Pwt:27:1 καὶ προσέταξεν Μωϋσῆς καὶ ἡ γερουσία Ισραηλ λέγων Φυλάσσεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον.
Pwt:27:1 And Moses and the elders of Israel commanded, saying, Keep all these commands, all that I command you this day. (Deuteronomy 27:1 Brenton)
Pwt:27:1 Mojżesz razem ze starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to Prawo, które ja wam dziś ogłaszam. (Pwt 27:1 BT_4)
Pwt:27:1 Καὶ προσέταξεν Μωϋσῆς καὶ γερουσία Ισραηλ λέγων Φυλάσσεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον.
Pwt:27:1 καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον
Pwt:27:1 I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę Mojżesz I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych Izrael By mówić/opowiadaj By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty Dzisiaj dzień
Pwt:27:1 *kai\ prose/taXen *mou+sE=s kai\ E( gerousi/a *israEl le/gOn *fula/ssesTe pa/sas ta\s e)ntola\s tau/tas, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai u(mi=n sE/meron.
Pwt:27:1 kai prosetaXen mo+ysEs kai hE gerusia israEl legOn fylassesTe pasas tas entolas tautas, hosas egO entellomai hymin sEmeron.
Pwt:27:1 C VAI_AAI3S N1M_NSM C RA_NSF N1A_NSF N_GSM V1_PAPNSM V1_PMD2P A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_APF A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DP D
Pwt:27:1 and also, even, namely to give a directive Moses and also, even, namely the council of elders Israel to say/tell to guard every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as much/many as I to enjoin command you today day
Pwt:27:1 and he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE Moses (nom) and the (nom) council of elders (nom|voc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) you(pl)-are-being-GUARD-ed, be-you(pl)-being-GUARD-ed! all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) these (acc) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(pl) (dat) today
Pwt:27:1 Pwt_27:1_1 Pwt_27:1_2 Pwt_27:1_3 Pwt_27:1_4 Pwt_27:1_5 Pwt_27:1_6 Pwt_27:1_7 Pwt_27:1_8 Pwt_27:1_9 Pwt_27:1_10 Pwt_27:1_11 Pwt_27:1_12 Pwt_27:1_13 Pwt_27:1_14 Pwt_27:1_15 Pwt_27:1_16 Pwt_27:1_17 Pwt_27:1_18
Pwt:27:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:2 καὶ ἔσται ᾗ ἂν ἡμέρᾳ διαβῆτε τὸν Ιορδάνην εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, καὶ στήσεις σεαυτῷ λίθους μεγάλους καὶ κονιάσεις αὐτοὺς κονίᾳ
Pwt:27:2 And it shall come to pass in the day when ye shall cross over Jordan into the land which the Lord thy God gives thee, that thou shalt set up for thyself great stones, and shalt plaster them with plaster. (Deuteronomy 27:2 Brenton)
Pwt:27:2 A po przejściu Jordanu do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. (Pwt 27:2 BT_4)
Pwt:27:2 καὶ ἔσται ἂν ἡμέρᾳ διαβῆτε τὸν Ιορδάνην εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι, καὶ στήσεις σεαυτῷ λίθους μεγάλους καὶ κονιάσεις αὐτοὺς κονίᾳ
Pwt:27:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ λίθος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κονιάω (-, κονια·σ-, -, -, κεκονια-, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:27:2 I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By przechodzić Jordan [rzeka z] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By powodować stać Siebie Kamień Wielki I też, nawet, mianowicie By bielić udany; fałszerstwo, udawany, przykrywają, malują się, przebierają On/ona/to/to samo
Pwt:27:2 kai\ e)/stai E(=| a)/n E(me/ra| diabE=te to\n *iorda/nEn ei)s tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi, kai\ stE/seis seautO=| li/Tous mega/lous kai\ konia/seis au)tou\s koni/a|
Pwt:27:2 kai estai hE an hEmera diabEte ton iordanEn eis tEn gEn, hEn kyrios ho Teos su didOsin soi, kai stEseis seautO liTus megalus kai koniaseis autus konia
Pwt:27:2 C VF_FMI3S RR_DSF x N1A_DSF VZ_AAS2P RA_ASM N1M_ASM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS C VF_FAI2S RD_DSM N2_APM A1_APM C VF_FAI2S RD_APM N1A_DSF
Pwt:27:2 and also, even, namely to be who/whom/which ever (if ever) day to cross over the Jordan [river of] into (+acc) the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to cause to stand yourself stone great and also, even, namely to whitewash counterfeit; forgery, sham, cover up, paint, disguise he/she/it/same ć
Pwt:27:2 and he/she/it-will-be who/whom/which (dat) ever day (dat) do-CROSS-you(pl)-OVER!, you(pl)-should-CROSS-OVER the (acc) Jordan (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-CAUSE-TO-STand yourself (dat) stones (acc) great ([Adj] acc) and you(sg)-will-WHITEWASH them/same (acc)  
Pwt:27:2 Pwt_27:2_1 Pwt_27:2_2 Pwt_27:2_3 Pwt_27:2_4 Pwt_27:2_5 Pwt_27:2_6 Pwt_27:2_7 Pwt_27:2_8 Pwt_27:2_9 Pwt_27:2_10 Pwt_27:2_11 Pwt_27:2_12 Pwt_27:2_13 Pwt_27:2_14 Pwt_27:2_15 Pwt_27:2_16 Pwt_27:2_17 Pwt_27:2_18 Pwt_27:2_19 Pwt_27:2_20 Pwt_27:2_21 Pwt_27:2_22 Pwt_27:2_23 Pwt_27:2_24 Pwt_27:2_25 Pwt_27:2_26 Pwt_27:2_27
Pwt:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:3 καὶ γράψεις ἐπὶ τῶν λίθων πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου, ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην, ἡνίκα ἐὰν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου δίδωσίν σοι, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων σού σοι·
Pwt:27:3 And thou shalt write on these stones all the words of this law, as soon as ye have crossed Jordan, when ye are entered into the land, which the Lord God of thy fathers gives thee, a land flowing with milk and honey, according as the Lord God of thy fathers said to thee. (Deuteronomy 27:3 Brenton)
Pwt:27:3 Wypiszesz wszystkie słowa tego Prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje Pan, Bóg twój - ziemi opływającej w mleko i miód - jak wam przyrzekł Pan, Bóg ojców waszych. (Pwt 27:3 BT_4)
Pwt:27:3 καὶ γράψεις ἐπὶ τῶν λίθων πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου, ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην, ἡνίκα ἐὰν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς τῶν πατέρων σου δίδωσίν σοι, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος θεὸς τῶν πατέρων σού σοι·
Pwt:27:3 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς ἄν δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἡνίκα ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:27:3 I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przechodzić Jordan [rzeka z] Kiedy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:27:3 kai\ gra/PSeis e)pi\ tO=n li/TOn pa/ntas tou\s lo/gous tou= no/mou tou/tou, O(s a)/n diabE=te to\n *iorda/nEn, E(ni/ka e)a\n ei)se/lTEte ei)s tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn sou di/dOsi/n soi, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li, o(\n tro/pon ei)=pen ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn sou/ soi·
Pwt:27:3 kai graPSeis epi tOn liTOn pantas tus logus tu nomu tutu, hOs an diabEte ton iordanEn, hEnika ean eiselTEte eis tEn gEn, hEn kyrios ho Teos tOn paterOn su didOsin soi, gEn reusan gala kai meli, hon tropon eipen kyrios ho Teos tOn paterOn su soi·
Pwt:27:3 C VF_FAI2S P RA_GPM N2_GPM A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C x VZ_AAS2P RA_ASM N1M_ASM D C VB_AAS2P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GS V8_PAI3S RP_DS N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GS RP_DS
Pwt:27:3 and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stone every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like ever (if ever) to cross over the Jordan [river of] when if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:27:3 and you(sg)-will-WRITE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) stones (gen) all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) law (gen) this (gen) as/like ever do-CROSS-you(pl)-OVER!, you(pl)-should-CROSS-OVER the (acc) Jordan (acc) when if-ever you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:27:3 Pwt_27:3_1 Pwt_27:3_2 Pwt_27:3_3 Pwt_27:3_4 Pwt_27:3_5 Pwt_27:3_6 Pwt_27:3_7 Pwt_27:3_8 Pwt_27:3_9 Pwt_27:3_10 Pwt_27:3_11 Pwt_27:3_12 Pwt_27:3_13 Pwt_27:3_14 Pwt_27:3_15 Pwt_27:3_16 Pwt_27:3_17 Pwt_27:3_18 Pwt_27:3_19 Pwt_27:3_20 Pwt_27:3_21 Pwt_27:3_22 Pwt_27:3_23 Pwt_27:3_24 Pwt_27:3_25 Pwt_27:3_26 Pwt_27:3_27 Pwt_27:3_28 Pwt_27:3_29 Pwt_27:3_30 Pwt_27:3_31 Pwt_27:3_32 Pwt_27:3_33 Pwt_27:3_34 Pwt_27:3_35 Pwt_27:3_36 Pwt_27:3_37 Pwt_27:3_38 Pwt_27:3_39 Pwt_27:3_40 Pwt_27:3_41 Pwt_27:3_42 Pwt_27:3_43 Pwt_27:3_44 Pwt_27:3_45 Pwt_27:3_46
Pwt:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:4 καὶ ἔσται ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην, στήσετε τοὺς λίθους τούτους, οὓς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν ὄρει Γαιβαλ καὶ κονιάσεις αὐτοὺς κονίᾳ.
Pwt:27:4 And it shall be as soon as ye are gone over Jordan, ye shall set up these stones, which I command thee this day, on mount Gaebal, and thou shalt plaster them with plaster. (Deuteronomy 27:4 Brenton)
Pwt:27:4 Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie. (Pwt 27:4 BT_4)
Pwt:27:4 καὶ ἔσται ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην, στήσετε τοὺς λίθους τούτους, οὓς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν ὄρει Γαιβαλ καὶ κονιάσεις αὐτοὺς κονίᾳ.
Pwt:27:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί κονιάω (-, κονια·σ-, -, -, κεκονια-, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:27:4 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przechodzić Jordan [rzeka z] By powodować stać Kamień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie By bielić udany; fałszerstwo, udawany, przykrywają, malują się, przebierają On/ona/to/to samo
Pwt:27:4 kai\ e)/stai O(s a)/n diabE=te to\n *iorda/nEn, stE/sete tou\s li/Tous tou/tous, ou(\s e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, e)n o)/rei *gaibal kai\ konia/seis au)tou\s koni/a|.
Pwt:27:4 kai estai hOs an diabEte ton iordanEn, stEsete tus liTus tutus, hus egO entellomai soi sEmeron, en orei gaibal kai koniaseis autus konia.
Pwt:27:4 C VF_FMI3S C x VZ_AAS2P RA_ASM N1M_ASM VF_FAI2P RA_APM N2_APM RD_APM RR_APM RP_NS V1_PMI1S RP_DS D P N3E_DSN N_G/D C VF_FAI2S RD_APM N1A_DSF
Pwt:27:4 and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to cross over the Jordan [river of] to cause to stand the stone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount ć and also, even, namely to whitewash counterfeit; forgery, sham, cover up, paint, disguise he/she/it/same ć
Pwt:27:4 and he/she/it-will-be as/like ever do-CROSS-you(pl)-OVER!, you(pl)-should-CROSS-OVER the (acc) Jordan (acc) you(pl)-will-CAUSE-TO-STand the (acc) stones (acc) these (acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today in/among/by (+dat) mount (dat)   and you(sg)-will-WHITEWASH them/same (acc)  
Pwt:27:4 Pwt_27:4_1 Pwt_27:4_2 Pwt_27:4_3 Pwt_27:4_4 Pwt_27:4_5 Pwt_27:4_6 Pwt_27:4_7 Pwt_27:4_8 Pwt_27:4_9 Pwt_27:4_10 Pwt_27:4_11 Pwt_27:4_12 Pwt_27:4_13 Pwt_27:4_14 Pwt_27:4_15 Pwt_27:4_16 Pwt_27:4_17 Pwt_27:4_18 Pwt_27:4_19 Pwt_27:4_20 Pwt_27:4_21 Pwt_27:4_22 Pwt_27:4_23
Pwt:27:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:5 καὶ οἰκοδομήσεις ἐκεῖ θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ σου, θυσιαστήριον ἐκ λίθων, οὐκ ἐπιβαλεῖς ἐπ’ αὐτοὺς σίδηρον·
Pwt:27:5 And thou shalt build there an altar to the Lord thy God, an altar of stones; thou shalt not lift up iron upon it. (Deuteronomy 27:5 Brenton)
Pwt:27:5 I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. (Pwt 27:5 BT_4)
Pwt:27:5 καὶ οἰκοδομήσεις ἐκεῖ θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ σου, θυσιαστήριον ἐκ λίθων, οὐκ ἐπιβαλεῖς ἐπ’ αὐτοὺς σίδηρον·
Pwt:27:5 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θυσιαστήριον, -ου, τό ἐκ λίθος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό σίδηρος, -ου, ὁ
Pwt:27:5 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Tam Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kamień ??? Przed przydechem mocnym By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Żelazny
Pwt:27:5 kai\ oi)kodomE/seis e)kei= TusiastE/rion kuri/O| tO=| TeO=| sou, TusiastE/rion e)k li/TOn, ou)k e)pibalei=s e)p’ au)tou\s si/dEron·
Pwt:27:5 kai oikodomEseis ekei TysiastErion kyriO tO TeO su, TysiastErion ek liTOn, uk epibaleis ep’ autus sidEron·
Pwt:27:5 C VF_FAI2S D N2N_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS N2N_ASN P N2_GPM D VF2_FAI2S P RD_APM N2_ASM
Pwt:27:5 and also, even, namely to build/edify there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. out of (+gen) ἐξ before vowels stone οὐχ before rough breathing to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same iron
Pwt:27:5 and you(sg)-will-BUILD/EDIFY there sanctuary (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sanctuary (nom|acc|voc) out of (+gen) stones (gen) not you(sg)-will-PUT ONE'S Hand TO upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) iron (acc)
Pwt:27:5 Pwt_27:5_1 Pwt_27:5_2 Pwt_27:5_3 Pwt_27:5_4 Pwt_27:5_5 Pwt_27:5_6 Pwt_27:5_7 Pwt_27:5_8 Pwt_27:5_9 Pwt_27:5_10 Pwt_27:5_11 Pwt_27:5_12 Pwt_27:5_13 Pwt_27:5_14 Pwt_27:5_15 Pwt_27:5_16
Pwt:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:6 λίθους ὁλοκλήρους οἰκοδομήσεις θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ ἀνοίσεις ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαυτώματα κυρίῳ τῷ θεῷ σου
Pwt:27:6 Of whole stones shalt thou build an altar to the Lord thy God, and thou shalt offer upon it whole-burnt-offerings to the Lord thy God. (Deuteronomy 27:6 Brenton)
Pwt:27:6 Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego. (Pwt 27:6 BT_4)
Pwt:27:6 λίθους ὁλοκλήρους οἰκοδομήσεις θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ ἀνοίσεις ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαυτώματα κυρίῳ τῷ θεῷ σου
Pwt:27:6 λίθος, -ου, ὁ ὁλό·κληρος -ον οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:27:6 Kamień Cały lotted By budować/buduj moralnie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:27:6 li/Tous o(loklE/rous oi)kodomE/seis TusiastE/rion kuri/O| tO=| TeO=| sou kai\ a)noi/seis e)p’ au)to\ o(lokautO/mata kuri/O| tO=| TeO=| sou
Pwt:27:6 liTus holoklErus oikodomEseis TysiastErion kyriO tO TeO su kai anoiseis ep’ auto holokautOmata kyriO tO TeO su
Pwt:27:6 N2_APM A1B_APM VF_FAI2S N2N_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS C VF_FAI2S P RD_ASN N3M_APN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Pwt:27:6 stone whole-lotted to build/edify sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:27:6 stones (acc) whole-lotted ([Adj] acc) you(sg)-will-BUILD/EDIFY sanctuary (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-BRING UP upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:27:6 Pwt_27:6_1 Pwt_27:6_2 Pwt_27:6_3 Pwt_27:6_4 Pwt_27:6_5 Pwt_27:6_6 Pwt_27:6_7 Pwt_27:6_8 Pwt_27:6_9 Pwt_27:6_10 Pwt_27:6_11 Pwt_27:6_12 Pwt_27:6_13 Pwt_27:6_14 Pwt_27:6_15 Pwt_27:6_16 Pwt_27:6_17
Pwt:27:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:7 καὶ θύσεις ἐκεῖ θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ φάγῃ καὶ ἐμπλησθήσῃ καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:27:7 And thou shalt there offer a peace-offering; and thou shalt eat and be filled, and rejoice before the Lord thy God. (Deuteronomy 27:7 Brenton)
Pwt:27:7 Jemu złożycie też ofiary biesiadne, spożyjecie je na miejscu i będziecie się cieszyć wobec Pana, Boga swego. (Pwt 27:7 BT_4)
Pwt:27:7 καὶ θύσεις ἐκεῖ θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ φάγῃ καὶ ἐμπλησθήσῃ καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:27:7 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐκεῖ θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:27:7 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Tam Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:27:7 kai\ Tu/seis e)kei= Tusi/an sOtEri/ou kuri/O| tO=| TeO=| sou kai\ fa/gE| kai\ e)mplEsTE/sE| kai\ eu)franTE/sE| e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou.
Pwt:27:7 kai Tyseis ekei Tysian sOtEriu kyriO tO TeO su kai fagE kai emplEsTEsE kai eufranTEsE enantion kyriu tu Teu su.
Pwt:27:7 C VF_FAI2S D N1A_ASF N2N_GSN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS C VF_FMI2S C VS_FPI2S C VC_FPI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:27:7 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] there sacrifice victimize, immolate saving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to eat and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely to celebrate/be merry in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:27:7 and you(sg)-will-SACRIFICE there sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed and you(sg)-will-be-SATISFY-ed and you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:27:7 Pwt_27:7_1 Pwt_27:7_2 Pwt_27:7_3 Pwt_27:7_4 Pwt_27:7_5 Pwt_27:7_6 Pwt_27:7_7 Pwt_27:7_8 Pwt_27:7_9 Pwt_27:7_10 Pwt_27:7_11 Pwt_27:7_12 Pwt_27:7_13 Pwt_27:7_14 Pwt_27:7_15 Pwt_27:7_16 Pwt_27:7_17 Pwt_27:7_18 Pwt_27:7_19 Pwt_27:7_20
Pwt:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:8 καὶ γράψεις ἐπὶ τῶν λίθων πάντα τὸν νόμον τοῦτον σαφῶς σφόδρα.
Pwt:27:8 And thou shalt write upon the stones all this law very plainly. (Deuteronomy 27:8 Brenton)
Pwt:27:8 Na kamieniach wypiszecie wszystkie słowa tego Prawa. Wyryjcie je dobrze! (Pwt 27:8 BT_4)
Pwt:27:8 καὶ γράψεις ἐπὶ τῶν λίθων πάντα τὸν νόμον τοῦτον σαφῶς σφόδρα.
Pwt:27:8 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο   σφόδρα
Pwt:27:8 I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Pwt:27:8 kai\ gra/PSeis e)pi\ tO=n li/TOn pa/nta to\n no/mon tou=ton safO=s sfo/dra.
Pwt:27:8 kai graPSeis epi tOn liTOn panta ton nomon tuton safOs sfodra.
Pwt:27:8 C VF_FAI2S P RA_GPM N2_GPM A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_ASM D D
Pwt:27:8 and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stone every all, each, every, the whole of the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Pwt:27:8 and you(sg)-will-WRITE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) stones (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) law (acc) this (acc)   vehement,
Pwt:27:8 Pwt_27:8_1 Pwt_27:8_2 Pwt_27:8_3 Pwt_27:8_4 Pwt_27:8_5 Pwt_27:8_6 Pwt_27:8_7 Pwt_27:8_8 Pwt_27:8_9 Pwt_27:8_10 Pwt_27:8_11
Pwt:27:8 x x x x x x x x x x x
Pwt:27:9 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται παντὶ Ισραηλ λέγοντες Σιώπα καὶ ἄκουε, Ισραηλ· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ γέγονας εἰς λαὸν κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Pwt:27:9 And Moses and the priests the Levites spoke to all Israel, saying, Be silent and hear, O Israel; this day thou art become a people to the Lord thy God. (Deuteronomy 27:9 Brenton)
Pwt:27:9 Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu, i słuchaj, w dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego. (Pwt 27:9 BT_4)
Pwt:27:9 Καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται παντὶ Ισραηλ λέγοντες Σιώπα καὶ ἄκουε, Ισραηλ· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ γέγονας εἰς λαὸν κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Pwt:27:9 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:27:9 I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz I też, nawet, mianowicie Duchowny Lewita Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By mówić/opowiadaj Do bezdźwięcznego I też, nawet, mianowicie By słyszeć Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:27:9 *kai\ e)la/lEsen *mou+sE=s kai\ oi( i(erei=s oi( *leui=tai panti\ *israEl le/gontes *siO/pa kai\ a)/koue, *israEl· e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| ge/gonas ei)s lao\n kuri/O| tO=| TeO=| sou·
Pwt:27:9 kai elalEsen mo+ysEs kai hoi hiereis hoi leuitai panti israEl legontes siOpa kai akue, israEl· en tE hEmera tautE gegonas eis laon kyriO tO TeO su·
Pwt:27:9 C VAI_AAI3S N1M_NSM C RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N1M_NPM A3_DSM N_DSM V1_PAPNPM V3_PAD2S C V1_PAD2S N_VSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VX_XAI2S P N2_ASM N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Pwt:27:9 and also, even, namely to speak Moses and also, even, namely the priest the Levite every all, each, every, the whole of Israel to say/tell to soundless and also, even, namely to hear Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen into (+acc) people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:27:9 and he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) and the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) every (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-SOUNDLESS-ing! and be-you(sg)-HEAR-ing! Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) you(sg)-have-BECOME-ed into (+acc) people (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:27:9 Pwt_27:9_1 Pwt_27:9_2 Pwt_27:9_3 Pwt_27:9_4 Pwt_27:9_5 Pwt_27:9_6 Pwt_27:9_7 Pwt_27:9_8 Pwt_27:9_9 Pwt_27:9_10 Pwt_27:9_11 Pwt_27:9_12 Pwt_27:9_13 Pwt_27:9_14 Pwt_27:9_15 Pwt_27:9_16 Pwt_27:9_17 Pwt_27:9_18 Pwt_27:9_19 Pwt_27:9_20 Pwt_27:9_21 Pwt_27:9_22 Pwt_27:9_23 Pwt_27:9_24 Pwt_27:9_25 Pwt_27:9_26
Pwt:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:10 καὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ ποιήσεις πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
Pwt:27:10 And thou shalt hearken to the voice of the Lord thy God, and shalt do all his commands, and his ordinances, as many as I command thee this day. (Deuteronomy 27:10 Brenton)
Pwt:27:10 Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i wypełniał Jego polecenia i prawa, które ja ci dzisiaj daję. (Pwt 27:10 BT_4)
Pwt:27:10 καὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ ποιήσεις πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
Pwt:27:10 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον
Pwt:27:10 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień
Pwt:27:10 kai\ ei)sakou/sE| tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= sou kai\ poiE/seis pa/sas ta\s e)ntola\s au)tou= kai\ ta\ dikaiO/mata au)tou=, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron.
Pwt:27:10 kai eisakusE tEs fOnEs kyriu tu Teu su kai poiEseis pasas tas entolas autu kai ta dikaiOmata autu, hosa egO entellomai soi sEmeron.
Pwt:27:10 C VF_FMI2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FAI2S A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM C RA_APN N3M_APN RD_GSM A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DS D
Pwt:27:10 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely doing/making; to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same and also, even, namely the ??? he/she/it/same as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day
Pwt:27:10 and you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today
Pwt:27:10 Pwt_27:10_1 Pwt_27:10_2 Pwt_27:10_3 Pwt_27:10_4 Pwt_27:10_5 Pwt_27:10_6 Pwt_27:10_7 Pwt_27:10_8 Pwt_27:10_9 Pwt_27:10_10 Pwt_27:10_11 Pwt_27:10_12 Pwt_27:10_13 Pwt_27:10_14 Pwt_27:10_15 Pwt_27:10_16 Pwt_27:10_17 Pwt_27:10_18 Pwt_27:10_19 Pwt_27:10_20 Pwt_27:10_21 Pwt_27:10_22 Pwt_27:10_23
Pwt:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:11 καὶ ἐνετείλατο Μωϋσῆς τῷ λαῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων
Pwt:27:11 And Moses charged the people on that day, saying, (Deuteronomy 27:11 Brenton)
Pwt:27:11 Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie: (Pwt 27:11 BT_4)
Pwt:27:11 Καὶ ἐνετείλατο Μωϋσῆς τῷ λαῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων
Pwt:27:11 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Pwt:27:11 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Mojżesz Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj
Pwt:27:11 *kai\ e)netei/lato *mou+sE=s tO=| laO=| e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| le/gOn
Pwt:27:11 kai eneteilato mo+ysEs tO laO en tE hEmera ekeinE legOn
Pwt:27:11 C VAI_AMI3S N1M_NSM RA_DSM N2_DSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAPNSM
Pwt:27:11 and also, even, namely to enjoin command Moses the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell
Pwt:27:11 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Moses (nom) the (dat) people (dat) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Pwt:27:11 Pwt_27:11_1 Pwt_27:11_2 Pwt_27:11_3 Pwt_27:11_4 Pwt_27:11_5 Pwt_27:11_6 Pwt_27:11_7 Pwt_27:11_8 Pwt_27:11_9 Pwt_27:11_10
Pwt:27:11 x x x x x x x x x x
Pwt:27:12 Οὗτοι στήσονται εὐλογεῖν τὸν λαὸν ἐν ὄρει Γαριζιν διαβάντες τὸν Ιορδάνην· Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
Pwt:27:12 These shall stand to bless the people on mount Garizin having gone over Jordan; Symeon, Levi, Judas, Issachar, Joseph, and Benjamin. (Deuteronomy 27:12 Brenton)
Pwt:27:12 Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. (Pwt 27:12 BT_4)
Pwt:27:12 Οὗτοι στήσονται εὐλογεῖν τὸν λαὸν ἐν ὄρει Γαριζιν διαβάντες τὸν Ιορδάνην· Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
Pwt:27:12 οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ Συμεών, ὁ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ Ἰωσήφ, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Pwt:27:12 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać By błogosławić Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź By przechodzić Jordan [rzeka z] Symeon/Symeon Lewi Judasz/Juda Issachar Joseph I też, nawet, mianowicie Beniamin
Pwt:27:12 *ou(=toi stE/sontai eu)logei=n to\n lao\n e)n o)/rei *gariDZin diaba/ntes to\n *iorda/nEn· *sumeOn, *leui, *ioudas, *issaCHar, *iOsEf kai\ *beniamin.
Pwt:27:12 hutoi stEsontai eulogein ton laon en orei gariDZin diabantes ton iordanEn· symeOn, leui, iudas, issaCHar, iOsEf kai beniamin.
Pwt:27:12 RD_NPM VF_FMI3P V2_PAN RA_ASM N2_ASM P N3E_DSN N_G/D VZ_AAPNPM RA_ASM N1M_ASM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM C N_NSM
Pwt:27:12 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand to bless the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount ć to cross over the Jordan [river of] Symeon/Simeon Levi Judas/Judah Issachar Joseph and also, even, namely Benjamin
Pwt:27:12 these (nom) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand to-be-BLESS-ing the (acc) people (acc) in/among/by (+dat) mount (dat)   upon CROSS-ing-OVER (nom|voc) the (acc) Jordan (acc) Symeon/Simeon (indecl) Levi (indecl), Levi (voc) Judas/Judah (nom) Issachar (indecl) Joseph (indecl) and Benjamin (indecl)
Pwt:27:12 Pwt_27:12_1 Pwt_27:12_2 Pwt_27:12_3 Pwt_27:12_4 Pwt_27:12_5 Pwt_27:12_6 Pwt_27:12_7 Pwt_27:12_8 Pwt_27:12_9 Pwt_27:12_10 Pwt_27:12_11 Pwt_27:12_12 Pwt_27:12_13 Pwt_27:12_14 Pwt_27:12_15 Pwt_27:12_16 Pwt_27:12_17 Pwt_27:12_18
Pwt:27:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:13 καὶ οὗτοι στήσονται ἐπὶ τῆς κατάρας ἐν ὄρει Γαιβαλ· Ρουβην, Γαδ καὶ Ασηρ, Ζαβουλων, Δαν καὶ Νεφθαλι.
Pwt:27:13 And these shall stand for cursing on mount Gaebal; Ruben, Gad, and Aser, Zabulon, Dan, and Nephthali. (Deuteronomy 27:13 Brenton)
Pwt:27:13 A na górze Ebal staną, by przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. (Pwt 27:13 BT_4)
Pwt:27:13 καὶ οὗτοι στήσονται ἐπὶ τῆς κατάρας ἐν ὄρει Γαιβαλ· Ρουβην, Γαδ καὶ Ασηρ, Ζαβουλων, Δαν καὶ Νεφθαλι.
Pwt:27:13 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ Γάδ, ὁ καί Ἀσήρ, ὁ Ζαβουλών, ὁ   καί  
Pwt:27:13 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Klnij W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Reuben Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Asher Zebulun I też, nawet, mianowicie
Pwt:27:13 kai\ ou(=toi stE/sontai e)pi\ tE=s kata/ras e)n o)/rei *gaibal· *roubEn, *gad kai\ *asEr, *DZaboulOn, *dan kai\ *nefTali.
Pwt:27:13 kai hutoi stEsontai epi tEs kataras en orei gaibal· rubEn, gad kai asEr, DZabulOn, dan kai nefTali.
Pwt:27:13 C RD_NPM VF_FMI3P P RA_GSF N1A_GSF P N3E_DSN N_G/D N_NSM N_NSM C N_NSM N_NSM N_NSM C N_NSM
Pwt:27:13 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the curse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount ć Reuben Gad and also, even, namely Asher Zebulun ć and also, even, namely ć
Pwt:27:13 and these (nom) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) curse (gen), curses (acc) in/among/by (+dat) mount (dat)   Reuben (indecl) Gad (indecl) and Asher (indecl) Zebulun (indecl)   and  
Pwt:27:13 Pwt_27:13_1 Pwt_27:13_2 Pwt_27:13_3 Pwt_27:13_4 Pwt_27:13_5 Pwt_27:13_6 Pwt_27:13_7 Pwt_27:13_8 Pwt_27:13_9 Pwt_27:13_10 Pwt_27:13_11 Pwt_27:13_12 Pwt_27:13_13 Pwt_27:13_14 Pwt_27:13_15 Pwt_27:13_16 Pwt_27:13_17
Pwt:27:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:14 καὶ ἀποκριθέντες οἱ Λευῖται ἐροῦσιν παντὶ Ισραηλ φωνῇ μεγάλῃ
Pwt:27:14 And the Levites shall answer and say to all Israel with a loud voice, (Deuteronomy 27:14 Brenton)
Pwt:27:14 Lewici zabiorą głos i zawołają do całego Izraela: (Pwt 27:14 BT_4)
Pwt:27:14 καὶ ἀποκριθέντες οἱ Λευῖται ἐροῦσιν παντὶ Ισραηλ φωνῇ μεγάλῃ
Pwt:27:14 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Pwt:27:14 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Lewita By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki
Pwt:27:14 kai\ a)pokriTe/ntes oi( *leui=tai e)rou=sin panti\ *israEl fOnE=| mega/lE|
Pwt:27:14 kai apokriTentes hoi leuitai erusin panti israEl fOnE megalE
Pwt:27:14 C VC_APPNPM RA_NPM N1M_NPM VF2_FAI3P A3_DSM N_DSM N1_DSF A1_DSF
Pwt:27:14 and also, even, namely to answer the Levite to say/tell every all, each, every, the whole of Israel sound/voice cries; to sound great
Pwt:27:14 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (dat) Israel (indecl) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat)
Pwt:27:14 Pwt_27:14_1 Pwt_27:14_2 Pwt_27:14_3 Pwt_27:14_4 Pwt_27:14_5 Pwt_27:14_6 Pwt_27:14_7 Pwt_27:14_8 Pwt_27:14_9
Pwt:27:14 x x x x x x x x x
Pwt:27:15 Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὅστις ποιήσει γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, βδέλυγμα κυρίῳ, ἔργον χειρῶν τεχνίτου, καὶ θήσει αὐτὸ ἐν ἀποκρύφῳ· καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς ἐροῦσιν Γένοιτο.
Pwt:27:15 Cursed is the man whosoever shall make a graven or molten image, an abomination to the Lord, the work of the hands of craftsmen, and shall put it in a secret place: and all the people shall answer and say, So be it. (Deuteronomy 27:15 Brenton)
Pwt:27:15 «Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym». A w odpowiedzi cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:15 BT_4)
Pwt:27:15 Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὅστις ποιήσει γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, βδέλυγμα κυρίῳ, ἔργον χειρῶν τεχνίτου, καὶ θήσει αὐτὸ ἐν ἀποκρύφῳ· καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς λαὸς ἐροῦσιν Γένοιτο.
Pwt:27:15 ἐπι·κατ·άρατος -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός τεχνίτης, -ου, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀπό·κρυφος -ον καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:15 Przeklęty Ludzki Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie Wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Praca Ręka; gorzej Projektant I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By mówić/opowiadaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:15 *)epikata/ratos a)/nTrOpos, o(/stis poiE/sei glupto\n kai\ CHOneuto/n, bde/lugma kuri/O|, e)/rgon CHeirO=n teCHni/tou, kai\ TE/sei au)to\ e)n a)pokru/fO|· kai\ a)pokriTei\s pa=s o( lao\s e)rou=sin *ge/noito.
Pwt:27:15 epikataratos anTrOpos, hostis poiEsei glypton kai CHOneuton, bdelygma kyriO, ergon CHeirOn teCHnitu, kai TEsei auto en apokryfO· kai apokriTeis pas ho laos erusin genoito.
Pwt:27:15 A1B_NSM N2_NSM RX_NSM VF_FAI3S A1_ASN C A1_ASN N3M_ASN N2_DSM N2N_ASN N3_GPF N1M_GSM C VF_FAI3S RD_ASN P A1B_DSN C VC_APPNSM A3_NSM RA_NSM N2_NSM VF2_FAI3P VB_AMO3S
Pwt:27:15 cursed human who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] doing/making; to do/make ć and also, even, namely ć abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. work hand; worse designer and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden and also, even, namely to answer every all, each, every, the whole of the people to say/tell to become become, happen
Pwt:27:15 cursed ([Adj] nom) human (nom) who-/whom-/whichever (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)   and   abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) work (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) designer (gen) and he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat) and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) every (nom|voc) the (nom) people (nom) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:15 Pwt_27:15_1 Pwt_27:15_2 Pwt_27:15_3 Pwt_27:15_4 Pwt_27:15_5 Pwt_27:15_6 Pwt_27:15_7 Pwt_27:15_8 Pwt_27:15_9 Pwt_27:15_10 Pwt_27:15_11 Pwt_27:15_12 Pwt_27:15_13 Pwt_27:15_14 Pwt_27:15_15 Pwt_27:15_16 Pwt_27:15_17 Pwt_27:15_18 Pwt_27:15_19 Pwt_27:15_20 Pwt_27:15_21 Pwt_27:15_22 Pwt_27:15_23 Pwt_27:15_24
Pwt:27:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:16 Ἐπικατάρατος ὁ ἀτιμάζων πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:16 Cursed is the man that dishonours his father or his mother: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:16 Brenton)
Pwt:27:16 «Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:16 BT_4)
Pwt:27:16 Ἐπικατάρατος ἀτιμάζων πατέρα αὐτοῦ μητέρα αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:16 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:16 Przeklęty Do hańby Ojciec On/ona/to/to samo Albo Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:16 *)epikata/ratos o( a)tima/DZOn pate/ra au)tou= E)\ mEte/ra au)tou=· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:16 epikataratos ho atimaDZOn patera autu E mEtera autu· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:16 A1B_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N3_ASM RD_GSM C N3_ASF RD_GSM C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:16 cursed the to dishonor father he/she/it/same or mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:16 cursed ([Adj] nom) the (nom) while DISHONOR-ing (nom) father (acc) him/it/same (gen) or mother (acc) him/it/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:16 Pwt_27:16_1 Pwt_27:16_2 Pwt_27:16_3 Pwt_27:16_4 Pwt_27:16_5 Pwt_27:16_6 Pwt_27:16_7 Pwt_27:16_8 Pwt_27:16_9 Pwt_27:16_10 Pwt_27:16_11 Pwt_27:16_12 Pwt_27:16_13 Pwt_27:16_14
Pwt:27:16 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:17 Ἐπικατάρατος ὁ μετατιθεὶς ὅρια τοῦ πλησίον· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:17 Cursed is he that removes his neighbour's landmarks: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:17 Brenton)
Pwt:27:17 «Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:17 BT_4)
Pwt:27:17 Ἐπικατάρατος μετατιθεὶς ὅρια τοῦ πλησίον· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:17 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:17 Przeklęty By ruszać się nie na miejscu Granica Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:17 *)epikata/ratos o( metatiTei\s o(/ria tou= plEsi/on· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:17 epikataratos ho metatiTeis horia tu plEsion· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:17 A1B_NSM RA_NSM V7_PAPNSM N2N_APN RA_GSM D C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:17 cursed the to move out of place boundary the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:17 cursed ([Adj] nom) the (nom) while MOVE-ing-OUT-OF-PLACE (nom|voc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:17 Pwt_27:17_1 Pwt_27:17_2 Pwt_27:17_3 Pwt_27:17_4 Pwt_27:17_5 Pwt_27:17_6 Pwt_27:17_7 Pwt_27:17_8 Pwt_27:17_9 Pwt_27:17_10 Pwt_27:17_11 Pwt_27:17_12
Pwt:27:17 x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:18 Ἐπικατάρατος ὁ πλανῶν τυφλὸν ἐν ὁδῷ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:18 Cursed is he that makes the blind to wander in the way: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:18 Brenton)
Pwt:27:18 «Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:18 BT_4)
Pwt:27:18 Ἐπικατάρατος πλανῶν τυφλὸν ἐν ὁδῷ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:18 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό πλάνη, -ης, ἡ; πλάνος -ον; πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) τυφλός -ή -όν ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:18 Przeklęty Fałszywy krok; oszukańczy; by wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ślepy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:18 *)epikata/ratos o( planO=n tuflo\n e)n o(dO=|· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:18 epikataratos ho planOn tyflon en hodO· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:18 A1B_NSM RA_NSM V3_PAPNSM A1_ASM P N2_DSF C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:18 cursed the misstep; deceitful; to wander/cause to stray [see planet] blind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:18 cursed ([Adj] nom) the (nom) missteps (gen); deceitful ([Adj] gen); while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (nom, nom|acc|voc, voc) blind ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) way/road (dat) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:18 Pwt_27:18_1 Pwt_27:18_2 Pwt_27:18_3 Pwt_27:18_4 Pwt_27:18_5 Pwt_27:18_6 Pwt_27:18_7 Pwt_27:18_8 Pwt_27:18_9 Pwt_27:18_10 Pwt_27:18_11 Pwt_27:18_12
Pwt:27:18 x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:19 Ἐπικατάρατος ὃς ἂν ἐκκλίνῃ κρίσιν προσηλύτου καὶ ὀρφανοῦ καὶ χήρας· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:19 Cursed is every one that shall pervert the judgment of the stranger, and orphan, and widow: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:19 Brenton)
Pwt:27:19 «Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:19 BT_4)
Pwt:27:19 Ἐπικατάρατος ὃς ἂν ἐκκλίνῃ κρίσιν προσηλύτου καὶ ὀρφανοῦ καὶ χήρας· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:19 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὅς ἥ ὅ ἄν ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:19 Przeklęty Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By cofać się/unikaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:19 *)epikata/ratos o(\s a)/n e)kkli/nE| kri/sin prosElu/tou kai\ o)rfanou= kai\ CHE/ras· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:19 epikataratos hos an ekklinE krisin prosElytu kai orfanu kai CHEras· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:19 A1B_NSM RR_NSM x V1_PAS3S N3I_ASF N2_GSM C A1_GSM C N1A_GSF C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:19 cursed who/whom/which ever (if ever) to recoil/avoid judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely orphaned and also, even, namely widow and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:19 cursed ([Adj] nom) who/whom/which (nom) ever you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed, he/she/it-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-should-be-being-RECOIL/AVOID-ed, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed, he/she/it-should-RECOIL/AVOID, you(sg)-should-be-RECOIL/AVOID-ed judgment (acc) proselyte (gen) and orphaned ([Adj] gen) and widow (gen), widows (acc) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:19 Pwt_27:19_1 Pwt_27:19_2 Pwt_27:19_3 Pwt_27:19_4 Pwt_27:19_5 Pwt_27:19_6 Pwt_27:19_7 Pwt_27:19_8 Pwt_27:19_9 Pwt_27:19_10 Pwt_27:19_11 Pwt_27:19_12 Pwt_27:19_13 Pwt_27:19_14 Pwt_27:19_15 Pwt_27:19_16
Pwt:27:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:20 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀπεκάλυψεν συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:20 Cursed is he that lies with his father's wife, because he has uncovered his father's skirt: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:20 Brenton)
Pwt:27:20 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:20 BT_4)
Pwt:27:20 Ἐπικατάρατος κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀπεκάλυψεν συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:20 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:20 Przeklęty By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Ojciec On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By odkrywać się/objawiaj Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:20 *)epikata/ratos o( koimO/menos meta\ gunaiko\s tou= patro\s au)tou=, o(/ti a)peka/luPSen sugka/lumma tou= patro\s au)tou=· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:20 epikataratos ho koimOmenos meta gynaikos tu patros autu, hoti apekalyPSen synkalymma tu patros autu· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:20 A1B_NSM RA_NSM V3_PMPNSM P N3K_GSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S N3M_ASN RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:20 cursed the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife the father he/she/it/same because/that to uncover/reveal ć the father he/she/it/same and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:20 cursed ([Adj] nom) the (nom) while being-REPOSE/SLEEP-ed (nom) after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) because/that he/she/it-UNCOVER/REVEAL-ed   the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:20 Pwt_27:20_1 Pwt_27:20_2 Pwt_27:20_3 Pwt_27:20_4 Pwt_27:20_5 Pwt_27:20_6 Pwt_27:20_7 Pwt_27:20_8 Pwt_27:20_9 Pwt_27:20_10 Pwt_27:20_11 Pwt_27:20_12 Pwt_27:20_13 Pwt_27:20_14 Pwt_27:20_15 Pwt_27:20_16 Pwt_27:20_17 Pwt_27:20_18 Pwt_27:20_19 Pwt_27:20_20
Pwt:27:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:21 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ παντὸς κτήνους· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:21 Cursed is he that lies with any beast: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:21 Brenton)
Pwt:27:21 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:21 BT_4)
Pwt:27:21 Ἐπικατάρατος κοιμώμενος μετὰ παντὸς κτήνους· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:21 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτῆνο·ς, -ους, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:21 Przeklęty By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:21 *)epikata/ratos o( koimO/menos meta\ panto\s ktE/nous· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:21 epikataratos ho koimOmenos meta pantos ktEnus· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:21 A1B_NSM RA_NSM V3_PMPNSM P A3_GSN N3E_GSN C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:21 cursed the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Animal (beast) and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:21 cursed ([Adj] nom) the (nom) while being-REPOSE/SLEEP-ed (nom) after (+acc), with (+gen) every (gen) Animal (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:21 Pwt_27:21_1 Pwt_27:21_2 Pwt_27:21_3 Pwt_27:21_4 Pwt_27:21_5 Pwt_27:21_6 Pwt_27:21_7 Pwt_27:21_8 Pwt_27:21_9 Pwt_27:21_10 Pwt_27:21_11 Pwt_27:21_12
Pwt:27:21 x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:22 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ ἀδελφῆς ἐκ πατρὸς ἢ ἐκ μητρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:22 Cursed is he that lies with his sister by his father or his mother: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:22 Brenton)
Pwt:27:22 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:22 BT_4)
Pwt:27:22 Ἐπικατάρατος κοιμώμενος μετὰ ἀδελφῆς ἐκ πατρὸς ἐκ μητρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:22 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐκ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἤ[1] ἐκ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:22 Przeklęty By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siostra Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ojciec Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:22 *)epikata/ratos o( koimO/menos meta\ a)delfE=s e)k patro\s E)\ e)k mEtro\s au)tou=· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:22 epikataratos ho koimOmenos meta adelfEs ek patros E ek mEtros autu· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:22 A1B_NSM RA_NSM V3_PMPNSM P N1_GSF P N3_GSM C P N3_GSF RD_GSM C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:22 cursed the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sister out of (+gen) ἐξ before vowels father or out of (+gen) ἐξ before vowels mother he/she/it/same and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:22 cursed ([Adj] nom) the (nom) while being-REPOSE/SLEEP-ed (nom) after (+acc), with (+gen) sister (gen) out of (+gen) father (gen) or out of (+gen) mother (gen) him/it/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:22 Pwt_27:22_1 Pwt_27:22_2 Pwt_27:22_3 Pwt_27:22_4 Pwt_27:22_5 Pwt_27:22_6 Pwt_27:22_7 Pwt_27:22_8 Pwt_27:22_9 Pwt_27:22_10 Pwt_27:22_11 Pwt_27:22_12 Pwt_27:22_13 Pwt_27:22_14 Pwt_27:22_15 Pwt_27:22_16 Pwt_27:22_17
Pwt:27:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:23 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ πενθερᾶς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο. Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ ἀδελφῆς γυναικὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:23 Cursed is he that lies with his daughter-in-law: and all the people shall say, So be it. Cursed is he that lies with his wife's sister: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:23 Brenton)
Pwt:27:23 «Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:23 BT_4)
Pwt:27:23 Ἐπικατάρατος κοιμώμενος μετὰ πενθερᾶς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο. Ἐπικατάρατος κοιμώμενος μετὰ ἀδελφῆς γυναικὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:23 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά πενθερά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ἀδελφή, -ῆς, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:23 Przeklęty By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Teściowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przeklęty By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siostra Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:23 *)epikata/ratos o( koimO/menos meta\ penTera=s au)tou=· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito. *)epikata/ratos o( koimO/menos meta\ a)delfE=s gunaiko\s au)tou=· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:23 epikataratos ho koimOmenos meta penTeras autu· kai erusin pas ho laos genoito. epikataratos ho koimOmenos meta adelfEs gynaikos autu· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:23 A1B_NSM RA_NSM V3_PMPNSM P N1A_GSF RD_GSM C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S A1B_NSM RA_NSM V3_PMPNSM P N1_GSF N3K_GSF RD_GSM C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:23 cursed the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing mother-in-law he/she/it/same and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen cursed the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sister woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:23 cursed ([Adj] nom) the (nom) while being-REPOSE/SLEEP-ed (nom) after (+acc), with (+gen) mother-in-law (gen), mothers-in-law (acc) him/it/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) cursed ([Adj] nom) the (nom) while being-REPOSE/SLEEP-ed (nom) after (+acc), with (+gen) sister (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:23 Pwt_27:23_1 Pwt_27:23_2 Pwt_27:23_3 Pwt_27:23_4 Pwt_27:23_5 Pwt_27:23_6 Pwt_27:23_7 Pwt_27:23_8 Pwt_27:23_9 Pwt_27:23_10 Pwt_27:23_11 Pwt_27:23_12 Pwt_27:23_13 Pwt_27:23_14 Pwt_27:23_15 Pwt_27:23_16 Pwt_27:23_17 Pwt_27:23_18 Pwt_27:23_19 Pwt_27:23_20 Pwt_27:23_21 Pwt_27:23_22 Pwt_27:23_23 Pwt_27:23_24 Pwt_27:23_25
Pwt:27:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:24 Ἐπικατάρατος ὁ τύπτων τὸν πλησίον αὐτοῦ δόλῳ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:24 Cursed is he that smites his neighbour secretly: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:24 Brenton)
Pwt:27:24 «Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios śmiertelny bliźniemu». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:24 BT_4)
Pwt:27:24 Ἐπικατάρατος τύπτων τὸν πλησίον αὐτοῦ δόλῳ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:24 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό δόλος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:24 Przeklęty Do niech bije Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:24 *)epikata/ratos o( tu/ptOn to\n plEsi/on au)tou= do/lO|· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:24 epikataratos ho typtOn ton plEsion autu dolO· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:24 A1B_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM D RD_GSM N2_DSM C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:24 cursed the to beat the neighbor one near, close to; near he/she/it/same guile craft, deceit, subtilty and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:24 cursed ([Adj] nom) the (nom) while BEAT-ing (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) guile (dat) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:24 Pwt_27:24_1 Pwt_27:24_2 Pwt_27:24_3 Pwt_27:24_4 Pwt_27:24_5 Pwt_27:24_6 Pwt_27:24_7 Pwt_27:24_8 Pwt_27:24_9 Pwt_27:24_10 Pwt_27:24_11 Pwt_27:24_12 Pwt_27:24_13
Pwt:27:24 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:25 Ἐπικατάρατος ὃς ἂν λάβῃ δῶρα πατάξαι ψυχὴν αἵματος ἀθῴου· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:25 Cursed is he whosoever shall have taken a bribe to slay an innocent man: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:25 Brenton)
Pwt:27:25 «Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:25 BT_4)
Pwt:27:25 Ἐπικατάρατος ὃς ἂν λάβῃ δῶρα πατάξαι ψυχὴν αἵματος ἀθῴου· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:25 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὅς ἥ ὅ ἄν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:25 Przeklęty Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dar By uderzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Krew Bez kary/usprawiedliwiał I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:25 *)epikata/ratos o(\s a)/n la/bE| dO=ra pata/Xai PSuCHE\n ai(/matos a)TO/|ou· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:25 epikataratos hos an labE dOra pataXai PSyCHEn haimatos aTOu· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:25 A1B_NSM RR_NSM x VB_AAS3S N2N_APN VA_AAN N1_ASF N3M_GSN A1B_GSN C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:25 cursed who/whom/which ever (if ever) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand gift to smite life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person blood without penalty/exculpated and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:25 cursed ([Adj] nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed gifts (nom|acc|voc) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) life (acc) blood (gen) without penalty/exculpated ([Adj] gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:25 Pwt_27:25_1 Pwt_27:25_2 Pwt_27:25_3 Pwt_27:25_4 Pwt_27:25_5 Pwt_27:25_6 Pwt_27:25_7 Pwt_27:25_8 Pwt_27:25_9 Pwt_27:25_10 Pwt_27:25_11 Pwt_27:25_12 Pwt_27:25_13 Pwt_27:25_14 Pwt_27:25_15
Pwt:27:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:27:26 Ἐπικατάρατος πᾶς ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἐμμενεῖ ἐν πᾶσιν τοῖς λόγοις τοῦ νόμου τούτου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
Pwt:27:26 Cursed is every man that continues not in all the words of this law to do them: and all the people shall say, So be it. (Deuteronomy 27:26 Brenton)
Pwt:27:26 «Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich». A cały lud powie: «Amen». (Pwt 27:26 BT_4)
Pwt:27:26 Ἐπικατάρατος πᾶς ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἐμμενεῖ ἐν πᾶσιν τοῖς λόγοις τοῦ νόμου τούτου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς· καὶ ἐροῦσιν πᾶς λαός Γένοιτο.
Pwt:27:26 ἐπι·κατ·άρατος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pwt:27:26 Przeklęty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać wierny do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pwt:27:26 *)epikata/ratos pa=s a)/nTrOpos, o(\s ou)k e)mmenei= e)n pa=sin toi=s lo/gois tou= no/mou tou/tou tou= poiE=sai au)tou/s· kai\ e)rou=sin pa=s o( lao/s *ge/noito.
Pwt:27:26 epikataratos pas anTrOpos, hos uk emmenei en pasin tois logois tu nomu tutu tu poiEsai autus· kai erusin pas ho laos genoito.
Pwt:27:26 A1B_NSM A3_NSM N2_NSM RR_NSM D VF2_FAI3S P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSN VA_AAN RD_APM C VF2_FAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AMO3S
Pwt:27:26 cursed every all, each, every, the whole of human who/whom/which οὐχ before rough breathing to remain faithful to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to do/make he/she/it/same and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people to become become, happen
Pwt:27:26 cursed ([Adj] nom) every (nom|voc) human (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-is-REMAIN FAITHFUL TO-ing, you(sg)-are-being-REMAIN FAITHFUL TO-ed (classical) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) words (dat) the (gen) law (gen) this (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (acc) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Pwt:27:26 Pwt_27:26_1 Pwt_27:26_2 Pwt_27:26_3 Pwt_27:26_4 Pwt_27:26_5 Pwt_27:26_6 Pwt_27:26_7 Pwt_27:26_8 Pwt_27:26_9 Pwt_27:26_10 Pwt_27:26_11 Pwt_27:26_12 Pwt_27:26_13 Pwt_27:26_14 Pwt_27:26_15 Pwt_27:26_16 Pwt_27:26_17 Pwt_27:26_18 Pwt_27:26_19 Pwt_27:26_20 Pwt_27:26_21 Pwt_27:26_22
Pwt:27:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x