, ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ.
Ps:79:16 and restore that which thy right hand has planted: and look on the son of man whom thou didst strengthen for thyself. (Psalm 80:15 Brenton)
Ps:79:16 i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. (Psalm 80:16 BT_4)
Ps:79:16 καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν δεξιά σου, καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου, ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ.
Ps:79:16 καί κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Ps:79:16 I też, nawet, mianowicie By poprawiać naprawę On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do ??? W prawo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ludzki Kto/, który/, który; by być By stawać się silnym Siebie
Ps:79:16 kai\ kata/rtisai au)tE/n, E(\n e)fu/teusen E( deXia/ sou, kai\ e)pi\ ui(o\n a)nTrO/pou, o(\n e)kratai/Osas seautO=|.
Ps:79:16 kai katartisai autEn, hEn efyteusen hE deXia su, kai epi hyion anTrOpu, hon ekrataiOsas seautO.
Ps:79:16 C VA_AMD2S RD_ASF RR_ASF VAI_AAI3S RA_NSF A1A_NSF RP_GS C P N2_ASM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI2S RD_DSM
Ps:79:16 and also, even, namely to put right mend he/she/it/same who/whom/which to ??? the right you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son human who/whom/which; to be to become strong yourself
Ps:79:16 and to-REPAIR, be-you(sg)-REPAIR-ed!, he/she/it-happens-to-REPAIR (opt) her/it/same (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-???-ed the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) son (acc) human (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-BECOME STRONG-ed yourself (dat)
Ps:79:16 Ps_79:16_1 Ps_79:16_2 Ps_79:16_3 Ps_79:16_4 Ps_79:16_5 Ps_79:16_6 Ps_79:16_7 Ps_79:16_8 Ps_79:16_9 Ps_79:16_10 Ps_79:16_11 Ps_79:16_12 Ps_79:16_13 Ps_79:16_14 Ps_79:16_15
Ps:79:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:17 ἐμπεπυρισμένη πυρὶ καὶ ἀνεσκαμμένη· ἀπὸ ἐπιτιμήσεως τοῦ προσώπου σου ἀπολοῦνται.
Ps:79:17 It is burnt with fire and dug up: they shall perish at the rebuke of thy presence. (Psalm 80:16 Brenton)
Ps:79:17 Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza! (Psalm 80:17 BT_4)
Ps:79:17 ἐμπεπυρισμένη πυρὶ καὶ ἀνεσκαμμένη· ἀπὸ ἐπιτιμήσεως τοῦ προσώπου σου ἀπολοῦνται.
Ps:79:17 ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) πῦρ, -ρός, τό καί   ἀπό   ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Ps:79:17 By palić się Ogień I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Ps:79:17 e)mpepurisme/nE puri\ kai\ a)neskamme/nE· a)po\ e)pitimE/seOs tou= prosO/pou sou a)polou=ntai.
Ps:79:17 empepyrismenE pyri kai aneskammenE· apo epitimEseOs tu prosOpu su apoluntai.
Ps:79:17 VT_XPPNSF N3_DSN C VP_XPPNSF P N3I_GSF RA_GSN N2N_GSN RP_GS VF2_FMI3P
Ps:79:17 to burn fire and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the face you; your/yours(sg) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Ps:79:17 having-been-???-ed (nom|voc) fire (dat) and   away from (+gen)   the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Ps:79:17 Ps_79:17_1 Ps_79:17_2 Ps_79:17_3 Ps_79:17_4 Ps_79:17_5 Ps_79:17_6 Ps_79:17_7 Ps_79:17_8 Ps_79:17_9 Ps_79:17_10
Ps:79:17 x x x x x x x x x x
Ps:79:18 γενηθήτω ἡ χείρ σου ἐπ’ ἄνδρα δεξιᾶς σου καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου, ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ·
Ps:79:18 Let thy hand be upon the man of thy right hand, and upon the son of man whom thou didst strengthen for thyself. (Psalm 80:17 Brenton)
Ps:79:18 Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. (Psalm 80:18 BT_4)
Ps:79:18 γενηθήτω χείρ σου ἐπ’ ἄνδρα δεξιᾶς σου καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου, ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ·
Ps:79:18 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Ps:79:18 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W prawo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ludzki Kto/, który/, który; by być By stawać się silnym Siebie
Ps:79:18 genETE/tO E( CHei/r sou e)p’ a)/ndra deXia=s sou kai\ e)pi\ ui(o\n a)nTrO/pou, o(\n e)kratai/Osas seautO=|·
Ps:79:18 genETEtO hE CHeir su ep’ andra deXias su kai epi hyion anTrOpu, hon ekrataiOsas seautO·
Ps:79:18 VC_APD3S RA_NSF N3_NSF RP_GS P N3_ASM A1A_GSF RP_GS C P N2_ASM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI2S RD_DSM
Ps:79:18 to become become, happen the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". right you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son human who/whom/which; to be to become strong yourself
Ps:79:18 let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) man, husband (acc) right ([Adj] acc, gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) son (acc) human (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-BECOME STRONG-ed yourself (dat)
Ps:79:18 Ps_79:18_1 Ps_79:18_2 Ps_79:18_3 Ps_79:18_4 Ps_79:18_5 Ps_79:18_6 Ps_79:18_7 Ps_79:18_8 Ps_79:18_9 Ps_79:18_10 Ps_79:18_11 Ps_79:18_12 Ps_79:18_13 Ps_79:18_14 Ps_79:18_15
Ps:79:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:19 καὶ οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ, ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικαλεσόμεθα.
Ps:79:19 So will we not depart from thee: thou shalt quicken us, and we will call upon thy name. (Psalm 80:18 Brenton)
Ps:79:19 Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. (Psalm 80:19 BT_4)
Ps:79:19 καὶ οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ, ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικαλεσόμεθα.
Ps:79:19 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Ps:79:19 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ja I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać
Ps:79:19 kai\ ou) mE\ a)postO=men a)po\ sou=, DZOO/seis E(ma=s, kai\ to\ o)/noma/ sou e)pikaleso/meTa.
Ps:79:19 kai u mE apostOmen apo su, DZOOseis hEmas, kai to onoma su epikalesomeTa.
Ps:79:19 C D D VH_AAS1P P RP_GS VF_FAI2S RP_AP C RA_ASN N3M_ASN RP_GS VF_FMI1P
Ps:79:19 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć I and also, even, namely the name with regard to you; your/yours(sg) to call upon
Ps:79:19 and not not we-should-DISENGAGE away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   us (acc) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-be-CALL-ed-UPON
Ps:79:19 Ps_79:19_1 Ps_79:19_2 Ps_79:19_3 Ps_79:19_4 Ps_79:19_5 Ps_79:19_6 Ps_79:19_7 Ps_79:19_8 Ps_79:19_9 Ps_79:19_10 Ps_79:19_11 Ps_79:19_12 Ps_79:19_13
Ps:79:19 x x x x x x x x x x x x x
Ps:79:20 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα.
Ps:79:20 Turn us, O Lord God of hosts, and make thy face to shine; and we shall be saved. (Psalm 80:19 Brenton)
Ps:79:20 Panie, Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. (Psalm 80:20 BT_4)
Ps:79:20 κύριε θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα.
Ps:79:20 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ps:79:20 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność By odwracać się dookoła Ja I też, nawet, mianowicie By być widocznym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ps:79:20 ku/rie o( Teo\s tO=n duna/meOn, e)pi/strePSon E(ma=s kai\ e)pi/fanon to\ pro/sOpo/n sou, kai\ sOTEso/meTa.
Ps:79:20 kyrie ho Teos tOn dynameOn, epistrePSon hEmas kai epifanon to prosOpon su, kai sOTEsomeTa.
Ps:79:20 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF VA_AAD2S RP_AP C VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VC_FPI1P
Ps:79:20 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability to turn around I and also, even, namely to show the face you; your/yours(sg) and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ps:79:20 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) and do-SHOW-you(sg)! the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-be-SAVE-ed
Ps:79:20 Ps_79:20_1 Ps_79:20_2 Ps_79:20_3 Ps_79:20_4 Ps_79:20_5 Ps_79:20_6 Ps_79:20_7 Ps_79:20_8 Ps_79:20_9 Ps_79:20_10 Ps_79:20_11 Ps_79:20_12 Ps_79:20_13 Ps_79:20_14
Ps:79:20 x x x x x x x x x x x x x x