Pwt:28:1 καὶ ἔσται ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, ἐὰν ἀκοῇ εἰσακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, καὶ δώσει σε κύριος ὁ θεός σου ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς,
Pwt:28:1 And it shall come to pass, if thou wilt indeed hear the voice of the Lord thy God, to observe and do all these commands, which I charge thee this day, that the Lord thy God shall set thee on high above all the nations of the earth; (Deuteronomy 28:1 Brenton)
Pwt:28:1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. (Pwt 28:1 BT_4)
Pwt:28:1 Καὶ ἔσται ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, ἐὰν ἀκοῇ εἰσακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, καὶ δώσει σε κύριος θεός σου ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς,
Pwt:28:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) ἀκοή, -ῆς, ἡ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπερ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:28:1 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przechodzić Jordan [rzeka z] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By dawać Ty Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Słyszenie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia
Pwt:28:1 *kai\ e)/stai O(s a)/n diabE=te to\n *iorda/nEn ei)s tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s u(mO=n di/dOsin u(mi=n, e)a\n a)koE=| ei)sakou/sEte tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= u(mO=n fula/ssein kai\ poiei=n pa/sas ta\s e)ntola\s au)tou=, a(/s e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, kai\ dO/sei se ku/rios o( Teo/s sou u(pera/nO pa/ntOn tO=n e)TnO=n tE=s gE=s,
Pwt:28:1 kai estai hOs an diabEte ton iordanEn eis tEn gEn, hEn kyrios ho Teos hymOn didOsin hymin, ean akoE eisakusEte tEs fOnEs kyriu tu Teu hymOn fylassein kai poiein pasas tas entolas autu, has egO entellomai soi sEmeron, kai dOsei se kyrios ho Teos su hyperanO pantOn tOn eTnOn tEs gEs,
Pwt:28:1 C VF_FMI3S C x VZ_AAS2P RA_ASM N1M_ASM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RP_DP C N1_DSF VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP V1_PAN C V2_PAN A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM RR_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D C VF_FAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RA_GSF N1_GSF
Pwt:28:1 and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to cross over the Jordan [river of] into (+acc) the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to give you if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hearing to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to guard and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same who/whom/which I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day and also, even, namely to give you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) ??? every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land
Pwt:28:1 and he/she/it-will-be as/like ever do-CROSS-you(pl)-OVER!, you(pl)-should-CROSS-OVER the (acc) Jordan (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(pl) (dat) if-ever hearing (dat) you(pl)-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) to-be-GUARD-ing and to-be-DO/MAKE-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ??? all (gen) the (gen) nations (gen) the (gen) earth/land (gen)
Pwt:28:1 Pwt_28:1_1 Pwt_28:1_2 Pwt_28:1_3 Pwt_28:1_4 Pwt_28:1_5 Pwt_28:1_6 Pwt_28:1_7 Pwt_28:1_8 Pwt_28:1_9 Pwt_28:1_10 Pwt_28:1_11 Pwt_28:1_12 Pwt_28:1_13 Pwt_28:1_14 Pwt_28:1_15 Pwt_28:1_16 Pwt_28:1_17 Pwt_28:1_18 Pwt_28:1_19 Pwt_28:1_20 Pwt_28:1_21 Pwt_28:1_22 Pwt_28:1_23 Pwt_28:1_24 Pwt_28:1_25 Pwt_28:1_26 Pwt_28:1_27 Pwt_28:1_28 Pwt_28:1_29 Pwt_28:1_30 Pwt_28:1_31 Pwt_28:1_32 Pwt_28:1_33 Pwt_28:1_34 Pwt_28:1_35 Pwt_28:1_36 Pwt_28:1_37 Pwt_28:1_38 Pwt_28:1_39 Pwt_28:1_40 Pwt_28:1_41 Pwt_28:1_42 Pwt_28:1_43 Pwt_28:1_44 Pwt_28:1_45 Pwt_28:1_46 Pwt_28:1_47 Pwt_28:1_48 Pwt_28:1_49 Pwt_28:1_50 Pwt_28:1_51
Pwt:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:2 καὶ ἥξουσιν ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ εὐλογίαι αὗται καὶ εὑρήσουσίν σε, ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:28:2 and all these blessings shall come upon thee, and shall find thee. If thou wilt indeed hear the voice of the Lord thy God, (Deuteronomy 28:2 Brenton)
Pwt:28:2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. (Pwt 28:2 BT_4)
Pwt:28:2 καὶ ἥξουσιν ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ εὐλογίαι αὗται καὶ εὑρήσουσίν σε, ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:28:2 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:2 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By znajdować Ty; twój/twój(sg) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Słyszenie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:2 kai\ E(/Xousin e)pi\ se\ pa=sai ai( eu)logi/ai au(=tai kai\ eu(rE/sousi/n se, e)a\n a)koE=| a)kou/sE|s tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= sou.
Pwt:28:2 kai hEXusin epi se pasai hai eulogiai hautai kai heurEsusin se, ean akoE akusEs tEs fOnEs kyriu tu Teu su.
Pwt:28:2 C VF_FAI3P P RP_AS A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_NPF C VF_FAI3P RP_AS C N1_DSF VA_AAS2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:28:2 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to find you; your/yours(sg) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hearing to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:28:2 and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) ???s (nom|voc) these (nom) and they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) if-ever hearing (dat) you(sg)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:28:2 Pwt_28:2_1 Pwt_28:2_2 Pwt_28:2_3 Pwt_28:2_4 Pwt_28:2_5 Pwt_28:2_6 Pwt_28:2_7 Pwt_28:2_8 Pwt_28:2_9 Pwt_28:2_10 Pwt_28:2_11 Pwt_28:2_12 Pwt_28:2_13 Pwt_28:2_14 Pwt_28:2_15 Pwt_28:2_16 Pwt_28:2_17 Pwt_28:2_18 Pwt_28:2_19 Pwt_28:2_20
Pwt:28:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:3 εὐλογημένος σὺ ἐν πόλει, καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν ἀγρῷ·
Pwt:28:3 blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. (Deuteronomy 28:3 Brenton)
Pwt:28:3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. (Pwt 28:3 BT_4)
Pwt:28:3 εὐλογημένος σὺ ἐν πόλει, καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν ἀγρῷ·
Pwt:28:3 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πόλις, -εως, ἡ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ
Pwt:28:3 By błogosławić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole
Pwt:28:3 eu)logEme/nos su\ e)n po/lei, kai\ eu)logEme/nos su\ e)n a)grO=|·
Pwt:28:3 eulogEmenos sy en polei, kai eulogEmenos sy en agrO·
Pwt:28:3 VM_XPPNSM RP_NS P N3I_DSF C VM_XPPNSM RP_NS P N2_DSM
Pwt:28:3 to bless you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city and also, even, namely to bless you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field
Pwt:28:3 having-been-BLESS-ed (nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) city (dat) and having-been-BLESS-ed (nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) field (dat)
Pwt:28:3 Pwt_28:3_1 Pwt_28:3_2 Pwt_28:3_3 Pwt_28:3_4 Pwt_28:3_5 Pwt_28:3_6 Pwt_28:3_7 Pwt_28:3_8 Pwt_28:3_9
Pwt:28:3 x x x x x x x x x
Pwt:28:4 εὐλογημένα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου·
Pwt:28:4 Blessed shall be the offspring of thy body, and the fruits of thy land, and the herds of thy oxen, and the flocks of thy sheep. (Deuteronomy 28:4 Brenton)
Pwt:28:4 Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. (Pwt 28:4 BT_4)
Pwt:28:4 εὐλογημένα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου·
Pwt:28:4 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:4 By błogosławić Wnuki Brzuch Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Owocu owoc z Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Stado Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:4 eu)logEme/na ta\ e)/kgona tE=s koili/as sou kai\ ta\ genE/mata tE=s gE=s sou, ta\ bouko/lia tO=n boO=n sou kai\ ta\ poi/mnia tO=n proba/tOn sou·
Pwt:28:4 eulogEmena ta ekgona tEs koilias su kai ta genEmata tEs gEs su, ta bukolia tOn boOn su kai ta poimnia tOn probatOn su·
Pwt:28:4 VM_XPPNPN RA_NPN A1B_NPN RA_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_NPN N3M_NPN RA_GSF N1_GSF RP_GS RA_NPN N2N_NPN RA_GPM N3_GPM RP_GS C RA_NPN N2N_NPN RA_GPN N2N_GPN RP_GS
Pwt:28:4 to bless the grandchildren the belly you; your/yours(sg) and also, even, namely the fruit fruit of the earth/land you; your/yours(sg) the ć the ox; outcry; to bellow you; your/yours(sg) and also, even, namely the flock the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg)
Pwt:28:4 having-been-BLESS-ed (nom|acc|voc) the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)   the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:28:4 Pwt_28:4_1 Pwt_28:4_2 Pwt_28:4_3 Pwt_28:4_4 Pwt_28:4_5 Pwt_28:4_6 Pwt_28:4_7 Pwt_28:4_8 Pwt_28:4_9 Pwt_28:4_10 Pwt_28:4_11 Pwt_28:4_12 Pwt_28:4_13 Pwt_28:4_14 Pwt_28:4_15 Pwt_28:4_16 Pwt_28:4_17 Pwt_28:4_18 Pwt_28:4_19 Pwt_28:4_20 Pwt_28:4_21 Pwt_28:4_22 Pwt_28:4_23
Pwt:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:5 εὐλογημέναι αἱ ἀποθῆκαί σου καὶ τὰ ἐγκαταλείμματά σου·
Pwt:28:5 Blessed shall be thy barns, and thy stores. (Deuteronomy 28:5 Brenton)
Pwt:28:5 Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. (Pwt 28:5 BT_4)
Pwt:28:5 εὐλογημέναι αἱ ἀποθῆκαί σου καὶ τὰ ἐγκαταλείμματά σου·
Pwt:28:5 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ἀπο·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:5 By błogosławić Magazyn [zobacz aptekarza] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:5 eu)logEme/nai ai( a)poTE=kai/ sou kai\ ta\ e)gkatalei/mmata/ sou·
Pwt:28:5 eulogEmenai hai apoTEkai su kai ta enkataleimmata su·
Pwt:28:5 VM_XPPNPF RA_NPF N1_NPF RP_GS C RA_NPN N3M_NPN RP_GS
Pwt:28:5 to bless the storehouse [see apothecary] you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg)
Pwt:28:5 having-been-BLESS-ed (nom|voc) the (nom) storehouses (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:28:5 Pwt_28:5_1 Pwt_28:5_2 Pwt_28:5_3 Pwt_28:5_4 Pwt_28:5_5 Pwt_28:5_6 Pwt_28:5_7 Pwt_28:5_8
Pwt:28:5 x x x x x x x x
Pwt:28:6 εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαί σε, καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε.
Pwt:28:6 Blessed shalt thou be in thy coming in, and blessed shalt thou be in thy going out. (Deuteronomy 28:6 Brenton)
Pwt:28:6 Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. (Pwt 28:6 BT_4)
Pwt:28:6 εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαί σε, καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε.
Pwt:28:6 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:6 By błogosławić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:6 eu)logEme/nos su\ e)n tO=| ei)sporeu/esTai/ se, kai\ eu)logEme/nos su\ e)n tO=| e)kporeu/esTai/ se.
Pwt:28:6 eulogEmenos sy en tO eisporeuesTai se, kai eulogEmenos sy en tO ekporeuesTai se.
Pwt:28:6 VM_XPPNSM RP_NS P RA_DSN V1_PMN RP_AS C VM_XPPNSM RP_NS P RA_DSN V1_PMN RP_AS
Pwt:28:6 to bless you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go out you; your/yours(sg)
Pwt:28:6 having-been-BLESS-ed (nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and having-been-BLESS-ed (nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GO-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:28:6 Pwt_28:6_1 Pwt_28:6_2 Pwt_28:6_3 Pwt_28:6_4 Pwt_28:6_5 Pwt_28:6_6 Pwt_28:6_7 Pwt_28:6_8 Pwt_28:6_9 Pwt_28:6_10 Pwt_28:6_11 Pwt_28:6_12 Pwt_28:6_13
Pwt:28:6 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:7 παραδῷ κύριος ὁ θεός σου τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ἀνθεστηκότας σοι συντετριμμένους πρὸ προσώπου σου· ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσονται πρὸς σὲ καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξονται ἀπὸ προσώπου σου.
Pwt:28:7 The Lord deliver thine enemies that withstand thee utterly broken before thy face: they shall come out against thee one way, and they shall flee seven ways from before thee. (Deuteronomy 28:7 Brenton)
Pwt:28:7 Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. (Pwt 28:7 BT_4)
Pwt:28:7 παραδῷ κύριος θεός σου τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ἀνθεστηκότας σοι συντετριμμένους πρὸ προσώπου σου· ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσονται πρὸς σὲ καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξονται ἀπὸ προσώπου σου.
Pwt:28:7 παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁδός, -οῦ, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ἑπτά ὁδός, -οῦ, ἡ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:7 By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Wrogi Ty; twój/twój(sg) By przeciwstawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga Jeden By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Drogi {Sposobu}/droga By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:7 paradO=| ku/rios o( Teo/s sou tou\s e)CHTrou/s sou tou\s a)nTestEko/tas soi suntetrimme/nous pro\ prosO/pou sou· o(dO=| mia=| e)Xeleu/sontai pro\s se\ kai\ e)n e(pta\ o(doi=s feu/Xontai a)po\ prosO/pou sou.
Pwt:28:7 paradO kyrios ho Teos su tus eCHTrus su tus anTestEkotas soi syntetrimmenus pro prosOpu su· hodO mia eXeleusontai pros se kai en hepta hodois feuXontai apo prosOpu su.
Pwt:28:7 VO_AAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APM N2_APM RP_GS RA_APM VXI_XAPAPM RP_DS VP_XMPAPM P N2N_GSN RP_GS N2_DSF A1A_DSF VF_FMI3P P RP_AS C P M N2_DPF VF_FMI3P P N2N_GSN RP_GS
Pwt:28:7 to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the hostile you; your/yours(sg) the to oppose you; your/yours(sg); to rub worn, rub to break to crush completely, break (in pieces) before (+gen) face you; your/yours(sg) way/road one to come out toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seven way/road to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg)
Pwt:28:7 he/she/it-should-Hand OVER, you(sg)-should-be-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) having OPPOSE-ed (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) having-been-BREAK-ed (acc) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) way/road (dat) one (dat) they-will-be-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and in/among/by (+dat) seven ways/roads (dat) they-will-be-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:28:7 Pwt_28:7_1 Pwt_28:7_2 Pwt_28:7_3 Pwt_28:7_4 Pwt_28:7_5 Pwt_28:7_6 Pwt_28:7_7 Pwt_28:7_8 Pwt_28:7_9 Pwt_28:7_10 Pwt_28:7_11 Pwt_28:7_12 Pwt_28:7_13 Pwt_28:7_14 Pwt_28:7_15 Pwt_28:7_16 Pwt_28:7_17 Pwt_28:7_18 Pwt_28:7_19 Pwt_28:7_20 Pwt_28:7_21 Pwt_28:7_22 Pwt_28:7_23 Pwt_28:7_24 Pwt_28:7_25 Pwt_28:7_26 Pwt_28:7_27 Pwt_28:7_28
Pwt:28:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:8 ἀποστείλαι κύριος ἐπὶ σὲ τὴν εὐλογίαν ἐν τοῖς ταμιείοις σου καὶ ἐν πᾶσιν, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου, ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:28:8 The Lord send upon thee his blessing in thy barns, and on all on which thou shalt put thine hand, in the land which the Lord thy God gives thee. (Deuteronomy 28:8 Brenton)
Pwt:28:8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. (Pwt 28:8 BT_4)
Pwt:28:8 ἀποστείλαι κύριος ἐπὶ σὲ τὴν εὐλογίαν ἐν τοῖς ταμιείοις σου καὶ ἐν πᾶσιν, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου, ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:28:8 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:28:8 zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:28:8 a)postei/lai ku/rios e)pi\ se\ tE\n eu)logi/an e)n toi=s tamiei/ois sou kai\ e)n pa=sin, ou(= a)/n e)piba/lE|s tE\n CHei=ra/ sou, e)pi\ tE=s gE=s, E(=s ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi.
Pwt:28:8 aposteilai kyrios epi se tEn eulogian en tois tamieiois su kai en pasin, hu an epibalEs tEn CHeira su, epi tEs gEs, hEs kyrios ho Teos su didOsin soi.
Pwt:28:8 VA_AAO3S N2_NSM P RP_AS RA_ASF N1A_ASF P RA_DPN N2N_DPN RP_GS C P A3_DPN D x VB_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_GSF N1_GSF RR_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS
Pwt:28:8 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:28:8 to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) ??? (acc) in/among/by (+dat) the (dat) storerooms (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) all (dat) where; who/whom/which (gen) ever you(sg)-should-PUT ONE'S Hand TO the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:28:8 Pwt_28:8_1 Pwt_28:8_2 Pwt_28:8_3 Pwt_28:8_4 Pwt_28:8_5 Pwt_28:8_6 Pwt_28:8_7 Pwt_28:8_8 Pwt_28:8_9 Pwt_28:8_10 Pwt_28:8_11 Pwt_28:8_12 Pwt_28:8_13 Pwt_28:8_14 Pwt_28:8_15 Pwt_28:8_16 Pwt_28:8_17 Pwt_28:8_18 Pwt_28:8_19 Pwt_28:8_20 Pwt_28:8_21 Pwt_28:8_22 Pwt_28:8_23 Pwt_28:8_24 Pwt_28:8_25 Pwt_28:8_26 Pwt_28:8_27 Pwt_28:8_28 Pwt_28:8_29
Pwt:28:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:9 ἀναστήσαι σε κύριος ὁ θεός σου ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, ἐὰν εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ πορευθῇς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ·
Pwt:28:9 The Lord raise thee up for himself a holy people, as he sware to thy fathers; if thou wilt hear the voice of the Lord thy God, and walk in all his ways. (Deuteronomy 28:9 Brenton)
Pwt:28:9 Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. (Pwt 28:9 BT_4)
Pwt:28:9 ἀναστήσαι σε κύριος θεός σου ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, ἐὰν εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ πορευθῇς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ·
Pwt:28:9 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:28:9 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Samo /nasz /twój /siebie Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By przysięgać Ojciec Ty; twój/twój(sg) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Pwt:28:9 a)nastE/sai se ku/rios o( Teo/s sou e(autO=| lao\n a(/gion, o(\n tro/pon O)/mosen toi=s patra/sin sou, e)a\n ei)sakou/sE|s tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= sou kai\ poreuTE=|s e)n tai=s o(doi=s au)tou=·
Pwt:28:9 anastEsai se kyrios ho Teos su heautO laon hagion, hon tropon Omosen tois patrasin su, ean eisakusEs tEs fOnEs kyriu tu Teu su kai poreuTEs en tais hodois autu·
Pwt:28:9 VA_AAO3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_DSM N2_ASM A1A_ASM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GS C VA_AAS2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VC_APS2S P RA_DPF N2_DPF RD_GSM
Pwt:28:9 to stand up put up, raise, resurrect you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) self /our-/your-/themselves people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to swear the father you; your/yours(sg) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same
Pwt:28:9 to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) self (dat) people (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if-ever you(sg)-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen)
Pwt:28:9 Pwt_28:9_1 Pwt_28:9_2 Pwt_28:9_3 Pwt_28:9_4 Pwt_28:9_5 Pwt_28:9_6 Pwt_28:9_7 Pwt_28:9_8 Pwt_28:9_9 Pwt_28:9_10 Pwt_28:9_11 Pwt_28:9_12 Pwt_28:9_13 Pwt_28:9_14 Pwt_28:9_15 Pwt_28:9_16 Pwt_28:9_17 Pwt_28:9_18 Pwt_28:9_19 Pwt_28:9_20 Pwt_28:9_21 Pwt_28:9_22 Pwt_28:9_23 Pwt_28:9_24 Pwt_28:9_25 Pwt_28:9_26 Pwt_28:9_27 Pwt_28:9_28 Pwt_28:9_29
Pwt:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:10 καὶ ὄψονταί σε πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου ἐπικέκληταί σοι, καὶ φοβηθήσονταί σε.
Pwt:28:10 And all the nations of the earth shall see thee, that the name of the Lord is called upon thee, and they shall stand in awe of thee. (Deuteronomy 28:10 Brenton)
Pwt:28:10 Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały. (Pwt 28:10 BT_4)
Pwt:28:10 καὶ ὄψονταί σε πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου ἐπικέκληταί σοι, καὶ φοβηθήσονταί σε.
Pwt:28:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwiedzać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By bać się Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:10 kai\ o)/PSontai/ se pa/nta ta\ e)/TnE tE=s gE=s o(/ti to\ o)/noma kuri/ou e)pike/klEtai/ soi, kai\ fobETE/sontai/ se.
Pwt:28:10 kai oPSontai se panta ta eTnE tEs gEs hoti to onoma kyriu epikeklEtai soi, kai fobETEsontai se.
Pwt:28:10 C VF_FMI3P RP_AS A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF C RA_NSN N3M_NSN N2_GSM VM_XPI3S RP_DS C VC_FPI3P RP_AS
Pwt:28:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land because/that the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call upon you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to fear you; your/yours(sg)
Pwt:28:10 and they-will-be-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) because/that the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and they-will-be-FEAR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:28:10 Pwt_28:10_1 Pwt_28:10_2 Pwt_28:10_3 Pwt_28:10_4 Pwt_28:10_5 Pwt_28:10_6 Pwt_28:10_7 Pwt_28:10_8 Pwt_28:10_9 Pwt_28:10_10 Pwt_28:10_11 Pwt_28:10_12 Pwt_28:10_13 Pwt_28:10_14 Pwt_28:10_15 Pwt_28:10_16 Pwt_28:10_17
Pwt:28:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:11 καὶ πληθυνεῖ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς ἀγαθὰ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῆς κοιλίας σου καὶ ἐπὶ τοῖς γενήμασιν τῆς γῆς σου καὶ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῶν κτηνῶν σου ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι.
Pwt:28:11 And the Lord thy God shall multiply thee for good in the offspring of thy body, and in the offspring of thy cattle, and in the fruits of thy land, on thy land which the Lord sware to thy fathers to give to thee. (Deuteronomy 28:11 Brenton)
Pwt:28:11 Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. (Pwt 28:11 BT_4)
Pwt:28:11 καὶ πληθυνεῖ σε κύριος θεός σου εἰς ἀγαθὰ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῆς κοιλίας σου καὶ ἐπὶ τοῖς γενήμασιν τῆς γῆς σου καὶ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῶν κτηνῶν σου ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι.
Pwt:28:11 καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐπί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:28:11 I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wnuki Brzuch Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owocu owoc z Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wnuki Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:28:11 kai\ plETunei= se ku/rios o( Teo/s sou ei)s a)gaTa\ e)pi\ toi=s e)kgo/nois tE=s koili/as sou kai\ e)pi\ toi=s genE/masin tE=s gE=s sou kai\ e)pi\ toi=s e)kgo/nois tO=n ktEnO=n sou e)pi\ tE=s gE=s, E(=s O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin sou dou=nai/ soi.
Pwt:28:11 kai plETynei se kyrios ho Teos su eis agaTa epi tois ekgonois tEs koilias su kai epi tois genEmasin tEs gEs su kai epi tois ekgonois tOn ktEnOn su epi tEs gEs, hEs Omosen kyrios tois patrasin su dunai soi.
Pwt:28:11 C VF2_FAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A1_APN P RA_DPM A1B_DPM RA_GSF N1A_GSF RP_GS C P RA_DPN N3M_DPN RA_GSF N1_GSF RP_GS C P RA_DPM A1B_DPM RA_GPN N3E_GPN RP_GS P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GS VO_AAN RP_DS
Pwt:28:11 and also, even, namely to increase/multiply you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the grandchildren the belly you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fruit fruit of the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the grandchildren the Animal (beast) you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:28:11 and he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) grandchildren ([Adj] dat) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) fruits (dat) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) grandchildren ([Adj] dat) the (gen) Animals (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:28:11 Pwt_28:11_1 Pwt_28:11_2 Pwt_28:11_3 Pwt_28:11_4 Pwt_28:11_5 Pwt_28:11_6 Pwt_28:11_7 Pwt_28:11_8 Pwt_28:11_9 Pwt_28:11_10 Pwt_28:11_11 Pwt_28:11_12 Pwt_28:11_13 Pwt_28:11_14 Pwt_28:11_15 Pwt_28:11_16 Pwt_28:11_17 Pwt_28:11_18 Pwt_28:11_19 Pwt_28:11_20 Pwt_28:11_21 Pwt_28:11_22 Pwt_28:11_23 Pwt_28:11_24 Pwt_28:11_25 Pwt_28:11_26 Pwt_28:11_27 Pwt_28:11_28 Pwt_28:11_29 Pwt_28:11_30 Pwt_28:11_31 Pwt_28:11_32 Pwt_28:11_33 Pwt_28:11_34 Pwt_28:11_35 Pwt_28:11_36 Pwt_28:11_37 Pwt_28:11_38 Pwt_28:11_39 Pwt_28:11_40
Pwt:28:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:12 ἀνοίξαι σοι κύριος τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαθόν, τὸν οὐρανόν, δοῦναι τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου ἐπὶ καιροῦ αὐτοῦ εὐλογῆσαι πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, καὶ δανιεῖς ἔθνεσιν πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανιῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.
Pwt:28:12 May the Lord open to thee his good treasure, the heaven, to give rain to thy land in season: may he bless all the works of thy hands: so shalt thou lend to many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt rule over many nations, but they shall not rule over thee. (Deuteronomy 28:12 Brenton)
Pwt:28:12 Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. (Pwt 28:12 BT_4)
Pwt:28:12 ἀνοίξαι σοι κύριος τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαθόν, τὸν οὐρανόν, δοῦναι τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου ἐπὶ καιροῦ αὐτοῦ εὐλογῆσαι πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, καὶ δανιεῖς ἔθνεσιν πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανιῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.
Pwt:28:12 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Pwt:28:12 By otwierać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Skarb On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Nieba/niebo By dawać Deszcz Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu On/ona/to/to samo By błogosławić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pożyczać (pożyczaj) Naród [zobacz etniczny] Dużo Ty zaś ??? Przed przydechem mocnym By pożyczać (pożyczaj) I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Ty Naród [zobacz etniczny] Dużo Ty; twój/twój(sg) zaś ??? Przed przydechem mocnym By zaczynać się
Pwt:28:12 a)noi/Xai soi ku/rios to\n TEsauro\n au)tou= to\n a)gaTo/n, to\n ou)rano/n, dou=nai to\n u(eto\n tE=| gE=| sou e)pi\ kairou= au)tou= eu)logE=sai pa/nta ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n sou, kai\ daniei=s e)/Tnesin polloi=s, su\ de\ ou) daniE=|, kai\ a)/rXeis su\ e)TnO=n pollO=n, sou= de\ ou)k a)/rXousin.
Pwt:28:12 anoiXai soi kyrios ton TEsauron autu ton agaTon, ton uranon, dunai ton hyeton tE gE su epi kairu autu eulogEsai panta ta erga tOn CHeirOn su, kai danieis eTnesin pollois, sy de u daniE, kai arXeis sy eTnOn pollOn, su de uk arXusin.
Pwt:28:12 VA_AAO3S RP_DS N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASM A1_ASM RA_ASM N2_ASM VO_AAN RA_ASM N2_ASM RA_DSF N1_DSF RP_GS P N2_GSM RD_GSM VA_AAN A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GPF N3_GPF RP_GS C VF2_FAI2S N3E_DPN A1_DPN RP_NS x D VF2_FMI2S C VF_FAI2S RP_NS N3E_GPN A1_GPN RP_GS x D VF_FAI3P
Pwt:28:12 to open up you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the treasure he/she/it/same the good inherently good, i.e. God-wrought. the sky/heaven to give the rain the earth/land you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing period of time he/she/it/same to bless every all, each, every, the whole of the work the hand; worse you; your/yours(sg) and also, even, namely to lend (borrow) nation [see ethnic] much you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to lend (borrow) and also, even, namely to begin you nation [see ethnic] much you; your/yours(sg) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to begin
Pwt:28:12 to-OPEN-UP, be-you(sg)-OPEN-ed-UP!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) treasure (acc) him/it/same (gen) the (acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) sky/heaven (acc) to-GIVE the (acc) rain (acc) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) period of time (gen) him/it/same (gen) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-LEND nations (dat) many (dat) you(sg) (nom) Yet not you(sg)-will-be-LEND-ed and you(sg)-will-BEGIN you(sg) (nom) nations (gen) many (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Yet not they-will-BEGIN, going-to-BEGIN (fut ptcp) (dat)
Pwt:28:12 Pwt_28:12_1 Pwt_28:12_2 Pwt_28:12_3 Pwt_28:12_4 Pwt_28:12_5 Pwt_28:12_6 Pwt_28:12_7 Pwt_28:12_8 Pwt_28:12_9 Pwt_28:12_10 Pwt_28:12_11 Pwt_28:12_12 Pwt_28:12_13 Pwt_28:12_14 Pwt_28:12_15 Pwt_28:12_16 Pwt_28:12_17 Pwt_28:12_18 Pwt_28:12_19 Pwt_28:12_20 Pwt_28:12_21 Pwt_28:12_22 Pwt_28:12_23 Pwt_28:12_24 Pwt_28:12_25 Pwt_28:12_26 Pwt_28:12_27 Pwt_28:12_28 Pwt_28:12_29 Pwt_28:12_30 Pwt_28:12_31 Pwt_28:12_32 Pwt_28:12_33 Pwt_28:12_34 Pwt_28:12_35 Pwt_28:12_36 Pwt_28:12_37 Pwt_28:12_38 Pwt_28:12_39 Pwt_28:12_40 Pwt_28:12_41 Pwt_28:12_42 Pwt_28:12_43
Pwt:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:13 καταστήσαι σε κύριος ὁ θεός σου εἰς κεφαλὴν καὶ μὴ εἰς οὐράν, καὶ ἔσῃ τότε ἐπάνω καὶ οὐκ ἔσῃ ὑποκάτω, ἐὰν ἀκούσῃς τῶν ἐντολῶν κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον φυλάσσειν καὶ ποιεῖν·
Pwt:28:13 The Lord thy God make thee the head, and not the tail; and thou shalt then be above and thou shalt not be below, if thou wilt hearken to the voice of the Lord thy God, in all things that I charge thee this day to observe. (Deuteronomy 28:13 Brenton)
Pwt:28:13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. (Pwt 28:13 BT_4)
Pwt:28:13 καταστήσαι σε κύριος θεός σου εἰς κεφαλὴν καὶ μὴ εἰς οὐράν, καὶ ἔσῃ τότε ἐπάνω καὶ οὐκ ἔσῃ ὑποκάτω, ἐὰν ἀκούσῃς τῶν ἐντολῶν κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον φυλάσσειν καὶ ποιεῖν·
Pwt:28:13 καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ καί μή εἰς[1] οὐρά, -ᾶς, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τότε ἐπ·άνω καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπο·κάτω ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:28:13 By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Głowa I też, nawet, mianowicie Nie Do (+przyspieszenie) Ogon I też, nawet, mianowicie By być Wtedy Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Poniżej Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
Pwt:28:13 katastE/sai se ku/rios o( Teo/s sou ei)s kefalE\n kai\ mE\ ei)s ou)ra/n, kai\ e)/sE| to/te e)pa/nO kai\ ou)k e)/sE| u(poka/tO, e)a\n a)kou/sE|s tO=n e)ntolO=n kuri/ou tou= Teou= sou, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron fula/ssein kai\ poiei=n·
Pwt:28:13 katastEsai se kyrios ho Teos su eis kefalEn kai mE eis uran, kai esE tote epanO kai uk esE hypokatO, ean akusEs tOn entolOn kyriu tu Teu su, hosa egO entellomai soi sEmeron fylassein kai poiein·
Pwt:28:13 VA_AAO3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P N1_ASF C D P N1A_ASF C VF_FMI2S D D C D VF_FMI2S D C VA_AAS2S RA_GPF N1A_GPF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DS D V1_PAN C V2_PAN
Pwt:28:13 to enable lay, render widowed you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) head and also, even, namely not into (+acc) tail and also, even, namely to be then upper before, overhead and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be below if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day to guard and also, even, namely to do/make
Pwt:28:13 to-ENABLE, be-you(sg)-ENABLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENABLE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) head (acc) and not into (+acc) tail (acc) and you(sg)-will-be then upper and not you(sg)-will-be below if-ever you(sg)-should-HEAR the (gen) precepts (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today to-be-GUARD-ing and to-be-DO/MAKE-ing
Pwt:28:13 Pwt_28:13_1 Pwt_28:13_2 Pwt_28:13_3 Pwt_28:13_4 Pwt_28:13_5 Pwt_28:13_6 Pwt_28:13_7 Pwt_28:13_8 Pwt_28:13_9 Pwt_28:13_10 Pwt_28:13_11 Pwt_28:13_12 Pwt_28:13_13 Pwt_28:13_14 Pwt_28:13_15 Pwt_28:13_16 Pwt_28:13_17 Pwt_28:13_18 Pwt_28:13_19 Pwt_28:13_20 Pwt_28:13_21 Pwt_28:13_22 Pwt_28:13_23 Pwt_28:13_24 Pwt_28:13_25 Pwt_28:13_26 Pwt_28:13_27 Pwt_28:13_28 Pwt_28:13_29 Pwt_28:13_30 Pwt_28:13_31 Pwt_28:13_32 Pwt_28:13_33 Pwt_28:13_34 Pwt_28:13_35 Pwt_28:13_36
Pwt:28:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:14 οὐ παραβήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερὰ πορεύεσθαι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς.
Pwt:28:14 Thou shalt not turn aside from any of the commandments, which I charge thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. (Deuteronomy 28:14 Brenton)
Pwt:28:14 Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im. (Pwt 28:14 BT_4)
Pwt:28:14 οὐ παραβήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερὰ πορεύεσθαι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς.
Pwt:28:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον δεξιός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἀριστερός -ά -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:28:14 ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień W prawo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Opuszczał {Lewy} By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Inny By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo
Pwt:28:14 ou) parabE/sE| a)po\ pa/ntOn tO=n lo/gOn, O(=n e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, deXia\ ou)de\ a)ristera\ poreu/esTai o)pi/sO TeO=n e(te/rOn latreu/ein au)toi=s.
Pwt:28:14 u parabEsE apo pantOn tOn logOn, hOn egO entellomai soi sEmeron, deXia ude aristera poreuesTai opisO TeOn heterOn latreuein autois.
Pwt:28:14 D VF_FMI2S P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RR_GPM RP_NS V1_PMI1S RP_DS D A1A_APN C A1A_APN V1_PMN P N2_GPM A1A_GPM V1_PAN RD_DPM
Pwt:28:14 οὐχ before rough breathing to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day right οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) left to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess other to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same
Pwt:28:14 not you(sg)-will-be-TRANSGRESS-ed away from (+gen) all (gen) the (gen) words (gen) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) neither/nor left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) to-be-being-GO-ed behind gods (gen); goddesses (gen) other (gen) to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES them/same (dat)
Pwt:28:14 Pwt_28:14_1 Pwt_28:14_2 Pwt_28:14_3 Pwt_28:14_4 Pwt_28:14_5 Pwt_28:14_6 Pwt_28:14_7 Pwt_28:14_8 Pwt_28:14_9 Pwt_28:14_10 Pwt_28:14_11 Pwt_28:14_12 Pwt_28:14_13 Pwt_28:14_14 Pwt_28:14_15 Pwt_28:14_16 Pwt_28:14_17 Pwt_28:14_18 Pwt_28:14_19 Pwt_28:14_20
Pwt:28:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:15 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, καὶ ἐλεύσονται ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται καὶ καταλήμψονταί σε.
Pwt:28:15 But it shall come to pass, if thou wilt not hearken to the voice of the Lord thy God, to observe all his commandments, as many as I charge thee this day, then all these curses shall come on thee, and overtake thee. (Deuteronomy 28:15 Brenton)
Pwt:28:15 Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. (Pwt 28:15 BT_4)
Pwt:28:15 Καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, καὶ ἐλεύσονται ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται καὶ καταλήμψονταί σε.
Pwt:28:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:15 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Klnij To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:15 *kai\ e)/stai e)a\n mE\ ei)sakou/sE|s tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= sou fula/ssein kai\ poiei=n pa/sas ta\s e)ntola\s au)tou=, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, kai\ e)leu/sontai e)pi\ se\ pa=sai ai( kata/rai au(=tai kai\ katalE/mPSontai/ se.
Pwt:28:15 kai estai ean mE eisakusEs tEs fOnEs kyriu tu Teu su fylassein kai poiein pasas tas entolas autu, hosas egO entellomai soi sEmeron, kai eleusontai epi se pasai hai katarai hautai kai katalEmPSontai se.
Pwt:28:15 C VF_FMI3S C D VA_AAS2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS V1_PAN C V2_PAN A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D C VF_FMI3P P RP_AS A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_NPF C VF_FMI3P RP_AS
Pwt:28:15 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to guard and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the curse this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, you; your/yours(sg)
Pwt:28:15 and he/she/it-will-be if-ever not you(sg)-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-GUARD-ing and to-be-DO/MAKE-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today and they-will-be-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) curses (nom|voc) these (nom) and they-will-be-COMPREHEND-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:28:15 Pwt_28:15_1 Pwt_28:15_2 Pwt_28:15_3 Pwt_28:15_4 Pwt_28:15_5 Pwt_28:15_6 Pwt_28:15_7 Pwt_28:15_8 Pwt_28:15_9 Pwt_28:15_10 Pwt_28:15_11 Pwt_28:15_12 Pwt_28:15_13 Pwt_28:15_14 Pwt_28:15_15 Pwt_28:15_16 Pwt_28:15_17 Pwt_28:15_18 Pwt_28:15_19 Pwt_28:15_20 Pwt_28:15_21 Pwt_28:15_22 Pwt_28:15_23 Pwt_28:15_24 Pwt_28:15_25 Pwt_28:15_26 Pwt_28:15_27 Pwt_28:15_28 Pwt_28:15_29 Pwt_28:15_30 Pwt_28:15_31 Pwt_28:15_32 Pwt_28:15_33 Pwt_28:15_34
Pwt:28:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:16 ἐπικατάρατος σὺ ἐν πόλει, καὶ ἐπικατάρατος σὺ ἐν ἀγρῷ·
Pwt:28:16 Cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field. (Deuteronomy 28:16 Brenton)
Pwt:28:16 Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. (Pwt 28:16 BT_4)
Pwt:28:16 ἐπικατάρατος σὺ ἐν πόλει, καὶ ἐπικατάρατος σὺ ἐν ἀγρῷ·
Pwt:28:16 ἐπι·κατ·άρατος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πόλις, -εως, ἡ καί ἐπι·κατ·άρατος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ
Pwt:28:16 Przeklęty Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Przeklęty Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole
Pwt:28:16 e)pikata/ratos su\ e)n po/lei, kai\ e)pikata/ratos su\ e)n a)grO=|·
Pwt:28:16 epikataratos sy en polei, kai epikataratos sy en agrO·
Pwt:28:16 A1B_NSM RP_NS P N3I_DSF C A1B_NSM RP_NS P N2_DSM
Pwt:28:16 cursed you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city and also, even, namely cursed you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field
Pwt:28:16 cursed ([Adj] nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) city (dat) and cursed ([Adj] nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) field (dat)
Pwt:28:16 Pwt_28:16_1 Pwt_28:16_2 Pwt_28:16_3 Pwt_28:16_4 Pwt_28:16_5 Pwt_28:16_6 Pwt_28:16_7 Pwt_28:16_8 Pwt_28:16_9
Pwt:28:16 x x x x x x x x x
Pwt:28:17 ἐπικατάρατοι αἱ ἀποθῆκαί σου καὶ τὰ ἐγκαταλείμματά σου·
Pwt:28:17 Cursed shall be thy barns and thy stores. (Deuteronomy 28:17 Brenton)
Pwt:28:17 Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. (Pwt 28:17 BT_4)
Pwt:28:17 ἐπικατάρατοι αἱ ἀποθῆκαί σου καὶ τὰ ἐγκαταλείμματά σου·
Pwt:28:17 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἀπο·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:17 Przeklęty Magazyn [zobacz aptekarza] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:17 e)pikata/ratoi ai( a)poTE=kai/ sou kai\ ta\ e)gkatalei/mmata/ sou·
Pwt:28:17 epikataratoi hai apoTEkai su kai ta enkataleimmata su·
Pwt:28:17 A1B_NPM RA_NPF N1_NPF RP_GS C RA_NPN N3T_NPN RP_GS
Pwt:28:17 cursed the storehouse [see apothecary] you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg)
Pwt:28:17 cursed ([Adj] nom|voc) the (nom) storehouses (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:28:17 Pwt_28:17_1 Pwt_28:17_2 Pwt_28:17_3 Pwt_28:17_4 Pwt_28:17_5 Pwt_28:17_6 Pwt_28:17_7 Pwt_28:17_8
Pwt:28:17 x x x x x x x x
Pwt:28:18 ἐπικατάρατα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου·
Pwt:28:18 Cursed shall be the offspring of thy body, and the fruits of thy land, the herds of thine oxen, and the flocks of thy sheep. (Deuteronomy 28:18 Brenton)
Pwt:28:18 Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. (Pwt 28:18 BT_4)
Pwt:28:18 ἐπικατάρατα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου·
Pwt:28:18 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:18 Przeklęty Wnuki Brzuch Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Owocu owoc z Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Stado Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:18 e)pikata/rata ta\ e)/kgona tE=s koili/as sou kai\ ta\ genE/mata tE=s gE=s sou, ta\ bouko/lia tO=n boO=n sou kai\ ta\ poi/mnia tO=n proba/tOn sou·
Pwt:28:18 epikatarata ta ekgona tEs koilias su kai ta genEmata tEs gEs su, ta bukolia tOn boOn su kai ta poimnia tOn probatOn su·
Pwt:28:18 A1B_NPN RA_NPN A1B_NPN RA_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_NPN N3M_NPN RA_GSF N1_GSF RP_GS RA_NPN N2N_NPN RA_GPM N3_GPM RP_GS C RA_NPN N2N_NPN RA_GPN N2N_GPN RP_GS
Pwt:28:18 cursed the grandchildren the belly you; your/yours(sg) and also, even, namely the fruit fruit of the earth/land you; your/yours(sg) the ć the ox; outcry; to bellow you; your/yours(sg) and also, even, namely the flock the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg)
Pwt:28:18 cursed ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)   the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:28:18 Pwt_28:18_1 Pwt_28:18_2 Pwt_28:18_3 Pwt_28:18_4 Pwt_28:18_5 Pwt_28:18_6 Pwt_28:18_7 Pwt_28:18_8 Pwt_28:18_9 Pwt_28:18_10 Pwt_28:18_11 Pwt_28:18_12 Pwt_28:18_13 Pwt_28:18_14 Pwt_28:18_15 Pwt_28:18_16 Pwt_28:18_17 Pwt_28:18_18 Pwt_28:18_19 Pwt_28:18_20 Pwt_28:18_21 Pwt_28:18_22 Pwt_28:18_23
Pwt:28:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:19 ἐπικατάρατος σὺ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε, καὶ ἐπικατάρατος σὺ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαί σε.
Pwt:28:19 Cursed shalt thou be in thy coming in, and cursed shalt thou be in thy going out. (Deuteronomy 28:19 Brenton)
Pwt:28:19 Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście. (Pwt 28:19 BT_4)
Pwt:28:19 ἐπικατάρατος σὺ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε, καὶ ἐπικατάρατος σὺ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαί σε.
Pwt:28:19 ἐπι·κατ·άρατος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·κατ·άρατος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:19 Przeklęty Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Przeklęty Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:19 e)pikata/ratos su\ e)n tO=| e)kporeu/esTai/ se, kai\ e)pikata/ratos su\ e)n tO=| ei)sporeu/esTai/ se.
Pwt:28:19 epikataratos sy en tO ekporeuesTai se, kai epikataratos sy en tO eisporeuesTai se.
Pwt:28:19 A1B_NSM RP_NS P RA_DSN V1_PMN RP_AS C A1B_NSM RP_NS P RA_DSN V1_PMN RP_AS
Pwt:28:19 cursed you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go out you; your/yours(sg) and also, even, namely cursed you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter you; your/yours(sg)
Pwt:28:19 cursed ([Adj] nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GO-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and cursed ([Adj] nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:28:19 Pwt_28:19_1 Pwt_28:19_2 Pwt_28:19_3 Pwt_28:19_4 Pwt_28:19_5 Pwt_28:19_6 Pwt_28:19_7 Pwt_28:19_8 Pwt_28:19_9 Pwt_28:19_10 Pwt_28:19_11 Pwt_28:19_12 Pwt_28:19_13
Pwt:28:19 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:20 ἐξαποστείλαι κύριός σοι τὴν ἔνδειαν καὶ τὴν ἐκλιμίαν καὶ τὴν ἀνάλωσιν ἐπὶ πάντα, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου, ὅσα ἐὰν ποιήσῃς, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε ἐν τάχει διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματά σου, διότι ἐγκατέλιπές με.
Pwt:28:20 The Lord send upon thee want, and famine, and consumption of all things on which thou shalt put thy hand, until he shall have utterly destroyed thee, and until he shall have consumed thee quickly because of thine evil devices, because thou hast forsaken me. (Deuteronomy 28:20 Brenton)
Pwt:28:20 Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś. (Pwt 28:20 BT_4)
Pwt:28:20 ἐξαποστείλαι κύριός σοι τὴν ἔνδειαν καὶ τὴν ἐκλιμίαν καὶ τὴν ἀνάλωσιν ἐπὶ πάντα, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου, ὅσα ἐὰν ποιήσῃς, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε ἐν τάχει διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματά σου, διότι ἐγκατέλιπές με.
Pwt:28:20 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως διά ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:28:20 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By zużywać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka Ty; twój/twój(sg) Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja
Pwt:28:20 e)Xapostei/lai ku/rio/s soi tE\n e)/ndeian kai\ tE\n e)klimi/an kai\ tE\n a)na/lOsin e)pi\ pa/nta, ou(= a)/n e)piba/lE|s tE\n CHei=ra/ sou, o(/sa e)a\n poiE/sE|s, e(/Os a)/n e)XoleTreu/sE| se kai\ e(/Os a)/n a)pole/sE| se e)n ta/CHei dia\ ta\ ponEra\ e)pitEdeu/mata/ sou, dio/ti e)gkate/lipe/s me.
Pwt:28:20 eXaposteilai kyrios soi tEn endeian kai tEn eklimian kai tEn analOsin epi panta, hu an epibalEs tEn CHeira su, hosa ean poiEsEs, heOs an eXoleTreusE se kai heOs an apolesE se en taCHei dia ta ponEra epitEdeumata su, dioti enkatelipes me.
Pwt:28:20 VA_AAO3S N2_NSM RP_DS RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N3I_ASF P A3_APN D x VB_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS A1_APN C VA_AAS2S C x VA_AAS3S RP_AS C C x VA_AAS3S RP_AS P A3U_DSN P RA_APN A1A_APN N3M_APN RP_GS C VBI_AAI2S RP_AS
Pwt:28:20 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the to consume upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand you; your/yours(sg) as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make until; dawn ever (if ever) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you; your/yours(sg) and also, even, namely until; dawn ever (if ever) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć you; your/yours(sg) because of this: that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I
Pwt:28:20 to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc)   and the (acc)   and the (acc) they-should-be-CONSUME-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) where; who/whom/which (gen) ever you(sg)-should-PUT ONE'S Hand TO the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as much/many as (nom|acc) if-ever you(sg)-should-DO/MAKE until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed, he/she/it-should-DESTROY UTTERLY, you(sg)-should-be-DESTROY UTTERLY-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of this: that you(sg)-GIVE UP-ed me (acc)
Pwt:28:20 Pwt_28:20_1 Pwt_28:20_2 Pwt_28:20_3 Pwt_28:20_4 Pwt_28:20_5 Pwt_28:20_6 Pwt_28:20_7 Pwt_28:20_8 Pwt_28:20_9 Pwt_28:20_10 Pwt_28:20_11 Pwt_28:20_12 Pwt_28:20_13 Pwt_28:20_14 Pwt_28:20_15 Pwt_28:20_16 Pwt_28:20_17 Pwt_28:20_18 Pwt_28:20_19 Pwt_28:20_20 Pwt_28:20_21 Pwt_28:20_22 Pwt_28:20_23 Pwt_28:20_24 Pwt_28:20_25 Pwt_28:20_26 Pwt_28:20_27 Pwt_28:20_28 Pwt_28:20_29 Pwt_28:20_30 Pwt_28:20_31 Pwt_28:20_32 Pwt_28:20_33 Pwt_28:20_34 Pwt_28:20_35 Pwt_28:20_36 Pwt_28:20_37 Pwt_28:20_38 Pwt_28:20_39 Pwt_28:20_40 Pwt_28:20_41
Pwt:28:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:21 προσκολλήσαι κύριος εἰς σὲ τὸν θάνατον, ἕως ἂν ἐξαναλώσῃ σε ἀπὸ τῆς γῆς, εἰς ἣν σὺ εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Pwt:28:21 The Lord cause the pestilence to cleave to thee, until he shall have consumed thee off the land into which thou goest to inherit it. (Deuteronomy 28:21 Brenton)
Pwt:28:21 Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, którą idziesz posiąść. (Pwt 28:21 BT_4)
Pwt:28:21 προσκολλήσαι κύριος εἰς σὲ τὸν θάνατον, ἕως ἂν ἐξαναλώσῃ σε ἀπὸ τῆς γῆς, εἰς ἣν σὺ εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Pwt:28:21 προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:28:21 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) Śmierć Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Ty By wchodzić Tam By dziedziczyć On/ona/to/to samo
Pwt:28:21 proskollE/sai ku/rios ei)s se\ to\n Ta/naton, e(/Os a)/n e)XanalO/sE| se a)po\ tE=s gE=s, ei)s E(\n su\ ei)sporeu/E| e)kei= klEronomE=sai au)tE/n.
Pwt:28:21 proskollEsai kyrios eis se ton Tanaton, heOs an eXanalOsE se apo tEs gEs, eis hEn sy eisporeuE ekei klEronomEsai autEn.
Pwt:28:21 VA_AAO3S N2_NSM P RP_AS RA_ASM N2_ASM C x VA_AAS3S RP_AS P RA_GSF N1_GSF P RR_ASF RP_NS V1_PMI2S D VA_AAN RD_ASF
Pwt:28:21 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) you; your/yours(sg) the death until; dawn ever (if ever) to ??? you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land into (+acc) who/whom/which you to enter there to inherit he/she/it/same
Pwt:28:21 to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) death (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-ENTER-ed, you(sg)-should-be-being-ENTER-ed there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc)
Pwt:28:21 Pwt_28:21_1 Pwt_28:21_2 Pwt_28:21_3 Pwt_28:21_4 Pwt_28:21_5 Pwt_28:21_6 Pwt_28:21_7 Pwt_28:21_8 Pwt_28:21_9 Pwt_28:21_10 Pwt_28:21_11 Pwt_28:21_12 Pwt_28:21_13 Pwt_28:21_14 Pwt_28:21_15 Pwt_28:21_16 Pwt_28:21_17 Pwt_28:21_18 Pwt_28:21_19 Pwt_28:21_20
Pwt:28:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:22 πατάξαι σε κύριος ἀπορίᾳ καὶ πυρετῷ καὶ ῥίγει καὶ ἐρεθισμῷ καὶ φόνῳ καὶ ἀνεμοφθορίᾳ καὶ τῇ ὤχρᾳ, καὶ καταδιώξονταί σε, ἕως ἂν ἀπολέσωσίν σε.
Pwt:28:22 The Lord smite thee with distress, and fever, and cold, and inflammation, and blighting, and paleness, and they shall pursue thee until they have destroyed thee. (Deuteronomy 28:22 Brenton)
Pwt:28:22 Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz. (Pwt 28:22 BT_4)
Pwt:28:22 πατάξαι σε κύριος ἀπορίᾳ καὶ πυρετῷ καὶ ῥίγει καὶ ἐρεθισμῷ καὶ φόνῳ καὶ ἀνεμοφθορίᾳ καὶ τῇ ὤχρᾳ, καὶ καταδιώξονταί σε, ἕως ἂν ἀπολέσωσίν σε.
Pwt:28:22 πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀ·πορία, -ας, ἡ καί πυρετός, -οῦ, ὁ καί   καί   καί φόνος, -ου, ὁ καί   καί ὁ ἡ τό   καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:22 By uderzać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zakłopotanie I też, nawet, mianowicie Gorączka I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Morderstwo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:22 pata/Xai se ku/rios a)pori/a| kai\ puretO=| kai\ r(i/gei kai\ e)reTismO=| kai\ fo/nO| kai\ a)nemofTori/a| kai\ tE=| O)/CHra|, kai\ katadiO/Xontai/ se, e(/Os a)/n a)pole/sOsi/n se.
Pwt:28:22 pataXai se kyrios aporia kai pyretO kai rigei kai ereTismO kai fonO kai anemofToria kai tE OCHra, kai katadiOXontai se, heOs an apolesOsin se.
Pwt:28:22 VA_AAN RP_AS N2_NSM N1A_DSF C N2_DSM C N3E_DSN C N3T_DSN C N2_DSM C N1A_DSF C RA_DSF A1A_DSF C VF_FMI3P RP_AS C x VA_AAS3P RP_AS
Pwt:28:22 to smite you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. perplexity and also, even, namely fever and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely murder and also, even, namely ć and also, even, namely the ć and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute you; your/yours(sg) until; dawn ever (if ever) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you; your/yours(sg)
Pwt:28:22 to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) perplexity (dat) and fever (dat) and   and   and murder (dat) and   and the (dat)   and they-will-be-CHASE-ed-AFTER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-LOSE/DESTROY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:28:22 Pwt_28:22_1 Pwt_28:22_2 Pwt_28:22_3 Pwt_28:22_4 Pwt_28:22_5 Pwt_28:22_6 Pwt_28:22_7 Pwt_28:22_8 Pwt_28:22_9 Pwt_28:22_10 Pwt_28:22_11 Pwt_28:22_12 Pwt_28:22_13 Pwt_28:22_14 Pwt_28:22_15 Pwt_28:22_16 Pwt_28:22_17 Pwt_28:22_18 Pwt_28:22_19 Pwt_28:22_20 Pwt_28:22_21 Pwt_28:22_22 Pwt_28:22_23 Pwt_28:22_24
Pwt:28:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:23 καὶ ἔσται σοι ὁ οὐρανὸς ὁ ὑπὲρ κεφαλῆς σου χαλκοῦς καὶ ἡ γῆ ἡ ὑποκάτω σου σιδηρᾶ.
Pwt:28:23 And thou shalt have over thine head a sky of brass, and the earth under thee shall be iron. (Deuteronomy 28:23 Brenton)
Pwt:28:23 Niebiosa, które masz nad głową, będą z brązu, a ziemia pod tobą - żelazna. (Pwt 28:23 BT_4)
Pwt:28:23 καὶ ἔσται σοι οὐρανὸς ὑπὲρ κεφαλῆς σου χαλκοῦς καὶ γῆ ὑποκάτω σου σιδηρᾶ.
Pwt:28:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ὑπέρ κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὑπο·κάτω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος
Pwt:28:23 I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nieba/niebo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Głowa Ty; twój/twój(sg) Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Poniżej Ty; twój/twój(sg) Żelazny
Pwt:28:23 kai\ e)/stai soi o( ou)rano\s o( u(pe\r kefalE=s sou CHalkou=s kai\ E( gE= E( u(poka/tO sou sidEra=.
Pwt:28:23 kai estai soi ho uranos ho hyper kefalEs su CHalkus kai hE gE hE hypokatO su sidEra.
Pwt:28:23 C VF_FMI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RA_NSM P N1_GSF RP_GS A1C_NSM C RA_NSF N1_NSF RA_NSF P RP_GS A1C_NSF
Pwt:28:23 and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub the sky/heaven the above (+acc), on behalf of (+gen) head you; your/yours(sg) copper or bronze and also, even, namely the earth/land the below you; your/yours(sg) iron
Pwt:28:23 and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) sky/heaven (nom) the (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) head (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) and the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom) below you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) iron ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Pwt:28:23 Pwt_28:23_1 Pwt_28:23_2 Pwt_28:23_3 Pwt_28:23_4 Pwt_28:23_5 Pwt_28:23_6 Pwt_28:23_7 Pwt_28:23_8 Pwt_28:23_9 Pwt_28:23_10 Pwt_28:23_11 Pwt_28:23_12 Pwt_28:23_13 Pwt_28:23_14 Pwt_28:23_15 Pwt_28:23_16 Pwt_28:23_17
Pwt:28:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:24 δῴη κύριος τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου κονιορτόν, καὶ χοῦς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβήσεται ἐπὶ σέ, ἕως ἂν ἐκτρίψῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε.
Pwt:28:24 The Lord thy God make the rain of thy land dust; and dust shall come down from heaven, until it shall have destroyed thee, and until it shall have quickly consumed thee. (Deuteronomy 28:24 Brenton)
Pwt:28:24 Pan ześle na twą ziemię zamiast deszczu - pył i piasek; będzie na ciebie padał z nieba, aż cię wyniszczy. (Pwt 28:24 BT_4)
Pwt:28:24 δῴη κύριος τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου κονιορτόν, καὶ χοῦς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβήσεται ἐπὶ σέ, ἕως ἂν ἐκτρίψῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε.
Pwt:28:24 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κονιορτός, -οῦ, ὁ καί χοῦς, χοός, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:28:24 By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Deszcz Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Proch I też, nawet, mianowicie Proch Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty; twój/twój(sg)
Pwt:28:24 dO/|E ku/rios to\n u(eto\n tE=| gE=| sou koniorto/n, kai\ CHou=s e)k tou= ou)ranou= katabE/setai e)pi\ se/, e(/Os a)/n e)ktri/PSE| se kai\ e(/Os a)/n a)pole/sE| se.
Pwt:28:24 dOE kyrios ton hyeton tE gE su koniorton, kai CHus ek tu uranu katabEsetai epi se, heOs an ektriPSE se kai heOs an apolesE se.
Pwt:28:24 VO_AAO3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RA_DSF N1_DSF RP_GS N2_ASM C N3_NSM P RA_GSM N2_GSM VF_FMI3S P RP_AS C x VA_AAS3S RP_AS C C x VA_AAS3S RP_AS
Pwt:28:24 to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the rain the earth/land you; your/yours(sg) dust and also, even, namely dust out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) until; dawn ever (if ever) to ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely until; dawn ever (if ever) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you; your/yours(sg)
Pwt:28:24 he/she/it-happens-to-GIVE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) rain (acc) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) dust (acc) and dust (nom) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-will-be-GO DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:28:24 Pwt_28:24_1 Pwt_28:24_2 Pwt_28:24_3 Pwt_28:24_4 Pwt_28:24_5 Pwt_28:24_6 Pwt_28:24_7 Pwt_28:24_8 Pwt_28:24_9 Pwt_28:24_10 Pwt_28:24_11 Pwt_28:24_12 Pwt_28:24_13 Pwt_28:24_14 Pwt_28:24_15 Pwt_28:24_16 Pwt_28:24_17 Pwt_28:24_18 Pwt_28:24_19 Pwt_28:24_20 Pwt_28:24_21 Pwt_28:24_22 Pwt_28:24_23 Pwt_28:24_24 Pwt_28:24_25
Pwt:28:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:25 δῴη σε κύριος ἐπικοπὴν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν σου· ἐν ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσῃ πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξῃ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ ἔσῃ ἐν διασπορᾷ ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς.
Pwt:28:25 The Lord give thee up for slaughter before thine enemies: thou shalt go out against them one way, and flee from their face seven ways; and thou shalt be a dispersion in all the kingdoms of the earth. (Deuteronomy 28:25 Brenton)
Pwt:28:25 Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną drogą przeciw nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał i wzbudzisz grozę we wszystkich królestwach ziemi. (Pwt 28:25 BT_4)
Pwt:28:25 δῴη σε κύριος ἐπικοπὴν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν σου· ἐν ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσῃ πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξῃ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ ἔσῃ ἐν διασπορᾷ ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς.
Pwt:28:25 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ἑπτά ὁδός, -οῦ, ἡ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν δια·σπορά, -ᾶς, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:28:25 By dawać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Jeden By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Drogi {Sposobu}/droga By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród diaspora W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Ziemi/ziemia
Pwt:28:25 dO/|E se ku/rios e)pikopE\n e)nanti/on tO=n e)CHTrO=n sou· e)n o(dO=| mia=| e)Xeleu/sE| pro\s au)tou\s kai\ e)n e(pta\ o(doi=s feu/XE| a)po\ prosO/pou au)tO=n· kai\ e)/sE| e)n diaspora=| e)n pa/sais tai=s basilei/ais tE=s gE=s.
Pwt:28:25 dOE se kyrios epikopEn enantion tOn eCHTrOn su· en hodO mia eXeleusE pros autus kai en hepta hodois feuXE apo prosOpu autOn· kai esE en diaspora en pasais tais basileiais tEs gEs.
Pwt:28:25 VO_AAO3S RP_AS N2_NSM N1_ASF P RA_GPM N2_GPM RP_GS P N2_DSF A1A_DSF VF_FMI2S P RD_APM C P M N2_DPF VF_FMI2S P N2N_GSN RD_GPM C VF_FMI2S P N1A_DSF P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RA_GSF N1_GSF
Pwt:28:25 to give you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the enmity; hostile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road one to come out toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seven way/road to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diaspora in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the earth/land
Pwt:28:25 he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) way/road (dat) one (dat) you(sg)-will-be-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and in/among/by (+dat) seven ways/roads (dat) you(sg)-will-be-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) and you(sg)-will-be in/among/by (+dat) diaspora (dat) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) kingdoms (dat) the (gen) earth/land (gen)
Pwt:28:25 Pwt_28:25_1 Pwt_28:25_2 Pwt_28:25_3 Pwt_28:25_4 Pwt_28:25_5 Pwt_28:25_6 Pwt_28:25_7 Pwt_28:25_8 Pwt_28:25_9 Pwt_28:25_10 Pwt_28:25_11 Pwt_28:25_12 Pwt_28:25_13 Pwt_28:25_14 Pwt_28:25_15 Pwt_28:25_16 Pwt_28:25_17 Pwt_28:25_18 Pwt_28:25_19 Pwt_28:25_20 Pwt_28:25_21 Pwt_28:25_22 Pwt_28:25_23 Pwt_28:25_24 Pwt_28:25_25 Pwt_28:25_26 Pwt_28:25_27 Pwt_28:25_28 Pwt_28:25_29 Pwt_28:25_30 Pwt_28:25_31 Pwt_28:25_32
Pwt:28:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:28:26 καὶ ἔσονται οἱ νεκροὶ ὑμῶν κατάβρωμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίο&#