Pss:16:0t Ὕμνος τῷ Σαλωμων· εἰς ἀντίληψιν ὁσίοις.
Pss:16:0t translation by G. Buchanan Gray) XVI. A Hymn. Of Solomon. For Help to the Pious.
Pss:16:0t  
Pss:16:0t Ὕμνος τῷ Σαλωμων· εἰς ἀντίληψιν ὁσίοις.
Pss:16:0t            
Pss:16:0t            
Pss:16:0t *(/umnos tO=| *salOmOn· ei)s a)nti/lEPSin o(si/ois.
Pss:16:0t hymnos tO salOmOn· eis antilEPSin hosiois.
Pss:16:0t N2_NSM RA_DSM N_DSM P N3I_ASF A1A_DPN
Pss:16:0t            
Pss:16:0t            
Pss:16:0t Pss_16:0t_1 Pss_16:0t_2 Pss_16:0t_3 Pss_16:0t_4 Pss_16:0t_5 Pss_16:0t_6
Pss:16:0t x x x x x x
Pss:16:1 Ἐν τῷ νυστάξαι ψυχήν μου ἀπὸ κυρίου παρὰ μικρὸν ὠλίσθησα ἐν καταφορᾷ ὑπνούντων μακρὰν ἀπὸ θεοῦ,
Pss:16:1 translation by G. Buchanan Gray) 16 1 When my soul slumbered (being afar) from the Lord, I had all but slipped down to the pit, When (I was) far from God,
Pss:16:1  
Pss:16:1 Ἐν τῷ νυστάξαι ψυχήν μου ἀπὸ κυρίου παρὰ μικρὸν ὠλίσθησα ἐν καταφορᾷ ὑπνούντων μακρὰν ἀπὸ θεοῦ,
Pss:16:1 ἐν ὁ ἡ τό νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά μικρός -ά -όν   ἐν   ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:16:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By spać Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg 
Pss:16:1 *)en tO=| nusta/Xai PSuCHE/n mou a)po\ kuri/ou para\ mikro\n O)li/sTEsa e)n katafora=| u(pnou/ntOn makra\n a)po\ Teou=,
Pss:16:1 en tO nystaXai PSyCHEn mu apo kyriu para mikron OlisTEsa en katafora hypnuntOn makran apo Teu,
Pss:16:1 P RA_DSN VS_AAN N1_ASF RP_GS P N2_GSM P A1A_ASM VAI_AAI1S P N1A_DSF V4_PAPGPM D P N2_GSM
Pss:16:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to doze nod off, doze, become drowsy life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together small [see micro] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to sleep far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing god [see theology]
Pss:16:1 in/among/by (+dat) the (dat) to-DOZE, be-you(sg)-DOZE-ed!, he/she/it-happens-to-DOZE (opt) life (acc) me (gen) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) small ([Adj] acc, nom|acc|voc)   in/among/by (+dat)   let-them-be-SLEEP-ing! (classical), while SLEEP-ing (gen) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) god (gen)
Pss:16:1 Pss_16:1_1 Pss_16:1_2 Pss_16:1_3 Pss_16:1_4 Pss_16:1_5 Pss_16:1_6 Pss_16:1_7 Pss_16:1_8 Pss_16:1_9 Pss_16:1_10 Pss_16:1_11 Pss_16:1_12 Pss_16:1_13 Pss_16:1_14 Pss_16:1_15 Pss_16:1_16
Pss:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:2 παρ’ ὀλίγον ἐξεχύθη ἡ ψυχή μου εἰς θάνατον σύνεγγυς πυλῶν ᾅδου μετὰ ἁμαρτωλοῦ
Pss:16:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 my soul had been well nigh poured out unto death, (I had been) nigh unto the gates of Sheol with thesinner,
Pss:16:2  
Pss:16:2 παρ’ ὀλίγον ἐξεχύθη ψυχή μου εἰς θάνατον σύνεγγυς πυλῶν ᾅδου μετὰ ἁμαρτωλοῦ
Pss:16:2 παρά ὀλίγος -η -ον ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ   πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) μετά ἁ·μαρτωλός -όν
Pss:16:2 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Mało [zobacz oligarchię] By wylewać się Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do (+przyspieszenie) Śmierć Brama; brama Hades; by śpiewać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny
Pss:16:2 par’ o)li/gon e)XeCHu/TE E( PSuCHE/ mou ei)s Ta/naton su/neggus pulO=n a(/|dou meta\ a(martOlou=
Pss:16:2 par’ oligon eXeCHyTE hE PSyCHE mu eis Tanaton synengys pylOn hadu meta hamartOlu
Pss:16:2 P A1_ASM VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P N2_ASM D N1_GPF N1M_GSM P A1B_GSM
Pss:16:2 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together little [see oligarchy] to pour out the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I into (+acc) death ć gate; gate Hades; to sing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sinful
Pss:16:2 frοm beside (+acc,+gen,+dat) little (acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-POUR-ed-OUT the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) into (+acc) death (acc)   gates (gen); gate (nom|voc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! after (+acc), with (+gen) sinful ([Adj] gen)
Pss:16:2 Pss_16:2_1 Pss_16:2_2 Pss_16:2_3 Pss_16:2_4 Pss_16:2_5 Pss_16:2_6 Pss_16:2_7 Pss_16:2_8 Pss_16:2_9 Pss_16:2_10 Pss_16:2_11 Pss_16:2_12 Pss_16:2_13
Pss:16:2 x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:3 ἐν τῷ διενεχθῆναι ψυχήν μου ἀπὸ κυρίου θεοῦ Ισραηλ, εἰ μὴ ὁ κύριος ἀντελάβετό μου τῷ ἐλέει αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Pss:16:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 when my soul departed from the Lord God of Israel-- Had not the Lord helped me with His ever lasting mercy.
Pss:16:3  
Pss:16:3 ἐν τῷ διενεχθῆναι ψυχήν μου ἀπὸ κυρίου θεοῦ Ισραηλ, εἰ μὴ κύριος ἀντελάβετό μου τῷ ἐλέει αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Pss:16:3 ἐν ὁ ἡ τό δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ εἰ μή ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pss:16:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Jeżeli Nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zbaczać bliski [anty biorą] Ja Litość; by okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pss:16:3 e)n tO=| dieneCHTE=nai PSuCHE/n mou a)po\ kuri/ou Teou= *israEl, ei) mE\ o( ku/rios a)ntela/beto/ mou tO=| e)le/ei au)tou= ei)s to\n ai)O=na.
Pss:16:3 en tO dieneCHTEnai PSyCHEn mu apo kyriu Teu israEl, ei mE ho kyrios antelabeto mu tO eleei autu eis ton aiOna.
Pss:16:3 P RA_DSN VQ_APN N1_ASF RP_GS P N2_GSM N2_GSM N_GS C D RA_NSM N2_NSM VBI_AMI3S RP_GS RA_DSN N3E_DSN RD_GSM P RA_ASM N3W_ASM
Pss:16:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel if not the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deflect toward [anti-take] I the mercy; to show mercy he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pss:16:3 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SURPASS/CARRY-ed-THROUGH life (acc) me (gen) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) if not the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-DEFLECT-ed-TOWARD me (gen) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Pss:16:3 Pss_16:3_1 Pss_16:3_2 Pss_16:3_3 Pss_16:3_4 Pss_16:3_5 Pss_16:3_6 Pss_16:3_7 Pss_16:3_8 Pss_16:3_9 Pss_16:3_10 Pss_16:3_11 Pss_16:3_12 Pss_16:3_13 Pss_16:3_14 Pss_16:3_15 Pss_16:3_16 Pss_16:3_17 Pss_16:3_18 Pss_16:3_19 Pss_16:3_20 Pss_16:3_21
Pss:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:4 ἔνυξέν με ὡς κέντρον ἵππου ἐπὶ τὴν γρηγόρησιν αὐτοῦ, ὁ σωτὴρ καὶ ἀντιλήπτωρ μου ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωσέν με.
Pss:16:4 translation by G. Buchanan Gray) 4 He pricked me, as a horse is pricked, that I might serve Him, My saviour and helper at all times saved me.
Pss:16:4  
Pss:16:4 ἔνυξέν με ὡς κέντρον ἵππου ἐπὶ τὴν γρηγόρησιν αὐτοῦ, σωτὴρ καὶ ἀντιλήπτωρ μου ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωσέν με.
Pss:16:4 νύσσω (νυσσ-, -, νυξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς κέντρον, -ου, τό ἵππος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ καί ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:16:4 By szturchać Ja Jak/jak Żądło Koń Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zbawiciela wybawca I też, nawet, mianowicie Pomocnika/obrońca Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Pss:16:4 e)/nuXe/n me O(s ke/ntron i(/ppou e)pi\ tE\n grEgo/rEsin au)tou=, o( sOtE\r kai\ a)ntilE/ptOr mou e)n panti\ kairO=| e)/sOse/n me.
Pss:16:4 enyXen me hOs kentron hippu epi tEn grEgorEsin autu, ho sOtEr kai antilEptOr mu en panti kairO esOsen me.
Pss:16:4 VAI_AAI3S RP_AS C N2N_NSN N2_GSM P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM RA_NSM N3_NSM C N3T_NSM RP_GS P A3_DSM N2_DSM VAI_AAI3S RP_AS
Pss:16:4 to poke I as/like sting horse upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same the Savior rescuer and also, even, namely helper/protector I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Pss:16:4 he/she/it-POKE-ed me (acc) as/like sting (nom|acc|voc) horse (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   him/it/same (gen) the (nom) Savior (nom|voc) and helper/protector (nom) me (gen) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) he/she/it-SAVE-ed me (acc)
Pss:16:4 Pss_16:4_1 Pss_16:4_2 Pss_16:4_3 Pss_16:4_4 Pss_16:4_5 Pss_16:4_6 Pss_16:4_7 Pss_16:4_8 Pss_16:4_9 Pss_16:4_10 Pss_16:4_11 Pss_16:4_12 Pss_16:4_13 Pss_16:4_14 Pss_16:4_15 Pss_16:4_16 Pss_16:4_17 Pss_16:4_18 Pss_16:4_19
Pss:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:5 Ἐξομολογήσομαί σοι, ὁ θεός, ὅτι ἀντελάβου μου εἰς σωτηρίαν καὶ οὐκ ἐλογίσω με μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἀπώλειαν.
Pss:16:5 translation by G. Buchanan Gray) 5 I will give thanks unto Thee, O God, for Thou hast helped me to (my) salvation; And hast not counted me with sinners to (my) destruction.
Pss:16:5  
Pss:16:5 Ἐξομολογήσομαί σοι, θεός, ὅτι ἀντελάβου μου εἰς σωτηρίαν καὶ οὐκ ἐλογίσω με μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἀπώλειαν.
Pss:16:5 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Pss:16:5 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Ponieważ/tamto By zbaczać bliski [anty biorą] Ja Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Pss:16:5 *)eXomologE/somai/ soi, o( Teo/s, o(/ti a)ntela/bou mou ei)s sOtEri/an kai\ ou)k e)logi/sO me meta\ tO=n a(martOlO=n ei)s a)pO/leian.
Pss:16:5 eXomologEsomai soi, ho Teos, hoti antelabu mu eis sOtErian kai uk elogisO me meta tOn hamartOlOn eis apOleian.
Pss:16:5 VF_FMI1S RP_DS RA_NSM N2_NSM C VBI_AMI2S RP_GS P N1A_ASF C D VAI_AMI2S RP_AS P RA_GPM A1B_GPM P N1A_ASF
Pss:16:5 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] because/that to deflect toward [anti-take] I into (+acc) salvation/deliverance and also, even, namely οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the sinful into (+acc) annihilation, destruction
Pss:16:5 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) because/that you(sg)-were-DEFLECT-ed-TOWARD me (gen) into (+acc) salvation/deliverance (acc) and not you(sg)-were-LOGICALLY SPEAK-ed me (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) sinful ([Adj] gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Pss:16:5 Pss_16:5_1 Pss_16:5_2 Pss_16:5_3 Pss_16:5_4 Pss_16:5_5 Pss_16:5_6 Pss_16:5_7 Pss_16:5_8 Pss_16:5_9 Pss_16:5_10 Pss_16:5_11 Pss_16:5_12 Pss_16:5_13 Pss_16:5_14 Pss_16:5_15 Pss_16:5_16 Pss_16:5_17 Pss_16:5_18
Pss:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:6 μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀπ’ ἐμοῦ, ὁ θεός, μηδὲ τὴν μνήμην σου ἀπὸ καρδίας μου ἕως θανάτου.
Pss:16:6 translation by G. Buchanan Gray) 6 Remove not Thy mercy from me, O God, Nor Thy memorial from my heart until I die.
Pss:16:6  
Pss:16:6 μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀπ’ ἐμοῦ, θεός, μηδὲ τὴν μνήμην σου ἀπὸ καρδίας μου ἕως θανάτου.
Pss:16:6 μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μνήμη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Pss:16:6 Nie By uwalniać Litość Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Bóg  µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Pamięć Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać
Pss:16:6 mE\ a)postE/sE|s to\ e)/leo/s sou a)p’ e)mou=, o( Teo/s, mEde\ tE\n mnE/mEn sou a)po\ kardi/as mou e(/Os Tana/tou.
Pss:16:6 mE apostEsEs to eleos su ap’ emu, ho Teos, mEde tEn mnEmEn su apo kardias mu heOs Tanatu.
Pss:16:6 D VA_AAS2S RA_ASN N3E_ASN RP_GS P RP_GS RA_NSM N2_NSM C RA_ASF N1_ASF RP_GS P N1A_GSF RP_GS P N2_GSM
Pss:16:6 not to disengage the mercy you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the god [see theology] μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the recollection you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I until; dawn death; to put to death
Pss:16:6 not you(sg)-should-DISENGAGE the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) god (nom) neither/nor; Mede (voc) the (acc) recollection (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Pss:16:6 Pss_16:6_1 Pss_16:6_2 Pss_16:6_3 Pss_16:6_4 Pss_16:6_5 Pss_16:6_6 Pss_16:6_7 Pss_16:6_8 Pss_16:6_9 Pss_16:6_10 Pss_16:6_11 Pss_16:6_12 Pss_16:6_13 Pss_16:6_14 Pss_16:6_15 Pss_16:6_16 Pss_16:6_17 Pss_16:6_18
Pss:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:7 ἐπικράτησόν μου, ὁ θεός, ἀπὸ ἁμαρτίας πονηρᾶς καὶ ἀπὸ πάσης γυναικὸς πονηρᾶς σκανδαλιζούσης ἄφρονα.
Pss:16:7 translation by G. Buchanan Gray) 7 Rule me, O God, (keeping me back) from wicked sin, And from every wicked woman that causeth the simple to stumble.
Pss:16:7  
Pss:16:7 ἐπικράτησόν μου, θεός, ἀπὸ ἁμαρτίας πονηρᾶς καὶ ἀπὸ πάσης γυναικὸς πονηρᾶς σκανδαλιζούσης ἄφρονα.
Pss:16:7   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ πονηρός -ά -όν καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πονηρός -ά -όν σκανδαλίζω (σκανδαλιζ-, -, σκανδαλι·σ-, -, -, σκανδαλισ·θ-) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Pss:16:7 Ja Bóg  Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kobiety/żona Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Do gorszonej obrazy, przerażają, brzydzą; grzesz, znieważaj, obrażaj, powoduj potykać się Wycofywanie w myśli
Pss:16:7 e)pikra/tEso/n mou, o( Teo/s, a)po\ a(marti/as ponEra=s kai\ a)po\ pa/sEs gunaiko\s ponEra=s skandaliDZou/sEs a)/frona.
Pss:16:7 epikratEson mu, ho Teos, apo hamartias ponEras kai apo pasEs gynaikos ponEras skandaliDZusEs afrona.
Pss:16:7 VF_FAPASN RP_GS RA_NSM N2_NSM P N1A_GSF A1A_GSF C P A1S_GSF N3K_GSF A1A_GSF V1_PAPGSF A3N_ASM
Pss:16:7 ć I the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of woman/wife wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to scandalized outrage, horrify, disgust; offend, affront, insult, cause to stumble unthinking
Pss:16:7   me (gen) the (nom) god (nom) away from (+gen) sin (gen), sins (acc) wicked ([Adj] acc, gen) and away from (+gen) every (gen) woman/wife (gen) wicked ([Adj] acc, gen) while SCandALIZED-ing (gen) unthinking ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pss:16:7 Pss_16:7_1 Pss_16:7_2 Pss_16:7_3 Pss_16:7_4 Pss_16:7_5 Pss_16:7_6 Pss_16:7_7 Pss_16:7_8 Pss_16:7_9 Pss_16:7_10 Pss_16:7_11 Pss_16:7_12 Pss_16:7_13 Pss_16:7_14
Pss:16:7 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:8 καὶ μὴ ἀπατησάτω με κάλλος γυναικὸς παρανομούσης καὶ παντὸς ὑποκειμένου ἀπὸ ἁμαρτίας ἀνωφελοῦς.
Pss:16:8 translation by G. Buchanan Gray) 8 And let not the beauty of a lawless woman beguile me, Nor any one that is subject to (?) unprofitable sin.
Pss:16:8  
Pss:16:8 καὶ μὴ ἀπατησάτω με κάλλος γυναικὸς παρανομούσης καὶ παντὸς ὑποκειμένου ἀπὸ ἁμαρτίας ἀνωφελοῦς.
Pss:16:8 καί μή ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀν·ωφελής -ές
Pss:16:8 I też, nawet, mianowicie Nie By oszukiwać Ja Kobiety/żona By być na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Niekorzystny
Pss:16:8 kai\ mE\ a)patEsa/tO me ka/llos gunaiko\s paranomou/sEs kai\ panto\s u(pokeime/nou a)po\ a(marti/as a)nOfelou=s.
Pss:16:8 kai mE apatEsatO me kallos gynaikos paranomusEs kai pantos hypokeimenu apo hamartias anOfelus.
Pss:16:8 C D VA_AAD3S RP_AS N3E_ASN N3K_GSF V2_PAPGSF C A3_GSM V5_PMPGSM P N1A_GSF A3H_GSM
Pss:16:8 and also, even, namely not to deceive I ć woman/wife to be outside the law and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. unbeneficial
Pss:16:8 and not let-him/her/it-DECEIVE! me (acc)   woman/wife (gen) while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (gen) and every (gen)   away from (+gen) sin (gen), sins (acc) unbeneficial ([Adj] gen)
Pss:16:8 Pss_16:8_1 Pss_16:8_2 Pss_16:8_3 Pss_16:8_4 Pss_16:8_5 Pss_16:8_6 Pss_16:8_7 Pss_16:8_8 Pss_16:8_9 Pss_16:8_10 Pss_16:8_11 Pss_16:8_12 Pss_16:8_13
Pss:16:8 x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:9 Τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου κατεύθυνον ἐν τόπῳ σου καὶ τὰ διαβήματά μου ἐν τῇ μνήμῃ σου διαφύλαξον.
Pss:16:9 translation by G. Buchanan Gray) 9 Establish the works of my hands before Thee, And preserve my goings in the remembrance of Thee.
Pss:16:9  
Pss:16:9 Τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου κατεύθυνον ἐν τόπῳ σου καὶ τὰ διαβήματά μου ἐν τῇ μνήμῃ σου διαφύλαξον.
Pss:16:9 ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐν τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό μνήμη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-)
Pss:16:9 Praca Ręka; gorzej Ja By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pamięć Ty; twój/twój(sg) By chronić ochraniacz, by konserwować
Pss:16:9 *ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n mou kateu/Tunon e)n to/pO| sou kai\ ta\ diabE/mata/ mou e)n tE=| mnE/mE| sou diafu/laXon.
Pss:16:9 ta erga tOn CHeirOn mu kateuTynon en topO su kai ta diabEmata mu en tE mnEmE su diafylaXon.
Pss:16:9 RA_APN N2N_APN RA_GPM N3_GPF RP_GS VA_AAD2S P N2_DSM RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS P RA_DSF N1_DSF RP_GS VA_AAD2S
Pss:16:9 the work the hand; worse I to lead keep straight, guide, direct, instruct in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the recollection you; your/yours(sg) to guard preserver, to conserve
Pss:16:9 the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing, do-LEAD-you(sg)!, while LEAD-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) place (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc)   me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) recollection (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Pss:16:9 Pss_16:9_1 Pss_16:9_2 Pss_16:9_3 Pss_16:9_4 Pss_16:9_5 Pss_16:9_6 Pss_16:9_7 Pss_16:9_8 Pss_16:9_9 Pss_16:9_10 Pss_16:9_11 Pss_16:9_12 Pss_16:9_13 Pss_16:9_14 Pss_16:9_15 Pss_16:9_16 Pss_16:9_17 Pss_16:9_18
Pss:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:10 τὴν γλῶσσάν μου καὶ τὰ χείλη μου ἐν λόγοις ἀληθείας περίστειλον, ὀργὴν καὶ θυμὸν ἄλογον μακρὰν ποίησον ἀπ’ ἐμοῦ.
Pss:16:10 translation by G. Buchanan Gray) 10 Protect my tongue and my lips with words of truth; Anger and unreasoning wrath put far from me.
Pss:16:10  
Pss:16:10 τὴν γλῶσσάν μου καὶ τὰ χείλη μου ἐν λόγοις ἀληθείας περίστειλον, ὀργὴν καὶ θυμὸν ἄλογον μακρὰν ποίησον ἀπ’ ἐμοῦ.
Pss:16:10 ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν λόγος, -ου, ὁ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ   ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἄ·λογος -ον μακράν; μακρός -ά -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Pss:16:10 Język przez metonimia, język Ja I też, nawet, mianowicie Warga Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. PRAWDA Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Bez przyczyny Daleko; daleko [zobacz makro] By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Pss:16:10 tE\n glO=ssa/n mou kai\ ta\ CHei/lE mou e)n lo/gois a)lETei/as peri/steilon, o)rgE\n kai\ Tumo\n a)/logon makra\n poi/Eson a)p’ e)mou=.
Pss:16:10 tEn glOssan mu kai ta CHeilE mu en logois alETeias peristeilon, orgEn kai Tymon alogon makran poiEson ap’ emu.
Pss:16:10 RA_ASF N1S_ASF RP_GS C RA_APN N3E_APN RP_GS P N2_DPM N1A_GSF VA_AAD2S N1_ASF C N2_ASM A1B_ASM D VA_AAD2S P RP_GS
Pss:16:10 the tongue by metonymy, a language I and also, even, namely the lip I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. truth ć wrath fume, anger, rage and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. without reason far; far [see macro] to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Pss:16:10 the (acc) tongue (acc) me (gen) and the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) words (dat) truth (gen), truths (acc)   wrath (acc) and wrath (acc) without reason ([Adj] acc, nom|acc|voc) far; far ([Adj] acc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Pss:16:10 Pss_16:10_1 Pss_16:10_2 Pss_16:10_3 Pss_16:10_4 Pss_16:10_5 Pss_16:10_6 Pss_16:10_7 Pss_16:10_8 Pss_16:10_9 Pss_16:10_10 Pss_16:10_11 Pss_16:10_12 Pss_16:10_13 Pss_16:10_14 Pss_16:10_15 Pss_16:10_16 Pss_16:10_17 Pss_16:10_18 Pss_16:10_19
Pss:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:11 γογγυσμὸν καὶ ὀλιγοψυχίαν ἐν θλίψει μάκρυνον ἀπ’ ἐμοῦ, ἐὰν ἁμαρτήσω ἐν τῷ σε παιδεύειν εἰς ἐπιστροφήν.
Pss:16:11 translation by G. Buchanan Gray) 11 Murmuring, and impatience in affliction, remove far from me, When, if I sin, Thou chastenest me that I may return (unto Thee).
Pss:16:11  
Pss:16:11 γογγυσμὸν καὶ ὀλιγοψυχίαν ἐν θλίψει μάκρυνον ἀπ’ ἐμοῦ, ἐὰν ἁμαρτήσω ἐν τῷ σε παιδεύειν εἰς ἐπιστροφήν.
Pss:16:11 γογγυσμός, -οῦ, ὁ καί   ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) εἰς[1] ἐπι·στροφή, -ῆς, ἡ
Pss:16:11 Tajna rozmowa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Do (+przyspieszenie) Uwaga
Pss:16:11 goggusmo\n kai\ o)ligoPSuCHi/an e)n Tli/PSei ma/krunon a)p’ e)mou=, e)a\n a(martE/sO e)n tO=| se paideu/ein ei)s e)pistrofE/n.
Pss:16:11 gongysmon kai oligoPSyCHian en TliPSei makrynon ap’ emu, ean hamartEsO en tO se paideuein eis epistrofEn.
Pss:16:11 N2_ASM C N1A_ASF P N3I_DSF V1_PAD2S P RP_GS C VF_FAI1S P RA_DSM RP_AS V1_PAN P N1_ASF
Pss:16:11 secret talk and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the you; your/yours(sg) to chastened correct, discipline, train, teach, educate, into (+acc) attention
Pss:16:11 secret talk (acc) and   in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical)   away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) if-ever I-will-SIN, I-should-SIN in/among/by (+dat) the (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-CHASTENED-ing into (+acc) attention (acc)
Pss:16:11 Pss_16:11_1 Pss_16:11_2 Pss_16:11_3 Pss_16:11_4 Pss_16:11_5 Pss_16:11_6 Pss_16:11_7 Pss_16:11_8 Pss_16:11_9 Pss_16:11_10 Pss_16:11_11 Pss_16:11_12 Pss_16:11_13 Pss_16:11_14 Pss_16:11_15 Pss_16:11_16
Pss:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:12 εὐδοκίᾳ δὲ μετὰ ἱλαρότητος στήρισον τὴν ψυχήν μου· ἐν τῷ ἐνισχῦσαί σε τὴν ψυχήν μου ἀρκέσει μοι τὸ δοθέν.
Pss:16:12 translation by G. Buchanan Gray) 12 But with goodwill and cheerfulness support my soul; When Thou strengthenest my soul, what is given (to me) will be sufficient for me.
Pss:16:12  
Pss:16:12 εὐδοκίᾳ δὲ μετὰ ἱλαρότητος στήρισον τὴν ψυχήν μου· ἐν τῷ ἐνισχῦσαί σε τὴν ψυχήν μου ἀρκέσει μοι τὸ δοθέν.
Pss:16:12 εὐ·δοκία, -ας, ἡ δέ μετά ἱλαρότη[τ]ς, -ητος, ἡ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Pss:16:12 Życzliwość zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ??? Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wzmacniać się Ty; twój/twój(sg) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By być dość Ja By dawać
Pss:16:12 eu)doki/a| de\ meta\ i(laro/tEtos stE/rison tE\n PSuCHE/n mou· e)n tO=| e)nisCHu=sai/ se tE\n PSuCHE/n mou a)rke/sei moi to\ doTe/n.
Pss:16:12 eudokia de meta hilarotEtos stErison tEn PSyCHEn mu· en tO enisCHysai se tEn PSyCHEn mu arkesei moi to doTen.
Pss:16:12 N1A_DSF x P N3T_GSF VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_ASF N1_ASF RP_GS VF_FAI3S RP_DS RA_ASN VC_APPASN
Pss:16:12 good will δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ??? to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to strengthen you; your/yours(sg) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to be enough I the to give
Pss:16:12 good will (dat) Yet after (+acc), with (+gen) ??? (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-STRENGTHEN, be-you(sg)-STRENGTHEN-ed!, he/she/it-happens-to-STRENGTHEN (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) life (acc) me (gen) he/she/it-will-BE-ENOUGH, you(sg)-will-be-BE-ed-ENOUGH (classical) me (dat) the (nom|acc) upon being-GIVE-ed (nom|acc|voc)
Pss:16:12 Pss_16:12_1 Pss_16:12_2 Pss_16:12_3 Pss_16:12_4 Pss_16:12_5 Pss_16:12_6 Pss_16:12_7 Pss_16:12_8 Pss_16:12_9 Pss_16:12_10 Pss_16:12_11 Pss_16:12_12 Pss_16:12_13 Pss_16:12_14 Pss_16:12_15 Pss_16:12_16 Pss_16:12_17 Pss_16:12_18 Pss_16:12_19
Pss:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:13 ὅτι ἐὰν μὴ σὺ ἐνισχύσῃς, τίς ὑφέξεται παιδείαν ἐν πενίᾳ;
Pss:16:13 translation by G. Buchanan Gray) 13 For if Thou givest not strength, Who can endure chastisement with poverty?
Pss:16:13  
Pss:16:13 ὅτι ἐὰν μὴ σὺ ἐνισχύσῃς, τίς ὑφέξεται παιδείαν ἐν πενίᾳ;
Pss:16:13 ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑπ·έχω (υπ+εχ-, υφ+εξ-, 2nd υπο+σχ-, -, -, -) παιδεία, -ας, ἡ ἐν  
Pss:16:13 Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Ty By wzmacniać się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Pss:16:13 o(/ti e)a\n mE\ su\ e)nisCHu/sE|s, ti/s u(fe/Xetai paidei/an e)n peni/a|;
Pss:16:13 hoti ean mE sy enisCHysEs, tis hyfeXetai paideian en penia;
Pss:16:13 C C D RP_NS VA_AAS2S RI_NSM VF_FMI3S N1A_ASF P N1A_DSF
Pss:16:13 because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not you to strengthen who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Pss:16:13 because/that if-ever not you(sg) (nom) you(sg)-should-STRENGTHEN who/what/why (nom) he/she/it-will-be-???-ed chastisement (acc) in/among/by (+dat)  
Pss:16:13 Pss_16:13_1 Pss_16:13_2 Pss_16:13_3 Pss_16:13_4 Pss_16:13_5 Pss_16:13_6 Pss_16:13_7 Pss_16:13_8 Pss_16:13_9 Pss_16:13_10
Pss:16:13 x x x x x x x x x x
Pss:16:14 ἐν τῷ ἐλέγχεσθαι ψυχὴν ἐν χειρὶ σαπρίας αὐτοῦ ἡ δοκιμασία σου ἐν σαρκὶ αὐτοῦ καὶ ἐν θλίψει πενίας·
Pss:16:14 translation by G. Buchanan Gray) 14 When a man is rebuked by means of his corruption, Thy testing (of him) is in his flesh and in the affliction of poverty.
Pss:16:14  
Pss:16:14 ἐν τῷ ἐλέγχεσθαι ψυχὴν ἐν χειρὶ σαπρίας αὐτοῦ δοκιμασία σου ἐν σαρκὶ αὐτοῦ καὶ ἐν θλίψει πενίας·
Pss:16:14 ἐν ὁ ἡ τό ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δοκιμασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)  
Pss:16:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Egzamin Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
Pss:16:14 e)n tO=| e)le/gCHesTai PSuCHE\n e)n CHeiri\ sapri/as au)tou= E( dokimasi/a sou e)n sarki\ au)tou= kai\ e)n Tli/PSei peni/as·
Pss:16:14 en tO elenCHesTai PSyCHEn en CHeiri saprias autu hE dokimasia su en sarki autu kai en TliPSei penias·
Pss:16:14 P RA_DSN V1_PMN N1_ASF P N3_DSF N1A_APF RD_GSM RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N3K_DSF RD_GSM C P N3I_DSF N1A_GSF
Pss:16:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć he/she/it/same the examination you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among flesh he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief ć
Pss:16:14 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-REPROVE-ed life (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)   him/it/same (gen) the (nom) examination (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) flesh (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical)  
Pss:16:14 Pss_16:14_1 Pss_16:14_2 Pss_16:14_3 Pss_16:14_4 Pss_16:14_5 Pss_16:14_6 Pss_16:14_7 Pss_16:14_8 Pss_16:14_9 Pss_16:14_10 Pss_16:14_11 Pss_16:14_12 Pss_16:14_13 Pss_16:14_14 Pss_16:14_15 Pss_16:14_16 Pss_16:14_17 Pss_16:14_18
Pss:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:16:15 ἐν τῷ ὑπομεῖναι δίκαιον ἐν τούτοις ἐλεηθήσεται ὑπὸ κυρίου.
Pss:16:15 translation by G. Buchanan Gray) 15 If the righteous endureth in all these (trials), he shall receive mercy from the Lord.
Pss:16:15  
Pss:16:15 ἐν τῷ ὑπομεῖναι δίκαιον ἐν τούτοις ἐλεηθήσεται ὑπὸ κυρίου.
Pss:16:15 ἐν ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) δίκαιος -αία -ον ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:16:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Właśnie prawy, właśnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By okazać miłosierdzie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:16:15 e)n tO=| u(pomei=nai di/kaion e)n tou/tois e)leETE/setai u(po\ kuri/ou.
Pss:16:15 en tO hypomeinai dikaion en tutois eleETEsetai hypo kyriu.
Pss:16:15 P RA_DSN VA_AAN A1A_ASM P RD_DPM VC_FPI3S P N2_GSM
Pss:16:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to show mercy under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:16:15 in/among/by (+dat) the (dat) to-ENDURE, be-you(sg)-ENDURE-ed!, he/she/it-happens-to-ENDURE (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) these (dat) he/she/it-will-be-SHOW-ed-MERCY under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pss:16:15 Pss_16:15_1 Pss_16:15_2 Pss_16:15_3 Pss_16:15_4 Pss_16:15_5 Pss_16:15_6 Pss_16:15_7 Pss_16:15_8 Pss_16:15_9
Pss:16:15 x x x x x x x x x