Pwt:17:1 Οὐ θύσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου μόσχον ἢ πρόβατον, ἐν ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος, πᾶν ῥῆμα πονηρόν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν.
Pwt:17:1 Thou shalt not sacrifice to the Lord thy God a calf or a sheep, in which there is a blemish, or any evil thing; for it is an abomination to the Lord thy God. (Deuteronomy 17:1 Brenton)
Pwt:17:1 Nie złożysz na ofiarę dla Pana, Boga swego, cielca lub mniejszego bydła, gdyby miały skazę lub jakikolwiek brak, gdyż brzydzi się tym Pan, Bóg twój. (Pwt 17:1 BT_4)
Pwt:17:1 Οὐ θύσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου μόσχον πρόβατον, ἐν ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος, πᾶν ῥῆμα πονηρόν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν.
Pwt:17:1 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μόσχος, -ου, ὁ ἤ[1] πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν ὅτι βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:17:1 ??? Przed przydechem mocnym By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Cielęcia/wół Albo Owca (sheepfold) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ponieważ/tamto Wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By być
Pwt:17:1 *ou) Tu/seis kuri/O| tO=| TeO=| sou mo/sCHon E)\ pro/baton, e)n O(=| e)stin e)n au)tO=| mO=mos, pa=n r(E=ma ponEro/n, o(/ti bde/lugma kuri/O| tO=| TeO=| sou/ e)stin.
Pwt:17:1 u Tyseis kyriO tO TeO su mosCHon E probaton, en hO estin en autO mOmos, pan rEma ponEron, hoti bdelygma kyriO tO TeO su estin.
Pwt:17:1 D VF_FAI2S N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS N2_ASM C N2N_ASN P RR_DSM V9_PAI3S P RD_DSM N2_NSM A3_NSN N3M_NSN A1A_NSN C N3M_NSN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS V9_PAI3S
Pwt:17:1 οὐχ before rough breathing to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) calf/ox or sheep (sheepfold) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος because/that abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to be
Pwt:17:1 not you(sg)-will-SACRIFICE lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) calf/ox (acc) or sheep (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is in/among/by (+dat) him/it/same (dat) blemish (nom) every (nom|acc|voc) declaration (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Pwt:17:1 Pwt_17:1_1 Pwt_17:1_2 Pwt_17:1_3 Pwt_17:1_4 Pwt_17:1_5 Pwt_17:1_6 Pwt_17:1_7 Pwt_17:1_8 Pwt_17:1_9 Pwt_17:1_10 Pwt_17:1_11 Pwt_17:1_12 Pwt_17:1_13 Pwt_17:1_14 Pwt_17:1_15 Pwt_17:1_16 Pwt_17:1_17 Pwt_17:1_18 Pwt_17:1_19 Pwt_17:1_20 Pwt_17:1_21 Pwt_17:1_22 Pwt_17:1_23 Pwt_17:1_24 Pwt_17:1_25
Pwt:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:2 Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἐν μιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, ἀνὴρ ἢ γυνή, ὅστις ποιήσει τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου παρελθεῖν τὴν διαθήκην αὐτοῦ,
Pwt:17:2 And if there should be found in any one of thy cities, which the Lord thy God gives thee, a man or a woman who shall do that which is evil before the Lord thy God, so as to transgress his covenant, (Deuteronomy 17:2 Brenton)
Pwt:17:2 Jeśli się znajdzie u ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego, przestępując Jego przymierze, (Pwt 17:2 BT_4)
Pwt:17:2 Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἐν μιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι, ἀνὴρ γυνή, ὅστις ποιήσει τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου παρελθεῖν τὴν διαθήκην αὐτοῦ,
Pwt:17:2 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:17:2 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Miasto Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Albo Kobiety/żona Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Robienie/robienie; by czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By mijać mijaj, obok, albo przeszły Konwencja On/ona/to/to samo
Pwt:17:2 *)ea\n de\ eu(reTE=| e)n soi\ e)n mia=| tO=n po/leO/n sou, O(=n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi, a)nE\r E)\ gunE/, o(/stis poiE/sei to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou parelTei=n tE\n diaTE/kEn au)tou=,
Pwt:17:2 ean de heureTE en soi en mia tOn poleOn su, hOn kyrios ho Teos su didOsin soi, anEr E gynE, hostis poiEsei to ponEron enantion kyriu tu Teu su parelTein tEn diaTEkEn autu,
Pwt:17:2 C x VC_APS3S P RP_DS P A1A_DSF RA_GPF N3I_GPF RP_GS RR_GPM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS N3_NSM C N3K_NSF RX_NSM VF_FAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VB_AAN RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Pwt:17:2 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the city you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". or woman/wife who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] doing/making; to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to pass by go by, beside, or past the covenant he/she/it/same
Pwt:17:2 if-ever Yet he/she/it-should-be-FIND-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) cities (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (nom) or woman/wife (nom) who-/whom-/whichever (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-PASS BY the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen)
Pwt:17:2 Pwt_17:2_1 Pwt_17:2_2 Pwt_17:2_3 Pwt_17:2_4 Pwt_17:2_5 Pwt_17:2_6 Pwt_17:2_7 Pwt_17:2_8 Pwt_17:2_9 Pwt_17:2_10 Pwt_17:2_11 Pwt_17:2_12 Pwt_17:2_13 Pwt_17:2_14 Pwt_17:2_15 Pwt_17:2_16 Pwt_17:2_17 Pwt_17:2_18 Pwt_17:2_19 Pwt_17:2_20 Pwt_17:2_21 Pwt_17:2_22 Pwt_17:2_23 Pwt_17:2_24 Pwt_17:2_25 Pwt_17:2_26 Pwt_17:2_27 Pwt_17:2_28 Pwt_17:2_29 Pwt_17:2_30 Pwt_17:2_31 Pwt_17:2_32 Pwt_17:2_33
Pwt:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:3 καὶ ἐλθόντες λατρεύσωσιν θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσωσιν αὐτοῖς, τῷ ἡλίῳ ἢ τῇ σελήνῃ ἢ παντὶ τῶν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ οὐρανοῦ, ἃ οὐ προσέταξεν,
Pwt:17:3 and they should go and serve other gods, and worship them, the sun, or the moon, or any of the host of heaven, which he commanded thee not to do, (Deuteronomy 17:3 Brenton)
Pwt:17:3 przechodząc do bogów obcych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem - (Pwt 17:3 BT_4)
Pwt:17:3 καὶ ἐλθόντες λατρεύσωσιν θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσωσιν αὐτοῖς, τῷ ἡλίῳ τῇ σελήνῃ παντὶ τῶν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προσέταξεν,
Pwt:17:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ ἤ[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-)
Pwt:17:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Albo Księżyc Albo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Nieba/niebo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By dawać dyrektywę
Pwt:17:3 kai\ e)lTo/ntes latreu/sOsin Teoi=s e(te/rois kai\ proskunE/sOsin au)toi=s, tO=| E(li/O| E)\ tE=| selE/nE| E)\ panti\ tO=n e)k tou= ko/smou tou= ou)ranou=, a(/ ou) prose/taXen,
Pwt:17:3 kai elTontes latreusOsin Teois heterois kai proskynEsOsin autois, tO hEliO E tE selEnE E panti tOn ek tu kosmu tu uranu, ha u prosetaXen,
Pwt:17:3 C VB_AAPNPM VA_AAS3P N2_DPM A1A_DPM C VA_AAS3P RD_DPM RA_DSM N2_DSM C RA_DSF N1_DSF C A3_DSM RA_GPM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RR_APN D VAI_AAI3S
Pwt:17:3 and also, even, namely to come to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry or the moon or every all, each, every, the whole of the out of (+gen) ἐξ before vowels the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) the sky/heaven who/whom/which οὐχ before rough breathing to give a directive
Pwt:17:3 and upon COME-ing (nom|voc) they-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) and they-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat) the (dat) sun (dat) or the (dat) moon (dat) or every (dat) the (gen) out of (+gen) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! the (gen) sky/heaven (gen) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE
Pwt:17:3 Pwt_17:3_1 Pwt_17:3_2 Pwt_17:3_3 Pwt_17:3_4 Pwt_17:3_5 Pwt_17:3_6 Pwt_17:3_7 Pwt_17:3_8 Pwt_17:3_9 Pwt_17:3_10 Pwt_17:3_11 Pwt_17:3_12 Pwt_17:3_13 Pwt_17:3_14 Pwt_17:3_15 Pwt_17:3_16 Pwt_17:3_17 Pwt_17:3_18 Pwt_17:3_19 Pwt_17:3_20 Pwt_17:3_21 Pwt_17:3_22 Pwt_17:3_23 Pwt_17:3_24
Pwt:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:4 καὶ ἀναγγελῇ σοι, καὶ ἐκζητήσεις σφόδρα, καὶ ἰδοὺ ἀληθῶς γέγονεν τὸ ῥῆμα, γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν Ισραηλ,
Pwt:17:4 and it be told thee, and thou shalt have enquired diligently, and, behold, the thing really took place, this abomination has been done in Israel; (Deuteronomy 17:4 Brenton)
Pwt:17:4 skoro ci to zostanie doniesione, wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą, że taką ohydę popełniono w Izraelu, (Pwt 17:4 BT_4)
Pwt:17:4 καὶ ἀναγγελῇ σοι, καὶ ἐκζητήσεις σφόδρα, καὶ ἰδοὺ ἀληθῶς γέγονεν τὸ ῥῆμα, γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν Ισραηλ,
Pwt:17:4 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐκ·ζήτησις, -εως, ἡ; ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) σφόδρα καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·ληθῶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:17:4 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Badanie; by odszukiwać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Pwt:17:4 kai\ a)naggelE=| soi, kai\ e)kDZEtE/seis sfo/dra, kai\ i)dou\ a)lETO=s ge/gonen to\ r(E=ma, gege/nEtai to\ bde/lugma tou=to e)n *israEl,
Pwt:17:4 kai anangelE soi, kai ekDZEtEseis sfodra, kai idu alETOs gegonen to rEma, gegenEtai to bdelygma tuto en israEl,
Pwt:17:4 C VD_APS3S RP_DS C VF_FAI2S D C I D VX_XAI3S RA_ASN N3M_ASN VM_XMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_NSN P N_DSM
Pwt:17:4 and also, even, namely to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely exploration; to seek out vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), truly to become become, happen the declaration statement, utterance to become become, happen the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Pwt:17:4 and you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed, he/she/it-should-be-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and explorations (acc, nom|voc); you(sg)-will-SEEK-OUT vehement, and be-you(sg)-SEE-ed! truly he/she/it-has-BECOME-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) he/she/it-has-been-BECOME-ed the (nom|acc) abomination (nom|acc|voc) this (nom|acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Pwt:17:4 Pwt_17:4_1 Pwt_17:4_2 Pwt_17:4_3 Pwt_17:4_4 Pwt_17:4_5 Pwt_17:4_6 Pwt_17:4_7 Pwt_17:4_8 Pwt_17:4_9 Pwt_17:4_10 Pwt_17:4_11 Pwt_17:4_12 Pwt_17:4_13 Pwt_17:4_14 Pwt_17:4_15 Pwt_17:4_16 Pwt_17:4_17 Pwt_17:4_18
Pwt:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:5 καὶ ἐξάξεις τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον ἢ τὴν γυναῖκα ἐκείνην καὶ λιθοβολήσετε αὐτοὺς ἐν λίθοις, καὶ τελευτήσουσιν.
Pwt:17:5 then shalt thou bring out that man, or that woman, and ye shall stone them with stones, and they shall die. (Deuteronomy 17:5 Brenton)
Pwt:17:5 zaprowadzisz tego mężczyznę lub kobietę - którzy tej złej rzeczy się dopuścili - do bramy miasta i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi. (Pwt 17:5 BT_4)
Pwt:17:5 καὶ ἐξάξεις τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον τὴν γυναῖκα ἐκείνην καὶ λιθοβολήσετε αὐτοὺς ἐν λίθοις, καὶ τελευτήσουσιν.
Pwt:17:5 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἤ[1] ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκεῖνος -η -ο καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λίθος, -ου, ὁ καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Pwt:17:5 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ludzki Tamto Albo Kobiety/żona Tamto I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie By kończyć się
Pwt:17:5 kai\ e)Xa/Xeis to\n a)/nTrOpon e)kei=non E)\ tE\n gunai=ka e)kei/nEn kai\ liTobolE/sete au)tou\s e)n li/Tois, kai\ teleutE/sousin.
Pwt:17:5 kai eXaXeis ton anTrOpon ekeinon E tEn gynaika ekeinEn kai liTobolEsete autus en liTois, kai teleutEsusin.
Pwt:17:5 C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_ASF N3K_ASF RD_ASF C VF_FAI2P RD_APM P N2_DPM C VF_FAI3P
Pwt:17:5 and also, even, namely to lead out the human that or the woman/wife that and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely to end
Pwt:17:5 and you(sg)-will-LEAD-OUT the (acc) human (acc) that (acc) or the (acc) woman/wife (acc) that (acc) and you(pl)-will-STONE them/same (acc) in/among/by (+dat) stones (dat) and they-will-END, going-to-END (fut ptcp) (dat)
Pwt:17:5 Pwt_17:5_1 Pwt_17:5_2 Pwt_17:5_3 Pwt_17:5_4 Pwt_17:5_5 Pwt_17:5_6 Pwt_17:5_7 Pwt_17:5_8 Pwt_17:5_9 Pwt_17:5_10 Pwt_17:5_11 Pwt_17:5_12 Pwt_17:5_13 Pwt_17:5_14 Pwt_17:5_15 Pwt_17:5_16
Pwt:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:6 ἐπὶ δυσὶν μάρτυσιν ἢ ἐπὶ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθανεῖται ὁ ἀποθνῄσκων· οὐκ ἀποθανεῖται ἐφ’ ἑνὶ μάρτυρι.
Pwt:17:6 He shall die on the testimony of two or three witnesses; a man who is put to death shall not be put to death for one witness. (Deuteronomy 17:6 Brenton)
Pwt:17:6 Na słowo dwu lub trzech świadków skaże się na śmierć; nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka. (Pwt 17:6 BT_4)
Pwt:17:6 ἐπὶ δυσὶν μάρτυσιν ἐπὶ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθανεῖται ἀποθνῄσκων· οὐκ ἀποθανεῖται ἐφ’ ἑνὶ μάρτυρι.
Pwt:17:6 ἐπί δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἤ[1] ἐπί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐπί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν
Pwt:17:6 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Dowód Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy Dowód By umierać By umierać ??? Przed przydechem mocnym By umierać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Dowód
Pwt:17:6 e)pi\ dusi\n ma/rtusin E)\ e)pi\ trisi\n ma/rtusin a)poTanei=tai o( a)poTnE/|skOn· ou)k a)poTanei=tai e)f’ e(ni\ ma/rturi.
Pwt:17:6 epi dysin martysin E epi trisin martysin apoTaneitai ho apoTnEskOn· uk apoTaneitai ef’ heni martyri.
Pwt:17:6 P M_DPM N3R_DPM C P A3_DPM N3R_DPM VF2_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM D VF2_FMI3S P A3_DSM N3R_DSM
Pwt:17:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. witness or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing three witness to die the to die οὐχ before rough breathing to die upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing one witness
Pwt:17:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) witnesses (dat) or upon/over (+acc,+gen,+dat) three (dat) witnesses (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom) while DIE-ing (nom) not he/she/it-will-be-DIE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) one (dat) witness (dat)
Pwt:17:6 Pwt_17:6_1 Pwt_17:6_2 Pwt_17:6_3 Pwt_17:6_4 Pwt_17:6_5 Pwt_17:6_6 Pwt_17:6_7 Pwt_17:6_8 Pwt_17:6_9 Pwt_17:6_10 Pwt_17:6_11 Pwt_17:6_12 Pwt_17:6_13 Pwt_17:6_14 Pwt_17:6_15
Pwt:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:7 καὶ ἡ χεὶρ τῶν μαρτύρων ἔσται ἐπ’ αὐτῷ ἐν πρώτοις θανατῶσαι αὐτόν, καὶ ἡ χεὶρ παντὸς τοῦ λαοῦ ἐπ’ ἐσχάτων· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:17:7 And the hand of the witnesses shall be upon him among the first to put him to death, and the hand of the people at the last; so shalt thou remove the evil one from among yourselves. (Deuteronomy 17:7 Brenton)
Pwt:17:7 Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie. (Pwt 17:7 BT_4)
Pwt:17:7 καὶ χεὶρ τῶν μαρτύρων ἔσται ἐπ’ αὐτῷ ἐν πρώτοις θανατῶσαι αὐτόν, καὶ χεὶρ παντὸς τοῦ λαοῦ ἐπ’ ἐσχάτων· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:17:7 καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν; μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πρῶτος -η -ον θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπί ἔσχατος -η -ον καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:17:7 I też, nawet, mianowicie Ręka Dowód; by dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo
Pwt:17:7 kai\ E( CHei\r tO=n martu/rOn e)/stai e)p’ au)tO=| e)n prO/tois TanatO=sai au)to/n, kai\ E( CHei\r panto\s tou= laou= e)p’ e)sCHa/tOn· kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
Pwt:17:7 kai hE CHeir tOn martyrOn estai ep’ autO en prOtois TanatOsai auton, kai hE CHeir pantos tu lau ep’ esCHatOn· kai eXareis ton ponEron eX hymOn autOn.
Pwt:17:7 C RA_NSF N3_NSF RA_GPM N3_GPM VF_FMI3S P RD_DSM P A1_DPM VA_AAN RD_ASM C RA_NSF N3_NSF A3_GSM RA_GSM N2_GSM P A1_GPM C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P RP_GP RD_GPM
Pwt:17:7 and also, even, namely the hand the witness; to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first to put to death he/she/it/same and also, even, namely the hand every all, each, every, the whole of the people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same
Pwt:17:7 and the (nom) hand (nom|voc) the (gen) witnesses (gen); while BEAR-ing--WITNESS (nom) he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) first (dat) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) him/it/same (acc) and the (nom) hand (nom|voc) every (gen) the (gen) people (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen)
Pwt:17:7 Pwt_17:7_1 Pwt_17:7_2 Pwt_17:7_3 Pwt_17:7_4 Pwt_17:7_5 Pwt_17:7_6 Pwt_17:7_7 Pwt_17:7_8 Pwt_17:7_9 Pwt_17:7_10 Pwt_17:7_11 Pwt_17:7_12 Pwt_17:7_13 Pwt_17:7_14 Pwt_17:7_15 Pwt_17:7_16 Pwt_17:7_17 Pwt_17:7_18 Pwt_17:7_19 Pwt_17:7_20 Pwt_17:7_21 Pwt_17:7_22 Pwt_17:7_23 Pwt_17:7_24 Pwt_17:7_25 Pwt_17:7_26 Pwt_17:7_27
Pwt:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:8 Ἐὰν δὲ ἀδυνατήσῃ ἀπὸ σοῦ ῥῆμα ἐν κρίσει ἀνὰ μέσον αἷμα αἵματος καὶ ἀνὰ μέσον κρίσις κρίσεως καὶ ἀνὰ μέσον ἁφὴ ἁφῆς καὶ ἀνὰ μέσον ἀντιλογία ἀντιλογίας, ῥήματα κρίσεως ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, καὶ ἀναστὰς ἀναβήσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Pwt:17:8 And if a matter shall be too hard for thee in judgment, between blood and blood, and between cause and cause, and between stroke and stroke, and between contradiction and contradiction, matters of judgment in your cities; (Deuteronomy 17:8 Brenton)
Pwt:17:8 Jeśli za trudno ci będzie osądzić jakiś wypadek, jak zabójstwo, spór lub zranienie, jakikolwiek proces w tym mieście, wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które sobie obierze Pan, Bóg twój. (Pwt 17:8 BT_4)
Pwt:17:8 Ἐὰν δὲ ἀδυνατήσῃ ἀπὸ σοῦ ῥῆμα ἐν κρίσει ἀνὰ μέσον αἷμα αἵματος καὶ ἀνὰ μέσον κρίσις κρίσεως καὶ ἀνὰ μέσον ἁφὴ ἁφῆς καὶ ἀνὰ μέσον ἀντιλογία ἀντιλογίας, ῥήματα κρίσεως ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, καὶ ἀναστὰς ἀναβήσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Pwt:17:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐν κρίσις, -εως, ἡ ἀνά μέσος -η -ον αἷμα[τ], -ατος, τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἀνά μέσος -η -ον κρίσις, -εως, ἡ κρίσις, -εως, ἡ καί ἀνά μέσος -η -ον ἁφή, -ῆς, ἡ ἁφή, -ῆς, ἡ καί ἀνά μέσος -η -ον ἀντι·λογία, -ας, ἡ ἀντι·λογία, -ας, ἡ ῥῆμα[τ], -ατος, τό κρίσις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Pwt:17:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Krew Krew I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By podnosić Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam
Pwt:17:8 *)ea\n de\ a)dunatE/sE| a)po\ sou= r(E=ma e)n kri/sei a)na\ me/son ai(=ma ai(/matos kai\ a)na\ me/son kri/sis kri/seOs kai\ a)na\ me/son a(fE\ a(fE=s kai\ a)na\ me/son a)ntilogi/a a)ntilogi/as, r(E/mata kri/seOs e)n tai=s po/lesin u(mO=n, kai\ a)nasta\s a)nabE/sE| ei)s to\n to/pon, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=,
Pwt:17:8 ean de adynatEsE apo su rEma en krisei ana meson haima haimatos kai ana meson krisis kriseOs kai ana meson hafE hafEs kai ana meson antilogia antilogias, rEmata kriseOs en tais polesin hymOn, kai anastas anabEsE eis ton topon, hon an ekleXEtai kyrios ho Teos su epiklETEnai to onoma autu ekei,
Pwt:17:8 C x VA_AAS3S P RP_GS N3M_ASN P N3I_DSF P A1_ASM N3M_ASN N3M_GSN C P A1_ASM N3I_NSF N3I_GSF C P A1_ASM N1_NSF N1_GSF C P A1_ASM N1A_NSF N1A_GSF N3M_APN N3I_GSF P RA_DPF N3I_DPF RP_GP C VH_AAPNSM VF_FMI2S P RA_ASM N2_ASM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D
Pwt:17:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) declaration statement, utterance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit up/each/by (+acc) middle blood blood and also, even, namely up/each/by (+acc) middle judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ligament (connection, LXX plague, infection) ligament (connection, LXX plague, infection) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) declaration statement, utterance judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to ascend into (+acc) the place who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to call upon the name with regard to he/she/it/same there
Pwt:17:8 if-ever Yet you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) declaration (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) judgment (dat) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) blood (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) judgment (nom) judgment (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) ligament (nom|voc) ligament (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) Dispute (nom|voc) Dispute (gen), Disputes (acc) declarations (nom|acc|voc) judgment (gen) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(pl) (gen) and upon STand-ing-UP (nom|voc) you(sg)-will-be-ASCEND-ed into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there
Pwt:17:8 Pwt_17:8_1 Pwt_17:8_2 Pwt_17:8_3 Pwt_17:8_4 Pwt_17:8_5 Pwt_17:8_6 Pwt_17:8_7 Pwt_17:8_8 Pwt_17:8_9 Pwt_17:8_10 Pwt_17:8_11 Pwt_17:8_12 Pwt_17:8_13 Pwt_17:8_14 Pwt_17:8_15 Pwt_17:8_16 Pwt_17:8_17 Pwt_17:8_18 Pwt_17:8_19 Pwt_17:8_20 Pwt_17:8_21 Pwt_17:8_22 Pwt_17:8_23 Pwt_17:8_24 Pwt_17:8_25 Pwt_17:8_26 Pwt_17:8_27 Pwt_17:8_28 Pwt_17:8_29 Pwt_17:8_30 Pwt_17:8_31 Pwt_17:8_32 Pwt_17:8_33 Pwt_17:8_34 Pwt_17:8_35 Pwt_17:8_36 Pwt_17:8_37 Pwt_17:8_38 Pwt_17:8_39 Pwt_17:8_40 Pwt_17:8_41 Pwt_17:8_42 Pwt_17:8_43 Pwt_17:8_44 Pwt_17:8_45 Pwt_17:8_46 Pwt_17:8_47 Pwt_17:8_48 Pwt_17:8_49 Pwt_17:8_50 Pwt_17:8_51
Pwt:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:9 καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς Λευίτας καὶ πρὸς τὸν κριτήν, ὃς ἂν γένηται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἐκζητήσαντες ἀναγγελοῦσίν σοι τὴν κρίσιν.
Pwt:17:9 then thou shalt arise and go up to the place which the Lord thy God shall choose, and thou shalt come to the priests the Levites, and to the judge who shall be in those days, and they shall search out the matter and report the judgment to thee. (Deuteronomy 17:9 Brenton)
Pwt:17:9 Tam udasz się do kapłanów-lewitów i do sędziego, który w tych dniach będzie sprawował urząd. Poradzisz się, oni ci dadzą rozstrzygnięcie. (Pwt 17:9 BT_4)
Pwt:17:9 καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς Λευίτας καὶ πρὸς τὸν κριτήν, ὃς ἂν γένηται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἐκζητήσαντες ἀναγγελοῦσίν σοι τὴν κρίσιν.
Pwt:17:9 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ
Pwt:17:9 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny Lewita I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sądź [zobacz krytyka] Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By odszukiwać By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Pwt:17:9 kai\ e)leu/sE| pro\s tou\s i(erei=s tou\s *leui/tas kai\ pro\s to\n kritE/n, o(\s a)/n ge/nEtai e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais, kai\ e)kDZEtE/santes a)naggelou=si/n soi tE\n kri/sin.
Pwt:17:9 kai eleusE pros tus hiereis tus leuitas kai pros ton kritEn, hos an genEtai en tais hEmerais ekeinais, kai ekDZEtEsantes anangelusin soi tEn krisin.
Pwt:17:9 C VF_FMI2S P RA_APM N3V_NPM RA_APM N1M_APM C P RA_ASM N1M_ASM RR_NSM x VB_AMS3S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C VA_AAPNPM VF2_FAI3P RP_DS RA_ASF N3I_ASF
Pwt:17:9 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the priest the Levite and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the judge [see critic] who/whom/which ever (if ever) to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to seek out to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Pwt:17:9 and you(sg)-will-be-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priests (acc, nom|voc) the (acc) Levites (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) judge (acc) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and upon SEEK-ing-OUT (nom|voc) they-will-PROCLAIM, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) judgment (acc)
Pwt:17:9 Pwt_17:9_1 Pwt_17:9_2 Pwt_17:9_3 Pwt_17:9_4 Pwt_17:9_5 Pwt_17:9_6 Pwt_17:9_7 Pwt_17:9_8 Pwt_17:9_9 Pwt_17:9_10 Pwt_17:9_11 Pwt_17:9_12 Pwt_17:9_13 Pwt_17:9_14 Pwt_17:9_15 Pwt_17:9_16 Pwt_17:9_17 Pwt_17:9_18 Pwt_17:9_19 Pwt_17:9_20 Pwt_17:9_21 Pwt_17:9_22 Pwt_17:9_23 Pwt_17:9_24
Pwt:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:10 καὶ ποιήσεις κατὰ τὸ πρᾶγμα, ὃ ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ φυλάξῃ σφόδρα ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν νομοθετηθῇ σοι·
Pwt:17:10 And thou shalt act according to the thing which they shall report to thee out of the place which the Lord thy God shall choose, and thou shalt observe to do all whatsoever shall have been by law appointed to thee. (Deuteronomy 17:10 Brenton)
Pwt:17:10 Zastosujesz się do orzeczenia, jakie ci wydadzą w miejscu, które sobie obierze Pan, i pilnie wykonasz wszystko, o czym cię pouczą. (Pwt 17:10 BT_4)
Pwt:17:10 καὶ ποιήσεις κατὰ τὸ πρᾶγμα, ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ φυλάξῃ σφόδρα ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν νομοθετηθῇ σοι·
Pwt:17:10 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σφόδρα ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) νομο·θετέω (νομοθετ(ε)-, νομοθετη·σ-, νομοθετη·σ-, -, νενομοθετη-, νομοθετη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:17:10 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By uchwalać ustawę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:17:10 kai\ poiE/seis kata\ to\ pra=gma, o(\ e)a\n a)naggei/lOsi/n soi e)k tou= to/pou, ou(= a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=, kai\ fula/XE| sfo/dra poiE=sai kata\ pa/nta, o(/sa e)a\n nomoTetETE=| soi·
Pwt:17:10 kai poiEseis kata to pragma, ho ean anangeilOsin soi ek tu topu, hu an ekleXEtai kyrios ho Teos su epiklETEnai to onoma autu ekei, kai fylaXE sfodra poiEsai kata panta, hosa ean nomoTetETE soi·
Pwt:17:10 C VF_FAI2S P RA_ASN N3M_ASN RR_NSN C VA_AAS3P RP_DS P RA_GSM N2_GSM RR_GSM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D C VF_FMI2S D VA_AAN P A3_APN A1_APN C VC_APS3S RP_DS
Pwt:17:10 and also, even, namely doing/making; to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub out of (+gen) ἐξ before vowels the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to call upon the name with regard to he/she/it/same there and also, even, namely to guard vehement, intense, keen, inveighingly, eager to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to legislate you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:17:10 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever they-should-PROCLAIM you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) out of (+gen) the (gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there and you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed vehement, to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be-LEGISLATE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:17:10 Pwt_17:10_1 Pwt_17:10_2 Pwt_17:10_3 Pwt_17:10_4 Pwt_17:10_5 Pwt_17:10_6 Pwt_17:10_7 Pwt_17:10_8 Pwt_17:10_9 Pwt_17:10_10 Pwt_17:10_11 Pwt_17:10_12 Pwt_17:10_13 Pwt_17:10_14 Pwt_17:10_15 Pwt_17:10_16 Pwt_17:10_17 Pwt_17:10_18 Pwt_17:10_19 Pwt_17:10_20 Pwt_17:10_21 Pwt_17:10_22 Pwt_17:10_23 Pwt_17:10_24 Pwt_17:10_25 Pwt_17:10_26 Pwt_17:10_27 Pwt_17:10_28 Pwt_17:10_29 Pwt_17:10_30 Pwt_17:10_31 Pwt_17:10_32 Pwt_17:10_33 Pwt_17:10_34
Pwt:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:11 κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν, ἣν ἂν εἴπωσίν σοι, ποιήσεις, οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπὸ τοῦ ῥήματος, οὗ ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι, δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά.
Pwt:17:11 Thou shalt do according to the law and to the judgment which they shall declare to thee: thou shalt not swerve to the right hand or to the left from any sentence which they shall report to thee. (Deuteronomy 17:11 Brenton)
Pwt:17:11 Postąpisz ściśle według ich pouczenia i według ich rozstrzygnięcia, jakie ci dadzą, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo od ich orzeczenia. (Pwt 17:11 BT_4)
Pwt:17:11 κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν, ἣν ἂν εἴπωσίν σοι, ποιήσεις, οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπὸ τοῦ ῥήματος, οὗ ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι, δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά.
Pwt:17:11 κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δεξιός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἀριστερός -ά -όν
Pwt:17:11 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Robienie/robienie; by czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W prawo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Opuszczał {Lewy}
Pwt:17:11 kata\ to\n no/mon kai\ kata\ tE\n kri/sin, E(\n a)/n ei)/pOsi/n soi, poiE/seis, ou)k e)kklinei=s a)po\ tou= r(E/matos, ou(= e)a\n a)naggei/lOsi/n soi, deXia\ ou)de\ a)ristera/.
Pwt:17:11 kata ton nomon kai kata tEn krisin, hEn an eipOsin soi, poiEseis, uk ekklineis apo tu rEmatos, hu ean anangeilOsin soi, deXia ude aristera.
Pwt:17:11 P RA_ASM N2_ASM C P RA_ASF N3I_ASF RR_ASF x VB_AAS3P RP_DS VF_FAI2S D VF2_FAI2S P RA_GSN N3M_GSN RR_GSN C VA_AAS3P RP_DS A1A_APN C A1A_APN
Pwt:17:11 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the law and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit who/whom/which ever (if ever) to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub doing/making; to do/make οὐχ before rough breathing to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the declaration statement, utterance where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub right οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) left
Pwt:17:11 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) law (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) who/whom/which (acc) ever they-should-SAY/TELL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE not you(sg)-are-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-will-RECOIL/AVOID away from (+gen) the (gen) declaration (gen) where; who/whom/which (gen) if-ever they-should-PROCLAIM you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) neither/nor left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Pwt:17:11 Pwt_17:11_1 Pwt_17:11_2 Pwt_17:11_3 Pwt_17:11_4 Pwt_17:11_5 Pwt_17:11_6 Pwt_17:11_7 Pwt_17:11_8 Pwt_17:11_9 Pwt_17:11_10 Pwt_17:11_11 Pwt_17:11_12 Pwt_17:11_13 Pwt_17:11_14 Pwt_17:11_15 Pwt_17:11_16 Pwt_17:11_17 Pwt_17:11_18 Pwt_17:11_19 Pwt_17:11_20 Pwt_17:11_21 Pwt_17:11_22 Pwt_17:11_23 Pwt_17:11_24
Pwt:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:12 καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἂν ποιήσῃ ἐν ὑπερηφανίᾳ τοῦ μὴ ὑπακοῦσαι τοῦ ἱερέως τοῦ παρεστηκότος λειτουργεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἢ τοῦ κριτοῦ, ὃς ἂν ᾖ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀποθανεῖται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ Ισραηλ·
Pwt:17:12 And the man whosoever shall act in haughtiness, so as not to hearken to the priest who stands to minister in the name of the Lord thy God, or the judge who shall preside in those days, that man shall die, and thou shalt remove the evil one out of Israel. (Deuteronomy 17:12 Brenton)
Pwt:17:12 Człowiek, który pychą uniesiony nie usłucha kapłana ustanowionego tam, aby służyć Panu, Bogu twemu, czy też sędziego, zostanie ukarany śmiercią. Usuniesz zło z Izraela. (Pwt 17:12 BT_4)
Pwt:17:12 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν ποιήσῃ ἐν ὑπερηφανίᾳ τοῦ μὴ ὑπακοῦσαι τοῦ ἱερέως τοῦ παρεστηκότος λειτουργεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ κριτοῦ, ὃς ἂν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀποθανεῖται ἄνθρωπος ἐκεῖνος, καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ Ισραηλ·
Pwt:17:12 καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μή ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:17:12 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma Nie By być posłusznym Duchowny By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Albo Sądź [zobacz krytyka] Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By umierać Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael
Pwt:17:12 kai\ o( a)/nTrOpos, o(\s a)/n poiE/sE| e)n u(perEfani/a| tou= mE\ u(pakou=sai tou= i(ere/Os tou= parestEko/tos leitourgei=n e)pi\ tO=| o)no/mati kuri/ou tou= Teou= sou E)\ tou= kritou=, o(\s a)/n E)=| e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais, kai\ a)poTanei=tai o( a)/nTrOpos e)kei=nos, kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X *israEl·
Pwt:17:12 kai ho anTrOpos, hos an poiEsE en hyperEfania tu mE hypakusai tu hiereOs tu parestEkotos leiturgein epi tO onomati kyriu tu Teu su E tu kritu, hos an E en tais hEmerais ekeinais, kai apoTaneitai ho anTrOpos ekeinos, kai eXareis ton ponEron eX israEl·
Pwt:17:12 C RA_NSM N2_NSM RR_NSM x VA_AAS3S P N1A_DSF RA_GSM D VA_AAN RA_GSM N3V_GSM RA_GSM VXI_XAPGSM V2_PAN P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSM N1M_GSM RR_NSM x V9_PAS3S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C VF2_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P N_ASM
Pwt:17:12 and also, even, namely the human who/whom/which ever (if ever) to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride the not to obey the priest the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show to officiate [see liturgy, liturgist] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) or the judge [see critic] who/whom/which ever (if ever) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to die the human that and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels Israel
Pwt:17:12 and the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) pride (dat) the (gen) not to-OBEY, be-you(sg)-OBEY-ed!, he/she/it-happens-to-OBEY (opt) the (gen) priest (gen) the (gen) having STand-ed-WITH/BESIDE (gen) to-be-OFFICIATE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (gen) judge (gen) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom) human (nom) that (nom) and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) Israel (indecl)
Pwt:17:12 Pwt_17:12_1 Pwt_17:12_2 Pwt_17:12_3 Pwt_17:12_4 Pwt_17:12_5 Pwt_17:12_6 Pwt_17:12_7 Pwt_17:12_8 Pwt_17:12_9 Pwt_17:12_10 Pwt_17:12_11 Pwt_17:12_12 Pwt_17:12_13 Pwt_17:12_14 Pwt_17:12_15 Pwt_17:12_16 Pwt_17:12_17 Pwt_17:12_18 Pwt_17:12_19 Pwt_17:12_20 Pwt_17:12_21 Pwt_17:12_22 Pwt_17:12_23 Pwt_17:12_24 Pwt_17:12_25 Pwt_17:12_26 Pwt_17:12_27 Pwt_17:12_28 Pwt_17:12_29 Pwt_17:12_30 Pwt_17:12_31 Pwt_17:12_32 Pwt_17:12_33 Pwt_17:12_34 Pwt_17:12_35 Pwt_17:12_36 Pwt_17:12_37 Pwt_17:12_38 Pwt_17:12_39 Pwt_17:12_40 Pwt_17:12_41 Pwt_17:12_42 Pwt_17:12_43 Pwt_17:12_44
Pwt:17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:13 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας φοβηθήσεται καὶ οὐκ ἀσεβήσει ἔτι.
Pwt:17:13 And all the people shall hear and fear, and shall no more commit impiety. (Deuteronomy 17:13 Brenton)
Pwt:17:13 Cały lud słysząc to ulęknie się i już więcej nie będzie się unosił pychą. (Pwt 17:13 BT_4)
Pwt:17:13 καὶ πᾶς λαὸς ἀκούσας φοβηθήσεται καὶ οὐκ ἀσεβήσει ἔτι.
Pwt:17:13 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἔτι
Pwt:17:13 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Niechętny; by słyszeć By bać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Jeszcze/jeszcze
Pwt:17:13 kai\ pa=s o( lao\s a)kou/sas fobETE/setai kai\ ou)k a)sebE/sei e)/ti.
Pwt:17:13 kai pas ho laos akusas fobETEsetai kai uk asebEsei eti.
Pwt:17:13 C A3_NSM RA_NSM N2_NSM VA_AAPNSM VC_FPI3S C D VF_FAI3S D
Pwt:17:13 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people unwilling; to hear to fear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be impious commit sacrilege yet/still
Pwt:17:13 and every (nom|voc) the (nom) people (nom) unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) he/she/it-will-be-FEAR-ed and not he/she/it-will-BE IMPIOUS--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-will-be-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical) yet/still
Pwt:17:13 Pwt_17:13_1 Pwt_17:13_2 Pwt_17:13_3 Pwt_17:13_4 Pwt_17:13_5 Pwt_17:13_6 Pwt_17:13_7 Pwt_17:13_8 Pwt_17:13_9 Pwt_17:13_10
Pwt:17:13 x x x x x x x x x x
Pwt:17:14 Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ κληρονομήσῃς αὐτὴν καὶ κατοικήσῃς ἐπ’ αὐτῆς καὶ εἴπῃς Καταστήσω ἐπ’ ἐμαυτὸν ἄρχοντα καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ μου,
Pwt:17:14 And when thou shalt enter into the land which the Lord thy God gives thee, and shalt inherit it and dwell in it, and shalt say, I will set a ruler over me, as also the other nations round about me; (Deuteronomy 17:14 Brenton)
Pwt:17:14 Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie: «Chcę ustanowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody», (Pwt 17:14 BT_4)
Pwt:17:14 Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ κληρονομήσῃς αὐτὴν καὶ κατοικήσῃς ἐπ’ αὐτῆς καὶ εἴπῃς Καταστήσω ἐπ’ ἐμαυτὸν ἄρχοντα καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ μου,
Pwt:17:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καθά (καθ’ ἅ) καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:17:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siebie Władca; by zaczynać się Stosownie do którego I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Naród [zobacz etniczny] W kole Ja
Pwt:17:14 *)ea\n de\ ei)se/lTE|s ei)s tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO|, kai\ klEronomE/sE|s au)tE\n kai\ katoikE/sE|s e)p’ au)tE=s kai\ ei)/pE|s *katastE/sO e)p’ e)mauto\n a)/rCHonta kaTa\ kai\ ta\ loipa\ e)/TnE ta\ ku/klO| mou,
Pwt:17:14 ean de eiselTEs eis tEn gEn, hEn kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO, kai klEronomEsEs autEn kai katoikEsEs ep’ autEs kai eipEs katastEsO ep’ emauton arCHonta kaTa kai ta loipa eTnE ta kyklO mu,
Pwt:17:14 C x VB_AAS2S P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM C VA_AAS2S RD_ASF C VA_AAS2S P RD_GSF C VB_AAS2S VF_FAI1S P RD_ASM N3_ASM D C RA_APN A1_APN N3E_APN RA_APN N2_DSM RP_GS
Pwt:17:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot and also, even, namely to inherit he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing myself ruler; to begin according to which and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest nation [see ethnic] the in a circle I
Pwt:17:14 if-ever Yet you(sg)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat) and you(sg)-should-INHERIT her/it/same (acc) and you(sg)-should-RESIDE/SETTLE-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and you(sg)-should-SAY/TELL I-will-ENABLE, I-should-ENABLE upon/over (+acc,+gen,+dat) myself (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) according to which and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) in a circle me (gen)
Pwt:17:14 Pwt_17:14_1 Pwt_17:14_2 Pwt_17:14_3 Pwt_17:14_4 Pwt_17:14_5 Pwt_17:14_6 Pwt_17:14_7 Pwt_17:14_8 Pwt_17:14_9 Pwt_17:14_10 Pwt_17:14_11 Pwt_17:14_12 Pwt_17:14_13 Pwt_17:14_14 Pwt_17:14_15 Pwt_17:14_16 Pwt_17:14_17 Pwt_17:14_18 Pwt_17:14_19 Pwt_17:14_20 Pwt_17:14_21 Pwt_17:14_22 Pwt_17:14_23 Pwt_17:14_24 Pwt_17:14_25 Pwt_17:14_26 Pwt_17:14_27 Pwt_17:14_28 Pwt_17:14_29 Pwt_17:14_30 Pwt_17:14_31 Pwt_17:14_32 Pwt_17:14_33 Pwt_17:14_34 Pwt_17:14_35 Pwt_17:14_36
Pwt:17:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:15 καθιστῶν καταστήσεις ἐπὶ σεαυτὸν ἄρχοντα, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτόν. ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου καταστήσεις ἐπὶ σεαυτὸν ἄρχοντα· οὐ δυνήσῃ καταστῆσαι ἐπὶ σεαυτὸν ἄνθρωπον ἀλλότριον, ὅτι οὐκ ἀδελφός σού ἐστιν.
Pwt:17:15 thou shalt surely set over thee the ruler whom the Lord God shall choose: of thy brethren thou shalt set over thee a ruler; thou shalt not have power to set over thee a stranger, because he is not thy brother. (Deuteronomy 17:15 Brenton)
Pwt:17:15 tego tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spośród twych braci - tego uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby twoim bratem. (Pwt 17:15 BT_4)
Pwt:17:15 καθιστῶν καταστήσεις ἐπὶ σεαυτὸν ἄρχοντα, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτόν. ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου καταστήσεις ἐπὶ σεαυτὸν ἄρχοντα· οὐ δυνήσῃ καταστῆσαι ἐπὶ σεαυτὸν ἄνθρωπον ἀλλότριον, ὅτι οὐκ ἀδελφός σού ἐστιν.
Pwt:17:15 καθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of καθ·ίστημι) (καθ+ισταν-/καθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀλλότριος -ία -ον ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:17:15 Do ??? By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siebie Władca; by zaczynać się Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra Ty; twój/twój(sg) By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siebie Władca; by zaczynać się ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siebie Ludzki Innego/inni Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Brat Ty; twój/twój(sg) By być
Pwt:17:15 kaTistO=n katastE/seis e)pi\ seauto\n a)/rCHonta, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou au)to/n. e)k tO=n a)delfO=n sou katastE/seis e)pi\ seauto\n a)/rCHonta· ou) dunE/sE| katastE=sai e)pi\ seauto\n a)/nTrOpon a)llo/trion, o(/ti ou)k a)delfo/s sou/ e)stin.
Pwt:17:15 kaTistOn katastEseis epi seauton arCHonta, hon an ekleXEtai kyrios ho Teos su auton. ek tOn adelfOn su katastEseis epi seauton arCHonta· u dynEsE katastEsai epi seauton anTrOpon allotrion, hoti uk adelfos su estin.
Pwt:17:15 V6_PAPNSM VF_FAI2S P RD_ASM N3_ASM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_ASM P RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FAI2S P RD_ASM N3_ASM D VF_FMI2S VA_AAN P RD_ASM N2_ASM A1A_ASM C D N2_NSM RP_GS V9_PAI3S
Pwt:17:15 to ??? to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing yourself ruler; to begin who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister you; your/yours(sg) to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing yourself ruler; to begin οὐχ before rough breathing to able to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing yourself human of another/others because/that οὐχ before rough breathing brother you; your/yours(sg) to be
Pwt:17:15 I-was-???-ing, they-were-???-ing, while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg)-will-ENABLE upon/over (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-ENABLE upon/over (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-ENABLE, be-you(sg)-ENABLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENABLE (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) human (acc) of another/others (acc, nom|acc|voc) because/that not brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Pwt:17:15 Pwt_17:15_1 Pwt_17:15_2 Pwt_17:15_3 Pwt_17:15_4 Pwt_17:15_5 Pwt_17:15_6 Pwt_17:15_7 Pwt_17:15_8 Pwt_17:15_9 Pwt_17:15_10 Pwt_17:15_11 Pwt_17:15_12 Pwt_17:15_13 Pwt_17:15_14 Pwt_17:15_15 Pwt_17:15_16 Pwt_17:15_17 Pwt_17:15_18 Pwt_17:15_19 Pwt_17:15_20 Pwt_17:15_21 Pwt_17:15_22 Pwt_17:15_23 Pwt_17:15_24 Pwt_17:15_25 Pwt_17:15_26 Pwt_17:15_27 Pwt_17:15_28 Pwt_17:15_29 Pwt_17:15_30 Pwt_17:15_31 Pwt_17:15_32 Pwt_17:15_33
Pwt:17:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:16 διότι οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ ἵππον οὐδὲ μὴ ἀποστρέψῃ τὸν λαὸν εἰς Αἴγυπτον, ὅπως πληθύνῃ ἑαυτῷ ἵππον, ὁ δὲ κύριος εἶπεν Οὐ προσθήσετε ἀποστρέψαι τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἔτι.
Pwt:17:16 For he shall not multiply to himself horses, and he shall by no means turn the people back to Egypt, lest he should multiply to himself horses; for the Lord said, Ye shall not any more turn back by that way. (Deuteronomy 17:16 Brenton)
Pwt:17:16 Tylko nie będzie on nabywał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie. (Pwt 17:16 BT_4)
Pwt:17:16 διότι οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ ἵππον οὐδὲ μὴ ἀποστρέψῃ τὸν λαὸν εἰς Αἴγυπτον, ὅπως πληθύνῃ ἑαυτῷ ἵππον, δὲ κύριος εἶπεν Οὐ προσθήσετε ἀποστρέψαι τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἔτι.
Pwt:17:16 δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἵππος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅπως πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἵππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἔτι
Pwt:17:16 Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By wzrastać/mnóż się Samo /nasz /twój /siebie Koń ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By odwracać się od Ludzie Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wzrastać/mnóż się Samo /nasz /twój /siebie Koń zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do By odwracać się od Drogi {Sposobu}/droga To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeszcze/jeszcze
Pwt:17:16 dio/ti ou) plETunei= e(autO=| i(/ppon ou)de\ mE\ a)postre/PSE| to\n lao\n ei)s *ai)/gupton, o(/pOs plETu/nE| e(autO=| i(/ppon, o( de\ ku/rios ei)=pen *ou) prosTE/sete a)postre/PSai tE=| o(dO=| tau/tE| e)/ti.
Pwt:17:16 dioti u plETynei heautO hippon ude mE apostrePSE ton laon eis aigypton, hopOs plETynE heautO hippon, ho de kyrios eipen u prosTEsete apostrePSai tE hodO tautE eti.
Pwt:17:16 C D VF2_FAI3S RD_DSM N2_ASM C D VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM P N2_ASF C VA_AAS3S RD_DSM N2_ASM RA_NSM x N2_NSM VBI_AAI3S D VF_FAI2P VA_AAN RA_DSF N2_DSF RD_DSF D
Pwt:17:16 because of this: that οὐχ before rough breathing to increase/multiply self /our-/your-/themselves horse οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to turn away from the people into (+acc) Egypt [country of] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to increase/multiply self /our-/your-/themselves horse the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell οὐχ before rough breathing to add to to turn away from the way/road this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] yet/still
Pwt:17:16 because of this: that not he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) self (dat) horse (acc) neither/nor not you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) people (acc) into (+acc) Egypt (acc) this is how you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, he/she/it-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-should-be-being-INCREASE/MULTIPLY-ed, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed, he/she/it-should-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed self (dat) horse (acc) the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed not you(pl)-will-ADD-TO to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) the (dat) way/road (dat) this (dat) yet/still
Pwt:17:16 Pwt_17:16_1 Pwt_17:16_2 Pwt_17:16_3 Pwt_17:16_4 Pwt_17:16_5 Pwt_17:16_6 Pwt_17:16_7 Pwt_17:16_8 Pwt_17:16_9 Pwt_17:16_10 Pwt_17:16_11 Pwt_17:16_12 Pwt_17:16_13 Pwt_17:16_14 Pwt_17:16_15 Pwt_17:16_16 Pwt_17:16_17 Pwt_17:16_18 Pwt_17:16_19 Pwt_17:16_20 Pwt_17:16_21 Pwt_17:16_22 Pwt_17:16_23 Pwt_17:16_24 Pwt_17:16_25 Pwt_17:16_26 Pwt_17:16_27
Pwt:17:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:17 καὶ οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ γυναῖκας, οὐδὲ μεταστήσεται αὐτοῦ ἡ καρδία· καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ σφόδρα.
Pwt:17:17 And he shall not multiply to himself wives, lest his heart turn away; and he shall not greatly multiply to himself silver and gold. (Deuteronomy 17:17 Brenton)
Pwt:17:17 Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. (Pwt 17:17 BT_4)
Pwt:17:17 καὶ οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ γυναῖκας, οὐδὲ μεταστήσεται αὐτοῦ καρδία· καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ σφόδρα.
Pwt:17:17 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὐδέ (οὐ δέ) μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σφόδρα
Pwt:17:17 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wzrastać/mnóż się Samo /nasz /twój /siebie Kobiety/żona ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota ??? Przed przydechem mocnym By wzrastać/mnóż się Samo /nasz /twój /siebie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Pwt:17:17 kai\ ou) plETunei= e(autO=| gunai=kas, ou)de\ metastE/setai au)tou= E( kardi/a· kai\ a)rgu/rion kai\ CHrusi/on ou) plETunei= e(autO=| sfo/dra.
Pwt:17:17 kai u plETynei heautO gynaikas, ude metastEsetai autu hE kardia· kai argyrion kai CHrysion u plETynei heautO sfodra.
Pwt:17:17 C D VF2_FAI3S RD_DSM N3K_APF C VF_FMI3S RD_GSM RA_NSF N1A_NSF C N2N_ASN C N2N_ASN D VF2_FAI3S RD_DSM D
Pwt:17:17 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to increase/multiply self /our-/your-/themselves woman/wife οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely piece of silver and also, even, namely piece of gold οὐχ before rough breathing to increase/multiply self /our-/your-/themselves vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Pwt:17:17 and not he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) self (dat) women/wives (acc) neither/nor he/she/it-will-be-REMOVE-ed him/it/same (gen) the (nom) heart (nom|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) not he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) self (dat) vehement,
Pwt:17:17 Pwt_17:17_1 Pwt_17:17_2 Pwt_17:17_3 Pwt_17:17_4 Pwt_17:17_5 Pwt_17:17_6 Pwt_17:17_7 Pwt_17:17_8 Pwt_17:17_9 Pwt_17:17_10 Pwt_17:17_11 Pwt_17:17_12 Pwt_17:17_13 Pwt_17:17_14 Pwt_17:17_15 Pwt_17:17_16 Pwt_17:17_17 Pwt_17:17_18
Pwt:17:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:18 καὶ ἔσται ὅταν καθίσῃ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ, καὶ γράψει ἑαυτῷ τὸ δευτερονόμιον τοῦτο εἰς βιβλίον παρὰ τῶν ἱερέων τῶν Λευιτῶν,
Pwt:17:18 And when he shall be established in his government, then shall he write for himself this repetition of the law into a book by the hands of the priests the Levites; (Deuteronomy 17:18 Brenton)
Pwt:17:18 Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa u tekstu kapłanów-lewitów. (Pwt 17:18 BT_4)
Pwt:17:18 καὶ ἔσται ὅταν καθίσῃ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ, καὶ γράψει ἑαυτῷ τὸ δευτερονόμιον τοῦτο εἰς βιβλίον παρὰ τῶν ἱερέων τῶν Λευιτῶν,
Pwt:17:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) παρά ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Pwt:17:18 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pisać Samo /nasz /twój /siebie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Książka fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Duchowny Lewita
Pwt:17:18 kai\ e)/stai o(/tan kaTi/sE| e)pi\ tE=s a)rCHE=s au)tou=, kai\ gra/PSei e(autO=| to\ deuterono/mion tou=to ei)s bibli/on para\ tO=n i(ere/On tO=n *leuitO=n,
Pwt:17:18 kai estai hotan kaTisE epi tEs arCHEs autu, kai graPSei heautO to deuteronomion tuto eis biblion para tOn hiereOn tOn leuitOn,
Pwt:17:18 C VF_FMI3S D VF_FMI2S P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VF_FAI3S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN RD_ASN P N2N_ASN P RA_GPM N3V_GPM RA_GPM N1M_GPM
Pwt:17:18 and also, even, namely to be whenever to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the beginning he/she/it/same and also, even, namely to write self /our-/your-/themselves the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) book frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the priest the Levite
Pwt:17:18 and he/she/it-will-be whenever he/she/it-should-SIT DOWN, you(sg)-should-be-SIT DOWN-ed, you(sg)-will-be-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) beginning (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-WRITE, you(sg)-will-be-WRITE-ed (classical) self (dat) the (nom|acc)   this (nom|acc) into (+acc) book (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) priests (gen) the (gen) Levites (gen)
Pwt:17:18 Pwt_17:18_1 Pwt_17:18_2 Pwt_17:18_3 Pwt_17:18_4 Pwt_17:18_5 Pwt_17:18_6 Pwt_17:18_7 Pwt_17:18_8 Pwt_17:18_9 Pwt_17:18_10 Pwt_17:18_11 Pwt_17:18_12 Pwt_17:18_13 Pwt_17:18_14 Pwt_17:18_15 Pwt_17:18_16 Pwt_17:18_17 Pwt_17:18_18 Pwt_17:18_19 Pwt_17:18_20 Pwt_17:18_21
Pwt:17:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:19 καὶ ἔσται μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀναγνώσεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ἵνα μάθῃ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ φυλάσσεσθαι πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας καὶ τὰ δικαιώματα ταῦτα ποιεῖν,
Pwt:17:19 and it shall be with him, and he shall read in it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord thy God, and to keep all these commandments, and to observe these ordinances: (Deuteronomy 17:19 Brenton)
Pwt:17:19 Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego postanowienia, (Pwt 17:19 BT_4)
Pwt:17:19 καὶ ἔσται μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀναγνώσεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ἵνα μάθῃ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ φυλάσσεσθαι πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας καὶ τὰ δικαιώματα ταῦτα ποιεῖν,
Pwt:17:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:17:19 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By uczyć się By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób
Pwt:17:19 kai\ e)/stai met’ au)tou=, kai\ a)nagnO/setai e)n au)tO=| pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s au)tou=, i(/na ma/TE| fobei=sTai ku/rion to\n Teo\n au)tou= fula/ssesTai pa/sas ta\s e)ntola\s tau/tas kai\ ta\ dikaiO/mata tau=ta poiei=n,
Pwt:17:19 kai estai met’ autu, kai anagnOsetai en autO pasas tas hEmeras tEs DZOEs autu, hina maTE fobeisTai kyrion ton Teon autu fylassesTai pasas tas entolas tautas kai ta dikaiOmata tauta poiein,
Pwt:17:19 C VF_FMI3S P RD_GSM C VF_FMI3S P RD_DSN A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VB_AAS3S V2_PMN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM V1_PMN A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_APF C RA_APN N3M_APN RD_APN V2_PAN
Pwt:17:19 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to learn to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same to guard every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make
Pwt:17:19 and he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-READ-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-LEARN, you(sg)-should-be-LEARN-ed to-be-being-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) him/it/same (gen) to-be-being-GUARD-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) these (acc) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) these (nom|acc) to-be-DO/MAKE-ing
Pwt:17:19 Pwt_17:19_1 Pwt_17:19_2 Pwt_17:19_3 Pwt_17:19_4 Pwt_17:19_5 Pwt_17:19_6 Pwt_17:19_7 Pwt_17:19_8 Pwt_17:19_9 Pwt_17:19_10 Pwt_17:19_11 Pwt_17:19_12 Pwt_17:19_13 Pwt_17:19_14 Pwt_17:19_15 Pwt_17:19_16 Pwt_17:19_17 Pwt_17:19_18 Pwt_17:19_19 Pwt_17:19_20 Pwt_17:19_21 Pwt_17:19_22 Pwt_17:19_23 Pwt_17:19_24 Pwt_17:19_25 Pwt_17:19_26 Pwt_17:19_27 Pwt_17:19_28 Pwt_17:19_29 Pwt_17:19_30 Pwt_17:19_31
Pwt:17:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:17:20 ἵνα μὴ ὑψωθῇ ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, ἵνα μὴ παραβῇ ἀπὸ τῶν ἐντολῶν δεξιὰ ἢ ἀριστερά, ὅπως ἂν μακροχρονίσῃ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Pwt:17:20 that his heart be not lifted up above his brethren, that he depart not from the commandments on the right hand or on the left; that he and his sons may reign long in his dominion among the children of Israel. (Deuteronomy 17:20 Brenton)
Pwt:17:20 by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu. (Pwt 17:20 BT_4)
Pwt:17:20 ἵνα μὴ ὑψωθῇ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, ἵνα μὴ παραβῇ ἀπὸ τῶν ἐντολῶν δεξιὰ ἀριστερά, ὅπως ἂν μακροχρονίσῃ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Pwt:17:20 ἵνα μή ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ δεξιός -ά -όν ἤ[1] ἀριστερός -ά -όν ὅπως ἄν   ἐπί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:17:20 żeby / ażeby / bo Nie By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat; siostra On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie W prawo Albo Opuszczał {Lewy} Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael
Pwt:17:20 i(/na mE\ u(PSOTE=| E( kardi/a au)tou= a)po\ tO=n a)delfO=n au)tou=, i(/na mE\ parabE=| a)po\ tO=n e)ntolO=n deXia\ E)\ a)ristera/, o(/pOs a)/n makroCHroni/sE| e)pi\ tE=s a)rCHE=s au)tou=, au)to\s kai\ oi( ui(oi\ au)tou= e)n toi=s ui(oi=s *israEl.
Pwt:17:20 hina mE hyPSOTE hE kardia autu apo tOn adelfOn autu, hina mE parabE apo tOn entolOn deXia E aristera, hopOs an makroCHronisE epi tEs arCHEs autu, autos kai hoi hyioi autu en tois hyiois israEl.
Pwt:17:20 C D VC_APS3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C D VZ_AAS3S P RA_GPF N1A_GPF A1A_APN C A1A_APN C x VF_FMI2S P RA_GSF N1_GSF RD_GSM RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_DPM N2_DPM N_GSM
Pwt:17:20 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the brother; sister he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition right or left so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the beginning he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel
Pwt:17:20 so that / in order to /because not he/she/it-should-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-TRANSGRESS away from (+gen) the (gen) precepts (gen) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) or left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) this is how ever   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) beginning (gen) him/it/same (gen) he/it/same (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl)
Pwt:17:20 Pwt_17:20_1 Pwt_17:20_2 Pwt_17:20_3 Pwt_17:20_4 Pwt_17:20_5 Pwt_17:20_6 Pwt_17:20_7 Pwt_17:20_8 Pwt_17:20_9 Pwt_17:20_10 Pwt_17:20_11 Pwt_17:20_12 Pwt_17:20_13 Pwt_17:20_14 Pwt_17:20_15 Pwt_17:20_16 Pwt_17:20_17 Pwt_17:20_18 Pwt_17:20_19 Pwt_17:20_20 Pwt_17:20_21 Pwt_17:20_22 Pwt_17:20_23 Pwt_17:20_24 Pwt_17:20_25 Pwt_17:20_26 Pwt_17:20_27 Pwt_17:20_28 Pwt_17:20_29 Pwt_17:20_30 Pwt_17:20_31 Pwt_17:20_32 Pwt_17:20_33 Pwt_17:20_34 Pwt_17:20_35
Pwt:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x