Pwt:26:1 καὶ ἔσται ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ κατακληρονομήσῃς αὐτὴν καὶ κατοικήσῃς ἐπ’ αὐτῆς,
Pwt:26:1 And it shall be when thou shalt have entered into the land, which the Lord thy God gives thee to inherit it, and thou shalt have inherited it, and thou shalt have dwelt upon it, (Deuteronomy 26:1 Brenton)
Pwt:26:1 Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, zajmiesz go i osiądziesz w nim; (Pwt 26:1 BT_4)
Pwt:26:1 Καὶ ἔσται ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ κατακληρονομήσῃς αὐτὴν καὶ κατοικήσῃς ἐπ’ αὐτῆς,
Pwt:26:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:26:1 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:26:1 *kai\ e)/stai e)a\n ei)se/lTE|s ei)s tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO|, kai\ kataklEronomE/sE|s au)tE\n kai\ katoikE/sE|s e)p’ au)tE=s,
Pwt:26:1 kai estai ean eiselTEs eis tEn gEn, hEn kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO, kai kataklEronomEsEs autEn kai katoikEsEs ep’ autEs,
Pwt:26:1 C VF_FMI3S C VB_AAS2S P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM C VA_AAS2S RD_ASF C VA_AAS2S P RD_GSF
Pwt:26:1 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot and also, even, namely to transfer title he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:26:1 and he/she/it-will-be if-ever you(sg)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat) and you(sg)-should-TRANSFER-TITLE her/it/same (acc) and you(sg)-should-RESIDE/SETTLE-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Pwt:26:1 Pwt_26:1_1 Pwt_26:1_2 Pwt_26:1_3 Pwt_26:1_4 Pwt_26:1_5 Pwt_26:1_6 Pwt_26:1_7 Pwt_26:1_8 Pwt_26:1_9 Pwt_26:1_10 Pwt_26:1_11 Pwt_26:1_12 Pwt_26:1_13 Pwt_26:1_14 Pwt_26:1_15 Pwt_26:1_16 Pwt_26:1_17 Pwt_26:1_18 Pwt_26:1_19 Pwt_26:1_20 Pwt_26:1_21 Pwt_26:1_22 Pwt_26:1_23
Pwt:26:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:2 καὶ λήμψῃ ἀπὸ τῆς ἀπαρχῆς τῶν καρπῶν τῆς γῆς σου, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, καὶ ἐμβαλεῖς εἰς κάρταλλον καὶ πορεύσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Pwt:26:2 that thou shalt take of the first of the fruits of thy land, which the Lord thy God gives thee, and thou shalt put them into a basket, and thou shalt go to the place which the Lord thy God shall choose to have his name called there. (Deuteronomy 26:2 Brenton)
Pwt:26:2 weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów uzyskanych przez ciebie w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. Włożysz je do koszyka i udasz się na miejsce, które Pan, Bóg twój, obierze sobie na mieszkanie dla imienia swego. (Pwt 26:2 BT_4)
Pwt:26:2 καὶ λήμψῃ ἀπὸ τῆς ἀπαρχῆς τῶν καρπῶν τῆς γῆς σου, ἧς κύριος θεός σου δίδωσίν σοι, καὶ ἐμβαλεῖς εἰς κάρταλλον καὶ πορεύσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Pwt:26:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1]   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Pwt:26:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Po pierwsze owoc Owoc Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam
Pwt:26:2 kai\ lE/mPSE| a)po\ tE=s a)parCHE=s tO=n karpO=n tE=s gE=s sou, E(=s ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi, kai\ e)mbalei=s ei)s ka/rtallon kai\ poreu/sE| ei)s to\n to/pon, o(\n a)/n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou e)piklETE=nai to\ o)/noma au)tou= e)kei=,
Pwt:26:2 kai lEmPSE apo tEs aparCHEs tOn karpOn tEs gEs su, hEs kyrios ho Teos su didOsin soi, kai embaleis eis kartallon kai poreusE eis ton topon, hon an ekleXEtai kyrios ho Teos su epiklETEnai to onoma autu ekei,
Pwt:26:2 C VF_FMI2S P RA_GSF N1_GSF RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF RP_GS RR_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS C VF2_FAI2S P N2_ASM C VF_FMI2S P RA_ASM N2_ASM RR_ASM x VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VC_APN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D
Pwt:26:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the first-fruit the fruit the earth/land you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to inject into (+acc) ć and also, even, namely to go into (+acc) the place who/whom/which; to be ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to call upon the name with regard to he/she/it/same there
Pwt:26:2 and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) first-fruit (gen) the (gen) fruits (gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-INJECT into (+acc)   and you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there
Pwt:26:2 Pwt_26:2_1 Pwt_26:2_2 Pwt_26:2_3 Pwt_26:2_4 Pwt_26:2_5 Pwt_26:2_6 Pwt_26:2_7 Pwt_26:2_8 Pwt_26:2_9 Pwt_26:2_10 Pwt_26:2_11 Pwt_26:2_12 Pwt_26:2_13 Pwt_26:2_14 Pwt_26:2_15 Pwt_26:2_16 Pwt_26:2_17 Pwt_26:2_18 Pwt_26:2_19 Pwt_26:2_20 Pwt_26:2_21 Pwt_26:2_22 Pwt_26:2_23 Pwt_26:2_24 Pwt_26:2_25 Pwt_26:2_26 Pwt_26:2_27 Pwt_26:2_28 Pwt_26:2_29 Pwt_26:2_30 Pwt_26:2_31 Pwt_26:2_32 Pwt_26:2_33 Pwt_26:2_34 Pwt_26:2_35 Pwt_26:2_36 Pwt_26:2_37 Pwt_26:2_38
Pwt:26:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:3 καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν ἱερέα, ὃς ἐὰν ᾖ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Ἀναγγέλλω σήμερον κυρίῳ τῷ θεῷ μου ὅτι εἰσελήλυθα εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν.
Pwt:26:3 And thou shalt come to the priest who shall be in those days, and thou shalt say to him, I testify this day to the Lord my God, that I am come into the land which the Lord sware to our fathers to give to us. (Deuteronomy 26:3 Brenton)
Pwt:26:3 Pójdziesz do urzędującego wtedy kapłana i powiesz mu: «Oświadczam dziś Panu, Bogu twojemu, że zaszedłem do ziemi, o której Pan przysiągł przodkom, że nam ją da». (Pwt 26:3 BT_4)
Pwt:26:3 καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν ἱερέα, ὃς ἐὰν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Ἀναγγέλλω σήμερον κυρίῳ τῷ θεῷ μου ὅτι εἰσελήλυθα εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν.
Pwt:26:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σήμερον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:26:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Dzisiaj dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Ponieważ/tamto By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ja By dawać Ja
Pwt:26:3 kai\ e)leu/sE| pro\s to\n i(ere/a, o(\s e)a\n E)=| e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais, kai\ e)rei=s pro\s au)to/n *)anagge/llO sE/meron kuri/O| tO=| TeO=| mou o(/ti ei)selE/luTa ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin E(mO=n dou=nai E(mi=n.
Pwt:26:3 kai eleusE pros ton hierea, hos ean E en tais hEmerais ekeinais, kai ereis pros auton anangellO sEmeron kyriO tO TeO mu hoti eiselElyTa eis tEn gEn, hEn Omosen kyrios tois patrasin hEmOn dunai hEmin.
Pwt:26:3 C VF_FMI2S P RA_ASM N3V_ASM RR_NSM C V9_PAS3S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C VF2_FAI2S P RD_ASM V1_PAI1S D N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS C VX_XAI1S P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GP VO_AAN RP_DP
Pwt:26:3 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the priest who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to proclaim proclaim, report today day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I because/that to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father I to give I
Pwt:26:3 and you(sg)-will-be-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) I-am-PROCLAIM-ing, I-should-be-PROCLAIM-ing today lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) me (gen) because/that I-have-ENTER-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) us (gen) to-GIVE us (dat)
Pwt:26:3 Pwt_26:3_1 Pwt_26:3_2 Pwt_26:3_3 Pwt_26:3_4 Pwt_26:3_5 Pwt_26:3_6 Pwt_26:3_7 Pwt_26:3_8 Pwt_26:3_9 Pwt_26:3_10 Pwt_26:3_11 Pwt_26:3_12 Pwt_26:3_13 Pwt_26:3_14 Pwt_26:3_15 Pwt_26:3_16 Pwt_26:3_17 Pwt_26:3_18 Pwt_26:3_19 Pwt_26:3_20 Pwt_26:3_21 Pwt_26:3_22 Pwt_26:3_23 Pwt_26:3_24 Pwt_26:3_25 Pwt_26:3_26 Pwt_26:3_27 Pwt_26:3_28 Pwt_26:3_29 Pwt_26:3_30 Pwt_26:3_31 Pwt_26:3_32 Pwt_26:3_33 Pwt_26:3_34 Pwt_26:3_35
Pwt:26:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:4 καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν κάρταλλον ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ θήσει αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου τοῦ θεοῦ σου,
Pwt:26:4 And the priest shall take the basket out of thine hands, and shall set it before the altar of the Lord thy God: (Deuteronomy 26:4 Brenton)
Pwt:26:4 Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. (Pwt 26:4 BT_4)
Pwt:26:4 καὶ λήμψεται ἱερεὺς τὸν κάρταλλον ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ θήσει αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου τοῦ θεοῦ σου,
Pwt:26:4 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:26:4 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:26:4 kai\ lE/mPSetai o( i(ereu\s to\n ka/rtallon e)k tO=n CHeirO=n sou kai\ TE/sei au)to\n a)pe/nanti tou= TusiastEri/ou kuri/ou tou= Teou= sou,
Pwt:26:4 kai lEmPSetai ho hiereus ton kartallon ek tOn CHeirOn su kai TEsei auton apenanti tu TysiastEriu kyriu tu Teu su,
Pwt:26:4 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM P RA_GPF N3_GPF RP_GS C VF_FAI3S RD_ASM P RA_GSN N2N_GSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:26:4 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you; your/yours(sg) and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:26:4 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) priest (nom) the (acc)   out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) him/it/same (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) sanctuary (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:26:4 Pwt_26:4_1 Pwt_26:4_2 Pwt_26:4_3 Pwt_26:4_4 Pwt_26:4_5 Pwt_26:4_6 Pwt_26:4_7 Pwt_26:4_8 Pwt_26:4_9 Pwt_26:4_10 Pwt_26:4_11 Pwt_26:4_12 Pwt_26:4_13 Pwt_26:4_14 Pwt_26:4_15 Pwt_26:4_16 Pwt_26:4_17 Pwt_26:4_18 Pwt_26:4_19 Pwt_26:4_20
Pwt:26:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:5 καὶ ἀποκριθήσῃ καὶ ἐρεῖς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου καὶ κατέβη εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ καὶ ἐγένετο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πλῆθος πολὺ καὶ μέγα·
Pwt:26:5 and he shall answer and say before the Lord thy God, My father abandoned Syria, and went down into Egypt, and sojourned there with a small number, and became there a mighty nation and a great multitude. (Deuteronomy 26:5 Brenton)
Pwt:26:5 A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: «Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. (Pwt 26:5 BT_4)
Pwt:26:5 καὶ ἀποκριθήσῃ καὶ ἐρεῖς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου Συρίαν ἀπέβαλεν πατήρ μου καὶ κατέβη εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ καὶ ἐγένετο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πλῆθος πολὺ καὶ μέγα·
Pwt:26:5 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Συρία, -ας, ἡ ἀπο·βάλλω (απο+βαλλ-, απο+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd απο+βαλ-, απο+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ ἐν ἀριθμός, -οῦ, ὁ βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Pwt:26:5 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Syria [Rzymska prowincja z] By zrzucać Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Tam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Krótki I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Dużo I też, nawet, mianowicie Wielki
Pwt:26:5 kai\ a)pokriTE/sE| kai\ e)rei=s e)/nanti kuri/ou tou= Teou= sou *suri/an a)pe/balen o( patE/r mou kai\ kate/bE ei)s *ai)/gupton kai\ parO/|kEsen e)kei= e)n a)riTmO=| braCHei= kai\ e)ge/neto e)kei= ei)s e)/Tnos me/ga kai\ plE=Tos polu\ kai\ me/ga·
Pwt:26:5 kai apokriTEsE kai ereis enanti kyriu tu Teu su syrian apebalen ho patEr mu kai katebE eis aigypton kai parOkEsen ekei en ariTmO braCHei kai egeneto ekei eis eTnos mega kai plETos poly kai mega·
Pwt:26:5 C VC_FPI2S C VF2_FAI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS N_AS VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS C VZI_AAI3S P N2_ASF C VAI_AAI3S D P N2_DSM A3U_DSM C VBI_AMI3S D P N3E_ASN A1P_ASN C N3E_ASN A1P_ASN C A1P_ASN
Pwt:26:5 and also, even, namely to answer and also, even, namely strife; to say/tell before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) Syria [Roman province of] to discard the father I and also, even, namely to go down into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among number [see arithmetic] brief and also, even, namely to become become, happen there into (+acc) nation [see ethnic] great and also, even, namely lot (multitude ) much and also, even, namely great
Pwt:26:5 and you(sg)-will-be-ANSWER-ed and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Syria (acc) he/she/it-DISCARD-ed the (nom) father (nom) me (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) Egypt (acc) and he/she/it-DWELL-ed--NEAR there in/among/by (+dat) number (dat) brief ([Adj] dat) and he/she/it-was-BECOME-ed there into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) and great ([Adj] nom|acc|voc)
Pwt:26:5 Pwt_26:5_1 Pwt_26:5_2 Pwt_26:5_3 Pwt_26:5_4 Pwt_26:5_5 Pwt_26:5_6 Pwt_26:5_7 Pwt_26:5_8 Pwt_26:5_9 Pwt_26:5_10 Pwt_26:5_11 Pwt_26:5_12 Pwt_26:5_13 Pwt_26:5_14 Pwt_26:5_15 Pwt_26:5_16 Pwt_26:5_17 Pwt_26:5_18 Pwt_26:5_19 Pwt_26:5_20 Pwt_26:5_21 Pwt_26:5_22 Pwt_26:5_23 Pwt_26:5_24 Pwt_26:5_25 Pwt_26:5_26 Pwt_26:5_27 Pwt_26:5_28 Pwt_26:5_29 Pwt_26:5_30 Pwt_26:5_31 Pwt_26:5_32 Pwt_26:5_33 Pwt_26:5_34 Pwt_26:5_35
Pwt:26:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:6 καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐταπείνωσαν ἡμᾶς καὶ ἐπέθηκαν ἡμῖν ἔργα σκληρά·
Pwt:26:6 And the Egyptians afflicted us, and humbled us, and imposed hard tasks on us: (Deuteronomy 26:6 Brenton)
Pwt:26:6 Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. (Pwt 26:6 BT_4)
Pwt:26:6 καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐταπείνωσαν ἡμᾶς καὶ ἐπέθηκαν ἡμῖν ἔργα σκληρά·
Pwt:26:6 καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔργον, -ου, τό σκληρός -ά -όν
Pwt:26:6 I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Ja Egipski I też, nawet, mianowicie Do niżej Ja I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ja Praca Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny
Pwt:26:6 kai\ e)ka/kOsan E(ma=s oi( *ai)gu/ptioi kai\ e)tapei/nOsan E(ma=s kai\ e)pe/TEkan E(mi=n e)/rga sklEra/·
Pwt:26:6 kai ekakOsan hEmas hoi aigyptioi kai etapeinOsan hEmas kai epeTEkan hEmin erga sklEra·
Pwt:26:6 C VAI_AAI3P RP_AP RA_NPM N2_NPM C VAI_AAI3P RP_AP C VAI_AAI3P RP_DP N2N_APN A1A_APN
Pwt:26:6 and also, even, namely to make things difficult for I the Egyptian and also, even, namely to lower I and also, even, namely to place on I work hard rigid, stiff
Pwt:26:6 and they-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR us (acc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) and they-LOWER-ed us (acc) and they-PLACE ON-ed us (dat) works (nom|acc|voc) hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Pwt:26:6 Pwt_26:6_1 Pwt_26:6_2 Pwt_26:6_3 Pwt_26:6_4 Pwt_26:6_5 Pwt_26:6_6 Pwt_26:6_7 Pwt_26:6_8 Pwt_26:6_9 Pwt_26:6_10 Pwt_26:6_11 Pwt_26:6_12 Pwt_26:6_13
Pwt:26:6 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:7 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ εἶδεν τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον ἡμῶν καὶ τὸν θλιμμὸν ἡμῶν·
Pwt:26:7 and we cried to the Lord our God, and the Lord heard our voice, and saw our humiliation, and our labour, and our affliction. (Deuteronomy 26:7 Brenton)
Pwt:26:7 Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. (Pwt 26:7 BT_4)
Pwt:26:7 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ εἶδεν τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον ἡμῶν καὶ τὸν θλιμμὸν ἡμῶν·
Pwt:26:7 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:26:7 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głębokość; do niżej Ja I też, nawet, mianowicie ??? Ja I też, nawet, mianowicie Ja
Pwt:26:7 kai\ a)neboE/samen pro\s ku/rion to\n Teo\n tO=n pate/rOn E(mO=n, kai\ ei)sE/kousen ku/rios tE=s fOnE=s E(mO=n kai\ ei)=den tE\n tapei/nOsin E(mO=n kai\ to\n mo/CHTon E(mO=n kai\ to\n Tlimmo\n E(mO=n·
Pwt:26:7 kai aneboEsamen pros kyrion ton Teon tOn paterOn hEmOn, kai eisEkusen kyrios tEs fOnEs hEmOn kai eiden tEn tapeinOsin hEmOn kai ton moCHTon hEmOn kai ton Tlimmon hEmOn·
Pwt:26:7 C VAI_AAI1P P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RP_GP C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GP C VBI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RP_GP C RA_ASM N2_ASM RP_GP C RA_ASM N2_ASM RP_GP
Pwt:26:7 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sound/voice cries I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the depth; to lower I and also, even, namely the ??? I and also, even, namely the ć I
Pwt:26:7 and we-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (gen) fathers (gen) us (gen) and he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sound/voice (gen) us (gen) and he/she/it-SEE-ed the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing us (gen) and the (acc) ??? (acc) us (gen) and the (acc)   us (gen)
Pwt:26:7 Pwt_26:7_1 Pwt_26:7_2 Pwt_26:7_3 Pwt_26:7_4 Pwt_26:7_5 Pwt_26:7_6 Pwt_26:7_7 Pwt_26:7_8 Pwt_26:7_9 Pwt_26:7_10 Pwt_26:7_11 Pwt_26:7_12 Pwt_26:7_13 Pwt_26:7_14 Pwt_26:7_15 Pwt_26:7_16 Pwt_26:7_17 Pwt_26:7_18 Pwt_26:7_19 Pwt_26:7_20 Pwt_26:7_21 Pwt_26:7_22 Pwt_26:7_23 Pwt_26:7_24 Pwt_26:7_25 Pwt_26:7_26 Pwt_26:7_27 Pwt_26:7_28
Pwt:26:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:8 καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι αὐτοῦ τῷ ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν
Pwt:26:8 And the Lord brought us out of Egypt himself with his great strength, and his mighty hand, and his high arm, and with great visions, and with signs, and with wonders. (Deuteronomy 26:8 Brenton)
Pwt:26:8 Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. (Pwt 26:8 BT_4)
Pwt:26:8 καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι αὐτοῦ τῷ ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν
Pwt:26:8 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν καί ἐν βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) καί ἐν τέρα[τ]ς, -ατος, τό
Pwt:26:8 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Podniesiony I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja)
Pwt:26:8 kai\ e)XE/gagen E(ma=s ku/rios e)X *ai)gu/ptou au)to\s e)n i)sCHu/i mega/lE| kai\ e)n CHeiri\ krataia=| kai\ e)n braCHi/oni au)tou= tO=| u(PSElO=| kai\ e)n o(ra/masin mega/lois kai\ e)n sEmei/ois kai\ e)n te/rasin
Pwt:26:8 kai eXEgagen hEmas kyrios eX aigyptu autos en isCHyi megalE kai en CHeiri krataia kai en braCHioni autu tO hyPSElO kai en horamasin megalois kai en sEmeiois kai en terasin
Pwt:26:8 C VBI_AAI3S RP_AP N2_NSM P N2_GSF RD_NSM P N3U_DSF A1_DSF C P N3_DSF A1A_DSF C P N3N_DSM RD_GSM RA_DSM A1_DSM C P N3M_DPN A1_DPN C P N2N_DPN C P N3T_DPN
Pwt:26:8 and also, even, namely to lead out I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sway to sway the scepter and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm he/she/it/same the elevated and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen)
Pwt:26:8 and he/she/it-LEAD-ed-OUT us (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) Egypt (gen) he/it/same (nom) in/among/by (+dat) strength (dat) great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) hand (dat) sway ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) arm (dat) him/it/same (gen) the (dat) elevated ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) visions (dat) great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) signs (dat); you(sg)-are-SIGNIFY-ing, you(sg)-should-be-SIGNIFY-ing, you(sg)-happen-to-be-SIGNIFY-ing (opt) and in/among/by (+dat) wonders (dat)
Pwt:26:8 Pwt_26:8_1 Pwt_26:8_2 Pwt_26:8_3 Pwt_26:8_4 Pwt_26:8_5 Pwt_26:8_6 Pwt_26:8_7 Pwt_26:8_8 Pwt_26:8_9 Pwt_26:8_10 Pwt_26:8_11 Pwt_26:8_12 Pwt_26:8_13 Pwt_26:8_14 Pwt_26:8_15 Pwt_26:8_16 Pwt_26:8_17 Pwt_26:8_18 Pwt_26:8_19 Pwt_26:8_20 Pwt_26:8_21 Pwt_26:8_22 Pwt_26:8_23 Pwt_26:8_24 Pwt_26:8_25 Pwt_26:8_26 Pwt_26:8_27 Pwt_26:8_28 Pwt_26:8_29 Pwt_26:8_30
Pwt:26:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:9 καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶς εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἔδωκεν ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
Pwt:26:9 And he brought us into this place, and gave us this land, a land flowing with milk and honey. (Deuteronomy 26:9 Brenton)
Pwt:26:9 Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. (Pwt 26:9 BT_4)
Pwt:26:9 καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶς εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἔδωκεν ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
Pwt:26:9 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Pwt:26:9 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód
Pwt:26:9 kai\ ei)sE/gagen E(ma=s ei)s to\n to/pon tou=ton kai\ e)/dOken E(mi=n tE\n gE=n tau/tEn, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li·
Pwt:26:9 kai eisEgagen hEmas eis ton topon tuton kai edOken hEmin tEn gEn tautEn, gEn reusan gala kai meli·
Pwt:26:9 C VBI_AAI3S RP_AP P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VAI_AAI3S RP_DP RA_ASF N1_ASF RD_ASF N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN
Pwt:26:9 and also, even, namely to lead into I into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to give I the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey
Pwt:26:9 and he/she/it-LEAD-ed-INTO us (acc) into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc) and he/she/it-GIVE-ed us (dat) the (acc) earth/land (acc) this (acc) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc)
Pwt:26:9 Pwt_26:9_1 Pwt_26:9_2 Pwt_26:9_3 Pwt_26:9_4 Pwt_26:9_5 Pwt_26:9_6 Pwt_26:9_7 Pwt_26:9_8 Pwt_26:9_9 Pwt_26:9_10 Pwt_26:9_11 Pwt_26:9_12 Pwt_26:9_13 Pwt_26:9_14 Pwt_26:9_15 Pwt_26:9_16 Pwt_26:9_17 Pwt_26:9_18
Pwt:26:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:10 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐνήνοχα τὴν ἀπαρχὴν τῶν γενημάτων τῆς γῆς, ἧς ἔδωκάς μοι, κύριε, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. καὶ ἀφήσεις αὐτὰ ἀπέναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ προσκυνήσεις ἐκεῖ ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου·
Pwt:26:10 And now, behold, I have brought the first of the fruits of the land, which thou gavest me, O Lord, a land flowing with milk and honey: and thou shalt leave it before the Lord thy God, and thou shalt worship before the Lord thy God; (Deuteronomy 26:10 Brenton)
Pwt:26:10 Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie». Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu, (Pwt 26:10 BT_4)
Pwt:26:10 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐνήνοχα τὴν ἀπαρχὴν τῶν γενημάτων τῆς γῆς, ἧς ἔδωκάς μοι, κύριε, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. καὶ ἀφήσεις αὐτὰ ἀπέναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ προσκυνήσεις ἐκεῖ ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου·
Pwt:26:10 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐκεῖ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:26:10 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Po pierwsze owoc Owocu owoc z Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Tam Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:26:10 kai\ nu=n i)dou\ e)nE/noCHa tE\n a)parCHE\n tO=n genEma/tOn tE=s gE=s, E(=s e)/dOka/s moi, ku/rie, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li. kai\ a)fE/seis au)ta\ a)pe/nanti kuri/ou tou= Teou= sou kai\ proskunE/seis e)kei= e)/nanti kuri/ou tou= Teou= sou·
Pwt:26:10 kai nyn idu enEnoCHa tEn aparCHEn tOn genEmatOn tEs gEs, hEs edOkas moi, kyrie, gEn reusan gala kai meli. kai afEseis auta apenanti kyriu tu Teu su kai proskynEseis ekei enanti kyriu tu Teu su·
Pwt:26:10 C D I VX_XAI1S RA_ASF N1_ASF RA_GPN N3M_GPN RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI2S RP_DS N2_VSM N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN C VF_FAI2S RD_APN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FAI2S D P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:26:10 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the first-fruit the fruit fruit of the earth/land who/whom/which to give I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey and also, even, namely to let go of he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself there before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:26:10 and now be-you(sg)-SEE-ed! I-have-BRING-ed the (acc) first-fruit (acc) the (gen) fruits (gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-GIVE-ed me (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) and you(sg)-will-LET-GO-OF they/them/same (nom|acc) opposite/in the presence of (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE there before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:26:10 Pwt_26:10_1 Pwt_26:10_2 Pwt_26:10_3 Pwt_26:10_4 Pwt_26:10_5 Pwt_26:10_6 Pwt_26:10_7 Pwt_26:10_8 Pwt_26:10_9 Pwt_26:10_10 Pwt_26:10_11 Pwt_26:10_12 Pwt_26:10_13 Pwt_26:10_14 Pwt_26:10_15 Pwt_26:10_16 Pwt_26:10_17 Pwt_26:10_18 Pwt_26:10_19 Pwt_26:10_20 Pwt_26:10_21 Pwt_26:10_22 Pwt_26:10_23 Pwt_26:10_24 Pwt_26:10_25 Pwt_26:10_26 Pwt_26:10_27 Pwt_26:10_28 Pwt_26:10_29 Pwt_26:10_30 Pwt_26:10_31 Pwt_26:10_32 Pwt_26:10_33 Pwt_26:10_34 Pwt_26:10_35
Pwt:26:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:11 καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν πᾶσιν τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἔδωκέν σοι κύριος ὁ θεός σου καὶ τῇ οἰκίᾳ σου, σὺ καὶ ὁ Λευίτης καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν σοί.
Pwt:26:11 and thou shalt rejoice in all the good things, which the Lord thy God has given thee, thou and thy family, and the Levite, and the stranger that is within thee. (Deuteronomy 26:11 Brenton)
Pwt:26:11 i będziesz się cieszył razem z lewitą i obcym, który jest u ciebie, ze wszystkich dóbr, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi. (Pwt 26:11 BT_4)
Pwt:26:11 καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν πᾶσιν τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἔδωκέν σοι κύριος θεός σου καὶ τῇ οἰκίᾳ σου, σὺ καὶ Λευίτης καὶ προσήλυτος ἐν σοί.
Pwt:26:11 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:26:11 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom Ty; twój/twój(sg) Ty I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:26:11 kai\ eu)franTE/sE| e)n pa=sin toi=s a)gaToi=s, oi(=s e)/dOke/n soi ku/rios o( Teo/s sou kai\ tE=| oi)ki/a| sou, su\ kai\ o( *leui/tEs kai\ o( prosE/lutos o( e)n soi/.
Pwt:26:11 kai eufranTEsE en pasin tois agaTois, hois edOken soi kyrios ho Teos su kai tE oikia su, sy kai ho leuitEs kai ho prosElytos ho en soi.
Pwt:26:11 C VC_FPI2S P A3_DPN RA_DPN A1_DPN RR_DPN VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_DSF N1A_DSF RP_GS RP_NS C RA_NSM N1M_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RP_DS
Pwt:26:11 and also, even, namely to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely the house you; your/yours(sg) you and also, even, namely the Levite and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:26:11 and you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) good ([Adj] dat) who/whom/which (dat) he/she/it-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) and the (nom) Levite (nom) and the (nom) proselyte (nom) the (nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:26:11 Pwt_26:11_1 Pwt_26:11_2 Pwt_26:11_3 Pwt_26:11_4 Pwt_26:11_5 Pwt_26:11_6 Pwt_26:11_7 Pwt_26:11_8 Pwt_26:11_9 Pwt_26:11_10 Pwt_26:11_11 Pwt_26:11_12 Pwt_26:11_13 Pwt_26:11_14 Pwt_26:11_15 Pwt_26:11_16 Pwt_26:11_17 Pwt_26:11_18 Pwt_26:11_19 Pwt_26:11_20 Pwt_26:11_21 Pwt_26:11_22 Pwt_26:11_23 Pwt_26:11_24 Pwt_26:11_25 Pwt_26:11_26 Pwt_26:11_27
Pwt:26:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:12 Ἐὰν δὲ συντελέσῃς ἀποδεκατῶσαι πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων τῆς γῆς σου ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ, τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεις τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ, καὶ φάγονται ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ἐμπλησθήσονται.
Pwt:26:12 And when thou shalt have completed all the tithings of thy fruits in the third year, thou shalt give the second tenth to the Levite, and stranger, and fatherless, and widow; and they shall eat it in thy cities, and be merry. (Deuteronomy 26:12 Brenton)
Pwt:26:12 Gdy w trzecim roku - roku dziesięciny - zakończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli do syta w twoich murach, (Pwt 26:12 BT_4)
Pwt:26:12 Ἐὰν δὲ συντελέσῃς ἀποδεκατῶσαι πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων τῆς γῆς σου ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ, τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεις τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ, καὶ φάγονται ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ἐμπλησθήσονται.
Pwt:26:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἀπο·δεκατόω (απο+δεκατ(ο)-, απο+δεκατω·σ-, απο+δεκατω·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Pwt:26:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By uzupełniać By obłożyć dziesięciną Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owocu owoc z Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Trzeci Drugi By dawać Lewita I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Pwt:26:12 *)ea\n de\ suntele/sE|s a)podekatO=sai pa=n to\ e)pide/katon tO=n genEma/tOn tE=s gE=s sou e)n tO=| e)/tei tO=| tri/tO|, to\ deu/teron e)pide/katon dO/seis tO=| *leui/tE| kai\ tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| o)rfanO=| kai\ tE=| CHE/ra|, kai\ fa/gontai e)n tai=s po/lesi/n sou kai\ e)mplEsTE/sontai.
Pwt:26:12 ean de syntelesEs apodekatOsai pan to epidekaton tOn genEmatOn tEs gEs su en tO etei tO tritO, to deuteron epidekaton dOseis tO leuitE kai tO prosElytO kai tO orfanO kai tE CHEra, kai fagontai en tais polesin su kai emplEsTEsontai.
Pwt:26:12 C x VA_AAS2S VA_AAN A3_ASN RA_ASN A1_ASN RA_GPN N3M_GPN RA_GSF N1_GSF RP_GS P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN RA_ASN A1A_ASN A1_ASN VF_FAI2S RA_DSM N1M_DSM C RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1_DSM C RA_DSF N1A_DSF C VF_FMI3P P RA_DPF N3I_DPF RP_GS C VS_FPI3P
Pwt:26:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to complete to tithe every all, each, every, the whole of the ć the fruit fruit of the earth/land you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the third the second ć to give the Levite and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the orphaned and also, even, namely the widow and also, even, namely to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you; your/yours(sg) and also, even, namely to satisfy fill up
Pwt:26:12 if-ever Yet you(sg)-should-COMPLETE to-TITHE, be-you(sg)-TITHE-ed!, he/she/it-happens-to-TITHE (opt) every (nom|acc|voc) the (nom|acc)   the (gen) fruits (gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) third (dat) the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc)   you(sg)-will-GIVE the (dat) Levite (dat) and the (dat) proselyte (dat) and the (dat) orphaned ([Adj] dat) and the (dat) widow (dat) and they-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-SATISFY-ed
Pwt:26:12 Pwt_26:12_1 Pwt_26:12_2 Pwt_26:12_3 Pwt_26:12_4 Pwt_26:12_5 Pwt_26:12_6 Pwt_26:12_7 Pwt_26:12_8 Pwt_26:12_9 Pwt_26:12_10 Pwt_26:12_11 Pwt_26:12_12 Pwt_26:12_13 Pwt_26:12_14 Pwt_26:12_15 Pwt_26:12_16 Pwt_26:12_17 Pwt_26:12_18 Pwt_26:12_19 Pwt_26:12_20 Pwt_26:12_21 Pwt_26:12_22 Pwt_26:12_23 Pwt_26:12_24 Pwt_26:12_25 Pwt_26:12_26 Pwt_26:12_27 Pwt_26:12_28 Pwt_26:12_29 Pwt_26:12_30 Pwt_26:12_31 Pwt_26:12_32 Pwt_26:12_33 Pwt_26:12_34 Pwt_26:12_35 Pwt_26:12_36 Pwt_26:12_37 Pwt_26:12_38 Pwt_26:12_39 Pwt_26:12_40
Pwt:26:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:13 καὶ ἐρεῖς ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου Ἐξεκάθαρα τὰ ἅγια ἐκ τῆς οἰκίας μου καὶ ἔδωκα αὐτὰ τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ κατὰ πάσας τὰς ἐντολάς, ἃς ἐνετείλω μοι· οὐ παρῆλθον τὴν ἐντολήν σου καὶ οὐκ ἐπελαθόμην·
Pwt:26:13 And thou shalt say before the Lord thy God, I have fully collected the holy things out of my house, and I have given them to the Levite, and the stranger, and the orphan, and the widow, according to all commands which thou didst command me: I did not transgress thy command, and I did not forget it. (Deuteronomy 26:13 Brenton)
Pwt:26:13 powiesz wobec Pana, Boga swego: «Wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wydałeś; nie przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z twoich poleceń. (Pwt 26:13 BT_4)
Pwt:26:13 καὶ ἐρεῖς ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου Ἐξεκάθαρα τὰ ἅγια ἐκ τῆς οἰκίας μου καὶ ἔδωκα αὐτὰ τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ κατὰ πάσας τὰς ἐντολάς, ἃς ἐνετείλω μοι· οὐ παρῆλθον τὴν ἐντολήν σου καὶ οὐκ ἐπελαθόμην·
Pwt:26:13 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·καθαίρω (-, εκ+καθαρ(ε)·[σ]-, εκ+καθαρ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Pwt:26:13 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By oczyszczać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom Ja I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Lewita I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ja ??? Przed przydechem mocnym By mijać mijaj, obok, albo przeszły Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać
Pwt:26:13 kai\ e)rei=s e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou *)eXeka/Tara ta\ a(/gia e)k tE=s oi)ki/as mou kai\ e)/dOka au)ta\ tO=| *leui/tE| kai\ tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| o)rfanO=| kai\ tE=| CHE/ra| kata\ pa/sas ta\s e)ntola/s, a(/s e)netei/lO moi· ou) parE=lTon tE\n e)ntolE/n sou kai\ ou)k e)pelaTo/mEn·
Pwt:26:13 kai ereis enantion kyriu tu Teu su eXekaTara ta hagia ek tEs oikias mu kai edOka auta tO leuitE kai tO prosElytO kai tO orfanO kai tE CHEra kata pasas tas entolas, has eneteilO moi· u parElTon tEn entolEn su kai uk epelaTomEn·
Pwt:26:13 C VF2_FAI2S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VAI_AAI1S RA_APN A1A_APN P RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VAI_AAI1S RD_APN RA_DSM N1M_DSM C RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1_DSM C RA_DSF N1A_DSF P A1S_APF RA_APF N1A_APF RR_APF VAI_AMI2S RP_DS D VBI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS C D VBI_AMI1S
Pwt:26:13 and also, even, namely strife; to say/tell in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to cleanse the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) out of (+gen) ἐξ before vowels the house I and also, even, namely to give he/she/it/same the Levite and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the orphaned and also, even, namely the widow down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition who/whom/which to enjoin command I οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to neglect
Pwt:26:13 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-CLEANSE-ed the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) out of (+gen) the (gen) house (gen), houses (acc) me (gen) and I-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) the (dat) Levite (dat) and the (dat) proselyte (dat) and the (dat) orphaned ([Adj] dat) and the (dat) widow (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) who/whom/which (acc) you(sg)-were-ENJOIN-ed me (dat) not I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed the (acc) precept (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not I-was-NEGLECT-ed
Pwt:26:13 Pwt_26:13_1 Pwt_26:13_2 Pwt_26:13_3 Pwt_26:13_4 Pwt_26:13_5 Pwt_26:13_6 Pwt_26:13_7 Pwt_26:13_8 Pwt_26:13_9 Pwt_26:13_10 Pwt_26:13_11 Pwt_26:13_12 Pwt_26:13_13 Pwt_26:13_14 Pwt_26:13_15 Pwt_26:13_16 Pwt_26:13_17 Pwt_26:13_18 Pwt_26:13_19 Pwt_26:13_20 Pwt_26:13_21 Pwt_26:13_22 Pwt_26:13_23 Pwt_26:13_24 Pwt_26:13_25 Pwt_26:13_26 Pwt_26:13_27 Pwt_26:13_28 Pwt_26:13_29 Pwt_26:13_30 Pwt_26:13_31 Pwt_26:13_32 Pwt_26:13_33 Pwt_26:13_34 Pwt_26:13_35 Pwt_26:13_36 Pwt_26:13_37 Pwt_26:13_38 Pwt_26:13_39 Pwt_26:13_40 Pwt_26:13_41 Pwt_26:13_42 Pwt_26:13_43
Pwt:26:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:14 καὶ οὐκ ἔφαγον ἐν ὀδύνῃ μου ἀπ’ αὐτῶν, οὐκ ἐκάρπωσα ἀπ’ αὐτῶν εἰς ἀκάθαρτον, οὐκ ἔδωκα ἀπ’ αὐτῶν τῷ τεθνηκότι· ὑπήκουσα τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ μου, ἐποίησα καθὰ ἐνετείλω μοι.
Pwt:26:14 And in my distress I did not eat of them, I have not gathered of them for an unclean purpose, I have not given of them to the dead; I have hearkened to the voice of the Lord our God, I have done as thou hast commanded me. (Deuteronomy 26:14 Brenton)
Pwt:26:14 Nie spożyłem tego podczas żałoby, nie wynosiłem z domu w stanie nieczystości, nie dałem nic z tego umarłemu, usłuchałem głosu, Pana, Boga swego, czyniłem wszystko, co mi rozkazałeś. (Pwt 26:14 BT_4)
Pwt:26:14 καὶ οὐκ ἔφαγον ἐν ὀδύνῃ μου ἀπ’ αὐτῶν, οὐκ ἐκάρπωσα ἀπ’ αὐτῶν εἰς ἀκάθαρτον, οὐκ ἔδωκα ἀπ’ αὐτῶν τῷ τεθνηκότι· ὑπήκουσα τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ μου, ἐποίησα καθὰ ἐνετείλω μοι.
Pwt:26:14 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀ·κάθαρτος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθά (καθ’ ἅ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:26:14 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Nieczysty (nieczysty) ??? Przed przydechem mocnym By dawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] By być posłusznym Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By czynić/rób Stosownie do którego By zalecać rozkaz Ja
Pwt:26:14 kai\ ou)k e)/fagon e)n o)du/nE| mou a)p’ au)tO=n, ou)k e)ka/rpOsa a)p’ au)tO=n ei)s a)ka/Tarton, ou)k e)/dOka a)p’ au)tO=n tO=| teTnEko/ti· u(pE/kousa tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= mou, e)poi/Esa kaTa\ e)netei/lO moi.
Pwt:26:14 kai uk efagon en odynE mu ap’ autOn, uk ekarpOsa ap’ autOn eis akaTarton, uk edOka ap’ autOn tO teTnEkoti· hypEkusa tEs fOnEs kyriu tu Teu mu, epoiEsa kaTa eneteilO moi.
Pwt:26:14 C D VBI_AAI1S P N1_DSF RP_GS P RD_GPN D VAI_AAI1S P RD_GPN P A1B_ASN D VAI_AAI1S P RD_GPN RA_DSM VX_XAPDSM VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VAI_AAI1S D VAI_AMI2S RP_DS
Pwt:26:14 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) unclean (impure) οὐχ before rough breathing to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] to obey the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to do/make according to which to enjoin command I
Pwt:26:14 and not I-EAT-ed, they-EAT-ed in/among/by (+dat) pain (dat) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) not   away from (+gen) them/same (gen) into (+acc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc) not I-GIVE-ed away from (+gen) them/same (gen) the (dat) having BE DEAD-ed (dat) I-OBEY-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) me (gen) I-DO/MAKE-ed according to which you(sg)-were-ENJOIN-ed me (dat)
Pwt:26:14 Pwt_26:14_1 Pwt_26:14_2 Pwt_26:14_3 Pwt_26:14_4 Pwt_26:14_5 Pwt_26:14_6 Pwt_26:14_7 Pwt_26:14_8 Pwt_26:14_9 Pwt_26:14_10 Pwt_26:14_11 Pwt_26:14_12 Pwt_26:14_13 Pwt_26:14_14 Pwt_26:14_15 Pwt_26:14_16 Pwt_26:14_17 Pwt_26:14_18 Pwt_26:14_19 Pwt_26:14_20 Pwt_26:14_21 Pwt_26:14_22 Pwt_26:14_23 Pwt_26:14_24 Pwt_26:14_25 Pwt_26:14_26 Pwt_26:14_27 Pwt_26:14_28 Pwt_26:14_29 Pwt_26:14_30 Pwt_26:14_31
Pwt:26:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:15 κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εὐλόγησον τὸν λαόν σου τὸν Ισραηλ καὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκας αὐτοῖς, καθὰ ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Pwt:26:15 Look down from thy holy house, from heaven, and bless thy people Israel, and the land which thou hast given them, as thou didst swear to our fathers, to give to us a land flowing with milk and honey. (Deuteronomy 26:15 Brenton)
Pwt:26:15 Ze swego świętego mieszkania, z niebios, spojrzyj i pobłogosław Izraela, lud swój, podobnie jak i ziemię - kraj opływający w mleko i miód - którą nam dałeś, jak poprzysiągłeś naszym przodkom». (Pwt 26:15 BT_4)
Pwt:26:15 κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εὐλόγησον τὸν λαόν σου τὸν Ισραηλ καὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκας αὐτοῖς, καθὰ ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Pwt:26:15 καθ·οράω (καθ+ορ(α)-, -, 2nd κατ+ιδ-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Pwt:26:15 By widzieć jasno Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Stosownie do którego By przysięgać Ojciec Ja By dawać Ja Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód
Pwt:26:15 ka/tide e)k tou= oi)/kou tou= a(gi/ou sou e)k tou= ou)ranou= kai\ eu)lo/gEson to\n lao/n sou to\n *israEl kai\ tE\n gE=n, E(\n e)/dOkas au)toi=s, kaTa\ O)/mosas toi=s patra/sin E(mO=n dou=nai E(mi=n gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li.
Pwt:26:15 katide ek tu oiku tu hagiu su ek tu uranu kai eulogEson ton laon su ton israEl kai tEn gEn, hEn edOkas autois, kaTa Omosas tois patrasin hEmOn dunai hEmin gEn reusan gala kai meli.
Pwt:26:15 VB_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1A_GSM RP_GS P RA_GSM N2_GSM C VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N_ASM C RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI2S RD_DPM D VAI_AAI2S RA_DPM N3_DPM RP_GP VO_AAN RP_DP N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN
Pwt:26:15 to see plainly out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to bless the people you; your/yours(sg) the Israel and also, even, namely the earth/land who/whom/which to give he/she/it/same according to which to swear the father I to give I earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey
Pwt:26:15 do-SEE PLAINLY-you(sg)! out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and do-BLESS-you(sg)!, going-to-BLESS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) Israel (indecl) and the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) you(sg)-GIVE-ed them/same (dat) according to which you(sg)-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) us (gen) to-GIVE us (dat) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc)
Pwt:26:15 Pwt_26:15_1 Pwt_26:15_2 Pwt_26:15_3 Pwt_26:15_4 Pwt_26:15_5 Pwt_26:15_6 Pwt_26:15_7 Pwt_26:15_8 Pwt_26:15_9 Pwt_26:15_10 Pwt_26:15_11 Pwt_26:15_12 Pwt_26:15_13 Pwt_26:15_14 Pwt_26:15_15 Pwt_26:15_16 Pwt_26:15_17 Pwt_26:15_18 Pwt_26:15_19 Pwt_26:15_20 Pwt_26:15_21 Pwt_26:15_22 Pwt_26:15_23 Pwt_26:15_24 Pwt_26:15_25 Pwt_26:15_26 Pwt_26:15_27 Pwt_26:15_28 Pwt_26:15_29 Pwt_26:15_30 Pwt_26:15_31 Pwt_26:15_32 Pwt_26:15_33 Pwt_26:15_34 Pwt_26:15_35
Pwt:26:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:16 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ κύριος ὁ θεός σου ἐνετείλατό σοι ποιῆσαι πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ τὰ κρίματα, καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν.
Pwt:26:16 On this day the Lord thy God charged thee to keep all the ordinances and judgments; and ye shall observe and do them, with all your heart, and with all your soul. (Deuteronomy 26:16 Brenton)
Pwt:26:16 Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. (Pwt 26:16 BT_4)
Pwt:26:16 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ κύριος θεός σου ἐνετείλατό σοι ποιῆσαι πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ τὰ κρίματα, καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν.
Pwt:26:16 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:26:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty
Pwt:26:16 *)en tE=| E(me/ra| tau/tE| ku/rios o( Teo/s sou e)netei/lato/ soi poiE=sai pa/nta ta\ dikaiO/mata tau=ta kai\ ta\ kri/mata, kai\ fula/XesTe kai\ poiE/sete au)ta\ e)X o(/lEs tE=s kardi/as u(mO=n kai\ e)X o(/lEs tE=s PSuCHE=s u(mO=n.
Pwt:26:16 en tE hEmera tautE kyrios ho Teos su eneteilato soi poiEsai panta ta dikaiOmata tauta kai ta krimata, kai fylaXesTe kai poiEsete auta eX holEs tEs kardias hymOn kai eX holEs tEs PSyCHEs hymOn.
Pwt:26:16 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VAI_AMI3S RP_DS VA_AAN A3_ASN RA_APN N3M_APN RD_APN C RA_APN N3M_APN C VF_FMI2P C VF_FAI2P RD_APN P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GP C P A1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GP
Pwt:26:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make every all, each, every, the whole of the ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to guard and also, even, namely to do/make he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you
Pwt:26:16 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) these (nom|acc) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) and you(pl)-will-be-GUARD-ed and you(pl)-will-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) and out of (+gen) whole (gen) the (gen) life (gen) you(pl) (gen)
Pwt:26:16 Pwt_26:16_1 Pwt_26:16_2 Pwt_26:16_3 Pwt_26:16_4 Pwt_26:16_5 Pwt_26:16_6 Pwt_26:16_7 Pwt_26:16_8 Pwt_26:16_9 Pwt_26:16_10 Pwt_26:16_11 Pwt_26:16_12 Pwt_26:16_13 Pwt_26:16_14 Pwt_26:16_15 Pwt_26:16_16 Pwt_26:16_17 Pwt_26:16_18 Pwt_26:16_19 Pwt_26:16_20 Pwt_26:16_21 Pwt_26:16_22 Pwt_26:16_23 Pwt_26:16_24 Pwt_26:16_25 Pwt_26:16_26 Pwt_26:16_27 Pwt_26:16_28 Pwt_26:16_29 Pwt_26:16_30 Pwt_26:16_31 Pwt_26:16_32 Pwt_26:16_33 Pwt_26:16_34
Pwt:26:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:17 τὸν θεὸν εἵλου σήμερον εἶναί σου θεὸν καὶ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ φυλάσσεσθαι τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ὑπακούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ·
Pwt:26:17 Thou hast chosen God this day to be thy God, and to walk in all his ways, and to observe his ordinances and judgments, and to hearken to his voice. (Deuteronomy 26:17 Brenton)
Pwt:26:17 Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. (Pwt 26:17 BT_4)
Pwt:26:17 τὸν θεὸν εἵλου σήμερον εἶναί σου θεὸν καὶ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ φυλάσσεσθαι τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ὑπακούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ·
Pwt:26:17 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) σήμερον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:26:17 Bóg  By wybierać Dzisiaj dzień By być Ty; twój/twój(sg) Bóg  I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się ??? I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być posłusznym Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Pwt:26:17 to\n Teo\n ei(/lou sE/meron ei)=nai/ sou Teo\n kai\ poreu/esTai e)n tai=s o(doi=s au)tou= kai\ fula/ssesTai ta\ dikaiO/mata kai\ ta\ kri/mata au)tou= kai\ u(pakou/ein tE=s fOnE=s au)tou=·
Pwt:26:17 ton Teon heilu sEmeron einai su Teon kai poreuesTai en tais hodois autu kai fylassesTai ta dikaiOmata kai ta krimata autu kai hypakuein tEs fOnEs autu·
Pwt:26:17 RA_ASM N2_ASM VBI_AMI2S D V9_PAN RP_GS N2_ASM C V1_PMN P RA_DPF N2_DPF RD_GSM C V1_PMN RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN RD_GSM C V1_PAN RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Pwt:26:17 the god [see theology] to choose today day to be you; your/yours(sg) god [see theology] and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same and also, even, namely to guard the ??? and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same and also, even, namely to obey the sound/voice cries he/she/it/same
Pwt:26:17 the (acc) god (acc) you(sg)-were-CHOOSE-ed today to-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) god (acc) and to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) and to-be-being-GUARD-ed the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and to-be-OBEY-ing the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen)
Pwt:26:17 Pwt_26:17_1 Pwt_26:17_2 Pwt_26:17_3 Pwt_26:17_4 Pwt_26:17_5 Pwt_26:17_6 Pwt_26:17_7 Pwt_26:17_8 Pwt_26:17_9 Pwt_26:17_10 Pwt_26:17_11 Pwt_26:17_12 Pwt_26:17_13 Pwt_26:17_14 Pwt_26:17_15 Pwt_26:17_16 Pwt_26:17_17 Pwt_26:17_18 Pwt_26:17_19 Pwt_26:17_20 Pwt_26:17_21 Pwt_26:17_22 Pwt_26:17_23 Pwt_26:17_24 Pwt_26:17_25 Pwt_26:17_26
Pwt:26:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:18 καὶ κύριος εἵλατό σε σήμερον γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον, καθάπερ εἶπέν σοι, φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
Pwt:26:18 And the Lord has chosen thee this day that thou shouldest be to him a peculiar people, as he said, to keep his commands; (Deuteronomy 26:18 Brenton)
Pwt:26:18 A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. (Pwt 26:18 BT_4)
Pwt:26:18 καὶ κύριος εἵλατό σε σήμερον γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον, καθάπερ εἶπέν σοι, φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
Pwt:26:18 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σήμερον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ περι·ούσιος -ον καθάπερ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:26:18 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wybierać Ty; twój/twój(sg) Dzisiaj dzień By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Ludzie Wybierany Nawet jak By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo
Pwt:26:18 kai\ ku/rios ei(/lato/ se sE/meron gene/sTai se au)tO=| lao\n periou/sion, kaTa/per ei)=pe/n soi, fula/ssein pa/sas ta\s e)ntola\s au)tou=
Pwt:26:18 kai kyrios heilato se sEmeron genesTai se autO laon periusion, kaTaper eipen soi, fylassein pasas tas entolas autu
Pwt:26:18 C N2_NSM VAI_AMI3S RP_AS D VB_AMN RP_AS RD_DSM N2_ASM A1B_ASM D VBI_AAI3S RP_DS V1_PAN A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM
Pwt:26:18 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to choose you; your/yours(sg) today day to become become, happen you; your/yours(sg) he/she/it/same people chosen even as to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to guard every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same
Pwt:26:18 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-CHOOSE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) today to-be-BECOME-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) him/it/same (dat) people (acc) chosen ([Adj] acc, nom|acc|voc) even as he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-be-GUARD-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen)
Pwt:26:18 Pwt_26:18_1 Pwt_26:18_2 Pwt_26:18_3 Pwt_26:18_4 Pwt_26:18_5 Pwt_26:18_6 Pwt_26:18_7 Pwt_26:18_8 Pwt_26:18_9 Pwt_26:18_10 Pwt_26:18_11 Pwt_26:18_12 Pwt_26:18_13 Pwt_26:18_14 Pwt_26:18_15 Pwt_26:18_16 Pwt_26:18_17 Pwt_26:18_18
Pwt:26:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:26:19 καὶ εἶναί σε ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν, ὡς ἐποίησέν σε ὀνομαστὸν καὶ καύχημα καὶ δόξαστόν, εἶναί σε λαὸν ἅγιον κυρίῳ τῷ θεῷ σου, καθὼς ἐλάλησεν.
Pwt:26:19 and that thou shouldest be above all nations, as he has made thee renowned, and a boast, and glorious, that thou shouldest be a holy people to the Lord thy God, as he has spoken. (Deuteronomy 26:19 Brenton)
Pwt:26:19 On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział. (Pwt 26:19 BT_4)
Pwt:26:19 καὶ εἶναί σε ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν, ὡς ἐποίησέν σε ὀνομαστὸν καὶ καύχημα καὶ δόξαστόν, εἶναί σε λαὸν ἅγιον κυρίῳ τῷ θεῷ σου, καθὼς ἐλάλησεν.
Pwt:26:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπερ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί καύχημα[τ], -ατος, τό καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Pwt:26:19 I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg) ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Jak/jak By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Chwal się (chwal się, chełp się, ) I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg) Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić
Pwt:26:19 kai\ ei)=nai/ se u(pera/nO pa/ntOn tO=n e)TnO=n, O(s e)poi/Ese/n se o)nomasto\n kai\ kau/CHEma kai\ do/Xasto/n, ei)=nai/ se lao\n a(/gion kuri/O| tO=| TeO=| sou, kaTO\s e)la/lEsen.
Pwt:26:19 kai einai se hyperanO pantOn tOn eTnOn, hOs epoiEsen se onomaston kai kauCHEma kai doXaston, einai se laon hagion kyriO tO TeO su, kaTOs elalEsen.
Pwt:26:19 C V9_PAN RP_AS D A3_GPN RA_GPN N3E_GPN C VAI_AAI3S RP_AS A1_ASM C N3M_ASN C A1_ASM V9_PAN RP_AS N2_ASM A1A_ASM N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS D VAI_AAI3S
Pwt:26:19 and also, even, namely to be you; your/yours(sg) ??? every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as/like to do/make you; your/yours(sg) ć and also, even, namely boast (vaunt, brag, ) and also, even, namely ć to be you; your/yours(sg) people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak
Pwt:26:19 and to-be you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) ??? all (gen) the (gen) nations (gen) as/like he/she/it-DO/MAKE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   and boast (nom|acc|voc) and   to-be you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) people (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed
Pwt:26:19 Pwt_26:19_1 Pwt_26:19_2 Pwt_26:19_3 Pwt_26:19_4 Pwt_26:19_5 Pwt_26:19_6 Pwt_26:19_7 Pwt_26:19_8 Pwt_26:19_9 Pwt_26:19_10 Pwt_26:19_11 Pwt_26:19_12 Pwt_26:19_13 Pwt_26:19_14 Pwt_26:19_15 Pwt_26:19_16 Pwt_26:19_17 Pwt_26:19_18 Pwt_26:19_19 Pwt_26:19_20 Pwt_26:19_21 Pwt_26:19_22 Pwt_26:19_23 Pwt_26:19_24 Pwt_26:19_25
Pwt:26:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x