Pss:17:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων μετὰ ᾠδῆς· τῷ βασιλεῖ.
Pss:17:0t translation by G. Buchanan Gray) XVII. A Psalm. Of Solomon. With Song. Of the King.
Pss:17:0t  
Pss:17:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων μετὰ ᾠδῆς· τῷ βασιλεῖ.
Pss:17:0t              
Pss:17:0t              
Pss:17:0t *PSalmo\s tO=| *salOmOn meta\ O)|dE=s· tO=| basilei=.
Pss:17:0t PSalmos tO salOmOn meta OdEs· tO basilei.
Pss:17:0t N2_NSM RA_DSM N_DSM P N1_GSF RA_DSM N3V_DSM
Pss:17:0t              
Pss:17:0t              
Pss:17:0t Pss_17:0t_1 Pss_17:0t_2 Pss_17:0t_3 Pss_17:0t_4 Pss_17:0t_5 Pss_17:0t_6 Pss_17:0t_7
Pss:17:0t x x x x x x x
Pss:17:1 Κύριε, σὺ αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι· ὅτι ἐν σοί, ὁ θεός, καυχήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν.
Pss:17:1 translation by G. Buchanan Gray) 17 1 O Lord, Thou art our King for ever and ever, For in Thee, O God, doth our soul glory.
Pss:17:1  
Pss:17:1 Κύριε, σὺ αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι· ὅτι ἐν σοί, θεός, καυχήσεται ψυχὴ ἡμῶν.
Pss:17:1 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἔτι ὅτι ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:17:1 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty On/ona/to/to samo Król Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  By napawać się Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Pss:17:1 *ku/rie, su\ au)to\s basileu\s E(mO=n ei)s to\n ai)O=na kai\ e)/ti· o(/ti e)n soi/, o( Teo/s, kauCHE/setai E( PSuCHE\ E(mO=n.
Pss:17:1 kyrie, sy autos basileus hEmOn eis ton aiOna kai eti· hoti en soi, ho Teos, kauCHEsetai hE PSyCHE hEmOn.
Pss:17:1 N2_VSM RP_NS RD_NSM N3V_NSM RP_GP P RA_ASM N3W_ASM C D C P RP_DS RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GP
Pss:17:1 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you he/she/it/same king I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely yet/still because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub the god [see theology] to gloat the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Pss:17:1 lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) he/it/same (nom) king (nom) us (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and yet/still because/that in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) god (nom) he/she/it-will-be-GLOAT-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) us (gen)
Pss:17:1 Pss_17:1_1 Pss_17:1_2 Pss_17:1_3 Pss_17:1_4 Pss_17:1_5 Pss_17:1_6 Pss_17:1_7 Pss_17:1_8 Pss_17:1_9 Pss_17:1_10 Pss_17:1_11 Pss_17:1_12 Pss_17:1_13 Pss_17:1_14 Pss_17:1_15 Pss_17:1_16 Pss_17:1_17 Pss_17:1_18 Pss_17:1_19
Pss:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:2 καὶ τίς ὁ χρόνος ζωῆς ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς; κατὰ τὸν χρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν.
Pss:17:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 How long are the days of man's life upon the earth? As are his days, so is the hope (set) upon him.
Pss:17:2  
Pss:17:2 καὶ τίς χρόνος ζωῆς ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς; κατὰ τὸν χρόνον αὐτοῦ καὶ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν.
Pss:17:2 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατά ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:2 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pss:17:2 kai\ ti/s o( CHro/nos DZOE=s a)nTrO/pou e)pi\ tE=s gE=s; kata\ to\n CHro/non au)tou= kai\ E( e)lpi\s au)tou= e)p’ au)to/n.
Pss:17:2 kai tis ho CHronos DZOEs anTrOpu epi tEs gEs; kata ton CHronon autu kai hE elpis autu ep’ auton.
Pss:17:2 C RI_NSM RA_NSM N2_NSM N1_GSF N2_GSM P RA_GSF N1_GSF P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_NSF N3D_NSF RD_GSM P RD_ASM
Pss:17:2 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). life being, living, spirit; alive human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). he/she/it/same and also, even, namely the hope/expectation he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Pss:17:2 and who/what/why (nom) the (nom) time (nom) life (gen); alive ([Adj] gen) human (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) time (acc) him/it/same (gen) and the (nom) hope/expectation (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Pss:17:2 Pss_17:2_1 Pss_17:2_2 Pss_17:2_3 Pss_17:2_4 Pss_17:2_5 Pss_17:2_6 Pss_17:2_7 Pss_17:2_8 Pss_17:2_9 Pss_17:2_10 Pss_17:2_11 Pss_17:2_12 Pss_17:2_13 Pss_17:2_14 Pss_17:2_15 Pss_17:2_16 Pss_17:2_17 Pss_17:2_18 Pss_17:2_19
Pss:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:3 ἡμεῖς δὲ ἐλπιοῦμεν ἐπὶ τὸν θεὸν σωτῆρα ἡμῶν· ὅτι τὸ κράτος τοῦ θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα μετ’ ἐλέους, καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἐπὶ τὰ ἔθνη ἐν κρίσει.
Pss:17:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 But we hope in God, our deliverer; For the might of our God is for ever with mercy, 4 And the kingdom of our God is for ever over the nations in judgement.
Pss:17:3  
Pss:17:3 ἡμεῖς δὲ ἐλπιοῦμεν ἐπὶ τὸν θεὸν σωτῆρα ἡμῶν· ὅτι τὸ κράτος τοῦ θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα μετ’ ἐλέους, καὶ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἐπὶ τὰ ἔθνη ἐν κρίσει.
Pss:17:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ μετά ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν κρίσις, -εως, ἡ
Pss:17:3 Ja zaś By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Zbawiciela wybawca Ja Ponieważ/tamto Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Litość I też, nawet, mianowicie Królestwo; królewski Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Pss:17:3 E(mei=s de\ e)lpiou=men e)pi\ to\n Teo\n sOtE=ra E(mO=n· o(/ti to\ kra/tos tou= Teou= E(mO=n ei)s to\n ai)O=na met’ e)le/ous, kai\ E( basilei/a tou= Teou= E(mO=n ei)s to\n ai)O=na e)pi\ ta\ e)/TnE e)n kri/sei.
Pss:17:3 hEmeis de elpiumen epi ton Teon sOtEra hEmOn· hoti to kratos tu Teu hEmOn eis ton aiOna met’ eleus, kai hE basileia tu Teu hEmOn eis ton aiOna epi ta eTnE en krisei.
Pss:17:3 RP_NP x VF2_FAI1P P RA_ASM N2_ASM N3H_ASM RP_GP C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GP P RA_ASM N3W_ASM P N3E_GSN C RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM RP_GP P RA_ASM N3W_ASM P RA_APN N3E_APN P N3I_DSF
Pss:17:3 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] Savior rescuer I because/that the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power the god [see theology] I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing mercy and also, even, namely the kingdom; royal the god [see theology] I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Pss:17:3 we (nom) Yet we-will-HOPE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) Savior (acc) us (gen) because/that the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) us (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) after (+acc), with (+gen) mercy (gen), mercies (acc) and the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) god (gen) us (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) judgment (dat)
Pss:17:3 Pss_17:3_1 Pss_17:3_2 Pss_17:3_3 Pss_17:3_4 Pss_17:3_5 Pss_17:3_6 Pss_17:3_7 Pss_17:3_8 Pss_17:3_9 Pss_17:3_10 Pss_17:3_11 Pss_17:3_12 Pss_17:3_13 Pss_17:3_14 Pss_17:3_15 Pss_17:3_16 Pss_17:3_17 Pss_17:3_18 Pss_17:3_19 Pss_17:3_20 Pss_17:3_21 Pss_17:3_22 Pss_17:3_23 Pss_17:3_24 Pss_17:3_25 Pss_17:3_26 Pss_17:3_27 Pss_17:3_28 Pss_17:3_29 Pss_17:3_30 Pss_17:3_31 Pss_17:3_32 Pss_17:3_33
Pss:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:4 Σύ, κύριε, ᾑρετίσω τὸν Δαυιδ βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ σὺ ὤμοσας αὐτῷ περὶ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ μὴ ἐκλείπειν ἀπέναντί σου βασίλειον αὐτοῦ.
Pss:17:4 translation by G. Buchanan Gray) 5 (4) Thou, O Lord, didst choose David (to be) king over Israel, And swaredst to him touching his seed that never should his kingdom fail before Thee.
Pss:17:4  
Pss:17:4 Σύ, κύριε, ᾑρετίσω τὸν Δαυιδ βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ σὺ ὤμοσας αὐτῷ περὶ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ μὴ ἐκλείπειν ἀπέναντί σου βασίλειον αὐτοῦ.
Pss:17:4 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό περί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπ·έν·αντι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:4 Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wybierać David Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Ty By przysięgać On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Ty; twój/twój(sg) Królewski On/ona/to/to samo
Pss:17:4 *su/, ku/rie, E(|reti/sO to\n *dauid basile/a e)pi\ *israEl, kai\ su\ O)/mosas au)tO=| peri\ tou= spe/rmatos au)tou= ei)s to\n ai)O=na tou= mE\ e)klei/pein a)pe/nanti/ sou basi/leion au)tou=.
Pss:17:4 sy, kyrie, hEretisO ton dauid basilea epi israEl, kai sy Omosas autO peri tu spermatos autu eis ton aiOna tu mE ekleipein apenanti su basileion autu.
Pss:17:4 RP_NS N2_VSM VSI_AAI1S RA_ASM N_ASM N3V_ASM P N_DS C RP_NS VAI_AAI2S RD_DSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM D V1_PAN D RP_GS N2N_ASN RD_GSM
Pss:17:4 you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to choose the David king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely you to swear he/she/it/same about (+acc,+gen) the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) opposite/in the presence of (+gen) you; your/yours(sg) royal he/she/it/same
Pss:17:4 you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-were-CHOOSE-ed the (acc) David (indecl) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and you(sg) (nom) you(sg)-SWEAR-ed him/it/same (dat) about (+acc,+gen) the (gen) seed (gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) not to-be-FAIL-ing opposite/in the presence of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Pss:17:4 Pss_17:4_1 Pss_17:4_2 Pss_17:4_3 Pss_17:4_4 Pss_17:4_5 Pss_17:4_6 Pss_17:4_7 Pss_17:4_8 Pss_17:4_9 Pss_17:4_10 Pss_17:4_11 Pss_17:4_12 Pss_17:4_13 Pss_17:4_14 Pss_17:4_15 Pss_17:4_16 Pss_17:4_17 Pss_17:4_18 Pss_17:4_19 Pss_17:4_20 Pss_17:4_21 Pss_17:4_22 Pss_17:4_23 Pss_17:4_24 Pss_17:4_25 Pss_17:4_26
Pss:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:5 καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἐπανέστησαν ἡμῖν ἁμαρτωλοί· ἐπέθεντο ἡμῖν καὶ ἔξωσαν ἡμᾶς οἷς οὐκ ἐπηγγείλω, μετὰ βίας ἀφείλαντο καὶ οὐκ ἐδόξασαν τὸ ὄνομά σου τὸ ἔντιμον.
Pss:17:5 translation by G. Buchanan Gray) 6 (5) But, for our sins, sinners rose up against us; They assailed us and thrust us out; What Thou hadst not promised to them, they took away (from us) with violence. 7 They in no wise glorified Thy honourable name;
Pss:17:5  
Pss:17:5 καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἐπανέστησαν ἡμῖν ἁμαρτωλοί· ἐπέθεντο ἡμῖν καὶ ἔξωσαν ἡμᾶς οἷς οὐκ ἐπηγγείλω, μετὰ βίας ἀφείλαντο καὶ οὐκ ἐδόξασαν τὸ ὄνομά σου τὸ ἔντιμον.
Pss:17:5 καί ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁ·μαρτωλός -όν ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) μετά βία, -ας, ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔν·τιμος -ον
Pss:17:5 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By podnosić się/buntownika Ja Grzeszny By umieszczać dalej Ja I też, nawet, mianowicie By wyganiać Ja Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By obiecywać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siła (gwałtowność) By pozbawiać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chwalić/wychwalaj/chwałę Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy
Pss:17:5 kai\ e)n tai=s a(marti/ais E(mO=n e)pane/stEsan E(mi=n a(martOloi/· e)pe/Tento E(mi=n kai\ e)/XOsan E(ma=s oi(=s ou)k e)pEggei/lO, meta\ bi/as a)fei/lanto kai\ ou)k e)do/Xasan to\ o)/noma/ sou to\ e)/ntimon.
Pss:17:5 kai en tais hamartiais hEmOn epanestEsan hEmin hamartOloi· epeTento hEmin kai eXOsan hEmas hois uk epEngeilO, meta bias afeilanto kai uk edoXasan to onoma su to entimon.
Pss:17:5 C P RA_DPF N1A_DPF RP_GP VHI_AAI3P RP_DP A1B_NPM VEI_AMI3P RP_DP C VA_AAPASN RP_AP RR_DPM D VAI_AMI2S P N1A_GSF VBI_AMI3P C D VQI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1B_ASM
Pss:17:5 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to uprise/rebel I sinful to place on I and also, even, namely to expel I who/whom/which οὐχ before rough breathing to promise after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing force (violence) to deprive and also, even, namely οὐχ before rough breathing to glorify/extol/praise the name with regard to you; your/yours(sg) the upright respectable, equitable, honest, honorable
Pss:17:5 and in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) us (gen) they-UPRISE/REBEL-ed us (dat) sinful ([Adj] nom|voc) they-were-PLACE ON-ed us (dat) and they-EXPEL-ed, upon EXPEL-ing (nom|acc|voc) us (acc) who/whom/which (dat) not you(sg)-were-PROMISE-ed after (+acc), with (+gen) force (gen) they-were-DEPRIVE-ed and not they-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) upright ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pss:17:5 Pss_17:5_1 Pss_17:5_2 Pss_17:5_3 Pss_17:5_4 Pss_17:5_5 Pss_17:5_6 Pss_17:5_7 Pss_17:5_8 Pss_17:5_9 Pss_17:5_10 Pss_17:5_11 Pss_17:5_12 Pss_17:5_13 Pss_17:5_14 Pss_17:5_15 Pss_17:5_16 Pss_17:5_17 Pss_17:5_18 Pss_17:5_19 Pss_17:5_20 Pss_17:5_21 Pss_17:5_22 Pss_17:5_23 Pss_17:5_24 Pss_17:5_25 Pss_17:5_26 Pss_17:5_27
Pss:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:6 ἐν δόξῃ ἔθεντο βασίλειον ἀντὶ ὕψους αὐτῶν, ἠρήμωσαν τὸν θρόνον Δαυιδ ἐν ὑπερηφανίᾳ ἀλλάγματος.
Pss:17:6 translation by G. Buchanan Gray) (6) They set a (worldly) monarchy in place of (that which was) their excellency; 8 They laid waste the throne of David in tumultuous arrogance.
Pss:17:6  
Pss:17:6 ἐν δόξῃ ἔθεντο βασίλειον ἀντὶ ὕψους αὐτῶν, ἠρήμωσαν τὸν θρόνον Δαυιδ ἐν ὑπερηφανίᾳ ἀλλάγματος.
Pss:17:6 ἐν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) βασίλειος -ον ἀντί ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ  
Pss:17:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Królewski Przeciw (+informacja) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo By leżeć odłogiem Tron David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma
Pss:17:6 e)n do/XE| e)/Tento basi/leion a)nti\ u(/PSous au)tO=n, E)rE/mOsan to\n Tro/non *dauid e)n u(perEfani/a| a)lla/gmatos.
Pss:17:6 en doXE eTento basileion anti hyPSus autOn, ErEmOsan ton Tronon dauid en hyperEfania allagmatos.
Pss:17:6 P N1S_DSF VEI_AMI3P N2N_ASN P N3E_GS RD_GPM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM N_ASM P N1A_DSF N3M_GSN
Pss:17:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to place lay, put, set, situate, station royal against (+gen) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high he/she/it/same to lay waste the throne David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride ć
Pss:17:6 in/among/by (+dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed they-were-PLACE-ed royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) against (+gen) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH them/same (gen) they-LAY-ed-WASTE the (acc) throne (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) pride (dat)  
Pss:17:6 Pss_17:6_1 Pss_17:6_2 Pss_17:6_3 Pss_17:6_4 Pss_17:6_5 Pss_17:6_6 Pss_17:6_7 Pss_17:6_8 Pss_17:6_9 Pss_17:6_10 Pss_17:6_11 Pss_17:6_12 Pss_17:6_13 Pss_17:6_14
Pss:17:6 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:7 καὶ σύ, ὁ θεός, καταβαλεῖς αὐτοὺς καὶ ἀρεῖς τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπαναστῆναι αὐτοῖς ἄνθρωπον ἀλλότριον γένους ἡμῶν.
Pss:17:7 translation by G. Buchanan Gray) (7) But Thou, O God, didst cast them down and remove their seed from the earth, 9 In that there rose up against them a man that was alien to our race.
Pss:17:7  
Pss:17:7 Καὶ σύ, θεός, καταβαλεῖς αὐτοὺς καὶ ἀρεῖς τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπαναστῆναι αὐτοῖς ἄνθρωπον ἀλλότριον γένους ἡμῶν.
Pss:17:7 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀλλότριος -ία -ον γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:17:7 I też, nawet, mianowicie Ty Bóg  Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić się/buntownika On/ona/to/to samo Ludzki Innego/inni Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja
Pss:17:7 *kai\ su/, o( Teo/s, katabalei=s au)tou\s kai\ a)rei=s to\ spe/rma au)tO=n a)po\ tE=s gE=s e)n tO=| e)panastE=nai au)toi=s a)/nTrOpon a)llo/trion ge/nous E(mO=n.
Pss:17:7 kai sy, ho Teos, katabaleis autus kai areis to sperma autOn apo tEs gEs en tO epanastEnai autois anTrOpon allotrion genus hEmOn.
Pss:17:7 C RP_NS RA_NSM N2_NSM VF2_FAI2S RD_APM C VF2_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RA_GPM P RA_GSF N1_GSF P RA_DSN VH_AAN RD_DPM N2_ASM A1A_ASM N3E_GSN RP_GP
Pss:17:7 and also, even, namely you the god [see theology] to ??? he/she/it/same and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to uprise/rebel he/she/it/same human of another/others race race, class, kind I
Pss:17:7 and you(sg) (nom) the (nom) god (nom) you(sg)-will-??? them/same (acc) and you(sg)-will-LIFT/PICK-UP the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-UPRISE/REBEL them/same (dat) human (acc) of another/others (acc, nom|acc|voc) race (gen) us (gen)
Pss:17:7 Pss_17:7_1 Pss_17:7_2 Pss_17:7_3 Pss_17:7_4 Pss_17:7_5 Pss_17:7_6 Pss_17:7_7 Pss_17:7_8 Pss_17:7_9 Pss_17:7_10 Pss_17:7_11 Pss_17:7_12 Pss_17:7_13 Pss_17:7_14 Pss_17:7_15 Pss_17:7_16 Pss_17:7_17 Pss_17:7_18 Pss_17:7_19 Pss_17:7_20 Pss_17:7_21 Pss_17:7_22
Pss:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:8 κατὰ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν ἀποδώσεις αὐτοῖς, ὁ θεός, εὑρεθῆναι αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
Pss:17:8 translation by G. Buchanan Gray) 10 (8) According to their sins didst Thou recompense them, O God; So that it befell them according to their deeds.
Pss:17:8  
Pss:17:8 κατὰ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν ἀποδώσεις αὐτοῖς, θεός, εὑρεθῆναι αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
Pss:17:8 κατά ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:8 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Grzech On/ona/to/to samo By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Bóg  By znajdować On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo
Pss:17:8 kata\ ta\ a(martE/mata au)tO=n a)podO/seis au)toi=s, o( Teo/s, eu(reTE=nai au)toi=s kata\ ta\ e)/rga au)tO=n.
Pss:17:8 kata ta hamartEmata autOn apodOseis autois, ho Teos, heureTEnai autois kata ta erga autOn.
Pss:17:8 P RA_APN N3M_APN RD_GPM VF_FAI2S RD_DPM RA_NSM N2_NSM VC_APN RD_DPM P RA_APN N2N_APN RD_GPM
Pss:17:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sin he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same the god [see theology] to find he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work he/she/it/same
Pss:17:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sins (nom|acc|voc) them/same (gen) you(sg)-will-GIVE BACK them/same (dat) the (nom) god (nom) to-be-FIND-ed them/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen)
Pss:17:8 Pss_17:8_1 Pss_17:8_2 Pss_17:8_3 Pss_17:8_4 Pss_17:8_5 Pss_17:8_6 Pss_17:8_7 Pss_17:8_8 Pss_17:8_9 Pss_17:8_10 Pss_17:8_11 Pss_17:8_12 Pss_17:8_13 Pss_17:8_14
Pss:17:8 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:9 οὐκ ἠλέησεν αὐτοὺς ὁ θεός, ἐξηρεύνησεν τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτῶν ἕνα.
Pss:17:9 translation by G. Buchanan Gray) 11 (9) God showed them no pity; He sought out their seed and let not one of them go free.
Pss:17:9  
Pss:17:9 οὐκ ἠλέησεν αὐτοὺς θεός, ἐξηρεύνησεν τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτῶν ἕνα.
Pss:17:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Pss:17:9 ??? Przed przydechem mocnym By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo Bóg  By badać pilnie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} On/ona/to/to samo Jeden
Pss:17:9 ou)k E)le/Esen au)tou\s o( Teo/s, e)XEreu/nEsen to\ spe/rma au)tO=n kai\ ou)k a)fE=ken au)tO=n e(/na.
Pss:17:9 uk EleEsen autus ho Teos, eXEreunEsen to sperma autOn kai uk afEken autOn hena.
Pss:17:9 D VAI_AAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C D VAI_AAI3S RD_GPM A3_ASM
Pss:17:9 οὐχ before rough breathing to show mercy he/she/it/same the god [see theology] to search diligently the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to let go of; to abandon forsake, leave, left he/she/it/same one
Pss:17:9 not he/she/it-SHOW-ed-MERCY them/same (acc) the (nom) god (nom) he/she/it-SEARCH DILIGENTLY-ed the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) and not he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing them/same (gen) one (acc)
Pss:17:9 Pss_17:9_1 Pss_17:9_2 Pss_17:9_3 Pss_17:9_4 Pss_17:9_5 Pss_17:9_6 Pss_17:9_7 Pss_17:9_8 Pss_17:9_9 Pss_17:9_10 Pss_17:9_11 Pss_17:9_12 Pss_17:9_13 Pss_17:9_14
Pss:17:9 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:10 πιστὸς ὁ κύριος ἐν πᾶσι τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ, οἷς ποιεῖ ἐπὶ τὴν γῆν.
Pss:17:10 translation by G. Buchanan Gray) 12 (10) Faithful is the Lord in all His judgements Which He doeth upon the earth.
Pss:17:10  
Pss:17:10 πιστὸς κύριος ἐν πᾶσι τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ, οἷς ποιεῖ ἐπὶ τὴν γῆν.
Pss:17:10 πιστός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pss:17:10 Wierny trusthworthy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pss:17:10 pisto\s o( ku/rios e)n pa=si toi=s kri/masin au)tou=, oi(=s poiei= e)pi\ tE\n gE=n.
Pss:17:10 pistos ho kyrios en pasi tois krimasin autu, hois poiei epi tEn gEn.
Pss:17:10 A1_NSM RA_NSM N2_NSM P A3_DPM RA_DPN N3M_DPN RD_GSM RR_DPM V2_PAI3S P RA_ASF N1_ASF
Pss:17:10 faithful trusthworthy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same who/whom/which to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pss:17:10 faithful ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) sentences (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Pss:17:10 Pss_17:10_1 Pss_17:10_2 Pss_17:10_3 Pss_17:10_4 Pss_17:10_5 Pss_17:10_6 Pss_17:10_7 Pss_17:10_8 Pss_17:10_9 Pss_17:10_10 Pss_17:10_11 Pss_17:10_12 Pss_17:10_13
Pss:17:10 x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:11 Ἠρήμωσεν ὁ ἄνομος τὴν γῆν ἡμῶν ἀπὸ ἐνοικούντων αὐτήν, ἠφάνισαν νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν ἅμα·
Pss:17:11 translation by G. Buchanan Gray) 13 (11) The lawless one laid waste our land so that none inhabited it, They destroyed young and old and their children together.
Pss:17:11  
Pss:17:11 Ἠρήμωσεν ἄνομος τὴν γῆν ἡμῶν ἀπὸ ἐνοικούντων αὐτήν, ἠφάνισαν νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν ἅμα·
Pss:17:11 ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) νέος -α -ον καί πρεσβύτης, -ου, ὁ καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἅμα
Pss:17:11 By leżeć odłogiem Na zewnątrz prawa Ziemi/ziemia Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać w On/ona/to/to samo By znikać Nowe/młode I też, nawet, mianowicie Stary/postarzał człowiek I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo W tym samym czasie
Pss:17:11 *)ErE/mOsen o( a)/nomos tE\n gE=n E(mO=n a)po\ e)noikou/ntOn au)tE/n, E)fa/nisan ne/on kai\ presbu/tEn kai\ te/kna au)tO=n a(/ma·
Pss:17:11 ErEmOsen ho anomos tEn gEn hEmOn apo enoikuntOn autEn, Efanisan neon kai presbytEn kai tekna autOn hama·
Pss:17:11 VAI_AAI3S RA_NSM A1B_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GP P V2_PAPGPM RD_ASF VAI_AAI3P A1A_ASM C N1M_ASM C N2N_APN RD_GPM D
Pss:17:11 to lay waste the outside the law the earth/land I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to dwell in he/she/it/same to disappear new/young and also, even, namely old/aged man and also, even, namely child he/she/it/same at the same time
Pss:17:11 he/she/it-LAY-ed-WASTE the (nom) outside the law ([Adj] nom) the (acc) earth/land (acc) us (gen) away from (+gen) let-them-be-DWELL-ing-IN! (classical), while DWELL-ing-IN (gen) her/it/same (acc) they-DISAPPEAR-ed new/young ([Adj] acc, nom|acc|voc) and old/aged man (acc) and children (nom|acc|voc) them/same (gen) at the same time
Pss:17:11 Pss_17:11_1 Pss_17:11_2 Pss_17:11_3 Pss_17:11_4 Pss_17:11_5 Pss_17:11_6 Pss_17:11_7 Pss_17:11_8 Pss_17:11_9 Pss_17:11_10 Pss_17:11_11 Pss_17:11_12 Pss_17:11_13 Pss_17:11_14 Pss_17:11_15 Pss_17:11_16 Pss_17:11_17
Pss:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:12 ἐν ὀργῇ κάλλους αὐτοῦ ἐξαπέστειλεν αὐτὰ ἕως ἐπὶ δυσμῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς γῆς εἰς ἐμπαιγμὸν καὶ οὐκ ἐφείσατο.
Pss:17:12 translation by G. Buchanan Gray) 14 (12) In the heat of His anger He sent them away even unto the west, And (He exposed) the rulers of the land unsparingly to derision.
Pss:17:12  
Pss:17:12 ἐν ὀργῇ κάλλους αὐτοῦ ἐξαπέστειλεν αὐτὰ ἕως ἐπὶ δυσμῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς γῆς εἰς ἐμπαιγμὸν καὶ οὐκ ἐφείσατο.
Pss:17:12 ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)   αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἐμ·παιγμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
Pss:17:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo Aż; świtaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Pogarda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}
Pss:17:12 e)n o)rgE=| ka/llous au)tou= e)Xape/steilen au)ta\ e(/Os e)pi\ dusmO=n kai\ tou\s a)/rCHontas tE=s gE=s ei)s e)mpaigmo\n kai\ ou)k e)fei/sato.
Pss:17:12 en orgE kallus autu eXapesteilen auta heOs epi dysmOn kai tus arCHontas tEs gEs eis empaigmon kai uk efeisato.
Pss:17:12 P N1_DSF N3E_GSN RD_GSM VAI_AAI3S RD_APN C P N1_GPF C RA_APM N3_APM RA_GSF N1_GSF P N2_ASM C D VAI_AMI3S
Pss:17:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage ć he/she/it/same to ??? he/she/it/same until; dawn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west and also, even, namely the ruler; to begin the earth/land into (+acc) scorn and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare
Pss:17:12 in/among/by (+dat) wrath (dat)   him/it/same (gen) he/she/it-???-ed they/them/same (nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (gen) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) scorn (acc) and not he/she/it-was-SPARE-ed
Pss:17:12 Pss_17:12_1 Pss_17:12_2 Pss_17:12_3 Pss_17:12_4 Pss_17:12_5 Pss_17:12_6 Pss_17:12_7 Pss_17:12_8 Pss_17:12_9 Pss_17:12_10 Pss_17:12_11 Pss_17:12_12 Pss_17:12_13 Pss_17:12_14 Pss_17:12_15 Pss_17:12_16 Pss_17:12_17 Pss_17:12_18 Pss_17:12_19
Pss:17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:13 ἐν ἀλλοτριότητι ὁ ἐχθρὸς ἐποίησεν ὑπερηφανίαν, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἀλλοτρία ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Pss:17:13 translation by G. Buchanan Gray) 15 (13) Being an alien the enemy acted proudly, And his heart was alien from our God.
Pss:17:13  
Pss:17:13 ἐν ἀλλοτριότητι ἐχθρὸς ἐποίησεν ὑπερηφανίαν, καὶ καρδία αὐτοῦ ἀλλοτρία ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Pss:17:13 ἐν   ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλότριος -ία -ον ἀπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:17:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wrogi By czynić/rób Duma I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Innego/inni Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Ja
Pss:17:13 e)n a)llotrio/tEti o( e)CHTro\s e)poi/Esen u(perEfani/an, kai\ E( kardi/a au)tou= a)llotri/a a)po\ tou= Teou= E(mO=n.
Pss:17:13 en allotriotEti ho eCHTros epoiEsen hyperEfanian, kai hE kardia autu allotria apo tu Teu hEmOn.
Pss:17:13 P N3T_DSF RA_NSM A1A_NSM VAI_AAI3S N1A_ASF C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM A1A_APN P RA_GSM N2_GSM RP_GP
Pss:17:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the hostile to do/make pride and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same of another/others from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the god [see theology] I
Pss:17:13 in/among/by (+dat)   the (nom) hostile ([Adj] nom) he/she/it-DO/MAKE-ed pride (acc) and the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc) away from (+gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Pss:17:13 Pss_17:13_1 Pss_17:13_2 Pss_17:13_3 Pss_17:13_4 Pss_17:13_5 Pss_17:13_6 Pss_17:13_7 Pss_17:13_8 Pss_17:13_9 Pss_17:13_10 Pss_17:13_11 Pss_17:13_12 Pss_17:13_13 Pss_17:13_14 Pss_17:13_15
Pss:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:14 καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ, καθὼς καὶ τὰ ἔθνη ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ σθένους αὐτῶν.
Pss:17:14 translation by G. Buchanan Gray) 16 (14) And all things whatsoever he did in Jerusalem, As also the nations in the cities to their gods.
Pss:17:14  
Pss:17:14 καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ, καθὼς καὶ τὰ ἔθνη ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ σθένους αὐτῶν.
Pss:17:14 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καθ·ώς καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:14 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo
Pss:17:14 kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen e)n *ierousalEm, kaTO\s kai\ ta\ e)/TnE e)n tai=s po/lesi tou= sTe/nous au)tO=n.
Pss:17:14 kai panta, hosa epoiEsen en ierusalEm, kaTOs kai ta eTnE en tais polesi tu sTenus autOn.
Pss:17:14 C A3_ASM A1_APN VAI_AAI3S P N_DS D C RA_APN N3E_APN P RA_DPF N3I_DPF RA_GSN N3E_GSN RD_GPM
Pss:17:14 and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] as accordingly [according to how/in accordance with how] and also, even, namely the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city the ć he/she/it/same
Pss:17:14 and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) as accordingly and the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) the (gen)   them/same (gen)
Pss:17:14 Pss_17:14_1 Pss_17:14_2 Pss_17:14_3 Pss_17:14_4 Pss_17:14_5 Pss_17:14_6 Pss_17:14_7 Pss_17:14_8 Pss_17:14_9 Pss_17:14_10 Pss_17:14_11 Pss_17:14_12 Pss_17:14_13 Pss_17:14_14 Pss_17:14_15 Pss_17:14_16
Pss:17:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:15 καὶ ἐπεκρατοῦσαν αὐτῶν οἱ υἱοὶ τῆς διαθήκης ἐν μέσῳ ἐθνῶν συμμίκτων, οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ὁ ποιῶν ἐν Ιερουσαλημ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.
Pss:17:15 translation by G. Buchanan Gray) 17 (15) And the children of the covenant in the midst of the mingled peoples surpassed them in evil. There was not among them one that wrought in the midst of Jerusalem mercy and truth.
Pss:17:15  
Pss:17:15 Καὶ ἐπεκρατοῦσαν αὐτῶν οἱ υἱοὶ τῆς διαθήκης ἐν μέσῳ ἐθνῶν συμμίκτων, οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ποιῶν ἐν Ιερουσαλημ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.
Pss:17:15 καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐν μέσος -η -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Pss:17:15 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Syn Konwencja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jaki rodzaj; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA
Pss:17:15 *kai\ e)pekratou=san au)tO=n oi( ui(oi\ tE=s diaTE/kEs e)n me/sO| e)TnO=n summi/ktOn, ou)k E)=n e)n au)toi=s o( poiO=n e)n *ierousalEm e)/leos kai\ a)lE/Teian.
Pss:17:15 kai epekratusan autOn hoi hyioi tEs diaTEkEs en mesO eTnOn symmiktOn, uk En en autois ho poiOn en ierusalEm eleos kai alETeian.
Pss:17:15 C VAI_AAI3P RD_GPM RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF P A1_GPN N3E_GPN A1B_GPN D V9_IAI3S P RD_DPM RA_NSM V2_PAPNSM P N_DS N3E_ASN C N1A_ASF
Pss:17:15 and also, even, namely ć he/she/it/same the son the covenant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle nation [see ethnic] ć οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the what kind; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] mercy and also, even, namely truth
Pss:17:15 and   them/same (gen) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) covenant (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) nations (gen)   not he/she/it-was in/among/by (+dat) them/same (dat) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) mercy (nom, nom|acc|voc) and truth (acc)
Pss:17:15 Pss_17:15_1 Pss_17:15_2 Pss_17:15_3 Pss_17:15_4 Pss_17:15_5 Pss_17:15_6 Pss_17:15_7 Pss_17:15_8 Pss_17:15_9 Pss_17:15_10 Pss_17:15_11 Pss_17:15_12 Pss_17:15_13 Pss_17:15_14 Pss_17:15_15 Pss_17:15_16 Pss_17:15_17 Pss_17:15_18 Pss_17:15_19 Pss_17:15_20 Pss_17:15_21 Pss_17:15_22
Pss:17:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:16 ἐφύγοσαν ἀπ’ αὐτῶν οἱ ἀγαπῶντες συναγωγὰς ὁσίων, ὡς στρουθία ἐξεπετάσθησαν ἀπὸ κοίτης αὐτῶν.
Pss:17:16 translation by G. Buchanan Gray) 18 (16) They that loved the synagogues of the pious fled from them, As sparrows that fly from their nest.
Pss:17:16  
Pss:17:16 ἐφύγοσαν ἀπ’ αὐτῶν οἱ ἀγαπῶντες συναγωγὰς ὁσίων, ὡς στρουθία ἐξεπετάσθησαν ἀπὸ κοίτης αὐτῶν.
Pss:17:16 φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ὡς στρουθίον, -ου, τό ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) ἀπό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:16 By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By kochać Zebranie Święty Jak/jak Wróbel Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo
Pss:17:16 e)fu/gosan a)p’ au)tO=n oi( a)gapO=ntes sunagOga\s o(si/On, O(s strouTi/a e)Xepeta/sTEsan a)po\ koi/tEs au)tO=n.
Pss:17:16 efygosan ap’ autOn hoi agapOntes synagOgas hosiOn, hOs struTia eXepetasTEsan apo koitEs autOn.
Pss:17:16 VBI_AAI3P P RD_GPM RA_NPM V3_PAPNPM N1_APF A1A_GPM C N2_NPM VTI_API3P P N1_GSF RD_GPM
Pss:17:16 to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the to love gathering holy as/like sparrow to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing bed [see coitus] he/she/it/same
Pss:17:16 they-FLEE-ed away from (+gen) them/same (gen) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) gatherings (acc) holy ([Adj] gen) as/like sparrows (nom|acc|voc) they-were-???-ed away from (+gen) bed (gen) them/same (gen)
Pss:17:16 Pss_17:16_1 Pss_17:16_2 Pss_17:16_3 Pss_17:16_4 Pss_17:16_5 Pss_17:16_6 Pss_17:16_7 Pss_17:16_8 Pss_17:16_9 Pss_17:16_10 Pss_17:16_11 Pss_17:16_12 Pss_17:16_13
Pss:17:16 x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:17 ἐπλανῶντο ἐν ἐρήμοις σωθῆναι ψυχὰς αὐτῶν ἀπὸ κακοῦ, καὶ τίμιον ἐν ὀφθαλμοῖς παροικίας ψυχὴ σεσῳσμένη ἐξ αὐτῶν.
Pss:17:17 translation by G. Buchanan Gray) 19 (17) They wandered in deserts that their lives might be saved from harm, And precious in the eyes of them that lived abroad was any that escaped alive from them.
Pss:17:17  
Pss:17:17 ἐπλανῶντο ἐν ἐρήμοις σωθῆναι ψυχὰς αὐτῶν ἀπὸ κακοῦ, καὶ τίμιον ἐν ὀφθαλμοῖς παροικίας ψυχὴ σεσῳσμένη ἐξ αὐτῶν.
Pss:17:17 πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐν ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί τίμιος -α -ον ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ παρ·οικία, -ας, ἡ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:17 By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie; by leżeć odłogiem By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Cenny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Pss:17:17 e)planO=nto e)n e)rE/mois sOTE=nai PSuCHa\s au)tO=n a)po\ kakou=, kai\ ti/mion e)n o)fTalmoi=s paroiki/as PSuCHE\ sesO|sme/nE e)X au)tO=n.
Pss:17:17 eplanOnto en erEmois sOTEnai PSyCHas autOn apo kaku, kai timion en ofTalmois paroikias PSyCHE sesOsmenE eX autOn.
Pss:17:17 V3I_IMI3P P N2_DPF VC_APN N1_APF RD_GPM P A1_GSM C A1A_ASM P N2_DPM N1A_APF N1_NSF VT_XAPNSF P RD_GPM
Pss:17:17 to wander/cause to stray [see planet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness; to lay waste to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely precious in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Pss:17:17 they-were-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat); you(sg)-are-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-happen-to-be-LAY-ing-WASTE (opt) to-be-SAVE-ed lifes (acc) them/same (gen) away from (+gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! and precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) not belonging from (gen), not belonging froms (acc) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) having-been-SAVE-ed (nom|voc) out of (+gen) them/same (gen)
Pss:17:17 Pss_17:17_1 Pss_17:17_2 Pss_17:17_3 Pss_17:17_4 Pss_17:17_5 Pss_17:17_6 Pss_17:17_7 Pss_17:17_8 Pss_17:17_9 Pss_17:17_10 Pss_17:17_11 Pss_17:17_12 Pss_17:17_13 Pss_17:17_14 Pss_17:17_15 Pss_17:17_16 Pss_17:17_17
Pss:17:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:18 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη ὁ σκορπισμὸς αὐτῶν ὑπὸ ἀνόμων, ὅτι ἀνέσχεν ὁ οὐρανὸς τοῦ στάξαι ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν.
Pss:17:18 translation by G. Buchanan Gray) 20 (18) Over the whole earth were they scattered by lawless (men).
Pss:17:18  
Pss:17:18 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη σκορπισμὸς αὐτῶν ὑπὸ ἀνόμων, ὅτι ἀνέσχεν οὐρανὸς τοῦ στάξαι ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν.
Pss:17:18 εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ἄ·νομος -ον ὅτι ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὑετός, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pss:17:18 Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zewnątrz prawa Ponieważ/tamto By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Nieba/niebo By spadać Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pss:17:18 ei)s pa=san tE\n gE=n e)genE/TE o( skorpismo\s au)tO=n u(po\ a)no/mOn, o(/ti a)ne/sCHen o( ou)rano\s tou= sta/Xai u(eto\n e)pi\ tE\n gE=n.
Pss:17:18 eis pasan tEn gEn egenETE ho skorpismos autOn hypo anomOn, hoti anesCHen ho uranos tu staXai hyeton epi tEn gEn.
Pss:17:18 P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM P A1B_GPM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM VA_AAN N2_ASM P RA_ASF N1_ASF
Pss:17:18 into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to become become, happen the ć he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing outside the law because/that to be patient with indulge, tolerate, put up with the sky/heaven the to drop rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pss:17:18 into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom)   them/same (gen) under (+acc), by (+gen) outside the law ([Adj] gen) because/that he/she/it-BE PATIENT WITH-ed the (nom) sky/heaven (nom) the (gen) to-DROP, be-you(sg)-DROP-ed!, he/she/it-happens-to-DROP (opt) rain (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Pss:17:18 Pss_17:18_1 Pss_17:18_2 Pss_17:18_3 Pss_17:18_4 Pss_17:18_5 Pss_17:18_6 Pss_17:18_7 Pss_17:18_8 Pss_17:18_9 Pss_17:18_10 Pss_17:18_11 Pss_17:18_12 Pss_17:18_13 Pss_17:18_14 Pss_17:18_15 Pss_17:18_16 Pss_17:18_17 Pss_17:18_18 Pss_17:18_19 Pss_17:18_20
Pss:17:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:19 πηγαὶ συνεσχέθησαν αἰώνιοι ἐξ ἀβύσσων ἀπὸ ὀρέων ὑψηλῶν, ὅτι οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ποιῶν δικαιοσύνην καὶ κρίμα.
Pss:17:19 translation by G. Buchanan Gray) 21 (19) For the heavens withheld the rain from dropping upon the earth, Springs were stopped (that sprang) perennial(ly) out of the deeps, (that ran down) from lofty mountains. For there was none among them that wrought righteousness and justice;
Pss:17:19  
Pss:17:19 πηγαὶ συνεσχέθησαν αἰώνιοι ἐξ ἀβύσσων ἀπὸ ὀρέων ὑψηλῶν, ὅτι οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ποιῶν δικαιοσύνην καὶ κρίμα.
Pss:17:19 πηγή, -ῆς, ἡ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) αἰώνιος -ία -ον ἐκ ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ἀπό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίμα[τ], -ατος, τό
Pss:17:19 Wiosna {Sprężyna} By zmuszać {By ograniczać} aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Podniesiony Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jaki rodzaj; by czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Pss:17:19 pEgai\ sunesCHe/TEsan ai)O/nioi e)X a)bu/ssOn a)po\ o)re/On u(PSElO=n, o(/ti ou)k E)=n e)n au)toi=s poiO=n dikaiosu/nEn kai\ kri/ma.
Pss:17:19 pEgai synesCHeTEsan aiOnioi eX abyssOn apo oreOn hyPSElOn, hoti uk En en autois poiOn dikaiosynEn kai krima.
Pss:17:19 N1_NPF VCI_API3P A1B_NPM P N2_GPM P N3E_GPN A1_GPM C D V9_IAI3S P RD_DPM V2_PAPNSM N1_ASF C N3M_ASN
Pss:17:19 spring to constrain aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent out of (+gen) ἐξ before vowels abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mount elevated because/that οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same what kind; to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Pss:17:19 springs (nom|voc) they-were-CONSTRAIN-ed aeonian ([Adj] nom|voc) out of (+gen) abysss (gen) away from (+gen) mounts (gen) elevated ([Adj] gen) because/that not he/she/it-was in/among/by (+dat) them/same (dat) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) righteousness (acc) and sentence (nom|acc|voc)
Pss:17:19 Pss_17:19_1 Pss_17:19_2 Pss_17:19_3 Pss_17:19_4 Pss_17:19_5 Pss_17:19_6 Pss_17:19_7 Pss_17:19_8 Pss_17:19_9 Pss_17:19_10 Pss_17:19_11 Pss_17:19_12 Pss_17:19_13 Pss_17:19_14 Pss_17:19_15 Pss_17:19_16 Pss_17:19_17
Pss:17:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:20 ἀπὸ ἄρχοντος αὐτῶν καὶ λαοῦ ἐλαχίστου ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ, ὁ βασιλεὺς ἐν παρανομίᾳ καὶ ὁ κριτὴς ἐν ἀπειθείᾳ καὶ ὁ λαὸς ἐν ἁμαρτίᾳ.
Pss:17:20 translation by G. Buchanan Gray) (20) From the chief of them to the least (of them) all were sinful; 22 The king was a transgressor, and the judge disobedient, and the people sinful.
Pss:17:20  
Pss:17:20 ἀπὸ ἄρχοντος αὐτῶν καὶ λαοῦ ἐλαχίστου ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ, βασιλεὺς ἐν παρανομίᾳ καὶ κριτὴς ἐν ἀπειθείᾳ καὶ λαὸς ἐν ἁμαρτίᾳ.
Pss:17:20 ἀπό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαός, -οῦ, ὁ ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν παρα·νομία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ἐν ἀ·πείθεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Pss:17:20 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie Najmniej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Upór I też, nawet, mianowicie Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Pss:17:20 a)po\ a)/rCHontos au)tO=n kai\ laou= e)laCHi/stou e)n pa/sE| a(marti/a|, o( basileu\s e)n paranomi/a| kai\ o( kritE\s e)n a)peiTei/a| kai\ o( lao\s e)n a(marti/a|.
Pss:17:20 apo arCHontos autOn kai lau elaCHistu en pasE hamartia, ho basileus en paranomia kai ho kritEs en apeiTeia kai ho laos en hamartia.
Pss:17:20 P N3_GSM RD_GPM C N2_GSM A1_GSMS P A1S_DSF N1A_DSF RA_NSM N3V_NSM P N1A_DSF C RA_NSM N1M_NSM P N1A_DSF C RA_NSM N2_NSM P N1A_DSF
Pss:17:20 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely people least in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lawlessness and also, even, namely the judge [see critic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stubbornness and also, even, namely the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Pss:17:20 away from (+gen) ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) them/same (gen) and people (gen) least ([Adj] gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed sin (dat) the (nom) king (nom) in/among/by (+dat) lawlessness (dat) and the (nom) judge (nom) in/among/by (+dat) stubbornness (dat) and the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) sin (dat)
Pss:17:20 Pss_17:20_1 Pss_17:20_2 Pss_17:20_3 Pss_17:20_4 Pss_17:20_5 Pss_17:20_6 Pss_17:20_7 Pss_17:20_8 Pss_17:20_9 Pss_17:20_10 Pss_17:20_11 Pss_17:20_12 Pss_17:20_13 Pss_17:20_14 Pss_17:20_15 Pss_17:20_16 Pss_17:20_17 Pss_17:20_18 Pss_17:20_19 Pss_17:20_20 Pss_17:20_21 Pss_17:20_22 Pss_17:20_23
Pss:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:21 Ἰδέ, κύριε, καὶ ἀνάστησον αὐτοῖς τὸν βασιλέα αὐτῶν υἱὸν Δαυιδ εἰς τὸν καιρόν, ὃν εἵλου σύ, ὁ θεός, τοῦ βασιλεῦσαι ἐπὶ Ισραηλ παῖδά σου·
Pss:17:21 translation by G. Buchanan Gray) 23 (21) Behold, O Lord, and raise up unto them their king, the son of David, At the time in the which Thou seest, O God, that he may reign over Israel Thy servant
Pss:17:21  
Pss:17:21 Ἰδέ, κύριε, καὶ ἀνάστησον αὐτοῖς τὸν βασιλέα αὐτῶν υἱὸν Δαυιδ εἰς τὸν καιρόν, ὃν εἵλου σύ, θεός, τοῦ βασιλεῦσαι ἐπὶ Ισραηλ παῖδά σου·
Pss:17:21 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pss:17:21 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo Król On/ona/to/to samo Syn David Do (+przyspieszenie) Okres czasu Kto/, który/, który; by być By wybierać Ty Bóg  By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg)
Pss:17:21 *)ide/, ku/rie, kai\ a)na/stEson au)toi=s to\n basile/a au)tO=n ui(o\n *dauid ei)s to\n kairo/n, o(\n ei(/lou su/, o( Teo/s, tou= basileu=sai e)pi\ *israEl pai=da/ sou·
Pss:17:21 ide, kyrie, kai anastEson autois ton basilea autOn hyion dauid eis ton kairon, hon heilu sy, ho Teos, tu basileusai epi israEl paida su·
Pss:17:21 VB_AAD2S N2_VSM C VA_AAD2S RD_DPM RA_ASM N3V_ASM RD_GPM N2_ASM N_GSM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VBI_AMI2S RP_NS RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN P N_DS N3D_ASM RP_GS
Pss:17:21 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same the king he/she/it/same son David into (+acc) the period of time who/whom/which; to be to choose you the god [see theology] the to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel child/servant you; your/yours(sg)
Pss:17:21 do-SEE-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-STand-you(sg)-UP!, going-to-STand (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (dat) the (acc) king (acc) them/same (gen) son (acc) David (indecl) into (+acc) the (acc) period of time (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-were-CHOOSE-ed you(sg) (nom) the (nom) god (nom) the (gen) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) child/servant (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pss:17:21 Pss_17:21_1 Pss_17:21_2 Pss_17:21_3 Pss_17:21_4 Pss_17:21_5 Pss_17:21_6 Pss_17:21_7 Pss_17:21_8 Pss_17:21_9 Pss_17:21_10 Pss_17:21_11 Pss_17:21_12 Pss_17:21_13 Pss_17:21_14 Pss_17:21_15 Pss_17:21_16 Pss_17:21_17 Pss_17:21_18 Pss_17:21_19 Pss_17:21_20 Pss_17:21_21 Pss_17:21_22 Pss_17:21_23 Pss_17:21_24
Pss:17:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:22 καὶ ὑπόζωσον αὐτὸν ἰσχὺν τοῦ θραῦσαι ἄρχοντας ἀδίκους, καθαρίσαι Ιερουσαλημ ἀπὸ ἐθνῶν καταπατούντων ἐν ἀπωλείᾳ,
Pss:17:22 translation by G. Buchanan Gray) 24 (22) And gird him with strength, that he may shatter unrighteous rulers, 25 And that he may purge Jerusalem from nations that trample (her) down to destruction.
Pss:17:22  
Pss:17:22 καὶ ὑπόζωσον αὐτὸν ἰσχὺν τοῦ θραῦσαι ἄρχοντας ἀδίκους, καθαρίσαι Ιερουσαλημ ἀπὸ ἐθνῶν καταπατούντων ἐν ἀπωλείᾳ,
Pss:17:22 καί ὑπο·ζώννυμι (ath. υπο+ζωννυ-, -, υπο+ζω·σ-, -, υπο+εζωσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἄ·δικος -ον καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἐν ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Pss:17:22 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Siła By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Władca; by zaczynać się Niesprawiedliwy By oczyszczać się oczyszczaj Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] By deptać/stąpanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zniszczenie, zniszczenie
Pss:17:22 kai\ u(po/DZOson au)to\n i)sCHu\n tou= Trau=sai a)/rCHontas a)di/kous, kaTari/sai *ierousalEm a)po\ e)TnO=n katapatou/ntOn e)n a)pOlei/a|,
Pss:17:22 kai hypoDZOson auton isCHyn tu Trausai arCHontas adikus, kaTarisai ierusalEm apo eTnOn katapatuntOn en apOleia,
Pss:17:22 C VA_AAD2S RD_ASM N3_ASF RA_GSN VA_AAN N A1B_APM VA_AAN N_AS P N3E_GPN V2_PAPGPM P N1A_DSF
Pss:17:22 and also, even, namely to ??? he/she/it/same strength the to break fracture, snap, smashed into pieces ruler; to begin unjust to purify cleanse Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] to trample/tread in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among annihilation, destruction
Pss:17:22 and do-???-you(sg)! him/it/same (acc) strength (acc) the (gen) to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) unjust ([Adj] acc) to-PURIFIED, be-you(sg)-PURIFIED-ed!, he/she/it-happens-to-PURIFIED (opt) Jerusalem (indecl) away from (+gen) nations (gen) let-them-be-TRAMPLE/TREAD-ing! (classical), while TRAMPLE/TREAD-ing (gen) in/among/by (+dat) annihilation, destruction (dat)
Pss:17:22 Pss_17:22_1 Pss_17:22_2 Pss_17:22_3 Pss_17:22_4 Pss_17:22_5 Pss_17:22_6 Pss_17:22_7 Pss_17:22_8 Pss_17:22_9 Pss_17:22_10 Pss_17:22_11 Pss_17:22_12 Pss_17:22_13 Pss_17:22_14 Pss_17:22_15
Pss:17:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:23 ἐν σοφίᾳ δικαιοσύνης ἐξῶσαι ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ κληρονομίας, ἐκτρῖψαι ὑπερηφανίαν ἁμαρτωλοῦ ὡς σκεύη κεραμέως,
Pss:17:23 translation by G. Buchanan Gray) (23) Wisely, righteously 26 he shall thrust out sinners from (the) inheritance, He shall destroy the pride of the sinner as a potter's vessel.
Pss:17:23  
Pss:17:23 ἐν σοφίᾳ δικαιοσύνης ἐξῶσαι ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ κληρονομίας, ἐκτρῖψαι ὑπερηφανίαν ἁμαρτωλοῦ ὡς σκεύη κεραμέως,
Pss:17:23 ἐν σοφία, -ας, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν ἀπό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὑπερηφανία, -ας, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν ὡς σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ κεραμεύς, -έως, ὁ
Pss:17:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By wyganiać Grzeszny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo Do ??? Duma Grzeszny Jak/jak Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Garncarz
Pss:17:23 e)n sofi/a| dikaiosu/nEs e)XO=sai a(martOlou\s a)po\ klEronomi/as, e)ktri=PSai u(perEfani/an a(martOlou= O(s skeu/E kerame/Os,
Pss:17:23 en sofia dikaiosynEs eXOsai hamartOlus apo klEronomias, ektriPSai hyperEfanian hamartOlu hOs skeuE kerameOs,
Pss:17:23 P N1A_DSF N1_GSF VA_AAN A1B_APM P N1A_GSF VA_AAN N1A_ASF A1B_GSM C N3E_N N3V_GSM
Pss:17:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to expel sinful from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing inheritance to ??? pride sinful as/like vessel; vessel hardware, utensils, implement potter
Pss:17:23 in/among/by (+dat) sapience (dat) righteousness (gen) to-EXPEL, be-you(sg)-EXPEL-ed!, you(sg)-have-been-EXPEL-ed, he/she/it-happens-to-EXPEL (opt) sinful ([Adj] acc) away from (+gen) inheritance (gen), inheritances (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) pride (acc) sinful ([Adj] gen) as/like vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) potter (gen)
Pss:17:23 Pss_17:23_1 Pss_17:23_2 Pss_17:23_3 Pss_17:23_4 Pss_17:23_5 Pss_17:23_6 Pss_17:23_7 Pss_17:23_8 Pss_17:23_9 Pss_17:23_10 Pss_17:23_11 Pss_17:23_12 Pss_17:23_13
Pss:17:23 x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:24 ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ συντρῖψαι πᾶσαν ὑπόστασιν αὐτῶν, ὀλεθρεῦσαι ἔθνη παράνομα ἐν λόγῳ στόματος αὐτοῦ,
Pss:17:24 translation by G. Buchanan Gray) (24) With a rod of iron he shall break in pieces all their substance, 21 He shall destroy the godless nations with the word of his mouth;
Pss:17:24  
Pss:17:24 ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ συντρῖψαι πᾶσαν ὑπόστασιν αὐτῶν, ὀλεθρεῦσαι ἔθνη παράνομα ἐν λόγῳ στόματος αὐτοῦ,
Pss:17:24 ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὑπό·στασις, -εως, ἡ; ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   ἐν λόγος, -ου, ὁ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:24 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Żelazny By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)}; do ??? On/ona/to/to samo By niszczyć Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Pss:17:24 e)n r(a/bdO| sidEra=| suntri=PSai pa=san u(po/stasin au)tO=n, o)leTreu=sai e)/TnE para/noma e)n lo/gO| sto/matos au)tou=,
Pss:17:24 en rabdO sidEra syntriPSai pasan hypostasin autOn, oleTreusai eTnE paranoma en logO stomatos autu,
Pss:17:24 P N2_DSF N1A_DSF VA_AAN A1S_ASF N3I_ASF RD_GPM VA_AAN N3E_APN A1B_APN P N2_DSM N3M_GSN RD_GSM
Pss:17:24 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge iron to break to crush completely, break (in pieces) every all, each, every, the whole of; to sprinkle substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)}; to ??? he/she/it/same to destroy nation [see ethnic] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. mouth/maw stoma he/she/it/same
Pss:17:24 in/among/by (+dat) hooked staff (dat) iron ([Adj] dat) to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) substance/source (acc); upon ???-ing (dat) them/same (gen) to-DESTROY, be-you(sg)-DESTROY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY (opt) nations (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) word (dat) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)
Pss:17:24 Pss_17:24_1 Pss_17:24_2 Pss_17:24_3 Pss_17:24_4 Pss_17:24_5 Pss_17:24_6 Pss_17:24_7 Pss_17:24_8 Pss_17:24_9 Pss_17:24_10 Pss_17:24_11 Pss_17:24_12 Pss_17:24_13 Pss_17:24_14
Pss:17:24 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:25 ἐν ἀπειλῇ αὐτοῦ φυγεῖν ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐλέγξαι ἁμαρτωλοὺς ἐν λόγῳ καρδίας αὐτῶν.
Pss:17:25 translation by G. Buchanan Gray) (25) At his rebuke nations shall flee before him, And he shall reprove sinners for the thoughts of their heart.
Pss:17:25  
Pss:17:25 ἐν ἀπειλῇ αὐτοῦ φυγεῖν ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐλέγξαι ἁμαρτωλοὺς ἐν λόγῳ καρδίας αὐτῶν.
Pss:17:25 ἐν ἀπειλή, -ῆς, ἡ; ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν ἐν λόγος, -ου, ὁ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Groźba; by zagrażać On/ona/to/to samo By uciekać Naród [zobacz etniczny] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Grzeszny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Pss:17:25 e)n a)peilE=| au)tou= fugei=n e)/TnE a)po\ prosO/pou au)tou= kai\ e)le/gXai a(martOlou\s e)n lo/gO| kardi/as au)tO=n.
Pss:17:25 en apeilE autu fygein eTnE apo prosOpu autu kai elenXai hamartOlus en logO kardias autOn.
Pss:17:25 P N1_DSF RD_GSM VB_AAN N3E_APN P N2N_GSN RD_GSM C VA_AAN A1B_APM P N2_DSM N1A_GSF RD_GPM
Pss:17:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among threat; to threaten he/she/it/same to flee nation [see ethnic] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty sinful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Pss:17:25 in/among/by (+dat) threat (dat); you(sg)-are-being-THREATEN-ed, he/she/it-should-be-THREATEN-ing, you(sg)-should-be-being-THREATEN-ed him/it/same (gen) to-FLEE nations (nom|acc|voc) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and to-REPROVE, be-you(sg)-REPROVE-ed!, he/she/it-happens-to-REPROVE (opt) sinful ([Adj] acc) in/among/by (+dat) word (dat) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen)
Pss:17:25 Pss_17:25_1 Pss_17:25_2 Pss_17:25_3 Pss_17:25_4 Pss_17:25_5 Pss_17:25_6 Pss_17:25_7 Pss_17:25_8 Pss_17:25_9 Pss_17:25_10 Pss_17:25_11 Pss_17:25_12 Pss_17:25_13 Pss_17:25_14 Pss_17:25_15
Pss:17:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:26 καὶ συνάξει λαὸν ἅγιον, οὗ ἀφηγήσεται ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ κρινεῖ φυλὰς λαοῦ ἡγιασμένου ὑπὸ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ·
Pss:17:26 translation by G. Buchanan Gray) 28 (26) And he shall gather together a holy people, whom he shall lead in righteousness, And he shall judge the tribes of the people that has been sanctified by the Lord his God.
Pss:17:26  
Pss:17:26 Καὶ συνάξει λαὸν ἅγιον, οὗ ἀφηγήσεται ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ κρινεῖ φυλὰς λαοῦ ἡγιασμένου ὑπὸ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ·
Pss:17:26 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:26 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Szczep Ludzie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
Pss:17:26 *kai\ suna/Xei lao\n a(/gion, ou(= a)fEgE/setai e)n dikaiosu/nE|, kai\ krinei= fula\s laou= E(giasme/nou u(po\ kuri/ou Teou= au)tou=·
Pss:17:26 kai synaXei laon hagion, hu afEgEsetai en dikaiosynE, kai krinei fylas lau hEgiasmenu hypo kyriu Teu autu·
Pss:17:26 C VF_FAI3S N2_ASM A1A_ASM RR_GSM VF_FMI3S P N1_DSF C VF2_FAI3S N1_APF N2_GSM VT_XMPGSM P N2_GSM N2_GSM RD_GSM
Pss:17:26 and also, even, namely to gather together people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn tribe people to consecrate sanctify, hallow, become holy under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
Pss:17:26 and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) people (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen)   in/among/by (+dat) righteousness (dat) and he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) tribes (acc) people (gen) having-been-CONSECRATE-ed (gen) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen)
Pss:17:26 Pss_17:26_1 Pss_17:26_2 Pss_17:26_3 Pss_17:26_4 Pss_17:26_5 Pss_17:26_6 Pss_17:26_7 Pss_17:26_8 Pss_17:26_9 Pss_17:26_10 Pss_17:26_11 Pss_17:26_12 Pss_17:26_13 Pss_17:26_14 Pss_17:26_15 Pss_17:26_16 Pss_17:26_17
Pss:17:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:27 καὶ οὐκ ἀφήσει ἀδικίαν ἐν μέσῳ αὐτῶν αὐλισθῆναι ἔτι, καὶ οὐ κατοικήσει πᾶς ἄνθρωπος μετ’ αὐτῶν εἰδὼς κακίαν· γνώσεται γὰρ αὐτοὺς ὅτι πάντες υἱοὶ θεοῦ εἰσιν αὐτῶν.
Pss:17:27 translation by G. Buchanan Gray) 29 (21) And he shall not suffer unrighteousness to lodge any more in their midst, Nor shall there dwell with them any man that knoweth wickedness, 30 For he shall know them, that they are all sons of their God.
Pss:17:27  
Pss:17:27 καὶ οὐκ ἀφήσει ἀδικίαν ἐν μέσῳ αὐτῶν αὐλισθῆναι ἔτι, καὶ οὐ κατοικήσει πᾶς ἄνθρωπος μετ’ αὐτῶν εἰδὼς κακίαν· γνώσεται γὰρ αὐτοὺς ὅτι πάντες υἱοὶ θεοῦ εἰσιν αὐτῶν.
Pss:17:27 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἔτι καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) κακία, -ας, ἡ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:17:27 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo By spędzać {By wydawać} noc Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Źle źle, złośliwość By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Bóg  By iść; by być On/ona/to/to samo
Pss:17:27 kai\ ou)k a)fE/sei a)diki/an e)n me/sO| au)tO=n au)lisTE=nai e)/ti, kai\ ou) katoikE/sei pa=s a)/nTrOpos met’ au)tO=n ei)dO\s kaki/an· gnO/setai ga\r au)tou\s o(/ti pa/ntes ui(oi\ Teou= ei)sin au)tO=n.
Pss:17:27 kai uk afEsei adikian en mesO autOn aulisTEnai eti, kai u katoikEsei pas anTrOpos met’ autOn eidOs kakian· gnOsetai gar autus hoti pantes hyioi Teu eisin autOn.
Pss:17:27 C D VF_FAI3S N1A_ASF P A1_DSM RD_GPM VS_APN D C D VF_FAI3S A3_NSM N2_NSM P RD_GPM VX_XAPNSM N1A_ASF VF_FMI3S x RD_APM C A3_NPM N2_NPM N2_GSM V9_PAI3P RD_GPM
Pss:17:27 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to let go of wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same to spend the night yet/still and also, even, namely οὐχ before rough breathing dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) every all, each, every, the whole of human after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with evil evil, malice to know i.e. recognize. for since, as he/she/it/same because/that every all, each, every, the whole of son god [see theology] to go; to be he/she/it/same
Pss:17:27 and not he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) wrongdoing (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) to-be-SPEND-ed-THE-NIGHT yet/still and not dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) every (nom|voc) human (nom) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) having PERCEIVE-ed (nom) evil (acc) he/she/it-will-be-KNOW-ed for them/same (acc) because/that all (nom|voc) sons (nom|voc) god (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are them/same (gen)
Pss:17:27 Pss_17:27_1 Pss_17:27_2 Pss_17:27_3 Pss_17:27_4 Pss_17:27_5 Pss_17:27_6 Pss_17:27_7 Pss_17:27_8 Pss_17:27_9 Pss_17:27_10 Pss_17:27_11 Pss_17:27_12 Pss_17:27_13 Pss_17:27_14 Pss_17:27_15 Pss_17:27_16 Pss_17:27_17 Pss_17:27_18 Pss_17:27_19 Pss_17:27_20 Pss_17:27_21 Pss_17:27_22 Pss_17:27_23 Pss_17:27_24 Pss_17:27_25 Pss_17:27_26 Pss_17:27_27
Pss:17:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:28 καὶ καταμερίσει αὐτοὺς ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πάροικος καὶ ἀλλογενὴς οὐ παροικήσει αὐτοῖς ἔτι·
Pss:17:28 translation by G. Buchanan Gray) (28) And he shaIl divide them according to their tribes upon the land, 31 And neither sojourner nor alien shall sojourn with them any more.
Pss:17:28  
Pss:17:28 καὶ καταμερίσει αὐτοὺς ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πάροικος καὶ ἀλλογενὴς οὐ παροικήσει αὐτοῖς ἔτι·
Pss:17:28 καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πάρ·οικος -ον καί ἀλλο·γενής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι
Pss:17:28 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szczep On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Inny urodzony ??? Przed przydechem mocnym By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze
Pss:17:28 kai\ katameri/sei au)tou\s e)n tai=s fulai=s au)tO=n e)pi\ tE=s gE=s, kai\ pa/roikos kai\ a)llogenE\s ou) paroikE/sei au)toi=s e)/ti·
Pss:17:28 kai katamerisei autus en tais fylais autOn epi tEs gEs, kai paroikos kai allogenEs u paroikEsei autois eti·
Pss:17:28 C VF_FAI3S RD_APM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM P RA_GSF N1_GSF C A1B_NSM C A3H_NSM D VF_FAI3S RD_DPM D
Pss:17:28 and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tribe he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely ??? and also, even, namely other-born οὐχ before rough breathing to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) he/she/it/same yet/still
Pss:17:28 and   them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) tribes (dat) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and ??? ([Adj] nom) and other-born ([Adj] nom) not he/she/it-will-DWELL--NEAR, you(sg)-will-be-DWELL-ed--NEAR (classical) them/same (dat) yet/still
Pss:17:28 Pss_17:28_1 Pss_17:28_2 Pss_17:28_3 Pss_17:28_4 Pss_17:28_5 Pss_17:28_6 Pss_17:28_7 Pss_17:28_8 Pss_17:28_9 Pss_17:28_10 Pss_17:28_11 Pss_17:28_12 Pss_17:28_13 Pss_17:28_14 Pss_17:28_15 Pss_17:28_16 Pss_17:28_17 Pss_17:28_18
Pss:17:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:29 κρινεῖ λαοὺς καὶ ἔθνη ἐν σοφίᾳ δικαιοσύνης αὐτοῦ. διάψαλμα.
Pss:17:29 translation by G. Buchanan Gray) (29) He shall judge peoples and nations in the wisdom of his righteousness. Selah.
Pss:17:29  
Pss:17:29 κρινεῖ λαοὺς καὶ ἔθνη ἐν σοφίᾳ δικαιοσύνης αὐτοῦ. διάψαλμα.
Pss:17:29 κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λαός, -οῦ, ὁ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν σοφία, -ας, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Pss:17:29 By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo selah
Pss:17:29 krinei= laou\s kai\ e)/TnE e)n sofi/a| dikaiosu/nEs au)tou=. dia/PSalma.
Pss:17:29 krinei laus kai eTnE en sofia dikaiosynEs autu. diaPSalma.
Pss:17:29 VF2_FAI3S N2_APM C N3E_APN P N1A_DSF N1_GSF RD_GSM N1A_NSF
Pss:17:29 to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn people and also, even, namely nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same selah
Pss:17:29 he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) peoples (acc) and nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) sapience (dat) righteousness (gen) him/it/same (gen) selah (nom|acc|voc)
Pss:17:29 Pss_17:29_1 Pss_17:29_2 Pss_17:29_3 Pss_17:29_4 Pss_17:29_5 Pss_17:29_6 Pss_17:29_7 Pss_17:29_8 Pss_17:29_9
Pss:17:29 x x x x x x x x x
Pss:17:30 καὶ ἕξει λαοὺς ἐθνῶν δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ τὸν ζυγὸν αὐτοῦ καὶ τὸν κύριον δοξάσει ἐν ἐπισήμῳ πάσης τῆς γῆς καὶ καθαριεῖ Ιερουσαλημ ἐν ἁγιασμῷ ὡς καὶ τὸ ἀπ’ ἀρχῆς
Pss:17:30 translation by G. Buchanan Gray) 32 (30) And he shall have the heathen nations to serve him under his yoke; And he shall glorify the Lord in a place to be seen of (?) all the earth; 33 And he shall purge Jerusalem, making it holy as of old:
Pss:17:30  
Pss:17:30 Καὶ ἕξει λαοὺς ἐθνῶν δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ τὸν ζυγὸν αὐτοῦ καὶ τὸν κύριον δοξάσει ἐν ἐπισήμῳ πάσης τῆς γῆς καὶ καθαριεῖ Ιερουσαλημ ἐν ἁγιασμῷ ὡς καὶ τὸ ἀπ’ ἀρχῆς
Pss:17:30 καί ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -); ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν ἐπί·σημος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ἁγιασμός, -οῦ, ὁ ὡς καί ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ
Pss:17:30 I też, nawet, mianowicie Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć; by być pozwalany; by odchodzić Ludzie Naród [zobacz etniczny] By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wspaniały Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uświęcenie (świętość, uświęcenie) Jak/jak I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek
Pss:17:30 *kai\ e(/Xei laou\s e)TnO=n douleu/ein au)tO=| u(po\ to\n DZugo\n au)tou= kai\ to\n ku/rion doXa/sei e)n e)pisE/mO| pa/sEs tE=s gE=s kai\ kaTariei= *ierousalEm e)n a(giasmO=| O(s kai\ to\ a)p’ a)rCHE=s
Pss:17:30 kai heXei laus eTnOn duleuein autO hypo ton DZygon autu kai ton kyrion doXasei en episEmO pasEs tEs gEs kai kaTariei ierusalEm en hagiasmO hOs kai to ap’ arCHEs
Pss:17:30 D VF_FAI3S N2_APM N3E_GPN V1_PAN RD_DSM P RA_ASM N2_ASN RD_GSM C RA_ASM N2_ASM VF_FAI3S P A1B_DSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C VF2_FAI3S N_AS P N2_DSM C C RA_ASN P N1_GSF
Pss:17:30 and also, even, namely maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have; to be permitted; to depart people nation [see ethnic] to obey to be a slave, serve he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the yoke/scale he/she/it/same and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among splendid every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely to purify cleanse Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sanctification (holiness, sanctification) as/like and also, even, namely the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning
Pss:17:30 and maturity (dat); he/she/it-will-HAVE, you(sg)-will-be-HAVE-ed (classical); you(sg)-are-BE-ing-PERMITTED; you(sg)-are-DEPART-ing peoples (acc) nations (gen) to-be-OBEY-ing him/it/same (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) yoke/scale (acc) him/it/same (gen) and the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, you(sg)-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (classical) in/among/by (+dat) splendid ([Adj] dat) every (gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) sanctification (dat) as/like and the (nom|acc) away from (+gen) beginning (gen)
Pss:17:30 Pss_17:30_1 Pss_17:30_2 Pss_17:30_3 Pss_17:30_4 Pss_17:30_5 Pss_17:30_6 Pss_17:30_7 Pss_17:30_8 Pss_17:30_9 Pss_17:30_10 Pss_17:30_11 Pss_17:30_12 Pss_17:30_13 Pss_17:30_14 Pss_17:30_15 Pss_17:30_16 Pss_17:30_17 Pss_17:30_18 Pss_17:30_19 Pss_17:30_20 Pss_17:30_21 Pss_17:30_22 Pss_17:30_23 Pss_17:30_24 Pss_17:30_25 Pss_17:30_26 Pss_17:30_27 Pss_17:30_28 Pss_17:30_29
Pss:17:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:31 ἔρχεσθαι ἔθνη ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἰδεῖν τὴν δόξαν αὐτοῦ φέροντες δῶρα τοὺς ἐξησθενηκότας υἱοὺς αὐτῆς καὶ ἰδεῖν τὴν δόξαν κυρίου, ἣν ἐδόξασεν αὐτὴν ὁ θεός.
Pss:17:31 translation by G. Buchanan Gray) 34 (31) So that nations shall come from the ends of the earth to see his glory, Bringing as gifts her sons who had fainted, 35 And to see the glory of the Lord, wherewith God hath glorified her.
Pss:17:31  
Pss:17:31 ἔρχεσθαι ἔθνη ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἰδεῖν τὴν δόξαν αὐτοῦ φέροντες δῶρα τοὺς ἐξησθενηκότας υἱοὺς αὐτῆς καὶ ἰδεῖν τὴν δόξαν κυρίου, ἣν ἐδόξασεν αὐτὴν θεός.
Pss:17:31 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:17:31 By przychodzić Naród [zobacz etniczny] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dar Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By chwalić/wychwalaj/chwałę On/ona/to/to samo Bóg 
Pss:17:31 e)/rCHesTai e)/TnE a)p’ a)/krou tE=s gE=s i)dei=n tE\n do/Xan au)tou= fe/rontes dO=ra tou\s e)XEsTenEko/tas ui(ou\s au)tE=s kai\ i)dei=n tE\n do/Xan kuri/ou, E(\n e)do/Xasen au)tE\n o( Teo/s.
Pss:17:31 erCHesTai eTnE ap’ akru tEs gEs idein tEn doXan autu ferontes dOra tus eXEsTenEkotas hyius autEs kai idein tEn doXan kyriu, hEn edoXasen autEn ho Teos.
Pss:17:31 V1_PMN N3E_APN P A1A_GSM RA_GSF N1_GSF VB_AAN RA_ASF N1S_ASF RD_GSM V1_PAPNPM N2N_APN RA_APM VXI_XAPAPM N2_APM RD_GSF C VB_AAN RA_ASF N1S_ASF N2_GSM RR_ASF VQI_AAI3S RD_ASF RA_NSM N2_NSM
Pss:17:31 to come nation [see ethnic] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth gift the ć son he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to glorify/extol/praise he/she/it/same the god [see theology]
Pss:17:31 to-be-being-COME-ed nations (nom|acc|voc) away from (+gen) furthest extent/apex (gen) the (gen) earth/land (gen) to-SEE the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) while BRING-ing (nom|voc) gifts (nom|acc|voc) the (acc)   sons (acc) her/it/same (gen) and to-SEE the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed her/it/same (acc) the (nom) god (nom)
Pss:17:31 Pss_17:31_1 Pss_17:31_2 Pss_17:31_3 Pss_17:31_4 Pss_17:31_5 Pss_17:31_6 Pss_17:31_7 Pss_17:31_8 Pss_17:31_9 Pss_17:31_10 Pss_17:31_11 Pss_17:31_12 Pss_17:31_13 Pss_17:31_14 Pss_17:31_15 Pss_17:31_16 Pss_17:31_17 Pss_17:31_18 Pss_17:31_19 Pss_17:31_20 Pss_17:31_21 Pss_17:31_22 Pss_17:31_23 Pss_17:31_24 Pss_17:31_25 Pss_17:31_26
Pss:17:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:32 καὶ αὐτὸς βασιλεὺς δίκαιος διδακτὸς ὑπὸ θεοῦ ἐπ’ αὐτούς, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐν μέσῳ αὐτῶν, ὅτι πάντες ἅγιοι, καὶ βασιλεὺς αὐτῶν χριστὸς κυρίου.
Pss:17:32 translation by G. Buchanan Gray) (32) And he (shall be) a righteous king, taught of God, over them, 36 And there shall be no unrighteousness in his days in their midst, For all shall be holy and their king the anointed of the Lord.
Pss:17:32  
Pss:17:32 καὶ αὐτὸς βασιλεὺς δίκαιος διδακτὸς ὑπὸ θεοῦ ἐπ’ αὐτούς, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐν μέσῳ αὐτῶν, ὅτι πάντες ἅγιοι, καὶ βασιλεὺς αὐτῶν χριστὸς κυρίου.
Pss:17:32 καί αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ δίκαιος -αία -ον διδακτός -ή -όν ὑπό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:17:32 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Król Właśnie prawy, właśnie Uczony Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:17:32 kai\ au)to\s basileu\s di/kaios didakto\s u(po\ Teou= e)p’ au)tou/s, kai\ ou)k e)/stin a)diki/a e)n tai=s E(me/rais au)tou= e)n me/sO| au)tO=n, o(/ti pa/ntes a(/gioi, kai\ basileu\s au)tO=n CHristo\s kuri/ou.
Pss:17:32 kai autos basileus dikaios didaktos hypo Teu ep’ autus, kai uk estin adikia en tais hEmerais autu en mesO autOn, hoti pantes hagioi, kai basileus autOn CHristos kyriu.
Pss:17:32 C RD_NSM N3V_NSM A1A_NSM N2_NSM P N2_GSM P RD_APM C D V9_PAI3S N1A_NSF P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM P A1_DSM RD_GPM C A3_NPM A1A_NPM C N3V_NSM RD_GPM A1_NSM N2_GSM
Pss:17:32 and also, even, namely he/she/it/same king just righteous, just taught under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same because/that every all, each, every, the whole of dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely king he/she/it/same Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:17:32 and he/it/same (nom) king (nom) just ([Adj] nom) taught ([Adj] nom) under (+acc), by (+gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and not he/she/it-is wrongdoing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) because/that all (nom|voc) holy ([Adj] nom|voc) and king (nom) them/same (gen) Christ (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pss:17:32 Pss_17:32_1 Pss_17:32_2 Pss_17:32_3 Pss_17:32_4 Pss_17:32_5 Pss_17:32_6 Pss_17:32_7 Pss_17:32_8 Pss_17:32_9 Pss_17:32_10 Pss_17:32_11 Pss_17:32_12 Pss_17:32_13 Pss_17:32_14 Pss_17:32_15 Pss_17:32_16 Pss_17:32_17 Pss_17:32_18 Pss_17:32_19 Pss_17:32_20 Pss_17:32_21 Pss_17:32_22 Pss_17:32_23 Pss_17:32_24 Pss_17:32_25 Pss_17:32_26 Pss_17:32_27 Pss_17:32_28
Pss:17:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:33 οὐ γὰρ ἐλπιεῖ ἐπὶ ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ τόξον οὐδὲ πληθυνεῖ αὑτῷ χρυσίον οὐδὲ ἀργύριον εἰς πόλεμον καὶ πολλοῖς [λαοῖς] οὐ συνάξει ἐλπίδας εἰς ἡμέραν πολέμου.
Pss:17:33 translation by G. Buchanan Gray) 37 (33) For he shall not put his trust in horse and rider and bow, Nor shall he multiply for himself gold and silver for war, Nor shall he gather confidence from (?) a multitude (?) for the day of battle.
Pss:17:33  
Pss:17:33 οὐ γὰρ ἐλπιεῖ ἐπὶ ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ τόξον οὐδὲ πληθυνεῖ αὑτῷ χρυσίον οὐδὲ ἀργύριον εἰς πόλεμον καὶ πολλοῖς [λαοῖς] οὐ συνάξει ἐλπίδας εἰς ἡμέραν πολέμου.
Pss:17:33 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] καί τόξον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) οὐδέ (οὐ δέ) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Pss:17:33 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wzrastać/mnóż się Samo /nasz /twój /siebie Kawałek złota ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Kawałek srebra Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Dużo Ludzie ??? Przed przydechem mocnym By zbierać się razem Miej nadzieję/oczekiwanie Do (+przyspieszenie) Dzień Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
Pss:17:33 ou) ga\r e)lpiei= e)pi\ i(/ppon kai\ a)naba/tEn kai\ to/Xon ou)de\ plETunei= au(tO=| CHrusi/on ou)de\ a)rgu/rion ei)s po/lemon kai\ polloi=s [laoi=s] ou) suna/Xei e)lpi/das ei)s E(me/ran pole/mou.
Pss:17:33 u gar elpiei epi hippon kai anabatEn kai toXon ude plETynei hautO CHrysion ude argyrion eis polemon kai pollois [laois] u synaXei elpidas eis hEmeran polemu.
Pss:17:33 D x VF2_FAI3S P N2_ASM C N1M_ASM C N2N_ASN C VF2_FAI3S RD_DSM N2N_ASN C N2N_ASN P N2_ASM C A1_DPM N2_DPM D VF_FAI3S N3D_APF P N1A_ASF N2_GSM
Pss:17:33 οὐχ before rough breathing for since, as to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse and also, even, namely horse riders and also, even, namely Bow (also rainbow) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to increase/multiply self /our-/your-/themselves piece of gold οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) piece of silver into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely much people οὐχ before rough breathing to gather together hope/expectation into (+acc) day war [see polemic]; to fight war
Pss:17:33 not for he/she/it-will-HOPE, you(sg)-will-be-HOPE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) horse (acc) and horse riders (acc) and Bow (nom|acc|voc) neither/nor he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) self (dat) piece of gold (nom|acc|voc) neither/nor piece of silver (nom|acc|voc) into (+acc) war (acc) and many (dat) peoples (dat) not he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) hope/expectations (acc) into (+acc) day (acc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
Pss:17:33 Pss_17:33_1 Pss_17:33_2 Pss_17:33_3 Pss_17:33_4 Pss_17:33_5 Pss_17:33_6 Pss_17:33_7 Pss_17:33_8 Pss_17:33_9 Pss_17:33_10 Pss_17:33_11 Pss_17:33_12 Pss_17:33_13 Pss_17:33_14 Pss_17:33_15 Pss_17:33_16 Pss_17:33_17 Pss_17:33_18 Pss_17:33_19 Pss_17:33_20 Pss_17:33_21 Pss_17:33_22 Pss_17:33_23 Pss_17:33_24 Pss_17:33_25 Pss_17:33_26
Pss:17:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:17:34 Κύριος αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ, ἐλπὶς τοῦ δυνατοῦ ἐλπίδι θεοῦ, καὶ ἐλεήσει πάντα τὰ ἔθνη ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν φόβῳ.
Pss:17:34 translation by G. Buchanan Gray) 38 (34) The Lord Himself is his king, the hope of him that is mighty through (his) hope in God. All nations (shall be) in fear before him,
Pss:17:34  
Pss:17:34 Κύριος αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ, ἐλπὶς τοῦ δυνατοῦ ἐλπίδι θεοῦ, καὶ ἐλεήσει πάντα τὰ ἔθνη ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν φόβῳ.
Pss:17:34 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ θεός, -οῦ, ὁ καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν φόβος, -ου, ὁ
Pss:17:34 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Król On/ona/to/to samo Miej nadzieję/oczekiwanie Zdolny; by być efektywny Miej nadzieję/oczekiwanie Bóg  I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię]
Pss:17:34 *ku/rios au)to\s basileu\s au)tou=, e)lpi\s tou= dunatou= e)lpi/di Teou=, kai\ e)leE/sei pa/nta ta\ e)/TnE e)nO/pion au)tou= e)n fo/bO|.
Pss:17:34 kyrios autos basileus autu, elpis tu dynatu elpidi Teu, kai eleEsei panta ta eTnE enOpion autu en fobO.
Pss:17:34 N2_NSM RD_NSM N3V_NSM RD_GSM N3D_NSF RA_GSM A1_GSM N3D_DSF N2_GSM C VF_FAI3S A3_ASM RA_APN N3E_APN P RD_GSM P N2_DSM
Pss:17:34 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same king he/she/it/same hope/expectation the capable; to be effective hope/expectation god [see theology] and also, even, namely to show mercy every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia]
Pss:17:34 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) king (nom) him/it/same (gen) hope/expectation (nom) the (gen) capable ([Adj] gen); be-you(sg)-being-BE-ed-EFFECTIVE! hope/expectation (dat) god (gen) and he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) fear (dat)
Pss:17:34 Pss_17:34_1 Pss_17:34_2 Pss_17:34_3 Pss_17:34_4 Pss_17:34_5 Pss_17:34_6 Pss_17:34_7 Pss_17:34_8 Pss_17:34_9 Pss_17:34_10 Pss_17:34_11 Pss_17:34_12 Pss_17:34_13 Pss_17:34_14 Pss_17:34_15 Pss_17:34_16 Pss_17:34_17 Pss_17:34_18
Pss:17:34 x x x x x x