Pss:3:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων· περὶ δικαίων.
Pss:3:0t translation by G. Buchanan Gray) III. A Psalm Of Solomon. Concerning the righteous.
Pss:3:0t  
Pss:3:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων· περὶ δικαίων.
Pss:3:0t          
Pss:3:0t          
Pss:3:0t *PSalmo\s tO=| *salOmOn· peri\ dikai/On.
Pss:3:0t PSalmos tO salOmOn· peri dikaiOn.
Pss:3:0t N2_NSM RA_DSM N_DSM P A1A_GPM
Pss:3:0t          
Pss:3:0t          
Pss:3:0t Pss_3:0t_1 Pss_3:0t_2 Pss_3:0t_3 Pss_3:0t_4 Pss_3:0t_5
Pss:3:0t x x x x x
Pss:3:1 Ἵνα τί ὑπνοῖς, ψυχή, καὶ οὐκ εὐλογεῖς τὸν κύριον; ὕμνον καινὸν ψάλατε τῷ θεῷ τῷ αἰνετῷ.
Pss:3:1 translation by G. Buchanan Gray) 3 1 Why sleepest thou, O my soul, And blessest not the Lord?
Pss:3:1  
Pss:3:1 Ἵνα τί ὑπνοῖς, ψυχή, καὶ οὐκ εὐλογεῖς τὸν κύριον; ὕμνον καινὸν ψάλατε τῷ θεῷ τῷ αἰνετῷ.
Pss:3:1 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὕμνος, -ου, ὁ καινός -ή -όν ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό  
Pss:3:1 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Śpij; by spać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Hymn Nowy By szarpać (instrument) Bóg 
Pss:3:1 *(/ina ti/ u(pnoi=s, PSuCHE/, kai\ ou)k eu)logei=s to\n ku/rion; u(/mnon kaino\n PSa/late tO=| TeO=| tO=| ai)netO=|.
Pss:3:1 hina ti hypnois, PSyCHE, kai uk eulogeis ton kyrion; hymnon kainon PSalate tO TeO tO ainetO.
Pss:3:1 D RI_ASN N2_DPM N1_NSF C D V2_PAI2S RA_ASM N2_ASM N2_ASM A1_ASM VB_AAD2P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM
Pss:3:1 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. sleep; to sleep cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hymn new to pluck (an instrument) the god [see theology] the ć
Pss:3:1 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) sleeps (dat); you(sg)-are-SLEEP-ing, you(sg)-should-be-SLEEP-ing, you(sg)-happen-to-be-SLEEP-ing (opt) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) and not you(sg)-are-BLESS-ing, you(sg)-were-BLESS-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) hymn (acc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! the (dat) god (dat) the (dat)  
Pss:3:1 Pss_3:1_1 Pss_3:1_2 Pss_3:1_3 Pss_3:1_4 Pss_3:1_5 Pss_3:1_6 Pss_3:1_7 Pss_3:1_8 Pss_3:1_9 Pss_3:1_10 Pss_3:1_11 Pss_3:1_12 Pss_3:1_13 Pss_3:1_14 Pss_3:1_15 Pss_3:1_16
Pss:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:2 ψάλλε καὶ γρηγόρησον ἐπὶ τὴν γρηγόρησιν αὐτοῦ, ὅτι ἀγαθὸς ψαλμὸς τῷ θεῷ ἐξ ἀγαθῆς καρδίας.
Pss:3:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 Sing a new song, Unto God who is worthy to be praised. Sing and be wakeful against His awaking, For good is a psalm (sung) to God from a glad heart.
Pss:3:2  
Pss:3:2 ψάλλε καὶ γρηγόρησον ἐπὶ τὴν γρηγόρησιν αὐτοῦ, ὅτι ἀγαθὸς ψαλμὸς τῷ θεῷ ἐξ ἀγαθῆς καρδίας.
Pss:3:2 ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) καί γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καρδία, -ας, ἡ
Pss:3:2 By szarpać (instrument) I też, nawet, mianowicie By być raźny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Psalm Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Pss:3:2 PSa/lle kai\ grEgo/rEson e)pi\ tE\n grEgo/rEsin au)tou=, o(/ti a)gaTo\s PSalmo\s tO=| TeO=| e)X a)gaTE=s kardi/as.
Pss:3:2 PSalle kai grEgorEson epi tEn grEgorEsin autu, hoti agaTos PSalmos tO TeO eX agaTEs kardias.
Pss:3:2 V1_PAD2S C VA_AAD2S P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C A1_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM P A1_GSF N1A_GSF
Pss:3:2 to pluck (an instrument) and also, even, namely to be alert upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same because/that good inherently good, i.e. God-wrought. psalm the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels good inherently good, i.e. God-wrought. heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Pss:3:2 be-you(sg)-PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT)! and do-BE-you(sg)-ALERT!, going-to-BE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   him/it/same (gen) because/that good ([Adj] nom) psalm (nom) the (dat) god (dat) out of (+gen) good ([Adj] gen) heart (gen), hearts (acc)
Pss:3:2 Pss_3:2_1 Pss_3:2_2 Pss_3:2_3 Pss_3:2_4 Pss_3:2_5 Pss_3:2_6 Pss_3:2_7 Pss_3:2_8 Pss_3:2_9 Pss_3:2_10 Pss_3:2_11 Pss_3:2_12 Pss_3:2_13 Pss_3:2_14 Pss_3:2_15
Pss:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:3 δίκαιοι μνημονεύουσιν διὰ παντὸς τοῦ κυρίου, ἐν ἐξομολογήσει καὶ δικαιώσει τὰ κρίματα κυρίου.
Pss:3:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 The righteous remember the Lord at all times, With thanksgiving and declaration of the righteousness of the Lord's judgements
Pss:3:3  
Pss:3:3 δίκαιοι μνημονεύουσιν διὰ παντὸς τοῦ κυρίου, ἐν ἐξομολογήσει καὶ δικαιώσει τὰ κρίματα κυρίου.
Pss:3:3 δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) καί δικαίωσις, -εως, ἡ; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:3:3 Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By pamiętać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przyznawać I też, nawet, mianowicie Obrona; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:3:3 di/kaioi mnEmoneu/ousin dia\ panto\s tou= kuri/ou, e)n e)XomologE/sei kai\ dikaiO/sei ta\ kri/mata kuri/ou.
Pss:3:3 dikaioi mnEmoneuusin dia pantos tu kyriu, en eXomologEsei kai dikaiOsei ta krimata kyriu.
Pss:3:3 A1A_NPM V1_PAI3P P A3_GSM RA_GSM N2_GSM P VF_FAI3S C N3E_DSF RA_APN N3M_APN N2_GSM
Pss:3:3 just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to remember because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to confess and also, even, namely vindication; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:3:3 just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) they-are-REMEMBER-ing, while REMEMBER-ing (dat) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) he/she/it-will-CONFESS, you(sg)-will-be-CONFESS-ed (classical) and vindication (dat); he/she/it-will-MAKE RIGHTEOUS, you(sg)-will-be-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pss:3:3 Pss_3:3_1 Pss_3:3_2 Pss_3:3_3 Pss_3:3_4 Pss_3:3_5 Pss_3:3_6 Pss_3:3_7 Pss_3:3_8 Pss_3:3_9 Pss_3:3_10 Pss_3:3_11 Pss_3:3_12 Pss_3:3_13
Pss:3:3 x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:4 οὐκ ὀλιγωρήσει δίκαιος παιδευόμενος ὑπὸ κυρίου, ἡ εὐδοκία αὐτοῦ διὰ παντὸς ἔναντι κυρίου.
Pss:3:4 translation by G. Buchanan Gray) 4 The righteous despiseth not the chastening of the Lord; His will is always before the Lord.
Pss:3:4  
Pss:3:4 οὐκ ὀλιγωρήσει δίκαιος παιδευόμενος ὑπὸ κυρίου, εὐδοκία αὐτοῦ διὰ παντὸς ἔναντι κυρίου.
Pss:3:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   δίκαιος -αία -ον παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:3:4 ??? Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Życzliwość On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:3:4 ou)k o)ligOrE/sei di/kaios paideuo/menos u(po\ kuri/ou, E( eu)doki/a au)tou= dia\ panto\s e)/nanti kuri/ou.
Pss:3:4 uk oligOrEsei dikaios paideuomenos hypo kyriu, hE eudokia autu dia pantos enanti kyriu.
Pss:3:4 D N3I_DSF A1A_NSM V1_PMPNSM P N2_GSM RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P A3_GSM D N2_GSM
Pss:3:4 οὐχ before rough breathing ć just righteous, just to chastened correct, discipline, train, teach, educate, under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the good will he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:3:4 not   just ([Adj] nom) while being-CHASTENED-ed (nom) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) good will (nom|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pss:3:4 Pss_3:4_1 Pss_3:4_2 Pss_3:4_3 Pss_3:4_4 Pss_3:4_5 Pss_3:4_6 Pss_3:4_7 Pss_3:4_8 Pss_3:4_9 Pss_3:4_10 Pss_3:4_11 Pss_3:4_12 Pss_3:4_13
Pss:3:4 x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:5 Προσέκοψεν ὁ δίκαιος καὶ ἐδικαίωσεν τὸν κύριον, ἔπεσεν καὶ ἀποβλέπει τί ποιήσει αὐτῷ ὁ θεός, ἀποσκοπεύει ὅθεν ἥξει σωτηρία αὐτοῦ.
Pss:3:5 translation by G. Buchanan Gray) 5 The righteous stumbleth and holdeth the Lord righteous: He falleth and looketh out for what God will do to him; 6 He seeketh out whence his deliverance will come.
Pss:3:5  
Pss:3:5 Προσέκοψεν δίκαιος καὶ ἐδικαίωσεν τὸν κύριον, ἔπεσεν καὶ ἀποβλέπει τί ποιήσει αὐτῷ θεός, ἀποσκοπεύει ὅθεν ἥξει σωτηρία αὐτοῦ.
Pss:3:5 προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἀπο·βλέπω (απο+βλεπ-, -, απο+βλεψ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·σκοπεύω [LXX] (απο+σκοπευ-, απο+σκοπευ·σ-, απο+σκοπευ·σ-, -, -, -) ὅ·θεν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:3:5 By potykać się Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By zwracać uwagę (wyglądaj z dala) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Bóg  Do ??? Skąd By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność On/ona/to/to samo
Pss:3:5 *prose/koPSen o( di/kaios kai\ e)dikai/Osen to\n ku/rion, e)/pesen kai\ a)poble/pei ti/ poiE/sei au)tO=| o( Teo/s, a)poskopeu/ei o(/Ten E(/Xei sOtEri/a au)tou=.
Pss:3:5 prosekoPSen ho dikaios kai edikaiOsen ton kyrion, epesen kai apoblepei ti poiEsei autO ho Teos, aposkopeuei hoTen hEXei sOtEria autu.
Pss:3:5 VAI_AAI3S RA_NSM A1A_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S C V1_PAI3S RI_ASN VF_FAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM VI_PAI3S D VF_FAI3S N1A_NSF RD_GSM
Pss:3:5 to stumble the just righteous, just and also, even, namely to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to pay attention (look away) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make he/she/it/same the god [see theology] to ??? from where to have come I have come. I have arrived.; to lead salvation/deliverance; saving he/she/it/same
Pss:3:5 he/she/it-STUMBLE-ed the (nom) just ([Adj] nom) and he/she/it-MAKE RIGHTEOUS-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-FALL-ed and he/she/it-is-PAY-ing-ATTENTION, you(sg)-are-being-PAY-ed-ATTENTION (classical) who/what/why (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) him/it/same (dat) the (nom) god (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) from where he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Pss:3:5 Pss_3:5_1 Pss_3:5_2 Pss_3:5_3 Pss_3:5_4 Pss_3:5_5 Pss_3:5_6 Pss_3:5_7 Pss_3:5_8 Pss_3:5_9 Pss_3:5_10 Pss_3:5_11 Pss_3:5_12 Pss_3:5_13 Pss_3:5_14 Pss_3:5_15 Pss_3:5_16 Pss_3:5_17 Pss_3:5_18 Pss_3:5_19 Pss_3:5_20
Pss:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:6 ἀλήθεια τῶν δικαίων παρὰ θεοῦ σωτῆρος αὐτῶν, οὐκ αὐλίζεται ἐν οἴκῳ δικαίου ἁμαρτία ἐφ’ ἁμαρτίαν·
Pss:3:6 translation by G. Buchanan Gray) 7 (6) The steadfastness of the righteous is from God their deliverer; There lodgeth not in the house of the righteous sin upon sin.
Pss:3:6  
Pss:3:6 ἀλήθεια τῶν δικαίων παρὰ θεοῦ σωτῆρος αὐτῶν, οὐκ αὐλίζεται ἐν οἴκῳ δικαίου ἁμαρτία ἐφ’ ἁμαρτίαν·
Pss:3:6 ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) παρά θεός, -οῦ, ὁ σωτήρ, -ῆρος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Pss:3:6 PRAWDA Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Zbawiciela wybawca On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Pss:3:6 a)lE/Teia tO=n dikai/On para\ Teou= sOtE=ros au)tO=n, ou)k au)li/DZetai e)n oi)/kO| dikai/ou a(marti/a e)f’ a(marti/an·
Pss:3:6 alETeia tOn dikaiOn para Teu sOtEros autOn, uk auliDZetai en oikO dikaiu hamartia ef’ hamartian·
Pss:3:6 N1A_NSF RA_GPM A1A_GPM P N2_GSM N3H_GSM RD_GPM D V1_PMI3S P N2_DSM A1A_GSM N1A_NSF P N1A_ASF
Pss:3:6 truth the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together god [see theology] Savior rescuer he/she/it/same οὐχ before rough breathing to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Pss:3:6 truth (nom|voc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) god (gen) Savior (gen) them/same (gen) not he/she/it-is-being-SPEND-ed-THE-NIGHT in/among/by (+dat) house (dat) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! sin (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sin (acc)
Pss:3:6 Pss_3:6_1 Pss_3:6_2 Pss_3:6_3 Pss_3:6_4 Pss_3:6_5 Pss_3:6_6 Pss_3:6_7 Pss_3:6_8 Pss_3:6_9 Pss_3:6_10 Pss_3:6_11 Pss_3:6_12 Pss_3:6_13 Pss_3:6_14 Pss_3:6_15
Pss:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:7 ἐπισκέπτεται διὰ παντὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ ὁ δίκαιος τοῦ ἐξᾶραι ἀδικίαν ἐν παραπτώματι αὐτοῦ.
Pss:3:7 translation by G. Buchanan Gray) 8 (7) The righteous continually searcheth his house, To remove utterly (all) iniquity (done) by him in error.
Pss:3:7  
Pss:3:7 ἐπισκέπτεται διὰ παντὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ δίκαιος τοῦ ἐξᾶραι ἀδικίαν ἐν παραπτώματι αὐτοῦ.
Pss:3:7 ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:3:7 By bywać [zobacz sceptyczny] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie By usuwać Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo
Pss:3:7 e)piske/ptetai dia\ panto\s to\n oi)=kon au)tou= o( di/kaios tou= e)Xa=rai a)diki/an e)n paraptO/mati au)tou=.
Pss:3:7 episkeptetai dia pantos ton oikon autu ho dikaios tu eXarai adikian en paraptOmati autu.
Pss:3:7 V1_PMI3S P A3_GSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_NSM A1A_NSM RA_GSN VA_AAN N1A_ASF P N3M_DSN RD_GSM
Pss:3:7 to visit [see skeptical] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the house he/she/it/same the just righteous, just the to remove wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same
Pss:3:7 he/she/it-is-being-VISIT-ed because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) the (nom) just ([Adj] nom) the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) wrongdoing (acc) in/among/by (+dat) false step (dat) him/it/same (gen)
Pss:3:7 Pss_3:7_1 Pss_3:7_2 Pss_3:7_3 Pss_3:7_4 Pss_3:7_5 Pss_3:7_6 Pss_3:7_7 Pss_3:7_8 Pss_3:7_9 Pss_3:7_10 Pss_3:7_11 Pss_3:7_12 Pss_3:7_13 Pss_3:7_14
Pss:3:7 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:8 ἐξιλάσατο περὶ ἀγνοίας ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ κύριος καθαρίζει πᾶν ἄνδρα ὅσιον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Pss:3:8 translation by G. Buchanan Gray) 9 (8) He maketh atonement for (sins of) ignorance by fasting and afflicting his soul, 10 And the Lord counteth guiltless every pious man and his house.
Pss:3:8  
Pss:3:8 ἐξιλάσατο περὶ ἀγνοίας ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ κύριος καθαρίζει πᾶν ἄνδρα ὅσιον καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Pss:3:8 ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί ἄ·γνοια, -ας, ἡ ἐν νηστεία, -ας, ἡ καί ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:3:8 By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nieznajomość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie Głębokość; do niżej Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oczyszczać się oczyszczaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Święty I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo
Pss:3:8 e)Xila/sato peri\ a)gnoi/as e)n nEstei/a| kai\ tapeinO/sei PSuCHE=s au)tou=, kai\ o( ku/rios kaTari/DZei pa=n a)/ndra o(/sion kai\ to\n oi)=kon au)tou=.
Pss:3:8 eXilasato peri agnoias en nEsteia kai tapeinOsei PSyCHEs autu, kai ho kyrios kaTariDZei pan andra hosion kai ton oikon autu.
Pss:3:8 VAI_AMI3S P N1A_GSF P N1A_NSF C N3I_DSF N1_GSF RD_GSM C RA_NSM N2_NSM V1_PAI3S A3_NSN N3_ASM A1A_ASM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Pss:3:8 to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) ignorance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fast and also, even, namely depth; to lower life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to purify cleanse every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". holy and also, even, namely the house he/she/it/same
Pss:3:8 he/she/it-was-ATONE-ed about (+acc,+gen) ignorance (gen), ignorances (acc) in/among/by (+dat) fast (dat) and depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) life (gen) him/it/same (gen) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-PURIFIED-ing, you(sg)-are-being-PURIFIED-ed (classical) every (nom|acc|voc) man, husband (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Pss:3:8 Pss_3:8_1 Pss_3:8_2 Pss_3:8_3 Pss_3:8_4 Pss_3:8_5 Pss_3:8_6 Pss_3:8_7 Pss_3:8_8 Pss_3:8_9 Pss_3:8_10 Pss_3:8_11 Pss_3:8_12 Pss_3:8_13 Pss_3:8_14 Pss_3:8_15 Pss_3:8_16 Pss_3:8_17 Pss_3:8_18 Pss_3:8_19 Pss_3:8_20
Pss:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:9 Προσέκοψεν ἁμαρτωλὸς καὶ καταρᾶται ζωὴν αὐτοῦ, τὴν ἡμέραν γενέσεως αὐτοῦ καὶ ὠδῖνας μητρός.
Pss:3:9 translation by G. Buchanan Gray) 11 (9) The sinner stumbleth and curseth his life, The day when he was begotten, and his mother's travail.
Pss:3:9  
Pss:3:9 Προσέκοψεν ἁμαρτωλὸς καὶ καταρᾶται ζωὴν αὐτοῦ, τὴν ἡμέραν γενέσεως αὐτοῦ καὶ ὠδῖνας μητρός.
Pss:3:9 προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -) ἁ·μαρτωλός -όν καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὠδίν, -ῖνος, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
Pss:3:9 By potykać się Grzeszny I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Dzień Ród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Urodzenia bólów bóle porodowy Matka
Pss:3:9 *prose/koPSen a(martOlo\s kai\ katara=tai DZOE\n au)tou=, tE\n E(me/ran gene/seOs au)tou= kai\ O)di=nas mEtro/s.
Pss:3:9 prosekoPSen hamartOlos kai kataratai DZOEn autu, tEn hEmeran geneseOs autu kai Odinas mEtros.
Pss:3:9 VAI_AAI3S A1B_NSM C V3_PMI3S N1_ASF RD_GSM RA_ASF N1A_ASF N3I_GSF RD_GSM C N3_APF N3_GSF
Pss:3:9 to stumble sinful and also, even, namely to curse (curse down) life being, living, spirit; alive he/she/it/same the day lineage he/she/it/same and also, even, namely birth pangs travail mother
Pss:3:9 he/she/it-STUMBLE-ed sinful ([Adj] nom) and he/she/it-is-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, he/she/it-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed life (acc); alive ([Adj] acc) him/it/same (gen) the (acc) day (acc) lineage (gen) him/it/same (gen) and birth pangss (acc) mother (gen)
Pss:3:9 Pss_3:9_1 Pss_3:9_2 Pss_3:9_3 Pss_3:9_4 Pss_3:9_5 Pss_3:9_6 Pss_3:9_7 Pss_3:9_8 Pss_3:9_9 Pss_3:9_10 Pss_3:9_11 Pss_3:9_12 Pss_3:9_13
Pss:3:9 x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:10 προσέθηκεν ἁμαρτίας ἐφ’ ἁμαρτίας τῇ ζωῇ αὐτοῦ· ἔπεσεν, ὅτι πονηρὸν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀναστήσεται.
Pss:3:10 translation by G. Buchanan Gray) 12 (10) He addeth sins to sins, while he liveth (?); 13 He falleth -verily grievous is his fall- and riseth no more.
Pss:3:10  
Pss:3:10 προσέθηκεν ἁμαρτίας ἐφ’ ἁμαρτίας τῇ ζωῇ αὐτοῦ· ἔπεσεν, ὅτι πονηρὸν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀναστήσεται.
Pss:3:10 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὅτι πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό πτῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
Pss:3:10 By dodawać do Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ponieważ/tamto Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Zwłoki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych
Pss:3:10 prose/TEken a(marti/as e)f’ a(marti/as tE=| DZOE=| au)tou=· e)/pesen, o(/ti ponEro\n to\ ptO=ma au)tou=, kai\ ou)k a)nastE/setai.
Pss:3:10 proseTEken hamartias ef’ hamartias tE DZOE autu· epesen, hoti ponEron to ptOma autu, kai uk anastEsetai.
Pss:3:10 VAI_AAI3S N1A_GSF P N1A_GSF RA_DSF N1_DSF RD_GSM VAI_AAI3S C A1A_ASM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C D VF_FMI3S
Pss:3:10 to add to sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the life being, living, spirit; alive he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. because/that wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the corpse he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to stand up put up, raise, resurrect
Pss:3:10 he/she/it-ADD-ed-TO sin (gen), sins (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sin (gen), sins (acc) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/she/it-FALL-ed because/that wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) corpse (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-STand-ed-UP
Pss:3:10 Pss_3:10_1 Pss_3:10_2 Pss_3:10_3 Pss_3:10_4 Pss_3:10_5 Pss_3:10_6 Pss_3:10_7 Pss_3:10_8 Pss_3:10_9 Pss_3:10_10 Pss_3:10_11 Pss_3:10_12 Pss_3:10_13 Pss_3:10_14 Pss_3:10_15 Pss_3:10_16
Pss:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:11 ἡ ἀπώλεια τοῦ ἁμαρτωλοῦ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐ μνησθήσεται, ὅταν ἐπισκέπτηται δικαίους.
Pss:3:11 translation by G. Buchanan Gray) (11) The destruction of the sinner is for ever, 14 And he shall not be remembered, when the righteous is visited.
Pss:3:11  
Pss:3:11 ἀπώλεια τοῦ ἁμαρτωλοῦ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐ μνησθήσεται, ὅταν ἐπισκέπτηται δικαίους.
Pss:3:11 ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) δίκαιος -αία -ον
Pss:3:11 Zniszczenie, zniszczenie Grzeszny Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Ilekroć By bywać [zobacz sceptyczny] Właśnie prawy, właśnie
Pss:3:11 E( a)pO/leia tou= a(martOlou= ei)s to\n ai)O=na, kai\ ou) mnEsTE/setai, o(/tan e)piske/ptEtai dikai/ous.
Pss:3:11 hE apOleia tu hamartOlu eis ton aiOna, kai u mnEsTEsetai, hotan episkeptEtai dikaius.
Pss:3:11 RA_NSF N1A_NSF RA_GSM A1B_GSM P RA_ASM N3W_ASM C D VS_FPI3S D V1_PMS3S A1A_APM
Pss:3:11 the annihilation, destruction the sinful into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of whenever to visit [see skeptical] just righteous, just
Pss:3:11 the (nom) annihilation, destruction (nom|voc) the (gen) sinful ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and not he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF whenever he/she/it-should-be-being-VISIT-ed just ([Adj] acc)
Pss:3:11 Pss_3:11_1 Pss_3:11_2 Pss_3:11_3 Pss_3:11_4 Pss_3:11_5 Pss_3:11_6 Pss_3:11_7 Pss_3:11_8 Pss_3:11_9 Pss_3:11_10 Pss_3:11_11 Pss_3:11_12 Pss_3:11_13
Pss:3:11 x x x x x x x x x x x x x
Pss:3:12 αὕτη ἡ μερὶς τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς τὸν αἰῶνα· οἱ δὲ φοβούμενοι τὸν κύριον ἀναστήσονται εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἡ ζωὴ αὐτῶν ἐν φωτὶ κυρίου καὶ οὐκ ἐκλείψει ἔτι.
Pss:3:12 translation by G. Buchanan Gray) (12) 15 This is the portion of sinners for ever. 16 But they that fear the Lord shall rise to life eternal, And their life (shall be) in the light of the Lord, and shall come to an end no more.
Pss:3:12  
Pss:3:12 αὕτη μερὶς τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς τὸν αἰῶνα· οἱ δὲ φοβούμενοι τὸν κύριον ἀναστήσονται εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ ζωὴ αὐτῶν ἐν φωτὶ κυρίου καὶ οὐκ ἐκλείψει ἔτι.
Pss:3:12 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό δέ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αἰώνιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν φῶ[τ]ς, -ωτός, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἔτι
Pss:3:12 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Część Grzeszny Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze zaś By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lekki {Jasny} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Jeszcze/jeszcze
Pss:3:12 au(/tE E( meri\s tO=n a(martOlO=n ei)s to\n ai)O=na· oi( de\ fobou/menoi to\n ku/rion a)nastE/sontai ei)s DZOE\n ai)O/nion, kai\ E( DZOE\ au)tO=n e)n fOti\ kuri/ou kai\ ou)k e)klei/PSei e)/ti.
Pss:3:12 hautE hE meris tOn hamartOlOn eis ton aiOna· hoi de fobumenoi ton kyrion anastEsontai eis DZOEn aiOnion, kai hE DZOE autOn en fOti kyriu kai uk ekleiPSei eti.
Pss:3:12 RD_NSF RA_NSF N3D_NSF RA_GPM A1B_GPM P RA_ASM N3W_ASM RA_NPM x V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM VF_FMI3P P N1_ASF A1B_ASM C RA_NSF N1_NSF RD_GPM P N3T_DSN N2_GSM C D N3I_DSF D
Pss:3:12 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the part the sinful into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect into (+acc) life being, living, spirit; alive aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely the life being, living, spirit; alive he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among light lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) yet/still
Pss:3:12 this (nom) the (nom) ??? (nom) the (gen) sinful ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom) Yet while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-be-STand-ed-UP into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) light (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) yet/still
Pss:3:12 Pss_3:12_1 Pss_3:12_2 Pss_3:12_3 Pss_3:12_4 Pss_3:12_5 Pss_3:12_6 Pss_3:12_7 Pss_3:12_8 Pss_3:12_9 Pss_3:12_10 Pss_3:12_11 Pss_3:12_12 Pss_3:12_13 Pss_3:12_14 Pss_3:12_15 Pss_3:12_16 Pss_3:12_17 Pss_3:12_18 Pss_3:12_19 Pss_3:12_20 Pss_3:12_21 Pss_3:12_22 Pss_3:12_23 Pss_3:12_24 Pss_3:12_25 Pss_3:12_26 Pss_3:12_27 Pss_3:12_28
Pss:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x