Ps:80:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· τῷ Ασαφ ψαλμός.
Ps:80:1 For the end, a Psalm for Asaph, concerning the wine-presses. Rejoice ye in God our helper; shout aloud to the God of Jacob. (Psalm 81:1 Brenton)
Ps:80:1 Kierownikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafowy. (Psalm 81:1 BT_4)
Ps:80:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· τῷ Ασαφ ψαλμός.
Ps:80:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:80:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Tłocznia do wina Asa(pH) Psalm
Ps:80:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tO=n lEnO=n· tO=| *asaf PSalmo/s.
Ps:80:1 eis to telos, hyper tOn lEnOn· tO asaf PSalmos.
Ps:80:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPF N2_GPF RA_DSM N_DSM N2_NSM
Ps:80:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the winepress the Asa(ph) psalm
Ps:80:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) winepresses (gen) the (dat) Asa(ph) (indecl) psalm (nom)
Ps:80:1 Ps_80:1_1 Ps_80:1_2 Ps_80:1_3 Ps_80:1_4 Ps_80:1_5 Ps_80:1_6 Ps_80:1_7 Ps_80:1_8 Ps_80:1_9
Ps:80:1 x x x x x x x x x
Ps:80:2 Ἀγαλλιᾶσθε τῷ θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν, ἀλαλάξατε τῷ θεῷ Ιακωβ·
Ps:80:2 For the end, a Psalm for Asaph, concerning the wine-presses. Rejoice ye in God our helper; shout aloud to the God of Jacob. (Psalm 81:1 Brenton)
Ps:80:2 Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba! (Psalm 81:2 BT_4)
Ps:80:2 Ἀγαλλιᾶσθε τῷ θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν, ἀλαλάξατε τῷ θεῷ Ιακωβ·
Ps:80:2 ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:80:2 By radować się (zadowolona, wielka radość) Bóg  Pomocny Ja By wyć Bóg  Jacob
Ps:80:2 *)agallia=sTe tO=| TeO=| tO=| boETO=| E(mO=n, a)lala/Xate tO=| TeO=| *iakOb·
Ps:80:2 agalliasTe tO TeO tO boETO hEmOn, alalaXate tO TeO iakOb·
Ps:80:2 V3_PMD2P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N_GSM
Ps:80:2 to exult (glad, great joy) the god [see theology] the helpful I to ululate the god [see theology] Jacob
Ps:80:2 you(pl)-are-being-EXULT-ed, be-you(pl)-being-EXULT-ed!, you(pl)-should-be-being-EXULT-ed the (dat) god (dat) the (dat) helpful ([Adj] dat) us (gen) do-ULULATE-you(pl)! the (dat) god (dat) Jacob (indecl)
Ps:80:2 Ps_80:2_1 Ps_80:2_2 Ps_80:2_3 Ps_80:2_4 Ps_80:2_5 Ps_80:2_6 Ps_80:2_7 Ps_80:2_8 Ps_80:2_9 Ps_80:2_10
Ps:80:2 x x x x x x x x x x
Ps:80:3 λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τύμπανον, ψαλτήριον τερπνὸν μετὰ κιθάρας·
Ps:80:3 Take a psalm, and produce the timbrel, the pleasant psaltery with the harp. (Psalm 81:2 Brenton)
Ps:80:3 Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę! (Psalm 81:3 BT_4)
Ps:80:3 λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τύμπανον, ψαλτήριον τερπνὸν μετὰ κιθάρας·
Ps:80:3 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ψαλμός, -οῦ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)       μετά κιθάρα, -ας, ἡ
Ps:80:3 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Psalm I też, nawet, mianowicie By dawać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Liry/harfa
Ps:80:3 la/bete PSalmo\n kai\ do/te tu/mpanon, PSaltE/rion terpno\n meta\ kiTa/ras·
Ps:80:3 labete PSalmon kai dote tympanon, PSaltErion terpnon meta kiTaras·
Ps:80:3 VB_AAD2P N2_ASM C VO_AAD2P N2N_ASN N2N_ASN A1_ASN P N1A_GSF
Ps:80:3 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand psalm and also, even, namely to give ć ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lyre/harp
Ps:80:3 do-TAKE HOLD OF-you(pl)! psalm (acc) and do-GIVE-you(pl)!       after (+acc), with (+gen) lyre/harp (gen), lyres/harps (acc)
Ps:80:3 Ps_80:3_1 Ps_80:3_2 Ps_80:3_3 Ps_80:3_4 Ps_80:3_5 Ps_80:3_6 Ps_80:3_7 Ps_80:3_8 Ps_80:3_9
Ps:80:3 x x x x x x x x x
Ps:80:4 σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι, ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν·
Ps:80:4 Blow the trumpet at the new moon, in the glorious day of your feast. (Psalm 81:3 Brenton)
Ps:80:4 Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty! (Psalm 81:4 BT_4)
Ps:80:4 σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι, ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν·
Ps:80:4 σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐν εὔ·σημος -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:80:4 By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nów Trąbka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jasny Dzień Świąteczny Ja
Ps:80:4 salpi/sate e)n neomEni/a| sa/lpiggi, e)n eu)sE/mO| E(me/ra| e(ortE=s E(mO=n·
Ps:80:4 salpisate en neomEnia salpingi, en eusEmO hEmera heortEs hEmOn·
Ps:80:4 VA_AAD2P P N1A_DSF N3G_DSF P A1B_DSF N1A_DSF N1_GSF RP_GP
Ps:80:4 to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among new moon trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clear day festival I
Ps:80:4 do-TRUMPET-you(pl)! in/among/by (+dat) new moon (dat) trumpet (dat) in/among/by (+dat) clear ([Adj] dat) day (dat) festival (gen) us (gen)
Ps:80:4 Ps_80:4_1 Ps_80:4_2 Ps_80:4_3 Ps_80:4_4 Ps_80:4_5 Ps_80:4_6 Ps_80:4_7 Ps_80:4_8 Ps_80:4_9
Ps:80:4 x x x x x x x x x
Ps:80:5 ὅτι πρόσταγμα τῷ Ισραηλ ἐστὶν καὶ κρίμα τῷ θεῷ Ιακωβ.
Ps:80:5 For this is an ordinance for Israel, and a statute of the God of Jacob. (Psalm 81:4 Brenton)
Ps:80:5 Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego. (Psalm 81:5 BT_4)
Ps:80:5 ὅτι πρόσταγμα τῷ Ισραηλ ἐστὶν καὶ κρίμα τῷ θεῷ Ιακωβ.
Ps:80:5 ὅτι   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:80:5 Ponieważ/tamto Izrael By być I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Bóg  Jacob
Ps:80:5 o(/ti pro/stagma tO=| *israEl e)sti\n kai\ kri/ma tO=| TeO=| *iakOb.
Ps:80:5 hoti prostagma tO israEl estin kai krima tO TeO iakOb.
Ps:80:5 C N3M_NSN RA_DSM N_DSM V9_PAI3S C N3M_NSN RA_DSM N2_DSM N_DSM
Ps:80:5 because/that ć the Israel to be and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the god [see theology] Jacob
Ps:80:5 because/that   the (dat) Israel (indecl) he/she/it-is and sentence (nom|acc|voc) the (dat) god (dat) Jacob (indecl)
Ps:80:5 Ps_80:5_1 Ps_80:5_2 Ps_80:5_3 Ps_80:5_4 Ps_80:5_5 Ps_80:5_6 Ps_80:5_7 Ps_80:5_8 Ps_80:5_9 Ps_80:5_10
Ps:80:5 x x x x x x x x x x
Ps:80:6 μαρτύριον ἐν τῷ Ιωσηφ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου· γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν·
Ps:80:6 He made it to be a testimony in Joseph, when he came forth out of the land of Egypt: he heard a language which he understood not. (Psalm 81:5 Brenton)
Ps:80:6 To prawo ustanowił On dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany: (Psalm 81:6 BT_4)
Ps:80:6 μαρτύριον ἐν τῷ Ιωσηφ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου· γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν·
Ps:80:6 μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Ps:80:6 Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Joseph By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Język przez metonimia, język Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. By słyszeć
Ps:80:6 martu/rion e)n tO=| *iOsEf e)/Teto au)to\n e)n tO=| e)XelTei=n au)to\n e)k gE=s *ai)gu/ptou· glO=ssan, E(\n ou)k e)/gnO, E)/kousen·
Ps:80:6 martyrion en tO iOsEf eTeto auton en tO eXelTein auton ek gEs aigyptu· glOssan, hEn uk egnO, Ekusen·
Ps:80:6 N2N_ASN P RA_DSM N_DSM VEI_AMI3S RD_ASM P RA_DSN VB_AAN RD_ASM P N1_GSF N2_GSF N1S_ASF RR_ASF D VZI_AAI3S VAI_AAI3S
Ps:80:6 testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Joseph to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] tongue by metonymy, a language who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. to hear
Ps:80:6 testimony (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) Joseph (indecl) he/she/it-was-PLACE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-COME-OUT him/it/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) tongue (acc) who/whom/which (acc) not he/she/it-KNOW-ed he/she/it-HEAR-ed
Ps:80:6 Ps_80:6_1 Ps_80:6_2 Ps_80:6_3 Ps_80:6_4 Ps_80:6_5 Ps_80:6_6 Ps_80:6_7 Ps_80:6_8 Ps_80:6_9 Ps_80:6_10 Ps_80:6_11 Ps_80:6_12 Ps_80:6_13 Ps_80:6_14 Ps_80:6_15 Ps_80:6_16 Ps_80:6_17 Ps_80:6_18
Ps:80:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:7 ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν νῶτον αὐτοῦ, αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν.
Ps:80:7 He removed his back from burdens: his hands slaved in making the baskets. (Psalm 81:6 Brenton)
Ps:80:7 «Uwolniłem od brzemienia jego barki: jego ręce porzuciły kosze. (Psalm 81:7 BT_4)
Ps:80:7 ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν νῶτον αὐτοῦ, αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν.
Ps:80:7 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό   ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κόφινος, -ου, ὁ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -)
Ps:80:7 By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył On/ona/to/to samo Ręka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kosz [??????] Paka By być posłusznym być niewolnik, zasiadać
Ps:80:7 a)pe/stEsen a)po\ a)/rseOn to\n nO=ton au)tou=, ai( CHei=res au)tou= e)n tO=| kofi/nO| e)dou/leusan.
Ps:80:7 apestEsen apo arseOn ton nOton autu, hai CHeires autu en tO kofinO eduleusan.
Ps:80:7 VHI_AAI3S P N3I_GPF RA_ASM N2N_ASN RD_GSM RA_NPF N3_NPF RD_GSM P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3P
Ps:80:7 to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the back he/she/it/same the hand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the basket [κοφίνι] crate to obey to be a slave, serve
Ps:80:7 he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen)   the (acc) back (acc) him/it/same (gen) the (nom) hands (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) basket (dat) they-OBEY-ed
Ps:80:7 Ps_80:7_1 Ps_80:7_2 Ps_80:7_3 Ps_80:7_4 Ps_80:7_5 Ps_80:7_6 Ps_80:7_7 Ps_80:7_8 Ps_80:7_9 Ps_80:7_10 Ps_80:7_11 Ps_80:7_12 Ps_80:7_13
Ps:80:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:8 Ἐν θλίψει ἐπεκαλέσω με, καὶ ἐρρυσάμην σε· ἐπήκουσά σου ἐν ἀποκρύφῳ καταιγίδος, ἐδοκίμασά σε ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας. διάψαλμα.
Ps:80:8 Thou didst call upon me in trouble, and I delivered thee; I heard thee in the secret place of the storm: I proved thee at the water of Strife. Pause. (Psalm 81:7 Brenton)
Ps:80:8 W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem, odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, doświadczyłem cię przy wodach Meriba. (Psalm 81:8 BT_4)
Ps:80:8 Ἐν θλίψει ἐπεκαλέσω με, καὶ ἐρρυσάμην σε· ἐπήκουσά σου ἐν ἀποκρύφῳ καταιγίδος, ἐδοκίμασά σε ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας. διάψαλμα.
Ps:80:8 ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἀπό·κρυφος -ον   δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀντι·λογία, -ας, ἡ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:80:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek By odwiedzać Ja I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się By badać Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) selah
Ps:80:8 *)en Tli/PSei e)pekale/sO me, kai\ e)rrusa/mEn se· e)pE/kousa/ sou e)n a)pokru/fO| kataigi/dos, e)doki/masa/ se e)pi\ u(/datos a)ntilogi/as. dia/PSalma.
Ps:80:8 en TliPSei epekalesO me, kai errysamEn se· epEkusa su en apokryfO kataigidos, edokimasa se epi hydatos antilogias. diaPSalma.
Ps:80:8 P N3I_DSF VAI_AMI2S RP_AS C VAI_AMI1S RP_AS VAI_AAI1S RP_GS P A1B_DSN N3D_GSF VAI_AAI1S RP_AS P N3T_GSN N1A_GSF N3M_NSN
Ps:80:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief to call upon I and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) to hear you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden ć to examine you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) selah
Ps:80:8 in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) you(sg)-were-CALL-ed-UPON me (acc) and I-was-DELIVER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-HEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat)   I-EXAMINE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) water (gen) Dispute (gen), Disputes (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:80:8 Ps_80:8_1 Ps_80:8_2 Ps_80:8_3 Ps_80:8_4 Ps_80:8_5 Ps_80:8_6 Ps_80:8_7 Ps_80:8_8 Ps_80:8_9 Ps_80:8_10 Ps_80:8_11 Ps_80:8_12 Ps_80:8_13 Ps_80:8_14 Ps_80:8_15 Ps_80:8_16 Ps_80:8_17 Ps_80:8_18
Ps:80:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:9 ἄκουσον, λαός μου, καὶ διαμαρτύρομαί σοι· Ισραηλ, ἐὰν ἀκούσῃς μου,
Ps:80:9 Hear, my people, and I will speak to thee, O Israel; and I will testify to thee: if thou wilt hearken to me; (Psalm 81:8 Brenton)
Ps:80:9 Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć: obyś posłuchał Mnie, Izraelu! (Psalm 81:9 BT_4)
Ps:80:9 ἄκουσον, λαός μου, καὶ διαμαρτύρομαί σοι· Ισραηλ, ἐὰν ἀκούσῃς μου,
Ps:80:9 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Ἰσραήλ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:80:9 By słyszeć Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Izrael Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć Ja
Ps:80:9 a)/kouson, lao/s mou, kai\ diamartu/romai/ soi· *israEl, e)a\n a)kou/sE|s mou,
Ps:80:9 akuson, laos mu, kai diamartyromai soi· israEl, ean akusEs mu,
Ps:80:9 VA_AAD2S N2_NSM RP_GS C V1_PMI1S RP_DS N_VSM C VA_AAS2S RP_GS
Ps:80:9 to hear people I and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] you; your/yours(sg); to rub worn, rub Israel if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear I
Ps:80:9 do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) people (nom) me (gen) and I-am-being-SOLEMNIZE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Israel (indecl) if-ever you(sg)-should-HEAR me (gen)
Ps:80:9 Ps_80:9_1 Ps_80:9_2 Ps_80:9_3 Ps_80:9_4 Ps_80:9_5 Ps_80:9_6 Ps_80:9_7 Ps_80:9_8 Ps_80:9_9 Ps_80:9_10
Ps:80:9 x x x x x x x x x x
Ps:80:10 οὐκ ἔσται ἐν σοὶ θεὸς πρόσφατος, οὐδὲ προσκυνήσεις θεῷ ἀλλοτρίῳ·
Ps:80:10 there shall be no new god in thee; neither shalt thou worship a strange god. (Psalm 81:9 Brenton)
Ps:80:10 Nie będzie u ciebie boga obcego, cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu. (Psalm 81:10 BT_4)
Ps:80:10 οὐκ ἔσται ἐν σοὶ θεὸς πρόσφατος, οὐδὲ προσκυνήσεις θεῷ ἀλλοτρίῳ·
Ps:80:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θεός, -οῦ, ὁ πρόσ·φατος -ον οὐδέ (οὐ δέ) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον
Ps:80:10 ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Ostatni (nowy, świeżo (ofiara), ostatnio) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bóg  Innego/inni
Ps:80:10 ou)k e)/stai e)n soi\ Teo\s pro/sfatos, ou)de\ proskunE/seis TeO=| a)llotri/O|·
Ps:80:10 uk estai en soi Teos prosfatos, ude proskynEseis TeO allotriO·
Ps:80:10 D VF_FMI3S P RP_DS N2_NSM A1B_NSM C VF_FAI2S N2_DSM A1A_DSM
Ps:80:10 οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub god [see theology] recent (new, fresh (sacrifice), lately) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself god [see theology] of another/others
Ps:80:10 not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) god (nom) recent ([Adj] nom) neither/nor you(sg)-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE god (dat) of another/others (dat)
Ps:80:10 Ps_80:10_1 Ps_80:10_2 Ps_80:10_3 Ps_80:10_4 Ps_80:10_5 Ps_80:10_6 Ps_80:10_7 Ps_80:10_8 Ps_80:10_9 Ps_80:10_10
Ps:80:10 x x x x x x x x x x
Ps:80:11 ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου ὁ ἀναγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου· πλάτυνον τὸ στόμα σου, καὶ πληρώσω αὐτό.
Ps:80:11 For I am the Lord thy God, that brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it. (Psalm 81:10 Brenton)
Ps:80:11 Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej; otwórz szeroko usta, abym je napełnił. (Psalm 81:11 BT_4)
Ps:80:11 ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος θεός σου ἀναγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου· πλάτυνον τὸ στόμα σου, καὶ πληρώσω αὐτό.
Ps:80:11 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:80:11 Ja Dla odtąd, jak By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By powiększać się Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By napełniać pełność, spełniać On/ona/to/to samo
Ps:80:11 e)gO\ ga/r ei)mi ku/rios o( Teo/s sou o( a)nagagO/n se e)k gE=s *ai)gu/ptou· pla/tunon to\ sto/ma sou, kai\ plErO/sO au)to/.
Ps:80:11 egO gar eimi kyrios ho Teos su ho anagagOn se ek gEs aigyptu· platynon to stoma su, kai plErOsO auto.
Ps:80:11 RP_NS x V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VB_AAPNSM RP_AS P N1_GSF N2_GSF VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VF_FAI1S RD_ASN
Ps:80:11 I for since, as to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to lead up you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] to enlarge the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely to fill fill, fulfill he/she/it/same
Ps:80:11 I (nom) for I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon LEAD-ing-UP (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) do-ENLARGE-you(sg)!, while ENLARGE-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-FILL, I-should-FILL it/same (nom|acc)
Ps:80:11 Ps_80:11_1 Ps_80:11_2 Ps_80:11_3 Ps_80:11_4 Ps_80:11_5 Ps_80:11_6 Ps_80:11_7 Ps_80:11_8 Ps_80:11_9 Ps_80:11_10 Ps_80:11_11 Ps_80:11_12 Ps_80:11_13 Ps_80:11_14 Ps_80:11_15 Ps_80:11_16 Ps_80:11_17 Ps_80:11_18 Ps_80:11_19 Ps_80:11_20
Ps:80:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:12 καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ λαός μου τῆς φωνῆς μου, καὶ Ισραηλ οὐ προσέσχεν μοι·
Ps:80:12 But my people hearkened not to my voice; and Israel gave no heed to me. (Psalm 81:11 Brenton)
Ps:80:12 Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: Izrael nie był Mi posłuszny. (Psalm 81:12 BT_4)
Ps:80:12 καὶ οὐκ ἤκουσεν λαός μου τῆς φωνῆς μου, καὶ Ισραηλ οὐ προσέσχεν μοι·
Ps:80:12 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:80:12 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ludzie Ja Dźwięku/głos płacze Ja I też, nawet, mianowicie Izrael ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ja
Ps:80:12 kai\ ou)k E)/kousen o( lao/s mou tE=s fOnE=s mou, kai\ *israEl ou) prose/sCHen moi·
Ps:80:12 kai uk Ekusen ho laos mu tEs fOnEs mu, kai israEl u prosesCHen moi·
Ps:80:12 C D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_GSF N1_GSF RP_GS C N_NSM D VBI_AAI3S RP_DS
Ps:80:12 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the people I the sound/voice cries I and also, even, namely Israel οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. I
Ps:80:12 and not he/she/it-HEAR-ed the (nom) people (nom) me (gen) the (gen) sound/voice (gen) me (gen) and Israel (indecl) not he/she/it-PAY HEED-ed me (dat)
Ps:80:12 Ps_80:12_1 Ps_80:12_2 Ps_80:12_3 Ps_80:12_4 Ps_80:12_5 Ps_80:12_6 Ps_80:12_7 Ps_80:12_8 Ps_80:12_9 Ps_80:12_10 Ps_80:12_11 Ps_80:12_12 Ps_80:12_13 Ps_80:12_14
Ps:80:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:13 καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν, πορεύσονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν.
Ps:80:13 So I let them go after the ways of their own hearts: they will go on in their own ways. (Psalm 81:12 Brenton)
Ps:80:13 Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów! (Psalm 81:13 BT_4)
Ps:80:13 καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν, πορεύσονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν.
Ps:80:13 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:80:13 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:80:13 kai\ e)Xape/steila au)tou\s kata\ ta\ e)pitEdeu/mata tO=n kardiO=n au)tO=n, poreu/sontai e)n toi=s e)pitEdeu/masin au)tO=n.
Ps:80:13 kai eXapesteila autus kata ta epitEdeumata tOn kardiOn autOn, poreusontai en tois epitEdeumasin autOn.
Ps:80:13 C VAI_AAI1S RD_APM P RA_APN N3M_APN RA_GPF N1A_GPF RD_GPM VF_FMI3P P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM
Ps:80:13 and also, even, namely to ??? he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Ps:80:13 and I-???-ed them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   the (gen) hearts (gen) them/same (gen) they-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen)
Ps:80:13 Ps_80:13_1 Ps_80:13_2 Ps_80:13_3 Ps_80:13_4 Ps_80:13_5 Ps_80:13_6 Ps_80:13_7 Ps_80:13_8 Ps_80:13_9 Ps_80:13_10 Ps_80:13_11 Ps_80:13_12 Ps_80:13_13 Ps_80:13_14
Ps:80:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:14 εἰ ὁ λαός μου ἤκουσέν μου, Ισραηλ ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἐπορεύθη,
Ps:80:14 If my people had hearkened to me, if Israel had walked in my ways, (Psalm 81:13 Brenton)
Ps:80:14 Gdyby mój lud Mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami: (Psalm 81:14 BT_4)
Ps:80:14 εἰ λαός μου ἤκουσέν μου, Ισραηλ ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἐπορεύθη,
Ps:80:14 εἰ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ps:80:14 Jeżeli Ludzie Ja By słyszeć Ja Izrael Drogi {Sposobu}/droga Ja Jeżeli By iść
Ps:80:14 ei) o( lao/s mou E)/kouse/n mou, *israEl tai=s o(doi=s mou ei) e)poreu/TE,
Ps:80:14 ei ho laos mu Ekusen mu, israEl tais hodois mu ei eporeuTE,
Ps:80:14 C RA_NSM N2_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_GS N_NSM RA_DPF N2_DPF RP_GS C VCI_API3S
Ps:80:14 if the people I to hear I Israel the way/road I if to go
Ps:80:14 if the (nom) people (nom) me (gen) he/she/it-HEAR-ed me (gen) Israel (indecl) the (dat) ways/roads (dat) me (gen) if he/she/it-was-GO-ed
Ps:80:14 Ps_80:14_1 Ps_80:14_2 Ps_80:14_3 Ps_80:14_4 Ps_80:14_5 Ps_80:14_6 Ps_80:14_7 Ps_80:14_8 Ps_80:14_9 Ps_80:14_10 Ps_80:14_11 Ps_80:14_12
Ps:80:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:80:15 ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ ἐπὶ τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς ἐπέβαλον τὴν χεῖρά μου.
Ps:80:15 I should have put down their enemies very quickly, and should have laid my hand upon those that afflicted them. (Psalm 81:14 Brenton)
Ps:80:15 natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. (Psalm 81:15 BT_4)
Ps:80:15 ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ ἐπὶ τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς ἐπέβαλον τὴν χεῖρά μου.
Ps:80:15 ἐν ὁ ἡ τό μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἄν ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:80:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nie jeden Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Wrogi On/ona/to/to samo Do niżej I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka Ja
Ps:80:15 e)n tO=| mEdeni\ a)/n tou\s e)CHTrou\s au)tO=n e)tapei/nOsa kai\ e)pi\ tou\s Tli/bontas au)tou\s e)pe/balon tE\n CHei=ra/ mou.
Ps:80:15 en tO mEdeni an tus eCHTrus autOn etapeinOsa kai epi tus Tlibontas autus epebalon tEn CHeira mu.
Ps:80:15 P RA_DSM A3_DSM x RA_APM N2_APM RD_GPM VAI_AAI1S C P RA_APM V1_PAPAPM RD_APM VBI_AAI3P RA_ASF N3_ASF RP_GS
Ps:80:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the not one ever (if ever) the hostile he/she/it/same to lower and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand I
Ps:80:15 in/among/by (+dat) the (dat) not one (dat) ever the (acc) hostile ([Adj] acc) them/same (gen) I-LOWER-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DISTRESS-ing (acc) them/same (acc) I-PUT ONE'S Hand TO-ed, they-PUT ONE'S Hand TO-ed the (acc) hand (acc) me (gen)
Ps:80:15 Ps_80:15_1 Ps_80:15_2 Ps_80:15_3 Ps_80:15_4 Ps_80:15_5 Ps_80:15_6 Ps_80:15_7 Ps_80:15_8 Ps_80:15_9 Ps_80:15_10 Ps_80:15_11 Ps_80:15_12 Ps_80:15_13 Ps_80:15_14 Ps_80:15_15 Ps_80:15_16 Ps_80:15_17
Ps:80:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:16 οἱ ἐχθροὶ κυρίου ἐψεύσαντο αὐτῷ, καὶ ἔσται ὁ καιρὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:80:16 The Lord's enemies should have lied to him: but their time shall be for ever. (Psalm 81:15 Brenton)
Ps:80:16 Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu, a czas ich kary trwałby na wieki. (Psalm 81:16 BT_4)
Ps:80:16 οἱ ἐχθροὶ κυρίου ἐψεύσαντο αὐτῷ, καὶ ἔσται καιρὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:80:16 ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:80:16 Wrogi Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Okres czasu On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:80:16 oi( e)CHTroi\ kuri/ou e)PSeu/santo au)tO=|, kai\ e)/stai o( kairo\s au)tO=n ei)s to\n ai)O=na.
Ps:80:16 hoi eCHTroi kyriu ePSeusanto autO, kai estai ho kairos autOn eis ton aiOna.
Ps:80:16 RA_NPM N2_NPM N2_GSM VAI_AMI3P RD_DSM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RA_ASM N3W_ASM
Ps:80:16 the hostile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lie deceptive, dishonest; false, untrue he/she/it/same and also, even, namely to be the period of time he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:80:16 the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-were-LIE-ed him/it/same (dat) and he/she/it-will-be the (nom) period of time (nom) them/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ps:80:16 Ps_80:16_1 Ps_80:16_2 Ps_80:16_3 Ps_80:16_4 Ps_80:16_5 Ps_80:16_6 Ps_80:16_7 Ps_80:16_8 Ps_80:16_9 Ps_80:16_10 Ps_80:16_11 Ps_80:16_12 Ps_80:16_13
Ps:80:16 x x x x x x x x x x x x x
Ps:80:17 καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυροῦ καὶ ἐκ πέτρας μέλι ἐχόρτασεν αὐτούς.
Ps:80:17 And he fed them with the fat of wheat; and satisfied them with honey out of the rock. (Psalm 81:16 Brenton)
Ps:80:17 Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy i sycił miodem z opoki». (Psalm 81:17 BT_4)
Ps:80:17 καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυροῦ καὶ ἐκ πέτρας μέλι ἐχόρτασεν αὐτούς.
Ps:80:17 καί ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ στέαρ, στέατος, τό [LXX] πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί ἐκ πέτρα, -ας, ἡ μέλι[τ], -ιτος, τό χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:80:17 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Łój By palić się I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała Miód By nasycać On/ona/to/to samo
Ps:80:17 kai\ e)PSO/misen au)tou\s e)k ste/atos purou= kai\ e)k pe/tras me/li e)CHo/rtasen au)tou/s.
Ps:80:17 kai ePSOmisen autus ek steatos pyru kai ek petras meli eCHortasen autus.
Ps:80:17 C VAI_AAI3S RD_APM P N3T_GSN N2_GSM C P N1A_GSF N3_ASF VAI_AAI3S RD_APM
Ps:80:17 and also, even, namely to ??? he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels suet to burn and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels rock honey to sate he/she/it/same
Ps:80:17 and he/she/it-???-ed them/same (acc) out of (+gen) suet (gen) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! and out of (+gen) rock (gen), rocks (acc) honey (nom|acc|voc) he/she/it-SATE-ed them/same (acc)
Ps:80:17 Ps_80:17_1 Ps_80:17_2 Ps_80:17_3 Ps_80:17_4 Ps_80:17_5 Ps_80:17_6 Ps_80:17_7 Ps_80:17_8 Ps_80:17_9 Ps_80:17_10 Ps_80:17_11 Ps_80:17_12
Ps:80:17 x x x x x x x x x x x x