Pwt:16:1 Φύλαξαι τὸν μῆνα τῶν νέων καὶ ποιήσεις τὸ πασχα κυρίῳ τῷ θεῷ σου, ὅτι ἐν τῷ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου νυκτός.
Pwt:16:1 Observe the month of new corn, and thou shalt sacrifice the passover to the Lord thy God; because in the month of new corn thou camest out of Egypt by night. (Deuteronomy 16:1 Brenton)
Pwt:16:1 Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana, Boga swego, gdyż w miesiącu Abib, nocą, Pan, Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu. (Pwt 16:1 BT_4)
Pwt:16:1 Φύλαξαι τὸν μῆνα τῶν νέων καὶ ποιήσεις τὸ πασχα κυρίῳ τῷ θεῷ σου, ὅτι ἐν τῷ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου νυκτός.
Pwt:16:1 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ νύξ, -υκτός, ἡ
Pwt:16:1 By zabezpieczać się Miesiąc Statek; nowe/młode I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Pascha Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Statek; nowe/młode By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Noc
Pwt:16:1 *fu/laXai to\n mE=na tO=n ne/On kai\ poiE/seis to\ pasCHa kuri/O| tO=| TeO=| sou, o(/ti e)n tO=| mEni\ tO=n ne/On e)XE=lTes e)X *ai)gu/ptou nukto/s.
Pwt:16:1 fylaXai ton mEna tOn neOn kai poiEseis to pasCHa kyriO tO TeO su, hoti en tO mEni tOn neOn eXElTes eX aigyptu nyktos.
Pwt:16:1 VA_AMD2S RA_ASM N3_ASM RA_GPN A1A_GPN C VF_FAI2S RA_ASN N_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS C P RA_DSM N3_DSM RA_GPN A1A_GPN VBI_AAI2S P N2_GSF N3_GSF
Pwt:16:1 to guard the month the ship; new/young and also, even, namely doing/making; to do/make the passover lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the ship; new/young to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] night
Pwt:16:1 to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) the (acc) month (acc) the (gen) ships (gen); new/young ([Adj] gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (nom|acc) passover (indecl) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (gen) ships (gen); new/young ([Adj] gen) you(sg)-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen) night (gen)
Pwt:16:1 Pwt_16:1_1 Pwt_16:1_2 Pwt_16:1_3 Pwt_16:1_4 Pwt_16:1_5 Pwt_16:1_6 Pwt_16:1_7 Pwt_16:1_8 Pwt_16:1_9 Pwt_16:1_10 Pwt_16:1_11 Pwt_16:1_12 Pwt_16:1_13 Pwt_16:1_14 Pwt_16:1_15 Pwt_16:1_16 Pwt_16:1_17 Pwt_16:1_18 Pwt_16:1_19 Pwt_16:1_20 Pwt_16:1_21 Pwt_16:1_22 Pwt_16:1_23
Pwt:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:2 καὶ θύσεις τὸ πασχα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πρόβατα καὶ βόας ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτὸν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ.
Pwt:16:2 And thou shalt sacrifice the passover to the Lord thy God, sheep and oxen in the place which the Lord thy God shall choose to have his name called upon it. (Deuteronomy 16:2 Brenton)
Pwt:16:2 Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana, Boga swego, z owiec i cielców w miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego. (Pwt 16:2 BT_4)
Pwt:16:2 καὶ θύσεις τὸ πασχα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πρόβατα καὶ βόας ἐν τῷ τόπῳ, ἐὰν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτὸν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ.
Pwt:16:2 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Pwt:16:2 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pascha Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam
Pwt:16:2 kai\ Tu/seis to\ pasCHa kuri/O| tO=| TeO=| sou pro/bata kai\ bo/as e)n tO=| to/pO|, O(=| e)a\n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou au)to\n e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=.
Pwt:16:2 kai Tyseis to pasCHa kyriO tO TeO su probata kai boas en tO topO, hO ean ekleXEtai kyrios ho Teos su auton epiklETEnai to onoma autu ekei.
Pwt:16:2 C VF_FAI2S RA_ASN N_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS N2N_APN C N3_APM P RA_DSM N2_DSM RR_DSM C VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_ASM VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D
Pwt:16:2 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the passover lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) sheep (sheepfold) and also, even, namely ox; outcry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same to call upon the name with regard to he/she/it/same there
Pwt:16:2 and you(sg)-will-SACRIFICE the (nom|acc) passover (indecl) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sheep (nom|acc|voc) and oxen (acc); outcries (acc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (acc) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there
Pwt:16:2 Pwt_16:2_1 Pwt_16:2_2 Pwt_16:2_3 Pwt_16:2_4 Pwt_16:2_5 Pwt_16:2_6 Pwt_16:2_7 Pwt_16:2_8 Pwt_16:2_9 Pwt_16:2_10 Pwt_16:2_11 Pwt_16:2_12 Pwt_16:2_13 Pwt_16:2_14 Pwt_16:2_15 Pwt_16:2_16 Pwt_16:2_17 Pwt_16:2_18 Pwt_16:2_19 Pwt_16:2_20 Pwt_16:2_21 Pwt_16:2_22 Pwt_16:2_23 Pwt_16:2_24 Pwt_16:2_25 Pwt_16:2_26 Pwt_16:2_27
Pwt:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:3 οὐ φάγῃ ἐπ’ αὐτοῦ ζύμην· ἑπτὰ ἡμέρας φάγῃ ἐπ’ αὐτοῦ ἄζυμα, ἄρτον κακώσεως, ὅτι ἐν σπουδῇ ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου· ἵνα μνησθῆτε τὴν ἡμέραν τῆς ἐξοδίας ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν.
Pwt:16:3 Thou shalt not eat leaven with it; seven days shalt thou eat unleavened bread with it, bread of affliction, because ye came forth out of Egypt in haste; that ye may remember the day of your coming forth out of the land of Egypt all the days of your life. (Deuteronomy 16:3 Brenton)
Pwt:16:3 Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami przaśniki - chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej - abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego życia. (Pwt 16:3 BT_4)
Pwt:16:3 οὐ φάγῃ ἐπ’ αὐτοῦ ζύμην· ἑπτὰ ἡμέρας φάγῃ ἐπ’ αὐτοῦ ἄζυμα, ἄρτον κακώσεως, ὅτι ἐν σπουδῇ ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου· ἵνα μνησθῆτε τὴν ἡμέραν τῆς ἐξοδίας ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν.
Pwt:16:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ζύμη, -ης, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·ζυμος -ον ἄρτος, -ου, ὁ κάκωσις, -εως, ἡ ὅτι ἐν σπουδή, -ῆς, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἵνα μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:16:3 ??? Przed przydechem mocnym By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Drożdże Siedem Dzień By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Przaśny Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Złe traktowanie Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pilności/pośpiech By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] żeby / ażeby / bo By pamiętać/stawaj się uważającym z Dzień Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty
Pwt:16:3 ou) fa/gE| e)p’ au)tou= DZu/mEn· e(pta\ E(me/ras fa/gE| e)p’ au)tou= a)/DZuma, a)/rton kakO/seOs, o(/ti e)n spoudE=| e)XE/lTete e)X *ai)gu/ptou· i(/na mnEsTE=te tE\n E(me/ran tE=s e)Xodi/as u(mO=n e)k gE=s *ai)gu/ptou pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s u(mO=n.
Pwt:16:3 u fagE ep’ autu DZymEn· hepta hEmeras fagE ep’ autu aDZyma, arton kakOseOs, hoti en spudE eXElTete eX aigyptu· hina mnEsTEte tEn hEmeran tEs eXodias hymOn ek gEs aigyptu pasas tas hEmeras tEs DZOEs hymOn.
Pwt:16:3 D VF_FMI2S P RD_GSN N1_ASF M N1A_APF VF_FMI2S P RD_GSN A1B_APN N2_ASM N3I_GSF C P N1_DSF VBI_AAI2P P N2_GSF C VS_APS2P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF RP_GP P N1_GSF N2_GSF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GP
Pwt:16:3 οὐχ before rough breathing to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same yeast seven day to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same unleavened bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. mistreatment because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diligence/haste to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to remember/become mindful of the day the ć you out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you
Pwt:16:3 not you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) yeast (acc) seven day (gen), days (acc) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) bread (acc) mistreatment (gen) because/that in/among/by (+dat) diligence/haste (dat) you(pl)-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen) so that / in order to /because be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (acc) day (acc) the (gen)   you(pl) (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(pl) (gen)
Pwt:16:3 Pwt_16:3_1 Pwt_16:3_2 Pwt_16:3_3 Pwt_16:3_4 Pwt_16:3_5 Pwt_16:3_6 Pwt_16:3_7 Pwt_16:3_8 Pwt_16:3_9 Pwt_16:3_10 Pwt_16:3_11 Pwt_16:3_12 Pwt_16:3_13 Pwt_16:3_14 Pwt_16:3_15 Pwt_16:3_16 Pwt_16:3_17 Pwt_16:3_18 Pwt_16:3_19 Pwt_16:3_20 Pwt_16:3_21 Pwt_16:3_22 Pwt_16:3_23 Pwt_16:3_24 Pwt_16:3_25 Pwt_16:3_26 Pwt_16:3_27 Pwt_16:3_28 Pwt_16:3_29 Pwt_16:3_30 Pwt_16:3_31 Pwt_16:3_32 Pwt_16:3_33 Pwt_16:3_34 Pwt_16:3_35
Pwt:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:4 οὐκ ὀφθήσεταί σοι ζύμη ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ οὐ κοιμηθήσεται ἀπὸ τῶν κρεῶν, ὧν ἐὰν θύσῃς τὸ ἑσπέρας τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, εἰς τὸ πρωί.
Pwt:16:4 Leaven shall not be seen with thee in all thy borders for seven days, and there shall not be left of the flesh which thou shalt sacrifice at even on the first day until the morning. (Deuteronomy 16:4 Brenton)
Pwt:16:4 Nie zobaczy się u ciebie kwasu, w całej twej posiadłości, przez siedem dni. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem dnia poprzedniego, niczego przez noc nie zostawisz do rana. (Pwt 16:4 BT_4)
Pwt:16:4 οὐκ ὀφθήσεταί σοι ζύμη ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ οὐ κοιμηθήσεται ἀπὸ τῶν κρεῶν, ὧν ἐὰν θύσῃς τὸ ἑσπέρας τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, εἰς τὸ πρωί.
Pwt:16:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ζύμη, -ης, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ
Pwt:16:4 ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Drożdże W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Ty; twój/twój(sg) Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mięso Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Wieczór Dzień Po pierwsze Do (+przyspieszenie) Wcześnie
Pwt:16:4 ou)k o)fTE/setai/ soi DZu/mE e)n pa=si toi=s o(ri/ois sou e(pta\ E(me/ras, kai\ ou) koimETE/setai a)po\ tO=n kreO=n, O(=n e)a\n Tu/sE|s to\ e(spe/ras tE=| E(me/ra| tE=| prO/tE|, ei)s to\ prOi/.
Pwt:16:4 uk ofTEsetai soi DZymE en pasi tois horiois su hepta hEmeras, kai u koimETEsetai apo tOn kreOn, hOn ean TysEs to hesperas tE hEmera tE prOtE, eis to prOi.
Pwt:16:4 D VV_FPI3S RP_DS N1_NSF P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GS M N1A_APF C D VC_FPI3S P RA_GPN N3_GPN RR_GPN C VA_AAS2S RA_ASN N1A_GSF RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF P RA_ASN D
Pwt:16:4 οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub yeast in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the boundary; to ordain/mark off you; your/yours(sg) seven day and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repose/sleep from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the meat who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the evening the day the first into (+acc) the early
Pwt:16:4 not he/she/it-will-be-SEE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) yeast (nom|voc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) seven day (gen), days (acc) and not he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed away from (+gen) the (gen) meats (gen) who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-should-SACRIFICE the (nom|acc) evening (gen), evenings (acc) the (dat) day (dat) the (dat) first (dat) into (+acc) the (nom|acc) early
Pwt:16:4 Pwt_16:4_1 Pwt_16:4_2 Pwt_16:4_3 Pwt_16:4_4 Pwt_16:4_5 Pwt_16:4_6 Pwt_16:4_7 Pwt_16:4_8 Pwt_16:4_9 Pwt_16:4_10 Pwt_16:4_11 Pwt_16:4_12 Pwt_16:4_13 Pwt_16:4_14 Pwt_16:4_15 Pwt_16:4_16 Pwt_16:4_17 Pwt_16:4_18 Pwt_16:4_19 Pwt_16:4_20 Pwt_16:4_21 Pwt_16:4_22 Pwt_16:4_23 Pwt_16:4_24 Pwt_16:4_25 Pwt_16:4_26 Pwt_16:4_27 Pwt_16:4_28 Pwt_16:4_29
Pwt:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:5 οὐ δυνήσῃ θῦσαι τὸ πασχα ἐν οὐδεμιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι,
Pwt:16:5 thou shalt not have power to sacrifice the passover in any of the cities, which the Lord thy God gives thee. (Deuteronomy 16:5 Brenton)
Pwt:16:5 Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej, w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój, (Pwt 16:5 BT_4)
Pwt:16:5 οὐ δυνήσῃ θῦσαι τὸ πασχα ἐν οὐδεμιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι,
Pwt:16:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό ἐν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:16:5 ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pascha W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nie jeden (nic, nikt) Miasto Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:16:5 ou) dunE/sE| Tu=sai to\ pasCHa e)n ou)demia=| tO=n po/leO/n sou, O(=n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi,
Pwt:16:5 u dynEsE Tysai to pasCHa en udemia tOn poleOn su, hOn kyrios ho Teos su didOsin soi,
Pwt:16:5 D VF_FMI2S VA_AAN RA_ASN N_ASN P A1A_DSF RA_GPF N3I_GPF RP_GS RR_GPF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS
Pwt:16:5 οὐχ before rough breathing to able to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the passover in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among not one (nothing, no one) the city you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:16:5 not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-SACRIFICE, be-you(sg)-SACRIFICE-ed!, he/she/it-happens-to-SACRIFICE (opt) the (nom|acc) passover (indecl) in/among/by (+dat) not one (dat) the (gen) cities (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:16:5 Pwt_16:5_1 Pwt_16:5_2 Pwt_16:5_3 Pwt_16:5_4 Pwt_16:5_5 Pwt_16:5_6 Pwt_16:5_7 Pwt_16:5_8 Pwt_16:5_9 Pwt_16:5_10 Pwt_16:5_11 Pwt_16:5_12 Pwt_16:5_13 Pwt_16:5_14 Pwt_16:5_15 Pwt_16:5_16 Pwt_16:5_17
Pwt:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:6 ἀλλ’ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, θύσεις τὸ πασχα ἑσπέρας πρὸς δυσμὰς ἡλίου ἐν τῷ καιρῷ, ᾧ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου,
Pwt:16:6 But in the place which the Lord thy God shall choose, to have his name called there, thou shalt sacrifice the passover at even at the setting of the sun, at the time when thou camest out of Egypt. (Deuteronomy 16:6 Brenton)
Pwt:16:6 lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia - tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu. (Pwt 16:6 BT_4)
Pwt:16:6 ἀλλ’ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐὰν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, θύσεις τὸ πασχα ἑσπέρας πρὸς δυσμὰς ἡλίου ἐν τῷ καιρῷ, ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου,
Pwt:16:6 ἀλλά ἤ[1] εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό ἑσπέρα, -ας, ἡ πρός δυσμή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:16:6 Ale Albo Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pascha Wieczór Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na zachód Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
Pwt:16:6 a)ll’ E)\ ei)s to\n to/pon, o(\n e)a\n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=, Tu/seis to\ pasCHa e(spe/ras pro\s dusma\s E(li/ou e)n tO=| kairO=|, O(=| e)XE=lTes e)X *ai)gu/ptou,
Pwt:16:6 all’ E eis ton topon, hon ean ekleXEtai kyrios ho Teos su epiklETEnai to onoma autu ekei, Tyseis to pasCHa hesperas pros dysmas hEliu en tO kairO, hO eXElTes eX aigyptu,
Pwt:16:6 C C P RA_ASM N2_ASM RR_ASM C VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D VF_FAI2S RA_ASN N_ASN N1A_GSF P N1_APF N2_GSM P RA_DSM N2_DSM RR_DSM VBI_AAI2S P N2_GSF
Pwt:16:6 but or into (+acc) the place who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to call upon the name with regard to he/she/it/same there to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the passover evening toward (+acc,+gen,+dat) west Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Pwt:16:6 but or into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there you(sg)-will-SACRIFICE the (nom|acc) passover (indecl) evening (gen), evenings (acc) toward (+acc,+gen,+dat) wests (acc) Elijah (gen); sun (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen)
Pwt:16:6 Pwt_16:6_1 Pwt_16:6_2 Pwt_16:6_3 Pwt_16:6_4 Pwt_16:6_5 Pwt_16:6_6 Pwt_16:6_7 Pwt_16:6_8 Pwt_16:6_9 Pwt_16:6_10 Pwt_16:6_11 Pwt_16:6_12 Pwt_16:6_13 Pwt_16:6_14 Pwt_16:6_15 Pwt_16:6_16 Pwt_16:6_17 Pwt_16:6_18 Pwt_16:6_19 Pwt_16:6_20 Pwt_16:6_21 Pwt_16:6_22 Pwt_16:6_23 Pwt_16:6_24 Pwt_16:6_25 Pwt_16:6_26 Pwt_16:6_27 Pwt_16:6_28 Pwt_16:6_29 Pwt_16:6_30 Pwt_16:6_31
Pwt:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:7 καὶ ἑψήσεις καὶ ὀπτήσεις καὶ φάγῃ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτόν, καὶ ἀποστραφήσῃ τὸ πρωῒ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τοὺς οἴκους σου.
Pwt:16:7 And thou shalt boil and roast and eat it in the place, which the Lord thy God shall choose; and thou shalt return in the morning, and go to thy house. (Deuteronomy 16:7 Brenton)
Pwt:16:7 Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. (Pwt 16:7 BT_4)
Pwt:16:7 καὶ ἑψήσεις καὶ ὀπτήσεις καὶ φάγῃ ἐν τῷ τόπῳ, ἐὰν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτόν, καὶ ἀποστραφήσῃ τὸ πρωῒ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τοὺς οἴκους σου.
Pwt:16:7 καί ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) καί   καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρωΐ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:16:7 I też, nawet, mianowicie By gotować się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Wcześnie I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg)
Pwt:16:7 kai\ e(PSE/seis kai\ o)ptE/seis kai\ fa/gE| e)n tO=| to/pO|, O(=| e)a\n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou au)to/n, kai\ a)postrafE/sE| to\ prOi\+ kai\ a)peleu/sE| ei)s tou\s oi)/kous sou.
Pwt:16:7 kai hePSEseis kai optEseis kai fagE en tO topO, hO ean ekleXEtai kyrios ho Teos su auton, kai apostrafEsE to prO+i kai apeleusE eis tus oikus su.
Pwt:16:7 C VF_FAI2S C VF_FAI2S C VF_FMI2S P RA_DSM N2_DSM RR_DSM C VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_ASM C VD_FPI2S RA_ASN D C VF_FMI2S P RA_APM N2_APM RP_GS
Pwt:16:7 and also, even, namely to boil and also, even, namely ć and also, even, namely to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same and also, even, namely to turn away from the early and also, even, namely to depart into (+acc) the house you; your/yours(sg)
Pwt:16:7 and you(sg)-will-BOIL and   and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) early and you(sg)-will-be-DEPART-ed into (+acc) the (acc) houses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:16:7 Pwt_16:7_1 Pwt_16:7_2 Pwt_16:7_3 Pwt_16:7_4 Pwt_16:7_5 Pwt_16:7_6 Pwt_16:7_7 Pwt_16:7_8 Pwt_16:7_9 Pwt_16:7_10 Pwt_16:7_11 Pwt_16:7_12 Pwt_16:7_13 Pwt_16:7_14 Pwt_16:7_15 Pwt_16:7_16 Pwt_16:7_17 Pwt_16:7_18 Pwt_16:7_19 Pwt_16:7_20 Pwt_16:7_21 Pwt_16:7_22 Pwt_16:7_23 Pwt_16:7_24 Pwt_16:7_25 Pwt_16:7_26 Pwt_16:7_27
Pwt:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:8 ἓξ ἡμέρας φάγῃ ἄζυμα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξόδιον, ἑορτὴ κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον πλὴν ὅσα ποιηθήσεται ψυχῇ. –
Pwt:16:8 Six days shalt thou eat unleavened bread, and on the seventh day is a holiday, a feast to the Lord thy God: thou shalt not do in it any work, save what must be done by any one. (Deuteronomy 16:8 Brenton)
Pwt:16:8 Sześć dni będziesz jadł przaśniki, a w siódmym dniu jest uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, Boga twego: żadnej pracy nie będziesz wykonywał. (Pwt 16:8 BT_4)
Pwt:16:8 ἓξ ἡμέρας φάγῃ ἄζυμα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξόδιον, ἑορτὴ κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον πλὴν ὅσα ποιηθήσεται ψυχῇ.
Pwt:16:8 ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄ·ζυμος -ον καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον   ἑορτή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό πλήν ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-)  
Pwt:16:8 Sześć Dzień By jeść Przaśny I też, nawet, mianowicie Dzień Siódmy Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Z wyjątkiem Tyleż/wiele jak By czynić/rób Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się  
Pwt:16:8 e(\X E(me/ras fa/gE| a)/DZuma, kai\ tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| e)Xo/dion, e(ortE\ kuri/O| tO=| TeO=| sou· ou) poiE/seis e)n au)tE=| pa=n e)/rgon plE\n o(/sa poiETE/setai PSuCHE=|.
Pwt:16:8 heX hEmeras fagE aDZyma, kai tE hEmera tE hebdomE eXodion, heortE kyriO tO TeO su· u poiEseis en autE pan ergon plEn hosa poiETEsetai PSyCHE.
Pwt:16:8 M N1A_APF VF_FMI2S A1B_APN C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N2N_ASN N1_NSF N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS D VF_FAI2S P RD_DSF A3_ASN N2N_ASN D A1_NPN VC_FPI3S N1_DSF
Pwt:16:8 six day to eat unleavened and also, even, namely the day the seventh ć festival lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of work except as much/many as to do/make life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool  
Pwt:16:8 six day (gen), days (acc) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed unleavened ([Adj] nom|acc|voc) and the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat)   festival (nom|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) her/it/same (dat) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) except as much/many as (nom|acc) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed  
Pwt:16:8 Pwt_16:8_1 Pwt_16:8_2 Pwt_16:8_3 Pwt_16:8_4 Pwt_16:8_5 Pwt_16:8_6 Pwt_16:8_7 Pwt_16:8_8 Pwt_16:8_9 Pwt_16:8_10 Pwt_16:8_11 Pwt_16:8_12 Pwt_16:8_13 Pwt_16:8_14 Pwt_16:8_15 Pwt_16:8_16 Pwt_16:8_17 Pwt_16:8_18 Pwt_16:8_19 Pwt_16:8_20 Pwt_16:8_21 Pwt_16:8_22 Pwt_16:8_23 Pwt_16:8_24 Pwt_16:8_25 Pwt_16:8_26
Pwt:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:9 ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ· ἀρξαμένου σου δρέπανον ἐπ’ ἀμητὸν ἄρξῃ ἐξαριθμῆσαι ἑπτὰ ἑβδομάδας.
Pwt:16:9 Seven weeks shalt thou number to thyself; when thou hast begun to put the sickle to the corn, thou shalt begin to number seven weeks. (Deuteronomy 16:9 Brenton)
Pwt:16:9 Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp żąć zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni. (Pwt 16:9 BT_4)
Pwt:16:9 ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ· ἀρξαμένου σου δρέπανον ἐπ’ ἀμητὸν ἄρξῃ ἐξαριθμῆσαι ἑπτὰ ἑβδομάδας.
Pwt:16:9 ἑπτά   ὁλό·κληρος -ον   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δρέπανον, -ου, τό ἐπί   ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ἑπτά  
Pwt:16:9 Siedem Cały lotted Siebie By zaczynać się Ty; twój/twój(sg) Sierp Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zaczynać się Siedem
Pwt:16:9 e(pta\ e(bdoma/das o(loklE/rous e)XariTmE/seis seautO=|· a)rXame/nou sou dre/panon e)p’ a)mEto\n a)/rXE| e)XariTmE=sai e(pta\ e(bdoma/das.
Pwt:16:9 hepta hebdomadas holoklErus eXariTmEseis seautO· arXamenu su drepanon ep’ amEton arXE eXariTmEsai hepta hebdomadas.
Pwt:16:9 M N3D_APF A1B_APF VF_FAI2S RD_DSM VA_AMPGSM RP_GS N2N_ASN P N2_ASM VF_FMI2S VA_AAN M N3D_APF
Pwt:16:9 seven ć whole-lotted ć yourself to begin you; your/yours(sg) sickle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to begin ć seven ć
Pwt:16:9 seven   whole-lotted ([Adj] acc)   yourself (dat) upon being-BEGIN-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sickle (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   you(sg)-will-be-BEGIN-ed, he/she/it-should-BEGIN, you(sg)-should-be-BEGIN-ed   seven  
Pwt:16:9 Pwt_16:9_1 Pwt_16:9_2 Pwt_16:9_3 Pwt_16:9_4 Pwt_16:9_5 Pwt_16:9_6 Pwt_16:9_7 Pwt_16:9_8 Pwt_16:9_9 Pwt_16:9_10 Pwt_16:9_11 Pwt_16:9_12 Pwt_16:9_13 Pwt_16:9_14
Pwt:16:9 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:10 καὶ ποιήσεις ἑορτὴν ἑβδομάδων κυρίῳ τῷ θεῷ σου καθότι ἡ χείρ σου ἰσχύει, ὅσα ἂν δῷ σοι, καθότι ηὐλόγησέν σε κύριος ὁ θεός σου·
Pwt:16:10 And thou shalt keep the feast of weeks to the Lord thy God, accordingly as thy hand has power in as many things as the Lord thy God shall give thee. (Deuteronomy 16:10 Brenton)
Pwt:16:10 I będziesz obchodził Święto Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twej ręki, złożoną stosownie do tego, jak ci pobłogosławi Pan, Bóg twój. (Pwt 16:10 BT_4)
Pwt:16:10 καὶ ποιήσεις ἑορτὴν ἑβδομάδων κυρίῳ τῷ θεῷ σου καθότι χείρ σου ἰσχύει, ὅσα ἂν δῷ σοι, καθότι ηὐλόγησέν σε κύριος θεός σου·
Pwt:16:10 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑορτή, -ῆς, ἡ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθότι ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὅσος -η -ον ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καθότι εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:16:10 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Jak Ręka Ty; twój/twój(sg) By mieć siła Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jak By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:16:10 kai\ poiE/seis e(ortE\n e(bdoma/dOn kuri/O| tO=| TeO=| sou kaTo/ti E( CHei/r sou i)sCHu/ei, o(/sa a)/n dO=| soi, kaTo/ti Eu)lo/gEse/n se ku/rios o( Teo/s sou·
Pwt:16:10 kai poiEseis heortEn hebdomadOn kyriO tO TeO su kaToti hE CHeir su isCHyei, hosa an dO soi, kaToti EulogEsen se kyrios ho Teos su·
Pwt:16:10 C VF_FAI2S N1_ASF N3D_GPF N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS D RA_NSF N3_NSF RP_GS V1_PAI3S A1_APN x VO_AAS3S RP_DS D VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:16:10 and also, even, namely doing/making; to do/make festival ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) as the hand you; your/yours(sg) to have strength as much/many as ever (if ever) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub as to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:16:10 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE festival (acc)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) as much/many as (nom|acc) ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) as he/she/it-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:16:10 Pwt_16:10_1 Pwt_16:10_2 Pwt_16:10_3 Pwt_16:10_4 Pwt_16:10_5 Pwt_16:10_6 Pwt_16:10_7 Pwt_16:10_8 Pwt_16:10_9 Pwt_16:10_10 Pwt_16:10_11 Pwt_16:10_12 Pwt_16:10_13 Pwt_16:10_14 Pwt_16:10_15 Pwt_16:10_16 Pwt_16:10_17 Pwt_16:10_18 Pwt_16:10_19 Pwt_16:10_20 Pwt_16:10_21 Pwt_16:10_22 Pwt_16:10_23 Pwt_16:10_24
Pwt:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:11 καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ Λευίτης ὁ ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρφανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ ἐν ὑμῖν, ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Pwt:16:11 And thou shalt rejoice before the Lord thy God, thou and thy son, and thy daughter, thy man-servant and thy maid-servant, and the Levite, and the stranger, and the orphan, and the widow which dwells among you, in whatsoever place the Lord thy God shall choose, that his name should be called there. (Deuteronomy 16:11 Brenton)
Pwt:16:11 Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie. (Pwt 16:11 BT_4)
Pwt:16:11 καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, σὺ καὶ υἱός σου καὶ θυγάτηρ σου, παῖς σου καὶ παιδίσκη σου καὶ Λευίτης ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ προσήλυτος καὶ ὀρφανὸς καὶ χήρα ἐν ὑμῖν, ἐν τῷ τόπῳ, ἐὰν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Pwt:16:11 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Pwt:16:11 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam
Pwt:16:11 kai\ eu)franTE/sE| e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou, su\ kai\ o( ui(o/s sou kai\ E( Tuga/tEr sou, o( pai=s sou kai\ E( paidi/skE sou kai\ o( *leui/tEs o( e)n tai=s po/lesi/n sou kai\ o( prosE/lutos kai\ o( o)rfano\s kai\ E( CHE/ra E( e)n u(mi=n, e)n tO=| to/pO|, O(=| e)a\n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=,
Pwt:16:11 kai eufranTEsE enantion kyriu tu Teu su, sy kai ho hyios su kai hE TygatEr su, ho pais su kai hE paidiskE su kai ho leuitEs ho en tais polesin su kai ho prosElytos kai ho orfanos kai hE CHEra hE en hymin, en tO topO, hO ean ekleXEtai kyrios ho Teos su epiklETEnai to onoma autu ekei,
Pwt:16:11 C VC_FPI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RP_NS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSM N3D_NSM RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSM N1M_NSM RA_NSM P RA_DPF N3I_DPF RP_GS C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM A1_NSM C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF P RP_DP P RA_DSM N2_DSM RR_DSM C VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D
Pwt:16:11 and also, even, namely to celebrate/be merry in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the slave girl you; your/yours(sg) and also, even, namely the Levite the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you; your/yours(sg) and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the orphaned and also, even, namely the widow the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to call upon the name with regard to he/she/it/same there
Pwt:16:11 and you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) and the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) daughter (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) slave girl (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) Levite (nom) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) proselyte (nom) and the (nom) orphaned ([Adj] nom) and the (nom) widow (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there
Pwt:16:11 Pwt_16:11_1 Pwt_16:11_2 Pwt_16:11_3 Pwt_16:11_4 Pwt_16:11_5 Pwt_16:11_6 Pwt_16:11_7 Pwt_16:11_8 Pwt_16:11_9 Pwt_16:11_10 Pwt_16:11_11 Pwt_16:11_12 Pwt_16:11_13 Pwt_16:11_14 Pwt_16:11_15 Pwt_16:11_16 Pwt_16:11_17 Pwt_16:11_18 Pwt_16:11_19 Pwt_16:11_20 Pwt_16:11_21 Pwt_16:11_22 Pwt_16:11_23 Pwt_16:11_24 Pwt_16:11_25 Pwt_16:11_26 Pwt_16:11_27 Pwt_16:11_28 Pwt_16:11_29 Pwt_16:11_30 Pwt_16:11_31 Pwt_16:11_32 Pwt_16:11_33 Pwt_16:11_34 Pwt_16:11_35 Pwt_16:11_36 Pwt_16:11_37 Pwt_16:11_38 Pwt_16:11_39 Pwt_16:11_40 Pwt_16:11_41 Pwt_16:11_42 Pwt_16:11_43 Pwt_16:11_44 Pwt_16:11_45 Pwt_16:11_46 Pwt_16:11_47 Pwt_16:11_48 Pwt_16:11_49 Pwt_16:11_50 Pwt_16:11_51 Pwt_16:11_52 Pwt_16:11_53 Pwt_16:11_54 Pwt_16:11_55 Pwt_16:11_56 Pwt_16:11_57 Pwt_16:11_58
Pwt:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:12 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ φυλάξῃ καὶ ποιήσεις τὰς ἐντολὰς ταύτας. –
Pwt:16:12 And thou shalt remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and thou shalt observe and do these commands. (Deuteronomy 16:12 Brenton)
Pwt:16:12 Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw. (Pwt 16:12 BT_4)
Pwt:16:12 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ φυλάξῃ καὶ ποιήσεις τὰς ἐντολὰς ταύτας.
Pwt:16:12 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο  
Pwt:16:12 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Rodziny niewolnik By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  
Pwt:16:12 kai\ mnEsTE/sE| o(/ti oi)ke/tEs E)=sTa e)n gE=| *ai)gu/ptO|, kai\ fula/XE| kai\ poiE/seis ta\s e)ntola\s tau/tas.
Pwt:16:12 kai mnEsTEsE hoti oiketEs EsTa en gE aigyptO, kai fylaXE kai poiEseis tas entolas tautas.
Pwt:16:12 C VS_FPI2S C N1M_NSM V9_IAI2S P N1_DSF N2_DSF C VF_FMI2S C VF_FAI2S RA_APF N1A_APF RD_APF
Pwt:16:12 and also, even, namely to remember/become mindful of because/that household slave to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to guard and also, even, namely doing/making; to do/make the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
Pwt:16:12 and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF because/that household slave (nom) you(sg)-were (classical) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) precepts (acc) these (acc)  
Pwt:16:12 Pwt_16:12_1 Pwt_16:12_2 Pwt_16:12_3 Pwt_16:12_4 Pwt_16:12_5 Pwt_16:12_6 Pwt_16:12_7 Pwt_16:12_8 Pwt_16:12_9 Pwt_16:12_10 Pwt_16:12_11 Pwt_16:12_12 Pwt_16:12_13 Pwt_16:12_14 Pwt_16:12_15 Pwt_16:12_16
Pwt:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:13 ἑορτὴν σκηνῶν ποιήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἡμέρας ἐν τῷ συναγαγεῖν σε ἐκ τοῦ ἅλωνός σου καὶ ἀπὸ τῆς ληνοῦ σου·
Pwt:16:13 Thou shalt keep for thyself the feast of tabernacles seven days, when thou gatherest in thy produce from thy corn-floor and thy wine-press. (Deuteronomy 16:13 Brenton)
Pwt:16:13 Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. (Pwt 16:13 BT_4)
Pwt:16:13 ἑορτὴν σκηνῶν ποιήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἡμέρας ἐν τῷ συναγαγεῖν σε ἐκ τοῦ ἅλωνός σου καὶ ἀπὸ τῆς ληνοῦ σου·
Pwt:16:13 ἑορτή, -ῆς, ἡ σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό ἅλων, -ωνος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:16:13 Świąteczny Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem Robienie/robienie; by czynić/rób Siebie Siedem Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zbierać się razem Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młócąca zboże podłoga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tłocznia do wina Ty; twój/twój(sg)
Pwt:16:13 e(ortE\n skEnO=n poiE/seis seautO=| e(pta\ E(me/ras e)n tO=| sunagagei=n se e)k tou= a(/lOno/s sou kai\ a)po\ tE=s lEnou= sou·
Pwt:16:13 heortEn skEnOn poiEseis seautO hepta hEmeras en tO synagagein se ek tu halOnos su kai apo tEs lEnu su·
Pwt:16:13 N1_ASF N1_GPF VF_FAI2S RD_DSM M N1A_APF P RA_DSN VB_AAN RP_AS P RA_GSM N3W_GSM RP_GS C P RA_GSF N2_GSF RP_GS
Pwt:16:13 festival tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp doing/making; to do/make yourself seven day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to gather together you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the threshing floor you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the winepress you; your/yours(sg)
Pwt:16:13 festival (acc) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE yourself (dat) seven day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-GATHER TOGETHER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) the (gen) threshing floor (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) winepress (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:16:13 Pwt_16:13_1 Pwt_16:13_2 Pwt_16:13_3 Pwt_16:13_4 Pwt_16:13_5 Pwt_16:13_6 Pwt_16:13_7 Pwt_16:13_8 Pwt_16:13_9 Pwt_16:13_10 Pwt_16:13_11 Pwt_16:13_12 Pwt_16:13_13 Pwt_16:13_14 Pwt_16:13_15 Pwt_16:13_16 Pwt_16:13_17 Pwt_16:13_18 Pwt_16:13_19
Pwt:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:14 καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν τῇ ἑορτῇ σου, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ Λευίτης καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρφανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ οὖσα ἐν ταῖς πόλεσίν σου.
Pwt:16:14 And thou shalt rejoice in thy feast, thou, and thy son, and thy daughter, thy man-servant, and thy maid-servant, and the Levite, and the stranger, and the orphan, and the widow that is in thy cities. (Deuteronomy 16:14 Brenton)
Pwt:16:14 W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach. (Pwt 16:14 BT_4)
Pwt:16:14 καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν τῇ ἑορτῇ σου, σὺ καὶ υἱός σου καὶ θυγάτηρ σου, παῖς σου καὶ παιδίσκη σου καὶ Λευίτης καὶ προσήλυτος καὶ ὀρφανὸς καὶ χήρα οὖσα ἐν ταῖς πόλεσίν σου.
Pwt:16:14 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:16:14 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Ty; twój/twój(sg) Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty; twój/twój(sg)
Pwt:16:14 kai\ eu)franTE/sE| e)n tE=| e(ortE=| sou, su\ kai\ o( ui(o/s sou kai\ E( Tuga/tEr sou, o( pai=s sou kai\ E( paidi/skE sou kai\ o( *leui/tEs kai\ o( prosE/lutos kai\ o( o)rfano\s kai\ E( CHE/ra E( ou)=sa e)n tai=s po/lesi/n sou.
Pwt:16:14 kai eufranTEsE en tE heortE su, sy kai ho hyios su kai hE TygatEr su, ho pais su kai hE paidiskE su kai ho leuitEs kai ho prosElytos kai ho orfanos kai hE CHEra hE usa en tais polesin su.
Pwt:16:14 C VC_FPI2S P RA_DSF N1_DSF RP_GS RP_NS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSM N3D_NSM RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSM N1M_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM A1_NSM C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF V9_PAPNSF P RA_DPF N3I_DPF RP_GS
Pwt:16:14 and also, even, namely to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival you; your/yours(sg) you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the slave girl you; your/yours(sg) and also, even, namely the Levite and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the orphaned and also, even, namely the widow the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you; your/yours(sg)
Pwt:16:14 and you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) and the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) daughter (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) slave girl (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) Levite (nom) and the (nom) proselyte (nom) and the (nom) orphaned ([Adj] nom) and the (nom) widow (nom|voc) the (nom) while being (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:16:14 Pwt_16:14_1 Pwt_16:14_2 Pwt_16:14_3 Pwt_16:14_4 Pwt_16:14_5 Pwt_16:14_6 Pwt_16:14_7 Pwt_16:14_8 Pwt_16:14_9 Pwt_16:14_10 Pwt_16:14_11 Pwt_16:14_12 Pwt_16:14_13 Pwt_16:14_14 Pwt_16:14_15 Pwt_16:14_16 Pwt_16:14_17 Pwt_16:14_18 Pwt_16:14_19 Pwt_16:14_20 Pwt_16:14_21 Pwt_16:14_22 Pwt_16:14_23 Pwt_16:14_24 Pwt_16:14_25 Pwt_16:14_26 Pwt_16:14_27 Pwt_16:14_28 Pwt_16:14_29 Pwt_16:14_30 Pwt_16:14_31 Pwt_16:14_32 Pwt_16:14_33 Pwt_16:14_34 Pwt_16:14_35 Pwt_16:14_36 Pwt_16:14_37 Pwt_16:14_38 Pwt_16:14_39 Pwt_16:14_40
Pwt:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:15 ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτάσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτῷ· ἐὰν δὲ εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς γενήμασίν σου καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἔσῃ εὐφραινόμενος. –
Pwt:16:15 Seven days shalt thou keep a feast to the Lord thy God in the place which the Lord thy God shall choose for himself; and if the Lord thy God shall bless thee in all thy fruits, and in every work of thy hands, then thou shalt rejoice. (Deuteronomy 16:15 Brenton)
Pwt:16:15 Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości. (Pwt 16:15 BT_4)
Pwt:16:15 ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτάσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐν τῷ τόπῳ, ἐὰν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτῷ· ἐὰν δὲ εὐλογήσῃ σε κύριος θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς γενήμασίν σου καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἔσῃ εὐφραινόμενος.
Pwt:16:15 ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)  
Pwt:16:15 Siedem Dzień Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owocu owoc z Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być By celebrować/bądź wesoły  
Pwt:16:15 e(pta\ E(me/ras e(orta/seis kuri/O| tO=| TeO=| sou e)n tO=| to/pO|, O(=| e)a\n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou au)tO=|· e)a\n de\ eu)logE/sE| se ku/rios o( Teo/s sou e)n pa=sin toi=s genE/masi/n sou kai\ e)n panti\ e)/rgO| tO=n CHeirO=n sou, kai\ e)/sE| eu)fraino/menos.
Pwt:16:15 hepta hEmeras heortaseis kyriO tO TeO su en tO topO, hO ean ekleXEtai kyrios ho Teos su autO· ean de eulogEsE se kyrios ho Teos su en pasin tois genEmasin su kai en panti ergO tOn CHeirOn su, kai esE eufrainomenos.
Pwt:16:15 M N1A_APF VF_FAI2S N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS P RA_DSM N2_DSM RR_DSM C VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_DSM C x VA_AAS3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_DPN RA_DPN N3M_DPN RP_GS C P A3_DSN N2N_DSN RA_GPF N3_GPF RP_GS C VF_FMI2S V1_PMPNSM
Pwt:16:15 seven day to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the fruit fruit of you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of work the hand; worse you; your/yours(sg) and also, even, namely to be to celebrate/be merry  
Pwt:16:15 seven day (gen), days (acc) you(sg)-will-??? lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (dat) if-ever Yet you(sg)-will-be-BLESS-ed, he/she/it-should-BLESS, you(sg)-should-be-BLESS-ed, (fut perf) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) fruits (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) every (dat) work (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom)  
Pwt:16:15 Pwt_16:15_1 Pwt_16:15_2 Pwt_16:15_3 Pwt_16:15_4 Pwt_16:15_5 Pwt_16:15_6 Pwt_16:15_7 Pwt_16:15_8 Pwt_16:15_9 Pwt_16:15_10 Pwt_16:15_11 Pwt_16:15_12 Pwt_16:15_13 Pwt_16:15_14 Pwt_16:15_15 Pwt_16:15_16 Pwt_16:15_17 Pwt_16:15_18 Pwt_16:15_19 Pwt_16:15_20 Pwt_16:15_21 Pwt_16:15_22 Pwt_16:15_23 Pwt_16:15_24 Pwt_16:15_25 Pwt_16:15_26 Pwt_16:15_27 Pwt_16:15_28 Pwt_16:15_29 Pwt_16:15_30 Pwt_16:15_31 Pwt_16:15_32 Pwt_16:15_33 Pwt_16:15_34 Pwt_16:15_35 Pwt_16:15_36 Pwt_16:15_37 Pwt_16:15_38 Pwt_16:15_39 Pwt_16:15_40 Pwt_16:15_41 Pwt_16:15_42
Pwt:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:16 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται αὐτὸν κύριος, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς σκηνοπηγίας. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου κενός·
Pwt:16:16 Three times in the year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which the Lord shall choose in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles: thou shalt not appear before the Lord thy God empty. (Deuteronomy 16:16 Brenton)
Pwt:16:16 Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami. (Pwt 16:16 BT_4)
Pwt:16:16 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ἐὰν ἐκλέξηται αὐτὸν κύριος, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς σκηνοπηγίας. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου κενός·
Pwt:16:16 τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνο·πηγία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κενός -ή -όν
Pwt:16:16 Trzy Okres czasu Rok By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wybierać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Przaśny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Namiotu upadanie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Pusty/pozbawiony
Pwt:16:16 trei=s kairou\s tou= e)niautou= o)fTE/setai pa=n a)rseniko/n sou e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou e)n tO=| to/pO|, O(=| e)a\n e)kle/XEtai au)to\n ku/rios, e)n tE=| e(ortE=| tO=n a)DZu/mOn kai\ e)n tE=| e(ortE=| tO=n e(bdoma/dOn kai\ e)n tE=| e(ortE=| tE=s skEnopEgi/as. ou)k o)fTE/sE| e)nO/pion kuri/ou tou= Teou= sou keno/s·
Pwt:16:16 treis kairus tu eniautu ofTEsetai pan arsenikon su enantion kyriu tu Teu su en tO topO, hO ean ekleXEtai auton kyrios, en tE heortE tOn aDZymOn kai en tE heortE tOn hebdomadOn kai en tE heortE tEs skEnopEgias. uk ofTEsE enOpion kyriu tu Teu su kenos·
Pwt:16:16 A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM VV_FPI3S A3_ASN A1_ASM RP_GS P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_DSM N2_DSM RR_DSM C VA_AMS3S RD_ASM N2_NSM P RA_DSF N1_DSF RA_GPM A1B_GPM C P RA_DSF N1_DSF RA_GPF N3D_GPF C P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1A_GSF D VD_FPI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS A1_NSM
Pwt:16:16 three period of time the year to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of ć you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to select he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the unleavened and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the tent-pitching οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) empty/devoid
Pwt:16:16 three (acc, nom) periods of time (acc) the (gen) year (gen) he/she/it-will-be-SEE-ed every (nom|acc|voc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-SELECT-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) the (gen) unleavened ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) the (gen)   and in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) the (gen) tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc) not you(sg)-will-be-SEE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) empty/devoid ([Adj] nom)
Pwt:16:16 Pwt_16:16_1 Pwt_16:16_2 Pwt_16:16_3 Pwt_16:16_4 Pwt_16:16_5 Pwt_16:16_6 Pwt_16:16_7 Pwt_16:16_8 Pwt_16:16_9 Pwt_16:16_10 Pwt_16:16_11 Pwt_16:16_12 Pwt_16:16_13 Pwt_16:16_14 Pwt_16:16_15 Pwt_16:16_16 Pwt_16:16_17 Pwt_16:16_18 Pwt_16:16_19 Pwt_16:16_20 Pwt_16:16_21 Pwt_16:16_22 Pwt_16:16_23 Pwt_16:16_24 Pwt_16:16_25 Pwt_16:16_26 Pwt_16:16_27 Pwt_16:16_28 Pwt_16:16_29 Pwt_16:16_30 Pwt_16:16_31 Pwt_16:16_32 Pwt_16:16_33 Pwt_16:16_34 Pwt_16:16_35 Pwt_16:16_36 Pwt_16:16_37 Pwt_16:16_38 Pwt_16:16_39 Pwt_16:16_40 Pwt_16:16_41 Pwt_16:16_42 Pwt_16:16_43 Pwt_16:16_44 Pwt_16:16_45 Pwt_16:16_46
Pwt:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:17 ἕκαστος κατὰ δύναμιν τῶν χειρῶν ὑμῶν κατὰ τὴν εὐλογίαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ἣν ἔδωκέν σοι.
Pwt:16:17 Each one according to his ability, according to the blessing of the Lord thy God which he has given thee. (Deuteronomy 16:17 Brenton)
Pwt:16:17 A dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga twego, jakim cię obdarzy. (Pwt 16:17 BT_4)
Pwt:16:17 ἕκαστος κατὰ δύναμιν τῶν χειρῶν ὑμῶν κατὰ τὴν εὐλογίαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ἣν ἔδωκέν σοι.
Pwt:16:17 ἕκαστος -η -ον κατά δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:16:17 Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zdolność Ręka; gorzej Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:16:17 e(/kastos kata\ du/namin tO=n CHeirO=n u(mO=n kata\ tE\n eu)logi/an kuri/ou tou= Teou= sou, E(\n e)/dOke/n soi.
Pwt:16:17 hekastos kata dynamin tOn CHeirOn hymOn kata tEn eulogian kyriu tu Teu su, hEn edOken soi.
Pwt:16:17 A1_NSM P N3I_ASF RA_GPF N3_GPF RP_GP P RA_ASF N1A_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RR_ASF VAI_AAI3S RP_DS
Pwt:16:17 each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ability the hand; worse you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:16:17 each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) ability (acc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ??? (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:16:17 Pwt_16:17_1 Pwt_16:17_2 Pwt_16:17_3 Pwt_16:17_4 Pwt_16:17_5 Pwt_16:17_6 Pwt_16:17_7 Pwt_16:17_8 Pwt_16:17_9 Pwt_16:17_10 Pwt_16:17_11 Pwt_16:17_12 Pwt_16:17_13 Pwt_16:17_14 Pwt_16:17_15 Pwt_16:17_16
Pwt:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:18 Κριτὰς καὶ γραμματοεισαγωγεῖς καταστήσεις σεαυτῷ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου, αἷς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, κατὰ φυλάς, καὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν κρίσιν δικαίαν.
Pwt:16:18 Thou shalt make for thyself judges and officers in thy cities, which the Lord thy God gives thee in thy tribes, and they shall judge the people with righteous judgment: (Deuteronomy 16:18 Brenton)
Pwt:16:18 Ustanowisz sobie rządców i urzędników we wszystkich miastach, które ci daje Pan, Bóg twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sądem sprawiedliwym. (Pwt 16:18 BT_4)
Pwt:16:18 Κριτὰς καὶ γραμματοεισαγωγεῖς καταστήσεις σεαυτῷ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου, αἷς κύριος θεός σου δίδωσίν σοι, κατὰ φυλάς, καὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν κρίσιν δικαίαν.
Pwt:16:18 κριτής, -οῦ, ὁ καί γραμματο·εισ·αγωγεύς, -έως, ὁ [LXX] καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά φυλή, -ῆς, ἡ καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κρίσις, -εως, ἡ δίκαιος -αία -ον
Pwt:16:18 Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie Kierownik szkoły By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Właśnie prawy, właśnie
Pwt:16:18 *krita\s kai\ grammatoeisagOgei=s katastE/seis seautO=| e)n pa/sais tai=s po/lesi/n sou, ai(=s ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi, kata\ fula/s, kai\ krinou=sin to\n lao\n kri/sin dikai/an.
Pwt:16:18 kritas kai grammatoeisagOgeis katastEseis seautO en pasais tais polesin su, hais kyrios ho Teos su didOsin soi, kata fylas, kai krinusin ton laon krisin dikaian.
Pwt:16:18 N1M_APM C N3V_APM VF_FAI2S RD_DSM P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RP_GS RR_DPF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N1_APF C VF2_FAI3P RA_ASM N2_ASM N3I_ASF A1A_ASF
Pwt:16:18 judge [see critic] and also, even, namely schoolmaster to enable lay, render widowed yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit just righteous, just
Pwt:16:18 judges (acc) and schoolmasters (acc, nom|voc) you(sg)-will-ENABLE yourself (dat) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribes (acc) and they-are-JUDGE-ing, they-will-JUDGE, while JUDGE-ing (dat), going-to-JUDGE (fut ptcp) (dat) the (acc) people (acc) judgment (acc) just ([Adj] acc)
Pwt:16:18 Pwt_16:18_1 Pwt_16:18_2 Pwt_16:18_3 Pwt_16:18_4 Pwt_16:18_5 Pwt_16:18_6 Pwt_16:18_7 Pwt_16:18_8 Pwt_16:18_9 Pwt_16:18_10 Pwt_16:18_11 Pwt_16:18_12 Pwt_16:18_13 Pwt_16:18_14 Pwt_16:18_15 Pwt_16:18_16 Pwt_16:18_17 Pwt_16:18_18 Pwt_16:18_19 Pwt_16:18_20 Pwt_16:18_21 Pwt_16:18_22 Pwt_16:18_23 Pwt_16:18_24 Pwt_16:18_25
Pwt:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:19 οὐκ ἐκκλινοῦσιν κρίσιν, οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον οὐδὲ λήμψονται δῶρον· τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ἐξαίρει λόγους δικαίων.
Pwt:16:19 they shall not wrest judgment, nor favour persons, nor receive a gift; for gifts blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous. (Deuteronomy 16:19 Brenton)
Pwt:16:19 Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. (Pwt 16:19 BT_4)
Pwt:16:19 οὐκ ἐκκλινοῦσιν κρίσιν, οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον οὐδὲ λήμψονται δῶρον· τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ἐξαίρει λόγους δικαίων.
Pwt:16:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό γάρ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σοφός -ή -όν καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) λόγος, -ου, ὁ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Pwt:16:19 ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes Twarz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dar Dla odtąd, jak Dar Oko Mądry I też, nawet, mianowicie By usuwać; by wyjmować Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Pwt:16:19 ou)k e)kklinou=sin kri/sin, ou)k e)pignO/sontai pro/sOpon ou)de\ lE/mPSontai dO=ron· ta\ ga\r dO=ra e)ktufloi= o)fTalmou\s sofO=n kai\ e)Xai/rei lo/gous dikai/On.
Pwt:16:19 uk ekklinusin krisin, uk epignOsontai prosOpon ude lEmPSontai dOron· ta gar dOra ektyfloi ofTalmus sofOn kai eXairei logus dikaiOn.
Pwt:16:19 D VF2_FAI3P N3I_ASF D VF_FMI3P N2N_ASN C VF_FMI3P N2N_ASN RA_APN x N2N_APN V4_PAI3S N2_APM A1_GPM C V1_PAI3S N2_APM A1A_GPM
Pwt:16:19 οὐχ before rough breathing to recoil/avoid judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes face οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand gift the for since, as gift ć eye wise and also, even, namely to remove; to take out word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Pwt:16:19 not they-are-RECOIL/AVOID-ing, they-will-RECOIL/AVOID, while RECOIL/AVOID-ing (dat), going-to-RECOIL/AVOID (fut ptcp) (dat) judgment (acc) not they-will-be-RECOGNIZE-ed face (nom|acc|voc) neither/nor they-will-be-TAKE HOLD OF-ed gift (nom|acc|voc) the (nom|acc) for gifts (nom|acc|voc)   eyes (acc) wise ([Adj] gen) and he/she/it-is-REMOVE-ing, you(sg)-are-being-REMOVE-ed (classical); he/she/it-is-TAKE OUT-ing, you(sg)-are-being-TAKE OUT-ed (classical), be-you(sg)-TAKE OUT-ing! words (acc) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
Pwt:16:19 Pwt_16:19_1 Pwt_16:19_2 Pwt_16:19_3 Pwt_16:19_4 Pwt_16:19_5 Pwt_16:19_6 Pwt_16:19_7 Pwt_16:19_8 Pwt_16:19_9 Pwt_16:19_10 Pwt_16:19_11 Pwt_16:19_12 Pwt_16:19_13 Pwt_16:19_14 Pwt_16:19_15 Pwt_16:19_16 Pwt_16:19_17 Pwt_16:19_18 Pwt_16:19_19
Pwt:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:20 δικαίως τὸ δίκαιον διώξῃ, ἵνα ζῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:16:20 Thou shalt justly pursue justice, that ye may live, and go in and inherit the land which the Lord thy God gives thee. (Deuteronomy 16:20 Brenton)
Pwt:16:20 Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg twój. (Pwt 16:20 BT_4)
Pwt:16:20 δικαίως τὸ δίκαιον διώξῃ, ἵνα ζῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:16:20 δικαίως ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἵνα ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:16:20 Uczciwie {Dość} Właśnie prawy, właśnie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę żeby / ażeby / bo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By wchodzić By dziedziczyć Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:16:20 dikai/Os to\ di/kaion diO/XE|, i(/na DZE=te kai\ ei)selTo/ntes klEronomE/sEte tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi.
Pwt:16:20 dikaiOs to dikaion diOXE, hina DZEte kai eiselTontes klEronomEsEte tEn gEn, hEn kyrios ho Teos su didOsin soi.
Pwt:16:20 D RA_ASN A1A_ASN VF_FMI2S C V3_PAS2P C VB_AAPNPM VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS
Pwt:16:20 fairly the just righteous, just to prosecute/pursue prosecute: put on trial so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to enter to inherit the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:16:20 fairly the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed, he/she/it-should-PROSECUTE/PURSUE, you(sg)-should-be-PROSECUTE/PURSUE-ed so that / in order to /because you(pl)-are-EXISTS-ing, be-you(pl)-EXISTS-ing!, you(pl)-should-be-EXISTS-ing and upon ENTER-ing (nom|voc) you(pl)-should-INHERIT the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:16:20 Pwt_16:20_1 Pwt_16:20_2 Pwt_16:20_3 Pwt_16:20_4 Pwt_16:20_5 Pwt_16:20_6 Pwt_16:20_7 Pwt_16:20_8 Pwt_16:20_9 Pwt_16:20_10 Pwt_16:20_11 Pwt_16:20_12 Pwt_16:20_13 Pwt_16:20_14 Pwt_16:20_15 Pwt_16:20_16 Pwt_16:20_17 Pwt_16:20_18
Pwt:16:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:21 Οὐ φυτεύσεις σεαυτῷ ἄλσος, πᾶν ξύλον, παρὰ τὸ θυσιαστήριον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ὃ ποιήσεις σεαυτῷ.
Pwt:16:21 Thou shalt not plant for thyself a grove; thou shalt not plant for thyself any tree near the altar of thy God. (Deuteronomy 16:21 Brenton)
Pwt:16:21 Nie ustawisz aszery z żadnego drzewa koło ołtarza Pana, Boga swego, jaki sobie zbudujesz. (Pwt 16:21 BT_4)
Pwt:16:21 Οὐ φυτεύσεις σεαυτῷ ἄλσος, πᾶν ξύλον, παρὰ τὸ θυσιαστήριον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ποιήσεις σεαυτῷ.
Pwt:16:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό παρά ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Pwt:16:21 ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Siebie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób Siebie
Pwt:16:21 *ou) futeu/seis seautO=| a)/lsos, pa=n Xu/lon, para\ to\ TusiastE/rion kuri/ou tou= Teou= sou, o(\ poiE/seis seautO=|.
Pwt:16:21 u fyteuseis seautO alsos, pan Xylon, para to TysiastErion kyriu tu Teu su, ho poiEseis seautO.
Pwt:16:21 D VF_FAI2S RD_DSM N3E_ASN A3_ASN N2N_ASN P RA_ASN N2N_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RR_NSN VF_FAI2S RD_DSM
Pwt:16:21 οὐχ before rough breathing to ??? yourself ć every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which doing/making; to do/make yourself
Pwt:16:21 not you(sg)-will-??? yourself (dat)   every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE yourself (dat)
Pwt:16:21 Pwt_16:21_1 Pwt_16:21_2 Pwt_16:21_3 Pwt_16:21_4 Pwt_16:21_5 Pwt_16:21_6 Pwt_16:21_7 Pwt_16:21_8 Pwt_16:21_9 Pwt_16:21_10 Pwt_16:21_11 Pwt_16:21_12 Pwt_16:21_13 Pwt_16:21_14 Pwt_16:21_15 Pwt_16:21_16
Pwt:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:16:22 οὐ στήσεις σεαυτῷ στήλην, ἃ ἐμίσησεν κύριος ὁ θεός σου.
Pwt:16:22 Thou shalt not set up for thyself a pillar, which the Lord thy God hates. (Deuteronomy 16:22 Brenton)
Pwt:16:22 Nie postawisz steli, której nienawidzi Pan, Bóg twój. (Pwt 16:22 BT_4)
Pwt:16:22 οὐ στήσεις σεαυτῷ στήλην, ἐμίσησεν κύριος θεός σου.
Pwt:16:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ   ὅς ἥ ὅ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:16:22 ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Siebie Kto/, który/, który Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:16:22 ou) stE/seis seautO=| stE/lEn, a(/ e)mi/sEsen ku/rios o( Teo/s sou.
Pwt:16:22 u stEseis seautO stElEn, ha emisEsen kyrios ho Teos su.
Pwt:16:22 D VF_FAI2S RD_DSM N1_ASF RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:16:22 οὐχ before rough breathing to cause to stand yourself ć who/whom/which to destest dislike, detest, hate, abominate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:16:22 not you(sg)-will-CAUSE-TO-STand yourself (dat)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DESTEST-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:16:22 Pwt_16:22_1 Pwt_16:22_2 Pwt_16:22_3 Pwt_16:22_4 Pwt_16:22_5 Pwt_16:22_6 Pwt_16:22_7 Pwt_16:22_8 Pwt_16:22_9 Pwt_16:22_10
Pwt:16:22 x x x x x x x x x x